Nowości i zmiany w wersji 2021.3.1

Księgowość

Nowości

1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2020 wraz z ich wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracje:
 • PIT-37(27) z załącznikami: PIT/O(25), PIT/D(29), PIT-2K(8),
 • CIT-8(29) z załącznikami: CIT-8/O(16), CIT-D(7), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(7), CIT/IP(2), CIT/PM(1), CIT/MIT(3), CIT/WZ(1).
  Wprowadzono możliwość eksportu deklaracji CIT-8(29) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Podczas dodawania deklaracji PIT-37(27), CIT-8(29) domyślnie ustawiany jest rok 2020. Użytkownik ma możliwość jego zmiany na rok późniejszy. Jeżeli wybrany zostanie rok 2019 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, iż formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2020 lub okres obrachunkowy rozpoczynający się w roku 2020. Deklaracja PIT-37(27) Suma kwot w poz. Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz Przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy (odpowiednio poz. 36 i 38 dla podatnika oraz poz. 37 i 39 dla małżonka) ograniczana jest do kwoty 85 528 zł. Limit przysługuje odrębnie podatnikowi oraz odrębnie małżonkowi. Kwota w poz. 114 Obliczony podatek – art. 27 ust. 1 ustawy na deklaracji PIT-37(27) liczona jest według wzoru:
 • Dla dochodu <= 85 528 zł: 17% podstawy obliczenia podatku – kwota wolna od podatku,
 • Dla dochodu > 85 528 zł: 14 539,76 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 85 528 zł – kwota wolna od podatku.
  Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynosi:
 • 1 360 zł: dla podstawy obliczenia podatku <= 8 000 zł,
 • 1 360 zł – kwota obliczona według wzoru: 834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 8 000 zł <= 13 000 zł,
 • 525,12 zł – dla podstawy obliczenia podatku > 13 000 zł <= 85 528 zł,
 • 525,12 zł – kwota obliczona według wzoru: 525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 85 528 zł <= 127 000 zł,
 • jeżeli podstawa obliczenia podatku > 127 000 to kwota zmniejszającej podatek nie jest odejmowana.
  W poz. 147.1 Numer IBAN następuje sprawdzenie, czy numer rachunku rozpoczyna się od kodu kraju. Na formularzu załącznika PIT/O(25) umożliwiono wprowadzenie 7 obdarowanych. Podatnicy korzystający w trakcie roku z ulgi z tytułu darowizny przekazanej na określone cele związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 powinni na formularzu PIT/O(25) uzupełnić odpowiednią pozycję z darowiznami. Deklaracja CIT-8(29) W poz. 135 Stawka podatku – art. 19 ustawy automatycznie zaznaczana jest stawka wskazana w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe dla ostatniego miesiąca okresu obrachunkowego. Jeżeli w Konfiguracji wskazano stawkę inną niż 19% i inną niż 9% to automatycznie zaznaczana jest opcja 19%. Załącznik CIT/WZ(1) Z poziomu formularza deklaracji CIT-8(29) wprowadzono możliwość dodania załącznika CIT/WZ(1) Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych. Istnieje możliwość dodania jednego załącznika CIT/WZ(1). Na załączniku CIT/WZ(1) uwzględniane są następujące dokumenty i ich korekty:
 • Faktury sprzedaży,
 • Paragony,
 • Faktury zakupu,
 • Przyjęcia kaucji,
 • Wydania kaucji
 • Rejestr VAT zakupu,
 • Rejestr VAT sprzedaży,
 • Ewidencja dodatkowa przychodów,
 • Ewidencja dodatkowa kosztów.
  Na załącznik CIT/WZ(1) automatycznie kwalifikowane są dokumenty:
 • wystawione na kontrahenta będącego podmiotem gospodarczym. W przypadku Ewidencji dodatkowej pod uwagę brane jest ustawienie na karcie kontrahenta. W przypadku pozostałych dokumentów informacja pobierana jest z formularzy poszczególnych dokumentów,
 • z datą wystawienia po 31 grudnia 2017 r. oraz maksymalnie dwa lata wstecz od roku, za który robi się korektę,
 • z terminem płatności po 31 grudnia 2019 r.,
 • obejmujące transakcje o statusie Krajowy lub Krajowy – podatnikiem jest nabywca. W przypadku Ewidencji dodatkowej pod uwagę brany jest status uzupełniony na karcie kontrahenta. W przypadku pozostałych dokumentów status pobierany jest z formularzy poszczególnych dokumentów,
 • dla których od terminu płatności zobowiązania/wierzytelności minęło 90 dni licząc od pierwszego dnia następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie terminu. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, to przy kwalifikowaniu dokumentu do korekty w podatku dochodowym brany jest pod uwagę pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym.
 
Uwaga
W przypadku podatników w trudnej sytuacji związanej ze skutkami COVID-19 w 2020 r. mogą zostać uwzględnione wierzytelności dla których minęło 30 dni od terminu płatności.
 • na karcie kontrahenta wybranego na dokumencie nie zaznaczono parametru Kontrahent powiązany,
 • korekta dotyczy okresów obrachunkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2019 r.,
 • w przypadku dokumentów wystawionych w module Handel kwalifikowane są dokumenty zatwierdzone,
 • do sekcji Niezapłacone zobowiązania i Niezapłacone wierzytelności kwalifikowane są niezapłacone wierzytelności i zobowiązania skorygowane na zaliczkach na CIT-8 oraz dokumenty nieskorygowane na zaliczkach,
 • do sekcji Zapłacone zobowiązania i Zapłacone wierzytelności kwalifikowane są wierzytelności i zobowiązania skorygowane na zaliczkach na CIT-8 jako niezapłacone, a następnie zapłacone i wykazane na zaliczkach w tym samym roku jako korekta powrotna.
 

Załącznik CIT/WZ (wersja 1)

Na formularzu załącznika CIT/WZ(1) dostępne jest pole Na dzień, w którym należy określić dzień złożenia zeznania. Domyślnie ustawiana jest data bieżąca. Na załączniku w sekcji Niezapłacone zobowiązania i Niezapłacone wierzytelności automatycznie wykazywane są dokumenty, które pozostają nierozliczone na dzień wskazany w polu Na dzień. W sekcji Zapłacone zobowiązania i Zapłacone wierzytelności z opcją W trakcie roku automatycznie uwzględniane są dokumenty, które zostały zapłacone do końca okresu obrachunkowego, za który składane jest zeznanie. Data w polu Na dzień podlega edycji. Po zmianie daty, załącznik należy przeliczyć za pomocą przycisku . Dokument nieskorygowany na zaliczce na CIT-8 zostanie uwzględniony na załączniku CIT/WZ(1) jeżeli na ten dzień pozostaje nierozliczony. Po zaznaczeniu parametru Uwzględniać wierzytelności przeterminowane 30 dni na załącznik CITWZ(1) kwalifikowane są wierzytelności dla których minęło 30 dni od terminu płatności oraz wszystkie pozostałe, dla których minęło 90 dni od terminu płatności. Lista dokumentów zawiera następujące kolumny:
 • Numer dokumentu – numer dokumentu źródłowego. W przypadku Ewidencji dodatkowej, Faktury zakupu, Przyjęcia kaucji widnieje Numer obcy, a jeżeli go nie uzupełniono to Numer dokumentu.
 • Kod Kontrahenta – kod kontrahenta wybranego na dokumencie źródłowym.
 • Kontrahent – nazwa kontrahenta wybranego na dokumencie źródłowym.
 • NIP – wyświetlany jest NIP uzupełniony na dokumencie źródłowym.
 • Data wystawienia – data wystawienia z dokumentu źródłowego.
 • Termin płatności – termin płatności z płatności do dokumentu źródłowego. Jeżeli dokument posiada kilka płatności to każda z nich będzie wykazana osobno ze swoim terminem płatności.
 • Kwota – w przypadku dokumentów wystawionych w module Handel, Rejestru VAT sprzedaży oraz Rejestru VAT zakupu z odliczeniami na Tak i Warunkowo widnieje kwota netto dokumentu. W przypadku Ewidencji dodatkowej oraz Rejestru VAT zakupu z odliczeniami na Nie widnieje kwota brutto dokumentu. Kolumna przyjmuje zawsze wartości dodatnie. Każdy wykazany dokument podlega edycji w kolumnie Kwota do wysokości kwoty płatności.
 • Data zapłaty – kolumna dla zapłaconych zobowiązań/ wierzytelności.
 • Uregulowane – kolumna dla zapłaconych zobowiązań/ wierzytelności. Przyjmuje wartości: W trakcie roku lub Po roku podatkowym. W przypadku dokumentów automatycznie uwzględnionych na załączniku CIT/WZ(1) ustawiana jest opcja: W trakcie roku.
  Dokumenty wyświetlane są na liście w danej sekcji chronologicznie według terminu płatności, a w przypadku dokumentów z tym samym terminem płatności – chronologicznie według daty wystawienia. Dokument posiadający więcej niż jedną płatność jest widoczny na liście tyle razy, ile ma płatności. Wierzytelności obejmują: Rejestr VAT sprzedaży, Ewidencję dodatkową przychodów, Faktury sprzedaży, Paragony, Wydania kaucji. Zobowiązania obejmują: Rejestr VAT zakupu, Ewidencję dodatkową kosztów, Faktury zakupu, Przyjęcia kaucji. Niezapłacone zobowiązania i niezapłacone wierzytelności widnieją na formularzu załącznika w kolorze czarnym. Zapłacone zobowiązania i zapłacone wierzytelności (korekta powrotna) widnieją w kolorze zielonym.
Uwaga
Faktury korygujące niezapłacone należy przed dodaniem załącznika CIT/WZ skompensować z dokumentami pierwotnymi, do których zostały wystawione.
Istnieje możliwość dodania pozycji na załącznik CIT/WZ(1) ręcznie przez użytkownika. Po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok plusa) dostępne są opcje: Dodaj niezapłaconą wierzytelność, Dodaj niezapłacone zobowiązanie, Dodaj zapłaconą wierzytelność, Dodaj zapłacone zobowiązanie. Nie ma możliwości dodania pozycji bez uzupełnionego numeru dokumentu. Data wybrana w kolumnie Termin płatności nie może być wcześniejsza niż data wystawienia. W kolumnie Kwota należy uzupełnić kwotę podlegającą korekcie (przyjmuje zawsze wartości dodatnie). W przypadku zapłaconych zobowiązań i wierzytelności istnieje możliwość wskazania daty zapłaty (nie może być wcześniejsza niż termin płatności) oraz określenia kiedy dokument został uregulowany (w trakcie roku czy po roku podatkowym). Istnieje możliwość kopiowania pozycji na załączniku CIT/WZ(1) za pomocą skrótu klawiszowego <Ctrl>+<Insert>. Skopiowana pozycja trafia do tej samej grupy co dokument kopiowany.
Uwaga
Wierzytelności i zobowiązania zapłacone po roku podatkowym, a przed dniem złożenia zeznania, nie zostaną automatycznie wykazane na deklaracji rocznej CIT-8(29). Zostaną natomiast uwzględnione na zaliczkach na CIT-8 w miesiącu, w którym zostały rozliczone. Użytkownik powinien zweryfikować takie dokumenty i zadecydować:
 • czy dodać je samodzielnie na deklaracji rocznej CIT-8(29) i w takim przypadku usunąć je z formularza zaliczki na CIT-8,
 • czy też powinny pozostać wykazane na zaliczkach i nie powinny zostać dodane na deklaracji rocznej CIT-8(29).
Przykład
Nierozliczona wierzytelność została skorygowana na zaliczce na CIT-8 w maju 2020 r, a następnie została zapłacona w styczniu 2021 r. Dokument zostanie wykazany na formularzu ulgi na złe długi na zaliczce na CIT-8 w styczniu 2021 r. Deklaracja roczna CIT-8(29) za 2020 r. naliczona w marcu 2021 r. nie uwzględni takiego dokumentu.
W polu Niezapłacone wierzytelności widnieje suma kwot dokumentów zmniejszających podstawę opodatkowania/ zwiększających stratę. W polu Zapłacone wierzytelności widnieje suma kwot dokumentów zwiększających podstawę opodatkowania/ zmniejszających stratę, wyliczona na podstawie dokumentów z opcją Po roku podatkowym. Dokumenty z opcją W trakcie roku podatkowego nie podlegają sumowaniu zgodnie z wzorem CIT/WZ(1). W polu Niezapłacone zobowiązania widnieje suma kwot dokumentów zwiększających podstawę opodatkowania/ zmniejszających stratę. W polu Zapłacone zobowiązania widnieje suma kwot dokumentów zmniejszających podstawę opodatkowania/ zwiększających stratę, wyliczona na podstawie dokumentów z opcją Po roku podatkowym. Dokumenty z opcją W trakcie roku podatkowego nie podlegają sumowaniu zgodnie z wzorem CIT/WZ(1). Pod listą dokumentów zakwalifikowanych do korekty dostępny jest link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz link do Krajowego Rejestru Sądowego. Na formularzu załącznika CIT/WZ(1) dostępny jest przycisk  Sprawdź kontrahenta w bazie danych GUS, pozwalający na weryfikację, czy dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Usługa jest dostępna tylko dla Klientów, którzy posiadają oprogramowanie na gwarancji. Podgląd dokumentu źródłowego jest możliwy po naciśnięciu przycisku . Jeżeli dokument pochodzi z modułu Handel i nie został przeniesiony do rejestru VAT to podgląd odwołuje do dokumentu handlowego. W przypadku gdy faktura jest przeniesiona do rejestru VAT to podgląd będzie już pokazywał dokument z rejestru VAT. Dla pozycji dodanych ręcznie pojawia się komunikat: Dokument nie jest powiązany z zapisem źródłowym. Usunięcie niezapłaconego zobowiązania/ należności jest możliwe po naciśnięciu przycisku  Usuń. Jeżeli na liście dokumentów zakwalifikowanych do korekty dla danego kontrahenta widnieje więcej niż jeden niezapłacony dokument to podczas próby usunięcia takiego dokumentu pojawia się komunikat: Czy chcesz usunąć pozostałe niezapłacone wierzytelności i zobowiązania związane z tym kontrahentem, NIP [NIP]? Zaakceptowanie komunikatu powoduje usunięcie wszystkich niezapłaconych dokumentów danego kontrahenta. Wybór opcji Nie powoduje usunięcie wskazanego dokumentu. Usunięty dokument trafia na listę Usunięte z korekty. Lista ta zawiera dokumenty usunięte z poziomu zaliczki na CIT-8 oraz usunięte z poziomu deklaracji rocznej CIT-8. Użytkownik ma możliwość przywrócenia dokumentu z listy usuniętych z korekty z poziomu formularza deklaracji CIT-8, wybierając w pasku menu przycisk  Usunięte z korekty (również skrót klawiszowy <Shitf>+<F7>). Po zaznaczeniu dokumentu i naciśnięciu przycisku  pojawia się komunikat: Aby dokument(y) został(y) uwzględnione w uldze na złe długi należy dodać załącznik CIT/WZ lub, jeśli już został dodany, przeliczyć deklarację CIT-8. Kwota niezapłaconych wierzytelności przenoszona jest na formularz CIT-8(29) do poz. 114 Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania.
Uwaga
Dokument zostanie uwzględniony w poz. 114 jeżeli cała kwota dokumentu do korekty mieści się w poz. 113 Podstawa opodatkowania po odliczeniach. Dokumenty są korygowane chronologicznie według terminu płatności.
Przykład
 • 113 Podstawa opodatkowania po odliczeniach na formularzu CIT-8(29): 5000.
 • Na formularzu CIT/WZ Faktura sprzedaży 1 z kwotą: 1000, Faktura sprzedaży 2 z kwotą: 3000, Faktura sprzedaży 3 z kwotą: 4000.
 • Do poz. 114 Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania automatycznie przeniesiona zostanie kwota w wysokości 4000 (suma kwot z Faktury sprzedaży 1 i Faktury sprzedaży 2), ponieważ Faktura sprzedaży 3 nie mieści się w całości w poz. 113 Podstawa opodatkowania po odliczeniach.
  Użytkownik ma możliwość modyfikacji kwoty w poz. 114.
Jeśli dany dokument nie może zostać skorygowany ze względu na niewystarczającą kwotę podstawy opodatkowania, to pod uwagę brane są kolejne dokumenty. Wartość dokumentu, który nie mieści się w kwocie dochodu do opodatkowania przenoszona jest do poz. 115 Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania, do rozliczenia w kolejnych latach. Kwoty w poz. 114 i 115 podlegają edycji. Suma kwot w poz. 114 i poz. 115 na formularzu CIT-8(29) ograniczana jest do wysokości kwoty z pola Niezapłacone wierzytelności na formularzu CIT/WZ(1). Kwota niezapłaconych zobowiązań przenoszona jest na formularz CIT-8(29) do poz. 117 Wartość zobowiązań zwiększających podstawę opodatkowania. Kwota zapłaconych wierzytelności z opcją Po roku podatkowym przenoszona jest na formularz CIT-8(29) do poz. 119 Wartość wierzytelności zwiększających podstawę opodatkowania. Kwota zapłaconych zobowiązań z opcją Po roku podatkowym przenoszona jest na formularz CIT-8(29) do poz. 121 Wartość zobowiązań zmniejszających podstawę opodatkowania.
Uwaga
Kwoty z załącznika CIT/WZ(1) nie są przenoszone na załącznik CIT/IP(2). Jeżeli użytkownik chce je wykazać w załączniku CIT/IP(2) to powinien uzupełnić je samodzielnie bezpośrednio na formularzu załącznika CIT/IP(2) w sekcji E Zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania (straty) o wartość wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych. Dodatkowo należy zweryfikować kwoty na formularzu CIT-8(29).
Zmiana kwoty na formularzu deklaracji CIT-8(29) nie powoduje zmian na formularzu załącznika CIT/WZ(1). Na korektę deklaracji CIT-8(29) formularz CIT/WZ(1) kopiowany jest z deklaracji pierwotnej. Z poziomu formularza deklaracji CIT-8(29) istnieje możliwość wyboru wydruku Załącznik CIT/WZ (zbiorczy), na którym na jednym formularzu drukowane są wszystkie pozycje. Dokumenty w ewidencjach źródłowych – Rejestrze VAT, Ewidencji dodatkowej, module Handel – jeżeli zostały uwzględnione na formularzu ulgi za złe długi to nie podlegają modyfikacji w zakresie kwoty, terminu oraz formy płatności. Nie jest również możliwe ich usunięcie z ewidencji źródłowych. Załącznik CIT-8/O(16) Na załączniku CIT-8/O(16) w sekcji B.2.1 Straty z lat ubiegłych według zasad obowiązujących do 31 grudnia 2017 r. wartość w poszczególnych poz. Kwota straty odliczona w latach poprzednich ograniczana jest do wysokości kwot w odpowiadającym im poz. Kwota poniesionej straty. Na załączniku CIT-8/O(16) w sekcji B.2.2 Straty z zysków kapitałowych z lat ubiegłych i B.2.3 Straty z innych źródeł przychodów z lat ubiegłych:
 • jeżeli w poz. Kwota straty odliczona w latach poprzednich kwota jest większa od zera to kwota w poz. Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym ograniczana jest do wysokości 50% kwoty w poz. Kwota poniesionej straty,
 • jeżeli w poz. Kwota straty odliczona w latach poprzednich wynosi zero to kwota w poz. Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym ograniczana jest do wysokości kwoty w poz. Kwota poniesionej straty (nie więcej niż 5 000 000).
  Jeżeli nie dodano załącznika CIT-D(7), a na formularzu CIT-8/O uzupełniono kwotę w przynajmniej jednej z poz. 139-146 to podczas zapisywania załącznika CIT-8/O pojawia się komunikat: CIT-8/O – Uwaga, przy odliczeniach darowizn (pola 139 – 146) należy dołączyć CIT-D. Podczas próby zatwierdzenia deklaracji CIT‑8(29) w takim przypadku pojawia się komunikat: Na załączniku CIT-8/O uzupełniono pola związane z darowiznami (pola 139-146). Przy odliczeniach darowizn należy dołączyć CIT-D. Czy chcesz zapisać deklarację? W szczegółach komunikatu dostępna jest informacja: Na załączniku CIT-8/O wpisano kwoty darowizn w polach 139-146. Należy w takim przypadku dodać załącznik CIT-D i uzupełnić w sekcji D informacje o obdarowanych. Zaakceptowanie komunikatu powoduje zapisanie deklaracji CIT-8(28). Wybór opcji Anuluj powoduje pozostanie na formularzu CIT-8(29). 2. Księgowość. Deklaracje. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e‑Deklaracje:
 • PIT-28(23) z załącznikami: PIT-28/B(17), PIT/O(25), PIT/D(29), PIT/WZR(1),
 • PIT-36(28) z załącznikami: PIT/B(18), PIT/O(25), PIT/D(29), PIT/2K(8), PIT/ZG(7), PIT/Z(9), PIT/BR(4), PIT/IP(2), PIT/PM(1), PIT/MIT(2), PIT/WZ(1),
 • PIT-36L(17) z załącznikami: PIT/B(18), PIT/ZG(7), PIT/Z(9), PIT/BR(4), PIT/O(25), PIT/IP(2), PIT/PM(1), PIT/MIT(2), PIT/WZ(1),
 • VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5).
  W przypadku dodania do deklaracji PIT-36(28) załączników: PIT/(18)B, PIT/BR(4), PIT/Z(9), PIT/IP(2), PIT/MIT(2), PIT/PM(1), PIT/WZ(1) do pliku xml przenoszona jest następująca informacja o ilości załączników:
 • 1 – jeżeli dodano załącznik tylko dla podatnika (bez względu ile ich jest),
 • 1 – jeżeli dodano załącznik tylko małżonka (bez względu ile ich jest),
 • 2 – jeżeli dodano załącznik dla podatnika i małżonka (bez względu ile ich jest).
  Podczas próby wysyłki deklaracji PIT-36(28) z załącznikiem PIT/WZ(1) bez dodanego załącznika PIT/B pojawia się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Aby wysłać deklarację z załącznikiem PIT/WZ należny dodać załącznik PIT/B. 3. Biuro Rachunkowe. Raporty. W raporcie Podatki do zapłaty dodano informacje o deklaracji CUK-1. 4. Biuro Rachunkowe. Deklaracje. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej CIT-8(29) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2020, wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, eksportu do systemu e-Deklaracje oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera.

Zmiany

1. Księgowość. Deklaracja PIT-36L(17). Kwota w poz. 46 Strata z pozarolniczej działa. gosp. po zmniejszeniach wyliczana jest również w przypadku gdy kwoty w poz. 42 Utrata prawa do odliczeń albo utrata prawa do zwolnienia oraz w poz. 44. Zmniejszenia straty w pozarolniczej dział. gosp. wynoszą zero. 2. Księgowość. Deklaracja PIT-28(23). Suma kwot w poz. 101-107 Wartość wierzytelności i zobowiązań zmniejszających przychody według poszczególnych stawek ograniczana jest do wysokości kwoty z poz. 100 Wartość zobowiązań i wierzytelności zmniejszających przychody, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 1 ustawy. Istnieje możliwość zmiany kwoty w pozycjach dotyczących stawek, w których podatnik osiąga przychody. 3. Ewidencja dodatkowa. Na wydruku noty księgowej dodano z prawej strony margines pozwalający na drukowanie pełnego numeru rachunku bankowego w przypadku długiej nazwy banku. 4. Biuro Rachunkowe. Raporty. W raportach Dokument wprowadzone/zmodyfikowane oraz Wprowadzone dokumenty zmieniono nazwę deklaracji CUK na CUK-1.

Poprawiono

1. Księgowość. Deklaracja PIT-36L(17). Załącznik PIT/WZ(1). Jeżeli kwota w poz. 46 Strata z pozarolniczej dział. gosp. po zmniejszeniach wynosi zero to:
 • kwota niezapłaconych wierzytelności przenoszona jest do poz. 50 Wartość wierzytelności zmniejszających podst. opodatkowania w kolejnych latach – art. 26i ust.3,
 • kwota niezapłaconych zobowiązań przenoszona jest do poz. 52 Wartość zobowiązań zwiększających podstawę opodatkowania – art.26i ust. 1 pkt 2 i ust. 4.
  2. Księgowość. Deklaracja PIT-28(23). Załącznik PIT/WZR(1). Po zmianie w sekcji G kwot w pozycjach dotyczących poszczególnych stawek, aktualizowane są kwoty w pozycjach w sekcji H. Przychody po zwiększeniach i zmniejszeniach. 3. Księgowość kontowa. Bilans otwarcia. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa nie zaznaczono parametru Obsługa kont walutowych to po naciśnięciu przycisku Inicjalizuj b.o. na podstawie preliminarza i kasy pojawiał się komunikat: Wielokrokowa operacja wygenerowała błędy. Sprawdź wszystkie wartości stanu. Działanie poprawiono.

Płace i Kadry

Nowości

1. Import/eksport umów cywilnoprawnych. Umożliwiono import/eksport dodatkowych danych dotyczących umów cywilnoprawnych takich jak: stawka godzinowa, informacja o sposobie ewidencji czasu przepracowanego zleceniobiorcy oraz przyrównywaniu wynagrodzenia do stawki minimalnej. Powyższe dane można wyeksportować z programu za pomocą opcji Eksport danych kadrowych do arkusza Excel oraz zaimportować z poziomu zakładki Narzędzia > Importy > Danych kadrowych > Z arkusza MS EXCEL i za pomocą Comarch Migrator. Stawka godzinowa wykazywana jest w kolumnie Stawka_godz. Zostanie zaczytana, jeśli zleceniobiorcę ma importowaną umowę, która ma ustawiony Rodzaj umowy jako ‘Umowa-zlecenie godzinowa’ lub inna umowa, która w konfiguracji jest zdefiniowana algorytmem 14. Informacja o parametrze 'Wypłata umowy przyrównywana do stawki minimalnej' zapisywana jest w kolumnie Przyrownanie_do_minimum. Gdy  wstawiona jest  wartosć 0 - oznacza to, że parametr jest niezaznaczony, gdy 1 parametr zaznaczony. Informacja  o sposobie ewidencji  czasu przepracowanego  zleceniobiorcy  wykazywana jest w kolumnie Czas_pracy.  W kolumnie można wprowadzić wartości 0 lub 1. 0 – oznacza, że czas pracy pobierany jest 'z kalendarza nieobecności, 1 - 'z uproszczonego zestawienia w umowie'. W przypadku umów, które nie mają prowadzonej ewidencji czasu pracy w kolumnie Czas_pracy należy podać wartość 0.

Zmiany

1. Deklaracja PFRON. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu stanów zatrudnienia na deklaracji WN-D. Przy wyliczeniu stanów zatrudnienia wykazywanych w polach 39 i 41 dodatkowo uwzględniani będą uczniowie, czyli osoby, które mają ustawiony kod tytułu ubezpieczenia 0120XX oraz osoby będące właścicielami-kierownikami i partnerami prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. Jako właściciele- kierownicy oraz partnerzy traktowane są osoby wprowadzone na listę właścicieli, które mają odnotowaną datę zatrudnienia, która określa, od kiedy mają być wykonują pracę w firmie i mają być uwzględniani do stanów zatrudnienia oraz nie mają ustawionego kodu tytułu ubezpieczenia. 2. Wydruk Struktura - raport pomocniczy do WN-D (rozp. WE). Dostosowano wydruk do zmian w wyliczaniu stanu zatrudnienia na deklaracji WN-D. Na wydruku uwzględniani będą uczniowie oraz właściciele-kierownicy oraz partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie.  

Ogólne

Zmiany

1. Rozliczenie VAT naliczonego. Na wydruku Rozliczenie VAT naliczonego / Zestawienie generowanym z formularza części deklaracyjnej pliku JPK_V7 dodano informację o miesiącu / kwartale, za który drukowane jest zestawienie. 2. Import urzędów. Zaktualizowano dane Urzędów Skarbowych importowanych z serwera Comarch.

Handel

Handel Plus

Zmiany

1. Wysyłka deklaracji CUK--1. Podczas wysyłania deklaracji CUK-1, może się zdarzyć, że aplikacja udostępniona przez Ministerstwo Finansów na portalu podatki.gov.pl wyświetli komunikat: Niepoprawny status merytoryczny dokumentu JPK (P_17 - Błędnie obliczona opłata w poz. 17; P_24 - Błędnie obliczona opłata w poz. 24; P_28 - Błędnie obliczona opłata w poz. 28), pomimo występowania tego błędu deklarację można wysłać. Jesteśmy w kontakcie z Krajową Administracją Skarbową i wyjaśniamy ten komunikat. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Asystą Comarch.

Poprawiono

1. Deklaracja cukrowa. Zmieniono nazwę deklaracji CUK na CUK-1. 2. Eksport deklaracji CUK-1 do pliku XML. Poprawiono eksport deklaracji do pliku XML dla osób fizycznych. 3. Korekta deklaracji CUK-1. Zmieniono wyświetlanie kwoty po korekcie, na liście deklaracji. W kolumnie Kwota jest widoczna ostateczna wartość podatku do zapłaty.  

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2021.3.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 16.11.2020. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
  W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2021.3.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2021.3.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2021.3.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2021.3.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2021.3.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2021.5
Comarch e-Sale2021.5
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2021.0.1
Comarch Mobile Zarządzanie2021.1.1
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2021.1.1
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2020.2 MSSQL lub wyższa
2021.0 PostgreSQL
Comarch ERP Altum2019.5.2, 2021.2, 2021.5
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Aktualizacja w dniu 22.03.2021

1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(30) wraz z załącznikami: CIT-8/O(17), CIT-D(7), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(8), CIT/IP(3), CIT/PM(1), CIT/MIT(3), CIT/WZ(2) na formularzu obowiązującym za rok 2020 wraz z ich wydrukami oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. W związku z brakiem schem na dzień udostępnienia aktualizacji, podczas próby wysyłki deklaracji CIT-8(30) do systemu e‑Deklaracje pojawia się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Eksport niemożliwy. Na dzień udostępnienia wersji nie została opublikowana struktura pliku e-Deklaracji. Eksport będzie możliwy, gdy odpowiedni schemat zostanie opublikowany. 2. Księgowość. Deklaracja CIT-8(29). Umożliwiono przeniesienie wartości niezapłaconych zobowiązań z załącznika CIT/WZ(1) na deklarację CIT-8(29) w przypadku zerowej podstawy opodatkowania po odliczeniach (pole 113=0). 3. Księgowość. Deklaracja CIT-8(29). Poprawiono przenoszenie kwot z załącznika CIT/WZ(1) w przypadku braku podstawy opodatkowania po odliczeniach (pole 113=0) i równocześnie braku straty (pole 109=0). 4. Biuro Rachunkowe. Deklaracje. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej CIT-8(30) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2020, wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, oraz eksportu do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.