Nowości i zmiany w wersji 2023.1.1

Płace i Kadry

1. Aktualne wskaźniki. Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia  Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.12.2022:
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 6480,67 zł
 • minimalna stawka uczniów I roku: 324,03 zł (5%)
 • minimalna stawka uczniów II roku: 388,84 zł (6%)
 • minimalna stawka uczniów III roku: 453,65 zł (7%)
 • młodociany – przyuczenie: 259,23 zł (4%)
  Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.01.2023:
 • najniższe wynagrodzenie dla etatu: 3490 zł
 • minimalna stawka godzinowa dla umów: 22,80 zł
 • wskaźnik waloryzacji: 103,9%.
  Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.07.2023:
 • najniższe wynagrodzenie dla etatu: 3600 zł
 • minimalna stawka godzinowa dla umów: 23,50 zł
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. ( Dz.U 2022, poz. 1952). Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2022 r. (M.P.z 2022, poz. 1085). Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2023 r. (M.P. z 2022, poz. 1108). 2. Polski Ład. Wprowadzono zmiany w naliczaniu wypłat w związku z nowelizacją Polskiego Ładu. Zmiany obowiązują od 1.01.2023 roku i będą stosowane do wynagrodzeń wypłacanych na listach płac, które mają ustawiony okres deklaracji jako styczeń 2023 i późniejszy. Podział ulgi podatkowej. Od 01.01.2023 podatnik będzie miał prawo upoważnić maksymalnie 3 płatników (w tym zleceniodawców) do stosowania odliczenia w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, wskazując jednocześnie kwotę do odliczenia, tj. odpowiadającą 1/12 (300 zł), 1/24 (150 zł), 1/36 (100 zł) kwoty zmniejszającej podatek. W związku ze zmianami w formularzu danych pracownika na zakładce [2.Nr ident./podatki] zostało zmienione pole, w którym wprowadzany jest współczynnik dla ulgi. W polu Ulga podatkowa wyświetlana jest roczna kwota ulgi 3600, obok której należy wprowadzić mnożnik w formie ułamka (1/12, 1/24, 1/36) zgodnie ze złożonym przez pracownika oświadczeniem. Podczas aktualizacji programu do wersji 2023.1 u pracowników, którzy mają ustawione prawo do ulgi mnożnik ulgi zostanie ustawiony jako 1/12. W przypadku braku mnożnik ulgi wyniesie 0/12. Podczas naliczania wypłat etatowych, innych, zaliczki brutto, które mają miesiąc deklaracji 1/2023 lub późniejszy przy wyliczeniu zaliczki podatku będzie uwzględniona ulga podatkowa zgodnie z ustawieniami na formularzu pracownika. Ulga podatkowa od umów cywilnoprawnych. Od 01.01.2023 r. przy obliczaniu zaliczek na podatek od umów cywilnoprawnych również będzie można uwzględnić ulgę podatkową. W przypadku złożenia przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną oświadczenia PIT-2 o stosowaniu ulgi należy wprowadzić taką informację na formularzu umowy na zakładce [1.Ogólne] w nowej sekcji Dane podatkowe w polu Ulga podatkowa. W tym polu należy wprowadzić mnożnik w formie ułamka (1/12, 1/24, 1/36). Dodając nową umowę domyślnie ustawia się mnożnik 0/12. Podczas aktualizacji programu do wersji 2023.1 w umowach cywilnoprawnych mnożnik ulgi zostanie ustawiony jako 0/12. Na formularzu umowy cywilnoprawnej przy wyliczeniu kwoty netto oraz kwoty brutto od podanej kwoty netto dla zleceniobiorców zostanie uwzględniona kwota ulgi podatkowej, jeśli w konfiguracji umowy jest zaznaczony parametr Zawsze naliczaj ulgę podatkową i w umowie ustawiono mnożnik ulgi większy niż 0. Kwota ulgi będzie odejmowana od zaliczki podatku z wypłat mających miesiąc deklaracji 1/2023 lub późniejszy. Na formularzu wypłaty umowy, której okres deklaracji to 1/2023 lub późniejszy została dodane sekcja Ulga podatkowa, w której widoczna jest informacja o należnej uldze w miesiącu i odliczonej w tej wypłacie. W przypadku, gdy pracownik ma kilka źródeł przychodów (np. etat i zlecenie lub różne rodzaje umów cywilnoprawnych) ulga w danym miesiącu deklaracji będzie ustalana zgodnie z ustawieniami dla danego rodzaju źródła, przy czym będzie kontrolowane, aby kwota ulgi odliczonej od wszystkich wypłat w miesiącu dotyczących danego źródła przychodu nie przekroczyła ustawionej wysokości ulgi w naliczanej umowie i aby ulga od wszystkich źródeł nie przekroczyła kwoty 300 zł (1/12 kwoty ulgi rocznej). W związku ze zmianą w konfiguracji typu wypłaty o rodzaju Umowa na zakładce [2.Podatki/Nieobecności] został udostępniony do zaznaczenia parametr Zawsze naliczaj ulgę podatkową. Podczas aktualizacji do wersji 2023.1.1 parametr jest automatycznie zaznaczany w umowach, które w konfiguracji mają ustawioną pozycję na deklaracji PIT jako: PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy zlecenia, PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy o dzieło, PIT-8B 7. Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, PIT-8B 8. Udział w organach stanowiących osób prawnych, PIT-8B 9. Kontrakt menedżerski, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem. Niepobieranie zaliczki podatku od przychodów do kwoty 30 000 zł Od 1.01.2023r.  zostanie rozszerzony katalog osób, które mogą złożyć wniosek o niepobieranie zaliczki podatku  od przychodu do kwoty 30 000 zł.  Wniosek mogą zgłaszać osoby otrzymujące przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, z pracy nakładczej lub ze spółdzielczego stosunku pracy, z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy oraz wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. W związku ze zmianą na formularzu pracownika została zmieniona nazwa parametru Nie pobierać podatku od niektórych umów cywil. na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł) na  Nie pobierać zaliczki podatku na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł).  Ustawienie na formularzu parametru decyduje czy w wypłacie pracownika zostanie naliczony podatek. Przy zaznaczonym parametrze w wypłatach naliczanych od stycznia 2023 r.  jeśli w wypłacie są naliczane elementy będące zasiłkami oraz elementy, które mają ustawioną pozycję na deklaracji PIT jako: PIT-4 1. Wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej… oraz PIT-4 2. Dniówki obrachunkowe i udziały w dochodzie podzielonym rsp (brak kosztów uzyskania) program sprawdza czy dochód pracownika uzyskany od początku roku podatkowego uzyskany zarówno z etatu jak i umów cywilnoprawnych nie przekroczył 30 000 zł. Jeżeli nie, to zaliczka podatku nie zostanie naliczona. W wypłacie, w której dochód pracownika w danym roku podatkowym przekroczył kwotę 30 000 zł podatek jest naliczany od całego wynagrodzenia. Oświadczenia pracownika po zwolnieniu pracownika Od 1.01.2023 w przypadku naliczania wypłaty pracownikowi po zakończeniu stosunku prawnego łączącego go z pracodawcą nie powinny być stosowane złożone w trakcie trwania stosunku wnioski o stosowanie:
 • ulgi podatkowej,
 • podwyższonych kosztów uzyskania,
 • zwolnienia z PIT dla osób wychowujących czwórkę dzieci,
 • zwolnienia z PIT dla osób, które wróciły z zagranicy,
 • zwolnienia z PIT dla osób, które ukończyły 60/65 lat.
  W konfiguracji firmy został dodany nowy parametr Uwzględniaj wnioski pracownika dot. naliczania podatku jedynie w okresie zatrudnienia lub trwania umowy cywil. Parametr jest domyślnie zaznaczony. Jeśli parametr jest zaznaczony, podczas naliczania wypłaty etatowej, innej, zaliczki brutto, której data wypłaty jest późniejsza niż data zwolnienia pracownika mimo ustawienia w danych kadrowych:
  • nie jest odliczana ulga podatkowa,
  • jeśli pracownik ma ustawione podwyższone koszty uzyskania przychodu jako 300 zł (pole Koszty uzyskania przychodu z tytułu: opcja 3 lub 4) w wypłacie będą odliczane w kwocie podstawowej, czyli 250 zł,
  • jeśli pracownik ma ustawione zwolnienie z PIT jako: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury, Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci, Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski nie będzie ono stosowane.
W przypadku naliczania wypłaty umowy cywilnoprawnej, gdy parametr jest zaznaczony i data wypłaty jest późniejsza niż data zakończenia umowy pomimo ustawienia w umowie nie będzie odliczana ulga podatkowa,  natomiast jeśli pracownik ma ustawione w danych  kadrowych zwolnienie z PIT jako Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury, Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci, Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski nie będzie ono stosowane. Kalkulator wynagrodzeń. Dostosowano kalkulator wynagrodzeń do zmian w naliczaniu wypłat obowiązujących od 1.01.2023r. Jeśli na oknie kalkulatora wynagrodzeń zostanie ustawiona data wypłaty 1.01.2023 r. lub późniejsza kwota netto lub brutto będzie można ustawić kwotowo wartość ulgi podatkowej dla wynagrodzenia ze stosunku pracy jak i umów cywilnoprawnych. 3. Deklaracja PIT-8C w wersji 11. Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8C obowiązujący dla przychodów uzyskanych w 2022 roku. Po naciśnięciu przycisku   z poziomu Listy deklaracji PIT pracownika pojawia się okno, na którym należy podać okres, za który chcemy utworzyć deklarację oraz określić cel złożenia zeznania. Po naciśnięciu ikony  deklaracja PIT-8C otwiera się w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Jeżeli na deklaracji nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu. Wydruki deklaracji PIT -8C są dostępne z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem oraz seryjnie z poziomu listy pracowników oraz listy deklaracji pracowników. Podgląd wydruku deklaracji dostępny jest z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem . Wysyłka deklaracji do systemu e-Deklaracje, odbiór UPO i wydruk UPO są dostępne z poziomu okna ‘Lista deklaracji PIT’ konkretnego pracownika oraz seryjnie z okna ‘Deklaracje PIT pracowników’. Podczas wysyłki deklaracji jest ona automatycznie zamykana, dlatego nie ma już konieczności blokowania. Jeśli Użytkownik chce nadal oznaczać deklaracje jako Zamknięte można to wykonać z poziomu okna ‘Lista deklaracji pracowników’ lub z poziomu ‘Lista deklaracji PIT’ pracownika za pomocą opcji Zablokuj deklarację dostępnej w menu pod prawym przyciskiem myszy. Szczegółowa informacja o statusie deklaracji jest możliwa do podejrzenia z poziomu deklaracji PIT pracowników oraz listy deklaracji konkretnego pracownika po wybraniu opcji Podgląd UPO dostępnej w menu przy przycisku . 4. Deklaracje podatkowe.
 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-11(29) do systemu e-Deklaracje.
 • Dostosowano wydruk PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do nowego wzoru obowiązującego od 01.01.2023 r.
 • Umożliwiono przekazanie nowego wzoru deklaracji PIT-8AR(12) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
 • Umożliwiono wydruk deklaracji PIT-8AR(12) oraz wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) z poziomu ‘Lista podatku na PIT-8AR’.
  5. Słownik kodów tytułów ubezpieczenia. Zaktualizowano słownik kodów tytułów ubezpieczenia i kodów podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego. Zmieniono opis dla kodu tytułu ubezpieczenia 0543. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów Dz.U. 2022, poz. 1598.   6. Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch HRM:
 • Dodano możliwość samodzielnego resetowania hasła administratora aplikacji Comarch HRM z poziomu Comarch ERP Optima dla Klientów posiadających lokalną instalacje Comarch HRM lub w Chmurze Standard. Opcja dostępna jest wyłącznie dla operatora Admin z poziomu Narzędzia / Korekty danych .
 • W związku z  wprowadzeniem  wysyłki SMS do pracowników w aplikacji Comarch HRM,  w konfiguracji firmy  Płace / Comarch HRM dodano parametr Zezwalaj na wysyłkę wiadomości SMS z Comarch HRM. Parametr   jest domyślnie zaznaczony decyduje o możliwości wysyłki powiadomień SMS do pracowników.
 

Zmiany

1. Naliczanie ekwiwalentu. Dodano nowy sposób dopełnienia podstawy ekwiwalentu za urlop w przypadku, gdy w okresie, z którego ustala się średnią wysokość zmiennych składników wynagrodzenia, pracownik przepracował tylko część miesiąca. Zgodnie z rozporządzeniem urlopowym, jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu przyjmowanego do podstawy ustalenia ekwiwalentu, to wynagrodzenie faktycznie wypłacone mu w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Do tej pory w programie dopełniane w ten sposób były tylko składniki zmienne wypłacone w miesiącach, w których wystąpiła nieobecność. Po zmianie dopełnieniu będzie podlegać wynagrodzenie z całego okresu przyjmowanego do wyliczenia podstawy. Nowy sposób oparty jest na parametrze Elementy zmienne dopełniane z uwzględn. łącznej ilości dni pracy i normy z całego okresu przyjętego do wylicz. ekwiwal. dostępnym z poziomu Konfiguracja / Płace / Parametry/ Wynagrodzenie/ ekwiwalent za urlop. W przypadku zaznaczenia parametru jeśli pracownik w okresie, z którego są przyjmowane elementy zmienne do podstawy nie przepracował całego okresu elementy, które powinny być dopełnione – mają ustawioną opcję wliczania do ekwiwalentu jako 'wliczać po dopełnieniu’, 'wliczać po przeliczeniu i dopełnieniu’ oraz 'wliczać jak zasadnicze’ (dla pracowników zatrudnionych na stawce godzinowej) – z każdego miesiąca (w tym z miesięcy gdzie nie było nieobecności) są dzielone przez czas przepracowany zsumowany z miesięcy, z których uwzględniamy elementy i pomnożone przez normę ustaloną także ze wszystkich miesięcy, które wliczamy do podstawy. W przypadku gdy parametr jest odznaczony podczas wyliczania podstawy ekwiwalentu za urlop  dopełniany jest tylko miesiąc, w którym wystąpiła nieobecność. 2. Oddelegowanie do pracy za granicą. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu podstawy podatku oraz składek ZUS dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą w związku ze zmianą kwot diet od 29.11.2022. 3. Zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3. Umożliwiono zablokowanie przed zmianami Zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3. W menu kontekstowym dodano opcję Zablokuj deklarację. 4. Parametry w konfiguracji. Uporządkowano parametry kadrowo-płacowe w konfiguracji firmy (System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry). W oknie Parametry zostały dodane zakładki:
 • [Dane kadrowe i deklaracje], w której dostępne są parametry, przeniesione z dotychczasowej sekcji Parametry dotyczące danych kadrowych i deklaracji.
 • [Naliczanie wypłat], w której dostępne są parametry, które były wcześniej w sekcji Parametry dotyczące naliczania wypłat bez parametrów dotyczących urlopu/ekwiwalentu.
 • [Wynagrodzenie/ ekwiwalent za urlop], w której dostępne są wszystkie parametry dotyczące urlopu/ ekwiwalentu.
 • [Spłaty pożyczek], w której dostępne są parametry przeniesione z sekcji Spłaty pożyczek.
  5. Informacje bieżące. Wprowadzono zmiany w wykazywaniu danych w analizie Wygasające uprawnienia pracownicze w oknie Informacje bieżące. W przypadku, gdy pracownik ma kilka uprawnień tego samego typu do kontroli czy kończy się uprawnienie uwzględniana będzie data z pola 'uprawnienie ważne do’, która jest najpóźniejsza. W analizie uwzględniane będą tylko kwalifikacje aktywne (bez zaznaczonego parametru Nieaktywne). 6. Kwalifikacje pracownika. Na formularzu kwalifikacji dodano parametr Nieaktywne, za pomocą którego będzie można oznaczyć nieobowiązujące już kwalifikacje. 7. Wypłaty pracowników. W przypadku, gdy pracownik archiwalny nie ma naliczonej wypłaty na danej liście płac w kolumnie Status będzie wyświetlany 'prac. archiwalny’. 8. Wydruki deklaracji PIT. Umożliwiono ustawienie własnych opcji dotyczących wydruków deklaracji PIT-11, PIT-8C i PIT-8AR generowanych w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe np. nazwy wydruku, podpisu cyfrowego. Ustawień należy dokonać w konfiguracji wydruków o nazwach PIT-11, PIT-8C i PIT-8AR, które są dostępne w programie, gdy jest otwarty odpowiednio formularz deklaracji PIT-11 (od wersji 28), PIT-8C (od wersji 11) lub PIT-8AR (od wersji 12). 9. Wydruk Deklaracja rezygnacji z PPK. Dostosowano wydruk deklaracji rezygnacji z PPK do nowego wzoru. 10. Wydruk Karta podatkowa – wypłaty etatowe i inne. Dostosowano wykazywanie danych dotyczących wynagrodzenia opodatkowanego oraz składek społecznych dla pracowników – kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe.  

Poprawiono

1. PIT 11.
 • Poprawiono wykazywanie w deklaracji PIT-11 kosztów uzyskania przychodów gdy wypłacono umowę  o rodzaju PIT-8B 8.Udział w organach stanowiąc. osobie z kodem tytułu ubezpieczenia 2250.
 • Jeżeli pracownik miał wypłacony element, który w konfiguracji miał zaznaczony parametr Składka członkowska na rzecz związków zawodowych to po ponownym wejściu w naliczoną deklarację PIT-11 pojawiał się niepotrzebnie komunikat informujący o konieczności zaktualizowania deklaracji w wyniku zmian. Przeliczenie deklaracji powodowało wykazanie podwójnej wartości składki.
  2. Wypłaty pracownika – pakiet mobilności.
 • W przypadku gdy pracownik korzystający ze zwolnienia PIT dla młodych przekroczył roczny limit zarobków (85.528 zł) w wypłacie, w której był rozliczany tzw. Pakiet mobilności nie naliczały się podstawy i składki społeczne.
 • W sytuacji, gdy w tym samym miesiącu deklaracji były naliczane dwie wypłaty pracownika, z wynagrodzeniem zasadniczym i w pierwszej wypłacie był więcej niż jeden składnik w wynagrodzeniu zasadniczym (pomniejszenie z tytułu nieobecności lub odchyłek od normy, tj. powyżej lub poniżej normy) – w drugiej naliczanej wypłacie Pomniejszenie o 30% diet było zmniejszone o kwoty rozliczone w pierwszej liście płac. Działanie poprawiono.
  3. Wypłaty pracownika – zwolnienie do 30 000 zł. W przypadku gdy zleceniobiorca złożył wniosek o niepobieranie zaliczki do 30 000 dochodu program przy sprawdzaniu przekroczenia limitu uwzględniał dochód pracownika zwolniony z PIT osiągnięty przed ukończeniem 26 lat. Działanie poprawiono. 4. Wypłata właściciela. W niektórych przypadkach, gdy właściciel miał wprowadzoną całomiesięczną nieobecność zaewidencjonowaną w kilku częściach w wypłacie naliczał się ujemny dochód deklarowany i nie naliczała się podstawa składki zdrowotnej. Działanie poprawiono. 5. Naliczanie składki na FGŚP.  Nie naliczała się podstawa i składka na FGŚP w wypłacie naliczonej z kodem 3000, gdy pracownik miał odnotowaną aktualizację zapisu, w którym została usunięta informacja o ubezpieczeniu. Działanie poprawiono. 6. Wynagrodzenie za urlop Poprawiono naliczanie podstawy wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, w przypadku, gdy pracownik miał odnotowaną aktualizacje po naliczeniu wypłaty i urlop był rozliczany z opóźnieniem na liście z opcją miesięcy wstecz. 7. Wynagrodzenie za urlop pracownika tymczasowego.
 • Poprawiono naliczanie wynagrodzenia za urlop pracownika tymczasowego, w przypadku, gdy miał wypłacone dopłaty do nadgodzin.
 • Przywrócono możliwość naliczenia wypłaty dla pracownika tymczasowego, który przez część miesiąca był dodatkowo oddelegowany.
  8. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop:
 • W przypadku, gdy w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Średnia do urlopu wg daty wypłaty i pracownik otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze i elementy zmienne w różnych terminach, w niektórych przypadkach elementy zmienne należne za trzy miesiące były dzielone przez czas pracy z czterech miesięcy. Działanie poprawiono.
 • Jeśli w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Średnia do urlopu wg daty wypłaty i do podstawy ekwiwalentu były wliczane dodatki okresowe oraz dodatki miesięczne to przy wyliczeniu średniej z elementów zmiennych przyjmowana była niepoprawna ilość miesięcy. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono naliczenie podstawy ekwiwalentu w przypadku, gdy do podstawy wliczane były elementy zmienne naliczone na listach płac z ustawioną opcję ‘Wstecz’.
  9. Zwolnienie z opłacania składek na FP/FGŚP. W niektórych przypadkach, gdy pracownik miał odnotowanych kilka nieobecności związanych z rodzicielstwem na formularzu danych pracownika na zakładce [6 Inne informacje] przy parametrze Nie naliczać składek na FP/FGŚP po powrocie z urlopów macierzyńskich/wychowawczych nie ustawiał się automatycznie okres zwolnienia z opłacania składek. Działanie poprawiono. 10. Pracownik wieloetatowy. W przypadku gdy na etacie dodatkowym próbowano zaznaczyć parametr Etat podstawowy dla pracownika zatrud. na wielu etatach, nie można było potem edytować żadnego formularza danych kadrowych pracownika wieloetatowego. Działanie poprawiono. 11. Dodawanie nieobecności. W niektórych przypadkach podczas dodawania nieobecności z poziomu zakładki [2.Nieobecności] pojawiał się komunikat: W dniu jest już dodany zapis obecności / nieobecności, mimo że pracownik nie miał wprowadzonej obecności/nieobecności. Działanie poprawiono. 12. e-Teczka. Podczas próby dodania dokumentu do e-Teczki, gdy pliki były przechowywane na IBARD pojawiał się komunikat i zapis nie był wykonywany. Działanie poprawiono. 13. Dodatki operacje seryjne. Poprawiono tekst wyświetlany w logu pokazującym postęp operacji seryjnej. 14. Wydruk Świadectwo pracy za okres. Poprawiono wykazywanie danych dotyczących okresu zatrudnienia w danym wymiarze etatu, w przypadku, gdy pracownik miał odnotowanych kilka zapisów historycznych. 15. Wydruk Przekroczenie progu podatkowego. W wydruku ‘Przekroczenie progu podatkowego’ w kol. Dochód narastająco – nie była odliczana ulga dla pracowników (tzw. ulga klasy średniej). Działanie poprawiono. 16. Wydruk Lista pracowników, dla których naliczono PIT. Na wydruku ‘Lista pracowników, dla których naliczono PIT’ nie wyświetlały się osoby, którym wystawiono PIT- 11 w wersji 28 i 29. Działanie poprawiono.

Księgowość

Nowości

1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2022 wraz z ich wydrukami oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera:
 • PIT-28(25) z załącznikami: PIT-28/B(19), PIT/O(27), PIT/D(30), PIT/2K(9), PIT/WZR(2),
 • PIT-36(30) z załącznikami: PIT/B(20), PIT/O(27), PIT/D(30), PIT/2K(9), PIT/ZG(7), PIT/Z(11), PIT/BR(6), PIT/IP(4), PIT/PM(1), PIT/MIT(2), PIT/WZ(2),
 • PIT-36L(19) z załącznikami: PIT/B(20), PIT/ZG(7), PIT/Z(10), PIT/BR(6), PIT/O(27), PIT/IP(4), PIT/PM(1), PIT/MIT(2), PIT/WZ(2).
  Podczas dodawania deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PIT 36L(19) domyślnie ustawiany jest rok 2022. Użytkownik ma możliwość jego zmiany na rok późniejszy. Jeżeli wybrany zostanie rok 2021 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2022.
Uwaga
Na dzień udostępnienia deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PT-36L(19) wersji 2023.1.1 programu Comarch ERP Optima nie pojawiły się objaśnienia do deklaracji ani formularze interaktywne deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PT-36L(19). W związku z tym po przeliczeniu deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PT-36L(19) użytkownik powinien zweryfikować poprawność wyliczeń i dokonać ewentualnych modyfikacji wyliczonych kwot.

Deklaracja PIT-28(25)

Na formularzu deklaracji PIT-28(25) dodano sekcję C. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolnione od podatku. Sekcja zawiera informacje o rodzaju zwolnienia oraz przychodach objętych zwolnieniem. Sekcja może zostać uzupełniona automatycznie na podstawie formularza właściciela lub ręcznie przez użytkownika. Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu na dowolny dzień roku podatkowego 2022 wskazano przyczynę zwolnienia z podatku to na deklaracji PIT-28 zaznaczany jest automatycznie odpowiedni rodzaj ulgi.
Uwaga
Jeżeli nie pobrano modułu płacowego oraz podatnikowi w 2022 r. przysługiwała ulga dla pracujących seniorów, którą utracił, należy przed wyliczeniem deklaracji PIT-28(25) na formularzu właściciela na zakładce [Szczegółowe] w polu Zwolnienie z PIT ponownie wskazać: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury. Po wyliczeniu deklaracji PIT-28(25), w polu Zwolnienie z PIT należy ponownie wybrać: Brak.
Kwota przychodów objętych zwolnieniem przenoszona jest z formularza ostatniej zaliczki na PIT-28 wyliczonej w 2022 r. Użytkownik ma możliwość edycji kwoty do wysokości 85 528 zł. Użytkownik ma również możliwość ręcznego zaznaczenia ulgi na formularzu deklaracji PIT-28(25). Po zaznaczeniu danego rodzaju ulgi aktywne staje się pole do uzupełnienia przychodów objętych zwolnieniem (kwota przychodów objętych zwolnieniem w takim przypadku nie jest pobierana z formularza zaliczki na PIT-28), do wysokości 85 528 zł. Suma kwot w poz. 20, poz. 22 i poz. 24 ograniczana jest do wysokości 85 528 zł. Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-28(25) zaznaczono poz. 21 Ulga dla rodzin 4+ – art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy, to podatnik powinien wypełnić załącznik PIT/O i uzupełnić dane co najmniej czworga dzieci. Nie ma możliwości zatwierdzenia deklaracji PIT-28(25) z zaznaczoną poz. 21 bez dodanego załącznika PIT/O. Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-28(25) zaznaczono poz. 19, poz. 21 lub poz. 23 a nie uzupełniono kwoty odpowiednio w poz. 20, poz. 22 lub poz. 24 to podczas zapisywania deklaracji PIT-28(25) pojawia się komunikat: W sekcji C zaznaczono rodzaj zwolnienia a nie podano kwoty przychodów zwolnionych. Czy chcesz poprawić sekcję C? Zaakceptowanie komunikat umożliwia uzupełnienie kwoty w sekcji C. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie formularza deklaracji PIT-28(25). Jeżeli ulga w sekcji C została zaznaczona automatycznie na podstawie karty właściciela i wszystkie działalności wskazane na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodano z udziałem równym 100% lub wszystkie z udziałem różnym od 100% to kwoty w sekcji D wyliczane są jako suma przychodów w poszczególnych stawkach opodatkowanych z zaliczek dodanych w 2022 r. W takim przypadku podczas wyliczania deklaracji PIT-28(25) pojawia się komunikat: Deklaracja została przeliczona na podstawie wyliczonych zaliczek za rok podatkowy. Zweryfikuj i sprawdź czy masz policzone wszystkie potrzebne zaliczki oraz zweryfikuj załącznik PIT-28/B pod kątem przychodów opodatkowanych dla podatnika dla poszczególnych działalności. Jeżeli ulga w sekcji C została zaznaczona automatycznie na podstawie karty właściciela, a podatnik osiąga przychody zarówno z działalności na własne nazwisko, jak i spółki (na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodano działalność zarówno z udziałem równym 100%, jak i udziałem różnym od 100%), to kwotę przychodów opodatkowanych z działalności na własne nazwisko należy uzupełnić ręcznie na formularzu PIT 28(25) w sekcji D, kwotę przychodów opodatkowanych ze spółek należy uzupełnić ręcznie na załączniku PIT-28/B w sekcji C. Z formularza ostatniej zaliczki na PIT-28 wyliczonej w 2022 r. przenoszona jest kwota przychodów objętych zwolnieniem. W takim przypadku podczas wyliczania deklaracji PIT-28(25) pojawia się komunikat: Podatnik korzysta ze zwolnienia i uzyskuje przychody z działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko i w formie spółek. Przychody zwolnione zostały wyliczone w sekcji C na PIT-28. Przychody opodatkowane związane ze spółkami należy uzupełnić ręcznie na załączniku PIT-28/B w sekcji C. Przychody opodatkowane dla działalności na własne nazwisko należy uzupełnić w sekcji D na PIT-28. Po uzupełnieniu/ zmianie kwoty przychodów objętych zwolnieniem w poz. 20 poz. 22 lub poz. 24 pojawia się komunikat: Podatnik korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy. Aby prawidłowo wyliczyć deklarację dodaj zwolnienie na karcie właściciela i przelicz zaliczki. W przeciwnym wypadku deklarację należy uzupełnić ręcznie. Kwotę przychodów opodatkowanych z działalności na własne nazwisko należy zmodyfikować na formularzu PIT 28(25) w sekcji D, kwotę przychodów opodatkowanych ze spółek należy zmodyfikować na załączniku PIT-28/B w sekcji C. Odznaczenie na formularzu PIT-28(25) danej ulgi zeruje kwotę przychodów objętych zwolnieniem oraz blokuje możliwość ręcznego uzupełnienia tej kwoty. Po odznaczeniu ostatniej ulgi w sekcji C pojawia się komunikat: Podatnik zrezygnował ze zwolnienia z PIT. Jeśli chcesz przeliczyć deklarację z pominięciem zwolnienia z PIT wybierz Tak, w przeciwnym wypadku deklarację należy zmodyfikować ręcznie. Zaakceptowanie komunikatu powoduje, że kwoty w sekcji D wyliczane są na podstawie zapisów w ewidencji ryczałtowej i nie podlegają edycji. W przypadku wyboru opcji Nie kwoty należy zmodyfikować na załączniku PIT-28/B. Jeżeli ulga w sekcji C została zaznaczona automatycznie na podstawie karty właściciela to do poz. 97 Składki na ubezpieczenia społeczne przenoszona jest suma kwot składek z zaliczek dodanych w 2022 r. Jeżeli ulga w sekcji C została zaznaczona ręcznie przez użytkownika to do poz. 97 Składki na ubezpieczenia społeczne przenoszona jest suma składek uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela (do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z działalności gospodarczej). Poz. 97 podlega edycji do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z działalności gospodarczej. Do poz. 104 Składki na ubezpieczenie zdrowotne przenoszona jest kwota w wysokości 50% sumy zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela. Kwota ta ograniczana jest do wysokości kwoty przychodów z działalności gospodarczej pomniejszonej o straty z działalności gospodarczej oraz pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne. Pole podlega edycji przez użytkownika. Kwota w poz. 105 Wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz obsługę transakcji płatniczych ograniczana jest do wysokości 2 500 zł. Na formularzu deklaracji PIT-28(25) dodano również pozycje dla stawek ryczałtu 12% oraz 14%. Na załączniku PIT-28/B(19) wykazane są przychody opodatkowane.

Deklaracja PIT-36(30)

Na formularzu deklaracji PIT-36(30) dodano możliwość zaznaczenia rodzaju zwolnienia w sekcji D Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152, 153 i 154 ustawy oraz dodano nowe przychody objęte zwolnieniem. Sekcja może zostać uzupełniona automatycznie na podstawie formularza właściciela lub ręcznie przez użytkownika. Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu na dowolny dzień roku podatkowego 2022 r. wskazano przyczynę zwolnienia z podatku to na deklaracji PIT-36(30) zaznaczany jest automatycznie odpowiedni rodzaj ulgi.
Uwaga
Jeżeli nie pobrano modułu płacowego oraz podatnikowi w 2022 r. przysługiwała ulga dla pracujących seniorów, którą utracił, należy przed wyliczeniem deklaracji PIT-36(30) na formularzu właściciela na zakładce [Szczegółowe] w polu Zwolnienie z PIT ponownie wskazać: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury. Po wyliczeniu deklaracji PIT-36(30), w polu Zwolnienie z PIT należy ponownie wybrać: Brak.
Użytkownik ma również możliwość ręcznego zaznaczenia. Nie ma możliwości równoczesnego zaznaczenia poz. Ulga dla młodych, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy oraz poz. Ulga dla pracujących seniorów, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy. Po zaznaczeniu ulgi aktywna staje się sekcja do uzupełnienia kwoty przychodów objętych zwolnieniem. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność w polu Typ działalności zaznaczono opcję Najem, dzierżawa to ulga wskazana na właścicielu nie jest zaznaczana na formularzu deklaracji PIT-36(30). Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36(30) zaznaczono automatycznie poz. 73 lub poz. 75 to do poz. 87 przenoszona jest kwota przychodów objętych zwolnieniem (maksymalnie 85 528 zł). Użytkownik ma możliwość edycji kwoty do wysokości 85 528 zł. Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36(30) zaznaczono automatycznie poz. 77 to kwota przychodów objętych zwolnieniem przenoszona jest do poz. 87 z formularza ostatniej zaliczki na PIT-36 wyliczonej w 2022 r. W takim przypadku podczas wyliczania deklaracji PIT-36(30) pojawia się komunikat: Deklaracja została przeliczona na podstawie wyliczonych zaliczek za rok podatkowy. Zweryfikuj i sprawdź czy masz policzone wszystkie potrzebne zaliczki. Użytkownik ma możliwość edycji kwoty do wysokości 85 528 zł. W przypadku zaliczek uproszczonych użytkownik powinien uzupełnić tę kwotę ręcznie. Suma kwot w poz. Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, Przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, Przychody z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich, Przychody z zasiłku macierzyńskiego oraz przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (odpowiednio poz. 79, 81, 83 , 85 i 87 dla podatnika oraz poz. 80, 82, 84, 86 i 88 dla małżonka) ograniczana jest do kwoty 85 528,00 zł. Limit przysługuje odrębnie podatnikowi oraz odrębnie małżonkowi. Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36(30) zaznaczono poz. Ulga dla rodzin 4+ – art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy, to podatnik/ małżonek powinien wypełnić załącznik PIT/O i uzupełnić dane co najmniej czworga dzieci. Nie ma możliwości zatwierdzenia deklaracji PIT-36(30) z zaznaczoną poz. 75/ poz. 76 bez dodanego załącznika PIT/O. Jeżeli zaznaczono poz. 71, poz. 73, poz. 75 lub poz. 77 a nie uzupełniono kwoty przychodów zwolnionych to podczas zapisywania deklaracji PIT-36 pojawia się komunikat: W sekcji D zaznaczono rodzaj zwolnienia a nie podano kwoty przychodów zwolnionych. Czy chcesz poprawić sekcję D? Zaakceptowanie komunikatu umożliwia uzupełnienie kwoty w sekcji D. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie formularza deklaracji PIT-36(30). Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36(30) zaznaczono automatycznie poz. 73, poz. 75 lub poz. 77 to kwota w poz. 99 wyliczana jest jako różnica pomiędzy łączną kwotą przychodów podatnika z działalności gospodarczej a kwotą przychodów objętych zwolnieniem, wykazanych automatycznie w poz. 87 deklaracji PIT-36(30). Po uzupełnieniu/ zmianie kwoty przychodów objętych zwolnieniem w poz. 79, poz. 81, poz. 83, poz. 85 lub poz. 87 pojawia się komunikat: Podatnik korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy. Aby prawidłowo wyliczyć deklarację dodaj zwolnienie na karcie właściciela i przelicz zaliczki. W przeciwnym wypadku deklarację należy uzupełnić ręcznie. Jeżeli w sekcji D wykazano przychody zwolnione to do poz. 220 Składki na ubezpieczenia społeczne przenoszona jest kwota składek z formularza ostatniej zaliczki na PIT-36 wyliczonej w 2022 r. (do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z lat ubiegłych). Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36 nie wykazano przychodów zwolnionych to do poz. 220 Składki na ubezpieczenia społeczne przenoszona jest suma składek uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela (do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z lat ubiegłych). Poz. 220 podlega edycji do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z lat ubiegłych. Odznaczenie na formularzu PIT-36(30) ulgi zeruje kwotę przychodów objętych zwolnieniem oraz blokuje możliwość ręcznego uzupełnienia tej kwoty. Po odznaczeniu ostatniej ulgi w sekcji D pojawia się komunikat: Podatnik zrezygnował ze zwolnienia z PIT. Jeśli chcesz przeliczyć deklarację z pominięciem zwolnienia z PIT wybierz Tak, w przeciwnym wypadku deklarację należy zmodyfikować ręcznie. Zaakceptowanie komunikatu powoduje, że do poz. 99 przenoszona jest łączna kwota przychodów podatnika z działalności gospodarczej z załącznika PIT/B. W przypadku wyboru opcji Nie kwoty należy zmodyfikować na załączniku PIT/B. Aktualizowane są również kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz odliczenia na załączniku PIT/O. Jeżeli dodano załącznik PIT/Z dla podatnika to edycji podlegają kwoty w poz. 101, poz. 102 i poz. 104. Jeżeli dodano załącznik PIT/Z dla małżonka to edycji podlegają poz. kwoty w poz. 163, poz. 164 i poz. 166. Kwota w poz. 234 Odliczenie z tytułu wydatków na nabycie terminala płatniczego i obsługę transakcji przy użyciu terminala ograniczana jest do wysokości 2 500 zł. Jeżeli do deklaracji PIT-36(30) dodano załącznik PIT/WZ(2) to aktywne są pola:
 • Zwiększenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 8 ustawy (odpowiednio poz. 260 dla podatnika i poz. 261 dla małżonka),
 • Zmniejszenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy (odpowiednio poz. 264 dla podatnika i poz. 265 dla małżonka),
 • Zmniejszenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy (odpowiednio poz. 284 dla podatnika i poz. 285 dla małżonka).
  Kwoty do poz. 260 i poz. 264 przenoszone są z formularza załącznika PIT/WZ(2) jeżeli kwota w poz. 256 jest większa od zera. Użytkownik ma możliwość zmiany kwoty w tych pozycjach na niższą. Po uzupełnieniu kwoty w poz. 218 lub poz. 219 Straty z lat ubiegłych należy uzupełnić poz. 217. Po uzupełnieniu kwoty w poz. 308 Doliczenia do podatku należy uzupełnić poz. 307. Na załączniku PIT/B wykazane są przychody opodatkowane.

Deklaracja PIT-36L(19)

Na formularzu deklaracji PIT-36L(19) dodano sekcję D. Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy. Sekcja zawiera informacje o rodzaju zwolnienia oraz przychodach objętych zwolnieniem. Sekcja może zostać uzupełniona automatycznie na podstawie formularza właściciela lub ręcznie przez użytkownika. Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu na dowolny dzień roku podatkowego 2022 r. wskazano przyczynę zwolnienia z podatku to na deklaracji PIT-36L(19) zaznaczany jest automatycznie odpowiedni rodzaj ulgi.
Uwaga
Jeżeli nie pobrano modułu płacowego oraz podatnikowi w 2022 r. przysługiwała ulga dla pracujących seniorów, którą utracił, należy przed wyliczeniem deklaracji PIT-36L(19) na formularzu właściciela na zakładce [Szczegółowe] w polu Zwolnienie z PIT ponownie wskazać: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury. Po wyliczeniu deklaracji PIT-36L(19), w polu Zwolnienie z PIT należy ponownie wybrać: Brak.
Użytkownik ma również możliwość ręcznego zaznaczenia ulgi na formularzu deklaracji PIT-36L(19). Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36L(19) zaznaczono automatycznie poz. 22 lub poz. 24 to odpowiednio do poz. 23 lub poz. 25 przenoszona jest kwota przychodów objętych zwolnieniem (maksymalnie 85 528 zł). Użytkownik ma możliwość edycji kwoty do wysokości 85 528 zł. Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36L zaznaczono automatycznie poz. 26 to kwota przychodów objętych zwolnieniem przenoszona jest z formularza ostatniej zaliczki na PIT-36L wyliczonej w 2022 r. W takim przypadku podczas wyliczania deklaracji PIT-36L(19) pojawia się komunikat: Deklaracja została przeliczona na podstawie wyliczonych zaliczek za rok podatkowy. Zweryfikuj i sprawdź czy masz policzone wszystkie potrzebne zaliczki. Użytkownik ma możliwość edycji kwoty do wysokości 85 528 zł. W przypadku zaliczek uproszczonych użytkownik powinien uzupełnić tę kwotę ręcznie. Suma kwot w poz. 23, poz. 25 i poz. 27 ograniczana jest do wysokości 85 528 zł. Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36L(19) zaznaczono poz. 24 Ulga dla rodzin 4+ – art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy, to podatnik powinien wypełnić załącznik PIT/O i uzupełnić dane co najmniej czworga dzieci. Nie ma możliwości zatwierdzenia deklaracji PIT-36L(19) z zaznaczoną poz. 24 bez dodanego załącznika PIT/O. Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36L(19) zaznaczono poz. 22, poz. 24 lub poz. 26 a nie uzupełniono kwoty odpowiednio w poz. 23, poz. 25 lub poz. 27 to podczas zapisywania deklaracji PIT-36L(19) pojawia się komunikat: W sekcji D zaznaczono rodzaj zwolnienia a nie podano kwoty przychodów zwolnionych. Czy chcesz poprawić sekcję D? Zaakceptowanie komunikat umożliwia uzupełnienie kwoty w sekcji D. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie formularza deklaracji PIT-36L(19). Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36L(19) zaznaczono automatycznie poz. 22, poz. 24 lub poz. 26 to kwota w poz. 28 Przychód wyliczana jest jako różnica pomiędzy łączną kwotą przychodów podatnika z działalności gospodarczej a kwotą przychodów objętych zwolnieniem, wykazanych automatycznie w poz. 23, poz. 25 lub poz. 27 deklaracji PIT-36L(19). Po uzupełnieniu/ zmianie kwoty przychodów objętych zwolnieniem w poz. 23, poz. 25, lub poz. 27 pojawia się komunikat: Podatnik korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy. Aby prawidłowo wyliczyć deklarację dodaj zwolnienie na karcie właściciela i przelicz zaliczki. W przeciwnym wypadku deklarację należy uzupełnić ręcznie. Jeżeli w sekcji D wykazano przychody zwolnione to do poz. 40 Składki na ubezpieczenia społeczne przenoszona jest kwota składek z formularza ostatniej zaliczki na PIT-36L wyliczonej w 2022 r. (do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z działalności gospodarczej). Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36L nie wykazano przychodów zwolnionych to do poz. 40 Składki na ubezpieczenia społeczne przenoszona jest suma składek uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela (do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z działalności gospodarczej). Poz. 40 podlega edycji do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z działalności gospodarczej. Do poz. 42 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – art. 30c ust. 2 pkt 2 ustawy przenoszona jest kwota suma składek na ubezpieczenie zdrowotne, uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela. Kwota ta ograniczana jest do wysokości kwoty przychodów z działalności gospodarczej pomniejszonej o straty z działalności gospodarczej oraz pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne. Pole to jest dodatkowo ograniczane do wysokości obowiązującego limitu 8 700 zł. Pole podlega edycji przez użytkownika. Odznaczenie na formularzu PIT-36L(19) danej ulgi zeruje kwotę przychodów objętych zwolnieniem oraz blokuje możliwość ręcznego uzupełnienia tej kwoty. Po odznaczeniu ostatniej ulgi w sekcji D pojawia się komunikat: Podatnik zrezygnował ze zwolnienia z PIT. Jeśli chcesz przeliczyć deklarację z pominięciem zwolnienia z PIT wybierz Tak, w przeciwnym wypadku deklarację należy zmodyfikować ręcznie. Zaakceptowanie komunikatu powoduje, że do poz. 28 Przychód przenoszona jest łączna kwota przychodów podatnika z działalności gospodarczej z załącznika PIT/B. W przypadku wyboru opcji Nie kwoty należy zmodyfikować na załączniku PIT/B. Aktualizowane są również kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz odliczenia na załączniku PIT/O. Jeżeli dodano załącznik PIT/Z to edycji podlegają kwoty w poz. 30 i poz. 31. Kwota w poz. 47 Wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz obsługę transakcji płatniczych ograniczana jest do wysokości 2 500 zł. Jeżeli do deklaracji PIT-36L(19) dodano załącznik PIT/WZ(2) to aktywne są pola:
 • poz. 56 i poz. 61 Zwiększenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 8 ustawy,
 • poz. 58 i poz. 63 Zmniejszenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy.
  Kwoty do poz. 56 i poz. 58 przenoszone są z formularza załącznika PIT/WZ(2) jeżeli kwota w poz. 54 jest większa od zera. Kwoty do poz. 61 i poz. 63 przenoszone są z formularza załącznika PIT/WZ(2) jeżeli kwota w poz. 55 jest większa od zera. Użytkownik ma możliwość zmiany kwoty w tych pozycjach na niższą. Po uzupełnieniu kwoty w poz. 39 Straty z lat ubiegłych należy uzupełnić poz. 38. Po uzupełnieniu kwoty w poz. 76 Doliczenia do podatku należy uzupełnić poz. 75. Na załączniku PIT/B wykazane są przychody opodatkowane. Załącznik PIT/O(27) Na załączniku PIT/O(27) dodano limity kwotowe dla pól:
 • poz. Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych ograniczana jest do wysokości 500 zł,
 • poz. Wydatki poniesione w ramach ulgi na zabytki ograniczana jest do wysokości 500 000 zł,
 • poz. Wydatki poniesione na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) ograniczana jest do wysokości 250 000 zł.
  Na załączniku PIT/O(27) dodano możliwość uzupełnienia informacji o ośmiu dzieciach. Na załączniku PIT/O dodanym do deklaracji PIT-28(25), PIT-36L(19) aktywowano poz. 52 Liczba dzieci. Użytkownik ma również możliwość uzupełnienia danych dzieci oraz zaznaczenia opcji Ulga dla rodzin 4+. Nie ma natomiast możliwości zaznaczenia poz. 5 Liczba miesięcy, za które przysługuje odliczenie oraz poz. 7 Przysługujące odliczenie z tytułu ulgi na dzieci. Załącznik PIT/BR(6) Kwoty w poz. 33 Dodatkowa kwota podlegająca odliczeniu, na podstawie art. 26e ust. 7 pkt 1 ustawy oraz poz. 34 Dodatkowa kwota podlegająca odliczeniu, na podstawie art. 26e ust. 7 pkt 2 ustawy nie są wyliczane automatycznie. Użytkownik może uzupełnić w nich wartość ręcznie (w poz. 33 do wysokości kwoty z poz. 32, w poz. 34 do wysokości sumy kosztów z poz. 14, poz. 16, poz. 18, poz. 20, poz. 22, poz. 24, poz. 28, poz. 30).   2. Księgowość. Zmiana formy opodatkowania. Polski Ład daje podatnikowi możliwość:
 • przejścia z PIT-28 na PIT-36 w trakcie roku od lipca 2022 r.,
 • przejścia z PIT-28 na PIT-36 po roku podatkowym,
 • przejście z PIT-36L na PIT-36 po roku podatkowym.
  Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku Przechodząc z ryczałtu na zasady ogóle od lipca 2022 r. podatnik:
 • od przychodów uzyskanych od 1.01.2022 do 30.06.2022 r. zapłaci ryczałt ewidencjonowany i rozliczy przychody na formularzu PIT-28 złożonym do 2.05.2023,
 • od dochodów uzyskanych od 1.07.2022 do 31.12.2022 r. zapłaci podatek według skali i będzie zobligowany do złożenia zeznania PIT-36 do 2.05.2023.
  Na formularzu deklaracji PIT-28(25) podatnik wykazuje zaliczki z ryczałtu, odliczenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za okres styczeń – czerwiec 2022 r., a na formularzu deklaracji PIT-36(30) w sekcji L wykazuje zaliczki wyliczone na zasadach ogólnych, a także odliczenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za okres lipiec – grudzień 2022 r. Jeżeli na formularzu kwot indywidualnych podatnika lub małżonka za miesiąc lipiec zaznaczono parametr Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku to podatnik ma możliwość tylko rozliczenia indywidualnego. Po zaznaczeniu na formularzu deklaracji PIT-36(30) opcji np. wspólnie z małżonkiem, podczas próby wyliczenia deklaracji PIT-36(30) pojawia się komunikat: W lipcu 2022 roku podatnik lub małżonek przeszedł na rozliczenie podatku wg zasad ogólnych – skali podatkowej. Zmieniono sposób rozliczenia na indywidualny. Jeżeli na formularzu kwot indywidualnych właściciela za miesiąc lipiec zaznaczono parametr Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku to na formularzu deklaracji PIT-36(30) blokowana jest możliwość zaznaczenia poz. 60, poz. 62, poz. 64, poz. 66 oraz poz. 68.
Uwaga
Jeżeli podatnik składa dwie deklaracje (PIT-28 i PIT-36) za 2022 r. i korzysta ze zwolnienia z PIT to musi zweryfikować, czy suma zwolnień na obu deklaracjach nie przekroczyła kwoty 85 528 zł.
Przejście z PIT-28 na PIT-36 po roku podatkowym Po roku podatkowym podatnik może, zamiast złożyć PIT-28(25), rozliczyć się na formularzu PIT-36(30). W takim przypadku zalecamy aby w pierwszej kolejności wykonać kopię bezpieczeństwa firmy, wgrać ją pod inną nazwą, a następie usunąć w niej zapisy księgowe z Ewidencji ryczałtowej w 2022 r., dokonać w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry zmiany rodzaju księgowości oraz zaksięgować dokumenty do KPiR w 2022 r. Następnie należy na formularzu właściciela dodać udziały dla PIT-36 za wszystkie miesiące 2022 r. oraz na formularzu deklaracji PIT-36(30) należy zaznaczyć odpowiednio poz. 64, poz. 66 lub poz. 68 (podatnik) lub poz. 65, poz. 67 lub poz. 69 (małżonek). Po zaznaczeniu tych pozycji należy ponownie przeliczyć formularz deklaracji PIT-36(30). Po przeliczeniu, w sekcji L Należne zaliczki art. 44 ust. 1 ustawy oraz podatek – art. 30 g ustawy automatycznie przenoszone są kwoty należnych zaliczek oraz zapłaconych zaliczek z formularzy zaliczek na PIT-28. Jeżeli dla podatnika wyliczono również zaliczki na PIT-36 z najmu to w sekcji L w poszczególnych miesiącach/kwartałach sumowane są kwoty z zaliczek na PIT-36 oraz PIT-28. Do poz. Należna zaliczka w miesiącu/kwartale przenoszona jest kwota z poz. Zaliczka podatku do zapłaty z formularza zaliczki na PIT-28. Do poz. Zapłacona zaliczka w miesiącu/kwartale przenoszona jest kwota z poz. Kwota zapłacona do US z formularza zaliczki na PIT-28. Istnieje również możliwość ręcznego uzupełnienia kwoty przychodów i kosztów na formularzu załącznika PIT/B(20) dodanego do deklaracji PIT-36(30). W takim przypadku można pominąć krok związany z usunięciem zapisów księgowych z Ewidencji ryczałtowej w 2022 r. i ich zaksięgowaniem do KPiR . Przejście z PIT-36L na PIT-36 po roku podatkowym Po roku podatkowym podatnik może, zamiast złożyć PIT-36L(19), rozliczyć się na formularzu PIT-36(30). Jeżeli osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w kilku formach, to zmiana sposobu opodatkowania dotyczy wszystkich dochodów z tej działalności. W takim przypadku w pierwszej kolejności należy na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych za 2022 r. na zakładce [PIT-36L] odznaczyć parametr Podatnik rozlicza się wg skali liniowej (PIT-36L). Następnie na formularzu deklaracji PIT-36(30) należy zaznaczyć odpowiednio poz. 60 lub poz. 62 (podatnik) lub poz. 61 lub poz. 63 (małżonek). Po zaznaczeniu tych pozycji należy ponownie przeliczyć formularz deklaracji PIT-36(30). Po przeliczeniu, w sekcji L Należne zaliczki art. 44 ust. 1 ustawy oraz podatek – art. 30 g ustawy automatycznie przenoszone są kwoty należnych zaliczek oraz zapłaconych zaliczek z formularzy zaliczek na PIT-36L. Jeżeli dla podatnika wyliczono również zaliczki na PIT-36 z najmu to w sekcji L w poszczególnych miesiącach/kwartałach sumowane są kwoty z zaliczek na PIT-36 oraz PIT-36L. Dokumenty uwzględnione jako niezapłacone na załączniku PIT/WZ dodanym do deklaracji PIT-36L za rok 2021 r., a następie rozliczone w 2022 r., nie są automatycznie uwzględniane na załączniku PIT/WZ dodanym do deklaracji PIT-36(30). Użytkownik może dodać je ręcznie na formularzu załącznika PIT/WZ. 3. Księgowość. Eksport do systemu e-Deklaracje. Na dzień udostępnienia deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PIT 36L(19) eksport do systemu e Deklaracje jest zablokowany. Wysyłka deklaracji do systemu e-Deklaracje zostanie udostępniona do 31.01.2023 r. 4. Biuro Rachunkowe. Deklaracje roczne PIT-36/PIT-36L/PIT-28. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej PIT-36(30), PIT-36L(19) oraz PIT-28(25) na nowych formularzach obowiązujących za rok 2022, wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera. 5. Biuro Rachunkowe. Przeliczanie deklaracji rocznej PIT-36 przy przejściu z PIT-28 na zasady ogólne wg skali podatkowej w trakcie roku. Jeżeli w bazie Klienta w trakcie roku została zmieniona forma opodatkowania z ryczałtu (PIT-28) na zasady ogólne wg skali podatkowej (PIT-36) i na kwotach deklaracji właściciela za miesiąc lipiec 2022 zaznaczony został parametr Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku, to należy przeliczyć deklarację roczną PIT-28 za okres 01.01.2022-30.06.2022, oraz roczną deklaracje PIT-36 za okres 01.07.2022-31.12.2022. Deklaracje te można przeliczyć z poziomu aplikacji Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe:
 • PIT-28 – przy ustawieniu rodzaju księgowości w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Parametry Ewidencja ryczałtowa w bazie Klienta oraz wskazując miesiąc czerwiec 2022 na liście firm w aplikacji Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe,
 • PIT-36 – przy ustawieniu rodzaju księgowości w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Parametry Księga podatkowa w bazie Klienta oraz wskazując miesiąc grudzień 2022 na liście firm w aplikacji Comarch ERO Optima Biuro Rachunkowe.
  6. Biuro Rachunkowe. Przeliczanie deklaracji rocznej PIT-36 przy przejściu z PIT-28 lub PIT-36L na zasady ogólne wg skali podatkowej po zakończeniu roku. W sytuacji, gdy na koniec roku podatnik wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, a przez cały rok w bazie podatnika przeliczane były zaliczki na PIT-28 lub PIT-36L, to w tym przypadku należy przeliczyć roczną deklarację PIT-36 z poziomu programu Comarch ERP Optima. 7. Deklaracje PIT:
 • Umożliwiono wydruk deklaracji PIT-8AR(12) oraz PIT-11(29)
 • Umożliwiono przekazanie deklaracji PIT-8AR(12) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
  8. Uproszczone wynagrodzenia. Wprowadzono zmiany w naliczaniu wypłat w związku z nowelizacją Polskiego Ładu. Zmiany obowiązują od 1.01.2023 roku i będą stosowane do wynagrodzeń wypłacanych na listach płac, które mają ustawiony okres deklaracji jako styczeń 2023 i późniejszy. Od 01.01. 2023 podatnik będzie miał prawo upoważnić maksymalnie 3 płatników (w tym zleceniodawców) do stosowania odliczenia w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, wskazując jednocześnie kwotę do odliczenia, tj. odpowiadającą 1/12 (300 zł), 1/24 (150 zł), 1/36 (100 zł) kwoty zmniejszającej podatek. W związku ze zmianami w formularzu danych pracownika na zakładce [2.Szczegółowe] zostało zmienione pole, w którym wprowadzany jest współczynnik dla ulgi. W polu Ulga podatkowa należy wprowadzić mnożnik w formie ułamka (1/12, 1/24, 1/36). Podczas naliczania wypłat etatowych i innych, które mają ustawioną datę wypłaty jako 1.01.2023 lub późniejszą ulga podatkowa, o którą jest pomniejszany podatek jest ustalana zgodnie z ustawieniami na formularzu pracownika. Dodatkowo została wprowadzona kontrola, aby w przypadku kilku wypłat wypłaconych w tym samym miesiącu sumarycznie ulga podatkowa i koszty uzyskania przychodu nie były odliczone w kwocie wyższej niż przysługują pracownikowi. Niepobieranie zaliczki podatku od przychodów do kwoty 30 000 zł Od 1.01.2023 r.  zostanie rozszerzony katalog osób, które mogą złożyć wniosek o niepobieranie zaliczki podatku od przychodu do kwoty 30 000 zł.  Wniosek mogą zgłaszać osoby otrzymujące przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, z pracy nakładczej lub ze spółdzielczego stosunku pracy, z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy oraz wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. W związku ze zmianą na formularzu pracownika został dodany parametr Nie pobierać zaliczki podatku na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł).  Przy zaznaczonym parametrze w wypłatach naliczanych od stycznia 2023 program sprawdza czy dochód pracownika uzyskany od początku roku podatkowego uzyskany zarówno z etatu jak i wypłat innych nie przekroczył 30 000 zł. Jeżeli nie, to zaliczka podatku nie jest naliczana. W wypłacie, w której dochód pracownika w danym roku podatkowym przekroczył kwotę 30 000 zł podatek jest naliczany od całego wynagrodzenia.  

Zmiany

1. Księgowość. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, zaktualizowanym 17 listopada 2022 roku. 2. Księgowość. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji PIT-28(21), PIT-36(26), PIT-36L(15). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e‑Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza. 3. Księgowość kontowa. Zaliczka na CIT-8. Na wydruk zaliczki na CIT-8 przenoszona jest pełna nazwa firmy uzupełniona w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. 4. Kwoty indywidualne. Od stycznia 2023 r. najem prywatny będzie mógł być rozliczany tylko na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. W związku z tym dodaliśmy komunikaty, aby użytkownik miał możliwość odpowiedniego przygotowania do zmian. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wskazano Księga podatkowa lub Księgowość kontowa oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność wybrano Najem, Dzierżawa to podczas dodawania kwoty indywidualnej od stycznia 2023 r. pojawia się komunikat: W Konfiguracji Firmy -> Księgowość -> Działalność typ działalności ustawiony jest jako najem, natomiast rodzaj księgowości w Konfiguracji Firmy -> Księgowość -> Parametry jako księgowość podatkowa. Od 01.01.2023 najem prywatny powinien być rozliczany na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli jest to najem prywatny proszę zmienić rodzaj księgowości na ewidencję ryczałtową. Jeżeli jest to najem w ramach działalności gospodarczej proszę zmienić w konfiguracji typ działalności na 'działalność gospodarcza’. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wskazano Księga podatkowa lub Księgowość kontowa oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność wybrano Gospodarcza lub W strefie ekonomicznej, a w kwotach właściciela dodano udział na zakładce [Najem] to podczas dodawania kwoty indywidualnej od stycznia 2023 r. pojawia się komunikat: Od 01.01.2023 najem prywatny powinien być rozliczany na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli jest to najem prywatny nie musisz nic robić. Jeżeli jest to najem w ramach działalności gospodarczej należy przenieść go na zakładkę 'Dz. gospodarcza’. 5. Kwoty indywidualne. Podczas dodawania kwoty za dany miesiąc, jeżeli użytkownik doda lub usunie kolejną działalność to miesiąc wskazany na formularzu kwoty blokowany jest do edycji. 6. Ewidencja ryczałtowa. Płatność do zaliczki na PIT-28 wyliczonej za grudzień/ czwarty kwartał 2022 r. tworzona jest w Preliminarzu płatności z Terminem płatności na 28.02.2023 r. 7. Biuro Rachunkowe. Wybór właściciela przy podglądzie zaliczki/ deklaracji PIT lub wypłaty. W przypadku podglądu zaliczki/ deklaracji PIT lub wypłaty właściciela jeśli na liście dostępny jest właściciel, który został oznaczony w programie Comarch ERP Optima jako Archiwalny, zmieniono kolor w którym się on pojawia na liście z czerwonego na szary. 8. Biuro Rachunkowe. Informacja dla Klientów. W przypadku generowania pliku pdf z informacją dla Klientów na wydruku zmieniono tytuł dotyczący deklaracji ZUS na Deklaracja ZUS DRA oraz Deklaracja ZUS DRA właściciela. 9. Wczytywanie danych w usłudze Comarch OCR. Dodano możliwość pobierania danych adresowych oraz nazwy kontrahenta z istniejącej karty kontrahenta. Parametr Przenieś dane adresowe z karty kontrahenta podczas dodawania dokumentów znajduje się w System/Konfiguracja/Program/OCR/Parametry.  

Poprawiono

1. Księgowość kontowa. Księgowania okresowe. Jeżeli w polu Kwota dodano odwołanie do zapytania SQL i treść zapytania zawierała więcej niż 975 znaków, podczas przeliczania zestawienia następowało zamknięcie programu. Działanie poprawiono. 2. Księgowość kontowa. Bilans otwarcia. Zoptymalizowano inicjalizowanie bilansu otwarcia. 3. Księgowość kontowa. Dzienniki. W specyficznych przypadkach podczas eksportu bieżącego widoku do pliku Excel z poziomu zakładki [Konto] nie były przenoszone wszystkie pozycje widoczne na liście. Działanie poprawiono. 4. Rejestry VAT. Deklaracja VIU-DO. Przywrócono możliwość odblokowania deklaracji VIU-DO, do której odebrano UPO. 5. Rejestry VAT. Poprawiono wyświetlanie stawek z częścią ułamkową na wydruku Rejestr VAT/ Wydruk pełny – wszystkie stawki. 6. Rejestry VAT. Dotyczy Comarch ERP Optima w Chmurze Standard. W specyficznych przypadkach nie wyświetlał się podgląd dokumentu PDF dodanego za pomocą usługi Comarch OCR. Działanie poprawiono. 7. Praca rozproszona. Poprawiono import kontrahentów z przypisanymi atrybutami. 8. Biuro Rachunkowe. Konwersja baz. Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe podczas seryjnego konwertowania wielu baz program zawieszał się. Działanie poprawiono. 9. Biuro Rachunkowe. Informacja dla Klientów. W szczególnych przypadkach, gdy w bazie biura rachunkowego w pieczątce zostało dodane logo, było ono źle skalowane i podczas generowania pliku pdf z informacją dla Klientów pojawiał się komunikat: Błąd zapisywania pliku. Rozmiar strony był za mały, aby sformatować zawartość obiektu w raporcie. Działanie poprawiono. 10. Biuro Rachunkowe. Informacja dla Klientów. Jeśli w bazie przeliczona była pierwotna deklaracja ZUS DRA dla pracowników oraz korekta tej deklaracji, to na wydruku Informacje o podatkach i składkach ZUS pojawiała się dodatkowa pozycja dot. deklaracji ZUS DRA pracowników na kwotę 0,00. Działanie poprawiono.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. Automatyczna synchronizacja z Comarch Apfino. Umożliwiono automatyczną synchronizację danych (płatności, faktur, kontrahentów) z platformą Comarch Apfino. Zgodnie z ustawionym harmonogramem przesyłane są informacje dotyczące nowych oraz zmienionych dokumentów. Dzięki temu bez wykonywania przez Użytkownika ręcznej wysyłki, dane po stronie Comarch Apfino są aktualne. Synchronizacja płatności – automatycznie przesyłane są informacje dotyczące:
 • nowych i zmienionych, jak również usuniętych płatności,
 • płatności, które nie były jeszcze przesyłane lub od czasu ich wysyłki nastąpiły zmiany,
 • płatności o statusie innym niż bufor,
 • wszystkich płatności z wyjątkiem tych pochodzących z list płac.
  Synchronizacja faktur – automatycznie przesyłane są dokumenty spełniające warunki:
 • faktury które jeszcze nie były przesłane do Comarch Apfino,
 • Faktury Sprzedaży, w tym faktury finalne i korekty, zatwierdzone i nieanulowane (nie są wysyłane faktury zaliczkowe, faktury VAT marża oraz faktury pierwotne),
 • dokumenty z wybranym kontrahentem będącym płatnikiem o statusie: Krajowy,
 • dokumenty, na których wybrana jest forma płatności o typie przelew,
 • dokumenty utworzone po uruchomieniu automatycznej synchronizacji z Comarch Apfino (dokumenty dodane wcześniej powinny być wysłane ręcznie przez Użytkownika).
  Synchronizacja kontrahentów –  automatycznie wysyłane są informacje o kontrahentach którzy nie byli wcześniej wysyłani do Comarch Apfino lub dla których od czasu ostatniej wysyłki zmienił się numer NIP. W Konfiguracji Programu/ Automat synchronizacji/ Harmonogramy, obok istniejących zadań synchronizacji z e-Handel, Comarch ERP XL oraz Optima Detal/Mobile Sprzedaż dodana została możliwość zdefiniowania synchronizacji z Comarch Apfino. Po kliknięciu na ikonę  Dodaj należy wskazać firmę oraz wybrać zadanie Synchronizacja z Comarch Apfino: Konfigurując automat synchronizacji należy wskazać jakie dane mają być wysyłane. Domyślnie zaznaczone są opcje Płatności i Faktury sprzedaży oraz Kontrahenci. Poniżej określany jest harmonogram wysyłki (zakres godzin oraz częstotliwość wysyłki). Dla wskazanego zakresu godzin oraz częstotliwości, zadanie synchronizacji z Comarch Apfino zostanie uruchomione z losową różnicą do 5 minut w stosunku do godziny wynikającej z harmonogramu. Na formularzu zadania wskazywany jest również operator wykonujący zadanie. Domyślnie podpowiadany jest operator ADMIN, ale istnieje możliwość jego zmiany. Jeżeli operator ma ustawione hasło, należy je podać. Po zapisaniu zmian za pomocą ikony , zadanie synchronizacji z Comarch Apfino dodane jest do listy harmonogramów zadań. Zadanie synchronizacji z Comarch Apfino dodawane jest automatycznie po uzupełnieniu klucza wymiany z Comarch Apfino. Jeżeli we wcześniejszej wersji programu uzupełniony był klucz wymiany, po aktualizacji programu takie zadanie również jest automatycznie dodawane. Synchronizacja z Comarch Apfino działa w oparciu o Serwis Operacji Automatycznych. Informacja o stanie uruchomienia usługi wyświetlana jest na oknie z listą harmonogramów. Dostępny jest również przycisk Przejdź do konfiguracji usługi, po kliknięciu którego następuje przejście do Konfiguracji Stanowiska / Serwis Operacji Automatycznych / Parametry. W Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Comarch Apfino dodana została sekcja Automatyczne wysyłanie danych. Po uzupełnieniu klucza wymiany z Comarch Apfino, parametr Automatyczne wysyłanie danych jest zaznaczany a sekcja zawiera informacje dotyczące zadania synchronizacji. Po zapisaniu zmian, w Konfiguracji Programu/ Automat synchronizacji/ Harmonogramy tworzone jest zadanie synchronizacji z Comarch Apfino w oparciu o podane w sekcji Automatyczne wysyłanie danych parametry. Na oknie znajduje się również informacja o stanie uruchomienia usługi Serwis Operacji Automatycznych, wraz z możliwością przejścia do Konfiguracji Stanowiska / Serwis Operacji Automatycznych / Parametry za pomocą przycisku Przejdź do konfiguracji usługi. Z poziomu formularza zadania Automatu synchronizacji dla Comarch Apfino, po kliknięciu ikony  otwierane jest okno z logiem historii zdarzeń dla Serwisu Operacji Automatycznych. W polu Usługa domyślnie wybrane jest Comarch Apfino, natomiast zakres dat obejmuje bieżący dzień. 2. Zapisywanie historii zmian parametrów konfiguracyjnych. Wprowadzony został mechanizm zapisywania zmian dokonywanych przez operatorów w Konfiguracji. Zmiany parametrów znajdujących się w Konfiguracji w gałęzi Firma zapisywane są w Historii zmian na zakładce [Działania w obrębie firmy]. Zmiany parametrów znajdujących się w Konfiguracji w gałęzi Program zapisywane są w Historii zmian na zakładce [Działania w obszarze wspólnym dla wszystkich firm]. Zmiany parametrów znajdujących się w Konfiguracji w gałęzi Stanowisko nie są zapisywane w Historii zmian. Zapisy dotyczące zmian parametrów konfiguracyjnych na oknie Historia zmian w kolumnie Typ słownika/dokumentu mają opis „Konfiguracja”, a w kolumnie Rodzaj operacji – „Modyfikacja”.

Zmiany

1. Nowe okno logowania. Zmieniono wygląd okna logowania do programu Comarch ERP Optima. Na zakładce [Ogólne] pod polami Operator, Hasło (widocznym kiedy operator ma ustawione hasło) oraz Firma dostępna jest lista modułów: Domyślnie zaznaczone są moduły przypisane na karcie wskazanego powyżej operatora. Jeżeli określony moduł nie jest dostępny na kluczu, pojawia się przy nim znak ostrzeżenia  wraz z informacją Brak dostępnych modułów w kluczu. Jeżeli wybrany na oknie logowania operator ma dostępną tylko jedną firmę do wyboru, wówczas automatycznie ta firma wskazywana jest w polu Firma. Na zakładce [Pozostałe opcje] znajdują się pola Serwer, Baza konfiguracyjna, Serwer klucza oraz Numer klucza. Po kliknięciu znajdującego się obok pola Serwer klucza przycisku Zmień aktywne stają się pola Serwer klucza oraz Numer klucza. Pole Serwer klucza jest polem tekstowym umożliwiającym wpisanie nazwy serwera SQL, na którym zainstalowany został Menadżer Kluczy. Pole Numer klucza jest rozwijalnym polem z numerami kluczy dodanymi na wskazanym serwerze klucza. Po kliknięciu znajdującego się obok pola Numer klucza przycisku Dodaj otwierane jest okno umożliwiające dodanie nowego klucza wirtualnego: Na oknie należy uzupełnić pola Identyfikator Klienta Comarch, Numer PIN i Numer klucza. Po zatwierdzeniu zmian za pomocą przycisku  klucz wirtualny jest dodawany w Menadżerze Kluczy. Jeżeli klucza nie uda się aktywować (np. podano nieprawidłowe dane lub nie udało się połączyć z serwerem Comarch) pojawia się komunikat: Nie udało się aktywować modułów na kluczu [NUMER]. Otwórz Comarch ERP Menadżer kluczy na serwerze [NAZWA_SERWERA] i na zakładce Konfiguracja sprawdź stan dodanego klucza. W przypadku wystąpienia takiego komunikatu należy usunąć klucz lub poprawić podane dane z poziomu Menadżera Kluczy. Kliknięcie przycisku  powoduje zamknięcie okna bez zapisywania zmian (dodania nowego klucza). Na dole zakładki [Pozostałe opcje] znajdują się parametry:
 • Logowanie serwisowe bez pobierania licencji (parametr widoczny dla operatora ADMIN)
 • Ignoruj inne ustawienia systemu dotyczące serwera klucza.
  2. Serwis Operacji Automatycznych. Dostosowano okno konfiguracji Serwisu Operacji Automatycznych (Konfiguracja Stanowiska / Serwis Operacji Automatycznych / Parametry) do pracy wielostanowiskowej. Jeżeli Serwis Operacji Automatycznych jest skonfigurowany / uruchomiony na jakimkolwiek stanowisku połączonym z bieżącą bazą konfiguracyjną, na oknie pojawia się informacja z nazwą stanowiska komputerowego, na którym usługa jest skonfigurowana / uruchomiona. Dodatkowo jeżeli jest to inne stanowisko niż bieżące, pojawia się informacja że usługa może zostać zatrzymana tylko na wskazanym na oknie stanowisku. Dzięki tym zmianom uniemożliwiono uruchomienie usługi Serwis Operacji Automatycznych jednocześnie na więcej niż jednym stanowisku. Informacje o uruchomieniu usługi odświeżane są co 5 minut. Możliwe są następujące opisy stanu działania usługi:
 • Usługa nie jest skonfigurowana. (Serwis Operacji Automatycznych nie został skonfigurowany ani uruchomiony na żadnym stanowisku),
 • Usługa skonfigurowana na stanowisku NAZWA_STANOWISKA jest aktualnie zatrzymana. (usługa została skonfigurowana na wskazanym stanowisku, ale nie jest obecnie uruchomiona),
 • Usługa jest uruchomiona na stanowisku NAZWA_STANOWISKA. (usługa została skonfigurowana i działa na wskazanym stanowisku, następujący opis pojawia się kiedy konfiguracja jest sprawdzana na tym samym stanowisku),
 • Usługa jest uruchomiona na stanowisku NAZWA_STANOWISKA. Możesz ją zatrzymać tylko na tym stanowisku. (usługa została skonfigurowana i działa na wskazanym stanowisku, następujący opis pojawia się kiedy konfiguracja jest sprawdzana na innym stanowisku).
  Zmieniony został również wygląd okna konfiguracji Serwisu Operacji Automatycznych. Przycisk do uruchamiania / zatrzymywania usługi znajduje się w górnej części okna, natomiast parametry usługi (serwer SQL, baza konfiguracyjna, serwer klucza) w dolnej części. Powyższe ustawienia dotyczące Serwisu Operacji Automatycznych są dostępne wyłącznie dla stacjonarnej wersji Comarch ERP Optima. 3. Automat synchronizacji. W przypadku zadań definiowanych w Konfiguracji Programu/ Automat synchronizacji/ Harmonogramy, operator wykonujący zadanie definiowany jest dla każdego zadania oddzielnie. W związku z tym na liście zadań ukryte zostało pole Operator. Po kliknięciu ikony Dodaj albo Zmień, na formularzu zadania dostępne jest pole Operator wykonujący zadanie, z możliwością jego zmiany. Jeżeli w poprzednich wersjach programu były skonfigurowane zadania synchronizacji, po aktualizacji programu na formularz każdego zadania został przeniesiony operator jaki wybrany był na liście zadań. Informacja o stanie uruchomienia usługi Serwis Operacji Automatycznych wraz z przyciskiem Przejdź do konfiguracji usługi została przeniesiona do górnej części okna. 4. Wydruki deklaracji. Wprowadzony został nowy typ wydruków: Deklaracje. Każdy wydruk deklaracji wykonany z poziomu aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe ma swój osobny formularz wydruku w Konfiguracji wydruków. Dzięki temu można m.in. ustawić własną nazwę dla takiego wydruku drukowanego do pliku PDF. Tego typu wydruku nie może utworzyć Użytkownik. Nie ma on definicji, ponieważ definicja jest już zapisana w samej deklaracji. 5. Odblokowanie wysłanych plików JPK_V7. Umożliwiono odblokowanie wysłanego pliku JPK_V7. W menu podręcznym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku JPK_V7 dostępna jest opcja Odblokuj część deklaracyjną. Podobnie jak w przypadku pozostałych deklaracji, taka opcja jest dostępna dla operatora, który ma zaznaczony na swojej karcie parametr Prawo do odblok. wysłanej e-Deklaracji. 6. Comarch IBARD. Przyspieszono wyświetlanie zawartości folderów Comarch IBARD. 7. Kursy walut. Zoptymalizowano aktualizowanie kursów walut. 8. Przypominacz. Program Comarch ERP Optima Przypominacz posiada taką samą skórkę, jaka ustawiona jest dla operatora w Comarch ERP Optima . 9. Weryfikacja wprowadzanych znaków. Podczas wprowadzania/wklejania wartości na oknie, jeżeli zawierają one niedopuszczalne znaki specjalne, znaki te są pomijane i nie są zapisywane w programie.

Poprawiono

1. Kopia bezpieczeństwa. Umożliwiono wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy konfiguracyjnej w przypadku, kiedy połączenie z silnikiem baz danych skonfigurowane jest przy użyciu loginu SQL i hasło użytkownika SA jest inne niż standardowe. 2. Nazwa firmy. Podczas odtwarzania bazy firmowej z kopii bezpieczeństwa umożliwiono wpisanie spacji w polu z nazwą dla odtwarzanej firmy. 3. Usuwanie bazy. Po wybraniu w kreatorze usunięcia lub odłączenia bazy danych opcji „Fizyczne skasowanie bazy danych z serwera”, baza jest usuwana z serwera baz danych oraz z listy firm w programie. 4. Odtwarzanie bazy z kopii. Umożliwiono zastąpienie istniejącej bazy firmowej podczas odtwarzania bazy z kopii bezpieczeństwa . 5. Podłączanie bazy konfiguracyjnej. Podczas podłączania istniejącej na serwerze bazy konfiguracyjnej nie jest dopisywany do nazwy wskazanej bazy przedrostek „CDN_KNF_”. 6. Dodawanie deklaracji. Podczas dodawania deklaracji mógł pojawiać się komunikat: „Nie można nawiązać połączenia, ponieważ komputer docelowy aktywnie go odmawia”. Działanie poprawiono. 7. Tłumaczenie pozycji w menu na listach. W menu podręcznym, pojawiającym się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na nagłówku innej kolumny niż ta, w oparciu o którą została posortowana lista, nazwa funkcji Clear all sorting została zmieniona na Usuń wszystkie sortowania. 8. Instalator. Subskrypcja BI dla Comarch ERP Altum i Comarch ERP XL blokowała instalację Comarch ERP Optima. Działanie poprawiono.  

Kasa/Bank

Nowości

1. Comarch Apfino – przekazywanie płatności. Powiększono listę rodzajów dokumentów, których płatności można przesłać z Comarch ERP Optima do Comarch Apfino. Oprócz wysyłanych już wcześniej zdarzeń związanych z fakturami sprzedaży można teraz przesłać płatności dotyczące pozostałych dokumentów, np. do deklaracji, faktur zakupu, dokumentów wprowadzonych do rejestru VAT, ewidencji dodatkowej lub wprowadzonych bezpośrednio do preliminarza płatności. Przekazujemy wszystkie płatności, które nie są w buforze. Nie przesyłamy płatności związanych z listami płac. W celu wysłania płatności do Comarch Apfino możemy wykorzystać przycisk , operację z menu kontekstowego Przekaż do Comarch Apfino lub Serwis Operacji Automatycznych (SOA). Dzięki SOA płatności będą wysyłane automatycznie wg ustalonego wcześniej harmonogramu. Cykliczność wysyłania płatności spowoduje, że na platformie Comarch Apfino będzie zawsze aktualna informacja o stanie wydatków i wpływów. Po zalogowaniu się do platformy Comarch Apfino przekazane z Comarch ERP Optima płatności widoczne są w części Płatności, na Liście wydatków i Liście wpływów. W celu zrealizowana danej płatności należy wejść na Listę wydatków i kliknąć w przycisk Zapłać. Usługę płatności realizuje Blue Media S.A.  

Zmiany

1. Diety i ryczałty – podróż poza granicami kraju. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy od 11.2022 roku nowe wartości diet za dobę podróży zagranicznej oraz limit na nocleg w krajach innych niż Polska. W programie kwoty diety z tytułu podróży służbowej, ryczałt za nocleg, limit za nocleg podpowiadają się w zależności od daty rozliczenia delegacji. W przypadku, gdy okres delegacji obejmuje 29.11.2022 roku przy rozliczeniu delegacji powinny być zastosowane 2 stawki diet (ryczałtów). W tym celu na delegacji należy wprowadzić podróż w 2 etapach, pierwszy etap do 28.11.2022 roku, drugi etap od 29.11.2022 rok i w zależności od daty rozliczenia delegacji samodzielnie skorygować kwotę diety (ryczałtów). 2. Diety i ryczałty krajowe. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość diety z tytułu podróży służbowej na terenie kraju, ryczałtu za nocleg, ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej oraz limit za nocleg. Od 01.2023 roku dieta w czasie podróży służbowej wynosi 45 zł, ryczałt za nocleg to 67,50 zł, ryczałt za dojazd wynosi 9 zł, limit wydatków za nocleg wzrósł do 900 zł. W przypadku, gdy czas trwania delegacja obejmuje 01.01.2023 roku należy zastosować 2 stawki diet (ryczałtów). Delegacja powinna posiadać 2 etapu, pierwszy do 31.12.2022 roku i drugi od 01.01.2023 roku, a kwota diety (ryczałtu) powinna być samodzielnie skorygowana.  

Poprawino

1. Santander WebService. Poprawiono eksport do banku płatności oznaczonych jako MPP. W polu z opisem zamiast 35 eksportujemy maksymalnie 33 znaki. 2. Santander WebService. W pewnych przypadkach po zaimportowaniu historii zapisy bankowe związane z MPP nie posiadały uzupełnionego opisu. Działanie poprawiono. 3. Citi Handlowy – API. W niektórych przypadkach przy ponownym pobraniu Informacji o stanie środków na rachunku bankowym pojawiał się komunikat: Nie udało się pobrać salda z systemu bankowego z powodu wystąpienia błędu. Dane wejściowe nie są prawidłowym ciągiem Base-64, ponieważ zawierają znak o podstawie innej niż 64, więcej niż dwa znaki wypełnienia lub niedozwolony znak wśród znaków wypełnienia. Działanie poprawiono. 4. Preliminarz. Na liście Płatności w sekcji Filtr aktywny przywrócono poprzedni układ okna. 5. Rozmiar okien. Umożliwiono zmniejszenie rozmiaru okna. Problem dotyczył: listy raportów  i rejestrów kasowych/bankowych, listy płatności, listy rozliczonych i nierozliczonych dokumentów, listy ponagleń, potwierdzeń, not odsetkowych i kompensat. 6. Kompensaty. Poprawiono działanie funkcji Kompensaty i pól NumerPelny1 i NumerPelny2. W przypadku długich numerów zwracane było 30 znaków, a nie pełny numer. Działanie poprawiono.

Handel z magazynem

Nowości

1. OCR.
 • Umożliwiono odczytywanie Faktur Sprzedaży w języku angielskim i zapisywanie ich jako Faktury Zakupu na liście Faktur Zakupu. Za pomocą Comarch OCR odczytywane są zdjęcia i skany dokumentów spełniające określone parametry.
 • Wprowadzono możliwość automatycznego pobierania numerów rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT dla kontrahentów dodawanych automatycznie z dokumentów wczytywanych za pomocą Comarch OCR. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry zaznaczony jest parametr Automatyczne pobieranie rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT, dla dodawanego automatycznie kontrahenta następuje weryfikacja w Wykazie podatników VAT na podstawie jego numeru NIP i pobierane są numery rachunków bankowych kontrahenta. Jeżeli parametr w konfiguracji nie jest zaznaczony, kontrahent dodawany jest bez importu listy rachunków bankowych.
 • Wprowadzono możliwość sparametryzowania pobierania danych kontrahenta podczas odczytywania dokumentów. Aby zdecydować skąd mają być pobierane dane, należy odpowiednio ustawić parametr: Przenoś dane adresowe z karty kontrahenta podczas dodawania dokumentów, który znajduje się w System/ Konfiguracja/ Program/ OCR/ Parametry. W przypadku zaznaczenia tego parametru, dane kontrahenta takie jak: nazwa oraz adres będą pobierane z karty kontrahenta w programie. Jeżeli parametr nie będzie zaznaczony dane będą pobierane z bazy REGON. Dla nowo zakładanych kart kontrahenta dane zawsze są pobierane z bazy REGON. W przypadku zaznaczenia tego parametru, dane kontrahenta takie jak: nazwa oraz adres będą pobierane z karty kontrahenta w programie. Jeżeli parametr nie będzie zaznaczony dane będą pobierane z bazy REGON. Dla nowo zakładanych kart kontrahenta dane zawsze są pobierane z bazy REGON.
  Ogólny opis działania usługi OCR można znaleźć w artykule: Usługa OCR w Comarch ERP Optima – Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima. 2. Listy dokumentów. Na wszystkich listach dokumentów handlowych i magazynowych, dla dokumentów anulowanych w kolumnie Status wyświetlana jest wartość Anulowano.  

Zmiany

1. Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla. Umożliwiono wydruk wielu wartości dla atrybutów: OŚW_KRAJ_POCHO_WĘGLA, OŚW_REGION_WYDOBYCIA, OŚW_DATA_WPROWADZENI, OŚW_DATA_NABYCIA na Oświadczeniu o kraju pochodzenia węgla. 2. Kody EAN. Zmieniono treść komunikatu pojawiającego się w momencie występowania duplikacji kodów EAN na karcie towaru. Obecnie wyświetlany jest komunikat: Duplikacja identyfikatora EAN. Zweryfikuj wartości w polu Kod oraz EAN. 3. Wydruki. Zmieniono rodzaj domyślnego wydruku w programie na wydruk Eko w sytuacji, gdy użytkownik nie ustawił wcześniej żadnego wydruku jako domyślnego.  

Poprawiono

1. Import cennika. Poprawiono działanie programu w zakresie aktualizacji cen podczas importu cennika z pliku MS Excel w wersji angielskiej programu. 2. OCR. W wersji chmurowej po zaczytaniu Faktury poprzez OCR, podgląd zaczytanego pliku wyświetla się prawidłowo.  

Współpraca z Comarch EDI

Poprawiono

1. Korekta do Faktury Sprzedaży. Poprawiono eksport korekt do Faktury Sprzedaży.  

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

1. Zdjęcia na podstawie pliku URL Umożliwiliśmy dodanie załączników na podstawie linku URL. Dodawanie danych binarnych w postaci URL jest dostępne na karcie towaru na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki.

Cennik – dodawanie załączników w postaci URL

Wybranie opcji: Dodaj plik na podstawie URL umożliwia dodanie pliku w postaci URL do towaru, który będzie prezentowany w e-Sklepie. Maksymalny rozmiar zdjęcia nie może być większy niż 512 kB. W celu usunięcia dodanego URL, należy  zaznaczyć dodany załącznik i zastosować ikonę kosza.  

Zmiany w Comarch e-Sklep

1. Stawki VAT dla OSS. Rozbudowaliśmy funkcjonalność testów integralności o sprawdzanie stawek VAT dla OSS. 2. Allegro – karta kontrahenta. Zablokowaliśmy wysyłanie do e-Sklepu karty kontrahenta, który pochodzi z allegro.pl.

 

Współpraca z wszystko.pl

Nowości wszystko.pl

1. Import zamówień z wszystko.pl Umożliwiliśmy import zamówień z platformy wszystko.pl.
Uwaga
W przypadku klientów Comarch ERP Optima w Chmurze Standard import zamówień będzie dostępny w późniejszym terminie. Dostępność importu zamówień zostanie udostępniona poprzez aktualizację.
Konfiguracja parametrów dla wszystko.pl: W celu przeprowadzenia poprawnej komunikacji pomiędzy wszystko.pl, a Comarch ERP Optima, w pierwszej kolejności należy przejść do System/Konfiguracja firmy/e-Handel/wszystko.pl: Zakładka  [Ogólne]

Formularz wszystko.pl – zakładka [Ogólne]

 • Definicja RO – schemat numeracji dla zamówień tworzonych przy synchronizacji z platformą wszystko.pl
 • Seria – seria wykorzystywana w definicji schematu numeracji dla RO wskazanej powyżej
 • Koszt przesyłki (pole wymagane) – należy przypisać pozycję usługową z cennika, która będzie odpowiednikiem kosztu przesyłki z wszystko.pl. Nazwa i koszt usługi będą przesyłane ze sklepu wraz zamówieniem. Dla wskazanego z cennika kosztu przesyłki nie ma możliwości usunięcia, czy też oznaczenia jako karta nieaktywna
 • Cena domyślna – wskazana cena będzie domyślnie stosowana przy tworzeniu ofert.
 • Magazyny – lista magazynów, z których mają być wysyłane ilości na wszystko.pl; brak wskazanego magazynu oznacza, że ilość będzie wysyłana zbiorczo ze wszystkich magazynów.
  Zakładka  [Dodatkowe]

Formularz wszystko.pl – zakładka [Dodatkowe]

 • Formy płatności – umożliwia zmapowanie form płatności wg pobranych definicji z platformy wszystko.pl.
W przypadku braku mapowania domyślną formą dla płatności na RO będzie:
  • dla zamówień opłaconych – przelew
  • dla zamówień za pobraniem – gotówka
 • Zakładaj kartoteki kontrahentów – dla importowanych zamówień zostaną utworzone karty kontrahentów
 • Mapuj kontrahentów – parametr pozwala na kontrolowanie podczas importu kontrahentów istnienia takich samych kart kontrahentów na podstawie NIP i e-mail kontrahenta z zakładki Ogólne. Przy synchronizacji osób fizycznych mapowanie będzie odbywało się po adresie mailowym. Natomiast przy synchronizacji kontrahentów będących podmiotami gospodarczymi w pierwszej kolejności sprawdzane jest, czy w bazie Comarch ERP Optima znajduje się kontrahent o danym numerze NIP i e-mail i z tym kontrahentem tworzone jest powiązanie. Jeśli nie zostanie znaleziony taki kontrahent to sprawdzana jest zgodność po NIP. Jeśli w bazie nie zostanie znaleziony również taki kontrahent to zostanie założona nowa karta kontrahenta.
  Realizacja zamówień z platformy wszystko.pl:
Uwaga
Funkcjonalność dostępna tylko przy współpracy z modułem Handel, Handel Plus.
Do Comarch ERP Optima importowane są jedynie zamówienia o statusie: Nowe. Pobieranie zamówień z platformy wszystko.pl odbywa się poprzez synchronizację ręczną. Polega ona na wywołaniu opcji  z menu Handel > e-Handel:

Synchronizacja z wszystko.pl

Jeżeli został zaznaczony parametr: Pobierz zamówienia to synchronizacja przebiega według następującej kolejności:
 • Import zamówień
 • Przesyłanie ilości oraz cen do ofert
 • Aktualizowanie statusów zamówień na platformie wszystko.pl, w tym aktualizacja listów przewozowych
  Rezerwacja odbiorcy powoduje rezerwacje towaru na magazynie. Do wszystko.pl zostają wysyłane ilości pomniejszone o rezerwacje – ilość dostępna z kolumny Handel/Zasoby. Obsługa zamówień: Zamówienia zarejestrowane na platformie wszystko.pl zostaną przekazane do Comarch ERP Optima na listę dokumentów RO. Zamówienia otrzymują kolejny numer, zgodnie z ustawieniami numeratora dla dokumentów RO. Numer zamówienia wygenerowany z wszystko.pl przenoszony jest do pola Nr zamówienia na dokumencie RO. Data zamówienia wysyłana z wszystko.pl  jest zgodna z datą zatwierdzenia zamówienia przez użytkownika, Termin rezerwacji jest ustawiany zgodnie z ilością dni wpisaną w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry (termin liczony jest od daty wystawienia). Jeżeli w konfiguracji nie ustawiono ilości dni, jako termin rezerwacji ustawiana jest data bieżąca. Źródło zamówienia Zamówienia pochodzące z wszystko.pl są odpowiednio oznaczone na liście Rezerwacji Odbiorcy. Dane o pochodzeniu zamówienia są widoczne w kolumnie Źródło zamówienia (domyślnie ukryta). Kolumna w zależności od pochodzenia dokumentu informuje, czy dokument został utworzony w programie czy zsynchronizowany z wszystko.pl. Dane kontrahenta: Dane kontrahenta importowane są na podstawie danych zapisanych przez użytkownika wszystko.pl w danych kontaktowych. Jeżeli w konfiguracji Firma/e-Handel/wszystko.pl na zakładce dodatkowe został zaznaczony parametr zakładaj kartoteki kontrahentów, wówczas dla importowanego RO zostanie utworzona karta kontrahenta. W przypadku braku zaznaczonego parametru, dane kontrahenta przenoszone są na dokument RO, ale nie jest tworzona karta kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima ( RO jest wystawione na kontrahenta !NIEOKREŚLONEGO!) Jeśli w konfiguracji wszystko.pl zaznaczono parametr Mapuj kontrahentów, podczas importu kontrahentów sprawdzane jest czy istnieje kontrahent o podanym adresie e-mail i numerze NIP (Dane z zakładki ogólne na karcie kontrahenta). Forma płatności Forma płatności jest importowana z wszystko.pl i ustawiana zgodnie z konfiguracją płatności zdefiniowaną w sekcji Formy płatności na zakładce Dodatkowe (Konfiguracja/ Firma/ e-Handel/wszystko.pl). W przypadku, gdy w konfiguracji nie zostaną powiązane formy płatności dla importowanego zamówienia, domyślną formą płatności będzie:
 • dla zamówień opłaconych – przelew
 • dla zamówień za pobraniem – gotówka
  Elementy zamówienia Na zamówienia przekazywane są towary przesłane z zamówienia złożonego na portalu wszystko.pl wraz z cenami. Podatek VAT dla Rezerwacji Odbiorcy dla zamówień z wszystko.pl domyślnie importowany jest  algorytmem brutto. Dodatkowo na zamówienia są przenoszone również koszty transportu związane z dostarczeniem towaru do klienta. Pozycja z kosztem przesyłki zostanie dodana na dokumencie jako ostatnia. Zakładka wszystko.pl Na dokumentach RO wczytanych z platformy wszystko.pl wyświetlana jest dodatkowa zakładka [wszystko.pl]. Na zakładkę przenoszone są dodatkowe informacje dotyczące zamówienia.

Rezerwacja odbiorcy zakładka [wszystko.pl]

Informacje ogólne: 
 • Do zamówienia wystawić – Paragon lub Faktura, w zależności od wyboru Klienta podczas składania zamówienia na platformie wszystko.pl
 • Numer zamówienia – numer zamówienia nadany we wszystko.pl
 • Forma płatności – w polu przenosi się forma płatności wybrana przez Klienta podczas składania zamówienia. Pole nie jest możliwe do edycji.
 • Status płatności – status płatności zamówienia: Nieopłacone/ Opłacone/ Rozpoczęto
 • Uwagi Klienta – w pole przenoszone są dodatkowe uwagi klienta.
  Dostawa:
 • Sposób dostawy – rodzaj dostawy
 • Nazwa sposobu dostawy – nazwa sposobu dostawy wybranego przez Klienta podczas składania zamówienia. Jeśli Użytkownik zmieni sposób dostawy na zamówieniu w programie, pole jest czyszczone.
 • Status zamówienia – w polu można ustawić status dostawy dla zamówienia. Na dokumencie RO można edytować status zamówienia ręcznie lub poziomu operacji seryjnych – natomiast bez możliwości wyboru Nowe i Anulowane.
 • Nazwa– imię i nazwisko lub nazwa firmy
 • Dane adresowe– Ulica, nr budynku/lokalu, miasto oraz kod pocztowy (dane do punktu odbioru) Jeśli podczas składania zamówienia we wszystko.pl Klient wybierze sposób dostawy – Paczkomaty InPost, na zamówienie w programie Comarch ERP Optima przenoszone są dane paczkomatu wybranego przez Klienta (kod paczkomatu, ulica, nr ulicy, miejscowość, kod pocztowy). Operator ma możliwość uzupełnienia również Kodu paczki na takim zamówieniu w programie.
  Na liście dokumentów RO pod opcją Wybór kolumn dostępne są dodatkowe kolumny: Status płatności i Status dostawy. Na zamówieniach, zarówno zapisanych do bufora jak i zatwierdzonych, istnieje możliwość ustawienia statusu płatności oraz dostawy. Funkcja jest również dostępna z poziomu operacji seryjnych na liście dokumentów RO. Po ustawieniu statusu w programie, informacja o zmianie jest wysyłana do Klienta wszystko.pl w formie powiadomienia mailowego.

Seryjna zmiana parametrów płatności i dostawy

Realizacja zamówienia Realizacja zamówienia polega na wygenerowaniu do zamówienia dokumentów handlowych lub magazynowych. Po całkowitej realizacji zamówienia, przy synchronizacji do wszystko.pl zostanie wysłana informacja o tym, że zamówienie zostało zrealizowane, a status zamówienia zmieni się na „Zrealizowane”. Na liście Rezerwacji Odbiorcy w menu rozwijalnym dostępnym w  Operacjach Seryjnych istnieje opcja przekształcenia dokumentów RO. Dostępne są opcje:
 • Zgodnie z zamówieniem – przekształcenie zgodnie z ustawieniami zawartymi na RO na zakładce wszystko.pl
 • Do Faktury sprzedaży
 • Do Paragonu
 • Do Wydania Zewnętrznego

Seryjne przekształcenie zamówienia

Na Rezerwacji Odbiorcy, a także na Paragonie, Fakturze Sprzedaży i Wydaniu Zewnętrznym generowanych do zamówienia, na zakładce Kontrahent można uzupełnić numer listu przewozowego oraz informację o nazwie przewoźnika (pole Kurier). Podczas synchronizacji dane zostają przekazane do wszystko.pl. Anulowanie zamówienia: Jeżeli istnieje potrzeba anulowania zamówienia Klienta, możliwe jest to poprzez anulowanie dokumentu RO w Comarch ERP Optima. Należy zatwierdzić dokument i dopiero po zatwierdzeniu wykonać funkcję Anulowanie dokumentu dostępną w menu kontekstowym na liście RO. Usunięcie dokumentu RO będącego w buforze zaimportowanego z wszystko.pl jest blokowane przez program. Po anulowaniu zamówienia we wszystko.pl, przy synchronizacji danych status zamówienia zmieni się na Anulowane.

CRM i Serwis

CRM

Nowości

1.Metoda uwierzytelniania OAuth2. W konfiguracji konta e-mail umożliwiono uwierzytelnienie poprzez protokół OAuth2, który daje możliwość korzystania z weryfikacji dwuetapowej podczas logowania. Wprowadzone rozwiązanie jest obecnie dostępnie wyłącznie dla Microsoft 365 Outlook. Konfiguracja protokołu połączenia z serwerem pocztowym Konfiguracja protokołu OAuth2 jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników z aktualną gwarancją. Podczas konfiguracji skrzynki pocztowej, na zakładce [Serwery],  w zaawansowanych opcjach ustawień konta e-mail dostępna jest do wyboru metoda uwierzytelniania: OAuth2. W polu Metoda uwierzytelniania domyślnie podpowiada się opcja wykryj automatycznie. Wykrywanie rodzaju protokołu i zmiana uwierzytelniania do konta Po uzupełnieniu adresu poczty wychodzącej (SMTP), jeżeli jako metoda uwierzytelniania wybrana jest opcja wykryj automatycznie system weryfikuje jakie protokoły uwierzytelniania są obsługiwane przez serwer pocztowy. W zależności od uzyskanej odpowiedzi, automatycznie ustawiany jest określony protokół w opcjach zaawansowanych. Jeśli została wybrana metoda uwierzytelniania: OAuth2, wówczas w oknie konfiguracji konta e-mail jest widoczny przycisk Zaloguj się do konta. Pole z możliwością wprowadzenia hasła będzie niedostępne. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze w pierwszej kolejności przycisk Testuj połączenie zamiast przycisku Zaloguj się do konta, program rozpocznie proces uwierzytelniania. Proces logowania do konta poprzez protokół OAuth2 Po wybraniu przycisku Zaloguj się do konta Użytkownik zostanie przekierowany do domyślnej przeglądarki, gdzie powinien zalogować się do swojego konta pocztowego. W tym czasie, w programie Comarch ERP Optima będzie widoczna stosowna informacja: Podłączanie do konta. Proszę czekać…
 • Jeśli w ciągu 3 minut nie nastąpi prawidłowe zalogowanie, Użytkownik otrzyma komunikat: Nie udało się podłączyć do konta.
 • Po poprawnym zalogowaniu do konta w programie Comarch ERP Optima zostaną zapisane niezbędne dane, pojawi się również informacja: Udało się podłączyć do konta. Użytkownicy konfigurujący skrzynkę pocztową według protokołu IMAP zostaną automatycznie przekierowani na zakładkę [Foldery IMAP].
  Odnawianie danych uwierzytelniających Ze względu na specyfikę działania protokołu OAuth2, gdzie uzyskane dane uwierzytelniające są ważne przez określony czas, Comarch ERP Optima cyklicznie wykonuje komunikację z serwisami logowania, w celu ich odnowienia. Jeśli odnowienie danych nie zakończy się pomyślnie, wówczas z poziomu programu, na pasku zadań pojawi się informacja o niepoprawnej komunikacji z serwerem pocztowym, a usługa Serwis Operacji Automatycznych odnotuje odpowiednią informację w logach.  W takiej sytuacji Użytkownik powinien przejść proces logowania ponownie. Dostosowanie Comarch HRM Aplikacja Comarch HRM skonfigurowana stacjonarnie jak i w Chmurze Standard także obsługuje logowanie do serwerów pocztowych poprzez protokół OAuth2.  

Serwis

Poprawiono

1. Zlecenia serwisowe. Poprawiono działanie programu w zakresie wyświetlania daty zamknięcia zlecenia po utworzeniu Przesunięcia Międzymagazynowego z poziomu Zlecenia serwisowego, zapisaniu go i przekształceniu do dokumentu: Rezerwacji Wewnętrznej, Faktury Sprzedaży lub Wydania Zewnętrznego.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 20.01.2023

1. Księgowość kontowa. W szczególnych przypadkach podczas równoczesnego księgowania na kilku stanowiskach mogły powstać duplikaty zapisów księgowych. Po instalacji aktualizacji nowe duplikaty już nie będą tworzone. Aby sprawdzić, czy takie duplikaty nie powstały wcześniej, należy na liście Księgowość/ Dzienniki uruchomić Konstruktor filtra i na zakładce [Zaawansowane] wprowadzić wyrażenie: exists (select * from cdn.DekretyNag dekrety2 where dekrety2.DeN_Dokument=A.DeN_Dokument and dekrety2.DeN_TS_Zal=A.DeN_TS_Zal and dekrety2.DeN_KwotaWn=A.DeN_KwotaWn and dekrety2.DeN_KwotaMa=A.DeN_KwotaMa and dekrety2.DeN_DeNId<>A.DeN_DeNId and dekrety2.DeN_Typ=2) Wyfiltrowane zapisy należy usunąć i ponownie zaksięgować dokumenty, dla których powstały duplikaty, lub usunąć tylko te zapisy, które nie mają powiązania do dokumentu źródłowego. 2. Księgowość. Deklaracje. Dodano możliwość wysyłki deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PIT-36L(19) wraz z załącznikami do systemu e-Deklaracje. 3. Wydruk deklaracji PIT-11 do jednego pliku. Udostępniono wydruk umożliwiający utworzenie jednego pliku PDF dla zaznaczonych deklaracji PIT-11.

Aktualizacja w dniu 16.01.2023

1. KSeF. Poprawiono generowanie tokena do wymiany danych z Krajowym Systemem eFaktur. 2. Wszystko.pl. Wprowadzono operacje seryjne dla ofert wysyłanych na platformę wszystko.pl.

Aktualizacja w dniu 10.01.2023

1. Seryjne wyliczanie deklaracji PIT-11. Zoptymalizowano seryjne naliczanie deklaracji PIT-11. W niektórych przypadkach naliczonych seryjnie deklaracji nie można było podejrzeć / wysłać do systemu e-Deklaracje. 2. Zaliczka na PIT-36. Poprawiono wyliczenie podatku na zaliczce na PIT-36 w przypadku skorzystania przez podatnika z zerowej ulgi podatkowej.

Aktualizacja w dniu 05.01.2023

1. Naliczanie zajęcia komorniczego. Poprawiono wyliczanie kwoty wolnej od potrąceń dla wypłat wypłacanych w 2023 roku. 2. Naliczanie ulgi podatkowej. Przywrócono możliwość odliczenia w wypłacie podwójnej kwoty ulgi podatkowej.

Aktualizacja w dniu 04.01.2023

1. Księgowość. Deklaracje. Dodano możliwość naliczenia i wydruku deklaracji rocznych PIT-28(25), PIT-36(30), PIT-36L(19) wraz z załącznikami na formularzach obowiązujących za rok 2022. Eksport do systemu e-Deklaracje zostanie udostępniony w drugiej połowie stycznia. 2. PIT- 11. Poprawiono wykazywanie na deklaracji PIT-11(29) kosztów uzyskania dla przychodów ze stosunku pracy w przypadku, gdy pracownik w trakcie roku dokonał zmiany kosztów z podwyższonych na podstawowe, a faktycznie odliczone koszty w wypłatach przekraczały kwotę 3000 zł. 3. Limit płatności gotówkowych. Kontrola limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami została przywrócona do kwoty 15 tys. zł. 4. Weryfikacja rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT. Poprawiono kontrolę limitu płatności, dla których rachunek bankowy jest weryfikowany w Wykazie podatników VAT. 5. Metoda uwierzytelniania OAuth2. Poprawiono komunikację z serwerami Microsoft 365 Outlook w zakresie
 • Odbierania wiadomości przez protokół POP3
 • Zapisywania konfiguracji odbierania poczty przez protokół IMAP.

Aktualizacja w dniu 22.12.2022

1. Alior Bank WebService, eksport przelewów zagranicznych. Dostosowano eksport przelewów zagranicznych do zmian wprowadzonych przez bank.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2023.1.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 24.10.2022. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
 

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2023.1.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2023.1.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2023.0.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2023.1.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2023.1.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2022.5 lub wyższy
Comarch e-Sale2022.5 lub wyższy
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2023.0.1 lub wyższy
Comarch Mobile Zarządzanie2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2022.0.2 MSSQL lub wyższa
2022.0.2 PostgreSQL lub wyższa
Comarch ERP Altum2022.5
Comarch IBARDNajnowsza
Comarch e-Sprawozdania2023.0
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.