Nowości i zmiany w wersji 2023.6.1

Płace i Kadry

Nowości

 1. Nowe kody ZUS. Wprowadzono zmiany w liście kodów ZUS:
  • Zaktualizowano słownik kodów tytułu ubezpieczenia. Dodano nowe kody 0942 i 1823 oraz zmodyfikowano opisy dla kodów: 1110, 1811, 1812, 2110, 2210, 2510, 2511.
  • W słowniku kodów ‘Pozycje na deklaracji ZUS’ dostępnym na formularzu typu wypłaty/nieobecności dodano nowe pozycje:
   • w sekcji ‘Przerwy w opłacaniu składek’: – 131 – urlop opiekuńczy w rozumieniu art. 173(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
   • w sekcji ‘Zasiłki związane z rozliczeniem nieobecności’: – 337 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 338 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, przysługującego w wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 182(1a) § 4 albo art. 183 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – 339 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 340 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 182(1a) § 4 albo art. 183 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
  • W związku z nowymi kodami ZUS dla nieobecności urlop rodzicielski dodano trzy nowe przyczyny nieobecności: ‘Urlop rodzicielski 70% (do 9 tygodni)’, ‘Urlop rodzicielski 70% (ustawa 'Za życiem’)’, ‘Urlop rodzicielski 81,5% (ustawa 'Za życiem’)’. W zależności od wybranej przyczyny w wypłacie pracownika naliczy się nowy typ wypłaty: ‘Zasiłek macierzyński (rodz. 9 tyg.)’ lub ‘Zasiłek macierzyński (rodz. za życiem)’ z odpowiednim procentem zasiłku. Dodano także nowe standardowe wyrównania zasiłków związanych z rodzicielstwem: ‘Wyrówn. zasiłku macierz. (rodz. 9 tyg.)’, ‘Wyrówn. zas. macierz. (rodz. Za życiem)’.
  • Zmieniono kod z jakim będzie wykazywana na raporcie ZUS RSA nieobecność Urlop opiekuńczy kp 173(1) (5dni). Nieobecność będzie wykazywana z kodem 131 – urlop opiekuńczy w rozumieniu art. 173(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. 2023, poz. 1388).
 2. Pakiet mobilności. Dostosowano program do zmian wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym: 
   • Wprowadzono pomniejszanie podstawy opodatkowania o diety przysługujące z tytułu wykonywania przewozów międzynarodowych dla kierowców wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.
   • W związku z wprowadzeniem 60 EUR jako stawki diety dziennej pomniejszającej podstawę oskładkowania oraz 20 EUR jako diety dziennej pomniejszającej podstawę opodatkowania wprowadzono zmiany w wyliczaniu podstawy opodatkowania. Do tej pory podstawa opodatkowania była pomniejszana o 30% kwoty wprowadzonych danemu pracownikowi diet, po zmianie będzie to 1/3 tej kwoty.
  Powyższe zmiany będą stosowane dla wypłat mających datę wypłaty 19.08.2023 lub późniejszą. Podstawa prawna: : Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (Dz.U.2023, poz.1523).
 3. Wynagrodzenie uczniów i młodocianych. Zmieniono procent wyliczania wynagrodzenia minimalnego dla uczniów (System/ Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia). Od września 2023 r. program będzie wyliczał:
  • 8% przeciętnego wynagrodzenia dla ucznia I klasy
  • 9% przeciętnego wynagrodzenia dla ucznia II klasy
  • 10% przeciętnego wynagrodzenia dla ucznia III klasy
  • 7% przeciętnego wynagrodzenia dla pracownika młodocianego
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2023, poz. 1348).

Zmiany

 1. Konfiguracja dodatków. Zmieniono domyślne ustawienie w polu Okres wypłaty w konfiguracji dodatków 'Ryczałt z tytułu pracy zdalnej’ i 'Ekwiwalent z tytułu pracy zdalnej’. Od wersji 2023.6.1, w nowych bazach domyślnie ustawia się opcja 'co 1 miesiąc'.
 2. Konfiguracja PPK. W konfiguracji firmy w gałęzi Płace/Pracownicze Plany Kapitałowe w polu ‘Instytucja finansowa’ na liście instytucji zmieniono nazwę instytucji ‘NN Investment Partners TFI S.A.’ na ‘Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.’ Zmiana spowodowana jest przejęciem NN Investment Partners przez Goldman Sachs.
 3. Algorytm 12. W algorytmie 12, w funkcjach CzasPracaDni() i CzasNormaDni(), dodano możliwość odwołania się do wybranej strefy, w przypadku rozliczania czasu pracy według zestawienia.

Poprawiono

 1. Naliczanie wypłat:
  • Gdy pracownik miał naliczone w miesiącu dwie wypłaty, pierwsza była naliczona z datą wypłaty taką samą jak data zwolnienia, a druga po zwolnieniu, to w drugiej wypłacie była naliczona zawyżona zaliczka podatku. Działanie poprawiono.
  • W przypadku, gdy na kalendarzu przypisanym do pracownika odnotowano klika wejść, a pracownik pracuje na część etatu, naliczało się zaniżone wynagrodzenie. Działanie poprawiono.
 2. Podstawa zasiłku chorobowego.
  • Poprawiono wliczanie dodatków okresowych do podstawy zasiłku chorobowego.
  • W przypadku gdy pracownik został zatrudniony w trakcie grudnia 2022 oraz miał wypłacony dodatek okresowy, podczas naliczenia wypłaty ze zwolnieniem chorobowym pojawiał się komunikat: Cannot construct data tyoe date, some of the argument have values which are not valid. Działanie poprawiono.
 3. Dopłaty do nadgodzin średniotygodniowych.
  • W wypłacie nadmiarowo naliczały się dopłaty do nadgodzin średniotygodniowych, gdy pracownik miał w tym miesiącu odnotowane tylko nadgodziny dobowe i niedogodziny. Działanie poprawiono.
  • W niektórych przypadkach, gdy w konfiguracji kalendarza w polu Algorytm bilansowania nadgodzin w rozliczanym okresie była ustawiona opcja ‘Tylko średniotygodniowe’, nie naliczały się dopłaty do nadgodzin średniotygodniowych. Działanie poprawiono .
 4. Wynagrodzenie powyżej normy. W przypadku, gdy pracownik za dany miesiąc miał więcej niż jedną wypłatę i w pierwszej z nich było naliczone ‘Wynagrodzenie powyżej normy’ to w kolejnych wypłatach nie naliczał się ten element. Działanie poprawiono.
 5. Formularz elementu wypłaty. Poprawiono wykazywanie ilości dni normy w formularzu elementu wypłaty ‘Wynagrodzenie zasadnicze’.
 6. Algorytm 12 - wzorce płacowe.
  • Funkcja liczba Nadgodz() dostępna w algorytmie 12 w niektórych przypadkach nie zwracała nadgodzin dobowych. Działanie poprawiono.
  • Funkcja CzasPracaGodz() zwracająca czas pracy z kilku miesięcy, pomijała czas z ostatniego miesiąca. Działanie poprawiono.
 7. Limit urlopu dodatkowego (niepełnosp.):
  • W niektórych przypadkach niepoprawnie naliczał się okres dodatkowego limitu wypoczynkowego.
  • W przypadku, gdy pracownik miał prawo do kolejnego limitu urlopu dodatkowego i odnotowano zmianę wymiaru etatu niepoprawnie naliczał się limit urlopu. Działanie poprawiono.
  • W przypadku ponownego zatrudnienia pracownika w danym roku po przerwie za ten okres nie naliczał się limit urlopu dodatkowego. Działanie poprawiono.
 8. Limit urlopu dla pracowników młodocianych. Poprawiono naliczanie limitu urlopu wypoczynkowego dla pracowników młodocianych w przypadku, gdy był zatrudniony w trakcie miesiąca.
 9. Wyliczanie stażu pracy. Poprawiono wyliczanie stażu pracy pracownika, który miał wykonaną aktualizację danych w trakcie urlopu bezpłatnego.
 10. Lista pracowników. W niektórych przypadkach, Operator bez dostępu do modułu Płace i Kadry, po utracie połączenia z serwerem i ponownym jego przywróceniu miał dostęp do listy pracowników. Działanie poprawiono.
 11. Wydruk Przekroczenie progu podatkowego. W przypadku dużej liczby danych nie generował się wydruk. Działanie poprawiono.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

 1. Internetowa wymiana dokumentów i komunikacja z Klientami biura rachunkowego. Umożliwiono dodawanie Klientów biura rachunkowego do Internetowej Wymiany Dokumentów oraz komunikowanie się z nimi bezpośrednio z poziomu programu Comarch ERP Optima. Dzięki temu nie jest już wymagane zalogowanie się do portalu iKsięgowość24 i wykonywanie tych czynności na stronie internetowej. ................. Konfiguracja operatora .............. Na formularzu operatora na zakładce [Parametry cd] dodana została sekcja iKsięgowość24 z dwoma parametrami:
  • Prawo do przeglądania i dodawania Klientów
  • Prawo do korespondowania z Klientami biura
 2. Oba parametry są domyślnie zaznaczone dla operatorów będących administratorami systemu.

  Jedynie operatorzy mający zaznaczone powyższe parametry mogą korzystać z odpowiadających im nowych funkcji w programie. Sekcja iKsięgowość24 na wstążce programu W sekcji iKsięgowość24 znajdującej się w pozycjach menu Rejestry VAT oraz Kasa/Bank, jak również w Preliminarzu płatności i na liście dokumentów w rejestrze VAT, obok dotychczas dostępnej ikony Wiadomości od Klientów, dodana została nowa ikona Klienci biura: Ikony widoczne są dla wszystkich operatorów w programie. Dostępne są również w module Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe. Jeżeli operator nie ma zaznaczonego na swojej karcie parametru Prawo do przeglądania i dodawania klientów, po kliknięciu na ikonę Klienci biura otrzymuje komunikat: Nie posiadasz uprawnień do przeglądania ewidencji Klientów biura, z którymi jest prowadzona elektroniczna wymiana dokumentów. Aby uzyskać uprawnienie skontaktuj się z Administratorem programu w firmie. Analogicznie dla operatora nie mającego zaznaczonego na swojej karcie parametru Prawo do korespondowania z klientami biura, po kliknięciu na ikonę Wiadomości od Klientów wyświetlany jest komunikat: Nie posiadasz uprawnień do korespondowania z Klientami za pomocą czatu. Aby uzyskać uprawnienie skontaktuj się z Administratorem programu w firmie. Jeżeli operator posiada odpowiednie uprawnienia a nie korzystał nigdy z tych funkcji programu, po kliknięciu na jedną z ikon w sekcji iKsięgowość24 pojawia się okno logowania do Comarch Cloud: Po wprowadzeniu poprawnych danych logowania, wpisany E-mail zapamiętywany jest na karcie operatora na zakładce [Ogólne] w sekcji Comarch Cloud w polu E-mail. Zapamiętywane jest również podane hasło, dzięki czemu przy kolejnym wywołaniu którejś z tych funkcji użytkownik nie musi już ponownie wprowadzać danych do logowania. Klienci biura Po kliknięciu na ikonę otwierana jest lista Klientów biura rachunkowego – ta sama, która widoczna jest również na portalu iKsiegowosc24.pl na zakładce Moi Klienci: Na liście dostępne są kolumny:
  • Nazwa firmy,
  • NIP
  • Adres e-mail Klienta,
  • ID Comarch Klienta,
  • Oddział biura obsługujący Klienta,
  • Program (możliwe wartości: Comarch ERP Optima / Comarch ERP XT / Comarch Moje BR),
  • Data ważności programu,
  • Status wymiany (możliwe wartości: Aktywne / Nieaktywne).

  Dostępne są również 2 kolumny domyślnie ukryte:

  • Data uruchomienia wymiany,
  • Status zamówienia.
  Na liście dostępne są ikony: Dodaj Klienta – otwiera okno Dodawanie nowego Klienta,  Usuń Klienta – usuwa Klienta (dostępne dla zamówienia o statusie wymiany Nieaktywne),  Zamknij okno – zamyka okno z listą Klientów biura,  Chat – po kliknięciu otwierane jest okno Wiadomości od Klientów z listą wiadomości zawężoną dla podświetlonego Klienta na liście. Ikona jest aktywna po podświetleniu Klienta z uzupełnionym adresem e-mail. Jeżeli z danym Klientem nie był jeszcze prowadzone żadne konwersacje, otwierane jest okno z opcją rozpoczęcia nowej konwersacji: W przypadku kiedy Klient biura ma już dodane wątki konwersacji, otwierany jest ostatni wątek rozmowy z tym Klientem: Z poziomu listy Klientów biura możliwy jest eksport do pliku MS Excel. Dodanie nowego Klienta Po kliknięciu na ikonę Dodaj Klienta otwierane jest okno Dodawanie nowego Klienta: Na oknie dostępne są 2 sekcje:
  • Dane nowego Klienta,
  • Dane biura rachunkowego.
  W sekcji Dane nowego Klienta dostępne są pola:
  • NIP Klienta (uzupełniane automatyczne numerem NIP z pieczątki firmy, do której użytkownik jest aktualnie zalogowany, z możliwością zmiany),
  • Oprogramowanie, z jakiego korzysta/będzie korzystał Twój Klient (możliwość wyboru opcji Comarch Moje BR / Comarch ERP XT lub Comarch ERP Optima),
  • Adres e-mail Klienta (pole dostępne w przypadku wyboru w poprzednim polu opcji Comarch Moje BR / Comarch ERP XT, uzupełniane automatyczne adresem e-mail z pieczątki firmy, do której użytkownik jest aktualnie zalogowany, z możliwością zmiany),
  • ID Comarch Twojego Klienta (pole dostępne w przypadku opcji Comarch ERP Optima, uzupełniane przez użytkownika odpowiednim numerem ID).
  W sekcji Dane biura rachunkowego dostępne są pola:
  • Oddział biura, które prowadzi obsługę Klienta (w polu podpowiada oddział jaki jest wskazany w Konfiguracji Programu / Ogólne / Internetowa Wymiana Dokumentów, z możliwością zmiany na inny z rozwijalnej listy),
  • Imię i nazwisko osoby w biurze odpowiedzialnej za kontakt z Klientem (w polu podpowiada się imię i nazwisko aktualnie zalogowanego operatora),
  • Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kontakt z Klientem (w polu podpowiada się adres e-mail wskazany na karcie aktualnie zalogowanego operatora).
  Po kliknięciu ikony następuje dodanie nowego Klienta biura na listę. Kliknięcie ikony powoduje zamknięcie formularza Dodawanie nowego Klienta bez zapisywania zmian. W przypadku próby ponownego dodania Klienta występującego już na liście, korzystającego z Comarch Moje BR / Comarch ERP XT wyświetlany jest komunikat: Nie można dodać Klienta. Klient o podanym numerze NIP i adresie e-mail już istnieje. W przypadku Klienta korzystającego z Comarch ERP Optima wyświetlany komunikat ma treść: Nie można dodać Klienta. Klient o podanym numerze NIP i identyfikatorze Klienta już istnieje. Po kliknięciu w przycisk dodawania nowego Klienta, jeżeli w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Internetowa Wymiana Dokumentów nie jest zaznaczony parametr Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch, wyświetlany jest komunikat: Aby wymieniać dane z Klientem przez Internet utwórz konto w portalu iKsiegowosc24.pl, a następnie aktywuj wymianę w Konfiguracja -> Program -> Ogólne -> Internetowa Wymiana Dokumentów. Czy chcesz teraz przejść do konfiguracji? Po kliknięciu opcji Tak otwierane jest okno w Konfiguracji, gdzie użytkownik może włączyć wymianę danych przez serwer Comarch. Wiadomości od Klientów Po kliknięciu ikony otwierane jest nowe okno Wiadomości: Okno jest podzielone na 2 części. Po lewej stronie wyświetlana jest lista wątków konwersacji z Klientami biura. Każdy wątek zawiera informację o nazwie Klienta oraz o temacie konwersacji. Z jednym Klientem może być prowadzona dowolna ilość konwersacji. Wątki można filtrować, wyświetlając wszystkie konwersacje lub tylko zawierające nieprzeczytane odpowiedzi, poprzez wybór opcji Wszystkie / Nieprzeczytane nad listą wątków. Po prawej stronie wyświetlana jest lista wiadomości w ramach wybranego wątku. Temat wątku oraz nazwa Klienta wyświetlane są na samej górze okna. Poniżej znajduje się lista odpowiedzi w kolejności od najstarszych. Każda odpowiedź oprócz treści zawiera informacje o tym czy została udzielona przez Klienta czy przez pracownika biura, jak również widoczna jest data i godzina jej przesłania. W dolnej części okna znajduje się pole służące do wpisania treści wiadomości. Jej wysłanie następuje po kliknięciu ikony . Poniżej znajduje się przycisk Dodaj załącznik umożliwiający przesłanie wskazanego pliku. Możliwe jest dodanie załącznika o maksymalnej wielkości 5MB i rozszerzeniu: *.jpg; *.jpeg; *.png; *.doc; *.docx; *.pdf; *.xls; *.xlsx lub *.txt. U góry okna dostępny jest przycisk Zamknij wątek. Po jego kliknięciu wątek konwersacji z Klientem jest zamykany i nie ma już w nim możliwości udzielenia odpowiedzi bądź przesłania załącznika. Na wątku który został zamknięty wyświetlana jest informacja: Ta konwersacja została zamknięta. Czy chcesz rozpocząć nową? Pod tą informacją znajduje się przycisk Kliknij aby dodać nową wiadomość otwierający formularz nowego wątku. Znajdująca się nad listą wątków ikona umożliwia wyszukiwanie wątków po nazwie kontrahenta oraz temacie konwersacji. Kliknięcie znajdującej się obok ikony powoduje otwarcie formularza nowej wiadomości: Na formularzu należy wybrać z listy Klienta z którym ma zostać rozpoczęta konwersacja, wpisać jej tytuł i treść wiadomości. Na oknie dostępny jest przycisk Dodaj załącznik umożliwiający przesłanie wskazanego pliku. Po uzupełnieniu pól i kliknięciu znajdującego się w prawym górnym rogu przycisku Wyślij następuje utworzenie nowego wątku konwersacji z Klientem.

Zmiany

 1. Formularz operatora. Zmieniono nazwy pól znajdujących się na formularzu operatora na zakładce [Ogólne] w sekcji Comarch Cloud. Pola Login SSO oraz Login IBARD zmieniono odpowiednio na E-mail oraz E-mail dla IBARD.
 2. Praca rozproszona. Na nowo dodawanych bazach w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca Rozproszona domyślnie ustawiany jest identyfikator księgowości: KSIEG. Taki identyfikator ustawiany jest również podczas konwersji z wcześniejszej wersji programu w bazach, które ten identyfikator miały nieuzupełniony.
 3. Praca rozproszona. Na nowo dodawanych bazach w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca Rozproszona, jeżeli została wybrana opcja sprzedaż/płace, ustawiane są domyślne rejestry dla wysłanych dokumentów. Domyślne rejestry dla pracy rozproszonej ustawiane są również podczas konwersji z wcześniejszej wersji programu w bazach, w których nie zostały wskazane.
 4. Internetowa Wymiana Dokumentów. Po aktywacji wymiany danych przez serwer Comarch w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Internetowa Wymiana Dokumentów automatycznie tworzony jest oddział o symbolu Centrala. Dane adresowe oddziału uzupełniane są na podstawie danych pobranych z bazy REGON dla numeru NIP przypisanego do klucza, z którego pobrano moduły programu podczas logowania.
 5. Import urzędów. Zaktualizowano dane Urzędów Skarbowych importowanych z serwera Comarch.

Poprawiono

 1. Informacje bieżące. Jeżeli kod kontrahenta zawierał znak apostrofu, po wywołaniu wybranych informacji bieżących mógł pojawiać się komunikat: Syntax error: Missing operand after 'S' operator. Działanie poprawiono.
 2. Dodawanie/ edycja deklaracji. W niektórych sytuacjach podczas dodawania/edycji deklaracji w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe pojawiał się komunikat uniemożliwiający dalszą pracę z deklaracją. Działanie poprawiono.

Kasa/Bank

Zmiany

 1. Webservice. Bezpośrednia wymiana danych z Alior Bank, BNP Paribas, ING Bank Śląski, Bank PekaO SA - komunikat związany z akceptacją przelewów jest zapamiętywany dla każdego rejestru bankowego oddzielnie.

Poprawiono

 1. Webservice. Eksport przelewów do Alior Bank, BNP Paribas, ING Bank Śląski, Bank PekaO SA – w niektórych przypadkach podanie w numerze rachunku bankowego prefixu PL lub jego brak uniemożliwiał wysłanie przelewu do banku. Działanie poprawiono.
 2. Wydruk Zestawienie rozliczeń i rozrachunków. Poprawiono generowanie wydruku Zestawienie rozliczeń i rozrachunków. Wydruk dostępny jest z poziomu Listy nierozliczonych dokumentów – Na dzień – Rozliczenia/Rozrachunki.

Księgowość

Nowości

 1. Import faktur z KSeF. Umożliwiono import pojedynczej faktury z Krajowego Systemu e-Faktur do rejestru VAT oraz handlu. Szczegóły importu faktury do modułu Handel opisane zostały w części Handel.Możliwość importu pojedynczej faktury do rejestru VAT jest dostępna z listy dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży, po rozwinięciu listy obok przycisku KSeF i wyborze opcji Dodaj fakturę. Faktura dodawana jest do rejestru wskazanego w filtrze pod listą dokumentów. Jeżeli wybrana jest opcja -wszystkie- to pojawia się dodatkowe okno, na którym istnieje możliwość wskazania rejestru, do którego faktura zostanie dodana. Z poziomu rejestru VAT sprzedaży istnieje możliwość dodania faktury do rejestru VAT zakupu jeżeli podczas importu okaże się, że to faktura zakupu, a nie sprzedaży. Analogicznie z poziomu rejestru VAT zakupu istnieje możliwość dodania faktury do rejestru VAT sprzedaży.
  Funkcja Dodaj fakturę w rejestrze VAT
  Po wyborze opcji Dodaj fakturę pojawia się okno wraz z domyślnie zaznaczoną opcją numer KSeF.
  Dodawanie faktury z KSeF na podstawie numeru KSeF
  Przycisk Dodaj dokument jest w tym przypadku aktywny po uzupełnieniu pola Numer KSeF. Użytkownik ma możliwość wyboru opcji numer faktury i NIP kontrahenta. Przycisk Dodaj dokument jest w tym przypadku aktywny po uzupełnieniu pola Numer faktury (należy zwrócić uwagę na wielkość liter) oraz NIP. Istnieje również możliwość wskazania kontrahenta z listy kontrahentów oraz zakresu dat.
  Dodawanie faktury z KSeF na podstawie numeru faktury i NIP kontrahenta

  W dolnej części okna jest dostępny przycisk Pomoc, który przenosi do opisu funkcjonalności na stronie pomocy. Jeżeli użytkownik wprowadzi numer faktury, która nie jest wystawiona na/ przez numer NIP zgodny z NIP uzupełnionym w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy to po naciśnięciu przycisku Dodaj dokument pojawia się komunikat: Nie dodano dokumentu. Dokument nie został wystawiony przez / dla podatnika. Jeżeli w filtrze pod listą dokumentów w rejestrze VAT nie wskazano rejestru to po naciśnięciu przycisku Dodaj dokument pojawia się okno umożliwiające wskazanie rejestru, do którego ma zostać dodana faktura.

  Dodawanie faktury do rejestru VAT
  Po naciśnięciu przycisku Dodaj fakturę wyświetlany jest formularz dokumentu w rejestrze VAT, który podlega edycji przez użytkownika. Jeżeli faktura została już wcześniej przeniesiona do rejestru VAT to po naciśnięciu przycisku Dodaj fakturę wyświetlany jest formularz dokumentu w rejestrze VAT, który podlega edycji przez użytkownika pod warunkiem że nie jest zaksięgowany, nie uzupełniono na nim predekretacji a w przypadku dokumentu wyeksportowanego na karcie operatora zaznaczono parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych. Jeżeli faktura zakupu została już wcześniej przeniesiona do modułu Handel to po naciśnięciu przycisku Dodaj fakturę pojawia się komunikat: Nie dodano dokumentu. Faktura [Numer faktury] znajduje się na liście faktur zakupu w module Handel.

Zmiany

 1. Import faktur z KSeF. Po przejściu do menu KSeF/ Faktury, w momencie gdy automatycznie pobierane są faktury z KSeF, pojawia się komunikat informujący o przebiegu procesu.
 2. Import faktur z KSeF. Dostępny dotychczas w menu KSeF/ Faktury na wstążce programu przycisk zastąpiono przyciskiem i przeniesiono do filtra dostępnego pod listą faktur z KSeF. Jeżeli użytkownik zaznaczy dostępny w filtrze pod listą faktur z KSeF parametr Za okres to po naciśnięciu przycisku Pobierz dane pobierane są dokumenty wystawione we wskazanym przez użytkownika okresie. Jeżeli parametr Za okres będzie odznaczony to pobierane są wszystkie dokumenty za okres ostatnich 2 miesięcy.
 3. Import faktur z KSeF. Na liście faktur z KSeF ustawienie wyświetlania podglądu graficznego faktury pobranej z KSeF zapamiętywane jest dla danego operatora.
 4. Import faktur z KSeF. Dostępne dotychczas na liście dokumentów w rejestrze VAT po rozwinięciu listy obok przycisku opcje Nowe oraz Za okres zastąpiono opcjami:
  • Dodaj faktury –. wybór opcji powoduje pobranie wszystkich dokumentów, które zostały wystawione od poprzedniej synchronizacji. W momencie gdy automatycznie pobierane są faktury z KSeF, pojawia się komunikat informujący o przebiegu procesu. Po wejściu na listę z poziomu rejestru VAT zakupu, na liście faktur z KseF widoczna jest tylko zakładka [Zakup]. Po wejściu na listę z poziomu rejestru VAT sprzedaży, na liście faktur z KseF widoczna jest tylko zakładka [Sprzedaż].
  • Dodaj fakturę – wybór opcji umożliwia import pojedynczej faktury z KSeF do rejestru VAT. Szczegóły funkcjonalności opisane zostały w pkt 1 sekcji Nowości.
 5. Import faktur z KSF. Po zaznaczeniu na formularzu dokumentu pobranego z KSeF parametru Utwórz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu oraz wskazaniu kategorii, po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT lub handlu, kategoria ta zostanie uzupełniona jako domyślna na utworzonej karcie kontrahenta.
 6. Import faktur z KSF. Jeżeli na dokumencie pobranym z KSeF w sekcji KSeF nie zostanie uzupełniona forma płatności oraz termin płatności to:
  • W przypadku zaznaczenia opcji Istniejący kontrahent forma płatności oraz termin płatności w sekcji Pozostałe przenoszone są z karty kontrahenta i podlegają edycji przez użytkownika.
  • W przypadku zaznaczenia opcji Utwórz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu forma płatności oraz termin płatności w sekcji Pozostałe nie są uzupełniane. Podczas przenoszenia dokumentu do rejestru VAT zakładana jest karta kontrahenta na której ustawiana jest forma płatności wskazana jako domyślna w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności wraz z wskazanym na niej terminem płatności. W przypadku braku domyślnej formy płatności w Konfiguracji, na karcie kontrahenta ustawiana jest gotówka. Zgodnie z ustawieniami na karcie kontrahenta, forma płatności oraz termin płatności przenoszone są na dokument w rejestrze VAT.
  • W przypadku zaznaczenia opcji Utwórz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu forma płatności oraz termin płatności mogą zostać uzupełnione przez użytkownika. W takim przypadku podczas przenoszenia dokumentu do rejestru VAT karta kontrahenta jest dodawana zgodnie z tymi ustawieniami oraz wskazana forma płatności oraz termin płatności przenoszone są na dokument w rejestrze VAT.
 7. Import faktur z KSeF. Jeżeli numer rachunku bankowego pobrany z KSeF nie jest wskazany na karcie kontrahenta to jest on przenoszony na dokument w rejestrze VAT oraz dopisywany na karcie kontrahenta.
 8. Import faktur z KSeF. Na dokument w rejestrze VAT sprzedaży przenoszone są kody towarowe GTU pobrane z KSeF.
 9. Konfiguracja. KSeF. Token generowany w Konfiguracji Firmy/ Dane Firmy/ KSeF jest szyfrowany.
 10. Ewidencja dodatkowa. Na formularzu dokumentu w ewidencji dodatkowej dodano zakładkę [Notatka], na której istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji.
 11. Księgowość kontowa. Dzienniki. Na wydruki: Lista księgowań na kontach/ analityczne (poziomo), Lista księgowań na kontach/ syntetyczne (poziomo) oraz Dzienniki/ Lista księgowań (poziomo) przenoszona jest data operacji oraz data wystawienia.

Poprawiono

 1. Księgowość kontowa. Przyspieszono księgowanie listy płac do księgowości kontowej.
 2. Księgowość kontowa. W specyficznych przypadkach podczas księgowania dokumentów z rejestrów VAT za pomocą predekretacji nieprawidłowo nadawany był numer Id. księgowy na zapisie księgowym. Działanie poprawiono.
 3. Deklaracja CIT-8(32). Umożliwiono wysyłkę deklaracji CIT-8(32) do systemu e-Deklaracje w przypadku gdy krajem siedziby firmy jest Grecja.
 4. Automatyczne księgowanie. Zablokowano możliwość automatycznego księgowania dokumentów do KPiR w przypadku pobrania modułu Analizy, bez pobrania modułu Księga Podatkowa lub Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus.
 5. Rejestry VAT. Poprawiono wyświetlanie kodu atrybutu na dokumentach w rejestrze VAT na zakładce [Notatka/Atrybuty].
 6. Rejestry VAT. Do VAT/JPK_V7. Poprawiono wyświetlanie Id. księgowego na wydruku Klasyfikacja zakupów/ Wg pól na JPK_V7(22).
 7. Ewidencja dodatkowa. Poprawiono działanie filtra dostępnego na liście dokumentów w ewidencji dodatkowej.
 8. Biuro Rachunkowe. Wysyłka deklaracji. W Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe w przypadku seryjnej wysyłki deklaracji, program wymuszał wskazanie certyfikatu do podpisu dla każdej firmy osobno. Działanie poprawiono

Handel z magazynem

Handel

Nowości

 1. KSeF – Krajowy System e-Faktur. Dodano możliwość importu pojedynczej Faktury z KSeF do handlu. Funkcjonalność dostępna jest na liście Faktur Zakupu. Aby pobrać pojedynczy dokument na listę Faktur Zakupu należy użyć strzałki obok przycisku i z otwartego menu wybrać opcję Dodaj fakturę. Dokument może zostać pobrany z platformy KSeF na podstawie numeru KSeF lub numeru Faktury i NIP kontrahenta.

Zmiany

 1. KSeF – Krajowy System e-Faktur.
  • Umożliwiono wysyłkę Faktur korygujących do KSeF, dla Faktur pierwotnych, które nie zostały wcześniej przesłane do KSeF. Na formularzu Faktury Sprzedaży pierwotnej umożliwiono uzupełnienie numeru KSeF. Podczas wysyłania korekty do Faktury pierwotnej, numer ten jest pobierany do pliku w celu powiązania korekty z dokumentem korygowanym na platformie KSeF. Na podstawie tej informacji dokument wysłany do KSeF otrzyma odpowiedni znacznik. Jeżeli użytkownik nie posiada numeru KSeF dla dokumentu źródłowego to identyfikacja odbywa się na podstawie numeru pierwotnego lub numeru systemowego.
  • Umożliwiono import Korekty Faktury Zakupu z KSeF do handlu jeżeli w programie nie występuje dokument korygowany. Analogicznie jak w przypadku Faktur Sprzedaży na formularz Faktury Zakupu pierwotnej dodano pole Nr KSeF, w którym użytkownik może wpisać numer identyfikujący Fakturę korygowaną w KSeF, jeżeli taki posiada. W przypadku jeżeli dokument pierwotny nie figuruje w KSeF, istnieje możliwość wprowadzenia Faktury Zakupu pierwotnej wskazując tylko numer pierwotny, na którego podstawie również będzie odbywała się identyfikacja.
  • Podczas przekazywania Faktur do KSeF uwzględniono informacje o płatniku, w przypadku jeżeli płatnik jest innym podmiotem niż nabywca.
  • Umożliwiono wysyłkę do KSeF dodatkowych danych z Faktury, takich jak rachunek bankowy, kody JPK_V7 czy kurs waluty.
  • Obsłużono eksport kodów JPK_V7 do KSeF, dla procedury TP oraz typu dokumentu FP.
 2.  
 3. Integracja z Comarch Shipping.
  • Dokumenty ZNP, które w Comarch Shipping mają stan Zapisane wyświetlane są na liście Zleceń Nadania Przesyłek w kolorze zielonym.
  • Dokumenty ZNP, które zostały zarejestrowane lub został do nich zamówiony kurier wyświetlane są na liście Zleceń Nadania Przesyłek w kolorze czarnym.
  • Dokumenty ZNP, które w Comarch Shipping zostały usunięte wyświetlane są na liście Zleceń Nadania Przesyłek w kolorze szarym.
 4.  
 5. Kopiowanie kodów JPK_V7. Podczas kopiowania Faktur, na kopiowany dokument przenoszone są kody JPK_V7 dodane na zakładce [Atrybuty/JPK] dokumentu źródłowego.
 6. Komunikaty.
  • Dla komunikatu o treści: Została zmieniona data dokumentu. Czy wykonać aktualizację warunków handlowych dla pozycji? pojawiającego się po zmianie daty na dokumencie dodano parametr Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej.
  • Usunięto komunikat: Została zmieniona data dokumentu. Czy wykonać aktualizację warunków handlowych dla pozycji? pojawiający się po zmianie daty wystawienia dokumentu Rezerwacji Odbiorcy pobranych z platformy wszystko.pl lub Comarch e-Sklep/e-Sale.

Poprawiono

 1. KSeF – Krajowy System e-Faktur.
  • W przypadku eksportowania do KSeF Faktury Finalnej powiązanej z więcej niż jedną Fakturą Pro Forma, poprawiono przesyłanie danych o pozycjach.
  • Wykluczono z pliku XML eksportującego dane do KSeF przekaz informacji o dokumentach na, podstawie których utworzono Fakturę Sprzedaży.
 2. Integracja z Comarch Shipping. Poprawiono integrację programu Comarch ERP Optima z Comarch Shipping w przypadku, kiedy w Pieczątce firmy numer NIP zawierał myślniki.

Współpraca z Comarch Apfino

Poprawiono

 1. Uwzględnianie korekt do wystawionych Faktur. W szczególnych przypadkach, gdy wśród Faktur Sprzedaży występowała korekta zbiorcza/ rabat, nie wykonywała się synchronizacja Faktur/płatności z Comarch ERP Optima do Comarch Apfino. Działanie poprawiono.

Współpraca z Comarch ERP XL

Nowości

 1. Filtrowanie ofert. Wprowadzono możliwość filtrowania ofert udostępnionych na platformę wszystko.pl. Na liście cennikowej oraz liście zasobów wprowadzono możliwość filtrowania towarów, które zostały udostępnione do wszystko.pl zarówno w formie szkicu jak i aktywnej oferty:

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 18.09.2023

 1. Rejestry VAT. Poprawiono wyświetlanie atrybutu DATA_ZAPLATY na zapisach korekcyjnych utworzonych z VAT-ZD do faktur sprzedaży przeniesionych z modułu Handel.

Aktualizacja w dniu 12.09.2023

 1. Import faktur z Krajowego Systemu e-Faktur. Dostosowano import z KSeF dokumentów wystawionych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów od 1 września 2023 roku. Udostępniono podgląd graficznych takich dokumentów oraz możliwość przeniesienia ich do rejestrów VAT lub do handlu na listę faktur zakupu.

Aktualizacja w dniu 04.09.2023

 1. Eksport faktur do Krajowego Systemu e-Faktur. Dostosowano eksport dokumentów do obowiązującej od 1 września struktury logicznej FA(2).
 2. Import faktur z Krajowego Systemu e-Faktur. Umożliwiono import dokumentów wystawionych w strukturze logicznej FA(2) na listę faktur z KSeF. Obecnie nie ma możliwości podglądu graficznego takich faktur oraz przeniesienia ich do rejestru VAT oraz handlu. Możliwość podglądu dokumentów wystawionych w strukturze logicznej FA(2) oraz przeniesienia ich do rejestru VAT oraz handlu udostępniona zostanie w najbliższym czasie za pomocą automatycznej aktualizacji.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2023.6.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 26.06.2023. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych.

Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima.

Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji.

Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2023.6.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.

Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2023.6.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2023.6.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2023.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2014. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2012, 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2023.6.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.

Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2023.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2012, 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000. 

Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2023.6.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2023.4 lub wyższy
Comarch e-Sale2023.4 lub wyższy
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2023.5 lub wyższy
Comarch Mobile Zarządzanie2023.0.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2023.0.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2023.1 MSSQL lub wyższa
2023.1 PostgreSQL lub wyższa
Comarch ERP Altum2023.0
Comarch IBARDNajnowsza
Comarch e-Sprawozdania2023.1
Comarch DMS2022.0, 2023.0 lub 2023.1

Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

CRM, Obieg dokumentów i Serwis

CRM

Poprawiono

 1. Skrzynka pocztowa. W szczególnym przypadku podczas wysyłania lub zamykania wiadomości e-mail, której stopka zawierała plik graficzny występował komunikat: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. Działanie poprawiono.

Obieg dokumentów

Nowości

 1. Powiązanie z formularzem urządzenia. Na formularzu dokumentu Biblioteki, na zakładce [Dokumenty] umożliwiono dodanie powiązania dokumentu z formularzem urządzenia. Po wybraniu opcji Serwis/ Urządzenie, otworzy się lista urządzeń, na której można wskazać urządzenia, które chcemy powiązać z dokumentem.
  Powiązanie dokumentu Biblioteki z urządzeniem serwisowym

Serwis

Nowości

 1. Dodawanie załączników na formularzu urządzenia. Na formularzu urządzenia dodana została zakładka [Dokumenty], widoczna jedynie dla Operatorów zalogowanych do modułu Obieg Dokumentów.
  Formularz urządzenia – zakładka [Dokumenty]
  Na zakładce [Dokumenty] widoczne są kolumny: Numer, Data, Kontrahent, Tytuł, zawierające informacje o powiązanych dokumentach z Biblioteki dokumentów. Lista działa na zasadzie opisanej w punkcie Wiązanie dokumentu z transakcją.Podczas dodawania nowej karty urządzenia dostępny jest przycisk , który umożliwia wywołanie skanowania lub dodawania pliku z dysku lub z IBARD. Po wskazaniu załącznika i zapisaniu formularza urządzenia, w tle utworzy się powiązany dokument w Bibliotece dokumentów. Dokument ten będzie widoczny na formularzu urządzenia, na zakładce [Dokumenty].

  Po naciśnięciu przycisku dostępne są opcje:

  Powyższe funkcje opisane są w artykule Formularz dokumentu w Bibliotece -zakładka Ogólne.

  Na formularzu urządzenia, z którym powiązany jest co najmniej jeden plik graficzny lub PDF dostępny jest przycisk - Podgląd dokumentu z biblioteki. Podgląd pliku wyświetlany jest w oknie z lewej strony formularza. Jeśli plików jest więcej niż jeden, wówczas po naciśnięciu przycisku, wyświetlana jest lista powiązanych dokumentów wraz z załącznikami do wyboru. Domyślnie w oknie podglądu wyświetlany jest pierwszy plik z listy. Funkcja została opisana w artykule Współpraca z innymi modułami systemu Comarch ERP Optima.