CRM

Parametry

Pozwalaj na tworzenie większego pliku z logami wysyłki i odbierania wiadomości mailowych (do 5MB) – po zaznaczeniu tego parametru wielkość zapisywanego pliku MailClient_log zwiększy się do 5 MB.

Biuro Rachunkowe

Parametry

Automatyczne sterowanie rejestracją czasu pracy – parametr związany z funkcją Rejestrator czasu pracy, dostępną w module Biuro Rachunkowe. Włączenie tej opcji powoduje, że Rejestrator czasu pracy jest aktywowany  automatycznie w momencie uruchomienia programu Comarch ERP Optima. Sesja zostanie rozpoczęta automatycznie i będzie dopiero zakończona po zamknięciu programu. Automatyczne uruchamianie aplikacji RCP – zaznaczenie tego parametru spowoduje automatyczne uruchomienie RCP wraz z uruchomieniem Comarch ERP Optima. Użytkownik może jednak zatrzymać rejestrator i ingerować w jego działanie. Informacja o podatkach/ZUS – katalog dla plików pdf – miejsce zapisu zahasłowanego pliku z informacją o płatnościach do urzędów skarobowych i ZUS dot. właścicela/właścicieli lub firmy. Plik ten tworzy się po wybraniu w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe opcji Zapisz plik z informacją o podatkach/ ZUS. We wskazanym katalogu dla każdej firmy jest tworzony oddzielny katalog.

OCR

Parametry

W tym miejscu użytkownik ma możliwość wskazania dedykowanego folderu, do którego na tym stanowisku będą zapisywane skany dokumentów (w przypadku kiedy w Konfiguracji Programu/ OCR/ Parametry wybrano opcję zapisu skanów na dysku).  

Handel

Parametry

Magazyn domyślny – w systemie istnieje możliwość skojarzenia stanowiska z domyślnym magazynem. Magazyn taki jest proponowany na dokumentach handlowych i magazynowych wystawianych na danym stanowisku. Wybór jest możliwy z poziomu listy dostępnej po wciśnięciu przycisku. Mechanizm został dokładniej opisany w Podręczniku użytkownika systemu Comarch ERP Optima moduł Handel. Intrastat – katalog dla plików XML – w module handlowym istnieje możliwość liczenia deklaracji Intrastat, dotyczącej obrotów towarami w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej. Deklaracje te mogą być przesyłane do właściwych urzędów w postaci elektronicznej. W konfiguracji można zdefiniować domyślny katalog, gdzie takie pliki powinny być zapisywane. Katalog można wskazać posługując się przyciskiem . Import dokumentów – katalog dla plików XML – w module Handel  istnieje możliwość importu dokumentów zapisanych w plikach XML. W konfiguracji można zdefiniować domyślny katalog, gdzie umieszczane są pliki z dokumentami – będzie on proponowany podczas importu. Katalog można wskazać posługując się przyciskiem . Eksport dokumentów – katalog dla plików XML – w modułach FakturyMagazyn istnieje możliwość zapisu dokumentu w pliku XML. W konfiguracji można określić domyślny katalog, w którym będą zapisywane pliki z dokumentami. Katalog można wskazać posługując się przyciskiem .

Kasa i Bank

Parametry

Zapisuj dane wymieniane z bankiem do plików XML – w pliku XML zapisywane będą dane wysyłane/importowane z banku. Zapisuj szczegółowe logi z komunikacji z bankiem – w pliku tekstowym zapisywane będą informacje związane z komunikacją z bankiem. Informacje te mogą być pomocne przy ustalaniu przyczyny nieprawidłowej komunikacji z bankiem. Pliki zapisywane będą w katalogu z logami programu Comarch ERP Optima, w podkatalogu WebserwisyBankowe (%appdata%\Comarch\Opt!ma\Logs). Domyślnie parametry nie są zaznaczone.

Ogólne

Drukarka fiskalna

Funkcja umożliwia zainstalowanie i skonfigurowanie drukarki fiskalnej. W oknie konfiguracji drukarki należy zdefiniować:
 • Sterownik drukarki – z rozwijanej listy należy wybrać właściwy model drukarki,
 • Sterownik terminalowy – parametr określający czy praca na programie będzie odbywała się w połączeniu terminalowym.
 • Komunikacja – port po jakim będzie odbywałą się komunikacja. Port TCP/IP dostępny jest dla sterowników Elzab, Elzab Online, Novitus od 2.0, Posnet Thermal HS i FV. W przypadku zaznaczenia COM:
 • Port COM – należy wskazać port szeregowy COM, do którego podłączona jest drukarka.
 • Prędkość portu – należy ustawić prędkość portu szeregowego, do którego podpięta jest drukarka.
 • Sterowanie przepływem – niektóre drukarki wymagają ustawienia odpowiedniego sterowania przepływem danych w w porcie COM. Użytkownik może wybrać w programie Comarch ERP Optima opcje:
  • ustawienia systemowe (program nie ustawia sterowania przepływem, brane są ustawienia systemu),
  • RTS (do sterowania przepływem jest wykorzystywana w porcie para linii RTS/CTS),
  • Xon / Xoff (sterowanie przepływem odbywa się przez wysłanie znaczników Xon oraz Xoff),
  • RTS i Xon / Xoff (wykorzystuje obydwie metody sterowania przepływem),
  • brak (nie jest wykorzystywana żadna metoda kontroli przepływu danych).
Drukarka Posnet Temo podłączona bezpośrednio przez USB do poprawnej komunikacji musi mieć ustawione sterowanie przepływem: RTS. Przy pracy przez port COM parametr ten może być dowolny można ustawić ustawienia systemowe. W nowych drukarkach Posnet Thermal i Novitus Delio w konfiguracji drukarki można ustawić sterowanie przepływem, w Comarch ERP Optima musi być wybrana taka sama opcje (drukarki te mają domyślne ustawienie „brak”). W przypadku zaznaczenia TCP/IP:
 • Adres IP – adres IPv4 przypisany do drukarki fiskalnej, na którym ma się odbywać komunikacja z komputerem.
 • Port TCP/IP – port TCP/IP ustawiony na drukarce fiskalnej do komunikacji z komputerem. W zależności od wyboru sterownika drukarki program podpowie domyślną wartość: Elzab i Elzab Online – 8000, Novitus od 2.0 – 6001, Posnet Thermal HS i FV – 6666.

Parametry współpracy z drukarką fiskalną

Uwaga
Drukarki fiskalne nie są przystosowane do fiskalizacji z wielu stanowisk jednocześnie. W celu zapewnienia poprawnej fiskalizacji należy unikać równoczesnego drukowania z kilku stanowisk.
Uwaga
Jeśli użytkownik chce usunąć drukarkę wystarczy w polu Model drukarki wybrać BRAK.
Uwaga
Należy pamiętać, by przed przystąpieniem do pracy sprawdzić, czy drukarka jest wpisana na listę urządzeń fiskalnych (Konfiguracja Programu/ Ogólne/ Drukarki fiskalne) oraz sprawdzić powiązania stawek VAT w programie i na drukarce (Konfiguracja Programu/ Ogólne/ Symbole stawek VAT)
 • Dane na wydruku fiskalnym
Podczas pracy z drukarką fiskalną istnieje możliwość umieszczenia na paragonach fiskalnych kilku dodatkowych informacji. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie drukarki mają możliwość drukowania na paragonach fiskalnych informacji dodatkowych. NIP nabywcy – po zaznaczeniu parametru na drukarkach fiskalnych współpracujących z programem i posiadających taką możliwość, na paragonie fiskalnym drukowany jest NIP nabywcy. Numer dokumentu – parametr jest związany ze współpracą z drukarkami fiskalnymi i pozwala na wydruk numeru dokumentu nadany w systemie Comarch ERP Optima jako informację dodatkową na paragonie fiskalnym. Forma płatności – na paragonie fiskalnym istnieje możliwość wydruku informacji, w jaki sposób dokonano zapłaty. Aby było to możliwe użytkownik musi nie tylko zaznaczyć parametr, ale dodatkowo skojarzyć formy płatności w systemie Comarch ERP Optima z formami płatności wykorzystywanymi przez drukarki (Konfiguracja Firmy/ Handel/ Formy płatności dla drukarek fiskalnych). Opakowania kaucjonowane – w części niefiskalnej paragonu istnieje możliwość wydruku opakowań kaucjonowanych towarzyszących transakcji. Oznaczenie operatora i stanowiska – istnieje możliwość wydruku na paragonach identyfikatorów operatora, który wystawił dokument oraz stanowiska, na którym go wystawiono. Oznaczenie operatora można wpisać na jego karcie (Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy), na zakładce Parametry.
 • Kod stanowiska – wpisuje się bezpośrednio w pole, dla każdego stanowiska (komputera) oddzielnie.
 • Parametry
Wysyłaj nazwę zdefiniowaną dla urządzeń fiskalnych – po zaznaczeniu parametru podczas fiskalizacji dokumentów na drukarkę fiskalną wysyłane są nazwy fiskalne towarów, zdefiniowane na kartotekach towarowych, na zakładce [Dodatkowe]. Jeżeli dany towar nie posiada zdefiniowanej nazwy dla urządzeń fiskalnych, a parametr jest zaznaczony, na drukarkę fiskalną wysyłana jest nazwa zwykła towaru, pobrana z jego karty, z zakładki [Ogólne]. Drukuj rozpoczęcie pracy operatora – po zaznaczeniu parametru przy logowaniu i wylogowaniu operatora z programu na drukarce fiskalnej wykonywany jest wydruk dotyczący rozpoczęcia/zakończenia pracy kasjera (funkcja nie dotyczy drukarek firmy Elzab). Drukuj faktury VAT na drukarce fiskalnej – parametr jest dostępny dla drukarek Elzab Mera, Novitus, Posnet Thermal, Posnet Thermal HS i FV. Po jego zaznaczeniu dla Faktury Sprzedaży z naliczonym podatkiem VAT algorytmem „od brutto”, na której jest zaznaczona opcja Fiskalizuj, przy zapisie na stałe zamiast Paragonu fiskalnego na drukarce wykonywany jest wydruk fiskalny Faktury. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj. Skrócony numer faktury – zaznaczenie parametru spowoduje wydruk numeru faktury bez symbolu i zer wiodących. Logowanie komunikacji – po zaznaczeniu parametru, podczas pracy drukarki fiskalnej utworzy się plik %AppData%\Comarch OnlineFP\OnlineFpCommunication.log W przypadku sterowników terminalowych w  pliku tym (na serwerze terminali) zapisuje się komunikacja przez kanały wirtualne (zapisują się wysyłane i odbierane informacje w formacie XML), natomiast komunikacja przez port COM zapisuje się w takim samym folderze na komputerze klienta. Po wciśnięciu przycisku Test połączenia program sprawdza, czy istnieje możliwość komunikacji pomiędzy komputerem i drukarką.
   

Wydruki

Gałąź Wydruki odpowiada ona za poprawne wywołanie indywidualnych, zdefiniowanych przez użytkownika własnych wydruków.
Plik edytora wydruków w formacie Crystal Reports – podanie ścieżki dostępu do programu Crystal Report umożliwi edycję i tworzenie wydruków w tym programie. Używaj przeglądarki Crystal do podglądu wydruków typu Crystal Reports – zaznaczenie parametru powoduje, że podgląd wydruków typu Crystal Reports odbywa się poprzez natywną przeglądarkę Crystala (.NET). Taki sposób podglądu wydruków wymaga zainstalowania jej komponentów. O potrzebne pliki instalacyjne proszę zwrócić się do Autoryzowanego Partnera Comarch. Jeżeli parametr nie jest zaznaczony wówczas podgląd wydruków typu Crystal Reports odbywa się z użyciem programu skojarzonego z rozszerzeniem PDF. Plik edytora wydruków XML oraz narzędziowych – ścieżka dostępu do programu umożliwiającego edycję plików w trybie tekstowym (standardowo w systemie Windows jest to natepad.exe). Wydruk faktury wg definicji – jeśli korzystamy ze zdefiniowanego w Microsoft Excel wzoru faktury należy zaznaczyć ten parametr. Dodatkowo w oknie pojawią się parametry związane z wydrukiem faktury, czyli:
 • Nazwa pliku MS Excel’awzoru definiowalnego wydruku faktury – należy podać pełną ścieżkę dostępu do pliku z definicją wydruku. Można posłużyć się przyciskiem widocznym obok pola.
 • Drukowanie z podglądem – przy zaznaczonym parametrze przed wydrukiem będzie wywołany podgląd na ekran. Jeśli parametr nie będzie zaznaczony wydruk nastąpi bezpośrednio na drukarkę.
 • Elementy w trybie wstawiania – elementy faktury w arkuszu mogą być dodawane w trybie nadpisywania (parametr zaznaczony) i wtedy stopka faktury jest drukowana zaraz po zakończeniu wydruku, pod listą pozycji. Jeśli parametr nie jest zaznaczony – elementy są dodawane na wydruku i stopka jest drukowana zawsze na dole strony.
 • Oryginał + … kopii – w zależności od ustawień drukowany jest oryginał faktury (zawsze) i zdefiniowana ilość kopii.
 • Nazwa programu dla wydruków do Worda (XML) – program, który ma być używany do edycji, przed wysłaniem na drukarkę, wydruków do Worda dostępnych między innymi w module Płace i Kadry z poziomu formularzu pracownika (m.in. umowa o pracę, wniosek o urlop). Domyślnie jest ustawiony winword.exe, czyli używanie jako edytora programu Microsoft Word.
Wydruki tekstowe Programy pracujące w środowisku Microsoft Windows jakim jest program Comarch ERP Optima zasadniczo drukują w trybie graficznym, na drukarkach posiadających możliwość drukowania w trybie graficznym. Z uwagi na duże zainteresowanie wydrukami w trybie tekstowym (który jest charakterystyczny dla wydruków w środowisku DOS), w programie został wprowadzony szereg najbardziej popularnych i najczęściej generowanych wydruków w trybie tekstowym. Ponieważ generowanie takich wydruków wymaga specjalnej (innej niż dla wydruków graficznych) konfiguracji, w sekcji Wydruki tekstowe należy zdefiniować odpowiednie parametry dla takich wydruków.
 • Port drukarki dla wydruków tekstowych – podajemy port drukarki dla wydruków tekstowych. Jeśli podczas wydruku wybierzemy jakąś inną drukarkę, to program zignoruje ten wybór.
 • Typ drukarki – określenie standardu drukarki. Standard EPSON jest właściwy dla większości drukarek igłowych i niektórych atramentowych (np. niektóre model drukarek firmy Canon). Z kolei standard PCL jest wykorzystywany przez drukarki laserowe i większość atramentowych.
 • Polskie litery – określamy sposób uzyskiwania na wydrukach polskich znaków diakrytycznych. Opcje Latin-2 oraz Mazovia wykorzystują znane i od dawna stosowane standardy. Opcja Emulacja powoduje generowanie polskich znaków poprzez modyfikację liter łacińskich za pomocą dodatkowych znaków (kropek, kresek itp.). W przypadku wyboru opcji Brak, w miejsce polskich znaków diakrytycznych będą drukowane ich łacińskie odpowiedniki (zamiast ą literka a, ć – c, Ł –L, Ó – o itd.).
Logowanie wydruków – możliwość zaznaczenia jednej z trzech opcji: Brak, Ogólne, Szczegółowe. Opcje mają wpływ na to jak szczegółowe informacje o uruchamianych w programie wydrukach zostaną zapisane.

Parametry

W przypadku korzystania z serwera proxy, w sekcji Ustawienia proxy można określić adres IP bądź nazwę serwera proxy, numer portu oraz (w przypadki kiedy serwer wymaga uwierzytelnienia) również nazwę użytkownika oraz hasło. Po zaznaczeniu parametru Wymiana danych z komputerem lokalnym w pracy terminalowej możliwe jest (w przypadku  pracy na serwerze zdalnym) wykonywanie wielu operacji bezpośrednio na komputerze lokalnym, m.in. podpisywanie deklaracji, podpisywanie wydruków, eksportowanie danych, wczytywanie danych, itp. Aby funkcjonalność działała prawidłowo, należy na komputerze lokalnym zainstalować pakiet odpowiednich sterowników – plik onlineFP.exe znajduje się w folderze Comarch ERP Optima po instalacji. Program pocztowy do wysyłania wiadomości e-mail – w tym miejscu wskazujemy zainstalowany lokalnie program pocztowy obsługujący protoków Simple MAPI, za pomocą którego będą wysyłane wiadomości mailowe z programu.

Terminal płatniczy

Przy współpracy programu z terminalem płatniczym, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji.

Wskazówka
W pierwszym kroku należy zwrócić się do dostawcy terminala w celu przygotowania urządzenia do współpracy z systemem Comarch ERP Optima.
Konfiguracja terminali płatniczych
Model terminala - pole które domyślnie jest niewypełnione, po rozwinięciu listy możemy wskazać odpowiedni model terminala:
 • eService
 • ING
 • Polcard – wszystkie modele (domyślny)
 • Polcard – Verifone VX 520
 • Polskie ePłatności
 • eService – połączenie terminalowe
 • ING – połączenie terminalowe
 • Polcard – wszystkie modele (domyślny) – połączenie terminalowe
 • Polcard – Verifone VX 520 – połączenie terminalowe
 • Polskie ePłatności – połączenie terminalowe
W zależności od wybranego modelu aktywują się lub uzupełniają następujące pola:
 • Typ połączenia – ustawia się automatycznie, w zależności od wybranego sterownika terminala płatniczego .
 • Port szeregowy – pole dostępne dla urządzeń o typie połączenia RS232. Należy wskazać w nim port COM, do którego podłączone jest urządzenie.
 • Adres IP – pole dostępne dla urządzeń o typie połączenia TCP/IP. Należy w nim wpisać adres IP terminala płatniczego.
 • Port TCP/IP – pole dostępne dla urządzeń o typie połączenia TCP/IP. Należy w nim wprowadzić numer portu, na którym odbywać się będzie komunikacja pomiędzy programem Comarch ERP Optima a terminalem płatniczym.
 • Test połączenia – Po wciśnięciu przycisku Test program sprawdza, czy istnieje możliwość komunikacji pomiędzy komputerem i terminalem.
 • Identyfikator stanowiska – pole opcjonalne dla modeli ING, ING – połączenie terminalowe. Dla pozostałych modeli nieaktywne.
 • Logowanie komunikacji – po zaznaczeniu tego parametru plik z logiem terminala(TerminalCommunicationLog.log) będzie zapisywany w katalogu z logami programu. W przypadku sterowników terminalowych plik zawierający komunikację z terminalem płatniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony lokalnie w katalogu %AppData%\Comarch OnlineFP.
Szczegóły współpracy terminala płatniczego z programem Comarch ERP Opima opisane są w artykule terminale płatnicze.

Kasa fiskalna

W Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Kasa fiskalna znajdują się opcję dotyczące ustawień sterownika, ustawień eksportu, ustawień importu oraz przypisywane są wprowadzone wcześniej kasy fiskalne dla stanowiska.
 • Sterownik użytkownik dokonuje z listy wyboru sterownika dla kasy fiskalnej odpowiednio:
  • Elzab
  • Novitus
  • Sharp
 • Kasy fiskalne dla stanowiska – na tym etapie istnieje możliwość przypisania za pomocą ikony „plusa” kasy fiskalnej, która została zdefiniowana w Konfiguracji Program/ Ogólne/ Kasy fiskalne. Użytkownik po kliknięciu ikony plusa z listy dokonuje wyboru numeru kasy, portu COM po którym będzie przebiegała transmisja z kasą fiskalną, MAGAZYNU do którego będą odczytywane raporty (paragony) z kasy oraz schematy numeracji dla tworzonych dokumentów podczas odczytu.
 • Ustawienia importu – parametr Podział na krótkie paragony. Po jego zaznaczeniu użytkownik ma możliwość zadeklarowania ile pozycji maksymalnie może się znaleźć na jednym paragonie. W trakcie importu raport z kasy zostanie podzielony na kilka części, każda zawierać będzie określoną ilość pozycji i zostanie zapisana w odrębnych dokumentach.
 • Ustawienia eksportu – do kasy można wysyłać towary z kodem „Zwykły” (dane pobierane są z pola KOD z karty towaru), PLU (kod numeryczny PLU pobierany z karty towaru, z zakładki [Dodatkowe]) lub EAN (dane pobierane z pola EAN z karty towaru), na tym etapie definiujemy także numer ceny, oraz rodzaj eksportu do wyboru są: pełny lub różnicowy.
 • Wysyłaj nazwę zdefiniowaną dla urządzeń fiskalnych – po zaznaczeniu parametru:
  • podczas wysyłania towarów do kasy przenoszone są nazwy fiskalne zdefiniowane na kartotekach towarowych (na zakładce [Dodatkowe]). Dla towarów, które nie mają przypisanych nazw fiskalnych eksportowane są nazwy ogólne.
  • podczas odczytu z kasy uzupełniana jest nazwa zwykła (zakładka [Ogólne] na karcie towaru) oraz nazwa fiskalna (zakładka [Dodatkowe] na karcie towaru). Jeżeli parametr nie jest zaznaczony podczas odczytu z kasy uzupełniana jest tylko nazwa ogólna towaru.
Szczegółowe informacje na temat konfiguracji kas fiskalnych zamieszczono w instrukcji użytkownika: Obsługa kas fiskalnych.        

Przesyłki

Wydruki seryjne
Dla zaznaczonych na liście Zleceń nadania przesyłek, można seryjnie wydrukować bądź wyeksportować na dysk etykiety oraz protokoły odbioru/ potwierdzenia nadania (zestawienia przesyłek). Opcję należy skonfigurować w menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki . Po wyborze zapisu pliku na dysku, należy określić lokalizację zapisu.

Konfiguracja stanowiska/ Ogólne/ Przesyłki – wydruki seryjne

Kolektor

Obecnie program współpracuje z następującymi typami kolektorów:
 • Dolphin
 • BHT
 • Cipherlab
 • Opticon
Konfiguracja danych dotyczących współpracy z kolektorem polega przede wszystkim na wskazaniu typu kolektora, z którym będzie współpracował program, protokołu transmisji oraz portu COM, przez który będzie przebiegała transmisja danych.
Uwaga
Po wybraniu typu kolektora program proponuje domyślne ustawienia parametrów transmisji. Użytkownik powinien jednak skontrolować, czy proponowane ustawienia są zgodne ze specyfikacją producenta kolektora.
 

e-Deklaracje

Konfiguracja Stanowiska/ Ogólne/ e-Deklaracje – należy w tym miejscu określić katalog, do którego będą zapisywane niepodpisane pliki wymiany danych *.xml. Przy eksporcie e-Deklaracji tworzy się podkatalog z nazwą firmy (bazy), więc w przypadku biur rachunkowych deklaracje poszczególnych firm trafią do własnych katalogów. Dodatkowo w tych katalogach firm (baz) powstają podkatalogi wskazujące okres, za który są wysłane deklaracje. W przypadku deklaracji liczonych za wiele miesięcy/cały rok – jest to ostatni miesiąc z tego okresu. W tym samym podkatalogu zapisywane będą odebrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Konfiguracja Stanowiska/ Ogólne/ e-Deklaracje

 

Przypomnienie

Jeśli parametr: Uruchamiaj Przypominacz przy uruchomieniu systemu operacyjnego jest zaznaczony Comarch ERP Optima Przypominacz uruchamiany jest w momencie uruchomienia systemu operacyjnego, jeśli nie, należy program uruchomić ręcznie.  

Jednolity Plik Kontrolny

W tym miejscu należy określić katalog, do którego będą zapisywane pliki JPK w formacie *.xml. Przy eksporcie Jednolitego Pliku Kontrolnego tworzy się podkatalog z nazwą firmy (bazy), więc w przypadku biur rachunkowych dane poszczególnych firm trafią do własnych katalogów. Nazwy plików określają ich zawartość:
 • dla dokumentów z rejestrów VAT – JPK_VAT_ Data_od_Data_do
 • dla dokumentów handlowych – JPK_FA_WALUTA _ Data_od_Data_do
 • dla ewidencji ryczałtowej – JPK_EWP_Data_od_Data_do
 • dla Księgi Podatkowej – JPK_KKPIR_ Data_od_Data_do
 • dla Księgi Handlowej – JPK_KR_ Data_od_Data_do
 • dla dokumentów magazynowych – JPK_MAG_MAGAZYN_WALUTA_ Data_od_Data_do
 • dla wyciągów bankowych – JPK_WB_WALUTA_RACH_BANKOWY_Data_otwarcia_Data_zamknięcia

Formularz Comarch e-Sklep

Po zalogowaniu w programie Comarch ERP Optima należy wejść w zakładkę System/Konfiguracja.

Konfiguracja

Otworzy się specjalne okno, w którym należy przejść do konfiguracji e-Handel. Ścieżka dostępu: System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ e-Handel i przejść na zakładkę e-Sklep/e-Sale. Okno zawiera elementy konfiguracyjne związane ze współpracą z Comarch e-Sklep. Poszczególne pola do wypełnienia są dostępne po zaznaczeniu parametru Comarch e-Sklep. Z jedną bazą danych Comarch ERP Optima skonfigurować można wiele sklepów internetowych. Dla każdego sklepu należy przeprowadzić oddzielną konfigurację.
Uwaga
W systemie wprowadzono możliwość uruchomienia usługi e-Commerce bezpośrednio z Comarch ERP Optima. Założenie darmowej usługi e-Commerce jest możliwe z poziomu okna Oferty Comarch ERP dostępnym bezpośrednio po zalogowaniu do programu lub z poziomu Ogólne > Włącz nowe funkcje.
Parametr OSSObsługa szczególnej procedury rozliczenia VAT dla e-Commerce jest ustawieniem wspólnym dla wszystkich sklepów na liście. Zaznaczenie tego parametru spowoduje wysłanie do Comarch e-Sklep informacji o tym, że firma rozlicza się wg. procedury OSS, a także zostaną wysłane wszystkie stawki VAT ustawione na karcie towarowej dla krajów innych niż Polska. Na podstawie tego ustawienia po stronie sklepu internetowego podczas zakupu przez klientów, którzy są osobami fizycznymi i zamawiają towary do państw członkowskich będą wyświetlane stawki VAT odpowiadające krajowi dostawy, a zamówienia będą składane w procedurze OSS. Aby procedura rozliczania VAT w OSS została uruchomiona w sklepie internetowym po zaznaczeniu parametru należy wykonać synchronizację, a na kartach towarowych przypisać odpowiednio stawki VAT obowiązujące w kraju dostawy. Więcej informacji na temat obsługi procedury OSS w programie Comarch ERP Optima znajduje się w biuletynie OPT089 W celu dodania nowego sklepu należy nacisnąć przycisk , otworzy się okno konfiguracji sklepu składające się z zakładek Ogólne, Zasoby oraz Dodatkowe. Zakładka [Ogólne]

Konfiguracja Comarch e-Sklep – zakładka Ogólne

Nazwa sklepu – należy podać nazwę Comarch e-Sklep/Comarch e-Sale  Nieaktywny – parametr odpowiedzialny za dezaktywację danego stanowiska e-Sklepu. Taka operacja skutkować będzie zaprzestaniem współpracy tego e-Sklepu/e-Sale z Comarch ERP Optima, tj. brakiem wykonywania synchronizacji oraz brakiem możliwości modyfikacji oferty wysyłanej do tego e-Sklepu/e-Sale po stronie Comarch ERP Optima. Po oznaczeniu danego e-Sklepu jako Nieaktywny będzie on wyświetlany na liście w kolorze szarym.
Uwaga
Po wykonaniu pierwszej synchronizacji Comarch ERP Optima z e-Sklep, blokowana jest możliwość jego usunięcia. W przypadku wykonania takiej próby program generuje komunikat: Sklep [nazwa sklepu] został zsynchronizowany z Comarch e-Sklep/e-sale. Nie można usunąć sklepu.
Waluty: 
 • Domyślna waluta – waluta, w jakiej będą prezentowane ceny w Comarch e-Sklep (domyślnie PLN). Użytkownik może wskazać dowolną walutę spośród zdefiniowanych w Konfiguracji programu/ Ogólne/ Waluty. Możliwość zmiany waluty jest blokowana po wykonaniu pierwszej synchronizacji z Comarch e‑Sklep.
 • Dostępne waluty – Klient Comarch e-Sklep ma możliwość wyboru waluty, w której będą prezentowane ceny w  sklepie spośród walut zdefiniowanych w Comarch ERP Optima. Do wyboru są waluty wskazane w tabeli Dostępne waluty. Dla każdej waluty można określić kurs ręcznie lub zaznaczyć parametr pobierz kurs z konfiguracji, wówczas cena towaru w Comarch e-Sklep będzie przeliczana na wybraną przez Użytkownika walutę po bieżącym notowaniu kursu domyślnego z Comarch ERP Optima (System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty).
Ceny
 • Cena domyślna – należy wybrać cenę, która będzie wysyłana do sklepu internetowego.
 • Cena poprzednia – pole wykorzystywane dla wyświetlania cen promocyjnych w Comarch e-Sklep, kiedy użytkownik chce wyświetlić w sklepie cenę przed promocją – wówczas wyświetlana jest cena określona w tym polu.
Pomijaj towary z ceną 0,00 – jeśli dla danego towaru w cenniku nie ustalono ceny (wynosi ona domyślnie 0 zł), wówczas aby uniknąć sytuacji, kiedy do Comarch e-Sklep zostanie wyeksportowany towar o cenie 0zł należy zaznaczyć ten parametr. Jeżeli dla towaru już sprzedawanego w sklepie zmieniono po stronie Comarch ERP Optima cenę na 0,00 PLN, przy kolejnej synchronizacji cennika z Comarch e‑Sklep towar zostanie usunięty ze sklepu.
Uwaga
Parametr Pomijaj towary z ceną 0,00 nie dotyczy indywidualnych cenników dla klientów, a jedynie ceny domyślnej. Przypisując klientom indywidualne cenniki należy zdefiniować ceny na towarach, które zostały użyte do określenia ceny domyślnej w wybranym e-sklepie (karta kontrahenta/ zakładka e-Sklep). W przeciwnym razie w Comarch e-Sklep wyświetli się cena 0,00.
Ceny oznaczone w konfiguracji jako nieaktywne (Firma/Handel/Ceny towarów i usług), nie są przesyłane do e-Sklepu. Rezerwacje
 • Definicja RO – schemat numeracji dla zamówień tworzonych przy synchronizacji z Comarch e‑Sklep/e-Sale,
 • Seria – seria wykorzystywana w definicji schematu numeracji dla RO wskazanej powyżej,
 • Koszt przesyłki (pole wymagane) – należy przypisać pozycję usługową z cennika, która będzie odpowiednikiem kosztu przesyłki w sklepie. Domyślnie tworzona i ustawiana jest pozycja: KOSZT_PRZESYŁKI_E_COMMERCE. Nazwa i koszt usługi będą przesyłane ze sklepu wraz zamówieniem. Na koszt przesyłki składa się koszt dostawy oraz koszt płatności ustawiony w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep. Pozycje te wczytywane są na dokument oddzielnie.
Zakładka [Zasoby]
Konfiguracja Comarch e-Sklep – zakładka Zasoby
Zasoby:
 • Grupa towarów – należy wybrać grupę towarową, która stanowi trzon drzewa towarów dla Comarch e‑Sklep/Comarch e-Sale; do sklepu trafią wszystkie grupy będące podgrupami wybranej grupy wraz z kolejnymi poziomami drzewa.
 • Wyślij zasoby – parametr odpowiedzialny za wysyłanie stanów magazynowych do Comarch e-Sklep/e-Sale:
  • jeśli parametr jest zaznaczony (domyślnie), do sklepu zostaną wysłane informacje o stanie magazynowym z magazynu domyślnego zgodnie z ilością na tym magazynie, widoczną na zakładce [Zasoby] na karcie towaru. Jeżeli magazyn domyślny nie jest wybrany, to stany magazynowe nie będą wysyłane,
  • jeśli parametr jest odznaczony, do Comarch e-Sklep/e-Sale nie zostaną wysłane stany magazynowe.
 • Stany na dzień parametr odpowiedzialny za wysyłanie stanów magazynowych z datą bieżącą (datą, z którą pracuje program Comarch ERP Optima), dostępny tylko po zaznaczeniu parametru Wyślij zasoby:
  • jeśli parametr jest zaznaczony do Comarch e-Sklep/e-Sale zostaną wysłane informacje o stanie magazynowym z pola Ilość dostępna (ilość towaru na magazynie pomniejszona o rezerwacje),
  • jeśli parametr nie jest zaznaczony do Comarch e-Sklep/e-Sale zostaną wysłane o stanie magazynowym zgodnie z ilością dla wybranego magazynu, widoczną na zakładce [Zasoby] na karcie towaru.
Wysyłane do Comarch e-Sklep/e-Sale stany magazynowe nie uwzględniają ilości towaru na magazynach o typie serwisowy. Przesyłane dane dotyczą tylko ilości na magazynach o typie lokalny. Wyślij cechy partii – użytkownicy modułu Handel Plus mają możliwość sprzedaży towaru w Comarch e‑Sklep w oparciu o ocechowane partie. Klient może wybrać konkretną sztukę towaru opisaną przez cechy. Do sklepu wysyłane są wraz z towarami cechy, które mają zaznaczony parametr udostępniaj w Comarch e-Sklep oraz jako format wybrany: lista (Klient Comarch e-Sklep z listy wybiera konkretną wartość cechy). Sposób przyjmowania towaru na magazyn z podziałem na partie został opisany w podręczniku Comarch ERP Optima Na zamówieniu zaimportowanym do Comarch ERP Optima informacja o wybranych przez Klienta Comarch e-Sklep cechach towaru widoczna jest na RO, na zakładce [Dodatkowe]polu Opis/ Atrybuty. Rezerwację Odbiorcy można przekształcić tylko do dokumentów, które zdejmą konkretną dostawę z magazynu: Wydania Zewnętrznego, Faktury Sprzedaży/ Paragonu z opcją pobrania towaru z magazynu. Przekształcenie RO do FS/ PA z opcją rezerwacji nie jest możliwe. Magazyny:

Dodając na listę magazyny, użytkownik decyduje z których magazynów lokalnych mają zostać wysłane zasoby do Comarch e-Sklep/e-Sale. Określając magazyn domyślny, wybierany jest magazyn, na który będą tworzone rezerwacje. W przypadku, gdy nie wskazano magazynu domyślnego, rezerwacje tworzone będą na magazyn Operatora (jeśli wskazano) lub na magazyn główny. Wartość Tak może przyjąć tylko jedna pozycja na liście.

Zakładka [Dodatkowe]
Konfiguracja Comarch e-Sklep – zakładka Dodatkowe
Na zakładce [Dodatkowe] formularza Comarch e-Sklep/e-Sale należy uzupełnić: Generuj klucz wymiany – dostępnym po wciśnięciu ikony „Klucza” . W oknie należy wskazać nazwę firmy, sklepu oraz PIN (w polu: Hasło). Dane te Klient otrzymuje w osobnym e-mailu po złożeniu zapotrzebowania na Comarch e-Sklep/Comarch e-Sale..

Konfiguracja Comarch e-Sklep- zakładka Dodatkowe, Generowania klucza wymiany

Formy płatności Standardowe (dotyczy tylko Comarch e-Sklep)
 • Gotówka – należy wybrać formę płatności, która będzie odpowiednikiem GotówkiComarch e‑Sklep,
 • On-line – należy wybrać formę płatności, która będzie odpowiednikiem płatności On-lineComarch e‑Sklep (dla płatności o typie on-line jest możliwość wskazania płatności wg. słownika e-Sklep na pionowej zakładce Online),
 • Przelew – należy wybrać formę płatności, która będzie odpowiednikiem PrzelewuComarch e‑Sklep,
 • Raty – należy wybrać formę płatności, która będzie odpowiednikiem płatności Raty w Comarch e‑Sklep,
 • Dodatkowa 1,2 – należy wybrać formę płatności, która będzie odpowiednikiem płatności Dodatkowa 1,2Comarch e-Sklep.
  Formy płatności Online (dotyczy tylko Comarch e-Sklep): Na zakładce 2 Online jest możliwość zmapowania form płatności o typie on-line wg pobranych definicji z Comarch e-Sklep (np. Dotpay, PayPal, eCard etc.).Używane formy płatności należy dodać na listę, na której nazwa w kolumnie Nazwa Comarch e-Sklep odpowiada nazwie słownikowej pobranej z e-Sklep. Podczas przypisywania płatności dla zamówienia z formą płatności typu on-line (wskazaną w e-Sklep) priorytet ma powiązanie na zakładce 2. Online. W przypadku braku takiego powiązania płatność o typie on-line będzie przypisywana wg mapowania na zakładce 1. Standardowe dla typu ON-LINE. Jeżeli na zakładce 1. Standardowe również nie zostanie wskazany odpowiednik formy płatności w Optimie dla typu ONLINE, wówczas takie zamówienie będzie wczytywane z f. płatności: gotówka.
Przykład
Na zakładce Standardowe mamy wskazaną formę płatności ONLINE jako powiązaną z formą płatności o nazwie PayPal. Na zakładce Online nie wskazujemy żadnej formy płatności. Przy takim ustawieniu gdy z e-Sklep wczytywane jest zamówienie z płatnością o typie online (np.”Dotpay”, “PayPal”) wówczas wczytywane jest jako PayPal.
Przykład
Na zakładce Standardowe mamy wskazaną formę płatności ONLINE jako powiązaną z formą płatności o nazwie PayPal. Na zakładce Online wskazujemy formy płatności odpowienio “DotPay” i “PayPal”. Przy takim ustawieniu gdy z e-Sklep wczytywane jest zamówienie z płatnością o typie online “Dotpay” wówczas wczytywane jest jako DotPay. Gdy wczytywane jest zamówienie z płatnością o typie online “PayPal” wówczas wczytywane jest jako PayPal. Gdy wczytywane jest zamówienie z płatnością o typie online ale nazwie innej niż “DotPay” i “PayPal” (np.”PayU”,”eCard”) wówczas zostaje wczytane wg. Mapowania z zakładki Standardowe jako PayPal.
Inne
 • Mapuj kontrahentów – parametr pozwala na kontrolowanie podczas importu kontrahentów istnienia takich samych kart kontrahentów na podstawie NIP i e-mail kontrahenta z zakładki Ogólne. Przy synchronizacji osób fizycznych mapowanie będzie odbywało się po adresie mailowym. Natomiast przy synchronizacji kontrahentów będących podmiotami gospodarczymi w pierwszej kolejności sprawdzane jest, czy w bazie Comarch ERP Optima znajduje się kontrahent o danym numerze NIP i e-mail i z tym kontrahentem tworzone jest powiązanie. Jeśli nie zostanie znaleziony taki kontrahent to sprawdzana jest zgodność po NIP. Jeśli w bazie nie zostanie znaleziony również taki kontrahent to zostanie założona nowa karta kontrahenta.
 • Grupa kontrahenta kontrahenci będą importowani z Comarch e-Sklep/e-Sale do wskazanej grupy (grupy kontrahentów tworzymy w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Grupy kontrahentów),
 • Kontrola limitu płatności (Comarch e-Sklep B2B) – dla sklepów typu B2B jest możliwość kontroli limitu płatności kontrahenta, w momencie składania zamówienia. W zależności od wybranej opcji (brak, ostrzeżenie, blokada), po przekroczeniu limitu nie będzie podejmowana żadna akcja, w momencie składania zamówienia pojawi się ostrzeżenie o przekroczeniu limitu, lub kontrahent będzie miał zablokowaną możliwość złożenia zamówienia.
 • Eksport faktur w formacie pdf – jeżeli na wydruku Faktury Sprzedaży zaznaczono parametr kopia elektroniczna (menu Wydruk danych/ Konfiguracja wydruków), podczas wydruku/ wysyłania e-mailem Faktury Sprzedaży wystawionej do Rezerwacji Odbiorcy, tworzona jest Faktura Sprzedaży w formacie PDF. Faktura w PDF jest wysyłana podczas synchronizacji do Comarch e-Sklep. Z poziomu Comarch e-Sklep będzie wówczas możliwość jej zapisania i wydruku. W przypadku stworzenia wielu kopii faktury w formacie PDF do e-Sklep wysyłana jest ostatnia kopia dotycząca powiązanego zamówienia, a do klienta wysyłane jest tylko jedno powiadomienie mailowe z informacją o dostępnej fakturze. Funkcja eksportu faktur w formacie pdf dostępna jest bez modułu Obieg dokumentów, natomiast użytkownicy posiadający moduł Obieg dokumentów mają dostęp do Faktur w formacie PDF również w Archiwum Wydruków.
 • Pomijaj pozycje z zerowym kosztem dostawy podczas importu zamówień dla paragonów/faktur – zaznaczenie parametru powoduje pominięcie pozycji z zerowym kosztem dostawy podczas importu zamówienia w przypadku paragonów i/lub faktur. Parametr odnosi się do rodzaju dokumentu handlowego, który ma zostać wystawiony do zamówienia (wybranego przez Klienta na zamówieniu w e-Sklepie). Dla Paragonów parametr domyślnie zaznaczony.

Płace

Parametry

Ścieżka do programu Płatnik - domyślna ścieżka lokalizacji Programu Płatnik. Przy niestandardowej lokalizacji programu Płatnik lub  zainstalowanym sieciowo - trzeba zmodyfikować ścieżkę dostępu poprzez wpisanie prawidłowej lub użycie przycisku ‘Wybór pliku’. Deklaracje ZUS – katalog dla plików XML-  w module Comarch Biuro Rachunkowe  istnieje możliwość seryjnego naliczania i eksportowania deklaracji ZUS DRA.  W tym miejscu należy wskazać katalog, w którym automatycznie będą zapisywane pliki xml z deklaracjami ZUS DRA. Domyślnie ustawia się  katalog C:\ProgramData\Comarch ERP Optima\ZUS. Współbieżne naliczanie wypłat- zaznaczenie parametru powoduje współbieżne (równoległe) naliczanie wypłat w trakcie  seryjnego naliczania wypłat.  Gdy parametr nie jest zaznaczony wypłaty naliczają się szeregowo.

Praca rozproszona

Parametry

Praca rozproszona – katalog przechowywania plików wymiany XML: możliwość wskazania ścieżki dostępu do katalogu, w którym przechowywane będą pliki wymiany XML

Serwis Operacji Automatycznych

Parametry

Usługa Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych jest odpowiedzialna za automatyczne wykonywanie zadań cyklicznych zdefiniowanych w programie: 
 • zadań windykacyjnych,
 • fakturowania cyklicznego,
 • zleceń cyklicznych,
 • przypomnień o zadaniach,
 • wysyłkę faktur do kontrahentów,
 • synchronizacji z Comarch e-Sklep/e-Sale,
 • synchronizacji z Comarch ERP Optima Detal,
 • synchronizacja z Comarch ERP Mobile Sprzedaż,
 • synchronizacja z Comarch ERP XL,
 • synchronizacji z Comarch HRM,
 • synchronizacji z Comarch Apfino,
 • synchronizacji z wszystko.pl.
Usługa jest instalowana razem z programem Comarch ERP Optima. Gałąź Serwis Operacji Automatycznych jest dostępna wyłącznie dla stacjonarnej wersji Comarch ERP Optima.
Dotyczy wersji: 2023.1
Możliwe są następujące opisy stanu działania usługi:
 • Usługa nie jest skonfigurowana. (Serwis Operacji Automatycznych nie został skonfigurowany ani uruchomiony na żadnym stanowisku),
 • Usługa skonfigurowana na stanowisku NAZWA_STANOWISKA jest aktualnie zatrzymana. (usługa została skonfigurowana na wskazanym stanowisku, ale nie jest obecnie uruchomiona),
 • Usługa jest uruchomiona na stanowisku NAZWA_STANOWISKA. (usługa została skonfigurowana i działa na wskazanym stanowisku, następujący opis pojawia się kiedy konfiguracja jest sprawdzana na tym samym stanowisku),
 • Usługa jest uruchomiona na stanowisku NAZWA_STANOWISKA. Możesz ją zatrzymać tylko na tym stanowisku. (usługa została skonfigurowana i działa na wskazanym stanowisku, następujący opis pojawia się kiedy konfiguracja jest sprawdzana na innym stanowisku).
Serwis Operacji Automatycznych
Usługa Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych po instalacji jest domyślnie wyłączona. Aby możliwe było automatyczne realizowanie zdefiniowanych zadań należy:
 • w sekcji Konto Windows dla usługi podać nazwę i hasło użytkownika systemu operacyjnego dla usługi Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych. Hasło należy podać każdorazowo przed ustawieniem tego konta dla usługi. Przy definiowaniu konta należy podać nazwę domeny\nazwę użytkownika (jeżeli komputer należy do domeny) lub nazwę komputera\nazwę użytkownika (jeżeli komputer nie należy do domeny). Przed konfiguracją należy nadać hasło użytkownikowi Windows, który jest tu wskazywany, jeżeli do tej pory użytkownik ten nie miał nadanego hasła.
 • kliknąć Uruchom usługę Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych – po ustawieniu konta dla usługi Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych należy usługę uruchomić.
Dopiero po skonfigurowaniu i uruchomieniu Serwisu Operacji Automatycznych wykonywane będą zadania automatyczne określone w programie (windykacyjne, fakturowanie cykliczne, synchronizacja z e-Sklepem itp). Sekcja Parametry usługi Zapisywanie działania usługi –  znajdujący się w tej sekcji parametr Usuwaj z bazy danych logi starsze niż służy do automatycznego usuwania logów Serwisu Operacji Automatycznych z bazy danych. Domyślnie wybrana jest dla parametru wartość 10 dni, ale Użytkownik może ją określić samodzielnie wybierając wartość z przedziału od 5 do 30 dni. Pola: Serwer SQL, Baza konfiguracyjna i Serwer klucza uzupełniają się automatycznie, po zalogowaniu do programu.

Gałąź w konfiguracji nie jest dostępna w przypadku programu w wersji usługowej. Użytkownicy korzystający z takiej wersji oprogramowania powinni od razu skonfigurować konkretne zadania automatyczne, które będą wykonywane (windykacja, synchronizacja z e-Sklepem, faktury cykliczne…). 

Przycisk  wywołuje listę logów z operacji wykonywanych przez Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych.

Użytkowe

Parametry

W oknie tym istnieje możliwość ustawienia parametrów, które dostosowują niektóre elementy wyglądu programu Comarch ERP Optima do indywidualnych upodobań użytkownika. Zapisywanie informacji o działaniach w programie - możliwość zmiany ilości danych zapisywanych do logów programu Comarch ERP Optima. Dla znajdującego się tutaj parametru możliwe są 3 ustawienia do wyboru:
 • Tylko ostrzeżenia i błędy (ustawienie domyślne),
 • Ostrzeżenia, błędy i podstawowe informacje o działaniach Operatora,
 • Pełne dane diagnostyczne.
Ustawienia dotyczą standardowych logów programu, komunikacji z serwerami pocztowymi oraz zapisywania logów z wykonywania wydruków w aplikacjach Comarch ERP Optima, Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe oraz Comarch Migrator. Ustawienia nie dotyczą działania Serwisu Operacji Automatycznych. Nie pozwalaj na wielokrotne uruchomienie Comarch ERP Optima na tym stanowisku W przypadku zaznaczenia tego parametru przy ponownym uruchomieniu Comarch ERP Optima zostanie wyświetlony komunikat: Comarch ERP Optima jest już uruchomiona na tym stanowisku. Wcześniej włączone okno programu zostanie aktywowane. Przy włączonym parametrze program na danym stanowisku można uruchomić tylko raz. Tło programu - standardowe tło programu może zostać zastąpione tłem wybranym przez użytkownika. Wyboru odpowiedniego pliku graficznego (*.bmp, *.gif, *.jpg) można dokonać w oknie wyboru dostępnym po wciśnięciu przycisku  lub wpisując znaną nam pełną ścieżkę do tego pliku bezpośrednio z klawiatury.
Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia układu, w jakim będzie wyświetlany wybrany plik graficzny – do wyboru:
 • Sąsiadująco,
 • Do środka,
 • Rozciągnięcie.
Wszystkie wprowadzone w tym oknie informacje będą zastosowane dopiero po ponownym uruchomieniu programu. Limit czasu żądania SQL (Command Timeout) Parametr umożliwia ustawienie limitu czasu na oczekiwanie wykonania zapytania SQL na serwerze (w sekundach). Domyślne ustawienie to 30 minut. Przydatne przy konwersji bardzo dużych baz danych, gdzie limit 30 minut może okazać się niewystarczający.