Zestaw wydruków

Edycję zestawu wydruków wywołujemy z poziomu wybranego zestawu stosując kombinacje klawiszy <CTRL>+<ENTER>, klikając dwa razy lewym klawiszem myszką w zestaw lub posługując się poleceniem Edytuj zestaw z poziomu menu kontekstowego (prawy przycisk myszy). Okno zestawu wydruków składa się z dwóch zakładek: [Ogólne][Podłączenia].

Formularz zestawu wydruków

Na zakładce [Ogólne] znajdują się następujące pola i parametry: ID źródła / zestawu wydruków – numer ID odpowiednio źródła i zestawu. Nazwa – nazwa zestawu. Warunek – pole może zawierać warunek określający czy dany zestaw będzie widoczny na liście wydruków czy nie. Może to być np. warunek widoczności dla danej bazy firmowej. Jest edytowalne w każdym przypadku. Warunek auto – pole może zawierać warunek nadawany automatycznie przez program. Nie jest edytowalne. Opis – dodatkowe pole, w którym można umieścić opis zestawu. Jest edytowalne tylko dla wydruków użytkownika. Kopia elektroniczna – zaznaczenie parametru spowoduje, że dla wszystkich wydruków w danym zestawie zapis kopii będzie miał postać elektroniczną (Archiwum wydruków w module Obieg dokumentów (OBD)). Aby funkcjonalność działała Operator musi mieć dostęp do tego modułu. W przypadku zmiany parametru na zestawie, podczas jego zapisu pojawia się pytanie: Zostało zmienione ustawienie parametru Kopia elektroniczna. Czy przenieść ustawienie na wszystkie wydruki w zestawie? Tak/Nie W przypadku wybrania opcji „Tak” parametr zostanie ustawiony dla wszystkich podłączonych do zestawu wydruków. W przypadku wybrania opcji „Nie” skutek będzie tylko dla nowo dodawanych do zestawu wydruków. Podpisz cyfrowo pliki PDF - możliwość podpisywania wydruków generowanych do pliku PDF. Autor – w polu tym można wpisać autora danego zestawu wydruków. Nr wersji – w polu tym można zamieścić numer wersji zestawu. Utworzono – data utworzenia zestawu. Ostatnia modyfikacja – data ostatniej modyfikacji zestawu. Ustaw hasło do zestawu   - pozwala ustawić hasło do danego zestawu. Bez znajomości hasła nie będzie możliwe edytowanie parametrów zestawu. Aby odblokować zestaw do edycji należy ponownie kliknąć w ikonę . Funkcja ta działa tylko dla niestandardowych zestawów wydruków. Zakładka [Podłączenia] zawiera informacje na temat podłączeń zestawu wydruków.  

Konfiguracja wydruków

W systemie Comarch ERP Optima dostępny jest szeroki wybór wydruków standardowych, których użytkownik nie może bezpośrednio modyfikować. Dla wydruków tych możliwe jest określenie parametrów technicznych, takich jak domyślny sposób wydruku, ilość kopii, sposób sortowania. Istnieje także możliwość korzystania z własnych wydruków. Własne, indywidualne wydruki można pisać zupełnie od nowa, a jeśli zmiany w odniesieniu do istniejących w programie wydruków są stosunkowo niewielkie można modyfikować skopiowane wydruki standardowe.
Uwaga
Ponieważ tworzenie i/lub modyfikacja wydruków wymaga narzędzi i specjalistycznej wiedzy zalecane jest zwrócenie się z takim problemem do Autoryzowanego Partnera Comarch
Indywidualne wydruki są zapisywane w bazie konfiguracyjnej. W ten sposób wszystkie bazy firmowe pracujące w oparciu o tą samą bazę konfiguracyjną mają dostęp do identycznych wydruków. Do edycji wydruków można wykorzystać Generator Raportów, który jest instalowany razem z Comarch ERP Optima (nie jest potrzebne wtedy kopiowanie wydruku standardowego, wystarczy uruchomić Generator) lub zewnętrzny edytor Crystal Reports lub Comarch sPrint. Odrębna rodzina wydruków to wydruki tekstowe, do edycji których można użyć zwykłego notatnika. Wydruki o typie Deklaracje dotyczą wydruków deklaracji wykonywanych z poziomu aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Tego typu wydruku nie może utworzyć Użytkownik. Nie ma on definicji, ponieważ definicja jest już zapisana w samej deklaracji. Zagadnienia dotyczące wykorzystania Generatora Raportów zostały opisane w odrębnej dokumentacji, którą można znaleźć na stronach walidowanych w menu Dokumentacja - Podręczniki/Instrukcje.  w tym miejscu natomiast najwięcej uwagi poświęcono ogólnej konfiguracji wydruków. W celu wejścia do Konfiguracji wydruków należy posłużyć się kombinacją <CTRL>+  lub skrótem klawiszowym <CTRL>+<F2>. Inny sposób to rozwinięcie listy wydruków w Wydruku danych lub w Podglądzie wydruku.
Menu kontekstowe wydruku
Uwaga
Po uruchomieniu Konfiguracji wydruków okno zostaje zawężone do bieżącej procedury.
Po wejściu do Konfiguracji wydruków pojawi się okno konfiguracyjne podzielone na dwie lub trzy zakładki (jeśli pracujemy jako Operator z uprawnieniami administratora pojawia się dodatkowa zakładka [Personalizacja]).
Konfiguracja wydruków
Konfiguracja wydruków  obsługiwana jest przez następujące przyciski: - jeśli bieżąca gałąź odpowiada procedurze lub kontekstowi – dodanie nowego zestawu i podłączenie go do bieżącej gałęzi. Jeśli bieżąca gałąź odpowiada zestawowi – dodanie nowego wydruku do bieżącego zestawu. Dodawanie wydruków możliwe jest tylko dla zestawów użytkownika. - edycja/podgląd podświetlonego zestawu lub wydruku. W przypadku zestawów i wydruków standardowych jest to podgląd zestawu i ograniczona modyfikacja wydruku. - usunięcie bieżącego zestawu (jeśli podświetlony jest zestaw, Uwaga: usuwane są wszystkie wydruki w zestawie!) lub wydruku (jeśli podświetlony jest wydruk). Funkcja dostępna tylko dla wydruków i zestawów użytkownika. - wyszukiwanie zestawów i wydruków. - pozwala na przegląd wszystkich zestawów (także tych nie podłączonych do bieżącej procedury) bez uwzględnienia ich podłączeń do poszczególnych kontekstów i procedur. Korzystając z tego przeglądu można m.in. zobaczyć wszystkie nie podłączone nigdzie (tzw. ‘wiszące w powietrzu’) zestawy – jest to jedyne miejsce, gdzie można uzyskać taką informację. - podłączenie wskazanego zestawu lub wydruku pod bieżącą gałąź/ odłączenie bieżącego (podświetlonego) zestawu lub wydruku z bieżącej gałęzi. Podłączenie zestawu jest zawsze możliwe, natomiast podłączenie wydruku i odłączenie zestawu lub wydruku jest możliwe tylko dla zestawów i wydruków użytkownika. - testowe wykonanie wydruku. W oknie konfiguracji można zaznaczyć trzy parametry: Pokazuj tylko wypełnione – jego zaznaczenie spowoduje wyświetlenie na ekranie tylko tych gałęzi, które mają zdefiniowane zestawy. Ograniczaj do bieżącej procedury – po uruchomieniu konfiguracji wydruków parametr jest zaznaczony. Przez bieżącą procedurę rozumiemy miejsce w programie, z którego została wywołana konfiguracja, np. będąc w formularzu Faktury Sprzedaży dostajemy konfigurację wszystkich wydruków jakie możemy z tego poziomu wydrukować. Pokazuj tylko wydruki użytkownika – jego zaznaczenie spowoduje wyświetlenie na ekranie tylko wydruków dodanych przez Użytkownika. Ponadto w programie dostępnych jest jeszcze kilka dodatkowych funkcji dostępnych z poziomu menu kontekstowego wywoływanego prawym przyciskiem myszki. Są to m.in.: Ustaw jako domyślny dla mnie - służy do wskazania wydruku, który będzie wywołany przez przyciśnięcie przycisku . Szczegółowy opis tej funkcji znajduje się w dalszej części podręcznika. Przestaw domyślny (dla operatorów bez indywidualnie ustawionego wydruku domyślnego) – dostępne tylko dla Operatorów z uprawnieniami administratora. Szczegółowy opis funkcji znajduje się w punkcie 4.4 niniejszego podręcznika. Eksportuj…/ Importuj… – funkcja pozwala na zapisanie zestawu lub wydruku do pliku XML oraz import zestawu lub wydruku z pliku XML. Podnieś/ Obniż – pozwala zmieniać kolejność wydruków w zestawie lub zestawów w kontekście. Dostępne tylko dla zestawów i wydruków użytkownika. Poziomy – opcja ta pozwala na wyświetlenie listy wydruków według wybranego poziomu (procedura, kontekst, zestaw wydruku, wydruk). W dalszej części podręcznika znajduje się opis najistotniejszych funkcji dotyczących konfiguracji wydruków. W oknie konfiguracji wydruków na zakładce [Ogólne] widzimy drzewo zestawów i wydruków standardowych oraz zestawów i wydruków użytkownika. Zestawy i wydruki standardowe oznaczone są zwykłą czcionką, natomiast zestawy i wydruki użytkownika oznaczone są kursywą i kolorem niebieskim.
Menu kontekstowe konfiguracji wydruków
Wydruk oznaczony pogrubioną czcionką to wydruk domyślny dla danego Operatora. Ustawia się go po kliknięciu na nim prawym przyciskiem myszy i wybraniu funkcji Ustaw jako domyślny dla mnie.

Menu kontekstowe konfiguracji wydruków

Na liście rozwijanej wydruków w Wydruku danych lub w Podglądzie wydruku, wydruk użytkownika oznaczony jest kursywą i dodatkowo literą (U).

Menu kontekstowe wydruku danych

Ponadto wydruk domyślny jest oznaczony symbolem .

Menu kontekstowe wydruku danych

Wydruk domyślny jest drukowany po kliknięciu bezpośrednio w ikonę drukarki lub podczas zapisu formularza z wykorzystaniem ikony Zapisz zmiany i drukuj wydruk domyślny  Istnieje jeszcze jedno oznaczenie wydruku domyślnego, związane z personalizacją wydruków. Ustawienie to jest widoczne tylko w przypadku, gdy w programie zalogowany jest użytkownik mający uprawnienia administratora. Jest to oznaczenie wydruku domyślnego dla ogółu Operatorów, powstające po wybraniu funkcji z menu kontekstowego Przestaw domyślny (dla operatorów bez indywidualnie ustawionego wydruku domyślnego). Taki wydruk oznaczony jest pogrubioną i podkreśloną czcionką.
Uwaga
W przypadku, gdy wydruk domyślny dla zalogowanego administratora i wydruk domyślny dla ogółu pokrywają się to wydruk oznaczony jest jak wyżej.

Menu kontekstowe konfiguracji wydruków

W konfiguracji wydruków możliwe jest kopiowanie istniejących wydruków standardowych i indywidualnych. Aby to uczynić należy utworzyć własny zestaw wydruków klikając prawym przyciskiem myszy np. na Formularz faktury sprzedaży.

Menu kontekstowe konfiguracji wydruków

Do utworzonego zestawu wydruków można skopiować istniejące wydruki. Trzymając wciśnięty klawisz <CTRL> należy złapać lewym przyciskiem myszy dany wydruk i upuścić go w wybranym zestawie. Podczas przenoszenia na wysokości wybranego zestawu pojawi się żółta strzałka.

Menu kontekstowe konfiguracji wydruków

W efekcie wydruk Wzór standard został skopiowany do zestawu użytkownik.

Menu kontekstowe konfiguracji wydruków

Kopiowanie (przenoszenie) wydruków do/w zestawach standardowych nie jest możliwe. Zakładka [Zmienne dynamiczne] zawiera informacje na temat zmiennych przenoszonych do wydruku. Np. wersję programu Comarch ERP Optima, nazwę bazy danych, nazwę serwera itp.

Konfiguracja wydruków

Zakładka Personalizacja dostępna jest tylko dla Operatorów mających nadane uprawnienia administratora.

Tworzenie nowego wydruku

Aby utworzyć nowy wydruk należy najpierw utworzyć nowy zestaw wydruków, ponieważ dodawanie wydruków do zestawów standardowych nie jest możliwe. Nowy zestaw można utworzyć klikając prawym przyciskiem myszy np. na Formularz faktury sprzedaży.

Menu kontekstowe konfiguracji wydruków

Do utworzonego Zestawu można dodać nowy Wydruk, klikając na nim prawym przyciskiem myszy

Menu kontekstowe konfiguracji wydruków

Aby tworzony wydruk można było zapisać należy mieć przygotowaną wcześniej definicję takiego wydruku, napisaną w odpowiednim formacie (GenRap, Crystal, XML lub Comarch sPrint) w celu jej zaimportowania na zakładce [Definicja] na formularzu wydruku. Definicję taką można uzyskać np. poprzez jej eksport. Po zaimportowaniu definicji i zapisaniu formularza wydruku nowy wydruk pojawi się na liście i możliwa będzie edycja jego parametrów.

Menu kontekstowe konfiguracji wydruków

Oczywiście do utworzonego zestawu można skopiować istniejący wydruk użytkownika lub wydruk Standardowy w celu jego edycji. Wydruk skopiowany można edytować i zmieniać jego definicję za pomocą odpowiedniego edytora.  

Formularz wydruku

Edycję wydruku wywołujemy z poziomu wybranego wydruku stosując kombinacje klawiszy <CTRL>+<ENTER>, klikając dwa razy lewym klawiszem myszką w wydruk lub posługując się poleceniem Edytuj wydruk z poziomu menu kontekstowego (prawy przycisk myszy). Formularz wydruku składa się z sześciu zakładek: [Ogólne] –  na zakładce tej w przypadku wydruków standardowych większość pól i parametrów jest już wypełniona. Użytkownik ma natomiast możliwość ustalenia parametrów ‘technicznych’ samego drukowania.
Formularz wydruku
Drukuj domyślnie na – w tym polu można zdecydować jaki będzie domyślny sposób drukowania. Może to być drukarka domyślna, inna drukarka (można wtedy dokonać wyboru w trakcie drukowania), podgląd lub plik eksportu. Oczywiście ustawienia te mają największe znaczenie dla wydruków domyślnych. Ilość kopii wydruku – ilość automatycznych powtórzeń tego samego wydruku, np. chcąc wydrukować oryginał i kopię parametr musi mieć wartość 2. Sortuj kopie wydruku – wybór sposobu sortowania wielostronicowych wydruków. Drukarka domyślna – w tym polu można wskazać konkretną drukarkę dla wybranego wzoru. Duplex – pole pozwala na określenie ustawień Duplexu (domyślnie, pionowo, poziomo, brak). Nazwa pliku - możliwość zdefiniowania przez Użytkownika nazw plików z wydrukami zapisywanymi na dysku bądź w IBARD oraz wysyłanymi w wiadomościach e-mail. Schemat nazwy generowanego z programu pliku może zawierać zarówno stałe wartości, jak i dostępne parametry dynamiczne. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w tym polu dostępna staje się opcja Wstaw zmienną dynamiczną. Po jej wybraniu otwierane jest okno umożliwiające dodanie odwołania do takiej zmiennej:

Po rozwinięciu dostępnej listy zmiennych dynamicznych można wybrać zarówno zmienne globalne (dotyczące całego programu), jak i zmienne dotyczące formularza bądź listy, dla której nazwa pliku z wydrukiem jest definiowana:

Po wybraniu zmiennej, jej nazwa pojawia się w nawiasach klamrowych: Po zatwierdzeniu okna, odwołanie do nazwy zmiennej dynamicznej pojawia się w polu Nazwa pliku: W polu tym można wprowadzić do 254 znaków. Znaki spacji na początku i końcu pola są usuwane podczas zapisu okna. W polu nie można również używać znaków niedozwolonych dla nazw plików w systemie Windows, tj.: \ / : * ? ” < > |.

Jeżeli w definicji nazwy pliku z wydrukiem użyto wyłącznie parametrów dynamicznych które nie zwracają w określonej sytuacji żadnych wartości, jako nazwa dla tworzonego pliku podpowiada się domyślna nazwa eksportowanego wydruku.

Domyślny format – możliwość określenia domyślnego formatu pliku z wydrukiem. W przypadku wydruków kaskadowych jedyną dostępną opcją jest: PDF lub PDF z hasłem. W przypadku wydruków generowanych przez Serwis Operacji Automatycznych (np. Automat windykacji), nawet jeżeli dla wydruku wybrany jest domyślny format PDF z hasłem, tworzony automatycznie wydruk nie jest szyfrowany hasłem. Podpisz cyfrowo pliki PDF - możliwość podpisywania wydruków generowanych do pliku PDF. Zapewnia to ich lepsze zabezpieczenie np. w przypadku przesyłania pracownikom PIT-11 lub wysyłania faktur kontrahentom w formie elektronicznej. Podpisanie pliku podpisem elektronicznym gwarantuje jego autentyczność oraz to, że dokument nie został zmieniony. Pliki PDF podpisane elektronicznie są oznaczone symbolem: 
 • na liście załączników do wiadomości e-mail w module CRM,
 • w Archiwum wydruków,
 • na formularzach dokumentów wprowadzanych w programie, na zakładce Dokumenty: Biblioteka dokumentów. 
Uwaga
W przypadku gdy na wygenerowanym dokumencie w formacie PDF podczas jego otwierania w programie Adobe Reader pojawi się opis: „Wystąpiły problemy z co najmniej jednym podpisem”, należy podpis dodać do zaufanych podpisów. Aby to wykonać, należy kliknąć wyświetlający się w tym programie w prawym górnym rogu przycisk: Panel Podpis. Po kliknięciu wyświetlą się po lewej stronie ustawienia dla podpisów. Trzeba rozwinąć drzewko w wyświetlonym panelu, następnie rozwinąć Szczegóły podpisu i kliknąć Szczegóły zatwierdzania. Wyświetli się okno Przegląd certyfikatów Po lewej stronie okna kursor powinien być ustawiony na najwyższym poziomie drzewka, po prawej stronie należy przejść na zakładkę [Zaufanie] i kliknąć w Dodaj do zaufanych tożsamości. Taką operację trzeba przeprowadzić dla każdego podpisu.
Pliki PDF łącz w jeden dokument - parametr jest możliwy do zaznaczenia na wydrukach kaskadowych (seryjnych). W przypadku jego zaznaczenia, podczas generacji wydruku seryjnego po wybraniu miejsca do zapisu pliku, wszystkie wydruki zostaną scalone do jednego pliku PDF. Należy zapewnić unikalność nazw dla poszczególnych wydruków częściowych, które są wywoływane z wydruku głównegoJeżeli parametr nie jest zaznaczony, powstanie tyle plików ile dokumentów zostało seryjnie wydrukowanych. Jeżeli nazwy zapisywanych plików z wydrukami nie będą unikalne, w nazwie każdego z plików (dla ich rozróżnienia) znajdzie się data i godzina jego wygenerowania. W przypadku seryjnej wysyłki wydruków do różnych odbiorców, nazwy załączanych plików z wydrukami mogą się powtarzać w obrębie różnych wiadomości e-mail. Kopia elektroniczna – zaznaczenie parametru powoduje zapis kopii wydruku w postaci elektronicznej w Archiwum wydruków w module Obieg dokumentów (OBD). Aby funkcjonalność działała Operator musi mieć dostęp do tego modułu. Po zaznaczeniu parametru pojawia się opcja wyboru, czy kopia elektroniczna wydruku ma być zapisywana w bazie czy w Comarch IBARD. W przypadku wydruku poprzez opcję Udostępnij w Comarch HRM (zarówno z hasłem jak i bez) kopia elektroniczna wydruku zawsze zapisywana jest w bazie danych - nawet jeśli w konfiguracji wydruku zaznaczono, aby kopia zapisywana była w IBARD. Zapisuj wydruk w formacie PDF w e-Teczce pracownika w części - zaznaczenie parametru powoduje dodanie do e-Teczki pracownika nowego dokumentu wraz z wykonywanym wydrukiem w postaci pliku PDF. Dodatkowo należy wskazać część e-Teczki, w której dany wydruk domyślnie będzie zapisywany Odśwież dane w programie po wykonaniu. Parametr ten związany jest z potrzebą odświeżenia danych po wykonaniu wybranego wydruku lub funkcji dodatkowej. Jest on nieedytowalny na wydrukach i funkcjach standardowych. Dane jednostki samorządowej na wydruku - jeżeli parametr jest zaznaczony, wówczas podczas wykonywania wydruku sprawdzane czy jest zaznaczony wspomniany parametr: Jednostka podlega pod w Konfiguracji Firmy/ Pieczątka firmy - jednostka samorządowa. Jeżeli parametr jest nie zaznaczony, wówczas na wydruk pobierane są dane z Konfiguracji Firmy/ Pieczątka firmy. Jeżeli parametr jest zaznaczony, wówczas na wydruk pobierane są dane z Konfiguracji Firmy/ Pieczątka firmy - jednostka samorządowa. Jeżeli parametr: Dane jednostki samorządowej na wydruku nie jest zaznaczony, wówczas zawsze na wydruk pobierane są dane z Konfiguracji Firmy/ Pieczątka firmy. Zakładka [Definicja] jest zapisem wydruku w postaci poleceń. Zakładka ta obsługiwana jest przez następujące przyciski: - eksport definicji do wskazanego pliku. Operacja możliwa dla standardowych i indywidualnych wydruków. - import definicji z wybranego pliku. Akcja możliwa tylko dla indywidualnych wydruków. - podgląd danej definicji w formie graficznej. Aby operacja powiodła się dla wydruków napisanych w Crystal Reports konieczne jest posiadanie programu i dodatkowo wpisanie w Konfiguracji stanowiska/ Ogólne/ Wydruki ścieżki dostępu do pliku startowego. W ten sposób można edytować tylko wydruki indywidualne. - przycisk powoduje wykasowanie całej definicji, dostępny dla indywidualnych wydruków. Inne – zawiera dodatkowe parametry związane z danym formatem. Podłączenia i warunki – zakładka zawiera informacje dotyczące warunków i podłączeń wykorzystywanych w danym wydruku. Zmienne dynamiczne – zakładka zawiera zmienne parametry przekazywane z programu do wydruku, np. filtrowanie. Parametry dynamiczne – zakładka zawiera informacje przekazywane z programu do wydruku, np. wersje programu, datę itp.   Dodatkowo z poziomu każdej zakładki dostępne są dwa przyciski: Ustaw hasło do wydruku - - pozwala ustawić hasło do danego wydruku. Bez znajomości hasła nie będzie możliwe edytowanie parametrów wydruku. Aby odblokować wydruk do edycji należy ponownie kliknąć w ikonę .  Funkcja ta działa tylko dla wydruków indywidualnych. Testuj wydruk -  - pozwala na przetestowanie wydruku w podglądzie na ekran.

Drukowanie w programie

Jednym z głównych zadań systemu do zarządzania firmą jest rejestracja danych, a następnie ich prezentacja na wszelkiego rodzaju wydrukach i raportach. Wydruki mogą być wykonywane na dowolną z drukarek zainstalowaną w systemie Windows, z zastrzeżeniem, że wydruki natychmiastowe (bez wyboru z menu) będą realizowane na drukarce ustawionej jako domyślna. O tym, że w danym oknie możemy dokonać wydruku, informuje pojawiający się na pasku zadań przycisk  Wydruk danych. Z danym oknem może być, w zależności od jego rodzaju, związanych kilka rodzajów wydruków. Przycisk Wydruk danych jest wykorzystywany do wywoływania wydruków w dwóch trybach:

Wydruk natychmiastowy

Po wskazaniu kursorem myszy na przycisk  Wydruk danych na pasku narzędzi i naciśnięciu lewego klawisza myszy następuje wydruk raportu domyślnego dla bieżącego okna. Przez wydruk domyślny standardowo rozumiany jest pierwszy wydruk dla danego okna (lub wydruk ustawiony w Konfiguracji wydruków jako domyślny). Wydruk kierowany jest na domyślną drukarkę.

Wydruk z wyborem

Po naciśnięciu rozwinięcia widocznego pod przyciskiem Wydruk danych  (również wciśnięcie <ALT>+<F2>), wywoływana jest funkcja wyświetlająca trzypoziomowe menu: wydruk / format / urządzenie. Menu jest zorganizowane wg następującej zasady: Wydruk – menu  zawiera wydruki pogrupowane wg ich rodzaju. Wydruki wykonane przez użytkownika pisane są kursywą i obok nazwy mają literkę (U). Pozostałe wydruki, pisane zwykłą czcionką to wydruki standardowe w programie.

Menu wydruku

Format - zawiera konkretne wydruki w ramach danej grupy. Urządzenie - zazwyczaj zawiera cztery pozycje: Drukarka domyślna, Inna drukarka, Eksport do pliku na dysk oraz Eksport do pliku w IBARD (wyjątkiem są wydruki tekstowe, dla których dostępna jest jedna opcja: Drukarka, natomiast dla wydruków seryjnych niedostępne są opcje eksportu do pliku). Wybór Inna drukarka powoduje wyświetlenie standardowego systemowego okna wyboru drukarki. Eksport do pliku na dysk lub w IBARD umożliwia eksport w formatach PDF, PDF z hasłem, MS Excel, MS Excel (tylko dane), MS Word, Crystal Report, RTF oraz Edytowalny RTF. Dla wydruków w formacie GenRap dostępna jest tylko opcja eksportu do PDF lub PDF z hasłem. Dla wybranych wydruków kadrowo-płacowych dostępna jest również opcja Udostępnij w Comarch HRM oraz Dodaj do e-Teczki. Dla operatorów z zaznaczonym parametrem Udostępnianie wydruków w sekcji BI Point na formularzu operatora istnieje możliwość wysyłania wydruków do platformy BI Point – służy do tego opcja Eksport do BI Point.

Wybór rodzaju wydruku z menu

Po uruchomieniu realizacji wydruku działanie programu jest zatrzymywane, aż do czasu zakończenia wydruku. W tym czasie na ekranie pojawia się okno z informacją o wykonywaniu wydruku: Możliwe jest szyfrowanie dostępnych w programie wydruków do plików PDF za pomocą hasła. Dzięki temu plik PDF z wydrukiem może być otwarty jedynie przez upoważnioną osobę znającą hasło. Po wybraniu funkcji Wydruk danych lub Wyślij, wskazaniu konkretnego wydruku, dla opcji Eksport do pliku na dysk, Eksport do pliku na IBARD oraz Udostępnij w Comarch HRM możliwy jest wybór opcji PDF z hasłem. Wydruki  płacowe mogą być zabezpieczone  indywidualnie wygenerowanym hasłem ustawionym w formualrzu danych pracownika na zakładce [1.Ogólne], numerem PESEL lub datą urodzenia. Dotyczy to wydruków:
 • wydruków kaskadowych (wydruki oznaczone jako ‘wiele plików e-mail’) dostępnych z listy pracowników,
 • wydruków kaskadowych (wydruki oznaczone jako ‘wiele plików e-mail’) dostępnych z listy deklaracji PIT pracowników,
 • wydruków kaskadowych (wydruki oznaczone jako ‘wiele plików e-mail’) dostępnych z listy wypłat pracowników,
 • wydruków dostępnych z formularza pracownika,
 • wydruków dostępnych z formularza deklaracji PIT pracownika,
 • wydruków dostępnych z formularza wypłaty.
Stałe hasło do wydruków dla pracowników/ właścicieli może zostać wygenerowane przez operatora, który w formularzu operatora [Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy], w sekcji odnoszącej się do parametrów wspólnych,  ma zaznaczony parametr Prawo do generowania i podglądu haseł dla plików PDF. Istnieje możliwość generowania hasła pojedynczo na formularzu danych kadrowych na zakładce [1.Ogólne]. Po naciśnięciu przycisku Generuj, generowane jest losowe hasło składające się z minimum 8 znaków: dużych, małych liter oraz znaku specjalnego. Operator ma również możliwość wpisania własnego hasła. Utworzone hasło jest  zaszyfrowane i zapisane w bazie. Po wygenerowaniu hasła z poziomu formularza pracownika jest możliwość wysyłki SMS z hasłem na numer telefonu SMS pracownika. Funkcjonalność związana z wysyłaniem SMS-ów nie wymaga modułu CRM. Istnieje także możliwość wygenerowania haseł oraz ich wysyłki seryjnie. W tym celu z poziomu Płace i kadry/  Kadry lub po przejściu z poziomu Ogólne/ Inne/ Właściciele, na pasku pod przyciskiem Inne dostępne są  trzy dodatkowe opcje (widoczne jedynie dla operatora z nadanym uprawnieniem do generowania haseł):
 1. Generowanie hasła dla plików PDF
 2. Wyślij hasło - SMS
 3. Eksport hasła do pliku MS Excel
Zaznaczenie pracowników i wybranie opcji 'Generowanie hasła dla plików PDF' powoduje utworzenie i zapisanie haseł na formularzu pracownika. W sytuacji braku zaznaczenia w konfiguracji parametru 'Automatyczne generowanie haseł plików PDF nowo zatrudnionym pracownikom' po wygenerowaniu seryjnie haseł dla plików PDF dodatkowo wyświetlany jest komunikat ‘Istnieje możliwość automatycznego generowania haseł dla plików PDF przy zapisie formularza nowego pracownika. Czy chcesz, aby dla nowo zatrudnionych pracowników hasła były generowane automatycznie? Przy wyborze ‘TAK’ - w konfiguracji firmy zostanie automatycznie zaznaczony parametr 'Automatyczne generowanie haseł plików PDF nowo zatrudnionym pracownikom'. Zaznaczenie opcji ‘Wyślij hasło – SMS’ powoduje wysyłkę haseł do zaznaczonych pracowników na numer telefonu podany jako Telefon SMS w kartotece pracownika. Opcja ‘Eksport hasła do plików MS Excel’ powoduje utworzenie pliku w MS Excel z hasłami dla zaznaczonych pracowników. Podczas generowania wydruku z hasłem program sprawdza czy pracownik/właściciel, dla którego wysyłany jest wydruk, posiada uzupełnione pole hasło na formularzu pracownika/właściciela. Jeżeli tak, to pracownik będzie mógł otworzyć plik PDF tylko po podaniu tego hasła. Jeśli hasło nie będzie uzupełnione to hasłem dla wydruku będzie PESEL lub data urodzenia pracownika. Podczas generowania wydruku z hasłem pojawia się komunikat: W przypadku płacowych wydruków kaskadowych (oznaczonych jako ‘wiele plików e-mail’), jeżeli nie dla wszystkich zaznaczonych pracowników (lub ich wypłat/deklaracji PIT) na kartach pracowników uzupełnione są numery PESEL lub daty urodzenia, pojawia się okno z prośbą o podanie hasła, którym zaszyfrowane mają być wydruki pracowników bez uzupełnionych numerów PESEL lub dat urodzenia: Na oknie należy wprowadzić hasło (puste hasło ani znak spacji nie są przyjmowane). Nie jest weryfikowana przez program siła podanego hasła. W przypadku wydruków dla pojedynczego pracownika dostępnych z formularza pracownika/wypłaty/deklaracji PIT, kiedy na jego karcie nie jest uzupełnione hasło, numer PESEL ani data urodzenia, podczas generowania wydruku z hasłem program prosi Użytkownika o podanie hasła do zaszyfrowania pliku PDF: W przypadku innych wydruków płacowych niż wymienione powyżej oraz pozostałych dostępnych w programie  (innych niż płacowe), po wybraniu opcji PDF z hasłem zawsze pojawia się okno z prośbą o wprowadzenie hasła do zaszyfrowania wydruku.

Podgląd wydruku

Po wskazaniu kursorem myszy na przycisk   Podgląd wydruku na pasku narzędzi i naciśnięciu lewego klawisza myszy następuje podgląd wydruku raportu domyślnego dla bieżącego okna. Przez wydruk domyślny standardowo rozumiany jest pierwszy wydruk dla danego okna (lub wydruk ustawiony w Konfiguracji wydruków jako domyślny). Po naciśnięciu rozwinięcia widocznego pod przyciskiem Podgląd wydruku  (również wciśnięcie <ALT>+<SHIFT>+<F2>), wywoływana jest funkcja wyświetlająca trzypoziomowe menu: wydruk / format / urządzenie. Wydruk – menu  zawiera wydruki pogrupowane wg ich rodzaju. Wydruki wykonane przez użytkownika pisane są kursywą i obok nazwy mają literkę (U). Pozostałe wydruki, pisane zwykłą czcionką to wydruki standardowe w programie. Format - zawiera konkretne wydruki w ramach danej grupy. Urządzenie - zazwyczaj zawiera jedną pozycję: Podgląd. Dla wydruków, które mają ustawioną ilość kopii większą niż 1, widoczna jest dodatkowo opcja Podgląd z kopiami, umożliwiająca podgląd nie tylko oryginału, ale również kopii.

Wybór rodzaju podglądu wydruku z menu

Podgląd wydruku jest realizowany w Acrobat Reader bądź w innym domyślnym programie do otwierania plików PDF, albo przez aplikację Czytnik (w przypadku systemu Windows 8), lub poprzez natywną przeglądarkę Crystal Reports). Wydruki Generatora Raportów w przypadku podglądu na ekran otwierane są w przeglądarce GenRap. Jeżeli podgląd wydruku został zrealizowany przez podgląd pliku PDF, możliwa jest praca w programie Comarch ERP Optima bez zamykania podglądu. W pozostałych przypadkach do pracy z programem można powrócić dopiero po zamknięciu podglądu wydruku.
Uwaga
W przypadku korzystania z przeglądarki Crystal Reports i stosowaniu Zasad grupy (Group policy), mogą wystąpić problemy z wykonywaniem podglądu wydruku (komunikat: Login failed for user 'CDNOperator' because the account is currently locked out. The system administrator can unlock it.). Rozwiązaniem problemu jest zmiana sposobu logowania do serwera SQL w Comarch ERP Optima na autoryzację przez domenę NT.

Wydruk bieżącego widoku

Po naciśnięciu rozwinięcia widocznego pod przyciskiem Wydruk danych  istnieje możliwość wyboru wydruku bieżącego widoku  . Klawisze <CTRL>+<SHIFT>+<F2> wywołują wydruk bieżącego widoku. Umożliwia on użytkownikowi wydruk aktualnie utworzonego widoku danej listy w programie, uwzględniającego widoczne kolumny, grupowania, sortowania, podsumowania. Po naciśnięciu rozwinięcia widocznego pod przyciskiem Podgląd wydruku  istnieje możliwość wyboru podglądu wydruku bieżącego widoku  . Klawisze <CTRL>+<SHIFT>+<ALT>+<F2> wywołują podgląd wydruku bieżącego widoku. Podgląd wydruku bieżącego widoku otwiera się w dedykowanym oknie, w którym są dostępne dodatkowe opcje umożliwiające np.: zmianę orientacji ("Ustawienia strony" ) i skali wydruku ("Skala" ). Opcje te umożliwiają szybkie dostosowanie wydruku do wielkości strony.

Integracja z programem Formularze IPS

Programy Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS oferują niemal 3 000 wzorów różnego rodzaju druków i formularzy. Dzięki integracji programu Formularze IPS z systemem Comarch ERP Optima Klienci obydwóch systemów mają możliwość szybszego wypełniania formularzy – dane identyfikacyjne i adresowe mogą być pobierane z bazy Comarch ERP Optima. Z poziomu słownika pracowników oraz z poziomu formularza pracownika, pod ikoną  jest dostępna funkcja dodatkowa: Formularze IPS/ Lista druków. Funkcja umożliwia wywołanie listy druków z programu Formularze IPS.
  Na wybrane druki np. NIP-1, NIP-3, VAT-R itd. przenoszą się tylko dane identyfikacyjne i/lub teleadresowe:
 • firmy (np. na formularze z grupy VAT przenoszą się dane z gałęzi Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW poza danymi identyfikacyjnymi można przenosić również numery firmowych rachunków bankowych),
 • pracowników, wspólników,
 • kontrahentów.
Po wybraniu formularza z listy, jeżeli formularz pobiera dane pracownika, wspólnika lub kontrahenta – wyświetli się lista podmiotów, z której należy wybrać odpowiedni podmiot. Producent programu Formularze IPS udostępnia również narzędzie: IpsOptimaTools, za pomocą którego można wypełniać kolejne formularze lub modyfikować istniejące. Instrukcja obsługi tego narzędzia dostępna jest w programie Formularze IPS oraz na stronie producenta: http://www.ips-infor.com.pl/dlaoptimy/. Funkcję dodatkową można podłączyć na dowolnej liście lub formularzu w systemie Comarch ERP Optima – z każdego miejsca w programie użytkownik będzie miał wtedy dostęp do wszystkich rodzajów formularzy zgodnie z posiadaną licencją autora. Wszelkie informacje dotyczące zakupu licencji dostępne są na stronie: http://www.ips-infor.com.pl/dlaoptimy/. W szczególności funkcja może zostać udostępniona w każdym z miejsc gdzie jest dostępna ikona Funkcji dodatkowych. Aby to zrobić należy:
 • Z poziomu Ogólne/ Pracownicy uruchomić Konfigurację funkcji dodatkowych (<Ctrl+F11>).
 • W oknie „Konfiguracja funkcji dodatkowych” nacisnąć i przytrzymać klawisz <CTRL> a następnie kliknąć na zestaw „Formularze IPS”, przytrzymać, przesunąć, a następnie upuścić na gałęzi najwyższej czyli „Procedury”.
Jeżeli decyzją Administratora systemu nie każdy z użytkowników ma mieć dostęp do tej funkcjonalności należy użyć standardowych blokad dla funkcji dodatkowych.

Generator Raportów

Instrukcja GenRap - zaawansowane przykłady

Wstęp

Instrukcja prezentuje wybrane przykłady modyfikacji wydruków za pomocą Generatora Raportów. Zalecamy wcześniejsze zapoznanie się z artykułami dostępnymi w tej kategorii. Oraz z filmami instruktażowymi w obszarze Handel/GenRap: http://www.erp.comarch.pl/filmy/index.html?site=movies&optima2010# Większość z przedstawionych przykładów wymaga "Ustawienia wyświetlania danych.." z wszystkimi dostępnymi elementami. W celu wyświetlenia większej ilości danych w zakładce Dane (panel w lewej części okna) należy ustawić opcję dostępną pod ikoną  Pracuj: z wszystkimi dostępnymi elementami:
Ustawienia wyświetlania danych

Podstawowe operacje

Sumowanie

W celu podsumowania wybranej wartości należy ustawić się na konkretnej pozycji w kolumnie, którą chcemy sumować i wybrać z menu Zestawienie/ Podsumuj/ Suma – kolumna zostanie wówczas podsumowana i utworzy się automatyczne wyrażenie: sum().

Filtrowanie

Poniższy przykład prezentuje filtrowanie danych w tabeli Preliminarz w celu pokazania rekordów tylko wówczas, gdy wartość PozostajeDoZaplaty jest większa od zera. Należy ustawić się w tabeli, na kolumnie Pozostaje do zapłaty i wcisnąć prawy klawisz myszy.  Pojawi się menu kontekstowe z którego należy wybrać Filtruj.. . Na oknie filtrowania kliknąć dwukrotnie na kolumnę Pozostajedozapłaty a następnie wybrać opcję „dodatnie”. Uzyskamy wówczas wyrażenie: [/Identyfikator/->Nabywca/<-Operacje bankowe] : Pozostajedozapłaty > 0

Selekcje – ukrywanie danych na wydruku

Przykład prezentuje przykład ukrycia danych poczty jeżeli jest wypełnione pole miejscowości. Do ukrywania danych na wydruku w Generatorze Raportów służą Selekcje. Tworzy się je zaznaczając myszką (trzymając lewy klawisz myszy) na czarno fragment tekstu na wydruku a następnie przechodząc na drzewku z przyjaznym schematem na zakładkę Selekcje. Należy podać nazwę selekcji, warunek ukrycia oraz zaznaczyć parametr Ukrycie. Warunek ukrycia może wyglądać następująco: PodmiotMiasto != "" Czyli ukryj dane, jeśli pole PodmiotMiasto nie jest puste. Na wydruku standardowym w programie Comarch ERP Optima można zobaczyć gotowe selekcje istniejące na wydruku (na zakładce Selekcje). Można podejrzeć ich zawartość i na nich się wzorować. Więcej informacji teoretycznych na temat tworzenia selekcji zostało opisane w dokumentacji do Generatora Raportów dostępnej na Indywidualnych Stronach dla Klientów/Partnerów.

Kursy walut

Jeśli chcemy wyświetlić kurs waluty dla zadanej przez dane pole daty, należy skorzystać z funkcji TabelkaWalut, dostępnej w przyjaznym schemacie. Należy z tej funkcji przeciągnąć na wydruk pole np. notowanie i podać datę z której ma zostać pobrany kurs  np. "2013-01-10". Jeżeli ma być pobierany kurs z  daty wystawienia dokumentu, wówczas należy datę przekazywaną do funkcji zamienić na tekst poleceniem string i wyciąć 11 pierwszych znaków daty (za pomocą operacji na danych typu String, funkcja substr – szerszy opis funkcji dostępny jest w dokumentacji GenRap) a potem wstawić do tego wyrażenia. Poniższe wyrażenie pozwoli na formularzu faktury uzyskać kurs z daty wystawienia dokumentu: TabelkaWalut(substr(string([/Identyfikator/Data wystawienia]), 0, 11))

Składnia wyrażenia IF

Wyrażenie IF stosujemy jeśli chcemy uwarunkować wyświetlanie się pewnych informacji, poniżej przykład takiego wyrażenia: if(wartosc == 1, "jeden" , "inne") Jeśli „wartosc” będzie równa 1, wówczas wyświetlony zostanie napis "jeden", w przeciwnym wypadku wyświetlony zostanie napis "inne"). Można stosować również zagnieżdżenia w składni wyrażenia IF, np.: if(wartosc == 1, "jeden", if(wartosc == 2, "dwa", "inne"))

Wyświetlanie wartość atrybutu liczbowego jako czysta liczba

Wyrażenie wyświetlające atrybut ilościowy w formie czystej liczby (wyrażenie sprawdza dodatkowo, czy atrybut jest faktycznie liczbą. Jeżeli nie, zwraca wartość 0,00): if(./->Atrybuty/Format == 2, decimal(replace(./Wartość (tekst), ",", ".")) * Ilosc, 0.0)

Operacje na datach wprowadzonych jako atrybut

W przykładzie pokażemy, jak pobrać datę wprowadzoną jako atrybut i zwiększyć ją o kilka dni. Data w polu atrybutu jest zapisywana w formacie Clariona. Trzeba ją odpowiednio zmienić przez polecenie dateadd oraz zamienić potem na tekst poleceniem string. Poniżej wyrażenie dla wartości atrybutu1: substr(string(dateadd("day", %"1800-12-28", int([./Atrybut 1 - Wartość]))), 0, 11). Wyrażenie dateadd ma konstrukcję: dateadd(część, data, liczba całkowita), gdzie data jest zwiększana przez dodanie wartości całkowitej liczba do wybranej części daty. W instrukcji GenRap dostępnej na stronach walidowanych znajduje się szczegółowy opis wyrażeń pozwalających na dokonywanie operacji na datach.

Formatowanie ceny jako łańcuch tekstowy, usuwanie zer po przecinku

W celu usunięcia zbędnych zer po przecinku w danych liczbowych, typu cena, ilość można zastosować poniższe wyrażenie (przykład dla ceny): if(strsuffix(string([./Cena]), 3) == ".00", replace(string([./Cena]), ".00", ""), string([./Cena]))

Formatowanie wyświetlanych informacji dla typu formy płatności

W Generatorze Raportów, z zakładki Dane/ Identyfikator/ Formy płatności „przeciągamy” lewym przyciskiem myszy na wydruk Typ płatności. Po wykonaniu tej operacji na wydruku pojawi się cyfra: Dla gotówki – 1, dla przelewu – 2, dla karty – 3. Klikając na tą cyfrę prawym przyciskiem myszy należy wybrać opcję Format wyrażenia/ Formatowanie/ Lista wartości i utworzyć listę zgodnie z poniższym rysunkiem:

Kwota słownie w języku angielskim

Przykładowe wyrażenie poniżej: #wordy(RazemDoZaplaty, "zł", "/100", "tn", "en") Szczegółowy opis parametrów wyrażenia #wordy znajduje się w instrukcji Comarch ERP Optima – GenRap.

Zwijanie tabelki do jednego wiersza

Jeśli mamy tabelę z jednym wierszem, przykładowo listę atrybutów danego towaru, a chcemy widzieć tylko wybraną wartość bez nagłówków kolumn. Aby zwinąć wyrażenie do jednej wartości należy wybrać z menu Zestawienie/ Zwiń do/ Minimum. Przykładowe wyrażenie po odfiltrowaniu i zwinięciu przedstawione zostało poniżej: min([./<-Atrybuty pozycji dokumentu] : [./../LP] == 1, [./Wartość (tekst)])

Zapobieganie dzieleniu tabelki między strony

Należy skorzystać z tabeli technicznej Wiersze (znajduje się w przyjaznym schemacie – zakładka Dane - w folderze Wszystkie dane) potem wyfiltrować ją tak, żeby zawęzić do jednego wiersza (np. opcja Filtruj.. numer wiersza = 1), następnie zaznaczyć dla tej tabelki opcję Zestawienie/ Unikaj łamania wierszy. Do tak utworzonej tabelki można wkleić tabelkę, której nie chcemy dzielić między strony.

Nagłówek i stopka

Aby określić specyficzny nagłówek i stopkę dla pierwszej bądź ostatniej strony należy w Generatorze Raportów wybrać menu Plik/ Ustawienia strony: - w obszarze Nagłówek i stopka zaznaczyć opcję Pokaż numer na pierwszej stronie. Zaznaczenie opcji pozwala na określenie nagłówka i stopki pierwszej strony innej niż na pozostałych stronach dokumentu. - w obszarze Nagłówek i stopka zaznaczyć opcję Pokaż numer na ostatniej stronie. Zaznaczenie opcji pozwala na określenie nagłówka i stopki ostatniej strony innej niż na pozostałych stronach dokumentu.

Procedura składowana DaneOperatora

W zakładce Dane, w gałęzi Identyfikator/Parametr znajdują się pola trn_opemodid oraz trn_opezalid. Zwracają one odpowiednio ID operatora, który zmodyfikował lub stworzył fakturę. W celu wyświetlenia dokładniejszych danych jak kod operatora lub jego nazwisko można zastosować funkcję DaneOperatora, która jest widoczna w gałęzi Funkcje/DaneOperatora. Poniżej przykładowe wyrażenie z użyciem tej funkcji – wyświetlające kod operatora, który zmodyfikował dokument: min(DaneOperatora([/Identyfikator/trn_opemodid]), [./nazwisko])

Parametry dynamiczne

W przykładzie pokazano zastosowanie parametru wyświetlającego dynamiczną listę wszystkich operatorów z możliwością wyboru jednego. W konfiguracji wydruków, na formularzu edycji wydruku, który tworzymy na zakładce Inne w polu „Parametry:” należy kliknąć prawym klawiszem i wybrać opcję Wstaw/edytuj deklarację parametru dynamicznego. W kreatorze parametrów dynamicznych należy wybrać typ parametru "Lista wywoływana" i wybrać procedurę „Lista operatorów”. Następnie należy przenieść ten parametr na wydruk. Na wydruku w przyjaznym schemacie znajduje się gałąź Parametry raportu. Należy dodać parametr tekstowy o takiej samej nazwie jak parametr dynamiczny utworzony w konfiguracji wydruków i zapisać wydruk. Po jego ponownym podniesieniu do edycji, parametr będzie już do wydruku przekazywany.

Praktyczne przykłady

Umieszczenie numeru powiązanego RO na wydruku ZD

W edytorze wydruku ZD, z przyjaznego schematu (zakładka Dane) należy wybrać gałąź Wszystkie dane/ TraNagRelacje - przenieść na wydruk. Pod prawym przyciskiem myszy na zestawieniu należy wybrać opcję "Filtruj.." i tam dodać filtr po polu trr_trntyp = 308 (opis typów dokumentów dostępny jest dla Autoryzowanych Partnerów Comarch na stronie walidowanej wraz z opisem struktury bazy danych) oraz trr_faid=[/Identyfikator/trn_trnid] (tutaj należy w filtrze użyć wyrażenia, zmienić typ filtra na wyrażenie - opcja po rozwinięciu strzałki przy wartości filtra). Po wyfiltrowaniu pozostawić tylko kolumnę trr_trnid - tam jest przechowywane ID dokumentu RO powiązanego z ZD. Jeśli zakładamy że jest to tylko jeden dokument możemy zwinąć to pole do 1 wartości - opcja Zestawienie/ Zwiń do.. minimum. W ten sposób otrzymamy wyrażenie: min([*TraNagRelacje] : [./trr_trntyp] == 308 && [./trr_faid] == [/Identyfikator/trn_trnid], [./trr_trnid]) które zwróci ID dokumentu RO powiązanego z ZD. Teraz należy to wyrażenie wykorzystać przy filtrowaniu danych z gałęzi Wszystkie dane/ TraNag. W analogiczny sposób przenosimy na wydruk dane, które nas interesują, np. numer dokumentu - przeciągamy na wydruk odpowiednie pole i wybieramy opcję wstawienia całej tabeli TraNag, żeby można było następnie dowolnie wyfiltrować. Filtrujemy analogicznie, tym razem po polu trn_trnid = min([*TraNagRelacje] : [./trr_trntyp] == 308 && [./trr_faid] == [/Identyfikator/trn_trnid], [./trr_trnid]) (czyli to wyrażenie które uzyskaliśmy wcześniej, tutaj również należy wybrać typ - wyrażenie), a w kolejnym kroku możemy zwinąć do minimum, powinien zostać numer dokumentu RO. Pozostałe dane można pobierać analogicznie.

Umieszczenie ilości zrealizowanej poszczególnych towarów dla zaznaczonych dokumentów (na przykładzie listy RO)

Z tabeli TraNag należy odnaleźć tabelę Pozycje i z niej przeciągnąć na wydruk kolumnę Nazwa towaru (w tym przypadku w zakładce Dane może być to gałąź Moje dane/Rezerwacja odbiorcy/Pozycje dokumentu) - uzyskamy wówczas wszystkie towary jakie są dostępne w tabeli cdn.traelem (szczegółowy opis pól znajduje się w opisie struktury bazy danych dostępnym dla Autoryzowanych Partnerów Comarch na stronie walidowanej). Klikamy na dowolnej pozycji na wydruku w utworzonej tabelce. Następnie z przyjaznego schematu z tabeli PozycjeDokumentuHamag należy do utworzonej tabeli wyciągnąć kolumnę Typ dokumentu i wyfiltrować ją po typie 308 (Rezerwacja Odbiorcy) czyli prawy klawisz myszy Filtruj.. i podajemy typdokumentu=308. Po wyfiltrowaniu usuwamy z wydruku kolumnę Typdokumentu. Do tabelki z dowiązania PozycjeDokumentuHamag/Rezerwacja Odbiorcy/Zaznaczenia przeciągamy kolumnę techniczną GUID. Utworzy się wówczas kolumna Zaznaczenia. Teraz należy kliknąć w innej kolumnie np. tam gdzie są pozycje i prawy klawisz myszy filtruj -> wybrać Zaznaczenia -> Zbiór rekordów jest niepusty (zob. poniższy rysunek).
Operacja Filtruj...
Teraz trzeba kolumnę GUID wyfiltrować po [./GUID] == param("CDN_GUID")
Filtr GUID
Po tej operacji można usunąć kolumnę Zaznaczenia. Teraz należy jeszcze kliknąć na zielonej kropce nad nagłówkiem Nazwa towaru w utworzonej tabelce i poprawić wyrażenie na: [*Pozycje dokumentu HaMag] : [./Typ dokumentu] == 302 && exists([./->Rezerwacja odbiorcy/->Zaznaczenia] : [./GUID] == param("CDN_GUID")) || param("CDN_GUID") == "CDN_GUID" Klikamy w utworzonej tabelce w dowolnej pozycji i z przyjaznego schematu przeciągamy do tabelki odpowiednie pola np. pole Ilość.  Można dodać kolumnę Ilość zrealizowana, w której wcześniej należy wprowadzić formułę analogiczną do tej, którą widać na wydruku Rezerwacja (GenRap) -> Stan rezerwacji. Teraz pod prawym klawiszem grupujemy dane, dane zostaną zgrupowane. Poszczególne wartości dla grup można sumować (przycisk ). Niepotrzebne dane można usunąć.

Agregacja pozycji o tej samej nazwie

Zalecamy ustawić agregację od razu na FA tworzonych z WZ (parametr w Konfiguracji Firmy/Magazyn/Parametry), wówczas na fakturze już będą agregowane pozycje i z wydrukiem nie będzie problemu (chyba, że towary pochodzą z różnych magazynów). Na wydruku można pogrupować towary, np. wg nazwy (najpierw należy zaznaczyć kolumnę Nazwa, a następnie wybrać opcję Grupuj wg wybranych kryteriów.. dostępną w menu pod prawym klawiszem myszy): Następnie można podsumować: Albo użyć opcji Zestawienie/Zwiń do:

Zadłużenie kontrahenta na FA (tabelka należności kontrahenta na wydruku faktury VAT)

Przed wysłaniem monitu, ponaglenia, wezwania do zapłaty, jedną z opcji przypomnienia kontrahentowi o zaległych płatnościach jest umieszczenie takiej informacji na wydruku faktury. Poniżej znajduje się krótki opis czynności, jakie należy wykonać, aby wygenerować taki format wydruku. Jeżeli kontrahent, dla którego wystawiamy dokument posiada jakieś zadłużenie (wg daty wydruku), zostanie ono wylistowane na wydruku faktury.
 1. Z gałęzi Wszystkie dane należy wybrać zestaw DokumentyKasaBank i wstawić odpowiednie kolumny do raportu. Np.:
[./dkb_numer] –Numer dokumentu [./dkb_kwotasys] – Kwota dokumentu
 1. Na powstałej tabelce należy zastosować filtr na zapisy dla wybranego na fakturze kontrahenta, o odpowiednim kierunku przepływu, z odpowiednią datą itp.
Aby założyć filtry Użytkownik powinien zaznaczyć powstałą tabelę i pod prawym klawiszem myszy wybrać opcję „Filtruj”. Należy założyć 3 filtry :

a) W zestawie danych Wszystkie pola ustawić się na dkb_podmiotid > wcisnąć Dodaj filtr następnie ustawić warunek „równe”  > wybrać i w pustym okienku wpisać:

 [/Identyfikator/trn_podid]

b) W okienku Dostępne pola wybrać „Dowolne wyrażenie filtrujące” > wcisnąć Dodaj filtr i w powstałym okienku zamiast treści „true” wkleić poniższą:

[./dkb_termin] <= param("CDN_DataNaWydruku")

c) W okienku Dostępne pola wybrać „Dowolne wyrażenie filtrujące”  > wcisnąć Dodaj filtr i w powstałym okienku zamiast treści „true” wkleić poniższą:

([./dkb_podmiottyp] == 1 && [./dkb_rozliczono] == 1 && ([./dkb_typdokumentukb] == 2 || [./dkb_stan] >= 1) && ([./dkb_typdokumentukb] == 1 && [./dkb_kierunek] == 1 || [./dkb_typdokumentukb] == 2 && [./dkb_kierunek] == -1))

3. Do tabeli można jeszcze dodać kolumnę z kwotą, która jest zaległa do zapłaty  (pod prawym klawiszem myszy jest dostępna funkcja: Wstaw kolumnę).

Nowej kolumnie należy nadać nazwę np.  „Kwota pozostaje” - dla kolumny tej wartości powinny stanowić różnicę pomiędzy kwotą całkowitą zapisu i kwotą rozliczoną.

W pasku formuły dodajemy pole KwotaPozostaje, dla którego formuła wygląda tak:

if([./dkb_kierunek] == if([./dkb_typdokumentukb] == 2, -1, 1), [./dkb_kwotasys] - [./dkb_kwotarozsys], 0)

4. Formatujemy tabelkę należności zgodnie z oczekiwaniami. Można przykładowo dodać selekcję tak, aby tabelka pokazywała się, gdy np. zadłużenie przekracza 500 zł (w powyższym przykładzie jest wykazywane zawsze jeżeli istnieje).

Jednostki podstawowe i pomocnicze

Wyświetlanie jednostki podstawowej

Z zakładki Dane należy przeciągnąć (przytrzymując lewy klawisz myszy) pole tre_ilosc do pustej kolumny. (pole tre_ilosc jest dostępne w zakładce Dane w gałęzi Pozycje dokumentu). Zostaną w niej uzupełnione ilości towaru przeliczone w jednostce podstawowej. Stojąc na kolumnie z ilością w jednostce podstawowej wcisnąć przycisk Suma . W celu uzyskania podsumowanie ilości pozycji z dokumentu w jednostkach podstawowych, można wpisać w definicję wybranego pola na wydruku wyrażenie sum(PozycjeDokumentu, tre_ilosc)

Jeśli natomiast chcielibyśmy zsumować tylko ilości dla tych towarów, których jednostką podstawową jest "KG", można wstawić warunek:

sum(PozycjeDokumentu, (if([./->Towar/JM] == "KG", [./tre_ilosc], 0)))

Przeliczanie z jednostki podstawowej na pomocniczą

Uwaga
Od wersji 2013.5.1 umożliwione zostało definiowanie wielu jednostek pomocniczych – jednostki pomocnicze definiowane są na zakładce Jednostki i kody na formularzu towaru. W Generatorze Raportów dodano gałąź Towar/Jednostki pomocnicze. W poniższych polach prezentowanych w przykładzie, przechowywana jest informacja o pierwszej z listy jednostce pomocniczej i przykład prezentowany jest dla pierwszej jednostki. W celu dokonania przeliczeń dla pozostałych jednostek pomocniczych należy posłużyć się wartościami z gałęzi Towar/Jednostki pomocnicze.
Jednostki i ich przeliczniki w wydruku GenRap można pobrać z pól:

Gdzie wartości pól licznik i mianownik pobrane są z karty towaru.

Operując tymi danymi można przeliczać jednostki na wydruku stosując podstawowe operacje mnożenia i dzielenia. Jeśli znamy jednostkę podstawową i pomocniczą oraz przeliczniki (licznik i mianownik) z karty towaru, możemy oprzeć obliczenia na równaniu: (Ilość w jednostce pomocniczej) = (ilość w jednostce podstawowej)*mianownik/licznik

Przykład
Chcąc pokazać na wydruku ilość towaru w jednostce pomocniczej, należy odnieść się do ilości w jednostce podstawowej (tre_ilosc). Ilość w jednostce pomocniczej będzie wyliczona za pomocą wyrażenia: ([./tre_ilosc] * [./->Towar/JM przelicznik - mianownik]) / [./->Towar/JM przelicznik - licznik]

Waga poszczególnych pozycji na wydruku faktury (przekazanie wartości w atrybucie WAGA)

Należy zacząć od ustalenia wartości atrybutu liczbowego WAGA dla pozycji cennikowej w programie (formularz towaru, zakładka Atrybuty). Następnie w edytorze GenRap:
 1. Przenosimy na wydruk z zakładki Dane pole Pozycje dokumentu/Atrybuty pozycji dokumentu/Wartość
 2. W filtrze dodajemy warunek (pod prawym klawiszem myszy opcja Filtruj..) dla pola Wszystkie pola/Atrybuty/Kod.... równe ... WAGA 
 3. Wybieramy opcję Zestawienie/Zwiń do.. minimum
 4. Na końcu mnożymy przez ilość, ale mnożone wyrażenie przekształcamy na format liczbowy: decimal( x )*[./Ilość]
  Uwaga
  Jeśli po wykonaniu mnożenia przez ilość pojawi się błąd należy spróbować zmienić format na liczbowy (pod prawym klawiszem myszy wybrać opcję "Format wyrażenia...").
  Jeśli to nie pomoże można zamienić w wartości atrybutu kropkę na przecinek za pomocą wyrażenia: replace(\[./Wartość (tekst)\], ",", ".")
 5. jeśli chcemy dodać jeszcze podsumowanie wagi dla całego dokumentu możemy stojąc w polu z wagą wybrać przycisk sumy w pasku zadań :
Finalnie wyrażenie będzie miało postać: decimal(min([./<-Atrybuty pozycji dokumentu] : [./->Atrybuty/Kod] == "WAGA", [./Wartość (tekst)])) * [./Ilość]

Wyświetlenie rabatu dla elementu transakcji, ceny przed i po rabacie.

Edytujemy istniejący wydruk:
 1. Dodajemy kolumnę z ceną początkową (przed rabatem). W tym celu z zestawu danych Pozycje dokumentu przenosimy na wydruk pole Cena początkowa w walucie dokumentu, nadajemy przyjazną nazwę CenaPrzedRabatem
 2. Dodajemy kolumnę z kwotą udzielonego rabatu [w %]. W tym celu z zestawu danych Pozycje dokumentu przenosimy na wydruk pole Rabat dla pozycji
 3. Dodajemy kolumnę z ceną sprzedaży (po rabacie). Z zestawu danych Pozycje dokumentu przenosimy na wydruk pole Cena w walucie dokumentu. Nadajemy przyjazną nazwę CenaPoRabacie
 4. Dodajemy nową kolumnę do zestawienia z elementami transakcji, w której wyliczymy wartość kwotową rabatu. Wyliczamy wartość rabatu (przyjazna nazwa RabatWartosc) jako różnicę pomiędzy ceną początkową a ceną transakcji. Wyrażenie:
CenaPrzedRabatem - CenaPoRabacie
 1. W przypadku, gdy występuje narzut, nie wyświetlamy rabatu oraz wartości rabatu. Wyrażenia:
if([./Rabat dla pozycji] < 0, 0, [./Rabat dla pozycji]) if(CenaPrzedRabatem - CenaPoRabacie > 0, abs(CenaPrzedRabatem - CenaPoRabacie), 0)
 1. Wyrażeniom CenaPrzedRabatem, CenaPoRabacie, RabatWartosc nadajemy format wyrażenia - liczbowy
W poniższej tabeli przedstawione zostały zastosowane wyrażenia:
KolumnaWyrażenie
Cena początkowa w walucie dokumentu[./Cena początkowa w walucie dokumentu]
Rabat [%][./Rabat dla pozycji]
Cena netto\brutto po rabacie (w walucie dokumentu)[./Cena w walucie dokumentu]
Rabat kwotowoCenaPrzedRabatem - CenaPoRabacie

Umieszczenie na wydruku faktury informacji o cenie i wartości netto/ brutto

Uwaga
To czy dla poszczególnych pozycji drukuje się wartość netto czy brutto zależy od wybranego algorytmu wyliczania podatku VAT na dokumencie. Jeśli wybrano "od brutto", wówczas dla każdego towaru pobierana jest cena brutto z karty i wartość liczona też jako brutto. Następnie na podstawie tych wartości wyliczana jest wartość sumaryczna dokumentu brutto. Od tej wartości wyliczany jest podatek VAT i na tej podstawie wykazywana jest wartość netto dokumentu (jako brutto minus VAT). Jeśli nawet dodana zostanie kolumna z ceną/wartością brutto każdej pozycji na dokumencie liczonym „od netto" - najprawdopodobniej suma wartości brutto nie zgodzi się z wartością brutto dokumentu w podsumowaniu. Wynika to ze sposobu wyliczania podatku, opisanego powyżej. Wyświetlenie kolumny z ceną/wartością netto i brutto na jednym dokumencie może mieć tylko charakter informacyjny.
Na standardowym wydruku Faktury Sprzedaży widoczne są ceny i wartości netto jeśli faktura liczona jest "od netto". Jeśli liczona jest "od brutto", wówczas widoczne są tylko ceny i wartości brutto. Wydruk standardowy wygląda tak: Jeśli chcemy uzyskać dodatkowe informacje na wydruku (jak na poniższym rysunku): Na wydruku możemy wykorzystać wartości zapisane w polach: [./Wartość brutto] [./Wartość netto]) [./Cena] - w polu cena przechowywana jest cena netto jeśli algorytmem na fakturze jest „od netto” (analogicznie w przypadku algorytmu „od brutto” - w polu tym będziemy mieli cenę brutto), natomiast jeśli algorytm jest „od netto" a chcemy uzyskać cenę brutto, możemy ją wyliczyć na podstawie wartości brutto dzielonej przez ilość Należy zdefiniować 4 kolumny: 1. Nagłówek: if([/Identyfikator/Dokument liczony od] == 1, "Cena netto", "Cena brutto") Wartość: Cena1=[./Cena] 2. Nagłówek: if([/Identyfikator/Dokument liczony od] == 1, "Wartość netto", "Wartość brutto") Wartość: Wartosc=if([/Identyfikator/Dokument liczony od] == 1, [./Wartość netto], [./Wartość brutto]) 3. Nagłówek: if([/Identyfikator/Dokument liczony od] == 1, "Cena brutto", "Cena netto") Wartość: cena2= wartosc2 / [./Ilość] 4. Nagłówek: if([/Identyfikator/Dokument liczony od] == 1, "Wartość brutto", "Wartość netto") Wartość: wartosc2=if([/Identyfikator/Dokument liczony od] == 1, [./Wartość brutto], [./Wartość netto])

Wyświetlenie dostaw towaru, które znajdują się na magazynie dłużej niż X dni

Dodanie parametru dynamicznego

W konfiguracji wydruków dla wydruku Lista zasobów(GenRap) należy edytować definicję wydruku i dodać parametr. W tym przypadku jest to parametr liczbowy (ilość dni, jaką towar zalega w magazynie). W edytorze GenRap dodajemy parametr , który nazywa się tak samo jak ten, który stworzyliśmy w konfiguracji wydruków. W tym przypadku jest to: Ile_dni_zalega Właściwości pobierania       

Rozgrupowanie

Należy rozgrupować dane ponieważ w tym przypadku nie jest potrzebny podział na grupy --> prawy przycisk myszy i opcja Grupowanie/ Rozgrupuj

Wiersz szczegółów

Dodajemy wiersz szczegółów dla towarów:    <--- Zestawienie/ Wstaw wiersz szczegółów

Wyświetlenie dostaw

W pusty wiersz przeciągamy gałąź Towary/Zasoby towarów/Ilość, przeciągamy też w nowe kolumny pola Wartość i Data.

Przeliczanie daty (bieżąca - ilość dni pobranych z parametru)

W nagłówku wydruku można wpisać informację: Towary pochodzące z dostaw sprzed: … tutaj wstawiamy wyrażenie które wyliczy datę = data bieżąca minus ilość dni, czyli: dateadd("day", param("CDN_DataNaWydruku"), (-1) * param("ile_dni_zalega")) Wyrażenie pozwoli wyliczyć datę, wg której będziemy filtrować zasoby dostępne obecnie na magazynie. Usuwamy z wydruku wszystkie zbędne informacje, zostawiamy tylko te dane, które będą potrzebne - najważniejsza jest lista dostaw i podsumowanie ilości dla poszczególnych towarów.

Wybranie dostaw sprzed wskazanej daty

W celu wyfiltrowania tylko tych dostawy, których data jest mniejsza niż wyliczona, na liście dostaw naciskamy prawy przycisk myszy i wybieramy opcję Filtruj... Ustawiamy warunek: Data – przed - dateadd("day", param("CDN_DataNaWydruku"), (-1) * param("ile_dni_zalega")) Taki filtr pozwoli wyświetlić tylko dostawy przed zadaną datą. Należy zrobić podsumowanie ilości dla poszczególnych pozycji (przycisk w pasku zadań albo poprzez polecenie sum(Zasobytowarów, Ilość) )

Sortowanie

Można np. wybrać kryterium sortowania malejąco wg ilości zalegającej towaru: Można też obliczyć, która dostawa, ile dni zalega: datediff("day", [./Data], param("CDN_DataNaWydruku"))

Selekcja (ukrywanie zerowych ilości)

Jeśli nie chcemy wyświetlać towarów, dla których nie ma zalegających dostaw, można zrobić dodatkowo selekcję: zaznaczamy dane, dla których chcemy zrobić selekcję, przechodzimy na zakładkę Selekcje i wybieramy przycisk:  Wyznaczamy warunek: sum == 0 …..i zaznaczamy opcję „Ukrycie"

Generator Raportów – pierwsze kroki

Jeśli używasz aplikacji Generator Raportów - poradnik Generator Raportów – pierwsze kroki przeznaczony jest właśnie dla Ciebie! Obejmuje on zagadnienia związane z aplikacją Generator Raportów. Informacje w nim zawarte przedstawione są tylko w takim stopniu szczegółowości, by stworzyć podstawy niezbędne do pracy z narzędziem raportującym.   Comarch OCEAN GenRap jest rozwiązaniem służącym do raportowania i analizy danych. Jest połączeniem zaawansowanego narzędzia do generowania wydruków z edytorem raportów, przygotowanym dla zwykłych użytkowników. Dlatego pozwala on udostępniać możliwość modyfikowania i tworzenia raportów oraz przeprowadzania prostych analiz biznesowych menadżerom, sprzedawcom, konsultantom i innym pracownikom, mającym dostęp do danych, ale nie posiadających wiedzy programistycznej. W 2007 roku niemiecka organizacja Initiative Mittelstand skupiająca koncerny medialne i firmy doradcze uznała aplikację Comarch OCEAN GenRap za najbardziej innowacyjną aplikacją w kategorii narzędzi raportujących dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Uwaga
Z poziomu Użytkownika możesz kopiować gotowe wydruki utworzone narzędziem GenRap i dowolnie je modyfikować – nie jesteś w stanie niczego zepsuć! Dlatego zachęcamy do samodzielnych prób. Jeżeli zaczynasz pracę z aplikacją wykorzystaj bazę DEMO, a następnie wyeksportuj gotowy raport i zaimportuj go w docelowej bazie firmowej.
Generator Raportów (skrót GenRap) jest instalowany łącznie z programem Comarch ERP Optima, więc nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych czynności, aby uruchomić aplikację. W programie Comarch ERP Optima zostały przygotowane wydruki GenRap, które mogą być przez Użytkownika edytowane i dostosowywane do własnych potrzeb.

Jak uruchomić Edytor Generatora Raportów?

 1. Z formularza w programie Comarch ERP Optima, z poziomu którego dostępny jest wydruk utworzony w Generatorze Raportów (lista wydruków utworzonych w narzędziu GenRap dostępna w dokumentacji Comarch ERP Optima GenRap) uruchamiamy pod ikoną drukarki  menu Wydruk danych, a następnie z listy wybieramy opcję Generator Raportów …
 2. Wyświetlone zostanie okno, w którym widoczne są nazwy wydruków dostępne z konkretnej listy/formularza.
 3. Uruchomienie przycisku Dodaj format lub Zmień format  wywołuje Edytor Generatora Raportów.
Zmodyfikowane wydruki lub nowo utworzone wydruki można przenosić pomiędzy bazami firmowymi programu Comarch ERP Optima lub stanowiskami, na których zainstalowany jest program. Wystarczy wyeksportować definicję wydruku i zaimportować w innej bazie firmowej.

Jak wyeksportować definicję wydruku GenRap w programie Comarch ERP Optima?

 1. W lokalizacji (formularz/okno), z której wywoływany jest wydruk, wybieramy pod ikoną drukarki  menu Wydruk danych, a następnie Konfigurację wydruków …
 2. W oknie Konfiguracji wydruków podświetlamy wydruk w formacie GenRap (wydruki w tym formacie oznaczone są ikoną ) i edytujemy wydruk ikoną lupy .
 3. Otworzy się Edycja wydruku, wybieramy drugą zakładkę Definicja
 4. Za pomocą ikony Eksportuj definicję do pliku uruchamiamy eksport do pliku
 5. Wskazujemy lokalizację, w której chcemy zapisać definicję wydruku, podajemy nazwę *.grs i zapisujemy plik.

Jak teraz zaimportować tą definicję w programie Comarch ERP Optima?

 1. W lokalizacji (formularz/okno), z której będzie wywoływany wydruk, wybieramy pod ikoną drukarki  menu Wydruk danych, a następnie Konfigurację wydruków
 2. W oknie Konfiguracji wydruków podświetlając gałąź Formularz pracownika, wspólnika… wciskamy przycisk  lub prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Dodaj zestaw do tego kontekstu i podać nazwę.
 

Dodawanie zestawu do kontekstu

 1. Ustawiając kursor na nowo dodanym zestawie należy wybrać przycisk  Dodaj wydruk
 2. Na formularzu Dodaj wydruk na zakładce Ogólne należy wprowadzić Nazwę wydruku oraz zaznaczyć Typ formatu: GenRap
  Dodawanie wydruku
   
 3. Na zakładce Definicja za pomocą ikony Importuj definicję z pliku , wskazujemy plik z definicją wydruku (*.grs) i po zakończeniu importu zapisujemy formularz Dodaj wydruk przyciskiem .

Obsługa Comarch ERP Optima GenRap

Teraz przejdźmy do sedna – omówmy ogólne wytyczne, w jaki sposób posługiwać się aplikacją Generator Raportów. Zanim przystąpimy jednak do tworzenia wydruku warto zapoznać się z funkcjonalnością, jak również możliwościami ustawienia aplikacji.
Generator Raportów - menu główne oraz paski narzędzi
Menu główne aplikacji zlokalizowane jest na samej górze prezentowanego okna. Bezpośrednio pod nim znajdują się paski narzędzi, zawierające najbardziej użyteczne przyciski, które można odpowiednio dostosowywać do potrzeb Użytkownika.

Jak to zrobić?

 1. Z poziomu menu głównego wybieramy Widok/Paski narzędzi.
 2. Wybieramy konkretny pasek, jeżeli przy danym pasku zaznaczony jest haczyk to pasek jest widoczny, kliknięcie w konkretną pozycję powoduje pokazanie/ukrycie Paska narzędzi.
Lista pasków narzędzi
Wszystkie funkcje w aplikacji dostępne są z menu głównegokontekstowego, dodatkowo wybrane polecenia zlokalizowane są na paskach narzędziowych. Jeżeli w konkretnym kroku nie można wykonać jakiegoś polecenia opcja jest niekatywna.

Modyfikowanie standardowych wydruków

Raporty przygotowane w programie Comarch  ERP Optima mogą być przez użytkownika modyfikowane i zapisane pod inną nazwą. Jeżeli w standardowym raporcie w programie Comarch  ERP Optima brakuje pewnych informacji, jest za dużo danych lub chcemy zmienić sposób wyświetlania prezentowanych na raporcie danych, możemy w prosty sposób dostosować wydruk zgodnie z własnymi wymogami.
Uwaga
Dla zobrazowania możliwości wykorzystania funkcji Generatora Raportów, poniższe wskazówki zostaną oparte na modyfikacji wydruku ‘Lista pracowników (GenRap)’, dostępnego z poziomu Listy pracowników (Kadry/Płace/Kadry). Wydruk jest zbudowany w oparciu o tabelę zaznaczeń, co skutkuje wyświetlaniem na raporcie tylko pracowników zaznaczonych na formularzu ‘Lista pracowników’, przed edycją wydruku. Polecenia przedstawione na przykładzie wydruku ‘Lista pracowników (GenRap)’ mogą być analogicznie stosowane przy modyfikacji innego dostępnego wydruku.
 1. W programie Comarch ERP Optima z menu wybieramy Płace i kadry/Kadry.
 2. Otworzy się okno Lista pracowników, na której zaznaczamy dowolną ilość pracowników.
 3. Następnie pod ikoną drukarki  z menu Wydruk danych wybieramy Generator Raportów …
 4. Wyświetlone zostanie okno, w którym wybieramy za pomocą  wydruk Lista pracowników (GenRap)
 5. Wydruk otworzy się w Edytorze Generatora Raportów
Raport wyświetlony jest w postaci tabeli, w której jest zdefiniowana odpowiednia ilość kolumn, w których prezentowane są dane. w bardzo prosty sposób możemy zmienić ilość wyświetlanych kolumn lub ich zawartość.
Edytor Generatora Raportów – wydruk ‘Lista pracowników (GenRap)

Jak usunąć niepotrzebną kolumnę (‘Stawka, Rodzaj, Etat) oraz pola ‘Data zatrudnienia’, ‘Data zwolnienia’ z trzeciej kolumny?

 1. W edytorze Generatora Raportów klikamy w zielony kwadracik  bezpośrednio nad kolumną, którą chcemy usunąć, nastąpi zaznaczenie całej kolumny
 2. Z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) wybieramy opcję Wytnij
 3. Przechodzimy do kolumny ‘Stanowisko, funkcja..
 4. Dla łatwiejszego odnalezienia konkretnych danych z poziomu menu głównego wybieramy Widok/ Podświetlaj wyrażenia
 5. Klikamy w pierwszym wierszu z danymi (podświetlone pola) na datę zatrudnienia (pierwszy wiersz zawiera tylko opis kolumn raportu) i za pomocą klawisza <Delete> (lub <Backspace>) z klawiatury kasujemy zapis. Data zatrudnienia zostaje wykasowana także w kolejnych wierszach.
 6. Analogicznie kasujemy także datę zwolnienia.
 7. Następnie kasujemy także opis ‘DATA ZATRUDNIENIA’, ‘DATA ZWOLNIENIA’ z nagłówka kolumny

Jak następnie dodać kolumnę zawierającą numer w aktach?

 1. W edytorze Generatora Raportów klikamy w zielony kwadracik   bezpośrednio nad ostatnią kolumną raportu i z menu kontekstowego wybieramy opcję Wstaw kolumnę (lub ustawiamy się w kolumnie i z poziomu menu głównego wybieramy Wstaw/Kolumna/ Kolumna po)
 2. Następnie z menu po lewej stronie, zakładka Dane rozwijamy ikoną plusa >  > i ‘chwytając’ lewym przyciskiem myszy przeciągamy ‘Numer w aktach’ na raport do nowo utworzonej kolumny – do pierwszego wiersza z danymi (jeżeli pole Numer w aktach na formularzu danych kadrowych jest wypełnione, pojawi się odpowiedni tekst/numer na raporcie)
 3. W nagłówku kolumny dodajemy opis ‘Numer w aktach’
Gotowy wydruk możemy w dowolny sposób sformatować, wyróżnić pewne informacje lub pogrupować raport według dowolnego występującego na raporcie pola.

 Jak zmienić wygląd raportu?

 1. Aby zmienić wygląd tylko dla wybranego tekstu na raporcie, najpierw zaznacz ten fragment
 2. Jak zmienić krój, rozmiar, styl, kolor czcionki, kolor tła, styl podkreślenia, odstępy między znakami oraz ustawić efekt dla zaznaczonego tekstu? Wybierz z menu kontekstowego opcję Czcionka
 3. Jak wyrównać tekst do lewej, do prawej, do środka lub wyjustować? Wybierz z paska narzędzi odpowiednią ikonę: 
 4. Jak ustawić domyślne tabulatory dla całego raportu? Wybierz z menu głównego Format/Tabulatory
 5. Jak edytować obramowanie? Ustaw kursor w miejscu, gdzie ma ulec zmianie obramowanie, a następnie wybierz z menu głównego Format > Obramowanie
 6. Jak ustawić tło dla tabeli? Ustaw kursor w tabeli a następnie wybierz Format > Tło
Modyfikacja wydruku 'Lista pracowników (GenRap) - grupowanie wg stanowiska
W Generatorze Raportów możliwe jest uzależnienie wyglądu konkretnego tekstu od wartości wyrażenia. Pozwala to na wyróżnienie na raporcie odpowiedniego fragmentu, w przypadku gdy zadany warunek jest prawdziwy. Taki konkretny przykład formatowania warunkowego nazywamy selekcją. Dla przykładu chcemy z listy wszystkich zaznaczonych pracowników wyróżnić daty zatrudnienia wcześniejsze niż rok 2000, w celu przyznania dodatkowych nagród jubileuszowych.

Jak taką selekcję nanieść na raport?

 1. Otwieramy standardowy wydruk Listy pracowników (GenRap) w edytorze Generatora Raportów
 2. Zaznaczamy na liście fragment raportu, który chcemy uzależnić od podanego warunku (data zatrudnienia)
 3. Następnie z menu po lewej stronie w zakładce Selekcje wybieramy
 4. Uruchomione zostanie okno Formatowanie warunkowe, w którym podajemy dowolną etykietę i przechodzimy do pola Wyrażenie
 5. Za pomocą Kreatora wyrażeń..  tworzymy warunek. w kreatorze w prawej jego części ‘Dostępne pola:’ wyszukujemy  i dwukrotnie klikając przenosimy do okna ‘Tworzone wyrażenie:’, a następnie dopisujemy (lub wybieramy z Dostępne operacje): < %”2000-01-01” – czyli wcześniejsze niż 01 stycznia 2000 roku
 6. Zapisujemy Kreator wyrażeń .. przyciskiem 
 7. W oknie Formatowanie warunkowe ustawiamy kolor czcionki na czerwony oraz zwiększamy rozmiar czcionki o jeden punkt
 8. Zapisujemy selekcję przyciskiem
Często na wydrukach pojawia się tekst, który w tej samej postaci powtarza się na każdej stronie raportu, tzw. nagłówek i stopka .

Jak wstawić pusty nagłówek na pierwszej i ostatniej stronie, a na pozostałych taki sam?

 1. Jeżeli raport jest wielostronicowy wybieramy z menu głównego Widok/Nagłówek i stopka
 2. Po uruchomieniu tej opcji możliwe jest ustawienie nagłówka raportu. Wpisujemy odpowiedni tekst
 3. W tym momencie nagłówek pojawia się na wszystkich stronach w tej samej postaci
 4. Aby ustawić inny nagłówek na pierwszej i ostatniej stronie wybieramy z menu głównego Plik/Ustawienia strony …
 5. W oknie Ustawienia strony zaznaczamy parametry  i zapisujemy ustawienia
 6. Zaznaczamy nagłówek na pierwszej stronie i z menu kontekstowego wybieramy opcję Wytnij, czynność powtarzamy także na ostatniej stronie
 7. Wybieramy z menu głównego Widok /Nagłówek i stopka

Tworzenie nowych raportów

Generator Raportów umożliwia także tworzenie całkiem nowych wydruków. Podobnie, jak w przypadku modyfikacji gotowych raportów, można dowolnie je formatować oraz wykorzystywać opcje opisane powyżej

Jak utworzyć nowy raport, na którym będą znajdowały się tylko wybrane kolumny?

 1. Wybieramy lokalizację w programie Comarch ERP Optima, z której chcemy wywoływać tworzony raport
 2. Uruchamiamy edytor Generatora Raportu (szczegółowy opis tu)
  Uwaga
  Jeżeli wybierzemy opcję nowy format (ikona plusa) z listy dostępnych wydruków to w edytorze Generatora raportów pojawiają się pewne dane. Przykładowo uruchomienie edytora z poziomu listy pracowników skutkuje wyświetleniem na raporcie tabeli z kolumnami: Imię, Nazwisko, Pesel, Data urodzenia, Miejsce urodzenia. Możemy wykorzystać utworzoną tabelę lub zaznaczając całą tabele usunąć ją poleceniem z menu kontekstowego Wytnij.Dla zobrazowania tworzenia nowego wydruku posłużymy się także wydrukiem uruchomionym z poziomu listy pracowników
 3. Usuwamy standardową tabelę
 4. Z poziomu menu z lewej strony, zakładka Dane rozwijamy , a następnie
 5. Na rozwiniętej liście, przytrzymując klawisz <CTRL> zaznaczamy kolumny, które chcemy przenieść na raport
 6. Klikając na jednej z zaznaczonych pozycji, przytrzymując lewy przycisk myszy przeciągamy na obszar raportu
 7. Tak utworzony raport wyświetla wszystkich pracowników z listy (aby raport działał dla zaznaczonych osób należy dodać odpowiedni filtr, który zostanie zaprezentowany w dalszej części)
Jeżeli chcemy w dowolnym momencie sprawdzić, w jaki sposób zostanie wydrukowany nasz nowo utworzony raport, możemy uruchomić z poziomu paska narzędzi ikonę  Podgląd wydruku .

Na podglądzie wydruku nie widzę krawędzi tabeli, jak mogę je dodać?

 1. Z menu głównego wybieramy Widok /Paski narzędzi/ Tabele i krawędzie
 2. Zaznaczamy tabelę lub jej fragment, a następnie z paska narzędzi wybieramy menu dostępnych opcji przy ikonie  i wybieramy odpowiedni format obramowania 
 3. Za pomocą ikon: możemy odpowiednio ustawić rodzaj, grubość i kolor obramowania

Wydruk w oparciu o tabelę zaznaczeń

Wydruki tworzone od ‘zera’ wyświetlają, jak w przypadku tworzonego powyżej wydruku z poziomu Listy pracowników, wszystkich pracowników wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima. Można jednak uzyskać wydruk tylko dla zaznaczonych pozycji.

Jak zmodyfikować wydruk, aby działał tylko dla zaznaczonych pozycji?

 1. Zaznaczamy całą utworzoną przez nas tabelę na raporcie
 2. Z menu głównego wybieramy Zestawienie/ Filtruj
 3. W oknie Filtry wybieramy dwukrotnie klikając Dowolne wyrażenie filtrujące
 4. Po prawej stronie okna w obszarze Wybrane filtry wklejamy następujące wyrażenie filtrujące (exists([./->Zaznaczenia] : [./GUID] == param("CDN_GUID")))
 5. Akceptujemy okno przyciskiem 
Uwaga
Należy także sprawdzić, czy na oknie Edycja wydruku (w Konfiguracji wydruków) jest zaznaczona opcja Obsługa zaznaczeń – tabela tymczasowa

Parametry przekazywane do raportu

Przygotowywany raport możemy wzbogacić o informacje przekazywane do raportu w oknie parametry wydruku, podane bezpośrednio przed wywołaniem wydruku. Pozwala to na zróżnicowanie pojawiających się informacji na wydruku w zależności od opcji zaznaczonej bezpośrednio przed wydrukiem.

Jak dodać parametr do wydruku?

 1. Otwieramy wybrany wydruk w edytorze Generatora Raportów
 2. Z menu po lewej stronie, zakładka Dane wybieramy ikonę Dodaj parametr raportu..
 3. Określamy typ Liczba i klikamy 
 4. Podajemy nazwę parametru (np.Parametr3) i akceptujemy przyciskiem 
Parametr został dodany do raportu, w rezultacie przed wywołaniem wydruku pojawia się okno Ustalenie wartości parametrów wydruku.
Ustalenie wartości parametrów wydruku
To okno w kolejnym kroku należy odpowiednio skonfigurować.

Jak to zrobić?

 1. W lokalizacji (formularz/okno), z której wywoływany jest wydruk, do którego chcemy dodać parametr przed wydrukiem, wybieramy pod ikoną drukarki z menu Wydruk danych Konfigurację wydruków
 2. W oknie Konfiguracja wydruków edytujemy za pomocą  wydruk, do którego chcemy dodać parametr
 3. W oknie Edycja wydruku przechodzimy na trzecią zakładkę Inne
 4. W sekcji Parametry, za pomocą prawego przycisku myszy, z menu kontekstowego wybieramy opcję Wstaw/edytuj deklarację parametru dynamicznego
 5. Otworzy się Kreator tworzenia deklaracji parametru dynamicznego, który pozwoli na odpowiednie skonfigurowanie parametru dynamicznego.

Jak zdefiniować parametr, który pozwoli na wybranie jednej z trzech opcji przed wydrukiem?

 1. Uruchomić Kreator tworzenia deklaracji parametru dynamicznego (jak powyżej)
 2. Akceptujemy okno informacyjne o kreatorze przyciskiem
 3. Krok 1/7 – ustalamy nazwę parametru i akceptujemy
 4. Krok 2/7 – podajemy prompt parametru, czyli informację jaka pojawi się na oknie ustalenia parametrów bezpośrednio po wybraniu wydruku (np. ‘Opcje do wyboru’). Akceptujemy
 5. Krok 3/7 - wybieramy typ parametrów Opcje. Akceptujemy
 6. Krok 4/7 – wprowadzamy tekst jaki będzie się wyświetlał, przy opcjach do wyboru na oknie parametry wydruku (np. ‘opcja a’ – wartość 1, ‘opcja b’ – wartość 2, ‘opcja c’ – wartość 3). Dodatkowo dla każdej opcji ustalamy wartość, od której uzależnimy informację pobieraną na wydruk. Akceptujemy
 7. Krok 5/7; krok 6/7 oraz krok 7/7 – akceptujemy .
Tworzenie deklaracji parametru dynamicznego
Jeżeli po wprowadzeniu tych zmian wywołamy wydruk zawierający tak zdefiniowany parametr wyświetlone zostanie następujące okno:
Ustalenie wartości parametrów wydruku

Jak wykorzystać tak zdefiniowany parametr typu Opcje, aby na wydruku w zależności od wybranej opcji były generowane różne opisy?

 1. Edytujemy ponownie wydruk w Generatorze Raportów
 2. W menu po lewej stronie rozwijamy Parametry raportu i przeciągamy wybrany parametr na raport
 3. Wyświetlona zostanie wartość, w zależności jaką opcję zaznaczyliśmy przed wydrukiem (1, 2 lub 3)
 4. Zaznaczamy wartość na wydruku i przechodzimy do okienka 
 5. Za pomocą kreatora lub wpisując składnię możemy odpowiednio uzależnić dany parametr
 6. Przykładowo możemy wykorzystać funkcje warunkową if(prawda/fałsz, „tekst A”, „tekst B”)
 7. Wykorzystamy funkcję i zależność wartości parametru:
 8. if(param("Parametr3") == 1, "wyświetl tylko tekst a", (if(param("Parametr3") == 2, "wyświetl tylko tekst B", "wyświetl tylko tekst c")))
Jeżeli zaznaczona przed wydrukiem opcja przyjmie wartość 1 (czyli opcja a = 1) to wyświetli się na wydruku „wyświetl tylko tekst a”, jeżeli przyjmie wartość 2 „wyświetl tylko tekst b” i dalej analogicznie.

Instrukcja tworzenia nowego wydruku

Na podstawie powyższych informacji powinniśmy umieć zmodyfikować istniejący wydruk lub wykonać nowy raport pobierający pewne informacje z określonego źródła. Dla podsumowania i utrwalenia informacji zawartych w prezentowanym dokumencie poniżej przedstawiony został schemat postępowania (krok po kroku) przy tworzeniu nowego wydruku kadrowego.

Jak utworzyć wydruk Zaświadczenie o zatrudnieniu?

 1. Z poziomu modułu Płace i Kadry wybieramy Kadry.
 2. Edytujemy za pomocą ikony  dowolny formularz danych kadrowych.
 3. Uruchamiamy pod ikoną drukarki menu Wydruk danych, a następnie z listy wybieramy opcję Generator Raportów …
 4. Wyświetlone zostanie okno, w którym widoczne są nazwy wydruków, uruchomienie przycisku Dodaj wydruk wywołuje Edytor Generatora Raportów.
 5. Na nowym raporcie podpowiadają się podstawowe dane o pracowniku takie jak: Imię, Nazwisko, Pesel, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, pozostawiamy te informacje, ustawiamy kursor przed polem Imię i enterem przechodzimy do nowego wiersza.
 6. W pierwszej kolejności wprowadzamy parametry, które będą niezbędne dla tworzonego wydruku.Z menu po lewej stronie , na zakładce Dane wybieramy ikonę Dodaj parametr raportu. Określamy typ parametru Data i klikamy , wprowadzamy nazwę CDN_DataNaWydruku i akceptujemy przyciskiem .Powtarzamy czynność czterokrotnie określając typ parametru Tekst i kolejno nazwy: CDN_Firma4, CDN_Firma5, CDN_FMiasto2, CDN_FUlica2.
 7. Zapisujemy raport, aby nie utracić wprowadzonych już informacji. z menu głównego wybieramy Plik/Zakończ i zapisz jako…
 8. Otworzy się formularz zapisu wydruku Generatora Raportów
  Formularz zapisu wydruku
 9. Podajemy nazwę wydruku, pod jaką będzie widoczny raport na liście, a następnie zaznaczamy opcję Wydruk podłączony do nowego zestawu i wpisujemy jako nazwę zestawu ‘Wydruki użytkownika’ -  tak będzie nazywała się gałąź wydruków w menu dostępnych opcji przy ikonie drukarki. Zapisujemy posługując się ikoną .
 10. Ponownie wybieramy pod ikoną drukarki menu Wydruk danych, a następnie Generator Raportów Ustawiamy kursor na samej górze raportu i wpisujemy tekst „Data wydruku:”, a następnie rozwijamy z menu po lewej stronie Parametry raportu  , a następnie przeciągamy na wydruk parametr CDN_DataNaWydruku, za wpisany tekst.
 11. Przeciągamy do kolejnych wierszy z menu na obszar wydruku parametry: CDN_Firma4, CDN_Firma5, CDN_FMiasto2, CDN_FUlica2
 12. Przechodzimy do kolejnego wiersza i wpisujemy tekst Zaświadczenie o zatrudnieniu, a następnie kolejno informacje wg załączonego obrazu
 13. Rozwijamy z menu po lewej stronie  
 14. Następnie wypełniamy wydruk odpowiednio danymi przeciągając z menu po lewej stronie: a)  za tekst  Zaświadcza się, że … przeciągamy , a następnie (można także skopiować dane które podpowiedziały się w momencie tworzenia nowego wydruku, te informacje przesunęliśmy niżej na wydruku – jeżeli nie chcemy ich wykorzystywać to podświetlamy i kasujemy) b)  za tekst zamieszkały/a: przeciągamy z  > > przykładowo (oddzielając spacjami) , , , numer domu i numer lokalu możemy oddzielić ‘/’, , , c)  za tekst jest zatrudniony/a w: przeciągamy wprowadzone parametry CDN_Firma4, CDN_Firma5 d)  za tekst na stanowisku: przeciągamy  e)  za tekst data zatrudnienia  f)  za tekst rodzaj umowy o pracę przeciągamy z  > >>
 15. Informację, dotyczącą celu wydania zaświadczenia, możemy wprowadzać przed wydrukiem jako parametr. w tym celu należy z menu po lewej stronie, na zakładce Dane wybrać ikonę Dodaj parametr raportu … . Określamy typ parametru Tekst i klikamy , wprowadzamy nazwę CelWydania i uruchamiamy przycisk Ustaw wartość  , odznaczamy „haczyk” przy CelWydania i akceptujemy . Parametr zapisujemy przyciskiem .
 16. Zapisujemy raport, z głównego menu wybieramy opcję Plik/Zakończ i zapisz
 17. Zamykamy okienko Generatora Raportów ikoną
 18. Następnie wybieramy pod ikoną drukarki  menu Wydruk danych, a następnie Konfigurację wydruków …
 19. W oknie Konfiguracja wydruków edytujemy za pomocą  wydruk Zaświadczenie o zatrudnieniu w gałęzi Wydruki użytkownika
 20. W oknie Format wydruku (użytkownika) przechodzimy na trzecią zakładkę Inne, w sekcji Parametry, za pomocą prawego przycisku myszy, z menu kontekstowego uruchamiamy Kreator tworzenia deklaracji parametru dynamicznego
 21. Definiujemy parametr dynamiczny przechodząc kolejno kroki: *  Akceptujemy okno informacyjne o kreatorze przyciskiem *  Krok 1/7 – pozostawiamy nazwę parametru CelWydania i akceptujemy *  Krok 2/7 – podajemy prompt parametru Wydane w celu i akceptujemy *  Krok 3/7 - wybieramy typ parametrów Tekst. Akceptujemy *  Krok 4/7 – określamy maksymalny rozmiar znaków 255. Akceptujemy *  Krok 5/7; krok 6/7 oraz krok 7/7 –  akceptujemy . Zapisujemy kreator ikoną
 22. Zapisujemy okno Format wydruku i zamykamy okno Konfiguracja wydruków.
 23. Ponownie wybieramy pod ikoną drukarki  menu Wydruk danych, a następnie Generator Raportów …
 24. Wybieramy utworzony raport i pojawia się okno Ustalenia wartości parametrów wydruku, w którym możemy podać przykładowy cel wydania zaświadczenia.
 25. Akceptujemy okno i uruchomiony zostaje edytor Generatora Raportów
 26. Na wydruku ustawiamy się za tekstem Zaświadczenie wydaje się w celu: i przeciągamy z menu z lewej strony na wydruk utworzony parametr 
 27. Tak zdefiniowany wydruk formatujemy wg uznania.
Przykład wydruku Zaświadczenie o zatrudnieniu

Informacja dodatkowa: Jeśli potrzebujemy aby taki wydruk z formularza pracownika działał seryjnie dla zaznaczonych na liście pracowników należy zdefiniować odpowiedni wydruk kaskadowy. Przykładem może być Wydruk seryjny (GenRap) Faktura VAT – Wzór standard. Nie będą działały poprawnie wydruki przeniesione na listę pracowników zdefiniowane tylko jako seryjne.

Przykładowe modyfikacje wydruków w Comarch ERP Optima

Jak zmienić opis na dokumencie ‘Ponaglenia zapłaty’ aby wskazać termin do uregulowania należności?
 1. W programie Comarch ERP Optima z menu wybieramy Kasa/Bank/Ponaglenia zapłaty.
 2. Otwieramy naliczony dokument ponaglenia zapłaty.
 3. Następnie pod ikoną drukarki  z menu Wydruk danych wybieramy Generator Raportów …
 4. Wyświetlone zostanie okno, w którym wybieramy za pomocą  wydruk Wzór standard (Ponaglenie zapłaty (GenRap)).
 5. Wydruk otworzy się w Edytorze Generatora Raportów.
 6. Następnie z menu dostępnego po lewej stronie, wybieramy zakładkę Struktura
 7. Z listy dostępnych opcji wybieramy OpisDolny. na dokumencie Ponaglenia zapłaty ten opis automatycznie zostanie podświetlony.
 8. Przechodzimy do pola Wyrażenie. Za pomocą Kreatora wyrażeń.. zmieniamy treść opisu. „W razie braku wpłaty w terminie do 14 dni od daty wystawienia tego dokumentu, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji."
 9. Zapisujemy Kreator wyrażeń .. przyciskiem 
 10. Zapisujemy zmieniony wydruk wybierając Plik /Zakończ i zapisz jako....

Jak zmienić opis na dokumencie ‘Potwierdzenia salda’ jeśli na podglądzie podpowiada się tylko odcinek A?

 1. W programie Comarch ERP Optima z menu wybieramy Kasa/Bank/Potwierdzenie salda.
 2. Otwieramy naliczony dokument potwierdzenia salda.
 3. Następnie pod ikoną drukarki z menu Wydruk danych wybieramy Generator Raportów …
 4. Wyświetlone zostanie okno, w którym wybieramy za pomocą wydruk Wzór standard (Potwierdzenie salda (GenRap).
 5. Wydruk otworzy się w Edytorze Generatora Raportów.
 6. Następnie z menu dostępnego po lewej stronie, wybieramy zakładkę Struktura
 7. Z listy dostępnych opcji wybieramy OpisGórny. na dokumencie Potwierdzenia salda ten opis automatycznie zostanie podświetlony.
 8. Przechodzimy do pola Wyrażenie Za pomocą Kreatora wyrażeń.  otwieramy treść opisu. Tutaj pojawią się opisy zarówno dla odcinka a jak i dla odcinka B. if(param("CDN_NrKopii") == "" || param("CDN_NrKopii") == "1","Opis na odcinku A", "Opis na odcinku B")
 9. Po dostosowaniu opisu zapisujemy Kreator wyrażeń przyciskiem 
 10. Zapisujemy zmieniony wydruk wybierając Plik/Zakończ i zapisz jako....

Jak na wydruku Faktury sprzedaży dodać kolumnę z kodem towaru?

 1. Z poziomu modułu Handel wybieramy Faktury sprzedaży.
 2. Edytujemy za pomocą ikony dowolny formularz Faktury Sprzedaży.
 3. Uruchamiamy pod ikoną drukarki  menu Wydruk danych, a następnie z listy wybieramy opcję Generator Raportów …
 4. Z okna Lista wydruków za pomocą ikony lupy  otwieramy do edycji wzorzec, na podstawie którego chcemy przeprowadzić modyfikację np. Wzór standard (Faktura VAT (GenRap)).
  Generator raportów
 5. Po chwili wzorzec otworzy się w Edytorze Generatora Raportów.
  Wzorzec Faktury VAT
  Uwaga
  Jeśli dokument (np. Faktura), na podstawie którego modyfikujemy wzorzec został przed modyfikacją zapisany (do bufora (na zielono) lub na stałe) , to wydruk w Edytorze Generatora Raportów po chwili zostanie wypełniony przykładowymi danymi z dokumentu – jak na zrzucie powyżej. Takie działanie Edytora pomoże Użytkowniku w ocenie poprawności zmian wprowadzonych podczas edycji. Jeśli jednak dokument nie był wcześniej zapisany (choćby do bufora) w poszczególnych kolumnach wzorca wydruku pojawi się treść „brak danych”. Nie jest to błąd, ale może utrudnić modyfikację wydruku zwłaszcza początkującym Użytkownikom.
 6. Na wydrukach Faktury Sprzedaży standardowo prezentowana jest Nazwa towaru.
 7. Ustawiamy zatem kursor w nagłówku tej kolumny, za którą chcemy umieścić nowe dane. Załóżmy, że w naszym przykładzie kolumna Kod towaru ma się znaleźć tuż za kolumną z liczbą porządkową. Ustawiamy kursor w kolumnie Lp. i w menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszy) wybieramy opcję Wstaw kolumnę - w efekcie kolumna nagłówka zostanie dodana.
 8. W nowym nagłówku wpisujemy nazwę kolumny np. Kod towaru.
 9. W przypadku niektórych wydruków opcja wstaw kolumnę wywołana z nagłówka dodaje dodatkową kolumnę zarówno w nagłówku jak i na pozycjach dokumentu. w przypadku wzorca Faktura VAT/Wzór standard (GenRap) kolumnę w nagłówku i na pozycjach trzeba dodać oddzielnie. w tym celu należy ustawić kursor na pozycji faktury w tej kolumnie, za którą chcemy dodać nową (w naszym przykładzie w kolumnie z liczbą porządkową 1) i ponownie wybrać w menu kontekstowym opcję Wstaw kolumnę.
 10. Szerokość kolumn można dostosować przesuwając w prawo/lub w lewo ich krawędzie.
 11. Po dodaniu kolumny pozostaje jedynie wstawić w niej odpowiednie dane z bazy danych. w tym celu ustawiamy kursor w nowo utworzonej kolumnie Kod towaru na wysokości pozycji. Następnie w panelu po lewej stronie okna na zakładce Dane, odszukujemy zestaw Kod towaru i ‘chwytając’ lewym klawiszem myszy przeciągamy  w miejsce, gdzie ustawiono kursor. Po chwili wzorzec wypełni się danymi.
 12. Jeżeli chcemy się upewnić czy wydruk będzie wyglądał zgodnie z oczekiwaniami za pomocą ikony , dostępnej na pasku narzędzi można wykonać podgląd wydruku.
 13. W przypadku, gdy wydruk spełnia nasze oczekiwania należy go zapisać jako Nowy wzorzec.
 14. Służy do tego opcja dostępna w Menu głównym Edytora Plik/Zakończ i zapisz jako…
 15. W efekcie pojawi się okno Zapisz wydruk.
  Zapisywanie wydruku
 16. Jeżeli to pierwszy wzorzec jaki został przygotowany przez Użytkownika należy uzupełnić pola Nazwa wydruku: tu nadajemy sugestywną nazwę dla konkretnego wzorca np. Kolumny kod i nazwa oraz przy zaznaczonym parametrze Wydruk podłączony do nowego zestawu uzupełniamy pole Nazwa zestawu wydruków: tu należy podać nazwę dla zestawu wydruków np. Faktura VAT (użytkownika). Przy tworzeniu kolejnych wzorców można nowe wydruki zapisywać jako Wydruk podłączony do istniejącego zestawu.
 17. Po zapisie zmodyfikowany wzorzec będzie dostępny na liście wydruków z poziomu otwartego formularza Faktury sprzedaży.
Podgląd Faktury VAT

Jak wstawić logo na Fakturze sprzedaży?

 1. Aby wstawić logo na wydruku faktury należy uruchomić Edytor Generatora Raportów postępując jak w poprzednim przykładzie.
 2. Z poziomu Edytora należy ustawić kursor w obszarze, w którym chcemy wstawić logo np. w nagłówku w sekcji z pieczątką firmy.
 3. Z menu głównego należy wybrać opcję – Wstaw >  i wskazać plik na dysku który ma zostać wstawiony na wydruku.
 4. Obraz zostanie dodany we wskazanym miejscu. Po zaznaczeniu obrazka w menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszy) można wybrać opcję Wymiar obrazu… aby zmienić rozmiar obrazu.
  Ustawianie wymiarów obrazu
  Uwaga
  na stronie pomocy w obszarze Handel zamieszczono film o nazwie "Modyfikowanie wydruków w Generatorze Raportów" prezentujący metodę dodania logo na fakturze.

Jak podłączyć własny wzór Faktury jako wydruk seryjny działający z poziomu listy dokumentów?

Często zdarza się, że Użytkownik musi wydrukować jednocześnie dużą ilość dokumentów. w programie Comarch ERP Optima znajdziemy gotowe wzorce do wydruku seryjnego Faktur Sprzedaży, ale co w przypadku, gdy mamy już przygotowany własny wzór i chcielibyśmy go używać również jako wydruk seryjny?
 1. W pierwszej kolejności należy wyeksportować do pliku definicję wydruku Użytkownika. w tym celu należy z poziomu otwartego formularza Faktury Sprzedaży wybrać pod ikoną drukarki Wydruk danych , a następnie z listy Konfigurację wydruków…
 2. W oknie Konfiguracja wydruków… należy odszukać format wydruku, który ma posłużyć za wzór również do wydruków seryjnych i otworzyć go za pomocą ikony lupy.
  Konfiguracja wydruków
 3. W oknie Edycja wydruku wybieramy zakładkę Definicja, a następnie za pomocą ikony  (Eksportuj definicję do pliku) zapisujemy definicję wzorca we wskazanym na dysku komputera miejscu.
 4. Wydruk należy teraz zaimportować, tak aby można było drukować zaznaczone dokumenty seryjnie z poziomu listy. Należy zatem przejść na listę Faktur Sprzedaży i w menu dostępnych wydruków wybrać opcję Konfiguracja wydruków…
 5. W oknie Wydruki należy ustawić kursor na gałęzi Lista faktur  i w menu kontekstowym (prawy klawisz myszy) wybrać Dodaj zestaw do tego kontekstu. Pojawi się okno, w którym należy wypełnić pole Nazwa np. Wydruk seryjny (użytkownika) i zatwierdzić.
 6. W następnym kroku ustawiamy kursor na nowo powstałym zestawie (tu: Wydruk seryjny (użytkownika)) i w menu dostępnym pod prawym klawiszem wybieramy funkcję Dodaj wydruk do tego zestawu.
  • Okno Format wydruku należy wypełnić następująco :
  • Nadać nazwę dla naszego wydruku
  • Określić typ formatu – GenRap
  • Wydruk ma działać dla zaznaczonych na liście dokumentów i ma być seryjny – więc zaznaczymy parametry: Tabela tymczasowa oraz Seryjny
  • Jeżeli drukowany ma być tylko oryginał w polu Ilość kopii wydruku wpiszemy wartość: 1, jeśli oryginał i jedna kopia – wartość: 2 itd.
  Ustawienie formatu wydruku
 7. Z poziomu zakładki Definicja importujemy zapisaną wcześniej na dysku definicję . Format jest gotowy do zapisania.
 8. Należy na liście faktur zaznaczyć przykładowy dokument, a następnie w menu Wydruk danych  wybrać Generator Raportów… na liście wydruków Generatora Raportów wskazujemy nasz nowy wydruk i edytujemy go .
 9. W Edytorze należy ustawić kursor na napisie KOPIA (lub ORYGINAŁ) tak, by w pasku formuły pojawiło się wyrażenie if(param("CDN_NrKopii") == "" || param("CDN_NrKopii") == "0", "ORYGINAŁ", "KOPIA").
 10. W powyższym wyrażeniu należy zmienić "0" na "1" i zatwierdzić  .
 11. Podczas zamykania Edytora należy zapisać zmiany.
 12. Po tak wykonanych operacjach wydruk seryjny w postaci wybranego wzorca jest gotowy do użycia i dostępny z poziomu listy Faktur Sprzedaży.

Jak przygotować wydruk Duplikatu Faktury Sprzedaży, który zawierałby informacje o zapłaconych kwotach?

Standardowo w programie wzorzec wydruku Faktura VAT/Duplikat w stopce zawiera informację o tym, że Faktura nie została zapłacona, ponieważ wedle przepisów Duplikat Faktury powinien być zgodny z dokumentem wystawionym pierwotnie. Jeśli Użytkownikowi zależy na tym, aby na Duplikacie znalazły się informacje o wpłaconych kwotach należy zmodyfikować wydruk standardowy w Generatorze Raportów.
 1. Należy uruchomić Edytor Generatora Raportów postępując jak w pierwszym przykładzie.
 2. Ustawiając kursor w nagłówku Faktury można dopisać słowo Duplikat.
 3. Wymogiem dotyczącym Duplikatów jest umieszczenie na wydruku Daty wydruku duplikatu. w tym celu należy w wybranym przez Użytkownika miejscu wprowadzić treść „Data wydruku duplikatu:”
 4. Następnie z zestawu danych dostępnych w oknie po lewej stronie należy wybrać Parametry raportu/CDN_DataNaWydruku i przeciągnąć w stosowne miejsce.
  Parametry wydruku
 5. Po przeniesieniu daty na wydruk będzie się ona wyświetlała w nieprawidłowym formacie:
  Faktura VAT - Duplikat

  Należy kliknąć na niej prawym klawiszem myszy i wybrać w menu kontekstowym Format wyrażenia…

 6. W oknie Format wyrażenia wybrać Data i czas i zmienić format daty i czasu z opcji Inne na Data.
  Format wyrażenia
 7. Wydruk jest gotowy do zapisu.
Może się jednak zdarzyć np. podczas modyfikacji wydruku korekt, że Parametr CDN_DataNaWydruku jest niedostępny. Wówczas należałoby go dodać wedle instrukcji:
 • Będąc w wąskim oknie z zestawem danych Parametry raportu za pomocą ikony ( Dodaj parametr raportu ) dodać nowy parametr o typie Data.
 • Przechodząc Dalej należy w polu Nazwa wpisać CDN_DataNaWydruku, a następnie wcisnąć przycisk Zakończ. Nowy parametr pojawi się na liście Parametry raportu i będzie można go przeciągnąć w wybrane miejsce.
Uwaga
Ten dokument ma za zadanie ułatwić Ci pierwsze zetknięcie z aplikacją Generator Raportów. Szczegółowe informacje o aplikacji znajdziesz w bardziej rozbudowanej dokumentacji oraz u Autoryzowanych Partnerów Comarch. Zachęcamy do pogłębiania wiedzy!

Wydruk Faktury Sprzedaży w języku obcym

Z listy wydruków GenRap klikając na danym wzorze dwukrotnie lewym przyciskiem myszy lub wybierając z menu kontekstowego opcję Zmień wybieramy wzór do modyfikacji, np. Wzór standard (Faktura VAT/VAT – UE (GenRap)). Otwarty zostanie edytor Generatora Raportów, w którym należy wykonać modyfikację wydruku. W tym rozdziale pokażemy jak automatycznie pobrać na wydruk:
 • nazwę towaru w języku obcym,
 • ustalić dowolną nazwę dla typu formy płatności,
 • kwotę płatności wyrażoną słownie w j. angielskim\niemieckim czy francuskim.
Pozostałe modyfikacje, jak np. przetłumaczenie nagłówków kolumn można wykonać we własnym zakresie.

Nazwa towaru (moduł Handel Plus)

Użytkownicy modułu Handel Plus w menu Ogólne/Cennik na karcie towaru mają dostępną zakładkę Języki umożliwiającą zdefiniowanie nazwy towaru w języku obcym:
 1. edytując standardowy wydruk w Generatorze Raportów w kolumnie Nazwa towaru/usługi usuwamy wyświetlaną nazwę:
 1. z zakładki Dane (panel w lewej części okna) wybieramy opcję Ustawienia wyświetlania danych  - z wszystkimi dostępnymi elementami
 2. z zakładki Dane, z gałęzi Moje dane/ Towar/ Język obcy lewym przyciskiem myszy przeciągamy pole nazwa do kolumny Nazwa towaru/usługi, w miejsce gdzie ma być wyświetlana nazwa towaru w j. angielskim\niemieckim: 
 3. na dodanej do wydruku tabeli z nazwą towaru, z menu kontekstowego wybieramy opcję Filtruj
 4. W oknie Filtry, w sekcji Dostępne pola, z gałęzi Wszystkie pola tworzymy filtr dla pola nazwa ustalając np.: a) nazwa równe 2 dla j. angielskiego b) nazwa równe 3 dla j. niemieckiego itd.  
 1. mając kursor ustawiony w polu z nazwą towaru w j. obcym
…z menu Zestawienie wybieramy opcję Zwiń do – Minimum. Otrzymujemy nazwę towaru w j. angielskim:

Forma płatności

Na wydruku standardowo drukowana jest nazwa formy płatności (wybrana w polu Płatność na formularzu FA). Można wykonać taką modyfikację wydruku, że dla wszystkich płatności o typie gotówka/przelew/karta będzie drukowana ustalona przez Użytkownika wartość. Typy form płatności wybieranych na FA można sprawdzić w Konfiguracji firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności – kolumna Typ. W celu wykonania modyfikacji należy:
 1. usunąć z wydruku nazwę formy płatności:
 2. następnie z zakładki Dane, z gałęzi Moje dane/Faktura Sprzedaży/ Formy płatności lewym przyciskiem myszy przeciągnąć pole  w miejsce, gdzie ma być drukowana płatność:

  Po wykonaniu tej operacji na wydruku pojawi się typ formy płatności: dla gotówki – 1, dla przelewu – 2, dla karty - 3.

 3. Klikając na dodaną cyfrę prawym przyciskiem myszy, należy wybrać opcję Format wyrażenia:
Na zakładce Formatowanie dla opcji Lista wartości przyciskiem Dodaj należy utworzyć listę nazw form płatności, które będą drukowane względem typu formy płatności: Dla płatności o typie gotówka na podstawie powyższej modyfikacji otrzymamy:

Wartość Faktury Sprzedaży wyrażona słownie

Aby na wydruku kwota płatności drukowana była w języku angielskim/niemieckim czy francuskim należy:
 1. z menu Widok wybrać opcję Nagłówek i Stopka, aby uaktywnić do edycji stopkę Faktury
 2. ustawiając kursor w polu z kwotą słownie w pasku formuły pojawi się wyrażenie: 
 3. jeżeli wartość Faktury słownie ma być automatycznie przetłumaczona na inny język należy w treści formuły #wordy(RazemDoZaplaty, "zł", "/100", "tn", "pl") zamienić pl na: en - jeżeli ma być to język angielski, de - jeżeli ma być to język niemiecki, fr - jeżeli ma być to język francuski.
Aby formuła była aktywna należy ją zatwierdzić przyciskiem . Jesteś teraz gotowy do rozpoczęcia pracy z narzędziem Generator Raportów w programie Comarch ERP Optima.

Powodzenia!

   

Instrukcja użytkowania

Dla użytkowników programu Comarch ERP Optima zostało udostępnione zintegrowane narzędzie pozwalające na tworzenie wydruków. W programie zostały przygotowane wydruki GenRap, które mogą być przez użytkownika zmodyfikowane i dostosowane do jego potrzeb w edytorze Generatora Raportów. Możliwe są modyfikacje od najprostszych, czyli np. zmiana kroju czcionki, zmiana kolejności wyświetlania kolumn zestawień, poprzez nieco bardziej skomplikowane jak np. dodawanie własnych kolumn z danymi, grupowanie, uzależniania sposobu wyświetlania od wartości danych, do najbardziej ciekawych np. budowanie własnych raportów.
W systemie Comarch ERP Optima wydruki utworzone w Generatorze Raportów dostępne są w następujących miejscach:
Ogólne.
 • formularz karty kontrahenta – wydruk karty kontrahenta
 • lista kontrahentów – wydruk listy kontrahentów, wydruk listy dokumentów nierozliczonych kontrahenta, wydruk etykiet adresowych
 • formularz towaru – wydruk etykiet towarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm)
 • lista towarów – wydruk listy towarów, wydruk etykiet towarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm), raport sprzedaży wg kodu
Moduł Kasa/Bank.
 • formularz noty odsetkowej – wydruk nota odsetkowa
 • formularz ponaglenia zapłaty – wydruk ponaglenia zapłaty
 • formularz potwierdzenia salda – wydruk potwierdzenia salda
 • formularz zapisu kasowego/bankowego – wydruk KP, KW
 • lista dokumentów rozliczających – wydruk listy dokumentów rozliczających
Moduł Faktury.
 • formularz faktury sprzedaży – wydruk faktura sprzedaży, faktura VAT UE, faktura eksportowa w walucie, faktura zaliczkowa, faktura zaliczkowa w walucie.
 • formularz faktury sprzedaży korekta – wydruk faktury sprzedaży korekty ilości, wartości, stawki VAT
 • lista faktur sprzedaży – wydruk listy faktur sprzedaży
 • formularz paragonu – wydruk paragonu
 • lista paragonów – wydruk listy paragonów
 • formularz faktury Pro Forma – wydruk faktura Pro Forma
 • lista faktur Pro Forma – wydruk listy faktur Pro Forma
 • formularz faktury zakupu – wydruk faktury zakupu, wydruk etykiet towarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm)
 • lista faktur zakupu – wydruk listy faktur zakupu
 • formularz faktury wewnętrznej sprzedaży – wydruk faktury wewnętrznej sprzedaży
 • formularz faktury wewnętrznej zakupu – wydruk faktury wewnętrznej zakupu
 • formularz faktury wewnętrznej sprzedaży korekta – wydruk korekty faktury wewnętrznej sprzedaży (korekta ilości, wartości, stawki VAT)
 • formularz faktury wewnętrznej zakupu korekta – wydruk korekty faktury wewnętrznej zakupu (korekta ilości, wartości, stawki VAT)
 • lista faktur wewnętrznych sprzedaży – wydruk listy faktur wewnętrznych sprzedaży
 • lista faktur wewnętrznych zakupu – wydruk listy faktur wewnętrznych zakupu
 • formularz faktury RR– wydruk faktury RR
 • lista faktur zakupu – wydruk listy faktur RR
Moduł Handel.
 • formularz dokumentu Tax Free – wydruk dokumentu Tax Free
 • lista dokumentów Tax Free – wydruk listy dokumentów Tax Free
 • formularz rezerwacji odbiorcy – wydruk rezerwacji odbiorcy, wydruk potwierdzenia rezerwacji
 • lista rezerwacji odbiorcy – wydruk listy rezerwacji odbiorcy
 • formularz zamówienia dostawcy – wydruk zamówienia dostawcy
 • lista zamówień dostawcy – wydruk listy zamówień dostawcy
 • lista zasobów – wydruk listy zasobów, wydruk etykiet towarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm), wydruk bilansu handlowego towaru, wydruk spisu z natury
 • formularz wydania zewnętrznego – wydruk wydania zewnętrznego, wydruk wg dostaw pobranych na WZ
 • formularz wydania zewnętrznego korekta – wydruk korekty wydania zewnętrznego (korekta ilości, korekta wartości, korekta kosztu)
 • lista wydań zewnętrznych – wydruk listy wydań zewnętrznych, wydruk rozliczenie kosztów zakupu (RKZ)
 • formularz przyjęcia zewnętrznego – wydruk przyjęcia zewnętrznego (2 rodzaje), wydruk etykiet towarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm), wydruk przyjętych partii dostaw
 • formularz przyjęcia zewnętrznego korekta – wydruk przyjęcia zewnętrznego korekta (korekta ilości, korekta wartości, graniczna korekta wartości)
 • lista przyjęć zewnętrznych – wydruk listy przyjęć zewnętrznych
 • formularz rozchodu wewnętrznego – wydruk rozchodu wewnętrznego (2 rodzaje), wydruk wg dostaw pobranych na RW
 • formularz przyjęcia wewnętrznego – wydruk przyjęcia wewnętrznego (2 rodzaje), wydruk etykiet towarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm), wydruk przyjętych partii dostaw
 • formularz przesunięcia międzymagazynowego – wydruk przesunięcia międzymagazynowego
 • lista przesunięć międzymagazynowych – wydruk listy przesunięć międzymagazynowych
 • formularz wydania kaucji – wydruk wydania kaucji
 • formularz wydania kaucji korekta – wydruk korekty wydania kaucji (korekta ilości, korekta wartości)
 • lista wydań kaucji– wydruk listy wydań kaucji, wydruk rozliczenie kosztów zakupu (RKZ)
 • formularz przyjęcia kaucji – wydruk przyjęcia kaucji
 • formularz przyjęcia kaucji korekta – wydruk korekty wydania kaucji (korekta ilości, korekta wartości)
 • lista przyjęć kaucji– wydruk listy przyjęć kaucji
Moduł Płace i Kadry.
 • formularz pracownika – wydruki: czas pracy pracownika oraz zaświadczenie o zatrudnieniu
 • lista pracowników – wydruki: listy pracowników, lista zapisów historycznych pracownika, lista wszystkich kwalifikacji pracownika, limity nieobecności, lista obecności, lista obecności wg kalendarza
 • wypłaty pracowników – wydruki: lista płac szczegółowa bez czasu pracy, lista płac szczegółowa z czasem pracy, lista płac skrócona
 • listy płac – wydruki: lista płac zbiorcza z czasem pracy, lista płac zbiorcza bez czasu pracy, lista płac szczegółowa bez czasu pracy, lista płac szczegółowa z czasem pracy, lista płac skrócona
 • formularz listy płac – kwitek wypłaty
Moduł CRM.
 • formularz kontaktu – wydruk kontaktu /zadania
 • lista kontaktów i zadań – lista kontaktów operatora, lista kontaktów operatora wg kontrahentów, lista kontaktów kontrahenta, lista kontaktów i zadań wg wątków
Moduł Serwis.
 • formularz zlecenia serwisowego - wydruki: przyjęcie do serwisu, przyjęcie do serwisu z powiązanymi urządzeniami, przyjęcie do serwisu wg wykonanych czynności oraz wykorzystanych części; wydanie z serwisu
 • lista zleceń serwisowych – wydruk listy zleceń serwisowych
Moduł Księgowość.
 • formularz rejestru VAT – wydruki faktury wewnętrznej, wydruk noty korygującej
Moduł Obieg Dokumentów.
 • lista dokumentów – wydruk listy dokumentów, wydruk listy dokumentów wg atrybutów

Instalacja Generatora Raportów

Generator Raportów jest domyślnie instalowany łącznie z Comarch ERP Optima. Generator Raportów wymaga środowiska .NET Framework (wersja 2.0 lub nowsza), które jest również instalowane łącznie z Comarch ERP Optima.
Uwaga
Generator Raportów dostarczany z Comarch ERP Optima wymaga środowiska .NET Framework w wersji 2.0
W przypadku komunikatu o braku Instalatora systemu Microsoft Windows w wersji 3.0 podczas instalacji środowiska .NET 2.0, konieczne jest zainstalowanie Windows Installera w wersji, co najmniej 3.0 (na płycie dostępny jest składnik w wersji 3.1, patrz: Instalacja programu -> Instalacja modułów dodatkowych -> Instalacja Generatora raportów). Środowisko .NET Framework 2.0 można ponadto pobrać ze strony: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5 Składnik Windows Installer 3.1 jest dostępny pod adresem: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=889482fc-5f56-4a38-b838-de776fd4138c Aby uzyskać kilkukrotne przyspieszenie uruchamiania Generatora Raportów należy wywołać ngen_install.bat. ngen_install.bat uruchamiany jest automatycznie podczas instalacji; po instalacji wykonuje się jeszcze przez kilka minut w tle. Plik domyślnie znajduje się w katalogu C:\Program Files\CDN OPT!MA\GenRap\Com\Lib.

Obsługa z poziomu Comarch ERP Optima

Zdefiniowane domyślnie wydruki GenRap wyróżniają się wśród innych wspólną końcówką nazwy: (GenRap). Realizacja wydruku GenRap z poziomu Comarch ERP Optima nie różni się od realizacji pozostałych typów wydruków. Z miejsc, z których dostępne są wydruki możliwa jest również ich modyfikacja. Możliwe jest to wybraniu przycisku znajdującego się pod przyciskiem , a następnie z rozwiniętej listy należy wybrać Generator Raportów… Pojawi się okno, w którym widoczne są wszystkie raporty GenRap zdefiniowane na danej liście / formularzu. Na liście widoczna jest nazwa wydruku oraz w nawiasie grupa, do której dany wydruk należy.

Lista wydruków Generatora Raportów

Z poziomu okna listy wydruków Generatora Raportów możliwe jest wykonanie następujących operacji: - Wydruk danego raportu / Wybór opcji wydruku - Dodanie nowego raportu, - Edycja istniejącego raportu, - Usunięcie raportu - Zamknięcie okna Wybranie przycisku Dodaj Raport, lub Edycja raportu, wywołuje Edytor Generatora Raportów. Po modyfikacji wydruku w Edytorze Generatora Raportów i wybraniu opcji Zapisz należy zdecydować, pod jaką nazwą ma być widoczny wydruk w programie oraz czy ma zostać zapisany w nowej grupie wydruków (wtedy należy podać jej nazwę), czy w już istniejącej grupie wydruków.
Okno zapisu wydruku Generatora Raportów
Po zapisie wydruk będzie dostępny z poziomu Comarch ERP Optima w podobny sposób jak pozostałe wydruki. Predefiniowane wydruki są wyróżnione na liście kolorem szarym, nie można ich usunąć z listy, a po edycji takiego wydruku program zaproponuje jego zapisanie pod inną nazwą – pozostawiając oryginalny wydruk niezmieniony.

Tworzenie wydruków

Wszystkie nowe wydruki powinny być oparte na parametrze Identyfikator. Parametr ten, w zależności od miejsca wywołania Generatora Raportów, przyjmuje wartości z odpowiedniej tabeli (obiektu). Wydruki list powinny być oparte o odpowiednie obiekty. Lista dostępnych obiektów znajduje się w Dodatku A.
Uwaga
Dla raportów użytkownika z Comarch ERP Optima 8.x, opartych na parametrze TrNID, należy w Ustawieniach wyświetlania danych przyjaznego schematu zmienić wartość na Wszystkie elementy z przyjaznymi nazwami. Ustawienia wyświetlania danych przyjaznego schematu dostępne są po naciśnięciu ikonki  znajdującej się na zakładce Dane

Filtry obowiązkowe GenRap

Filtry obowiązkowe GenRap pozwalają ograniczyć użytkownikom możliwość generowania (drukowania) raportów. Rozwiązanie to ma na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa danych przechowywanych w bazie danych. Użytkownik ma dostęp tylko do danych niezbędnych do stworzenia raportu. Jeśli tworzymy raport Faktury mamy dostęp do obiektu [Faktura sprzedaży], ale nie mamy do [Przyjęcie Zewnętrzne]. Dodatkowo możemy ograniczyć dostęp do danych w ramach poszczególnych obiektów. Do tego służą Filtry obowiązkowe GenRap. Filtry te definiowane są w programie Comarch ERP Optima wybierając z menu Narzędzia / Filtry obowiązkowe GenRap.

Lista Filtrów obowiązkowych dla GenRap-a

Z poziomu okna listy Filtrów obowiązkowych dla GenRap-a możliwe jest wykonanie następujących operacji: - Dodanie nowego filtra, - Edycja istniejącego filtra, - Usunięcie filtra - Zamknięcie okna Wybranie przycisku Dodanie filtra, Edycja filtra otwiera formularz filtra obowiązkowego.
Uwaga
Filtry obowiązkowe dla GenRapa-a dostępne są tylko dla użytkowników mających status administratora w programie Comarch ERP Optima

Formularz filtra obowiązkowego

Na formularzu dostępne są pola:
Filtr dlaUmożliwia wybranie z listy operatorów, względem, których filtr ma być stosowany
NazwaPrzyjazna dla użytkownika nazwa filtra.
Obiekt(y)Obiekt, dla którego filtr ma być stosowany. Możliwe jest wprowadzenie kilku obiektów oddzielonych przecinkiem.
FiltrWyrażenie filtrujące dane w ramach obiektu..

Powyższy przykład przedstawia, w jaki sposób nałożyć filtr dla użytkownika ADMIN, aby na generowanych przez niego wydrukach uwzględnione były tylko Faktury sprzedaży zatwierdzone. Na wydruku listy faktur sprzedaży dokumenty anulowane oraz w buforze zostaną pominięte. Natomiast, jeśli nastąpi próba wydrukowania faktury sprzedaży, która jest anulowana lub w buforze, wówczas wydruk będzie pusty (nie wypełni się danymi).

Uwaga
Dla Obiekt(y) należy podać bazową nazwę obiektu (tabeli), natomiast dla Filtr bazowe nazwy pól. W tych miejscach nie działają „przyjazne” nazwy obiektów oraz pól. Lista dostępnych obiektów znajduje się w Dodatku A. Generator Raportów jest czuły na wielkość liter. Należy na to zwrócić szczególną uwagę wprowadzając dane do pól Obiekt(y), Filtr. Warunkiem zadziałania filtrów jest włączenie parametru „Stosuj filtry obowiązkowe” w Konfiguracji programu/Użytkowe/Parametry oraz zdefiniowanie przynajmniej jednego filtra dla aktualnie zalogowanego użytkownika.

Edytor Generatora raportów

Wygląd okna edytora Generatora raportów

Na samej górze okna znajduje się menu główne. Pod nim umieszczone są paski narzędzi. Raport prezentowany jest w układzie wydruku. Na górze i po lewej stronie widoczne są linijki z podziałką centymetrową. Na lewo od raportu zebrane są zakładki z danymi (zakładka dane, Selekcje, Linki), z których jedna jest wysunięta na pierwszy plan. Zakładki można chować i pokazywać. Na dole okna widnieje pasek stanu wyświetlający stan połączenia z bazą danych, stan aplikacji oraz numer bieżącej strony i liczbę stron raportu.

Dostosowanie widoku

Jak schować lub pokazać pasek narzędzi?
 • wybierz pasek, który chcesz schować lub pokazać z menu Widok/Paski narzędzi
Jak schować lub pokazać zakładki?
 • wybierz z menu Widok/ Zakładki
Jak wysunąć zakładkę na pierwszy plan?
 • jeśli zakładki są schowane, pokaż je
 • kliknij na nagłówek zakładki, którą chcesz wysunąć

Wydawanie poleceń

Wszystkie polecenia dostępne są z menu głównego i kontekstowego. Część z nich dostępna jest dodatkowo poprzez paski narzędzi. Polecenia, których nie można w danej chwili wykonać, są wyszarzone. Jak wydać polecenie z menu głównego?
 • kliknij na nagłówek menu, w którym znajduje się polecenie
 • kliknij w rozwiniętym menu na pozycję z poleceniem, które chcesz wybrać
Jak wydać polecenie z menu kontekstowego?
 • kliknij prawym przyciskiem myszy
 • kliknij w rozwiniętym menu na pozycję z poleceniem, które chcesz wybrać
Jak wydać polecenie z paska narzędzi?
 • kliknij na przycisk z ikoną polecenia, które chcesz wybrać
 • jeśli przycisku nie ma na pasku, wybierz z menu Widok/Paski narzędzi i pasek, w którym znajduje się polecenie
Jak wydać polecenie z paska narzędzi zakładki?
 • jeśli zakładka nie jest na pierwszym planie, wysuń ją
 • kliknij w nagłówku zakładki na przycisk z ikoną polecenia, które chcesz wybrać

Edycja raportu

Jak zaznaczyć dowolny fragment za pomocą myszy?
 • kliknij na początek fragmentu, który chcesz zaznaczyć
 • przytrzymując wciśnięty przycisk myszy, przeciągnij do końca fragmentu
Jak zaznaczyć dowolny fragment za pomocą klawiatury?
 • ustaw kursor na początku fragmentu, który chcesz zaznaczyć
 • przytrzymując wciśnięty klawisz <Shift>, przesuń kursor do końca fragmentu za pomocą klawiszy strzałek
Jak szybko zaznaczyć wyraz lub akapit?
 • chcąc zaznaczyć wyraz kliknij na wyraz dwa razy pod rząd, a chcąc zaznaczyć akapit kliknij na dany akapit trzy razy pod rząd
Jak szybko zaznaczyć ciąg spacji?
 • kliknij dwa razy pod rząd na dowolne miejsce w ciągu spacji, który chcesz zaznaczyć
Jak szybko zaznaczyć pojedynczą tabulację?
 • kliknij dwa razy pod rząd na tabulację, którą chcesz zaznaczyć
Jak szybko zaznaczyć akapit?
 • kliknij trzy razy pod rząd na dowolne miejsce w akapicie, który chcesz zaznaczyć
Jak szybko zaznaczyć kolumnę zestawienia?
 • kliknij na zielony kwadracik nad kolumną, którą chcesz zaznaczyć
Jak szybko zaznaczyć kilka kolumn zestawienia?
 • Przytrzymując wciśnięty klawisz <Shift> kliknij na zielony kwadracik nad kolumnami, które chcesz zaznaczyć
Jak szybko zaznaczyć cały raport?
 • wybierz z menu Edycja/Zaznacz wszystko
 • albo użyj kombinacji klawiszy <Ctrl>+<A>
Jak wyciąć fragment raportu?
 • zaznacz fragment raportu, który chcesz wyciąć
 • wybierz ikonę nożyczek z paska narzędzi Standardowy
 • albo wybierz Wytnij z menu kontekstowego
 • albo wybierz z menu Edycja/Wytnij
 • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<X>
 • albo użyj skrótu klawiszowego <Shift>+<Delete>
Wycięty fragment znika z raportu i trafia do schowka, skąd można go wkleić z powrotem do raportu. Jak skopiować fragment raportu?
 • zaznacz fragment raportu, który chcesz skopiować
 • wybierz ikonę zapisu z paska narzędzi Standardowy
 • albo wybierz Kopiujmenu kontekstowego
 • albo wybierz z menu Edycja/Kopiuj
 • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<C>
 • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<Insert>
Skopiowany fragment trafia do schowka, skąd można go wkleić z powrotem do raportu. Jak wkleić zawartość schowka do raportu?
 • ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wkleić zawartość schowka
 • wybierz przycisk Wklej z paska narzędzi Standardowy
 • albo wybierz Wklej z menu kontekstowego
 • albo wybierz z menu Edycja/Wklej
 • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<V>
 • albo użyj skrótu klawiszowego <Shift>+<Insert>
Wklejona zawartość pozostaje w schowku i można ją wkleić ponownie. Jak skopiować fragment raportu w formacie RTF?
 • zaznacz fragment raportu, który chcesz skopiować
 • albo wybierz z menu Edycja/Kopiuj jako RTF
 • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<Shift>+<C>
Skopiowany fragment trafia do schowka, skąd można go wkleić z powrotem do raportu. Jak wkleić zawartość schowka w formacie RTF do raportu?
 • ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wkleić zawartość schowka
 • albo wybierz z menu Edycja/Wklej specjalnie
Wklejona zawartość pozostaje w schowku i można ją wkleić ponownie. Jak cofnąć ostatnio wykonaną operację?
 • wybierz ikonę zawróconej strzałki w lewo z paska narzędzi Standardowy
 • albo wybierz z menu Edycja/Cofnij
 • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<Z>
Jak wykonać ponownie cofniętą operację?
 • wybierz ikonę zawróconej strzałki w prawo z paska narzędzi Standardowy
 • albo wybierz z menu Edycja/Ponów
 • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<Y>
Operacje "Cofnij" i "Ponów" są opisane w menu.

Praca nad raportem

Raport jest formą przedstawienia danych, czyli szablonem, który wypełnia się danymi czerpanymi z określonego źródła. GenRap umożliwia ciągły podgląd danych na raporcie. Jak pracować bez połączenia ze źródłem danych?
 • jeśli chwilowo chcesz się odłączyć od źródła danych, wybierz z menu Plik/ Pracuj w trybie offline. Możesz połączyć się ponownie, wybierając to samo polecenie.
Jak ustalić limit czerpanych danych?
 • limit czerpanych danych możesz ustalić wybierając z menu Narzędzia/ Limit danych. Podaj, ile co najwyżej pozycji pobrać ze źródła danych lub dopuść ich dowolną liczbę.
Jak odświeżyć dane?
 • wybierz z menu Widok/Odśwież
 • albo użyj klawisza <F5>
Jak znaleźć fragment tekstu?
 • wybierz ikonę okularów z paska narzędzi Standardowy
 • albo wybierz z menu Edycja/Znajdź
 • albo skrótu klawiszowego <Ctrl>+<F>
Ukaże się Okno wyszukiwania, w którym można określić:
 • kierunek poszukiwania (w górę lub dół raportu)
 • czy wyszukiwanie ma obejmować dane ze źródła danych
 • czy wyszukiwanie ma rozróżniać wielkość liter
Uwaga
Przeszukiwanie za pomocą funkcji Znajdź nie uwzględnia tekstu (danych) zawartych w nagłówku wydruku oraz w nagłówku zestawienia.
Jak wstawić nagłówek i stopkę do raportu?
 • wybierz z menu Widok/ Nagłówek i stopka
Jak wyjść z trybu edycji stopki i nagłówka?
 • wybierz z menu Widok/ Nagłówek i stopka
 • albo kliknij dwukrotnie poza obszar edycji nagłówka i stopki
Jak określić specyficzny nagłówek i stopkę dla pierwszej bądź ostatniej strony?
 • wybierz z menu Plik/ Ustawienia strony
 • w obszarze Nagłówek i stopka zaznacz opcję Na pierwszej stronie. Zaznaczenie opcji zezwala na określenie nagłówka i stopki pierwszej strony innej niż na pozostałych stronach dokumentu.
 • w obszarze Nagłówek i stopka zaznacz opcję Na ostatniej stronie. Zaznaczenie opcji zezwala na określenie nagłówka i stopki ostatniej strony innej niż na pozostałych stronach dokumentu.

Zmiana sposobu wyświetlania raportu

Jak zmniejszyć lub powiększyć raport?
 • wybierz procent powiększenia z listy Powiększenie z paska narzędzi Widok raportu
 • albo wybierz z menu Widok/ Powiększenie...
Jak przejść do danej strony raportu?
 • przejdź kursorem
 • albo wybierz stronę z listy na pasku narzędzi Nawigacja lub wybierz poprzednią stronę za pomocą strzałki w lewo, następną stronę za pomocą strzałki w prawo
 • albo wybierz z menu Edycja/Przejdź do/Strona... lub Poprzednia strona, lub Następna strona
 • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<G>
Jak podejrzeć lub ukryć linie siatki?
 • wybierz ikonę siatki z paska narzędzi Widok
 • albo wybierz z menu Widok/ Linie siatki
Jak podejrzeć lub ukryć znaki specjalne?
 • wybierz ikonę ¶ z paska narzędzi Widok
 • albo wybierz z menu Widok/ Znaki specjalne
Jak podejrzeć lub ukryć wyrażenia?
 • wybierz α β z paska narzędzi Widok
 • albo wybierz z menu Widok/ Postać wyrażeń
Jak włączyć lub wyłączyć podświetlanie wyrażeń?
 • wybierz ikonę latarki z paska narzędzi Widok
 • albo wybierz z menu Widok/ Podświetlaj formuły

Zakładka Dane

Dane są przedstawione w zakładce Dane. W zakładce tej mogą znajdować się:  Parametry raportu. Parametry raportu mogą zawierać:

parametry typu Tekst

 parametry typu Liczba

 parametry typu Data

  parametry typu Prawda/Fałsz

parametry typu Zestaw danych

 Moje dane. Stanowią podręczny zbiór danych, z tabel wykorzystywanych w Przyjaznym schemacie.  i  Zestaw danych. Zestawy danych mogą zawierać:

 kolumny

 kolumny oparte na wyrażeniu

 i   dowiązania do innych zestawów danych. Np. do zestawu danych Faktura sprzedaży umieszczone jest dowiązanie do listy dokumentów WZ powiązanych z daną fakturą.

 Funkcje

 Funkcje mogą zawierać:

 parametry funkcji

 kolumny

Ustawienia wyświetlania danych Ustawienia wyświetlania danych dostępne są po wybraniu  z paska narzędzi zakładki Dane. Ustawienia umożliwiają pracę:
 • tylko z elementami z bieżącego kontekstu
 • z wszystkimi elementami z przyjaznymi nazwami
 • z wszystkimi dostępnymi elementami
Przyrostowe przeszukiwanie schematu danych Możliwe jest zawężenie drzewka schematu danych poprzez przefiltrowanie nazw.
Przeszukiwanie przyjaznego schematu

Zakładka Struktura

Struktura raportu ułatwia nawigację po zestawieniach, wyrażeniach i parametrach użytych w raporcie.
Zakładka struktura

Wstawianie danych do raportu

Jak łatwo wstawić dane do raportu?
 • w zakładce Dane wybierz zestawienie, które chcesz wstawić
 • przeciągnij dane na raport w miejsce, gdzie chcesz je wstawić (podczas przeciągania lewy przycisk myszy musi być wciśnięty)
  • albo ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz ikonę zielonej strzałki w prawo z paska narzędzi zakładki Dane
  • albo ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz .. z menu kontekstowego
  • albo ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz z menu Wstaw/Dane
  • jeśli wstawiane zestawienie nie ma ustalonych domyślnych kolumn, wówczas pojawi się okno Kolumny zestawienia danych, które pozwoli wybrać kolumny wstawiane do raportu
Dane zostaną wstawione automatycznie w najodpowiedniejszy sposób. Jeśli istnieje kilka równie odpowiednich sposobów wstawienia danych, ukaże się okno Mapowanie, które pozwoli na wstawienie danych w sposób kontrolowany. Jak w sposób kontrolowany wstawić dane do raportu?
 • w zakładce Dane wybierz zestawienie, które chcesz wstawić
 • przeciągnij dane na raport w miejsce, gdzie chcesz je wstawić (podczas przeciągania lewy przycisk myszy musi być wciśnięty)
  • albo ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz ikonę różowej strzałki w prawo z paska narzędzi zakładki Dane
  • albo ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz Wstaw jako... z menu kontekstowego
  • albo ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz z menu Wstaw/Dane jako...
ukaże się okno Mapowanie
 • wybierz sposób wstawienia danych
 • jeśli wstawiane zestawienie nie ma ustalonych domyślnych kolumn, wówczas pojawi się okno Kolumny zestawienia danych, które pozwoli wybrać kolumny wstawiane do raportu
Jak zaznaczyć kolumny zestawienia?
 • rozwiń zestawienie które chcesz wstawić do raportu
 • ustaw kursor na kolumnie którą chcesz wstawić. Zaznaczona zostanie jedna kolumna
  • albo ustaw kursor na kolumnie, przytrzymaj wciśnięty klawisz <Shift> i ustaw kursor na innej kolumnie. Zaznaczone zostaną kolumny znajdujące się pomiędzy pierwszą i ostatnio wskazaną kolumną.
  • albo przytrzymaj wciśnięty klawisz <Ctrl> i ustaw kursor kolejno na wybranych kolumnach. W ten sposób można zaznaczyć także kolumny znajdujące się w dowiązaniach zestawienia.
Jak wstawić całe zestawienie?
 • w zakładce Dane wybierz zestawienie, które chcesz wstawić
  • albo rozwiń to zestawienie i zaznacz kolumny zestawienia, które chcesz wstawić
 • skorzystaj z łatwego wstawiania danych
  • albo skorzystaj z kontrolowanego wstawiania danych i w oknie Mapowanie wybierz opcję Dodaj tabelę
Jak wstawić pojedynczą pozycję zestawienia? Pojedynczą pozycję zestawienia można wstawić do raportu tylko czyniąc ją parametrem raportu. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób:
 • nadaj raportowi parametr typu pozycja zestawienia
 • w zakładce Dane z katalogu Parametry Raportu wybierz nadany parametr
 • skorzystaj z łatwego wstawiania danych
Drugi sposób:
 • skorzystaj z kontrolowanego wstawiania danych i w oknie Mapowanie wybierz opcję Dodaj nowy parametr
Jak wstawić dowiązane pozycje zestawienia? Wstawiając dowiązane pozycje zestawienia, możesz wyjść z dowolnego końca powiązania. Jak wyjść od zestawienia, które jest dowiązane?
 • w zakładce Dane wybierz zestawienie, które chcesz wstawić
  • albo rozwiń to zestawienie i zaznacz jego kolumny, które chcesz wstawić
 • skorzystaj z łatwego wstawiania danych
  • albo skorzystaj z kontrolowanego wstawiania danych i w oknie Mapowanie wybierz, z czym skojarzyć dowiązanie
Jak wyjść od zestawienia, do którego jest dowiązanie?
 • w zakładce Dane rozwiń zestawienie, z którym chcesz powiązać pozycje
 • jeśli chcesz wstawić pozycje powiązane pośrednio, rozwiń powiązanie, które ma pośredniczyć - możesz to zrobić dowolnie wiele razy
 • zaznacz powiązanie z zestawieniem, którego pozycje chcesz wstawić
  • albo rozwiń to powiązanie i zaznacz jego kolumny, które chcesz wstawić
 • skorzystaj z łatwego wstawiania danych
  • albo skorzystaj z kontrolowanego wstawiania danych i w oknie Mapowanie wybierz, z czym skojarzyć dowiązanie

Parametry raportu

Jak uzależnić raport od wartości parametrów? Raportowi można nadać parametry. Każdy parametr ma swoją nazwę, typ i aktualną wartość. Nadanie parametru nie musi powodować wstawienia go do raportu. Ten sam parametr możne być wykorzystany w różnych miejscach raportu. Jak dodać do raportu parametr typu tekst?
 • w zakładce Dane wybierz ikonę z literą P z paska narzędzi
  • albo wybierz Dodaj parametr raportu z menu kontekstowego
ukaże się okno Nowy parametr raportu
 • spośród opcji Typ wybierz Tekst, a następnie wybierz przycisk Dalej
 • wypełnij pola NazwaWartość
 • wybierz przycisk Zakończ
Jak dodać do raportu parametr typu liczba?
 • w zakładce Dane wybierz ikonę z literą P z paska narzędzi
  • albo wybierz Dodaj parametr raportu z menu kontekstowego
ukaże się okno Nowy parametr raportu
 • spośród opcji Typ wybierz Liczba, a następnie wybierz przycisk Dalej
 • wypełnij pola Nazwa i Wartość
Jeśli podasz wartość nie będącą liczbą, w nagłówku okna pojawi się komunikat o błędzie
 • wybierz przycisk Zakończ
Jak dodać do raportu parametr typu data i czas?
 • w zakładce Dane wybierz ikonę z literą P z paska narzędzi
  • albo wybierz Dodaj parametr raportu z menu kontekstowego
ukaże się okno Nowy parametr raportu
 • spośród opcji Typ wybierz Data, a następnie wybierz przycisk Dalej
 • wypełnij pola NazwaWartość, podając datę w formacie YYYY-MM-DD, po której po odstępie może wystąpić czas w jednym z formatów: HH-MM-SS lub HH-MM-SS-sss
jeśli podasz wartość niezgodną z powyższym formatem, w nagłówku okna pojawi się komunikat o błędzie
 • wybierz przycisk Zakończ
Jak dodać do raportu parametr typu prawda albo fałsz?
 • w zakładce Dane wybierz ikonę z literą P z paska narzędzi
  • albo wybierz Dodaj parametr raportu z menu kontekstowego
ukaże się okno Nowy parametr raportu
 • spośród opcji Typ wybierz Prawda/Fałsz, a następnie wybierz przycisk Dalej
 • wypełnij pole Nazwa i wybierz z listy Wartość Prawda albo Fałsz
 • wybierz przycisk Zakończ
Jak dodać do raportu parametr typu element zestawu danych? Wartość parametru typu pozycja zestawienia określa się podając identyfikator tej pozycji. Identyfikator jest zwykle pojedynczą liczbą, ale może też się składać z kilku wartości oddzielonych przecinkiem. Parametr tego typu możesz nadać na kilka sposobów. Sposób pierwszy:
 • z zakładki Dane wybierz zestaw danych z gałęzi Moje Dane
 • w zakładce Dane wybierz ikonę z literą P z paska narzędzi
  • albo wybierz Dodaj parametr raportu z menu kontekstowego
ukaże się okno Nowy parametr raportu, w którym wybrany już będzie odpowiedni typ parametru
 • wybierz przycisk Dalej
 • wypełnij pole Nazwa
 • parametrowi zostanie nadana domyślna wartość, którą możesz zmienić wybierając przycisk Ustaw wartość
 • wybierz przycisk Zakończ
Sposób drugi od razu ze wstawianiem:
 • skorzystaj z kontrolowanego wstawiania danych
 • w oknie Mapowanie wybierz opcję Jako nowy parametr
Sposób trzeci:
 • w zakładce Dane wybierz ikonę z literą P z paska narzędzi
  • albo wybierz Dodaj parametr raportu z menu kontekstowego
ukaże się okno Nowy parametr raportu
 • spośród opcji Typ wybierz Element zestawu danych
 • wybierz zestaw danych z listy zestawów danych, a następnie wybierz przycisk Dalej
 • wypełnij pole Nazwa
 • wybierz przycisk Ustaw wartość
 • podaj wartość parametru wybierając identyfikator pozycji
 • wybierz przycisk Zakończ
Uwaga
W przypadku, gdy podczas tworzenia parametru nie jest znana jego wartość możliwy jest wybór opcji Wartość nieznana. Podczas używania w raporcie parametru z nieznaną wartością mogą wystąpić błędy podczas generowania raportu.
Jak dodać parametr oparty na liście wartości?
 • w zakładce Dane wybierz ikonę z literą P z paska narzędzi
  • albo wybierz Dodaj parametr raportu z menu kontekstowego
ukaże się okno Nowy parametr raportu
 • spośród opcji Typ wybierz odpowiedni typ parametru
 • w sekcji Opcje specjalne zaznacz Lista wartości, a następnie wybierz przycisk Dalej
 • wypełnij pole Nazwa
 • dla każdej wartości z listy, wypełnij pole Wartość, a następnie wybierz przycisk Dodaj
 • wybierz przycisk Zakończ
Uwaga
Opcja Lista wartości jest dostępna tylko jeśli wybranym typem parametru jest: Tekst, Liczba lub Data.
Jak zmienić wartość parametru typu tekst, liczba, data i wartość logiczna?
 • w zakładce Dane rozwiń gałąź Parametry raportu
 • wybierz z listy parametr, którego wartość chcesz zmienić
 • z menu kontekstowego wybierz Właściwości
  • albo użyj skrótu klawiszowego <F3>
 • wypełnij pola Nazwa i Wartość
Jak zmienić wartość parametru typu pozycja zestawienia? Sposób pierwszy:
 • na pasku narzędzi Parametry raportu wybierz z listy parametr, którego wartość chcesz zmienić
 • za pomocą przycisków strzałka w lewo z kreską (pierwsza pozycja), strzałka w lewo  (poprzednia pozycja), strzałka w prawo (następna pozycja) i strzałka w prawo z kreską (ostatnia pozycja) zmieniaj pozycje zestawienia będące wartością parametru
Sposób drugi:
 • w zakładce Dane rozwiń gałąź Parametry raportu
 • wybierz z listy parametr, którego wartość chcesz zmienić
 • z menu kontekstowego wybierz Właściwości
  • albo użyj skrótu klawiszowego <F3>
 • wybierz przycisk Ustaw wartość
 • podaj identyfikator pozycji zestawienia, która ma się stać wartością parametru

Jak wstawić zestawienie oparte na funkcji?

 • upewnij się, że w zakładce Dane widoczne są funkcje
 • wybierz funkcję, na której chcesz oprzeć wstawiane zestawienie
 • skorzystaj z łatwego wstawiania danych
  • albo skorzystaj z kontrolowanego wstawiania danych
ukaże się okno Parametry funkcji
 • podaj parametry funkcji

Wyrażenia raportu

Jak wstawić wyrażenie do raportu?
 • ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić wyrażenie
 • na pasku narzędzi Wyrażenie wypełnij pole Wyrażenie (na prawo od znaku równości ). Przy wypełnianiu pola można posłużyć się kreatorem wyrażeń, wybierając przycisk λ
 • na pasku narzędzi Wyrażenie wypełnij pole Nazwa (na lewo od znaku równości). Jeśli pole nie zostanie wypełnione nazwa zostanie przypisana automatycznie
 • zaakceptuj wyrażenie, wybierając ∨
Wyrażenie wprowadzone za pomocą kreatora wyrażeń zostanie zaakceptowana automatycznie Jak zmienić postać wyrażenia?
 • ustaw kursor na wyrażeniu, które chcesz zmienić
 • na pasku narzędzi Wyrażenie zmień pole Wyrażenie (na prawo od znaku równości). Przy zmianie wartości można posłużyć się kreatorem wyrażeń, wybierając przycisk λ
 • możliwa jest także zmiana Nazwy wyrażenia, edytując pole Nazwa
 • zaakceptuj wyrażenie, wybierając 
Uwaga
Do wyrażeń zdefiniowanych w raporcie można odwoływać się poprzez ich nazwę

Operacje na danych w raporcie

Jak łatwo przemieścić dane na raporcie?
 • zaznacz fragment raportu z danymi, które chcesz przemieścić
 • jeśli chcesz, aby dane dodatkowo pozostały tam, skąd je bierzesz, skopiuj je i wklej w miejsce, gdzie chcesz je przemieścić
 • w przeciwnym razie przeciągnij dane w miejsce, gdzie chcesz je przemieścić
 • albo wytnij je i wklej w miejsce, gdzie chcesz je przemieścić
Jak w sposób kontrolowany przemieścić dane na raporcie?
 • zaznacz fragment raportu z danymi, które chcesz przemieścić
 • jeśli chcesz, aby dane dodatkowo pozostały tam, skąd je bierzesz, skopiuj je, a w przeciwnym razie wytnij
 • ustaw kursor w miejscu, w które chcesz przemieścić dane
 • wybierz Wklej jako... z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Edycja/Wklej jako...
Jak uniknąć błędów wynikłych ze skopiowania i wklejenia danych?
 • wybierz z menu Narzędzia/ Rozwiń wyrażenia
 • przemieść dane
Przykładowo: na wydruku listy pracowników chcemy dodać średnią stawkę pracownika. Nie interesują nas jednak stawki poszczególnych pracowników, a jedynie średnia. Dodajemy więc wyrażenie, które wyciąga średnią ze stawek. Przed usunięciem stawek poszczególnych pracowników należy rozwinąć wyrażenie. Jak uniknąć błędów wynikłych z wycięcia danych na stałe?
 • wybierz z menu Narzędzia/ Rozwiń wyrażenia
 • ponownie przemieść dane
Podczas przemieszczania, kopiowania, usuwania danych z raportu Generator Raportów automatycznie rozwija wyrażenia. Jak określić format wyrażenia lub kolumny?
 • ustaw kursor na wyrażeniu, dla którego chcesz określić format
 • ustaw kursor w zestawieniu na kolumnie, której format chcesz określić
 • wybierz z menu Format/ Wyrażenie...
  • albo z menu kontekstowego wybierz Format wyrażenia…
Pokaże się okno Format wyrażenia
 • wybierz z listy po lewej typ danych reprezentowanych przez tę kolumnę, a następnie określ ich format wypełniając odpowiednie pola w obszarze po prawej
Istnieje możliwość prostego przypisania wartościom liczbowym pól odpowiadających im opisów. W tym celu należy wybrać opcję Lista wartości.
Przykład
Pole Bufor przyjmuje wartości -1, 0, 1 co oznacza dokument anulowany, zatwierdzony, dokument w buforze. Na liście wartości możemy przypisać dla wartości 1 opis „Bufor”. Jeśli dla jakiejś wartości nie został przypisany opis, wówczas wyświetli się opis domyślny lub wartość pobrana bezpośrednio z bazy danych (zależnie od ustawienia). 
Formularz formatu wyrażenia

Jak zmienić wygląd tekstu

Aby zmienić wygląd tylko dla wybranego fragmentu tekstu, najpierw zaznacz ten fragment. Jak zmienić krój czcionki?
 • Wybierz krój z listy Czcionka na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<D>
  • albo wybierz z menu Format/Czcionka
  • albo wybierz Czcionka z menu kontekstowego
ukaże się okno Czcionka
 • wpisz lub wybierz krój z listy Czcionka
Jak zmienić rozmiar czcionki?
 • Wybierz rozmiar z listy Rozmiar na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<D>
  • albo wybierz z menu Format/Czcionka
  • albo wybierz Czcionka z menu kontekstowego
ukaże się okno Czcionka
 • wpisz lub wybierz rozmiar z listy Czcionka
Czcionka może przyjmować rozmiar całkowity od 1 do 100. Jak wytłuścić tekst?
 • Wybierz Β na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<B>
  • albo wybierz z menu Format/Czcionka
  • albo wybierz Czcionka z menu kontekstowego
ukaże się okno Czcionka
 • z listy Styl czcionki wybierz pozycję Pogrubienie
Jak nachylić tekst?
 • Wybierz Ι na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<I>
  • albo wybierz z menu Format/ Czcionka
  • albo wybierz Czcionka z menu kontekstowego
ukaże się okno Czcionka
 • z listy Styl czcionki wybierz pozycję Kursywa
Jak podkreślić tekst?
 • Wybierz podkreślone U na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<U>
  • albo wybierz z menu Format/Czcionka
  • albo wybierz Czcionka z menu kontekstowego
ukaże się okno Czcionka
 • z rozwijanej listy Styl podkreślenia wybierz styl linii
Jak zmienić kolor czcionki?
 • Wybierz Α na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo wybierz z menu Format/ Czcionka
  • albo wybierz Czcionka z menu kontekstowego
ukaże się okno Czcionka
 • wybierz kolor z listy Kolor czcionki. Jeśli koloru, który chcesz nadać nie ma na liście, wybierz pozycję Więcej kolorów, a ukaże się okno wyboru dowolnego koloru.
Jak zmienić kolor tła?
 • Wybierz ikonkę z pędzlem na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo wybierz z menu Format/Czcionka
  • albo wybierz Czcionka z menu kontekstowego
ukaże się okno Czcionka
 • wybierz kolor z listy Kolor tła. Jeśli koloru, który chcesz nadać nie ma na liście, wybierz pozycję Więcej kolorów, a ukaże się okno wyboru dowolnego koloru.
Jak zmienić linię podkreślenia?
 • wybierz Czcionka z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Format/Czcionka
ukaże się okno Czcionka
 • upewnij się, że jest zaznaczona opcja Podkreślenie
 • wybierz linię z listy Linia
Jak zmienić kolor podkreślenia?
 • wybierz Czcionka z menu kontekstowego
 • albo wybierz z menu Format/ Czcionka
ukaże się okno Czcionka
 • upewnij się, że jest zaznaczona opcja Podkreślenie
 • wybierz kolor z listy Kolor. Jeśli koloru, który chcesz nadać nie ma na liście, wybierz pozycję Więcej kolorów, a ukaże się okno wyboru dowolnego koloru.
Jak zmienić odstępy między znakami?
 • wybierz Czcionka z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Format/Czcionka
ukaże się okno Czcionka
 • wypełnij pole Odstępy między znakami, określając wielkość odstępu w punktach
Jak wyświetlić tekst jako indeks górny?
 • wybierz Czcionka z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Format/ Czcionka
ukaże się okno Czcionka
 • zaznacz w obszarze Efekty opcję Indeks górny
Jak wyświetlić tekst jako indeks dolny?
 • wybierz Czcionka z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Format/ Czcionka
ukaże się okno Czcionka
 • zaznacz w obszarze Efekty opcję Indeks dolny
Jak przekreślić tekst?
 • wybierz Czcionka z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Format/ Czcionka
ukaże się okno Czcionka
 • zaznacz w obszarze Efekty opcję Przekreślenie
Jak podwójnie przekreślić tekst?
 • wybierz Czcionka z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Format/ Czcionka
ukaże się okno Czcionka
 • zaznacz w obszarze Efekty opcję Przekreślenie podwójne
Jak uzyskać efekt cienia za tekstem?
 • wybierz Czcionka z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Format/ Czcionka
ukaże się okno Czcionka
 • zaznacz w obszarze Efekty opcję Cień
Jak wyrównać tekst do lewej?
 • wybierz ikonę wyrównania do lewej na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<L>
  • albo wybierz z menu Format/Akapit
ukaże się okno Akapit
 • wybierz Wyrównaj do lewej z listy Wyrównanie akapitu w obszarze Ogólne
Jak wyrównać tekst do prawej?
 • wybierz ikonę wyrównania do prawej na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<R>
  • albo wybierz z menu Format/Akapit
ukaże się okno Akapit
 • wybierz Wyrównaj do prawej z listy Wyrównanie akapitu w obszarze Ogólne
Jak wyrównać tekst do środka?
 • wybierz ikonę wyrównania do środka na pasku narzędzi Formatowanie
 • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<E>
 • albo wybierz z menu Format/Akapit
ukaże się okno Akapit
 • wybierz Wyrównaj do środka z listy Wyrównanie akapitu w obszarze Ogólne
Jak wyjustować tekst?
 • wybierz ikonę wyjustowania na pasku narzędzi Formatowanie
 • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<J>
 • albo wybierz z menu Format/Akapit
ukaże się okno Akapit
 • wybierz Wyjustuj z listy Wyrównanie akapitu w obszarze Ogólne

Jak ustawić tabulatory

Jak ustawić domyślne tabulatory dla całego raportu?
 • wybierz z menu Format/ Tabulatory
ukaże się okno Tabulatory
 • wypełnij pole Domyślne tabulatory dokumentu podając wartość w centymetrach
Jak ustawić tabulator dla akapitu?
 • ustaw kursor w akapicie, dla którego chcesz ustawić tabulatory
 • kliknij na linijkę poziomą, w miejscu gdzie chcesz ustawić tabulator
  • albo wybierz z menu Format/ Tabulatory
ukaże się okno Tabulatory
 • wypełnij pole Pozycja podając położenie tabulatora w centymetrach
 • wybierz przycisk Ustaw
Jak usunąć tabulator dla akapitu?
 • ustaw kursor w akapicie, dla którego chcesz ustawić tabulatory
 • kliknij na linijce poziomej na tabulator, który chcesz usunąć
  • albo wybierz z menu Format/ Tabulatory
ukaże się okno Tabulatory
 • z listy Tabulatory wybierz tabulator, który chcesz usunąć
 • wybierz przycisk Usuń

Jak zmienić obramowanie

 • ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz zmienić obramowanie
 • wybierz obramowanie z paska narzędzi Obramowanie
  • albo wybierz Format/ Obramowanie
  • albo wybierz z menu kontekstowego Obramowanie (opcja w menu kontekstowym tylko dla tabeli, lub zestawienia)
ukaże się okno Obramowanie
 • wybierz kolor obramowania
 • wybierz szerokość obramowania z listy
 • wybierz styl obramowania
 • wybierz krawędzie, do obramowania
 • zaznacz opcję Dodaj szerokość obramowania
Opcja Dodaj szerokość obramowania decyduje, czy ramka ma nachodzić na komórkę, przykrywając część danych, czy też ma nie zmniejszać miejsca w komórce.

Jak zmienić tło (dla akapitu, tabeli)

 • ustaw kursor w akapicie, tabeli, dla którego chcesz zmienić tło
 • wybierz Format/Tło
ukaże się okno Właściwości tła
 • wybierz kolor, gradient lub plik, który ma być ustawiony jako tło

Formatowanie warunkowe

Jak uzależnić wygląd tekstu od wartości wyrażenia? Formatowanie warunkowe pozwala uzależnić wygląd tekstu od wartości wyrażenia. W przypadku zestawienia zmieni się wygląd wszystkich pozycji, dla których podany warunek jest prawdziwy. Konkretne formatowanie warunkowe zastosowane do danego fragmentu raportu nazywamy selekcją. Jeden fragment może należeć do kilku selekcji, o końcowym efekcie decyduje wtedy priorytet selekcji, czyli kolejność nakładania formatowania warunkowego. Jak dodać selekcję?
 • zaznacz fragment raportu, dla którego chcesz dodać selekcję
 • wybierz trójkolorową ikonkę z paska narzędzi zakładki Selekcje
  • albo wybierz Format/Formatowanie warunkowe/ Nowa selekcja...
ukaże się okno Formatowanie warunkowe
 • nadaj nazwę selekcji wypełniając pole Etykieta
 • podaj warunek wypełniając pole Wyrażenie - możesz posłużyć się przy tym Kreatorem wyrażeń, wybierając przycisk λ
 • ustal formatowanie
Selekcja założona na zestawienie może dotyczyć całego zestawienia lub każdego wiersza zestawienia z osobna. Aby selekcja została wykonana dla każdego wiersz z osobna należy podczas definiowania selekcji zaznaczyć opcję Dla każdego wiersza z osobna. Jak stworzyć selekcję ukrywającą część raportu?
 • dodaj selekcję
 • zaznacz w obszarze Efekty opcję Ukrycie
Tekst ukryty wyświetla się w obszarze edycji jako wyszarzony. Na podglądzie wydruku i na wydruku będzie niewidoczny. Jak zmienić selekcję?
 • wybierz z zakładki Selekcje selekcję, którą chcesz zmienić
 • wybierz ikonę ołówka z paska narzędzi zakładki Selekcje
  • albo wybierz Format/ Formatowanie warunkowe/ Edytuj selekcję...
Jak usunąć selekcję?
 • wybierz z zakładki Selekcje selekcję, którą chcesz usunąć
 • wybierz ikonę krzyżyka z paska narzędzi zakładki Selekcje
  • albo wybierz Format/ Formatowanie warunkowe/ Nowa selekcja...
Jak zwiększyć priorytet selekcji?
 • wybierz ikonę strzałki w górę z zakładki Selekcje selekcję, której priorytet chcesz zwiększyć
 • wybierz z paska narzędzi zakładki Selekcje
 • albo wybierz Format/Formatowanie warunkowe/ Zwiększ priorytet selekcji
Jak zmniejszyć priorytet selekcji?
 • wybierz ikonę strzałki w dół z zakładki Selekcje selekcję, której priorytet chcesz zmniejszyć
 • wybierz z paska narzędzi zakładki Selekcje
 • albo wybierz Format/Formatowanie warunkowe/Zmniejsz priorytet selekcji

Grafika w raporcie

Jak wstawić grafikę do raportu?
 • ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić grafikę
 • wybierz z menu Wstaw/ Obraz...
Jak zmienić rozmiar grafiki w raporcie?
 • kliknij na obrazie, którego rozmiar chcesz zmienić
 • wybierz z menu kontekstowego Wymiary obrazu...
  • albo wybierz Format/Wymiary obrazu
Ukaże się okno Wymiary obrazu
 • wprowadź Szerokość i Wysokość obrazu w centymetrach.
albo:
 • wprowadź Skalę poziomą i Skalę pionową w procentach.
Opcja Zachowaj stosunek długości boków - po zmianie jednego z wymiarów, drugi wymiar zostanie ustawiony automatycznie zgodnie z oryginalnymi proporcjami obrazu. Wprowadzenie wartości w milimetrach spowoduje automatyczne przeliczenie wymiarów na centymetry przy zatwierdzaniu zmian.

Kody kreskowe w raporcie

Jak wstawić kod kreskowy do raportu?
 • ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić kod kreskowy
 • wybierz z menu Wstaw/ Kod kreskowy
Ukaże się okno Nowy kod kreskowy
 • w obszarze Treść wybierz z listy standard kodu kreskowego
 • w obszarze Treść wybierz z źródło danych. Przy podawaniu źródła możesz skorzystać z Kreatora wyrażeń λ
 • w obszarze Wymiary ustaw wartość Szerokość i Wysokość, podając wymiary w centymetrach.
 • w obszarze Kolory wybierz kolor z listy Kolor. Jeśli koloru, który chcesz nadać nie ma na liście, wybierz pozycję Więcej kolorów, a ukaże się okno wyboru dowolnego koloru.
Jak zmienić wyrażenie na kod kreskowy?
 • ustaw kursor na wyrażeniu, które chcesz zmienić.
 • Wybierz z menu Wstaw/Kod kreskowy
Ukaże się okno Nowy kod kreskowy z wypełnionymi polami.
 • sprawdź wartości pól i zatwierdź formularz
Uwaga
Generator Raportów obsługuje kody kreskowe w formacie EAN-8 i EAN-13

Zestawienie

Jak uniknąć łamania wierszy w zestawieniu?
 • wybierz z menu Zestawienie/Unikaj łamania wierszy
Jak zmienić kolejność kolumn zestawienia?
 • kliknij na zielony kwadracik na górze kolumny nie puszczając przycisku myszy
 • przeciągnij kolumnę w miejsce w zestawieniu, gdzie chcesz ją przestawić
Jak usunąć kolumnę zestawienia?
 • zaznacz kolumnę, którą chcesz usunąć
 • wciśnij klawisz <Delete>
Aby usunąć kilka kolumn z zestawienia należy, z wciśniętym klawiszem <Shift>, zaznaczyć zielone kwadraciki znajdujące się nad kolumnami, które chcemy usunąć i wcisnąć klawisz <Delete> Obramowanie
 • Patrz punkt: Jak zmienić obramowanie
Jak wyrównać zawartość komórek zestawienia?
 • wybierz ikony wyrównania na pasku narzędzi Wyrównanie komórek
Wiersz szczegółów Do każdego wiersza w zestawieniu można dołożyć dodatkowy wiersz szczegółów. Jest to bardzo przydatne przy pracy z relacjami "jeden do wielu", potrzebie dołożenia dodatkowych informacji (np. Opis).
 • wybierz z menu Zestawienie/ Wstaw wiersz szczegółów
Wiersz szczegółów

Jak filtrować zestawienie?

Jak usunąć wybrane pozycje zestawienia? Usuwanie wybranych pozycji zestawienia jest możliwe dzięki nakładaniu filtrów na wyrażenia. Nałożenie filtru na wyrażenie polega na podaniu warunku. Wszystkie pozycje niespełniające tego warunku zostaną usunięte.
 • ustaw kursor w dowolnym miejscu w zestawieniu, z którego chcesz usunąć wybrane pozycje poprzez dodanie filtra
 • wybierz Filtruj z menu kontekstowego
 • albo wybierz z menu Zestawienie/Filtruj...
ukaże się okno Filtruj
 • z listy Dostępne pola wybierz wyrażenie, na które chcesz nałożyć filtr
 • wybierz przycisk Dodaj filtr
W obszarze Wybrane filtry pojawi się nowy filtr
 • z listy rozwijanej wybierz rodzaj warunku (zawartość listy jest różna dla różnych typów danych - tekstowych, liczbowych, dat itd.)
 • wybierz z listy sposób podawania wartości warunku:
ręcznie,  z listy dostępnych wartości,  z listy parametrów raportu,  za pomocą wyrażenia
 • ustal wartość warunku. Przy podawaniu wyrażeń możesz skorzystać z Kreatora wyrażeń λ
Jak usunąć filtr?
 • ustaw kursor w dowolnym miejscu w zestawieniu, dla którego chcesz usunąć filtr
 • wybierz Filtruj z menu kontekstowego
 • albo wybierz z menu Zestawienie/Filtruj...
ukaże się okno Filtruj
 • kliknij ikonę krzyżyka po lewej stronie filtru, który chcesz usunąć
Jak szybko nałożyć filtr na wybrane wyrażenie?
 • ustaw kursor na wyrażeniu, na które chcesz nałożyć filtr
 • wybierz Filtruj wyrażenie z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/Filtruj... dla wyrażenia
ukaże się okno Filtruj z nowym filtrem w obszarze Wybrane filtry
 • z listy rozwijanej wybierz rodzaj warunku (zawartość listy jest różna dla różnych typów danych - tekstowych, liczbowych, dat itd.)
 • wybierz z listy sposób podawania wartości warunku:
 ręcznie,  z listy dostępnych wartości,  z listy parametrów raportu,  za pomocą wyrażenia
 • ustal wartość warunku. Przy podawaniu wyrażeń możesz skorzystać z Kreatora wyrażeń λ
Jak posortować zestawienie? Sortowanie pozwala nadać kolejność pozycjom zestawienia na podstawie wartości wyrażeń zwanych warunkami. Sortować można w dwóch kierunkach: rosnąco tzn. od najmniejszej wartości do największej albo odwrotnie - malejąco. w przypadku napisów najmniejsza wartość oznacza pierwszą w kolejności jak w słowniku (leksykograficznej). w przypadku wartości logicznych w porządku rosnącym najpierw występuje prawda, a potem fałsz. To samo zestawienie można posortować kilkakrotnie, o wyniku decyduje wtedy kolejność warunków. Jak szybko posortować rosnąco lub malejąco?
 • ustaw kursor w zestawieniu na wyrażeniu, według wartości którego chcesz posortować
 • wybierz odpowiednio lub  z paska narzędzi Zestawienie
Szybkie sortowanie usuwa wszystkie poprzednie warunki sortowania nałożone na zestawienie. Jak posortować zestawienie po dowolnym wyrażeniu?
 • ustaw kursor w dowolnym miejscu w zestawieniu, które chcesz posortować
 • wybierz Sortuj z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Sortuj...
ukaże się okno Sortuj
 • wybierz przycisk Dodaj
ukaże się okno Wyrażenie sortujące
 • wybierz kierunek sortowania
 • podaj wyrażenie, według wartości którego chcesz posortować - możesz posłużyć się przy tym kreatorem wyrażeń, wybierając przycisk λ
Jak usunąć warunek sortowania? 
 • ustaw kursor w dowolnym miejscu w zestawieniu, dla którego chcesz usunąć warunek sortowania
 • wybierz Sortuj z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Sortuj...
ukaże się okno Sortuj
 • wybierz z listy warunek, który chcesz usunąć
 • wybierz przycisk Usuń
Jak zmienić ważność warunków sortowania?
 • ustaw kursor w dowolnym miejscu w zestawieniu, dla którego chcesz zmienić kolejność warunków sortowania
 • wybierz Sortuj z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/Sortuj...
ukaże się okno Sortuj
 • wybierz z listy warunek, którego miejsce w kolejności chcesz zmienić
 • jeśli chcesz, aby warunek był ważniejszy, wybieraj przycisk Do góry tak długo, aż warunek znajdzie się tam, gdzie chcesz
 • jeśli chcesz, aby warunek był mniej ważny, wybieraj przycisk Do dołu tak długo, aż warunek znajdzie się tam, gdzie chcesz

Jak wstawić nagłówki i stopki do zestawienia?

Do zestawienia możemy wstawiać nagłówki/stopki ogólne i stronicowe. Na początku zestawienia można wstawić nagłówek ogólny, na końcu stopkę ogólną. Nagłówki i stopki stronicowe pojawią się na każdej stronie zestawienia. Możliwe jest również dodanie nagłówka i stopki dla całego raportu, wykonujemy to z poziomu Widok/ Nagłówek i stopka. Jak wstawić nagłówek ogólny do zestawienia?
 • wybierz z menu Zestawienie/Nagłówki i stopki
 • w ukazanym oknie zaznacz opcję Nagłówek ogólny
W nagłówku ogólnym zestawienia wypisane są nazwy jego kolumn. Domyślnie zestawienie ma nagłówek ogólny. Jak wstawić stopkę ogólną do zestawienia?
 • wybierz z menu Zestawienie/Nagłówki i stopki
 • w ukazanym oknie zaznacz opcję Stopka ogólna
Domyślnie zestawienie ma stopkę ogólną. Jak wstawić nagłówek stronicowy do zestawienia?
 • wybierz z menu Zestawienie/Nagłówki i stopki
 • w ukazanym oknie zaznacz opcję Nagłówek stronicowy
Jak wyświetlić nagłówek stronicowy zestawienia na pierwszej stronie?
 • wybierz z menu Zestawienie/ Nagłówki i stopki
 • w ukazanym oknie upewniwszy się, że zaznaczona jest opcja Nagłówek stronicowy zaznacz opcję Pokaż też na pierwszej stronie
Domyślnie nagłówek stronicowy nie występuje na pierwszej stronie. Jak wstawić stopkę stronicową do zestawienia?
 • wybierz z menu Zestawienie/ Nagłówki i stopki
 • w ukazanym oknie zaznacz opcję Stopka stronicowa
Jak wyświetlić stopkę stronicową zestawienia na ostatniej stronie?
 • wybierz z menu Zestawienie/ Nagłówki i stopki
 • w ukazanym oknie upewniwszy się, że zaznaczona jest opcja Stopka stronicowa zaznacz opcję Pokaż też na ostatniej stronie
Domyślnie stopka stronicowa nie występuje na ostatniej stronie.

Jak pogrupować zestawienie?

Grupowanie pozwala rozbić pozycje zestawienia na grupy wyznaczone przez wartość wyrażenia. Np. listę pracowników możemy pogrupować wg stanowisk. w każdej z grup znają się pracownicy będący na tym samym stanowisku. Jak pogrupować zestawienie?
 • ustaw kursor w zestawieniu na wyrażeniu, według wartości którego chcesz pogrupować zestawienie
 • wybierz z menu kontekstowego Grupowanie/ Grupuj
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Grupowanie/ Grupuj
Jak pogrupować zestawienie  po dowiązaniu? Grupowanie po dowiązaniu pozwala rozbić pozycje zestawienia na grupy wyznaczone przez posiadane dowiązanie. Np. klientów możemy pogrupować po dowiązaniu ze względu na zakupione przez nich towary tak, by w każdej grupie znaleźli się klienci, którzy kupili ten sam towar.
 • ustaw kursor w dowolnym miejscu w dowiązaniu, po którym chcesz pogrupować zestawienie
 • wybierz z menu kontekstowego Grupowanie/ Grupuj po dowiązaniu
  • albo wybierz z menu Zestawienie/Grupowanie/Grupuj po dowiązaniu
Jak rozgrupować zestawienie?
 • ustaw kursor w dowolnym miejscu zestawienia, które chcesz rozgrupować
 • wybierz z menu kontekstowego Grupowanie/Rozgrupuj
  • albo wybierz z menu Zestawienie/Grupowanie/ Rozgrupuj
Jak dodać kryterium grupowania? Sposób pierwszy:
 • ustaw kursor w pogrupowanym zestawieniu
 • wybierz z menu kontekstowego Grupowanie /Dodaj kryterium grupowania
  • albo wybierz z menu Zestawienie/Grupowanie/ Dodaj kryterium grupowania
Albo:
 • wybierz z menu kontekstowego Grupowanie/ Dodaj kryterium grupowania po dowiązaniu
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Grupowanie/ Dodaj kryterium grupowania po dowiązaniu
Sposób drugi:
 • ustaw kursor w pogrupowanym zestawieniu
 • wybierz z menu kontekstowego Grupowanie/ Kryteria grupowania
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Grupowanie/ Kryteria grupowania
ukaże się okno Grupowanie
 • naciśnij przycisk Dodaj w celu dodania kryterium grupowania
 • wybierz sposób grupowania:
 po wyrażeniu  po dowiązaniu
 • w polu tekstowym wprowadź nowe kryterium grupowania. Przy wypełnianiu pola można posłużyć się kreatorem wyrażeń, wybierając przycisk λ
Jak usunąć kryterium grupowania? Sposób pierwszy:
 • ustaw kursor w pogrupowanym zestawieniu na wyrażeniu grupującym
 • wybierz z menu kontekstowego Grupowanie/ Usuń kryterium grupowania
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Grupowanie/ Dodaj kryterium grupowania
Sposób drugi:
 • ustaw kursor w pogrupowanym zestawieniu na wyrażeniu grupującym
 • wybierz z menu kontekstowego Grupowanie/ Kryteria grupowania
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Grupowanie/ Kryteria grupowania
ukaże się okno Grupowanie
 • naciśnij przycisk w celu usunięcia kryterium grupowania

Jak podsumować zestawienie?

Jak obliczyć sumę wartości formuły w zestawieniu?
 • ustaw kursor w zestawieniu na formule, której wartości chcesz zsumować
 • wybierz  z paska narzędzi Zestawienie
  • albo wybierz Podsumuj/ Suma z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Podsumuj/ Suma
Suma pojawi się w stopce ogólnej zestawienia. Jak obliczyć sumę folio formuły w zestawieniu?
 • ustaw kursor w zestawieniu na formule, której wartości chcesz zsumować
 • wybierz  z paska narzędzi Zestawienie
  • albo wybierz Podsumuj/ Suma folio z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Podsumuj/ Suma folio
Suma folio pojawi się w stopce stronicowej zestawienia. Jak obliczyć średnią wartości formuły w zestawieniu?
 • ustaw kursor w zestawieniu na formule, dla której wartości chcesz obliczyć średnią
 • wybierz ikonę średniej z paska narzędzi Zestawienie
  • albo wybierz Podsumuj/ Średnia z menu kontekstowego
albo wybierz z menu Zestawienie/Podsumuj/Średnia Średnia pojawi się w stopce ogólnej zestawienia. Jak obliczyć minimum wartości formuły w zestawieniu?
 • ustaw kursor w zestawieniu na formule, dla której wartości chcesz obliczyć minimum
 • wybierz z paska narzędzi Zestawienie
  • albo wybierz Podsumuj/ Minimum z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Podsumuj/ Minimum
Minimum pojawi się w stopce ogólnej zestawienia. Jak obliczyć maksimum wartości formuły w zestawieniu?
 • wybierz z paska narzędzi Zestawienie
  • albo wybierz Podsumuj/ Maksimum z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Podsumuj/ Maksimum
Maksimum pojawi się w stopce ogólnej zestawienia. Jak obliczyć, ile pozycji ma zestawienie?
 • ustaw kursor w dowolnym miejscu zestawienia
 • wybierz # z paska narzędzi Zestawienie
  • albo wybierz Podsumuj/ Ilość z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Podsumuj/ Ilość
Liczba pozycji pojawi się w stopce ogólnej zestawienia. Jak sprawdzić, czy  zestawienie posiada pozycje (nie jest puste)?
 • ustaw kursor w dowolnym miejscu zestawienia
 • wybierz z paska narzędzi Zestawienie
  • albo wybierz Podsumuj/ Istnieje z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Podsumuj/ Istnieje
W stopce ogólnej zestawienia pojawi się true jeśli zestawienie posiada pozycje, w przeciwnym przypadku pojawi się false. Podsumowanie kolumny z danymi liczbowymi jest możliwe, gdy:
 • jest zaznaczona cała kolumna,
 • kursor znajduje się w dowolnym wierszu kolumny, którą chcemy podsumować,
 • kursor znajduje się w wierszu stopki stronicowej zestawienia
 • kursor ustawiony jest na dowolnej liczbie sumowanej kolumny, gdy ta podświetlona jest na niebiesko

Jak podsumować zestawienie i zwinąć je do wyrażenia?

Jak obliczyć sumę wartości formuły w zestawieniu i zwinąć ją do wyrażenia?
 • ustaw kursor w zestawieniu na formule, której wartości chcesz zsumować
 • wybierz z paska narzędzi Zaawansowane sumowanie
  • albo wybierz z menu Zestawienie/Zwiń do/ Suma
Jak obliczyć sumę folio formuły w zestawieniu i zwinąć ją do wyrażenia?
 • ustaw kursor w zestawieniu na formule, której wartości chcesz zsumować
 • wybierz z paska narzędzi Zaawansowane sumowanie
  • albo wybierz Podsumuj/ Suma folio z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Zwiń do/ Suma folio
Jak obliczyć średnią wartości formuły w zestawieniu i zwinąć ją do wyrażenia?
 • ustaw kursor w zestawieniu na formule, dla której wartości chcesz obliczyć średnią
 • wybierz z paska narzędzi Zaawansowane sumowanie
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Zwiń do/ Średnia
Jak obliczyć minimum wartości formuły w zestawieniu i zwinąć je do wyrażenia?
 • ustaw kursor w zestawieniu na formule, dla której wartości chcesz obliczyć minimum
 • wybierz z paska narzędzi Zaawansowane sumowanie
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Zwiń do/ Minimum
Jak obliczyć maksimum wartości formuły w zestawieniu i zwinąć je do wyrażenia?
 • wybierz z paska narzędzi Zaawansowane sumowanie
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Zwiń do/ Maksimum
Jak obliczyć, ile pozycji ma zestawienie i zwinąć do wyrażenia?
 • ustaw kursor w dowolnym miejscu zestawienia
 • wybierz z paska narzędzi Zaawansowane sumowanie
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Zwiń do/ Zlicz
Jak sprawdzić, czy w zestawienie posiada pozycje (nie jest puste) i zwinąć do wyrażenia?
 • ustaw kursor w dowolnym miejscu zestawienia
 • wybierz z paska narzędzi Zaawansowane sumowanie
  • albo wybierz z menu Zestawienie/Zwiń do/Istnieje
Wyrażenie zwraca true, jeśli zestawienie posiada pozycje, w przeciwnym przypadku pojawi się false.

Jak rozwinąć wyrażenie do zestawienia?

 • ustaw kursor na wyrażeniu, które chcesz rozwinąć
 • wybierz ikonkę różowej strzałki w dół z paska narzędzi Zaawansowane sumowanie
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Rozwiń agregację

Tabela

Do rozmieszczania elementów raportu służą tabele. w ich komórkach umieszcza się elementy raportu uzyskując tym sposobem pożądany układ graficzny Jak wstawić tabelę do raportu?
 • wybierz ikonę tabeli z paska narzędzi Standardowy
  • albo wybierz z menu Wstaw/ Tabela
 • podaj liczbę kolumn i wierszy tabeli
Jak dodać wiersz tabeli?
 • ustaw kursor w tabeli, do której chcesz dodać wiersz
 • wybierz Wstaw/ Wiersz/ Wiersz powyżej lub Wstaw/ Wiersz/ Wiersz poniżej
Jak usunąć wiersz tabeli?
 • zaznacz wszystkie komórki w wierszu, który chcesz usunąć
 • wciśnij klawisz <Delete>
Jak dodać kolumnę tabeli?
 • ustaw kursor w tabeli, do której chcesz dodać kolumnę
 • wybierz Wstaw/ Kolumna/ Kolumna przed lub Wstaw/ Kolumna/ Kolumna po
  • albo wybierz Wstaw kolumnę z menu kontekstowego (kolumna zostanie wstawiona po aktualnie wybranej kolumnie)
Jak usunąć kolumnę tabeli?
 • zaznacz wszystkie komórki w kolumnie, którą chcesz usunąć
 • wciśnij klawisz <Delete>
Jak zmienić Wysokość wiersza?
 • Najedź wskaźnikiem kursora na dolną krawędź wiersza, wciśnij lewy klawisz myszy, przeciągnij krawędź w dół, aż do momentu gdy uzyskasz pożądaną wysokość.
albo:
 • Zaznacz wszystkie wiersze, które chcesz zmienić
 • Wybierz Format/ Wysokość wiersza
 • Ustal wartość Wysokość wiersza
  • albo zaznacz opcję Dostosuj automatycznie
Uwaga
W przypadku zaznaczenia opcji Dostosuj automatycznie Generator Raportów automatycznie nada wysokości dla wszystkich zaznaczonych wierszy. Automatyczne dopasowanie uwzględnia zawartość i formatowanie poszczególnych wierszy.
Jak zmienić Szerokość kolumny?
 • Najedź wskaźnikiem kursora na lewą krawędź kolumny, wciśnij lewy klawisz myszy, przeciągnij krawędź w bok, aż do momentu gdy uzyskasz pożądaną szerokość.
albo:
 • Wybierz Format/ Szerokości kolumn…
 • Ustal wartości Szerokość poszczególnych kolumn
  • albo zaznacz opcję Dostosuj automatycznie
Uwaga
W przypadku zaznaczenia opcji Dostosuj automatycznie Generator Raportów automatycznie nada szerokości dla wszystkich kolumn w tabeli. Podczas automatycznego dostosowywania szerokości kolumn Generator Raportów dzieli szerokość strony przez liczbę kolumn w tabeli. Szerokość wszystkich kolumn w tabeli będzie identyczna.
Jak podzielić komórkę tabeli?
 • ustaw kursor w komórce tabeli, którą chcesz podzielić
 • wybierz z menu Format/ Podziel komórkę…
  • albo wybierz Podziel komórkę z menu kontekstowego
Jak scalić komórki tabeli?
 • zaznacz komórki tabeli, które chcesz scalić
 • wybierz z menu Format/ Scal komórki
  • albo wybierz Scal komórki z menu kontekstowego
Jak ustawić marginesy komórek tabeli?
 • ustaw kursor w komórce tabeli (komórkach tabeli), dla której chcesz ustalić marginesy
 • wybierz z menu Format/ Marginesy komórek
  • albo wybierz Marginesy komórek z menu kontekstowego
 • wypełnij pola: U dołu, U góry, Po prawejPo lewej
Obramowanie
 • Patrz punkt: Jak zmienić obramowanie
Jak wyrównać zawartość komórek tabeli?
 • wybierz ikony wyrównania na pasku narzędzi Wyrównanie komórek

Wykresy

Jak stworzyć wykres?
 • wybierz ikonę wykresu z paska narzędzi Standardowy
  • albo wybierz z menu Wstaw/ Wykres
  • albo użyj skrótu klawiszowego <F11>
ukaże się kreator wykresów
 • uzupełnij właściwości wykresu w kreatorze wykresu (patrz kreator wykresu)
Jak korzystać z kreatora wykresów? Krok pierwszy.
 • wybierz typ wykresu spośród podanych. Możliwe typy wykresu:
  • Słupkowy
  • Słupkowy skumulowany
  • Kołowy
  • Liniowy
 • wybierz opcję Efekt 3D, jeśli wykres ma mieć efekt 3D
 • wybierz Styl wykresu z listy
Krok drugi.
 • podaj z jakiego zestawu danych mają pochodzić Przy wyborze źródła danych można posłużyć się kreatorem wyrażeń, wybierając przycisk λ. Możliwe jest także ustalenie sortowania źródła danych wybierając przycisk AZ
 • podaj wyrażenie opisujące etykiety danych na wykresie. Przy wyborze etykiet można posłużyć się kreatorem wyrażeń, wybierając przycisk λ.
 • podaj dane serii
  • dla każdej serii określ jej nazwę, wyrażenie opisujące wartości. Przy wyborze wyrażenia opisującego wartość można posłużyć się kreatorem wyrażeń, wybierając przycisk λ.
  • aby dodać lub usunąć serię, skorzystaj z przycisków Dodaj, Usuń, znajdujących się pod listą serii
Krok trzeci.
 • określ, jaki ma być tytuł wykresu, jakiego ma być koloru i czy ma być widoczny
 • określ, czy na wykresie ma być widoczna legenda
 • określ, czy mają być na wykresie widoczne osie X i Y, i jak mają być podpisane
 • podaj preferowane wymiary wykresu. Wartość szerokość oraz wysokość wykresu wyrażona jest w centymetrach
Jak zmieniać właściwości wykresu?
 • kliknij lewym przyciskiem myszy na elemencie wykresu, który chcesz zmienić
 • z menu kontekstowego wybierz opcję Formatuj <element wykresu> , Typ wykresu..., Dane wykresu... lub Formatowanie wykresu... w zależności od właściwości, które chcesz zmienić
 • w oknie dialogowym zmień właściwości wykresu
Jak zmienić rozmiar wykresu?
 • kliknij lewym przyciskiem myszy na wykresie, którego rozmiar chcesz zmienić
 • z menu kontekstowego wybierz opcję Formatowanie wykresu...
 • w oknie dialogowym w sekcji Wymiary wpisz pożądany rozmiar wykresu:
  • wysokość wykresu,
  • szerokość wykresu,
  • wcięcie wykresu, czyli odległość od lewego marginesu.
albo
 • przesuń kursor myszy nad krawędź wykresu
 • w momencie, gdy kursor zmieni kształt na "podwójną strzałkę", wciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij krawędź wykresu aż do uzyskania pożądanego rozmiaru
Jak stworzyć wykres na podstawie zestawienia?
 • aby na podstawie zestawienia można było stworzyć wykres, zestawienie musi spełniać następujące warunki:
  • Musi mieć co najmniej dwie kolumny
  • Zawartość każdej z komórek wewnątrz zestawienia musi zaczynać się od wyrażenia.
 • ustaw kursor wewnątrz zestawienia
 • wybierz z menu kontekstowego Zmień na wykres
 • zestawienie zostanie zmienione na wykres zgodnie z następującymi regułami:
  • wykres będzie typu słupkowego.
  • dane na wykresie będą etykietowane wyrażeniem z pierwszej kolumny.
  • kolejne serie wykresu będą odpowiadały wyrażeniom z kolejnych kolumn od drugiej poczynając.
  • tytułem wykresu będzie tekst z nagłówka pierwszej kolumny zestawienia.
  • nazwy serii będą pochodziły z nagłówków kolejnych kolumn.
  • kolor etykiet będzie odpowiadał kolorowi czcionki w pierwszej kolumnie.
  • kolor serii będzie odpowiadał kolorowi czcionki w poszczególnych kolumnach.
  • zostanie zachowane sortowanie i filtrowanie danych w zestawieniu.
  • pozostałe informacje zostaną utracone.
Jak sortować i filtrować dane z wykresu?
 • ustaw kursor tuż przed wykresem lub tuż za wykresem
  • albo zaznacz wykres poprzez dwukrotne kliknięcie
 • z menu kontekstowego wybierz Zmień na zestawienie
 • przefiltruj lub posortuj dane w zestawieniu.
 • zamień zestawienie z powrotem na wykres.

Gotowy raport

Kodowanie znaków używane przy zapisie plików .grs to UTF-8. Jak zapisać raport pod bieżącą nazwą?
 • wybierz ikonę dyskietki z paska narzędzi Standardowy
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<S>
  • albo wybierz z menu Plik/Zapisz
Jak zapisać raport pod nową nazwą?
 • użyj skrótu klawiszowego <F12>
  • albo wybierz z menu Plik/Zakończ i zapisz jako…
Po wyborze tej opcji edytor zostanie zamknięty i pojawi się okno zapisu w Comarch ERP Optima (punkt 1.2) Jak wydrukować raport?
 • wybierz ikonę drukarki z paska narzędzi Standardowy
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<P>
  • albo wybierz z menu Plik/Drukuj
Jak określić rozmiar papieru?
 • wybierz z menu Plik/Ustawienia strony...
 • w obszarze Papier wybierz standardowy rozmiar z listy Rozmiar
  • albo wypełnij pola WysokośćSzerokość podając wymiary w centymetrach
Jak określić orientację strony?
 • wybierz z menu Plik/Ustawienia strony...
 • w obszarze Papier zaznacz orientację Pionowa lub Pozioma
Jak określić marginesy strony?
 • Marginesy strony widoczne są na linijkach jako wyszarzone.
 • kliknij na pogranicze wyszarzenia na linijce i dociągnij je do wybranego położenia
albo
 • wybierz z menu Plik/Ustawienia strony...
 • w obszarze Marginesy podaj wymiary marginesów wypełniając pola Górny, Dolny, Prawy, Lewy. Wymiary należy podać w centymetrach.
Jak określić położenie nagłówka i stopki?
 • wybierz z menu Plik/Ustawienia strony
 • w obszarze Nagłówek i stopka wypełnij pola Nagłówek i Stopka podając ich odległość od krawędzi strony w centymetrach
Jak określić specyficzny nagłówek i stopkę dla pierwszej bądź ostatniej strony?
 • wybierz z menu Plik/ Ustawienia strony
 • w obszarze Nagłówek i stopka zaznacz opcję Na pierwszej stronie. Zaznaczenie opcji zezwala na określenie nagłówka i stopki pierwszej strony innej niż na pozostałych stronach dokumentu.
 • w obszarze Nagłówek i stopka zaznacz opcję Na ostatniej stronie. Zaznaczenie opcji zezwala na określenie nagłówka i stopki ostatniej strony innej niż na pozostałych stronach dokumentu.
Jak podejrzeć wydruk przed wydrukowaniem?
 • wybierz ikonę lupy z paska narzędzi Standardowy
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<F2>
  • albo wybierz z menu Plik/Podgląd wydruku
Jak wydrukować prosto z trybu podglądu wydruku?
 • wybierz ikonę drukarki z paska narzędzi
Jak uzyskać dokument PDF prosto z trybu podglądu wydruku?
 • wybierz ikonę PDF z paska narzędzi
Jak powiększyć/zmniejszyć podgląd wydruku?
 • wybierz procent powiększenia z listy Powiększenie z paska narzędzi
Jak podejrzeć wybraną stronę wydruku?
 • wybierz pożądaną stronę z listy Strona z paska narzędzi
Jak wyjść z trybu podglądu wydruku?
 • kliknij na przycisk Zamknij z paska narzędzi
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<W>
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<F4>

Jak wyeksportować raport?

Jak uzyskać dokument PDF z raportu?
 • wybierz ikonę PDF z paska narzędzi Standardowy
  • albo wybierz z menu Plik/Eksportuj/Dokument PDF.
Eksportując raport do dokumentu PDF z poziomu Plik/Eksportuj/Dokument PDF można ustawić dodatkowe parametry eksportu:
 • ochrona hasłem,
 • dozwolone operacje: drukowanie, zmiana zawartości, kopiowanie, dodawanie przypisów
Jak uzyskać dokument RTF z raportu?
 • wybierz z menu Plik/Eksportuj/Dokument RTF
Eksportując raport do dokumentu RTF można ustawić dodatkowe parametry eksportu:
 • zachować zgodność z Microsoft WordPad
 • wyższa jakość wykresów i kodów kreskowych
Jak uzyskać dokument PostScript?
 • wybierz z menu Plik/Eksportuj/Dokument PostScript
Jak uzyskać stronę sieci Web z raportu?
 • wybierz z menu Plik/Eksportuj/Strona sieci Web...
Jak uzyskać arkusz MS Excel z raportu?
 • wybierz z menu Plik/Eksportuj/Arkusz MS Excel
Uwaga
 Eksport do strony sieci Web oraz arkusza MS Excel nie uwzględnia nagłówka i stopki raportu

Wydruki

Wydruki seryjne

Generator Raportów umożliwia seryjne drukowanie dokumentów dla zaznaczonych pozycji na liście. Format wydruku musi mieć zaznaczone parametry:
 • Format zbudowany o tabele zaznaczeń
 • Seryjny
Jak dodać seryjny wydruk?
 • Utworzyć wydruk dokumentu (z poziomu formularza dokumentu w Comarch ERP Optima)
 • Wyeksportować definicję wydruku do pliku
 • Dodać nowy format wydruku (z poziomu listy), gdzie:
  • Typ formatu – GenRap
 • Zaznaczony parametr Format zbudowany o tabele zaznaczeń
 • Zaznaczony Parametr Seryjny
 • Zaimportować definicję wydruku z pliku (plik utworzony w kroku 2)
Uwaga
Generator Raportów wykona wydruk dla wszystkich zaznaczonych pozycji na liście. Przed wydrukiem należy upewnić się, że zaznaczone są dokładnie te pozycje, które mają być wydrukowane.

Wydruki wizytówek (etykiet)

Generator Raportów umożliwia drukowanie etykiet w układzie tabelaryczny. Funkcjonalność ta otwiera szereg nowych możliwości przy tworzeniu raportów, np.: wydruki etykiet kodów kreskowych, wydruki etykiet kontrahentów, wydruki wizytówek pracowników. Jak utworzyć wydruk etykiet?
 • wybierz z menu Plik/Ustawienia strony
 • w obszarze Wizytówki zaznacz opcję Układ wizytówkowy.
Ustawienia strony
Po zaznaczeniu opcji Układ wizytówkowy zakładka Wizytówki jest aktywna.
 • Przejdź na zakładkę Wizytówki
 • Ustaw parametry wizytówki i zaakceptuj zmiany.
Przystąp do tworzenia wydruku wizytówki.
Ustawienia strony
Parametry wizytówki Ustawienia
 • Format. Możliwość wyboru wizytówki z listy
 • Szerokość. Określa szerokość wizytówki
 • Wysokość. Określa wysokość wizytówki
 • Kierunek rozmieszczania. Określa sposób rozmieszczania wizytówek na wydruku. Kierunek rozmieszczania pionowo – wizytówki będą rozmieszczane w kolejnych kolumnach na stronie (najpierw w pierwszej kolumnie, potem w kolejnych kolumnach). Kierunek rozmieszczania poziomo – wizytówki będą rozmieszczane w kolejnych wierszach na stronie.
Marginesy
 • Lewy, Prawy, Górny, Dolny. Określa szerokość poszczególnych marginesów dla wizytówki.
Rozmieszczenie
 • Ilość w poziomie. Określa ilość wizytówek w poziomie (jednym wierszu)
 • Ilość w pionie. Określa ilość wizytówek w pionie (jednej kolumnie)
 • Ilość wizytówek. Określa ilość wizytówek do wydrukowania.
 • Odstęp w poziomie. Określa odstęp pomiędzy wizytówkami w poziomie.
 • Odstęp w pionie. Określa odstęp pomiędzy wizytówkami w pionie.
Uwaga
Wydruk definiowany jest dla jednej wizytówki. W momencie wydruku Generator Raportów tworzy jedną wizytówkę, a następnie rozmieszcza ją zgodnie z ustawieniami

W Przyjaznym Schemacie zdefiniowany został zestaw danych Wiersze. Z zestawu należy korzystać w przypadku, gdy dla jednego rekordu trzeba wydrukować etykietę kilka razy.

Uwaga
Zestawienie Wiersze zwraca maksymalnie 1000 wierszy zestawienia.
Przykład
Jak zdefiniować etykietę towaru, która przed wydrukiem zapyta ile etykiet powinno być wydrukowanych?
 • wybierz z menu Plik/Ustawienia strony
 • w obszarze Wizytówki zaznacz opcję Układ wizytówkowy
 • przejdź na zakładkę Wizytówki i ustaw parametry wizytówki. Dla parametru Ilość wizytówek ustaw 1.
 • przystąp do tworzenia wydruku wizytówki:
 • Dodaj parametr (typ liczba) IloscEtykiet
 • Przeciągnij zestawienie Wiersze na wydruk
 • Na zestawienie Wiersze nałóż filtr, który zawęzi zestawienie do wierszy, których numer jest mniejszy lub równy wartości parametru.
 • Filtr powinien mieć postać: [*Wiersze] : NumerWiersza <= param("IloscEtykiet")
 • Z zestawienia Wiersze usuń kolejne numery wierszy.
 • Dodaj z przyjaznego schematu elementy, które mają pojawić się na wydruku.
 • Zapisz wydruk.

Przykładowa modyfikacja domyślnych wydruków

Wydruk Faktura (GenRap)

Modyfikacja ma polegać na:
 • dodaniu loga wystawcy (logo w postaci pliku graficznego mamy przygotowane)
 • zamianie umieszczonej na wydruku faktury kolumny PKWiU na kolumnę Kod Towaru.
Z poziomu formularza faktury sprzedaży wybieramy przycisk  pod przyciskiem , a następnie z rozwiniętej listy należy wybrać Generator Raportów… Następnie na liście wydruków Generatora Raportów podglądamy wydruk Faktura (GenRap) przyciskiem  . W edytorze na raporcie umieszczamy kursor w polu Sprzedawca, następnie wybieramy z menu Wstaw/ Obraz... . Po odnalezieniu pliku wybieramy OK, i logo z pliku zostaje wstawione. Zaznaczamy kolumnę PKWiU przy pomocy zielonego kwadratu znajdującego się na górnej krawędzi nagłówka kolumny PKWiU. Kolumnę usuwamy klawiszem <DELETE>. Na zakładce dane rozwijamy  Pozycje Faktury, naciskamy na Kod towaru, następnie przeciągamy Kod towaru na raport na krawędź między kolumną Nazwa towarów/usługi, a kolumną J.m. . Kolumna Kod Towaru znajdzie się między kolumną Nazwa towaru/usługi a J.m.
 • Chcąc zapisać wydruk po modyfikacji wybieramy z menu Plik/ Zakończ i zapisz jako... . w oknie zapisu wydruku wprowadzamy nazwę: Faktura z logo (GenRap) i wybieramy w nowym wydruku o nazwie - uzupełniamy nazwę: Faktura z logo (GenRap).
Uwaga
Domyślnie zdefiniowany wydruk faktury sprzedaży zawiera pole przelew, które jest pobierane z tabeli z płatnościami. Odpowiedni filtr sprawdza czy dana płatność pochodzi z faktury. Wybierając Dane z tabeli z płatnościami należy posługiwać się zestawem danych Operacje bankowe HaMag.

Wydruk Lista pracowników (GenRap)

Modyfikacja będzie polegać na:
 • pogrupowaniu pracowników wg stanowisk, które zajmują,
 • zmianie czcionki, którą wyświetlane jest nazwisko pracownika,
 • uzależnienia sposobu wyświetlania daty zatrudnienia od jej wartości. Data zatrudnienia dla pracowników zatrudnionych przed 2001-01-01 będzie wyświetlona na czerwono.
Na liście pracowników zaznaczamy kilku pracowników i Edytujemy wydruk Lista pracowników (GenRap). Przełączamy tryb edycji na postać formuł przy pomocy przycisku xy. w pierwszym wierszu zestawienia zaznaczamy formułę [./Stanowisko], następnie z menu kontekstowego dostępnego pod prawym klawiszem myszy wybieramy Grupuj. Poprzez ponowne użycie przycisku xy wyłączamy postać formuł. Pracownicy powinni być już pogrupowani wg stanowisk. w pierwszym wierszu każdej grupy pojawi się nazwa stanowiska, poprzedzamy ją tekstem „Stanowisko:” Na zestawieniu w pierwszym wierszu zaznaczamy nazwisko pracownika, następnie z menu kontekstowego dostępnego pod prawym klawiszem myszy wybieramy Czcionka… . Zmieniamy styl czcionki na pogrubiony oraz rozmiar czcionki na 12. Zatwierdzamy zmiany klawiszem OK. Zmieniona zostanie czcionka, którą wyświetlane są nazwiska wszystkich pracowników na raporcie. Na zestawieniu w pierwszym wierszu zaznaczamy datę zatrudnienia. Na zakładce Selekcje wybieramy przycisk nowa selekcja. w oknie które się pojawi uzupełniamy nazwę selekcji: Data Zatrudnienia, Następnie uruchamiamy Kreator formuł przyciskiem fx, aby uzupełnić pole Wyrażenie. w kreatorze formuł w części Dostępne pola rozwijamy zestawienie Pracownicy, następnie wyszukujemy pozycję Zatrudniony do: data i dwukrotnie na nią naciskamy. W pole Tworzone wyrażenie zostanie wstawiony ciąg znaków [./Zatrudniony od] uzupełniamy te pole by miało następującą postać: [./Zatrudniony od] <”2001-01-01” . Zatwierdzamy przyciskiem OK i na oknie Format wyrażenia przechodzimy na zakładkę Format, zmieniamy Kolor czcionki na Czerwony. Zatwierdzanie zmian przyciskiem OK. Po modyfikacjach zapisujemy wydruk pod nową nazwą. Dodatek A. Obiekty w przyjaznym schemacie
Przyjazna nazwa obiektuBazowa nazwa obiektu
Handel
Faktura sprzedażyFakturaSpr
Korekty FAFakturaSprKor
Faktura Pro FormaFakturaPro
Faktura zakupuFakturaZak
ParagonParagon
Dokument Tax FreeTaxFree
Rezerwacja odbiorcyRezerwacjaOdb
Zamówienie u dostawcyZamówienie
Faktura wewnętrznaFakturaWew
Przyjęcie zewnętrznePrzyjecieZew
Wydanie zewnętrzneWydanieZew
Korekty WZ \ PZKorekty WZ \ PZ
Przyjęcie wewnętrznePrzyjeciaWew
Rozchód wewnętrznyRozchodyWew
Przyjęcie kaucjiPrzyjecieKauc
Wydanie kaucjiWydanieKauc
Korekty WKA \ PKAKorektyKauc
KategorieKategorie
Operacje bankowe HaMagBnkZdarzeniaHaMag
Tabela VATTraVat
Magazyn, MagazynyMagazyny
Pozycje xxx (gdzie xxx – nazwa dokumentu)TraElem
Grupy towaroweTwrGrupyView
Towar, TowaryTowary
ZamiennikiZamienniki
Ceny towarówTwrCeny
Ilości towarówTwrIlosci
Zasoby towarówTwrZasoby
Kody CNKodyCN
ZasobyZasobyView
AtrybutyDefAtrybuty
Atrybuty towaruTwrAtrybuty
Atrybuty pozycji dokumentuTraElemAtr
Schematy opakowańSchematyOpakNag
Pozycje schematu opakowańSchematyOapkElem
TraNagTraNag
FakturaRazemBruttofn_TrnRazemBrutto
FakturaRazemNettofn_TrnRazemNetto
TraElemKorektaTraElemKorekta
Kadry i Płace
PracownikPracEtaty
ZatrudnieniePracidx
RodzinaRodzina
UmowyUmowy
Typ wypłatyTypWypłata
KwalifikacjeUprawnienia
Prac etaty aktualnePracEtatyAktualne
Listy płacListyPlac
WypłatyWyplaty
Elementy wypłatWypElementy
AkordyAkordy
Akordy – definicjaAkordDefinicja
Akordy – historiaAkordyHist
Akordy – progresAkordProgres
Definicje projektowDefProjekty
Działy – zakazyDzialZakazy
LokalizacjeLokalizacje
Zestawy regułZestawyRegul
Typ nieobecnościTypNieobec
Typ nieobecności Karta PracyTypNieobecKartaPracy
Dane kadrowe – ModDaneKadMod
Atrybuty pracownikaOAtrybuty
Atrybuty pracownika – klasyOAtrybutyKlasy
PracKodPracKod
Zaniechania podatkoweZaniechaniaRoz
Schemat płatnościSchematPlatnosci
Atrybuty pracownika - elementy klasyOAtrybutyKlasyElem
Atrybuty pracownika – historiaOAtrybutyHist
DodatkiDodatki
Dodatki – historiaDodatkiHist
DziałyDzialy
Limit nieobecnościLimitNieobec
NieobecnościPracNieobec
Opis analitycznyOpisPlace
Opisy kadroweOpisKadry
Pozycje deklaracji PITPozDeklPIT
Pozycje deklaracji ZUSPozDeklZUS
Składniki wypłatyWypSkladniki
Umowy cywilnoprawneUmowy
sp_KartaCzasuPracy, KartaCzasuPracysp_KartaCzasuPracy
CRM
Dokumenty CRMCRMDokumenty
Kontakty CRMCRMKontakty
Kontakty CRM WątkiCrmKontaktyView
Wspólne
Dane firmyFirma
KontrahentKontrahenci
Atrybuty kontrahentaKntAtrybuty
KntOsobyKntOsoby
PodmiotyPodmiotyView
Nazwy bankówBnkNazwy
Rachunki bankoweBnkRachunki
Zapisy bankoweBnkZapisy
Formy płatnościFormyPlatnosci
Definicje dokumentówDokDefinicje
ZaznaczeniaRptZaznaczenia2
Dodatek B. Składnia wyrażeń
Uwaga
W Generatorze Raportów (począwszy od Comarch ERP Optima 10.0) zmieniły się nazwy operacji w kreatorze wyrażeń. Nazwy zawsze piszemy małymi literami Np. toString() à string(), strCat() à strcat() Stare nazwy nadal działają, ale są automatycznie zamieniane na nowe.
STAŁE
WyrażenieZnaczenie
truePrawda logiczna
falseFałsz logiczny
e()Stała e.
pi()Stała Pi.
KONWERSJA TYPÓW
WyrażenieZnaczenie
Przykład użycia
string( wyrażenie )Zmienia wyrażenie na wyrażenie typu napisowego
string(23) - zwraca „23”
string([.Data wydania]) - zwraca np. „2001-06-08”
decimal( wyrażenie )Zmienia wyrażenie na wyrażenie typu Decimal
decimal(„23”)
decimal(3.89) - zwraca 4
int( wyrażenie )Zmienia wyrażenie na wyrażenie typu Integer
int(„23”)
int(3.89) - zwraca 3
OPERACJE TEKSTOWE
WyrażenieZnaczenie
Przykład użycia
wyrażenie . wyrażenieZmienia wyrażenia na wyrażenia typu napisowego, następnie skleja w jeden napis
„Cena: ” . [./Cena] . „PLN” – zwraca np. „Cena 15.2 PLN”
strlen( napis )Długość napisu napis
strlen([./Nazwa])
strlen(„faktura”) - zwraca 7
strcat( napis1 , napis2 , ... )Skleja w jeden napis podane napisy
strcat([./Imie], [./Nazwisko])
strcat(toString([Cena]), „PLN”)
strcat(„ab”, „cd”, „ef”, „gh”) – zwraca „abcdefgh”
strpos( napis1 , napis2 )Zwraca pozycję pierwszego wystąpienia napisu napis1 w  napis2 lub 0, jeśli napis1 nie został znaleziony
strprefix( napis , liczba )Zwraca początek napisu napis o długości liczba
strprefix([Kod], 4)
strprefix(„faktura”, 4) - zwraca „fakt”
strsuffix( napis , liczba )Zwraca końcówkę napisu napis o długości liczba
strsuffix([Id], 2)
strsuffix(„faktura”, 4) - zwraca „tura”
substr( napis , początek , długość )Zwraca fragment napisu napis o długości długość zaczynający się od litery znajdującej się na pozycji początek
substring([KodKresk], 0, 8)
substring(„k.smykala@wp.pl”, 3, 7) - zwraca „smykala”
trim( napis )Usuwa spacje z początku i końca tekstu.
lower( napis )Zamienia wszystkie litery w tekście na małe.
upper( napis )Zamienia wszystkie litery w tekście na wielkie.
replace( tekst1, tekst2, tekst3 )Zamienia w  tekst1 wszystkie wystąpienia tekst2 na tekst3 .
Zamiana znaku przecinka na znak kropki
decimal(
replace("25,2525", ",", ".")
extract( tekst1, tekst2 )Wyodrębnia fragment tekstu rozdzielonego przez znak/tekst określony przez tekst2
lpad( tekst1, tekst2, długość )Uzupełnia z lewej strony tekst1 podanym szablonem tekst2 do zadanej długości długość .
rpad( tekst1, tekst2, długość)Uzupełnia z prawej strony tekst1 podanym szablonem tekst2 do zadanej długości długość.
OPERACJE NA DATACH W poniższych wyrażeniach część może przyjmować jedną z następujących wartości:
 • „year” (rok),
 • „quarter” (kwartał),
 • „month” (miesiąc),
 • „dayofyear” (dzień roku),
 • „day”(dzień),
 • „week” (tydzień),
 • „hour” (godzina),
 • „minute” (minuta),
 • „second” (sekunda),
 • „milis” (milisekunda)
WyrażenieZnaczenie
Przykład użycia
%"1900-01-01 00:00:00.000"Przykład konstrukcji daty z tekstu. Poprawne formaty daty to:
rrrr-mm-dd GG:MM:SS[.sss]
rrrr-mm-dd
GG:MM:SS[.sss]
Cześć formatu ujęta w nawiasy jest opcjonalna.
[./Data wystawienia] = %”2006-05-03”
extracttime( data )Zwraca datę ustawioną na 1900-01-01, nie zmieniając czasu daty data .
extracttime([DataPrzyjęcia])
extractdate( data )Zwraca datę data z czasem ustawionym na 00:00:00
extractdate([DataWystawienia])
createtime( godzina , minuta , sekunda , milisekunda )Zwraca nową datę z czasem utworzonym z podanych parametrów i datą 1900-01-01
createtime(20, 30, 0, 0)
createdate( rok , miesiąc , dzień )Zwraca nową datę utworzoną z podanych parametrów i czasem 00:00:00
createdate(2006, 1, 4)
datepart( część , data )Zwraca wybraną część daty data .
datepart(“day”, [DataAktualizacji])
substr(datepart("year", [DataProdukcji]), 3, 2)
datediff( część , data1 , data2 )Zwraca różnicę czasową pomiędzy datą data1 a datą data2 (tj. data2 – data1), w jednostkach opisywanych przez część .
datediff("day",[DataPrzyjecia] , [DataZwrotu])
dateadd( część , data , liczba całkowita )Zwiększa lub zmniejsza datę data przez dodanie wartości całkowitej liczba do wybranej części daty.
dateadd(“day”, [DataAktualizacji], 2)
today()Zwraca bieżącą datę (z serwera bazy danych)
OPERACJE MATEMATYCZNE
WyrażenieZnaczenie
Przykład użycia
Podstawowe operacje
liczba + liczbadodawanie
2+2 [Netto] + [Podatek]
liczba - liczbaodejmowanie
123 - 267
[Brutto] – [Podatek]
liczba * liczbamnożenie
190 * 0.25
[Cena] * [IloscSztuk]
liczba / liczbadzielenie
100000/ 48
[Wyplata]/[GodzinyPracy]
Potęgowanie
sqr( liczba )Kwadrat liczby liczba .
cube( liczba )Sześcian liczby liczby .
power( liczba1 , liczba2 )Potęga liczby liczba1 o wykładniku określonym przez liczba2 .
ex( liczba )Funkcja eksponencjalna.
Pierwiastki
sort( liczba )Pierwiastek kwadratowy liczby liczba
cbrt( liczba )Pierwiastek sześcienny liczby liczby
root( liczba1 , liczba2 )Pierwiastek liczby liczba1 stopnia określonego przez liczba2
Logarytm
ln( liczba )Logarytm naturalny.
log2( liczba )Logarytm o podstawie 2.
log10( liczba )Logarytm o podstawie 10.
log( liczba1 , liczba2 )Logarytm z liczby o podstawie określonej przez drugi argument.
Funkcje trygonometryczne
sin( liczba )Funkcja sinus. Argument w radianach.
cos( liczba )Funkcja cosinus. Argument w radianach.
tan( liczba )Funkcja tangens. Argument w radianach.
cot( liczba )Funkcja cotangens. Argument w radianach.
degrees( liczba )Funkcja zamieniająca radiany na stopnie.
radians( liczba )Funkcja zamieniająca stopnie na radiany.
Funkcje specjalne
abs(liczba)Wartość bezwzględna.
sign(liczba)Znak liczby: -1, 0, 1.
round( liczba )Zaokrągla wyrażenie liczbowe do wartości całkowitej.
round([CenaBezVatu])
round(3.98) - zwraca 4
round(3.48) - zwraca 3
floor(liczba)Zwraca największą liczbę całkowitą nie większą niż argument.
Jeśli gdzieś na raporcie potrzeba obcinania, a nie zaokrąglania, to trzeba użyć wyrażenia typu:
floor(4.918 * 100) / 100 -- zwraca w wyniku 4.91
ceil(liczba)Zwraca najmniejszą liczbę całkowitą nie mniejszą niż argument.
Żeby zawsze zaokrąglić w górę, trzeba użyć wyrażenia typu:
ceil(4.914 * 100) / 100 -- zwraca w wyniku 4.92
mod(liczba1, liczba2)Reszta z dzielenia.
div(liczba1, liczba2)Dzielenie całkowitoliczbowe.
minimum(liczba1, liczba2)Minimum z dwóch liczb.
maximum(liczba1, liczba2)Maksimum z dwóch liczb.
OPERACJE PORÓWNANIA W poniższych wyrażeniach wartość może przyjmować zarówno wartości liczbowe, jak i tekstowe (napisy). Jeśli wartość jest napisem, wartości porównywane są alfabetycznie.
WyrażenieZnaczenie
Przykład użycia
wartość > wartośćwiększe
wartość >= wartośćwiększe lub równe
wartość < wartośćmniejsze
wartość <= wartośćmniejsze lub równe
wartość == wartośćrówne
wartość != wartośćnierówne
OPERACJE LOGICZNE
WyrażenieZnaczenie
Przykład użycia
! wyrażenieZaprzeczenie
wyrażenie && wyrażenieKoniunkcja (logiczne „i”)
[./Stan dokumentu] = 1 & [./Rodzaj] = 302100
wyrażenie || wyrażenieAlternatywa (logiczne „lub”)
isnull(Bank) | isnull(NrRach)
if(warunek, wartość1, wartość2)Jeśli wyrażenie warunek jest spełnione, to zwraca wartość1, w przeciwnym przypadku wartość2
if([./Stan dokumentu]=1, ”Bufor”, „”)
in(wyrażenie, wartość1, wartość2, …)Wyrażenie wyrażenie znajduje się na podanej liście wartości
in([./Rodzaj], 302200, 302202, 320008)
isnull(wyrażenie)Ma wartość true, gdy wyrażenie ma wartość (null), w p. p. false
isnull(Bank) | isnull(NrRach)
nvl(wyrażenie1, wyrażenie2)Jeśli wyrażenie wyrażenie1 nie jest pustą wartością (null) to wynikiem jest wyrażenie wyrażenie1, w przeciwnym wypadku wyrażenie2
nvl([NazwiskoPanienskie], „brak”)
Uwaga
Obliczanie wartości wyrażeń && i || jest „leniwe”, tzn. obliczanie wartości jest przerywane w momencie, gdy znana jest już wartość całego wyrażenia, np. gdy w koniunkcji pojawi się wyrażenie fałszywe, cała koniunkcja jest fałszywa i nie następuje sprawdzanie drugiej strony koniunkcji.
AGREGACJE Wyrażenie ścieżkowe używane przy agregacji (oznaczane dalej przez ścieżkę) to wyrażenie składające się z części opisującej ścieżkę dostępu do danych i opcjonalny warunek filtrowania, czyli wyrażenie postaci [ścieżka]:[warunek].
WyrażenieZnaczenie
Przykład użycia
min(ścieżka, pole)Minimalna wartość pola pole w danych opisanych przez ścieżkę ścieżka
min([*Faktura sprzedaży]:[./Stan dokumentu]=0, [./Wartość brutto])
max(ścieżka, pole)Maksymalna wartość pola pole w danych opisanych przez ścieżkę ścieżka
max([*Faktura sprzedaży]:[./Stan dokumentu]=0, [./Wartość brutto])
avg(ścieżka, pole)Średnia wartość pola pole w danych opisanych przez ścieżkę ścieżka
avg([*Faktura sprzedaży]:[./Stan dokumentu]=0, [./Wartość brutto])
sum(ścieżka, pole)Suma wartości z pól pole w danych opisanych przez ścieżkę ścieżka
sum([*Faktura sprzedaży]:[./Stan dokumentu]=0, [./Wartość brutto])
exists(ścieżka)Zwraca prawdę, jeśli istnieją dane opisywane przez ścieżkę ścieżka
exists([/Identyfikator/->Wydanie zewnętrzne]:true)
count(ścieżka)Ilość danych opisywanych przez ścieżkę ścieżka
count([*Faktura sprzedaży]:true)
WYRAŻENIA LOKALNE Wyrażenia lokalne to wyrażenia, których wartości obliczane są po stronie klienta, bez udziału serwera SQL. Z tego powodu nie można ich używać jako części innych wyrażeń, a także jako podstawy do sortowania, grupowania czy filtrowania.
WyrażenieZnaczenie
Przykład użycia
@pageLiczba stron
#pageNumer aktualnej strony
@rowLiczba wierszy zestawu danych
#rowNumer aktualnego wiersza zestawu danych
#evenrowZwraca wartość true, jeśli numer wiersza zestawienia jest liczbą parzystą
#oddrowZwraca wartość true, jeśli numer wiersza zestawienia jest liczbą nieparzystą
#folio( rodzaj , pole )Suma folio wartości z pól pole w zestawie danych. Dostępne są trzy rodzaje sumy folio:
„page” – suma folio wartości z pól na bieżącej stronie
„past” – suma folio wartości z pól od początku zestawu danych do bieżącej strony
„present” – suma folio wartości z pól od początku zestawu danych do końca bieżącej strony
#folio(„page”, [./Wartosc])
#wordy( liczba , opis1 , opis2 , format , język )Słowny opis liczby liczba . Parametr opis1 odnosi się do całkowitej części liczby, parametr opis2 dotyczy części ułamkowej. Format specyfikuje sposób wypisywania części całkowitej i ułamkowej; dostępne wartości:
„t” - opis tekstowy,
„n” – postać liczbowa,
„-„ – pominięcie określonej części
Język może przyjmować wartości:
„pl” – jęz. polski
„en” – jęz. angielski
„de” – jęz. niemiecki
„fr” – jęz. francuski
Tekst w języku polskim:
#wordy(1537.56, "zł.”, "gr. ", "tt", "pl")
Tekst w języku angielskim:
#wordy(1537.56, "euro”, "cent", "tt", "en")
Tekst w języku niemieckim:
#wordy(1537.56, "euro”, "cent", "tt", "de")
Tekst w języku francuskim:
#wordy(1537.56, "euro”, "cent", "tt", "fr")
POZOSTAŁE WYRAŻENIA
WyrażenieZnaczenie
Przykład użycia
groupby ( ścieżka , expr wyrażenie )Dotyczy całego zestawienia, na którym dokonywane jest grupowanie. Określa grupowanie danych opisanych przez ścieżka na podstawie wartości wyrażenia wyrażenie .
groupby([*Faktura]:true, expr [./DataWystawienia])
groupby( ścieżka , link dowiązanie )Dotyczy całego zestawienia, na którym dokonywane jest grupowanie. Określa grupowanie danych opisanych przez ścieżka na podstawie dowiązania dowiązanie
groupby([*Faktura]:true, link [./->OdbiorcaNazwisko])
valueref( liczba1 , liczba2 )Pole wykorzystywane w przypadku grupowania na podstawie wyrażenia. Oznacza wartość wyrażenia grupującego.
liczba1 określa poziom grupowania, z którego pobierana jest wartość (0 – poziom bieżący, 1 – poziom wyższy, itd.).
liczba2 określa wyrażenie grupujące oraz jest opcjonalna, jej brak oznacza pierwsze wyrażenie.
details( liczba )Dotyczy pogrupowanego zestawienia. Zwraca pogrupowaną część zestawienia dla każdej grupy.
Liczba określa poziom grupowania, z którego pobierana jest wartość (0 – poziom bieżący, 1 – poziom wyższy, itd.). Liczba jest opcjonalna, jej brak oznacza bieżący poziom.
INNE WYRAŻENIA
WyrażenieZnaczenie
Przykład użycia
param( nazwa )Zwraca wartość parametru o nazwie nazwa
param(„CDN_DataNaWydruku”)
DOSTĘP DO DANYCH
WyrażenieZnaczenie
Przykład użycia
[pole]Wartość pola pole z bieżącego kontekstu
[tabela/pole]Wartość pola pole z tabeli tabela
. /Bieżący kontekst danych
../Cofnięcie się o jeden poziom z bieżącego kontekstu
[./->dowiązanie]Określa dowiązanie w przód
[./<-dowiązanie]Określa dowiązanie w tył
[./->dowiązanie/pole]Wartość pola pole dostępnego z bieżącego kontekstu poprzez dowiązanie w przód
[./<-dowiązanie/pole]Wartość pola pole dostępnego z bieżącego kontekstu poprzez dowiązanie w tył

W jaki sposób umieścić kody JPK_V7 na wydruku faktury sprzedaży w Generatorze raportów (GenRap)?

Na przykładzie wydruku Wzór standard (Faktura VAT (GenRap)) należy wykonać następujące kroki:
 • Otworzyć formularz faktury, na którym występują kody JPK_V7.
 • Z górnego menu programu wybrać Podgląd wydruku, a następnie na rozwijanej liście wybrać Generator raportów (ostania pozycja listy).
 • Na liście wydruków Generatora raportów kliknąć dwa razy np. Wzór standard (Faktura VAT (GenRap)).
 • Na edytowanym wydruku, na drzewku danych po lewej stronie ekranu należy kliknąć ikonę klucza.
 • Z dostępnych ustawień należy wybrać opcję nr 3 („z wszystkimi dostępnymi elementami”):
 • Następnie należy ustawić kursor w miejscu, w którym docelowo mają być drukowane kody JPK_V7.
 • Na drzewku danych trzeba odnaleźć zestaw danych: Wszystkie dane -> DokKodyJPKV7
 • Zestaw danych należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Wstaw.
 • Na liście dostępnych kolumn należy zaznaczyć opcje jak poniżej (trzymając wciśnięty klawisz Shift/Ctrl):
 • Po zatwierdzeniu przyciskiem OK na wydruku powinna pojawić się tabela (przykład poniżej):
 • Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolną wartość w kolumnie pierwszej i wybrać opcję Filtruj.
 • Wartość filtra należy ustawić jak poniżej (przycisk Dodaj filtr):
W pole z wartością filtra należy wkleić wyrażenie: [/Identyfikator/trn_trnid], a następnie zatwierdzić okno przyciskiem OK. W efekcie tej operacji lista numerów ID kodów JKP_V7 powinna zostać ograniczona tylko do tych, które występują na danej fakturze.
 • Następnie należy ustawić kursor w dowolnym wierszu uzyskanej tabeli, a na drzewku danych odszukać zestaw danych: Wszystkie dane -> KodyJPKV7
 • Zestaw danych należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Wstaw.
 • Na liście dostępnych kolumn należy zaznaczyć opcje jak poniżej (trzymając wciśnięty klawisz Shift/Ctrl):
 • Po zatwierdzeniu przyciskiem OK na wydruku powinna pojawić się tabela (przykład poniżej):
 • Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolną wartość w kolumnie pierwszej i wybrać opcję Filtruj.
 • Wartość filtra należy ustawić jak poniżej (przycisk Dodaj filtr):
W pole z wartością filtra należy wkleić wyrażenie: dkv7_kv7id, a następnie zatwierdzić okno przyciskiem OK. W efekcie tej operacji lista kodów JPK_V7 powinna zostać ograniczona tylko do tych, które występują na danej fakturze.
 • Uzyskaną tabelę należy nazwać w ustalony sposób (np. Kody JPK_V7 potrzebne do wprowadzania dokumentu do rejestru VAT sprzedaży:), a następnie usunąć zbędne nagłówki i stopki pośrednie oraz kolumny.
 • Kolumny można usunąć klikając w zielony kwadrat na szczycie danej kolumny i naciskając Delete na klawiaturze:
 • Nagłówki i stopki pośrednie można usunąć zaznaczając je na czarno i naciskając Delete na klawiaturze.
 • W efekcie końcowym można uzyskać tabelę jak poniżej:
Od wersji 2021.0.1 dla Faktur Sprzedaży, Faktur Zaliczkowych oraz dla korekt tych dokumentów dodano wydruk EKO o nazwie Z kodami JPK_V7. Na wydruku tym widoczna jest sekcja: Kody JPK_V7 potrzebne do wprowadzenia dokumentu do rejestru VAT sprzedaży. Kody JPK_V7 są pobierane na wydruk z formularza dokumentu, z zakładki [Atrybuty/ JPK]. Wydruk jest też dostępny jako seryjny z poziomu listy Faktur Sprzedaży.