Korekty danych

Korekta składki wypadkowej

Narzędzia/ Korekty danych/ Korekta składki wypadkowej – funkcja służy do seryjnego przeliczenia tylko składki wypadkowej od wszystkich wypłat przyporządkowanych do tego wskazanego miesiąca deklaracji i ewentualne różnice (wynikające ze zmiany wysokości procentu składki wypadkowej) umieszczane są w wypłatach będących w buforze lub zamkniętych. W wypłatach zaksięgowanych kwota składki wypadkowej nie ulega zmianie. Funkcja wykonywana jest oddzielnie dla poszczególnych kodów ubezpieczeniowych np. Jeśli pracownik ma więcej niż jeden tytuł do ubezpieczeń to przeliczenie składki wypadkowej jest oddzielnie dla każdego z tych tytułów.
Uwaga
Przeliczenie składki wypadkowej nie dotyczy list płac o rodzaju Właściciel ze względu na możliwość stosowania indywidualnego % składki na ubezpieczenie wypadkowe. W tej sytuacji, użytkownik powinien ręcznie przeliczyć naliczone wypłaty Właściciela.
W logu pojawia się tylko informacja o wypłatach zaksięgowanych, w których nie można przeliczyć składki wypadkowej. Pojawiają się wszystkie osoby, które mają zaksięgowane wypłaty w tym miesiącu deklaracji pomimo, że:
  • Dokonano korekty na innej nie zaksięgowanej (otwartej/zamkniętej) liście,
  • W ogóle nie dokonano korekty, ponieważ wszystkie wypłaty za miesiąc deklaracji są zaksięgowane,
  • Nie dokonano korekty, ponieważ nie było potrzeby (składki wypadkowa była poprawnie obliczona w wypłacie zaksięgowanej).
 

Korekta zaliczki podatku

Narzędzia/ Korekty danych/ Korekta zaliczki podatkufunkcja wyszukuje wypłaty zawierające elementy z niezerową zaliczką podatku, zdefiniowane (w definicji typu wypłaty) jako nie wykazywane na żadnej deklaracji PIT. Następnie przesuwa zaliczkę podatku z takich elementów na inne elementy tej samej wypłaty – takie, które zgodnie ze swoją definicją są wykazywane na PIT.
Przykład
 Wypłata zawierająca wynagrodzenie zasadnicze z przypisaną zaliczką podatku w kwocie 26zł i dodatek zdefiniowany jako nie wykazywany na PIT z przypisaną zaliczką podatku w wysokości 10zł. Po wykonaniu funkcji naprawczej, w wynagrodzeniu zasadniczym zaliczka podatku będzie zapisana w kwocie 36zł, a w dodatku w kwocie 0zł. Niezerowa zaliczka podatku w wypłaconych elementach zdefiniowanych jako nie wykazywane na deklaracji PIT, może wystąpić np. W przypadku, gdy zmieniono definicję typu wypłaty z opodatkowanego na nieopodatkowany po jego wypłaceniu. Nieprawidłowe rozrzucenie zaliczki podatku mogło też nastąpić w wyniku operacji kopiowanie zaliczki podatku w wypłacie korygującej, jeśli taka operacja była wykonana wersją 12.x.

Korekta składki zdrowotnej

Narzędzia/ Korekty danych/ Korekta składki zdrowotnej - poprawia wypłaty z błędnie rozrzuconą składką zdrowotną. Sytuacja taka, mogła mieć miejsce, gdy pracownik miał wypłaconą umowę o dzieło, etat z tym samym kodem ubezpieczenia i z wyliczeń wynikało, że  składka zdrowotna liczona odrębnie od każdej z wypłat była różna od składki zdrowotnej obliczonej od sumy podstaw. Grosz wynikający z zaokrągleń zapisywał się na ostatnim elemencie wypłaty, nawet gdy był to element nie podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu. Uruchomienie funkcji koryguje takie obliczenia, różnica wynikająca z zaokrąglenia pojawia się wyłącznie na elementach wypłaty, od których składka zdrowotna jest naliczana.

Odbudowa stanów raportów K/B

Odbudowa stanów raportów k/b widoczna jest tylko wtedy, gdy pobrano moduł KB lub KBP lub zalogowano się w trybie serwisowym bez pobierania licencji. Funkcja umożliwia odbudowę wyliczonych bilansów otwarcia dla kolejnych raportów:
  • stan otwarcia jest wyliczany na podstawie wprowadzonego BO dla rejestru i wszystkich wprowadzonych w poszczególnych raportach zapisów kasowych/bankowych,
  • stan otwarcia jest sprawdzany dla wszystkich rejestrów zdefiniowanych w bazie,
  • stan otwarcia jest sprawdzany niezależnie od statusu raportu (otwarty, zamknięty, zaksięgowany),
  • jeśli program natrafi na nie prawidłowo wyliczony stan otwarcia – poprawia go.

Korekta składki wypadkowej/zdrowotnej/przychodu z 50% kosztami w wypłatach oraz Zamknięcie spłaconych umów wliczanych do podstawy zasiłku chorobowego

Odbudowa widoków systemowych

Funkcja odbudowuje lub tworzy od nowa obiekty systemowe, potrzebne do poprawnej pracy systemu Comarch ERP Optima. Z funkcji należy skorzystać, gdy pojawiają sie błędy:
  • podczas pracy modułu Comarch ERP Optima Obieg dokumentów,
  • po naciśnięciu przycisku Dokument na formularzu dokumentów handlowych, magazynowych, kasowych oraz wypłat.

Zamknięcie spłaconych umów wliczanych do podstawy zasiłku chorobowego

Narzędzia/ Korekty danych/ Zamknięcie spłaconych umów wliczanych do podstawy zasiłku chorobowego - korekta uzupełnia datę rozwiązania dla zawartych bezterminowo umów cywilno-prawnych, które zostały w całości spłacone do dnia wskazanego przez Operatora jako parametr Data ostatniej wypłaty. W umowie zostanie dopisana data rozwiązania zgodna z datą „Do” z okresu listy płac, na której naliczono ostatnią wypłatę do tej umowy. Równocześnie dla takiej umowy zostanie zaznaczony parametr Wliczać do podstawy zasiłku chorobowego również po dacie zakończenia umowy.

Korekta przychodu z 50% kosztami w wypłatach

Narzędzia/ Korekty danych/ Korekta przychodu z 50% kosztami w wypłatach – korekta ułatwia przeliczenie kwot przychodu z 50% kosztami uzyskania (koniecznych do wyliczenia poprawnych deklaracji PIT za 2013 rok) w wypłatach naliczonych wcześniejszymi wersjami niż 2013.3.1. Pozwala na wyliczenie, dla elementów wynagrodzenia wchodzących na PIT jako przychód pracownika ze stosunku pracy i uprawniający do 50% kosztów uzyskania, wartości w polu Przychód 50% w wypłatach.

Odbudowa stanów kont księgowych

Funkcja Odbudowa stanów kont księgowych pojawia się w menu Korekty danych tylko wtedy, gdy pobrano moduł KH lub KHP lub zalogowano się w trybie serwisowym bez pobierania licencji. Zadaniem Odbudowy stanów kont księgowych jest odtworzenie informacji o obrotach i saldach na kontach księgowych na podstawie zapisów księgowych.

Renumeracja dokumentów w e-Teczce

Funkcja Renumeracja dokumentów w e-Teczce wykorzystywana jest w przypadku zmiany schematu numeracji dla e-Teczki. Umożliwia przenumerowanie wprowadzonych wcześniej dokumentów. Zmiana  numeracji  jest wprowadzona zgodnie ze schematem, który jest ustawiony jako domyślny w konfiguracji (System/Konfiguracja/Firma/Płace/Dokumenty). Renumeracja jest możliwa jedynie, gdy schemat domyślny umożliwia numerowanie dokumentów w obrębie pracownika i części e-Teczki. Przed wykonaniem renumeracji należy wykonać kopię zapasową bazy danych. Renumeracja spowoduje ponowne ustawienie numerów dokumentów znajdujących się w poszczególnych częściach e-Teczki danego pracownika. Numerowanie wykona się oddzielnie dla każdego pracownika i jeszcze dodatkowo w obrębie jego części e-Teczki. Numer bez zer lub z zerami w pełnym numerze dokumentu dla dokumentu znajdującego się w danej części e-Teczki pracownika zostanie ustalony na podstawie daty dodania dokumentu (pole PRT_TS_Zal w tabeli CDN.PracTeczki). Po wykonaniu renumeracji Użytkownik będzie miał dostępną informację o przenumerowanych dokumentach. Dokument, którego numer został zmieniony za pomocą renumeracji będzie miał zapisaną odpowiednią informację w historii zmian

Usunięcie apostrofów i spacji z numerów kont księgowych

W wersji 12.0 zabroniono używania znaków specjalnych w nazwach kont. Możliwa jest jednak zmiana wcześniej założonych kont. Wywołanie funkcji „Usunięcie apostrofów i spacji z numerów kont księgowych” dostępnej z poziomu Narzędzia/ Korekty danych powoduje zastąpienie apostrofu i/lub spacji znakiem podkreślenia. Funkcja widoczna jest tylko wtedy, gdy pobrano moduł KH lub KHP lub zalogowano się w trybie serwisowym bez pobierania licencji.

Korekta limitu wykorzystanego przez kontrahenta

Po uruchomieniu tej funkcji pojawia się log z przebiegu aktualizacji wykorzystanego limitu kredytu kontrahentów. Dla kontrahentów mających poprawną wartość limitu kredytu pojawia się informacja z potwierdzeniem poprawności limitu, natomiast dla kontrahentów z nieprawidłową wartością – ostrzeżenie o zmianie wysokości limitu kredytu na prawidłowy.

Reset hasła administratora w Comarch HRM

Funkcja umożliwia samodzielne resetowanie hasła administratora aplikacji Comarch HRM dla Klientów posiadających lokalną instalacje Comarch HRM lub w Chmurze Standard.