Cennik – operacje seryjne

W menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby po rozwinięciu przycisku strzałki przycisku , widoczne są opcje:

Menu operacji seryjnych dostępnych w Cenniku

Wszystkie funkcje działają dla towarów zaznaczonych na liście. Jeśli nie zaznaczono żadnych pozycji, operacje seryjne wykonywane są dla aktualnie podświetlonej pozycji: 

 

Dodaj/ zmień/ usuń grupę

Dotyczy grup na kartach towarów. Należy zaznaczyć operację, którą chcemy wykonać, a następnie wskazać grupę towarową.

Po zatwierdzeniu wyboru przyciskiem pioruna, w przypadku:

 • dodawania towarów do grupy – dla wybranych towarów, na zakładce [Grupy] zostanie dopisana wybrana grupa,
 • zmiany grupy domyślnej – grupa domyślna zostanie podmieniona na wskazaną,
 • usuwania towarów z grupy – wskazana grupa zostanie usunięta z kart towarów (pod warunkiem, że nie jest to grupa domyślna).

Dodaj/ zmień/ usuń atrybut

Operacja Dodaj/zmień/usuń atrybut pozwala na seryjne dodawanie, zmianę lub usuwanie atrybutów dla kart cennikowych.

W ramach funkcji obsługiwane są cztery opcje:

 • Dodaj atrybut

Seryjne dodawanie atrybutu na pozycjach cennikowych

W oknie operacji należy wybrać atrybut, który chcemy dodać, można opcjonalnie wskazać jego wartość. W przypadku atrybutów zależnych od kontrahenta wskazanie wartości atrybutu możliwe jest tylko z poziomu karty towaru.

Przy współpracy z Comarch e-Sklep/ Comarch e-Sale widoczna jest dodatkowo opcja Zmień parametry Comarch e‑Sklep/e-Sale, która  umożliwia zmianę parametrów związanych z Comarch e-Sklep, Comarch e-Sale.

 • Zmień atrybut

Seryjna zmiana atrybutu na pozycjach cennikowych

W oknie operacji należy wybrać atrybut, który chcemy zmienić. Opcja Zmień wartość atrybutu pozwala na zmianę wartości występującej na zaznaczonych towarach ( pole Z: ), na wartość wybraną przez Użytkownika (pole Na: ). Możliwe jest również ustawienie pustego pola Z: lub Na:, co pozwoli ustawić konkretną wartość tam, gdzie do tej pory jej nie było, albo wyczyścić wskazaną wartość.

Dla atrybutów zależnych od kontrahenta zmiana wartości możliwa jest tylko z poziomu karty towaru.

Przy współpracy z Comarch e-Sklep/ Comarch e-Sale/ wszystko.pl widoczna jest dodatkowo opcja Zmień parametry Comarch e‑Sklep/e-Sale, która  umożliwia zmianę parametrów związanych z Comarch e-Sklep, Comarch e-Sale.

 • Usuń atrybut

W oknie operacji należy wybrać atrybut, który chcemy usunąć. Istnieje możliwość usunięcia atrybutu o konkretnej wartości. W tym celu należy zaznaczyć opcję Usuń tylko atrybut o wartości, a następnie wskazać wartość z zaznaczonych kart towarowych.

Seryjne usuwanie atrybutu na pozycjach cennikowych

W przypadku atrybutów zależnych od kontrahenta usuwanie wartości przypisanych do kontrahentów możliwe jest tylko z poziomu karty towaru.

 • Usuń atrybuty nieaktywne

Po zaznaczeniu opcji Usuń atrybuty nieaktywne zostaną usunięte wszystkie atrybuty oznaczone jako nieaktywne, dodane na konkretną pozycję cennikową/ formularz kontrahenta/ formularz dokumentu.

Atrybut oznaczony jako nieaktywny nie będzie wysyłany do Comarch e-Sklep, Comarch e-Sale, Comarch Mobile.

W sytuacji, gdy na towarze wysyłanym do np. Comarch e-Sklepu dany atrybut w menu Ogólne/Atrybuty zostanie oznaczony jako nieaktywny, pojawi się następujący komunikat: Nie można oznaczyć atrybutu jako nieaktywny. Atrybut został wysłany do Comarch e-Sklep. W takim przypadku należy usunąć atrybut z towaru udostępnionego w Comarch e-Sklep, następnie będzie możliwość oznaczenia go jako nieaktywnego.

W przypadku pracy rozproszonej jeśli atrybuty zostaną oznaczone jako nieaktywne, to w takiej formie zostaną przekazane do programu.

Uwaga
Jeśli operator ma założoną blokadę na procedurę Zmiana atrybutu dla towaru, wówczas program nie pozwoli na wykonanie funkcji seryjnego dodawania/usuwania atrybutów i poinformuje o tym komunikatem: Operacja niemożliwa. Nie masz uprawnień do modyfikacji atrybutów dla towaru!

Dodaj/ usuń załącznik

Umożliwia seryjne dopisanie lub usunięcie załącznika dla zaznaczonych towarów.

Dla opcji Dodaj na oknie tym można dodać załącznik alogicznie jak ma to miejsce w przypadku dodawania bezpośrednio na towarze:

Seryjne dodawanie/ usuwanie załączników

Dotyczy wersji: 2019.0.1

Dodaj/ usuń zamiennik towaru

Operacja umożliwia dodanie/ usunięcie zamiennika dla towarów zaznaczonych na liście:

Seryjne dodawanie/ usuwanie załącznika.

Po wybraniu pliku w oknie edycyjnym wyświetli się jego nazwa.

Dla opcji Usuń dostępne są dwa warianty:

 • Wskaż plik na dysku i usuń link - należy wskazać taki sam link do pliku, jaki był zapisany na towarach.
 • Wybierz z listy danych binarnych - należy wybrać jedną z danych binarnych - każdy wcześniej dodawany plik jest na liście danych binarnych.

Usunięcie załączników w postaci plików spowoduje usunięcie powiązania z daną binarną, ale nie będzie usuwać jej z bazy danych binarnych, natomiast usuniecie linka usunie powiązanie towaru z linkiem.

Dodaj/ usuń kod CN

Operacja umożliwia dodanie/ usunięcie kodu CN dla towarów zaznaczonych na liście:

Ustawienie KGO

Funkcja Ustawianie KGO dla wybranych towarów jest dostępna wyłącznie w modułach Handel oraz Handel Plus. Umożliwia ona seryjne dodanie wartości KGO dla zaznaczonych na liście towarów. W oknie Wartość KGO należy wpisać żądaną wartość, a następnie kliknąć ikonę pioruna. Wartość KGO zostanie dodana do wybranych kart towarowych na zakładce [Dodatkowe] w polu Wartość KGO. Funkcja dostępna jest tylko wtedy gdy w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ KGO zaznaczony jest parametr Obsługa KGO.

Kopiowanie/ usuwanie PLU i nazwy

Po wywołaniu funkcji generowane jest okno, w którym znajdują się trzy parametry:

 • Usuń kod/nazwę – pozwala na seryjne wykasowanie wartości pól PLU/nazwa z zaznaczonych kartotek z zakładki [Dodatkowe].
 • Kopiuj kod – po zaznaczeniu parametru w pole PLU skopiowany zostanie kod towaru z kartoteki towarowej z zakładki [Ogólne]. Jeżeli kod ogólny towaru nie jest numeryczny, program nie pozwoli na jego skopiowanie i poinformuje o tym odpowiednią informacją w logu.
 • Kopiuj nazwę – po zaznaczeniu parametru skopiowana zostanie nazwa towaru z jego karty z zakładki [Ogólne] w pole nazwa przeznaczone dla urządzeń fiskalnych znajdujące się na zakładce [Dodatkowe].

Uwaga
Podczas kopiowania nie jest sprawdzana unikalność nazw. Jeśli użytkownik chce mieć unikalne nazwy fiskalne (zaznaczony parametr w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry Kontrola unikalności nazwy fiskalnej), wówczas po wykonaniu kopiowania powinien sprawdzić unikalność za pomocą opisanej poniżej funkcji seryjnej Sprawdzanie unikalności nazw fiskalnych i wprowadzić zmiany w nazwach, jeśli będą konieczne.

 • Skróć nazwę do – parametr aktywny po zaznaczeniu opcji Kopiuj nazwę. Pozwala określić długość kopiowanej nazwy. Bez względu na zaznaczenie parametru nazwa fiskalna nie może przekroczyć 40 znaków.

Przykład

Nazwa ogólna towaru: „Zeszyt 24 kart. W linię”  (23 znaki).

Zaznaczone parametry:

Kopiuj nazwę,

Skróć nazwę do 10 znaków.

Po wykonaniu funkcji nazwa fiskalna zostanie ustalona jako: „Zeszyt 24”.

Uwaga
Funkcja działa tylko dla pozycji, dla których nie wypełniono pól PLU lub nazwa w sekcji „Urządzenia fiskalne” na zakładce Dodatkowe. W przypadku, gdy pole na karcie towaru jest wypełnione, w logu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Sprawdzanie unikalności nazw fiskalnych

Po wywołaniu funkcji generowane jest okno, w którym znajdują się trzy parametry:

 • Sprawdź unikalność nazwy fiskalnej – po zaznaczeniu opcji wygenerowana zostanie lista towarów (w oparciu o zaznaczone pozycje), dla których nazwa fiskalna nie jest unikalna.
 • Dodaj do nazwy kolejną cyfrę – opcja aktywna po zaznaczeniu parametru Sprawdź unikalność nazwy fiskalnej. Pozwala zmodyfikować nazwy fiskalne dla towarów, które posiadają identyczne nazwy fiskalne.
 • Maksymalna długość nazwy – opcja aktywna po zaznaczeniu parametru Sprawdź unikalność nazwy fiskalnej. Pozwala zdefiniować maksymalną długość znaków, w zakresie której sprawdzana będzie unikalność nazwy fiskalnej. Jeżeli użytkownik zaznaczy wszystkie parametry (Sprawdź unikalność nazwy fiskalnej, Dodaj do nazwy kolejną cyfrę, Maksymalna długość nazwy) wówczas sprawdzona zostanie unikalność nazw fiskalnych dla wskazanej długości znaków, następnie wykonana zostanie modyfikacja tych nazw z uwzględnieniem wskazanej maksymalnej długości znaków dla nazwy fiskalnej. Jeżeli pole dotyczące ilości znaków nie zostanie uzupełnione wówczas zarówno kontrola unikalności nazw fiskalnych, jak i modyfikacja tych nazw będzie odbywać się w zakresie pełnych 40 znaków.

Przykład

Towary o kodach ogólnych odpowiednio T1, T2, T3 posiadają zdefiniowaną identyczną nazwę dla urządzeń fiskalnych: „Nazwa fiskalna”.

W oknie Sprawdzanie unikalności nazw fiskalnych zaznaczono:

 • Sprawdź unikalność nazwy fiskalnej,
 • Dodaj do nazwy kolejną cyfrę.

Po wykonaniu operacji na kartotekach towarowych zostaną ustawione nazwy fiskalne, kolejno:

 • dla towaru T1 – „Nazwa fiskalna”,
 • dla towaru T2 – „Nazwa fiskalna1”,
 • dla towaru T3 – „Nazwa fiskalna2”

Przykład

Towary o kodach ogólnych odpowiednio T1, T2, T3 posiadają zdefiniowaną identyczną nazwę dla urządzeń fiskalnych: „Nazwa fiskalna towaru”.

W oknie Sprawdzanie unikalności nazw fiskalnych zaznaczono:

 • Sprawdź unikalność nazwy fiskalnej,
 • Dodaj do nazwy kolejną cyfrę,
 • Maksymalna długość nazwy: 12 znaków.

Po wykonaniu operacji na kartotekach towarowych zostaną ustawione nazwy fiskalne, kolejno:

 • dla towaru T1 – „Nazwa fiskalna towaru”,
 • dla towaru T2 – „Nazwa fiska1”,
 • dla towaru T3 – „Nazwa fiska2”.


Stawki VAT

Zmiana stawki VAT

Funkcja wykonuje seryjną zmianę stawek VAT dla pozycji zaznaczonych na liście. Przed przystąpieniem do wykonania funkcji, przydatne może okazać się wyfiltrowanie towarów względem stawki VAT. Użytkownik ma możliwość filtrowania listy cennikowej w oparciu o stawkę VAT sprzedaży\ zakupu. Jeśli na liście towarów kolumna VAT nie jest widoczna, należy ustawić się na nazwie dowolnej kolumny i pod prawym klawiszem myszy wskazać opcję Wybór kolumn.

Następnie z okna Dostosowywanie chwycić VAT (dla sprzedaży) lub VAT od zakupu, przeciągnąć na górę do nagłówka kolumn i puścić – kolumna zostanie wyświetlona.

Aby na liście towarów i usług widoczne były tylko karty cennikowe ze stawką VAT sprzedaży 23% należy w filtrze tuż pod nazwą kolumny wybrać z listy stawkę 23%.

Parametry funkcji „Zmiana stawki VAT”:

 • Zmieniaj stawki VAT (Zakupu\ Sprzedaży\ Obydwie) – należy określić, która stawka VAT zdefiniowana na karcie towaru ma zostać zmieniona.
 • Nowa stawka VAT – wskazanie nowej stawki VAT. Do wyboru dostępne są stawki zdefiniowane w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Stawki VAT.
 • Dotyczy wersji: 2020.3.1
  Aktualizuj stawki VAT na podstawie kodów CN - stawki VAT towarów zostaną zaktualizowane zgodnie ze stawką VAT przypisaną do kodów CN. Jeśli kod CN nie posiada stawki VAT, na towarze nie zostanie wykonana aktualizacja stawki VAT.

Ceny

Dla wszystkich aktywnych cen zdefiniowanych w programie należy określić jak zostaną przeliczone ceny po wykonaniu aktualizacji stawek VAT:

 • Zachowaj cenę: netto – VAT zostanie doliczony do ceny netto, zostanie zwiększona cena brutto.
 • Zachowaj cenę: brutto – cena brutto nie zmieni się, przeliczona zostanie cena netto.

Zmieniaj nazwy:

Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Ministerstwo Finansów wszystkie drukarki fiskalne zapamiętują historię zmian podatku dla każdego towaru sprzedanego za pomocą drukarki. W szczególności wymaga się od drukarek, aby próba sprzedaży towaru, dla którego obniżono stawkę VAT, a następnie ją podwyższono, powodowała zablokowanie sprzedaży tego towaru. Z powyższego wynika, że zmiana nazwy/ nazwy fiskalnej towaru nie będzie konieczna, natomiast mogą pojawić się sytuacje, w których będzie potrzebna. Wystarczy, że towar został w przeszłości zafiskalizowany z błędnie zdefiniowaną stawką, którą później zmieniono. Najprostszym rozwiązaniem jest w takim przypadku zmiana nazwy towaru np. poprzez dodanie znaku. Wówczas towar będzie traktowany przez drukarkę jako nowy. Dlatego też udostępniono mechanizm seryjnej zmiany nazwy/ nazwy fiskalnej towaru/usługi:

 • Zmień nazwę cennikową – zmiana nazwy towaru zdefiniowanej na kartotece towaru, na zakładce [Ogólne],
 • Zmień nazwę fiskalną – zmiana nazwy fiskalnej towaru zdefiniowanej na kartotece towaru, na zakładce [Dodatkowe],
 • Dodawaj do nazwy znak, Na pozycji– należy wpisać znak i określić na której pozycji nazwy towaru ma zostać dodany.

Zmiana stawki VAT na kartach towarowych

Jeżeli użytkownik chce wykonać zmianę cen według własnego uznania, należy skorzystać z funkcji Zmiana ceny (dostępnej w operacjach seryjnych w z poziomu listy cennikowej).

Dodaj/ Usuń stawki VAT dla procedury OSS

Na potrzeby ewidencjonowania dokumentów sprzedażowych w systemie procedury OSS, dla towarów i usług należy ustawić stawki VAT obowiązujące w poszczególnych Państwach Unii Europejskiej. Poprzez operacje seryjne można to zrobić dla pozycji cennikowych zaznaczonych na liście.

Operacja seryjna – Dodaj/ Usuń stawki VAT dla procedury OSS

W pierwszym kroku należy określić, czy chcemy dodać czy usunąć stawki VAT dla zaznaczonych na liście pozycji cennikowych.

Podstawowe dla wszystkich państw UE – zaznaczenie tego parametru spowoduje, że dla każdego zaznaczonego towaru zostanie przypisana/ usunięta podstawowa stawka VAT każdego kraju unijnego (zdefiniowana w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Stawki VAT).

Dla wybranego państwa UE – po zaznaczeniu parametru należy wskazać kod kraju i jedną ze stawek VAT obowiązujących w tym kraju, którą chcemy przypisać bądź usunąć z zaznaczonych towarów. W przypadku, gdy jakiś towar ma już dodaną stawkę VAT dla wskazanego kraju i za pomocą operacji seryjnej chcemy dodać dla tego kraju inną stawkę VAT, to w skutek wykonania operacji seryjnej zostanie podmieniona stawka VAT dla tego kraju na karcie towaru zgodnie ze stawką VAT wskazaną w operacji seryjnej.

Operacja seryjna jest wykonywana za pomocą przycisku .

Aby zablokować operatorowi możliwość seryjnego ustawiania stawek VAT dla procedury OSS, na karcie operatora (menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy), na zakładce [Blokady dostępu] należy zaznaczyć blokadę zmiany procedury Seryjne ustawienie stawki VAT dla procedury OSS.

Nadanie/ usuwanie kodów EAN

Funkcja umożliwia automatyczne nadawanie lub usuwanie kodów kreskowych dla zaznaczonych na liście towarów. Użytkownik może skorzystać z następujących opcji:

 • Nadawanie kodu domyślnego.
 • Usuwanie kodu domyślnego.
 • Nadawanie kodu dodatkowego – po wybraniu tej opcji w dolnej części okna pojawia się pole z możliwością wybrania jednostki pomocniczej oraz uzupełnieniem dla niej licznika i mianownika. Jednostka ta zostanie dodana na zakładkę Jednostki i kody w sekcji Pomocnicze jednostki miary i przypisana do wygenerowanego seryjnie kodu EAN. Jeśli jednostka pomocnicza występuje już na zaznaczonych towarach z innym przelicznikiem niż zdefiniowany na oknie operacji seryjnej, przelicznik ten nie zostanie zmieniony.
 • Usuwanie kodów dodatkowych – operacja spowoduje skasowanie wszystkich kodów dodatkowych ustawionych dla zaznaczonych towarów.
 • EAN z zakresu – do wyboru EAN-8/ EAN-13/ EAN-14. Po wskazaniu jednej z opcji generowane będą odpowiednio kody 8/ 13/ 14-cyforwe. Domyślnie podpowiadany jest EAN – 13.
 • Od/ Do – należy wpisać zakres kodów, w obrębie których będą automatycznie nadawane kody EAN:
  • dla EAN – 8 można max. wpisać zakres od/ do 7 cyfrowy,
  • dla EAN – 13 można max. wpisać zakres od/ do 12 cyfrowy,
  • dla EAN – 14 można max. wpisać zakres od/ do 13 cyfrowy.

Zakres początkowy nie może być większy od końcowego. Jeśli nie zostanie ustawiony zakres końcowy (pozostawiona wartość zerowa w polu Do), wówczas kody zostaną nadane bez uwzględnienia zakresu.

Uwaga
Funkcja nadania kodu domyślnego ma zastosowanie tylko dla pozycji, które nie mają jeszcze zdefiniowanych kodów EAN.

Przykład

Towary zaznaczone na liście: T1, T2, T3.

Wskazane parametry:

 • EAN z zakresu: EAN – 13,
 • Od: 20, Do: 30.

Kody EAN nadane po wykonaniu funkcji:

 • T1: 2000000000008,
 • T2: 2000000000015,
 • T3: 2000000000022

Uzasadnienie: (program ustali pierwszy wolny (nieprzypisany jeszcze do żadnego towaru) kod EAN zgodny z algorytmem kodu EAN 13, który zaczyna się od cyfr 20, czyli 2000000000008 i przypisze go do jednego z zaznaczonych na liście towarów, następny kod EAN możliwy do nadania, czyli 2000000000015 przypisywany jest do kolejnego towaru zaznaczonego na liście, itd..).

Jeżeli, zgodnie ze wskazanym zakresem – możliwa do przypisania ilość kodów EAN jest niewystarczająca  dla ilości zaznaczonych pozycji – dla tych towarów, do których nie wygenerowano EAN w logu operacji pojawi się informacja: Koniec zakresu.

Zmiana ceny

Funkcja pozwala w prosty sposób modyfikować ceny w oparciu o wskazane wartości kwotowe dla zaznaczonych na liście pozycji:

Cena bazowa – w oparciu o wybraną cenę bazową zmieniona zostanie wartość ceny wskazanej w polu Cena wyliczana.

Cena wyliczana – cena, która zostanie zmieniona o wskazany % lub kwotę.Jeżeli w polach Cena bazowa, Cena wyliczana zostanie wskazana ta sama cena – w oparciu o aktualną wartość tej ceny zostanie ona zmieniona o wskazany % lub kwotę.
Użytkownik może wybrać jedną z dwóch poniższych opcji:
Zmiana ceny o % – wskazany % (na plus lub na minus).
Zmiana ceny o kwotę – wskazaną kwotę dodatnią lub ujemną, we wskazanej walucie.

Jeżeli na podstawie ustawień wyliczona cena będzie ujemna – program ustawi cenę zerową.

Zmiana marki/producenta

Zmiana marki/ producenta dla pozycji zaznaczonych na liście.

Zmiana granicy ceny

Funkcja umożliwia seryjne ustawienie minimalnej marży i maksymalnego rabatu dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla towaru podświetlonego na liście, jeśli nie zaznaczono żadnych pozycji:

Aby wykonać operację należy nacisnąć  Wykonaj zmianę granicy ceny.

Funkcja nie jest dostępna dla operatora, który w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe – na karcie, na zakładce [Parametry] ma zaznaczony parametr Blokada edycji pozycji cennika.

Eksport/ Import w formacie MS Excel

Podczas eksportu cennika do pliku MS Excel (opcja dostępna w menu Ogólne/ Cennik pod przyciskiem  Eksportuj cennik) przenoszone są informacje o granicy ceny. Wartości w kolumnie Granica ceny przyjmują odpowiednio wartości:

 • 0 – brak granicy ceny,
 • 1 – minimalna marża,
 • 2 – maksymalny rabat.

W kolumnie Minimalna cena/ marża znajduję się wartość ustalonej granicy ceny.

Podczas importu cennika (opcja dostępna w menu Ogólne/ Cennik pod przyciskiem  Importuj cennik) na nowo zakładanych kartotekach towarowych uzupełniana jest informacja o granicy ceny. Podczas aktualizacji istniejących pozycji cennikowych, w oknie importu należy zaznaczyć parametr aktualizacja granicy ceny.

Zmiana parametrów karty

Funkcja działa dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla podświetlonego towaru, jeśli nie zaznaczono żadnych pozycji:

Ustaw parametr kopiuj opis na fakturę umożliwia oznaczenie towarów, których opis ma być kopiowany na fakturę. Szczegóły tej funkcji zostały opisane tutaj.

Ustaw parametr udostępniaj w cenniku zewnętrznym umożliwia zaznaczenie towarów, które mają być udostępniane w cenniku zewnętrznym. Szczegóły tej funkcji zostały opisane tutaj.

Aby oznaczyć pozycję cennika jako nieaktywną należy zaznaczyć odpowiedni parametr, wybrać opcję Tak. Wybór opcji Nie umożliwia aktywację pozycji, dla których uprzednio zaznaczano parametr Karta nieaktywna. Pozycje nieaktywne są wyświetlane na liście po zaznaczeniu parametru Pokazuj nieaktywne.

Ustaw parametr pozwól na edycję nazwy na dokumencie umożliwia zaznaczenie parametru pozwalającego na edycję nazwy na dokumencie. Szczegóły tej funkcji zostały opisane tutaj.

Ustaw parametr pozwól na edycję opisu na dokumencie umożliwia zaznaczenie parametru pozwalającego na edycje opisu na dokumencie. Szczegóły tej funkcji zostały opisane tutaj.

Ustaw masę w kg umożliwia wpisanie wartości masy towaru w kilogramach. Szczegóły tej funkcji zostały opisane tutaj.

Ustaw parametr MPP – podzielona płatność umożliwa oznaczenie towarów, dla których ma być stosowany mechanizm podzielonej płatności. Szczegóły tej funkcji zostały opisane w artykule Mechanizm podzielonej płatności.

Ustaw domyślny kod JPK_V7 – funkcja umożliwia seryjne ustawienie wybranego kodu towarowego bądź procedury dla zaznaczonych pozycji cennika, na potrzeby deklaracji JPK_V7. Szczegóły na ten temat opisane zostały w biuletynie Jednolity plik kontrolny.

Po ustawieniu Parametrów zamówienia należy nacisnąć przycisk Wykonaj.

Zmiana kategorii sprzedaży/ zakupu

Funkcja działa dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla towaru podświetlonego na liście, jeśli nie zaznaczono żadnych pozycji:

Aby zmienić kategorię sprzedaży/ zakupu należy zaznaczyć odpowiedni parametr, wybrać kategorię i nacisnać przycisk  Zatwierdź. Niewybranie kategorii skutkuje usunięciem kategorii z zaznaczonych towarów.

Funkcja jest niedostępna dla operatora, który w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe – na karcie, na zakładce [Parametry] ma zaznaczony parametr Blokada edycji pozycji cennika.

Zmiana parametrów zamówienia

Funkcja działa dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla podświetlonego towaru, jeśli nie zaznaczono żadnych pozycji:

Aby ustawić parametry, należy wybrać odpowiedni checkbox a następnie uzupełnić dane według poniższych zasad:

Ustaw ilość minimalną – umożliwia ustawienie najmniejszej ilości towaru jaka powinna znajdować się w magazynie.

Ustaw ilość maksymalną – umożliwia ustawienie największej ilości towaru, która powinna znajdować się na magazynie.

Ustaw zamawiać po – umożliwia ustawienie ilości zamawianego towaru. Ilość ta będzie wielokrotnością podanej liczby.

Ustaw dostawcę – umożliwia wybranie z listy rozwijalnej dosyawcy, u którego kupowany jest dany towar.

Po ustawieniu Parametrów zamówienia należy nacisnąć przycisk  Wykonaj  .

Zmiana precyzji ceny

Szczegółowy opis w artykule Cztery miejsca po przecinku w cenie

Zmiana parametrów Comarch e-Sklep/e-Sale

Operacja widoczna w przypadku współpracy Comarch ERP Optima z e-Sklep, e-Sale.

Zmiana przyznanych punktów w Comarch e-Sklep

Operacja widoczna w przypadku współpracy Comarch ERP Optimae-Sklep, e-Sale.

Zmiana parametrów wszystko.pl

Operacja widoczna w przypadku współpracy Comarch ERP Optima z platformą wszystko.pl.

Funkcja umożliwia seryjną zmianę parametrów oferty udostępnianej na platformę wszystko.pl

Zakładka [Ogólne]:

 • Czy udostępnić na platformie wszystko.pl – umożliwia udostępnienie oferty jako aktywnej lub w postaci szkicu lub zakończenie prezentowanej oferty
 • Czy ustawić kategorię oraz parametry – pozwala na seryjne wskazanie kategorii oraz jej parametrów dla zaznaczonych pozycji cennikowych

 

Parametry seryjnej zmiany oferty na wszystko.pl zakładka [Ogólne]

Zakładka [Dodatkowe]:

 • Czy ustawić tytuł/opis oferty – umożliwia wskazanie tytułu/opisu oferty przesyłanej do wszystko.pl
 • Czy zmienić cenę oferty - umożliwia zmianę ceny dla oferty prezentowanej na wszystko.pl
 • Czy udostępnić wszystkie pliki graficzne – umożliwia udostępnienie plików graficznych, które zostały dodane na kartę cennikową na zakładkę Atrybuty w sekcji załączniki
 • Czy zmienić warunki zwrotu – umożliwia seryjną zmianę warunków zwrotu. Rodzaje warunków zwrotu możliwe są do wprowadzenia na platformie wszystko.pl
 • Czy zmienić warunki reklamacji – pozwala na zmianę warunków reklamacji. Rodzaje warunków reklamacji możliwe są do wprowadzenia na platformie wszystko.pl
 • Czy zmienić czas realizacji - pozwala na zmianę czasu realizacji zamówienia
 • Czy zmienić cennik dostaw - umożliwia zmianę cennika dostaw. Rodzaje cenników dostaw są możliwe do wprowadzenia z poziomu platformy wszystko.pl

Parametry seryjnej zmiany oferty na wszystko.pl zakładka [Dodatkowe]