CRM, Obieg dokumentów

CRM

Nowości

 1. Faktury cykliczne. Na fakturze cyklicznej na formularzu pozycji dodano zakładkę [Atrybuty], na której umożliwiono przypisanie i modyfikowanie atrybutów towaru. Do pozycji można przypisać dowolną liczbę atrybutów, a jeden atrybut może być przypisany do pozycji wiele razy (na przykład z różnymi wartościami).Atrybuty prezentowane są w formie listy z możliwością edycji wartości.

  Na liście widoczne są kolumny:

  • Lp – numer kolejny atrybutu,
  • Kod – kod atrybutu,
  • Wartość – wartość atrybutu w formacie tekst, liczba, lista lub data. Pole edytowalne.
 2. Na liście dostępne są przyciski:

  1) Zapisz zmiany  / Anuluj zmiany  – odpowiednio powodujące zapis lub zaniechanie zapisu zmian na oknie oraz jego zamknięcie.
  2) Dodanie atrybutu – umożliwia dodawanie atrybutów poprzez edycję bezpośrednio na liście, bez konieczności podnoszenia formularza atrybutu. Naciśnięcie przycisku powoduje utworzenie nowego wiersza dla atrybutu, gdzie możemy wprowadzić kod atrybutu lub za pomocą przycisku , otworzyć listę atrybutów. Jeśli podamy nieistniejący kod atrybutu lub naciśniemy otworzy się lista atrybutów zdefiniowana w menu Ogólne/ Atrybuty na zakładce Towaru (z pominięciem atrybutów o formacie binaria).
  3) Edycja atrybutu – umożliwia edycję na liście dla wartości z kolumny Kod lub Wartość atrybutu
  4) Usunięcie atrybutu

  Dodatkowo w menu kontekstowym, uruchamianym prawym klawiszem myszy, dostępna jest opcja Dodaj seryjnie, wywoływana również skrótem klawiszowym <ALT>+<INSERT>. Dodawanie seryjne, w odróżnieniu od dodawania pojedynczego <INSERT>, po zatwierdzeniu dodawanej pozycji powoduje dodanie kolejnej. Wyjście z trybu dodawania seryjnego następuje poprzez wycofanie się z nowo dodanej pozycji klawiszem <ESC> lub anulowanie formularza. 

  Na liście można zmieniać dowolnie kolejność atrybutów metodą „przeciągnij i upuść”, przestawiając poszczególne atrybuty z wciśniętym lewym klawiszem myszy.

  Możliwe jest również kopiowanie atrybutów wraz z wartościami. Po ustawieniu się w wybranym wierszu należy nacisnąć kombinację klawiszy <CTRL>+<INSERT> lub przytrzymać <CTRL> i nacisnąć ikonę zielonego plusa. Skopiowany atrybut pojawi się w ostatnim wierszu.

  Dwukrotne kliknięcie w kolumnie [Wartość] na konkretnym atrybucie, uruchamia edycję bezpośrednio na liście.

  Dla atrybutów typu lista możliwe jest dodanie nowej wartości dla definicji atrybutu, bezpośrednio z poziomu formularza pozycji dokumentu. Wprowadzając atrybut typu lista dla pozycji dokumentu, możemy wskazać opcję <Nowa> z rozwijanej listy wartości. Po jej wybraniu podnoszone jest okno Nowa wartość – zostanie dodana, w którym można zdefiniować nową wartość listy.

  Atrybuty są przenoszone na wszystkie faktury z wzorca. Podczas przekształcania Faktury Cyklicznej do Faktur, domyślnie dodawane są również atrybuty z pozycji cennika, które mają zaznaczony parametr przenoś na transakcje. Natomiast na formularz faktury cyklicznej nie są przenoszone atrybuty przypisane na pozycji cennikowej. Dodatkowo pomijane są te atrybuty z karty cennikowej, które zostały dodane na wzorzec ręcznie. Weryfikacja odbywa się na podstawie kodu atrybutu.

  Przykład

  Na karcie towaru Towar1  przypisany został Atrybut KOLOR z zaznaczonym parametrem przenoś na transakcje, na fakturze cyklicznej wskazano Towar1 i przypisano Atrybut DATA. W takiej sytuacji oba atrybuty zostaną przeniesione na wygenerowane faktury.

  Przykład

  Na karcie towaru Towar1  przypisany został Atrybut KOLOR z zaznaczonym parametrem przenoś na transakcje, na fakturze cyklicznej wskazano Towar1 i przypisano Atrybut KOLOR. W takiej sytuacji atrybut zostanie przeniesiony razem z wartością na wygenerowane faktury tylko z faktury cyklicznej, z karty towaru zostanie pominięty.

  Przykład

  Na karcie towaru Towar1  przypisano kilka razy ten sam Atrybut KOLOR z zaznaczonym parametrem przenoś na transakcje, ale różnymi wartościami, na fakturze cyklicznej wskazano Towar1 i przypisano tylko jeden raz  Atrybut KOLOR. W takiej sytuacji atrybut zostanie przeniesiony razem z wartością na wygenerowane faktury tylko z faktury cyklicznej, z karty towaru zostaną pominięte wszystkie Atrybuty o kodzie KOLOR. W takiej sytuacji użytkownik musi przypisać kilka razy ten sam atrybut bezpośrednio na fakturze cyklicznej.

 3. Kreator faktury potencjalnie cyklicznej . W kreatorze faktury potencjalnie cyklicznej na pozycji dokumentu dodano zakładkę [Atrybuty]. Dodawanie atrybutów działa analogicznie jak na pozycji faktury cyklicznej.

Poprawiono

 1. Automat faktur cyklicznych. Poprawiono generowanie wydruków w formacie GenRap, podczas automatycznej wysyłki faktur cyklicznych.

 

Obieg dokumentów

Zmiany

 1. Podgląd dokumentu z biblioteki. Jeśli z dokumentem w module Handel powiązany jest tylko jeden załącznik, wówczas po kliknięciu w ikonę Podgląd dokumentu z biblioteki wyświetlany jest numer powiązanego dokumentu OBD oraz nazwa załącznika.