Deklaracja CIT-10Z

Informacja
Deklaracja CIT-10Z  dostępna jest od wersji 2024.2.1 programu Comarch ERP Optima

W menu Księgowość/ CIT/ Deklaracje CIT-10Z dostępny jest formularz Deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z jej wydrukiem oraz wysyłką do systemu e‑Deklaracje. Deklaracja jest możliwa do złożenia za okres od 01.01.2019 roku. Deklaracja CIT-10Z jest dostępna dla wszystkich rodzajów księgowości.

Lista deklaracji CIT-10Z

Po przejściu do menu Księgowość/ CIT/ Deklaracje CIT-10Z dostępna jest Lista deklaracji CIT-10Z zawierająca kolumny:

 • Rok – rok, za który składana jest deklaracja.
 • Wersja – wersja formularza deklaracji, zgodnie z którą wyliczona została deklaracja.
 • Korekta – oznaczenie, w jakim celu została sporządzona deklaracja (złożenie deklaracji lub korekta deklaracji).
 • Data obliczenia – data obliczenia deklaracji.
 • Status – status określający stan deklaracji (obliczona lub zamknięta).
 • e-Deklaracje – informacje dotyczące statusu e-Deklaracji.
 • Data wysłania – data wysłania deklaracji do systemu e-Deklaracje.

Lista deklaracji CIT-10Z

Istnieje możliwość wyświetlania listy deklaracji tylko za konkretny rok przez zaznaczenie parametru Rok i wybranie konkretnego roku.

Przycisk  Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje umożliwia wysłanie deklaracji CIT-10Z do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego. Istnieje możliwość wysyłki deklaracji zarówno o statusie obliczona, jak i zatwierdzona. Podczas wysyłki deklaracji o statusie obliczona jest ona automatycznie zatwierdzana.

Przycisk  Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Istnieje możliwość dodania korekty deklaracji CIT-10Z z poziomu listy deklaracji poprzez zaznaczenie deklaracji CIT-10Z, a następnie naciśnięcie przycisku . Na dodanym w ten sposób formularzu automatycznie zaznaczana jest opcja korekta deklaracji, bez możliwości zmiany. Wszystkie dane kopiowane są z deklaracji pierwotnej, z możliwością ręcznej poprawy pól edytowalnych. Jeżeli poprzednia deklaracja CIT-10Z za ten okres nie została zatwierdzona to podczas dodawania korekty deklaracja pierwotna jest automatycznie zatwierdzana.

Przycisk Zmień umożliwia podgląd utworzonej wcześniej Deklaracji CIT-10Z. Po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok przycisku ) dostępna jest opcja Podgląd UPO umożliwiająca podgląd Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Przycisk  umożliwia usunięcie deklaracji o statusie obliczona.

Na liście deklaracji CIT-10Z w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dla deklaracji o statusie obliczona dostępna jest opcja Zablokuj deklarację, która umożliwia zmianę statusu podświetlonej deklaracji na zatwierdzona. Dla deklaracji o statusie zatwierdzona dostępna jest natomiast opcja Odblokuj deklarację, która umożliwia zmianę statusu deklaracji na obliczona (dla deklaracji niewysłanej do systemu e-Deklaracje oraz dla deklaracji wysłanej, do której odebrano UPO, jeżeli na formularzu operatora zaznaczono parametr Prawo do odblok. wysłanej e-Deklaracji).

Z listy deklaracji CIT-10Z dostępny jest wydruk formularza deklaracji CIT-10Z wraz z załącznikami oraz wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (w tym czarno biały).

Do deklaracji CIT-10Z nie jest tworzona płatność w Preliminarzu płatności. Deklaracja CIT-10Z nie podlega również księgowaniu.

Dodanie deklaracji CIT-10Z

Po naciśnięciu przycisku  pojawia się okno z możliwością wskazania okresu, za jaki ma zostać dodana deklaracja.

Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa lub Ewidencji ryczałtowa istnieje możliwość wskazania zakresu dat, za jaki ma zostać dodana deklaracja CIT-10Z. Domyślnie ustawiany jest poprzedni rok kalendarzowy. Istnieje możliwość wskazania okresu krótszego niż rok kalendarzowy (w ramach tego samego roku kalendarzowego). Nie jest natomiast możliwe ustawienie okresu dłuższego niż rok kalendarzowy lub zakresu dat obejmującego daty z dwóch lat kalendarzowych.

Dla rodzaju księgowości Księgowość kontowa istnieje możliwość wskazania okresu obrachunkowego, za jaki ma zostać dodana deklaracja CIT-10Z.

Jeżeli wybrany zostanie okres rozpoczynający się przed 1 stycznia 2019 r. to pojawi się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz deklaracji obowiązuje za okres od 01.01.2019.

W polu dotyczącym celu złożenia formularza zaznaczana jest domyślnie opcja Złożenie zeznania, z możliwością zmiany na Korekta informacji. Deklaracja jest tworzona po naciśnięciu przycisku .

W momencie przeliczania/ edycji deklaracji CIT-10Z w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, na liście deklaracji CIT-10Z w programie Comarch ERP Optima pojawia się okno z informacją: Trwa edycja deklaracji CIT-10Z. Za chwilę otworzy się przygotowana deklaracja. Nie zamykaj tego okna przed zapisaniem deklaracji.

Nie ma możliwości dodania drugiej deklaracji za ten sam okres, jeżeli nie zostanie ona oznaczona jako korekta. Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa lub Ewidencji ryczałtowa daty deklaracji nie mogą się nakładać żadnym dniem z już istniejącą deklaracją. Nie jest również możliwe oznaczenie pierwszej deklaracji w danym okresie jako korekty.

Formularz deklaracji CIT-10Z

Formularz deklaracji CIT-10Z otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Z programu Comarch ERP Optima przenoszone są następujące dane:

 • Identyfikator podatkowy NIP płatnika – pobierany z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy, nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Okres, za który składana jest deklaracja – pobierany z okna dodawania deklaracji CIT-10Z, nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Urząd Skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja – pobierany jest urząd wskazany w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA, IFT-2R podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Cel złożenia formularza (złożenie deklaracji, korekta deklaracji) – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Nazwa firmy lub imię i nazwisko podatnika dla osoby fizycznej oraz dane adresowe – dane pobierane z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA, IFT-2R podlegają edycji na formularzu deklaracji.
 • Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za podanie wymaganych danych, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku – dane pobierane z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA,IFT-2R podlegają edycji na formularzu deklaracji.

Na formularzu deklaracji CIT-10Z użytkownik powinien zaznaczyć w sekcji B Tytuły wpłat należności przynajmniej jedną z pozycji:

 • 8. przychody (wypłaty) z tytułów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy, w związku z art. 26 ust. 1m ustawy – po zaznaczeniu tej pozycji pojawia się sekcja D. Zobowiązanie podatkowe z tytułu wypłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 oraz w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy wraz z aktywną poz. 23 i poz. 24.
 • 9 przychody (wypłaty) z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy – po zaznaczeniu tej pozycji pojawia się sekcja D. Zobowiązanie podatkowe z tytułu wypłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 oraz w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy wraz z aktywnymi pozycjami: 25-36.
 • 10. dywidendy oraz dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – po zaznaczeniu tej pozycji pojawia się sekcja E. Zobowiązanie podatkowe z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art 22. ust. 1 ustawy.

Kwoty na deklaracji CIT-10Z użytkownik powinien uzupełnić ręcznie.

Z poziomu otwartego formularza deklaracji CIT-10Z pod przyciskiem  jest dostępny jej wydruk. Podgląd wydruku deklaracji CIT-10Z jest dostępny pod przyciskiem .

Podczas edycji deklaracji o statusie obliczona za pomocą przycisku  następuje weryfikacja, czy zmianie uległy dane przeniesione automatycznie na formularz CIT-10Z (np. adres firmy). W przypadku gdy dane te uległy zmianie pojawia się komunikat: Dane deklaracji zostały zmienione. Czy chcesz zaktualizować deklarację? Zaakceptowanie komunikatu powoduje aktualizację danych na deklaracji CIT-10Z. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem na formularzu pierwotnie przeniesionych danych.

Załącznik ORD-ZU

Z poziomu formularza korekty deklaracji CIT-10Z istnieje możliwość dodania załącznika ORD-ZU. Po zaznaczeniu w poz. 7a Rodzaj korekty opcji korekta deklaracji, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej, pojawia się pole na wpisanie treści uzasadnienia przyczyny korekty.