Deklaracja PIT-28 dla księgi podatkowej/ księgowości kontowej

Od 1 stycznia 2023 r. najem prywatny opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W związku z tym w programie istnieje możliwość dodania deklaracji PIT-28(26) niezależnie od rodzaju księgowości wskazanego w Konfiguracji.

Jeżeli w Konfiguracji jako rodzaj księgowości wybrana jest Księga podatkowa lub Księgowość kontowa, to deklaracja PIT-28(26) służy do rozliczenia tylko najmu prywatnego. Do deklaracji PIT-28(26) służącej tylko do rozliczenia najmu prywatnego nie ma możliwości dodania załączników PIT-28/B(20), PIT/O(28), PIT/D(31), PIT/2K(9) oraz Korekty podatku. Zakładka [Załączniki] na deklaracji PIT-28 jest niewidoczna. Na wydruku Formularz deklaracji PIT-28(26)/ Deklaracja PIT-28 z załącznikami są uwzględnione tylko załączniki UPO I ORD-ZU.

Kwoty przychodów z najmu prywatnego oraz odliczenia straty od przychodów z najmu prywatnego na deklaracji PIT-28(26) pobierane są z kwot właściciela.

Przychody z najmu prywatnego nie są pomniejszane o zwolnienia podatnika z tytułu ulg: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury, Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci oraz Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Na deklaracji PIT-28 służącej do rozliczenia tylko najmu prywatnego nie są uwzględniane zobowiązania i wierzytelności zwiększające/ zmniejszające przychody. Sekcje H.1 Zwiększenia przychodów oraz H.2 Zmniejszenia przychodów są nieaktywne.

Jeżeli w Konfiguracji jako rodzaj księgowości wybrana jest Księga podatkowa lub Księgowość kontowa, to na deklaracji PIT-28(26) są nieaktywne również następujące sekcje: C. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolnione od podatku, E.4. Odliczenia na podstawie art.11 ust. 1a i 3a ustawy, F.2. Obliczenie przysługujących odliczeń z poz.106 (pozycje 120 – 128), J.1. Wierzytelności i zobowiązania nieodliczone w latach poprzednich (pozycja 183), N. Obliczenie należnego ryczałtu (pozycje 232 oraz 233), O. Informacje o zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 6-13 ustawy z domyślnie zaznaczonym polem Nie, R. Przychody osiągnięte w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, U. Informacje o załącznikach.

Jeżeli w Konfiguracji jako rodzaj księgowości wybrana jest Księga podatkowa lub Księgowość kontowa, to:

  1. Z poziomu deklaracji PIT-28(26) po naciśnięciu przycisku Udziały i kwoty deklaracji są widoczne zakładki: [Odliczenia] oraz [Najem prywatny].
  2. Z poziomu deklaracji PIT-28(26) po naciśnięciu przycisku Informacje o przychodach i kosztach podatnika/małżonka widoczna jest tylko zakładka [Najem].
  3. Na liście zaliczek na PIT-28 zaliczki są widoczne od wersji 17. Deklaracje roczne na PIT-28 są widoczne od wersji 26.