Dodanie osoby współpracującej rozliczanej razem z właścicielem - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Dodanie osoby współpracującej rozliczanej razem z właścicielem - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Dodanie osoby współpracującej rozliczanej razem z właścicielem

Aby wpisać do bazy osobę współpracującą należy: 

 

  • wejść w Kadry i wyświetlić listę Właściciele,
  • kliknąć przycisk Dodaj – (ikona plusa ) lub wcisnąć klawisz <INSERT> lub polecenie Dodaj z menu kontekstowego, wywołanego prawym klawiszem mysz) – otworzy się Formularz danych kadrowych pracownika,
  • wprowadzić wszystkie dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, PESEL, NIP, adres,
  • na zakładce [Etat] uzupełnić datę zatrudnienia zgodną z datą zgłoszenia do ubezpieczeń, w polu Rodzaj zatrudnienia wybrać Osoba współpracująca, należy określić podstawę wymiaru składek ZUS, albo zaznaczyć parametr Dochód deklarowany. Można również wpisać Stawkę zaszeregowania. Należy przy tym pamiętać, że kwota ta nie może być mniejsza od minimalnego dochodu deklarowanego, który stanowi 60% przeciętnego wynagrodzenia. Obowiązek sprawdzania tej kwoty spoczywa na użytkowniku systemu,

Uwaga
Jeśli składki na ubezpieczenie mają być opłacane na preferencyjnych warunkach, tj. od podstawy 30% z minimalnej płacy, należy samodzielnie obliczyć kwotę i wpisać w polu Stawka zaszeregowania.

  • pole zdrow.mnożnik powinien zostać bez zmian (wartość 1),
  • w sytuacji, gdy właściciel przesyła do ZUS za siebie i osobę współpracującą indywidualną deklarację ZUS DRA musi ustawić pole Indywidualny procent wypad. i wpisać stopę procentową składki taką jak na formularzu danych kadrowych właściciela,
  • na zakładce [Etat / Ubezpieczenia] należy wpisać kod ubezpieczenia. Po wciśnięciu przycisku Kod wyświetlona zostanie lista dostępnych kodów, ale tylko dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Po wybraniu kodu zaproponują się zgłoszenia do ubezpieczeń. Jest to tylko propozycja programu, którą należy przystosować do faktycznej sytuacji,
  • na samym dole okna znajdują się pola pozwalające określić sposób późniejszego rozliczania osoby współpracującej. Nie uzupełniamy ich jeśli cała firma (pracownicy, właściciel, osoby współpracujące) rozliczana jest na jednej deklaracji DRA. W celu wspólnego rozliczania właściciela i związanych z nim osób współpracujących należy w pole Na DRA rozliczać z wybrać właściciela

Uwaga
Wybrany właściciel musi mieć zaznaczone Indywidualne DRA. W przypadku wybrania właściciela, który nie ma włączonego tego parametru, osoba współpracująca nie pojawi się na deklaracjach rozliczeniowych.

Po uzupełnieniu wszystkich danych wciśnięcie przycisku  powoduje dopisanie osoby współpracującej na listę właścicieli.