Formularz pozycji cennika – zakładka [Dodatkowe] - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Formularz pozycji cennika – zakładka [Dodatkowe] - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Formularz pozycji cennika – zakładka [Dodatkowe]

Kopiuj opis na fakturę – po wpisaniu towaru na fakturę do okna Element Faktury Sprzedaży automatycznie przepisywana jest zawartość pola Opis.

Pozwól na edycję nazwy na dokumencie – zaznaczenie parametru pozwoli na modyfikację (poprawę, uzupełnienie) nazwy pozycji na dokumentach. Jeśli nie zaznaczymy tego parametru, nie mamy możliwości zmiany nazwy towaru z poziomu wystawianego dokumentu.

Pozwól na edycję opisu na dokumencie – zaznaczenie parametru pozwoli na modyfikację opisu pozycji dokumentu. Aby edytować nazwę, opis po zaznaczeniu powyższych parametrów, należy na formularzu dokumentu podświetlić towar poprzez przycisk .

Udostępniaj w cenniku zewnętrznym – informacja, czy dana pozycja ma być umieszczana w ofercie handlowej lub na stronie internetowej.

Karta nieaktywna – po oznaczeniu karty towaru jako nieaktywnej, nie będzie ona wyświetlana na Liście Zasobów i Cenniku lub wyświetli się w kolorze szarym (w zależności od ustawienia parametru Pokazuj nieaktywne na liście).

Masa w kg – pole przenoszone jest do Comarch e-Sklep/e-Sale (dostępne jest także w przyjaznym schemacie Generatora Raportów, dzięki czemu może zostać wykorzystane w raportach tworzonych przez użytkownika).

Producent, Marka – dla towaru można przypisać producenta i markę, informacje te przenoszone są do Comarch e-Sklep (funkcja dostępna w modułach Handel, Handel Plus).

Typ kosztu usługi – pole dostępne tylko dla usług. Zadeklarowany koszt usługi zapisywany jest na dokumentach rozchodu i może być: 

  • Procentowy – koszt wyliczany jest jako podany procent wartości sprzedanego towaru. Jeśli usługa wchodzi w skład produktu złożonego, ten rodzaj kosztu nie wpływa na koszt własny produktu.
  • Kwotowy – koszt wyliczany jest jako iloczyn podanej kwoty oraz sprzedanej ilości. Informacja potrzebna w przypadku gdy dana usługa jest składnikiem produktu złożonego. Tylko ten rodzaj kosztu ma wpływ na koszt produktu. W przypadku wyprodukowania usługi złożonej (PWP) pole to jest automatycznie aktualizowane.

W przypadku wartości kwotowej – można ją ustalić również w walucie obcej – należy wpisać kwotę oraz walutę. W polu poniżej pojawi się wartość przeliczona na PLN wg kursu aktualnego w danym dniu.

Uwaga
Wartość w PLN jest wyliczana zgodnie z kursem na dany dzień i w chwili zmiany kursu nie jest aktualizowana. Aby zaktualizować wartość zakupu wyliczoną w PLN na karcie usługi należy wykonać jej przyjęcie na podstawie dokumentu (np. Faktury Zakupu), gdzie podany jest aktualny kurs.

Uwaga
Podczas wprowadzania usługi na dokumenty rozchodowe istnieje możliwość modyfikacji wyliczonego przez program kosztu zakupu. Pole z wyliczonym kosztem jest dostępne podczas dopisywania pozycji na zakładce [Szczegóły].

Wartość KGO – w polu tym można wprowadzić jednostkowy Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO) netto dla towaru (funkcja dostępna w modułach Handel, Handel Plus). Wartość KGO zapisywana jest zawsze w walucie systemowej (pole uaktywnia się po zaznaczeniu w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn parametru KGO.).

Pole wartość KGO nie jest dostępne dla usług oraz dla opakowań (kaucji). Koszt Gospodarowanie Odpadami dokładnie zostały opisany w artykule Koszt gospodarowania Odpadami – KGO.

Zamówienia

Sekcja dotycząca zamówień pojawia się tylko na formularzu towaru (nie można zamawiać usług). Zawiera ona informacje o:

Ilości minimalnej – najmniejsza ilość towaru jaka powinna znajdować się w magazynie.

Ilości maksymalnej – największa ilość towaru, która powinna znajdować się na magazynie.

Zamawiać po – ilość zamawianego towaru będzie wielokrotnością podanej liczby.

Dostawca – kod dostawcy, u którego kupujemy dany towar. Jest on wykorzystywany przy generacji zamówień.

Kod u dostawcy – wpisujemy tutaj kod towaru u naszego dostawcy. Pole to jest uzupełniane automatycznie kodem wyszczególnionym na dokumencie od dostawcy, jeżeli podczas przenoszenia dokumentów z KSeF do handlu użytkownik zdecyduje o założeniu nowych kart towarów/usług. Kod ten pojawi się wyłącznie na dokumencie ZD (Zamówienie u Dostawcy).

Informacje zawarte w sekcji Zamówienia są wykorzystywane podczas tworzenia automatycznych zamówień (opisane w artykule ) oraz podczas wykonywania Raportu braków z poziomu menu Handel/ Raport braków.

Urządzenia fiskalne – obszar pozwala na zdefiniowanie dla towarów odrębnych kodów i nazw, wykorzystywanych wyłącznie podczas współpracy z urządzeniami fiskalnymi:

  • PLU – jest to numeryczny kod towaru wykorzystywany przy współpracy z kasą fiskalną (nie dotyczy modułu Faktury), o długości max. do 18 znaków. Przycisk Kopiuj kod towaru – pozwala na skopiowanie kodu towaru z zakładki [Ogólne]. W pole PLU skopiowany może zostać wyłącznie kod numeryczny. Jeżeli ogólny kod towaru jest numeryczny i dłuższy niż 18 znaków, w pole PLU skopiowanych zostanie pierwszych osiemnaście znaków kodu.
  • Nazwa – nazwa towaru wykorzystywana podczas współpracy z drukarką/ kasą fiskalną, o długości max. do 40 znaków. Przycisk Kopiuj nazwę towaru – pozwala na skopiowanie nazwy towaru z zakładki [Ogólne] (jeżeli ogólna nazwa towaru jest dłuższa niż 40 znaków, w pole Nazwa skopiowanych zostanie pierwszych 40 znaków). W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry znajduje się opcja Kontrola unikalności nazwy fiskalnej – jeżeli zostanie włączona, podczas próby zapisu karty towaru z wprowadzoną nazwą fiskalną, która już istnieje, program wygeneruje komunikat: W bazie istnieje już towar o nazwie fiskalnej: nazwa fiskalna.

Domyślny kod JPK_V7 – w tym miejscu można przypisać do pozycji cennika domyślny kod bądź procedurę, która ma za zadanie dodatkowo opisać dokument przesyłany do pliku JPK_V7. Wskazana procedura/ kod jest przenoszona na dokument handlowy. Możliwość przypisania konkretnych kodów zależy od ustawionej w programie daty bieżącej. Szczegóły na temat generowania deklaracji JKP_V7 są dostępne w biuletynie Jednolity plik kontrolny.

Uwaga
Na dokumentach handlowych wystawionych od lipca 2021 roku nie jest przenoszona procedura MPP.

URL – można tu wpisać adres do strony internetowej np. dostawcy.

Opis – dodatkowy opis towaru. Na opis przeznaczono 20000 znaków. Może on stanowić kontynuację nazwy i pojawiać się na wydruku Faktury Sprzedaży (parametr Kopiuj opis na fakturę).

Na samym dole tej zakładki wyświetlane są informacje o tym kto i kiedy założył i ostatni modyfikował kartę.

Dodatkowo na zakładce [Dodatkowe] mogą wyświetlać się pionowe zakładki:

[Intrastat] – pojawia się tylko na karcie towarów (nie dotyczy usług), jeśli w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Intrastat zaznaczono parametr Intrastat. Jest to grupa parametrów związana z wyliczaniem deklaracji Intrastat. Deklaracja Intrastat i zasady jej wyliczania zostały dokładnie opisane w artykule Deklaracje Intrastat.

[SENT] – zakładka ta pojawia się na kartach towarów (nie dotyczy usług) po zaznaczeniu parametru w Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ SENT. Szczegóły zostały opisane w artykule System rejestracji i monitorowania przewozu towarów – SENT.

[Akcyza] – zakładka ta pojawia się na kartach towarów (nie dotyczy usług) po zaznaczeniu parametru w Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/Akcyza – wyroby węglowe. Szczegóły dotyczące naliczania akcyzy na wyroby węglowe zostały opisane w artykule Podatek akcyzowy na wyroby węglowe.

[CUKIER] – zakładka ta pojawia się na kartach towarów (nie dotyczy usług) po zaznaczeniu parametru w Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Opłata cukrowa. Szczegóły dotyczące naliczania tej opłaty zostały opisane w artykule Opłata cukrowa.

Pozycja cennika – dodatkowe zakładki