Formularz właściciela

Formularz właściciela

W programie można wprowadzać i rozliczać właścicieli. W przypadku korzystania z modułu Księga Podatkowa jest to wspólna lista wspólników. Listę możemy wywołać również z poziomu Ogólne/ Inne/ Wspólnicy lub kombinacją klawiszy <CTRL>+<W>.module Płace i Kadry lista dostępna jest z poziomu Kadry/ Lista pracowników i dodatkowo należy w polu lista wybrać Właściciele . Wyboru dokonujemy z rozwijanej listy, która pojawia się po wciśnięciu strzałki z prawej strony okna.

Uwaga
Z właścicielem lub osobą współpracującą nie można zawierać umowy cywilnoprawnej. Przy próbie dodania umowy takiej osobie pojawia się komunikat: Nie można dodać umowy cywilnoprawnej właścicielowi lub osobie współpracującej. Aby naliczyć wypłatę dla właściciela lub osoby współpracującej należy dodać ich na listę pracowników.

Formularz właściciela zbudowany jest podobnie jak formularz pracownika, składa się z  siedmiu zakładek, na których działają identyczne przyciski i klawisze. Różnica dotyczy zakładek:

[Nr ident./podatki]

Dotyczy wersji: 2020.2.1
  Numer rachunku- należy uzupełnić w celu wskazania indywidualnego rachunku podatkowego właściciela wykorzystywanego do wpłat należności podatkowych wynikających z deklaracji PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS.

Rys 15. Formularz właściciela/ Zakładka Nr ident./Podatki- indywidualny rachunek podatkowy

[Etat] – należy uzupełnić:

Datę zatrudnienia – aby aktywne stały się pola w sekcji dotyczącej wynagrodzenia. Należy przyjąć datę taką, jak do ubezpieczeń.

Rodzaj zatrudnienia – należy wybrać Właściciel.

Dochód deklarowany [√] – wówczas pojawi się w polu Stawka kwota stanowiącą podstawę naliczania składek ZUS dla prowadzących działalność (podstawa urzędowa – 60% z przeciętnego wynagrodzenia) wpisana w danym miesiącu w Konfiguracji/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia. Podstawę można zmienić, jeśli osoba prowadząca działalność opłaca składki od innej, zadeklarowanej przez siebie kwoty.

Uwaga
Osoby, które rozpoczęły pozarolniczą działalność gospodarczą po 24.08.2005r. (Ustawa z 1 lipca 2005r. o zmianie Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. nr 150, poz.1248) i spełniają określone warunki mogą opłacać przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności, składki na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W takim przypadku, nie należy zaznaczać pola Dochód deklarowany, tylko w polu Stawka należy samodzielnie obliczyć i wpisać podstawę.

[Podst. zdrow. Mnożnik] – pozwala na zmianę (n-krotność) podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego dla prowadzącego działalność. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004, nr 210, poz.2135) prowadzący działalność ma obowiązek opłacania składki zdrowotnej z każdej działalność z możliwością wyboru, z której działalności (firmy) będzie rozliczał składkę zdrowotną od wyższej podstawy. Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego pobrana z Konfiguracji/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia zostanie przemnożona przez mnożnik z „etatu” właściciela.

Formularz właściciela/zakładka Etat – zatrudnienie

[Indywidualny procent wypadkowej] (domyślnie nie jest zaznaczony) – pole edytowalne po zaznaczeniu flagi. Działanie:  

  • niezaznaczony - to % składki wypadkowej pobierany jest z Konfiguracji firmy / Płace / Składki ZUS,
  • zaznaczony - w wypłacie właściciela % składki wypadkowej pobierany będzie z formularza właściciela i według tego % obliczana składka na ubezpieczenie wypadkowe.

[Ubezpieczenie (etat)] – zawiera między innymi:

przycisk , który wyświetli nam listę tytułów ubezpieczeniowych związanych z osobami, które opłacają składki od dochodu deklarowanego. Kod możemy wybrać z listy lub wpisać go ręcznie z klawiatury. Po wpisaniu odpowiedniego kodu program zaznaczy ubezpieczenia, które będą naliczane. Jest to tylko propozycja programu, użytkownik może ją indywidualnie zmienić.

Dotyczy wersji: 2019.0.1
Po ustawieniu kodu tytułu ubezpieczenia 0570 na formularzu właściciela, automatycznie zostanie zaznaczony parametr Nie naliczać FP dla podstawy poniżej minimalnej płacy na zakładce [6.Inne informacje].

Dotyczy wersji: 2019.2.1
[Przychód za poprzedni rok]pole, w którym należy podać kwotę przychodu uzyskanego w  poprzednim roku dla właściciela zgłoszonego do ubezpieczeń z kodem 0590 lub 0592. Podana kwota przychodu będzie wykazana na deklaracji ZUS DRA część II oraz ZUS RCA część II.

[Ubezpieczenie (etat)] – w programie są dwa sposoby generowania deklaracji dla właścicieli. Standardowo program proponuje umieszczanie właściciela wspólnie z pracownikami, wtedy tworzona jest jedna deklaracja DRA wraz z odpowiednimi załącznikami. Drugi sposób polega na generowaniu dla właściciela oddzielnej deklaracji DRA. Możemy to osiągnąć po zaznaczeniu parametru .

 

[Forma opodatkowania – ustalenie podstawy skł. społecznych]- sekcja, w której należy odnotować informacje o formie opodatkowania obowiązującej właściciela w ubiegłym roku kalendarzowym (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub opodatkowanie na zasadach ogólnych) oraz przychodzie i dochodzie osiągniętym przez niego w okresie korzystania z danej formy. Podane wartości będą wykazane na deklaracji ZUS DRA cz. II oraz ZUS RCA cz. II. Sekcja jest aktywna, gdy właściciel ma wprowadzony kod ubezpieczeniowy 0590 lub 0592

Rys 17.Formularz właściciela/zakładka Ubezpieczenie (etat)
Rys 17. Formularz właściciela/zakładka Ubezpieczenie (etat)