Grupy pytań

Lista grup pytań dostępna jest na zakładce [CRM], w sekcji Ankiety pod przyciskiem  Grupy pytań. W tym obszarze użytkownik tworzy słownik z nazwami grup, w jakich zebrane będą pytania ankietowe.

Lista domyślnie uzupełniona jest przykładowymi grupami, które mogą być modyfikowane oraz usuwane.

Lista grup zbudowana jest z następujących kolumn (z możliwością zaznaczenia):

  • Nazwa – nazwa grupy pytań.
  • Opis – zawiera dodatkowy opis, jeżeli został dodany do danej grupy pytań.
  • Waga – waga przypisana dla danej grupy pytań.
  • Domyślna (tak/nie) – kolumna informująca, czy dana grupa pytań ankietowych jest domyślna czy nie. Standardowo tylko jedna grupa pytań może być domyślna.

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski:

Dodaj – umożliwia dodanie nowej grupy pytań.

Zmień – umożliwia podgląd/edycję istniejącej grupy pytań, w tym zmianę nazwy grupy wykorzystanej na wzorcu ankiety.

Usuń – umożliwia usunięcie grupy pytań. Możliwe jest usunięcie grupy pytań, jeżeli nie przypisano do niej żadnych pytań.

Zamknij – umożliwia zamknięcie okna.

Ponadto w oknie dostępne są pola:

  • Filtr i konstruktor filtra
  • Nieaktywne – jeśli jest zaznaczony, na liście wyświetlane są wszystkie grupy pytań, jeśli odznaczony – tylko te grupy, które są aktywne.