Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację PIT-36/PIT-36L oraz wysłać do systemu e-Deklaracje? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację PIT-36/PIT-36L oraz wysłać do systemu e-Deklaracje? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację PIT-36/PIT-36L oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

Aby utworzyć deklarację PIT-36/PIT-36L należy przejść na listę deklaracji PIT-36/PIT-36L dostępną z poziomu Księgowość/ PIT/ Zaliczki na PIT-36/PIT-36L i z rozwijalnego menu znajdującego się obok przycisku wybrać opcję Deklaracje roczne/ Deklaracja roczna PIT-36 wersja 30/ Deklaracja roczna PIT-36L wersja 19. Po dokonaniu wyboru otwierany jest formularz deklaracji PIT-36/PIT-36L na którym użytkownik powinien wskazać właściciela i rok za który ma zostać dodana deklaracja oraz nacisnąć przycisk .

Jeżeli jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową, deklaracja PIT-36/PIT-36L jest wyliczana na podstawie zapisów na kontach księgowych, kwot indywidualnych właściciela, ewentualnego zwolnienia z PIT wskazanego na karcie właściciela na zakładce [Nr ident./podatki] (w przypadku pobrania modułu płacowego) lub [Szczegółowe] (w przypadku nie pobrania modułu płacowego) oraz zaliczek na PIT-36/PIT-36L za poszczególne miesiące/kwartały. Konta księgowe, z których pobrane zostaną kwoty przychodów i kosztów należy uzupełnić z poziomu Księgowość/ Zestawienia księgowe, zakładka [Systemowe]Zestawienie do oblicz. zaliczki na PIT-36/PIT-36L.

Jeżeli jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową, deklaracja PIT-36/PIT-36L jest wyliczana na podstawie zapisów Księgi podatkowej, kwot indywidualnych właściciela, ewentualnego zwolnienia z PIT wskazanego na karcie właściciela na zakładce [Nr ident./podatki] (w przypadku pobrania modułu płacowego) lub [Szczegółowe] (w przypadku nie pobrania modułu płacowego) oraz zaliczek na PIT-36/PIT-36L za poszczególne miesiące/kwartały.

Możliwość dodania załączników:

  • PIT/B, PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/BR, PIT/IP, PIT/PM, PIT/MIT, PIT/WZ do deklaracji PIT-36;
  • PIT/B, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/BR, PIT/O, PIT/IP, PIT/MIT, PIT/PM, PIT/WZ do deklaracji PIT-36L

jest dostępna z poziomu zakładki [Załączniki].

Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z formularza deklaracji PIT-36/PIT-36L.

Przycisk Wyślij służący do wysyłki do systemu e-Deklaracji staje się aktywny po przeliczeniu deklaracji za pomocą przycisku . Po naciśnięciu przycisku Wyślij  następuje zablokowanie deklaracji i jej wysłanie. Wysłanie deklaracji PIT-36/PIT-36L do systemu e-Deklaracje jest możliwe za pomocą podpisu kwalifikowanego lub podpisu niekwalifikowanego.

Po wysłaniu deklaracji ikona wysyłki zostaje zamieniona na przycisk Odbierz UPO , który służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.