Konwersja wielu ZD do dokumentu zakupowego

Zamówienia, które mają być przekształcone do dokumentu zakupu muszą zostać zaznaczone na liście ZD:  .

Przekształcenie do FZ/PZ utworzy wybrany dokument, na który przeniesione zostaną wszystkie pozycje z tych ZD dla których zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane, zagregowane lub nie w zależności od zaznaczenia parametru Agregacja pozycji na dokumentach utworzonych z: RO ZD w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry/ Ogólne.

Zasady przekształcania kilku ZD do jednego dokumentu są analogiczne jak w przypadku przekształcenia dokumentów RO:

  • Zamówienia muszą dotyczyć jednego kontrahenta.
  • Zamówienia muszą dotyczyć jednego magazynu.
  • Wszystkie zamówienia muszą być zatwierdzone na trwałe (nie w buforze)
  • Wszystkie dokumenty ZD muszą być wystawione w takiej samej walucie.
  • Wartość dokumentów ZD musi być liczona takim samym algorytmem netto/ brutto.
  • Jeśli na zamówieniach występuje taki sam towar w identycznej cenie i jednostce miary – przy konwersji program agreguje je do jednej pozycji.
  • Jeśli na zamówieniach występuje taki sam towar w różnej cenie – po konwersji pojawi się na dokumencie sprzedaży w różnych pozycjach.
  • Jeśli na zamówieniach występuje towar w różnych jednostkach miary (podstawowej i pomocniczej) – po konwersji pojawi się na dokumencie sprzedaży w odrębnych pozycjach.