Księgowość - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Księgowość - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Księgowość

Nowości

 1. Księgowość kontowa. Konta księgowe dla różnic kursowych. Umożliwiono określenie domyślnych kont księgowych dla różnic kursowych indywidualnie dla każdej firmy. Funkcja jest dostępna jeżeli pobrano moduł Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową.
  .

  Zmiana w Konfiguracji

  Możliwość wskazania kont księgowych dla różnic kursowych jest dostępna w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na nowej zakładce [Konta różnic kursowych]. Na zakładce dostępna jest lista walut wprowadzonych w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty, za wyjątkiem waluty systemowej.

  Konta różnic kursowych

  Na zakładce [Konta różnic kursowych] nie ma możliwości dodania oraz usuwania walut. Dodanie nowej waluty w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty powoduje dodanie tej waluty na zakładce [Konta różnic kursowych] (bez uzupełnionych kont dla różnic kursowych). Usunięcie waluty w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty powoduje usunięcie tej waluty z zakładki [Konta różnic kursowych].

  Kolumny Symbol oraz Nazwa waluty nie podlegają edycji.

  Konta dla różnic kursowych użytkownik powinien uzupełnić samodzielnie. Istnieje możliwość uzupełnienia dowolnego konta księgowego, niezależnie od okresu obrachunkowego. Po wpisaniu numeru konta w kolumnie Konto Wn i/lub Konto Ma, zmiany należy zapisać za pomocą przycisku  Zapisz wprowadzone zmiany.

  W firmach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu na zakładkę [Konta różnic kursowych] nie są przenoszone konta uzupełnione w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty.

  Formularz dokumentu różnicy kursowej magazynu walut

  Na dokument różnicy kursowej magazynu walut do pól Konto Wn/ Konto Ma przenoszone są konta uzupełnione dla danej waluty w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych]. Na formularz dodatniej różnicy kursowej magazynu walut pobierane jest konto uzupełnione w kolumnie Konto Ma, na formularz ujemnej różnicy kursowej magazynu walut pobierane jest konto uzupełnione w kolumnie Konto Wn. Jeżeli konta dla różnic kursowych nie zostaną uzupełnione w Konfiguracji Firmy to na dokument różnicy kursowej magazynu walut pobierane są konta uzupełnione na formularza waluty dostępnym w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty.

  Księgowanie różnic kursowych magazynu walut za pomocą schematu księgowego

  Jeżeli w schemacie księgowym służącym do księgowania różnic kursowych magazynu walut wybrano makra: @KontoRKWalWn, @KontoRKWalMa to:

  • Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych] dla danej waluty uzupełniono konta dla różnic kursowych to są one pobierane na dekret.
  • Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych] uzupełniono nieprawidłowe konto (np. wpisano numer konta syntetycznego) lub konta nie ma w planie kont w danym okresie obrachunkowym to podczas próby księgowania dokumentu pojawia się komunikat informujący o błędzie księgowania dokumentu.
  • Jeżeli konta dla różnic kursowych nie zostaną uzupełnione w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych] to na dekret pobierane są konta uzupełnione na formularza waluty dostępnym w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty.
 2. Generowanie dekretu różnicy kursowej z rozrachunków

  Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczono parametr Generowanie zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków to:

  • Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych] dla danej waluty uzupełniono konta dla różnic kursowych to są one pobierane na dekret różnicy kursowej. Na dekret dodatniej różnicy kursowej pobierane jest konto uzupełnione w kolumnie Konto Ma, na dekret ujemnej różnicy kursowej pobierane jest konto uzupełnione w kolumnie Konto Wn
  • Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych] uzupełniono nieprawidłowe konto (np. wpisano numer konta syntetycznego) lub konta nie ma w planie kont w danym okresie obrachunkowym to w oknie generowania dekretu różnicy kursowej konto pozostanie puste.
  • Jeżeli konta dla różnic kursowych nie zostaną uzupełnione w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych] to na dekret różnicy kursowej pobierane są konta uzupełnione na formularza waluty dostępnym w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty.

   

 3. Księgowość. Przeszacowanie walut. Dodano możliwość wykonania przeszacowania walut na koniec miesiąca/kwartału oraz jego zaksięgowania na początek okresu po drugiej stronie konta, ze znakiem plus. Funkcje są dostępne jeżeli pobrano moduł Księga Handlowa Plus oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową.


  Zmiana w Konfiguracji

  Możliwość wykonania przeszacowania walut na koniec miesiąca lub kwartału jest dostępna po zaznaczeniu w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa dla nowego parametru Przeszacowanie walut na koniec opcji miesiąca lub kwartału. Domyślnie dla parametru wskazana jest opcja okresu obrachunkowego. Zaznaczenie opcji jest możliwe jeżeli zaznaczono parametr Obsługa kont walutowych.

  Jeżeli zaznaczono parametr Obsługa kont walutowych użytkownik ma możliwość wskazania dla nowego parametru Księgowanie dokumentów przeszacowania walut na początek okresu opcji:

  • stornem czerwonym – umożliwia księgowanie na początek okresu po tej samej stronie konta, co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem minus. Opcja domyślnie zaznaczona.
  • stornem czarnym – umożliwia księgowanie na początek okresu po przeciwnej stronie konta, co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem plus.
 4. Konfiguracja przeszacowania walut

  Ustawienie parametrów Przeszacowanie walut na koniec oraz Księgowanie dokumentów przeszacowania walut na początek okresu jest przenoszone do nowej firmy jeżeli w kreatorze konfiguracji parametrów firmy zaznaczona zostanie opcja kopiowania parametrów konfiguracyjnych firmy, zgodnie z ustawieniami w ostatnim okresie obrachunkowym w firmie, z której kopiowane są ustawienia.

  Formularz przeszacowania walut

  Na formularzu przeszacowania walut w przypadku wskazania dla parametru Przeszacowanie walut na koniec opcji:

  • miesiąca – podczas dodawania pierwszego dokumentu przeszacowania walut w polu Data ustawia się ostatni dzień miesiąca wskazanego w menu Narzędzia/ Data bieżąca. Podczas dodawania kolejnego dokumentu przeszacowania ustawia się ostatni dzień kolejnego miesiąca. Nie ma możliwości wskazania innej daty niż ostatni dzień miesiąca. Próba zmiany na datę inną niż ostatni dzień miesiąca powoduje ustawienie ostatniego dnia danego miesiąca.
   Różnica kursowa obliczana jest w następujący sposób: saldo walutowe konta mnożone jest przez kurs z ostatniego dnia miesiąca i od otrzymanego wyniku odejmowane jest saldo złotówkowe tego konta.

  Przeszacowanie walut na koniec miesiąca

  • kwartału – podczas dodawania pierwszego dokumentu przeszacowania walut w polu Data ustawia się ostatni dzień kwartału wskazanego w menu Narzędzia/ Data bieżąca. Podczas dodawania kolejnego dokumentu przeszacowania ustawia się ostatni dzień kolejnego kwartału. Nie ma możliwości wskazania innej daty niż ostatni dzień kwartału. Próba zmiany na datę inną niż ostatni dzień miesiąca powoduje ustawienie ostatniego dnia danego kwartału. W przypadku niestandardowego okresu obrachunkowego, który kończy się w trakcie kwartału (np. w maju), ustawia się ostatni dzień tego okresu (np. 31.05).
   Różnica kursowa obliczana jest w następujący sposób: saldo walutowe konta mnożone jest przez kurs z ostatniego dnia kwartału i od otrzymanego wyniku odejmowane jest saldo złotówkowe tego konta.

   

  • okresu obrachunkowego – na dokumencie przeszacowania walut w polu Data ustawia się ostatni dzień okresu obrachunkowego. Nie ma możliwości wskazania innej daty. Próba zmiany na datę inną niż ostatni dzień okresu obrachunkowego powoduje ustawienie ostatniego okresu obrachunkowego.
   Różnica kursowa obliczana jest w następujący sposób: saldo walutowe konta mnożone jest przez kurs z ostatniego dnia okresu obrachunkowego i od otrzymanego wyniku odejmowane jest saldo złotówkowe tego konta.

   

  Księgowanie przeszacowania walut

  Funkcja uruchamiająca księgowanie na koniec okresu generuje polecenie księgowania z datą wpisaną na dokumencie przeszacowania walut w polu Data.

  Funkcja uruchamiająca księgowanie na początek okresu generuje polecenie księgowania w zależności od ustawienia parametru Przeszacowanie walut na koniec:

  • miesiąca – polecenie księgowania generowane jest z datą pierwszego dnia kolejnego miesiąca,
  • kwartału – polecenie księgowania generowane jest z datą pierwszego dnia kolejnego kwartału,
  • okresu obrachunkowego – polecenie księgowania generowane jest z datą pierwszego dnia kolejnego okresu obrachunkowego.

  W przypadku zaznaczenia w Konfiguracji dla parametru Księgowanie dokumentów przeszacowania walut na początek okresu opcji stornem czerwonym, księgowanie na początek okresu jest wykonane po tej samej stronie konta,  co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem minus.

  Zapis księgowy na początek okresu, storno czerwone

  W przypadku zaznaczenia w Konfiguracji dla parametru Księgowanie dokumentów przeszacowania walut na początek okresu opcji stornem czarnym, księgowanie na początek okresu jest wykonane po przeciwnej stronie konta,  co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem plus.

  Zapis księgowy na początek okresu, storno czarne

  Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry nie zaznaczono parametru Przenoszenie numeru własnego do identyfikatora księgowego to ID księgowy na zapisie księgowym przeszacowania walut nadawany jest zgodnie ze schematem: Kolejny_numer/Rok/PWAL

 5.  Rejestr VAT zakupu. Dla firm niezarejestrowanych do VAT w rejestrze VAT zakupu umożliwiono ustawienie odliczeń na NIE na dokumentach dodanych za pomocą usługi Comarch OCR. W tym celu w Konfiguracji Firmy dodano nową gałąź OCR/ Parametry, w której dodano domyślnie odznaczony parametr Ustawiaj odliczenia na NIE w rejestrze VAT zakupu. Po zaznaczeniu parametru, w rejestrze VAT zakupu na każdym dokumencie dodanym w tej firmie za pomocą usługi Comarch OCR odliczenia ustawiane są automatycznie na Nie. Użytkownik ma możliwość zmiany odliczeń na dokumentach na Tak lub Warunkowo.
 6. Biuro Rachunkowe. Program księgowy Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe posiada możliwość podglądu zapisów księgowych dla podświetlonej lub zaznaczonej firmy. Podgląd ten możliwy jest z listy firm po kliknięciu ikony Zapisy księgowe dostępnej na górnej wstążce w zakładce Operacje seryjne w sekcji Ogólne.

  Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe – ikona Zapisy księgowe

  Ikona Zapisy księgowe jest widoczna jeżeli podczas logowania do Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe został pobrany jeden z modułów: Księga Podatkowa (KP), Księga Handlowa (KH) lub Księga Handlowa Plus (KHP).

  Po kliknięciu ikony Zapisy księgowe, w zależności od wybranego w firmie rodzaju księgowości: ewidencja ryczałtowa, księga podatkowa, księgowość kontowa otwiera się odpowiednio okno z zapisami księgowymi w ewidencji ryczałtowej, w księdze podatkowej lub dziennikach. W przypadku podglądu zapisów księgowych dla firmy z ustawionym rodzajem księgowości Ewidencja ryczałtowa lub Księga podatkowa okno z zapisami księgowymi prezentuje zapisy za bieżący miesiąc i rok. Na oknie zapisów księgowych Użytkownik może zmienić poprzez dostępne w filtrze aktywnym parametry okres za jaki mają się wyświetlać zapisy księgowe. W przypadku, gdy dla danej firmy zmieniony zostanie okres wyświetlania zapisów księgowych, ponowne uruchomienie podglądu zapisów księgowych dla tej firmy będzie zapamiętane według ostatnich ustawień wprowadzonych przez Użytkownika.

  Zapisy księgowe w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe

  W przypadku podglądu zapisów księgowych firmy, która jako rodzaj księgowości ma ustawioną Księgowość kontową, zapisy te prezentowane są dla bieżącego okresu obrachunkowego ustawionego w danej firmie w Konfiguracji firmy/Księgowość/Księgowość kontowa. Jeśli Użytkownik chce podejrzeć zapisy z innych okresów obrachunkowych niż ten ustawiony w konfiguracji firmy jako bieżący, należy w pierwszej kolejności zalogować się poprzez Comarch ERP Optima do danej firmy, zmienić okres obrachunkowy w konfiguracji, następnie na nowo zalogować się do Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe i podejrzeć zapisy księgowe.

  Po otwarciu z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe okna zapisów księgowych Użytkownik może dodawać, zmieniać oraz usuwać zapisy księgowe w firmie.

  Aby podejrzeć zapisy księgowe kolejnej firmy należy zamknąć obecnie otwartą listę zapisów księgowych, na liście firm podświetlić kolejną firmę i kliknąć na ikonę Zapisy księgowe ponownie.

Zmiany

 1. Import faktur z KSeF. Dostosowano import z KSeF dokumentów wystawionych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów od 1 września 2023 roku.
  Udostępniono podgląd graficznych takich dokumentów oraz możliwość przeniesienia ich do rejestrów VAT lub do handlu na listę faktur zakupu.
 2. Import faktur z KSeF. Przywrócono przycisk na wstążkę programu. Po naciśnięciu przycisku Pobierz faktury domyślnie ustawiany jest zakres dat na dzień bieżący lub w przypadku zaznaczenia dostępnego w filtrze pod listą faktur z KSeF parametru Za okres – zakres dat wskazany dla tego parametru. Użytkownik ma możliwość wskazania innego okresu. Dokumenty są przenoszone na listę faktur z KSeF po naciśnięciu przycisku Pobierz.
  Funkcja pobierania faktur na listę KSeF/ Faktury została również dodana w menu kontekstowym (również skrót klawiszowy <Ctrl>+<Shift>+<P>). Pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję Pobierz faktury, działającą analogicznie jak przycisk .W filtrze pod listą faktur z KSeF usunięto przycisk .
 3. Import faktur z KSeF. Na kartę kontrahenta utworzoną podczas importu faktur z KSeF przenoszony jest e-mail oraz numer telefonu (jeżeli widnieje na fakturze pobranej z KSeF).
 4. Import faktur z KSeF. Podczas próby przeniesienia do rejestru VAT faktury zakwalifikowanej do handlu pojawia się komunikat: Nie dodano dokumentu. Dokument [Numer faktury] został zakwalifikowany do handlu.
 5. Konfiguracja. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ KSeF dla środowiska demo nie wygenerowano tokenu to po zmianie na środowisko produkcyjnie nie pojawia się już komunikat: Aby wysyłać i odbierać faktury należy wygenerować token dla środowiska produkcyjnego.
 6. Księgowość. Limity. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Limity wprowadzono kwoty limitów obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.:
  • Limit – pełna księgowość: 9 218 200 PLN.
  • Limit – ryczałt: 9 218 200 PLN.
 7. Księga podatkowa. Na wydruki: Zestawienia/ Księga narastająco oraz Zestawienia/ Księga narastająco 2 przenoszony jest NIP firmy.
 8. Księgowość kontowa. Dzienniki. Wydruk Polecenie księgowania/ Wzór standard udostępniono w formacie sPrint.
 9. Biuro Rachunkowe. W sytuacji, gdy w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe na liście firmy zostanie zaznaczonych wiele firm np. w celu wykonania raportów lub np. wysyłki deklaracji, wykonując zmianę w nagłówku listy roku lub miesiąca pojawia się komunikat: Czy chcesz zapamiętać zaznaczenie firm na liście? W przypadku wyboru odpowiedzi Tak zaznaczenia firm zostają bez zmian, w przypadku wyboru opcji Nie zaznaczenia firm zostają usunięte.
 10. Biuro Rachunkowe. Jeśli w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe po podświetleniu danej firmy zostały rozwinięte pod listą firm sekcje z odpowiednimi grupami atrybutów to po zmianie firmy nadal wybrane sekcje z atrybutami są rozwinięte i wyświetlają dane dla nowo wskazanej firmy.

Poprawiono

 1. Księgowość kontowa. Plan kont. Poprawiono przenoszenie planu kont podczas tworzenia nowego okresu obrachunkowego oraz aktualizacji planu kont z poprzednim okresem.
 2. Księgowość kontowa. Rozrachunki. Na wydruku Zapisy nierozrachowane na wybrany dzień pojawiały się powielone pozycje. Działanie poprawiono.
 3. Rejestry VAT. Poprawiono wyświetlanie atrybutu DATA_ZAPLATY na zapisach korekcyjnych utworzonych z VAT-ZD do faktur sprzedaży przeniesionych z modułu Handel.
 4. Rejestry VAT. Przywrócono możliwość wyłączenia podglądu dokumentu z biblioteki oraz podglądu dokumentu pobranego z KSeF.
 5. Rejestry VAT. Poprawiono działanie filtra dostępnego na zakładce [Wg atrybutów].
 6. Import faktur z KSeF. W specyficznych przypadkach na listę faktur z KSeF pobierane były zduplikowane dokumenty. Działanie poprawiono.
 7. Import faktur z KSeF. Poprawiono ustawienie prefiksu przed numerem NIP na fakturach pobranych z KSeF oraz na kartach kontrahentów utworzonych podczas importu faktur z KSeF.