Płace i Kadry

Nowości

1. Zaświadczenie płatnika składek Z-3. Wprowadzono możliwość generowania Zaświadczenia płatnika składek Z-3 w formacie xml, umożliwiającym jego złożenie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Zaświadczenie można utworzyć pojedynczo dla wskazanego pracownika z poziomu listy pracowników w Kadrach po wybraniu opcji Deklaracje ZUS dostępnej przy przycisku i następnie wskazaniu w polu lista Z-3.

Po naciśnięciu , otworzy się okno, w którym należy wskazać:

 • datę nieobecności, dla której generowane jest zaświadczenie
 • sposób ustalania okresu wyliczenia składników wynagrodzenia. Dostępne są opcje:.
  • automatycznie – zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne ustawianie zakresu dat, z jakiego mają być wykazane składniki miesięczne oraz okresowe na podstawie wpisanej daty nieobecności w polu „Podaj datę nieobecności, dla której chcesz wykonać ZUS Z-3.
  • ręcznie – po jej zaznaczeniu Użytkownik ma możliwość ręcznego wprowadzenia zakresu dat składników miesięcznych i okresowych

 

Po naciśnięciu przycisku otworzy się aplikacja Comarch Deklaracje i będzie dostępny formularz Zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 z danymi pobranymi z Comarch ERP Optima.

Na zaświadczeniu domyślnie będzie wykazywany adres zamieszkania pracownika, a jeśli nie ma go wprowadzonego w danych kadrowych to adres zameldowania. Jeśli pracownik ma przekazywane wynagrodzenie na rachunek bankowy zostanie on także domyślnie podany na zaświadczeniu.

Dane wykazane na formularzu zaświadczenia podlegają edycji/ usunięciu. Jeżeli nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu.

Wydruki Z-3 jest dostępny z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem .

Podgląd wydruku jest dostępny z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem .

Po zapisaniu dokumentu po stronie aplikacji Comarch Deklaracje zaświadczenie będzie dostępne na liście deklaracji ZUS pracownika. Po ustawieniu się na danym zaświadczeniu można je wyeksportować do pliku xml za pomocą przycisku Eksport do PUE ZUS .

W oknie ‘Parametry eksportu zaświadczenia ZUS Z-3 należy wskazać lokalizację, w której ma się zapisać plik xml. Wyeksportowane plik można zaczytać do portalu PUE ZUS.

Plik xml można zaczytać w PUE z poziomu panelu Ogólny. Z bocznego menu należy wybrać [Dokumenty i Wiadomości]>[Dokumenty robocze] i następnie kliknąć w opcję Importuj. Na oknie importu należy wybrać Dodaj dokumenty, wskazać pliki xml Z-3, Dokumenty zostaną dodane na listę dokumentów roboczych, skąd można je wysłać do ZUS.

2. Wynagrodzenie płatnika podatku. Wprowadzono zmiany w naliczaniu wynagrodzenia płatnika podatku. Od 1.07.2022 kwota wynagrodzenia przysługującego płatnikowi od przekazywanego do urzędu skarbowego podatku naliczanego z zastosowaniem skali podatkowej wynosi 0,60% tej kwoty. Wynagrodzenie z tytułu pozostałych podatków nadal wynosi 0,30%. W związku z tym wprowadzono zmiany w konfiguracji firmy w gałęzi ‘Podatki’. W sekcji ‘Wynagrodzenie płatnika podatku’ dostępne są dwa parametry określające procent wynagrodzenia dla płatnika podatku:

 • Procent wynagrodzenia należnego płatnikowi od naliczonego podatku z zastosowaniem skali podatkowej (PIT-4R) – wartość wykorzystywana do wyliczania wynagrodzenia płatnika z tytułu podatku przekazanego jako zaliczka na PIT-4R. Od lipca ustawiono nową wartość 0,60%. Podczas aktualizacji programu do wersji 2022.6 nowa wartość zostanie ustawiona jedynie, gdy w dotychczasowym polu ‘Procent wynagrodzenia należnego płatnikowi od naliczonego podatku’ była inna wartość niż 0%.
 • Procent wynagrodzenia należnego płatnikowi od naliczonych pozostałych podatków (PIT-8AR) – z wartością 0,30 obowiązującą od 1.01.1999, która będzie służyła do wyliczenia wynagrodzenia płatnika w przypadku zaliczki podatku na PIT-8A. Podczas aktualizacji programu do wersji 2022.6 wartość w tym polu zostanie ustawiona taka sama jaka była w dotychczasowym polu ‘Procent wynagrodzenia należnego płatnikowi od naliczonego podatku’.

 

Dodatkowo na tym oknie ‘Podatki’ odblokowano pole ‘miesiąc’. Poprzednio Użytkownik miał tylko możliwość zmiany roku.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa Dz.U 2022, poz. 1377.

3. Deklaracje podatkowe. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e Deklaracje: PIT-4R(12), IFT-1/1R(16).

Zmiany

1. Deklaracje PIT pracowników. Umożliwiono podpisywanie deklaracji PIT-11 w wersji 28 podpisem niekwalifikowanym z poziomu listy deklaracji dostępnej z poziomu Deklaracje PIT pracowników.

2. Konfiguracja PPK. W konfiguracji firmy w gałęzi Płace/Pracownicze Plany Kapitałowe w polu ‘Instytucja finansowa’ na liście instytucji zmieniono nazwę instytucji ‘Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A’. na ‘Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (d.Aviva)’. Zmiana spowodowana jest połączeniem Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

Poprawiono

1. Naliczanie deklaracji ZUS DRA. Przywrócono możliwość naliczenia deklaracji ZUS DRA w przypadku, gdy pracownikowi zostało wypłacone wyrównanie zasiłku.

2. Wypłata właściciela:

 • Poprawiono naliczanie wypłaty dla właściciela, który miał kilka form opodatkowania i tylko dla niektórych z nich były pobierane dane do wyliczenia składki zdrowotnej z modułów księgowych.
 •  W przypadku, gdy właściciel ma ustawioną formę opodatkowania jako podatek według skali lub liniowy i dane do wyliczenia podstawy składki zdrowotnej są pobierane z modułów księgowych podczas naliczania wypłaty za miesiąc zgodny z datą rozpoczęcia działalności (datą zatrudnienia) niepotrzebnie weryfikowane były kwoty udziałów w poprzednim miesiącu. Działanie poprawiono.

3. Naliczanie wypłat dla wieloetatowca. W przypadku, gdy pracownik wieloetatowy na jednym z etatów miał odnotowane oddelegowanie, w czasie którego podatek był płacony za granicą w niektórych przypadkach nie można było naliczyć wypłaty za okres oddelegowania. Działanie poprawiono.

4. Podstawa składek PPK. Poprawiono naliczanie podstawy składek PPK dla pracownika będącego kierowcą, który ma pomniejszaną podstawę składek społecznych o diety.

5. Deklaracja PIT-11(28). W sekcji E w wierszu 5 nie były wykazywane przychody z działalności wykonywanej osobiście np. przychody z tytułu umowy o dzieło, kontraktu menadżerskiego. Działanie poprawiono.

6. Kalkulator wynagrodzeń:

 • przy wyliczeniu wynagrodzenia pracownika etatowego oraz z tytułu umowy cywilnoprawnej nie było stosowane ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku według zasad z 31.12.2021 gdy ustawiono datę wypłaty po 01.07.2022 r. Działanie poprawiono.
 • w przypadku gdy uruchomiono kalkulator po 1.07.2022 r. to w polu ‘Ulga dla pracowników’ ustawiała się opcja ‘tak’ mimo, że od 01.07.2022 nie powinna być już naliczana. Działanie poprawiono.

 

7. Wydruk Kwitek wypłaty (GenRap). Poprawiono wykazywanie procentu podatku na wydruku kwitka wypłaty (GenRap).

8. Karta pracy. Na wydruku karty pracy pracowników rozliczanych według obecności nadmiarowo był wykazywany czas pracy odnotowany poza okresem zatrudnienia. Działanie poprawiono.

9. Wydruk Oświadczenie do celów świadczenia rehab.(Znp-7). Poprawiono wykazywane danych płatnika w polu 'Nazwa albo imię i nazwisko’.