Pobieranie wskaźników - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Pobieranie wskaźników - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Pobieranie wskaźników

Z serwera Comarch użytkownik może zaimportować do swojej bazy konfiguracyjnej aktualne wartości wskaźników kadrowo-płacowych i księgowych, których wysokość jest określona przepisami i publikowana w odpowiednich aktach prawnych.

Wartości wszystkich wskaźników na serwerze Comarch będą na bieżąco aktualizowane (przez dodawanie kolejnych zapisów historycznych).

Import dotyczy wskaźników wykorzystywanych do obliczeń w modułach:

  • Kasa / Bank,
  • Księgowość,
  • Płace i Kadry, 

Aby zaktualizować wskaźniki należy:

  1. wejść do menu Ogólne/ Pobieranie wskaźników,
  2. pojawi się okno Importu aktualnych wskaźników konfiguracyjnych,
  3. import aktualnych wskaźników z serwera Comarch zostanie wykonywany po kliknięciu ikony  w tym oknie.

Uwaga
W oknie importu wskaźników nie będą wyświetlane te wskaźniki, które w bazie Comarch ERP Optima są już zapisane z datą późniejszą

Uwaga
Import wskaźników z serwera Comarch jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.

W przypadku kiedy Klient nie posiada aktualnej gwarancji bądź pracuje na wersji Demo w momencie wywołania importu wskaźników z serwera pojawi się komunikat: Wystąpił błąd: Usługa dostępna tylko dla programów na gwarancji.

Okno składa się z 2 zakładek – [Import] oraz [Historia].

Na zakładce [Import] widoczne są dostępne do pobrania wskaźniki (w przypadku niezaznaczonego parametru Automatyczne pobieranie wskaźników).

Listę wskaźników można zawęzić do wskaźników typu: 

  • Wszystkie,
  • Księgowość,
  • Płace,
  • Kasa i Bank. 

Na drugiej zakładce [Historia] widoczna jest lista już pobranych z serwera Comarch wskaźników wraz z datą ich importu do programu.

Pełną listę wskaźników konfiguracyjnych możliwych do zaimportowania zawiera poniższa tabela:

Wskaźniki KonfiguracyjneKsięgowość
Ewidencja samochodowa - będą importowane aktualne wartości zmiennych odpowiadających poszczególnym stawkom przebiegu za km:
Powyżej 900 cm³
Do 900 cm³
Motocykle
Motorowery
Limity - będą importowane aktualne wartości limitów kwotowych dla poszczególnych rodzajów księgowości:
Limit dla pełnej księgowości
Limit – obowiązek VAT
Limit dla ryczałtu
Stałe podatkowe - będą importowane aktualne wskaźniki dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych:
Progi podatkowe (tu tabelka z wartościami kolejnych progów, zamiast jednego pola)
Koszty uzyskania
Koszty uzyskania podwyższone o 25%
Ulga podatkowa (miesięczna)
Ulga podatkowa (roczna)
Procent zaliczki podatku dla umów zleceń
Stawki podatkowe - będą importowane aktualne wartości procentowe dotyczące:
Podatku od osób prawnych
Podatku liniowego od osób fizycznych

Płace/Kadry
Składki ZUS - będą importowane aktualne wartości procentowe dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (za wyjątkiem stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego, które jest zróżnicowane i indywidualnie ustawiane dla poszczególnych firm):
Ubezpieczenie emerytalne,
Ubezpieczenie rentowe płatnik,
Ubezpieczenie rentowe ubezpieczony,
Ubezpieczenie chorobowe,
Ubezpieczenie zdrowotne (składka),
Ubezpieczenie zdrowotne (ogr. składki do wys. zaliczki podatku),
Fundusz Pracy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Liczba dni w roku finansowanych przez pracodawcę,
Roczna podstawa składek emerytalno – rentowych,
Stałe podatkowe – te same wskaźniki, które występują w gałęzi Księgowość
(jest to ta sama gałąź, wyświetlana z dwóch poziomów):
Ryczałt poniżej kwoty (PIT-8A) – wskaźnik (kwota) dla umów cywilnoprawnych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem.
Wynagrodzenia - będą importowane aktualne wartości następujących wskaźników płacowych:
Najniższe wynagrodzenie (minimalna płaca)
Minimalna stawka godzinowa dla umów
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
Dochód deklarowany (składki społeczne)
Dochód deklarowany (skł. zdrowotna)
Najniższa emerytura
Minimalne wynagrodzenie uczniów i roku
Minimalne wynagrodzenie uczniów II roku
Minimalne wynagrodzenie uczniów III roku
Liczba dni chorobowego w roku finansowanych przez pracodawcę
Wskaźnik waloryzacji zasiłków chorobowych
Współczynnik ekwiwalentu
Zasiłki - zaimportowane zostaną aktualne wartości podstawy składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych:
Podstawa składek emerytalno-rentowych
Podstawa składki zdrowotnej
Świadczenie rodzicielskie.

Okno z listą wskaźników i ich aktualnymi wartościami z bazy konfiguracyjnej wyświetlane dostępne jest dla wszystkich Operatorów bez ograniczeń, tylko poprzez ustawienie blokady dostępu można zakazać praw do wykonania tej operacji. W Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy – dodano procedurę o nazwie Import wskaźników konfiguracyjnych z Internetu z jedną opcją możliwą do zablokowania: ‘Z – Zmiana’.

Podczas wykonywania importu w logu wyświetlana jest informacja o zaimportowanych wskaźnikach (nazwa wskaźnika).

W oknie paska skrótu w części [Ogólne] jest dostępna ikona Pobieranie wskaźników.