Pytanie (34696) „Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem. Od 01.11.2019 roku odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności. Czy chcesz naliczyć VAT dla pozycji?”

Pytanie pojawia się w momencie zatwierdzania dokumentu, który został wystawiony przed 01.11.2019 r. z odwrotnym obciążeniem i zostaje przekształcony do dokumentu handlowego po 31.10.2019r. Zgodnie ze zmianą w ustawie VAT tego typu transakcje od 01.11.2019 r. muszą być rozliczane z użyciem mechanizmu podzielonej płatności. Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję TAK na pozycjach zostanie naliczony VAT zgodnie wartościami ustawionymi na karcie towaru. Status kontrahenta zostanie zmieniony z Podatnikiem jest nabywca na Krajowy oraz jeśli wartość brutto transakcji przekroczy 15 tys. PLN zostanie zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność.

Więcej informacji na temat mechanizmu podzielonej płatności