Ćwiczenie: Rozrachunki na kontach

Cel ćwiczenia: przedstawienie sposobu rozrachowania dekretów oraz zmiany daty rozrachunku.

 

Rozrachowanie z poziomu dekretu: 

1. Dokonamy rozrachunku dla konta 201-2-1-ALOZA powstałego w wyniku wprowadzenia bezpośredniego zapisu księgowego w tym ćwiczeniu oraz zapisu bilansu otwarcia w tym ćwiczeniu.

 • Otwieramy listę zapisów księgowych z menu głównego przez wybór Księgowość/ Dzienniki.
 • Otwieramy formatkę zapisu PK 02/20XX
 • Odszukujemy pozycję z kontem 201-2-1-ALOZA.

2. Otwieramy formatkę wybranej pozycji zapisu księgowego

 • Na formatce pozycji przechodzimy na zakładkę Rozrachunki
 • Ikoną plusa na zakładce Rozrachunki wywołujemy listę nierozrachowanych dekretów danego konta rozrachunkowego. Lista jest zawężona tylko do tych zapisów, które mogą zostać rozrachowane  z danym dekretem.
 • Zaznaczamy na liście zapis pochodzący z dokumentu BO i przyciskiem wybierz zatwierdzamy
 • Zatwierdzamy formularz pozycji oraz całego zapisu księgowego.

Rozliczanie z listy:

 • Otwieramy Listę rozrachunków z menu głównego Księgowość/ Rozrachunki.
 • Po wejściu na listę w polu Konto wybieramy konto 202-2-1-BIUROWIEC.
 • Ustawiamy inne parametry filtrowania.
 • W tym momencie wyświetlą nam się nierozrachowane dekrety tego konta pochodzące z bezpośredniego zapisu księgowego z tego ćwiczenia  oraz zapisu bilansu otwarcia z tego ćwiczenia.
 • Aby dokonać rozrachunku na tym koncie zaznaczamy wybrane dekrety i naciskamy ikonę pioruna.
 • Rozrachunki, które zostały rozrachowane całkowicie, znikają z zakładki Nierozrachowane, a pojawią się na zakładce Rozrachowane.

Zmiana daty rozrachunku:

 • Funkcja zmiany daty rozrachunku dostępna jest z poziomu Księgowość/ Rozrachunki zakładka Rozrachowane.
 • W polu Konto wybieramy konto 202-2-1-BIUROWIEC.
 • Ustawiamy się na gałęzi podrzędnej i w menu kontekstowym wybieramy opcję: Zmiana daty rozrachunku.
 • Wyświetlana jest formatka z informacją o numerach rozrachowanych dekretów obecną datą rozrachunku oraz polem do wpisania nowej daty.

Ustawiamy nową datę na 20XX-02-07 i zatwierdzamy zmianę.
Ćwiczenie: Ewidencja dodatkowa

Cel ćwiczenia: wprowadzenie dokumentu do ewidencji dodatkowej

1. Wprowadzamy dokument kosztowy do ewidencji dodatkowej kosztów – rejestr KOSZT: 

 • z menu Rejestry VAT wybieramy Ewidencja dodatkowa
 • wybieramy zakładkę pionową Koszty
 • wybieramy rejestr KOSZTY
 • określamy miesiąc 01

2. Dodajemy dokument:

 • Kontrahent: BIUROWIEC
 • Kategoria: Energia
 • Numer obcy: 132/20XX
 • Data zapisu: 20XX-01-20
 • Forma płatności: przelew
 • Termin płatności: 20XX-01-27
 • Kwota Razem: 100 PLN

3. Przyciskiem otwieramy formatkę kwot dodatkowych:

 • dodajemy pozycję księgowania:
 • Konto Wn 419
 • Konto Ma 202-2-1 (ponieważ konto 202-2-1 jest zdefiniowane w planie kont jako konto słownikowe kontrahentów, wystarczy podać konto syntetyczne, a w momencie księgowania wzorcem program utworzy analitykę, jeżeli jej nie ma lub wybierze odpowiednią analitykę jeżeli kontrahent wybrany na dokumencie ma już założone konto)
 • kwota
 • rozksięgujmy podaną kwotę również na konta zespołu 5:  

Konto WinienKonto MaKwota
50149020
50249030
50449050

Ikoną  zapisujemy kwoty dodatkowe.

4. Zatwierdzamy cały dokument.

5. W module Kasa/Bank pojawia się planowana płatność powiązana z wprowadzonym dokumentem. Zdarzenie powstaje w rejestrze PKO (powiązanym z formą płatności przelew) po stronie rozchodu.