Deklaracja IFT-1R/IFT-1

Firmy wypłacające zagranicznym osobom fizycznym należności opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, po zakończeniu roku muszą sporządzić informację IFT-1R. Jeden wzór formularza służy do sporządzania informacji IFT-1 (na żądanie podatnika) i informacji rocznej IFT-1R. Rodzaj informacji określa się poprzez skreślenie w oznaczeniu formularza IFT-1R/IFT-1.

Deklaracja IFT-1R jest domyślną deklaracją w programie Comarch ERP Optima, naliczenie deklaracji IFT-1 możliwe jest z poziomu deklaracji PIT pracownika, wybierając z menu dostępnych opcji przy ikonie

W celu obliczenia deklaracji IFT-1R/IFT-1 dla konkretnej osoby, należy:

 1. Wyświetlić Listę pracowników (Płace i Kadry /Kadry),
 2. Ustawić kursor na danym nazwisku,
 3. Kliknąć ikonę  i po rozwinięciu menu wybrać Deklaracje PIT. Pojawi się Lista deklaracji danego pracownika.
 4. W polu Okres od /do – należy podać okres, za jaki będzie obliczana deklaracja. Program proponuje domyślnie cały rok poprzedni w stosunku do roku z daty systemowej.
 5. W polu Lista deklaracji należy wybrać IFT-1R/IFT-1,
 6. Następnie kliknąć  , pojawi się formularz deklaracji IFT-1R/IFT-1.
 7. W sekcji Cel złożenia formularza domyślnie zaznaczony jest Złożenie deklaracji. W przypadku, gdy jest to korekta deklaracji należy samodzielnie zmienić na Korekta deklaracji.
 8. Po przejściu na drugą zakładkę formularza można zmienić informację o adresie pracownika pobieranym do deklaracji.
 9. Po naciśnięciu  Przelicz deklarację formularz zostanie wypełniony zgodnie z naliczonymi w danym okresie składnikami.
 10. Ostatecznie zapisać obliczoną deklarację.

W przypadku, gdy adres zamieszkania jest różny od adresu zameldowania (Formularz danych kadrowych/ zakładka [Ogólne]) i ma być wykazywany na deklaracji, należy:

 1. Na Formularzu danych kadrowych z menu ikony  wybrać Dodatkowe dane kadrowe,
 2. Uzupełnić adres zamieszkania (pole obligatoryjne to Kod pocztowy).
 3. Zaznaczyć parametr Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania na deklaracji PIT,
 4. Zapisać formularz pracownika.
 5. Obliczyć deklarację IFT-1R/IFT-1.

Deklarację IFT-1R/IFT-1 można wydrukować indywidualnie tj. z poziomu Formularza obliczonej deklaracji IFT‑1R/IFT-1.

Z poziomu Listy deklaracji IFT-1R/IFT-1 pracownika dostępny jest wydruk Lista deklaracji IFT-1R/IFT-1 lista dotychczas wygenerowanych deklaracji – zawiera ona dane identyfikacyjne pracownika, informację o wyliczonych deklaracjach, okresie, jaki dotyczą, wersji i ich stanie (obliczone/zatwierdzone).

Istnieje możliwość przesłania deklaracji IFT-1R/IFT-1 drogą elektroniczną. Szczegóły opisane zostały w artykule E-Deklaracje  oraz w biuletynie OPT056-Eksport e-Deklaracji oraz import UPO 
Deklaracja PIT-8C

Deklaracja roczna PIT-8C wystawiana jest dla osób, które uzyskały przychody podlegające opodatkowaniu, ale od których nie potrącono podatku (zaliczek miesięcznych). Między innymi dotyczy osób zarejestrowanych jako bezrobotni i skierowanych na staż (otrzymują świadczenia integracyjne).

Na PIT-8C automatycznie wliczane są wypłaty, które w definicji typu wypłaty w polu Pozycja na deklaracji PIT mają ustawione „PIT-8C. Przychody, o których mowa w art.20 ust.1 ustawy”.

Dotyczy wersji: 2019.2.1
Uwaga
Deklaracja PIT-8C w wersji 8 obowiązywała do 31.12.2018 r. Od 1.01.2019 r. przychody o których mowa w art.20 ust. 1 ustawy oraz przychody z tytułu stypendiów należy wykazywać w deklaracji PIT-11. W związku ze zmianą zakresu danych wykazywanych na deklaracji PIT-8C nie jest już obsługiwana w programie.

W celu obliczenia deklaracji PIT-8C dla konkretnej osoby, należy:

1. Wyświetlić Listę pracowników (Płace i Kadry /Kadry),

2. Ustawić kursor na danym nazwisku,

3. Kliknąć ikonę  i po rozwinięciu menu wybrać Deklaracje PIT. Pojawi się Lista deklaracji danego pracownika.

4. W polu Okres od /do – należy podać okres, za jaki będzie obliczana deklaracja. Program proponuje domyślnie cały rok poprzedni w stosunku do roku z daty systemowej.

5. W polu Lista deklaracji należy wybrać PIT-8C,

6. Następni kliknąć , pojawi się okno, na którym należy podać okres, za który ma być utworzona deklaracja oraz określić cel złożenia zeznania.

 

7. Po naciśnięciu ikony

 • deklaracja PIT-8C otwiera się w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe.
 • Jeżeli na deklaracji nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu.

 

Wydruki deklaracji PIT -8C są dostępne z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem   oraz seryjnie z poziomu listy pracowników oraz listy deklaracji pracowników.

Podgląd wydruku deklaracji dostępny jest z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem   .

Wysyłka deklaracji do systemu e-Deklaracje, odbiór UPO i wydruk UPO są dostępne z poziomu okna ‘Lista deklaracji PIT’ konkretnego pracownika oraz seryjnie z okna ‘Deklaracje PIT pracowników’. Podczas wysyłki deklaracji jest ona automatycznie zamykana, dlatego nie ma już konieczności blokowania. Jeśli Użytkownik chce nadal oznaczać deklaracje jako Zamknięte można to wykonać z poziomu okna ‘Lista deklaracji pracowników’ lub z poziomu ‘Lista deklaracji PIT’ pracownika za pomocą opcji Zablokuj deklarację dostępnej w menu pod prawym przyciskiem myszy .

W przypadku, gdy adres zamieszkania jest różny od adresu zameldowania (Formularz danych kadrowych/ zakładka [Ogóle]) i ma być wykazywany na deklaracji, należy:

Na Formularzu danych kadrowych wybrać Dodatkowe dane kadrowe,

 • Uzupełnić adres zamieszkania (pole obligatoryjne to Kod pocztowy),
 • Na formularzu danych kadrowych na zakładce [Nr ident./Podatki] zaznaczyć parametr Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania na deklaracji PIT,
 • Zapisać formularz pracownika,
 • Ponownie utworzyć deklarację PIT-8C.

 
Załącznik PIT-R

PIT-R generowany jest jako załącznik do deklaracji PIT-11. Załącznik PIT-R jest dostępny z poziomu formularza deklaracji PIT-11 w sekcji Załączniki.

Na załączniku PIT-R wykazywane są przychody pracownika, które w konfiguracji mają ustawioną pozycję na deklaracji PIT:

 • PIT-11 7. Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych,
 • PIT-8B 7. Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich,
 • PIT-R c. Kwoty wolne od podatku na podstawie art.21 ust.1 pkt.16 lit.b ustawy o pdof.,
 • PIT-R d. Kwoty wolne od podatku na podstawie art.21 ust.1 pkt.17 ustawy o pdof.

Podczas naliczania deklaracji PIT-11 indywidualnie, załącznik PIT-R generowany jest automatycznie, jeśli pracownik ma w danym roku wypłaty wykazywane na PIT-R. Jeśli pracownik nie ma wypłat wykazywanych na PIT‑R, załącznik nie nalicza się, ale użytkownik może dodać załącznik z poziomu formularza deklaracji.

Załącznik PIT-R jest wysyłany do systemu e-Deklaracje łącznie z deklaracją PIT‑11. Z poziomu formularza deklaracji PIT-11 dostępny jest wydruk PIT-R, jako załącznik z deklaracją PIT-11.