Dlaczego po dodaniu faktur za pomocą usługi Comarch OCR nie jest rozpoznawany kontrahent pomimo tego, że jego kartoteka widnieje w programie Comarch ERP Optima?

Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, gdy w bazie danych istnieje więcej niż jeden kontrahent o danym numerze NIP. W takim przypadku faktura zostanie dodana na kontrahenta o akronimie !NIEOKREŚLONY!. Należy zweryfikować, czy w  Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dla parametru Sprawdzanie wyst. podobnych kontrahentów wybrano opcję Blokuj. Zduplikowane karty kontrahentów należy usunąć (połączyć).

Od wersji 2020.5.1 Comarch ERP Optima po rozpoznaniu dokumentu zostaje wyświetlona lista kontrahentów, którzy mają taki sam nr NIP. Użytkownik sam wskazuje, z którym kontrahentem powiązać fakturę.
ID 34911 Czy podczas wprowadzania dokumentu do rejestru kontrolowany jest numer NIP z faktury i pieczątki firmy?

Tak, weryfikacja odbywa się według poniższych założeń:

  • Sprawdzany jest NIP z aktualnej pieczątki. Pieczątki historyczne nie są weryfikowane
  • Dodając fakturę zakupu sprawdzany jest NIP nabywcy na fakturze z NIP-em w pieczątce firmy.
  • Dodając fakturę sprzedaży sprawdzany jest NIP sprzedawcy na fakturze z NIP-em w pieczątce firmy.

Jeżeli NIP-y są zgodne dokument zostanie dodany do rejestru.

W przypadku niezgodności numerów NIP pojawi się komunikat ostrzegający.

Użytkownik może zdecydować i wybrać:

  • Tak – dokument zostanie dodany pomimo niezgodnych numerów NIP
  • Nie – dokument nie zostanie dodany do rejestru

Wybierając jedną z odpowiedzi i dodatkowo zaznaczając parametr Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej spowoduje, że przy kolejnych dokumentach będzie pamiętana przez program wybrana odpowiedź i komunikat nie będzie się już pojawiał.

Jeżeli natomiast parametr o zapamiętaniu odpowiedzi nie zostanie zaznaczony wówczas przy kolejnym dodawaniu dokumentu i wykryciu niezgodności w numerach NIP komunikat pojawi się ponownie.

W przypadku dokumentów, na których nie ma oznaczenia Sprzedawca/Nabywca dotychczas numer NIP nie był pobierany na dokument. Obecnie jeżeli na takim dokumencie numery NIP zostaną rozpoznane wówczas są porównywane z pieczątką firmy. Na dokument w rejestrze VAT sprzedaży/zakupu podstawiany jest numer NIP inny niż ten, który jest wpisany w pieczątce firmy.
Dlaczego w obiegu dokumentów kolumna Udostępnij dla usługi OCR jest niewidoczna?

Przechodząc do Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na wybranym operatorze na zakładce Parametry cd w sekcji Parametry dla obiegu dokumentów znajduje się parametr Prawo do udostępniania plików dla usługi OCR. Po zaznaczeniu go dodając dokument w obiegu dokumentów widoczna będzie kolumna Udostępnij dla usługi OCR.

 
Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać plik zawierający wiele faktur?

Tak, usługa Comarch OCR umożliwia rozpoznawanie wielu faktur znajdujących się w jednym pliku pdf.  Na dokument dodawany jest atrybut NUMER_STRONY, który odpowiada za poprawne wyświetlanie skanu na dokumencie w rejestrze VAT Do działania tej funkcji potrzebny jest program Comarch ERP Optima w wersji 2019.5.1 lub późniejszej.
Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać faktury korygujące?

Tak, za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać faktury korygujące.
Czy istnieje możliwość kopiowania dokumentów dodanych za pomocą usługi Comarch OCR?

Tak, istnieje możliwość kopiowania dokumentów przetworzonych za pomocą usługi Comarch OCR.
Dlaczego po wskazaniu opcji „Wybierz dokumenty z Obiegu dokumentów” nie widać dokumentu wprowadzonego do Obiegu Dokumentów?

W menu CRM/ Obieg Dokumentów na formularzu dokumentu firmowego w sekcji Archiwum plików należy dla dokumentu zaznaczyć  parametr udostępnienia  w kolumnie Udostępnij dla usługi OCR. Po zaznaczeniu parametru, załącznik będzie dostępny dla usługi Comarch OCR, uruchamianej z poziomu rejestru VAT.

Kolumna Udostępnij dla usługi OCR nie jest dostępna na dokumentach, na których wskazano Typ: Wspólny.