Formularz pozycji cennika – zakładka [Grupy]

Użytkownik ma możliwość tworzenia grup wielopoziomowych, czyli hierarchicznego indeksu towaru. Lista grup, w postaci drzewa, jest dostępna w menu Ogólne/ Grupy towarowe. Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski:

Dodaj – dodaje nową grupę. Nowa grupa jest zawsze dodawana jako „podgrupa” dla tej, na której ustawiony jest aktualnie kursor. Dodając nową grupę należy podać obowiązkowo jej Kod i opcjonalnie Nazwę.

Zmień – umożliwia podgląd i modyfikację szczegółów dotyczących grupy (akronim i nazwa).

Usuń – umożliwia usunięcie grupy z listy. Usunięcie jest możliwe tylko w przypadku, gdy:  

  • do grupy nie jest przypisana żadna pozycja cennikowa,
  • do grupy nie są przypisane żadne podgrupy.

Program automatycznie tworzy Grupę główną, której nie można modyfikować ani usunąć.

Towar można przypisać do wielu grup asortymentowych. Przypisanie do grupy może odbywać się z poziomu karty cennikowej – zakładka [Grupy]. Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski DodajUsuń. Możliwe jest także seryjne przypisanie towarów do grupy (z poziomu Cennika lub Listy zasobów – funkcjonalność opisana szerzej w artykule Cennik).

Po przypisaniu towaru do grupy w oknie widoczna jest cała „ścieżka” – grupa, do której towar został przypisany wraz ze wszystkimi grupami nadrzędnymi.

Każdy towar powinien mieć przypisaną grupę domyślną. Przypisanie grupy domyślnej jest możliwe na zakładce [Ogólne] lub seryjnie (z poziomu Cennika albo Listy zasobów). Przypisanie grupy domyślnej towaru powoduje, że jest ona automatycznie widoczna na zakładce [Grupy]. Brak podpięcia towaru do jakiejkolwiek grupy oznacza podpięcie go do Grupy Głównej i ustawienie tejże grupy jako domyślnej. Nie ma natomiast możliwości usunięcia z zakładki [Grupy] grupy towarowej, która jest jednocześnie grupą domyślną pozycji cennika.

Uwaga
Analizy oraz rabaty zdefiniowane w programie działają w oparciu o grupy domyślne. Wyliczając raport dla wybranej grupy towarowej – uwzględnione zostaną tylko te towary, które grupę tą mają przypisaną jako grupę domyślną.
Formularz pozycji cennika – zakładka [Zamówienia]

Zakładka [Zamówienia] aktywna tylko w przypadku, gdy daną pozycję cennika zdefiniujemy jako towar.

W programie istnieje możliwość zamówienia towaru u danego dostawcy. Zakładka ta przedstawia listę wszystkich zamówień wystawionych na ten towar. Poprzez wybór odpowiedniego magazynu, lista zamówień może dotyczyć tylko tego wybranego magazynu. Istnieje również możliwość wyświetlenia zamówień dokonanych przez wybranego kontrahenta. W tym celu należy zaznaczyć pole Wybrany kontrahent, uaktywni się klawisz, którego przyciśnięcie spowoduje wyświetlenie listy wszystkich kontrahentów. Po wybraniu właściwego dostawcy lista zostanie zawężona do złożonych u niego zamówień.

Na liście zamówień mogą też znaleźć się dokumenty FZ (faktura zakupu), dla których nie został wygenerowany dokument PZ (przyjęcie zewnętrzne).

Lista zawiera takie informacje jak:

Magazyn – symbol magazynu którego dotyczy rezerwacja

Typ – dokumentu powodującego zamówienie towaru

Numer dokumentu – numer dokumentu rezerwującego towar

Data – wystawienia dokumentu rezerwującego towar

Kontrahent – kod kontrahenta, u którego dokonaliśmy zamówienia

Zamówienie – ilość zamówionego towaru

Termin – termin zamówienia. Po tym terminie towar zostaje odblokowany.
Formularz pozycji cennika – zakładka [wszystko.pl]

Na zakładce wszystko.pl znajdują się parametry dotyczące współpracy z wszystko.pl.

Uwaga
Konfiguracja z platformą wszystko.pl jest możliwa tylko na licencji Handel lub Handel Plus.

W przypadku współpracy programu z platformą wszystko.pl na zakładce [wszystko.pl] mamy trzy zakładki: [Oferta], [Opis oferty] oraz [Historia].

Na zakładce [Oferta] znajdują się parametry związane z współpracą programu z wszystko.pl.

Na zakładce [Opis oferty] dostępny jest opis oferty.

Na zakładce [Historia] dostępne są informacje dotyczące aktualnego stanu oferty.

Szczegółowy opis współpracy Comarch ERP Optima z platformą wszystko.pl został opisany w artykule Współpraca z wszystko.pl.