Tax Free

W systemie istnieje możliwość tworzenia dokumentów Tax Free do zarejestrowanych wcześniej Paragonów. Funkcja jest dostępna po wciśnięciu przycisku  lub z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) na liście Paragonów.

Dokumenty Tax Free są widoczne na odrębnej liście dokumentów w menu Handel/ Inne(Handel)/ Tax Free. Lista jest obsługiwana w analogiczny sposób jak pozostałe listy w module Handel.

Uwaga
Dokumenty Tax Free mogą być tworzone przez przekształcenie Paragonu. Nie ma możliwości dodawania Tax Free z poziomu listy.

 1. Tworzony dokument Tax Free jest zapisywany do bufora.
 2. Dokument Tax Free tworzy w Preliminarzu płatność dotyczącą wartości VAT.
 3. Dokument Tax Free nie ma wpływu na zasoby w magazynie.
 4. Dokument Tax Free może zostać anulowany na podobnych zasadach jak inne dokumenty w module. Anulowanie Tax Free powoduje rozpięcie jego powiązania z Paragonem, natomiast Paragon nie jest anulowany i może zostać ponownie przekształcony.

Formularz dokumentu Tax Free

Numeracja dokumentów Tax Free jest obsługiwana w identyczny sposób jak wszystkich pozostałych dokumentów w systemie (zasady obsługi formularza zostały opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie).

Schematy numeracji dla Tax Free można utworzyć w Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel.

Na dokumencie Tax Free użytkownik ma możliwość określenia nowego kontrahenta lub wpisania jego danych bezpośrednio na zakładce [Kontrahent]:

 • rodzaj transakcji na Tax Free jest automatycznie ustawiany na Pozaunijny (zwrot VAT).
 • numer dokumentu tożsamości(widoczny na zakładce [Kontrahent]) jest pobierany z pola Dodatkowe na karcie kontrahenta.

W pole Data sprzedaży na dokumencie Tax Free jest przepisywana data sprzedaży z Paragonu, natomiast jako data wystawienia ustawiana jest data bieżąca.

Lista pozycji na Tax Free jest przepisywana z Paragonu (z pominięciem usług) i użytkownik nie ma możliwości jej zmiany.

W zawiązku z możliwością dokonywania zwrotu podatku na rzecz podróżnego nie tylko w gotówce, ale również na rachunek bankowy, na dokumencie Tax Free można ustalić formę oraz termin płatności.

W programie można zarejestrować fakt potwierdzenia dokumentu Tax Free. Opcja jest dostępna w menu kontekstowym na liście Tax Free. W polu Data potwierdzenia należy podać rzeczywistą datę otrzymania przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Po potwierdzeniu dokument otrzymuje status P. Tylko dokument potwierdzony można zaksięgować. W momencie potwierdzenia Tax Free tworzona jest płatność w preliminarzu:

 • wartość zdarzenia to kwota VAT
 • po stronie rozchodu 

Jeżeli do dokumentu zostanie dodany co najmniej dokument OBD z załącznikiem, na formularzu Faktury Zakupu po prawej stronie pojawi się przycisk Podgląd dokumentu z biblioteki. Po kliknięciu przycisku w oknie z lewej strony formularza wyświetlany jest podgląd załącznika. Jeśli załączników jest więcej niż jeden, wówczas po naciśnięciu przycisku, wyświetlana jest lista powiązanych dokumentów wraz z załącznikami do wyboru. Domyślnie w oknie podglądu wyświetlany jest pierwszy plik z listy. Funkcja została opisana w artykule Współpraca z innymi modułami systemu Comarch ERP Optima.

Zasady przekształcania Paragonów do Tax Free

 1. Do dokumentu TF można przekształcić tylko Paragon (opcja nie dotyczy Faktur Sprzedaży).
 2. Paragon przekształcany do TF: 
  • musi być zatwierdzony na stałe,
  • musi być poprawnie zafiskalizowany,
  • nie może posiadać żadnych dokumentów korygujących,
  • nie może być przekształcony do Faktury Sprzedaży
 1. Jeśli na Paragonie znajduje się pozycja o statusie usługi – zostanie ona pominięta podczas tworzenia TF.
 2. Po przekształceniu PA na liście otrzymuje status X i nie ma możliwości ponownego utworzenia Tax Free do tego PA.
 3. Powiązanie pomiędzy Paragonem i Tax Free jest widoczne na zakładce [Dokumenty].
 4. Po utworzeniu TF blokowana jest możliwość wystawiania korekt do Paragonu źródłowego.
 5. Paragon, do którego utworzono Tax Free, nie może zostać przekształcony do Faktury Sprzedaży.

 

 

 

 
Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla

Od 15 kwietnia 2022 r. istnieje obowiązek drukowania tzw. Oświadczenia o kraju pochodzenia węgla w zakresie obrotu wyrobami węglowymi, Obowiązek ten wynika z Art. 13 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. W programie Comarch ERP Optima zrealizowano wspomnianą funkcjonalność poprzez możliwość wydruku oświadczenia. Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla można wydrukować z poziomu:

 • pozycji zapisanego dokumentu – wydruk Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla i Oświadczenie o
  kraju pochodzenia węgla (sPrint),
 • formularza Faktury – wydruk Eko – Faktura/ świadectwo jakości/ oświadczenie i Faktura/ świadectwo jakości/ oświadczenie (sPrint). Po wyborze tego typu wydruku dla pozycji węglowej będzie drukowana Faktura wraz ze świadectwem jakości i oświadczeniem.

Warunki wydruku oświadczenia:

 • na Fakturze muszą znajdować się pozycje węglowe z przypisanymi kodami CN: 2701 oraz 2704 wraz z podpozycjami tych kodów. Dla pozycji z innymi kodami CN oświadczenie nie będzie drukowane.
 • zaznaczenie parametru Obrót wyrobami węglowymi (w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe)
 • zaznaczenie parametru Akcyza na wyroby węglowe na karcie towaru, na zakładce [2 Dodatkowe]
 • wybór odpowiednich atrybutów:
  • OŚW_KRAJ_POCHO_WĘGLA – służy do przypisania kraju pochodzenia węgla
  • OŚW_REGION_WYDOBYCIA – oznaczenie regionu wydobycia węgla, którego krajem pochodzenia jest Ukraina lista regionów powinna zostać zdefiniowana przez Użytkownika
  • OŚW_DATA_WPROWADZENI – data wprowadzenia lub przemieszczenia węgla na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia nie jest Rzeczpospolita Polska
  • OŚW_DATA_NABYCIA – data nabycia od kopalni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest Rzeczpospolita Polska.

Powyższe atrybuty należy przypisać do karty towaru będącej wyrobem węglowym lub bezpośrednio do pozycji dokumentu. Atrybuty wraz z wartościami uzupełnionymi na karcie towaru będą podczas wystawiania dokumentu automatycznie przenoszone na pozycje w sytuacji, gdy na atrybucie zostanie zaznaczony parametr Przenosić na transakcje. Na formularzu dokumentu istnieje możliwość dodania atrybutów kilkukrotnie z różnymi wartościami, natomiast na wydruku Oświadczenia wartości te drukowane są po przecinku.

Uwaga
W celu uzupełnienia atrybutów na zatwierdzonym dokumencie należy uprzednio zaznaczyć parametr Zmiana atrybutów/ kodów JPK na zatw. dok., w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy, na zakładce [Ogólne].

Na wydruku Oświadczenia o kraju pochodzenia węgla możliwe jest wykazanie informacji o adresie punktu sprzedaży i miejsca wystawienia dokumentu. W tym celu należy użyć odpowiednich atrybutów kontrahenta o nazwie Adres punktu sprzedaży węgla i Miejsce wystawienia dokumentu.

Powyższe atrybuty można przypisać do karty kontrahenta, na zakładce [Atrybuty], z zaznaczonym
Parametrem Przenosić na transakcje lub wskazać bezpośrednio na dokumencie, w zakładce [Atrybuty/JPK].

Numer oświadczenia

Każde oświadczenie posiada unikalny numer. W programie przyjęto zasadę, iż oświadczenie przyjmuje numer dokumentu, do którego zostało wystawione, łamany przez numer pozycji (Lp.) na dokumencie.

Wskazówka

Faktura na sprzedaż węgla została wystawiona z numerem FA/18/2022, na Fakturze znajdują się dwie pozycje będące wyrobami węglowymi, do których należy wystawić Oświadczenie.
Lp 1. Koks  CN 2704
Lp 2. Brykiet CN 2701
W związku z tym, do jednej Faktury system wydrukuje dwa oświadczenia, dla każdej pozycji węglowej oddzielnie. Oświadczenia będą miały odpowiednio numery:
FA/18/2022/1
FA/18/2022/2
Ostatnia cyfra (1, 2) jest numerem pozycji węglowej znajdującej się na Fakturze.

Wydruk oświadczenia

Wydruk oświadczenia o kraju pochodzenia węgla składa się z następujących pól:

 • Numer oświadczenia – unikalny numer, jest to numer dokumentu, do którego zostało wystawione oświadczenie, łamany przez numer pozycji (Lp.) na dokumencie.
 • Oznaczenie przedsiębiorcy składającego oświadczenie, jego siedziby i adresu oraz adresu punktu sprzedaży, jeśli jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy– w tym miejscu widoczny jest adres i nazwa sprzedawcy uzupełnione w Pieczątce firmy oraz adres punktu sprzedaży pobrany z atrybutu Adres punktu sprzedaży węgla, jeżeli został użyty.
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy składającego oświadczenie oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze państwa obcego – dane przenoszone z Pieczątki firmy.
 • Numer dokumentu sprzedaży węgla – numer Faktury, do której to oświadczenie jest wystawiane.
 • Kraj pochodzenia węgla – wartość pobierana z atrybutu towaru OŚW_KRAJ_POCHO_WĘGLA, przypisanego do pozycji dokumentu.
 • Data wprowadzenia lub przemieszczenia węglana terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia nie jest Rzeczpospolita Polska – wartość pobierana z atrybutu towaru OŚW_DATA_WPROWADZENI, przypisanego do pozycji dokumentu.
 • Region wydobycia węgla – wartość pobierana z atrybutu towaru OŚW_REGION_WYDOBYCIA, przypisanego do pozycji dokumentu.
 • Data nabycia od kopalni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest Rzeczpospolita Polska – wartość pobierana z atrybutu towaru OŚW_DATA_NABYCIA, przypisanego do pozycji dokumentu.
 • „Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” – informacja dotycząca świadomości i odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
 • Data i miejsce złożenia oświadczenia – data wystawienia świadectwa (czyli data wydruku) oraz miejsce wystawienia świadectwa, pobierane z Pieczątki firmy lub miejsce wystawienia pobrane z atrybutu Miejsce wystawienia dokumentu, jeżeli został użyty.
 • Podpis przedsiębiorcy składającego oświadczenie albo osoby upoważnionej do jego reprezentowania – miejsce na ręczny podpis oświadczenia.

Kopia elektroniczna Oświadczenia

Aby podczas wydruku bądź wysyłki Oświadczenia poprzez e-mail została automatycznie utworzona kopia Oświadczenia, należy z poziomu formularza Pozycji dokumentu, w Konfiguracji wydruków (<CTRL>+<F2> bądź menu na górnej wstążce Wydruk danych/ Konfiguracja wydruków) dla wydruku Eko-Faktura/ świadectwo jakości/ oświadczenie lub Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla zaznaczyć parametr: Kopia elektroniczna.

Uwaga
Podgląd elektronicznych kopii wydruków jest możliwy tylko w przypadku posiadania licencji na moduł Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów.

Parametr można również ustawić z poziomu menu kontekstowego w Konfiguracji wydruków, wybierając opcję Ustaw kopie elektroniczne dla wydruków.

Podczas wydruku Oświadczenia bądź wysyłki poprzez e-mail, w menu CRM/ Archiwum wydruków tworzona jest kopia Oświadczenia w formacie PDF.

Więcej informacji na temat archiwizacji wydruków można znaleźć w artykule Archiwum wydruków.

 
Jak seryjnie zdefiniować rabaty w Comarch ERP Optima?

W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość seryjnego definiowania nowych rabatów Funkcjonalność ta działa w obrębie danego rodzaju rabatu.

Krok pierwszy:
Przejdź do menu Ogólne/Rabaty, a następnie wybierz zakładkę ([Procentowe] lub [Stała cena]) oraz rodzaj rabatu. W przykładzie zostanie omówiony rabat procentowy: jeden kontrahent/ jeden towar.

Krok drugi:
Wybierz towar, dla którego zdefiniujemy rabat.

Rozwiń menu kontekstowe przycisku operacji seryjnych, naciskając strzałkę i wybierz opcję Dodaj rabaty.

Krok trzeci:
W zależności od wyboru rodzaju rabatu oraz jego typu okna będą się różnić. Dla rabatu jeden kontrahent / jeden towar, na oknie będzie dostępny przycisk Wskaż kontrahentów.

Dla pozostałych rodzajów rabatów na oknie seryjnego dodawania rabatu dostępne będą odpowiednio przyciski:

 • Rabaty grupa kontrahenta: Wskaż grupy kontrahentów.
 • Rabaty grupa towarów: Wskaż grupę towarów.
 • Rabaty jeden towar: Wskaż towary.

Uzupełnij wartość rabatu w polu Rabat, a następnie wskaż kontrahentów, którym chcesz ten rabat nadać.

W przykładzie zostanie dodany rabat w wysokości 20% dla trzech kontrahentów. W okresie obowiązywania od 01.05.2023 do 31.05.2023 z opisem: Promocja majowa
Jak ustawić promocje czasowe w Comarch ERP Optima?

Rabaty terminowe mogą odzwierciedlać promocje czasowe, wyprzedaże towaru. Dzięki temu sprzedawcy mogą sprzedać asortyment w określonym czasie w niższej cenie zachęcającej klientów.

Promocje czasowe w programie możemy zdefiniować na liście rabatów.

W pierwszej kolejności należy zdecydować o typie rabatu (procentowy lub stała cena), a także o rodzaju rabatu.

Rodzaje rabatów procentowych opisane w są tutaj.

Rodzaje rabatów typu stała cena opisane są tutaj. 

W artykule zostanie opisany przykład zdefiniowania rabatu procentowego typu jeden kontrahent / jeden towar. Definicja innych rodzajów rabatów jest analogiczna do przedstawionego przykładu.

Krok pierwszy:
Otwieramy menu Ogólne/ Rabaty, zaznaczamy rabat jeden kontrahent / jeden towar.

Krok drugi
W polu Towar wskazujemy towar, dla którego chcemy ustawić rabat terminowy.

Krok trzeci:
Naciskając na ikonę zielonego plusa dodajemy pozycję, a naciskając na ikonę trzech kropek możemy wybrać kontrahenta.

Krok czwarty:
W kolumnie Rabat wskazujemy wartość % udzielanego rabatu, natomiast w kolumnie Opis możemy wskazać powód rabatu lub umieścić dowolny tekst.

Krok piąty:
W celu określenia okresu obowiązywania promocji uzupełniamy wartości w kolumnach Data rozpoczęcia promocji oraz Data zakończenia promocji.
Jak seryjnie zmodyfikować istniejące rabaty w Comarch ERP Optima?

W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość seryjnej modyfikacji już istniejących rabatów. Dzięki tej funkcji możemy wydłużyć promocję na kolejny okres oraz zmienić wysokość rabatu.
Funkcjonalność działa w obrębie danego rodzaju rabatu.

Krok pierwszy:
Przejdź do menu Ogólne/Rabaty, a następnie wybierz zakładkę (Procentowe lub Stała cena) oraz rodzaj rabatu. W przykładzie zostanie omówiony rabat procentowy: jeden kontrahent/ jeden towar.

Krok drugi:
Zaznacz na liście rabaty, które mają zostać poddane modyfikacji.

Krok trzeci:
Rozwiń menu kontekstowe przycisku operacji seryjnych naciskając strzałkę i wybierz opcję
Zmień rabaty . Wyświetli się poniższe okno:

Krok czwarty:
Należy wskazać parametry, które mają zostać zmienione dla utworzonych wcześniej rabatów.

W omawianym przykładzie zmienimy wysokość rabatu na 30%, ustawimy Datę rozpoczęcia promocji: 1.06.2023 i Datę zakończenia promocji: 30.06.2023 oraz zmienimy opis promocji na: Promocja czerwcowa. W tym celu należy zaznaczyć właściwe parametry na formularzu i uzupełnić odpowiednie pola.

Po wskazaniu parametrów i uzupełnieniu odpowiednich pól należy zapisać seryjną modyfikację przyciskiem zatwierdzenia

Pozostałe rodzaje i typy rabatów modyfikujemy analogicznie do powyższego przykładu.