Pytanie (35006) „Dokumenty wystawiane w module Handel mogą zostać automatycznie przeniesione do rejestrów VAT. Czy chcesz aby przenoszenie odbywało się automatycznie po zatwierdzeniu dokumentów?

Komunikat pojawia się dla operatora  będącego Administratorem podczas zatwierdzania Faktur Zakupu/ Dokumentów Wewnętrznych Zakupu jeżeli w Konfiguracji nie zaznaczono parametru Automatyczne przenoszenie dokumentów z Handlu do rejestrów VAT.

Zaakceptowanie komunikatu powoduje zaznaczenie w Konfiguracji parametru Automatyczne przenoszenie dokumentów z Handlu do rejestrów VAT i pojawienie się okna z wyborem rejestru, do którego ma być przenoszony dany rodzaj dokumentu.

Wybór opcji Nie skutkuje tym, że dokumenty nie będą automatycznie przenoszone do rejestru VAT i komunikat pojawi się ponownie podczas zatwierdzania kolejnego dokumentu. Wybór opcji Nie i zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że dokumenty nie będą automatycznie przenoszone do rejestru VAT i komunikat nie pojawi się ponownie podczas zatwierdzania kolejnego dokumentu.

Komunikat pojawia się  w następujących przypadkach:

  • Jeżeli pobrano moduł Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona wskazano nie lub
  • Jeżeli pobrano moduł Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona wskazano księgowość lub
  • Jeżeli pobrano moduł Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona wskazano sprzedaż/płace oraz zaznaczono parametr Eksport faktur VAT z rejestrów VAT.

 
Komunikat ID 26100 „Nie można zapisać nieprzeliczonej deklaracji”.

Deklarację przed zapisem należy przeliczyć ikoną „Przelicz” (ikona czerwonego pioruna).
Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.Wyposazenie’ według klucza 'WypNrInwent’).

W Ewidencji wyposażenia istnieje już karta wyposażenia o podanym numerze inwentarzowym. Nie można dodać karty z tym samym numerem, w polu Nr inwentarzowy należy podać unikalny, niepowtarzalny numer.
Komunikat ID -2147217900 „Nie można skasować dekretu. Dekret jest wybrany na Potwierdzeniu salda, Ponagleniu zapłaty lub Nocie odsetkowej”.

Aby usunąć dekret należy najpierw z poziomu Księgowość>Rozrachunki>Potwierdzenia salda, Ponaglenia zapłaty lub Noty odsetkowe skasować dokumenty powiązane z danym dekretem.
Komunikat ID 26152 „Nie można wygenerować dokumentu wewnętrznego sprzedaży. Wybrany dokument jest dokumentem przeniesionym z modułu Handel. Aby wygenerować dokumenty wewnętrzne do zaznaczonych pozycji należy zaznaczyć parametr „Generowanie dokumentów wewnętrznych w rejestrach VAT”, dostępny z poziomu Start/Konfiguracja/Firma/Księgowość/Parametry.”

Dokumenty wewnętrzne można wygenerować w module Handel/Faktury. W celu wygenerowania faktury wewnętrznej, z poziomu Rejestru VAT, do faktury pochodzącej z modułu FA należy w menu Start/Konfiguracja firmy/Księgowość/ Parametry zaznaczyć parametr „Generowanie dokumentów wewnętrznych w Rejestrach VAT”.
Komunikat ID 32133 „Operator posiada zakaz do operacji [nazwa operacji] na dzienniku”.

W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Dzienniki, na formularzu dziennika na drugiej zakładce „Zakazy” Operator ma założony zakaz do wykonywania określonej operacji.
Błąd „Brak poprzedniego okresu obrachunkowego”.

Na zakładce „Kolumny” przeliczanego zestawienia, wybrano opcję „Poprzedni okres”, a bieżący okres obrachunkowy jest pierwszym wprowadzonym do programu. Należy zmodyfikować listę kolumn zestawienia bądź dodać potrzebny okres obrachunkowy z poziomu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Okresy obrachunkowe.