Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Informacja ID (24263) „Typ wypłaty oznaczony jako ‘zajęcie wynagrodzenia’ należy dodatkowo podpiąć do grupy ograniczeń potrąceń, żeby był dostępny przy odnotowaniu zajęcia wynagrodzenia dla pracownika.”

Informacja pojawia się jeżeli Użytkownik podczas konfiguracji typu wypłaty, zaznaczy parametr ‘Zajęcie wynagrodzenia’. Jeżeli dany składnik nie zostanie dodany do 'Grupy ograniczeń potrąceń’ w konfiguracji, to nie będzie możliwe wykorzystanie go w funkcjonalności 'Zajęcia wynagrodzenia’ (funkcjonalność dostępna w module Płace i Kadry Plus).
Pytanie ID 24168 „Czy anulować nieobecność? Operacji nie można odwrócić!”

Anulowanie nieobecności powoduje, że jest ona traktowana jakby była usunięta, ale jest możliwy jej podgląd z danymi z jakimi została zapisana przed anulowaniem. Nieobecność o statusie „Anulowana” nie jest uwzględniana przy żadnych obliczeniach, nie jest też wykazywana na deklaracjach i wydrukach. Jest wyświetlana na czerwono. Operację anulowania można zastosować, jeśli po rozliczeniu nieobecności w wypłacie, zaistnieje konieczność skorygowania rozliczeń związanych z tą nieobecnością – gdy np. czy wypłacono wynagrodzenie chorobowe zamiast zasiłku wypadkowego (spóźniona decyzja, że zwolnienie było spowodowane wypadkiem przy pracy), czy pracownik przebywający na dłuższym urlopie wypoczynkowym, zachorował w trakcie tego urlopu już po wypłaceniu mu wynagrodzenia za urlop. Anulowanie nieobecności – w przeciwieństwie do kasowania – jest operacją nieodwracalną. Aby anulować nieobecność, trzeba najpierw anulować wypłatę, w której tę nieobecność rozliczono. Po anulowaniu nieobecności, można dodać pracownikowi nieobecność korygującą, obejmującą cały okres nieobecności anulowanej, bądź jego część (można też dodać kilka krótszych nieobecności korygujących).
Przekroczono maksymalną długość okresu zasiłkowego. Czy podzielić nieobecność? Wybierz 'Tak’, żeby podzielić nieobecność: do końca okresu zasiłkowego jako zwolnienie chorobowe, a po przekroczeniu jako usprawiedliwioną niepłatną. Wybierz 'Nie’, żeby zapisać nieobecność w całości jako zwolnienie chorobowe

Komunikat pojawia się podczas zapisu formularza nieobecności typu ‘Zwolnienie chorobowe’, która powodowałaby przekroczenie limitu 182/270 dni.

Użytkownik ma do wybory trzy opcje:

  • Tak – wprowadzana nieobecność zostanie podzielona. Okres mieszczący się w limicie, zostanie zapisana jako nieobecność ‘Zwolnienie chorobowe’, a pozostała część jako ‘Nieobecność usprawiedliwiona (151).
  •  Nie – nieobecność zapisuje się w całości, zgodnie z wpisanymi danymi,
  • Anuluj – następuje powrót do edycji formularza nieobecności.

 
Informacja ID 24097 „Niepoprawnie wypełniono strefę lub czas pracy”

Podczas wprowadzania godzin pracy należy również określić strefę w jakiej wykonywana jest praca w tych godzinach np. praca podstawowa, przerwa, przestój.
Informacja ID 24000 „Po rozwiązaniu umowy o pracę należy wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń”

Przypomnienie o konieczności wyrejestrowania zwalnianego pracownika z ubezpieczeń. Wyrejestrowanie wprowadzamy na formularzu danych kadrowych na zakładce Ubezpieczenie (etat).
Informacja ID (24171) „Suma skopiowanych płatności jest różna od kwoty netto wypłaty. W celu uzgodnienia wartości, do listy elementów wypłaty została dodana „Korekta netto wypłaty”. Jej rozliczenie nastąpi w kolejnych wypłatach pracownika.”

Komunikat wyświetlany w wypłacie korygującej, jeśli suma płatności skopiowanych z wypłaty anulowanej różni się od kwoty netto w wypłacie korygującej. Wypłatę korygującą można zapisać bez „Korekty netto wypłaty”, jeśli płatności zostaną ponownie przeliczone wg schematu. W tym celu na liście płatności należy usunąć zaznaczenie parametru „Ręczna korekta płatności w wypłacie” lub uruchomić funkcję „Przywróć domyślne płatności” (pierwszy od lewej przycisk u dołu okna).
Ostrzeżenie ID (35160)Przekroczono limit urlopu ojcowskiego. Czy chcesz kontynuować?

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi w wymiarze 14 dni na nowo narodzone lub przysposobione dziecko. W trakcie zapisu formularza nieobecności Urlop ojcowski, która powodowałaby przekroczenie limitu 14 dni na wskazane dziecko (jeśli we wprowadzanej nieobecności zostało wskazane dziecko w polu Opieka nad) lub w ciągu 2 lat (jeśli w bieżącej nieobecności nie zostało wybrane dziecko niezależnie czy w poprzednich nieobecnościach ono było wskazane) pojawi się odpowiedni komunikat z możliwością wyboru czy nieobecność ma być zapisana pomimo przekroczenia limitu czy Użytkownik chce ją edytować i zmienić okres.