Jak ustawić numerację dziennika cząstkowego ciągła w roku lub miesięczną?

Z poziomu Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe dostępny jest parametr Numeracja dziennika cząstkowego ciągła w roku, który określa sposób numeracji dziennika cząstkowego. Jeżeli parametr jest włączony – numeracja jest nadawana narastająco w ciągu roku obrachunkowego. Jeśli parametr jest wyłączony, wówczas numeracja jest sprawdzana w obrębie danego dziennika cząstkowego w ramach danego miesiąca konkretnego roku kalendarzowego.
W jaki sposób zaimportować przykładowe schematy księgowań?

Przykładowe schematy księgowań można zaimportować podczas konfiguracji nowej firmy w trakcie pierwszego logowania. W oknie Dla jakiej działalności mamy utworzyć plan kont? znajduje się domyślnie zaznaczony parametr Utwórz wzorcowe schematy księgowe. Schematy tworzone są niezależnie od wybranego typu działalności oraz zespołu kont (4, 5).

Utworzenie wzorcowych schematów księgowych jest również możliwe z poziomu Księgowość/ Inne/ Schematy księgowań, po naciśnięciu przycisku Dodaj wzorcowe schematy księgowe. Naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie okna zawierającego parametr „Gdy dodawany schemat już istnieje w bazie docelowej” wraz z możliwością wyboru opcji:

 • Pomiń – wybór opcji powoduje, że jeżeli w firmie istnieje już schemat o takim samym symbolu, to wzorcowy schemat nie zostanie dodany,
 • Dopisz – opcja umożliwia utworzenie wzorcowych schematów pomimo istnienia w firmie schematu o tym samym symbolu. Wzorcowy schemat dodawany jest w takim przypadku z symbolem zawierającym numer po nazwie (przykładowo: ZAKUP-PŁATNOŚCI_1).

Wzorcowe schematy księgowe tworzone są dla następujących typów dokumentów:

 • Amortyzacja środków trwałych,
 •  Deklaracje/JPK,
 • Dokumenty kompensat,
 • Ewidencja kosztów,
 • Ewidencja przychodów,
 • Faktury sprzedaży,
 • Faktury zakupu,
 • Likwidacja środków trwałych,
 • Lista płac
 • Paragony,
 • Raporty kasa/bank,
 • Rejestr sprzedaży VAT,
 • Rejestr zakupów VAT,
 • Rozliczenia,
 • Różnice kursowe,
 • Różnice kursowe MW,
 • Ulepszenie środków trwałych,
 • Wydania zewnętrzne.
Jak dodać nowe zestawienie księgowe?

Zestawienia księgowe dostępne są z poziomu menu Księgowość / Zestawienia księgowe. Użytkownik ma możliwość dodania własnego zestawienia jak i utworzenia wzorcowych zestawień zgodnych z Ustawą o rachunkowości.

W momencie wyboru opcji Własne program pozwoli na samodzielne zdefiniowanie gałęzi zestawienia oraz umożliwi wybór sposobu przeliczenia poszczególnych pozycji dzięki wykorzystaniu dostępnych funkcji księgowych.

Natomiast wybierając opcję Wzorcowe, i w kolejnych krokach uzupełniając poszczególne parametry danej jednostki dla której przygotowujemy zestawienie, program zaproponuje wzorcowe zestawienia.

Więcej na temat budowania zestawień księgowych znajdziesz tutaj.

W wersji 2021.0 wprowadzono możliwość przeniesienia części danych słownikowych oraz ustawień parametrów konfiguracji z istniejącej do nowo zakładanej firmy podczas zakładania nowej firmy. W kreatorze konfiguracji można wskazać bazę firmową, z której ustawienia mają zostać skopiowane. Jeżeli konfigurujemy obszar Księgowość w tym miejscu jest możliwość zaznaczenia opcji Zestawienia Księgowe, aby zostały one skopiowane do nowej bazy firmowej.
Jak uporządkować zapisy w buforze w sposób chronologiczny?

Aby uaktywnić funkcję renumeracji zapisów w księdze należy w menu Księgowość/ Dzienniki na zakładce Dzienniki

 • zaznaczyć za jaki rok chcemy dokonać renumeracji,
 • wybrać opcję Wszystkie dzienniki,
 • wybrać listę zapisów w buforze.

Po wyświetleniu zapisów w celu dokonania renumeracji należy kliknąć na ikonę : Renumeracja zapisów.
W jaki sposób wygenerować płatność z dekretu księgowego?

Aby móc generować płatności na podstawie zapisu w dzienniku, należy w menu Start/Konfiguracja/ Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczyć parametr „Generowanie płatności dla ręcznych księgowań na kontach rozrachunkowych„. W momencie dodawania zapisu poprzez formularz dostępny jest parametr „Generowanie płatności” po jego zaznaczeniu w preliminarzu wygeneruje się płatność tylko dla kont rozrachunkowych.

W Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa dostępny jest również parametr „Automatycznie zaznaczaj Generowanie płatności„. Jeżeli parametr będzie zaznaczony wówczas dla wszystkich ręcznych księgowań na kontach rozrachunkowych z automatu będzie zaznaczony parametr „Generowanie płatności” natomiast w przypadku gdy parametr będzie odznaczony Użytkownik w momencie wprowadzania ręcznego księgowania, dodając pozycje poprzez formularz będzie mógł zadecydować czy w module Kasa i bank ma się generować płatność dla kont rozrachunkowych (parametr zaznaczony) czy też nie (parametr odznaczony).

Uwaga
Aby dodać zapis w Dzienniku poprzez formularz, należy kliknąć na formularzu zapisu księgowego na menu rozwijane znajdujące się obok ikony plusa oraz wybrać Dodawanie pozycji przez formularz.
Czy istnieje możliwość importu schematów i zestawień księgowych z innej bazy danych?

W celu wykonania takiego importu należy w menu Narzędzia/Importy/Importy z innej bazy danych wybrać bazę wzorcową oraz wskazać odpowiednie elementy importu.

W wersji 2021.0 wprowadzono możliwość przeniesienia części danych słownikowych oraz ustawień parametrów konfiguracji z istniejącej do nowo zakładanej firmy podczas zakładania nowej firmy. W kreatorze konfiguracji można wskazać bazę firmową, z której ustawienia mają zostać skopiowane. Jeżeli konfigurujemy obszar Księgowość w tym miejscu jest możliwość zaznaczenia opcji Zestawienia Księgowe, aby zostały one skopiowane do nowej bazy firmowej.
Co należy zrobić, jeśli po wyliczeniu zaliczki na PIT-36, PIT-36L lub CIT-8 koszty i przychody wykazują wartość 0,00 lub nie uwzględniają wszystkich kosztów czy przychodów?

W takiej sytuacji Użytkownik powinien sprawdzić czy zostały właściwie zdefiniowane zmienne systemowe, z których pobierane są informacje do wyliczenia zaliczki na PIT-36, PIT-36L i CIT-8.

W menu Księgowość/Zestawienia księgowe należy przejść na drugą zakładkę Systemowe, podświetlić właściwe zestawienie i nacisnąć ikonę po lewej stronie Pozycje zestawienia. Następnie Użytkownik powinien sprawdzić czy zostały przypisane właściwe konta księgowe oraz definicje.

Uwaga
W deklaracji CIT-8 można używać funkcji salda, ponieważ CIT jest liczony dla całej firmy, czyli z góry wiadomo, że w każdym miesiącu na deklarację pobierane jest 100% przychodów i kosztów.

Natomiast na deklaracjach PIT nie można używać funkcji sald, ponieważ w każdym miesiącu mogą być inne udziały procentowe, a wtedy trzeba w każdym miesiącu liczyć wg formuły:
udział procentowy w danym miesiącu x przychody/koszty danego miesiąca
czyli należy wykorzystać funkcję obroty (ponieważ saldo ujmuje kwoty od początku roku).