Dlaczego na formularzu właściciela nie ma ikony Udziały i kwoty deklaracji?

Na formularzu operatora w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy na zakładce Parametry zaznaczono parametr Dostęp do kadr bez danych płacowych. Ponadto jeśli parametr ten jest zaznaczony, w momencie naciśnięcia ikony Udziały i kwoty deklaracji z poziomu otwartego formularza zaliczki na PIT-36/PIT-36L lub deklaracji rocznej PIT-36/PIT-36L pojawi się komunikat: Operator posiada zaznaczony dostęp do kadr bez danych płacowych w menu System->Konfiguracja->Program->Użytkowe->Operatorzy.

Zobacz także: 
Dodaję dokument do Rejestru VAT i nie widzę zakładki Predekretacja, dlaczego?

Zakładka Predekretacja będzie widoczna na dokumencie dopiero po jego zapisaniu. Przy edycji zapisanego dokumentu można wykonać jego predekretację.
Co zrobić, jeśli w bilansie firmy nie zostało uwzględnione jakieś konto i nie bilansują się aktywa i pasywa?

W menu Księgowość/Zestawienia księgowe na zakładce Ogólne, należy podświetlić Bilans i nacisnąć przycisk „Pozycje zestawienia”. Na liście podświetlić pozycję gdzie dane konto powinno być uwzględnione np. Należności krótkoterminowe i nacisnąć przycisk Formularz pozycji (lupka). Otworzy się okienko Pozycja zestawienia, należy rozwinąć menu obok przycisku Kwota i wybrać Funkcje kont/Saldo Wn np. Wn konta 242-1-1 wówczas pojawi się zapis @SaldoWn(242-1-1). Po zapisaniu zmian można przeliczyć bilans.
W jaki sposób uwzględnić wartość obrotów tylko dla części kont księgowych?

Od wersji 2019.5.1 umożliwiono podsumowanie wybranych kont księgowych z poziomu obrotów i sald poprzez możliwość ich zaznaczenia. Zaznaczenie konta powoduje jego pogrubienie. W przypadku zaznaczenia konta syntetycznego i jego analityk, w podsumowaniu uwzględniana jest wartość na koncie syntetycznym. Tylko w przypadku wyboru opcji Agreguj tylko zaznaczone sumowane są najniższe analityki zaznaczonych kont księgowych.
Czy istnieje możliwość zaznaczenia parametru „Rozrachunek” dla wszystkich zapisów księgowych na danym koncie rozrachunkowym?

Tak, parametr rozrachunek można zaznaczyć dla wszystkich zapisów księgowych na danym koncie rozrachunkowym. Aby to zrobić należy przejść na Księgowość / Dzienniki, na zakładkę Konto. Po wybraniu odpowiedniego konta rozrachunkowego i zaznaczeniu zapisów księgowych, opcja „Zaznacz rozrachunek” jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy (w menu kontekstowym).
Czy jest możliwość naliczenia uproszczonych zaliczek na CIT?

Użytkownik ma możliwość naliczenia uproszczonych zaliczek na CIT po zaznaczeniu na formularzu okresu obrachunkowego dostępnego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe parametru Zaliczki uproszczone na CIT. Zaznaczenie parametru przenosi się podczas dodawania kolejnego okresu obrachunkowego. Po zaznaczeniu parametru naciśnięcie na liście Księgowość/ Zaliczki na CIT-8 ikony plusa wywołuje formularz zaliczki uproszczonej.

Na formularzu zaliczki użytkownik powinien uzupełnić samodzielnie wyliczoną kwotę stanowiącą 1/12 podatku. Kwota zaokrąglana jest do pełnych złotych. Na podstawie wprowadzonej kwoty w Preliminarzu płatności tworzone jest zobowiązanie. Podczas zapisywania zaliczki (za wyjątkiem ostatniej zaliczki w danym okresie obrachunkowym lub gdy jest już naliczona zaliczka za kolejny miesiąc) pojawia się komunikat: Czy wygenerować zaliczki uproszczone na kolejne miesiące okresu obrachunkowego? Zaakceptowanie komunikatu powoduje utworzenie uproszczonych zaliczek w kolejnych miesiącach danego okresu obrachunkowego.

Podczas dodawania kolejnej zaliczki uproszczonej domyślnie podpowiada się kwota z ostatniej zaliczki.

Uwaga
W celu prawidłowego wyliczenia deklaracji rocznej CIT-8 należy dodać uproszczone zaliczki za wszystkie miesiące okresu obrachunkowego.
Co należy zrobić w sytuacji, gdy przy próbie założenia nowego okresu obrachunkowego pojawia się błąd: „Numer konta … nie może zawierać separatorów ani apostrofów” i nowy okres obrachunkowy nie jest tworzony?

W takiej sytuacji należy w menu Narzędzia/ Korekty danych wykonać funkcję „Usunięcie apostrofów i spacji z numerów kont księgowych”.