Gdzie można określić okres np. miesiąca czy kwartału, za jaki obliczamy zestawienie?

Użytkownik powinien otworzyć formularz nagłówka wybranego zestawienia (dwukrotnie kliknąć na wybrane zestawienie), a następnie na zakładce Kolumny może określić okres, za jaki mają być liczone pozycje zestawienia poprzez wybór okresu „Inny” i określenie pól Data od oraz Data do.
Co należy zrobić by wygenerować zestawienie dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej?

W tym celu należy z poziomu Ogólne/ Inne/ Właściciele podświetlić ikoną lupy Formularz danych kadrowych danego właściciela, a następnie na formularzu kliknąć z prawej strony ikonę Kwoty deklaracji. Następnie na oknie Lista kwot deklaracji właściciela należy dodać ikoną plusa kolejną pozycję za dany miesiąc i uzupełnić udziały. Wówczas będzie możliwość ręcznego dodania zestawienia dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej z poziomu Księgowość/ Zaliczki na PIT-36/PIT-36L, na drugiej zakładce Zestawienie dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej.
Zestawienie do dochodów może być tworzone również automatycznie:

  • Po wyliczeniu zaliczki na PIT,
  • Po wyliczeniu listy płac właściciela.

Po wyliczeniu zaliczki na PIT, wartości dochodów z zaliczki PIT przenoszone są na zestawienie dochodów. Po ponownym przeliczeniu zaliczki na PIT lub jej korekty i zmianie wartości dochodów kwoty te są aktualizowane na zestawieniu. Aktualizowana jest również data obliczenia zestawienia.
W jaki sposób uwarunkować księgowanie dokumentu w zależności od tego, czy jest przypisany do niego kod JPK_V7?

Aby uwarunkować księgowanie dokumentu w zależności od tego czy i jakie kody JPK_V7 są na nim wskazane należy odpowiednio zmodyfikować schemat księgowy.

Od wersji 2021.5.1. na schematach służących do księgowania dokumentów, na których istnieje możliwość wskazania kodów JPK_V7 (Dokumenty wewnętrzne sprzedaży, Dokumenty wewnętrzne zakupu, Faktury sprzedaży, Faktury zakupu, Paragony, Rejestr sprzedaży VAT oraz Rejestr zakupów VAT ) istnieje możliwość uwarunkowania księgowania tylko dla dokumentów, na których występuje jakikolwiek kod JPK_V7 lub konkretne kody JPK_V7 wskazane w warunku schematu.

W nagłówku schematu oraz w elemencie schematu w polu Warunek można skorzystać z następujących opcji:

  • Kod JPK_V7/ Kod JPK_V7 – po wyborze tej opcji pojawia się okno z listą kodów JPK_V7. Po wskazaniu przez użytkownika konkretnego kodu JPK_V7 pojawia się okno Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie? z możliwością wyboru wariantu Tak lub Nie.

Przykład
Jeżeli użytkownik w polu Warunek w elemencie schematu księgowego wybierze opcję Kod JPK_V7/ Kod JPK_V7 i wskaże np. kod GTU_01, a następnie w oknie Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie? wartość Tak, to za pomocą tej pozycji schematu będą księgowane tylko dokumenty, na których wybrano kod GTU_01.

  • Kod JPK_V7/ Czy jest kod JPK_V7 – po wyborze tej opcji pojawia się okno Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie? z możliwością wyboru wariantu Tak lub Nie.

Przykład
Jeżeli użytkownik w polu Warunek w nagłówku schematu księgowego wybierze opcję Kod JPK_V7/ Czy jest kod JPK_V7 i w oknie Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie? wskaże wartość Tak, to za pomocą tej pozycji schematu będą księgowane tylko dokumenty, na których wybrano co najmniej jeden kod JPK_V7.
W jaki sposób przypisać domyślne konta różnic kursowych dla danej firmy?

Możliwość wskazania kont księgowych dla różnic kursowych jest dostępna w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na nowej zakładce [Konta różnic kursowych]. Na zakładce dostępna jest lista walut wprowadzonych w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty, za wyjątkiem waluty systemowej.

Na zakładce [Konta różnic kursowych] nie ma możliwości dodania oraz usuwania walut. Dodanie nowej waluty w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty powoduje dodanie tej waluty na zakładce [Konta różnic kursowych].

Konta dla różnic kursowych użytkownik powinien uzupełnić samodzielnie. Istnieje możliwość uzupełnienia dowolnego konta księgowego, niezależnie od okresu obrachunkowego. Po wpisaniu numeru konta w kolumnie Konto Wn i/lub Konto Ma, zmiany należy zapisać za pomocą przycisku  Zapisz wprowadzone zmiany.

Uzupełnione konta przenoszone są na formularz dokumentu różnicy kursowej magazynu walut oraz dekret różnicy kursowej generowanej z rozrachunków. Jeżeli konta dla różnic kursowych nie zostaną uzupełnione w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych] to na dekret różnicy kursowej magazynu walut oraz dekret różnicy kursowej generowanej z rozrachunków pobierane są konta uzupełnione na formularzu waluty w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty.

 
Czy istnieje możliwość wykonania przeszacowania walut na koniec miesiąca lub kwartału?

Od wersji 2024.0.1  programu Comarch ERP Optima istnieje możliwość wykonania przeszacowania walut nie tylko na koniec okresu obrachunkowego, ale również na koniec miesiąca lub kwartału. W Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa dostępny jest parametr Przeszacowanie walut na koniec miesiąca lub kwartału. Zaznaczenie tej opcji jest możliwe jeżeli zaznaczono parametr Obsługa kont walutowych.

Dla parametru Księgowanie dokumentów przeszacowania walut na początek okresu użytkownik ma możliwość wskazania opcji: stornem czerwonym i stornem czarnym. Opcja stornem czerwonym umożliwia księgowanie na początek okresu po tej samej stronie konta, co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem minus. Natomiast opcja stornem czarnym  umożliwia księgowanie na początek okresu po przeciwnej stronie konta, co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem plus.

W przypadku gdy dla parametru Przeszacowanie walut na koniec wskazano opcję miesiąca podczas dodawania pierwszego dokumentu przeszacowania walut w polu Data ustawia się ostatni dzień miesiąca wskazanego w menu Narzędzia/ Data bieżąca. Podczas dodawania kolejnego dokumentu przeszacowania ustawia się ostatni dzień kolejnego miesiąca. Różnica kursowa obliczana jest w następujący sposób: saldo walutowe konta mnożone jest przez kurs z ostatniego dnia miesiąca i od otrzymanego wyniku odejmowane jest saldo złotówkowe tego konta.

W przypadku wskazania dla parametru Przeszacowanie walut na koniec opcji kwartału  podczas dodawania pierwszego dokumentu przeszacowania walut w polu Data ustawia się ostatni dzień kwartału wskazanego w menu Narzędzia/ Data bieżąca. Podczas dodawania kolejnego dokumentu przeszacowania ustawia się ostatni dzień kolejnego kwartału.  Różnica kursowa obliczana jest w następujący sposób: saldo walutowe konta mnożone jest przez kurs z ostatniego dnia kwartału i od otrzymanego wyniku odejmowane jest saldo złotówkowe tego konta.

W przypadku wskazania dla parametru Przeszacowanie walut na koniec opcji okresu obrachunkowego  na dokumencie przeszacowania walut w polu Data ustawia się ostatni dzień okresu obrachunkowego.  Różnica kursowa obliczana jest w następujący sposób: saldo walutowe konta mnożone jest przez kurs z ostatniego dnia okresu obrachunkowego i od otrzymanego wyniku odejmowane jest saldo złotówkowe tego konta.