OPT084 Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową Banku Millennium

Data aktualizacji: 24-11-2023


Informacje ogólne

Dla Użytkowników Comarch ERP Optima korzystających z systemu Millenet dla Przedsiębiorstw oraz usługi Millenet Link wprowadziliśmy możliwość bezpośredniej  wymiany danych z Bankiem Millennium.

Automatyczna komunikacja z bankiem umożliwia eksport przelewów bezpośrednio z/do systemu bankowego oraz import historii rachunku w łatwy i szybki sposób bez konieczności ręcznego przenoszenia plików pomiędzy aplikacją bankową oraz Comarch ERP Optima. Możliwe jest również pobieranie dla każdego wysłanego przelewu jego aktualnego statusu w banku (przelew może oczekiwać na realizację, zostać zrealizowany, odrzucony, anulowany itp.).

Automatyczna wymiana danych pomiędzy bankiem a klientem odbywa się przez wymianę komunikatów w formacie plików XML (standard ISO 20022) przy wykorzystaniu technologii web-services. Całość komunikacji jest zabezpieczona przez bezpieczny kanał HTTPS z wykorzystaniem dwustronnego SSL. Dzięki tym technologiom komunikacja pomiędzy bankiem a klientem jest szyfrowana i nikt niepowołany nie ma dostępu do przesyłanych informacji. Dodatkowo, dzięki dwustronnemu SSL, Bank otrzymuje możliwość wstępnej weryfikacji klienta, a klient może zweryfikować, czy faktycznie podłączył się do serwera Banku.

Do zabezpieczenia wymiany informacji zastosowane zostały: certyfikat komunikacyjny, który weryfikuje klienta i pozwala zweryfikować jego prawo do danego rachunku (rachunków) oraz certyfikat autoryzacyjny (podpis elektroniczny), którym mogą być podpisywane przelewy wysyłane do banku. Gdy przelewy nie zostaną podpisane lub zostaną podpisane przez nieuprawnioną osobę – zlecenia będą oczekiwały w banku na akceptację uprawnionej osoby.

Na liście Ogólne/ Inne/ Formaty przelewów dostępny jest format Millennium WebService (standardowy) do wymiany danych z Bankiem Millennium.

Jak skonfigurować wymianę danych z Bankiem Millennium?

Wymiana danych z Bankiem Millennium dostępna jest w systemie Comarch ERP Optima od wersji 2019.5.1.

W systemie Comarch ERP Optima należy:

 • ustawić format wymiany danych
 • podpiąć certyfikat komunikacyjny
 • dla przelewów walutowych wskazać, kto ponosi opłaty związane z takimi przelewani

Na formularzu banku na zakładce [2 Import/Eksport] w polach:

 • Format eksportu dla przelewów zwykłych
 • Format importu wyciągów bankowych

wybieramy właściwy dla banku format obsługujący automatyczną wymianę danych z bankiem. W naszym przypadku dla Banku Millennium dostępny jest format Millennium Webservice. 

Wybrany przez nas format będzie się później podstawiał jako domyślny format podczas eksportu i importu przelewów.

Formularz banku, zakładka [Import Eksport]
Po wybraniu formatu Millennium Webservice na formularzu banku pojawia się dodatkowa zakładka
[3 Ustawienia usługi sieciowej]. Na zakładce tej wprowadzamy ustawienia dotyczące:

 • przelewów walutowych
 • podpinamy certyfikat do komunikacji z bankiem. Certyfikat ten powinien mieć aktualną datę ważności, posiadać informacje o obsługujących go kluczach prywatnych. Należy upewnić się czy certyfikat znajduje się we właściwym magazynie certyfikatów.

Formularz banku, zakładka [Ustawienia usługi sieciowej]
W przypadku przelewów walutowych istotne jest uzupełnienie pól:

 • Opłatę ponosi – mamy tutaj do wyboru trzy opcje: Zleceniodawca, Zleceniobiorca, Po równo.
 • Osoba kontaktowa – nasz przedstawiciel wybrany do kontaktu z bankiem.
 • Kontakt numer telefonu, adres e-mail.

Eksport płatności

Możliwy jest eksport przelewów krajowych (w tym do Urzędu Skarbowego i ZUS) oraz przelewów walutowych.

Przelewy walutowe wysyłane są jako przelewy zagraniczne lub przelewy SEPA.

W celu wysłania przelewu SEPA zdarzenie w preliminarzu płatności musi być:

 • zdarzeniem rozchodowym
 • waluta zdarzenia to EURO
 • na zdarzeniu zaznaczono parametr „Przelew SEPA”

Eksport przelewów z wykorzystaniem automatycznej wymiany danych z bankiem, wykonujemy z poziomu preliminarza płatności. W preliminarzu płatności należy:

 • wybrać rejestr, który dotyczy Banku Millennium z ustalonym formatem wymiany danych,  obsługującym automatyczną komunikację z bankiem (w naszym przypadku Millennium WebService)
 • na liście powinny wyświetlać się tylko zdarzenia nierozliczone lub rozliczone częściowo.

Preliminarz płatności – parametry

Po spełnieniu tych warunków w preliminarzu płatności będzie dostępna ikona Eksportuj polecenia przelewu

Domyślnie kliknięcie w ikonę powoduje wywołanie okna Eksport przelewów do pliku.

Okno eksportu przelewów

Po wybraniu opcji Eksportuj przelewy pokazuje się okno, na którym można ustawić wybrane opcje eksportu.

Data przelewu – do wyboru mamy cztery opcje: dzisiejsza, termin płatności, data realizacji, inna (samodzielnie ustalona).

Przelewy zbiorczo wg podmiotów – po zaznaczeniu tej opcji przelewy zostaną pogrupowane wg podmiotu, numeru rachunku bankowego (wypełnionego na zdarzeniu) oraz waluty i wysyłane jako jeden, zbiorczy przelew. Po zaznaczeniu opcji Grupuj wg dat utworzonych zostanie tyle zbiorczych przelewów, ile jest różnych dat (terminów płatności/ dat realizacji/ dat dokumentu).

Parametry eksportu przelewów

Eksportuj wszystkie linie opisu do banku – parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo wg podmiotów. Parametr ten spowoduje, że w zbiorczym przelewie będziemy starali się umieścić wszystkie uzupełnione linie opisu do banku odczytane z agregowanych przelewów.

Dziel przelewy wg długości opisu – parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo wg podmiotów. Spowoduje on, że program utworzy dla danego podmiotu kilka przelewów zbiorczych, przy czym na każdym z nich będzie umieszczony pełny opis do banku z przelewów cząstkowych. Parametr Dziel przelew wg długości opisu może być stosowany razem z pozostałymi parametrami dotyczącymi przelewów zbiorczych.

Wysyłaj przelewy w jednym pliku – zaznaczenie tego parametru powoduje, że wysyłając kilka przelewów tworzymy jeden plik xml, w którym zapisujemy wszystkie pojedyncze przelewy. Jeśli parametr nie jest zaznaczony to każdy z tych przelewów zapisywany jest w osobnym pliku.

Eksport uruchamiamy ikoną pioruna . Eksportowane są zarówno przelewy w PLN, jak również w walucie obcej.

W momencie wysyłania przelewów pojawi się okno z możliwością wyboru właściwego certyfikatu służącego do podpisywania przelewów. Jeżeli okno z wyborem certyfikatu zostanie:

 • anulowane – przelewy zostaną wysłane jako niepodpisane i będą oczekiwały na akceptację po stronie banku.
 • zostanie wybrany właściwy certyfikat – do Banku Millennium zostaną wysłane podpisane przelewy.

Jeżeli w preliminarzu płatności wybierzemy rejestr, który obsługuje automatyczną wymianę danych z bankiem, wśród kolumn na liście dostępne są kolumny:

 • Data wysłania do banku,
 • Komunikat do banku,
 • Data komunikatu do banku.

W kolumnach tych zapisywane są informacje przy eksporcie do banku oraz przy każdorazowym sprawdzeniu stanu przelewów w banku.

Preliminarz płatności – kolumny związane z automatyczną wymianą danych

Sprawdzenia aktualnego statusu przelewów w Banku Millennium wykonujemy korzystając z opcji Aktualizuj stany przelewów. Jest ona dostępna po wciśnięciu strzałki obok przycisku.


Import danych

W Comarch ERP Optima mamy możliwość importu danych z Banku Millennium. Import dotyczy:

 • stanu rachunku bankowego
 • historii operacji

Import informacji o stanie rachunku bankowego  można wykonać z poziomu:

 • listy rejestrów kasowych/bankowych
 • listy zapisów kasowych/bankowych
 • preliminarza płatności

Historię operacji importujemy z listy zapisów kasowych/bankowych.

Na liście zapisów wybieramy rejestr bankowy związany z rachunkiem w Banku Millennium i wskazujemy raport bankowy.

Lista zapisów kasowych/bankowych – Import przelewów

Import uruchamiamy przyciskiem Importuj polecenia przelewu . Na oknie Import przelewów ustalamy parametry importu, czyli:

 • wybieramy format wymiany (domyślnie podpowie się format importu ustalony na formularzu banku)
 • określamy definicję dla zapisów KP i KW
 • ustalamy okres za jaki będą importowane przelewy (domyślnie jest to okres odczytany z raportu bankowego)
 • możemy zaznaczyć opcję automatycznego rozliczania płatności przy imporcie

Po ustaleniu parametrów przyciskiem  uruchamiamy pobranie danych z banku. W tym momencie na oknie Import danych wyświetli się lista przelewów, które za pomocą  przenosimy do Comarch ERP Optima.

Jeżeli wykonany został import historii operacji i potem wykonywany jest ponowny import historii wtedy importowane są tylko te przelewy, które nie zostały jeszcze zaimportowane. Duplikaty są odrzucane.

Duplikaty sprawdzane są wg następujących kryteriów:

 • data księgowania
 • numer rachunku kontrahenta
 • kwota
 • opis przelewu


Automatyczna wymiana danych z bankami – najczęściej zadawane pytania

 1. Co należy ustawić w programie Comarch ERP Optima, aby móc skorzystać z Eksportu i importu przelewów za pomocą automatycznej współpracy z bankiem?

Odpowiedź: Na formularzu banku (Ogólne/ Inne/ Banki) w polach Format eksportu dla przelewów zwykłych oraz Format importu wyciągów bankowych (druga zakładka) należy wskazać format obsługujący automatyczną wymianę danych z bankiem. Następnie na 3 zakładce [Ustawienia usługi sieciowej] Użytkownik wprowadza ustawienia dotyczące przelewów walutowych oraz podpina certyfikat do komunikacji otrzymany z banku.

 1. Jakie warunki powinny spełniać certyfikaty wykorzystywane podczas wysyłki, aby odbyła się ona prawidłowo?

Odpowiedź: Certyfikat komunikacyjny i autoryzacyjny powinny znajdować się w sekcji Osobiste, mieć aktualną datę ważności oraz posiadać informację o obsługujących je kluczach prywatnych. Ponadto w przypadku certyfikatu autoryzacyjnego należy poprawnie zainstalować sterowniki urządzenia obsługującego certyfikat po stronie systemu operacyjnego.

Jeśli bank wymaga dodatkowych certyfikatów należy upewnić się, czy znajdują się one we właściwych magazynach certyfikatów oraz czy posiadają aktualną datę ważności.

    3. Czy można zobaczyć w pliku dane które zostały wyeksportowane/zaimportowane z banku?

Odpowiedź: Tak, mamy taką możliwość. W Konfiguracji Stanowiska/ Kasa/Bank/ Parametry możemy zaznaczyć parametry

 • Zapisuj dane wymieniane z bankiem do plików XML – w pliku XML zapisywane będą dane wysyłane/importowane z banku.
 • Zapisuj szczegółowe logi z komunikacji z bankiem – w pliku tekstowym zapisywane będą informacje związane z komunikacją z bankiem. Informacje te mogą być pomocne przy ustalaniu przyczyny nieprawidłowej komunikacji z bankiem.

Pliki zapisywane będą w katalogu z logami programu Comarch ERP Optima, w podkatalogu WebserwisyBankowe (%appdata%\Comarch\Opt!ma\Logs). Domyślnie parametry nie są zaznaczone.

 1. Co jest wymagane od strony Banku Millennium, aby rozpocząć import i eksport przelewów z wykorzystaniem automatycznej wymiany danych z bankiem?

Odpowiedź: Od strony Banku Millennium wymagany jest dostęp do systemu bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw oraz uruchomiona usługa Millenet Link. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt się z Państwa Doradcą Bankowym w Banku Millennium lub z infolinią Banku Millennium pod numerem telefonu 801 632 632 lub 22 598 4031 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00–18.00.
OPT081 – Eksport przelewów do banku Citi Handlowy

Data aktualizacji: 30-06-2022

Lista dostępnych formatów

System Comarch ERP Optima umożliwia wysłanie do banku poleceń przelewów. Dla Użytkowników posiadających konto firmowe w banku Citi Handlowy przygotowaliśmy formaty typu Elixir, XML oraz Flat File (CDFF). Lista zdefiniowanych formatów dostępna jest z poziomu Ogólne/ Inne /Formaty przelewów.

Na liście znajdują się formaty:

 • Citi Handlowy – Przelewy krajowe (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy krajowe (Elixir),
 • Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml),
 • Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (xml),
 • Citi Handlowy – Przelewy MPP (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy MPP (Elixir),
 • Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (Elixir),
 • Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (xml),
 • Citi Handlowy – Przelewy SEPA (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy SEPA (xml).

Formularz banku – jak usprawnić wysyłanie przelewów

Dla banku Citi Handlowy przygotowaliśmy 3 rodzaje formatów (Elixir, XML, Flat File). W momencie wysyłania przelewu należy wskazać odpowiedni format wymiany danych z bankiem. W programie możemy określić domyślny format wymiany, który będzie automatycznie podpowiadał się przy wysyłaniu przelewów. W tym celu należy wejść na formularz banku (menu Ogólne/ Inne/ Banki lub <CTR>+<B>) i na zakładce [Import/Eksport] wybrać właściwy format. Lista dostępnych formatów wyświetli się po wciśnięciu strzałki na końcu pola z danym formatem.

Formularz banku – zakładka [Import/Eksport]

Format eksportu dla przelewów zwykłych – wskazujemy format dla przelewów zwykłych złotówkowych, walutowych lub SEPA: Citi Handlowy – Przelewy krajowe (CDFF), Citi Handlowy – Przelewy krajowe (Elixir), Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml), Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (CDFF), Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (xml), Citi Handlowy – Przelewy SEPA (CDFF), Citi Handlowy – Przelewy SEPA (xml).

Format eksportu dla przelewów MPP – wskazujemy format dedykowany dla przelewów MPP: Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml), Citi Handlowy – Przelewy MPP (CDFF) lub Citi Handlowy – Przelewy MPP (Elixir).

Format eksportu dla przelewów do US – wybieramy format dla przelewów podatkowych: Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (CDFF) lub Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (Elixir). W przypadku przelewów podatkowych w formacie XML należy je w Preliminarzu płatności zaznaczyć i wysłać oddzielnie wybierając przy eksporcie format Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (xml).

Format eksportu dla przelewów ZUS – wskazujemy format jak dla przelewów zwykłych złotówkowych.

Uwaga
W sytuacji, gdy przelewy są eksportowane formatami XML (Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml),  Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (xml), Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (xml), Citi Handlowy – Przelewy SEPA (xml)) wymagane jest uzupełnienie kodu SWIFT na karcie banku, z którego jest robiony przelew. Aby prawidłowo sparametryzować kod SWIFT prosimy o kontakt z bankiem Citi Handlowy.

Preliminarz płatności – wybór przelewów do wysłania

Eksport przelewów  odbywa się z poziomu Preliminarza płatności z zakładki [1 Płatności] dla wskazanego rejestru bankowego i zatwierdzonych zdarzeń rozchodowych, które są nierozliczone lub rozliczone częściowo.

Listę zdarzeń, które mają być wysłane do banku można przygotować na dwa sposoby.

Pierwszy z nich polega na zaznaczeniu przelewów, które mają być wysłane do banku. W preliminarzu płatności wyświetlamy:

 • wszystkie zdarzenia dla danego rejestru bankowego,
 • określamy, że mają to być zdarzenia nierozliczone lub rozliczone częściowo,
 • na liście za pomocą myszki lub za pomocą <SPACJI> zaznaczamy te, które mają być wysłane.

Preliminarz – wysyłanie zaznaczonych zdarzeń

Drugi sposób polega na wybraniu przelewów do wysłania. Na liście wszystkich nierozliczonych zdarzeń danego rejestru bankowego zaznaczenie parametru  spowoduje, że lista zostanie automatycznie zawężona do zdarzeń rozchodowych, zatwierdzonych, które można wysłać do banku. Na tak zawężonej liście łatwiej odnaleźć i zaznaczyć wybrane przelewy, które są przeznaczone do wysłania.

Preliminarz płatności – Przelewy do wysłania

Dodatkowo listę przelewów możemy zawęzić wg ich daty realizacji oraz wybrać tylko te przelewy, które mają być realizowane mechanizmem MPP.

Preliminarz płatności – eksport przelewów

W Preliminarzu płatności po przygotowaniu listy przelewów do wysłania za pomocą przycisku  uruchamiamy eksport przelewów. Eksport może dotyczyć wszystkich przygotowanych przelewów lub tylko tych, które zostały wcześnie zaznaczone.

Preliminarz – eksport przelewów do pliku

W przypadku, gdy na formularzu banku związanego z rejestrem bankowym z którego wykonujemy eksport podaliśmy domyślne Formaty wymiany danych są one przenoszone na okno eksportu. W razie potrzeby możemy je zmienić. Po kliknięciu w pole z danym formatem wyświetli się lista wszystkich dostępnych w programie formatów wymiany.

W przypadku pierwszego eksportu podajemy Katalog docelowy oraz Nazwę pliku w którym będą zapisywane zlecenia przelewów. Program domyślnie jako Datę przelewu proponuje datę realizacji odczytaną z danego zdarzenia. Mamy możliwość ustalenia, że przelewy mają być realizowane z datą dzisiejszą, terminem płatności lub inna wybraną samodzielne przez nas datą. W sytuacji, gdy eksportujemy kilka przelewów dla tego samego kontrahenta możemy je wysłać jako przelew zbiorczy. Po zaznaczeniu parametru Przelewy zbiorczo wg podmiotów pojawią się dodatkowe parametry określające sposób grupowania i eksport dodatkowych informacji (opisów).

Po uzupełnieniu parametrów potrzebnych do eksportu po wciśnięciu  lub <F8> program rozpocznie tworzenie pliku z danymi. Program sprawdzi czy wśród wybranych płatności znajdują się takie, które należy zweryfikować w Wykazie podatników VAT. Weryfikacji podlegają płatności:

 • wystawione dla kontrahenta, który na karcie kontrahenta ma uzupełniony polski NIP,
 • kwota płatności to co najmniej 15 000 zł lub równowartość w walucie (w przypadku płatności, które powstały dla dokumentów handlowych, rejestru VAT czy ewidencji dodatkowej sprawdzana jest łączna kwota z dokumentu źródłowego) – kryterium to zależy od ustawienia w Konfiguracji firmy /Ogólne /Parametry – Automatyczna weryfikacja numerów rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT. Jeśli parametr niezależnie od kwoty dokumentu jest zaznaczony nie sprawdzamy kwoty transakcji.
 • na płatności uzupełniony jest rachunek bankowy.

Jeśli te wszystkie warunki są spełnione następuje weryfikacja rachunku odczytanego z płatności z Wykazem podatników VAT.

W pierwszej kolejności sprawdzamy czy na dzień zlecenia przelewu w Comarch ERP Optima mamy już informację o weryfikacji rachunku bankowego. Jeśli nie ma takiej informacji to łączymy się z Wykazem podatników VAT, odczytujemy zawartą tam informację, zapisujemy ją na karcie kontrahenta dla danego rachunku i przechodzimy do realizacji zlecenia.

W sytuacji, gdy wśród weryfikowanych płatności znajdzie się chociaż jedna zweryfikowana negatywnie program wyświetli informację o tej płatności i rachunku bankowym oraz wstrzyma eksport.

Od decyzji Użytkownika zależy czy eksport wszystkich płatności zostanie wykonany czy przerwany.

Preliminarz – przelewy wyeksportowane

Po wyeksportowaniu na płatności zmieniany jest stan z Do realizacji na Wysłane.

W Preliminarzu płatności zdarzenia te wyświetlają się kolorze niebieskim.

Uwaga

W przypadku eksportu przelewów do banku formatem:

Citi Handlowy – Przelewy krajowe (CDFF),

Citi Handlowy – Przelewy MPP (CDFF),

Citi Handlowy – Przelewy krajowe (Elixir),

Citi Handlowy – Przelewy MPP (Elixir),

Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml)

płatność, która ma ustawiony priorytet Wysoki jest wysyłana jako przelew natychmiastowy (Express Elixir).
OPT090 – Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową iBiznes24 – Santander Bank PolskaJak skonfigurować wymianę danych z iBiznes24?

Wymiana danych z iBiznes24  dostępna jest w systemie Comarch ERP Optima od wersji 2022.6.1.
W systemie Comarch ERP Optima należy:

 • ustawić format wymiany danych
 • uzupełnić informację o numerze NIK firmy
 • podpiąć certyfikat transportowy i aplikacyjny
 • uzupełnić NIK użytkownika
 • dla przelewów walutowych wskazać, kto ponosi opłaty

Formularz banku – zakładka Import / Eksport

Na formularzu banku na zakładce [2 Import / Eksport] w polach:

 • Format importu wyciągów bankowych
 • Format eksportu dla przelewów zwykłych
 • Format eksportu dla MPP

 

wybieramy właściwy dla banku format obsługujący wymianę za pomocą usługi sieciowej. W naszym przypadku jest to format Santander WebService (standardowy). Wybrany format będzie się później podstawiał jako domyślny podczas eksportu i importu przelewów.

Formularz banku, zakładka Import / Eksport

Formularz banku – zakładka Ustawienia usługi sieciowej

Po wybraniu formatu Santander WebService na formularzu banku pojawia się dodatkowa zakładka [3 Ustawienia usługi sieciowej]. Na zakładce tej:

 • wprowadzamy ustawienia dotyczące przelewów walutowych
 • w sekcji Certyfikaty dla Santander Bank Polska podpinamy certyfikat transportowy i aplikacyjny. W sytuacji, gdy nie mamy tych certyfikatów możemy je wygenerować i zainstalować z poziomu formularza banku w Comarch ERP Optima.

 

Po wybraniu przycisku  uruchomiony zostanie kreator certyfikatów do komunikacji z Santander Bank Polska, który w kilku krokach przeprowadzi nas przez proces tworzenia, instalowania i podpinania certyfikatu transportowego i aplikacyjnego. Należy przygotować NIK firmy oraz NIK użytkownika. Certyfikaty transportowy i aplikacyjny dotyczą całej firmy. W przypadku pracy wielostanowiskowej, utworzone wcześniej certyfikaty należy zainstalować na stanowiskach, na których ma być uruchamiana współpraca z iBiznes24. W celu przeniesienia certyfikatów z jednego stanowiska na kolejne należy wyeksportować certyfikat transportowy i aplikacyjny z listy certyfikatów. W tym celu należy uruchomić Panel sterowania/Opcje internetowe/Zawartość/Certyfikaty. Na liście certyfikatów w zakładce Osobisty odszukać certyfikat transportowy i aplikacyjny (przyjazna nazwa tych certyfikatów to NIK firmy – certyfikat aplikacyjny i NIK firmy – certyfikat transportowy). Po wybraniu Eksportuj w drugim kroku kreatora eksportu certyfikatów proszę zaznaczyć parametr Tak, eksportuj klucz prywatny, w trzecim kroku dodatkowo zaznaczyć parametr Eksportuj wszystkie właściwości rozszerzone, w czwartym kroku ustalić hasło. Na nowym stanowisku komputerowym należy wykonać instalację certyfikatów (Panel sterowania/Opcje internetowe/Zawartość/Certyfikaty/Osobisty – Importuj).

Poszczególne kroki kreatora certyfikatów zostały opisane w artykule Kreator certyfikatów do komunikacji z Santander Bank Polska iBiznes24.

Gdy wygenerujesz certyfikat zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Santander Bank Polska należy go zapisać na dysku, a następnie zainstalować w systemie Windows.

Instalację uruchamiamy poprzez dwuklik na wybranym certyfikacie lub Zainstaluj PFX, które jest dostępne w menu kontekstowym.

Po poprawnym zainstalowaniu certyfikatu w magazynie certyfikatów osobistych systemu Windows wchodzimy w programie Comarch ERP Optima na formularz banku, na zakładkę [Ustawienia usługi sieciowe]. W sekcji Certyfikaty dla Santander Bank Polska z rozwijanego menu (strzałka obok przycisku ) wybieramy rodzaj certyfikatu, np. aplikacyjny. Wyświetli się lista zainstalowanych w systemie certyfikatów, odszukujemy właściwy certyfikat, wskazujemy go kursorem, a następnie wybór potwierdzamy wciskając przycisk Wybierz. Certyfikat pojawi się na formularzu banku.

 • W sekcji NIK użytkowników (operatorów) podajemy NIK użytkownika w iBiznes24.

 

Formularz banku, zakładka Ustawienie usługi sieciowej

Formularz rejestru bankowego

Na formularzu rejestru bankowego związanego z iBiznes24 należy uzupełnić NIK firmy. Jest to unikalny identyfikator klienta iBiznes24. Brak tej informacji lub błędne dane uniemożliwią wymianę danych za pomocą iBiznes 24 Connect.

Rejestr bankowy, NIK firmy

Eksport za pomocą usługi sieciowej

Możliwy jest eksport przelewów krajowych (w tym do Urzędu Skarbowego i ZUS) oraz przelewów walutowych.

Przelewy walutowe wysyłane są jako przelewy zagraniczne lub przelewy SEPA.

Przelewy bankowe eksportowane są do iBiznes24 w formie paczek.

Eksport za pomocą usługi sieciowej iBiznes24 Connect możemy wykonać z poziomu preliminarza płatności z listy płatności oraz z listy paczek przelewów.

Eksport z listy Płatności

W preliminarzu płatności na liście płatności:

   • wybieramy odpowiedni rejestr bankowy, dla którego wybrano format wymiany danych za pomocą usługi sieciowej (w naszym przypadku Santander WebService)
   • na liście powinny wyświetlać się tylko zdarzenia nierozliczone lub rozliczone częściowo

 

Preliminarz płatności – parametry

Po spełnieniu tych warunków w preliminarzu płatności będzie dostępna ikona Eksportuj polecenia przelewu         

Domyślnie wybranie ikony powoduje wywołanie okna Eksport przelewów.

Okno eksportu przelewów poprzez usługę sieciową iBiznes24 Connect

Po wybraniu opcji Eksportuj przelewy pokazuje się okno, na którym można ustawić wybrane opcje eksportu.

Data przelewu – do wyboru mamy cztery opcje: dzisiejsza, termin płatności, data realizacji, inna (samodzielnie ustalona).

Przelewy zbiorczo wg podmiotów – po zaznaczeniu tej opcji przelewy zostaną pogrupowane wg podmiotu, numeru rachunku bankowego (wypełnionego na zdarzeniu) oraz waluty i wysyłane jako jeden, zbiorczy przelew. Po zaznaczeniu opcji Grupuj wg dat utworzonych zostanie tyle zbiorczych przelewów, ile jest różnych dat (terminów płatności/ dat realizacji/ dat dokumentu).

Eksportuj wszystkie linie opisu do banku – parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo wg podmiotów. Parametr ten powoduje, że w zbiorczym przelewie umieszczamy kolejne pełne opisy z przelewów cząstkowych, aż do wyczerpania ilości znaków wymaganych przez iBiznes24.

Dziel przelewy wg długości opisu – parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo wg podmiotów. Spowoduje on, że program utworzy dla danego podmiotu kilka przelewów zbiorczych, przy czym na każdym z nich będzie umieszczony pełny opis do banku z przelewów cząstkowych. Parametr Dziel przelewy wg długości opisu może być stosowany razem z pozostałymi parametrami dotyczącymi przelewów zbiorczych.

Eksport uruchamiamy ikoną pioruna . Eksportowane są zarówno przelewy w PLN, jak również w walucie obcej. W momencie wysyłania przelewów pojawi się okno z możliwością wyboru właściwego sposobu akceptacji przelewów. Do wyboru jest akceptacja za pomocą kodu SMS, tokena, podpisu kwalifikowanego. Można też wysłać płatności bez akceptacji, będą one oczekiwały w iBiznes24 na ich zatwierdzenie i przekazanie do realizacji.

Płatności – metody akceptacji płatności

Akceptacja przelewów za pomocą kodu SMS wymaga podania kodu SMS, który zostanie wysłany na numer telefonu Użytkownika. W przypadku podania błędnego kodu SMS lub w sytuacji, gdy kod SMS wygasł mamy możliwość wysłania prośby o przesłanie nowego kodu SMS.

Płatności – akceptacja transakcji za pomocą kodu SMS

Akceptacja transakcji za pomocą tokena wymaga wpisania wygenerowanego w Comarch ERP Optima kodu do tokena i przepisanie odpowiedzi z tokena do programu.

Płatności – akceptacja transakcji za pomocą tokena

Akceptacja za pomocą podpisu kwalifikowanego wymaga wybrania odpowiedniego certyfikatu z listy.

Płatności – akceptacja transakcji za pomocą podpisy kwalifikowanego

W momencie eksportu przelewów program utworzy z nich paczkę przelewów. W paczce znajdą się przelewy, które wcześniej nie zostały wyeksportowane, nie zostały dodane do innej paczki, mają uzupełniony opis do banku, adres beneficjenta oraz uzupełniony jego numer rachunku bankowego. Paczka uzyska unikalny numer oraz domyślną nazwę Paczka z dnia XX.XX.XXXX , gdzie XX.XX.XXXX to dzień wykonania eksportu do iBiznes24.

Jeżeli w preliminarzu płatności wybierzemy rejestr, który obsługuje wymianę danych poprzez usługę sieciową, na liście dostępne są kolumny:

   • Data wysłania do banku
   • Komunikat z banku
   • Data komunikatu z banku

 

W kolumnach tych informacje są zapisywane przy eksporcie do usługi sieciowej oraz przy każdorazowym sprawdzeniu stanu przelewów w iBiznes24.

W przypadku, gdy paczka przelewów jest przetwarzana w iBiznes24 w kolumnie Komunikat z banku może wyświetlać się informacja:

   • Import odrzucony – paczka została odrzucona.
   • Import przetworzony (przyjęty do realizacji) – paczka przelewów została przetworzona.
   • Import przetwarzany –  trwa proces przetwarzania paczki przelewów.
   • Import oczekujący (na skompletowanie) –  trwa proces przetwarzania paczki przelewów.

 

Ostatnie dwa komunikaty mogą pojawić się dla paczki/paczek zawierających dużą ilość przelewów. W takim przypadku przetwarzanie paczek  może trwać do kliku minut. Po tym czasie zalecamy wykonanie aktualizacji stanów przelewów.

Po przetworzeniu paczki przez bank płatność może posiadać jeden ze stanów:

   • Wprowadzona – płatność wysłana do iBiznes24 bez podpisów
   • Częściowo zaakceptowana – komunikat pojawia się w sytuacji podpisu w schemacie wieloosobowej akceptacji.
   • Zaakceptowana – przelew posiada komplet podpisów.
   • Przyjęta/przetwarzana do realizacji w Banku – komunikat pojawia się w przypadku, gdy zaakceptowany przelew został przekazany do realizacji.
   • Zaksięgowana w Banku – płatność obciążyła rachunek bankowy.
   • Wycofana – płatność została w iBiznes24 wycofana.
   • Odrzucona, Niewprowadzona – komunikat pojawia się w przypadku, gdy ze względu na brak środków nie można zrealizować zlecenia.
   • Paczka usunięta – status dla przelewów, gdy w iBiznes24 paczka została usunięta.

 

Preliminarz płatności – kolumny związane z usługą WebService

Na liście płatności możemy sprawdzić aktualny stan wysłanych przelewów do iBiznes24 oraz możemy pobrać w formie pliku pdf potwierdzenia wykonania przelewu.

Obie te opcje Aktualizuj stany przelewów i Pobierz potwierdzenie transakcji dostępne są z menu, które pojawia się po wciśnięciu strzałki obok przycisku .

Eksport z listy Paczki przelewów

Eksport płatności możemy wykonać także z zakładki [2 Paczki przelewów]. Lista ta zawiera paczki, które powstały w momencie wykonywania eksportu przelewów z zakładki [1 Płatności] oraz paczki utworzone samodzielnie przez Użytkownika programu. Paczki, które zostały wysłane do iBiznes24 wyświetlają się w kolorze niebieskim.

Preliminarz płatności – Paczki przelewów

W celu dodania nowej paczki na liście paczek musimy wybrać rejestr bankowy związany z rachunkiem, z którego chcemy wysyłać daną paczkę przelewów. Dodając nową paczkę możemy podać jej nazwę oraz opis. Unikalny numer paczki nadawany jest automatycznie w momencie zapisu paczki.

 

Paczka przelewów

Za pomocą przycisku lub klawisza <Insert> dodajemy płatności, które mają być wyeksportowane do iBiznes24 w danej paczce. Program wyświetla listę płatności wybranego rejestru, które nie zostały wysłane do iBiznes24 i nie zostały dodane do innej paczki. Po wybraniu wszystkich płatności należy zmienić stan paczki.
Paczka Zatwierdzona może być:

   • Zaakceptowana (podpisana)
   • Wyeksportowana do iBiznes24

 

W programie jest możliwość wybrania jednej z trzech metod akceptacji, kod SMS, token lub podpis kwalifikowany. Domyślnie podpowiada się kod SMS.

W zależności od wybranej metody akceptacji Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych uwierzytelniających. Zasada akceptacji (podpisywania) paczki przelewów jest analogiczna jak podpisywanie przelewów w momencie ich wysyłania do iBiznes24.

Z poziomu listy paczek przelewów mamy możliwość akceptowania paczek, eksportowania paczek do iBiznes24, pobierania stanu wysłanych w danej paczce przelewów oraz pobierania w formie pliku pdf potwierdzeń transakcji.

 

Eksportuj paczki przelewów – opcja powoduje wysłanie wybranych paczek przelewów do iBiznes24.

Paczki przelewów – eksport do banku

Aktualizuj stany przelewów – następuje pobranie stanu przelewów z iBiznes24. Informacja widoczna jest na liście płatności i na formularzu paczki w kolumnie Komunikat z banku.

Akceptuj paczki przelewów – powoduje akceptację (podpisanie) wybranych paczek przelewów. Analogicznie jak przy wysyłaniu przelewów na formularzu paczki mamy możliwość wybrania jednej z trzech metod akceptacji (kod SMS, token, podpis kwalifikowany).

Pobierz potwierdzenie transakcji – dla płatności Zaksięgowanych w Banku pobierane jest potwierdzenie wykonania transakcji.

Import za pomocą usługi sieciowej

W Comarch ERP Optima mamy możliwość importu danych z banku Santander. Import dotyczy:

   • stanu rachunku bankowego
   • wyciągów bankowych
   • historii operacji, gdy nie ma wyciągów

Import informacji o stanie rachunku bankowego można wykonać z poziomu:

   • listy rejestrów kasowych/bankowych
   • listy zapisów kasowych/bankowych
   • preliminarza płatności

 

Import wyciągów/historii wykonujemy z list zapisów kasowych/bankowych.

Na liście zapisów wybieramy odpowiedni rejestr bankowy  i wskazujemy raport bankowy.

Lista zapisów kasowych/bankowych – Import przelewów

Import uruchamiamy przyciskiem Importuj polecenia przelewu . Na oknie Import przelewów ustalamy parametry importu, czyli:

   • wybieramy format wymiany (domyślnie podpowie się format importu ustalony na formularzu banku)
   • określamy definicję dla zapisów KP i KW
   • ustalamy okres za jaki będą importowane przelewy (domyślnie jest to okres odczytany z raportu bankowego)
   • możemy zaznaczyć opcję automatycznego rozliczania płatności przy imporcie

 

Po ustaleniu parametrów przyciskiem uruchamiamy pobranie danych z banku. W tym momencie na oknie Import danych wyświetli się lista przelewów, które za pomocą przenosimy do Comarch ERP Optima.

Importując przelewy program pomija duplikaty. Dzięki temu zaimportowane zostaną tylko te płatności, których nie ma jeszcze w danym raporcie bankowym.

Duplikaty sprawdzane są wg następujących kryteriów:

   • data księgowania
   • numer rachunku kontrahenta
   • kwota
   • waluta
   • opis przelewu

Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej – najczęściej zadawane pytania

   • Co należy ustawić w programie Comarch ERP Optima, aby móc skorzystać z Eksportu i importu przelewów za pomocą usługi sieciowej?

 

Odpowiedź: Na formularzu banku (Ogólne/ Inne/ Banki) w polach Format importu wyciągów bankowych oraz Format eksportu dla przelewów zwykłych (druga zakładka) należy wskazać format obsługujący wymianę za pomocą usługi sieciowej. Następnie na 3 zakładce [Ustawienia usługi sieciowej] Użytkownik wprowadza ustawienia dotyczące przelewów walutowych oraz podpina certyfikat transportowy i aplikacyjny oraz podaje NIK użytkownika iBiznes24. Na formularzu rejestru bankowego należy uzupełnić NIK firmy iBiznes24.

   • Jakie warunki powinny spełniać certyfikaty wykorzystywane podczas wysyłki, aby odbyła się ona prawidłowo?

 

Odpowiedź: Certyfikat transportowy i aplikacyjny powinny znajdować się w sekcji Osobiste, mieć aktualną datę ważności oraz posiadać informację o obsługujących je kluczach prywatnych.

   • Czy można zobaczyć w pliku dane, które zostały wyeksportowane/zaimportowane z banku?

 

Odpowiedź: Tak, jest taka możliwość. W Konfiguracji Stanowiska/ Kasa/Bank/ Parametry możemy zaznaczyć parametr Zapisuj dane wymieniane z bankiem do plików XML i Zapisuj szczegółowe logi z komunikacji z bankiem. Pliki zapisywane będą w katalogu z logami programu Comarch ERP Optima, w podkatalogu WebserwisyBankowe (%appdata%\Comarch\Opt!ma\Logs). Domyślnie parametry nie są zaznaczone.

   • Mam kilka stanowisk, czy muszę przechodzić kreator na każdym stanowisku?

 

Odpowiedź: Nie. Certyfikaty są generowane dla firmy. Kreator tworzy i instaluje certyfikaty na stanowisku na którym został on uruchomiony. Wykreowane certyfikaty należy wyeksportować i zainstalować na pozostałych stanowiskach, na których będzie uruchamiana współpraca z iBiznes24 Connect. Uwaga: Ponowne wykreowanie certyfikatu aplikacyjnego powoduje unieważnienie poprzedniego certyfikatu aplikacyjnego.

   • Jak przenieść certyfikaty transportowy i aplikacyjny na inne stanowisko?

 

Odpowiedź: W celu przeniesienia certyfikatu transportowego i aplikacyjnego na inne stanowisko należy wyeksportować certyfikaty z listy certyfikatów. W tym celu należy uruchomić Panel sterowania/Opcje internetowe/Zawartość/Certyfikaty. Na liście certyfikatów w zakładce Osobisty odszukać certyfikat transportowy i aplikacyjny (przyjazna nazwa tych certyfikatów to NIK firmy – certyfikat aplikacyjny i NIK firmy – certyfikat transportowy). Po wybraniu Eksportuj w drugim kroku kreatora eksportu certyfikatów proszę zaznaczyć parametr Tak, eksportuj klucz prywatny, w trzecim kroku dodatkowo zaznaczyć parametr Eksportuj wszystkie właściwości rozszerzone, w czwartym kroku ustalić hasło. Na nowym stanowisku komputerowym należy wykonać instalację certyfikatów (Panel sterowania/Opcje internetowe/Zawartość/Certyfikaty/Osobisty – Importuj).
OPT092 – Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową iPKO biznes

Jak skonfigurować wymianę danych z iPKO biznes?

Integracja z PKO Bank Polska dostępna jest dla Użytkowników, którzy w bankowości elektronicznej włączyli usługę Integra ERP oraz posiadają Comarch ERP Optima w wersji co najmniej 2024.3.1

Do skonfigurowania integracji z iPKO biznes w Comarch ERP Optima będziemy potrzebowali:

 • identyfikatora kontekstu – znajdziesz go w systemie bankowości elektronicznej iPKO biznes -> Administracja -> Parametry kontekstu
 • alias – identyfikator użytkownika, którego używa do logowania w systemie bankowości elektronicznej iPKO biznes
 • informację o typie logowania operatora (certyfikat banku lub podpis kwalifikowany)
 • zainstalowanego certyfikatu transportowego oraz certyfikatu imiennego banku (zgodnie z instrukcją znajdującą się w iPKO biznes -> Ustawienia -> Integra) lub podpisu kwalifikowanego.

Formularz banku – zakładka Import / Eksport

W pierwszej kolejności na formularzu banku na zakładce [Import/Eksport] w polu Format importu wyciągów bankowych wybieramy właściwy dla banku format obsługujący bezpośrednią wymianę danych. W naszym przypadku jest to format PKO BP WebService (standardowy). Wybrany przez nas format będzie się później podpowiadał jako domyślny format podczas eksportu przelewów i importu historii rachunku.

Formularz banku, zakładka [Import/Eksport]

Formularz banku – zakładka Ustawienia usługi sieciowej

Po wybraniu formatu PKO BP WebService (standardowy) na formularzu banku pojawia się dodatkowa zakładka [3 Ustawienia usługi sieciowej]. Na tej zakładce:

 • w części Sposoby logowania i akceptacji przelewów podajemy identyfikator użytkownika (alias) i typ logowania. Logowanie może odbywać się z wykorzystaniem certyfikatu imiennego banku lub podpisu kwalifikowanego.
 • w części Certyfikaty dla operatorów wskazujemy odpowiednie certyfikaty związane z logowaniem i akceptacją przelewów. W przypadku, gdy operator loguje się za pomocą:
  • podpisu kwalifikowanego – podpis powinien posiadać aktualną datę ważności, posiadać informacje o obsługujących go kluczach prywatnych oraz należy upewnić się czy podpis znajduje się we właściwym magazynie certyfikatów.
  • certyfikatu imiennego banku – do komputera musi być podpięty dostarczony przez bank czytnik i karta z certyfikatem imiennym banku.
  • niezależnie od typu logowania każdy Operator musi wskazać zainstalowany na komputerze certyfikat transportowy.

Formularz banku, zakładka [Ustawienia usługi sieciowej] – certyfikaty

Formularz rejestru bankowego

Na formularzu rejestru bankowego związanego z rachunkiem prowadzonym w banku PKO BP należy uzupełnić informację o identyfikatorze kontekstu. Brak tej informacji lub błędne dane uniemożliwią wymianę danych z bankiem.

Rejestr bankowy – identyfikator kontekstuator kontekstu

Eksport płatności

Bezpośrednia wymiana danych z PKO BP umożliwia eksport przelewów krajowych, przelewów MPP (Split Payment), podatkowych, do ZUS oraz przelewów walutowych.

Przelewy walutowe wysyłane są jako przelewy zagraniczne lub przelewy SEPA. Na formularzu banku kontrahenta musi być uzupełniony numer SWIFT/BIC.

W celu wysłania przelewu SEPA zdarzenie w preliminarzu płatności musi być:

 • zdarzeniem rozchodowym
 • waluta zdarzenia to EURO
 • na zdarzeniu zaznaczono parametr „Przelew SEPA”

 

Eksport przelewów wykonujemy z poziomu preliminarza płatności. W preliminarzu płatności należy:

 • wybrać rejestr, który dotyczy rachunku bankowego prowadzonego w banku PKO BP i ma wskazany format wymiany obsługujący bezpośrednią wymianę z bankiem (w naszym przypadku PKO BP WebService (standardowy))
 • na liście powinny wyświetlać się tylko zdarzenia nierozliczone lub rozliczone częściowo.

Preliminarz płatności – parametry

Po spełnieniu tych warunków w preliminarzu płatności będzie dostępna ikona Eksportuj polecenia przelewu .
Wymiana danych z PKO BP pozwala na:

 • wysłanie przelewu, który następnie będzie oczekiwał w banku na jego autoryzację (zatwierdzenie)
 • wysłanie podpisanego przelewu, który zostanie w banku przekazany do realizacji

Eksport przelewów

Po wybraniu opcji Eksportuj przelewy pojawi się okno Eksportuj przelewy na którym określamy parametry eksportu. Format wymiany przepisuje się z formularza banku, format wymiany dla przelewów MPP nie podlega edycji i jest taki sam jak format wymiany.

Data przelewu – do wyboru mamy cztery opcje: dzisiejsza, termin płatności, data realizacji, inna (samodzielnie ustalona).

Przelewy zbiorczo wg podmiotów – po zaznaczeniu tej opcji przelewy zostaną pogrupowane wg podmiotu, numeru rachunku bankowego (wypełnionego na zdarzeniu) oraz waluty i wysyłane jako jeden, zbiorczy przelew. Po zaznaczeniu opcji Grupuj wg dat utworzonych zostanie tyle zbiorczych przelewów, ile jest różnych dat (terminów płatności/ dat realizacji/ dat dokumentu).

Eksportuj wszystkie linie opisu do banku – parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo wg podmiotów. Parametr ten spowoduje, że w zbiorczym przelewie będziemy starali się umieścić wszystkie uzupełnione linie opisu do banku odczytane z agregowanych przelewów.

Dziel przelewy wg długości opisu – parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo wg podmiotów. Spowoduje on, że program utworzy dla danego podmiotu kilka przelewów zbiorczych, przy czym na każdym z nich będzie umieszczony pełny opis do banku z przelewów cząstkowych. Parametr Dziel przelew wg długości opisu może być stosowany razem z pozostałymi parametrami dotyczącymi przelewów zbiorczych.

Eksport uruchamiamy ikoną . Eksportowane są zarówno przelewy w PLN jak również w walucie obcej.

Jeżeli w preliminarzu płatności wybierzemy rejestr, który obsługuje bezpośrednią wymianę danych z bankiem, na liście pojawią się kolumny związane z wymianą danych z bankiem:

 • Data wysłania do banku,
 • Komunikat z banku,
 • Data komunikatu z banku.

 

Informacje w tych kolumnach pojawiają się po wykonaniu eksportu do banku i każdorazowo po sprawdzeniu stanu przelewów w banku.

Preliminarz płatności – kolumny związane z integracją z PKO BP

Po uruchomieniu eksportu przelewów pojawi się okno Akceptacja przelewów.

Akceptacja przelewów

Wybranie opcji Wyślij bez akceptacji spowoduje, że przelewy zostaną wysłane do banku, gdzie będą oczekiwały na ich akceptację.

Wybranie Zaakceptuj teraz spowoduje, że przelewy zostaną podpisane za pomocą certyfikatu imiennego/podpisu kwalifikowanego (typ autoryzacji zostanie odczytany z formularza banku dla zalogowanego Użytkownika) i wysłane do banku w celu ich realizacji. Każdorazowo przed ich wysłaniem operator który korzysta z podpisu kwalifikowanego będzie musiał potwierdzić oświadczenie i podać PIN.

Eksport przelewu – akceptacja podpisem kwalifikowanym

Użytkownik korzystający z certyfikatu imiennego banku będzie musiał podać PIN.

Eksport przelewu – akceptacja certyfikatem imiennym banku

Aktualizuj stany przelewów – sprawdzenia aktualnego stanu przelewów w banku wykonujemy dla wybranych przelewów. Opcja ta dostępna jest po wciśnięciu strzałki obok przycisku . Płatność może posiadać jeden ze stanów:

 • Analizowana – przelew jest w banku analizowany
 • Do podpisania – przelew oczekuje na jego akceptację w banku
 • Do poprawy – przelew wymaga poprawy w banku
 • Oczekująca na realizację – przelew został podpisany i czeka na realizacje
 • Zrealizowana – przelew został zrealizowany
 • Usunięta – przelew po wysłaniu do banku, został usunięty przez użytkownika w systemie bankowości elektronicznej iPKO biznes.

Import

W Comarch ERP Optima mamy możliwość importu danych z banku PKO BP. Import dotyczy:

 • aktualnego stanu środków na wskazanym rachunku bankowym
 • historii operacji

Informacja o stanie środków na rachunkach

Import informacji o aktualnym stanie środków na rachunku bankowym można wykonać z poziomu:

 • listy rejestrów kasowych/bankowych
 • listy zapisów kasowych/bankowych
 • preliminarza płatności.

Import historii

Historię rachunku bankowego importujemy z listy zapisów kasowych/bankowych.

Na liście zapisów wybieramy rejestr bankowy związany z rachunkiem prowadzonym w PKO BP i wskazujemy raport bankowy.

Lista zapisów kasowych\bankowych – Import przelewów

Import uruchamiamy przyciskiem Importuj polecenia przelewu . Na oknie Import przelewów ustalamy parametry importu, czyli:

 • format wymiany (domyślnie podpowie się format importu ustalony na formularzu banku)
 • określamy definicję dla zapisów KP i KW
 • ustalamy okres za jaki będzie importowana historia rachunku (domyślnie jest to okres odczytany z raportu bankowego)
 • możemy zaznaczyć opcję automatycznego rozliczania płatności przy imporcie

 

Po ustaleniu parametrów przyciskiem uruchamiamy pobranie danych z banku. W tym momencie na oknie Import danych wyświetli się lista przelewów, które za pomocą przenosimy do Comarch ERP Optima.

Jeżeli został wykonany import historii (przelewy znajdują się w rejestrze bankowym) i potem ponownie pobieramy historię rachunku to importowane są tylko te przelewy, które nie zostały jeszcze zaimportowane.

Duplikaty są odrzucane.

Duplikaty sprawdzane są wg następujących kryteriów:

  • Identyfikator
  • Kwota przelewu
  • Opis
  • Numer rachunku kontrahenta
  • Data przelewu

Certyfikat imienny banku

Każdy wydany przez PKO BP certyfikat imienny ma datę ważności. W sytuacji, gdy data ważności minie nie będzie można korzystać z integracji z PKO BP. W przypadku, gdy do upływu daty ważności zostało 30 (lub mniej) dni po uruchomieniu programu Comarch ERP Optima przez Użytkownika, który korzysta z certyfikatu imiennego banku pokaże się komunikat przypominający o konieczności jego odnowienia w serwisie bankowości elektronicznej iPKO biznes.

Certyfikat imienny banku – data ważności

Bezpośrednia wymiana danych z bankami – najczęściej zadawane pytania

1. Co należy ustawić w programie Comarch ERP Optima, aby móc skorzystać z bezpośredniej współpracy z bankiem?

Odpowiedź: Na formularzu banku (Ogólne/ Inne/ Banki) w polu Format importu wyciągów bankowych (druga zakładka) należy wskazać format wymiany Webservice PKO BP (standardowy). Następnie na 3 zakładce [Ustawienia usługi sieciowej] wprowadzić Identyfikator użytkownika (alias), wybrać Typ logowania oraz wskazać certyfikaty (transportowy i certyfikat do logowania i akceptacji przelewów). Na formularzu rejestru bankowego PKO BP wpisać Identyfikator kontekstu.

2. Czy można zobaczyć w pliku dane które zostały wyeksportowane/zaimportowane z banku?

Odpowiedź: Tak, mamy taką możliwość. W Konfiguracji/ Stanowisko/ Kasa/Bank/ Parametry możemy zaznaczyć parametry:

Zapisuj szczegółowe logi z komunikacji z bankiem – w pliku zapisywane będą informacje związane z komunikacją z bankiem. Informacje te mogą być pomocne przy ustalaniu przyczyny nieprawidłowej komunikacji z bankiem.

Pliki zapisywane będą w katalogu z logami programu Comarch ERP Optima, w podkatalogu WebserwisyBankowe (%appdata%\Comarch\Opt!ma\Logs). Domyślnie parametry nie są zaznaczone.