Płace i Kadry

Nowości

1. PIT-2 w wersji 7. Dostosowano wydruk PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do nowego wzoru.

2. Polski Ład – składka zdrowotna właścicieli. W ramach Polskiego Ładu zmieniony został sposób ustalania podstawy składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Od stycznia 2022 roku podstawa oraz wysokość składki zdrowotnej będą uzależnione od sposobu opodatkowania.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych – podatek według skali oraz podatek liniowy

 • Składka zdrowotna za styczeń 2022 r.
  Za styczeń 2022 r. składka zdrowotna ustalana jest na dotychczasowych zasadach. Składka będzie wynosić 9% podstawy, którą stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.
 • Składka zdrowotna za kolejne miesiące
  Od lutego 2022 roku miesięczną podstawę wymiaru składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się według skali lub liniowo stanowić będzie dochód uzyskany w poprzedni miesiącu. Miesięczny dochód ustalany jest następująco:

  • Dochód za pierwszy miesiąc jest różnicą między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy o PIT. Dochód ustalony w ten sposób pomniejsza się o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne – jeżeli nie zaliczono ich do kosztów uzyskania przychodów.
  • Dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów (osiągniętych od początku roku) a sumą kosztów uzyskania tych przychodów (poniesionych od początku roku). Dochód ustalony w ten sposób pomniejsza się o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe (zapłaconych od początku roku), a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach.
  • W przypadku, gdy tak ustalona podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku składkowym, podstawę wymiaru składki stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. 3.010 zł).

 

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób rozliczających się według skali nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 9% podstawy.

W przypadku osób, które osiągają przychody z działalności gospodarczej i opłacają podatek dochodowy w formie podatku liniowego stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 4,9%. Jeżeli jednak składka zdrowotna obliczona w ten sposób będzie niższa niż kwota 9% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. – 270,90 zł) należy podnieść wysokość składki do tej kwoty. W takim przypadku obowiązującą podstawą wymiaru składki będzie kwota minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. – 3 010 zł).

Karta podatkowa

W przypadku osób osiągających przychody z działalności gospodarczej i opłacających podatek w formie karty podatkowej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne od stycznia 2022 r. stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 1 stycznia danego roku. Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Od stycznia 2022 r. miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota odpowiadająca:

 • 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, jeżeli przychody z działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy o podatku ewidencjonowanym) osiągnięte od początku roku kalendarzowego nie przekroczyły 60 000 zł,
 • 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, jeżeli przychody z działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy o podatku ewidencjonowanym) przekroczyły 60 000 zł, ale nie przekroczyły 300 000 zł,
 • 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, jeżeli przychody z działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy o podatku ewidencjonowanym) przekroczyły 300 000 zł.

 

Przychody są pomniejszane o kwoty opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy ustalaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne można przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadzona była działalność gospodarczą. Tak ustaloną podstawę wymiaru stosuje się przez cały rok. Przyjętą kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym pomniejsza się o kwotę opłaconych w poprzednim roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia społeczne – jeżeli nie zaliczono ich do kosztów uzyskania przychodów. Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy.

Pozostałe osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby współpracujące

Od stycznia 2022 r. podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą niezaliczonych do powyżej wymienionych grup oraz osób współpracujących będzie kwota odpowiadająca 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Składka zdrowotna będzie stanowiła 9% podstawy.

W związku ze zmianami, w konfiguracji programu w sekcji Płace/Wynagrodzenia wskaźnik ‘Dochód deklarowany (składka zdrowotna)’ zmienił nazwę na ‘Przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna)’. Od stycznia 2022 r. zapisywana jest w nim kwota stanowiąca 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Formularz właściciela – forma opodatkowania

Na formularzu właściciela została dodana nowa sekcja ‘Forma opodatkowania – ustalenie podstawy skł. zdrowotnej’, w której należy określić sposób opodatkowania danego przedsiębiorcy.

Należy wybrać jedną z poniższych form opodatkowania:

 • Brak,
 • Zasady ogólne – podatek według skali,
 • Zasady ogólne – podatek liniowy,
 • Karta podatkowa,
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

Podczas aktualizacji programu do wersji 2022.2, jeśli w konfiguracji firmy w gałęzi Księgowość/Parametry ustawiona jest opcja Ewidencja ryczałtowa na formularzu właściciela zostanie ustawiony sposób opodatkowania jako ‘Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych’. Jeśli w konfiguracji ustawiona jest inna opcja niż Ewidencja ryczałtowa i właściciel ma wprowadzone udziały i kwoty deklaracji za styczeń 2021 lub kolejne miesiące to zostanie ustawiona forma opodatkowania Zasady ogólne – podatek według skali lub Zasady ogólne – podatek liniowy, jeśli w tych kwotach jest dodatkowo zaznaczona opcja ‘Podatnik rozlicza się wg skali liniowej (PIT-36L).

Od stycznia 2022 roku wyliczenia podstawy oraz składki zdrowotnej w wypłacie właściciela będą zależne od ustawionej formy opodatkowania.

W przypadku ustawienia formy opodatkowania jako ‘Brak’ oraz dla osób współpracujących składka zdrowotna będzie wyliczana jako 9% od podstawy stanowiącej stanowiąca 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku pobrana z konfiguracji ze wskaźnika ‘Przeciętne wynagrodzenie (skł.zdrowotna)’.

Jeśli właściciel na formularzu danych kadrowych będzie miał ustawioną formę opodatkowania jako ‘Zasady ogólne – wg skali’ lub ‘Zasady ogólne – podatek liniowy’ podstawę składki zdrowotnej za styczeń 2022 r. stanowiła kwota będąca 75% kwoty zapisanej w konfiguracji programu w gałęzi Płace/Wynagrodzenia polu ‘Przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna)’. Składka wyniesie 9% podstawy.

Od lutego 2022 właściciele opodatkowani na zasadach ogólnych – wg skali podatkowej oraz liniowo będą płacili składkę zdrowotną od podstawy, którą będzie dochód uzyskany w poprzednim miesiącu.

Kwota dochodu za poprzedni miesiąc zostanie pobrana przy wyliczaniu wypłaty właściciela automatycznie z zaliczki miesięcznej na PIT-36/PIT-36L naliczonej w module Księgowość, jeśli zostanie zaznaczony parametr ‘Pobieraj dane o przychodzie/dochodzie właściciela z deklaracji podatkowych’. Kwota dochodu będzie pomniejszona o składki społeczne właściciela wprowadzone w kwotach indywidualnych właściciela.

Jeśli właściciel nie ma naliczanych zaliczek miesięcznych w module Księgowość należy podać kwotę dochodu za poprzedni rok na formularzu właściciela. Należy co miesiąc za pomocą aktualizacji podawać kwotę dochodu pomniejszoną o składki społeczne w polu Dochód za poprzedni miesiąc. Aby poprawnie wyliczyć kwotę składki za luty 2022 rok należy wykonać aktualizację z dniem 1 luty 2022 i podać kwotę dochodu za styczeń 2022 r.

W wypłacie właściciela, który ma ustawioną formę opodatkowania ‘Zasady ogólne – wg skali’ od lutego 2022 składka będzie naliczana w wysokości 9% od podstawy stanowiącej osiągnięty dochód w poprzednim miesiącu pobrany z formularza właściciela lub z zaliczki na PIT-36. W przypadku pobierania kwot z zaliczki na PIT-36 kwota dochodu osiągnięta od początku roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który liczona jest wypłata będzie pomniejszana o dochód za poprzednie miesiące.

Jeśli dochód właściciela będzie niższy niż kwota minimalnego wynagrodzenia jako podstawę składki zdrowotnej zostanie przyjęta kwota minimalnego wynagrodzenia.

W wypłacie właściciela, który ma ustawioną formę opodatkowania ‘Zasady ogólne – podatek liniowy’ od lutego 2022 składka będzie naliczana w wysokości 4,9% od podstawy stanowiącej osiągnięty dochód w poprzednim miesiącu pobrany z formularza właściciela lub z zaliczki na PIT-36L. W przypadku pobierania kwot z zaliczki na PIT-36L kwota dochodu osiągnięta od początku roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który liczona jest wypłata będzie pomniejszana o dochód za poprzednie miesiące.

Jeśli składka stanowiąca 4,9% dochodu będzie niższa niż kwota stanowiąca 9% od minimalnego wynagrodzenia jako podstawę składki zdrowotnej zostanie przyjęta kwota minimalnego wynagrodzenia. Składka w takim przypadku wyniesie 9% podstawy.

Jeśli właściciel na formularzu danych kadrowych jako sposób opodatkowania będzie miał ustawioną opcje ‘Karta podatkowa’ podstawę składki zdrowotnej od stycznia 2022 r. stanowić będzie kwota najniższego wynagrodzenia dla etatu zapisana w konfiguracji programu w gałęzi Płace/Wynagrodzenia. Składka wyliczana będzie jako 9% od tej podstawy.

Jeśli Użytkownik wskaże jako formę opodatkowania ‘Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych’ podstawę składki zdrowotnej będzie stanowił odpowiedni procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku pobrana z konfiguracji ze wskaźnika ‘Przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna)’. Wysokość podstawy jest zależna od kwoty osiągniętego przychodu właściciela od początku roku do danego miesiąca włącznie, za który jest naliczana składka zdrowotna lub kwoty przychodu za poprzedni rok. Jeśli właściciel chce opłacać składkę na podstawie kwoty przychodu za poprzedni rok należy zaznaczyć w danych właściciela parametr ‘Opłacanie składek na podstawie przychodu z poprzedniego roku’.

Kwota przychodu narastająco za bieżący rok lub poprzedni zostanie pobrana przy wyliczaniu wypłaty właściciela automatycznie z zaliczki miesięcznej na PIT-28 lub deklaracji rocznej PIT-28 za poprzedni rok naliczonych w module Księgowość, jeśli zostanie zaznaczony parametr ‘Pobieraj dane o przychodzie/dochodzie właściciela z deklaracji podatkowych’. Kwota przychodu będzie pomniejszona o składki społeczne właściciela wprowadzone w kwotach indywidualnych właściciela.

Jeśli właściciel nie ma naliczanych deklaracji podatkowych oraz zaliczek miesięcznych w module Księgowość należy podać je na formularzu właściciela. W przypadku opłacania składek na podstawie kwot z bieżącego miesiąca należy co miesiąc podawać kwotę przychodu narastająco w polu ’Przychód za bieżący rok pomniejszony o skł. społ. narastająco’. Kwoty należy wprowadzać za pomocą aktualizacji zapisu z dniem 1 dnia danego miesiąca np. przychód za styczeń należy wprowadzić aktualizację od 1 stycznia 2022 r. W przypadku opłacania składek na podstawie przychodu za poprzedni rok należy dodatkowo podać kwotę w polu ‘Przychód za poprzedni rok pomniejszony o skł. społ.’.
Jeśli przychód właściciela wyniesie do 60 000 zł składka będzie wyliczona jako 9% od podstawy stanowiącej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku pobranej z konfiguracji ze wskaźnika ‘Przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna)’.

Jeśli przychód właściciela wyniesie powyżej 60 000 zł, ale nie więcej niż 300 000 zł składka będzie wyliczona jako 9% od podstawy stanowiącej 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku pobranej z konfiguracji ze wskaźnika ‘Przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna)’.

Jeśli przychód właściciela wyniesie powyżej 300 000 zł składka będzie wyliczona jako 9% od podstawy stanowiącej 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku pobranej z konfiguracji ze wskaźnika ‘Przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna)’.

Naliczanie składki zdrowotnej.

Na formularzu wypłaty na zakładce [3. Ubezpieczenie] dodano sekcję ‘Dane przyjęte do ustalenia podstawy składki zdrowotnej’ w którym wyświetla się informacja o sposobie opodatkowania oraz kwocie dochodu lub przychodu. Po zaznaczeniu parametru ‘Korekta podatku i ubezpieczeń’ Użytkownik może edytować kwotę przychodu oraz dochodu (w zależności od formy opodatkowania). Po ręcznej zmianie kwoty dochodu czy przychodu należy skorygować także jeśli to konieczne podstawę składki zdrowotnej.

 

3. Polski Ład- naliczanie zaliczki podatku. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu zaliczek podatku od wynagrodzeń wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Nowe zasady mają zastosowanie do przychodów ze stosunku pracy, zasiłków oraz przychodów z umów zleceń osiąganych w 2022 r. w wysokości do 12 800 zł w miesiącu. W przypadku pracownika zatrudnionego na etat i wykonującego umowę zlecenie obowiązuje oddzielny limit dla każdego z rodzajów przychodów.

Podczas naliczania wynagrodzenia ustalane będą dwie kwoty zaliczki podatku: jedna według obowiązujących przepisów oraz druga zgodnie z zasadami obowiązującymi na 31.12.2021 r. Jeśli zaliczka ustalona na 31.12.2021 będzie niższa to ona zostanie pobrana z wynagrodzenia pracownika i będzie wyświetlana w polu Zaliczka podatku do urzędu skarbowego. Różnica pomiędzy zaliczką należną ustaloną według przepisów wynikających z Polskiego Ładu, a faktycznie pobraną z wynagrodzenia będzie czekała do pobrania z wynagrodzenia pracownika w kolejnych miesiącach. Kwota ta będzie wyświetlana na formularzu wypłaty w polu ‘Zaliczka podatku do rozliczenia w kolejnych miesiącach’. Kwota ta zostanie doliczona do zaliczki podatku w miesiącu, w którym kwota zaliczka od danego wynagrodzenia ustalona według obowiązujących przepisów będzie niższa niż zaliczka podatku na 31.12.2021r. Zaliczka podatku od naliczanego wynagrodzenia zostanie zwiększona, ale do kwoty nie większej niż wyniosłaby zaliczka podatku od tego wynagrodzenia na 31.12.2021. Kwota dodatkowo pobranej zaliczki zostanie wyświetlona w polu ‘w tym zaliczka podatku pobrana z poprzednich miesięcy’.

Po zaznaczeniu parametru ‘Korekta podatku i ubezpieczeń’ Użytkownik może edytować kwotę zaliczki w polach ‘w tym zaliczka podatku pobrana z poprzednich miesięcy’ i ‘Zaliczka podatku do rozliczenia w kolejnych miesiącach’.

W przypadku, gdy pracownik w danym miesiącu będzie miał kilka wypłat podczas naliczania kolejnej wypłaty będzie ustalana narastająco kwota zaliczki według starych oraz nowych zasad i ostatecznie z wynagrodzenia zostanie pobrana korzystniejsza dla pracownika zaliczka podatku.

Jeśli pracownik w danym miesiącu 2022 roku będzie miał naliczanych kilka wypłat i dojdzie do przekroczenia limitu przychodu 12 800 zł zaliczka podatku w tym miesiącu zostanie pobrana w kwocie wyliczonej bez zastosowania rozporządzenia. W wypłacie przekraczającej 12 800 zł dodatkowo pobrane lub przesunięte na kolejne miesiące zaliczki z wcześniej naliczonych wypłat odpowiednio zwiększą lub obniżą zaliczkę podatku, tak aby globalnie w tym miesiącu zaliczka podatku była wyliczona zgodnie z zasadami wynikającymi z Polskiego Ładu.

Pracownik może złożyć wniosek o niestosowanie przedłużenia terminu poboru zaliczki podatku wynikającego z rozporządzenia. W związku z tym na formularzu pracownika na zakładce [2.Nr ident./podatki] został dodany parametr ‘Nie stosować przedłużenia terminu poboru zaliczki podatku’. Użytkownik ma możliwość ustawienia parametru dla zaznaczonych pracowników za pomocą seryjnej zmiany wartości pola dostępnej w module Płace i Kadry Plus. W przypadku gdy parametr jest zaznaczony zaliczka podatku naliczana jest według zasad obowiązujących od 1.01.2022 r. bez stosowania rozporządzenia.

W przypadku pracowników korzystających ze zwolnienia z PIT w miesiącu przekroczenia limitu zwolnienia zaliczka podatku zostanie wyliczona zgodnie z zasadami wynikającymi z Polskiego Ładu bez zastosowania przedłużenia terminu poboru zaliczki wynikającego z rozporządzenia z 7 stycznia 2022r.

Uwaga

W przypadku kilku wypłat w miesiącu zaliczka podatku jest ustalana narastająco dla danego pracownika. W związku z tym wszystkie wypłaty w obrębie miesiąca muszą być naliczane z takimi samymi ustawieniami podatkowymi także tymi, dotyczącymi stosowania przedłużenia terminu poboru zaliczki podatku wynikającymi z rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Dz.U. 2022 poz. 28.

Jeśli w danym miesiącu pracownik ma już naliczoną wypłatę, w której zaliczka podatku była obliczona bez stosowania rozporządzenia w kolejnych wypłatach zostaną zastosowane te same zasady niezależnie od ustawienia parametru ‘Nie stosować przedłużenia terminu poboru zaliczki podatku’.

Przykład

Pracownik zatrudniony na etat , stawka 4000 zł/mies. W styczniu dodatkowo ma wypłaconą premię 6000 zł.

Wypłata za styczeń 2022 r.

1. Zaliczka podatku naliczona wg zasad obowiązujących w 2022 r.:

10 000 zł –1371zł (składki ZUS) –250 zł (kup) – 494,59 (ulga dla klasy średniej) = 7 884,41 zł
Podstawa opodatkowania: 7884 zł
7884 zł *17% – 425 zł (ulga podat.) = 915,28 zł
Zaliczka podatku: 915 zł

2. Zaliczka podatku naliczona wg zasad obowiązujących 31.12.2021 r.:

10 000 zł –1371 zł (składki ZUS) – 250 zł (kup) = 8379 zł
Podstawa opodatkowania: 8379 zł
8379 zł *17% – 43,76 zł (ulga podatk.) – 668,75 zł (składka zdrow. 7,75%)= 711,92 zł
Zaliczka podatku na 31.12.2021: 712 zł

3. Porównujemy zaliczkę z punktu 1 i 2:

915 zł > 712 zł

W poprzednim roku zaliczka byłaby mniejsza dlatego z wypłaty pobieramy zaliczkę podatku w kwocie 712 zł. Różnica 203 zł zostanie pobrana w kolejnych miesiącach (lub pracownik dopłaci w zeznaniu rocznym). Kwota 203 zł jest zapisana jako ‘Zaliczka podatku do rozliczenia w następnych miesiącach’.

Wypłata za luty 2022 r.

Pracownik w tym miesiącu ma jedynie wynagrodzenie zasadnicze 4000 zł.

1. Zaliczkę podatku naliczona wg zasad obowiązujących w 2022 r.:

4 000 – 548,40 (składki ZUS) –250 (kup) – 0 (ulga dla klasy średniej) = 3 201,60
Podstawa opodatkowania 3202 zł
3202 zł *17% – 425 zł (ulga podat.) = 119,34 zł
Zaliczka podatku: 119 zł

2. Zaliczka podatku wg zasad obowiązujących 31.12.2021 r.:

4 000 zł – 548,40 (składki ZUS) – 250 (kup) = 3 201,60 zł
Podstawa opodatkowania 3202 zł
3202 zł *17% – 43,76 zł ulga podatk. – 267,50 składka zdrow. 7,75%= 233 zł
Zaliczka podatku na 31.12.2021 : 233 zł

3. Porównujemy zaliczkę z punktu 1 i 2.

119 < 233 zł

Zaliczka podatku wyliczona według nowych zasad jest mniejsza niż na 31.12.2021. W poprzednich miesiącach w tym roku pracownik miał obniżoną zaliczkę podatku do zaliczki ustalonej na 31.12.2021 i teraz można tę różnicę pobrać. Pracownik ma do dopłaty zaliczkę w wysokości 203 zł wynikającą z wypłaty za styczeń 2022r. W lutym zaliczka wynosi 119 zł, natomiast licząc wg starych zasad byłaby 233 zł. Zaliczka za luty łącznie z dodatkową zaliczką nie może przekroczyć kwoty podatku 233 zł.
119 + 203 (niepobrany podatek w styczniu) > 233 zł.

W związku z tym w lutym możemy pobrać jedynie 114 zł (119+114=233 zł). Zaliczka podatku w wypłacie za luty wyniesie 233 zł. Kwota 114 zł zostanie wykazana w polu ‘w tym zaliczka podatku pobrana z poprzednich miesięcy’.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Dz.U. 2022 poz. 28.

4. Kody tytułu ubezpieczeń. Zaktualizowano słownik kodów tytułu ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2021. Dodano nowe kody 2330 i 2250 oraz zmodyfikowano opisy dla kodów 0941,2501,2511,2601,2701.

W przypadku wybrania kodu 2250 na formularzu pracownika lub umowy cywilnoprawnej automatycznie ustawiać się będzie zgłoszenie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. 2021 poz. 2366).

5. Kody zawodów. Dostosowano listę kodów zawodów do Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2021 r

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz.U. 2021 poz. 2285.

6. Kod terminu składania deklaracji ZUS. Zaktualizowano kody terminów składania deklaracji ZUS. Dodano nowy kod 6 (20 dzień następnego miesiąca), kody 2 i 4 ustawiono jako kody historyczne.

Podczas aktualizacji programu do wersji 2022.2.1 w bazach, w których  na 1 stycznia 2022 r. w  konfiguracji firmy w gałęzi Zobowiązania wobec ZUS/ PFRON w polu ‘Kod terminu składania deklaracji ZUS’  był ustawiony kod 2 automatycznie ustawi się kod 6

7. Wydruk Zaświadczenie płatnika składek (ZAS-12). Udostępniono wydruk ZUS ZAS-12- Zaświadczenie płatnika składek składany w przypadku ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres. Wydruk jest możliwy do wykonania z poziomu z otwartego formularza pracownika [Podgląd wydruku lub Wydruk danych/ Wydruki płacowe/ Zaświadczenie płatnika składek (ZAS-12)]. W parametrach przed wydrukiem należy podać datę początkową nieobecności, za którą ZUS ma wypłacić zasiłek chorobowy lub opiekuńczy. Dodatkowo można określić, aby na druku był wykazany adres zamieszkania pracownika. Dane w sekcji Informacje o zatrudnieniu/ubezpieczeniu uzupełniane są na podstawie dat dotyczących zatrudnienia i wyrejestrowania z ubezpieczeń w przypadku pracowników zatrudnionych na etat i dat dotyczących ubezpieczenia i wyrejestrowania podanych w danych pracownika na zakładce [4.Ubezpieczenie(etat)] w przypadku ubezpieczonych wykonujących umowę cywilnoprawną.

Zmiany

1. Umowa PIT-8B 7.Czyn.związ.z pełn.obow.społ. W konfiguracji standardowego typu umowy PIT-8B 7.Czyn.związ.zpełn.obow.społ. zmieniono sposób naliczania kosztów uzyskania z ryczałtu na procentowe 20%.

2. Oddelegowanie – ulga dla pracowników. W wypłatach pracowników oddelegowanych do pracy za granicę odprowadzających podatek za granicą nie będzie naliczana ulga dla pracowników (tzw. ulga dla klasy średniej). Kwota ‘Podstawy podatku zagr.’ nie będzie uwzględniana do limitu przychodu, od którego zależy prawo do ulgi dla pracowników podczas naliczania kolejnych wypłat w danym miesiącu.

3. Formularz pracownika. Zmieniono wyświetlanie na formularzu danych kadrowych na zakładce [2.Nr ident./Podatki] informacji o kosztach uzyskania przychodu oraz uldze podatkowej. Dane będą pokazywane zgodnie z ustawioną w programie datą bieżącą, a nie jak wcześniej zgodnie z datą systemową.

4. Formularz właściciela. Zmieniono nazwę sekcji ‘Forma opodatkowania oraz przychód i dochód za poprzedni rok’ na ‘Forma opodatkowania – ustalenie podstawy skł. społecznych’.

5. Wydruki. Na wydrukach płacowych dostępnych z poziomu list płac (Podsumowanie list płac, Zestawienie podsumowań list płac) oraz Rachunku do umowy zostały wprowadzone zmiany w wykazywaniu składki zdrowotnej. Po zmianie wykazywana jest jedynie składka zdrowotna 9%.

6. Wydruki Zaświadczenie płatnika składek Z-3/Z-3a/Z-3b. Dostosowano wydruki Zaświadczenia płatnika składek Z-3/Z-3a/Z-3b do nowych wzorów opublikowanych na stronie zus.pl

Poprawiono

1. PIT-11 (27). Poprawiono wykazywanie na deklaracji PIT-11(27) przychodów pracownika do 26 lat, który nie korzystał ze zwolnienia z PIT dla młodych na własny wniosek. Działanie poprawiono.

2. Składka zdrowotna. W przypadku gdy pracownik poniżej 26 roku życia miał naliczone dwie wypłaty i w pierwszej z nich były zastosowane 50% kup i nastąpiło ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku podczas naliczania drugiej wypłaty, która była na tyle niska, że składka zdrowotna powinna również zostać ograniczona program naliczał zawyżoną składkę zdrowotną. Działalnie poprawiono.

3. Podatki:

 • W przypadku gdy w wypłacie był naliczony dodatek oskładkowany i nieopodatkowany to na formularzu wypłaty w polu podstawa podatku wykazywana była niepoprawna wartość. Zaliczka podatku była wyliczana prawidłowo. Działanie poprawiono.
 • W przypadku gdy po naliczeniu wypłaty na zakładce [2.Elementy wypłaty] zmieniono wartość jakiegoś elementu na 0 zł to nie przeliczała się wartość ulgi dla pracownika (tzw. Ulga dla klasy średniej). Działanie poprawiono.
 • Podczas naliczania kolejnej wypłaty w miesiącu, gdy pracownik osiągał kwotę wynagrodzenia uprawniającą do stosowania ulgi dla pracowników tzw. ulgi dla klasy średniej niepoprawnie naliczała się zaliczka podatku. Działanie poprawiono.

4. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Podczas dodawania ręcznie w wypłacie elementu Ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownikowi, który miał naliczony limit dodatkowego urlopu wypoczynkowego, gdy na loginie na serwerze był ustawiony język polski pojawiał się komunikat: Konwersja typu danych varchar na typ danych datetime spowodowała utworzenie wartości leżącej poza zakresem. Wykonywanie instrukcji zostało przerwane. Działanie poprawiono.

5. Plan pracy:

 • W przypadku gdy pracownik został zwolniony z pracy pierwszego dnia miesiąca na planie pracy wyświetlał się zerowy wymiar czasu pracy w okresie zatrudnienia. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono wykazywanie wymiaru czasu pracy w okresie zatrudnienia na planie pracy w miesiącu zwolnienia w sytuacji, gdy pracownik został ponownie zatrudniony w kolejnym miesiącu.
 • Edycja planu pracy polegająca na zmianie typu dnia z Pracy na Wolny w dniu, w którym w czasie pracy pracownik miał wprowadzoną nieobecność niepomniejszającą czasu pracy np. Urlop wypoczynkowy (plan) powodowała niepoprawne zapisy w tym dniu, co powodowało rozbieżności pomiędzy wyświetlanym planem pracy Comarch ERP Optima i Comarch HRM. Działanie poprawiono.

 

6. Limit urlopu wypoczynkowego. W przypadku gdy w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr ‘Automatyczne korygowanie stażu pracy o nakładające się okresy nauki i pracy’, pracownik miał więcej niż jeden zapis historyczny i miał przedłużoną umowę przed dniem osiągnięcia 10-letniego stażu pracy program nie wyliczał wyższego wymiaru urlopu. Działanie poprawiono.

7. Dodatkowy limit urlopu. W przypadku gdy pracownik miał odnotowany stopnień niepełnosprawności na określony czas, w trakcie roku otrzymał decyzję o przedłużeniu tego okresu lub o zmianie stopnia niepełnosprawności i zostało to odnotowane przez aktualizację to limit dodatkowego urlopu był naliczany w niepoprawnej wysokości. Działanie poprawiono.

8. Deklaracja PPK. W przypadku gdy naliczono deklarację PPK i od razu zaznaczono parametr ’Zablokowana’ płatność trafiała do preliminarza płatności jako bufor. Działanie poprawiono.

9. Eksport e-Teczki. W niektórych przypadkach podczas eksportu dokumentacji pojawiał się komunikat o konwersji danych. Działanie poprawiono.

10. Wydruki związane z Polskim Ładem. Poprawiono opis podstawy prawnej na wydrukach Wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników oraz Wniosek o niepobieranie zaliczki podatku

11. Wydruk Limity nieobecności (dla zaznaczonych). Na wydruku przy zaznaczonym parametrze ‘Uwzględniać wykorzystany urlop tylko do podanego dnia’ była wykazywana niepoprawna liczba dni wykorzystanego urlopu na żądanie, gdy zaznaczono większą liczbę pracowników. Działanie poprawiono.

12. Wydruku Opis analityczny (szczeg. skł. ZUS). Na wydruku Opis analityczny (szczeg. skł. ZUS) – wydruk dla każdego pracownika, w sekcji suma dla danego wydziału w polu dotyczącym składki rentowej finansowanej przez pracownika wykazywana była kwota składki emerytalnej. Działanie poprawiono.

13. Wydruk Zwolnienia Lekarskie w okresie zasiłkowym. W przypadku, gdy w danej firmie występowali pracownicy o takich samych nazwiskach i imionach wykonując wydruk dla zaznaczonych niepoprawnie wykazywana była wartość w sekcji Razem. Działanie poprawiono.
Księgowość

Nowości

1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2021 wraz z ich wydrukami:

 • PIT-28(24) z załącznikami: PIT-28/B(18), PIT/O(26), PIT/D(30), PIT/2K(8), PIT/WZR(2),
 • PIT-36(29) z załącznikami: PIT/B(19), PIT/O(26), PIT/D(30), PIT/2K(8), PIT/ZG(7), PIT/Z(10), PIT/BR(5), PIT/IP(3), PIT/PM(1), PIT/MIT(2), PIT/WZ(2),
 • PIT-36L(18) z załącznikami: PIT/B(19), PIT/ZG(7), PIT/Z(10), PIT/BR(5), PIT/O(26), PIT/IP(3), PIT/PM(1), PIT/MIT(2), PIT/WZ(2),
 • PIT-37(28) z załącznikami: PIT/O(26), PIT/D(30), PIT-2K(8).

 

Wprowadzono możliwość eksportu deklaracji PIT-28(24), PIT-36(29), PIT 36L(18) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

Podczas dodawania deklaracji PIT-28(24), PIT-36(29), PIT 36L(18), PIT-37(28) domyślnie ustawiany jest rok 2021. Użytkownik ma możliwość jego zmiany na rok późniejszy. Jeżeli wybrany zostanie rok 2020 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2021.

Urząd Skarbowy pobierany jest z karty właściciela na deklarację PIT-28(24), PIT-36(29), PIT 36L(18) na dzień wyliczenia deklaracji.

Dodano pozycję Waluta, w której prowadzony jest rachunek (odpowiednio poz. 233 na PIT-28(24), poz. 526 na PIT-36(29), poz. 183 na PIT 36L(18), poz. 151 na PIT-37(28).

Deklaracja PIT-28(24)

Kwota w poz. 97 Wydatki podlegające odliczeniu od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy jest wyliczana przez program i podlega edycji do wysokości sumy kwot z poz. 51-58.
Kwota w poz. 105 Wydatki podlegające odliczeniu od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy jest możliwa tylko do ręcznego uzupełnienia do wysokości sumy kwot z poz. 52-58 pomniejszonej o kwotę z poz. 97.

Kwoty w polach:

 • poz. 127 Wartość zobowiązań i wierzytelności zwiększających przychody określone przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy,
 • poz. 138 Wartość zobowiązań i wierzytelności zmniejszających przychody określone przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy,
 • poz. 160 Odliczenia od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy są możliwe tylko do ręcznego uzupełnienia i nie są ograniczane do wysokości kwot w innych pozycjach.

 

Kwoty w polach:

 • poz. 116 Przychody określone przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy – po odliczeniach,
 • poz. 149 Przychody określone przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy po zwiększeniach i zmniejszeniach,
 • poz. 171 Przychody określone przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy po odliczeniach są wyliczane przez program i podlegają edycji.

 

Kwoty w sekcji E.2 Obliczenie przysługujących odliczeń z poz. 86 wyliczane są na podstawie udziału kwoty przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanego według danej stawki ryczałtu w ogólnej kwocie przychodu z działalności gospodarczej. Jeżeli wyliczona kwota przychodu będzie stanowiła wartość niepodzielną, wówczas powstałe zaokrąglenia na 1 grosz zostaną ujęte w pozycji dotyczącej ostatniej stawki, w której podatnik osiąga przychody.

Kwoty w sekcji G.1 Zwiększenia przychodów, G2. Zmniejszenia przychodów, I.2 Obliczenie przysługujących odliczeń nieodliczonych w latach poprzednich wyliczane są w następujący sposób:

 • pole dotyczące stawki 2% wyliczane jest na podstawie udziału kwoty przychodu ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych opodatkowanych stawką 2% w ogólnej kwocie przychodu ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych i pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • pola dotyczące pozostałych stawek wyliczane są na podstawie udziału kwoty przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanego według danej stawki ryczałtu w ogólnej kwocie przychodu ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych i pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Jeżeli wyliczona kwota przychodu będzie stanowiła wartość niepodzielną, wówczas powstałe zaokrąglenia na 1 grosz zostaną ujęte w pozycji dotyczącej ostatniej stawki, w której podatnik osiąga przychody.

Umożliwiono dodanie dowolnej liczby załączników PIT/O(26) do deklaracji PIT-28(24).

Deklaracja PIT-36(29)

Jeżeli do deklaracji PIT-36(29) dodano załącznik PIT/WZ(2) oraz PIT/IP(3) to aktywne są pola:

 • Zwiększenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 8 ustawy (odpowiednio poz. 236 dla podatnika i poz. 237 dla małżonka),
 • Zmniejszenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy (odpowiednio poz. 240 dla podatnika i poz. 241 dla małżonka),
 • Wartość zobowiązań i wierzytelności zwiększających podstawę obliczenia podatku (odpowiednio poz. 268 dla podatnika i poz. 269 dla małżonka),
 • Wartość wierzytelności i zobowiązań zmniejszających podstawę obliczenia podatku (odpowiednio poz. 270 dla podatnika i poz. 271 dla małżonka),
 • Wartość nieodliczonych w poprzednich latach wierzytelności i zobowiązań (odpowiednio poz. 276 dla podatnika i poz. 277 dla małżonka).

 

Kwoty do wyżej wymienionych pozycji przenoszone są z formularza załącznika PIT/WZ(2). Użytkownik ma możliwość zmiany kwoty w tych pozycjach na niższą.

Kwota w poz. 284 Obliczony podatek na deklaracji PIT-36(29) liczona jest według wzoru:

 • Dla dochodu <= 85 528 zł: 17% podstawy obliczenia podatku – kwota wolna od podatku,
 • Dla dochodu > 85 528 zł: 14 539,76 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 85 528 zł – kwota wolna od podatku.

 

Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynosi:

 • 1 360 zł: dla podstawy obliczenia podatku <= 8 000 zł,
 • 1 360 zł – kwota obliczona według wzoru: 834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 8 000 zł <= 13 000 zł,
 • 525,12 zł – dla podstawy obliczenia podatku > 13 000 zł <= 85 528 zł,
 • 525,12 zł – kwota obliczona według wzoru: 525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 85 528 zł <= 127 000 zł,
 • jeżeli podstawa obliczenia podatku > 127 000 to kwota zmniejszającej podatek nie jest odejmowana.

 

Umożliwiono dodanie do deklaracji PIT-36(29) dowolnej liczby załączników PIT/PM(1) oraz PIT/MIT(2) dla małżonka.

Na załącznik PIT/O(26) do poz. Darowizny, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. e ustawy (odpowiednio poz. 19 dla podatnika i poz. 20 dla małżonka) przenoszona jest kwota uzupełniona na formularzu kwot indywidualnych wspólnika w polu Darowizny art.26 ust.1 pkt 9 lit. e. Kwota na formularzu załącznika ograniczana jest do wysokości 6% dochodu.

Na załączniku PIT/D(30) dodanym do deklaracji PIT-36(29), w przypadku zaznaczenia w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania opcji wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust. 2) lub dla wdów i wdowców) aktywna jest poz. Kwota wydatków mieszkaniowych – do odliczenia od dochodu w PIT-36 lub w PIT-37 (odpowiednio poz. 15 i poz. 25 dla podatnika oraz poz. 16 i poz. 26 dla małżonka).

Deklaracja PIT-36L(18)

Jeżeli do deklaracji PIT-36L(18) dodano załącznik PIT/WZ(2) oraz PIT/IP(3) to aktywne są pola:

 • poz. 46 Zwiększenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 8 ustawy,
 • poz. 48 Zmniejszenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy,
 • poz. 57 Wartość zobowiązań i wierzytelności zwiększających podstawę obliczenia podatku,
 • poz. 58 Wartość wierzytelności i zobowiązań zmniejszających podstawę obliczenia podatku.

 

Kwoty do wyżej wymienionych pozycji przenoszone są z formularza załącznika PIT/WZ(2). Użytkownik ma możliwość zmiany kwoty w tych pozycjach na niższą.

Umożliwiono dodanie dowolnej liczby załączników PIT/O(26) do deklaracji PIT-36L(18).

Na załącznik PIT/O(26) do poz. 19 Darowizny, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. e przenoszona jest kwota uzupełniona na formularzu kwot indywidualnych wspólnika w polu Darowizny art.26 ust.1 pkt 9 lit. e. Kwota na formularzu załącznika ograniczana jest do wysokości 6% dochodu.

Deklaracja PIT-37(28)

Kwota w poz. 118 Obliczony podatek – art. 27 ust. 1 ustawy na deklaracji PIT-37(28) liczona jest według wzoru:

 • Dla dochodu <= 85 528 zł: 17% podstawy obliczenia podatku – kwota wolna od podatku,
 • Dla dochodu > 85 528 zł: 14 539,76 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 85 528 zł – kwota wolna od podatku.

Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynosi:

 • 1 360 zł: dla podstawy obliczenia podatku <= 8 000 zł,
 • 1 360 zł – kwota obliczona według wzoru: 834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 8 000 zł <= 13 000 zł,
 • 525,12 zł – dla podstawy obliczenia podatku > 13 000 zł <= 85 528 zł,
 • 525,12 zł – kwota obliczona według wzoru: 525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 85 528 zł <= 127 000 zł,
 • jeżeli podstawa obliczenia podatku > 127 000 to kwota zmniejszającej podatek nie jest odejmowana.

 

Załącznik PIT/WZ(2)

Na załączniku PIT/WZ(2) dodano możliwość określenia numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego. Identyfikator podatkowy przenoszony jest z deklaracji PIT-36(29)/ PIT-36L(18).

Na formularzu załącznika PIT/WZ(2) wyodrębniono zakładki:

 • [PIT/WZ B-E] – zawierającą listę dokumentów związanych z działalnością gospodarczą. Na zakładce wykazywane są dokumenty wprowadzone w programie w ewidencjach źródłowych. Istnieje również możliwość dodania pozycji samodzielnie przez użytkownika.

 

 • [PIT/WZ F-I] – zawierającą listę dokumentów związanych z działami specjalnej produkcji rolnej. Lista dokumentów uzupełniana jest samodzielnie przez użytkownika.

 

 • [PIT/WZ J-M] – zawierającą listę dokumentów związanych ze sprzedażą przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Zakładka widoczna tylko na załączniku PIT/WZ(2) dodanym do deklaracji PIT-36(29). Lista dokumentów uzupełniana jest samodzielnie przez użytkownika.

 

Z formularza załącznika PIT/WZ(2) usunięto kolumny: Termin płatności, Data zapłaty oraz Uregulowane.
Na formularzu załącznika PIT/WZ(2) umożliwiono wpisanie numeru PESEL jako identyfikatora dłużnika/ wierzyciela. Numer PESEL podlega walidacji. W przypadku dokumentu z rejestru VAT do kolumny NIP/PESEL w pierwszej kolejności przenoszony jest NIP, a w przypadku jego braku – PESEL.

Uwaga
Kwoty z załącznika PIT/WZ(2) nie są przenoszone na załącznik PIT/IP(3). Jeżeli użytkownik chce je wykazać w załączniku PI/IP(3) to powinien uzupełnić je samodzielnie bezpośrednio na formularzu załącznika PIT/IP(3) w sekcji G Zwiększenia / zmniejszenia straty / podstawy obliczenia podatku o wartość wierzytelności i zobowiązań zawartych w ramach działalności gospodarczej. Dodatkowo należy zweryfikować kwoty na formularzu PIT-36(29)/ PIT-36L(18).

Z poziomu formularza deklaracji PIT-36(29) oraz PIT-36L(18) dodano wydruk Zestawienie dokumentów do załącznika PIT/WZ. Na wydruku dla danego wspólnika dokumenty są prezentowane z podziałem na rodzaj działalności oraz w ramach rodzaju działalności na niezapłacone wierzytelności/ zobowiązania i zapłacone wierzytelności/ zobowiązania.

Załącznik PIT/WZR(2)

Na załączniku PIT/WZR(2) dodano możliwość określenia numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego. Identyfikator podatkowy przenoszony jest z deklaracji PIT-28(24).

Na formularzu załącznika PIT/WZR(2) wyodrębniono zakładki:

 • [PIT/WZR B-E] – zawierającą listę dokumentów związanych z działalnością gospodarczą. Lista dokumentów uzupełniana jest samodzielnie przez użytkownika
 • [PIT/WZR F-I] – zawierającą listę dokumentów związanych ze sprzedażą przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Lista dokumentów uzupełniana jest samodzielnie przez użytkownika.

 

Z formularza załącznika PIT/WZR(2) usunięto kolumny: Termin płatności, Data zapłaty oraz Uregulowane.

Na formularzu załącznika PIT/WZR(2) umożliwiono wpisanie numeru PESEL jako identyfikatora dłużnika/ wierzyciela. Numer PESEL podlega walidacji.

Z poziomu formularza deklaracji PIT-28(24) dodano wydruk Zestawienie dokumentów do załącznika PIT/WZR. Na wydruku dla danego wspólnika dokumenty są prezentowane z podziałem na rodzaj działalności oraz w ramach rodzaju działalności na niezapłacone wierzytelności/ zobowiązania i zapłacone wierzytelności/ zobowiązania.

2. Księgowość. Zaliczki na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT-36L(8). Dodano nowy formularz zaliczki na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT-36L(8), uwzględniający zmiany wynikające z wprowadzenia Polskiego Ładu, wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

Po wskazaniu na formularzu zaliczki na PIT-28 w wersji 15, zaliczki na PIT-36 w wersji 19, zaliczki na PIT 36L w wersji 8 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż styczeń 2022 roku pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2022.

Zmiany na formularzu właściciela

W wersji programu 2022.1.1 na formularzu właściciela na zakładce [Nr ident./podatki] (w przypadku pobrania modułu płacowego) lub [Szczegółowe] (w przypadku nie pobrania modułu płacowego) dodano pole Zwolnienie z PIT z tytułu z rozwijalną listą możliwych do wybrania przyczyn zwolnienia z podatku. Z poziomu listy dostępne są następujące opcje:

 • Brak – w zaliczkach nie będzie stosowane zwolnienie z podatku.
 • Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury – zwolnienie przysługuje podatnikowi, który pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie wystąpił o emeryturę tylko dalej wykonuje działalność i podlega z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu. Zwolnienie będzie stosowane w zaliczkach wyliczanych od stycznia 2022 r., jeżeli podatnik ma odpowiedni wiek (ukończone 60/65 lat w miesiącu wyliczenia zaliczki) i nie przekroczy limitu zwolnienia. Po wybraniu tej opcji należy na formularzu właściciela uzupełnić datę urodzenia.
 • Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci – zwolnienie przysługuje podatnikowi wychowującemu co najmniej czworo dzieci. Zwolnienie będzie stosowane w zaliczkach wyliczonych od stycznia 2022 r. do miesiąca przekroczenia limitu zwolnienia.
 • Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski – zwolnienie przysługuje podatnikowi, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zwolnienie przysługuje w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Po wybraniu tej opcji należy w polu obowiązuje do końca roku wskazać rok, do końca którego obowiązuje zwolnienie. Zwolnienie będzie stosowane na zaliczkach wyliczonych od stycznia 2022 r., nie później niż do końca roku wskazanego na formularzu właściciela w polu obowiązuje do końca roku lub miesiąca przekroczenia limitu zwolnienia.

Pole Zwolnienie z PIT z tytułu uwzględniane jest podczas wyliczenia zaliczki na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT 36L(8).

Na formularzu właściciela dodano również parametr Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla przedsiębiorców. Należy go zaznaczyć jeżeli podatnik nie chce korzystać z tzw. ulgi dla klasy średniej. Parametr uwzględniany jest podczas wyliczenia zaliczki na PIT-36.

Zaliczka na PIT-28(15)

W przypadku rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

 • dodano nowe stawki ryczałtu 12% oraz 14%,
 • umożliwiono zwolnienie z PIT do kwoty 85 528 zł dla osoby powyżej 60/65 lat niepobierającej emerytury, dla osoby wychowującej co najmniej czworo dzieci lub dla osoby która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
 • zlikwidowano możliwość odliczenia składki zdrowotnej.

Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych od stycznia 2022 r. usunięto pole Składka na ubezpieczenie zdrowotne – odliczona, zmieniono nazwę pola Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zapłacona na: Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zapłacona (nie podlega odliczeniu) oraz zmieniono nazwę pola Straty z lat ubiegłych na: Straty z lat ubiegłych z działalności gospodarczej.

Na liście kwot indywidualnych właściciela wyświetlanych od 2022 r. zmieniono nazwę kolumny Ubezpieczenie zdrowotne na Ubezpieczenie zdrowotne – zapłacone.

Jeżeli na formularzu właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wybrano Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury i nie uzupełniono daty urodzenia to podczas próby wyliczenia zaliczki na PIT 28(15) pojawi się komunikat: Nie można przeliczyć zaliczki. Podatnik korzysta ze zwolnienia z PIT z tytułu: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury natomiast nie została uzupełniona data urodzenia. Czy chcesz ją teraz uzupełnić? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na formularz właściciela na zakładkę [Ogólne]. Wybór opcji Nie skutkuje brakiem możliwości przeliczenia zaliczki.

Zaliczka na PIT-28(15) – zakładka Przychód

Na zakładce Przychód dodano sekcję Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust.1. pkt 152-154 zawierającą poz. Przychód z działalności gospodarczej. Jeżeli na karcie właściciela wskazano przyczynę zwolnienia z podatku to w polu wyświetlana jest kwota przychodów podlegająca zwolnieniu. Użytkownik ma możliwość edycji kwoty do wysokości 85 528 zł. Jest to kwota przychodów narastająco w roku. Po przekroczeniu tej kwoty wykazywane są przychody opodatkowane i te przychody opodatkowane są już wykazywane w ramach danego miesiąca.

Na zakładce Przychód dodano pozycje dotyczące nowych stawek 12% i 14% oraz wyodrębniono:

 • Przychody z działalności gospodarczej,
 • Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, lub inne,
 • Przychody ze sprzedaży produktów rolnych.

W sekcji Przychody z działalności gospodarczej w poz. Przychód wg stawki 12,5% oraz w poz. Przychód wg stawki 8,5% uwzględniane są zapisy wprowadzone do Ewidencji ryczałtowej jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-28 w polu Typ wskazano: Gospodarcza lub kwoty pobrane z innych baz wskazanych na formularzu kwot indywidualnych właściciela na zakładce [Dz. gospodarcza] oraz kwoty uzupełnione ręcznie na tej zakładce.

W sekcji Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, lub inne w poz. Przychód wg stawki 12,5% oraz w poz. Przychód wg stawki 8,5% uwzględniane są zapisy wprowadzone do Ewidencji ryczałtowej jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-28 w polu Typ wskazano: Najem, dzierżawa lub kwoty pobrane z innych baz wskazanych na formularzu kwot indywidualnych właściciela na zakładce [Najem] oraz kwoty uzupełnione ręcznie na tej zakładce.

Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano przyczynę zwolnienia to następuje weryfikacja sumy przychodów od początku roku. W miesiącu, w którym przychód przekroczy limit 85 528 zł, kwota nadwyżki pomnożona przez udział podatnika wyświetlana jest w zależności od rodzaju osiąganych przychodów w odpowiednich sekcjach w kolumnie Podatnik w m-c.

Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci lub Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski w przypadku gdy podatnik osiąga przychody z działalności podstawowej (zapisy w Ewidencji ryczałtowej) oraz dodatkowe przychody z tej działalności uzupełnione na formularzu kwot indywidualnych oraz z przychody z działalności dodatkowych wskazanych na formularzu kwot indywidualnych to podczas wyliczenia kwoty zwolnienia w pierwszej kolejności następuje weryfikacja przychodów z podstawowej działalności. Jeżeli przychody z działalności podstawowej (zapisy w Ewidencji ryczałtowej) narastająco od początku roku przekroczą limit 85 528 zł, to przychody wynikające z kwot indywidualnych (dodatkowe przychody z działalności podstawowej oraz przychody z dodatkowych działalności) traktowane są jako przychody opodatkowane Jeżeli przychody z działalności podstawowej (zapisy w Ewidencji ryczałtowej) narastająco od początku roku nie przekroczą limitu 85 528 zł następuje weryfikacja dodatkowych przychodów z działalności podstawowej, a następnie z działalności dodatkowych. Po przekroczeniu limitu przychody traktowane są jako przychód opodatkowany.

Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury to do dnia poprzedzającego ukończenie przez podatnika 60/65 roku życia wszystkie przychody podlegają opodatkowaniu. Przychody osiągnięte z działalności podstawowej od dnia ukończenia 60/65 roku życia traktowane są jako przychody zwolnione. W miesiącu ukończenia przez podatnika 60/65 roku życia dodatkowe przychody z działalności podstawowej oraz przychody z dodatkowych działalności traktowane są jako przychody zwolnione. Zwolnienie będzie stosowane do miesiąca przekroczenia limitu 85 528 zł. Użytkownik powinien zweryfikować wartość przychodów w miesiącu ukończeniu 60/65 roku życia jeżeli osiąga przychody również z innych działalności gospodarczych.

Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano Brak to w zależności od rodzaju osiąganych przychodów w odpowiednich sekcjach w kolumnie Podatnik w m-c wyświetlana jest kwota przychodów pomnożona przez udział podatnika.

Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano przyczynę zwolnienia to w kolumnie Podatnik w m-c wyświetlana jest kwota przychodu opodatkowanego nie podlegająca zwolnieniu. W sekcji Przychody z działalności gospodarczej użytkownik ma możliwość edycji wartości w kolumnie Podatnik w m-c do wysokości kwot w kolumnie Firma w m-u dla danej stawki.

Na zakładce Przychody dodano również poz. Ogółem przychody, w której w kolumnie Podatnik w m-c wyświetlana jest suma przychodów opodatkowanych nie podlegających zwolnieniu, przychodów z najmu oraz przychodów ze sprzedaży produktów rolnych.

Zaliczka na PIT-28(15) – zakładka Odliczenia

Do poz. Straty z lat ubiegłych przenoszona jest kwota uzupełniona na formularzu kwot indywidualnych właściciela, do wysokości poz. Przychód razem z działalności gospodarczej dla podatnika. Pole to podlega edycji przez użytkownika do wysokości kwoty Ogółem przychody dla podatnika.

Jeżeli podatnik korzysta ze zwolnienia z PIT to to składek na ubezpieczenia społeczne nie można odliczyć od przychodów zwolnionych (nie są przenoszone na zaliczkę nawet jeżeli są uzupełnione na formularzu kwot indywidualnych właściciela).

Jeżeli podatnik nie korzysta ze zwolnienia z PIT to w poz. Składki na ubezpieczenia społeczne sumowane są nieodliczone składki z poprzednich miesięcy oraz kwota składek uzupełniona w danym miesiącu/kwartale, do wysokości kwoty Ogółem przychody dla podatnika pomniejszonych o ewentualne straty z działalności gospodarczej.

W miesiącu, w którym następuje przekroczenie limitu zwolnienia z PIT 85 528 zł, wyliczana jest kwota składki przypadająca proporcjonalnie na przychód opodatkowany. Kwota ta jest wyliczana jako iloraz sumy przychodów opodatkowanych z działalności gospodarczej za miesiąc/kwartał do przychodów całkowitych z działalności gospodarczej za miesiąc/kwartał, przemnożony przez wysokość składki społecznej za ten miesiąc/kwartał. Pole Składki na ubezpieczenia społeczne podlega edycji do wysokości kwoty z poz. Ogółem przychody dla podatnika pomniejszonej o kwotę z poz. Straty z lat ubiegłych.


Uwaga
Jeżeli zaliczka na PIT-28 za styczeń 2022 r. została wyliczona przed aktualizacją programu do wersji 2022.2.1 na formularzu w wersji 14 to należy ją usunąć i dodać zaliczkę na PIT-28 na formularzu w wersji 15.

 

Zaliczka na PIT-36(19)

W przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych:

 • podniesiono kwotę wolną od podatku do 30 000 zł,
 • podniesiono drugi próg podatkowy do 120 000 zł dochodu,
 • wprowadzono tzw. ulgę dla klasy średniej, zależną od wielkości dochodu,
 • umożliwiono zwolnienie z PIT do kwoty 85 528 zł dla osoby powyżej 60/65 lat niepobierającej emerytury, dla osoby wychowującej co najmniej czworo dzieci lub dla osoby która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
 • zlikwidowano możliwość odliczenia składki zdrowotnej.

Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych od stycznia 2022 r. zmieniono nazwę pola Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu na: Składka na ubezpieczenie zdrowotne (nie podlega odliczeniu).
Na liście kwot indywidualnych właściciela wyświetlanych od 2022 r. zmieniono nazwę kolumny Ubezpieczenie zdrowotne na Ubezpieczenie zdrowotne zapłacone.

Uwaga
Podczas wyliczenia zaliczki weryfikowane jest ustawienie pola Zwolnienie z PIT z tytułu na dzień wyliczenia zaliczki (nie są uwzględniane ustawienia historyczne). Jeżeli podatnik w trakcie roku nabył prawo do zwolnienia (gdzie we wcześniejszych miesiącach naliczono przychody opodatkowane) to po wskazaniu w polu Zwolnienie z PIT z tytułu opcji Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci lub Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski i wyliczeniu zaliczki wszystkie przychody uzyskane od początku roku będą traktowane jako zwolnione (do przekroczenia limitu zwolnienia 85 528 zł). Jeżeli podatnik w trakcie roku utracił prawo do zwolnienia np. pracujący emeryt przekroczył 85 528 zł przychodów zwolnionych) to po wyliczeniu zaliczki wszystkie kolejne przychody będą traktowane jako opodatkowane.

Jeżeli na formularzu właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wybrano Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury i nie uzupełniono daty urodzenia to podczas próby wyliczenia zaliczki na PIT 36(19) pojawi się komunikat: Nie można przeliczyć zaliczki. Podatnik korzysta ze zwolnienia z PIT z tytułu: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury natomiast nie została uzupełniona data urodzenia. Czy chcesz ją teraz uzupełnić? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na formularz danych właściciela na zakładkę [Ogólne]. Wybór opcji Nie skutkuje brakiem możliwości przeliczenia zaliczki.

Zaliczki na PIT-36(19) liczone są według skali podatkowej i kwoty wolnej z Konfiguracji – pierwszy próg: 17% do 120 000 zł i ulga podatkowa: 5 100 zł.

W przypadku gdy istnieje potrzeba zmiany progów podatkowych i wyliczenia ich według indywidualnej skali to mając moduł Płace i Kadry lub Płace i Kadry Plus należy odznaczyć na karcie właściciela parametr Standardowe progi i wprowadzić indywidualne progi dla podatnika. W przypadku gdy użytkownik nie posiada modułu Płace i Kadry lub Płace i Kadry Plus to wyliczony podatek należy ręcznie uzupełnić na formularzu zaliczki w poz. 48 Podatek od podstawy z poz. 47 obliczony wg skali.

Na formularzu zaliczki na PIT-36(19) dodano sekcję C Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust.1. pkt 152-154 zawierającą poz. 18 Przychody z działalności gospodarczej. Jeżeli podatnik korzysta ze zwolnienia z PIT to w polu wyświetlana jest kwota przychodów podlegających zwolnieniu. W polu sumowane są przychody z działalności gospodarczej oraz przychody z działalności gospodarczej wykonywanej w strefie. Użytkownik ma możliwość edycji kwoty w poz. 18 do wysokości 85 528 zł.

W poz. 19 Przychód wykazywane są tylko przychody opodatkowane. Kwota podlega edycji przez użytkownika. Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci lub Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski to kwota w poz. 19 zostanie wyliczona w przypadku, gdy podatnik przekroczy limit zwolnienia wynoszący 85 528 zł. Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury to w poz. 19 pojawi się kwota przychodów z działalności podstawowej jaką uzyskał podatnik do dnia poprzedzającego 60/65 urodziny. Zwolnienie będzie stosowane do miesiąca przekroczenia limitu 85 528 zł. Po przekroczeniu limitu zwolnienia kolejne przychody znowu są traktowane jako opodatkowane

Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury i na formularzu kwot indywidualnych na zakładce [Dz. Gospodarcza] i/lub [Strefa] wskazano dodatkową działalność to wszystkie przychody osiągnięte przez podatnika przed miesiącem, w którym ukończył 60/65 rok życia uwzględniane są w przychodach opodatkowanych, natomiast wszystkie przychody osiągnięte po miesiącu, w którym ukończył 60/65 rok życia uwzględniane są w przychodach zwolnionych (do momentu przekroczenia limitu 85 528 zł).

Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury i na formularzu kwot indywidualnych na zakładce [Dz. Gospodarcza] i/lub [Strefa] wskazano dodatkową działalność to podczas wyliczenia zaliczki w miesiącu/kwartale, w którym podatnik ukończył 60/65 rok życia pojawia się komunikat: Podatnik korzysta ze zwolnienia z podatku dla osoby powyżej 60/65 lat niepobierającej emerytury, ma dodatkową działalność gospodarczą lub pobiera dane z innej bazy. Zweryfikuj poprawność wyliczeń kwoty przychodów zwolnionych od podatku oraz ustalenia dochodu/straty. Wynika to z tego, że przychody z dodatkowych działalności są sumowane za cały miesiąc/kwartał i następuje weryfikacja, czy na koniec miesiąca/kwartału podatnik korzysta zwolnienia Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury. Jeżeli tak to całość przychodów jest traktowana jako zwolniona.

Kwota w poz. 20 Koszty uzyskania wyliczana jest narastająco od początku roku i podlega edycji przez użytkownika.

Jeżeli na karcie właściciela nie zaznaczono parametru Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla przedsiębiorców to kwota w poz. 34 Ulga dla podatników prowadzących działalność gospodarczą jest wyliczana przez program i podlega edycji (jeżeli podatnik ma udział w działalności gospodarczej różny od zera) do wysokości kwoty w poz. 33 Dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego i strat.

Kwotę ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2aa, oblicza się według wzoru:

 • (A × 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
 • (A × (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

– w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a. 4b.

Jeżeli na karcie właściciela zaznaczono parametr Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla przedsiębiorców to kwota w poz. 34 Ulga dla podatników prowadzących działalność gospodarczą nie jest wyliczana przez program.

Jeżeli na karcie właściciela wskazano, że podatnik korzysta ze zwolnienia z PIT oraz nie zaznaczono parametru Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla przedsiębiorców to ulga dla klasy średniej jest naliczana po przekroczeniu kwoty zwolnienia 85 528 zł.

Jeżeli podatnik korzysta ze zwolnienia z PIT to składek na ubezpieczenia społeczne nie można odliczyć od przychodów zwolnionych (nie są przenoszone na zaliczkę nawet jeżeli są uzupełnione na formularzu kwot indywidualnych właściciela). Jeżeli za poprzednie miesiące/kwartały były przychody opodatkowane i składki odliczone to są one wykazywane na zaliczce narastająco. Kwota w poz. 35 Składki na ubezpieczenia społeczne – na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a ograniczana jest do wysokości kwoty z poz. 33 Dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego i strat pomniejszonej o kwotę z poz. 34 Ulga dla podatników prowadzących działalność gospodarczą.

W miesiącu, w którym następuje przekroczenie limitu 85 528 zł, wyliczana jest kwota składki przypadająca proporcjonalnie na przychód opodatkowany. Kwota ta jest wyliczana jako iloraz sumy przychodów opodatkowanych z działalności gospodarczej za miesiąc/kwartał do przychodów całkowitych z działalności gospodarczej za miesiąc/kwartał, przemnożony przez wysokość składki społecznej za ten miesiąc/kwartał. Kwota w poz. 35 Składki na ubezpieczenia społeczne – na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a podlega edycji do wysokości kwoty z poz. 33 Dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego i strat pomniejszonej o kwotę z poz. 34 Ulga dla podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Jeżeli podatnik nie korzysta ze zwolnienia z PIT to w poz. 35 Składki na ubezpieczenia społeczne – na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. sumowane są składki narastająco z poprzednich miesięcy/kwartałów oraz bieżącego miesiąca/kwartału, do wysokości kwoty z poz. 33 Dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego i strat pomniejszonej o kwotę z poz. 34 Ulga dla podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Jeżeli podatnik osiąga przychody z najmu i korzysta ze zwolnienia z PIT to kwota składek na ubezpieczenia społeczne nie jest odliczana od dochodu. Jeżeli podatnik osiąga przychody z najmu i nie korzysta ze zwolnienia z PIT to kwota składek na ubezpieczenia społeczne jest odliczana od całości dochodów.

Na zakładce [Dz. Gospodarcza] sumowane są wszystkie przychody podatnika (zarówno opodatkowane, jak i zwolnione).

Jeżeli zaliczka na PIT-36 za styczeń 2022 r. została wyliczona przed aktualizacją programu do wersji 2022.2.1 na formularzu w wersji 18 to kwoty z tej zaliczki zostaną uwzględnione narastająco na zaliczkach za kolejne miesiące dodanych w wersji formularza 19.

 

Zaliczka na PIT-36L(8)

W przypadku rozliczenia podatkiem liniowym:

 • umożliwiono zwolnienie z PIT do kwoty 85 528 zł dla osoby powyżej 60/65 lat niepobierającej emerytury, dla osoby wychowującej co najmniej czworo dzieci lub dla osoby która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
 • zlikwidowano możliwość odliczenia składki zdrowotnej.

Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych od stycznia 2022 r. zmieniono nazwę pola Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu na: Składka na ubezpieczenie zdrowotne (nie podlega odliczeniu).

Na liście kwot indywidualnych właściciela wyświetlanych od 2022 r. zmieniono nazwę kolumny Ubezpieczenie zdrowotne na Ubezpieczenie zdrowotne zapłacone.

Uwaga
Podczas wyliczenia zaliczki weryfikowane jest ustawienie pola Zwolnienie z PIT z tytułu na dzień wyliczenia zaliczki (nie są uwzględniane ustawienia historyczne). Jeżeli podatnik w trakcie roku nabył prawo do zwolnienia (gdzie we wcześniejszych miesiącach naliczono przychody opodatkowane) to po wskazaniu w polu Zwolnienie z PIT z tytułu opcji Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci lub Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski i wyliczeniu zaliczki wszystkie przychody będą traktowane jako zwolnione (do przekroczenia limitu zwolnienia 85 528 zł). Jeżeli podatnik w trakcie roku utracił prawo do zwolnienia (np. pracujący emeryt przekroczył 85 528 zł przychodów zwolnionych) to po wyliczeniu zaliczki wszystkie kolejne przychody będą traktowane jako opodatkowane.

Jeżeli na formularzu właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wybrano Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury i nie uzupełniono daty urodzenia to podczas próby wyliczenia zaliczki na PIT 36L(8) pojawi się komunikat: Nie można przeliczyć zaliczki. Podatnik korzysta ze zwolnienia z PIT z tytułu: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury natomiast nie została uzupełniona data urodzenia. Czy chcesz ją teraz uzupełnić? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na formularz danych właściciela na zakładkę [Ogólne]. Wybór opcji Nie skutkuje brakiem możliwości przeliczenia zaliczki.

Na formularzu zaliczki na PIT-36L(8) dodano sekcję C Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust.1. pkt 152-154 zawierającą poz. 18 Przychody z działalności gospodarczej. Jeżeli na karcie właściciela wskazano przyczynę zwolnienia z PIT to w polu wyświetlana jest kwota przychodów podlegających zwolnieniu. Użytkownik ma możliwość edycji kwoty do wysokości 85 528 zł.

W poz. 19 Przychód wykazywane są tylko przychody opodatkowane z działalności gospodarczej. Kwota podlega edycji przez użytkownika. Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci lub Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski kwota w poz. 19 zostanie wyliczona w przypadku, gdy podatnik przekroczy limit zwolnienia wynoszący 85 528 zł. Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury to w poz. 19 pojawi się kwota przychodów jaką uzyskał podatnik do dnia poprzedzającego 60/65 urodziny. Zwolnienie będzie stosowane do miesiąca przekroczenia limitu 85 528 zł. Po przekroczeniu limitu zwolnienia kolejne przychody znowu są traktowane jako opodatkowane.

Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury i na formularzu kwot indywidualnych na zakładce [Dz. Gospodarcza] wskazano dodatkową działalność to wszystkie przychody osiągnięte przez podatnika przed miesiącem, w którym ukończy 60/65 rok życia uwzględniane są w przychodach opodatkowanych, natomiast wszystkie przychody osiągnięte po miesiącu, w którym ukończy 60/65 rok życia uwzględniane są w przychodach zwolnionych (do momentu przekroczenia limitu 85 528 zł).

Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury i na formularzu kwot indywidualnych na zakładce [Dz. Gospodarcza] wskazano dodatkową działalność to podczas wyliczenia zaliczki w miesiącu/kwartale, w którym podatnik ukończył 60/65 rok życia pojawia się komunikat: Podatnik korzysta ze zwolnienia z podatku dla osoby powyżej 60/65 lat niepobierającej emerytury, ma dodatkową działalność gospodarczą lub pobiera dane z innej bazy. Zweryfikuj poprawność wyliczeń kwoty przychodów zwolnionych od podatku oraz ustalenia dochodu/straty.

Kwota w poz. 20 Koszty uzyskania wyliczana jest narastająco od początku roku i podlega edycji przez użytkownika.

Jeżeli podatnik korzysta ze zwolnienia z PIT to składek na ubezpieczenia społeczne nie można odliczyć od przychodów zwolnionych (nie są przenoszone na zaliczkę nawet jeżeli są uzupełnione na formularzu kwot indywidualnych właściciela). Jeżeli za poprzednie miesiące/kwartały były przychody opodatkowane i składki odliczone to są one wykazywane na zaliczce narastająco. Kwota w poz. 24 Składki na ubezpieczenia społeczne ograniczana jest do wysokości kwoty z poz. 21 Dochód pomniejszonej o kwotę z poz. 23 Straty z lat ubiegłych.

W miesiącu, w którym następuje przekroczenie limitu 85 528 zł, wyliczana jest kwota składki przypadająca proporcjonalnie na przychód opodatkowany. Kwota ta jest wyliczana jako iloraz sumy przychodów opodatkowanych z działalności gospodarczej za miesiąc/kwartał do przychodów całkowitych z działalności gospodarczej za miesiąc/kwartał, przemnożony przez wysokość składki społecznej za ten miesiąc/kwartał. Kwota w poz. 24 Składki na ubezpieczenia społeczne podlega edycji do wysokości kwoty z poz. 21 Dochód pomniejszonej o kwotę z poz. 23 Straty z lat ubiegłych.

Jeżeli podatnik nie korzysta ze zwolnienia z PIT to w poz. 24 Składki na ubezpieczenia społeczne sumowane są składki narastająco z poprzednich miesięcy/kwartałów oraz bieżącego miesiąca/kwartału, do wysokości kwoty z poz. 21 Dochód pomniejszonej o kwotę z poz. 23 Straty z lat ubiegłych.

Na zakładce [Dz. Gospodarcza] sumowane są wszystkie przychody podatnika (zarówno opodatkowane, jak i zwolnione).

Jeżeli zaliczka na PIT-36L za styczeń 2022 r. została wyliczona przed aktualizacją programu do wersji 2022.2.1 na formularzu w wersji 7 to kwoty z tej zaliczki zostaną uwzględnione narastająco na zaliczkach za kolejne miesiące dodanych w wersji formularza 8.

3. Księgowość. Zaliczki uproszczone na PIT-36/PIT-36L. Dodano nowy formularz zaliczki uproszczonej PIT-36(2), PIT-36L(2), uwzględniający zmiany wynikające z wprowadzenia Polskiego Ładu, wraz z jej wydrukiem.

Po wskazaniu na formularzu zaliczki uproszczonej PIT-36/PIT-36L w wersji 2 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż styczeń 2022 roku pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia za okres od stycznia 2022 roku.

Na formularzu zaliczki uproszczonej użytkownik ma możliwość uzupełnienia kwoty w poz. Kwota zaliczki uproszczonej w wysokości 1/12 podatku do zapłaty do urzędu skarbowego. W przypadku zaliczki uproszczonej nie jest brane pod uwagę ustawienie na karcie właściciela pola Zwolnienie z PIT z tytułu.

Z formularza zaliczki uproszczonej usunięto poz. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – odliczona (pole opcjonalne) oraz poz. Kwota do zapłaty.

Zaliczka uproszczona na PIT-36(2)

Zaliczka uproszczona na PIT-36L(2)

4. Księgowość. Eksport do systemu e-Deklaracje. Na dzień udostępnienia wersji 2022.2.1 eksport deklaracji PIT-28(24), PIT-36(29), PIT 36L(18), PIT-37(28) do systemu e-Deklaracje jest zablokowany. Wysyłka deklaracji do systemu e-Deklaracje zostanie udostępniona do 4 lutego poprzez automatyczne aktualizacje.

5. Ewidencja ryczałtowa. Na liście zapisów Ewidencji ryczałtowej od roku 2022 dodano nowe wydruki: Ewidencja pełna/ Wzór standard 9 stawek oraz Ewidencja narastająco/ Wzór standard 9 stawek. Wydruki te uwzględniają dokumenty w stawce 12% oraz w stawce 14%.

6. Ewidencja ryczałtowa. Na formularzu kwot indywidualnych dodanych od stycznia 2022 r. na zakładce [Dz. gospodarcza] dodano stawkę 12% oraz stawkę 14%.

 

7. Polski Ład- naliczanie zaliczki podatku. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu zaliczek podatku od wynagrodzeń wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Nowe zasady mają zastosowanie do przychodów osiąganych w 2022 r. do wysokości do 12 800 zł. Do wypłat typu Etat oraz Inne będzie stosowany oddzielny limit.

Podczas naliczania wynagrodzenia ustalane będą dwie kwoty zaliczki podatku: jedna według obowiązujących przepisów oraz druga zgodnie z zasadami obowiązującymi na 31.12.2021 r. Jeśli zaliczka ustalona na 31.12.2021 będzie niższa to ona zostanie pobrana z wynagrodzenia pracownika i będzie wyświetlana w polu Kwota do zapłaty do US. Różnica pomiędzy zaliczką należną ustaloną według przepisów wynikających z Polskiego Ładu, a faktycznie pobraną z wynagrodzenia będzie czekała do pobrania z wynagrodzenia pracownika w kolejnych miesiącach. Kwota ta będzie wyświetlana na formularzu wypłaty w polu ‘kwota do rozlicz. w nast. mies’. Kwota ta zostanie doliczona do zaliczki podatku w miesiącu, w którym kwota zaliczka od danego wynagrodzenia ustalona według obowiązujących przepisów będzie niższa niż zaliczka podatku na 31.12.2021r. Kwota zapłaty do US od naliczanego wynagrodzenia zostanie zwiększona, ale do kwoty nie większej niż wyniosłaby zaliczka podatku od tego wynagrodzenia na 31.12.2021. Kwota dodatkowo pobranej zaliczki zostanie wyświetlona w polu ‘w tym kwota z poprzed. mies’.

Pracownik może złożyć wniosek o niestosowanie przedłużenia terminu poboru zaliczki podatku wynikającego z rozporządzenia. W związku z tym na formularzu pracownika na zakładce [Szczegółowe] został dodany parametr ‘Nie stosować przedłużenia terminu poboru zaliczki podatku’.

 

8. Biuro Rachunkowe. Deklaracje roczne PIT-36/PIT-36L/PIT-28. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej PIT-36(29), PIT-36L(18) oraz PIT-28(24) na nowych formularzach obowiązujących za rok 2021, wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera.

9. Biuro Rachunkowe. Zaliczki PIT-36/PIT-36L/PIT-28. Przeliczając zaliczki zwykłe lub uproszczone na PIT-36 lub PIT-36L do końca roku 2021 oraz zaliczki zwykłe na PIT-28 przeliczane są one na odpowiednich formularzach obowiązujących za 2021 rok. W przypadku przeliczania zaliczki zwyklej lub uproszczonej na PIT-36 lub PIT-36L oraz zaliczki zwyklej na PIT-28 za 2022 roku na chwilę obecną z powodu braku odpowiednich formularzy pojawia się stosowny komunikat: Formularz zaliczek za rok 2022 będą dostępne wkrótce. Zaliczka nie zostanie przeliczona. Nowe formularze zaliczek planujemy udostępnić automatycznymi aktualizacjami w pierwszej połowie lutego 2022 roku.

10. Biuro Rachunkowe. Zaliczki na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT-36L(8). Automatyczna aktualizacja po wydaniu wersji udostępniona w dniu 17.02.2022.  Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe wprowadzono możliwość przeliczania zaliczek za 2022 rok na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT-36L(8) na nowych formularzach obowiązujących od 01.01.2022, wraz z możliwością wydruku oraz eksportu do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

11. Biuro Rachunkowe. Umożliwiono podgląd kartoteki właściciela z poziomu opcji Podgląd > Właściciele. Na liście właścicieli są dostępni jedynie ci, którzy w danym miesiącu chociaż jeden dzień, ustalony na podstawie dat zatrudnienia, prowadzili działalność gospodarczą.

Zmiany

1. Księgowość. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, zaktualizowanym 17 stycznia 2022 roku.

2. Księgowość. Podczas próby dodania zaliczki za rok 2022 w wersji PIT-28(14), PIT-36(18), PIT-36L(7), uproszczonej zaliczki na PIT-36(1), uproszczonej zaliczki na PIT-36L(1) pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia dochodów do końca roku 2021.
Wzory zaliczek za rok 2022 uwzględniające zmiany w Polskim Ładzie zostaną dodane w terminie późniejszym i planowane jest ich udostępnienie poprzez automatyczne aktualizacje.

3. Księgowość. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji PIT-28(20), PIT-36(25), PIT-36L(14) oraz PIT-37(23). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e-Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.

4. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Wprowadzono zmiany dostosowujące program do progu limitu płatności gotówkowych, obowiązującego w roku 2022 – przywrócono limit 15 000 PLN. Zmniejszony limit 8 000 PLN będzie obowiązywał od 01.01.2023.

5. Rejestry VAT. Na formularzu dokumentu zmieniono nazwę parametru Dok. wewnętrzny na Wewnętrzny.

6. Księgowość. Dla wydruków deklaracji rocznych wraz załącznikami (dotyczy PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT37, CIT-8) włączono domyślnie eksport całej deklaracji do jednego dokumentu PDF.

7. Kwoty indywidualne. Z zakładki [PIT-36L] usunięto pozycję Darowizny art.26 ust.1 pkt 9 lit. e. Kwoty tej nie można odliczyć na formularzu PIT-36L(18).

8. Ewidencja ryczałtowa. Stare wzory zaliczek. Zablokowano możliwość dodawania starej wersji zaliczki na PIT-28(13). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza jest możliwe jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.

Poprawiono

1. Rejestry VAT. Deklaracja VIU-DO. W specyficznych sytuacjach podczas próby zapisania formularza deklaracji VIU-DO następowało zamknięcie programu Comarch ERP Optima. Działanie poprawiono.

2. Rejestry VAT. W specyficznych sytuacjach na dokumentach nie był widoczny parametr Wewnętrzny (dotychczasowa nazwa parametru: Dok. wewnętrzny). Działanie poprawiono.

3. Ewidencja ryczałtowa. W specyficznych sytuacjach zapisy księgowe ewidencji ryczałtowej mogły nieprawidłowo zostać przypięte do dokumentów handlowych. Działanie poprawiono.

4. Biuro Rachunkowe- ZUS DRA. W przypadku gdy właściciel miał kilka zapisów historycznych informacja o indywidualnym rozliczeniu właściciela była pobierana z pierwszego zapisu zamiast aktualnego na ostatni dzień miesiąca, za który była generowana deklaracja. Działanie poprawiono.

5. Biuro Rachunkowe. Raporty. W raporcie Podatki do zapłaty poprawiono wyświetlanie terminu płatności w przypadku, gdy termin ten przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy.

 
Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. Pliki JPK_V7(2). Umożliwiono sporządzenie pliku JPK_V7(2) zgodnie z nowym wzorcem dokumentu elektronicznego obowiązującym za okres rozliczenia VAT od stycznia 2022. Zmiany w nowej strukturze plików JPK_V7(2) w stosunku do poprzedniej wersji obejmują:

  • przenoszenie terminów płatności i dat zapłaty dla dokumentów będących korektami związanymi z ulgą na złe długi w podatku VAT

Nowy wzorzec dokumentu elektronicznego plików JPK_V7(2) w części ewidencyjnej przewiduje dodatkowe informacje dla dokumentów sprzedażowych. Oprócz oznaczenia, że dokument jest korektą wynikającą z VAT-ZD (w polu KorektaPodstawyOpodt pojawia się wówczas wartość 1) dodane zostały dwa nowe pola:

  • Termin płatności w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy (pole TerminPlatnosci w pliku XML) – do tego pola przenoszony jest termin płatności dla każdej płatności do dokumentu wykazywanego jako korekta pierwotna (dokument w kolorze czarnym na zawiadomieniu VAT-ZD).
  • Data zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy (pole DataZaplaty) – do tego pola przenoszona jest data dla każdej zapłaty (częściowej bądź całkowitej) dokonanej w tym okresie do dokumentu wykazywanego jako korekta zwrotna (dokument w kolorze zielonym na zawiadomieniu VAT-ZD).

 

W przypadku podglądu pliku JPK_V7 w arkuszu MS Excel, na zakładce JPK_V7_SprzedazWiersz widoczne są kolumny: Korekta art.89a (może przyjmować wartość 1), jak również Termin płatności oraz Data zapłaty uzupełniane datami pobieranymi z pliku. W przypadku korekty pierwotnej dla wykazywanego w pliku dokumentu, uzupełnione są pola Korekta art.89a i Termin płatności, natomiast w przypadku korekty powrotnej – pola Korekta art.89a i Data zapłaty.

Uwaga
W przypadku gdy za określony miesiąc jest już wygenerowane zawiadomienie VAT-ZD i w tym miesiącu następują kolejne zapłaty do dokumentu wykazanego już na zawiadomieniu, wówczas należy usunąć zapisy korekcyjne do tego VAT-ZD, odblokować zawiadomienie i przeliczyć je ponownie. Nie należy w tym przypadku stosować korekt zawiadomienia VAT-ZD, ponieważ może to skutować wykazaniem zduplikowanych pozycji dotyczących zapłat dokumentu w części ewidencyjnej pliku JPK_V7.

W przypadku, kiedy plik JPK_V7 wraz z zawiadomieniem VAT-ZD został już złożony i zachodzi potrzeba wykonania jego korekty w związku z uwzględnieniem kolejnej płatności do dokumentu, który już wcześniej wykazany został na zawiadomieniu VAT-ZD za ten sam miesiąc, należy postąpić następująco:

1. Dodać korektę pliku JPK_V7 za ten miesiąc pozostawiając ją w buforze.
2. Usunąć zapisy korekcyjne do zawiadomienia VAT-ZD wygenerowane w tym miesiącu.
3. Odblokować zawiadomienie VAT-ZD i przeliczyć je ponownie.
4. Zablokować VAT-ZD i wygenerować zapisy korekcyjne.
5. Przeliczyć korektę pliku JPK_V7, zablokować ją i wysłać do Urzędu Skarbowego.

 • przenoszenie do pliku nowych kodów WSTO_EE i IED – jeżeli na dokumentach z okresem rozliczenia w VAT od stycznia 2022 będą znajdowały się kody WSTO_EE i IED, zostaną przeniesione do pliku JPK_V7(2).

 

Kod WSTO_EE znajdujący się na dokumencie z okresem rozliczenia w VAT do grudnia 2021 zostanie przeniesiony do pliku jako kod EE.

Kod IED znajdujący się na dokumencie z okresem rozliczenia w VAT do grudnia 2021 nie zostanie przeniesiony do pliku JPK_V7.

Nowe kody widoczne są również w kolumnach WSTO_EE i IED na arkuszu MS Excel w przypadku podglądu zawartości pliku (zakładka JPK_V7_SprzedazWiersz). Przyjmują wartość 1 dla dokumentów, na których te kody zostały wybrane.

 • dodanie kodu kraju EL dla Grecji w miejsce poprzednio stosowanego kodu GR – w przypadku kontrahentów z Grecji należy wybierać przedrostek EL na dokumentach
 • dodanie kodu kraju XI dla Irlandii Północnej – dokumenty wystawione dla kontrahenta z Irlandii Północnej z kodem XI z okresem rozliczenia w VAT od stycznia 2022 wykazywane są w pliku z kodem XI. W przypadku wcześniejszych okresów rozliczenia w VAT niż styczeń 2022, pomimo wybrania na dokumencie kodu XI, do pliku JPK_V7 przenoszony jest kod GB.
 • zmianę opisu wyliczenia pola P_53 (Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym)

Jeżeli pole P_51 (Kwota podatku podlegającego wpłacie do US) jest większe od 0 wówczas pole P_53 (Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym) ma być równe 0. W przeciwnym wypadku, jeżeli suma pól P_48 (Kwota podatku naliczonego do odliczenia – razem) + P_49 (Kwota wydatkowana na zakup kas do odliczenia) + P_52 (Kwota wydatkowana na zakup kas do zwrotu) pomniejszona o wartość pola P_38 (Podatek należny – razem) jest większa lub równa 0 wówczas pole P_53 ma być wyliczane poprzez odjęcie od pola P_48 (Kwota podatku naliczonego do odliczenia – razem) sumy pól P_38 (Podatek należny – razem) + P_49 (Kwota wydatkowana na zakup kas do odliczenia) + P_52 (Kwota wydatkowana na zakup kas do zwrotu). W przeciwnym wypadku należy wykazać w polu P_53 wartość 0.

 • dodanie w części deklaracyjnej pliku nowych terminów zwrotu podatku VAT – oprócz dotychczasowych 4 terminów zwrotu dodane zostały 2 nowe pola w sekcji W tym kwota do zwrotu:
  • P_540 – Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni
  • P_560 – Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni

Domyślnie zaznaczony jest tak jak dotychczas termin 60 dni (pole P_57).

 • pojawienie się nowych informacji o wykonywanych przez podatnika czynnościach – dodane zostało nowe pole P_660 – Podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy

Dostępne w programie wydruki uwzględniają zmiany, jakie zaszły w części deklaracyjnej pliku JPK_V7.

Nowe pliki JPK_V7(2) dodawane są na tej samej liście co poprzednie – w menu JPK/ Pliki JPK_V7. W zależności od okresu za jaki zostanie sporządzony plik, zostanie dodany bądź plik JPK_V7(2) (okresy od stycznia 2022) lub poprzedni plik JPK_V7(1) (okresy do grudnia 2021).

2. Silnik wydruków Comarch sPrint. Wprowadzono integrację z silnikiem wydruków Comarch sPrint. Na formularzu edycji wydruku oprócz dotychczas dostępnych typów Crystal, GenRap i XML dodana została opcja sPrint(BETA).

Uwaga
Typ wydruków Comarch sPrint nie jest jeszcze dostępny w przypadku Comarch ERP Optima w Chmurze Standard.

Zmiany

1. Certyfikaty. Ujednolicono sposób weryfikacji certyfikatów wykorzystywanych w różnych miejscach w programie. Obecnie wyświetlana lista zawiera certyfikaty z aktualną datą ważności.

2. Rejestracja w programie – Firma. Po zalogowaniu do bazy firmowej, jeżeli wybrana zostanie opcja System/ Logowanie, na oknie Rejestracja w programie w polu Firma wskazana jest ostatnio wybrana podczas logowania firma.

3. Formularz właściciela. Na formularzu właściciela na zakładce [Nr ident./podatki] (lub [Szczegółowe] w przypadku niepobrania modułu płacowego) dla parametru Zwolnienie z PIT z tytułu usunięta została opcja Osoba do 26 lat. Nazwa parametru Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla pracowników została zmieniona na Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla przedsiębiorców.

4. Formularz kontrahenta. Jeśli na formularzu kontrahenta, na zakładce [Płatności] w sekcji Numery rachunków bankowych istnieje wiersz bez uzupełnionego numeru rachunku bankowego (pusty wiersz), w trakcie konwersji jest on usuwany.

5. Comarch MyPoint. Z menu Ogólne usunięta została ikona Comarch MyPoint. Również z Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry usunięte zostało pole Link do Comarch MyPoint.

6. Konwersja bazy. Podczas konwersji bazy do wersji 2022.1.1 mógł pojawiać się komunikat: Zapisywanie rekordów do słownika – Błąd podczas konwertowania typu danych varchar na datatime. Działanie poprawiono.

7. Komunikat Odwołanie do obiektu. Podczas otwierania okien mógł pojawiać się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono.

Poprawiono

1. Comarch Migrator. Podczas migracji towarów za pomocą Comarch Migrator, w przypadku gdy towar z daną jednostką już istnieje w bazie danych, nie były aktualizowane jednostki miary. Działanie poprawiono.

2. Usuwanie nieaktywnych towarów. Funkcja Usuwanie nieaktywnych towarów dostępna z poziomu Narzędzia/ Kasowanie danych uwzględnia w swoim działaniu wartość parametru Limit czasu żądania SQL (Command Timeout) znajdującego się w Konfiguracji Stanowiska/ Użytkowe/ Parametry.

3. Pobieranie rachunków kontrahentów. Jeżeli standardowa forma płatności przelew powiązana była z nieaktywnym rejestrem K/B, wówczas podczas pobierania rachunków bankowych kontrahenta z Wykazu podatników VAT pojawiał się komunikat: „Wybrana forma płatności jest związana z nieaktywnym rejestrem” i rachunki bankowe nie były pobierane. Działanie poprawiono.

4. Konwersja bazy. Przyspieszono konwersję bazy z wersji 2022.0 i z wcześniejszych wersji programu w przypadku baz firmowych ze znaczną ilością dokumentów w module Handel/ Faktury oraz w Rejestrach VAT.

 

Kasa/Bank

Zmiany

1. Odsetki ustawowe od zaległości. W Konfiguracja / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek ustawowych od zaległości. Od 05.01.2022 roku wynoszą one 7.75%.

2. Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych. W Konfiguracja / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek od zaległości w transakcjach handlowych. Od 01.01.2022 roku odsetki te wynoszą 11.75%.

Poprawiono

1. Podział płatności. W preliminarzu płatności nie można było podzielić zdarzenia, które zostało częściowo rozliczone. Działanie poprawiono.

2. Zapis kasowy/bankowy. Przy dodawaniu zapisu bankowego nie podstawiał się domyślny numer rachunku bankowego kontrahenta. Działanie poprawiono.
Handel z magazynem

Handel

Nowości

1. Operacje seryjne na Recepturach. Na liście receptur, dostępnej w menu Ogólne/ Inne/ Receptury dodano przycisk Operacje seryjne, który umożliwia dodawanie/ usuwanie/ zmianę składnika. Domyślnie zaznaczona jest opcja Dodaj składnik. Po wybraniu towaru, w przypadku dodawania lub zmiany składnika należy podać jego ilość, jednostkę miary a także wskazać magazyn.

 

2. Seryjne przekształcanie Rezerwacji Odbiorcy do dokumentów. Na liście Rezerwacji Odbiorcy w menu rozwijalnym dostępnym pod ikoną Operacji seryjnych dodano opcję Przekształcenie dokumentu. Dokumenty przekształcane są w stosunku 1:1. Dostępne opcje do wyboru to:

 • Zgodnie z zamówieniem – wyświetlana w przypadku współpracy z Comarch e-Sklep
 • Do Faktury Sprzedaży
 • Do Paragonu
 • Do Wydania Zewnętrznego

 

W przypadku współpracy z Comarch e-Sklep i wybrania opcji innej niż Zgodnie z zamówieniem, dokument jest przekształcany do wybranego dokumentu.

Zmiany

1. Weryfikacja numeru rachunku bankowego na Białej Księdze. Przywrócono kwotę 15 tys. PLN podczas kontroli rachunków bankowych w Białej Księdze w związku ze zmianą w przepisach dotyczących Polskiego Ładu.

2. Sortowanie. Przy sortowaniu wartości na liście rabatów, po ponownym otwarciu okna ustawienia są zapamiętywane.

Poprawiono

1. Terminal płatniczy. Poprawiono podłączenie terminala płatniczego przez RDP.

2. Rabaty. Przywrócono możliwość seryjnego usuwania towarów z poziomu listy rabatów.

3. Aktualizacja cen. Po wydrukowaniu faktury zakupu a następnie zapisaniu tej faktury na stałe, pojawia się okno dotyczące aktualizacji cen.

4. Przekształcenie Przyjęcia Zewnętrznego do Faktury Zakupu. Jeżeli w konfiguracji zaznaczony jest parametr Pozwalaj na edycję cen/ kursu na FZ powstałym z PZ nie ma możliwości zmiany na Fakturze Zakupu powstałej z Przyjęcia Zewnętrznego ilości towaru, jego nazwy oraz jednostki miary.

5. Atrybuty.

 • W przypadku atrybutu o formacie lista, po zmianie kolejności pozycji listy i zapisaniu atrybutu zapamiętywana jest ustawiona kolejność.
 • W przypadku dokumentu PWP na którym znajdują się towary ocechowane jakimś atrybutem, po zapisie dokumentu atrybut ten jest widoczny na podglądzie pozycji dokumentu.

 

6. Przesyłki kurierskie – Poczta Polska. Jeżeli w konfiguracji odznaczony jest parametr Dodaj imię i nazwisko operatora do adresu nadawcy, na liście przewozowym nie drukują się dane operatora.

7. Usuwanie nieaktywnych towarów. Poprawnie działa usuwanie dużej ilości towarów nieaktywnych z menu: Narzędzia/ Kasowanie danych/ Usuwanie nieaktywnych towarów.

8. Filtrowanie list.

 • W trybie do odczytu podczas filtrowania list dokumentów przywrócono możliwość wskazania zakresu dat oraz pół Kwota i Numery.
 • Na liście cennikowej jeżeli do towaru przypisany jest atrybut po zastosowaniu filtru dodatkowego wyświetlane są towary z przypisanym atrybutem.

 

9. Kolumny.

 • W przypadku dodawania pozycji towarowych poprzez Edycję na liście poprawiono odświeżanie wartości w kolumnach na listach dokumentów handlowych.
 • Po zmianie pozycji kolumn na formularzu Rezerwacji Odbiorcy i ponownym otwarciu dokumentu zapamiętywany jest ustawiony wcześniej układ kolumn.

 

10. Mobilna Inwentaryzacja. W przypadku telefonów nieposiadających slotu na kartę SD, podczas importu arkusza inwentaryzacyjnego aplikacja nie jest zamykana.

11. OCR – import faktur zakupu. Przy próbie zaczytania w zakładce Handel faktury zakupu poprzez OCR mógł pojawić się komunikat: „Nie istnieje wskazana w konfiguracji domyślna definicja dokumentu OBD powiązanego z aktualnie edytowanym. Uzupełnij dane na liście Konfiguracja->Firma->Obieg dokumentów->Dokumenty powiązane!”. Działanie poprawiono.

 

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

1. Weryfikacja danych wysyłanych do e-Sklep. Do testów integralności dodano test sprawdzający czy towar, który posiada atrybut grupujący, ma wskazany towar nadrzędny lub sam jest towarem nadrzędnym na zakładce e-Handel.

2. Seryjne przekształcanie RO do dokumentów. Dodano seryjne przekształcenia dokumentów zamówień do dokumentu handlowego, na podstawie informacji z dokumentu zamówienia.

Zmiany w programie Comarch ERP Optima

1. Rabat na kontrahencie. Po wprowadzeniu rabatu na kartotece kontrahenta, rabat przenosi się również do Comarch e-Sklep.

Poprawiono w programie Comarch ERP Optima

1. Synchronizacja nazwy kuriera. Poprawiono wysyłkę nazwy kuriera z dokumentu do Comarch e -Sklep po dokonaniu zmiany nazwy.

 

Handel Plus

Poprawiono

1. Deklaracja CUK-1. Poprawiono wyliczanie łącznej nadwyżki cukrów tak, aby uwzględniana była wielokrotna sprzedaż napoju z danej kategorii o danej nadwyżce cukru.

2. Sortowanie. Przy wskazywaniu partii dostaw ocechowanej atrybutem przywrócono możliwość sortowania według atrybutu.

3. Wydajność. Poprawiono wydajność programu jeżeli przy wprowadzaniu partii dostaw atrybut posiada dużą ilość wartości.
Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 18.02.2022

1. PIT-36(29) – Pobieranie danych z innej bazy przy zaliczkach miesięcznych. Na deklaracji PIT-36(29) poprawiono wykazywanie kwot przychodów i kosztów w przypadku gdy podatnik rozliczający zaliczki na podatek dochodowy PIT-36 w okresach miesięcznych miał w kwotach deklaracji wskazane pobieranie danych z innej bazy.

Aktualizacja w dniu 17.02.2022

1. Naliczanie wypłat:

 • Poprawiono wyliczanie zaliczki podatku zgodnie z rozporządzeniem z 7 stycznia w przypadku, gdy pracownik na 31.12.2021 miał inne dane podatkowe dotyczące np. ulgi podatkowej niż obecnie.
 • Poprawiono zapisywanie w bazie danych informacji czy wypłata była wyliczona z zastosowaniem rozporządzenia dla wypłat umów naliczanych seryjnie. Niepoprawny zapis skutkował naliczeniem kolejnej wypłaty w miesiącu bez zastosowania rozporządzenia.
 • Poprawiono wyliczanie kwoty zaliczki podatku do pobrania w kolejnych miesiącach. W niektórych przypadkach była zaniżana lub zawyżana o kilka złotych.
 • Poprawiono naliczanie zaliczki podatku w wypłacie za okres oddelegowania w przypadku, gdy były w niej standardowe elementy wypłacane w walucie systemowej np. dopłata za pracę w nocy.
 • Przywrócono możliwość ręcznej korekty podstawy składki zdrowotnej oraz zaliczki podatki.

 

2. ZUS DRA. Poprawiono wykazywanie informacji o składce zdrowotnej właściciela w deklaracji ZUS DRA/ZUS RCA, w przypadku, gdy właściciel miał naliczone w wypłacie dodatkowe elementy np. zasiłek chorobowy.

3. Biuro Rachunkowe. Zaliczki na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT-36L(8). Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe odblokowano możliwość przeliczania zaliczek za 2022 rok na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT-36L(8) na nowych formularzach obowiązujących od 01.01.2022 uwzględniających zmiany dotyczące Polskiego Ładu.

Aktualizacja w dniu 14.02.2022

1. Księgowość. Deklaracje. Dodano możliwość wysyłki deklaracji PIT-36(29), PIT-36L(18), PIT-37(28) wraz z załącznikami do systemu e-Deklaracje.

2. Księgowość. Deklaracja PIT-36(29). Poprawiono wykazywanie składek społecznych na deklaracji PIT 36(29) w przypadku straty z działalności gospodarczej i uzyskiwania dochodów z innych źródeł.

3. Ewidencja ryczałtowa. Deklaracja PIT-28(24). Poprawiono wysyłkę deklaracji PIT-28(24) z załącznikiem PIT/O(26) w przypadku korzystania tylko z ulgi na wyszkolenie uczniów.

Aktualizacja w dniu 09.02.2022

1. Księgowość. Zaliczki na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT-36L(8). Dodano nowy formularz zaliczki na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT-36L(8), uwzględniający zmiany wynikające z wprowadzenia Polskiego Ładu, wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

3. Ewidencja ryczałtowa. Deklaracja PIT-28(24). Poprawiono wydruk deklaracji PIT-28(24) z załącznikami – drukowana była tylko pierwsza strona.

4. Pliki JPK_V7(2). Umożliwiono sporządzenie pliku JPK_V7(2) zgodnie z nowym wzorcem dokumentu elektronicznego obowiązującym za okres rozliczenia VAT od stycznia 2022. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Aktualizacja w dniu 03.02.2022

1. Ewidencja ryczałtowa. Deklaracja PIT-28(24). Dodano możliwość wysyłki deklaracji PIT-28(24) wraz z załącznikami do systemu e Deklaracje.

2.  ZUS DRA. Dostosowano deklarację ZUS DRA do wzoru obowiązującego od stycznia 2022.

3. Składka zdrowotna. Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej. W niektórych przypadkach, gdy pracownik miał wypłacony element nieopodatkowany, ale oskładkowany, składka zdrowotna wyliczała się w wysokości powyżej 9%.

4. Testy integralności. Dodano nowy test „Wypłaty z naliczoną składką zdrowotną od netto wypłacone od 2022 roku”. Test pozwala wyszukać wypłaty, w których została naliczona składka zdrowotna od netto, co mogło spowodować naliczenie składki powyżej 9%. Test dostępny jest w menu „Narzędzia/ Testy integralności” w grupie „Wypłaty”.

5. Składka zdrowotna dla właściciela. Poprawiono naliczanie podstawy składki zdrowotnej właściciela, który opodatkowany jest w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W losowych sytuacjach podstawa była naliczana nieprawidłowo.
Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2022.2.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 21.10.2021. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 •  2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows

 

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych.

Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima.
Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji.
Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2022.2.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.

Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2022.1.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7.
W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2022.1.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2022.1.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.

Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.

Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.

Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2022.2.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2022 lub wyższy
Comarch e-Sale2022 lub wyższy
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2022.0.1 lub wyższyZalecany 2022.1.1
Comarch Mobile Zarządzanie2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2021.0.2 MSSQL lub wyższa
2021.0.2 PostgreSQL lub wyższa
Comarch ERP Altum2022.0
Comarch IBARDNajnowsza

Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.
CRM

Poprawiono

1. Makra. Poprawiono działanie makra {eDoZaplaty} w szablonie wiadomości e-mail utworzonej dla faktury sprzedaży przekształconej z paragonu.

2. Formularz wiadomości e-mail. W przypadku zaimportowania przez OCR kilku faktur z jednego załącznika z poziomu formularza wiadomości e-mail, poprawiono powiązanie tej wiadomości mailowej z utworzonymi dokumentami.