Kontrahenci

Dostęp do listy kontrahentów definiuje przycisk funkcyjny Kontrahent . Z tego poziomu operator ma możliwość wskazania kontrahenta, dla którego zostanie wystawiony dokument. Dla listy dostępne są opcje:

 • Szukaj – w pole można wpisać dowolny ciąg znaków. Po zatwierdzeniu przyciskiem Szukaj program zawęża listę kontrahentów zgodnie z wprowadzonym ciągiem. Pole wyszukiwania na liście kontrahentów umożliwia filtrowanie listy według numeru NIP. Po wpisaniu numeru, jeżeli kontrahenta nie ma na liście i użytkownik kliknie w przycisk Dodaj, numer NIP z pola wyszukiwania zostanie przeniesiony na dodawaną kartę.
 • Dodaj – umożliwia dodanie do bazy Comarch ERP Optima Detal nowego kontrahenta. Aby zatwierdzić formularz należy podać Kod i Nazwę kontrahenta – pola te są wymagane:
  • Kod – można wprowadzić 20 znakowy kod identyfikacyjny kontrahenta zawierający dowolny ciąg znaków. Kod musi posiadać unikalną wartość (w ewidencji nie mogą znajdować się dwaj kontrahenci o identycznym kodzie).

Uwaga
Po zatwierdzeniu formularza nie można zmienić wprowadzonego Kodu kontrahenta.
 

 • NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej można wprowadzić w postaci ciągu przy pomocy separatorów (kresek) lub bez – należy pamiętać, że musi on spełniać określony algorytm.
 • przycisk GUS – gdy numer NIP jest uzupełniony na formularzu, Użytkownik może pobrać nazwę oraz dane adresowe tego kontrahenta korzystając z przycisku GUS. Po wciśnięciu przycisku dane zostaną uzupełnione automatycznie. Do zapisu karty niezbędne jest uzupełnienie również kodu kontrahenta.Jeżeli z danym numerem NIP powiązana jest więcej niż jedna działalność, w programie zostanie wyświetlone okno, na którym należy wskazać podmiot, którego dane zostaną przeniesione na kartę.Dodatkowo jeśli wyszukiwany podmiot jest w stanie upadłości, likwidacji lub wykreślony, w dolnej części okna wyświetlana jest informacja o jego statusie.

Uwaga
Funkcjonalność jest dostępna tylko dla programów na gwarancji.
 

 • PESEL – pole przeznaczone na wprowadzenie numeru PESEL.
 • Nazwa – program pozwala na wprowadzenie nazwy kontrahenta składającej się z trzech linii po 50 znaków każda.
 • Dane adresowe:
  • Kod pocztowy, Nr domu, Nr lokalu – system nie posiada kontroli formatu dla tych danych (można wpisać dowolny ciąg znaków), dopuszczalne jest wprowadzenie maksymalnie 10 znaków w każdym z pól.
  • Poczta, Miasto, Ulica, Nr telefonu – program dopuszcza wprowadzenie 40 znaków w każdym z pól, w polu Nr telefonu dopuszczalne jest wpisanie 20 znaków.
  • Osoba odbierająca – imię i nazwisko przedstawiciela kontrahenta.

Formularz kontrahenta

 • Edytuj – funkcja umożliwia zmianę informacji dotyczących kontrahentów już istniejących w bazie, z wyjątkiem Kodu kontrahenta, którego dla istniejących już klientów nie można zmienić.
 • Wybierz i zamknij – powoduje przypisanie zaznaczonego kontrahenta do dokumentu i automatyczne zamknięcie okna. W przypadku Paragonu informacja o wybranym kontrahencie jest widoczna w sekcji Podsumowanie Paragonu.
 • Zamknij – zamknięcie okna bez wykonania akcji.

Lista kontrahentów

Standardowo lista składa się z kolumn Kod, Nazwa, Pesel, NIP, EAN, Miasto, Ulica, Miasto, Kraj, Telefon, Uwagi. W zależności od uprawnień, operator może zmienić wygląd listy (szczegółowe informacje tutaj).

Jeśli w Comarch ERP Detal zostanie dodany kontrahent o takim samym numerze NIP jak kontrahent istniejący już w Comarch ERP Optima, ale z innymi danymi adresowymi, zostanie on zaimportowany do Comarch ERP Optima jako nowy kontrahent. Nie działa wówczas blokada sprawdzania występowania podobnych kontrahentów w Comarch ERP Optima.

Rabaty Kontrahenta

Jeżeli w Konfiguracji Comarch ERP Optima Detal, w sekcji Ustawienia ogólne  zaznaczono parametr Pobieraj rabaty kontrahenta to podczas sprzedaży na stanowisku detalicznym, po wybraniu kontrahenta na Paragon pobierane są rabaty lub ceny kontrahenta, zdefiniowane w programie Comarch ERP Optima. Rabaty liczone są w oparciu o cenę towaru przesłaną podczas synchronizacji do stanowiska. Przy każdorazowej zmianie Kontrahenta na Paragonie, upusty będą aktualizowane zgodnie z jego warunkami handlowymi ustalonymi w Comarch ERP Optima.

Uwaga
Jeżeli dla rabatu (typu stała cena) w Comarch ERP Optima ustawiona jest inna waluta niż "PLN", wówczas rabat taki nie będzie uwzględniany w Detalu.

Uwaga
Wprowadzenie rabatu poprzez funkcję Rabat pozycji lub Rabat paragonu spowoduje wykasowanie upustu Kontrahenta. Aby go przywrócić należy ponownie wybrać Kontrahenta na dokument.

Uwaga
W przypadku rabatów pobieranych z Comarch ERP Optima nie jest kontrolowany maksymalny rabat operatora.

W przypadku pracy z drukarką fiskalną w trybie On- Line, ze względu na pobieranie rabatów, wybór Kontrahenta na Paragon możliwy będzie tylko do momentu dodania pierwszej pozycji. Jeżeli wprowadzono już pozycje, a użytkownik chce skorzystać z warunków handlowych Kontrahenta należy wykonać storno lub anulować dokument i rozpocząć Paragon na nowo.

 
Kontrola stanów

Podczas sprzedaży w  programie Comarch ERP Optima Detal możliwa jest kontrola dostępności towarów i kaucji  w magazynie przypisanym do stanowiska.

W zależności od ustawień w Konfiguracji Detalu/ Ustawienia ogólne sprzedaż ilości większej niż dostępna może być blokowana (parametr Kontrola stanów magazynowych) lub dopuszczalna, ale poprzedzona stosownym ostrzeżeniem (parametr  Informacja o brakach).

Stan towaru/ kaucji w magazynie wyliczany jest zgodnie z następującym algorytmem:

Ilość dostępna = N- X- Y gdzie:

N – ilość dostępna na bieżący dzień w magazynie w Comarch ERP Optima,

X – ilości na dokumentach wystawionych w Detalu na poszczególnych stanowiskach i nie wczytanych jeszcze do Comarch ERP Optima oraz

Y– ilości na Paragonach będących w edycji na wszystkich stanowiskach w Detalu.

Uwaga
W przypadku Paragonów będących w edycji na innym stanowisku ostatnia pozycja nie jest uwzględniana podczas obliczania ilości dostępnej.

Kontrola dostępności towarów w magazynie dotyczy zarówno pozycji sprzedawanych w jednostce podstawowej, jak i pozycji, na których wybrano inną (pomocniczą) jednostkę miary. Algorytm stosowany do wyliczenia ilości dostępnych jest analogiczny jak opisano powyżej, ale dla pozycji występujących na dokumentach w jednostkach pomocniczych najpierw następuje odpowiednie przeliczenie ilości na jednostkę podstawową.

Uwaga
Braki w komunikatach zawsze wyrażone są w jednostce podstawowej towaru.

Jeżeli w Konfiguracji zaznaczono parametr Kontrola stanów magazynowych i towaru nie ma w magazynie lub ilość dostępna jest niewystarczająca, podczas wystawiania Paragonu program wygeneruje komunikat: Nie można dodać pozycji na paragon. Brak x,xxxx j.m. w magazynie. W efekcie towar nie zostanie dodany na Paragon.

W przypadku, gdy towar jest dostępny w magazynie, ale w ilości mniejszej od 1 podczas próby dodania towaru na dokument pojawi się komunikat: Nie można dodać pozycji o ilości 1,0000. Pozostało 0,xxxx j.m. w magazynie. Proszę wpisać ilość spełniającą kryterium. Po zatwierdzeniu komunikatu pojawi się okno umożliwiające wpisanie mniejszej ilości.

Jeżeli podczas zmiany ilości na pozycji wprowadzona zostanie liczba większa niż dostępna program wygeneruje komunikat: Nie można zmodyfikować pozycji. Brak x,xxxx j.m. w magazynie po czym zostanie wyświetlone okno zmień ilość w celu zmodyfikowania ilości lub wycofania się z tej akcji.

Uwaga
Kontrola dostępności działa zarówno dla towarów jak i kaucji, dlatego jeżeli brakuje kaucji powiązanej z towarem przez schemat opakowań, wówczas zarówno towar, jak i kaucja nie zostaną dodane na Paragon lub nie zostanie zmieniona ilość (w zależności od wykonywanej akcji).

Uwaga
Stany nie będą ponownie sprawdzane przy zatwierdzaniu dokumentu, dlatego jeśli w międzyczasie sprzedano towar na innym stanowisku lub został on wydany w Comarch ERP Optima, mogą pojawić się braki podczas synchronizacji.

Jeżeli w Konfiguracji zaznaczono parametr Informacja o brakach i w magazynie brak towaru/kaucji lub ilość dostępna jest niewystarczająca użytkownik podczas sprzedaży otrzyma informację: Brak x,xxxx j.m. W magazynie. Mimo to możliwe będzie dodanie towaru.

Sprawdzanie stanów na żądanie

Oprócz bieżącej kontroli stanów podczas dodawania towaru na dokument lub podczas zmiany ilości/wartości pozycji, możliwe jest również sprawdzanie stanów na żądanie w  magazynie własnym oraz w innych magazynach. Stany dowolnego towaru/ kaucji można sprawdzić za pomocą przycisku funkcyjnego Sprawdź stan, który należy dodać w sekcji Przyciski na oknie sprzedaży. Przycisk ten jest ponadto dostępny z poziomu okna Lista towarów/ Lista kaucji. 

Przycisk funkcyjny  wywołuje okno, w którym po wyszukaniu towaru/ kaucji wyświetlany jest aktualny stan na magazynie przypisanym do danego stanowiska oraz na innych magazynach, o ile operator w Comarch ERP Optima w Konfiguracji programu/ Detal/ Funkcje Pracowników  ma włączony parametr Podgląd stanu na wszystkich magazynach.

Jeżeli funkcja sprawdzania stanu zostanie wywołana z poziomu Paragonu, w oknie Stan magazynowy domyślnie podpowie się stan pozycji, na której aktualnie znajduje się kursor (z możliwością wyszukania i sprawdzenia innego kodu).

Okno Stan magazynowy wywołane przyciskiem funkcyjnym Sprawdź stan

Funkcja Sprawdź stan wywołana z poziomu Listy towarów lub Listy kaucji umożliwia sprawdzenie stanu dla pozycji, na której aktualnie ustawiony jest kursor. Po wybraniu przycisku pojawi się okno ze stanami wybranego towaru.

Uwaga
Wyliczony stan jest aktualny tylko na dany moment, przy ponownym wyświetleniu zostanie wyliczony na nowo..
KASA

W module Comarch ERP Optima Detal dostępne są opcje przyjmowania wpłat i rejestrowania wypłat.

Wpłata

 wystawianie dokumentów KP – po wciśnięciu przycisku wyświetlane jest okno, gdzie można wprowadzić kwotę zapisu oraz jego opis. Możliwe jest również wystawienie dokumentu KP na kontrahenta wybranego z listy. W dolnej części okna widoczne są przyciski odpowiadające poszczególnym formom płatności. Wciśnięcie przycisku (po wprowadzeniu kwoty) spowoduje uaktywnienie przycisku Zakończ powodującego zatwierdzenie zapisu kasowego:

 • zapis jest tworzony w bieżącym raporcie kasowym, w rejestrze skojarzonym z wybraną formą płatności,
 • zapis jest tworzony zawsze z datą bieżącą,
 • zapis jest tworzony na kontrahenta !Nieokreślonego! lub kontrahenta wybranego z listy,
 • numer zapisu jest zgodny ze schematem określonym w konfiguracji Comarch ERP Optima (Konfiguracja firmy/ Detal/ Stanowiska, na karcie stanowiska pole Definicja KP).

Drukuj – podczas wprowadzania dokumentu KP/ KW istnieje możliwość wydruku kwitu (wydruk kierowany jest na drukarkę ustawioną w systemie operacyjnym jako domyślna).

Okno wpłaty

Opcja jest aktywna jeśli w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników operator otrzymał prawo do wykonywania wpłaty do kasy.

Wypłata

 wstawianie dokumentów KW – zasady wystawiania dokumentów KW są identyczne jak w przypadku dokumentów KP.

Okno wypłaty

Opcja jest aktywna jeśli w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników operator otrzymał prawo do wykonywania wypłaty z kasy.

Stan kasy

Operator, który w Comarch ERP Optima (Konfiguracja programu/ Detal/ Funkcje Pracowników) ma włączony parametr Podgląd stanu kasy poprzez przycisk  ma dostęp do informacji dotyczących stanu kasy dla Operatora/ Stanowiska w rozbiciu na poszczególne formy płatności zdefiniowane w Comarch ERP Optima (Konfiguracja firmy/ Detal/ Stanowiska, formy płatności dla detalu).

Uprawnienia pracownika zdefiniowane w Comarch ERP Optima (Konfiguracja programu/ Detal/ Funkcje Pracowników) zezwalają na dostęp do:

 • Podgląd dokumentów własnych – płatności związanych wyłącznie z aktualnie zalogowanym operatorem,
 • Podgląd dokumentów wszystkich – stanu kasy w odniesieniu do stanowiska lub operatora.

Okno stanu kasy

Raport fiskalny

– funkcja umożliwia wydrukowanie raportu dobowego/ okresowego na drukarce fiskalnej. W zależności od otrzymanego prawa do wykonywania Raportu fiskalnego/ Raportu okresowego (Konfiguracja programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników)  użytkownik może wykonać:

Raport fiskalny

Raport okresowy – wykonywany jest w przedziale czasowym zdefiniowanym przez użytkownika:

Raport okresowy

Funkcja jest dostępna jest tylko w przypadku, gdy w konfiguracji Comarch ERP Optima Detal została zdefiniowana drukarka fiskalna.
Obsługa opakowań zwrotnych

Obsługa opakowań zwrotnych

W Comarch ERP Optima Detal użytkownik ma możliwość obsłużenia sprzedaży towarów wraz z opakowaniami zwrotnymi, wprowadzania na dokument kaucji niepowiązanych z towarem, jak również możliwość przyjęcia zwrotu kaucji od klienta.

Sprzedaż towarów z kaucją

W przypadku, gdy na Paragonie występują kaucje okno Paragonu podzielone będzie na dwie części: część z pozycjami towarowymi oraz część z pozycjami kaucyjnymi. Jeżeli na Paragonie nie zostanie dodana żadna pozycja związana z opakowaniami, wówczas część Kaucje będzie niewidoczna.

Kaucje mogą być dodawane na Paragon na trzy sposoby:

 1. automatycznie – jeśli towar, który wybrano do sprzedaży miał w Comarch ERP Optima przypisany schemat opakowań,
 2. poprzez wybranie opakowania z listy kaucji wywoływanej za pomocą przycisku  ,
 3. poprzez wpisanie i potwierdzenie klawiszem <ENTER> kodu kaucji w sekcji Wyszukiwanie.

Uwaga
Opakowania zwrotne można wprowadzać na dokument tylko w ich jednostce podstawowej.

Paragon z kaucjami

W przypadku kaucji powiązanych z towarem za pomocą schematu opakowań, jeżeli zmieniona zostanie ilość lub jednostka miary towaru, opakowania zwrotne zostaną automatycznie przeliczone. Analogicznie po usunięciu towaru powiązanego z opakowaniem zwrotnym, kaucja również zostanie usunięta.

Uwaga
Zmiana pozycji powiązanej z kaucją zawsze powoduje ponowne przeliczenie kaucji. Dlatego wszelkie zmiany wykonane uprzednio na pozycji kaucyjnej nie zostaną w takim przypadku zachowane.

Uwaga
Udzielenie Rabatu pozycji lub Rabatu paragonu nie będzie dotyczyć kaucji.

Jeżeli program pracuje z drukarką fiskalną w trybie On-line opakowania zwrotne nie będą dodawane na paragon fiskalny od razu, tak jak jest to w przypadku towarów. Będą one drukowane dopiero po zakończeniu paragonu w części niefiskalnej. Z tego powodu w sekcji Kaucje wyjątkowo działał będzie przycisk Usuń pozycję. Nie będzie natomiast możliwe wykonanie Storna pozycji będącej kaucją

Uwaga
Storno pozycji towarowej powiązanej z kaucją oraz Storno paragonu powoduje, że kaucje są odpowiednio usuwane.

Płatności do kaucji

Jeżeli na Paragonie występują opakowania zwrotne wartość do zapłaty będzie wyliczana jako suma wartości pozycji towarowych oraz pozycji kaucyjnych. W przypadku płatności różnymi formami płatności, najpierw tworzone są zapisy związane z paragonem (płatność za towar), a następnie płatności związane z kaucjami.

Przykład

Wystawiono Paragon na kwotę 320 zł (kwota zawiera 20 zł kaucji).
Klient wpłaca 100 zł gotówką, a resztę przelewem.
Płatności po zaimportowaniu dokumentów do Comarch ERP Optima będą wyglądać następująco:

 1. Powstanie rozliczony zapis kasowy gotówkowy do Paragonu na kwotę 100 zł,
 2. Powstanie zdarzenie w Preliminarzu płatności za Paragon w kwocie 200 zł, z formą płatności przelew,
 3. Powstanie zdarzenie w Preliminarzu płatności za Kaucje na kwotę 20 zł, z formą płatności przelew.

Uwaga
Jeżeli na Paragonie występować będą tylko Kaucje próba zapłaty za Paragon zakończy się komunikatem: Nie można dokonać zapłaty ponieważ na paragonie znajdują się tylko kaucje.

Przyjęcie kaucji

Oprócz sprzedaży towarów z kaucją w programie Comarch ERP Optima Detal możliwe jest także przyjęcie kaucji od klienta na dokumencie Przyjęcia kaucji (PKA).

Numerację dokumentów PKA Użytkownik ustalić powinien w Comarch ERP OptimaKonfiguracja firmy/ Detal/ Stanowiskapolu Definicja PKA. W przypadku, gdy w Konfiguracja firmy/ Detal/ Stanowiska  nie ustalono schematu numeracji dla dokumentów PKA, podczas próby utworzenia takiego dokumentu pojawi się komunikat: Nie ustawiono schematu numeracji dla dokumentu przyjęcia kaucji.

Aby wystawić dokument PKA w Comarch ERP Optima Detal należy w oknie sprzedaży wybrać przycisk funkcyjny

Przyjęcie kaucji . Po wybraniu tej opcji okno Paragonu przełączy się w tryb Przyjęcie kaucji. Należy dodać na dokument przyjmowane opakowania zwrotne wybierając je z listy kaucji wywoływanej za pomocą przycisku Lista kaucji lub wprowadzając kod kaucji w sekcji Wyszukiwanie.

Dla Przyjęcia kaucji działają następujące klawisze funkcyjne:

 • Lista kaucji – możliwość wybrania kaucji z listy,
 • Kontrahent – możliwość wskazania konkretnego kontrahenta,
 • Usuń pozycję – kasowanie pozycji z PKA,
 • Zmień ilość – możliwe wprowadzenie ilości zwracanych opakowań,
 • Zmień cenę – możliwe wpisanie nowej ceny,
 • Anuluj PKA – umożliwia wycofanie się z dokumentu,
 • Zakończ – rozlicza dokument PKA domyślną formą płatności,
 • Zapłać – otwiera okno płatności z dostępnymi formami płatności.

W oknie zapłaty dostępna jest opcja Drukuj – po jej wybraniu dokument PKA zostanie wydrukowany na zwykłej drukarce.

Uwaga
Na dokumencie PKA nie można stornować pozycji, udzielać rabatów, ani przełączać paragonów.

Po zatwierdzeniu dokumentu okno Przyjęcie kaucji przełączy się z powrotem w tryb wystawiania Paragonu.
Okno wystawiania paragonu

Jeśli w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima Detal/Ustawienia ogólne/Liczba otwartych paragonów jest równa 1, wówczas po zalogowaniu widoczne jest od razu okno wystawiania paragonu.

Uwaga
Podczas pracy z jednym paragonem nie jest dostępna funkcja: Przełącz paragon.

Wszystkie sekcje okna Paragonu (Paragon, Podsumowanie Paragonu, Wyszukiwanie, Lista towarów, Przyciski – funkcyjne/ towarów, Klawiatura) są pomocne przy wystawianiu Paragonów. Natomiast cała logika działania programu opiera się na opisanych poniżej Przyciskach funkcyjnych. W zależności od ustawienia dla drukarki fiskalnej w Konfiguracji Detalu (okno startowe programu, przycisk Zaloguj do konfiguracji) – moduł może współpracować z drukarką w trybie off-line lub on‑line. Wybrany sposób pracy znacząco wpływa na dostępne funkcje i sposób ich działania.

Wybór trybu współpracy Comarch ERP Optima Detal z drukarką fiskalną (on-line/off-line)
Zmiany kasowe

Aby ułatwić Użytkownikom Comarch ERP Optima Detal rozliczanie kasjerów pracujących na stanowisku w programie dostępna jest funkcjonalność rejestrowania i rozliczania zmian.

Otwarcie zmiany

Jeśli w Konfiguracji Detalu/ Ustawienia ogólne zaznaczono parametr Otwarcie/ zamknięcie zmian, operator logujący się do programu ma prawo do otwarcia zmiany (w Comarch ERP Optima Konfiguracja programu/ Detal/ Funkcje pracowników) oraz nie została jeszcze otwarta zmiana, podczas logowania pojawi się okno Otwarcie zmiany.

Otwarcie zmiany

W oknie wyświetlana jest aktualna kwota na stanowisku (jest to kwota przeniesienia z poprzednio zamkniętej zmiany). Operator otwierający zmianę może dokonać dodatkowej wpłaty gotówki wprowadzając odpowiednią wartość w polu Wpłata początkowa. Na oknie otwarcia zmiany dostępne są przyciski:

Zatwierdź – zmiana jest otwierana zgodnie z wprowadzonymi kwotami (Aktualna kwota na stanowisku + Wpłata początkowa), a operator zostaje zalogowany do okna sprzedaży.

Anuluj – wycofanie się z otwarcia zmiany. Po wybraniu opcji anuluj kasjer zostanie zalogowany do programu, ale nie będzie miał możliwości wystawiania dokumentów.

Utwórz KP – możliwe utworzenie dokumentu KP na kwotę wprowadzoną w polu Wpłata początkowa. Na dokumencie KP utworzonym podczas otwarcia zmiany pojawi się opis Wpłata przy rozpoczęciu zmiany.

Jeżeli dodatkowa wpłata, jaką otrzymał kasjer, została wprowadzona wcześniej w Comarch ERP Optima, wówczas po wpisaniu tej kwoty w pole Wpłata początkowa należy wcisnąć przycisk Zatwierdź. W przeciwnym wypadku KP zostanie przesłane do systemu Comarch ERP Optima, więc wpłata do kasy będzie zdublowana.

Uwaga
Jeżeli zmiana nie została otwarta operatorzy nie posiadający prawa do jej otwarcia nie będą mogli zalogować się do programu. Podczas próby logowania pojawi się komunikat Operator nie ma prawa do otwarcia zmiany.

Uwaga
W przypadku, gdy data bieżąca jest późniejsza niż data ostatnio otwartej (nie zamkniętej) zmiany, podczas logowania pojawi się informacja: Aktualnie otwarta jest zmiana nr ……… z dnia RRRR-MM-DD.

Po otwarciu zmiany można realizować sprzedaż na stanowisku. Wszyscy operatorzy logujący się do programu pracują na tej samej zmianie do momentu jej zamknięcia.

Zamknięcie zmiany

Aby rozliczyć zmianę należy wybrać przycisk , który wywołuje okno podsumowujące aktualną zmianę. Prawo do zamknięcia zmiany mają wyłącznie operatorzy, którym w Konfiguracji programu/ Detal/ Funkcje Pracowników zaznaczono parametr Zamknięcie zmiany.

Zamknięcie zmiany

Okno zamknięcia zmiany zawiera podsumowanie transakcji wykonanych od momentu otwarcia zmiany.

W nagłówku okna widnieje nr kolejny zmiany wraz z datą oraz godziną otwarcia. Okno podzielono na dwie części – Sprzedaż oraz Wpłaty i wypłaty, gdzie:

 • Sprzedaż – wartość sprzedaży towarów i usług na Paragonach,
 • Kaucje – kwoty przyjęte – wartość kaucji z Paragonów,
 • Kaucje – kwoty wydane – wartość kaucji z dokumentów przyjęcia kaucji PKA,
 • Kwota z przeniesienia – kwota zamknięcia poprzedniej zmiany,
 • Wpłata początkowa – wpłata dokonana podczas otwarcia zmiany,
 • Płatności dokumentów – zestawienie płatności wynikające z transakcji PA (paragonów) i  PKA (przyjęcia kaucji) w rozbiciu na formy płatności,
 • Wpłaty KP – podsumowanie wartości z dokumentów KP,
 • Wypłaty KW – podsumowanie wartości z dokumentów KW,
 • Gotówka w kasie – suma gotówki w kasie z uwzględnieniem stanu na otwarcie zmiany, płatności nieodroczonych o typie gotówka, oraz dokumentów KP, KW.

Przykład

Zmiana nr 3/2009 z dnia 21-10-2009 została otwarta ze stanem kasy = 350,00 zł (300,00 zł kwota z przeniesienia + 50,00 zł wpłata początkowa).

W trakcie trwania zmiany zrealizowano sprzedaż towarów, usług i kaucji na łączną kwotę 509,50 zł (sprzedaż 459,50 zł + sprzedaż kaucji 50,00 zł) oraz przyjęto kaucji za kwotę 30,00 zł.

Ostateczny utarg wyniósł zatem = 479,50 zł (509,50 zł – 30,00 zł) – co będzie równe wartości podsumowującej tabelkę płatności  .

Na stanowisku wykorzystywane są 4 różne formy płatności: Gotówka, Przelew, Karta oraz Bon. Z czego: Gotówka, Karta oraz Bon to formy płatności, które (w Comarch ERP Optima Konfiguracja firmy/ Kasa i Bank/ Formy płatności) mają ustalony nieodroczony termin płatności (0 dni) oraz typ – gotówka. Formy płatności z terminem nieodroczonym o typie gotówka będą liczone jako gotówka przyjęta/wydana do/z kasy.

W trakcie zmiany 3/2009 przyjęto:
Gotówką 20,00 zł
Przelewem  300,00 zł
Kartą 59,50 zł
Bonem 100,00 zł

Suma płatności to 479,50 zł, ale przelew 300,00 zł jako płatność odroczona nie będzie wliczony w stan gotówki w kasie- stąd otrzymujemy 179,50 zł (479,50 zł – 300,00 zł).

Dodatkowo w trakcie zmiany 3/2009 przyjęto wpłaty na łączną kwotę 50,00 zł, oraz zrealizowano wypłaty z kasy na łączną kwotę 150,00 zł, co w ostatecznym rozrachunku daje wypłatę = 100,00 zł (50,00 zł KP – 150,00 zł KW).

Gotówka w kasie = stan otwarcia zmiany + suma płatności nieodroczonych o typie gotówka +/‑ wpłaty/wypłaty.

Zatem w przykładzie otrzymamy:

Gotówka w kasie = 350,00 zł + 179,50 zł – 100,00 zł (wypłaty)

 • Wypłata końcowa – z poziomu okna przed zamknięciem zmiany można wypłacić część lub całość kwoty (Gotówka w kasie) wybierając przycisk Wypłata. Otwierane jest wówczas okno analogiczne jak przy otwarciu zmiany, w którym należy podać wypłacaną kwotę i zatwierdzić wypłatę.

Wypłata końcowa

Z poziomu okna możliwe jest również wygenerowanie dokumentu KW na kwotę wprowadzoną w polu Wypłata końcowa z opisem Wypłata przy zakończeniu zmiany.

Po wypłaceniu gotówki okno wypłaty zostanie zamknięte, a na raporcie zmianowym w polu Wypłata końcowa pojawi się odpowiednia wartość.

 • Pozostaje – w polu pozostaje pojawia się ostateczny stan kasy, a zatem wartość Gotówki w kasie pomniejszona o wartość Wypłaty końcowej. 

Raport zmianowy można wydrukować wybierając przycisk  na drukarce zwykłej lub fiskalnej (jeżeli w Konfiguracji Detalu/ Ustawienia ogólne zaznaczono parametr Drukowanie raportów zmianowych na drukarce fiskalnej).

– po wybraniu przycisku dostępnego w oknie zmiana jest zamykana, po czym następuje wylogowanie operatora z programu. Kwota zamknięcia zostanie wyświetlona jako Aktualny stan kasy podczas otwarcia kolejnej zmiany.

Lista zamkniętych zmian oraz szczegółowe raporty operatorów dostępne są po wybraniu opcji Zestawienia/ Zmiany (co zostało szerzej opisane w rozdziale 6.2.3.  „Zestawienie zmian kasowych”).

 – wybranie opcji Anuluj zamyka okno rozliczenia zmiany. Wszelkie akcje wykonane w celu zamknięcia zmiany (Wypłata końcowa, dokument KW) zostaną anulowane.
Wyszukiwanie

Sekcja umożliwia dodawanie towarów na Paragon.

Jeżeli sprzedaż odbywa się z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych warto aktywować parametr Kursor zawsze w polu wyszukiwania, dostępny w Opcjach ogólnych  konfiguracji układu ekranu . Wówczas bez względu na wykonaną akcję kursor wraca do pola edycyjnego, gdzie wpisywany jest kod towaru:

Kursor zawsze w polu wyszukiwania

 

Operacja dodawania pozycji na Paragon z wykorzystaniem sekcji Wyszukiwanie odbywa się poprzez wprowadzenie poprawnego kodu towaru i zatwierdzenie go przyciskiem <Enter> lub ikoną . Wpisanie błędnego kodu skutkuje komunikatem: Nie znaleziono towaru.

Użytkownik może wczytywać w polu edycyjnym zarówno domyślny kod EAN produktu, jak i kody dodatkowe przypisane do towaru w Comarch ERP Optima na zakładce [Jednostki i kody]. Po wczytaniu i zatwierdzeniu kodu na Paragon zostanie wprowadzona pozycja z jednostką miary przypisaną do danego kodu oraz ceną wyliczoną zgodnie z przelicznikiem określonym w definicji jednostki na towarze.

Ponadto w sekcji jest możliwa obsługa 13-znakowych kodów wagowych za pomocą czytnika kodów kreskowych. Obsługiwane kody wagowe z prefiksem 27 lub 29. Aby obsługa była możliwa karta towaru w Comarch ERP Optima Detal powinna posiadać 4-cyfrowy kod EAN. Odczytywany za pomocą czytnika kod wagowy zawiera ten 4-cyfrowy kod EAN, po nim identyfikowana jest odpowiednia karta towaru i pozycja jest wprowadzana na paragon.  Kod wagowy zawiera również wagę towaru, która zostanie wpisana do pola Ilość dla wprowadzonej pozycji na paragonie.