Kaucje

Aby możliwa była sprawna obsługa kaucji w programie Comarch ERP Optima Detal, w oknie sprzedaży można umieścić przycisk funkcyjny Lista kaucji, który umożliwi wywołanie listy opakowań zwrotnych w dodatkowym oknie. Lista jest przydatna podczas sprzedaży towarów z opakowaniami zwrotnymi, zwłaszcza jeżeli w Comarch ERP Optima nie powiązano towarów z kaucjami za pomocą schematów opakowań. Listę kaucji można również wykorzystywać podczas tworzenia dokumentu Przyjęcia kaucji od klienta.

W oknie opakowań dostępne są kolumny Kod, Nazwa, Nr katalogowy, Kod EAN, Cena, VAT, Dostawca, Opis, JM (jednostka miary) – użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami ma możliwość wyboru wyświetlanych kolumn (więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj).

Lista kaucji jest przenoszona do Comarch ERP Optima Detal podczas synchronizacji zgodnie z informacjami zdefiniowanymi po stronie Comarch ERP Optima.

Lista kaucji

W oknie dostępne są przyciski:

  • Wybierz – zaznaczone opakowanie zwrotne dodawane jest na Paragon/ Przyjęcie kaucji, okno pozostaje aktywne.
  • Wybierz i zamknij – zaznaczone opakowanie zwrotne dodawane jest na Paragon/ Przyjęcie kaucji, okno zostaje zamknięte.
  • Zamknij – okno jest zamykane bez wykonania żadnej akcji.
  • Szukaj – w pole można wpisać dowolny ciąg znaków. Po zatwierdzeniu przyciskiem Szukaj program zawęża listę opakowań zwrotnych do takich, które zawierają podany ciąg.
  • Sprawdź stan umożliwia sprawdzenie stanu dla pozycji, na której aktualnie ustawiony jest kursor. Po wybraniu przycisku pojawi się okno ze stanami wybranego opakowania zwrotnego.Sprzedaż usług złożonych

Funkcjonalność usług złożonych, dostępna dotychczas w Comarch ERP Optima i polegająca na automatycznym generowaniu dokumentów rozchodowych (RW) dla składników usługi złożonej, została udostępniona również w module Detal. Dokumenty magazynowe są generowane podczas synchronizacji dokumentów do Comarch ERP Optima w zależności od konfiguracji stanowiska detalicznego. Rozchód Wewnętrzny jest tworzony dla domyślnej receptury usługi złożonej. W przypadku braku receptury domyślnej dokument RW nie zostanie utworzony.

Konfiguracja

Aby uruchomić funkcjonalność, należy zaznaczyć parametr Dodaj składniki usług złożonych, który jest dostępny w ustawieniach stanowiska w Comarch ERP Optima (Konfiguracja/ Firma/ Detal/ Stanowiska).

W zależności od ustawień parametrów dotyczących dokumentów magazynowych, podczas synchronizacji dokumenty będą generowane w następujący sposób:

 – podczas synchronizacji wygenerowane zostaną dokumenty magazynowe – WZ dla towarów oraz RW dla składników usługi złożonej (pod warunkiem, że usługa posiada domyślną recepturę). W przypadku braku składników na magazynie dokument nie zostanie utworzony, a w logu synchronizacji wyświetli się informacja o brakach.

 – w przypadku takiej konfiguracji dokumenty magazynowe nie zostaną utworzone, jednak na paragon zostanie przeniesiona informacja o recepturze usługi złożonej. Dzięki temu podczas ręcznego generowania dokumentów magazynowych w Comarch ERP Optima zostanie utworzone zarówno Wydanie Zewnętrzne, jak i Rozchód Wewnętrzny. Jeżeli w programie Comarch ERP Optima w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu paragony mają zaznaczoną opcję pobranie, podczas synchronizacji dokumentów z Detalu sprawdzane będą stany magazynowe dla składników usługi złożonej, która jest na paragonie.

 – dokumenty magazynowe nie zostaną utworzone, a na dokumencie handlowym nie będzie informacji o składnikach usługi złożonej.

Uwaga
Jeżeli w konfiguracji Detalu włączono kontrolę stanów magazynowych lub informację o brakach, podczas sprzedaży usług złożonych nie są sprawdzane stany magazynowe dla składników tej usługi. O braku towarów użytkownik zostanie poinformowany podczas synchronizacji dokumentów do Comarch ERP Optima.

Uwaga
Jeśli w Detalu został skorygowany dokument posiadający usługę złożoną, aby zwrócić składniki usługi na magazyn należy wykonać ręczną korektę do RW w Comarch ERP Optima.

 
Przekazanie rachunku

Jeżeli operator pracujący na stanowisku ma otwarte Paragony i z jakiegoś powodu nie może osobiście zrealizować do końca sprzedaży ma możliwość przekazania paragonów (wszystkich bądź wybranych) innemu użytkownikowi.

Uwaga
Podczas pracy z jednym paragonem nie jest dostępna funkcja Przekazywania paragonów.

Przekazanie paragonów odbywa się za pomocą przycisku funkcyjnego , dlatego aby możliwe było korzystanie z funkcji z poziomu okna sprzedaży należy umieścić przycisk Przekaż paragony w wykorzystywanej podczas pracy sekcji przycisków.

Uwaga
Przycisk Przekaż paragony jest aktywny tylko w przypadku, gdy:

  • zalogowany operator ma prawo do przekazywania paragonów (w Comarch ERP OptimaKonfiguracji programu/ Detal/ Funkcje Pracowników zaznaczono opcję Przekazanie paragonów), oraz
  • na stanowisku zalogowany jest więcej niż jeden operator (funkcja Przeloguj).

Przekazać paragony użytkownik może zarówno podczas edycji Paragonu wybierając przycisk Przekaż paragony w oknie sprzedaży lub po wybraniu opcji Przełącz paragon w oknie wyboru Paragonu, gdzie również dostępny jest przycisk Przekaż paragony.

Po wybraniu opcji przekazania rachunku innemu operatorowi pojawia się okno z otwartymi Paragonami operatora. Spośród otwartych Paragonów można wybrać konkretne, które mają zostać przekazane innemu użytkownikowi.  Wybrane Paragony na liście będą wyróżnione czerwoną czcionką.

Oprócz wskazania Paragonów do przekazania, należy również wybrać operatora, który ma je kontynuować. Można to uczynić wprowadzając kod operatora w polu  Operator   lub za pomocą przycisku Wybierz, który wywołuje okno z listą operatorów.

Po wybraniu operatora przejmującego wskazane do przekazania Paragony należy wcisnąć przycisk Przekaż. Po tej akcji Paragony zostaną przekazane wybranemu użytkownikowi, a program powróci do okna wyboru Paragonu.

Okno przekazania paragonów

Jeżeli operator ma otwarte Paragony, których nikomu nie przekazał podczas próby wylogowania z programu pojawi się okno z komunikatem: Czy chcesz przekazać otwarte paragony innemu operatorowi? w oknie komunikatu dostępne są przyciski:

  • Przekaż paragony – wywołuje okno Przekazania paragonów,
  • Anuluj paragony – w następstwie otwarte Paragony będą anulowane,
  • Anuluj – wycofanie akcji Wyloguj.

Uwaga
Po przekazaniu Paragonu – operator, który przejął i zakończył wystawianie dokumentu będzie widniał w kolumnie Operator w Zestawienia/ Paragony. Analogicznie płatność do Paragonu będzie przypisana do tego operatora.