Informacje bieżące

Zadaniem okna Informacji bieżących jest przedstawienie skonsolidowanej informacji o stanie firmy na chwilę (dzień) wywoływania raportu, czyli po uruchomieniu (przeliczeniu) okna Informacje o firmie. Dla analiz, które mają podpięty termin o typie „czasowy” (np. 5 dni przed terminem i 5 dni po terminie) są wyświetlane pozycje spełniające warunek analizy w dniu zgodnym z datą bieżącą oraz dodatkowo w zadanym zakresie wokół tej daty. Zestaw informacji jest wspólny dla całego programu. Oprócz tego każdy operator może mieć skonfigurowany własny zestaw informacji, który może oglądać (księgowemu wystarczy informacja o nie wysłanych deklaracjach VAT, PIT, czy CIT; kadrowiec będzie potrzebował informacji o pracownikach, którzy muszą zrobić nowe badania lekarskie; handlowiec może potrzebować informacji o przeterminowanych rezerwacjach i zamówieniach; każdy będzie potrzebował informacji o dzisiejszych zadaniach - jeśli korzysta z modułu CRM). Lista Informacji bieżących zawiera zdefiniowane domyślnie gałęzie, odpowiadające modułom programu Comarch ERP Optima, z uwzględnieniem modułów, na które użytkownik posiada wykupione moduły. Do każdej gałęzi podpięte są standardowe analizy (wykresy), obrazujące stan różnych aspektów działalności firmy: stan kasy, przeterminowane należności, niezrealizowane deklaracje podatkowe, zobowiązania wobec dostawców i inne. Przycisk  wyświetla formularz informacji bieżącej, która aktualnie jest podświetlona na liście. Do listy Informacji bieżących nie można dodawać nowych pozycji, ani usuwać już istniejących. Formularz Informacji bieżącej składa się z dwóch zakładek: [Ogólne][Dodatkowe]. Zakładka [Ogólne] zawiera następujące informacje: Moduł – nazwę modułu (gałęzi), do której podpinamy informację. Domyślnie proponowany jest moduł, który był podświetlony w momencie inicjalizacji formularza. Zmianę modułu wykonujemy poprzez wybór ze zdefiniowanej listy. Lista ta zawiera moduły, na które użytkownik posiada wykupione moduły i które są włączone na liście modułów. Pole nieaktywne. Kod – kod informacji, unikalny w skali całej bazy danych. Pole nieaktywne. Nazwa – opis informacji. Opis ten jest wyświetlany jako informacja bieżąca. Pole nieaktywne. Wykres – analiza (wykres) obrazująca dany typ informacji. Lista wykresów standardowych jest nieedytowalna

Lista informacji bieżących

Termin domyślny – zaznaczenie tego pola powoduje przypisanie terminu, który dla danego typu informacji jest przypisany domyślnie. Odznaczenie tego pola wyboru powoduje odblokowanie klawisza  - jego wciśnięcie powoduje wyświetlenie listy zdefiniowanych terminów, z której można wybrać inny termin. Lista terminów jest dostępna w Konfiguracji programu/ Ogólne/ Terminy, jak również może być aktualizowana z tego poziomu. Zakładka [Dodatkowe] zawiera informacje dotyczące operatora, który daną informację założył/zmodyfikował oraz datę założenia/modyfikacji.