Rozrachunki na kontach

W module Księga Handlowa i Księga Handlowa Plus istnieje możliwość parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych. https://www.youtube.com/watch?v=7mFXyTXQNtE

Lista dekretów nierozrachowanych/rozrachowanych

Proces rozrachowania

Istnieje możliwość częściowego rozrachowania, które polega na tym, że w kolumnie Do rozrachowania użytkownik ma możliwość ręcznego wpisania kwoty, która ma być rozrachowana z dekretu. W przypadku rozrachowania całego dekretu nie ma potrzeby modyfikowania tej kolumny. Natomiast w sytuacji rozrachowania dekretu z np. dwoma innymi na fragment kwoty lub gdy jeden dekret ma być częściowo rozrachowany z drugim również częściowo, należy zmodyfikować dla obu dekretów kolumnę Do rozrachowania i wpisać dla każdego dekretu odpowiednią kwotę.
Uwaga
Gdy w filtrze na liście Nierozrachowane ustawiona jest waluta wszystkie, nie ma możliwości edycji kwoty w kolumnie Do rozrachowania dla rozrachunków walutowych.
Po zmianie kwoty w kolumnie Do rozrachowania automatycznie zaznaczana jest pozycja w polu wyboru pozycji oraz cała pozycja zostaje pogrubiona. Pogrubienie zwraca uwagę użytkownika, że rozrachowuje inną kwotę z dokumentu niż by mógł i, że modyfikował zapis. Po wykonaniu/ usunięciu rozrachunku w kolumnie Pozostaje Wn, Pozostaje Ma widnieje taka sama wartość co w kolumnie Do rozrachowania.

Rozrachunki między różnymi kontami w walucie PLN

Z poziomu listy rozrachunków

Z poziomu listy Rozrachunków istnieje możliwość dokonania rozrachunku między różnymi podmiotami. W filtrze pod listą obok pola Konto widoczne jest pole Konto rozrachowujące. Domyślnie po wyborze konta księgowego z planu kont, pod przyciskiem Konto, to samo konto księgowe pokazuje się w polu Konto jak i polu Konto rozrachowujące. Lista dekretów jest wtedy zawężona tylko do tego jednego konta księgowego. Jeżeli w polach wskazane jest to samo konto wtedy rozrachunek odbywa się między zapisami księgowymi tego samego konta. Jeżeli w polach Konto i Konto rozrachowujące są wskazane różne konta księgowe to na liście dekretów pojawią się zapisy jednego i drugiego konta. Można wtedy zaznaczyć np. zapis po stronie Wn danego konta i po stronie Ma dla konta rozrachowującego i je ze sobą rozrachować (dokonać wzajemnej kompensaty).
Uwaga
Pole Konto rozrachowujące jest aktywne po wybraniu konta księgowego w polu Konto.
Jeżeli w polu Konto wskazane jest konto syntetyczne 201, a w polu Konto rozrachowujące również 201, na liście dekretów pojawiają się dekrety wszystkich kont analitycznych do konta 201. Obok ikony pioruna służącego do rozliczenia widoczna jest strzałka , a po jej rozwinięciu dwie opcje do wyboru:
 • Rozrachuj dla jednego konta – powoduje rozrachowanie między zapisami tego samego konta analitycznego. Jeżeli Użytkownik zaznaczy zapisy dla różnych kont to pojawi się informacja, że rozrachunki nie zostały rozrachowane. Aby rozrachować takie zapisy należy wybrać opcję Rozrachuj dla wielu kont.
 • Rozrachuj dla wielu kont – powoduje, że w pierwszej kolejności następuje rozrachowanie zapisów między tymi samymi kontami analitycznym, a jeśli pozostaną jeszcze dekrety do rozrachowania po stronie Wn i Ma na różne konta to nastąpi dokonanie kompensaty między tymi różnymi analitykami, pod warunkiem, że mają tą samą walutę rozrachunku– w pierwszej kolejności dla dekretów o tej samej kwocie, a następnie dla dekretów o tym samym terminie płatności.
Jeżeli Konto rozrachowujące jest nieuzupełnione na liście rozrachunków pokazują się nierozrachowane dekrety dla konta wybranego w polu Konto.
Uwaga
Jeżeli na zakładce [Rozrachowane] w polu Konto mam wpisane np. 201-ABC, a w polu Konto rozrachowujące 201-XYZ, to na liście pojawiają się wszystkie rozrachowane zapisy i na konto 201-ABC i 201-XYZ.
Dodatkowo na liście dekretów rozrachowanych w sekcji pod listą jest dostępny parametr Dla różnych kont. Po jego zaznaczeniu wyświetlane są dokumenty rozrachowane pomiędzy różnymi kontami.

Z poziomu dokumentu PK i konkretnego dekretu

Z poziomu formularza dekretu można dokonać rozrachunku wchodząc na zakładkę [Rozrachunek] i ikoną plusa odwołując się do listy rozrachunków. Warunkiem dokonania rozrachunku jest to, aby całe PK się bilansowało. Po wejściu na listę rozrachunków domyślnie w polu Konto rozrachowujące podpowiada się konto z dekretu, z możliwością zmiany na inne lub puste. Istnieje możliwość wyboru dowolnego dekretu z dowolnego konta, oraz kwoty do rozrachowania. Pole Konto jest nieaktywne. Na liście pojawią się dekrety konta z dekretu i wybranych kont z listy rozrachunków. Zaznaczone rozrachunki po kliknięciu w ikonę pioruna przenoszą się na dekret. Rozrachowanie następuje tylko dla dekretów w tej samej walucie.

Automatyczne generowanie zapisu księgowego kompensaty i różnicy kursowej

W przypadku kiedy w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczony jest parametr Generowanie zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków, w momencie dokonywania rozrachunków dla dwóch różnych kont księgowych system wygeneruje zapis księgowy kompensaty, a w przypadku rozrachunków dla kont walutowych również zapis księgowy różnicy kursowej. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z generowania takiego dekretu poprzez zamknięcie odpowiedniego okna bez zapisywania zmian. W przypadku automatycznego generowania równocześnie różnicy kursowej i kompensaty można zrezygnować tylko z obu dokumentów, nie ma możliwości rezygnacji albo z różnicy albo z kompensaty. W przypadku kiedy parametr o generacji zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej nie jest zaznaczony to w celu całkowitego rozrachowywania dekretów walutowych użytkownik powinien wskazać dekret różnicy kursowej wygenerowanej w module Kasa/Bank. Dodatkowo w przypadku niezaznaczonego parametru o generacji zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z poziomu rozrachunków użytkownik powinien księgować dokumenty kompensat z poziomu modułu Kasa/Bank.
Uwaga
Dekrety kompensaty i różnicy kursowej są dodawane tylko dla bieżącego okresu obrachunkowego. Przykładowo, podczas rozliczenia dokumentów z 2017 r. dokonywanego po zalogowaniu się na okres obrachunkowy 2018, RK wygenerowana zostanie z datą 01.01.2018 r. Jeżeli użytkownik chce, aby RK powstała w okresie, w którym wystawione były dokumenty, to rozliczenia należy dokonać po zalogowaniu się na okres obrachunkowy 2017. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr Kompensaty z datą bieżącą to dekrety powstaną z data bieżącą w programie pod warunkiem, ze data ta mieści się w bieżącym okresie obrachunkowym.
Podczas rozrachowywania dekretów w walucie obcej, gdy różnica kursowa jest różna od zera, pojawia się formatka z propozycją zapisu polecenia księgowania dla powstałej różnicy kursowej.

Automatyczne generowanie zapisu księgowego różnicy kursowej i kompensaty, zakładka Różnica kursowa

Automatyczne generowanie zapisu księgowego różnicy kursowej i kompensaty, zakładka Kompensata

Uwaga
W sytuacji kiedy przy rozrachowywaniu zaznaczone są dekrety wraz z różnicą kursową i po wykonaniu rozrachunku kwota pozostała do rozrachowania będzie równa 0, pokaże się tylko okno kompensaty. Natomiast jeżeli w takim samym przypadku kwota pozostała do rozrachowania będzie większa od zera pokaże się okno z różnicą kursową i kompensatą i wygenerowane zostaną obydwa dokumenty.
Dokument – Dokument Różnicy kursowej oraz dokument Kompensaty mają własny schemat numeracji. Schematy numeracji dla zapisów księgowych dokumentów różnicy kursowej użytkownik może zdefiniować w Konfiguracji Firmy/ Definicje dokumentów/ Księgowość/ Różnica kursowa, natomiast schemat numeracji dla zapisów księgowych dokumentów kompensat z poziomu  Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Księgowość/ PK kompensaty. Nr dokumentu – pole do wpisania numeru polecenia księgowania, domyślnie podpowiadany jest ostatnio wpisany numer, pole może pozostać puste. Jeżeli Nr dokumentu jest uzupełniony to przeniesie się on wraz ze schematem numeracji na dokument PK do pola Numer dokumentu. Łączny numer pobrany ze schematu i numeru dokumentu może mieć maksymalnie 30 znaków. Data księgowania – podpowiadana jest data wskazana na formularzu okresu obrachunkowego. Domyślnie jest to data zgodna z parametrem Data rozrachunku jako późniejsza z dat Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa. W sytuacji, gdy dekrety pochodzą spoza bieżącego okresu obrachunkowego, Data księgowania podpowiadana będzie jako pierwszy dzień bieżącego okresu obrachunkowego. Dziennik – wybór nazwy dziennika, do którego zostanie zapisane polecenie księgowania. Podpowiadany jest dziennik wskazany na formularzu okresu obrachunkowego. W przypadku nieuzupełnienia na formularzu okresu tej informacji przy pierwszym generowaniu różnicy kursowej i/lub kompensaty podpowiadany jest pierwszy dziennik na liście. Dziennik ten można z poziomu dokumentu przenieść na formatkę okresu obrachunkowego jako domyślny dla kolejnych generowanych dokumentów.
Uwaga
Istnieje możliwość wskazania domyślnego dziennika dla RK oraz KOMP dla poszczególnych operatorów. Jeżeli podczas dokonywania rozrachunków walutowych/dla różnych kont księgowych, operator zmieni dziennik na dokumencie różnicy kursowej i/lub dokumencie kompensaty, kolejne dekrety RK/KOMP zapisywane są do dzienników wskazanych przez operatora.
Uwaga
Od wersji programu 2020.0.1 po przejściu kreatora konfiguracji parametrów firmy, na formularzu założonego okresu obrachunkowego w polu Dziennik RK domyślnie ustawiany jest dziennik o symbolu RK, a w polu Dziennik KOMP domyślnie ustawiany jest dziennik o symbolu KOMP.
Księgowanie przez bufor – parametr zawsze domyślnie zaznaczany. Kategoria – automatycznie podpowiadana jest ostatnio wybrana kategoria. Opis – dla dokumentu różnicy kursowej domyślnie podpowiadany jest opis składający się z „RK 'symbol waluty’: 'numer dokumentu Wn’, 'numer dokumentu Ma’”, np.: RK EUR: KW/1/2023/EUR, V/100/2023. Dla dokumentu kompensaty domyślnie podpowiadany jest opis składający się z „PK kompensaty: 'numer dokumentu Wn’, 'numer dokumentu Ma’”, np. PK kompensaty: FS 10/2023, FZ 10/2023. Różnica kursowa – automatycznie wyliczona kwota różnicy kursowej, pole niedostępne do edycji. Kompensata – automatycznie wyliczona kwota kompensaty, pole niedostępne do edycji. W przypadku kompensat walutowych na dokumencie polecenia księgowania kwota kompensaty w walucie jest przeliczana po kursie niższym z obu rozrachowanych dokumentów. W przypadku kiedy na przynajmniej jednym z rozrachowanych dokumentów jest kurs Nieokreślony to również na dokumencie Kompensaty podpowiada się taki kurs. W pozostałych przypadkach na dokumencie Kompensaty podpowiada się kurs ręczny. Dekret kompensaty nie podlega ponownemu rozrachowaniu – parametr o generacji rozrachunku jest wyłączony. Konto Wn – jeżeli różnica jest dodatnia, jest to konto rozrachowujące. Jeżeli różnica jest ujemna, automatycznie uzupełniane jest konto różnic kursowych ujemnych (Wn) z formularza danej waluty dostępnego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych], a w przypadku jego braku uzupełniane jest konto z formularza waluty dostępnego w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty. Istnieje możliwość jego zmiany. Dla dokumentu Kompensaty konto jest pobierane z rozrachowanych dekretów i blokowane do edycji. Jeżeli w danym okresie obrachunkowym w planie kont nie ma konta biorącego udział w rozrachunku, pole jest możliwe do modyfikacji. Konto Ma – jeżeli różnica jest ujemna, jest to konto rozrachowujące. Jeżeli różnica jest dodatnia, automatycznie uzupełniane jest konto różnic kursowych dodatnich (Ma) z formularza danej waluty dostępnego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych], a w przypadku jego braku uzupełniane jest konto z formularza waluty dostępnego w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty. Istnieje możliwość jego zmiany. Dla dokumentu Kompensaty konto jest pobierane z rozrachowanych dekretów i blokowane do edycji. Jeżeli w danym okresie obrachunkowym w planie kont nie ma konta biorącego udział w rozrachunku, pole jest możliwe do modyfikacji. Możliwość określenia domyślnych kont księgowych dla różnic kursowych indywidualnie dla każdej firmy jest dostępna w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych].
Konta różnic kursowych w Konfiguracji Firmy
Domyślne konta dla różnic kursowych dodatnich i ujemnych, jeżeli są można uzupełnić na formularzu danej waluty dostępnym z poziomu: Konfiguracja programu/ Ogólne/ Waluty.

Formularz waluty

Uwaga
Jeżeli podczas dokonywania rozrachunku dekretów walutowych o tym samym kursie następuje całkowite rozrachowanie kwoty w walucie, a pozostaje kwota w PLN to do tej kwoty generowany jest dekret różnicy kursowej tak, aby dokonać całkowitego rozrachunku dekretów.
Podczas usuwania rozrachunków walutowych automatycznie usuwany jest dekret różnicy kursowej, który jest powiązany z tym rozrachunkiem pod warunkiem, że dekret różnicy kursowej nie jest zatwierdzony na czysto, znajduje się w bieżącym okresie obrachunkowym oraz użytkownik usuwający rozrachunek nie ma zakazu usuwania dekretów z dziennika, w którym znajduje dekret różnicy kursowej. Usuwany jest zarówno dekret powstały podczas generacji rozrachunków jak i dekret powstały po zaksięgowaniu dokumentu różnicy kursowej w module Kasa/Bank (w przypadku korzystania z automatycznych rozliczeń/rozrachunków). Podczas usuwania rozrachunków dla dwóch różnych kont księgowych automatycznie usuwany jest dekret kompensaty, który jest powiązany z tym rozrachunkiem pod warunkiem, że dokument kompensaty nie jest zatwierdzony na czysto, znajduje się w bieżącym okresie obrachunkowym oraz użytkownik usuwający rozrachunek nie ma zakazu usuwania dekretów z dziennika, w którym znajduje dekret kompensaty. Usuwany jest zarówno dekret powstały podczas generacji rozrachunków jaki i dekret powstały po zaksięgowaniu dokumentu kompensaty w module Kasa/Bank (w przypadku korzystania z automatycznych rozliczeń/rozrachunków).

Wydruk struktury wiekowej rozrachunków

Z poziomu zakładki [Nierozrachowane] dodano wydruk Struktura wiekowa/ Wzór standard. Przed wykonaniem wydruku pojawia się okno, w którym użytkownik ma możliwość wskazania zakresu kont, daty wykonania analizy, stron konta oraz przedziałów czasowych. Domyślnie zaznaczony jest parametr Uwzględniać zapisy w buforze.
Ustalenie wartości parametrów wydruku Struktura wiekowa
W przypadku modułu Księga Handlowa Plus istnieje możliwość wybrania waluty. Jeżeli na liście rozrachunków wskazano Konto/ Konto rozrachowujące to przenoszone są one do pola Od konta/ Do konta. Istnieje możliwość wskazania maksymalnie 5 przedziałów. Jeżeli użytkownik chce zmniejszyć liczbę przedziałów to powinien określić liczbę dni w przedziale jako: 0 (taki przedział nie jest brany pod uwagę w analizie).

Automatyczne rozrachunki i rozliczenia

Użytkownik ma możliwość korzystania z funkcji połączonych rozliczeń i rozrachunków. W momencie rozliczania dokumentów generowany jest rozrachunek i analogicznie podczas dokonywania rozrachunku dekretów generowane jest rozliczenie dokumentów.
Uwaga
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji połączonych rozliczeń i rozrachunków należy:
 • Uporządkować bazę danych poprzez uzgodnienie stanu nierozliczonych dokumentów z nierozrachowanymi dekretami na kontach księgowych. W przeciwnym wypadku stan na kontach i w module Kasa/Bank może nie być spójny. W celu odszukania ewentualnych różnic można posłużyć się wydrukiem dostępnym z poziomu Kasa/Bank/ Dokumenty nierozliczone, zakładka [Na dzień – Rozliczenia/Rozrachunki – Zestawienie rozliczeń i rozrachunków].
 • Zmodyfikować schematy księgowe, tak aby odnosiły się w Kwocie do płatności (Kwota – Płatności – Kwota płatności).
 • Jeżeli dodatkowo w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczony jest parametr Generowanie zapisów księgowych kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków należy:
  • uzupełnić dzienniki księgowań i datę księgowania dla kompensaty i/lub różnicy kursowej z poziomu formularza okresu obrachunkowego (Konfiguracja Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe),
  • ustawić Domyślne konta dla różnic kursowych w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa, zakładka [Konta różnic kursowych] lub jeżeli konta różnic kursowych są wspólne dla wszystkich firm, na formularzu waluty (Konfiguracja Programu/ Ogólne/ Waluty).

Schematy księgowań

Rozliczenia i rozrachunki dokonują się prawidłowo tylko w sytuacji gdy schematy księgowe użyte do zaksięgowania dokumentów są zbudowane we właściwy sposób. Niezbędna jest do tego modyfikacja dotychczas wykorzystywanych schematów księgowań. Kluczowe znaczenie ma odwołanie się w Kwocie do makra @KwotaPlatnosci. Wynika to z zasady, że dokonujemy rozrachunku dekretów odpowiadających rozliczanym płatnościom. Konieczne jest również zaznaczenie parametru Rozrachunek w elemencie schematu księgowego. Podział na słowniki: Płatnicy odwołuje się do Płatnika wybranego na zdarzeniu w Preliminarzu płatności. W związku z połączeniem rozliczeń w module Kasa/Bank z rozrachunkami dokonywanymi na kontach księgowych w schematach służących do księgowania dokumentów posiadających płatności o typie: Ewidencja kosztów, Ewidencja przychodów, Rejestr sprzedaży VAT, Rejestr zakupów VAT, Faktury sprzedaży, Faktury zakupu, Paragony, Przyjęcia kaucji, Wydania kaucji, Lista płac, Delegacje, Tax Free, Noty odsetkowe, Ponaglenie zapłaty oraz Deklaracje w pozycji Kwota – Płatności – Kwota płatności dostępne jest makro @KwotaPlatnosci. Pozwala ono na odwołanie się podczas księgowania do poszczególnych zdarzeń z Preliminarza płatności. Makro @KwotaPlatnosci można łączyć jedynie z makrami dotyczącymi nagłówka. Nie można łączyć go z makrami odwołującymi się do pozycji dokumentu. Dotychczasowe makra dostępne dla Płatnika w polach Konto, Opis (w nagłówku schematu oraz w elemencie schematu) oraz Warunek (w nagłówku schematu oraz w elemencie schematu) pobierają wartości z konkretnych płatności zamiast z nagłówka dokumentu. Dodatkowo w schematach służących do księgowania dokumentów posiadających płatności w pozycji Warunek (w elemencie schematu) dostępna jest opcja: Płatności – Waluta płatności, sprawdzająca walutę rozliczenia na zdarzeniu w Preliminarzu płatności.
Uwaga
Aby nastąpiło automatyczne rozliczenie i rozrachowanie waluta rozliczenia wybrana na zdarzeniu w Preliminarzu płatności musi zgadzać się z walutą konta, na które następuje księgowanie dokumentu. W przeciwnym wypadku pojawia się komunikat informujący o tym, że waluta rozliczenia nie zgadza się z walutą rozrachunku i nie następuje automatyczne połączenie rozliczeń z rozrachunkami.
Jeżeli w polu Konto i/lub Kwota następuje odwołanie do makr związanych z płatnościami oraz wybrany jest Podział na słowniki: Płatnicy to tworzy się tyle pozycji ile jest płatności na Podmiot wybrany na płatności. Jeżeli w polu Kwota następuje odwołanie do makra @Brutto to każdy dekret utworzony zostanie na kwotę brutto z dokumentu. Jeżeli w polu Konto i/lub Kwota następuje odwołanie do makr związanych z płatnościami oraz wybrany jest Podział na słowniki: Podmioty to tworzy się tyle pozycji ile jest płatności na Podmiot wybrany na dokumencie w polu Kontrahent. Jeżeli w polu Konto i/lub Kwota nie następuje odwołanie do makr związanych z płatnościami i wybrany jest Podział na słowniki: Płatnicy to tworzy się jeden dekret na Płatnika wybranego w nagłówku dokumentu w kwocie zależnej od liczby płatności (wartość jest zwielokrotniona gdy występuje więcej niż jedna płatność). Jeżeli w polu Konto i/lub Kwota nie następuje odwołanie do makr związanych z płatnościami i wybrany jest Podział na słowniki: Podmioty to tworzy się jeden dekret na Podmiot wybrany na dokumencie w polu Kontrahent.

Dziennik RK i Dziennik KOMP

Jeżeli w Konfiguracji parametr o generacji zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków jest zaznaczony to na formularzu okresu obrachunkowego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe należy wskazać dzienniki księgowań oraz daty księgowania dla dekretu różnicy kursowej oraz dekretu kompensaty generowanych podczas dokonywania rozrachunków w „tle” lub podczas dokonywania rozrachunków z listy rozrachunków nierozrachowanych. Podczas dodawaniu nowego okresu obrachunkowego sekcja z dziennikami i datą księgowania jest nieaktywna. Na istniejącym okresie obrachunkowym sekcja jest aktywna i użytkownik może uzupełnić dane, osobno dla każdego okresu obrachunkowego. Na nowo tworzonym okresie obrachunkowym podczas kopiowania ustawień z poprzedniego okresu dzienniki i daty księgowania przenoszą się z formularza poprzedniego okresu obrachunkowego. Na zamkniętym okresie obrachunkowym sekcja nie podlega edycji. Dodatkowo blokowany jest parametr Numeracja dziennika cząstkowego ciągła w roku.
Uwaga
Jeżeli z poziomu Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa parametr: Generowanie zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków jest zaznaczony to aby rozliczenia i rozrachunki walutowe lub rozliczenia i rozrachunki dla różnych podmiotów dokonały się prawidłowo należy uzupełnić na formularzu okresu obrachunkowego Dziennik RK i Dziennik KOMP oraz ustawić Domyślne konta dla różnic kursowych w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa, zakładka [Konta różnic kursowych] lub jeżeli konta różnic kursowych są wspólne dla wszystkich firm, na formularzu waluty (Konfiguracja Programu/ Ogólne/ Waluty) poprzez wskazanie konta istniejącego w planie kont w bieżącym okresie obrachunkowym (użytkownik nie może mieć zakazu do tego konta oraz konto nie może mieć zaznaczonego parametru Konto nieaktywne).
Nieuzupełnienie wyżej wymienionych pól powoduje podczas księgowania dokumentów walutowych rozliczonych wcześniej w module Kasa/Bank lub podczas rozliczania w module Kasa/Bank zaksięgowanych wcześniej dokumentów dokonanie jedynie rozrachunku głównego na kontach księgowych. Nie generuje się natomiast dekret różnicy kursowej. Analogicznie w przypadku dokumentów księgowanych na dwa różne konta nie generuje się dekret kompensaty. Jeżeli konto na formularzu waluty nie jest uzupełnione to podczas księgowania dokumentów walutowych rozliczonych wcześniej w module Kasa/Bank lub podczas rozliczania w module Kasa/Bank zaksięgowanych wcześniej dokumentów walutowych pojawia się komunikat: Nie zdefiniowano kont dla różnic kursowych w ustawieniach waluty [Symbol waluty]. Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego nie jest uzupełniony Dziennik RK lub użytkownik posiada zakaz do dziennika to podczas księgowania dokumentów walutowych rozliczonych wcześniej w module Kasa/Bank lub podczas rozliczania w module Kasa/Bank zaksięgowanych wcześniej dokumentów walutowych pojawia się komunikat: Nie zdefiniowano dziennika dla różnic kursowych w konfiguracji okresu obrachunkowego lub operator ma zakaz do tego dziennika. Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego nie jest uzupełniony Dziennik KOMP lub Użytkownik posiada zakaz do dziennika to podczas księgowania na różne konta księgowe dokumentów rozliczonych wcześniej w module Kasa/Bank lub podczas rozliczania w module Kasa/Bank zaksięgowanych wcześniej na różne konta księgowe dokumentów pojawia się komunikat: Nie zdefiniowano dziennika dla kompensat w konfiguracji okresu obrachunkowego lub operator ma zakaz do tego dziennika. W sytuacji gdy na planie kont istnieje więcej kont dla danej waluty należy odznaczyć w Konfiguracji parametr Generowanie zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków oraz księgować dokumenty różnic kursowych oraz dokumenty kompensat z poziomu modułu Kasa/Bank. Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego nie jest uzupełniony Dziennik RK lub Dziennik KOMP to podczas rozrachowywania z listy rozrachunków dekretów walutowych dla różnych kont księgowych dekret różnicy kursowej oraz dekret kompensaty generuje się do pierwszego dziennika dostępnego w bieżącym okresie obrachunkowym, do którego użytkownik nie ma zakazu. Dodatkowo pojawia się komunikat: Nastąpiła zmiana domyślnego dziennika dla kompensaty. Czy ustawić nowy dziennik jako domyślny w konfiguracji? oraz Nastąpiła zmiana domyślnego dziennika dla różnicy kursowej. Czy ustawić nowy dziennik jako domyślny w konfiguracji? Zaakceptowanie komunikatów powoduje zapisanie dzienników na formularzu okresu obrachunkowego.
Uwaga
Istnieje możliwość wskazania domyślnego dziennika dla RK oraz KOMP dla poszczególnych operatorów. Jeżeli podczas dokonywania rozrachunków walutowych/dla różnych kont księgowych, operator zmieni dziennik na dokumencie różnicy kursowej i/lub dokumencie kompensaty, kolejne dekrety RK/KOMP zapisywane są do dzienników wskazanych przez operatora.
Uwaga
Od wersji programu 2020.0.1 po przejściu kreatora konfiguracji parametrów firmy, na formularzu założonego okresu obrachunkowego w polu Dziennik RK domyślnie ustawiany jest dziennik o symbolu RK, a w polu Dziennik KOMP domyślnie ustawiany jest dziennik o symbolu KOMP.

Automatyczne rozrachunki i rozliczenia – podstawowe zasady

Automatyczne rozliczenia i rozrachunki opierają się o następujące zasady:
 • W momencie rozrachowania dekretów odpowiadające im nierozliczone płatności/ zapisy kasowe/bankowe rozliczają się automatycznie.
 • Po rozliczeniu płatności/ zapisu kasowego/bankowego rozrachowują się związane z nimi dekrety.
 • Jeżeli płatności są już rozliczone i następuje księgowanie dokumentów to ich dekrety rozrachowują się automatycznie.
Jeżeli w Konfiguracji parametr Automatyczne rozliczenia i rozrachunki jest zaznaczony to w celu uniknięcia niezgodności pomiędzy danymi na płatności:
 • na dekretach powstałych po zaksięgowaniu według makra @KwotaPlatnosci,
 • na dekretach powstałych po zaksięgowaniu raportów kasowych/bankowych,
 • na dekretach powstałych po zaksięgowaniu dokumentu różnicy kursowej lub/i dokumentu kompensaty z poziomu modułu Kasa/Bank,
 • predekretacji dokumentów w wyżej wymienionych przypadkach.
blokowane są następujące pozycje: Kwota, Waluta, Termin rozrachunku oraz pola związane z określeniem notowania waluty. Z kolei po zaksięgowaniu dokumentu makrem @KwotaPlatnosci na zdarzeniu w Preliminarzu płatności blokowane są następujące pozycje: Podmiot, Kwota, Termin płatności, Waluta rozliczenia oraz pola związane z określeniem notowania waluty. Dodatkowo taka płatność nie podlega podziałowi.
Zasada 1: Taka sama liczba dokumentów różnicy kursowej i dokumentów kompensat w module Kasa/Bank oraz w księgowości kontowej
Warunek: W Konfiguracji zaznaczony parametr o generacji zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków.
Przykład
Dwa niezaksięgowane dokumenty: Dok1 i Dok2, P1 i P2 – płatności do Dok1, P3 i P4 – płatności do Dok2. 1 – Rozliczenie pomiędzy P2 i P3, w module Kasa/Bank powstaje dokument różnicy kursowej RK2 oraz dokument kompensaty KOMP2. 2 – Rozliczenie pomiędzy P1 i P4, w module Kasa/Bank powstaje dokument różnicy kursowej RK1 oraz dokument kompensaty KOMP1. 3-4 – Księgowanie Dok1 schematem odwołującym się do makra @KwotaPlatnosci. Tworzą się 2 dekrety: Dek1 – odpowiadający P1 oraz Dek2 – odpowiadający P2. 5-6 – Księgowanie Dok2 schematem odwołującym się do makra @KwotaPlatnosci. Tworzą się 2 dekrety: Dek3 – odpowiadający P3 oraz Dek4 – odpowiadający P4. 7 – System automatycznie generuje rozrachunek pomiędzy Dek2 a Dek3. 8 – System automatycznie generuje rozrachunek pomiędzy Dek1 a Dek4. 9 – Powstaje dekret RK1. Następuje powiązanie z dokumentem RK1 wygenerowanym w module Kasa/Bank. 10 – Powstaje dekret KOMP1. Następuje powiązanie z dokumentem KOMP1 wygenerowanym w module Kasa/Bank. 11- Powstaje dekret RK2. Następuje powiązanie z dokumentem RK2 wygenerowanym w module Kasa/Bank. 12 – Powstaje dekret KOMP2. Następuje powiązanie z dokumentem KOMP2 wygenerowanym w module Kasa/Bank.
Jeżeli w module Kasa/Bank dokonano kilku częściowych rozliczeń, do których w module Kasa/Bank wygenerowane zostały dokumenty różnicy kursowej i/lub dokumenty kompensaty to w księgowości kontowej podczas rozrachowania dekretów związanych z tymi płatnościami również powstaje tyle samo dokumentów różnicy kursowej i/lub dokumentów kompensaty. Dekrety różnicy kursowej (operacja 9 i 11) oraz dekrety kompensaty (operacja 10 i 12) w takim wypadku powstają „w tle” – użytkownik nie widzi formatki dokumentu różnicy kursowej i/lub dokumentu kompensaty. Jeśli w Konfiguracji parametr o generacji zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków nie jest zaznaczony to nie powstają dekrety różnicy kursowej i/lub kompensaty, następuje jedynie rozrachowanie dekretów. Dokumenty RK i KOMP należy zaksięgować w module Kasa/Bank.
Zasada 2: Podpinanie dekretu różnicy kursowej i dekretu kompensaty powstałych w module Kasa/Bank do rozrachunku
Warunek: W Konfiguracji odznaczony parametr o generacji zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków.
Przykład
Dwa dokumenty: Dok1 i Dok2, P1- płatność do Dok 1, P2 – płatność do Dok 2, Dek1 – dekret powstały po zaksięgowaniu Dok1 schematem odwołującym się do makra @KwotaPlatnosci. 1 – Rozliczenie pomiędzy P1 i P2, w module Kasa/Bank powstaje dokument kompensaty KOMP1. 2 – Księgowanie KOMP 1 z poziomu modułu Kasa/Bank. 3 – Księgowanie Dok2 schematem odwołującym się do makra @KwotaPlatnosci. Tworzy się dekret Dek2. 4 – System automatycznie generuje rozrachunek pomiędzy Dek1 a Dek2. 5 – Dekret kompensaty powstały w module Kasa/Bank zostaje podłączony do rozrachunku. Nie generuje się dekret kompensaty z poziomu rozrachunków. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku dokumentu różnicy kursowej powstałego w module Kasa/Bank.
Uwaga
Uwaga: W sytuacji kiedy odznaczony jest parametr Generowanie zapisu księgowego różnicy kursowej i/lub kompensaty z rozrachunków to podczas księgowania dokumentu kompensaty z poziomu modułu Kasa/Bank jest ona automatycznie podpinana pod rozrachunek. W związku z tym należy zwracać uwagę na poprawność schematu księgowego służącego do księgowania dokumentu kompensaty. Program nie sprawdza czy księgowanie odbyło się po właściwych stronach kont.
Zasada 3: Łączenie dekretu kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków z dokumentem kompensaty i/lub różnicy kursowej powstałymi w module Kasa/Bank
Warunek: W Konfiguracji zaznaczony parametr o generacji zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków.
Przykład
Dwa dokumenty: Dok1 i Dok2, P1- płatność do Dok1, P2 – płatność do Dok2, Dek1 – dekret powstały po zaksięgowaniu Dok1 schematem odwołującym się do makra @KwotaPlatnosci. 1 – Rozliczenie pomiędzy P1 i P2, w module Kasa/Bank powstaje dokument kompensaty KOMP. 2 – Księgowanie Dok2 schematem odwołującym się do makra @KwotaPlatnosci. Tworzy się dekret Dek2. 3 – System automatycznie generuje rozrachunek pomiędzy Dek1 a Dek2. 4 – Powstaje dekret KOMP. 5 – Dekret kompensaty powstały w module Kasa/Bank zostaje powiązany z dekretem kompensaty wygenerowanym podczas dokonywania rozrachunków.
Z poziomu modułu Kasa/Bank dokument kompensaty (rozliczenia) i/lub dokument różnicy kursowej zostaje oznaczony jako zaksięgowany. Na liście dokumentów widnieje w kolorze niebieskim. Podgląd zapisu księgowego wskazuje dekret kompensaty lub dekret różnicy kursowej. Jeśli w Konfiguracji parametr o generacji zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków jest zaznaczony to nie ma możliwości zaksięgowania dokumentu różnicy kursowej i/lub dokumentu kompensaty z poziomu modułu Kasa/Bank. Podczas próby księgowania pojawia się komunikat: Konfiguracji/ Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa jest ustawiony parametr Generowanie zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków.
Zasada 4: Rozrachunki i rozliczenia walutowe – 1 dekret i 1 płatność na tą samą kwotę po tym samym kursie
Warunek: Zgodność kwoty, waluty rozliczenia oraz kursu pomiędzy płatnością a dekretem. W Konfiguracji zaznaczony parametr o generacji zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków.
Przykład
Dwa dokumenty: Dok1 i Dok2, P1- płatność do Dok1, P2 – płatność do Dok2 Dek1 – dekret powstały po zaksięgowaniu Dok1 schematem odwołującym się do makra @KwotaPlatnosci 1 – Rozliczenie pomiędzy P1 i P2, w module Kasa/Bank powstaje dokument różnicy kursowej RK i dokument kompensaty KOMP. 2 – Księgowanie Dok2 schematem odwołującym się do makra @KwotaPlatnosci. Tworzy się dekret Dek2. 3 – System automatycznie generuje rozrachunek pomiędzy Dek1 a Dek2. 4 – Powstaje dekret KOMP oraz dekret RK. Następuje powiązanie z dokumentem RK oraz dokumentem KOMP wygenerowanymi w module Kasa/Bank.
Uwaga
Jeżeli użytkownik rozlicza płatność z zapisem kasowym/bankowym (czyli w module Kasa/Bank powstaje dokument rozliczenia), a dokumenty zaksięgowane zostały na różne konta księgowe, to podczas generowania rozrachunku powstanie dekret kompensaty ale nie zostanie powiązany z rozliczeniem wygenerowanym w module Kasa/Bank.
Jeżeli dokument różnicy kursowej i dokument kompensaty zostały zaksięgowane w module Kasa/Bank jako pierwsze (w Konfiguracji parametr o generacji zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków nie jest zaznaczony) to podczas generowania rozrachunku pomiędzy Dek1 i Dek2, dekrety RK i KOMP zostaną podłączone do tego rozrachunku.
Uwaga
Jeżeli w Konfiguracji parametr o generacji zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków nie jest zaznaczony to przypadku rozliczania płatności z zapisem kasowym/bankowym, zaksięgowanych na różne konta, podczas generowania rozrachunku nie utworzy się dekret kompensaty. Należy zaksięgować rozliczenie z poziomu modułu Kasa/Bank. Rozliczenie nie zostanie połączone z rozrachunkiem.
Uwaga
Waluta rozliczenia wybrana na zdarzeniu w Preliminarzu płatności musi się zgadzać z walutą konta, na które następuje księgowanie dokumentu. W przypadku braku zgodności podczas rozrachowywania dekretów pojawia się komunikat: Nie wygenerowano rozliczenia – różne waluty rozliczenia i dekretu.
Zasada 5: Automatyczny rozrachunek/rozliczenie następuje gdy zgadza się kierunek rozrachunku/płatności.
W przypadku księgowania dokumentów korekt (z kwotą na minus) rozrachunek i rozliczenie przebiega prawidłowo bez względu na to po której stronie konta zostanie zaksięgowana kwota dokumentu jeżeli zostanie prawidłowo uwzględniony znak tej kwoty.
Przykład
Faktura zakupu na kwotę 100 zaksięgowana na konto po stronie Ma na kwotę 100. Następnie wystawiono korektę na kwotę -60 oraz zaksięgowano po stronie Ma na kwotę -60 – nastąpi rozliczenie i rozrachunek. Rozliczenie i rozrachunek dokona się również w przypadku zaksięgowania korekty po stronie Wn na kwotę 60. Jeżeli księgowanie zostanie przeprowadzone po nieprawidłowej stronie ze złym znakiem to następuje rozliczenie płatności, natomiast nie dokonuje się rozrachunek. Pojawia się komunikat: Nie powiodło się rozrachowanie dekretów. Dekrety po tej samej stronie rozrachunku.

Rozrachunek dekretu z parametrem Rozrachunek bez rozliczenia w K/B

Rozrachowanie dekretów jeżeli płatności w module Kasa/Bank nie są rozliczone
Jeżeli jeden lub oba dekrety biorące udział w rozrachunku mają zaznaczony parametr Bez rozliczenia w K/B to podczas rozrachowania tych dekretów dokonuje się rozrachunek, powstaje ewentualny dekret różnicy kursowej i/lub dekret kompensaty (jeżeli w Konfiguracji jest zaznaczony parametr o generacji zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków) ale nie następuje rozliczenie płatności w module Kasa/Bank.
Rozrachowanie dekretów jeżeli płatności module Kasa/Bank są rozliczone
Jeżeli jeden lub oba dekrety biorące udział w rozrachunku mają zaznaczony parametr Bez rozliczenia w K/B to podczas rozrachowania tych dekretów dokonuje się rozrachunek, powstaje ewentualny dekret różnicy kursowej i/lub kompensaty (jeżeli w Konfiguracji jest zaznaczony parametr o generacji zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków) ale nie następuje rozliczenie płatności w module Kasa/Bank. Jeżeli płatności w module Kasa/Bank zostały rozliczone oraz w Konfiguracji parametr o generacji zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków jest odznaczony lub użytkownik rezygnuje z tych dokumentów podczas generowania rozrachunku to istnieje możliwość wskazania do rozrachunku dokumentu różnicy kursowej zaksięgowanego w module Kasa/Bank. Dekret kompensaty powstały w module Kasa/Bank nie zostanie podłączony do rozrachunku. Jeżeli w Konfiguracji parametr o generacji zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków jest zaznaczony a dokument różnicy kursowej i/lub dokument kompensaty wygenerowany w module Kasa/Bank nie jest zaksięgowany to nie będzie powiązania pomiędzy tymi dokumentami.
Rozrachowanie dekretów w momencie księgowania jeśli płatności w module Kasa/Bank są rozliczone
Jeżeli płatności w module Kasa/Bank zostały rozliczone i użytkownik księguje drugi dokument, do którego tworzy się dekret z zaznaczonym parametrem Bez rozliczenia w K/B (lub parametr został zaznaczony na dekrecie powstałym do pierwszego dokumentu) to podczas księgowania nie tworzy się w rozrachunek.
Uwaga
Więcej informacji na temat automatycznych rozliczeń i rozrachunków znajduje się w biuletynie Automatyczne rozliczenia i rozrachunki, dostępnym na Indywidualnych Stronach Klientów/ Partnerów.
Podgląd powiązań pomiędzy rozliczeniami a rozrachunkami
Istnieje możliwość podglądu powiązań pomiędzy rozliczeniami prowadzonymi w module Kasa/Bank a rozrachunkami dokonywanymi na kontach księgowych. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry wybrano Rodzaj księgowości: Księgowość kontowa oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczono parametr Automatyczne rozliczenia i rozrachunki, po dokonaniu rozliczenia w module Kasa/Bank widoczna jest ikona , a po wykonaniu rozrachunku na kontach księgowych w module Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus dostępna jest ikona .
Podgląd rozliczeń dostępny w module Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus
Ikona Rozliczeń jest widoczna z poziomu:
 • Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki, zakładka Rozrachowane,
 • formularza Polecenia Księgowania oraz formularza BO,
 • formularza dekretu, z każdej zakładki oraz pozycji BO.
Na Liście dokumentów rozliczających znajdują się następujące kolumny:
 • Numer dokumentu – pełny numer dokumentu,
 • Termin – dla zdarzeń z Preliminarza płatności to termin płatności, dla zapisów kasowych/bankowych to data ich wprowadzenia,
 • Data rozliczenia – data z jaką dokonano rozliczenia,
 • Kwota dokumentu – kwota dokumentu w walucie rozliczenia,
 • Rozliczono – kwota na jaką zostały rozliczone dokumenty w walucie rozliczenia,
 • Waluta – waluta w jakiej rozliczono dokumenty.
Po kliknięciu w ikonę Rozliczeń z poziomu formularza Polecenia Księgowania (dla dekretu podświetlonego) lub z poziomu formularza dekretu (zakładka [Ogólne] lub [Dokumenty]), na Liście dokumentów rozliczających widoczne są wszystkie rozliczenia dokonane w module Kasa/Bank związane z dekretem, z poziomu którego uruchamiamy ikonę Rozliczeń.
Lista dokumentow rozliczających z poziomu PK lub BO, pozycji BO lub dekretu (zakładka Ogólne lub Dokumenty)
Po kliknięciu w ikonę Rozliczeń z poziomu formularza dekretu, z zakładki [Rozrachunki], na Liście dokumentów rozliczających domyślnie widoczne jest rozliczenie związane z podświetlonym dekretem rozrachowującym. Pod listą dostępny jest parametr Pokaż rozliczenia dla całego dekretu. Jego zaznaczenie powoduje wyświetlanie rozliczeń dla całego dekretu.
Lista dokumentów rozliczających z poziomu formularza dekretu, zakładka Rozrachunki
Po kliknięciu w ikonę Rozliczeń z poziomu Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki, zakładka [Rozrachowane] domyślnie widoczne jest rozliczenie związane z podświetlonym rozrachunkiem.
Lista dokumentów rozliczających z poziomu Księgowość/Rozrachunki/Rozrachunki, zakładka Rozrachowane
Jeżeli dekret nie posiada powiązanych rozliczeń w module Kasa/Bank to po kliknięciu w ikonę rozliczeń pojawia się komunikat: Dekret nie posiada skojarzonych rozliczeń. W przypadku dekretu różnicy kursowej po kliknięcie w ikonę rozliczeń z poziomu:
 • formularza zapisu księgowego różnicy kursowej,
 • Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki, zakładka [Rozrachowane], jeżeli na liście podświetlony jest dekret podrzędny różnicy kursowej,
 • formularza dekretu różnicy kursowej, z każdej zakładki.
Pojawia się komunikat: Rozrachunek związany z różnicą kursową, nie można podglądnąć rozliczeń.
Podgląd rozrachunków dostępny w module Kasa/Bank
Ikona Rozrachunków jest widoczna z poziomu:
 • Preliminarza płatności,
 • listy zapisów kasowych/bankowych,
 • formularza zdarzenia w Preliminarzu płatności lub formularza zapisu kasowego/bankowego, z każdej zakładki.
Na Liście rozrachunków związanych z rozliczeniami znajdują się następujące kolumny:
 • Nr dekretu – numer dekretu,
 • Nr Dziennika – numer dziennika,
 • Nr dziennika cząstkowego – numer dziennika cząstkowego,
 • ID księgowy – identyfikator księgowy dekretu,
 • Data – data księgowania dokumentu,
 • Termin płatności – termin płatności dokumentu,
 • Data rozrachunku – data z jaką wykonano rozrachunek na kontach księgowych,
 • Kwota dekretu [PLN] – kwota dekretu w PLN,
 • Kwota dekretu wal [symbol waluty] – kwota dekretu w walucie obcej. W przypadku dekretu w PLN kolumna jest pusta,
 • Kwota rozrachunku [PLN] – kwota na jaką zostały rozrachowane dokumenty w PLN,
 • Kwota rozrachunku wal [symbol waluty] – kwota na jaką zostały rozrachowane dokumenty w walucie obcej. W przypadku dekretu w PLN kolumna jest pusta.
Uwaga
Kolumny: Kwota dekretu wal [symbol waluty] oraz Kwota rozrachunku wal [symbol waluty] są widoczne jeżeli pobrano moduł Księga Handlowa Plus oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczono parametr Obsługa kont walutowych.
Po kliknięciu w ikonę Rozrachunków z poziomu Preliminarza płatności, listy zapisów kasowych/bankowych, formularza zdarzenia w Preliminarzu płatności (za wyjątkiem zakładki [Rozliczenia]) lub formularza zapisu kasowego/bankowego (za wyjątkiem zakładki [Rozliczenia dokumentów]), na Liście rozrachunków związanych z rozliczeniami widoczne są wszystkie rozrachunki dokonane na kontach księgowych związane z dokumentem, z poziomu którego uruchamiamy ikonę Rozrachunków.
Lista dokumentów rozliczających z poziomu listy zdarzeń, zapisów, formularza zdarzenia (oprócz zakładki Rozliczenia) lub zapisu (oprócz zakładki Rozliczenia dokumentów)
Po kliknięciu w ikonę Rozrachunków z poziomu formularza zdarzenia w Preliminarzu płatności, z zakładki [Rozliczenia] lub formularza zapisu kasowego/bankowego, z zakładki [Rozliczenia dokumentów] domyślnie widoczny jest rozrachunek związany z podświetlonym rozliczeniem. Pod listą dostępny jest parametr Pokaż dla całego dokumentu. Jego zaznaczenie powoduje wyświetlanie rozrachunków dla całego dokumentu.
Lista dokumentów rozliczających z poziomu formularza zdarzenia w Preliminarzu płatności, zakładka Rozliczenia lub formularza zapisu kasowego/bankowego, zakładka Rozliczenia dokumentów
Jeżeli dokument nie posiada powiązanych rozrachunków na kontach księgowych to po kliknięciu w ikonę Rozrachunków pojawia się komunikat: Dokument kasowy/bankowy nie posiada skojarzonych rozrachunków.
Usuwanie automatycznych rozliczeń/rozrachunków
Usuwanie od strony rozrachunku
Możliwość usuwania automatycznie wygenerowanych rozliczeń i rozrachunków istnieje tylko od strony rozrachunków. Przed operacją usunięcia rozrachunku z listy rozrachunków rozliczonych lub z pozycji dekretu z zakładki [Rozrachunki] powiązanego z rozliczeniem pojawia się komunikat: Rozrachunek połączony z rozliczeniem. Czy usunąć rozliczenie? Zaakceptowanie komunikatu powoduje usunięcie rozrachunku wraz z rozliczeniem. Wybór opcji Nie powoduje usunięcie tylko rozrachunku, rozliczenie w module Kasa/Bank pozostaje.
Uwaga
Jeżeli w Konfiguracji parametr o automatycznych rozliczeniach i rozrachunkach jest zaznaczony to w przypadku seryjnego usuwania rozrachunków z poziomu Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki zakładka [Rozliczone] komunikat: Rozrachunek połączony z rozliczeniem. Czy usunąć rozliczenie? pojawia się tylko raz. Wybór opcji Tak lub Nie działa na wszystkie dekrety zaznaczone na liście.
Podczas usuwania rozrachunków walutowych automatycznie usunięty zostanie dekret różnicy kursowej, który jest powiązany z tym rozrachunkiem pod warunkiem, że dekret różnicy kursowej nie jest zatwierdzony na czysto, znajduje się w bieżącym okresie obrachunkowym oraz użytkownik usuwający rozrachunek nie ma zakazu usuwania dekretów z dziennika, w którym znajduje dekret różnicy kursowej. Usuwany jest zarówno dekret powstały podczas generacji rozrachunków jak i dekret powstały po zaksięgowaniu dokumentu różnicy kursowej w module Kasa/Bank. Podczas usuwania rozrachunków dla dwóch różnych kont księgowych automatycznie usunięty zostanie dekret kompensaty, który jest powiązany z tym rozrachunkiem pod warunkiem, że dokument kompensaty nie jest zatwierdzony na czysto, znajduje się w bieżącym okresie obrachunkowym oraz użytkownik usuwający rozrachunek nie ma zakazu usuwania dekretów z dziennika, w którym znajduje dekret kompensaty. Usuwany jest zarówno dekret powstały podczas generacji rozrachunków jaki i dekret powstały po zaksięgowaniu dokumentu kompensaty w module Kasa/Bank. Jeżeli dokument różnicy kursowej i/lub dokument kompensaty został zaksięgowany na czysto, nie znajduje się w bieżącym okresie obrachunkowym lub użytkownik usuwający rozrachunek ma zakaz usuwania dekretów z dziennika w którym znajduje dekret różnicy kursowej i/lub dekret kompensaty to podczas usuwania rozrachunku pojawia się odpowiedni komunikat informujący o przyczynie błędu. Następuje usunięcie rozrachunku między dekretami, natomiast dekret różnicy kursowej i/lub kompensaty pozostaje. Pozostaje również powiązanie tego dekretu z dokumentem różnicy kursowej i/lub dokumentem kompensaty w module Kasa/Bank i rozliczenie w module Kasa/Bank nie zostaje usunięte. Z poziomu dekretu różnicy kursowej nie ma możliwości usunięcia rozrachunku. Podczas próby usunięcia pojawia się komunikat: Rozrachunek różnicy kursowej należy usunąć z listy rozrachunków. W przypadku gdy rozrachunek dokonany został pomiędzy dekretem lub dekretami z zaznaczonym parametrem Rozrachunek bez rozliczenia w K/B to usunięcie rozrachunku nie powoduje usunięcia rozliczenia. Podczas usuwania rozrachunku automatycznie usunięty zostanie dekret różnicy kursowej oraz dekret kompensaty pod warunkiem, że dokument nie jest zatwierdzony na czysto, znajduje się w bieżącym okresie obrachunkowym oraz Użytkownik usuwający rozrachunek nie ma zakazu usuwania dekretów z dziennika, w którym znajduje się dekret różnicy kursowej i/lub kompensaty.
Usuwanie od strony rozliczenia
Jeżeli rozliczenie połączone jest z rozrachunkiem to usunięcie rozliczenia nie jest możliwe. Pojawia się komunikat: Nie można usunąć rozliczenia powiązanego z rozrachunkiem. Należy usunąć rozrachunek z poziomu Księgowość/Rozrachunki. Jeżeli na dekrecie zaznaczony jest parametr Rozrachunek bez rozliczenia w K/B to usunięcie rozliczenia jest możliwe ze względu na brak powiązania pomiędzy rozliczonymi płatnościami i rozrachowanymi dekretami. Usunięcie rozliczenia nie powoduje usunięcia rozrachunku.
Ponowne rozrachowanie wcześniej usuniętych rozrachunków połączonych z automatycznymi rozliczeniami
Jeżeli rozrachunki były połączone z rozliczeniami i dokonano usunięcia rozrachunku ale nie zostały usunięte rozliczenia (dekret różnicy kursowej i/lub dekret kompensaty jest zatwierdzony na czysto, użytkownik ma zakaz usuwania dekretów z dziennika lub zakaz do konta) to podczas ponownego generowania rozrachunku na tę samą kwotę połączą się one z wcześniej wygenerowanymi rozliczeniami pod warunkiem, że nie dokonano modyfikacji dekretów. W przypadku braku zgodności pojawia się komunikat: Wystąpił błąd podczas rozliczania dokumentów kasowych/bankowych. Rozliczenie niemożliwe. Dokument [Nr dokumentu] jest już rozliczony. Podczas ponownego dokonywania rozrachunku należy zrezygnować z generowania dekretu różnicy kursowej i/lub dekretu kompensaty (lub odznaczyć w Konfiguracji parametr o generacji zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków i wskazać podczas dokonywania rozrachunku dekret różnicy kursowej) Po wskazaniu dekret różnicy kursowej połączy się z rozrachunkiem. Nie ma możliwości wskazania dokumentu kompensaty. Użytkownik powinien go wcześniej usunąć.
Data rozrachunku/rozliczenia
Dokonanie rozrachunku z odpowiednią datą powoduje wygenerowanie rozliczenia w module Kasa/Bank z tą samą datą. Analogicznie dokonanie rozliczenia powoduje wygenerowanie rozrachunku na kontach księgowych z tą samą datą. Potwierdzenie salda wygenerowane w module Kasa/Bank będzie zgodne z Potwierdzeniem wygenerowanym w module księgowym jeżeli data zdarzenia w Preliminarzu płatności będzie taka sama jak data księgowania dokumentu. W sytuacji gdy w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Daty dokumentów wskazana zostanie data inna niż data wpływu lub wystawienia to mogą wystąpić różnice pomiędzy Potwierdzeniami sald generowanymi w obydwu modułach. Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego wskazana jest data rozrachunku to podczas księgowania dokumentów rozliczonych wcześniej w module Kasa/Bank lub podczas rozliczania w module Kasa/Bank zaksięgowanych wcześniej dokumentów rozrachunek oraz dekret różnicy kursowej i /lub kompensaty generowane są z datą rozliczenia powstałego w module Kasa/Bank. Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego wskazana jest data bieżąca to podczas księgowania dokumentów rozliczonych wcześniej w module Kasa/Bank lub podczas rozliczania w module Kasa/Bank zaksięgowanych wcześniej dokumentów rozrachunek generowany jest z datą rozliczenia powstałego w module Kasa/Bank natomiast dekret różnicy kursowej i /lub kompensaty generowany jest z datą bieżącą. Podczas generowania rozrachunków z poziomu Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki zakładka [Nierozliczone] lub z pozycji dekretu z zakładki [Rozrachunki] dekret różnicy kursowej i /lub kompensaty generowany jest z datą wskazaną na formularzu okresu obrachunkowego natomiast rozliczenie w module Kasa/Bank generowane jest z datą rozrachunku. Data rozrachunku pobierana jest z poziomu Start/Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa parametr: „Data rozrachunku jako późniejsza z dat: wystawienia, operacji, księgowania, termin płatności, bieżąca” – użytkownik określa, która z dat będzie przyjmowana jako data rozrachunku. Jeżeli w  konfiguracji jako datę rozrachunku ustawiono „datę księgowania” i  zapis pochodzi z  dokumentu bilansu otwarcia, pobierana jest data „Data” z  pozycji BO, a nie data księgowania z  nagłówka dokumentu. Funkcja zmiany daty rozrachunku dostępna jest z poziomu Księgowość/ Rozrachunki/ zakładka [Rozliczone] w menu kontekstowym. Po wybraniu opcji: Zmiana daty rozliczenia (dostępnej na gałęzi podrzędnej) wyświetlana jest formatka z informacją o numerach rozliczonych dokumentów, obecną datą rozrachunku oraz polem do wpisania nowej daty.

Funkcja seryjnego zaznaczania/ odznaczania rozrachunku dla wybranych dekretów (dla różnych kont)

Z poziomu Dzienników z zakładki [Konto] w menu kontekstowym istnieje funkcja Zaznacz rozrachunek i Odznacz rozrachunek. Funkcje działają dla zaznaczonych dekretów (operacja seryjna) lub jednego podświetlonego, jeśli na liście dekretów nie jest zaznaczony żaden dekret. Po zaznaczeniu dekretów i wybraniu opcji Zaznacz rozrachunek na poszczególnych dekretach, które nie miały rozrachunku zostaje zaznaczony parametr Rozrachunek, jeśli jest spełnionych kilka warunków. Na dekrecie musi być konto, które na planie kont ma status konta rozrachunkowego. Dodatkowo na jednym dekrecie nie może być dwóch kont rozrachunkowych. Po prawidłowym/ nieprawidłowym wykonaniu polecenia w logu dla każdego dekretu pojawia się odpowiednia informacja. Po zaznaczeniu parametru rozrachunek na dekrecie w polu Termin podstawia się:
 • data wystawienia jeśli w polu Kontrahent na pozycji dekretu jest pusto,
 • data wystawienia plus ilość dni dla formy płatności pobranej z podmiotu wybranego na pozycji dekretu.
Po zaznaczeniu dekretów i wybraniu opcji Odznacz rozrachunek na poszczególnych dekretach, które miały rozrachunek zostaje odznaczony parametr Rozrachunek. Nie zostanie odznaczony w sytuacji, gdy dekret nie posiada rozrachunku, gdy jest rozrachowany, lub jest wybrany na Potwierdzeniu salda, Ponagleniu zapłaty lub Nocie odsetkowej. Po prawidłowym/ nieprawidłowym wykonaniu polecenia w logu dla każdego dekretu również pojawia się odpowiednia informacja. Na formularzu dokumentu BO jest kolumna z zaznaczeniami i kolumna Rozrachunek, w której wyświetlany jest zaznaczony rozrachunek, T – jest rozrachunek zaznaczony, „–„ nie ma rozrachunku. W menu kontekstowym można wybrać opcje seryjnego zaznaczania/odznaczania rozrachunku. Funkcja działała analogicznie jak na zakładce [Konto].

Eksport listy rozrachunków do arkusza kalkulacyjnego

Na liście dokumentów nierozrachowanych i rozrachowanych istnieje możliwość eksportu do arkusza kalkulacyjnego. Służy do tego ikonka Eksport do MS Excel . Eksportowane są wszystkie kolumny widoczne na ekranie (kolumny ukryte nie są eksportowane) oraz wszystkie dekrety widoczne na liście (czyli z uwzględnieniem zastosowanego na liście filtra). W arkuszu kalkulacyjnym jako pierwsza pojawia się kolumna Poziom. Kolumna ta zawiera informację o tym, czy jest to dekret rozrachowany czy rozrachowujący. Poziom „1” oznacza dekret rozrachowany (gałąź główna), poziom „2” – dekret rozrachowujący (gałąź podrzędna).

 Raport porównujący stan rozliczeń i rozrachunków danego podmiotu

Z poziomu modułu Kasa/Bank/ Lista dokumentów nierozliczonych, zakładka [Na dzień] można wygenerować raport porównujący stan rozliczeń z rozrachunkami danego podmiotu. Raport jest widoczny na liście wydruków jeśli pobrano moduł Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus. Wydruk Rozliczenia/ rozrachunki jest zawsze dostępny niezależnie od zawężenia listy do danego podmiotu. Reaguje na parametry pod listą, a w szczególności dotyczące podmiotu. Użytkownik ma możliwość wyboru, czy na wydruku mają być uwzględnione dokumenty dla kontrahenta !NIEOKREŚLONY!. Wydruk zawiera stan rozliczeń/rozrachunków na wybrany dzień. Wydruk zawiera te same elementy co wydruk Lista dokumentów nierozlicznych/ Na dzień plus wykaz kont księgowych, jakie istnieją dla podmiotu w bieżącym okresie obrachunkowym wraz z listą nierozrachowanych dekretów na każdym z tych kont z listy Rozrachunków (czyli z wszystkich okresów obrachunkowych). Na wydruku widoczne jest podsumowanie dla kont – Razem Wn, Ma i Saldo rozrachunków, które można porównać z saldem z modułu Kasa/Bank. Jeżeli w filtrze pod listą waluta jest wybrana jako wszystkie to na wydruku wszystkie zapisy są przeliczone na PLN, a konta pokazują się zarówno w PLN jak i walucie obcej (ale po przeliczeniu na PLN). Jeżeli wybrana jest konkretna waluta to dokumenty są na wydruku w zadanej walucie i pokazują się konta podmiotu również założone tylko w tej konkretnej walucie i z wartościami w walucie.
Uwaga
Podsumowania dla kont na dany dzień powinny być identyczne jak na wydruku z rozrachunków na dzień.

Kasowanie dekretów i rozrachunków

Aby usunąć dekret/rozrachunek wybrany na Potwierdzeniu salda, Ponagleniu zapłaty lub Nocie odsetkowej należy najpierw usunąć go z wyżej wymienionych dokumentów.  

Lista rozrachunków- zakładka Nierozrachowane

Lista rozrachunków- zakładka Nierozrachowane
Lista dekretów nierozrachowanych zawiera następujące kolumny:
 1. Dokument – numer dokumentu.
 2. Numer dziennika.
 3. Nr dziennika cząstkowego.
 4. Data – data księgowania.
 5. Data operacji - data operacji z pozycji dokumentu źródłowego.
 6. Termin.
 7. Po terminie - dostępna po kolumnie Termin. Wykazuje ilość dni po terminie, która liczona jest jako różnica daty bieżącej (ustawionej z poziomu Narzędzia/ Data bieżąca) i terminu płatności. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę to ilość dni liczona jest od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym.
 8. Konto – konto księgowe, dla którego wyświetlona jest lista nierozrachowanych dekretów.
 9. Konto przeciw. – konto przeciwstawne do konta rozrachunkowego z dekretu.
 10. Kwota – całkowita kwota dekretu.
 11. Pozostaje Wn (Dt) – Kwota, która pozostaje do rozrachowania po stronie Wn (Dt).
 12. Pozostaje Ma (Ct) - Kwota, która pozostaje do rozrachowania po stronie Ma (Ct).
 13. Do rozrachowania - w kolumnie pokazywana jest tylko wartość dla gałęzi głównej, podrzędne nie są uwzględniane, gdyż nie można ich rozrachować. Domyślnie wartość w kolumnie Do rozrachowania jest edytowalna i równa kwocie z kolumny Pozostaje Wn, Pozostaje Ma. Kolor kwot jest zgodny z całym wierszem (zielone – w buforze, czarne- zatwierdzone, czerwone  – storno). Kolumna nie pozwala na wpisanie kwoty większej niż wartość w kolumnach Pozostaje Wn lub Pozostaje Ma. Po wpisaniu wartości większej lub ujemnej jest ona zmieniana na maksymalnie możliwą.
  Uwaga
  Gdy w filtrze na liście Nierozrachowane ustawiona jest waluta wszystkie, nie ma możliwości edycji kwoty w kolumnie Do rozrachowania dla rozrachunków walutowych.
 14. Id. księgowy – identyfikator księgowy dekretu.
 15. Opis – opis dekretu.
 16. Odsetki – kolumna automatycznie nalicza odsetki od przeterminowanych dekretów. Kolumna pojawia się na liście po zaznaczeniu parametru Należne odsetki i/lub Odsetki od zobowiązań. Odsetki od należności są wyświetlane kwotą na plus, natomiast od zobowiązań kwotą na minus. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę to odsetki liczone są od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym.
 17. Przeterminowane - w kolumnie dla przeterminowanych dekretów pojawia się wartość T, dla zapisów w terminie w kolumnie jest pusto.
Istnieje możliwość ukrywania określonych kolumn z listy. Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb użytkownika zostały opisane w rozdziale Standardy w programie. W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tej listy.

Filtr aktywny- zakładka nierozrachowane

Na liście dostępne są następujące parametry filtrowania: Konto – przycisk, który umożliwia wybranie konta z Planu Kont. Konto rozrachowujące – przycisk, który umożliwia wybranie konta rozrachowującego z Planu kont. Plan Kont jest zawężony do typu kont Rozrachunkowe. Pole jest aktywne po wybraniu konta księgowego w polu Konto. Za okres – zakres dat uwzględniający datę księgowania. Bufor – jeżeli jest zaznaczony widoczne również zapisy w buforze księgowym. Pozostaje Wn (Dt) – wyświetla dekrety po stronie Wn (Dt). Pozostaje Ma (Ct) – wyświetla dekrety po stronie Ma (Ct). Nierozrachowane: częściowo/całkowicie. Numer dokumentu – zawęża listę do dekretów, które mają wpisany w polu Numer dokumentu wybrany ciąg znaków. Opis – zawęża listę dekretów do takich, które w polu Opis zawierają zadany ciąg znaków. Id. księgowy – zawęża listę dekretów do takich, które w polu Id księgowy mają wpisany zadany ciąg znaków. Termin płatności – filtr na termin płatności z możliwością wybrania za jaki okres mają zostać zawężone dekrety. Należne odsetki – domyślnie niezaznaczone. Zaznaczenie powoduje wywołanie na listę kolumny Odsetki z naliczonymi należnymi odsetkami i aktywowanie sekcji z wyborem rodzaju odsetek – ustawowe od zaległości, od zaległości w transakcjach handlowych, podatkowe. Odsetki od zobowiązań – domyślnie niezaznaczone. Zaznaczenie powoduje wywołanie na listę kolumny Odsetki z naliczonymi odsetkami od zobowiązań i aktywowanie sekcji z wyborem rodzaju odsetek – ustawowe od zaległości, od zaległości w transakcjach handlowych, podatkowe. Ustawowe od zaległości – stawki do wyliczanych odsetek pobierane są z Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank/ Odsetki ustawowe od zaległości. Od zaległości w transakcjach handlowych – stawki do wyliczanych odsetek pobierane są z Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank/ Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych. Podatkowe – stawki do wyliczanych odsetek pobierane są z Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank/ Odsetki podatkowe. W sytuacji gdy w polach Konto i Konto rozrachowujące wybrane jest to samo konto analityczne, rodzaj odsetek ustawia się domyślnie w zależności od typu podmiotu związanego z wybranym kontem słownikowym:
 • Ustawowe od zaległości dla: słownika kontrahentów, którzy na karcie na zakładce [Handlowe], mają zaznaczony status Osoba fizyczna, dla słownika pracowników, wspólników, urzędów, towarów, środków trwałych oraz kont rozrachunkowych niesłownikowych,
 • Od zaległości w transakcjach handlowych dla: słownika kontrahentów, którzy na karcie, na zakładce [Handlowe], mają zaznaczony status Podmiot gospodarczy oraz słownika banków.
Tabelka z podsumowaniami kwot Pozostaje WnPozostaje Ma oraz saldem dla wszystkich dokumentów danego konta jak i dla dokumentów zaznaczonych. W sekcji Razem dla pozycji Wszystkie i Różnica do podsumowań są brane wartości z kolumn Pozostaje Wn, Pozostaje Ma. Dla pozycji Zaznaczone i Różnica wartości są pobierane z kolumny Do rozrachowania. Dodatkowo na liście znajdują się przyciski:  - Zwiń wszystkie gałęzie,  - Rozwiń wszystkie gałęzie, - Rozrachuj zaznaczone dekrety – (F8) – ikona jest aktywna, jeżeli zaznaczone są przynajmniej dwa dokumenty o kierunku przeciwstawnym (Wn i Ma). Obok ikony pioruna służącego do rozrachowania widoczna jest strzałka , a po jej rozwinięciu dwie opcje do wyboru:
 • Rozrachuj dla jednego konta – powoduje rozrachowanie między zapisami tego samego konta analitycznego. Jeżeli Użytkownik zaznaczy zapisy o przeciwnych kierunkach, ale dla różnych podmiotów to pojawi się informacja, że rozrachunki nie zostały rozrachowane. Aby rozrachować takie zapisy należy wybrać opcję Rozrachuj dla wielu kont.
 • Rozrachuj dla wielu kont – powoduje, że w pierwszej kolejności następuje rozrachowanie zapisów między tymi samymi kontami analitycznym, a jeśli pozostaną jeszcze dekrety do rozrachowania po stronie Wn i Ma na różne konta to nastąpi dokonanie kompensaty między tymi różnymi analitykami – w pierwszej kolejności dla dekretów o tej samej kwocie, a następnie dla dekretów o tym samym terminie płatności 
  - Podgląd zapisu – formatka dekretu tylko do edycji.

Lista potwierdzeń sald

Potwierdzenia sald

Potwierdzenie salda to dokument, który zawiera listę nierozrachowanych na dany dzień dekretów dla danego konta. Jest generowane historycznie, czyli uwzględnia stan rozrachunków na zadany dzień. Potwierdzenie salda można generować tylko dla kont, do których operator nie ma zakazu.

Lista potwierdzeń sald

Lista potwierdzeń salda dostępna jest z poziomu Księgowość/ Rozrachunki/ Potwierdzenia salda. Pozycje na liście sortowane są po numerze dokumentu.
Lista potwierdzeń salda
Lista zawiera następujące kolumny: Numer dokumentu – numer potwierdzenia salda Data – data dokumentu potwierdzenia salda Konto – konto, dla którego wygenerowane jest potwierdzenie salda Nazwa – nazwa konta Kwota Wn Kwota Ma Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb Użytkownika zostały opisane w artykule Standardy w programie. W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tej listy.  
Pod listą potwierdzeń salda umieszczone są następujące filtry:
 • filtr prosty reagujący na pole Numer dokumentu, Konto, Nazwa konta
 • Data dokumentu – Od / Do reagująca na Datę dokumentu.

Parametr „Data” umożliwia zawężenie listy do dokumentów, których data dokumentu mieści się w podanym przedziale. Domyślnie wyświetlane są dokumenty wystawione w zakresie dat zgodnym z bieżącym okresem obrachunkowym. Odznaczenie parametru umożliwia wyświetlenie wszystkich wygenerowanych dokumentów, niezależnie od okresu obrachunkowego.
 • Maska – z możliwością wybrania z planu kont konta, dla którego mają być wyświetlone potwierdzenia salda. Pole Maska obsługuje również maskę na takiej zasadzie jak pole Maska na zestawieniu Obrotów i sald lub na zakładce Konto w zapisach księgowych.
 • „Od konta” i „Do konta” – pola umożliwiające wyświetlenie dokumentów dla danego zakresu kont.
 • Waluta – jeżeli jest włączona obsługa kont walutowych

Lista rozrachunków- zakładka Rozrachowane

Lista jest dostępna w menu Księgowość/ Rozrachunki. Listy rozrachunków nierozrachowanych i rozrachowanych obejmują wszystkie nierozrachowane i rozrachowane dekrety, niezależnie od okresu obrachunkowego. Lista dekretów rozrachowanych Lista dekretów rozrachowanych zawiera następujące kolumny:
 1. Dokument – numer dokumentu.
 2. Numer dziennika.
 3. Nr dziennika cząstkowego.
 4. Data – data księgowania.
 5. Data operacji - data operacji z pozycji dokumentu źródłowego.
 6. Termin.
 7. Konto – konto księgowe, dla którego wyświetlona jest lista rozrachowanych dekretów.
 8. Konto przeciw. – konto przeciwstawne do konta rozrachunkowego z dekretu.
 9. Kwota – kwota dekretu.
 10. Rozrachowano Wn (Dt) – Kwota, rozrachowana po stronie Wn (Dt).
 11. Rozrachowano Ma (Ct) - Kwota, rozrachowana po stronie Ma (Ct).
 12. Id. księgowy – identyfikator księgowy dekretu.
 13. Opis – opis dekretu.
 14. Waluta – waluta dekretu.
 15. Zwłoka - wykazuje ile dni po terminie zapis został rozrachowany. Ilość dni zwłoki jest liczona jako różnica daty rozrachunku i terminu płatności. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę to ilość dni zwłoki liczona jest od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym.
Istnieje możliwość ukrywania określonych kolumn na liście rozrachunków. Na liście dostępne są następujące parametry filtrowania: Konto – przycisk, który umożliwia wybranie konta rozrachunkowego z Planu Kont. Konto rozrachowujące – przycisk, który umożliwia wybranie konta rozrachowującego z Planu kont. Plan Kont jest zawężony do typu kont Rozrachunkowe. Pole jest aktywne po wybraniu konta księgowego w polu Konto. Za okres – zakres dat uwzględniający datę księgowania. Bufor – widoczne również zapisy w buforze księgowym. Rozrachowane: Częściowo/Całkowicie - parametry służą do ukrywania rozrachowanych dekretów częściowo/całkowicie Rozrachowane: Wn (Dt)/ Ma (Ct) – parametry służą do ukrywania odpowiednio rozrachowanych dekretów po stronie Wn (Dt) lub Ma (Ct) Dla różnych kont – w przypadku wyboru różnych kont księgowych w polach Konto i Konto rozrachowujące zaznaczenie parametru powoduje wyświetlanie tylko tych rozrachunków, które zostały rozrachowane między dwoma różnymi kontami księgowymi. Zaznaczenie parametru Dla różnych kont nie jest zapamiętywane przy ponownym wejściu na zakładkę [Rozrachowane]. Jeżeli w polu Konto i Konto rozrachowujące jest wybrane to samo konto to po włączeniu tego parametru lista będzie pusta. Numer dokumentu – zawęża listę do dekretów, które mają wpisany w polu Numer dokumentu wybrany ciąg znaków. Opis – zawęża listę dekretów do takich, które w polu Opis zawierają zadany ciąg znaków. Id. księgowy – zawęża listę dekretów do takich, które w polu Id księgowy mają wpisany zadany ciąg znaków. Termin płatności – filtr na termin płatności z możliwością wybrania za jaki okres mają zostać zawężone dekrety. Na zakładce [Rozrachowane] w kolumnie Dokument istnieje możliwość zaznaczania poszczególnych dekretów. Po zaznaczeniu wybranych głównych pozycji dekretów i wciśnięciu ikony kosza lub wyboru z menu kontekstowego opcji Usuń następuje seryjne usunięcie rozrachowanych dekretów. Usuwane są wszystkie rozrachunki w ramach danego rozrachunku. Przykładowo, gdy jeden dekret rozrachowany jest z trzema innymi to usuwane są wszystkie trzy pary rozrachunków. Warunkiem usunięcia rozrachunku jest nie uwzględnienie danych dekretów na nocie odsetkowej. Można również usuwać tylko wybrane podrzędne dekrety wchodzące w skład rozrachunku, bez konieczności usuwania całości rozrachunku (przykładowo rozrachowany jeden dekret z trzema innymi). W tym celu wystarczy zaznaczyć jeden z dekretów wchodzących w skład rozrachunku i ikoną kosza lub z menu kontekstowego go usunąć. Dekrety pozostałe wchodzące w skład rozrachunku nadal pozostaną rozrachowane.

Formularz potwierdzenia salda

Formularz jest zawsze dostępny do edycji - nie posiada statusów: bufor/zatwierdzony. Formularz obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie niniejszego podręcznika. W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza. Nagłówek: Dokument – przycisk otwierający listę schematów numeracji Potwierdzenia salda i pole z symbolem numeracji. Pole jest możliwe do edycji również po zapisaniu dokumentu. Numer – numer dokumentu wg wybranego schematu numeracji. Konto – przycisk otwierający Plan kont dla bieżącego okresu obrachunkowego i pole z numerem wybranego konta oraz niedostępne do edycji pole z nazwą konta.
Uwaga
Aby zmienić konto do potwierdzenia salda należy wcześniej usunąć już wygenerowane pozycje.
Kategoria – przycisk otwierający listę kategorii, pole z kodem kategorii oraz dostępne do edycji pole z opisem kategorii. Data dokumentu – wybór daty dokumentu (pod prawym przyciskiem myszy dostępny jest kalendarz). Zmiana daty dokumentu jest możliwa tylko na formularzu bez wygenerowanych pozycji: Kwota Wn, Kwota Ma - podsumowanie kolumn odpowiednio: Kwota WnKwota Ma. Waluta – waluta pobierana jest z konta księgowego wybranego na dokumencie. Jeżeli konto jest walutowe pojawia się możliwość wprowadzenia kursu. Kurs inicjowany jest dla daty określonej w polu Data dokumentu. Opis – opis dokumentu. Wprowadził: identyfikator operatora, który dodał dokument oraz data dodania. Zmodyfikował: identyfikator operatora, który zmodyfikował dokument oraz data ostatniej modyfikacji.
Formularz potwierdzenia salda
Pozycje: Numer – numer dekretu, numer dokumentu na dekrecie. Opis – opis dekretu. Pole dostępne do edycji. Data wystawienia – data wystawienia dokumentu. Termin – termin płatności. Kwota – kwota całego dekretu. Kwota Wn – kwota pozostająca do rozrachowania po stronie Wn. Kwota Ma – kwota pozostająca do rozrachowania po stronie Ma.  Generuj elementy (<F8>). Przycisk służący do generowania pozycji potwierdzenia salda.   Zmień pozycję - podgląd/edycja zapisanego wcześniej dokumentu – służy do edycji pola Opis. Przycisk aktywny jeżeli na liście jest przynajmniej jedna pozycja.

Generowanie pozycji potwierdzenia salda

Generowanie pozycji odbywa się za pomocą ikony  lub przycisku <F8>. Po wywołaniu funkcji, wyświetlana jest lista dokumentów:  
 • które były lub są nierozrachowane na dzień wskazany w polu: Data dokumentu
 • i których data księgowania jest równa lub wcześniejsza od daty w polu Data dokumentu.

Seryjne/wsadowe generowanie potwierdzeń sald

Seryjne generowanie Potwierdzeń sald dostępne jest z listy Potwierdzeń sald pod ikoną strzałki obok ikony plusa:   Wybranie opcji Dodaj seryjnie spowoduje pojawienie się okna dialogowego, w którym należy określić, dla jakiej daty oraz dla jakiego zakresu kont będą generowane dokumenty: Dokument: możliwość wyboru schematu numeracji, Na dzień: domyślnie podpowiadana jest data bieżąca, istnieje jednak możliwość jej zmiany (pod prawym przyciskiem myszy podpięty jest kalendarz), Od konta: przycisk wywołujący Plan kont, wpisane konto może być kontem syntetycznym, Do konta: przycisk wywołujący Plan kont, wpisane konto może być kontem syntetycznym, O saldach:
 • dowolnych – dokumenty zostaną wygenerowane dla wszystkich kont z zadanego przedziału kont,
 • niezerowych – tylko dla tych kont, których persaldo (Saldo Wn minus Saldo Ma) jest niezerowe,
 • zerowych – tylko dla tych kont, których persaldo (Saldo Wn minus Saldo Ma) jest zerowe.
Seryjne generowanie potwierdzeń sald

Formularz ponaglenia zapłaty

Formularz ponaglenia zapłaty jest zawsze dostępny do edycji - nie posiada statusów: bufor/zatwierdzony. Formularz obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo w artykule Standardy w programie niniejszego podręcznika. W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza. Nagłówek: Dokument – przycisk otwierający listę schematów numeracji Ponagleń zapłaty i pole z symbolem numeracji. Numer – numer dokumentu wg schematu numeracji. Konto – przycisk otwierający plan kont dla bieżącego okresu obrachunkowego i pole z numerem wybranego konta oraz niedostępne do edycji pole z nazwą konta.
Uwaga
Aby zmienić konto na formularzu ponagleniu zapłaty należy wcześniej usunąć już wygenerowane pozycje.
Kategoria – przycisk otwierający listę kategorii, pole z kodem kategorii oraz dostępne do edycji pole z opisem kategorii. Sekcja: „Odsetki” - w której można określić czy naliczać odsetki a jeżeli tak to wg jakiej skali – rozwijana lista z opcjami: Nie naliczać, Ustawowe od zaległości, Indywidualne, Podatkowe, Od zaległości w transakcjach handlowych. Ustawowe od zaległości – stawki do wyliczanych odsetek pobierane są z Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank/ Odsetki ustawowe od zaległości. Indywidualne – wyświetlane jest dodatkowe pole umożliwiające wpisanie odsetek. Podatkowe – stawki do wyliczanych odsetek pobierane są z Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank/ Odsetki podatkowe. Od zaległości w transakcjach handlowych – stawki do wyliczanych odsetek pobierane są z Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank/ Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych. Rodzaj odsetek ustawia się domyślnie w zależności od typu podmiotu związanego z wybranym kontem słownikowym w polu Konto:
 • Ustawowe od zaległości dla: słownika kontrahentów, którzy na karcie na zakładce [Handlowe], mają zaznaczony status Osoba fizyczna, dla słownika pracowników, wspólników, urzędów, towarów, środków trwałych oraz kont rozrachunkowych niesłownikowych,
 • Od zaległości w transakcjach handlowych dla: słownika kontrahentów, którzy na karcie, na zakładce [Handlowe], mają zaznaczony status Podmiot gospodarczy oraz słownika banków.
Zmiana rodzaju odsetek jest możliwa tylko na formularzu bez wygenerowanych pozycji. Data dokumentu – wybór daty dokumentu. Zmiana daty dokumentu jest możliwa tylko na formularzu bez wygenerowanych pozycji. Pozostaje – suma zaległości (suma kwot z kolumny Pozostaje). Jeżeli policzono odsetki wg odsetek ustawowych kwota odsetek w tabelce może być różna od kwoty w polu Odsetki – różnica wynikająca z zaokrągleń. Waluta – waluta jest pobierana z konta księgowego wybranego na dokumencie. Jeżeli konto jest walutowe – pojawia się dodatkowo możliwość wprowadzenia kursu. Kurs inicjowany jest dla daty określonej w polu Data dokumentu. Opis – pole na opis dokumentu. Wprowadził: operator, który dodał dokument oraz data dodania. Zmodyfikował: operator, który zmodyfikował dokument oraz data ostatniej modyfikacji.
Formularz ponaglenia zapłaty
Pozycje: Numer – numer dekretu, numer dokumentu na dekrecie. Opis – opis dekretu. Pole dostępne do edycji. Data – data wystawienia dokumentu. Termin – termin płatności. Zwłoka – liczba dni pomiędzy kolumną Od określającą faktyczny termin płatności przypadający w dzień roboczy a datą , na którą generowane jest Ponaglenie. Kwota – kwota całego dekretu. Pozostaje – kwota pozostająca do rozrachowania w walucie dokumentu. Odsetki – kwota odsetek wyliczona dla pozycji. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę to odsetki liczone są od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym.  Generuj elementy (<F8>) – przycisk służący do generowania pozycji ponaglenia zapłaty.  Zmień pozycję – podgląd/edycja zapisanego wcześniej dokumentu – służy do edycji pola Opis. Przycisk aktywny jeżeli na liście jest przynajmniej jedna pozycja.

Generowanie pozycji ponaglenia zapłaty

Generowanie pozycji odbywa się za pomocą ikony  lub przycisku <F8>. Po wywołaniu funkcji wyświetlane jest okno z listą dokumentów nierozrachowanych, których termin płatności minął w stosunku do daty w polu Data dokumentu (dokumenty wyświetlane na liście posortowane są wg kolumny Termin). W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę to dokument wyświetlany jest od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym. Na ponaglenie zapłaty można przenieść wszystkie lub tylko wybrane pozycje.
Dokumenty proponowane do generacji ponagleń zapłaty
Okno z listą dokumentów proponowanych do ponaglenia zapłaty zawiera następujące elementy: Tabelę z kolumnami:
 • Zaznaczenie – możliwość zaznaczenia pozycji, które będą uwzględniane na ponagleniu zapłaty,
 • Numer – numer dokumentu, pole Nr dokumentu na dekrecie,
 • Termin – termin płatności,
 • Kwota – kwota całego dekretu,
 • Pozostaje – kwota pozostająca do zapłaty,
 • Waluta.
Przeterminowane powyżej … dni – filtr pozwala na zawężenie listy proponowanych dekretów do takich, które są przeterminowane powyżej wprowadzonej liczby dni. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę to ilość dni zwłoki liczona jest od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym. Po wprowadzeniu 0 (zero) wyświetlane będą wszystkie dokumenty, których termin płatności minął. Szukaj – przycisk, którego naciśnięcie spowoduje pojawienie się pola do przeszukiwania listy po wszystkich kolumnach.

Seryjne/wsadowe generowanie ponagleń zapłaty

Seryjne generowanie Ponagleń zapłaty dostępne jest z listy Ponagleń zapłaty pod ikoną strzałki obok ikony plusa:   Dokumenty są generowane, jeżeli posiadają chociaż jedną pozycję. Wybranie opcji Dodaj seryjnie spowoduje pojawienie się okna dialogowego, w którym należy określić na jaki dzień oraz dla jakiego zakresu kont będą generowane dokumenty: Dokument – pole, w którym można wybrać schemat numeracji, domyślnie podpowiadany jest domyślny schemat numeracji, Na dzień – domyślnie podpowiadana jest data bieżąca, istnieje jednak możliwość zmiany (pod prawym klawiszem myszy podpięty jest kalendarz), Odsetki – wybór odsetek: Nie naliczać, Wg statusu podmiotu, Ustawowe od zaległości, Indywidulane, Podatkowe, Od zaległości w transakcjach handlowych, Opcja Wg statusu podmiotu oznacza, że typ odsetek będzie domyślnie ustawiany w zależności od typu konta:
 • odsetki ustawowe od zaległości: dla kont słownikowych kontrahentów, którzy na karcie na zakładce [Handlowe] mają zaznaczony status Osoba fizyczna oraz dla kont słownikowych pracowników, wspólników, urzędów, towarów, środków trwałych, a także dla kont rozrachunkowych niesłownikowych,
 • odsetki od zaległości w transakcjach handlowych: dla kont słownikowych kontrahentów, którzy na karcie na zakładce [Handlowe] mają zaznaczony status Podmiot gospodarczy oraz dla kont słownikowych banków.
Od konta - przycisk wywołujący plan kont; wpisane konto może być kontem syntetycznym, Do konta - przycisk wywołujący plan kont; wpisane konto może być kontem syntetycznym, Dla należności przeterminowanych powyżej … dni – jeżeli wpisano 0 – brane są pod uwagę wszystkie nierozrachowane dekrety, których termin płatności minął. Jeżeli wpisano więcej niż zero dni pod uwagę brane są dekrety przeterminowane powyżej podanej ilości dni. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę to ilość dni zwłoki liczona jest od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym.
Seryjne generowanie ponagleń zapłaty

Lista not odsetkowych

Noty odsetkowe

Nota odsetkowa to dokument, za pomocą którego naliczane są odsetki od należności zapłaconych (rozrachowanych) po terminie płatności. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę to odsetki liczone są od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym. Noty odsetkowe można generować tylko dla kont, do których operator nie ma zakazu. Odsetki obliczane są od dnia następnego po terminie płatności do daty rozrachowania włącznie np. termin płatności 2019-10-15, data rozrachunku: 2019-10-17, odsetki będą naliczane za 2 dni.
Przykład
Data rozrachunku: 09.11.2019 r. (sobota). Zapłata: 13.11.2019 r. Ilość dni zwłoki: 1 - ponieważ pierwszy dzień roboczy przypadający po sobocie (09.11.2019 r.) i dniach ustawowo wolnych od pracy (niedziela - 10.11.2019 r. oraz Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.2019 r.) to wtorek (12.11.2019 r.).

Lista not odsetkowych

Lista not odsetkowych dostępna jest z poziomu: Księgowość/ Rozrachunki/ Noty odsetkowe. Lista zawiera następujące kolumny:
 • Numer dokumentu
 • Data – data dokumentu
 • Konto – numer konta, dla którego wygenerowana jest Nota odsetkowa
 • Nazwa konta
 • Kwota – podstawa naliczania odsetek w walucie dokumentu
 • Odsetki – kwota odsetek w walucie w jakiej wystawiono Notę odsetkową. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę to odsetki liczone są od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym.
Noty odsetkowe znajdujące się w buforze wyświetlane są w kolorze zielonym; Dokumenty zatwierdzone – na czarno; Dokumenty zaksięgowane – na niebiesko. Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb użytkownika zostały opisane w artykule Standardy w programie. W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tej listy. Pod listą not odsetkowych umieszczone są następujące filtry:
 • prosty reagujący na pole Numer dokumentu, Konto, Nazwa konta.
 • Data dokumentu – „Od / Do” reagująca na Datę dokumentu. Parametr Data umożliwia zawężenie listy do dokumentów, których data dokumentu mieści się w podanym przedziale. Domyślnie wyświetlane są dokumenty wystawione w zakresie dat zgodnym z bieżącym okresem obrachunkowym. Odznaczenie
 • parametru umożliwia wyświetlenie wszystkich wygenerowanych dokumentów, niezależnie od okresu obrachunkowego.
 • Maska – z możliwością wybrania z planu kont dla jakiego konta mają być wyświetlone noty odsetkowe. Pole Maska działa na takiej zasadzie jak pole Maska na zestawieniu Obrotów i sald lub na zakładce konto w zapisach księgowych.
 • Od konta” i „Do konta” – pola umożliwiające wyświetlenie dokumentów dla danego zakresu kont.
 • Waluta – jeżeli jest włączona obsługa kont walutowych.
 Księguj noty odsetkowe – przycisk uruchamia księgowanie schematem o typie Noty odsetkowe KH.
Lista not odsetkowych

Formularz noty odsetkowej

Formularz noty odsetkowej posiada trzy statusy: Bufor/ Zatwierdzony/ Anulowany. Na formularzach zatwierdzonych i anulowanych pola są niedostępne do edycji. Formularz obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo w artykule Standardy w programie niniejszego podręcznika. W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza. Nagłówek: Bufor – jeżeli parametr jest zaznaczony – dokument w buforze, jeżeli odznaczony – dokument zatwierdzony i niepodlegający edycji. Jeżeli dokument zostanie zatwierdzony ale nie będzie jeszcze zaksięgowany, można skorzystać z funkcji Cofnij do bufora udostępnionej w menu kontekstowym. Dla zatwierdzonej noty odsetkowej, która nie została zaksięgowana, w menu kontekstowym, udostępniona jest również opcja Anuluj. Anulowane Noty odsetkowe wyświetlane są na liście w kolorze szarym. Dokument – przycisk otwierający listę schematów numeracji Not odsetkowych i pole z symbolem numeracji. Numer – numer dokumentu wg schematu numeracji. Konto – przycisk otwierający Plan kont dla bieżącego okresu obrachunkowego i pole z numerem wybranego konta oraz niedostępne do edycji pole z nazwą konta.
Uwaga
Aby zmienić konto na formularzu noty odsetkowej należy wcześniej usunąć już wygenerowane pozycje.
Kategoria – przycisk otwierający listę kategorii, pole z kodem kategorii oraz dostępne do edycji pole z opisem kategorii. Pole zawsze dostępne do edycji. Sekcja: „Odsetki”: w której użytkownik określa wg jakiej skali naliczać odsetki: odsetek ustawowych, podatkowych czy indywidualnych. Lista rozwijana z opcjami: Ustawowe od zaległości, Indywidualne, Podatkowe, Od zaległości w transakcjach handlowych. Ustawowe od zaległości – stawki do wyliczanych odsetek pobierane są z Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank/ Odsetki ustawowe od zaległości. Indywidualne – wyświetlane jest dodatkowe pole umożliwiające wpisanie odsetek. Podatkowe – stawki do wyliczanych odsetek pobierane są z Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank/ Odsetki podatkowe. Od zaległości w transakcjach handlowych – stawki do wyliczanych odsetek pobierane są z Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank/ Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych. Rodzaj odsetek ustawia się domyślnie w zależności od typu podmiotu związanego z wybranym kontem słownikowym w polu Konto:
 • Ustawowe od zaległości dla: słownika kontrahentów, którzy na karcie na zakładce [Handlowe], mają zaznaczony status Osoba fizyczna, dla słownika pracowników, wspólników, urzędów, towarów, środków trwałych oraz kont rozrachunkowych niesłownikowych,
 • Od zaległości w transakcjach handlowych dla: słownika kontrahentów, którzy na karcie, na zakładce [Handlowe], mają zaznaczony status Podmiot gospodarczy oraz słownika banków.
Zmiana rodzaju odsetek jest możliwa tylko na formularzu bez wygenerowanych pozycji. Data dokumentu: Płatność – forma płatności – lista rozwijana z dostępnymi formami płatności. Termin – termin płatności. Waluta: pole niedostępne do edycji, waluta pobierana jest z konta księgowego wybranego na dokumencie. Jeżeli konto jest walutowe – pojawi się dodatkowo możliwość wybrania kursu. Kurs inicjowany jest dla daty określonej w polu Data dokumentu. Za pomocą tego kursu będzie przeliczana kwota wyliczonych odsetek na walutę systemową. Opis – pole na opis dokumentu. Wprowadził: operator, który dodał dokument oraz data dodania. Zmodyfikował: operator, który zmodyfikował dokument oraz data ostatniej modyfikacji.
Formularz noty odsetkowej
Pozycje: Numer – numer dekretu, numer dokumentu na dekrecie. Opis – opis dekretu. Pole dostępne do edycji. Od – data od której naliczane są odsetki wg stopy w kolumnie Stopa. Do – data, do której naliczane są odsetki wg stopy w kolumnie Stopa. Zwłoka – liczba dni pomiędzy datą Do i datą Od. Kwota – Podstawa naliczania odsetek. Stopa – stopa odsetek wg której liczone są odsetki w danej pozycji. Odsetki – kwota odsetek wyliczona dla pozycji. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę to odsetki liczone są od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym.  Generuj elementy noty odsetkowej (<F8>) – przycisk służący do generowania pozycji noty odsetkowej.  Zmień pozycję – podgląd/edycja zapisanego wcześniej dokumentu – służy do edycji pola Opis. Przycisk aktywny jeżeli na liście jest przynajmniej jedna pozycja.

Generowanie pozycji noty odsetkowej

Generowanie pozycji odbywa się za pomocą ikony  lub przycisku <F8>. Po wywołaniu funkcji wyświetlana jest lista wszystkich rozrachunków:
 • które są rozrachowane lub częściowo rozrachowane po terminie płatności (w przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę wyświetlane są rozrachunki rozrachowane lub częściowo rozrachowane po pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym) i nie były jeszcze wybrane na żadnej Nocie odsetkowej.
Znalezione dekrety wyświetlane są w oknie, na którym użytkownik może zaznaczyć wybrane lub wszystkie pozycje i przenieść je na Ponaglenie zapłaty. Lista dokumentów sortowana jest według kolumny Termin.
Dokumenty proponowane do generacji noty odsetkowej
Okno z dokumentami proponowanymi do generacji not odsetkowych zawiera następujące elementy: Tabelę z kolumnami:
 • zaznaczenie
 • Numer – numer dokumentu z pola Nr dokumentu na dekrecie
 • Termin – termin płatności
 • Kwota – kwota całego dekretu
 • Data zapłaty – data rozrachunku
 • Zapłacono – kwota zapłacona
 • Waluta
Przeterminowane powyżej – filtr zawężający listę dokumentów do takich, które zostały rozrachowane więcej niż wpisana w tym polu ilość dni po terminie Szukaj – przycisk, którego naciśnięcie spowoduje pojawienie się pola do przeszukiwania listy po wszystkich kolumnach.

Seryjne/wsadowe generowanie not odsetkowych

Seryjne generowanie Not odsetkowych dostępne jest z listy not odsetkowych pod ikoną strzałki obok ikony plusa:   Dokumenty będą generowane jeżeli będą posiadać chociaż jedną pozycję. Wybranie opcji Dodaj seryjnie spowoduje pojawienie się okna dialogowego, w którym należy określić, dla jakiej daty oraz dla jakiego zakresu kont będą generowane dokumenty: Dokument – pole, w którym użytkownik będzie mógł wybrać schemat numeracji, domyślnie podpowiadany jest domyślny schemat numeracji. Na dzień – domyślnie podpowiadana jest data bieżąca, istnieje jednak możliwość jej zmiany, Odsetki – wybór odsetek: Wg statusu podmiotu, Ustawowe od zaległości, Indywidulane, Podatkowe, Od zaległości w transakcjach handlowych, Opcja Wg statusu podmiotu oznacza, że typ odsetek będzie domyślnie ustawiany w zależności od typu konta:
 • odsetki ustawowe od zaległości: dla kont słownikowych kontrahentów, którzy na karcie na zakładce [Handlowe] mają zaznaczony status Osoba fizyczna oraz dla kont słownikowych pracowników, wspólników, urzędów, towarów, środków trwałych, a także dla kont rozrachunkowych niesłownikowych,
 • odsetki od zaległości w transakcjach handlowych: dla kont słownikowych kontrahentów, którzy na karcie na zakładce [Handlowe] mają zaznaczony status Podmiot gospodarczy oraz dla kont słownikowych banków.
Od konta - przycisk wywołujący Plan kont, wpisane konto może być kontem syntetycznym, Do konta - przycisk wywołujący Plan kont, wpisane konto może być kontem syntetycznym, Generuj Noty gdy suma odsetek jest wyższa niż … - użytkownik podaje kwotę w walucie, w jakiej generowana będzie nota; jeżeli dla danej Noty suma odsetek jest wyższa od zadanej kwoty – dokument jest zapisywany; jeżeli jest niższa – dokument nie jest zapisywany.
Seryjne generowanie not odsetkowych
Podczas seryjnego generowania not odsetkowych, forma płatności i termin płatności na formularze poszczególnych not pobierane są z karty kontrahenta, a w przypadku braku zaznaczenia terminu płatności na karcie kontrahenta - termin wskazany na formularzu formy płatności w Konfiguracji.

Księgowanie not odsetkowych

Księgowanie Not odsetkowych odbywa się za pomocą schematu księgowego; typ schematu: Noty odsetkowe KH. Na liście not odsetkowych, istnieje domyślny filtr: Dokumenty niezaksięgowane, który zawęża listę not tylko do tych, które nie są zaksięgowane schematem.

Lista ponagleń zapłaty

Ponaglenia zapłaty

Ponaglenie zapłaty sporządzane jest dla należności nierozrachowanych lub częściowo rozrachowanych (czyli dla dokumentów zaksięgowanych po stronie Wn konta). Lista ponagleń sortowana jest po numerze. Ponaglenie zapłaty można generować tylko dla kont, do których operator nie ma zakazu.

Lista ponagleń zapłaty

Lista ponagleń zapłaty jest dostępna z poziomu Księgowość/ Rozrachunki/ Ponaglenia zapłaty. Lista zawiera następujące kolumny:
 • Numer dokumentu
 • Data – data dokumentu
 • Konto – numer konta, dla którego wygenerowane jest ponaglenie zapłaty
 • Nazwa – nazwa konta
 • Zaległość – kwota pozostająca do zapłaty w walucie, w jakiej wystawiono Ponaglenie zapłaty
 • Odsetki – kwota odsetek w walucie, w jakiej wystawiono Ponaglenie zapłaty.W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę to odsetki liczone są od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym.
W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tej listy. Pod listą ponagleń zapłaty umieszczone są następujące filtry:
 • prosty reagujący na pole Numer dokumentu, Konto, Nazwa konta,
 • Data dokumentu – „Od / Do” reagująca na datę dokumentu,
 • Parametr Data umożliwia zawężenie listy do dokumentów, których data dokumentu mieści się w podanym przedziale. Domyślnie wyświetlane są dokumenty wystawione w zakresie dat zgodnym z bieżącym okresem obrachunkowym. Odznaczenie parametru umożliwia wyświetlenie wszystkich wygenerowanych dokumentów, niezależnie od okresu obrachunkowego.
 • Maska – z możliwością wybrania z planu kont dla jakiego konta mają być wyświetlone potwierdzenia salda (pole Maska działa na takiej samej zasadzie jak pole Maska na zestawieniu Obrotów i sald lub na zakładce konto w zapisach księgowych).
 • „Od konta” i „Do konta” – pola umożliwiające wskazanie zakresu kont, dla których mają być wyświetlane dokumenty.
 • Waluta – jeżeli jest włączona obsługa kont walutowych.
Lista ponagleń zapłaty