Środki trwałe

Scenariusze operacji w Ewidencji środków trwałych

Jak dodać nową grupę środków trwałych?

Dodanie nowej grupy środków trwałych, podobnie jak uzupełnianie innych tego typu list pomocniczych (jak np. nazwy rejestrów VAT), możliwe jest jedynie w konfiguracji firmy. Aby dodać nową grupę środków trwałych należy:
 1. Otworzyć Konfigurację firmy poprzez kliknięcie przycisku w menu Nawigacji Comarch ERP Optima/ Ogólne lub wybierając z menu:
 2. Wybrać Konfigurację firmy/ Środki Trwałe/ Grupy środków trwałych lub Grupy wartości niematerialnych. Na prawym panelu okna pojawią się aktualnie zdefiniowane grupy.
 3. Kliknąć przycisk Dodaj  lub wcisnąć klawisz <INSERT>.
 4. Na otwartym formularzu wypełnić Nazwę i Opis grupy i zatwierdzić formularz klikając przycisk Zapisz zmiany lub wciskając klawisz <ENTER>.
 5. Zatwierdzić formularz Konfiguracja firmy klikając przycisk  Zapisz zmiany lub wciskając klawisz <ENTER>.

Jak dodać nowy środek do ewidencji?

Aby wprowadzić do bazy danych nowy środek do ewidencji należy:
 1. Otworzyć listę Ewidencja środków trwałych z menu głównego: Księgowość/ Ewidencja środków trwałych.
 2. Wybieramy grupę środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Kliknąć przycisk Dodaj  lub wcisnąć klawisz <INSERT>.
 4. Wypełnić kolejno dane środka trwałego. Program wymaga, aby na formularzu dodania nowego środka bezwzględnie wypełnione były pola Numer inwentarzowy i Nazwa. Jeżeli którekolwiek z tych pól jest niewypełnione, wówczas program nie pozwoli zatwierdzić formularza.
 5. Zatwierdzić formularz klikając przycisk Zapisz zmiany lub wciskając klawisz <ENTER>.
Uwaga
Numer inwentarzowy musi być unikalny, tzn. program nie pozwoli dodać dwóch środków trwałych o identycznym numerze.

Jak usunąć środek trwały?

Aby usunąć środek trwały należy:
 1. Otworzyć listę środków trwałych wybierając z menu: Księgowość/ Ewidencja środków trwałych.
 2. Odszukać Kartę środków trwałych na liście i ustawić na nim kursor (podświetlić wybrany wiersz).
 3. Kliknąć przycisk Usuń lub wcisnąć klawisz <DELETE>.
Program wyświetli pytanie: Czy chcesz skasować podświetlony rekord?. Po potwierdzeniu wybrany rekord zostanie skasowany.
Uwaga
Nie ma możliwości usunięcia z ewidencji tych środków trwałych, dla których istnieją zaksięgowane dokumenty (amortyzacje, przeszacowania, ulepszenia). W przypadku gdy dokumenty środka trwałego nie zostały zaksięgowane program pozwala usunąć środek wraz z dokumentami – w trakcie usuwania pojawia się komunikat informujący, że dla tego środka trwałego istnieją dokumenty.

Jak zmienić dane środka trwałego?

Aby zmienić Kartę środka trwałego należy:
 1. Otworzyć Kartę środka trwałego wybierając z menu: Księgowość/ Ewidencja środków trwałych.
 2. Odszukać środek na liście i ustawić na nim kursor (podświetlić wybrany wiersz).
 3. Kliknąć przycisk Zmień  lub wcisnąć klawisze <CTRL>+<ENTER>.
 4. Program wyświetli Kartę środka trwałego, na której można dokonać wymaganych zmian.
 5. Po dokonaniu zmian należy je zapisać klikając na Karcie środka trwałego przycisk Zapisz zmiany lub wciskając klawisz <ENTER>. Jeżeli chcemy wycofać się z edycji bez zapisywania dokonanych zmian, należy kliknąć przycisk  Anuluj  lub klawisz <ESC>.
Uwaga
W przypadku zmiany grupy środka trwałego program przeniesie również wszystkie jego dokumenty (amortyzacje, ulepszenia) do nowej grupy

Jak wygenerować odpisy amortyzacyjne?

Aby wygenerować odpisy amortyzacyjne należy:
 1. Otworzyć Ewidencję środków trwałych wybierając z menu głównego: Księgowość/ Ewidencja środków trwałych.
 2. Zaznaczyć środki trwałe, dla których odpisy mają być wygenerowane przez naciśnięcie klawisza <SPACJA> na wybranym środku trwałym lub po naciśnięciu prawego klawisza myszy wybraniu opcji Zaznacz lub Zaznacz wszystkie.
  Uwaga
  Aby wygenerować odpisy amortyzacyjne, należy najpierw na liście zaznaczyć środki trwałe, dla których będą generowane odpisy.
 3. Następnym krokiem jest wygenerowanie odpisów przez naciśnięcie lewego przycisku Generacja odpisów amortyzacyjnych  lub klawisza <F8>.
 4. Wybieramy miesiąc, dla którego chcemy wyliczyć odpisy i potwierdzamy przez naciśnięcie przycisku lub klawisza <ENTER>.
 5. W celu przeglądnięcia wygenerowanych odpisów należy z menu głównego otworzyć Środki Trwałe/ Dokumenty środków trwałych i zaznaczyć Typ: Amortyzacja, a następnie wybrać miesiąc, za jaki były liczone odpisy amortyzacyjne.

Jak wygenerować plan amortyzacji?

Aby wygenerować plan amortyzacji należy:
 1. Otworzyć Ewidencję środków trwałych wybierając z menu głównego: Księgowość/ Ewidencja środków trwałych.
 2. Zaznaczyć środki trwałe, dla których plan ma być wygenerowany przez naciśnięcie klawisza <SPACJA> na wybranym środku trwałym lub po naciśnięciu prawego klawisza myszy wybraniu opcji Zaznacz lub
 3. Zaznacz wszystkie.
  Uwaga
  Aby wygenerować Plan amortyzacji, należy najpierw na liście zaznaczyć środki trwałe, dla których będzie generowany plan.
  Następnym krokiem jest wygenerowanie odpisów przez naciśnięcie przycisku Generacja planu amortyzacji  lub klawiszy <CTRL>+<F8>.
  Uwaga
  W przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową, plan amortyzacji zostanie wygenerowany za wybrany, dowolny zakres dat obejmujący pełne okresy obrachunkowe.
 4. Wybieramy zakres dat, dla którego chcemy wyliczyć Plan amortyzacji i potwierdzamy przez naciśnięcie przycisku lub klawisza <ENTER>.
 5. Po wygenerowaniu Planu amortyzacji jest on widoczny na ekranie. Plan amortyzacji można wydrukować, natomiast nie jest on zapisywany w bazie danych.
  Uwaga
  Podczas generowania planu amortyzacji w miesiącach, w których zaznaczone jest zawieszenie amortyzacji w kolumnach odpowiednio Amortyzacja bilansowa planowana/Amortyzacja kosztowa planowana pojawiają się wartości 0,00. Cały okres amortyzacji środka zostaje wydłużony o okres zawieszenia amortyzacji.

Jak wprowadzić zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego?

Aby wprowadzić zwiększenie lub zmniejszenie wartości środka trwałego należy:
 1. Otworzyć listę Dokumentów środków trwałych z menu głównego: Księgowość/ Dokumenty środków trwałych.
 2. Wybrać Typ: Ulepszenie.
 3. Kliknąć przycisk Dodaj  lub wcisnąć klawisz <INSERT>.
 4. Następnie należy wprowadzić dane na formatce dodania nowego dokumentu – Ulepszenia, przy czym zwiększenie wartości wpisujemy w polu Zmiana wartości z plusem, a zmniejszenie w tym samym polu z minusem.
 5. Zatwierdzić formularz klikając przycisk Zapisz zmiany  lub wciskając klawisz <ENTER>. Jeżeli chcemy wycofać się z edycji bez zapisywania dokonanych zmian, należy kliknąć przycisk Anuluj  lub klawisz <ESC>.

Jak wprowadzić odpis amortyzacyjny inny niż automatycznie wygenerowany przez program?

Aby wprowadzić odpis amortyzacyjny inny niż automatycznie wygenerowany przez program, należy:
 1. Otworzyć listę Dokumentów środków trwałych z menu głównego: Księgowość/ Dokumenty środków trwałych.
 2. Wybrać Typ: Amortyzacja.
 3. Kliknąć przycisk Dodaj lub wcisnąć klawisz <INSERT>.
 4. Następnie należy wprowadzić dane na formatce dodania nowego dokumentu – Amortyzacja, a wartość odpisu w polu Umorzenie.
 5. Zatwierdzić formularz klikając przycisk Zapisz zmiany lub wciskając klawisz <ENTER>. Jeżeli chcemy wycofać się z edycji bez zapisywania dokonanych zmian, należy kliknąć przycisk Anuluj  lub klawisz <ESC>.

Jak wprowadzić przeszacowanie wartości środka trwałego?

Aby wprowadzić przeszacowanie należy:
 1. Otworzyć listę Dokumentów środków trwałych z menu głównego: Księgowość/ Dokumenty środków trwałych.
 2. Wybrać Typ: Przeszacowanie.
 3. Kliknąć przycisk Dodaj lub wcisnąć klawisz <INSERT>.
 4. Następnie należy wprowadzić dane na formatce dodania wartości przeszacowania.
 5. Zatwierdzić formularz klikając przycisk Zapisz zmiany  lub wciskając klawisz <ENTER>. Jeżeli chcemy wycofać się z edycji bez zapisywania dokonanych zmian, należy kliknąć przycisk Anuluj  lub klawisz <ESC>.

Jak wprowadzić dokument przekazania środka trwałego?

Aby wprowadzić  dokument przekazania środka trwałego należy:
 1. Otworzyć Kartę środka trwałego wybierając z menu: Księgowość/ Ewidencja środków trwałych.
 2. Odszukać środek na liście i ustawić na nim kursor (podświetlić wybrany wiersz).
 3. Kliknąć przycisk Zmień  lub wcisnąć klawisze <CTRL>+<ENTER>.
 4. Program wyświetli Kartę środka trwałego, na której należy przejść na piątą zakładkę [Osoby i miejsca].
 5. Na zakładce [Osoby i miejsca] należy kliknąć przycisk Dodaj  lub wcisnąć klawisz <INSERT> w celu dodania osoby odpowiedzialnej lub miejsca użytkowania, wskazując odpowiednią osobę lub miejsce i zakres dat.
 6. Zaznaczyć parametr Generuj dokumenty PT dla osób i miejsc przy zapisie, po którym pojawi się komunikat
 7. Po dokonaniu zmian należy je zapisać klikając na Karcie środka trwałego przycisk Zapisz zmiany  lub wciskając klawisz <ENTER>. Jeżeli chcemy wycofać się z edycji bez zapisywania dokonanych zmian, należy kliknąć przycisk Anuluj  lub klawisz <ESC>.
 8. Otworzyć listę Dokumentów środków trwałych z menu głównego: Księgowość/ Dokumenty środków trwałych.
 9. Wybrać Typ: Przekazania. Zaznaczyć odpowiedni okres. Na liście pokażą się automatycznie wygenerowane dokumenty przekazania. W celu podejrzenia dokumentu należy kliknąć przycisk Zmień  lub wcisnąć klawisze <CTRL>+<ENTER>.
  Uwaga
  Nie można dodawać ręcznie dokumentu PT z poziomu listy dokumentów środków trwałych, ani go księgować.

Jak wprowadzić likwidację całkowitą środka trwałego?

Aby wprowadzić likwidację całkowitą środka trwałego do ewidencji, należy:
 1. Otworzyć listę Ewidencja środków trwałych z menu głównego: Księgowość/ Ewidencja środków trwałych.
 2. Wybrać grupę środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Odszukać środek na liście i ustawić na nim kursor (podświetlić wybrany wiersz).
 4. Kliknąć przycisk Zmień  lub wcisnąć klawisze <CTRL>+<ENTER>.
 5. Program wyświetli Kartę środka trwałego, na której należy zaznaczyć pole: Zlikwidowany oraz wprowadzić: Datę likwidacji, Numer dokumentu, na podstawie którego środek został zlikwidowany oraz Przyczynę.
 6. Zatwierdzić formularz klikając przycisk Zapisz zmiany lub wciskając klawisz <ENTER>.

Jak zaksięgować odpisy do zapisów księgowych w księgowości kontowej?

Aby zaksięgować wartość odpisów amortyzacyjnych, należy:
 1. W pierwszej kolejności wygenerować odpisy amortyzacyjne zgodnie z opisem z podrozdziału: Jak wygenerować odpisy amortyzacyjne.
 2. Otworzyć listę Dokumentów środków trwałych w menu: Księgowość/ Dokumenty środków trwałych
 3. Zaznaczyć odpowiedni Typ: Amortyzacja i wybrać miesiąc, za który chcemy przenosić odpisy do Zapisów księgi.
 4. Kiedy na ekranie pojawią się wszystkie odpisy wygenerowane przez program dla poszczególnych środków, należy zaznaczyć te odpisy, które mają być zaksięgowane. Pozycje zaznaczamy przez ustawienie kursora na odpowiednim zapisie i naciśnięcie klawisza <SPACJA> lub po naciśnięciu prawego klawisza myszy wybraniu opcji Zaznacz lub Zaznacz wszystkie (aby zaznaczyć wszystkie dokumenty można nacisnąć kombinacje klawiszy <CTRL>+<A>).
  Uwaga
  W przypadku, gdy na liście brak jest zaznaczonych odpisów amortyzacyjnych, program zaznacza podświetlony rekord.
 5. Następnie należy nacisnąć przycisk Księguj  . Potwierdzenie pytania spowoduje wyświetlenie wcześniej zdefiniowanych schematów. W momencie księgowania dokumenty zmieniają kolor wyróżnienia z czarnego na niebieski.
 6. Po przeniesieniu odpisów amortyzacyjnych możemy odnaleźć na formularzu dokumentu amortyzacji na Liście dokumentów środków trwałych odwołanie do konkretnego Zapisu w Dzienniku (numer, pod jakim został zapis zaksięgowany, datę operacji), istnieje również możliwość podglądnięcia konkretnego zapisu w księdze przez naciśnięcie przycisku .
 7. Zaksięgowane odpisy nie mogą być zmieniane czy usunięte bez wcześniejszego skreślenia w Zapisach księgowych.
 8. Aby usunąć zapis księgowy znajdujący się w buforze Księgi należy podświetlić odpis amortyzacyjny, który został wcześniej zaksięgowany, a następnie z menu kontekstowego (pod prawym klawiszem myszy) wybrać opcję Usuń zapis księgowy.

Jak zaksięgować odpisy do zapisów księgowych w KPiR?

Aby zaksięgować wartość odpisów amortyzacyjnych należy:
 1. W pierwszej kolejności wygenerować odpisy amortyzacyjne zgodnie z opisem z podrozdziału: Jak wygenerować odpisy amortyzacyjne.
 2. Otworzyć listę dokumentów środków trwałych w menu: Księgowość/ Lista dokumentów środków trwałych.
 3. Zaznaczyć odpowiedni Typ: Amortyzacja i wybrać miesiąc, za który chcemy przenosić odpisy do Zapisów księgi.
 4. Kiedy na ekranie pojawią się wszystkie odpisy wygenerowane przez program dla poszczególnych środków należy zaznaczyć te odpisy, które mają być zaksięgowane. Pozycje zaznaczamy przez ustawienie kursora na odpowiednim zapisie i naciśnięcie klawisza <SPACJA> lub po naciśnięciu prawego klawisza myszy wybraniu opcji Zaznacz lub Zaznacz wszystkie (aby zaznaczyć wszystkie dokumenty można nacisnąć kombinacje klawiszy <CTRL>+<A>).
  Uwaga
  W przypadku, gdy na liście brak jest zaznaczonych odpisów amortyzacyjnych, program zaznacza podświetlony rekord.
 5. Następnie należy nacisnąć przycisk Księguj , program wyświetli komunikat: Czy chcesz wykonać księgowanie zaznaczonych pozycji do Księgi Podatkowej? Potwierdzenie pytania powoduje utworzenie zapisu zbiorczego, który jest księgowany do Zapisów księgowych na ostatni dzień danego miesiąca. W momencie księgowania dokumenty zmieniają kolor wyróżnienia z czarnego na niebieski.
  Uwaga
  Tabela amortyzacji księgowana jest do bufora lub bezpośrednio do księgi, zależnie od ustawienia parametru Księgowanie amortyzacji przez bufor wprowadzonego na Kartotece operatora w Konfiguracji programu
 6. Po przeniesieniu odpisów amortyzacyjnych do bufora zapisów księgowych możemy odnaleźć na formularzu dokumentu amortyzacji, na Liście dokumentów środków trwałych, odwołanie do konkretnego zapisu w Księdze przychodów i rozchodów (numer, pod jakim został zapis zaksięgowany, datę operacji), istnieje również możliwość podglądnięcia konkretnego zapisu w księdze przez naciśnięcie przycisku .
 7. Zaksięgowane odpisy nie mogą być zmieniane czy usunięte bez wcześniejszego skreślenia w zapisach księgowych.
Aby usunąć zapis księgowy znajdujący się w buforze Księgi Przychodów i Rozchodów należy podświetlić odpis amortyzacyjny, który został wcześniej zaksięgowany, a następnie z menu kontekstowego (pod prawym klawiszem myszy) wybrać opcję Usuń zapis księgowy.

Jak wyszukać środek trwały?

Aby odszukać w ewidencji środek trwały można posłużyć się kilkoma metodami, zależnie od tego, jakie informacje o nim posiadamy. Przed rozpoczęciem poszukiwania należy najpierw otworzyć Ewidencje środków trwałych wybierając z menu: Księgowość/ Ewidencja środków trwałych. Jeżeli znamy fragment jednej spośród następujących danych: Lp., Nazwa, Numer inw., Grupa, Kategoria, KŚT, Numer dokumentu, Pracownik odpowiedzialny, Opis dodatkowy możemy skorzystać z filtra uproszczonego. W tym celu należy:
 1. Otworzyć listę na dowolnej zakładce.
 2. Ustawić kursor w polu Filtr i wpisać tam poszukiwany fragment numeru dokumentu lub nazwisko osoby odpowiedzialnej.
 3. Jeżeli pinezka (widoczna obok ikony filtrowania) jest włączona, zmiany będą widoczne od razu.
 4. Jeżeli pinezka jest wyłączona , po wpisania poszukiwanego fragmentu należy kliknąć przycisk . Na liście zostaną wyświetleni wyłącznie pracownicy spełniający zadane kryterium.
Jeżeli znamy inne dane (np. datę likwidacji), możemy posłużyć się Konstruktorem filtra. W tym celu należy:
 1. Kliknąć przycisk Konstruktor filtra .
 2. W otwartym oknie konstruktora stworzyć odpowiednie zapytanie. Szczegółowy opis działania filtra opisany jest w Podręczniku Comarch ERP Optima – Ogólne i Konfiguracja.
 3. Zatwierdzić utworzony filtr klawiszem Akceptacja filtra . Na liście zostaną wyświetlone wyłącznie środki trwałe spełniające zadane kryterium.

Inwentaryzacja

W programie istnieje możliwość tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych środków trwałych oraz wyposażenia. Arkusze mogą być uzupełniane ręcznie bądź też dane mogą być importowane z pliku tekstowego wygenerowanego w aplikacji Comarch Mobile Inwentaryzacja. Inwentaryzacja jest dostępna z menu głównego, opcja Księgowość/ Inwentaryzacja. Lista Arkusze inwentaryzacyjne posiada dwie zakładki: 
 • [Środki trwałe],
 • [Wyposażenie].

Lista arkuszy inwentaryzacyjnych

Lista arkuszy inwentaryzacyjnych wyświetla je w porządku kolejnych numerów nadanych przez program w momencie wprowadzania w obrębie danej grupy. Lista omówiona zostanie na przykładzie arkuszy inwentaryzacyjnych środków trwałych. Na liście widoczne są kolumny: Numer dokumentu – numer dokumentu inwentaryzacji. Data wyst. – data wystawienia widoczna na formularzu arkusza inwentaryzacyjnego. Opis – kolumna domyślnie ukryta.
Lista arkuszy inwentaryzacyjnych
Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb użytkownika zostały opisane w artykule Podstawowe elementy programu. W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tej listy. Pokazuj arkusze - pole pozwalające na zawężenie wyświetlanych arkuszy inwentaryzacyjnych do dokumentów znajdujących się w buforze lub do dokumentów zatwierdzonych. Po rozwinięciu strzałki obok ikony plusa dostępne są opcje: 
 • Dodaj pusty – wybór opcji powoduje dodanie arkusza inwentaryzacyjnego nie zawierającego żadnych pozycji,
 • Dodaj wypełniony – wybór opcji wywołuje okno pozwalające na określenie, jakie środki trwałe/wyposażenie zostaną uwzględnione na arkuszu inwentaryzacyjnym. Domyślnie na arkusz trafią wszystkie środki trwałe za wyjątkiem tych w budowie. Środki trwałe dodawane są w kolejności wg grupy, a w obrębie grupy wg liczby porządkowej, natomiast wyposażenie wg liczby porządkowej.
Tworzenie wypełnionego AIST
W menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy znajduje się jest funkcja Cofnij do bufora, pozwalająca na przywrócenie zatwierdzonego arkusza inwentaryzacyjnego do bufora.

Formularz arkusza inwentaryzacyjnego

Formularz obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo tutaj. Formularz arkusza inwentaryzacyjnego omówiony zostanie na podstawie arkusza inwentaryzacyjnego środków trwałych. Formularz składa się z 3 zakładek: [Ogólne], [Dodatkowe] oraz [Dokumenty]. Zakładka [Ogólne] zawiera następujące informacje: Dokument – możliwość wskazania schematu numeracji dokumentu AIST. Domyślnie ustawiany schemat numeracji wskazany w Konfiguracji Firmy/ Środki trwałe/ Dokumenty. Kategoria – pole z możliwością wskazania kategorii – zarówno kategorii przychodowych, jak i kosztowych. Data wystawienia – domyślnie podpowiada się data bieżąca z Narzędzi lub data wybrana w oknie tworzenia arkusza wypełnionego na podstawie ewidencji środków trwałych. Wartość początkowa – suma wartości początkowych wszystkich środków, które znajdują się na arkuszu inwentaryzacyjnym.
Formularz arkusza inwentaryzacyjnego środków trwałych zakładka 1 Ogólne
Na liście pozycji dostępne są kolumny: Lp. – liczba porządkowa w obrębie dokumentu. Nr inwentarzowy – numer inwentarzowy środka trwałego/ WNiP. Kod – kod kreskowy środka trwałego/ WNiP. Nazwa – nazwa środka trwałego/ WNiP. Grupa – grupa, do jakiej należy środek trwały/ WNiP. Ilość wg spisu – ilość uzupełniana na podstawie pliku wygenerowanego w aplikacji Comarch Mobile Inwentaryzacja. Jeżeli pozycje dodawane są za pomocą ikony plusa z poziomu formularza inwentaryzacyjnego to podpowiada się wartość 0. Wartość można ręcznie zmodyfikować. Stan bieżący – ilość uzupełniana na podstawie ewidencji środków trwałych. Dla środków trwałych w użyciu widnieje zawsze wartość 1, dla środków trwałych zlikwidowanych/zbytych - wartość 0. Różnica – wartość wyliczana jako różnica pomiędzy ilością wg spisu i stanu bieżącego. Wartość początkowa  - wartość początkowa z karty środka trwałego/ WNiP. Użytkownik po kliknięciu w ikonę  ma możliwość wskazania pliku txt zapisanego na dysku lokalnym lub w aplikacji IBARD. Plik składa się z dwóch kolumn: Kod kreskowy/ Numer inwentarzowy; Ilość środka trwałego/ wyposażenia (oddzielonych znakiem średnika). Nie można zaimportować pozycji z wartością ujemną. Jeżeli w ewidencji środków trwałych/ wyposażenia nie występuje pozycja o kodzie kreskowym lub numerze inwentarzowym widocznym w pliku to import również się nie powiedzie.
Uwaga
Po wybraniu środka trwałego/ wyposażenia na formularzu arkusza inwentaryzacyjnego blokowana jest możliwość usunięcia jego kartoteki z programu.
Uwaga
Nie ma możliwości uwzględnienia środka trwałego na dwóch arkuszach inwentaryzacyjnych dodanych z tą samą datą wystawienia.
Zakładka [Dodatkowe] pozwala na wprowadzenie opisu związanego z arkuszem inwentaryzacyjnym. Na zakładce [Dokumenty] może być również widoczna sekcja Biblioteka dokumentów w przypadku posiadania modułu Obieg dokumentów oraz sekcja Zadania i kontakty CRM w przypadku modułu CRM.

Historyczność środków trwałych

W programie zrealizowano historyczność środków trwałych w oparciu o grupę wydruków Zestawienia historyczne, które są dostępne z każdej zakładki [Ewidencji środków trwałych] oraz o wydruk historyczny Karty środka trwałego (dostępne po  wejścia na ikonę  pod przyciskiem drukarki ). W ramach grupy Zestawienia historyczne (Ewidencja środków trwałych/ / Zestawienia historyczne) dostępne są następujące wydruki: 
 • ŚT na dzień – lista środków na dowolny dzień. Na liście nie będą wykazane środki trwałe wprowadzone do ewidencji po zadanej dacie i zlikwidowane (zbyte) przed zadaną datą. Stan poszczególnych wartości środka trwałego jest wyliczany na określony dzień np. jeżeli po danej dacie były wygenerowane jakieś odpisy, to nie są one brane pod uwagę.
 • ŚT wg grup na dzień – wydruk podobny do wydruku Środki Trwałe na dzień, z tym, że środki trwałe pogrupowane są wg grup. Dla każdej grupy środków trwałych wyświetlane jest podsumowanie wartości pozycji, na końcu drukowane jest również podsumowanie całości (wartości wszystkich środków trwałych).
 • ŚT wg grup na dzień – zestawienie do bilansu – na wydruku prezentowane są wszystkie środki trwałe nabyte, używane oraz zlikwidowane w danym okresie (w zależności od parametrów zaznaczonych pod listą). Środki trwałe zakupione w okresie prezentowane są w kolumnie Zwiększenia, natomiast zlikwidowane w okresie w kolumnie Zmniejszenia. Przed wydrukiem istnieje możliwość wyboru daty wykonywania wydruku oraz czy drukować listę środków trwałych, czy tylko podsumowanie.
 • ŚT nabyte/wprowadzone w okresie – możliwość wyboru wg jakiej daty, nabycia czy wprowadzenia, ma być filtrowana lista, za jaki okres i na jaki dzień ma być sporządzony wydruk, przy czym data na dzień nie może zawierać się w zadeklarowanym w okresie i nie może być wcześniejsza niż data w polu Od daty. Na wydruku powinny pojawić się środki trwałe, dla których data nabycia (wprowadzenia do ewidencji) mieści się w zadanym przedziale.
 • ŚT zlikwidowane/zbyte w okresie – możliwość zaznaczenia, czy na wydruku mają pojawić się środki zlikwidowane czy zbyte (możliwość zaznaczenia obu). Należy podać, za jaki okres jest sporządzony wydruk. Na wydruku powinny się pojawić środki trwałe zlikwidowane (zbyte), dla których data likwidacji (zbycia) mieści się w zadanym przedziale.
 • ŚT używane w okresie – przed wydrukiem pojawia się formatka, na której program odpytuje o zakres dat i datę Dokumentów na dzień. Następnie pozwala na wydruk tych środków trwałych, dla których data wprowadzenia do ewidencji jest nie większa od daty końcowej (Data do) i nie zostały zlikwidowane (zbyte) lub data likwidacji (zbycia) jest większa od daty początkowej (Data od). Innymi słowy te środki trwałe, które były w użyciu co najmniej przez jeden dzień z zadanego okresu.
 • ŚT całkowicie umorzone w okresie –zawiera tylko te środki trwałe, dla których wartość bieżąca netto w ustalonym okresie przyjęła wartość zero. Użytkownik ma możliwość określenia, czy wartość została obliczona zgodnie z amortyzacją bilansową lub kosztową. Następnie wskazuje się zakres dat, w którym środki trwałe zostały całkowicie umorzone lub znajdowały się w ewidencji będąc w całości zamortyzowane.
 • Podsumowanie wg grup na dzień – zawiera sumy wartości dla poszczególnych grup środków trwałych, na końcu drukowane jest również podsumowanie całości (wartości wszystkich środków trwałych).
Wydruk historyczny środka jest dostępny z Karty środka trwałego lub z listy środków trwałych i pokazuje, jak zmieniały się kwoty poszczególnych pozycji w czasie. Aby uzyskać stan na wybrany dzień, należy przed dokonaniem wydruku ustawić konkretną datę. Widoczne wartości oznaczają:
 • Wartość początkowa – wartość zakupu.
 • Wartość zaktualizowana na pierwszy dzień okresu bieżącego – wartość początkowa +/- zwiększenia/ zmniejszenia wartości w poprzednich okresach +/- przeszacowania w poprzednich okresach oraz pierwszym dniu okresu bieżącego.
 • Wartość bieżąca brutto – wartość zaktualizowana na początek okresu bieżącego +/- zwiększenia/zmniejszenia w bieżącym okresie zgodnie z datą bieżącą.
 • Odpisy dokonane do pierwszego dnia okresu bieżącego – suma wszystkich dotychczasowych odpisów do pierwszego dnia bieżącego okresu.
 • Zaktualizowane odpisy do pierwszego dnia okresu bieżącego – suma wszystkich dotychczasowych odpisów do pierwszego dnia bieżącego okresu +/- przeszacowania w poprzednich okresach oraz pierwszym dniu okresu bieżącego.
 • Odpisy w bieżącym okresie – odpisy w bieżącym okresie zgodnie z datą bieżącą.
 • Wartość bieżąca netto – wartość bieżąca środka trwałego w bieżącym okresie z uwzględnieniem dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Ewidencja środków trwałych

Ewidencja środków trwałych

Program Comarch ERP Optima - moduł Środki Trwałe pozwala na prowadzanie Ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach trwałych użytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne oraz plan amortyzacji. Wygenerowane odpisy amortyzacyjne są automatycznie przenoszone na odpowiednie konta księgowe za pomocą Schematów księgowych tworzonych przez użytkownika / do odpowiedniej kolumny Książki przychodów i rozchodów. Dodatkowo program pozwala na prowadzenie Ewidencji wyposażenia. https://www.youtube.com/watch?v=QPl6QSe6Kp0 Moduł Środki Trwałe zawiera dwie podstawowe grupy środków trwałych: 
 • Środki trwałe,
 • Wartości niematerialne i prawne.  
Moduł Środki Trwałe pozwala na prowadzenie ewidencji, rejestracje zdarzeń gospodarczych związanych z powiększeniem czy pomniejszeniem wartości środków trwałych. Program pozwala na uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych. Program pozwala na dualne ujęcie amortyzacji: kosztową i bilansową. Moduł Środki Trwałe jest częścią składową systemu Comarch ERP Optima. Dane gromadzone w module Środki Trwałe są przede wszystkim wykorzystywane w programach finansowo – księgowych, gdzie księgowane są koszty związane z amortyzacją środków trwałych.
Uwaga
W przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową, w programie istnieje możliwość prowadzenia Ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z nietypowym rokiem obrotowym ustawionym w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa.
Ewidencja środków trwałych jest dostępna z menu głównego, opcja Księgowość/ Ewidencja środków trwałych. Środki trwałe mogą być przeglądane na zakładkach: 
 • [Środki trwałe],
 • [Środki trwałe] – atrybuty.
Na zakładce [Środki trwałe] możliwe jest dokonywanie wszelkich operacji dotyczących środków trwałych, takich jak dodawanie nowych środków, usuwanie, zmiana wprowadzonych wcześniej danych czy też wyszukiwanie konkretnych pozycji. Na zakładce [Środki trwałe] – atrybuty udostępnione zostały podgląd i edycja danych.

Środki trwałe

Lista środków trwałych wyświetla je w porządku kolejnych numerów nadanych przez program w momencie wprowadzania w obrębie danej grupy. Na liście widoczne są następujące informacje o środkach trwałych: Lp., Grupa, Nazwa środka, Numer inwentarzowy, KŚT, Data przyjęcia, Data likwidacji, Wartość nabycia i Wartość nabycia K. Można dodać również kolumny: Kategoria, Opis kategorii, Miejsce użytkowania, Osoba odpowiedzialna, Wart. b. brutto, Wart. b. brutto K, Wart. b. netto, Wart. b. netto K, Wart. zaktual., Wart. zaktual. K, Kod kreskowy. Domyślnie kolumny te są niewidoczne.
Ewidencja środków trwałych
Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb użytkownika zostały opisane tutaj. W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tej listy. Grupa – jest to pole służące do wyboru wybranej grupy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Grupa środków trwałych wybierana jest ze spuszczanej listy pomocniczej (ang. drop-down). Pracownik - zaznaczając pole Pracownik, a następnie wybierając z listy pracowników konkretną osobę, możemy wyświetlić listę środków trwałych, za które odpowiedzialność ponosi wskazany pracownik. Możliwość przypisania danego pracownika do środka trwałego jest dostępna na karcie środka trwałego.
Uwaga
Użytkownik ma możliwość zmiany przypisanej wcześniej do danego środka grupy. W przypadku, gdy zmienimy grupę środka, dla którego zostały wygenerowane odpisy, wszystkie dokumenty (amortyzacja, ulepszenie i przeszacowanie) są przepisywane do nowej grupy.
Środki trwałe / Wartości niematerialne i prawne – jest to pole wyboru, pozwalające określić, czy chcemy pracować na liście środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych. Wyboru dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji  . W użyciu, Zlikwidowane, Zbyte – parametry pozwalają filtrować listę wg stanu środka trwałego. W budowie – parametr przyjmuje wartości: Tak, Nie - pozwala wyfiltrować środki trwałe, które są w budowie i/lub kompletne.  Usuń – przycisk usuwa Kartę środka trwałego z listy. Usunięcia karty można dokonać również klawiszem <DELETE>. W przypadku, gdy dla środka trwałego są wprowadzone, ale niezaksięgowane jakiekolwiek dokumenty (odpisy amortyzacyjne, dokumenty zmiany wartości) istnieje możliwość usunięcia środka.  Program usunie kartę środka trwałego wraz z powiązanymi dokumentami. Generacja planu amortyzacji - przycisk pozwala na wyliczenie planu amortyzacji dla zaznaczonych środków trwałych dla wybranego zakresu dat. Generacja planu amortyzacji jest również uruchamiana klawiszami <CTRL>+<F8>. Możliwe jest generowanie planu amortyzacji na cały okres użytkowania środka trwałego.
Parametry planu amortyzacji środków trwałych
Na oknie parametrów planu amortyzacji widoczny jest parametr Pomijaj środki całkowicie umorzone przed wskazanym zakresem dat, jeśli parametr zostanie zaznaczony na oknie planu amortyzacji oraz na wydruku nie będą widoczne środki całkowicie zamortyzowane bilansowo lub kosztowo. Parametr Uwzględniaj w planie amortyzacji dotychczasowe odpisy pozwala na to by plan amortyzacji oraz jego wydruk uwzględniał wygenerowane już dla środka odpisy. Uwzględniane są odpisy wygenerowane przed datą od której generujemy plan. W przypadku metody degresywnej podczas liczenia planu amortyzacji należy odznaczyć parametr Uwzględniaj w planie amortyzacji dotychczasowe odpisy. Na planie amortyzacji dostępne są kolumny: Środek/Miesiąc, Lp, Brutto bilans., Am. bilans., Am. bilans. plan, Odchyl. bilans., Netto bilans., Netto bilans. plan, Brutto koszt., Am. koszt., Am. koszt. plan, Odchyl. koszt., Netto koszt., Netto koszt. plan. Kolumna z wartością brutto pokazuje wartość na początek miesiąca, a kolumna z wartością netto na koniec miesiąca. W kolumnach Odchylenia bilansoweOdchylenia kosztowe pokazywana jest różnica pomiędzy amortyzacją wyliczoną a planowaną. W przypadku kiedy nie ma naliczonej amortyzacji za dany okres w kolumnie odchylenia pokazywane jest pule pole bez wartości zero. Można również dodać kolumny: KŚT, Metoda bilans., Metoda koszt., Nr inw., Stawka bilans., Stawka koszt., Ulga inwestyc., Wsp. bilans., Wsp. koszt. Domyślnie kolumny te są niewidoczne.
Plan amortyzacji wybranych środków trwałych
Uwaga
Podczas generowania planu amortyzacji w miesiącach, w których zaznaczone jest zawieszenie amortyzacji w kolumnach odpowiednio Amortyzacja bilansowa planowana/Amortyzacja kosztowa planowana pojawiają się wartości 0,00. Cały okres amortyzacji środka zostaje wydłużony
Generacja amortyzacji - przycisk pozwala na automatyczne wygenerowanie Tabeli amortyzacji dla zaznaczonych środków trwałych na wybrany miesiąc. Generacja Tabeli amortyzacji jest również uruchamiana klawiszem <F8>. Różnica pomiędzy generacją Planu amortyzacji a generacją Tabeli amortyzacji polega na tym, że Plan amortyzacji oblicza przewidywane odpisy amortyzacyjne dla wybranego zakresu dat, zaś Tabela amortyzacji generuje dokumenty w historii środka trwałego na wskazany miesiąc. W przypadku zaznaczenia w Konfiguracji w gałęzi Program/ Środki trwałe/ Parametry parametru Grosze przy amortyzacji dodawane do ostatniego miesiąca podczas generowania odpisów amortyzacyjnych „pozostające” grosze są dodawane do ostatniego odpisu. Jeśli parametr jest odznaczony, wówczas grosze są pozostawiane w odpisie za ten miesiąc, za który zostały matematycznie wyliczone.
Uwaga
W przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową, plan amortyzacji jest generowany w okresie, który jest zgodny z rokiem obrotowym ustawionym w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe. Jeśli jest to nietypowy okres obrachunkowy maksymalnie może obejmować 23 miesiące.
Uwaga
Aby wygenerować Plan amortyzacji lub Tabelę amortyzacji, należy najpierw zaznaczyć na liście środki trwałe, dla których będzie generowany plan lub tabela. Zaznaczenia dokonujemy podświetlając wybrany środek trwały i wciskając klawisz <SPACJA> lub wybierając Zaznacz z menu kontekstowego. Można również zaznaczyć wszystkie zapisy na liście wciskając <CTRL>+<A> lub wybierając Zaznacz wszystkie z menu kontekstowego.
Eksportuj środki  trwałe – pozwala na wygenerowanie listy środków trwałych do pliku tekstowego na dysk lokalny lub do aplikacji IBARD. Użytkownik może wygenerować plik według kodu kreskowego lub według numeru inwentarzowego. Eksportowane są tylko ŚT będące w użyciu. Zaznaczenie w oknie importu parametru Eksportuj ilość powoduje przenoszenie do pliku wartości 1, z kolei odznaczenie parametru skutkuje eksportem wartości 0. Użytkownik może wygenerowany plik zaczytać w aplikacji Comarch Mobile Inwentaryzacja, uzupełnić ilość ŚT, a następnie zaimportować uzupełniony plik na formularz arkusza inwentaryzacyjnego. Z poziomu listy środków trwałych do pliku eksportowana są albo środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne ( w zależności od ustawień w filtrze pod listą). Do pliku nie są eksportowane środki trwałe będące w budowie.
 – Operacje seryjne – po rozwinięciu strzałki obok przycisku widoczne są opcje:
 • Ustaw kategorię -funkcja umożliwia przypisanie nowej lub zmianę istniejącej kategorii na zaznaczonych kartach środków trwałych/ wyposażenia.
Parametry seryjnego ustawiania kategorii
Użytkownik ma możliwość wyboru zarówno kategorii przychodowej, jak i kosztowej. Zaznaczenie parametru Aktualizuj opis powoduje przeniesienie na wskazane karty środków trwałych/ wyposażenia opisu znajdującego się na formularzu wybranej kategorii.
 • Zawieszenie amortyzacji – Po wybraniu tej opcji pokazuje się okienko z możliwością wskazania zakresu miesięcy, w których powinno zostać zaznaczone zawieszenie amortyzacji. Opcja seryjnego ustawiania umożliwia zaznaczenie zawieszenia amortyzacji dla amortyzacji bilansowej i kosztowej w takich samych miesiącach.
Seryjne zawieszenie amortyzacji
Domyślnie w polach z datami ustawia się rok i miesiąc z daty bieżącej, z możliwością edycji. Nie można ustawić daty do jako wcześniejsza niż data od. Po ponownym wywołaniu okna pamiętane są ostatnie ustawienia użytkownika. W logu seryjnego zawieszenia amortyzacji pojawia się nazwa i numer inwentarzowy środka trwałego oraz w tytule okna data za jaki okres była wykonywana operacja.
Uwaga
Jeśli w Konfiguracji na karcie operatora (Program/ Użytkowe/ Operatorzy) jest zaznaczona blokada Ustawienie seryjnego zawieszenia amortyzacji, to przy próbie seryjnego ustawienia zawieszenia amortyzacji pojawi się komunikat: Nie masz uprawnień do wykonania tej procedury. Skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania praw jeżeli jest to niezbędne dla dalszej pracy. Nazwa zabronionej procedury: Ustawienie seryjnego zawieszenia amortyzacji.
Jeśli środek trwały ma wygenerowane odpisy amortyzacyjne za miesiące wskazywane w oknie Ustawienie parametrów zawieszenia amortyzacji, to w logu operacji seryjnych pojawia się komunikat: Środek posiada odpisy amortyzacyjne w miesiącach [MM.RRR], na których zostało ustawione zawieszenie amortyzacji. Usuń odpisy amortyzacyjne w tych miesiącach i spróbuj ponownie.
 • Ustaw parametr Różna amortyzacja – Ikona pioruna uaktywnia się po zaznaczeniu parametru Ustaw parametr Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa. Automatycznie zaznaczany jest również parametr Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa. Po zatwierdzeniu parametr zostanie zaznaczony na podświetlonym/zaznaczonych środkach trwałych. Jeżeli opcja Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa zostanie odznaczona to nastąpi odznaczenie tego parametru na podświetlonym/zaznaczonych środkach trwałych. Parametr można zaznaczyć/odznaczyć pod warunkiem, że na karcie środka trwałego nie zaznaczono parametru W budowie. Po prawidłowym/nieprawidłowym wykonaniu polecenia w logu dla każdego środka trwałego pojawia się odpowiednia informacja.
Parametry seryjnego ustawiania różnej amortyzacji bilansowej i kosztowej
 • Nadawanie kodów kreskowych – kod kreskowy zostanie dodany na zaznaczonych pozycjach pod warunkiem, że pole to nie zostało wcześniej uzupełnione. Operacja seryjna nie zmienia istniejącego już kodu kreskowego.
 • Ustaw zakład – operacja dostępna jeżeli jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową oraz w Konfiguracji zaznaczono parametr Firma wielozakładowa. Funkcja umożliwia ustawienie zakładu na podświetlonym/zaznaczonych środkach trwałych.
Parametry seryjnego ustawiania zakładu
 Konwersja KŚT2010 do KŚT2016 – ikona widoczna jeżeli w filtrze pod listą zaznaczono opcję Środki trwałe. Ikona nie jest dostępna jeżeli w bazie konfiguracyjnej lista KŚT jest pusta, a w bazie firmowej nie wprowadzono żadnej karty środka trwałego. Przycisk służy do wykonania konwersji KŚT2010 do KŚT2016. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno:
Konwersja KŚT2010 do KŚT2016
Po wykonaniu konwersji ikona zostanie ukryta w danej bazie firmowej. Na liście KŚT dostępne będą tylko pozycje z listy KŚT2016 oraz pozycje dodane przez użytkownika z symbolem innym niż w KŚT2010.
Uwaga
Jeżeli na liście KŚT użytkownik dodał pozycję o takim symbolu jak KŚT2010 ale o innej nazwie to po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 taka pozycja zniknie z listy KŚT. Jeżeli użytkownik chce z niej nadal korzystać to powinien ją ponownie wprowadzić na listę KŚT.
Po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 na kartach środków trwałych znajdujących się W użyciu ustawiane są nowe numery obowiązujące zgodnie z KŚT2016. Aktualizacji na karcie środka nie ulega pole Stawka amortyzacji. Informacja o starym numerze KŚT pojawia się na zakładce [Atrybuty] w postaci atrybutu o symbolu KŚT_2010 z wartością będącą symbolem pozycji z  KŚT2010, widniejącym na środku trwałym przed  konwersją.  Na kartach ze stanem Zlikwidowany lub Zbyty numery nie są zmieniane.

Środki trwałe – atrybuty

Na zakładce [Środki trwałe] - atrybuty środki trwałe wyświetlane są w porządku kolejnych numerów nadanych przez program w momencie wprowadzania w obrębie danej grupy. Oprócz informacji o środkach trwałych, identycznych jak na poprzednich listach, zakładka atrybuty zawiera dwie dodatkowe kolumny: Kod atrybutu oraz Wartość atrybutu. Pozwalają one użytkownikowi na uzyskanie szczegółowych informacji o atrybutach wprowadzonych na karcie środka trwałego.
Ewidencja środków trwałych – atrybuty
Lista, oprócz standardowych przycisków jak na poprzednich zakładkach, posiada następujące pole: Atrybut - zaznaczając pole, a następnie wybierając z listy atrybutów konkretną pozycję, możemy wyświetlić listę środków trwałych, do których został dany atrybut przypisany, niezależnie od jego wartości. Jeżeli dodatkowo wybrana zostanie konkretna wartość atrybutu, wówczas wyfiltrowana lista obejmie środki trwałe posiadające podpiętą tę wybraną wartość atrybutu.

Karta środka trwałego

https://www.youtube.com/watch?v=QPl6QSe6Kp0 Karta środka trwałego służy dodaniu nowego elementu do księgi inwentarzowej, podglądu środków i wartości niematerialnych i prawnych już wprowadzonych lub też wprowadzeniu potrzebnych korekt i zmian. Karta składa się z następujących zakładek:
 • [Ogólne] – znajdują się tutaj informacje takie jak: nazwa środka trwałego, metoda amortyzacji oraz data zakupu i rozpoczęcie amortyzacji.
 • [Dokumenty] – tutaj można podpiąć dokumenty z Rejestru VAT, Ewidencji dodatkowej lub wpisać ręcznie numer dokumentu na podstawie, którego środek trwały jest wprowadzony do ewidencji.
 • [Amortyzacja] – zakładka zawiera informacje na temat wartości, od której ma być liczona amortyzacja, metod amortyzacji, odpisów już wykonanych oraz wartości bieżącej netto na dany dzień. Można tutaj znaleźć informacje, kto dany środek wprowadził i zmodyfikował.
 • [Sezonowa] – tutaj, przede wszystkim dla środków trwałych używanych sezonowo, zaznacza się miesiące amortyzacji.
 • [Zawieszenie amortyzacji] – tutaj, przede wszystkim dla środków trwałych czasowo wyłączonych z użytkowania, bądź zawieszenia działalności, zaznacza się miesiące zawieszenia amortyzacji.
 • [Atrybuty] – zakładka wyświetla informacje o atrybutach oraz ich wartościach, jakie zostały przypisane do danego środka trwałego.
 • [Osoby i miejsca] – zakładka zawiera historyczną listę osób odpowiedzialnych za środek trwały oraz jego miejsc użytkowania.
Z poziomu karty ŚT istnieje możliwość wykonania wydruku etykiety (w tym na drukarce etykiet), zawierającego kod kreskowy, nazwę firmy, nazwę ŚT oraz numer inwentarzowy (dla środków trwałych nie będących w budowie).

Karta środka trwałego – zakładka Ogólne

Formularz obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo w artykule Podstawowe elementy programu. W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza. Zakładka [Ogólne] zawiera następujące informacje: Grupa – środki trwałe mogą być dzielone na grupy. Grupa wybierana jest ze spuszczanej listy pomocniczej przez przyciśnięcie klawisza . Lista grup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jest tworzona w Konfiguracji firmy/ Środki Trwałe/ Grupy środków trwałych. Od wersji programu 2021.0.1 W nowych bazach dodawane są grupy środków trwałych: BUDYNKI I LOKALE, ŚRODKI TRANSPORTU, URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY oraz grupa wartości niematerialnych i prawnych: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. Lp. – kolejna liczba porządkowa w ramach danej grupy. Uwzględniaj przy księgowaniu w kosztach na badania i rozwój - pole jest widoczne tylko wtedy, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową. Parametr można zaznaczyć pod warunkiem, że na karcie środka trwałego nie zaznaczono opcji W budowie. Zaznaczenie parametru na karcie środka trwałego powoduje zaznaczenie parametru na automatycznie wygenerowanym dokumencie amortyzacji. Podczas księgowania dokumentu amortyzacji, na którym zaznaczono parametr Uwzględniaj przy księgowaniu w kosztach na badania i rozwój, kwota umorzenia trafia do kolumny Inne oraz do kolumny Koszty B+R na zapisie w Księdze Podatkowej. Nr inwentarzowy – jest to unikalny numer wynikający z przyjętej u użytkownika numeracji środków trwałych. Numer inwentarzowy jest wykorzystywany do identyfikacji środka trwałego w programie. KŚT – numer z Klasyfikacji Środków Trwałych. Wprowadzono do programu listę środków trwałych wraz z ich symbolami i obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych. Wykaz stawek amortyzacji jest dostępny z poziomu Karty środka trwałego po naciśnięciu przycisku . Na liście stawek funkcjonuje filtr, pozwalający na szybkie wyszukanie danego środka. Po wprowadzeniu w polu Nazwa należy nacisnąć przycisk Włącz filtrowanie . Po otwarciu listy numerów KŚT można dopisać do niego kolejne pozycje. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Dz. U. poz. 1864 zawiera aktualny schemat Klasyfikacji Środków Trwałych. W załączniku nr 1 do Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w załączniku nr 1 do Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje się wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych. W programie jest dostępna lista KŚT oraz w przypadku zmiany schematu KŚT przez Radę Ministrów, zmiany obowiązujących rocznych stawek amortyzacyjnych użytkownik ma możliwość automatycznej aktualizacji tej listy ikoną . Użytkownik nie musi wskazywać pliku do importu, import odbywa się jednym kliknięciem. Funkcja jest dostępna tylko dla Klientów, którzy mają program na gwarancji.   Lista numerów KŚT jest dodatkowo widoczna w słownikach z poziomu menu Ogólne/ Inne/ Klasyfikacja Środków Trwałych, ale tylko wtedy gdy Operator zalogował się na moduł Środki Trwałe lub na moduł Analizy z zaznaczoną opcją Pełne menu dla modułu Analizy. Z tego poziomu jest możliwość kasowania istniejących pozycji na liście KŚT ikoną Kosza, poprzez wybór opcji Usuń z menu kontekstowego lub po użyciu klawisza <DELETE> oraz automatycznego importu listy KŚT. Przy kasowaniu nie jest sprawdzane powiązanie KŚT ze środkami trwałymi. Natomiast na liście KŚT sprawdzana jest unikalność rekordów po dwóch polach Symbol i Nazwa, gdzie pole Symbol przyjmuje max 10 znaków, a pole nazwa 200 znaków. W przypadku konwersji z wersji wcześniejszych niż 2014 jeżeli są wprowadzone duplikaty KŚT to konwersja się nie wykona z odpowiednim komunikatem: Wystąpiła duplikacja na liście KŚT. Nie może być pozycji z takimi samymi symbolami i nazwami. Przed wykonaniem konwersji proszę poprawić zduplikowane KŚT i należy w bazie przed konwersją uporządkować listę KST w taki sposób, aby nie było zduplikowanych pozycji. W bazie konfiguracyjnej zapisywana jest data ostatniego importu.
Uwaga
W celu prawidłowej konwersji bazy danych nazwa KŚT w bazie danych może posiadać co najwyżej 444 znaki.
Kod kreskowy - kod zgodny ze standardem EAN 3 z 9 (Code-39). Zostanie on wygenerowany automatycznie po naciśnięciu przycisku Kod kreskowy na podstawie numeru inwentarzowego (po usunięciu wszystkich niedozwolonych znaków) lub w przypadku środków trwałych w budowie – na podstawie schematu: ST//kolejna liczba porządkowa lub WNP/kolejna liczba porządkowa. Użytkownik może również uzupełnić pole samodzielnie. Nie ma możliwości wprowadzenia do systemu dwóch środków trwałych o tym samym kodzie kreskowym. Nazwa – nazwa środka trwałego. W budowie – parametr określa czy środek trwały jest kompletny czy w budowie. Dla środka trwałego w budowie nie ma zakładki [Amortyzacja], na zakładce [Ogólne] ukrywane są pola KŚT, data zakupu i data przyjęcia do używania, a także nie możliwości generowania odpisów oraz planu amortyzacji. Dla takiego środka nie generuje się dokument OT, dopiero po odznaczeniu parametru W budowie i przyjęciu do użytkowania. Do środka w budowie można na zakładce [Dokumenty] podpinać poszczególne dokumenty związane z inwestycją. Środek w budowie można zlikwidować, wygeneruje się LT. Dopiero po przyjęciu środka do użytkowania można generować dla niego poszczególne dokumenty.
Uwaga
Jeżeli środek trwały został uwzględniony na formularzu arkusza inwentaryzacyjnego, a  następnie na jego karcie zaznaczono parametr W budowie to podczas próby zapisania karty pojawia się komunikat: Środek trwały został wybrany na dokumencie inwentaryzacji. Ustawienie stanu w budowie na karcie może spowodować niezgodność ujętych pozycji na wystawionym dokumencie inwentaryzacji, na którym ten środek został uwzględniony. Czy chcesz zapisać zmiany?
Kategoria – jest to dodatkowy opis na Karcie środka trwałego. Kategorię można wybrać z listy pomocniczej kategorii (przez wpisanie kodu kategorii lub wybór z listy kategorii otwieranej przyciskiem ) lub wpisać bezpośrednio na formularzu środka trwałego. Osoba odpowiedzialna – wyświetla osobę odpowiedzialną za dany środek trwały. Możliwość uzupełnienia osoby odpowiedzialnej jest dostępna po wciśnięciu przycisku  na zakładce [Osoby i miejsca]. Miejsce użytkowania – wyświetla miejsce użytkowania danego środka trwałego. Możliwość uzupełnienia miejsca użytkowania jest dostępna po wciśnięciu przycisku  na zakładce [Osoby i miejsca].
Kartoteka środka trwałego - zakładka Ogólne
Data zakupu – data, z jaką środek trwały jest zakupiony. Data przyjęcia do używania – data, z jaką środek trwały został przyjęty do używania. Stan środka trwałego – określa stan środka trwałego: 
 • W użyciu – środek trwały w użyciu, dla niego są generowane odpisy,
 • Zlikwidowany – środek trwały, który został zlikwidowany,
 • Zbyty – środek trwały, który został zbyty.
Uwaga
Jeżeli środek trwały został uwzględniony na formularzu arkusza inwentaryzacyjnego, a następnie zmieniono stan tego środka na Zlikwidowany lub Zbyty i wskazano datę likwidacji wcześniejszą niż data wystawienia arkusza inwentaryzacyjnego to podczas próby zapisania karty ŚT pojawia się komunikat: Nie można ustalić daty likwidacji/zbycia środka trwałego wcześniejszej niż data wystawienia arkusza inwentaryzacyjnego, na którym jest on ujęty.
Data likwidacji, data zbycia - data, z jaką środek trwały został zlikwidowany lub zbyty, po wprowadzeniu daty od miesiąca następnego program nie generuje odpisów amortyzacyjnych. Odpis amortyzacyjny za miesiąc zbycia/likwidacji należy wykonać przed zbyciem/likwidacją ponieważ potem operacja nie będzie możliwa. Dokument – numer dokumentu, na podstawie którego środek trwały jest zlikwidowany lub zbyty. Przyczyna – opis przyczyny likwidacji środka trwałego. Zakład – pole jest widoczne tylko wtedy, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową oraz w Konfiguracji zaznaczono parametr Firma wielozakładowa. Podczas dodawania formularza nowego środka trwałego/ WNiP podpowiada się zakład domyślny.

Karta środka trwałego – zakładka Dokumenty

Na zakładce [Dokumenty] można podpiąć dokumenty z Rejestru VAT, Ewidencji dodatkowej lub wpisać ręcznie numer dokumentu na podstawie, którego środek trwały jest wprowadzony do ewidencji. Na zakładce może być również widoczna sekcja Biblioteka dokumentów w przypadku posiadania modułu Obieg dokumentów oraz sekcja Zadania i kontakty CRM w przypadku modułu CRM. W związku z możliwością podpięcia kilku dokumentów na karcie środka trwałego pole z wartością zakupu jest sumą kwot podpiętych dokumentów ale dodatkowo podlega edycji, tzn. użytkownik może samodzielnie zmienić kwotę, przy czym wartość początkowa środka nie może być mniejsza niż suma wartości wprowadzonych dokumentów zakupu. Kwotę pobraną z podpiętego dokumentu można ręcznie zmienić w kolumnie Kwota w przypadku, gdy dokument zakupu obejmuje nie tylko dany środek trwały
Kartoteka środka trwałego - zakładka Dokumenty
Uwaga
Aby dokument z Rejestru VAT mógł być pobrany na Kartotekę środka trwałego, należy przy wprowadzaniu faktury do Rejestru VAT w kolumnie Rodzaj ustawić wartość Środki Trwałe, Środki transportu lub Nieruchomości. Jeżeli na fakturze wprowadzonej do rejestru zaznaczono odliczenia VAT: NIE, wtedy jako wartość środka proponuje się wartość brutto, w przypadku odliczeń TAK lub WARUNKOWO - kwota netto.

Karta środka trwałego – zakładka Amortyzacja

Na zakładce [Amortyzacja] można znaleźć wszystkie kwoty związane z wartością środka, sumarycznymi wartościami odpisów amortyzacyjnych i metodami amortyzacyjnymi. Na zakładce [Amortyzacja] znajdują się następujące pola: Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa – jeżeli pole to jest zaznaczone, program pozwala wprowadzić różne wartości środka, od których będzie liczone umorzenie oraz wartości, od której odpisy amortyzacyjne będą zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli pole to jest zaznaczone, wszystkie kwoty na formularzu środka trwałego są wyświetlane podwójnie – w wielkości podlegającej amortyzacji bilansowej i kosztowej. Po zaznaczeniu tego parametru użytkownik ma możliwość wyboru dwóch metod amortyzacji np. liniowej i degresywnej, stawek amortyzacji, współczynników, dat rozpoczęcia amortyzacji. Metoda amortyzacji – określa sposób naliczania odpisów amortyzacyjnych dla środka trwałego. Program pozwala na wybór następujących metod amortyzacji: 
 • Liniowa – miesięczny odpis amortyzacyjny jest liczony jako wartość bieżąca środka trwałego pomnożona przez stawkę amortyzacji i współczynnik, następnie podzielona na 12 miesięcy. W przypadku środków trwałych amortyzowanych sezonowo, wartość rocznego odpisu jest dzielona przez liczbę miesięcy, w których środek jest amortyzowany. Przy tej metodzie amortyzacji uwzględniana jest historia odpisów amortyzacyjnych, tzn. jeżeli w jednym miesiącu nie dokonamy odpisu lub dokonamy go ręcznie z inną wartością, to różnica zostanie wyrównana w kolejnym miesiącu. Generalnie, w przypadku metody liniowej, program liczy odpis od wartości bieżącej środka trwałego i kontroluje, aby wielkość odpisów narastająco od początku roku była poprawna.
 • Degresywna – odpis jest liczony od wartości bieżącej środka trwałego pomniejszonej o umorzenia za okres ubiegły. Wartość ta jest pomnożona przez stawkę amortyzacji i współczynnik, następnie podzielona na 12 miesięcy. W przypadku środków trwałych amortyzowanych sezonowo, wartość rocznego odpisu jest dzielona przez liczbę miesięcy, w których środek jest amortyzowany. Przy tej metodzie amortyzacji uwzględniana jest historia odpisów amortyzacyjnych, tzn. jeżeli w jednym miesiącu nie dokonamy odpisu lub dokonamy go ręcznie z inną wartością, to różnica zostanie wyrównana w kolejnym miesiącu. Generalnie, w przypadku metody degresywnej, program liczy odpis od wartości bieżącej środka trwałego pomniejszonej o odpisy w latach ubiegłych i kontroluje, aby wielkość odpisów narastająco od początku roku była poprawna. Przy metodzie degresywnej, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od roku podatkowego, w którym roczna kwota amortyzacja miałaby być niższa niż kwota odpisów wynikających z metody liniowej, program automatycznie wylicza odpisy metodą liniową.
 • Jednorazowa – program dokonuje jednorazowego odpisu w wartości równej wartości bieżącej środka.
 • Naturalna – miesięczny odpis amortyzacyjny jest liczony jako wartość bieżąca środka trwałego pomnożona przez stawkę amortyzacji i współczynnik, następnie podzielona na 12 miesięcy. W przypadku środków trwałych amortyzowanych sezonowo, wartość rocznego odpisu jest dzielona przez liczbę miesięcy, w których środek jest amortyzowany. Przy tej metodzie amortyzacji nie jest uwzględniana historia odpisów amortyzacyjnych, tzn. W przypadku tej metody odpisy amortyzacyjne są zawsze stałej wielkości.
 • Nie amortyzować – pole jest zaznaczane dla środków trwałych, od których amortyzacja nie jest liczona.
Stawka amortyzacji – stawka, według której obliczane są odpisy amortyzacyjne. Współczynnik – współczynnik podwyższenia stawki, przez który jest mnożona stawka amortyzacji. Środek trwały używany sezonowo – pole zaznaczamy w przypadku, gdy środek ma być amortyzowany sezonowo, tzn. tylko w wybranych miesiącach roku. Zawieszenie amortyzacji - pole zaznaczamy w przypadku, gdy następuje czasowe wyłączenie środka trwałego z użytkowania, bądź w przypadku zawieszenia działalności, odpowiednio dla amortyzacji bilansowej i/lub kosztowej. Zaznaczenie parametru powoduje pokazanie się zakładki [5 Zawieszenie amortyzacji] (jeżeli parametr Środek używany sezonowo nie jest zaznaczony, wtedy zakładka posiada numer 4). Parametr domyślnie nie zaznaczony. Parametr jest nieaktywny w przypadku kiedy na karcie środka trwałego w polu metoda amortyzacji została wskazana metoda jednorazowa lub nie amortyzować. Podczas generowania odpisów amortyzacyjnych za miesiące, w których zaznaczony jest parametr, odpis nie jest generowany. W kolejnych miesiącach, w których amortyzacja powinna być wyliczana odpis nie jest wyrównywany, z uwzględnieniem miesięcy, w których amortyzacja nie była wyliczana. Jest wyliczany zgodnie z metodą amortyzacji, stawką i współczynnikiem. Zawieszenie amortyzacji przez pewien okres wydłuża cały okres amortyzacji.
Przykład
Środek trwały z datą rozpoczęcia amortyzacji: 01.02.2014 Wartość początkowa: 10000,00 Stawka amortyzacji: 20%, metoda liniowa Zawieszenie amortyzacji za miesiące: lipiec i sierpień Przy generowaniu amortyzacji za luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec generuje się kwota 166,67 Za lipiec i sierpień kwota 0,00 ponieważ w tych miesiącach amortyzacja jest zawieszona. Przy generowaniu odpisów za lipiec i sierpień w logu pokazuj się komunikat: błąd Odpis dla środka nie został wygenerowany. Środek nie podlega amortyzacji w tym miesiącu. Za wrzesień, i kolejne miesiące również amortyzacja w kwocie 166,67. Okres amortyzacji wydłuża się o 2 miesiące w stosunku do pierwotnego.
Data rozpoczęcia amortyzacji – data, od której będą generowane odpisy amortyzacyjne. Program domyślnie proponuje pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek został przyjęty do używania. Wartość początkowa – wartość początkowa jest równa wartości zakupu lub wartości wytworzenia. Wartość zaktualizowana na pierwszy dzień roku obrotowego – jest to wartość środka trwałego na pierwszy dzień danego roku podatkowego z uwzględnieniem zmniejszeń i zwiększeń wartości oraz przeszacowania środka. Wartość bieżąca brutto – jest to wartość po uwzględnieniu wszelkich zmniejszeń, zwiększeń i przeszacowania wartości środka w bieżącym dniu roku obrotowego. Odpisy wykonane na początek roku obrotowego – wartość odpisów amortyzacyjnych wykonanych w poprzednich latach obrotowych.
Uwaga
Pole Odpisy do XX-XX-20XX jest aktywne podczas dodawania karty środka trwałego, gdy data zakupu jest wcześniejsza niż rok bieżący oraz po zapisaniu karty środka trwałego, kiedy do środka nie zostały dodane żadne dokumenty, a także rok daty zakupu i rok daty przyjęcia do używania takiego środka jest wcześniejszy niż rok bieżący. Pole to jest wykorzystywane w celu dodania środków trwałych zakupionych w latach poprzednich
Zaktualizowane odpisy na początek roku obrotowego – wartość odpisów amortyzacyjnych wykonanych w poprzednich latach obrotowych po przeszacowaniu. Odpisy wykonane w danym roku – wartość odpisów wykonanych w danym roku obrotowym do bieżącego miesiąca. Wartość bieżąca netto – jest to wartość środka trwałego z uwzględnieniem dokonanych odpisów amortyzacyjnych.
Uwaga
Pierwszy dzień roku obrotowego odpowiada początkowi okresu obrachunkowego ustawionego w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe i w przypadku nietypowego okresu obrachunkowego może być inny niż dzień pierwszy stycznia.
Uwaga
W przypadku amortyzacji kosztowej Wartość bieżąca netto dodatkowo uwzględnia ulgę inwestycyjną.
Ulga inwestycyjna – wartość ulgi inwestycyjnej, która została już zaliczona w koszty uzyskania przychodu i nie może podlegać amortyzacji kosztowej (odpisy w wielkości ulgi inwestycyjnej nie zostaną przez program zaliczone do kosztów uzyskania przychodu). Pole widoczne jest dopiero po zaznaczeniu parametru Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa.
Uwaga
Sposób uwzględnienia ulgi inwestycyjnej przy liczeniu odpisów amortyzacyjnych zależy od ustawienia parametru Amortyzacjaprzypadku ulg inwestycyjnych: Konfiguracja firmy/ Środki Trwałe/ Parametry. Jeżeli zaznaczono Zmniejszaj odpisy - miesięczne kwoty odpisów będą zmniejszane proporcjonalnie w stosunku do wartości ulgi. Jeżeli zaznaczono Skróć okres - wówczas wielkość comiesięcznych odpisów będzie niezmieniona, natomiast skróceniu ulegnie okres amortyzacji.
Kartoteka środka trwałego – zakładka Ogólne
Wprowadził, zmodyfikował – zawiera kod operatora, który wprowadził i zmodyfikował zapis oraz daty tych operacji.

Karta środka trwałego – zakładka Sezonowa

Jeżeli zaznaczono amortyzację sezonową środka trwałego, wtedy na zakładce [Sezonowa] użytkownik ma możliwość zaznaczenia tylko tych miesięcy, w których dla danego środka trwałego są generowane odpisy amortyzacyjne w danym roku podatkowym.
Kartoteka środka trwałego - zakładka Sezonowa

Karta środka trwałego – zakładka Zawieszenie amortyzacji

https://www.youtube.com/watch?v=L8kAw-bKv1Y   Zakładka widoczna po zaznaczeniu parametru Zawieszenie amortyzacji na zakładce [Amortyzacja]. Na zakładce [Zawieszenie] amortyzacji można wybrać rok, dla którego określa się zawieszenie amortyzacji oraz wskazać miesiące, w których amortyzacja ma być zawieszona. Jeżeli na karcie środka trwałego zaznaczony jest tylko parametr o zawieszeniu amortyzacji bilansowej to na zakładce Zawieszenie amortyzacji część dotycząca kosztowej jest wyszarzana. Jeżeli na karcie zaznaczony jest tylko parametr o zawieszeniu amortyzacji kosztowej to na zakładce Zawieszenie amortyzacji część dotycząca bilansowej jest wyszarzana. Domyślnie wszystkie miesiące są niezaznaczone, czyli w żadnym miesiącu amortyzacja nie jest zawieszona. Należy ręcznie zaznaczyć miesiące, w których amortyzacja powinna być zawieszona.
Uwaga
Istnieje możliwość seryjnego ustawienia zawieszenia amortyzacji dla zaznaczonych środków trwałych z poziomu Księgowość/ Ewidencja środków trwałych wybierając na liście w menu kontekstowym uruchamianym pod prawym klawiszem myszy opcję Zawieszenie amortyzacji
Jeśli środek trwały ma wygenerowane odpisy amortyzacyjne za dany miesiąc, po zaznaczeniu zawieszenia amortyzacji za ten miesiąc i próbie zapisania karty środka trwałego pojawia się komunikat: Środek posiada odpisy amortyzacyjne w miesiącach [MM.RRR], na których zostało ustawione zawieszenie amortyzacji. Usuń odpisy amortyzacyjne w tych miesiącach i spróbuj ponownie.
Kartoteka środka trwałego - zakładka Zawieszenie amortyzacji

Karta środka trwałego – zakładka Atrybuty

Zakładka [Atrybuty] zawiera listę atrybutów wraz z wartościami, jakie zostały przypisane do danego środka trwałego. Wprowadzenie na Kartę środka trwałego atrybutów umożliwia dodatkowe opisanie środka, na przykład poprzez przypisanie mu określonego miejsca użytkowania czy źródła finansowania. Dodawanie lub edycja atrybutu powoduje otwarcie formularza Atrybut środka trwałego.
Atrybut środka trwałego
Określony atrybut można wpisać bezpośrednio lub za pomocą przycisku  wybrać z Listy atrybutów środków trwałych. Typ pola Wartość jest zależny od rodzaju wybranego atrybutu. Dla atrybutów zdefiniowanych jako lista, użytkownik może wybrać określoną wartość ze zdefiniowanej listy wartości atrybutu. W przypadku atrybutów typu tekst, liczba lub data, pole to podlega edycji.
Uwaga
Na zakładce [Atrybuty] istnieje możliwość podpięcia dowolnej ilości atrybutów pod daną Kartę środka trwałego, przy czym konkretny atrybut może zostać wybrany tylko jednokrotnie.

Karta środka trwałego – zakładka Osoby i miejsca

Na zakładce [Osoby i miejsca] można wskazać osoby odpowiedzialne za dany środek trwały oraz miejsca użytkowania tego środka. Zakładka podzielona jest na dwie części: [Osoby odpowiedzialne][Miejsca użytkowania]. W części dotyczącej osób odpowiedzialnych po wciśnięciu ikony  można wybrać pracownika/wspólnika z listy pracowników/wspólników lub wpisać z ręki imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej, a także podać okres, przez który dana osoba jest odpowiedzialna za środek trwały. W części dotyczącej miejsc użytkowania po wciśnięciu ikony  można wybrać lokalizację ze słownika miejsc użytkowania lub wpisać z ręki lokalizację, a także podać okres, w którym dany środek trwały jest użytkowany w wybranej lokalizacji. Możliwe jest oznaczenie miejsca użytkowania jako nieaktywne poprzez zaznaczenie parametru Nieaktywne na formularzu miejsca użytkowania. Lista osób odpowiedzialnych oraz miejsc użytkowania mają charakter historyczny.
Kartoteka środka trwałego – zakładka Osoby i miejsca
Na karcie środka trwałego na zakładce [Osoby i miejsca] widnieje parametr Generuj dokumenty PT dla osób i miejsc przy zapisie. Domyślnie parametr nie jest zaznaczony. Zaznaczenie parametru będzie powodowało wygenerowanie dokumentów PT na podstawie informacji wprowadzonych w tabelce z osobą odpowiedzialną i miejscem użytkowania.  Jeżeli za jakiś okres będą już wygenerowane dokumenty i nie będzie żadnych zmian to kliknięcie w ikonę dyskietki nie będzie powodowało przegenerowywania tych dokumentów. Dokument przekazania ŚT będzie generował się podczas zmiany osoby odpowiedzialnej lub zmiany miejsca użytkowania. Wygenerowany automatycznie dokument będzie pojawiał się na liście dokumentów środków trwałych. Na Liście dokumentów środków trwałych (zakładka Księgowość/Dokumenty środków trwałych) znajdują się dokumenty: Otrzymania, Amortyzacji, Ulepszenia, Przeszacowania, Likwidacji i Przekazania.

Dokumenty środków trwałych

Listy dokumentów środków trwałych

Lista dokumentów środków trwałych jest dostępna z menu głównego, opcja Księgowość/ Dokumenty środków trwałych. Składa się z dwóch zakładek:
 • [Wszystkie] – zakładka ta pozwala na wprowadzanie amortyzacji, ulepszenia, przeszacowania, przeglądanie dokumentów otrzymania, przekazania i likwidacji, jak również na przeglądanie powyższych informacji o wszystkich środkach z danej grupy.
 • [Atrybuty] – zakładka ta pozwala uzyskać informacje o poszczególnych typach dokumentów środków trwałych wraz z możliwością odczytania wartości atrybutu, jaka została do danego środka trwałego przypisana.
Z poziomu listy oraz z poziomu otwartego formularza dokumentu, na pasku menu dostępna jest ikona  odwołująca się do zapisu księgowego w księgowości kontowej / KPiR powstałego do danego dokumentu – dla otwartego formularza dokumentu dostępna tylko wtedy gdy dokument został zaksięgowany. Odwołanie do zapisu księgowego dostępne jest również poprzez skrót klawiaturowy <CTRL>+<F6>.

Lista dokumentów środków trwałych – zakładka Wszystkie

Na liście znajdują się następujące informacje: Numer dokumentu, Data danej operacji, Lp. nadana przez program w momencie wprowadzania środka do ewidencji, Nazwa środka trwałego, Numer inwentarzowy, Zmiana wartościB, Zmiana wartościK, AmortyzacjaB i AmortyzacjaK, Grupa środka trwałego, Opis oraz informacja o predekretacji. Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb użytkownika zostały opisane tutaj. W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tej listy. Dokumenty – zestaw opcji, które pozwalają wyświetlić na liście dokumenty ulepszeń, przeszacowań i amortyzacji, otrzymania, przekazania i likwidacji.  Aby na liście wyświetlał się dany rodzaj dokumentów, musi być zaznaczona odpowiednia opcja. Aby dodać wybrany rodzaj dokumentu należy zaznaczyć tylko jedną opcję. Jeżeli zaznaczone są wszystkie opcje – na liście będą wyświetlane wszystkie dokumenty niezależnie od ich rodzaju. Dokument OT generuje się całkowicie automatycznie w momencie dodawania Karty środka trwałego. Wartości uwzględnione na dokumencie OT zostaną odczytane z Karty środka trwałego (tzn. wartość początkowa, data przyjęcia do ewidencji itp.). Zmiany na Karcie środka trwałego pociągają za sobą zmiany na dokumencie przyjęcia do użytkowania. Po zmianie grupy na karcie środka trwałego jest ona również aktualizowana w numeracji dokumentu OT, w sytuacji kiedy dokument OT nie jest zaksięgowany. W przypadku zaksięgowanych dokumentów OT numer nie jest modyfikowany. Dodatkowo gdy dokument OT został zaksięgowany do księgowości kontowej blokowana jest również zmiana wartości początkowej środka trwałego. Ewentualne zwiększenie wartości należy wprowadzić dokumentem ulepszenia. Dokument PT można wygenerować tylko automatycznie w przypadku zmiany miejsca użytkowania środka trwałego oraz zmiany osoby odpowiedzialnej z poziomu karty środka trwałego. Nie ma możliwości ręcznego dodawania dokumentów z poziomu listy środków trwałych. Dokument ten nie podlega księgowaniu do żadnej z ewidencji. Dokument jest dostępny dla środków trwałych, środków trwałych w  budowie oraz dla wartości niematerialnych i prawnych. Na dokumencie PT jest informacja o dotychczasowym miejscu użytkowania lub przekazującym pracowniku, tylko gdy zachowana zostanie ciągłość dat. Pole Data operacji na dokumencie PT ustawiana jest jako data Od, a w przypadku kiedy nie ma daty Od ustawiana jest data bieżąca. Dokument wygenerowany automatycznie na formularzu w polu Numer będzie miał wpisywany na sztywno numer PT/grupa środków trwałych/lp środka trwałego. Do pól za okres będzie się podstawiał zakres dat wybrany na karcie środka. Jeżeli zmodyfikowane zostaną uzupełnione już osoby i miejsca może to spowodować przegenerowanie istniejących już dokumentów PT. Istnieje również możliwość importu z innej bazy danych środków trwałych wraz z dokumentami PT z pełną historią w stosunku 1:1.
Uwaga
Zalecane jest uzupełnienie na zakładce [Osoby i miejsca] daty Od dnia, gdyż w przeciwnym razie dokument zostanie wygenerowany z datą bieżącą, co spowoduje wyświetlenie błędnych informacji o umorzeniu na takim dokumencie oraz zaburzy wydruk historyczny środka trwałego.
Dokument LT (likwidacji całkowitej) jest tworzony automatycznie. W momencie ustawienia stanu na Karcie środka trwałego na zlikwidowany lub zbyty i zapisania Karty środka trwałego, jest dodawany dokument LT, dla którego wartości zostaną wyliczone na podstawie karty i historii środka trwałego (tzn. wartość, data likwidacji itp.) Zmiany na Karcie środka trwałego pociągają za sobą zmiany na dokumencie likwidacji. Grupa – jest to pole służące do wyboru wybranej grupy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Grupa środków trwałych wybierana jest ze spuszczanej listy pomocniczej (ang. drop-down). Środki Trwałe / Wartości niematerialne i prawne – jest to pole wyboru pozwalające określić, czy chcemy pracować na dokumentach środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych. Wyboru dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji. Za – wybór odpowiedniej opcji Za rok, miesiąc lub dzień pozwala na wyświetlenie listy dokumentów ograniczonych do żądanego okresu. Okres – pozwala na wyświetlenie dokumentów za dowolnie wybrany okres, mieszczący się pomiędzy datą początkową a końcową. Po zaznaczeniu parametru lista pokazuje dokumenty związane z operacjami na konkretnym środku trwałym. Środek wybieramy poprzez wpisanie jego numeru inwentarzowego lub z listy środków, która otwiera się przez kliknięcie przycisku .
Lista dokumentów środków trwałych – Wszystkie
Usuń – przycisk usuwa dokument związany z daną operacją z listy. Usunięcia dokumentu można dokonać również klawiszem <DELETE>. W przypadku, gdy odpisy amortyzacyjne są zaksięgowane, nie ma możliwości usunięcia dokumentu. Na zakładce [Wszystkie] udostępnione zostało seryjne kasowanie dokumentów o typie Amortyzacja, poprzez zaznaczenie wybranych dokumentów, a następnie wybranie przycisku Usuń lub klawisza <DELETE>. Operacja ta nie jest możliwa, jeżeli dokumenty amortyzacji zostały zaksięgowane lub środek trwały (wartość niematerialna i prawna), dla których wygenerowano odpis, zostały zlikwidowane lub zbyte, ewentualnie operator posiada zakaz kasowania dokumentów środków trwałych.  Księguj dokumenty – przycisk jest aktywny wyłącznie wtedy, gdy na liście wybrano jeden typ dokumentu np. Amortyzacje. Przycisk pozwala na zaksięgowanie amortyzacji za dany miesiąc. W przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową amortyzacja jest księgowana za pomocą Schematów księgowych na odpowiednie konta do danego Dziennika. W przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową, użytkownik ma możliwość zaksięgowania dokumentu Amortyzacji oraz Likwidacji. W przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową oraz w Konfiguracji zaznaczono parametr Firma wielozakładowa to z poziomu listy środków trwałych w menu kontekstowym dostępna jest operacja seryjna Ustaw zakład. Funkcja umożliwia ustawienie zakładu na podświetlonym/zaznaczonych dokumentach amortyzacji oraz likwidacji.

Lista dokumentów środków trwałych – Atrybuty

Na liście, poza informacjami identycznymi jak na zakładce [Wszystkie], znajdują się również kody i wartości atrybutów środków trwałych. Zakładka [Atrybuty] zawiera dodatkowo także zestaw filtrów. Filtry Atrybut oraz Wartość atrybutu umożliwiają zawężanie wyświetlanej listy dokumentów do tych środków trwałych, które na karcie maja przypięty wybrany atrybut.
Lista dokumentów środków trwałych – Atrybuty

Formularz dokumentu środka trwałego

Formularz dokumentu (dostępny po naciśnięciu Dodaj, po zaznaczeniu parametru DokumentyAmortyzacje) zawiera następujące informacje: Środek trwały – numer inwentarzowy i nazwa środka trwałego, do którego wystawiony jest dokument. Przy dodawaniu nowego dokumentu na liście dokumentów środków trwałych po pierwsze należy określić odpowiedni środek trwały przez wpisanie numeru inwentarzowego lub przez wybór z listy środków trwałych, otwieranej przyciskiem . Dokument – numer dokumentu, na podstawie którego dana operacja jest wykonywana. Na dokumencie Ulepszenia pole Dokument nie występuje. Na dokumencie Ulepszenia na zakładce [Dokumenty] Operator ma możliwość wskazania listy dokumentów, których wartość składa się na podwyższenie wartości środka trwałego.
Dokument ulepszenia - zakładka Dokumenty
Kliknięcie w ikonę plusa otwiera listę z dokumentami z rejestru VAT. Jeżeli wybrany zostanie dokument z ewidencji dodatkowej to następne kliknięcie w ikonę plusa otwiera listę ewidencji dodatkowej. Kliknięcie w strzałkę obok ikony Plusa otwiera listę z następującymi opcjami: 
 • Faktura zakupu VAT,
 • Ewidencja dodatkowa,
 • Bez wskazania dokumentu. 
Wybór opcji Faktura zakupu VAT otwiera listę z rejestru zakupu VAT, na której widoczne są dokumenty z rodzajem: środki trwałe, środki transportu oraz nieruchomości. Jeżeli na dokumencie w rejestrze zakupu wybrane są odliczenia VAT na NIE wtedy na dokument ulepszenia przenoszona jest wartość brutto z dokumentu. Jeżeli wybrane będą odliczenia VAT na TAK bądź WARUNKOWO wtedy na dokument ulepszenia przenoszona jest wartość netto. Dodatkowo przenoszony jest numer dokumentu, data zakupu oraz opis z nagłówka. Wybór opcji Ewidencja dodatkowa otwiera listę z ewidencji dodatkowej kosztów. Przenoszone są wartości: numer dokumentu (numer wewnętrzny), kwota, data operacji oraz opis z nagłówka. Jeżeli wybrana jest opcja Bez wskazania dokumentu na liście dodawana jest pozycja z datą bieżącą oraz kwotą 0,00. Użytkownik ma możliwość modyfikacji daty dokumentu. Należy w tym wypadku uzupełnić ręcznie numer dokumentu, kwotę oraz opis. Ikona lupki na pozycji, która ma podpięty dokument z rejestru VAT, czy ewidencji dodatkowej powoduje otwarcie formularza dokumentu. Na pozycji bez wskazania dokumentu powoduje możliwość edycji pozycji. Dwuklik na pozycji, która ma podpięty dokument z rejestru VAT czy ewidencji dodatkowej powoduje pokazanie się komunikatu: Zmiana numeru lub daty spowoduje usunięcie powiązania z dokumentem. Po zatwierdzeniu komunikatu istnieje możliwość modyfikacji pozycji. Zmiana numeru lub daty powoduje utratę powiązania z dokumentem i taka pozycja zachowuje się tak jakby była bez wskazania dokumentu. Ikona kosza powoduje usunięcie pozycji. Na pierwszą zakładkę [Ogólne] do pola Data operacji przenosi się najwcześniejsza z dat na liście dokumentów powiązanych. Użytkownik ma możliwość modyfikacji daty operacji. Do pola Zmiana wartości przenosi się suma z kolumny Kwota. Zmiana wartości – jest to zmiana wartości środka trwałego. Jest ona aktywna dla dokumentów ulepszenia oraz przeszacowania. Umorzenie – jest to wartość dokonanego odpisu w przypadku dokumentu amortyzacji, wartość dokonanych umorzeń w przypadku dokumentu przekazania  oraz wartość przeszacowania odpisów w przypadku dokumentu przeszacowania. Na dokumentach ulepszenia pole to jest nieaktywne. Jeśli chodzi o likwidację, wartość umorzenia to kwota ujemna wynikająca z wygenerowanych wcześniej odpisów amortyzacyjnych.
Formularz dokumentu amortyzacji
Jeżeli na Kartotece środka trwałego zaznaczono parametr Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa, wtedy kwoty umorzenia i zamiany wartości są wyświetlane dwukrotnie, odpowiednio dla potrzeb amortyzacji bilansowej i kosztowej. Kategoria – opis zdarzenia gospodarczego. Domyślnie proponowana jest tu kategoria z Kartoteki środka trwałego. Kategorię można również pobrać z listy kategorii poprzez wpisanie kodu kategorii lub wybór z listy otwieranej przyciskiem , ewentualnie wpisać bezpośrednio na formularzu dokumentu. Metoda amortyzacji – jest to pole, gdzie widoczna jest metoda z Karty środka trwałego (jednorazowa, liniowa, degresywna, naturalna). W przypadku odpisu wprowadzanego bezpośrednio na liście dokumentów środków trwałych zawsze proponowana jest metoda amortyzacji: naturalna. W polu obok widoczna jest stawka amortyzacji z kartoteki środka trwałego oraz współczynnik, przez który mnożona jest dana stawka. Nie pomniejszaj podstawy amortyzacji – jest to dodatkowy parametr, którego zaznaczenie powoduje nie pomniejszanie podstawy, od której jest naliczana amortyzacja w kolejnych latach podatkowych. Parametr może zostać wykorzystany w przypadku 30% odpisu wartości środka w roku zakupu. Uwzględniaj przy księgowaniu w kosztach na badania i rozwój - pole jest widoczne tylko wtedy, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową. Parametr można zaznaczyć pod warunkiem, że na karcie środka trwałego nie zaznaczono opcji W budowie. Zaznaczenie parametru na karcie środka trwałego powoduje zaznaczenie parametru na automatycznie wygenerowanym dokumencie amortyzacji. Parametr podlega edycji. Podczas księgowania dokumentu amortyzacji, na którym zaznaczono parametr Uwzględniaj przy księgowaniu w kosztach na badania i rozwój, kwota umorzenia trafia do kolumny Inne oraz do kolumny Koszty B+R na zapisie w Księdze Podatkowej. Zapis księgowy - jeżeli dany dokument jest zaksięgowany, to w polu tym znajduje się numer oraz data dokumentu księgowego. Zapis księgowy można podglądnąć przez naciśnięcie przycisku . Zakład – pole jest widoczne na dokumencie amortyzacji oraz likwidacji jeżeli jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową oraz w Konfiguracji zaznaczono parametr Firma wielozakładowa.
Formularz dokumentu przekazania
Wartość brutto – wartość początkowa (wartość bieżąca brutto) środka trwałego. Okres od:, do: - data od, do obowiązywania danej osoby odpowiedzialnej czy miejsca użytkowania. Przekazujący, przyjmujący pracownik – informacje o osobach odpowiedzialnych. Pola nieaktywne do modyfikacji. Generują się na podstawie zmian na karcie środka trwałego. Dotychczasowe, docelowe miejsce użytkowania - informacje o miejscu użytkowania. Pola nieaktywne do modyfikacji. Generują się na podstawie zmian na karcie środka trwałego. Opis - pole tekstowe z możliwością wpisania dowolnego opisu. Wartość z pola przenoszona jest na listę dokumentów środków trwałych do kolumny Opis. W przypadku dokumentu PT w polu będzie automatycznie podpowiadał się tekst Zmiana osoby odpowiedzialnej od dnia i/lub Zmiana miejsca użytkowania od dnia wraz z odpowiednimi datami, a następnie wartość z tego pola będzie przenoszona na wydruk dokumentu. Wprowadził, zmodyfikował – zawiera kod operatora, który wprowadził i zmodyfikował zapis oraz daty tych operacji.

Częściowa likwidacja środka trwałego

W programie istnieje możliwość dokonania częściowej likwidacji środka trwałego za pomocą dokumentu likwidacji  wraz z możliwością wskazania daty ujęcia likwidacji w wyliczeniach odpisów amortyzacyjnych oraz planu amortyzacji. Na dokumencie likwidacji wprowadzanym ręcznie z poziomu Księgowość/ Dokumenty środków trwałych widoczny jest parametr Wylicz umorzenie oraz pole Data uwzgl. w amort., odpowiednio dla amortyzacji bilansowej i/lub kosztowej. W polu Zmiana wartości istnieje możliwość wpisania kwoty tylko w wartości ujemnej.
Dokument częściowej likwidacji środka trwałego
Uwaga
W przypadku księgowości kontowej może wystąpić konieczność rozdzielenia torów amortyzacji dla środka trwałego, który dotychczas amortyzowany był jednotorowo (amortyzacja bilansowa była taka sama jak kosztowa), ze względu na inny sposób ujmowania operacji częściowej likwidacji w przepisach prawa bilansowego oraz podatkowego. W takiej sytuacji przed dokonaniem częściowej likwidacji należy na karcie środka trwałego zaznaczyć parametr Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa.
W polu  Data uwzgl. w amort. domyślnie ustawia się pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano częściowej likwidacji środka trwałego. Użytkownik ma możliwość jej zmiany. Data nie może być wcześniejsza niż data operacji. Nie może być również wcześniejsza niż pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu,  w którym likwidacja została dokonana. Od tej daty zmiana wartości środka trwałego uwzględniana jest w wyliczeniu odpisów amortyzacyjnych oraz planu amortyzacji. Jeżeli data operacji jest wcześniejsza niż data wygenerowanych już dokumentów środka trwałego to podczas zapisywania dokumentu częściowej likwidacji pojawia się komunikat: W bazie są dokumenty środka trwałego z datą późniejszą niż data uwzględnienia w amortyzacji. Czy chcesz zapisać dokument? Zaznaczenie parametru Wylicz umorzenie powoduje wyliczenie kwoty umorzenia jako ilorazu wartości wprowadzonej w polu Zmiana wartości i wartości bieżącej brutto środka trwałego, pomnożonego przez kwotę całkowitego umorzenia środka trwałego. Kwota nie podlega edycji. Jeżeli na karcie środka trwałego zaznaczono parametr Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa, kwota umorzenia wyliczana jest tylko dla wartości bilansowej. Użytkownik ma możliwość samodzielnego uzupełnienia kwoty dla amortyzacji kosztowej. Wartość umorzenia wyliczana jest na postawie wartości zapisanych na karcie środka trwałego, które to są zgodne z datą bieżąca ustawioną z poziomu Narzędzia/ Data bieżąca. Jeżeli użytkownik na dokumencie likwidacji wprowadzi kwotę zmiany wartości i zapisze ten dokument to podczas ponownej jego edycji i zaznaczeniu parametru Wylicz umorzenie, kwoty wyliczone zostaną w oparciu o aktualne wartości widoczne na karcie środka trwałego.
Uwaga
Po zaznaczeniu parametru Wylicz umorzenie, wartość umorzenia wyliczana jest na podstawie całkowitego dotychczasowego umorzenie środka trwałego. W sytuacji, gdy środek składa się z części, a poszczególne części zostały dołączone za pomocą dokumentu ulepszenia w trakcie używania środka, wyliczona wartość może nie odpowiadać rzeczywistości, ponieważ uwzględnia całość środka, a nie jego konkretną część.  W takiej sytuacji nie należy zaznaczać parametru Wylicz umorzenie.
Przykład
Metoda amortyzacji: liniowa. Data operacji: 15.07.2016. Data uwzględnienia w amortyzacji: 01.08.2016. Odpisy amortyzacyjne w niższej wysokości wyliczane będą od sierpnia 2016 r.
Przykład
Metoda amortyzacji: degresywna. Data operacji: 15.07.2016. Data uwzględnienia w amortyzacji: 01.01.2017. Odpisy amortyzacyjne za lipiec-grudzień 2016 r. wyliczane będą w niezmienionej wysokości. Odpisy amortyzacyjne w niższej wysokości wyliczane będą od stycznia 2017 r.
Dokument częściowej likwidacji jest uwzględniany na wydrukach karty środka trwałego oraz wydrukach z listy środków trwałych. W przypadku wydruku historycznego widoczny jest w wartości bieżącej brutto oraz netto oraz wartości odpisów za bieżący okres zgodnie z datą dokumentu

Ewidencja wyposażenia

Ewidencja wyposażenia

Ewidencja wyposażenia dostępna jest z menu: Księgowość/ Ewidencja wyposażenia. Ewidencja wyposażenia posiada dwie zakładki: 
 • [Wyposażenia] – na liście elementy ułożone są w kolejności wprowadzania.
 • [Atrybuty wyposażeni] – lista zawierająca dwie dodatkowe kolumny: Kod atrybutu i Wartość atrybutu. Pod tabelą znajduje się filtr umożliwiający wyświetlenie elementów wyposażenia z wybranym atrybutem lub z atrybutem o konkretnej wartości. Dodatkowo możliwe jest sumowanie wartości atrybutów o typie liczba w wierszu sum.

Ewidencja wyposażenia – zakładka Wyposażenia

Lista wyświetlana jest w porządku kolejnych numerów nadanych przez program w momencie wprowadzania w obrębie danej grupy. Zawiera następujące informacje o ewidencji wyposażenia: Lp., Nazwa, Numer inwentarzowy, Data zakupu, Ilość, J.m. i Wartość zakupu. Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb użytkownika zostały opisane tutaj. W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tej listy. Data zakupu – pozwala filtrować listę wg daty zakupu wyposażenia. W użyciu, Zlikwidowane, Zbyte – parametry pozwalają filtrować listę wg stanu środka trwałego.  - Eksportuj wyposażenie – pozwala na wygenerowanie listy wyposażenia do pliku tekstowego na dysk lokalny lub do aplikacji IBARD. Użytkownik może wygenerować plik według kodu kreskowego lub według numeru inwentarzowego. Eksportowane jest tylko wyposażenie będące w użyciu. Zaznaczenie w oknie importu parametru Eksportuj ilość powoduje przenoszenie do pliku wartości z karty wyposażenia, z kolei odznaczenie parametru skutkuje eksportem wartości 0. Użytkownik może wygenerowany plik zaczytać w aplikacji Comarch Mobile Inwentaryzacja, uzupełnić ilość wyposażenia, a następnie zaimportować uzupełniony plik na formularz arkusza inwentaryzacyjnego.
Operacje seryjne – po rozwinięciu strzałki obok przycisku widoczne są opcje:
 • Ustaw kategorię -funkcja umożliwia przypisanie nowej lub zmianę istniejącej kategorii na zaznaczonych kartach środków trwałych/ wyposażenia.
Parametry seryjnego ustawiania kategorii
Użytkownik ma możliwość wyboru zarówno kategorii przychodowej, jak i kosztowej. Zaznaczenie parametru Aktualizuj opis powoduje przeniesienie na wskazane karty środków trwałych/ wyposażenia opisu znajdującego się na formularzu wybranej kategorii.
 • Nadawanie kodów kreskowych – kod kreskowy zostanie dodany na zaznaczonych pozycjach pod warunkiem, że pole to nie zostało wcześniej uzupełnione. Operacja seryjna nie zmienia istniejącego już kodu kreskowego.
Z poziomu listy wyposażenia istnieje możliwość wykonania wydruku etykiety (w tym na drukarce etykiet), zawierającego kod kreskowy, nazwę firmy, wyposażenia oraz numer inwentarzowy.
Ewidencja wyposażenia lista

Ewidencja wyposażenia – zakładka Atrybuty wyposażeń

W przypadku zakładki [Atrybuty wyposażeń] pojawiają się dwie dodatkowe kolumny: Kod atrybutu i Wartość atrybutu. Pod tabelą znajduje się filtr umożliwiający wyświetlenie elementów wyposażenia z wybranym atrybutem lub z atrybutem o konkretnej wartości. Dodatkowo możliwe jest sumowanie wartości atrybutów o typie liczba w wierszu sum.

Formularz karty wyposażenia

Formularz Karty wyposażenia – zakładka Ogólne

Formularz obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo w artykule Podstawowe elementy programu. W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza. Lp. – numer kolejny pozycji w ewidencji wyposażenia, nadawany automatycznie przez program w momencie dodawania nowego wyposażenia. Nr inwentarzowy – jest to unikalny numer wynikający z przyjętej u użytkownika numeracji wyposażenia. Numer inwentarzowy jest wykorzystywany do identyfikacji wyposażenia w programie. Nazwa – nazwa wyposażenia. Kod kreskowy - kod zgodny ze standardem EAN 3 z 9 (Code-39). Zostanie on wygenerowany automatycznie po naciśnięciu przycisku Kod kreskowy na podstawie numeru inwentarzowego (po usunięciu wszystkich niedozwolonych znaków). Użytkownik może również uzupełnić pole samodzielnie. Nie ma możliwości wprowadzenia do systemu dwóch formularzy wyposażenia o tym samym kodzie kreskowym. Kategoria – jest to dodatkowy opis na Karcie wyposażenia. Kategorię można wybrać z listy pomocniczej kategorii (przez wpisanie kodu kategorii lub wybór z listy kategorii otwieranej przyciskiem ) lub wpisać bezpośrednio na Formularzu wyposażenia. Osoba odpowiedzialna – wyświetla osobę odpowiedzialną za dane wyposażenie. Możliwość uzupełnienia osoby odpowiedzialnej jest dostępna po wciśnięciu przycisku   na zakładce [Osoby i miejsca]. Miejsce użytkowania – wyświetla miejsce użytkowania danego wyposażenia. Możliwość uzupełnienia miejsca użytkowania jest dostępna po wciśnięciu przycisku  na zakładce [Osoby i miejsca]. Po wybraniu dokumentu z listy pomocniczej, automatycznie wypełniane są pola Data zakupu, Wartość zakupu i Kategoria (oraz, jeśli dokument w Rejestrze VAT był zaksięgowany, również Numer w księdze), a numer dokumentu zakupu na Formularzu wyposażenia, dla dokumentów pobranych z Rejestru VAT, wyświetlany jest na niebiesko.
Formularz wyposażenia - zakładka Ogólne
Data zakupu – data, z jaką zakupiono wyposażenie. Ilość – ilość sztuk z jednostką miary, umożliwiające zbiorcze wprowadzanie wyposażenia, bez konieczności zakładania wielu kart. Wartość zakupu – wartość zakupu wyposażenia. Numer w księdze – numer, pod jakim wpisano do księgi zakup wyposażenia. Stan elementu wyposażenia – określa stan wyposażenia: 
 • W użyciu – wyposażenie w użyciu
 • Zlikwidowany – wyposażenie zostało zlikwidowane
 • Zbyty – wyposażenie zostało zbyte.
Uwaga
Jeżeli wyposażenie zostało uwzględnione na formularzu arkusza inwentaryzacyjnego, a następnie zmieniono stan tego wyposażenia na Zlikwidowany lub Zbyty i wskazano datę likwidacji wcześniejszą niż data wystawienia arkusza inwentaryzacyjnego to podczas próby zapisania karty wyposażenia pojawia się komunikat: Nie można ustalić daty likwidacji/zbycia wyposażenia wcześniejszej niż data wystawienia arkusza inwentaryzacyjnego, na którym jest ono ujęte.
Data likwidacji, data zbycia - data, z jaką wyposażenie zostało zlikwidowane lub zbyte. Dokument – numer dokumentu na podstawie, którego wyposażenie jest zlikwidowane lub zbyte. Przyczyna – opis przyczyny likwidacji wyposażenia. Opis – pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji przez użytkownika. Wprowadził, zmodyfikował – zawiera kod operatora, który wprowadził i zmodyfikował zapis oraz daty tych operacji. Z poziomu karty wyposażenia istnieje możliwość wykonania wydruku etykiety (w tym na drukarce etykiet), zawierającego kod kreskowy, nazwę firmy, nazwę wyposażenia oraz numer inwentarzowy.

Formularz Karty wyposażenia – zakładka Atrybuty

Druga zakładka, [Atrybuty], zawiera listę atrybutów wraz z wartościami, jakie zostały przypisane do danego wyposażenia. Wprowadzenie na kartę wyposażenia atrybutów umożliwia dodatkowe opisanie elementu, na przykład poprzez przypisanie mu określonego miejsca użytkowania czy źródła finansowania. Dodawanie lub edycja atrybutu powoduje otwarcie formularza Atrybut środka trwałego, czyli tego samego, który otwiera się w przypadku dodawania środków trwałych.
Formularz wyposażenia – zakładka Ogólne
Określony atrybut można bezpośrednio wpisać lub za pomocą przycisku wybrać z listy atrybutów środków trwałych. Typ pola Wartość jest zależny od rodzaju wybranego atrybutu. Dla atrybutów zdefiniowanych jako lista, użytkownik może wybrać określoną wartość ze zdefiniowanej listy wartości atrybutu. W przypadku atrybutów typu tekst, liczba lub data pole to podlega edycji.
Uwaga
Na zakładce [Atrybuty] istnieje możliwość podpięcia dowolnej ilości atrybutów pod daną Kartę wyposażenia, przy czym konkretny atrybut może zostać wybrany tylko jednokrotnie.

Formularz Karty wyposażenia – zakładka Dokumenty

Na zakładce [Dokumenty] można podpiąć dokumenty z Rejestru VAT, Ewidencji dodatkowej lub wpisać ręcznie numer dokumentu na podstawie, którego wyposażenie jest wprowadzone do ewidencji. Na zakładce może być również widoczna sekcja Biblioteka dokumentów w przypadku posiadania modułu Obieg dokumentów oraz sekcja Zadania i kontakty CRM w przypadku modułu CRM. W związku z możliwością podpięcia kilku dokumentów na karcie wyposażenia pole z wartością zakupu jest sumą kwot podpiętych dokumentów ale dodatkowo podlega edycji, tzn. użytkownik może samodzielnie zmienić kwotę, przy czym wartość początkowa wyposażenia nie może być mniejsza niż suma wartości wprowadzonych dokumentów zakupu.

Formularz Karty wyposażenia – zakładka Osoby i miejsca

Na zakładce [Osoby i miejsca] można wskazać osoby odpowiedzialne za dane wyposażenie oraz miejsca użytkowania tego wyposażenia. Zakładka podzielona jest na dwie części: [Osoby odpowiedzialne][Miejsca użytkowania]. W części dotyczącej osób odpowiedzialnych po wciśnięciu ikony   można wybrać pracownika/wspólnika z listy pracowników/wspólników lub wpisać z ręki imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej, a także podać okres, przez który dana osoba jest odpowiedzialna za wyposażenie. W części dotyczącej miejsc użytkowania po wciśnięciu ikony  można wybrać lokalizację ze słownika miejsc użytkowania lub wpisać z ręki lokalizację, a także podać okres, w którym dane wyposażenie jest użytkowane w wybranej lokalizacji. Możliwe jest oznaczenie miejsca użytkowania, jako nieaktywne poprzez zaznaczenie parametru Nieaktywne na formularzu miejsca użytkowania. Lista osób odpowiedzialnych oraz miejsc użytkowania mają charakter historyczny.
Formularz wyposażenia – zakładka Osoby i miejsca