Formaty przelewów

Definiowanie formatów przelewów jest dostępne w menu Ogólne /Inne /Formaty przelewów. Po wybraniu tej opcji pojawia się okno: Formaty wymiany elektronicznej pomiędzy bankami, w którym użytkownik może dodawać nowe bądź skopiować standardowe. Ponadto, z tego poziomu można wyeksportować zdefiniowany format do pliku .xml bądź też, wcześniej wyeksportowany z innej bazy danych - zaimportować. Zaimportować można również aktualne standardowe formaty przelewów z serwera firmy Comarch. Import powoduje nadpisanie formatu standardowego zaktualizowanym formatem z serwera.
Uwaga
Import formatów przelewów z serwera COMARCH jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.
Istnieje również możliwość zaimportowania standardowych formatów tekstowych z serwera firmy Comarch. Import powoduje nadpisanie formatu standardowego zaktualizowanym formatem z serwera. Na wersjach starszych niż 2017.5.1 Comarch ERP Optima nie uda się ich zaimportować standardowych formatów Elixir-0 BPH, Elixir-0 iBRE, US - Bank Śląski oraz ZUS - Bank Śląski.
Uwaga
Import formatów przelewów z serwera COMARCH jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.
Pod listą dostępne są dwa parametry Standardowe oraz Użytkownika. Domyślnie zaznaczone są obydwa parametry, dlatego po wejściu na listę za pierwszym razem pojawią się wszystkie formaty. Listę można zawęzić poprzez wybór jednej z opcji. Parametr Standardowe, filtruje nieedytowalne formaty przelewów. Zaznaczając parametr Użytkownika - otrzymamy listę formatów zdefiniowanych przez użytkowników.
Lista formatów wymiany danych
Dodanie nowego formatu otwiera okno Format elektronicznej wymiany danych z bankami, składające się z czterech zakładek: [Ogólne], [Nagłówek], [Pozycje], [Stopka]. Zakładka [Ogólne] Zakładka ta zawiera parametry wspólne dla wszystkich pozycji definiowanego formatu.
Dodawanie nowego formatu
Zakładka Ogólne zawiera następujące pola:
Nazwa polaCharakterystyka pola
Nazwa formatuNazwa formatu, która będzie widoczna na liście dostępnych formatów na formatce banku oraz na formatce eksportu / importu. Maksymalnie 50 znaków alfanumerycznych. Pole to jest wymagalne.
Format doInformacja o tym czy dany format będzie wykorzystywany przy eksporcie przelewów, imporcie wyciągów bankowych lub będzie służył do eksportu i importu. Jedno z pól musi być zaznaczone.
Rozszerzenie plikuMaksymalnie 3 znaki alfanumeryczne.
KodowanieLista rozwijana z następującymi formatami: Flat (bez polskich znaków), Latin 2, Mazovia, Windows (1250), ISO 8859-2 oraz UTF-8
Oddzielaj pola znakiemJeżeli parametr jest odznaczony oznacza to, że format nie posiada separatorów pól.
Separator pólPole aktywne po zaznaczeniu parametru: Oddzielaj pola znakiem, lista separatorów do wyboru: (przecinek, SPACJA, TAB i ENTER) oraz możliwość wpisania dowolnego separatora np. „|”.
Format datyLista formatów do wyboru: DD-MM-RR, DD-MM-RRRR, RR-MM-DD, RRRR-MM-DD, RRRRMMDD, DD / MM / RR, Clarion z możliwością wpisania własnego formatu np. MM / RR / DD.
Separator dziesiętnyLista z wyborem: puste (brak), kropka, przecinek. Bez innych możliwości.
Separator dziesiętny dla kwoty VATLista z wyborem: puste (brak), kropka, przecinek. Bez innych możliwości. Domyślnie proponuje się przecinek.
Separator grup dziesiętnychLista z wyborem: puste (brak), kropka, przecinek. Bez innych możliwości.
Sekwencja podziału pola na częściMaksymalnie 3 znaki alfanumeryczne.
Znak końca wierszaLista znaków do wyboru: ENTER, SPACJA i pusty (brak) oraz możliwość wpisania dowolnego znaku.
Ograniczniki tekstuMaksymalnie 3 znaki alfanumeryczne. Pola tekstowe w pliku będą otaczane tym znakiem, najczęściej jest nim cudzysłów.
Zmiana ograniczników w tekście naMaksymalnie 3 znaki alfanumeryczne, pole aktywne po wypełnieniu pola Ograniczenie tekstu. Jeżeli pola tekstowe są otaczane znakiem ogranicznika tekstu np. cudzysłowem, to cudzysłów wpisany w środku pola zostanie zamieniony na znak wpisany w tym polu.
Zmienna szerokość polaParametr, jeżeli zaznaczony – zmienna szerokość pól.
Zamiana małych liter na wielkieParametr, jeżeli zaznaczony – zamiana małych liter na wielkie.
Separator w opisie przelewów zbiorczychLista z wyborem: SPACJA, średnik, przecinek oraz możliwość wpisania dowolnego znaku. Domyślnie inicjuje się średnik.
   Zakładki [Nagłówek], [Pozycje], [Stopka] Kolejne zakładki służą do definiowania poszczególnych pozycji formatu. W tym celu użytkownik wykorzystuje predefiniowane parametry, których zestawienie i opis zawiera poniższa tabela. W oknie znajdują się ponadto następujące pola:  
 
 • Typ pola – pole to może przyjmować następujące wartości: Tekst, Liczba <#, Liczba <#.##, Liczba <#.####. Konsekwencją wybrania typu pola jako tekst będzie otaczanie go ogranicznikiem tekstu.
 • Wartość – możliwa wartość danego pola w zależności od wyboru Typu pola.
 • Szerokość – ilość znaków przewidziana na dane pole.
 • Opcje pola – określają, czy dane pole będzie nowym polem, czy ma zostać połączone z poprzednim na jeden z trzech sposobów.
 • Usuwaj znaki rozdzielające w numerze rachunku – zaznaczenie tego parametru powoduje, iż numer rachunku zapisywany jest jako ciąg cyfr bez znaków rozdzielających.
 • Wymagane – zaznaczenie tego pola powoduje, iż brak danej pozycji na przelewie będzie powodował błąd i w konsekwencji dany przelew nie zostanie wyeksportowany.
Okno dodawania kolejnych pozycji formatu
Nazwa polaDziałanie, zwracane dane
Adres banku podmiotu – kod i miastoPobierane z listy banków - bank przypisany do kontrahenta, urzędu, pracownika, banku.
Adres banku podmiotu - ulicaPobierane z listy banków - bank przypisany do kontrahenta, urzędu, pracownika, banku.
Adres banku własnego – kod i miastoPobierane z karty banku przypisanego do rejestru, z którego wysyłane są przelewy.
Adres banku własnego - ulicaPobierane z karty banku przypisanego do rejestru, z którego wysyłane są przelewy.
Adres podmiotu – kod i miastoPobierane:
z karty kontrahenta
z karty pracownika
z karty urzędu
z karty banku.
Adres podmiotu – ulicaPobierane:
z karty kontrahenta
z karty pracownika
z karty urzędu
z karty banku.
Adres własny – kod i miastoPobierane z Pieczątki firmy (Konfiguracja firmy / Dane firmy / Pieczątka firmy).
Adres własny – ulicaPobierane z Pieczątki firmy.
Akronim podmiotuPobierane:
z karty kontrahenta
z karty pracownika
z karty urzędu
z karty banku.
Data operacjiData wybrana w oknie Eksport przelewów, otwieranym przyciskiem na liście płatności, domyślnie data realizacji.
Data dokumentuPrzy eksporcie: Data dokumentu ze zdarzenia.
Identyfikator operacjiW momencie eksportu przelewów, dla każdej płatności może zostać nadany unikalny Identyfikator operacji. Jeżeli taki sam Identyfikator pojawi się w pliku z wyciągiem bankowym, to w momencie importu wyciągu odpowiednie płatności zostaną automatycznie rozliczone. Identyfikator tworzony jest jako ciąg 13 znaków, wg kryterium YYMDDhmmssmmm. Unikalność identyfikatora zapewniona jest także w przypadku, gdy w formacie zadeklarowano 10 znakowy identyfikator operacji.
Ilość pozycjiIlość rekordów/przelewów w eksportowanym pliku.
Inne informacjeInformacje pobierane są za pomocą predefiniowanych skrótów
Kierunek przepływuPole wykorzystywane do importu – określa, czy dokument jest wpłatą czy wypłatą. Dla wartości: 1, 3, 5, 7, 9, 110, 111, 120, C, CR, M, Ma – KP, dla: -1, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 210, 222, D, DB, W, Wn – KW. Przy eksporcie dla zdarzenia rozchodowego przyjmuje wartość -1.
Kod kraju podmiotuKodu kraju pobrany z formularzu banku, który występuje na danej płatności.
Kod SWIFT banku podmiotuKod SWIFT pobrany z karty banku podmiotu.
Kod SWIFT banku własnegoKod SWIFT pobrany z karty banku przypisanego do rejestru, z którego wysyłane są przelewy.
Kwota płatnościWyliczana, jako kwota płatności pozostająca do rozliczenia lub kwota wynikająca z ich grupowania po kontrahencie – przelew zbiorczy, w walucie dokumentu.
Kwota płatności w walucie systemowejW przypadku wybrania tego pola w formacie eksportu dla przelewów walutowych wyeksportowana zostanie wartość w walucie systemowej
Kwota przychoduPrzy eksporcie to tego pola nie trafia żadna wartość, ponieważ nie można eksportować zdarzeń przychodowych. Przy imporcie kwota ta traktowana jest jak KP.
Kwota rozchoduPrzy eksporcie kwota ta wyliczana jest na takich samych zasadach jak Kwota płatności, natomiast przy imporcie kwota ta traktowana jest jak KW.
Nazwa banku podmiotuPobierana z listy banków, bank przypisany do kontrahenta, pracownika, urzędu.
Nazwa banku własnegoPobierana z listy banków, bank przypisany do rejestru.
Nazwa podmiotu 1Pobierane:
z karty kontrahenta
z karty pracownika
z karty urzędu.
Nazwa podmiotu 2Pobierane:
z karty kontrahenta
z karty pracownika
z karty urzędu.
Przy długiej nazwie podmiotu, jeżeli nie cała pierwsza linia nazwy podmiotu została wyeksportowana do pliku (bo w pierwszej linii nazwy podmiotu jest więcej znaków niż wynosi szerokość pozycji Nazwa podmiotu 1), wówczas eksportowane jest tyle znaków ile zmieści się w danym polu, pozostała część z pierwszej linii nazwy jest zapisywana w kolejnym polu z Nazwą 2 podmiotu. Dopiero po niej do pliku zapisywana jest treść z drugiej linii nazwy podmiotu.
Nazwa podmiotu 3Pobierane:
z karty kontrahenta
z karty pracownika
z karty urzędu - puste.
Nazwa plikuRazem z rozszerzeniem np. 06010301.pli.
Nazwa własna 1Pierwsza linijka nazwy pobrana z Pieczątki firmy.
Nazwa własna 2Druga linijka nazwy pobrana z Pieczątki firmy.
Numer dokumentuNumer dokumentu pobrany ze zdarzenia.
Numer linii w zestawieKolejny numer przelewu w pliku.
Numer rachunku podmiotuDla 26 znakowego numeru w standardzie IBAN – ostatnie 16 znaków.
Numer rachunku własnegoDla 26 znakowego numeru w standardzie IBAN – ostatnie 16 znaków.
Numer rozliczeniowy banku podmiotuPobierany z numeru rachunku bankowego ze zdarzenia w Preliminarzu.
Numer rozliczeniowy banku własnegoPobierany z karty banku przypisanego do rejestru bankowego, z którego wysyłane są przelewy.
Opis do banku (pierwsza linijka)Pobierany z pierwszej linijki Opisu do banku na wysyłanym zdarzeniu.
Opis do banku (druga linijka)Pobierany z drugiej linijki Opisu do banku na wysyłanym zdarzeniu.
Opis do banku (trzecia linijka)Pobierany z trzeciej linijki Opisu do banku na wysyłanym zdarzeniu.
Opis do banku (czwarta linijka)Pobierany z czwartej linijki Opisu do banku na wysyłanym zdarzeniu.
Opis księgowyPobierany ze zdarzenia w Preliminarzu z pola Opis księgowy. Jeżeli w polu tym znajduje się znak , to przy eksporcie jest on zamieniany na znak .
Opis US - IdentyfikatorPobierany z pierwszej linijki opisu do banku na wysyłanym zdarzeniu np. dla NIP-u N9441112345.
Opis US - okresPobierany z pierwszej linijki opisu do banku na wysyłanym zdarzeniu np. rok 2005 miesiąc 01 05K01.
Opis US – symbol formularzaPobierany z drugiej linijki opisu do banku na wysyłanym zdarzeniu np. VAT7.
Pełny numer rachunku podmiotuPobierany ze zdarzenia w Preliminarzu z pola Numer rachunku.
Pełny numer rachunku własnegoPobierany z rejestru bankowego, z którego wysyłane są przelewy.
MPP - NIPPobierany ze zdarzenia w Preliminarzu z sekcji MPP z pola NIP.
MPP – Numer dokumentuPobierany ze zdarzenia w Preliminarzu z sekcji MPP, pole Numer dokumentu.
MPP - VATWartość pobierana ze zdarzenia w Preliminarzu, z sekcji MPP, pole Kwota podatku.
Stała wartośćDowolny ciąg znaków.
Suma kontrolna -rachunek podmiotuPobierana ze zdarzenia w Preliminarzu – pierwsze dwie cyfry pobrane z pełnego numeru rachunku podmiotu w standardzie IBAN.
Suma kontrolna -rachunek własnyPobierana z rejestru bankowego – pierwsze dwie cyfry pobrane z pełnego numeru rachunku własnego w standardzie IBAN.
Suma wartościSuma kwot z wszystkich linii, niezależnie od waluty.
Waluta płatnościSymbol waluty pobrany ze zdarzenia.
Zapytanie SQLW polu tym można używać bezpośrednich odwołań do pól zapisanych w bazie danych poprzez wykorzystanie składni SQL. Aby np. pobrać tylko miasto z adresu podmiotu i aby to miasto było pobierane dla podmiotu, który znajduje się na aktualnie wysyłanym zdarzeniu, w części WHERE zapytania należy umieścić odwołanie do wysyłanego zdarzenia: Bzd_BzdId={ZdarzenieID}. Można również odwołać się do identyfikatora formatu poprzez {FormatID}. (Przykłady zapytań pod tabelą).
Uwaga
W przypadku predefiniowanych pól Pełny numer własny, Pełny numer podmiotu, Numer rachunku podmiotu i Numer rachunku własnego do pliku zapisywane jest N ostatnich znaków, przy czym N = szerokość pola.
Uwaga
Aby program prawidłowo wysyłał część dotyczącą numeru rachunku czyli 3333333333333333 dla rachunku w standardzie IBAN, numer rachunku musi być zapisany na jeden z trzech poniższych sposobów: 22-88888888-3333333333333333 22888888883333333333333333 22 8888 8888 3333 3333 3333 3333 Dla numeru klasycznego, jeżeli w numerze nie ma separatorów, program traktuje cały numer jako numer rachunku (numer rozliczeniowy zwróci pustą wartość). Jeżeli w numerze są separatory, to do pierwszego separatora jest numer rozliczeniowy, a następnie numer rachunku.
W polu Inne informacje można wpisywać predefiniowane wyrażenie pobierające różne informacje z bazy danych. Może być kilka takich pól w jednym formacie i mogą one przyjmować różne wartości. Informacje do tego pola pobierane są za pomocą predefiniowanych skrótów. Wpisanie w polu Wartość dla tego pola następujących symboli będzie oznaczało pobranie odpowiednich informacji (wszystkie dotyczą opisu przelewu do US):
 • US.TYP_ID – typ identyfikatora np. N dla NIP, P dla PESEL z pierwszej linijki opisu do banku na zdarzeniu (z członu /TI/N665556666 będzie to N),
 • US.IDENTYFIKATOR – identyfikator (np. NIP, REGON, PESEL pobrane z pierwszej linijki opisu do banku na zdarzeniu np. 6675556666),
 • US.DEKL_ROK – rok deklaracji (pobrany z członu /OKR/06M04 czyli 06),
 • US.DEKL_OKRES – okres deklaracji (pobrany z członu /OKR/06M04 czyli 04),
 • US.DEKL_TYP_OKRESU – typ okresu np. miesiąc, kwartał (pobrany z członu /OKR/06M04 czyli M),
 • US.SYMBOL_FORM – symbol formularza (pobrany z drugiej linii opisu do banku, z członu /SFP/VAT7 czyli VAT7),
 • US.NAZWA_PEŁNA – nazwa pełna z Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ PIT4R, CIT-8 – z pola Nazwa pełna na deklaracjach PIT-4R, PIT-8A, CIT-8.
Uwaga
Wartości pól: Opis US – Identyfikator, Opis US – Okres, Opis US – Symbol formularza są odczytywane z pierwszej i drugiej linijki opisu na przelewie do US. Aby zostały odczytane prawidłowo, opis na przelewie nie może być zmodyfikowany przez użytkownika. Ponadto program przy eksporcie sprawdza, czy w formacie jest jedno z tych pól i jeżeli tak, to nie pozwoli wysłać zdarzenia, które nie pochodzi z deklaracji.
Przykłady wykorzystania pola Zapytanie SQL:
 • Pobranie miasta z adresu kontrahenta:
Select Pod_Miasto FROM CDN.PodmiotyView JOIN CDN.BnkZdarzenia ON  BZd_PodmiotID = Pod_PodId WHERE BZd_PodmiotTyp = Pod_PodmiotTyp AND Bzd_BzdId={ZdarzenieID}
 • Pobranie kodu pocztowego z adresu kontrahenta, jeżeli kod nie jest wypełniony, pole powinno zostać puste:
SELECT CASE WHEN Pod_KodPocztowy=’00-000′ THEN ”  ELSE Pod_KodPocztowy END FROM CDN.PodmiotyView JOIN CDN.BnkZdarzenia ON  BZd_PodmiotID = Pod_PodId where BZd_PodmiotTyp = Pod_PodmiotTyp AND Bzd_BzdId={ZdarzenieID}
 • 20 i 21 znak numeru rachunku np. symbole 51, 53, 53 pobrane z numeru rachunków bankowych ZUS:
SELECT SUBSTRING(BZd_RachunekNr,20,2) FROM CDN.BnkZdarzenia WHERE Bzd_BzdId={ZdarzenieID}
 • 20 i 21 znak numeru rachunku np. symbole 51, 53, 53 pobrane z numeru rachunków bankowych ZUS z tym, że przed wycięciem, z numeru rachunku są usuwane spacje i myślniki:
SELECT SUBSTRING(REPLACE(REPLACE(BZd_RachunekNr, ’ ’, ”), ’-’, ”),20,2) FROM CDN.BnkZdarzenia WHERE Bzd_BzdId={ZdarzenieID}.

Receptury

W programie oprócz towarów i usług mamy również produkty. Produktami są towary i usługi złożone. Dla każdego produktu można stworzyć jego recepturę (skład). Określa ona składniki z jakich złożony jest nasz produkt. Z każdym produktem można skojarzyć kilka receptur, ale tylko jedna z nich jest domyślną, czyli tą, która jest automatycznie proponowana w momencie wystawiania dokumentu PWP (przyjęcie wewnętrzne produktu). W trakcie produkcji (kompletacji), gdy towar/usługa złożona jest przyjmowana do magazynu następuje rozchodowanie składników. Na ekranie wyświetlane są wszystkie zdefiniowane w programie receptury. Lista receptur (Ogólne/ /Inne/ Receptury) składa się z następujących kolumn: Towar – kod towaru, z którym związana jest dana receptura. Kod – unikalny kod danej receptury. Nazwa – nazwa receptury. Informacja dodatkowa – pole, w którym wyświetlany jest dodatkowy opis receptury umieszczony na formularzu składu.
Zaznaczenie parametru Wybrany produkt pozwala na wpisanie kodu wybranego produktu. Kod możemy wpisać z klawiatury lub wciskając przycisk  wybrać interesującą nas pozycję z cennika. Cennik został automatycznie ograniczony do towarów i usług złożonych (produktów). Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo w niniejszym podręczniku. Na uwagę zasługuje funkcja kopiowania receptur. W celu powielenia receptury należy:
 • ustawić się kursorem na wzorcowej recepturze,
 • przycisnąć kombinację klawiszy <CTRL>+ „Plus”,
 • zapisać recepturę przyciskiem „Zapisz”.
Przycisk Operacje seryjne umożliwia dodawanie/ usuwanie/ zmianę składnika. Domyślnie zaznaczona jest opcja Dodaj składnik. Po wybraniu towaru, w przypadku dodawania lub zmiany składnika należy podać jego ilość, jednostkę miary a także wskazać magazyn.

Formularz receptury

Na formularzu receptury definiujemy skład danego produktu. Formularz podzielony został na dwie części. W pierwszej umieszczonej w górnej części okna znajdują się informacje o produkcie, którego dotyczy receptura. Towarpole, w którym wyświetlany jest kod produktu, którego dotyczy definiowana receptura. Pole z kodem produktu dostępne jest tylko w przypadku definiowania receptury z poziomu menu Ogólne/ Inne/ Receptury. Dla każdej nowej receptury musimy podać kodnazwę. Dla ilości – istnieje możliwość zdefiniowania składu dla ilości produktu różnej od 1. Może to być wykorzystane np. w sytuacjach, gdy ilości składnika wykorzystywane do produkcji 1 szt. produktu są bardzo małe. Wtedy zdefiniowanie składu dla większej ilości produktu pozwoli zminimalizować rozbieżności podczas produkcji. Jeśli podczas produkcji powstaje ilość różna (lub niebędąca wielokrotnością) ilości z definicji – program przeliczy odpowiednio wykorzystaną ilość surowców. J.m. – istnieje możliwość zdefiniowania receptury dla jednostki pomocniczej towaru (np. dla opakowania). Jeżeli użytkownik będzie próbował usunąć z karty produktu złożonego jednostkę miary (podstawową lub pomocniczą), którą uprzednio wskazał na jakiejkolwiek recepturze przypisanej do tego towaru, program nie pozwoli na taką operację, o czym poinformuje odpowiednim komunikatem. Domyślna - każdy produkt może mieć tylko jedną domyślna recepturę. Domyślna oznacza, że jest ona proponowana w momencie wystawiania dokumentów PWP. Sugerowaną recepturę można korygować lub zmienić na zupełnie inną (z poziomu dokumentu PWP). Druga część formularza receptury to lista składników. Lista składników obsługiwana jest przy pomocy standardowych przycisków Dodaj, Usuń oraz Zmień. Dopisując składnik uzupełniamy informacje o ilości jaka jest potrzebna do skompletowania danego produktu w ilości wskazanej w górnej części okna. Należy przy tym pamiętać, że podajemy ilość w jednostkach podstawowych i nie ma możliwości zmiany jednostek. Dodatkowo na liście wyświetlana jest ostatnia cena zakupu i wartość (ilość *cena zakupu) oraz magazyn.
Dotyczy wersji: 2020.3.1
Kolejność składników receptury można zmieniać metodą „przeciągnij i upuść”– w tym celu należy wcisnąć lewy przycisk myszy na wybranej pozycji i trzymając wciśnięty przycisk przesunąć myszą kursor do wybranego miejsca. Pozycje zgodnią z kolejnością ustaloną w oknie receptury są drukowane na wydruku Lista receptur/ Wzór standard 3.
Uwaga
Cechą charakterystyczną receptur jest to, że składniki mogą pochodzić z różnych magazynów.
Poniżej listy składników dostępne jest pole Opis, w którym możemy zapisać dodatkowe informacje związane z daną recepturą.

Z poziomu Formularza receptury istnieje również możliwość eksportu/importu składników receptury poprzez ikonę Składniki receptury.

Uwaga
Jeżeli towar posiada wcześniej ustaloną recepturę, to za pomocą importu, składniki dodawane są do już istniejącej receptury.
 

Miejscowości

W programie istnieje możliwość definiowania własnej listy miejscowości. Lista miast jest dostępna m.in. na kartotece kontrahenta oraz pracownika. Opcja ta umożliwia szybkie wybranie na daną kartotekę wcześniej zdefiniowanych miejscowości. W zależności od parametru Globalny słownik miejscowości znajdującego się w  Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry, wyświetlane są na liście albo miejscowości z globalnego słownika importowanego z bazy Teryt i znajdującego się w bazie konfiguracyjnej (wspólnej dla wszystkich baz firmowych) albo miejscowości dodane przez Użytkownika dla tej bazy firmowej. Słownik miast funkcjonuje w postaci listy, na której dostępne są opcje podglądu, dodawania i usuwania danych. Miejscowości zaimportowane z bazy Teryt nie mogą być usuwane ani zmieniane.  

Klasyfikacja Środków Trwałych

https://youtu.be/ZKbMtDfvB0o Lista numerów KŚT jest widoczna w słownikach tylko wtedy gdy Operator zalogował się na moduł Środki Trwałe lub na moduł Analizy z zaznaczoną opcją Pełne menu dla modułu Analizy. Na formularzu numeru KŚT dostępny jest parametr Nieaktywny.  Po jego zaznaczeniu numer KŚT widnieje na liście w kolorze szarym pod warunkiem wskazania w filtrze opcji Pokazuj nieaktywne. Na formularzu numeru KŚT dostępny jest również parametr Standardowy. W przypadku baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji programu wcześniejszej niż 2018.0.1, po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 parametr ten zaznaczony zostanie na wszystkich pozycjach KŚT (za wyjątkiem pozycji wprowadzonych przez użytkownika z symbolem innym niż w KŚT2010). W przypadku baz konfiguracyjnych dodanych w wersji programu 2018.0.1 lub późniejszej wszystkie numery KŚT  importowane z serwera Comarch oznaczane są jako standardowe. Na numerach KŚT dodawanych przez użytkownika nie ma możliwości zaznaczenia parametru Standardowy. Użytkownik ma możliwość seryjnego usunięcia z listy KŚT zaznaczonych pozycji. Nie ma możliwości usunięcia standardowego numeru KŚT. Na liście KŚT dostępny jest przycisk  służący do wykonania konwersji KŚT2010 do KŚT2016. Ikona nie jest widoczna jeżeli w bazie konfiguracyjnej lista KŚT jest pusta, a w bazie firmowej nie wprowadzono żadnej karty środka trwałego. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno: Po wykonaniu konwersji ikona zostanie ukryta w danej bazie firmowej. Na liście KŚT dostępne będą tylko pozycje z listy KŚT2016 oraz pozycje dodane przez użytkownika z symbolem innym niż w KŚT2010.
Uwaga
Jeżeli na liście KŚT użytkownik dodał pozycję o takim symbolu jak KŚT2010 ale o innej nazwie to po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 taka pozycja zniknie z listy KŚT. Jeżeli uzytkownik chce z niej nadal korzystać to powinien ją ponownie wprowadzić na listę KŚT.
W przypadku konwersji bazy danych z wersji wcześniejszych niż 2014 jeżeli są wprowadzone duplikaty KŚT to konwersja się nie wykona z odpowiednim komunikatem: Wystąpiła duplikacja na liście KŚT. Nie może być pozycji z takim samymi symbolami i nazwami. Przed wykonaniem konwersji proszę poprawić zduplikowane KŚT i należy w bazie przed konwersją uporządkować listę KST w taki sposób, aby nie było zduplikowanych pozycji. W bazie konfiguracyjnej zapisywana jest data ostatniego importu.
Uwaga
Usługa importu klasyfikacji środków trwałych z serwera Comarch jest dostępna wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.

Zakłady

Słownik widoczny tylko gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową oraz zaznaczono parametr Firma wielozakładowa.

Formularz zakładu

Podczas dodawania nowego zakładu automatycznie uzupełnianie są: Nazwa firmy, NIP oraz REGON. Pola możliwe do edycji. Pozostałe dane Użytkownik powinien uzupełnić samodzielnie.
Formularz zakładu
Parametr Domyślny zaznaczany jest automatycznie, jeżeli zakład wskazany zostanie jako domyślny w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry. Na formularzu zakładu domyślnego edycji podlega jedynie pole Symbol. Pozostałe dane pobierane są z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy.

W jaki sposób seryjnie nadać kod JPK_V7 na kartoteki cennikowe?

Kody JPK_V7 można nadać dla kartotek cennikowych seryjnie. Aby to zrobić trzeba przejść na okno Ogólne/Cennik lub Handel/Zasoby. Następnie należy zaznaczyć kartoteki cennikowe, którym chcemy nadać seryjnie kod JPK_V7. Kolejnym krokiem jest rozwinięcie operacji seryjnych przyciskiem i wybranie „Zmiana parametrów karty”. Na tym oknie trzeba zaznaczyć parametr „Ustaw domyślny kod JPK_V7”, z rozwijanej listy wybrać kod, który chcemy nadać zaznaczonym kartotekom cennikowym, a następnie zatwierdzić operację przyciskiem Wykonaj. Po tej operacji, kod JPK_V7 zostanie wpisany do pola „Domyślny kod JPK_V7” na zakładce [Dodatkowe] kartoteki cennikowej. Aby przypisać kod JPK_V7 dla towarów z danej grupy towarowej, należy wyfiltrować listę towarów w taki sposób, aby zaznaczona była tylko konkretna grupa towarowa. Można to zrobić po lewej stronie okna Cennik/Zasoby w obszarze grup towarowych. Następnie trzeba wywołać menu kontekstowe za pomocą prawego przycisku myszy i wybrać opcję „Zaznacz Wszystkie”. Gdy wszystkie towary zostaną zaznaczone, można skorzystać z operacji seryjnej, aby nadać kod JPK_V7 dla towarów z danej grupy.

Banki

Lista banków

Lista banków jest pomocniczym słownikiem, w którym gromadzone są informacje o wszystkich bankach, które pośredniczą w przepływie pieniędzy pomiędzy naszą firmą i firmami naszych kontrahentów. Na tej liście znaleźć się więc powinny zarówno dane banków, w których nasza firma ma założone konta bankowe, jak również informacje o bankach właściwych naszym kontrahentom. Lista banków dostępna jest z poziomu menu Ogólne/ Inne/ Banki.

Listę banków można uzupełniać „ręcznie” wprowadzając na bieżąco jej kolejne pozycje. Można również skorzystać z importu bezpośrednio z bazy Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Uwaga
Import banków z bazy KIR jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.
Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo tutaj. Usunięcie pozycji jest możliwe tylko w przypadku, gdy nie ma w systemie wystawionego żadnego dokumentu powiązanego ze wskazanym bankiem. Ponadto działa przycisk:  - importuj banki W menu dostępne są przyciski:  - wyświetlone zostaje okno z listą zapisów kasowych/ bankowych banku zaznaczonego na liście kursorem  - wyświetlone zostaje okno z płatnościami związanymi z bankiem w preliminarzu płatności - wywołane zostaje okno z listą rozliczeń kasowych/ bankowych Kontakty CRM – lista zadań i kontaktów z bankiem oraz wiadomości e-mail, zarejestrowanych w module Comarch ERP Optima CRM.
Dotyczy wersji: 2018.5.1
 Historia zmian – po naciśnięciu przycisku otwierane jest nowe okno, na którym widoczna jest lista zmian dotycząca banku.
 

Formularz banku - zakładka Ogólne

Informacje, które powinny być uzupełnione podzielone zostały na dwie grupy, znajdujące się na trzech  zakładkach: [Ogólne], [Import / Eksport][Dodatkowe]. Zakładka [Ogólne] zawiera podstawowe dane na temat banku – jego nazwę, Bankowy Numer Rozliczeniowy, adres, itd. Zakładka [Import / Eksport]to dane wymagane podczas elektronicznej wymiany danych z bankiem. Na zakładce [Dodatkowe] mamy dane uzupełniające o banku (czas realizacji przelewu, informację czy jest to bank zagraniczny, czy prowadzi rachunki w formacie IBAN, parametr o nierozliczaniu płatności i informację, że bank jest nieaktywny). Akronim – skrócony opis banku (maksymalnie 20 znaków). Akronim jest używany na wydrukach, warto więc nadać go tak, aby bank był łatwo identyfikowalny przez użytkownika. Nr rozliczeniowy (NRB) – Numer Rozliczeniowy Banku (NRB) jednoznacznie identyfikuje bank. Oznacza to, że nie ma w Polsce dwóch banków o takim samym numerze kierunkowym. Numer kierunkowy nie jest dowolnym ciągiem cyfr. Jego zawartość jest poddawana weryfikacji zgodnie z algorytmem obowiązującym w bankowości (tzw. algorytm weryfikacji modulo). Dlatego nie da się zapisać formularza z danymi banku, jeśli numer kierunkowy nie jest wypełniony poprawnie (program informuje stosownym komunikatem). Kod SWIFT – kod wykorzystywany podczas elektronicznej wymiany danych (dotyczy zwłaszcza przelewów zagranicznych). Skrót SWIFT oznacza Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – organizację zajmującą się standaryzacją elektronicznej wymiany danych. Numer centrali – trzycyfrowe oznaczenie centrali banku. Dla banków spółdzielczych może pozostać puste, dla pozostałych – musi być równe trzem pierwszym znakom numeru rozliczeniowego (lub mniej niż trzem jeśli numer rozliczeniowy jest krótszy niż trzy znaki). Nazwa – pełna nazwa banku. Przeznaczone są na nią dwie linie po 50 znaków Dane adresowe banku: Kraj, Województwo, Ulica, Nr domu, Miasto, Kod pocztowy, Dodatkowe - dodatkowe miejsce dla pozostałych danych adresowych, Telefon, Telefon SMS, Adres e-mail oraz Fax. Po wypełnieniu pola adres e-mail istnieje możliwość wysłania wiadomości po wciśnięciu przycisku  wyślij pocztę. Kategoria – pole służy do określenia domyślnej kategorii dla podmiotu. Po wyborze podmiotu na dokumencie Kategoria będzie przepisywana z formatki podmiotu.   W menu oprócz  przycisków dostępnych również z listy banków pojawia się dodatkowo:  Biblioteka dokumentów – pojawia się tylko w przypadku, gdy operator jest zalogowany do modułu Comarch Obieg Dokumentów. Przycisk wywołuje listę dokumentów w Bibliotece, zawężoną do dokumentów skojarzonych z danym podmiotem. Lista wyświetlana jest na zakładce Biblioteka dokumentów: Podmiotu.

Rachunki bankowe - informacje dodatkowe

Obsługa pól związanych z bankiem

Podczas uzupełniania danych o banku na formularzu (np. zapisu bankowego, zdarzenia w preliminarzu) program działa niejako dwuetapowo:
 • po wprowadzeniu banku, w zależności od jego ustawień, proponuje schemat numeru rachunku bankowego prawdopodobny dla tego banku. Uwzględniane są tutaj wszystkie zasady obowiązujące dla danego schematu numeracji (standardowa lub IBAN).
 • po wprowadzeniu pełnego numeru konta – sprawdza jego poprawność w zależności od ustawień flagi IBAN na formularzu (dziedziczonej z formularza banku).

Numeracja rachunków bankowych

W systemie Comarch ERP Optima obsługiwane jest zarówno stosowany wcześniej standard numeracji rachunków bankowych, jak i nowy system numeracji IBAN, który obecnie obowiązuje.
Uwaga
Format rachunku bankowego rozpoznawany jest przez system w oparciu o wartość parametru IBAN na formularzu. Wartość ta jest dziedziczona z formularza banku (parametr Bank prowadzi numerację w standardzie IBAN) – można ją jednak zmienić dla danego formularza. Jeśli parametr jest aktywny – numer rachunku jest traktowany jako IBAN i jego poprawność jest kontrolowana wg algorytmu stosowanego dla tej numeracji. Jeśli parametr nie jest aktywny – numer traktowany jest jako numer standardowy i sprawdzana jest poprawność segmentu NRB (wg algorytmu modulo).
Ogólnie Numer IBAN składa się z:
 • 2 znaków alfanumerycznych (kod kraju),
 • 2-cyfrowej sumy kontrolnej,
 • członu BBAN (Basic Bank Account Number). Człon BBAN zawiera kod kraju, kod zawierający cyfry i/lub znaki alfanumeryczne, który jest specyficzny dla banku, oraz numer konta. Teoretyczna maksymalna długość członu BBAN wynosi 30 znaków.
W przypadku polskich banków numer IBAN składa się z czterech segmentów:
 • sygnatury kraju (PL),
 • dwucyfrowej liczby kontrolnej,
 • ośmiocyfrowego numeru rozliczeniowego banku,
 • numeru konta klienta, który może mieć długość do 16 znaków.
Całkowita długość numeru konta w systemie IBAN wynosi 26 znaków (nie licząc separatorów) plus opcjonalnie dwa znaki na sygnaturę kraju (podawanie sygnatury kraju nie jest obowiązkowe w transakcjach krajowych). Nowe numery mogą wystąpić w następujących postaciach: 02 10201055 1234567890123456 lub 02102010551234567890123456 lub PL02-1020-1055-1234-5678-9012-3456 gdzie: 02 – oznacza przykładową liczbę kontrolną, 10201055 – przykładowy numer oddziału PKO BP SA, 1234567890123456 – przykładowy identyfikator rachunku klienta PKO BP S.A. Dwa ostatnie człony razem są określane mianem numeru BBAN. Ostatnia postać numeru (separator co 4 cyfry) może być stosowana w celu ułatwienia ustnego przekazania numeru rachunku. Banki zagraniczne Na formularzu banku (zakładka [Dodatkowe]) znajduje się parametr Bank zagraniczny. Jeśli parametr jest aktywny – numery rachunków w takim banku nie są walidowane (pod warunkiem, że nie jest równocześnie zaznaczony parametr IBAN).
Uwaga
Jeśli na karcie banku zaznaczony jest zarówno parametr Bank zagraniczny, jak i Bank prowadzi rachunkistandardzie IBAN – program sprawdza poprawność numeracji rachunków dla takiego banku wg algorytmu stosowanego dla numeracji IBAN dla polskich numerów rachunków (bez domyślnego uwzględniania sygnatury PL).

Kontrola poprawności numerów kont bankowych

Po wpisaniu numeru rachunku bankowego program sprawdza jego poprawność. Czy dany numer jest numerem IBAN (parametr na danym formularzu): Jeśli TAK (numer IBAN):
 • dla banku zagranicznego – sprawdza zgodność wpisanego numeru ze standardem IBAN
 • dla banku krajowego sprawdza zgodność ze standardem IBAN. Podczas sprawdzania (wyliczania) sumy kontrolnej zakładane jest, że numer zaczyna się od sygnatury kraju PL. Następnie z numeru wyodrębniany jest Numer Rozliczeniowy Banku i sprawdzana jest jego zgodność z algorytmem modulo.
Jeśli NIE (numer standardowy):
 • dla banku zagranicznego – nie jest sprawdzana poprawność numeru rachunku bankowego,
 • dla banku krajowego numer konta jest sprawdzany wg algorytmu modulo.
W każdym z powyższych przypadków jeśli Numer Rozliczeniowy Banku jest zgodny z algorytmem modulo program sprawdza następnie czy pole Bank zostało wcześniej wypełnione:
 • jeśli TAK – sprawdzana jest zgodność NRB z numeru rachunku z NRB z formularza banku,
 • jeśli NIE – na podstawie NRB z numeru rachunku wybierany jest bank o takim samym NRB.

Formularz banku - zakładka Dodatkowe

Zakładka [Dodatkowe] to pozostałe dane o banku: Czas realizacji polecenia przelewu – ilość dni, która jest potrzebna aby bank zrealizował transakcję. Parametr ten jest wykorzystywany przy ustalaniu dat realizacji należności i zobowiązań. Np. jeśli Faktura Sprzedaży dla kontrahenta ma odroczoną płatność na termin 15 września, realnie wpłaty pieniędzy możemy spodziewać się o kilka dni później. Jeśli czas realizacji przelewu to 2 dni – wpłata nastąpi 17 września. Bank zagraniczny – parametr powinien być zaznaczony tylko w przypadku banków zagranicznych. W sytuacji, gdy parametr jest aktywny  i równocześnie nie prowadzi numeracji IBAN– numery kont dla tego banku nie są walidowane (nie jest prowadzona kontrola poprawności zapisu numerów kont). Jeśli na karcie banku zaznaczony jest zarówno parametr Bank zagraniczny, jak i Bank prowadzi rachunki w standardzie IBAN – program sprawdza poprawność numeracji rachunków dla takiego banku wg algorytmu stosowanego dla numeracji IBAN dla polskich numerów rachunków (bez domyślnego uwzględniania sygnatury PL). Bank prowadzi numerację w standardzie IBAN – zaznaczenie parametru spowoduje, że na zapisach bankowych i na zdarzeniach w preliminarzu płatności związanych z bankiem wpisywany numer rachunku jest walidowany wg algorytmu obowiązującego w Polsce dla tego systemu. Walidacja działa tylko dla polskich numerów rachunków. Wprowadzona tutaj wartość jest następnie dziedziczona na formularzu rejestru, zapisach kasowych czy zdarzeniach w preliminarzu. Domyślnie przy imporcie listy banków, wprowadzaniu nowego banku itp. parametr jest automatycznie zaznaczany (obecnie wszystkie numery rachunków w bankach polskich są zgodne z numeracją IBAN). Nie rozliczaj płatności – zaznaczenie tego parametru powoduje, iż wszystkie płatności i zapisy kasowe związane z tym podmiotem od razu otrzymują status Nie podlega i nie ma możliwości ich rozliczenia. Nieaktywny– zaznaczenie tego parametru spowoduje, że bank nie będzie wyświetlany na liście banków. Dodatkowe informacje widoczne w oknie to kod operatora, który wprowadził kartę banku i data jej wprowadzenia oraz kod operatora, który dokonał ostatniej modyfikacji i data jej wykonania.
Uwaga
Jeśli równocześnie zaznaczone są parametry Bank prowadzi numerację w standardzie IBAN oraz Bank zagraniczny – nadrzędne znaczenia ma parametr o rachunkach IBAN. Oznacza to, że podczas wpisywania banku na rejestr kasowy, zapis bankowy czy zdarzenie w preliminarzu – numer rachunku będzie walidowany według algorytmu stosowanego dla numeracji IBAN (dla polskich numerów rachunków).
Jeżeli na zakładce [Import/Eksport] w polu Format eksportu dla przelewów zwykłych bądź Format importu wyciągów bankowych zostanie wybrany format z zaznaczonym parametrem Bezpośrednia wymiana danych za pomocą usługi sieciowej wtedy pokazuje się zakładka [Ustawienia usługi sieciowej], na której można uzupełnić następujące dane. Informacje dla przelewów walutowych: Opłatę ponosi – lista wybieralna, na której wybieramy stronę, która ponosi opłatę. Można wybierać z następujących wartości: Zleceniodawca, Zleceniobiorca, Po równo. Osoba kontaktowa, Kontakt – pola na wpisanie danych kontaktowych. Certyfikaty komunikacyjne dla operatorów – w tabeli jest możliwość dodania certyfikatu komunikacyjnego, który posłuży do identyfikacji Użytkownika przy wysyłaniu żądań do usługi sieciowej. Sposób logowania operatorów – należy podać login operatora w banku i określić sposób logowania (certyfikat lub token mobilny). Sposób logowania dostępny jest w przypadku, gdy na formularzu banku wybrano format przeznaczony dla mBanku. W przypadku wybrania formatu dla banku CITI Handlowy zamiast listy Certyfikaty komunikacyjne dla operatorów i Sposób logowania operatorów pojawi się lista Certyfiaktów dla banku CITI Handlowy oraz Client ID i Client secret.    

Import danych o bankach

Listę banków można uzupełnić wprowadzając kolejne pozycje (jak opisano powyżej) lub zaimportować aktualne dane o bankach. Import banków można wykonać z bazy Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Uwaga
Import banków z bazy KIR jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.
W przypadku kiedy Klient nie posiada aktualnej gwarancji bądź pracuje na wersji Demo w momencie wywołania importu banków z serwera pojawia się komunikat: Wystąpił błąd: Usługa dostępna tylko dla programów na gwarancji.
Import banków
Użytkownik może zdecydować o schemacie postępowania, w przypadku kiedy źródło importu nie jest nowsze niż ostatnio wykonywany import:
 1. Można zdecydować o nie wykonywaniu importu zaznaczając parametr: Nie wykonuj importu bądź,
 2. Wykonaniu importu zaznaczając parametr Mimo to importuj (nawet jeśli miałoby to spowodować nadpisanie starszymi danymi).
W przypadku zaznaczenia parametru Nie wykonuj importu, gdy źródło nie jest nowsze niż ostatnio wykonany import program sprawdza datę ostatnio importowanego pliku:
 • jeżeli jest to pierwszy import – zostanie on uruchomiony,
 • jeżeli data importowanego pliku jest późniejsza niż data pliku ostatnio importowanego – import zostanie uruchomiony,
 • jeżeli data importowanego pliku jest taka sama bądź wcześniejsza od daty pliku ostatnio importowanego – import nie zostanie wykonany, a w logu pojawia się komunikat: Źródło importu nie jest nowsze niż ostatnio wykonany import.
Jeżeli zaznaczony zostanie parametr Mimo to importuj import zawsze zostanie wykonany. Użytkownik może również zdecydować o aktualizacji danych. Można wybrać spośród dwóch opcji:
 1. „Dopisywanie nowych banków i aktualizacja istniejących” - program nie tylko dopisuje nowe banki ale również aktualizuje dane na bankach już występujących w bazie danych,
 2. „Tylko dopisywanie nowych banków” - do listy banków dopisywane są nowe, dane banków już występujących w programie pozostają bez zmian.
Po pierwszym imporcie listy banków w tytule okna pojawia się data aktualności listy banków. Lista banków może zostać również zaimportowana z poziomu kreatora konfiguracji parametrów firmy, dostępnego podczas pierwszego logowania do określonej bazy danych.

Formularz banku - zakładka Import/Eksport

Zakładka [Import / Eksport] zawiera  formaty wykorzystywane podczas elektronicznej wymiany danych z bankiem.
Format eksportu dla przelewów zwykłych – system Comarch ERP Optima obsługuje standardowe formaty predefiniowane w programie:
 • Alior Bank WebService,
 • BANKZKH,
 • BNP Paribas WebService,
 • BPH BusinessNet (import)/PekaoBIZNES24 (import),
 • Citi Handlowy – API
 • Citi Handlowy – Przelewy krajowe (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy krajowe (Elixir),
 • Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml),
 • Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (xml),
 • Citi Handlowy – Przelewy MPP (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy MPP (Elixir),
 • Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (Elixir),
 • Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (xml),
 • Citi Handlowy – Przelewy SEPA (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy SEPA (xml),
 • CitiBank,
 • CitiDirect,
 • Elixir-O – BPH,
 • Elixir-O – BPH (mechanizm podzielonej płatności)
 • Elixir-O iBRE,
 • ING WebService,
 • KASABUF.TXT i BANKBUF.TXT (import),
 • KASAZKH,
 • KB24 – Kredyt Bank (eksport),,
 • mBank WebService,
 • Millennium WebService,
 • Pekao WebService,
 • PKO BP WebService,
 • Przelewy krajowe (xml),
 • Przelewy SEPA (xml),
 • Przelewy SEPA BZWBK (xml),
 • Przelewy walutowe (xml),
 • Santander WebService
 • US – Bank Śląski,
 • Videotel
 • ZUS – Bank Śląski
oraz formaty utworzone przez użytkownika. Jeśli firma nie korzysta z elektronicznej wymiany danych – wybieramy opcję – brak -. Format ten będzie wykorzystywany przez program do eksportu przelewów zwykłych.  Format eksportu dla MPP– format, który będzie wykorzystywany przy eksporcie przelewów, dla których na płatności wybrano  mechanizm podzielonej płatności ( MPP – podzielona płatność). Format eksportu dla przelewów US – format, który będzie wykorzystywany przez program do eksportu przelewów do urzędów skarbowych. Pole niewidoczne, gdy dla eksportu przelewów zwykłych wybrano jeden z formatów WebService. Format eksportu dla przelewów ZUS – format, który będzie wykorzystywany przez program do eksportu przelewów do ZUS. Pole niewidoczne, gdy dla eksportu przelewów zwykłych wybrano jeden z formatów WebService.
Uwaga
Przelewy do ZUS z datą 01.01.2018 lub późniejszą powinny być eksportowane jako przelewy zwykłe. W przypadku korzystania z formatów definiowalnych w polu Format eksportu dla przelewów do ZUS należy wskazać format taki, jak dla przelewów zwykłych.
Format importu wyciągów bankowych – format, który będzie wykorzystywany przez program do importu wyciągów bankowych. Oprócz formatów wyżej wymienionych (z wyjątkiem formatów xml) do importu użytkownik może wybrać jeden z predefiniowanych w programie formatów niemodyfikowalnych: Citi Handlowy – MT940 i MT942 (standardowy), Citi Handlowy – XML (import) (standardowy), MT940 (standard), MT940 (BGŻ), MT940 (BRE), MT940 (IDEA BANK) oraz MT940 (PBS).

Kreator certyfikatów do komunikacji z Santander Bank Polska iBiznes24

Na formularzu banku, na zakładce [3 Ustawienia usługi sieciowej] dostępny jest przycisk Generuj certyfikaty .

Formularz banku, zakładka Ustawienie usługi sieciowej

Po naciśnięciu przycisku uruchomiony zostanie kreator certyfikatów do komunikacji z Santander Bank Polska iBiznes24 Connect, który w kilku krokach przeprowadzi przez proces tworzenia, instalowania i podpinania certyfikatu transportowego i aplikacyjnego.

Kreator certyfikatów – okno 1

Po naciśnięciu Dalej pojawia się kolejne okno kreatora. Na tym oknie podajemy NIK firmy.

Kreator certyfikatów – okno 2

Po naciśnięciu Dalej pojawia się kolejne okno kreatora.

Kreator certyfikatów – okno 3

W tym momencie system Comarch ERP Optima przygotowuje elektroniczny wniosek o wydanie certyfikatu transportowego. Należy wskazać ścieżkę na dysku gdzie plik zostanie zapisany. Program podpowiada domyślną ścieżkę, ale można ją zmienić i zapisać plik w dowolnym miejscu na komputerze. Po naciśnięciu Dalej pojawia się kolejne okno kreatora.

Kreator certyfikatów – okno 4

Teraz należy zalogować się na stronę banku i wykonać kolejne kroki zgodnie z informacją na oknie kreatora. Tzn. logujemy się do systemu iBiznes24, wchodzimy w menu Pulpit -> Ustawienia -> iBiznes24 Connect i na przycisku Transportowe wybieramy opcję Dodaj certyfikat.

Zarządzanie certyfikatami Connect - Transportowe

Pojawia się wówczas okno Wydanie nowego certyfikatu: krok 1 z 2, na którym naciskamy przycisk Dodaj plik i wskazujemy plik który został zapisany w poprzednim kroku kreatora Comarch ERP Optima.

Wydanie nowego certyfikatu transportowego - krok 1

Następnie pojawia się kolejne okno Wydanie nowego certyfikatu: krok 2 z 2, na którym naciskamy przycisk Zapisz i Pobierz.

Wydanie nowego certyfikatu transportowego – krok 2

Pojawia się okno akceptacji certyfikatu, przepisujemy otrzymany kod SMS i wybieramy przycisk Zaakceptuj.

Certyfikat transportowy – autoryzacja

W tym momencie nowy certyfikat transportowy pojawia się na liście certyfikatów transportowych. Wtedy nastąpi automatyczne pobranie z banku pliku certificate.pem, plik zostanie zapisany na komputerze użytkownika. Ten plik jest potrzebny do dalszych kroków kreatora w Comarch ERP Optima. Jeżeli jest potrzebne ponowne pobranie pliku .pem, to można podświetlić na liście przed chwilą dodany certyfikat i kliknąć w przycisk Pobierz.

Zarządzanie certyfikatami Connect – Transportowe, Pobierz

Teraz wracamy do kreatora Comarch ERP Optima. W kolejnym kroku kreatora należy wskazać plik .pem, który przed chwilą został pobrany ze strony banku.

Kreator certyfikatów – okno 5

Po naciśnięciu Dalej może pojawić się okno informujące o potrzebie zainstalowania certyfikatu z urzędu certyfikacji. Na pytanie Czy chcesz zainstalować ten certyfikat wybieramy Tak.

Kreator certyfikatów – okno 5, instalacja certyfikatu

Pojawia się kolejne okno kreatora.

Kreator certyfikatów – okno 6

Na tym oknie mamy informację, że poprawnie utworzono i zainstalowano certyfikat transportowy. W kolejnych krokach zostanie wygenerowany jeszcze certyfikat aplikacyjny. Po naciśnięciu Dalej pojawia się kolejne okno kreatora.

Kreator certyfikatów – okno 7

W tym momencie system Comarch ERP Optima wygenerował już certyfikat aplikacyjny. Należy wskazać ścieżkę na dysku gdzie plik zostanie zapisany. Program podpowiada domyślną ścieżkę, ale można ją zmienić i zapisać plik w dowolnym miejscu na komputerze.

Kreator certyfikatów – okno 8

To już jest ostatnie okno kreatora certyfikatów. Certyfikaty zostały pomyślnie wygenerowane. Teraz należy jeszcze tylko aktywować certyfikat aplikacyjny w banku. Należy zalogować się na stronę banku i wykonać kolejne kroki zgodnie z informacją na oknie kreatora. Tzn. logujemy się do systemu iBiznes24, wchodzimy w menu Pulpit -> Ustawienia -> iBiznes24 Connect i na przycisku Aplikacyjne wybieramy opcję Dodaj certyfikat.

Zarządzanie certyfikatami Connect - Aplikacyjne

Pojawia się wówczas okno Wydanie nowego certyfikatu: krok 1 z 2, na którym naciskamy przycisk Dodaj plik i wskazujemy plik który został zapisany w poprzednim kroku kreatora Comarch ERP Optima.

Rejestracja nowego certyfikatu aplikacyjnego - krok 1

Następnie pojawia się kolejne okno Wydanie nowego certyfikatu: krok 2 z 2, na którym naciskamy przycisk Zapisz.

Rejestracja nowego certyfikatu aplikacyjnego - krok 2

Pojawia się okno akceptacji certyfikatu, przepisujemy otrzymany kod SMS i naciskamy przycisk Zaakceptuj.

Certyfikat aplikacyjny – autoryzacja

W tym momencie nowy certyfikat aplikacyjny pojawia się na liście certyfikatów. Poprzednie certyfikaty aplikacyjne zostają automatycznie unieważnione.

Lista certyfikatów aplikacyjnych

Uwaga
W przypadku pracy wielostanowiskowej, certyfikaty należy zainstalować na każdym stanowisku, na którym ma być uruchamiana współpraca z iBiznes24. Zarejestrowanie certyfikatu aplikacyjnego na stronie banku powoduje unieważnienie poprzedniego certyfikatu, dlatego nie należy przechodzić wszystkich kroków kreatora na każdym stanowisku. Kreator certyfikatów wystarczy przejść tylko raz na jednym stanowisku i tak utworzone certyfikaty przekazać do zainstalowania na pozostałych stanowiskach. W celu przeniesienia certyfikatu transportowego i aplikacyjnego na inne stanowisko należy wyeksportować certyfikaty z listy certyfikatów. W tym celu należy uruchomić Panel sterowania/Opcje internetowe/Zawartość/Certyfikaty. Na liście certyfikatów w zakładce Osobisty odszukać certyfikat transportowy i aplikacyjny (przyjazna nazwa tych certyfikatów to NIK firmy – certyfikat aplikacyjny i NIK firmy – certyfikat transportowy). Po wybraniu Eksportuj w drugim kroku kreatora eksportu certyfikatów proszę zaznaczyć parametr Tak, eksportuj klucz prywatny, w trzecim kroku dodatkowo zaznaczyć parametr Eksportuj wszystkie właściwości rozszerzone, w czwartym kroku ustalić hasło. Na nowym stanowisku komputerowym należy wykonać instalację certyfikatów (Panel sterowania/Opcje internetowe/Zawartość/Certyfikaty/Osobisty – Importuj).

Urzędy

Import urzędów

Listę urzędów można uzupełnić wprowadzając kolejne pozycje (jak opisano powyżej) lub zaimportować aktualne dane o urzędach. Import urzędów można wykonać bezpośrednio z serwera Comarch bądź z pliku XML. Plik przygotowywany jest na podstawie Obwieszczeń Ministra Finansów w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Uwaga
Import urzędów z serwera Comarch jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.
W przypadku kiedy Klient nie posiada aktualnej gwarancji bądź pracuje na wersji Demo w momencie wywołania importu urzędów z serwera pojawi się komunikat: Wystąpił błąd: Usługa dostępna tylko dla programów na gwarancji. Na formularzu importu urzędów jest możliwość określenia, w jaki sposób ma przebiegać import: z serwera, czy z pliku zapisanego lokalnie:
Import urzędów
 1. Wybór opcji „Import z serwera Comarch” sprawia, że import wykonywany jest automatycznie.
 2. Wybór opcji „Import z pliku XML” powoduje pokazanie się pola Plik źródłowy, w którym należy wskazać ścieżkę do pliku XML.
Domyślnie zaznaczona jest pierwsza opcja – import z serwera – natomiast, jeżeli użytkownik zmieni ustawienia są one zapamiętywane. Użytkownik może zdecydować o schemacie postępowania, w przypadku kiedy źródło importu nie jest nowsze niż ostatnio wykonywany import.
 1. Można zdecydować o nie wykonywaniu importu zaznaczając parametr: Nie wykonuj importu bądź,
 2. Wykonaniu importu zaznaczając parametr Mimo to importuj (nawet jeśli miałoby to spowodować nadpisanie starszymi danymi).
W przypadku zaznaczenia parametru Nie wykonuj importu, gdy źródło nie jest nowsze niż ostatnio wykonany import program sprawdza datę ostatnio importowanego pliku: 
 • jeżeli jest to pierwszy import – zostanie on uruchomiony,
 • jeżeli data importowanego pliku jest późniejsza niż data pliku ostatnio importowanego – import zostanie uruchomiony,
 • jeżeli data importowanego pliku jest taka sama bądź wcześniejsza od daty pliku ostatnio importowanego – import nie zostanie wykonany, a w logu pojawia się komunikat: Źródło importu nie jest nowsze niż ostatnio wykonany import,
 • jeżeli z pliku nie uda się odczytać daty przy imporcie pojawia się komunikat: Błąd odczytu daty źródła i import nie jest wykonywany.
Jeżeli zaznaczony zostanie parametr Mimo to importuj import zawsze zostaje wykonany. Użytkownik może również zdecydować o aktualizacji danych. Można wybrać spośród dwóch opcji:
 1. „Dopisywanie nowych urzędów i aktualizacja istniejących” – program nie tylko dopisuje nowe urzędy ale również aktualizuje dane na urzędach już występujących w bazie danych,
 2. „Tylko dopisywanie nowych urzędów” – do listy urzędów dopisywane są nowe, dane urzędów już występujących w programie pozostają bez zmian.
Po pierwszym imporcie listy urzędów w tytule okna pojawia się data aktualności listy urzędów. Urzędy i Izby celne są uwzględnianie w trakcie eksportu/importu urzędów mechanizmem pracy rozproszonej oraz importu urzędów z menu Narzędzia/ Importy/ z innej bazy danych. Lista urzędów może zostać również zaimportowana z poziomu kreatora konfiguracji parametrów firmy, dostępnego podczas pierwszego logowania do określonej bazy danych.

Lista urzędów

Lista urzędów dostępna jest w Ogólne/ Inne/ Urzędy. Lista urzędów składa się z czterech zakładek: [Urzędy skarbowe], [Urzędy ZUS], [Urzędy celno-skarbowe i delegatury] i [Inne urzędy]. Przełączenie zakładek powoduje wyświetlenie różnych urzędów: 
 • Urzędy Skarbowe – wyświetlane są jedynie US, do których firma, jej właściciele i pracownicy mają obowiązek odprowadzać należne podatki i inne zobowiązania.
 • Urzędy ZUS – wyświetlane są jedynie ZUSy.
 • Urzędy celno-skarbowe i delegatury oraz Izby celne – wyświetlane są jedynie Urzędy celno‑skarbowe i delegatury oraz Izby celne, do których firma składa deklarację akcyzową AKC-WW/AKC-WWn.
 • Inne urzędy – wyświetlane są jedynie urzędy określone jako inne, np. urząd miasta bądź urząd gminy.
Status urzędu skarbowego, ZUS, urzędu celno-skarbowgo i delegatury lub Izby celnej bądź innego urzędu zależy od zakładki, z której tworzona była karta urzędu (ZUSy muszą być wpisywane z poziomu zakładki Urzędy ZUS, skarbowe – z poziomu zakładki [Urzędy Skarbowe] itp.).
Uwaga
Wygląd i obsługa listy są identyczne bez względu na rodzaj urzędu.
Informacja, czy dany urząd jest US czy ZUS jest wykorzystywana podczas generowania przelewów (ze względu na specyficzny charakter przelewów do ZUS). Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo tutaj. Ponadto na liście dostępny jest przycisk:  – Importuj urzędy Dodatkowo w  menu dostępne są przyciski:  – wyświetlone zostaje okno z listą zapisów kasowych/ bankowych urzędu zaznaczonego kursorem, – preliminarz płatności urzędu,  – lista rozliczeń z urzędem, – Kontakty CRM – lista zadań i kontaktów z urzędem oraz wiadomości e-mail, zarejestrowanych w module Comarch ERP Optima CRM.
Dotyczy wersji: 2018.5.1
 Historia zmian – po naciśnięciu przycisku otwierane jest nowe okno, na którym widoczna jest lista zmian dotycząca urzędu.
Pokazuj nieaktywne – parametr po zaznaczeniu powoduje, że na liście pojawiają się również urzędy oznaczone jako nieaktywne. Urzędy nieaktywne są wyświetlane w kolorze szarym.

Uzupełnianie danych o urzędzie

Na pasku zadań oprócz  przycisków dostępnych również z listy pojawia się dodatkowo:  Biblioteka dokumentów – pojawia się tylko w przypadku, gdy operator jest zalogowany do modułu Obieg Dokumentów. Przycisk wywołuje listę dokumentów w Bibliotece, zawężoną do dokumentów skojarzonych z danym urzędem. Formularz urzędu podzielony jest na dwie zakładki: [Ogólne][Rachunki]. Zakładka [Ogólne] zawiera podstawowe dane adresowe urzędu skarbowego lub ZUS. Wygląd tej zakładki jest identyczny bez względu na rodzaj urzędu. Zakładka [Rachunki] to informacje o banku i rachunkach bankowych urzędu skarbowego lub ZUS, na które odprowadzane mają być kwoty poszczególnych podatków (ubezpieczeń). W menu znajdują się przyciski:  - wyświetlone zostaje okno z listą zapisów kasowych/ bankowych związanych z urzędem, - preliminarz płatności związanych z urzędem, - lista rozliczeń urzędu.  

Formularz urzędu – zakładka Rachunki

Formularz urzędu skarbowego – zakładka Rachunki

Zawiera dane o rachunkach bankowych urzędu skarbowego, na które podatnik zobowiązany był przelewać płatności związane z podatkami dla osób fizycznych (PIT-36), osób prawnych (CIT-8), podatkiem od towarów i usług (VAT-7) oraz zaliczkami na podatek od wypłat dla pracowników (PIT-4R) czy dla podatku akcyzowego do 2019.12.31. Od 2020.01.01 wpłaty należności podatkowych wynikających z zaliczek i deklaracji PIT, CIT i VAT należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy, wskazany bądź na formularzu właściciela (w przypadku deklaracji PIT-28 i PIT-36/PIT-36L) bądź w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje (w przypadku pozostałych deklaracji podatkowych). Wprowadzając dane o każdym z rachunków mamy dostęp do listy banków – przy użyciu przycisku Bank. Można również w pole Akronim wpisać z klawiatury akronim banku lub jego nr rozliczeniowy. Nie rozliczaj płatności – zaznaczenie tego parametru powoduje, iż wszystkie płatności i zapisy kasowe związane z tym podmiotem od razu otrzymują status Nie podlega i nie ma możliwości ich rozliczenia.

Formularz urzędu ZUS – zakładka Rachunki

Zawiera dane o rachunkach bankowych urzędu ZUS, na które podatnik jest zobowiązany przelewać płatności związane z ubezpieczeniem społecznym, ubezpieczeniem zdrowotnym, FP i FGŚP oraz FEP. Od 1.01.2018 r. płatnika obowiązuje przekazywanie wszystkich składek na indywidualny rachunek składkowy przydzielony przez ZUS. Na formularzu ZUS w sekcji Indywidualne rachunki bankowe należy wprowadzić numer indywidualnego rachunku składkowego, na który mają być przekazywane składki za pracowników oraz dodatkowe indywidualne rachunki składkowe dla poszczególnych właścicieli, jeśli opłacają składki tylko za siebie, które zostały przydzielone danemu płatnikowi przez ZUS. Numer indywidualnego rachunku składkowego dla ZUS DRA dla pracowników można wprowadzić także w kreatorze uruchamianym przy tworzeniu firmowej bazy danych. Domyślnie na formularzu ZUS jest dostępna pozycja dotycząca indywidualnego rachunku dla ZUS DRA dla pracowników. Jeśli właściciel ma tworzoną indywidualną DRA należy za pomocą  przycisku  dodać indywidualny rachunek składkowy dla ZUS DRA dla właściciela. Wprowadzając dane o każdym z rachunków mamy dostęp do listy banków – przy użyciu przycisku Bank. Można również w pole Akronim wpisać z klawiatury akronim banku lub jego nr rozliczeniowy.
Formularz ZUS – zakładka Rachunki

Formularz urzędu celno-skarbowego, delegatury urzędu celno‑skarbowego i Izby celnej – zakładka Rachunki

Zawiera dane o rachunku bankowym urzędu celno-skarbowego / delegatury / Izby celnej, na który podatnik jest zobowiązany przelewać płatności związane z podatkiem akcyzowym. Wprowadzając dane o rachunku mamy dostęp do listy banków – przy użyciu przycisku Bank. Można również w pole Akronim wpisać z klawiatury akronim banku lub jego nr rozliczeniowy.

Formularz urzędu innego – zakładka Rachunki

Na zakładce możliwe jest wskazanie do 5 rachunków bankowych urzędu, w polach odpowiednio: Rachunek 1, Rachunek 2, Rachunek 3, Rachunek 4 i Rachunek 5.

Formularz urzędu – zakładka Ogólne

Zakładka ta jest identyczna dla Urzędu Skarbowego, urzędu ZUS oraz Urzędu celno‑skarbowego i delegatury, Izby celnej bądź innego urzędu. Składają się na nią: Akronim – skrócona nazwa urzędu o długości maksymalnie 20 znaków. Akronim jest wykorzystywany na większości wydruków, dlatego warto go wprowadzić tak, aby jego interpretacja była łatwa i jednoznacznie określała urząd. Program nie dopuszcza do wprowadzenia dwóch urzędów o takich samych akronimach. Nazwa – dwie linie po 50 znaków zawierające pełną nazwę urzędu Dane adresowe – Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Ulica, Nr domu, Miasto, Kod pocztowy, Poczta, Telefon, Telefon SMS, Adres e-mail i Fax. Po wypełnieniu pola adres e-mail istnieje możliwość wysłania wiadomości po wciśnięciu przycisku  - wyślij pocztę. URL – adres strony WWW urzędu Kod urzędu – pole tekstowe o długości 4 znaków. W przypadku urzędu o typie inny istnieje możliwość wpisania 6 znaków. Kategoria – pole służy do określenia domyślnej kategorii dla podmiotu. Po wyborze podmiotu na dokumencie Kategoria będzie przepisywana z formatki podmiotu. Dodatkowe informacje widoczne w oknie to kod operatora, który założył kartę urzędu i data jej wprowadzenia oraz kod operatora, który dokonał ostatniej modyfikacji i data jej wykonania. Parametr Nieaktywny umożliwia oznaczenie urzędu jako nieaktywnego. Urząd tak oznaczony nie pojawia się na rozwijalnych listach podmiotów na dokumentach.

Właściciele

Kwoty deklaracji

Po wprowadzeniu kartoteki właściciela i uzupełnieniu wszystkich informacji można wprowadzić odliczenia od przychodu i podatku oraz kwoty przychodów z innych źródeł dochodu. W tym celu należy ustawić kursor na danym podatniku i wcisnąć przycisk  Udziały i kwoty deklaracji. Otwarta zostanie karta indywidualnych odliczeń podatnika. Udziały i odliczenia w każdym miesiącu są dostępne po naciśnięciu przycisku Dodaj (klawisz <INSERT> lub Dodaj seryjnie (<SHIFT>+<INSERT>). Po rozwinięciu strzałki obok przycisku plusa  widoczne są opcje: 
 • Dodaj – pozwala na dodanie Kwot indywidualnych za konkretny miesiąc,
 • Dodaj seryjnie – pozwala na dodanie Kwot indywidualnych za cały rok. Po wyborze opcji pojawia się okno:
Seryjne generowanie kwot deklaracji
Domyślnie zaznaczane są miesiące następujące po ostatnim miesiącu, w którym wprowadzono Kwoty indywidualne. Jeżeli w danym roku nie wprowadzono żadnych kwot to zaznaczane są wszystkie miesiące. Nie ma możliwości zaznaczenia miesiąca, w którym już wcześniej dodano kwoty. Po kliknięciu w przycisk  pojawia się formularz Kwot indywidualnych za pierwszy miesiąc wskazany w oknie generowania, wraz z danymi uzupełnionymi w poprzednim miesiącu (udział w spółce, kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne). Jeżeli będzie to pierwszy miesiąc w danym roku to należy te dane uzupełnić. Po zatwierdzeniu formularza dane są kopiowane na kolejne zaznaczone wcześniej miesiące.
Uwaga
Dla poprawnego wyliczenia przychodów i kosztów należy uzupełnić udziały podatnika w poszczególnych miesiącach dla wszystkich źródeł przychodu. W przypadku jednoosobowej działalności należy wprowadzić udziały w wysokości 100% (czyli 1.00/1). Jeżeli dla danego podatnika udziały są równe przez cały rok, to wystarczy je wpisać w jednym miesiącu i jest to dziedziczone na pozostałe miesiące. W przypadku zmiennych udziałów należy w każdym miesiącu je odpowiednio skorygować.
Aby wprowadzić odliczenia, udziały oraz przychody i koszty z dodatkowych źródeł dochodu podatnika za dany miesiąc należy na karcie indywidualnych kwot zaznaczyć parametr w miesiącu  oraz określić rokmiesiąc, za który wprowadzamy wartości. Użytkownik ma również możliwość przeglądania wszystkich odliczeń narastająco za cały rok, w tym celu należy zaznaczyć odpowiedni parametr Narastająco  – wszystkie kwoty zostaną obliczone narastająco od stycznia do miesiąca wprowadzonego w polu miesiąc. Formularz dla wprowadzania indywidualnych kwot dla podatnika składa się z zakładek:  
 • Dwie pierwsze zakładki [PIT-36] obejmują odliczenia od dochodu oraz kwoty zwiększające podstawę opodatkowania oraz kwoty odliczeń od podatku,
 • Zakładka [PIT-36L] pozwala na zaznaczenie wyboru metody liniowej przy wyliczaniu podatku oraz wprowadzenie ewentualnych zwiększeń/zmniejszeń podstawy opodatkowania, w tym odliczenia darowizn lub odliczeń od podatku.
 • Zakładka [Dz. Gospodarcza] zawiera udziały w spółkach oraz kwoty przychodów i kosztów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Zakładka [Strefa] zawiera udziały w spółkach oraz kwoty przychodów i kosztów w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
 • Zakładka [Najem prywatny] zawiera udziały oraz kwoty przychodów i kosztów w ramach dochodów uzyskiwanych z tytułu najmu prywatnego, podnajmu lub dzierżawy. Od 1 stycznia 2023 r. najem prywatny opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Na zakładce użytkownik ma możliwość określenia udziału oraz uzupełnienia przychodów z najmu prywatnego w stawce 8,5% oraz 12,5%.
 • Na zakładkach [Dz. gospodarcza], [Strefa] oraz [Najem prywatny] użytkownik ma możliwość wprowadzania listy działalności.
Na zakładce [PIT-36L] i drugiej zakładce [PIT-36] od stycznia 2022 r. dostępne jest pole Zwiększenie / zmniejszenie dochodu pod składkę zdrowotną. Pole jest widoczne jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wskazano opcję Księga podatkowa lub Księgowość kontowa. Pole jest możliwe do uzupełnienia przez Użytkownika (nie jest wyliczane automatycznie). Pole przyjmuje zarówno wartości dodatnie, jak  i ujemne. Pole to można wykorzystać np. w przypadku sprzedaży środka trwałego kupionego w latach poprzednich.
Kwoty indywidualne, zakładka 1. Odliczenia
Kwoty indywidualne, zakładka 4. Dz. gospodarcza
Kwoty indywidualne, zakładka 5. Strefa
Kwoty indywidualne, zakładka 6. Najem prywatny
Na zakładkach [Dz. gospodarcza], [Strefa] oraz [Najem prywatny] widoczna jest kolumna Pobieraj dane z bazy danych, która wskazuje wartość Tak lub Nie i oznacza odpowiednio – Tak – podpięta inna baza danych, a Nie – działalność wprowadzona ręcznie. Na zakładce [Najem prywatny] nie ma możliwości pobierania danych z innej bazy danych.
Uwaga
W przypadku przeniesienia programu na nowy komputer należy ponownie podpiąć bazy na kwotach deklaracji właściciela.
Jeżeli dla działalności w danym miesiącu dodano więcej niż jeden udział to na liście działalności w kolumnie Udziały widnieje symbol: * Dostępna jest również kolumna Nazwa bazy, która w przypadku podpięcia innej bazy danych wyświetla jej nazwę. Kolumna domyślnie jest ukryta. Działalności dodane wersjach programu wcześniejszych niż 2018.0.1 widnieją jako kolejne pozycje na liście na odpowiedniej zakładce. Dla kwot z pól Dodatkowa działalność/ Dodatkowy najem po konwersji dodawane są nowe działalności o nazwie DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA/NAJEM. Na formularzu zaliczki na PIT-36(16) oraz PIT-36L(4) kwoty te widnieją po konwersji w poz. Inna. Usunięcie po konwersji dodatkowych przychodów i kosztów usuwa je bezpowrotnie. Użytkownik nie będzie już mógł uwzględnić kwot dodatkowych na starych formularzach zaliczek.
Zaliczka na PIT-36, zakładka Dz. Gospodarcza
Uwaga
Jeżeli użytkownik doda nową działalność w okresie, za który naliczono zaliczkę na PIT-36/PIT-36L w starszej wersji formularza to zostanie ona uwzględniona na korekcie zaliczki jeżeli będzie to maksymalnie 4 działalność gospodarcza, 2 strefa lub 2 najem.
Lista działalności jest zapamiętywana historycznie (w zależności od miesiąca i roku). Jeżeli w Kwotach indywidualnych użytkownik będzie miał wprowadzoną działalność np. gospodarczą tylko przez część roku to i tak będzie ona wykazana na zaliczkach na PIT-36/PIT-36L wyliczanych do końca roku. Działalność podstawowa jest dodawana automatycznie do odpowiedniego typu na podstawie ustawień z poziomu Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność z domyślnym udziałem 100,000/100 i na liście widoczna jest jako pogrubiona. Zmiana rodzaju działalności w Konfiguracji powoduje, że dotychczasowa działalność główna usuwana jest z listy działalności poprzedniego typu i widnieje na liście działalności nowego typu.
Uwaga
Po zmianie typu działalności w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność należy przejść na wprowadzoną wcześniej w Kwotach indywidulanych działalność i zapisać jej formularz ikoną dyskietki.
Nową działalność można dodać po naciśnięciu przycisku  lub za pomocą klawisza <Insert>.
Działalność gospodarcza
Działalność w strefie
Najem prywatny
Podczas dodawania kolejnej działalności domyślnie jako zakres dat ustawiany jest cały miesiąc wraz z udziałem 100,000/100. Istnieje możliwość podania licznika w polu Udział z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Nie ma możliwości zapisania formularza, jeżeli w polu Udział uzupełniono licznik, a nie podano mianownika. Po zaznaczeniu parametru Pobieraj dane z bazy użytkownik musi wskazać bazę, z której dane mają być pobierane. Na zakładce [Najem prywatny] nie ma możliwości pobierania danych z innej bazy danych.
Uwaga
W przypadku gdy na kwotach deklaracji właściciel ma podpiętą bazę danych i uzupełniony np. tylko jeden miesiąc udziałów to licząc zaliczkę lub deklaracje roczną tworzą się zapisy kwot za brakujące miesiące. Udziały te dodawane są za miesiące, w których są kwoty przychodów lub kosztów w podpiętej bazie. Kwoty te są kopią kwot deklaracji wspólnika z poprzednich miesięcy, czyli kopiowane są nie tylko udziały w działalnościach ale również składki, odliczenia, itp.
Na formularzu działalności dla działalności głównej w kolumnach Przychody oraz Koszty widnieje zawsze kwota 0,00. Dla ręcznie dodanej działalności, na formularzu której nie zaznaczono parametru Pobieraj dane z bazy w kolumnach Przychody oraz Koszty są widoczne kwoty uzupełnione przez użytkownika. Dla działalności, na formularzu której zaznaczono parametr Pobieraj dane z bazy kwoty w kolumnach Przychody oraz Koszty są widoczne po przeliczeniu zaliczki za dany miesiąc. Pole Dodatkowe indywidualne Przychody i Koszty należy uzupełnić, jeżeli podatnik w danym miesiącu/kwartale osiąga dodatkowe przychody/ ponosi dodatkowe koszty z danej działalności nie dotyczące całej firmy, a tylko konkretnego wspólnika. Użytkownik ma możliwość seryjnego usunięcia z listy zaznaczonych działalności. Usunięcie działalności w danym miesiącu usuwa ją z kolejnych miesięcy. Nie ma możliwości usunięcia działalności głównej. Użytkownik ma możliwość zmiany udziałów w ciągu miesiąca. Nowy udział można dodać po naciśnięciu przycisku  lub za pomocą klawisza <Insert>.
Udział właściciela
Podczas dodawania nowej działalności domyślnie jako zakres dat ustawiany jest cały miesiąc wraz z udziałem 100,000/100. Podczas dodawania kolejnego udziału w danym miesiącu w polu Okres od domyślnie ustawiany jest kolejny dzień po dniu widocznym w polu do na formularzu poprzedniego udziału. Jeżeli na formularzu poprzedniego udziału w polu do widnieje ostatni dzień danego miesiąca to w polu Okres od domyślnie ustawiany jest ostatni dzień miesiąca. W pierwszej kolejności należy zmienić datę w polu do na formularzu poprzedniego udziału. Zakres dat na formularzu udziału nie może być dłuższy niż miesiąc, za który dodawany jest udział oraz nie może nakładać się czasowo na inny udział. Podczas próby dodania udziału za okres za który określono już udział pojawia się komunikat: Nie można zapisać udziału. Zakres dat dla wprowadzanego udziału zazębia się z zakresem dat wcześniej wprowadzonych udziałów. Istnieje możliwość pozostawienia dni bez określonego udziału.
Uwaga
W miesiącu, w którym następuje zmiana udziałów w stosunku do poprzednich miesięcy, użytkownik musi uzupełnić udział za cały miesiąc (udział z wartością przed zmianą i udział z wartością po zmianie). Podczas próby zapisania formularza działalności z pominięciem pierwszego dnia miesiąca pojawia się komunikat: Należy uzupełnić udziały od początku miesiąca do dnia zmiany udziału.
Jeżeli na ostatni dzień miesiąca udział w danej działalności został określony to podczas dodawania udziału w kolejnym miesiącu domyślnie podpowie się ta sama wartość. Jeżeli na ostatni dzień miesiąca udział w działalności nie został określony lub w danym miesiącu nie wprowadzono udziału to podczas dodawania udziału w kolejnym miesiącu domyślnie ustawiany jest udział 0.000/100. Użytkownik ma możliwość uzupełnienia na formularzu udziału kwoty w polu Przychody oraz Koszty dla ręcznie dodanej działalności pod warunkiem, że formularzu działalności nie zaznaczono parametru Pobieraj dane z bazy. Dla działalności na formularzu której zaznaczono parametr Pobieraj dane z bazy kwoty w polu Przychody oraz Koszty są widoczne po przeliczeniu zaliczki za dany miesiąc. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wskazano Księga podatkowa lub Księgowość kontowa oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność wybrano Najem, Dzierżawa to podczas dodawania kwoty indywidualnej od stycznia 2023 r. pojawia się komunikat: W Konfiguracji Firmy -> Księgowość -> Działalność typ działalności ustawiony jest jako najem, natomiast rodzaj księgowości w Konfiguracji Firmy -> Księgowość -> Parametry jako księgowość podatkowa. Od 01.01.2023 najem prywatny powinien być rozliczany na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli jest to najem prywatny proszę zmienić rodzaj księgowości na ewidencję ryczałtową. Jeżeli jest to najem w ramach działalności gospodarczej proszę zmienić w konfiguracji typ działalności na 'działalność gospodarcza’. Lista udziałów jest zapamiętywana historycznie (w zależności od miesiąca i roku). Udziały dodane we wcześniejszych wersjach programu po konwersji bazy do wersji 2019.5.1 uwzględniają pełen zakres miesiąca.
Uwaga
Stare wersje zaliczek na PIT-36, PIT-36L  i ich korekty oraz stare wersje deklaracji rocznych PIT-36, PIT-36L i ich korekty nie uwzględniają zmiennych udziałów wspólnika. Jeżeli użytkownik zdefiniuje na formularzu kwot indywidualnych zmienne udziały to zaliczki i korekty zostaną przeliczone przez pierwszy udział wprowadzony w danym miesiącu. Zmienne udziały wspólnika są uwzględniane na zaliczce na PIT-36 od wersji 17, zaliczce na PIT-36L od wersji 5, deklaracji rocznej PIT-36 od wersji 27 oraz deklaracji rocznej PIT-36L od wersji 16.
Przykład
Jeżeli zaliczka na PIT-36 w wersji starszej niż 17, zaliczka na PIT-36L w wersji starszej niż 5 została przeliczona według udziału 70,000/100 to po dopisaniu w tym miesiącu kolejnego udziału 60,000/100 od np. 15 danego m-ca kwoty na formularzu zaliczki/korekty zostaną przemnożone przez udział z początku miesiąca.
W celu wyliczenia kwartalnej zaliczki na PIT-36/PIT-36L  zalecane jest uzupełnienie kwot indywidualnych wspólnika za wszystkie trzy miesiące danego kwartału, niezależnie od tego, czy ma on tylko działalność główną, zmienne udziały, czy pobiera dane z innej bazy. Udziały za wszystkie trzy miesiące danego kwartału należy uzupełnić również w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie kwartału. Przykładowo, podatnik rozpoczynający działalność w lutym i rozliczający się kwartalnie powinien dodać również kwoty indywidualne za miesiąc styczeń wraz z udziałem: 0/100.

Właściciele

Wygląd listy właścicieli ulega zmianie w zależności od tego czy dany użytkownik korzysta z modułu płacowego. Jeżeli nie korzysta to na liście właścicieli/współwłaścicieli widoczne są następujące informacje: Akronim,, Nazwisko i Imię. Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy. Funkcje Dodaj, Zmień, Usuń są również dostępne w menu kontekstowym (uruchamianym poprzez jednokrotne kliknięcie prawym klawiszem muszy na wybranym zapisie). Szczegółowe informacje na temat Listy pracowników z wybraną listą Właściciele znajdują się w obszarze Płace i Kadry.

Wygląd karty także ulega zmianie w zależności od tego, czy dany użytkownik korzysta z modułu płacowego.

Formularz właściciela bez modułu Płace i Kadry

Jeżeli w Konfiguracji moduł Kadry/Płace  nie jest zaznaczony, to formularz właściciela ma zakładki: 
 • [Ogólne] – zawiera dane personalne i adresowe wspólnika,
 • [Szczegółowe] – dane wykorzystywane do wyliczenia wynagrodzenia,
 • [Dodatkowe] – może zawierać dodatkowe uwagi.
 • Dotyczy wersji: 2018.5.1
   [Zgody] – zawiera wyrażone zgody. 

Dane wspólnika – zakładka Ogólne

Na zakładce [Ogólne] umieszczone są następujące informacje:
 • Akronim – unikalny kod właściciela/współwłaściciela,
 • Dane personalne: Nazwisko, Imiona, Data urodzenia, PESEL, NIP, itd.
 • Adres zameldowania: Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Ulica, Nr domu, Miasto, Kod pocztowy, Poczta, Telefon, Telefon SMS.
 • E-mail: adres e-mail.

Dane wspólnika – zakładka Szczegółowe

 • Współczynnik ulgi podatkowej – parametr istotny dla poprawnego wyliczenia zaliczki na deklarację PIT-36. Jeżeli dla danego wspólnika ma być standardowo odliczana ulga podatkowa, wartość współczynnika powinna być równa 1/12. W przypadku właściciela, dla którego ulga podatkowa nie jest odliczana, wartość współczynnika powinna być równa 0/12.
 • Kod pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – istotny z punktu widzenia naliczania i odprowadzania od pracownika składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).
 • Zwolnienie z PIT z tytułu – pole z rozwijalną listą możliwych do wybrania przyczyn zwolnienia z podatku. Z poziomu listy dostępne są następujące opcje:
  • Brak – w zaliczkach nie będzie stosowane zwolnienie z podatku.
  • Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury – zwolnienie przysługuje podatnikowi, który pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie wystąpił o emeryturę tylko dalej wykonuje działalność i podlega z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu. Zwolnienie będzie stosowane w zaliczkach wyliczanych od stycznia 2022 r., jeżeli podatnik ma odpowiedni wiek (ukończone 60/65 lat w miesiącu wyliczenia zaliczki) i nie przekroczy limitu zwolnienia. Po wybraniu tej opcji należy na formularzu właściciela uzupełnić datę urodzenia.
  • Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci – zwolnienie przysługuje podatnikowi wychowującemu co najmniej czworo dzieci. Zwolnienie będzie stosowane w zaliczkach wyliczonych od stycznia 2022 r. do miesiąca przekroczenia limitu zwolnienia.
  • Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski – zwolnienie przysługuje podatnikowi, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zwolnienie przysługuje w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Po wybraniu tej opcji należy w polu obowiązuje do końca roku wskazać rok, do końca którego obowiązuje zwolnienie. Zwolnienie będzie stosowane na zaliczkach wyliczonych od stycznia 2022 r., nie później niż do końca roku wskazanego na formularzu właściciela w polu obowiązuje do końca roku lub miesiąca przekroczenia limitu zwolnienia.
 • Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla przedsiębiorców – parametr należy zaznaczyć jeżeli podatnik nie chce korzystać z tzw. ulgi dla klasy średniej. Parametr uwzględniany jest podczas wyliczenia zaliczki na PIT-36 za okres styczeń – maj 2022 r..
 • Rozliczenie roczne z małżonkiem –w polu istnieje możliwość wskazania małżonka z listy wspólników. Jeżeli dany wspólnik zostanie wskazany w polu Rozliczenie roczne z małżonkiem to na jego karcie pole to jest niewidoczne. Właściciel z wybranym współwłaścicielem nie może zostać wskazany na karcie innego wspólnika jako współwłaściciel. Uzupełnienie pola powoduje, że na deklaracji PIT-36 od wersji 28 po wyborze właściciela automatycznie uzupełniane jest pole Współwłaściciel..
 • Urząd Skarbowywłaściwy ze względu na adres zamieszkania podatnika. Urząd Skarbowy może zostać pobrany z listy Urzędów skarbowych (Ogólne / Inne / Urzędy). Urząd skarbowy może zostać wybrany z listy urzędów, która otwierana jest przez naciśnięcie przycisku lub przez wpisanie akronimu danego urzędu.
 • Numer rachunku – pole do wskazania indywidualnego rachunku podatkowego właściciela, wykorzystywanego podczas generowania płatności z deklaracji PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L. Uzupełniając je można skorzystać z dostępnego linku do Generatora mikrorachunku.
 • Bank – w sytuacji, gdy wynagrodzenie wspólnika ma być przekazywane na rachunek bankowy należy wypełnić dane dotyczące konta bankowego.
 • Rozliczenie roczne z małżonkiem – pole jest dostępne jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowość wskazano Księgę podatkową lub Księgowość kontową. W polu istnieje możliwość wskazania małżonka z listy wspólników. Jeżeli dany wspólnik zostanie wskazany w polu Rozliczenie roczne z małżonkiem to na jego karcie pole to jest niewidoczne. Właściciel z wybranym współwłaścicielem nie może zostać wskazany na karcie innego wspólnika jako współwłaściciel.
 

Dane wspólnika – zakładka Dodatkowe

Znajduje się tutaj miejsce na wprowadzenie dodatkowej cechy opisującej danego wspólnika tzw. Kategorii – przy obliczaniu wypłaty kategoria zostanie automatycznie przypisana poszczególnym elementom wypłaty. W przypadku księgowości kontowej dostępne jest również pole Konto, które zawiera domyślne konto właściciela. Wskazane konto podpowiada się po wybraniu właściciela na zapisach kasowych/bankowych i zdarzeniach w Preliminarzu płatności bez względu na kierunek zapisu. Jeżeli jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową oraz zaznaczono parametr Firma wielozakładowa to dostępne jest również pole Zakład. Można także odnotować informacje dodatkowe dotyczące wspólnika oraz kod Operatora programu, który zapis wprowadził i zmodyfikował oraz daty tych operacji.
Dotyczy wersji: 2018.5.1

Dane wspólnika – zakładka Zgody

Widoczna jest na niej lista zgód wyrażonych przez wspólnika. Na tej zakładce możliwe jest przypisywanie nowych zgód dla wspólnika, ich przeglądanie oraz edycję (np. wycofanie udzielonej zgody) za pomocą ikony lupy  oraz usuwanie za pomocą ikony kosza . Kliknięcie ikony plusa  bądź naciśnięcie klawisza <Insert> powoduje otwarcie formularza nowej zgody. Należy na nim wybrać tytuł zgody, datę wyrażenia zgody oraz źródło jej pozyskania. Pole Ip wyrażenia uzupełniane jest automatycznie o adres IP komputera na którym uzupełniono formularz. Przy ponownej edycji zgody aktywne stają się pola dotyczące wycofania zgody – Data wycofania, Źródło wycofania oraz Powód wycofania. Pole Ip wycofania uzupełniane jest automatycznie o adres IP komputera na którym uzupełniono formularz.
Dotyczy wersji: 2018.6.1
Na zakładce [Dokumenty] formularza zgody możliwe jest wskazanie dokumentu z Biblioteki dokumentów w przypadku posiadania licencji na moduł Obieg Dokumentów (OBD).
 

Magazyny

Magazyny

System Comarch ERP Optima obsługuje wiele magazynów. Jeden dokument może być związany tylko z jednym magazynem. Lista zdefiniowanych magazynów dostępna jest z poziomu Ogólne/ Inne/ Magazyny lub dzięki wykorzystaniu kombinacji klawiszy <CTRL>+<M>. W programie zdefiniowano jeden magazyn, którego nie można usunąć ani nadać mu statusu nieaktywny. Użytkownik ma możliwość zmianę nazwy i opisu. Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo w niniejszym podręczniku. Usunięcie powoduje zdjęcie danego magazynu z listy. Dopuszczalne jest tylko usuwanie magazynów, z którymi nie związane są żadne dokumenty. W przypadku próby usuwania magazynu dla którego istnieje chociaż jeden dokument, program wyświetli odpowiedni komunikat i nie wykona danego polecenia.
Lista magazynów
Lista magazynów może być wyświetlana w zależności od o statusu. Zaznaczony parametr Pokazuj nieaktywne powoduje wyświetlenie również magazynów nieaktywnych. Lista magazynów może być wyświetlana w zależności od typu magazynu:
 • magazyn lokalny – oznacza, że magazyn funkcjonuje w tej samej bazie danych co magazyn główny,
 • magazyn odległy – oznacza, że magazyn funkcjonuje w innej bazie danych niż bieżąca,
 • magazyn serwisowy – magazyn tworzony na potrzeby działania modułu Comarch ERP Optima Serwis. Możliwość wystawiania dokumentów na magazyn serwisowy jest mocno ograniczona, praktycznie jedyne dokumenty, które można wystawiać na magazynie serwisowym z poziomu listy dokumentów to dokumenty MM (pozostałe powstają automatycznie tylko w wyniku realizacji zleceń serwisowych).
 • magazyn mobilnymagazyn tworzony na potrzeby współpracy z Comarch ERP Mobile Sprzedaż,
 • wszystkie – wyświetlane są wszystkie zdefiniowane magazyny, niezależnie od tego funkcjonuje w bieżącej bazie.

Formularz magazynu

Definiując nowy magazyn musimy wypełnić następujące pola: Symbol – jest to 20 znakowe pole jednoznacznie określające dany magazyn. Symbol magazynu jest wielokrotnie wykorzystywane w programie. Każdy dokument dotyczy wybranego magazynu, dlatego zalecane jest przemyślane nadawanie symboli dla magazynów. Nazwa – pełna nazwa magazynu Symbol w numeracji – 5 znakowy symbol, który może zostać użyty do oznaczania dokumentów handlowych i magazynowych, wystawianych w tym magazynie. Do tego celu (oprócz ustalenia w tym miejscu symbolu numeracji) należy zastosować w schematach numeracji dokumentów magazynowych i handlowych człon MAGAZYN. Opis – dodatkowe pole opisujące dany magazyn Typ – typ magazynu określa, czy dotyczy ona bieżącej bazy danych. Magazyn odległy może być założony np. w przypadku firm wielooddziałowych. 
 • magazyn lokalny – oznacza, że magazyn funkcjonuje w tej samej bazie danych co magazyn główny,
 • magazyn odległy – oznacza, że magazyn funkcjonuje w innej bazie danych niż bieżąca,
 • magazyn serwisowy – oznacza, że magazyn będzie obsługiwał zlecenia wpisywane w module Comarch ERP Optima Serwis. Możliwość wystawiania dokumentów na magazyn serwisowy jest mocno ograniczona, praktycznie jedyne dokumenty, które można wystawiać na magazynie serwisowym z poziomu listy dokumentów to dokumenty MM (pozostałe powstają automatycznie tylko w wyniku realizacji zleceń serwisowych).
 • magazyn mobilny – oznacza, że magazyn będzie wykorzystywany do współpracy z Comarch ERP Mobile Sprzedaż (należy założyć tyle magazynów mobilnych, ile będzie stanowisk Mobilnej Sprzedaży).
Możliwość zmiany typu magazynu jest blokowana, jeśli w danym magazynie zostanie wprowadzony dokument. Natomiast nazwę magazynu można modyfikować tylko w sytuacji, gdy nie jest on jednocześnie magazynem domyślnym dla danego operatora.
Uwaga
Magazyny typu odległy będą wykorzystywane jedynie podczas tworzenia dokumentów MM, ich eksportu i importu. Natomiast nie będą widoczne na żadnych listach dostępnych podczas wystawiania dokumentów oraz na liście zasobów w bieżącej bazie danych. Również wprowadzanie dokumentów na magazyn serwisowy jest mocno ograniczone. Tworzone tam dokumenty powstają automatycznie, podczas obsługi zleceń serwisowych, natomiast wprowadzanie dokumentów bezpośrednio z listy jest zablokowane. W przypadku magazynów typu mobilny można wystawiać dokumenty MM gdzie magazyn mobilny może być zarówno magazynem źródłowym jak i docelowym. Magazyny te nie będą widoczne na żadnych listach dostępnych podczas wystawiania dokumentów.
magazyn UE – parametr widoczny dla magazynu o typie odległy. W przypadku, gdy następuje przesunięcie towaru pomiędzy dwoma magazynami znajdującymi się w różnych krajach UE, aby dokument Przesunięcia Międzymagazynowego wystawionego w programie został uwzględniony w deklaracji INTRASTAT, na MM jako magazyn docelowy należy wskazać taki magazyn odległy, który ma zaznaczony parametr magazyn UE. Zaznaczenie tego parametru powoduje, że dla magazynu można przypisać kilka informacji wykorzystywanych później przy liczeniu deklaracji INTRASTAT: Kod kraju – kod kraju, w którym znajduje się magazyn. Lista kodów państw członkowskich UE jest zdefiniowana w programie i dostępna po wciśnięciu przycisku   widocznego obok pola.  Kod transakcji – dla magazynu można przypisać domyślny kod transakcji. Program proponuje kod 34 (Inne transakcje dotyczące dostaw bezpłatnych). Kod kraju i kod transakcji przypisane do magazynu są przenoszone na dokument MM, na zakładkę [Dokumenty]. Nieaktywny – parametr, który decyduje o sposobie filtrowania listy magazynów, domyślnie pole to nie jest zaznaczone. Puste pole oznacza magazyn aktywny, czyli magazyn który bierze udział w obrocie towarowym. Po zaznaczeniu tego pola magazyn staje się nieaktywny, co oznacza, że nie możemy wystawiać dokumentów z nim związanych. Wszystkie dokumenty związane z magazynem nieaktywnym zostają w programie. Cena domyślna – każdy magazyn lokalny i serwisowy może mieć ustaloną własną cenę sprzedaży, która będzie podpowiadała się na dokumentach wystawianych na ten magazyn. Można ją wybrać spośród aktywnych cen zdefiniowanych w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług. Cena ta jest nadrzędna w stosunku do cen domyślnych dla towaru i kontrahenta. Wyjątek stanowi rabat typu Stała Cena, który ma najwyższy priorytet. Pozostałe rabaty definiowane na Karcie Kontrahenta, w Ogólne/Rabaty oraz bezpośrednio na formularzu dokumentu będą wyliczane od ceny domyślnej dla magazynu.
Uwaga
Ceny, która została ustawiona jako domyślna dla magazynu, nie można ustawić jako nieaktywnej w Start/Konfiguracja Firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług.
Jeżeli w Start/Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Parametry zaznaczony jest rodzaj: Księgowość kontowa, na formularzu magazynu dostępne jest pole: Konto księgowe – pole umożliwiające wskazanie konta księgowego dla określonego magazynu.
Przykład
Mamy dwa magazyny: Sklep i Hurtownię. Na obu magazynach mamy towary. Likwidujemy magazyn Sklep. Jeśli zaznaczymy, że Sklep jest nieaktywny, wszystkie towary jakie znajdowały się na tym magazynie zostaną zablokowane, nie będziemy mogli wystawić żadnego dokumentu w celu przesunięcia ich do drugiego magazynu. Jak powinniśmy w takim przypadku postąpić ? Najpierw musimy dokonać przesunięcia towaru na inny magazyn i dopiero wtedy zaznaczyć, że magazyn jest nieaktywny i nie bierze udziału w obrocie towarowym. Zawsze możliwa jest zmiana statusu danego magazynu.
Wprowadził/ zmodyfikował – pola te informują o dacie i osobie, która założyła dany magazyn i jako ostatnia modyfikowała formularz magazynu.
Istnieje możliwość ustawiania zakazów dostępu do magazynów dla poszczególnych operatorów (podobnie jak w przypadku kas w module Kasa/Bank). Umożliwia to obsługę sytuacji, gdy operator może pracować na kilku magazynach, na pozostałych natomiast ma zakaz wystawiania dokumentów. Założenie zakazu dla operatora jest możliwe z poziomu formularza magazynu z zakładki [Zakazy]. Prawo do zakładania zakazów ma tylko operator z ustawionymi uprawnieniami administratora na karcie (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy). Zakładanie zakazów polega na wskazaniu operatorów, którzy nie mają prawa do pracy w tym magazynie. Na liście operatorów nie pojawią się operatorzy, którzy dany magazyn mają wskazany jako swój magazyn domyślny. Operator, dla którego założono zakaz nie ma możliwości wskazania danego magazynu w polu Magazyn na liście dokumentów oraz na formularzu dokumentu. Pewnym wyjątkiem są dokumenty Przesunięcia Międzymagazynowego (MM), gdzie operator może wskazać magazyn docelowy pomimo tego, że ma założony do niego zakaz.

Marki

Formularz marki

Na formularzu marki dostępne są pola: Nazwa – nazwa marki. Producent – wskazanie producenta danej marki. Logo: – można wskazać plik graficzny, np. logo marki.
Formularz marki
Markę można przypisać na kartotece towarowej, na zakładce [Dodatkowe] (informacje te przenoszone są podczas synchronizacji do Comarch e-Sklep).

Marki

W menu Ogólne/ Inne dostępny jest słownik marek towarów. Użytkownik może przypisać markę do wybranego towaru.
Lista marek
Formularz marki

Producenci

Formularz producenta

Na formularzu producenta, na zakładce [Ogólne] dostępne są pola: Kod – kod producenta Nazwa – nazwa producenta URL: - adres strony internetowej producenta, Logo: – można wskazać plik graficzny, np. logo producenta.
Formularz producenta
Z poziomu zakładki [Marki] widoczne są marki danego producenta. Producenta można przypisać na kartotece towarowej, na zakładce [Dodatkowe] (funkcjonalność jest wykorzystywana w Comarch e-Sklep).

Producenci

W menu Ogólne/ Inne dostępny jest słownik producentów. Użytkownik może przypisać producenta do wybranego towaru.
Lista producentów

Zestawy promocyjne

Zestawy promocyjne

https://youtu.be/4z5vaCMd2Rc Zestawy Promocyjne to funkcjonalność, dzięki której w ramach sprzedaży określonego towaru głównego (lub usługi) objętego promocją, można zaoferować klientowi pakiet dodatkowych towarów i usług w obniżonej cenie. Tworzenie zestawu- Po kliknięciu na ikonę plusa użytkownik może wprowadzić nowy Zestaw. Formularz zestawu promocyjnego został opisany w osobnym artykule. Dodawanie zestawu na dokumenty Zestawy Promocyjne można wprowadzać za pomocą przycisku Zestawy promocyjne na Rezerwację Odbiorcy, Fakturę Pro Forma, Fakturę Sprzedaży, Paragon i Wydanie Zewnętrzne. Przycisk znajduje się w prawym dolnym rogu na formularzach dokumentów. Po wciśnięciu przycisku pojawi się lista Zestawów Promocyjnych. Procedura wczytywania elementów zestawu na dokumnet jest następująca:  
 • Jeżeli dokument jest pusty lub kursor nie jest ustawiony na żadnej pozycji towarowej, po wybraniu przycisku Zestawów Promocyjnych podniesie się lista, która domyślnie będzie wyświetlała wszystkie promocje aktywne w bieżącym momencie. Po zmianie ustawień filtra użytkownik będzie mógł wybrać na dokument Zestaw obowiązujący w dowolnym innym okresie. Zatwierdzenie wyboru spowoduje dodanie na dokument wszystkich elementów Zestawu w ustalonych wcześniej ilościach, jednostkach i cenach.
 • Jeżeli kursor jest ustawiony na towarze dodanym na dokument, po wciśnięciu przycisku Zestawów Promocyjnych wyświetli się lista aktualnych promocji zawężona do towaru wskazanego na dokumencie. Po wybraniu Zestawu na dokument pozycja, na której ustawiono kursor zostanie usunięta, a cały zestaw zostanie dodany na końcu listy.
Uwaga
W sytuacji, gdy kursor będzie wskazywał element wcześniej dodanego zestawu po podniesieniu listy Zestawów Promocyjnych nie będzie ona ograniczona do tego towaru.
Aby rozpoznać, które towary na formularzu dokumentu zostały dodane jako Zestaw, należy z menu kontekstowego dodać kolumnę Kod zestawu. Dla wszystkich elementów zostanie wyświetlony kod Zestawu Promocyjnego, do którego przynależą, a towar główny zostanie dodatkowo oznaczony symbolem [v]. Edycja zestawu na dokumencie Po dodaniu Zestawu na dokument jego edycja jest ograniczona. Dla elementów Zestawu możliwa jest edycja kategorii, PKWiU i stawki VAT, a dla towaru głównego dodatkowo można zmienić ilość i magazyn. Po wprowadzeniu nowej ilości towaru głównego, ilość pozostałych elementów zestawu zostanie przeliczona automatycznie. Zmiana magazynu towaru głównego spowoduje zmianę również dla pozostałych pozycji pakietu promocyjnego – wszystkie elementy Zestawu muszą być pobrane z jednego magazynu. Nazwę oraz opis każdej pozycji można edytować zgodnie z ustawieniem zaznaczonym na karcie towaru (zakładka [Dodatkowe]). Rabat wprowadzony w nagłówku dokumentu nie wpływa na cenę zestawu. Zestawy promocyjne nie uwzględniają innych rabatów wprowadzonych w menu Ogólne/Rabaty. Zestawy nie są agregowane. W przypadku, kiedy na dokument zostanie dodany kilkakrotnie ten sam zestaw, po przekształceniu do innego dokumentu każdy zestaw będzie wprowadzany oddzielnie. Usuwanie zestawu z dokumentu Aby skasować cały zestaw z dokumentu wystarczy ustawić się na towarze głównym i wcisnąć ikonę kosza. Operacja ta jest niedostępna na pozostałych elementach zestawu. Usuwanie tylko pojedynczych elementów nie jest możliwe. Kontrola ilości Jeżeli któryś z elementów zestawu będzie niedostępny na magazynie, wówczas:
 • Aby zatwierdzić dokument WZ lub FS/PA z pobraniem, należy usunąć cały zestaw.
 • Przy zaznaczonym parametrze Kontrola ilości na dokumentach rozchodowych – W edycji przed zapisem (Konfiguracja Firmy/ Magazyn/ Parametry/ Ogólne) po zatwierdzeniu wyboru zestawu nie zostanie on dodany. Użytkownik otrzyma komunikat o braku jednego z elementów.
 • Przy zaznaczonym parametrze Kontrola ilości na dokumentach rozchodowych – Przy akceptacji pozycji (przez bufor) (Konfiguracja Firmy/ Magazyn/ Parametry/ Ogólne) po zatwierdzeniu wyboru zestawu pojawi się on na dokumencie wraz z komunikatem o braku jednego z elementów. Jeżeli stany towarowe nie zostaną uzupełnione, zapis dokumentu nie będzie możliwy.
 • Przy zaznaczonym parametrze Konwersja RO/PF do WZ, RW, MM, FS i PA (pobranie) – pobieraj ilość dostępną (Konfiguracja Firmy/ Magazyn/ Parametry/ Zamówienia i rezerwacje) cały zestaw nie będzie przeniesiony na dokument docelowy.
Korekta elementów zestawu Na dokumentach korygujących informacja o towarach pochodzących z zestawu znajduje się w kolumnie Kod zestawu. Elementy Zestawu można korygować na takich samych zasadach jak pozostałe towary.

Formularz zestawu promocyjnego

Formularz zestawu promocyjnego
Towar – główny towar lub usługa, do którego utworzony zostanie pakiet z rabatami. Ten sam towar główny może być dodany jednocześnie na kilku zestawach promocyjnych. Kod zestawu - dowolny 20-znakowy ciąg alfanumeryczny, jednoznacznie określający zestaw (musi być unikalny).   polu po prawej stronie kodu można wprowadzić pełną nazwę zestawu do 50 znaków. Rodzaj rabatu rabat procentowy lub stała cena. Rabat procentowy jest wyliczany od ceny domyślnej zdefiniowanej na karcie towaru (warunki handlowe kontrahenta nie są uwzględniane dla zestawów). W przypadku stałej ceny użytkownik może wprowadzić wartość liczbową i wybrać walutę (domyślnie na formularzu podpowiada się waluta systemowa). Ustawienie rabatu lub stałej ceny dla towaru głównego nie jest obowiązkowe - jeśli zostanie zapisany z rabatem 0,00% po wybraniu Zestawu Promocyjnego na dokument dla towaru głównego zostanie pobrana cena domyślna z jego karty towarowej. Obowiązuje po zaznaczeniu parametru można wprowadzić wybrany dzień lub zakres dni, w których promocja będzie aktywna. Godzina po zaznaczeniu parametru możliwe jest określenie godzin, w których obowiązywać będzie promocja dla Zestawu. Jeśli zaznaczony zostanie tylko ten parametr, promocja będzie aktywna codziennie we wskazanych godzinach. Przy jednoczesnym zaznaczeniu godziny i daty zestaw promocyjny będzie dostępny zgodnie z ustawieniem, czyli tylko w wybranych godzinach codziennie w zadeklarowanym okresie. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ e-Handel zaznaczono opcję sklepu, na formularzu Zestawu pojawi się dodatkowy parametr: Udostępniaj w e-Sklep. Aby zapis z zaznaczonym parametrem był możliwy, każdy towar wskazany na zestawie również musi być udostępniony. Za pomocą ikony plusa należy wprowadzić pozostałe elementy Zestawu Promocyjnego. Dla każdej pozycji możliwe jest zdefiniowanie ilości, jednostki miary, rodzaju rabatu, procentu/ceny oraz waluty (dla rabatów kwotowych). Wartość wyliczana jest automatycznie na podstawie wprowadzonej ilości i ceny. Użytkownik może wybrać:
 • rabat – wartość pozycji jest obliczana jako procent ceny domyślnej wpisanej na karcie towaru głównego,
 • procent od ceny towaru głównego – wartość pozycji jest obliczana jako procent ceny domyślnej wpisanej na karcie towaru głównego lub stałej ceny, jeżeli taka została wprowadzona dla towaru głównego na formularzu Zestawu,
 • stała cena – użytkownik może podać cenę w dowolnej walucie spośród wprowadzonych w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Waluty. Jeżeli po dodaniu Zestawu na dokument jego waluta będzie inna niż wskazana w zestawie, cena pozycji zostanie przeliczona na walutę dokumentu po kursie bieżącym,
 • gratis – służy do zdefiniowania gratisowej pozycji zestawu.
Uwaga
Aby dokument, na który dodano Zestaw Promocyjny został zafiskalizowany, niezbędne jest wprowadzenie wartości minimalnej dla gratisu, np. 0,01.
Uwaga
Ceny wprowadzone na formularzu zestawu są cenami netto.
Uwaga
Sprzedaż Zestawu Promocyjnego nie jest blokowana ustawieniem Granicy ceny na kracie towaru.
Każdą pozycję wchodzącą w skład Zestawu (poza towarem głównym) można wprowadzić w jednostce podstawowej lub pomocniczej. Cena promocyjna zawsze odnosi się do jednostki wybranej na formularzu Zestawu. Zmiana jednostki jest możliwa tylko podczas edycji zestawu, po dodaniu go na dokument kolumna JM jest zablokowana dla każdego elementu pakietu promocyjnego. Informacje dodatkowe – dodatkowy opis dotyczący Zestawu Promocyjnego. Kopiowanie zestawu Każdy zestaw można skopiować przy użyciu klawiszy <CTRL+INS> lub klikając na przycisk  przy wciśniętym klawiszu CTRL. Na karcie towaru na zakładce [Zestawy]. Znajduje się tam lista wszystkich zestawów promocyjnych dla tego towaru. Usuwanie zestawu Skasowanie Zestawu jest możliwe pod warunkiem, że nie został on udostępniony w e-Sklepie, jeżeli taka sytuacja miała miejsce, należy najpierw odznaczyć parametr na karcie Zestawu, a następnie go usunąć. Podczas próby usunięcia z poziomu Cennika/Listy Zasobów towaru lub usługi, które są powiązane z Zestawem Promocyjnym pojawi się komunikat blokujący tą operację. Aby wykasować taką kartę z programu, należy najpierw usunąć ją z Zestawów lub usunąć wszystkie Zestawy, na których występuje. Za pomocą przycisku  dostępnego po lewej stronie Zestawu możliwy jest podgląd jego elementów bez podnoszenia formularza Zestawu:
Lista zestawów promocyjnych
Lista zawiera kolumny: Towarkod towaru głównego wskazanego dla zestawu. Kodunikalny kod zestawu. Nazwapełna nazwa zestawu. Rabat/Stała cenapromocyjna cena lub rabat zdefiniowany dla towaru głównego. Walutawaluta stałej ceny wskazanej dla towaru głównego. Data oddata rozpoczęcia promocji. Data dodata zakończenia promocji. Informacje dodatkoweopis zestawu promocyjnego. Dodatkowo dla listy można wybrać kolumny Nazwa Towaru, Godzina od, Godzina do oraz w zależności od ustawień w Konfiguracji e-Sklep Dla elementów zestawu na liście widoczne są tylko kolumny Kod towaru, Nazwa towaru, Ilość, JM, Procent/Cena, Waluta. Za pomocą filtra dostępnego w dolnej części okna można wyświetlać zestawy obowiązujące w wybranym dniu i/lub o wybranej godzinie lub według towaru głównego. Ponieważ promocja, dla której nie określono ram czasowych obowiązuje codziennie, z tego też względu będzie wyświetlana zawsze, bez względu na wskazany okres. Przycisk Operacji Seryjnych , który pozwala na seryjne udostępnienie zaznaczonych zestawów w e-Sklep jest dostępny wyłącznie po zaznaczeniu opcji sklepu w Konfiguracji Firmy/ e-Handel  

Schematy opakowań

Schematy opakowań

Funkcja jest wykorzystywana podczas obrotu opakowaniami kaucjonowanymi. Każdy towar może być związany z kilkoma opakowaniami kaucjonowanymi. Po to, by powiązać towar z różnymi opakowaniami tworzone są schematy. To tam użytkownik decyduje dla jakiej ilości towaru wydawane są kolejne opakowania. Lista schematów opakowań jest dostępna w menu Ogólne/ Inne/ Schematy opakowań. Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski: Dodaj, Usuń, Zmień.

Dodawanie nowego schematu

Formularz schematu opakowań

Dodając nowy schemat opakowania należy uzupełnić następujące informacje: Kod – kod schematu (unikalny). Nazwa – nazwa schematu. Następnie należy uzupełnić listę opakowań związanych ze schematem. Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski Dodaj, Zmień, usuń. Definiowanie schematu opiera się na podaniu kodu opakowania i zadeklarowaniu, dla jakiej ilości towaru takie opakowanie powinno być wydane.
Przykład
Przy sprzedaży napoju opakowaniem podstawowym jest butelka, ale równocześnie przy większej ilości (np. 20 napojów) można wydać skrzynkę. Dlatego tworząc schemat należy określić, że butelka jest wydawana zawsze, przy sprzedaży każdego jednego napoju, natomiast przy sprzedaży 20 napojów powinna być również wydana skrzynka. Przykładowy schemat wyglądałby tak:

Schemat opakowań kaucjonowanych

Należy przy tym pamiętać, że jeden schemat może być wykorzystany dla wielu towarów.
Przykład
Jeżeli kilka rodzajów napojów jest sprzedawane w takich samych butelkach i w takich samych skrzynkach, wtedy utworzony SCHEMAT 1 można skojarzyć z kilkoma towarami w cenniku, bez konieczności powielania schematów na liście.

Kody CN

Kody CN

Scalona Nomenklatura CN, która jest aktualizowana co roku, wprowadzana jest rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Użytkownik powinien samodzielnie uzupełnić słownik kodów CN o kody, które będą przez niego wykorzystywane. Lista kodów CN jest dostępna w menu Ogólne/ Inne/ Kody CN. Lista kodów CN jest obsługiwana przy pomocy standardowych przycisków: Dodaj, Zmień, Usuń. Należy pamiętać, że kod można usunąć z listy pod warunkiem, że nie został jeszcze przypisany do żadnego towaru w cenniku. Na listę kodów CN program automatycznie wpisuje kod 9950 0000, do którego na deklaracji Intrastat program przypisuje obrotu towarami nie przekraczający wartości 200 EURO. Tego kodu nie można usunąć z listy. Poprzez operacje seryjne , dla kodów zaznaczonych na liście można ustawić stawkę VAT. Wybranie  pustej wartości w polu Stawka VAT będzie skutkowało usunięciem stawki VAT z kodów CN. Dodając nowy kod CN należy uzupełnić informacje o: Kod CN – ośmioznakowy kod CN. Kod CN musi składać się z 8 cyfr. Stawka VAT – stawka VAT przypisana do kodu CN, Opis – opis kodu CN Jednostka uzupełniająca – niektóre kody CN są związane z jednostką uzupełniającą. Na formularzu kodu CN użytkownik podaje jedynie symbol jednostki uzupełniającej (musi być wcześniej wpisana na listę w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Jednostki miary), dopiero na formularzu poszczególnych towarów uzupełniana jest informacja o przelicznikach. Masa – niektóre kody CN wymagają podania masy towaru. Zaznaczenia parametru spowoduje, że na formularzach towarów, dla których wykorzystany będzie dany kod CN, możliwe będzie wprowadzenie przelicznika. Jeżeli w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ SENT zaznaczono parametr SENT, na formularzu kodu CN widoczna jest zakładka [SENT]. Jeżeli kod CN podlega monitorowaniu transportu, na formularzu kodu CN na zakładce [SENT] należy zaznaczyć parametr SENT. W pole z kodem CN dla SENT przenoszone są pierwsze cztery cyfry z ośmioznakowego kodu CN widniejącego na zakładce [Ogólne]. Jeżeli kod CN dla SENT jest inny niż główny kod CN towaru, Użytkownik powinien zmienić go ręcznie. System SENT wymaga dla towarów jednej z poniższych jednostek miary (wielkość liter oraz kropki w nazwie nie mają znaczenia):
 • Litr (litr, l)
 • Kilogram (kilogram, kg)
 • Metr sześcienny (m3, metr3, metr sześcienny)
Użytkownik może na formularzu kodu CN, na zakładce [SENT] przypisać dla kodu CN jednostkę miary wymaganą przez system SENT. Jeśli obrót towarem jest prowadzony w jednostkach miary wymaganych dla SENT, przypisanie jednostki miary dla kodu CN nie jest konieczne. Na Zgłoszeniu przewozu wymagany jest opis towaru, który należy uzupełnić na formularzu kodu CN na zakładce [Ogólne].

Formularz kodu CN

 

Formularz kodu CN

Poprzez operacje seryjne , dla kodów zaznaczonych na liście można ustawić stawkę VAT.
Formularz kodu CN
Dodając nowy kod CN należy uzupełnić informacje o: Kod CN – ośmioznakowy kod CN. Kod CN musi składać się z 8 cyfr. Stawka VAT – stawka VAT przypisana do kodu CN Opis – opis kodu CN Jednostka uzupełniająca – niektóre kody CN są związane z jednostką uzupełniającą. Na formularzu kodu CN użytkownik podaje jedynie symbol jednostki uzupełniającej (musi być wcześniej wpisana na listę w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Jednostki miary), dopiero na formularzu poszczególnych towarów uzupełniana jest informacja o przelicznikach. Masa – niektóre kody CN wymagają podania masy towaru. Zaznaczenia parametru spowoduje, że na formularzach towarów, dla których wykorzystany będzie dany kod CN, możliwe będzie wprowadzenie przelicznika. Jeżeli w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ SENT zaznaczono parametr SENT, na formularzu kodu CN widoczna jest zakładka [SENT]. Jeżeli kod CN podlega monitorowaniu transportu, na formularzu kodu CN na zakładce [SENT] należy zaznaczyć parametr SENT. W pole z kodem CN dla SENT przenoszone są pierwsze cztery cyfry z ośmioznakowego kodu CN widniejącego na zakładce [Ogólne]. Jeżeli kod CN dla SENT jest inny niż główny kod CN towaru, Użytkownik powinien zmienić go ręcznie. System SENT wymaga dla towarów jednej z poniższych jednostek miary (wielkość liter oraz kropki w nazwie nie mają znaczenia): 
 • Litr (litr, l)
 • Kilogram (kilogram, kg)   
Użytkownik może na formularzu kodu CN, na zakładce [SENT] przypisać dla kodu CN jednostkę miary wymaganą przez system SENT. Jeśli obrót towarem jest prowadzony w jednostkach miary wymaganych dla SENT, przypisanie jednostki miary dla kodu CN nie jest konieczne. Na Zgłoszeniu przewozu wymagany jest opis towaru, który należy uzupełnić na formularzu kodu CN na zakładce [Ogólne].