Wiele paragonów

W Comarch ERP Optima Detal istnieje możliwość wystawiana kilku paragonów jednocześnie na jednym stanowisku. Dla punktów gastronomicznych, takich jak: restauracje, kawiarnie, pizzerie, fast food, puby, bary, kluby, wystawianie wielu paragonów równocześnie daje możliwość szybkiej i sprawnej obsługi gości oraz dostęp do bieżących informacji takich jak stan kasy i stan stolików.

Okno wyboru paragonu

Jeśli w Konfiguracji w obszarze Ustawień ogólnych określono liczbę paragonów większą niż 1 lub zaznaczono parametr Bez ograniczeń, po zalogowaniu do programu pojawia się okno wyboru paragonu, na którym widoczne są przyciski oznaczające puste paragony.
Okno wyboru paragonu - liczba otwartych paragonów - 3
Jeśli w konfiguracji określono konkretną liczbę otwartych paragonów, na oknie pojawi się tyle przycisków paragonów, ile wpisano w konfiguracji. Przy wyborze parametru Bez ograniczeń na oknie pojawi się tylko dwa przyciski: Przycisk paragonu i przycisk Utwórz nowy, który pozwala na dodanie przycisku pustego paragonu na oknie. Nowy przycisk paragonu można dodać tylko, jeśli wszystkie paragony na oknie są rozpoczęte, czyli nie występuje żaden przycisk paragonu pustego.
Okno wyboru paragonu - liczba otwartych paragonów - Bez ograniczeń
Poprzez wybór przycisku oznaczającego paragon operator przechodzi do okna wystawiania paragonu i może rozpocząć jego wystawianie. Zapłacenie lub zakończenie paragonu powoduje powrót do okna wyboru paragonu. Do przełączania między oknami wystawiania paragonu i wyboru paragonu służy przycisk funkcyjny .
Uwaga
Jeśli została wybrana opcja pracy z wieloma paragonami, należy dodać przycisk Przełącz paragon do okna sprzedaży, aby operator mógł przełączać się pomiędzy poszczególnymi otwartymi paragonami.
Jeśli paragon ma być w przyszłości kontynuowany, a jest konieczność wystawiania kolejnego kasjer powinien wybrać przycisk Przełącz paragon. Po jego naciśnięciu paragon jest zapisywany do bufora a program wraca do okna wyboru paragonów. Dla już rozpoczętego paragonu, na przycisku wyświetlane są informacje: tytuł paragonu ustalany w konfiguracji sekcji Paragon z kolejnym numerem, operator wystawiający paragon, kwota paragonu i kontrahent. Paragon rozpoczęty, to taki, na którym wykonano jedną (lub więcej) operacji:
 • dodano pozycję;
 • ustawiono rabatu paragonu;
 • przypisano kontrahenta.
Po anulowaniu wszystkich operacji wykonanych na rozpoczętym paragonie, jest on wyświetlany jako paragon pusty (przy ustawieniu określonej liczby otwartych paragonów) lub zostaje usunięty (przy opcji Bez ograniczeń). Po naciśnięciu przycisku z paragonem, który już jest rozpoczęty, program przechodzi do okna wystawiania paragonu, w którym możliwe jest kontynuowanie paragonu oraz korekty istniejących zapisów, w zależności od uprawnień operatora.

Zwrot towaru

Użytkownik, który w Comarch ERP Optima w Konfiguracji programu/ Detal/ Funkcje Pracowników ma włączony parametr Zwrot towaru, może na stanowisku detalicznym przyjmować zwroty towarów, ewidencjonować korekty oraz rejestrować pomyłki. Korekty mogą być wystawiane dwojako:  
 • poprzez wywołanie funkcji Zwrot towaru za pomocą przycisku funkcyjnego, umieszczonego uprzednio w oknie sprzedaży, lub
 • z poziomu listy dokumentów dostępnej po wybraniu przycisku Zestawienia. Zarówno w oknie Zestawienie Faktur jak i w oknie Zestawienie Paragonów umieszczono przycisk Zwrot towaru, umożliwiający wystawienie korekty.
Na liście Paragonów dodatkowo dostępny jest przycisk Pomyłka – za jego pomocą użytkownik będzie mógł zarejestrować pomyłki. Po wybraniu w oknie sprzedaży przycisku funkcyjnego Zwrot towaru otworzy się okno Lista dokumentów do korekty. Domyślnie w oknie wyświetlana jest lista Paragonów bez dokumentów korygujących. Użytkownik z poziomu okna Lista dokumentów do korekty ma możliwość zmiany widoku, w zależności od potrzeby na listę Faktur lub Paragonów, wybierając odpowiedni przycisk (Faktury/Paragony) dostępny z poziomu okna Aby wystawić korektę lub zaewidencjonować pomyłkę należy zaznaczyć na liście dokument do korekty i wcisnąć odpowiednio przycisk Zwrot towaru lub przycisk Pomyłka. W efekcie program wróci do okna głównego, na którym wyświetli się zawartość korygowanego dokumentu. Okno Zwrotu towaru oprócz standardowych kolumn dostępnych na oknie Paragonu zawiera kolumnę Zwrot – w której prezentowana będzie zwracana ilość. W kolumnie Wartość – wyświetlana jest z kolei wartość zwracanego towaru. Po ustawieniu kursora na zwracanej pozycji i wybraniu przycisku  pojawi się okno do wprowadzenia zwracanej ilości.  Jeżeli jest to pierwsza korekta domyślnie w oknie tym będzie się podpowiadać ilość z pozycji paragonu. Jeżeli jest to kolejna korekta wówczas podpowie się maksymalna możliwa do zwrotu ilość po uwzględnieniu wszystkich korekt wystawionych wcześniej do danego dokumentu. Nie można wprowadzić ilości większej niż domyślnie wyświetlanej w oknie.
Uwaga
W przypadku, gdy pozycja została skorygowana całkowicie po wyborze funkcji Zwróć ilość pojawi się komunikat: Towar całkowicie zwrócony!
Po skorygowaniu wszystkich zwracanych/ błędnych pozycji użytkownik może wybrać opcję Zapłać w celu dokończenia transakcji lub wycofać się z niej za pomocą przycisku  . Korekty w Comarch ERP Optima Detal można wystawiać również z poziomu okna Zestawienie paragonów oraz okna Zestawienie faktur (dostępnych po wywołaniu funkcji Zestawienia). W oknach tych umieszczono przycisk Zwrot towaru, a w przypadku Zestawienia paragonów również przycisk Pomyłka do ewidencji pomyłek. Zarejestrowane w Detalu Zwroty oraz Pomyłki do Paragonów po imporcie do systemu Comarch ERP Optima będą wykazywane odpowiednio w Ewidencji zwrotów i reklamacji lub w Ewidencji pomyłek dla kasy rejestrującej. Aby wystawienie korekty do Paragonu było możliwe muszą być spełnione następujące warunki:
 1. Paragon nie jest przekształcony do Faktury Sprzedaży.
 2. Na Paragonie jest chociaż jedna pozycja, która nie została jeszcze zwrócona.
 3. Nie wystawiono Paragonu Korekty lub Faktury Sprzedaży do Paragonu w programie Comarch ERP Optima.
 4. Paragon nie został anulowany w programie Comarch ERP Optima.
Zwrot towaru do Faktury można wykonać pod warunkiem, że:
 1. Na Fakturze jest chociaż jedna pozycja, która nie została jeszcze zwrócona.
 2. Nie wystawiono korekty do Faktury w programie Comarch ERP Optima.
 3. Nie anulowano Faktury w programie Comarch ERP Optima.
Uwaga
Jeżeli na dokumencie korygowanym występowały kaucje, korekta nie będzie ich obejmować.
Uwaga
Nie można wykonać korekt do dokumentów korygujących. W przypadku próby wykonania takiej korekty pojawi się komunikat: Dokument jest korektą. Zwrot niemożliwy.
 

Płatności do dokumentów

Po wprowadzeniu wszystkich towarów na Paragon należy zdecydować w jaki sposób dokument zostanie zapłacony. W tym celu można wykorzystać dwie funkcje: Zapłać lub Zakończ.

Zapłać

 po wywołaniu funkcji generowane jest okno umożliwiające rozliczenie Paragonu dostępnymi formami płatności.
Okno płatności
W oknie widoczne są przyciski odpowiadające poszczególnym formom płatności zdefiniowanym w Comarch ERP Optima (Konfiguracja firmy/ Detal/ Stanowiska – formy płatności dla detalu). Ich dostępność jest uwarunkowana następującymi czynnikami:
 • jeżeli Paragon jest wystawiany na kontrahenta !NIEOKREŚLONEGO i operator w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników otrzymał prawo do Płatności odroczonych dla !Nieokreślonego, w oknie płatności dostępne są wszystkie formy zdefiniowane dla Detalu w Comarch ERP Optima. W przypadku, gdy operator nie otrzymał prawa do Płatności odroczonych dla kontrahenta !Nieokreślonego, w oknie płatności dostępne będą tylko formy płatności o typie Gotówka z terminem 0 dni.
 • jeżeli Paragon wystawiany jest dla określonego kontrahenta, w oknie płatności dostępne są wszystkie formy płatności zdefiniowane dla Detalu w Comarch ERP Optima.
 • jeżeli do stanowiska jest podłączona drukarka fiskalna, w Konfiguracji Comarch Detal/ Drukarka fiskalna formy płatności należy powiązać z nazwami fiskalnymi drukowanymi na zafiskalizowanym Paragonie. Jeśli dla którejś z form płatności nie zostanie ustalony odpowiednik, będzie ona nieaktywna w oknie płatności. Operator nie będzie mógł z niej skorzystać podczas wystawiania Paragonu.
 • jeżeli w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników operator nie otrzymał prawa do płatności innymi formami – w oknie dostępna będzie tylko domyślna forma płatności zdefiniowana w Konfiguracji firmy Comarch ERP Optima/ Detal/ Stanowiska – formy płatności dla detalu.
W polu Do zapłaty widoczna jest kwota Paragonu, którą można rozbić na poszczególne płatności. W polu Wpłata wpisujemy wpłacaną przez klienta kwotę, następnie wybieramy przycisk określający daną formę płatności. W nawiasach, pod nazwą formy płatności wyświetli się wprowadzona kwota. Jeżeli jest ona mniejsza od wartości Paragonu, w polu Pozostaje wyświetlona będzie różnica. Jeśli wpłacana kwota jest większa – informacja będzie widoczna w polu Reszta. Płatność do dokumentu rozbić można na wszystkie dostępne formy płatności.
Przykład
Przykład: Klient ma zapłacić za zakupione towary 71,40 zł:
 • 20,00 zł gotówką,
 • 51,40 zł przelewem.
Aby wykonać płatność do Paragonu, w polu Wpłata wpisujemy kwotę, która ma być rozliczona pierwszą formą płatności – 20,00zł:  . Następnie klikamy na przycisk Gotówka:  (pod nazwą formy płatności pojawi się wprowadzona kwota). W polu Wpłata wartość została automatycznie ustawiona na 51,40 zł . Klikamy na przycisk . Po wybraniu funkcji Zakończ Paragon jest zatwierdzany zgodnie z wybranymi formami płatności (20,00 zł – gotówką, 51,40 zł – przelewem).
W oknie płatności dostępna jest funkcja   Wystaw fakturę umożliwiająca przekształcenie Paragonu do Faktury Sprzedaży (funkcjonalność została szczegółowo opisana tutaj)
Uwaga
Łączna wartość wpłaty poszczególnymi formami płatności musi być równa lub większa od wartości Paragonu. Tylko wtedy aktywna jest funkcja Zakończ powodująca rozliczenie Paragonu wybranymi przez operatora formami płatności.
Uwaga
Przycisk Zakończ dostępny o oknie płatności skutkuje zatwierdzeniem Paragonu. Naciśniecie przycisku Faktura powoduje taki sam efekt. Anulowanie operacji wystawiania FA do PA nie ma wpływu na zatwierdzony już Paragon.
Jeżeli do stanowiska podłączona jest drukarka fiskalna, po wywołaniu funkcji Zakończ lub Faktura (w oknie płatności)  Paragon jest fiskalizowany. Jeżeli jednak w Konfiguracji Detalu / Ustawienia ogólne zaznaczono opcję Pytanie o fiskalizację paragonu, to po wywołaniu funkcji Zakończ lub Faktura najpierw pojawi się pytanie „Czy fiskalizować paragon?”. Jeżeli użytkownik wybierze w oknie opcję: Tak – paragon zostanie wydrukowany na drukarce fiskalnej. Wybór opcji: Nie - skutkuje wydrukiem paragonu na drukarce zwykłej. Na Paragonie fiskalnym drukowany jest numer Paragonu z Comarch ERP Optima Detal – opcja przydatna, jeśli będzie konieczne wystawienie do Paragonu Faktury Sprzedaży (ułatwi odnalezienie odpowiedniego PA). Jeżeli do stanowiska podłączona jest szuflada wywołanie funkcji Zakończ powoduje otwarcie szuflady z gotówką. Po tej akcji okno płatności pozostanie na ekranie do momentu ponownego wybrania przycisku Zakończ lub dowolnego klawisza na klawiaturze. Jeżeli stanowisko nie współpracuje z drukarka fiskalną i w Konfiguracji Detalu/ Ustawienia ogólne zaznaczony jest parametr Automatyczne drukowanie paragonów na drukarce zwykłej, wydruk zostanie wysłany na drukarkę zdefiniowaną w systemie operacyjnym jako domyślna. Wydruki realizowane są w trybie graficznym (nie są obsługiwane drukarki igłowe). Z poziomu okna płatności dokumentu (dot. Paragonów, Zwrotów towaru i Przyjęcia kaucji) wybierając przycisk . Użytkownik może wskazać Kontrahenta i osobę odbierającą dokument oraz wprowadzić Opis do dokumentu. Przycisk jest aktywny do momentu wybrania formy płatności. Opis wprowadzony na Paragonie będzie kopiowany na dokumenty powiązane – Fakturę Sprzedaży i Zwrot towaru.
Kontrahent i opis

Zakończ

 - powoduje automatyczne zamknięcie Paragonu wraz z jego rozliczeniem domyślną formą płatności (zdefiniowaną po stronie Comarch ERP OptimaKonfiguracji firmy/ Detal/ Stanowiska). Jeżeli przy wystawianiu Paragonu nie zdefiniowano kontrahenta, domyślna forma płatności powinna być typu gotówka z terminem 0 dni. Jeżeli jako domyślna ustawiona jest inna forma płatności, a jednocześnie operator w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników nie otrzymał prawa do Płatności odroczonych dla !Nieokreślonego, program wygeneruje komunikat: Nie wybrano kontrahenta. Aby zakończyć wystawianie PA należy wybrać kontrahenta lub anulować Paragon i zmienić domyślną formę płatności na płatność o typie gotówka z terminem 0 dni. Ustawienie terminów płatności można sprawdzić w Comarch ERP Optima (Konfiguracja firmy/ Kasa i Bank/ Formy płatności). Następnie w Konfiguracja firmy/ Detal/ Stanowiska – formy płatności dla detalu jako domyślną należy wybrać formę płatności o typie gotówka z terminem 0 dni. Po wykonaniu tej operacji konieczne jest przeprowadzenie synchronizacji bazy danych Comarch ERP Optima Detal z bazą firmową Comarch ERP Optima. Następnie można powtórnie wystawić Paragon.
Uwaga
Jeżeli w Comarch ERP Optima (Konfiguracja firmy/ Detal/ Stanowiska) nie została zdefiniowana domyślna forma płatności, przy próbie wykorzystania funkcji Zakończ generowany jest komunikat: Nie można zakończyć Paragonu ponieważ nie ustawiono domyślnej formy płatności
Jeżeli do stanowiska podłączona jest drukarka fiskalna, po wywołaniu funkcji Zakończ Paragon jest fiskalizowany. Jeżeli jednak w Konfiguracji Detalu / Ustawienia ogólne zaznaczono opcję Pytanie o fiskalizację paragonu, to po wywołaniu funkcji Zakończ  najpierw pojawi się pytanie Czy fiskalizowawć paragon? Jeżeli użytkownik wybierze w oknie opcję: Tak – paragon zostanie wydrukowany na drukarce fiskalnej. Wybór opcji: Nie - skutkuje wydrukiem paragonu na drukarce zwykłej. Na Paragonie fiskalnym drukowany jest numer Paragonu z Comarch ERP Optima Detal – opcja przydatna, jeśli będzie konieczne wystawienie do Paragonu Faktury Sprzedaży (ułatwi odnalezienie odpowiedniego PA). Jeżeli stanowisko nie współpracuje z drukarka fiskalną i w Konfiguracji Detalu/ Ustawienia ogólne zaznaczony jest parametr Automatyczne drukowanie paragonów na drukarce zwykłej, wydruk zostanie wysłany na drukarkę zdefiniowaną w systemie operacyjnym jako domyślna. Wydruki realizowane są w trybie graficznym (nie są obsługiwane drukarki igłowe).

Kasy domyślne dla operatora

W systemie Comarch ERP Optima istnieje możliwość takiego zdefiniowania gotówki, by zapisy kasowe były wprowadzane do różnych rejestrów (raportów kasowych) w zależności od operatora, który je wystawia. Funkcja została dokładnie opisana w podręczniku użytkownika dla modułu Comarch ERP Optima Kasa/Bank , Comarch ERP Optima Faktury lub Comarch ERP Optima Handel.

Współpraca z drukarka fiskalną (tryb Off-line/On-line)

Tryb off-line

Podczas współpracy off-line z drukarką fiskalną Paragon drukowany jest dopiero po wprowadzeniu wszystkich pozycji. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość bieżącej modyfikacji Paragonu (usuwanie wprowadzonych pozycji, zmiana ilości, ceny dla wszystkich pozycji,…).
Uwaga
Podczas pracy w trybie off-line z drukarką fiskalną nie są dostępne funkcje: Storno pozycji, Storno paragonu
 – funkcja wywołuje okno edycyjne umożliwiające wpisanie nowej ceny sprzedaży dla wskazanego uprzednio towaru znajdującego się na Paragonie. Opcja jest aktywna dla wszystkich pozycji dodanych na Paragon.
Okno edycyjne funkcji "Zmień cenę"
Opcja jest aktywna jeśli w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników operator otrzymał prawo do zmiany cen sprzedaży.
Uwaga
Podczas zmiany ceny sprawdzany jest maksymalny rabat, jaki może być udzielony przez operatora. Jeżeli nastąpi próba zmiany ceny, tak że nowa cena wymagałaby udzielenia rabatu wyższego niż zadeklarowany pojawi się komunikat: Maksymalny możliwy rabat to xx,xx %. Po potwierdzeniu komunikatu w polu Cena podpowie się najniższa wartość, jaką operator może wprowadzić, bez przekroczenia maksymalnego rabatu.

Zmień ilość

 – funkcja wywołuje pole edycyjne służące do wpisania nowej ilości sprzedawanego towaru, wskazanego uprzednio na Paragonie. Opcja jest aktywna dla wszystkich pozycji dodanych na Paragon.
Okno edycyjne funkcji "Zmień ilość"
Jeśli w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników operator otrzymał prawo do zmiany jednostki miary i jednocześnie dla towaru zdefiniowano jednostki pomocnicze, to z poziomu okna oprócz określenia ilości możliwa jest również zmiana jednostki na inną.
Okno edycyjne funkcji "Zmień ilość" - prawo do zmiany jednostki miary
W polu Jednostka miary użytkownik może wpisać kod odpowiedniej jednostki ręcznie lub wybrać ją z listy jednostek, wyświetlanej za pomocą przycisku Wybierz… Na wywołanej w ten sposób liście prezentowane są takie dane jak:
 • Jednostka  w oknie wyświetlana jest jednostka podstawowa oraz wszystkie jednostki pomocnicze przypisane do towaru w Comarch ERP Optima.
 • Przelicznik – określający stosunek w jakim wybrana jednostka pozostaje do jednostki podstawowej. Np. wartość w polu równa 12,0000 oznacza, że na daną jednostkę przypada 12 jednostek podstawowych.
 • Cena – wyliczona w oparciu o przelicznik jednostki i cenę za jednostkę podstawową.
 • Cena wyświetlona w kolumnie zostanie zastosowana dla pozycji w danej jednostce na Paragonie.
Uwaga
Nie można zmienić jednostki pozycji, która jest Kaucją.
Lista jednostek miary pozycji

Zmień wartość

 - funkcja wywołuje pole edycyjne służące do wpisania wartości sprzedawanego towaru, wskazanego uprzednio na Paragonie. W oparciu o podaną wartość oraz cenę pozycji zostanie wyliczona ilość. Opcja jest aktywna dla wszystkich pozycji towarowych dodanych na Paragon.
Okno edycyjne funkcji Zmień wartość
Uwaga
Jeśli przed zmianą wartości Operator zmieni cenę towaru lub udzieli rabatu- wówczas ilość towaru zostanie wyliczona zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Jeżeli Operator w pierwszej kolejności zmieni wartość pozycji, a następnie wprowadzi nową cenę lub udzieli rabatu, wartość zostanie wyliczona na nowo w oparciu o ilość oraz zmienioną cenę.

Rabat pozycji

 - funkcja wywołuje pole edycyjne służące do wpisania rabatu procentowego dla wskazanego towaru znajdującego się na Paragonie. Zmianie ulega cena jednostkowa pozycji pobrana z karty ewidencyjnej towaru. Jeżeli na pozycji wybrano pomocniczą jednostkę miary, to rabat zostanie udzielony od ceny, wyliczonej w oparciu o przelicznik zastosowanej jednostki oraz cenę za jednostkę podstawową pobraną z karty ewidencyjnej towaru.
Okno edycyjne funkcji Rabat pozycji
Opcja jest aktywna jeśli w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników operator otrzymał prawo do udzielania rabatu dla pozycji.
Uwaga
Nie można udzielić Rabatu pozycji, która jest Kaucją.
Jeżeli w Konfiguracji stanowiska detalicznego określono rabat maksymalny dla operatora to w przypadku, gdy nastąpi próba udzielenia rabatu wyższego niż zadeklarowany pojawi się komunikat: Maksymalny możliwy rabat to xx,xx %, a wprowadzony w polu edycyjnym rabat zostanie zmniejszony do ustalonego- maksymalnego poziomu.

Rabat paragonu

 – funkcja wywołuje pole edycyjne służące do wpisania rabatu od całego Paragonu. Dla każdej pozycji towarowej PA zostanie udzielony rabat procentowy określony w polu Rabat.
Okno edycyjne funkcji Rabat paragonu
Opcja jest aktywna jeśli w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników operator otrzymał prawo do udzielania rabatu paragonu.
Uwaga
Jeżeli na liście znajdują się pozycje z ceną zerową lub operator wprowadzi Rabat pozycji/ Rabat paragonu skutkujący zerową ceną jakiejkolwiek pozycji znajdującej się na Paragonie – w momencie wykonania próby zapłacenia takiego dokumentu generowany jest komunikat: Nie można dokonać zapłaty ponieważ na Paragonie znajdują się pozycje z cena zerową.
Jeżeli w konfiguracji stanowiska detalicznego określono rabat maksymalny dla operatora to, w przypadku gdy nastąpi próba udzielenia rabatu wyższego niż zadeklarowany pojawi się komunikat: Maksymalny możliwy rabat to xx,xx % , a wprowadzony w polu edycyjnym rabat zostanie zmniejszony do ustalonego- maksymalnego poziomu.
Uwaga
Nie można zastosować jednocześnie funkcji Zmień cenę i Rabat pozycji/ Rabat paragonu. Rabat udzielany jest zawsze w odniesieniu do ceny z karty towaru (cena widoczna w sekcji Lista towarów). Zmiana ceny anuluje udzielony rabat.
Uwaga
Jeżeli na Paragonie występują Kaucje – Rabat paragonu nie będzie ich obejmował.

Usuń pozycję

 - funkcja dostępna tylko podczas współpracy off-line z drukarką fiskalną. Powoduje usunięcie z Paragonu wskazanej pozycji towarowej.

Anuluj paragon

 - funkcja powoduje anulowanie wystawianego Paragonu. Przed wykonaniem operacji generowany jest komunikat: Czy na pewno anulować otwarty Paragon? – operację należy potwierdzić.

Otwarcie szuflady

 - funkcja powoduje otwarcie szuflady kasowej połączonej z drukarką fiskalną.
Uwaga
Funkcja Otwarcie szuflady jest aktywna podczas pracy, tylko pod warunkiem, że w konfiguracji drukarki fiskalnej (okno startowe Comarch ERP Optima Detal, przycisk Zaloguj do konfiguracji) włączona jest opcja Szuflada.
Opcja jest dostępna jeśli w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników operator otrzymał prawo do ręcznego otwarcia szuflady.  

Tryb on-line

Podczas pracy w trybie on-line  Paragon drukowany jest na bieżąco (automatycznie drukowana jest zawsze przedostatnia pozycja dodana na PA). Przez co działanie poniższych funkcji różni się od ich funkcjonowania w trybie off-line.
Uwaga
Podczas pracy w trybie on-line z drukarką fiskalną funkcja Usuń pozycję jest dostępna tylko dla kaucji. Usunięcie pozycji towarowych jest niemożliwe- w przypadku pomyłki towary można jedynie stornować, ponieważ po dodaniu na Paragon są wysyłane na drukarkę fiskalną.

Zmień cenę

 – funkcja wywołuje okno edycyjne umożliwiające wpisanie nowej ceny sprzedaży dla ostatniej pozycji dodanej na Paragon (opcja jest dostępna tylko i wyłącznie dla ostatniej pozycji Paragonu). Opcja jest aktywna jeśli w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników operator otrzymał prawo zmiany cen sprzedaży.
Uwaga
Podczas zmiany ceny sprawdzany jest maksymalny rabat, jaki może być udzielony przez operatora. Jeżeli nastąpi próba zmiany ceny, tak że nowa cena wymagałaby udzielenia rabatu wyższego niż zadeklarowany pojawi się komunikat: Maksymalny możliwy rabat to xx,xx %. Po potwierdzeniu komunikatu w polu Cena podpowie się najniższa wartość, jaką operator może wprowadzić, bez przekroczenia maksymalnego rabatu.

Zmień ilość

 – funkcja wywołuje pole edycyjne służące do wpisania nowej ilości sprzedawanego towaru, jest aktywna wyłącznie dla ostatnio dodanej pozycji Paragonu. W przypadku, gdy operator posiada prawo do zmiany jednostki miary (parametr w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników) i jednocześnie dla towaru zdefiniowano jednostki pomocnicze, to z poziomu okna wywołanego funkcją Zmień ilość  możliwa jest również zmiana jednostki na inną. Użytkownik może wpisać kod odpowiedniej jednostki ręcznie w polu edycyjnym lub wybrać ją z listy jednostek wyświetlonej za pomocą przycisku Wybierz… Jeżeli na pozycji Paragonu zmieniono jednostkę miary na inną niż podstawowa, cena jednostkowa zostanie wyliczona zgodnie ze zdefiniowanym na karcie towaru przelicznikiem.

Zmień wartość

 - funkcja wywołuje pole edycyjne służące do wpisania wartości dla ostatniej pozycji dodanej na Paragon. W oparciu o podaną wartość oraz cenę pozycji zostanie wyliczona ilość na pozycji. Opcja jest aktywna tylko i wyłącznie dla ostatniej pozycji Paragonu.
Uwaga
Jeśli przed zmianą wartości Operator zmieni cenę towaru lub udzieli rabatu- wówczas ilość towaru zostanie wyliczona zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Jeżeli Operator w pierwszej kolejności zmieni wartość pozycji, a następnie wprowadzi nową cenę lub udzieli rabatu, wartość zostanie wyliczona na nowo w oparciu o ilość oraz zmienioną cenę.

Rabat pozycji

 – funkcja jest aktywna tylko dla ostatniej pozycji towarowej dodanej Paragon. Udzielony rabat wysyłany jest na drukarkę fiskalną jako oddzielna pozycja. Opcja jest dostępna jeśli w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników operator otrzymał prawo do udzielania rabatu dla pozycji. Jeżeli w konfiguracji stanowiska detalicznego określono rabat maksymalny dla operatora to w przypadku, gdy nastąpi próba udzielenia rabatu wyższego niż zadeklarowany pojawi się komunikat: Maksymalny możliwy rabat to xx,xx %, a wprowadzony w polu edycyjnym rabat zostanie zmniejszony do ustalonego- maksymalnego poziomu.
Uwaga
Nie można zastosować jednocześnie funkcji Zmień cenę i Rabat pozycji/ Rabat paragonu. Rabat udzielany jest zawsze w odniesieniu do ceny z karty towaru (cena widoczna w sekcji Lista towarów). Zmiana ceny anuluje udzielony rabat.

Rabat paragonu

 – funkcja wywołuje pole edycyjne służące do wpisania rabatu od całego Paragonu. Opcja jest aktywna wyłącznie przed dodaniem pierwszej pozycji na Paragon. Jeżeli w konfiguracji stanowiska detalicznego określono rabat maksymalny dla operatora to w przypadku, gdy nastąpi próba udzielenia rabatu wyższego niż zadeklarowany pojawi się komunikat: Maksymalny możliwy rabat to xx,xx %, a wprowadzony w polu edycyjnym rabat zostanie zmniejszony do ustalonego- maksymalnego poziomu.
Uwaga
Jeżeli na liście znajdują się pozycje z ceną zerową lub operator wprowadzi Rabat pozycji/ Rabat paragonu skutkujący zerową ceną jakiejkolwiek pozycji, po dodaniu takiej pozycji na Paragon, przy próbie jej wydrukowania wygenerowany zostanie komunikat: Nie można dokonać zapłaty ponieważ na Paragonie znajdują się pozycje z cena zerową.
Uwaga
Jeżeli na Paragonie występują Kaucje – Rabat paragonu nie będzie ich obejmował.

Storno pozycji

 – funkcja ma zastosowanie tylko podczas pracy on-line. Powoduje wysłanie na drukarkę fiskalną informacji o wycofaniu pozycji - drukowana jest ona w ilości ujemnej. Przy pracy off-line wybraną pozycję Paragonu można usunąć funkcją Usuń pozycję. Opcja jest aktywna jeśli w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników operator otrzymał prawo do wykonywania storna pozycji.

Storno paragonu

 – funkcja jest dostępna tylko podczas pracy on-line z drukarką fiskalną. Jej zastosowanie powoduje wysłanie na drukarkę fiskalną informacji o wycofaniu wszystkich pozycji – drukowane są one w ilościach ujemnych. Opcja jest aktywna jeśli w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników operator otrzymał prawo do wykonywania storna paragonu.

Anuluj paragon

 - funkcja powoduje anulowanie wystawianego Paragonu. Przed wykonaniem operacji generowany jest komunikat: Czy na pewno anulować otwarty Paragon? – operację należy potwierdzić.

Otwarcie szuflady

 - funkcja powoduje otwarcie szuflady kasowej połączonej z drukarką fiskalną.
Uwaga
Funkcja Otwarcie szuflady jest aktywna podczas pracy, tylko pod warunkiem, że w konfiguracji drukarki fiskalnej (okno startowe Comarch ERP Optima Detal, przycisk Zaloguj do konfiguracji) włączona jest opcja Szuflada.
Opcja jest dostępna jeśli w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników operator otrzymał prawo do ręcznego otwarcia szuflady.

Towary

W oknie sprzedaży można umieścić sekcję Lista towarów (będzie ona widoczna przez cały czas) lub sam przycisk funkcyjny Lista towarów, który umożliwi wywołanie listy w dodatkowym oknie. Lista jest przydatna jeżeli sprzedaż odbywa się bez wykorzystania czytnika kodów kreskowych czy też w przypadku, gdy nastąpi problem z identyfikacją danego towaru po kodzie zwykłym lub EAN. Z poziomu listy nie ma możliwości dopisywania nowych towarów czy zmiany informacji na istniejących kartotek. W oknie towarów dostępne są kolumny Kod, Nazwa, Nr katalogowy, Kod EAN, Cena, VAT, Dostawca, Opis, JM (jednostka miary) – użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami ma możliwość wyboru wyświetlanych kolumn (więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj). Lista towarów jest przenoszona do Comarch ERP Optima Detal podczas synchronizacji zgodnie z informacjami zdefiniowanymi po stronie Comarch ERP Optima (patrz tutaj).
Sekcja Lista towarów
W oknie dostępne są przyciski:
 • Szukaj – w pole można wpisać dowolny ciąg znaków. Po zatwierdzeniu przyciskiem Szukaj program zawęża listę towarów do takich, które zawierają podany ciąg.
Uwaga
Filtrowanie listy towarów odbywa się tylko po zawartości wyświetlonych kolumn. Jeżeli w Comarch ERP Optima do towaru przypisano wiele kodów EAN, to z poziomu okna możliwe jest wyszukiwanie tylko po kodzie EAN ustawionym dla towaru jako domyślny
 • Wybierz – zaznaczony towar dodawany jest na Paragon, okno pozostaje aktywne.
 • Wybierz i zamknij – zaznaczony towar dodawany jest na Paragon, okno zostaje zamknięte.
 • Zamknij – okno jest zamykane bez wykonania żadnej akcji.
 • Sprawdź stan umożliwia sprawdzenie stanu dla pozycji, na której aktualnie ustawiony jest kursor. Po wybraniu przycisku pojawi się okno ze stanami wybranego towaru.

Współpraca z terminalem płatniczym

Aby ułatwić obsługę transakcji bezgotówkowych, w Comarch ERP Detal możliwa jest współpraca z:
 • terminalem płatniczym Verifone VX 520 dystrybuowanym przez eService,
 • terminalami Verifone VX 520, Ingenico iCT220 ETH i Ingenico Desk 3200 dystrybuowanymi przez First Data Polcard,
 • terminalami dystrybuowanym przez ING.
 • terminalami dystrybuowanymi przez Polskie ePłatności.
Za pomocą terminali płatniczych obsługiwane są następujące operacje kartą płatniczą:
PolcardeServiceINGPolskie ePłatności
obciążenie karty płatniczej
zwrot środków płatniczych na kartę
Współpraca z terminalem jest możliwa po jego prawidłowym skonfigurowaniu. Informacje na ten temat znajdują się tutaj. Przyjęcie płatności za pomocą terminala płatniczego Jeżeli podczas wystawiania paragonu, korekty do paragonu lub korekty do faktury zostanie wybrana płatność o typie Karta, która jest powiązana z terminalem płatniczym, wówczas obsługa płatności zostanie przekierowana na terminal. Gdy transakcja zostanie zaakceptowana na urządzeniu, dokument będzie rozliczony. W przypadku niepowodzenia w Detalu zostanie wyświetlony komunikat: Transakcja nie została zakończona poprawnie, czy powtórzyć transakcję? Po zaakceptowaniu komunikatu nastąpi ponowna próba obciążenia karty płatniczej. W przypadku wybrania przycisku Nie, program przekieruje użytkownika ponownie do edycji paragonu. Płatność do paragonu może zostać podzielona. Jeżeli dokument ma być rozliczony na przykład gotówką i kartą, wówczas na oknie płatności należy wprowadzić kwotę płatną gotówką, wybrać przycisk z płatnością gotówkową, a następnie przycisk z płatnością kartą. Kwota dla karty płatniczej zostanie przesłana do terminala płatniczego. Wydawanie reszty w przypadku płatności kartą płatniczą nie jest możliwe – użytkownik nie może wpisać wyższej kwoty niż kwota wynikająca z transakcji. Wydruk dokumentu na drukarce fiskalnej jest wykonywany dopiero po obciążeniu karty płatniczej. W sytuacji, gdy z jakiegoś powodu zafiskalizowanie dokumentu nie będzie możliwe, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat: Płatność kartą została pobrana, ale paragon nie może być zapisany. Czy dokonać zwrotu pobranej płatności? Wybranie przycisku Tak pozwoli na zwrócenie środków na kartę. Po wybraniu opcji Nie, ponieważ karta została obciążona, należy wystawić dokument KW i zwrócić klientowi gotówkę.
Dotyczy wersji: 2022.1.1
Aktualizacja terminala, rozliczenie dnia W górnym menu programu Detal, obok przycisku Raport fiskalny widoczny jest przycisk Terminal płatniczy ING. Przycisk dostępny jedynie po wybraniu modelu: ING lub ING –  połączenie terminalowe. Po jego naciśnięciu pojawią się do wyboru dwie opcje:
 • Rozlicz dzień – na terminal zostanie wysyłane polecenie zatwierdzenia transakcji w systemie transakcyjnym.
 • Włącz aktualizację terminala – na terminal zostanie wysłane polecenie aktualizacji terminala.
Po uruchomieniu z programu aktualizacji terminala, należy poczekać aż urządzenie po aktualizacji będzie gotowe do pracy.
Uwaga
Grupa Terminal płatniczy ING widoczna jest w przypadku nowych instalacji. Dla istniejących instalacji użytkownik ma możliwość utworzenia grupy poprzez opcję Konfiguracja układu ekranu.

Przekształcenie Paragonu do Faktury Sprzedaży

Comarch ERP Optima Detal umożliwia utworzenie Faktury Sprzedaży do wystawionego wcześniej Paragonu. Operację tą może przeprowadzić wyłącznie operator, który w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników otrzymał takie prawo. Proces przekształcenia można wykonać na dwa sposoby:
 • I sposób:
W oknie płatności Paragonu dostępna jest funkcja  - jej wywołanie generuje okno Wystawianie faktury opisane poniżej. Faktura jest automatycznie tworzona dla kontrahenta określonego przy tworzeniu Paragonu (nie ma możliwości zmiany kontrahenta). Jeżeli podczas wystawiania Paragonu nie określono kontrahenta, należy to zrobić wystawiając FA.
 • II sposób:
Po zatwierdzeniu Paragonu można się posłużyć przyciskiem funkcyjnym  - Wystaw fakturę. Jego wywołanie generuje okno z listą Paragonów, które można przekształcić do Faktury Sprzedaży. Standardowo lista składa się z kolumn: Nr paragonu, Data wystawienia, Kod kontrahenta, NIP, Wartość brutto, Operator. W zależności od uprawnień, operator może zmienić wygląd listy (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się tutaj). W celu łatwego znalezienia odpowiedniego Paragonu okno zawiera opcję Szukaj – lista zawężana jest to pozycji zawierających określony ciąg znaków.
Okno funkcji Wystaw fakturę - liesta paragonów
 - po wybraniu Paragonu, funkcja Wystaw fakturę wywołuje okno umożliwiające wystawienie Faktury Sprzedaży. W oknie widoczne są pola: Nr faktury – nadawany automatycznie (bez możliwości zmiany) zgodnie z ustawieniami w Comarch ERP Optima (Konfiguracja firmy/ Detal/ Stanowiska, definicja FS na formularzu stanowiska), Kontrahent – jeżeli Paragon został wystawiony dla kontrahenta !NIEOKREŚLONEGO, operator musi wybrać kontrahenta z listy - , dla którego zostanie wystawiona Faktura Sprzedaży. W przeciwnym wypadku nie będzie można zatwierdzić FA. Jeżeli PA został wystawiony dla kontrahenta określonego, pole wyboru jest nieaktywne – nie można dokonać zmiany kontrahenta. Jest on zgodny z wybranym wcześniej na Paragonie. Osoba odbierająca – dane osoby upoważnionej do odbioru Faktury Sprzedaży pobierane automatycznie z karty Kontrahenta. W razie potrzeby użytkownik ma możliwość edycji pola. Opis – pole to umożliwia wprowadzenie opisu do Faktury Sprzedaży. Jeżeli został on uzupełniony wcześniej na Paragonie (poprzez przycisk Kontrahent i opis), to w oknie Wystawienie faktury pojawi się opis przeniesiony z Paragonu. Przeniesioną treść opisu można edytować. Data wystawienia – operator ma możliwość zdefiniowania daty wystawienia FA. W tym celu może posłużyć się dostępnym Kalendarzem. Anuluj – rezygnacja z wystawienia dokumentu. Zatwierdź – zapisanie Faktury na stałe. Drukuj – funkcja generuje wydruk Faktury Sprzedaży z jej automatycznym zatwierdzeniem.
Wystawianie Faktury Sprzedaży
Wystawienie Faktury do Paragonu w systemie Comarch ERP Optima Detal jest niemożliwe jeżeli:
 1. Istnieje już Faktura sprzedaży do danego Paragonu wystawiona na stanowisku detalicznym lub w programie Comarch ERP Optima.
 2. Na stanowisku detalicznym lub w programie Comarch ERP Optima przyjęto Zwrot do danego Paragonu.
 3. Paragon został anulowany w programie Comarch ERP Optima.
 4. Po 31.12.2019 Paragon zostanie wystawiony na kontrahenta o statusie podmiot gospodarczy bez numeru NIP lub ten numer  na Paragonie nie będzie zgodny z numerem NIP na tworzonej do Paragonu Fakturze, wówczas blokujemy zapis takiej Faktury. Przy próbie zapisu Faktury wyświetlany jest komunikat: Nie można zapisać dokumentu. Numer NIP na fakturze jest niezgodny z numerem NIP na paragonie
 

Kontrahenci

Dostęp do listy kontrahentów definiuje przycisk funkcyjny Kontrahent . Z tego poziomu operator ma możliwość wskazania kontrahenta, dla którego zostanie wystawiony dokument. Dla listy dostępne są opcje:
 • Szukaj – w pole można wpisać dowolny ciąg znaków. Po zatwierdzeniu przyciskiem Szukaj program zawęża listę kontrahentów zgodnie z wprowadzonym ciągiem. Pole wyszukiwania na liście kontrahentów umożliwia filtrowanie listy według numeru NIP. Po wpisaniu numeru, jeżeli kontrahenta nie ma na liście i użytkownik kliknie w przycisk Dodaj, numer NIP z pola wyszukiwania zostanie przeniesiony na dodawaną kartę.
 • Dodaj – umożliwia dodanie do bazy Comarch ERP Optima Detal nowego kontrahenta. Aby zatwierdzić formularz należy podać Kod i Nazwę kontrahenta – pola te są wymagane:
  • Kod – można wprowadzić 20 znakowy kod identyfikacyjny kontrahenta zawierający dowolny ciąg znaków. Kod musi posiadać unikalną wartość (w ewidencji nie mogą znajdować się dwaj kontrahenci o identycznym kodzie).
Uwaga
Po zatwierdzeniu formularza nie można zmienić wprowadzonego Kodu kontrahenta.
 
 • NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej można wprowadzić w postaci ciągu przy pomocy separatorów (kresek) lub bez – należy pamiętać, że musi on spełniać określony algorytm.
 • przycisk GUS – gdy numer NIP jest uzupełniony na formularzu, Użytkownik może pobrać nazwę oraz dane adresowe tego kontrahenta korzystając z przycisku GUS. Po wciśnięciu przycisku dane zostaną uzupełnione automatycznie. Do zapisu karty niezbędne jest uzupełnienie również kodu kontrahenta.Jeżeli z danym numerem NIP powiązana jest więcej niż jedna działalność, w programie zostanie wyświetlone okno, na którym należy wskazać podmiot, którego dane zostaną przeniesione na kartę.Dodatkowo jeśli wyszukiwany podmiot jest w stanie upadłości, likwidacji lub wykreślony, w dolnej części okna wyświetlana jest informacja o jego statusie.
Uwaga
Funkcjonalność jest dostępna tylko dla programów na gwarancji.
 
 • PESEL – pole przeznaczone na wprowadzenie numeru PESEL.
 • Nazwa – program pozwala na wprowadzenie nazwy kontrahenta składającej się z trzech linii po 50 znaków każda.
 • Dane adresowe:
  • Kod pocztowy, Nr domu, Nr lokalu – system nie posiada kontroli formatu dla tych danych (można wpisać dowolny ciąg znaków), dopuszczalne jest wprowadzenie maksymalnie 10 znaków w każdym z pól.
  • Poczta, Miasto, Ulica, Nr telefonu – program dopuszcza wprowadzenie 40 znaków w każdym z pól, w polu Nr telefonu dopuszczalne jest wpisanie 20 znaków.
  • Osoba odbierająca – imię i nazwisko przedstawiciela kontrahenta.
Formularz kontrahenta
 • Edytuj – funkcja umożliwia zmianę informacji dotyczących kontrahentów już istniejących w bazie, z wyjątkiem Kodu kontrahenta, którego dla istniejących już klientów nie można zmienić.
 • Wybierz i zamknij – powoduje przypisanie zaznaczonego kontrahenta do dokumentu i automatyczne zamknięcie okna. W przypadku Paragonu informacja o wybranym kontrahencie jest widoczna w sekcji Podsumowanie Paragonu.
 • Zamknij – zamknięcie okna bez wykonania akcji.
Lista kontrahentów
Standardowo lista składa się z kolumn Kod, Nazwa, Pesel, NIP, EAN, Miasto, Ulica, Miasto, Kraj, Telefon, Uwagi. W zależności od uprawnień, operator może zmienić wygląd listy (szczegółowe informacje tutaj). Jeśli w Comarch ERP Detal zostanie dodany kontrahent o takim samym numerze NIP jak kontrahent istniejący już w Comarch ERP Optima, ale z innymi danymi adresowymi, zostanie on zaimportowany do Comarch ERP Optima jako nowy kontrahent. Nie działa wówczas blokada sprawdzania występowania podobnych kontrahentów w Comarch ERP Optima.

Rabaty Kontrahenta

Jeżeli w Konfiguracji Comarch ERP Optima Detal, w sekcji Ustawienia ogólne  zaznaczono parametr Pobieraj rabaty kontrahenta to podczas sprzedaży na stanowisku detalicznym, po wybraniu kontrahenta na Paragon pobierane są rabaty lub ceny kontrahenta, zdefiniowane w programie Comarch ERP Optima. Rabaty liczone są w oparciu o cenę towaru przesłaną podczas synchronizacji do stanowiska. Przy każdorazowej zmianie Kontrahenta na Paragonie, upusty będą aktualizowane zgodnie z jego warunkami handlowymi ustalonymi w Comarch ERP Optima.
Uwaga
Jeżeli dla rabatu (typu stała cena) w Comarch ERP Optima ustawiona jest inna waluta niż "PLN", wówczas rabat taki nie będzie uwzględniany w Detalu.
Uwaga
Wprowadzenie rabatu poprzez funkcję Rabat pozycji lub Rabat paragonu spowoduje wykasowanie upustu Kontrahenta. Aby go przywrócić należy ponownie wybrać Kontrahenta na dokument.
Uwaga
W przypadku rabatów pobieranych z Comarch ERP Optima nie jest kontrolowany maksymalny rabat operatora.

W przypadku pracy z drukarką fiskalną w trybie On- Line, ze względu na pobieranie rabatów, wybór Kontrahenta na Paragon możliwy będzie tylko do momentu dodania pierwszej pozycji. Jeżeli wprowadzono już pozycje, a użytkownik chce skorzystać z warunków handlowych Kontrahenta należy wykonać storno lub anulować dokument i rozpocząć Paragon na nowo.

 

Kontrola stanów

Podczas sprzedaży w  programie Comarch ERP Optima Detal możliwa jest kontrola dostępności towarów i kaucji  w magazynie przypisanym do stanowiska. W zależności od ustawień w Konfiguracji Detalu/ Ustawienia ogólne sprzedaż ilości większej niż dostępna może być blokowana (parametr Kontrola stanów magazynowych) lub dopuszczalna, ale poprzedzona stosownym ostrzeżeniem (parametr  Informacja o brakach). Stan towaru/ kaucji w magazynie wyliczany jest zgodnie z następującym algorytmem: Ilość dostępna = N- X- Y gdzie: N - ilość dostępna na bieżący dzień w magazynie w Comarch ERP Optima, X - ilości na dokumentach wystawionych w Detalu na poszczególnych stanowiskach i nie wczytanych jeszcze do Comarch ERP Optima oraz Y- ilości na Paragonach będących w edycji na wszystkich stanowiskach w Detalu.
Uwaga
W przypadku Paragonów będących w edycji na innym stanowisku ostatnia pozycja nie jest uwzględniana podczas obliczania ilości dostępnej.
Kontrola dostępności towarów w magazynie dotyczy zarówno pozycji sprzedawanych w jednostce podstawowej, jak i pozycji, na których wybrano inną (pomocniczą) jednostkę miary. Algorytm stosowany do wyliczenia ilości dostępnych jest analogiczny jak opisano powyżej, ale dla pozycji występujących na dokumentach w jednostkach pomocniczych najpierw następuje odpowiednie przeliczenie ilości na jednostkę podstawową.
Uwaga
Braki w komunikatach zawsze wyrażone są w jednostce podstawowej towaru.
Jeżeli w Konfiguracji zaznaczono parametr Kontrola stanów magazynowych i towaru nie ma w magazynie lub ilość dostępna jest niewystarczająca, podczas wystawiania Paragonu program wygeneruje komunikat: Nie można dodać pozycji na paragon. Brak x,xxxx j.m. w magazynie. W efekcie towar nie zostanie dodany na Paragon. W przypadku, gdy towar jest dostępny w magazynie, ale w ilości mniejszej od 1 podczas próby dodania towaru na dokument pojawi się komunikat: Nie można dodać pozycji o ilości 1,0000. Pozostało 0,xxxx j.m. w magazynie. Proszę wpisać ilość spełniającą kryterium. Po zatwierdzeniu komunikatu pojawi się okno umożliwiające wpisanie mniejszej ilości. Jeżeli podczas zmiany ilości na pozycji wprowadzona zostanie liczba większa niż dostępna program wygeneruje komunikat: Nie można zmodyfikować pozycji. Brak x,xxxx j.m. w magazynie po czym zostanie wyświetlone okno zmień ilość w celu zmodyfikowania ilości lub wycofania się z tej akcji.
Uwaga
Kontrola dostępności działa zarówno dla towarów jak i kaucji, dlatego jeżeli brakuje kaucji powiązanej z towarem przez schemat opakowań, wówczas zarówno towar, jak i kaucja nie zostaną dodane na Paragon lub nie zostanie zmieniona ilość (w zależności od wykonywanej akcji).
Uwaga
Stany nie będą ponownie sprawdzane przy zatwierdzaniu dokumentu, dlatego jeśli w międzyczasie sprzedano towar na innym stanowisku lub został on wydany w Comarch ERP Optima, mogą pojawić się braki podczas synchronizacji.
Jeżeli w Konfiguracji zaznaczono parametr Informacja o brakach i w magazynie brak towaru/kaucji lub ilość dostępna jest niewystarczająca użytkownik podczas sprzedaży otrzyma informację: Brak x,xxxx j.m. W magazynie. Mimo to możliwe będzie dodanie towaru.

Sprawdzanie stanów na żądanie

Oprócz bieżącej kontroli stanów podczas dodawania towaru na dokument lub podczas zmiany ilości/wartości pozycji, możliwe jest również sprawdzanie stanów na żądanie w  magazynie własnym oraz w innych magazynach. Stany dowolnego towaru/ kaucji można sprawdzić za pomocą przycisku funkcyjnego Sprawdź stan, który należy dodać w sekcji Przyciski na oknie sprzedaży. Przycisk ten jest ponadto dostępny z poziomu okna Lista towarów/ Lista kaucji.  Przycisk funkcyjny  wywołuje okno, w którym po wyszukaniu towaru/ kaucji wyświetlany jest aktualny stan na magazynie przypisanym do danego stanowiska oraz na innych magazynach, o ile operator w Comarch ERP Optima w Konfiguracji programu/ Detal/ Funkcje Pracowników  ma włączony parametr Podgląd stanu na wszystkich magazynach. Jeżeli funkcja sprawdzania stanu zostanie wywołana z poziomu Paragonu, w oknie Stan magazynowy domyślnie podpowie się stan pozycji, na której aktualnie znajduje się kursor (z możliwością wyszukania i sprawdzenia innego kodu).
Okno Stan magazynowy wywołane przyciskiem funkcyjnym Sprawdź stan

Funkcja Sprawdź stan wywołana z poziomu Listy towarów lub Listy kaucji umożliwia sprawdzenie stanu dla pozycji, na której aktualnie ustawiony jest kursor. Po wybraniu przycisku pojawi się okno ze stanami wybranego towaru.

Uwaga
Wyliczony stan jest aktualny tylko na dany moment, przy ponownym wyświetleniu zostanie wyliczony na nowo..

KASA

W module Comarch ERP Optima Detal dostępne są opcje przyjmowania wpłat i rejestrowania wypłat.

Wpłata

 wystawianie dokumentów KP - po wciśnięciu przycisku wyświetlane jest okno, gdzie można wprowadzić kwotę zapisu oraz jego opis. Możliwe jest również wystawienie dokumentu KP na kontrahenta wybranego z listy. W dolnej części okna widoczne są przyciski odpowiadające poszczególnym formom płatności. Wciśnięcie przycisku (po wprowadzeniu kwoty) spowoduje uaktywnienie przycisku Zakończ powodującego zatwierdzenie zapisu kasowego:
 • zapis jest tworzony w bieżącym raporcie kasowym, w rejestrze skojarzonym z wybraną formą płatności,
 • zapis jest tworzony zawsze z datą bieżącą,
 • zapis jest tworzony na kontrahenta !Nieokreślonego! lub kontrahenta wybranego z listy,
 • numer zapisu jest zgodny ze schematem określonym w konfiguracji Comarch ERP Optima (Konfiguracja firmy/ Detal/ Stanowiska, na karcie stanowiska pole Definicja KP).
Drukuj – podczas wprowadzania dokumentu KP/ KW istnieje możliwość wydruku kwitu (wydruk kierowany jest na drukarkę ustawioną w systemie operacyjnym jako domyślna).
Okno wpłaty
Opcja jest aktywna jeśli w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników operator otrzymał prawo do wykonywania wpłaty do kasy.

Wypłata

 wstawianie dokumentów KW - zasady wystawiania dokumentów KW są identyczne jak w przypadku dokumentów KP.
Okno wypłaty
Opcja jest aktywna jeśli w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników operator otrzymał prawo do wykonywania wypłaty z kasy.

Stan kasy

Operator, który w Comarch ERP Optima (Konfiguracja programu/ Detal/ Funkcje Pracowników) ma włączony parametr Podgląd stanu kasy poprzez przycisk  ma dostęp do informacji dotyczących stanu kasy dla Operatora/ Stanowiska w rozbiciu na poszczególne formy płatności zdefiniowane w Comarch ERP Optima (Konfiguracja firmy/ Detal/ Stanowiska, formy płatności dla detalu). Uprawnienia pracownika zdefiniowane w Comarch ERP Optima (Konfiguracja programu/ Detal/ Funkcje Pracowników) zezwalają na dostęp do:
 • Podgląd dokumentów własnych – płatności związanych wyłącznie z aktualnie zalogowanym operatorem,
 • Podgląd dokumentów wszystkich – stanu kasy w odniesieniu do stanowiska lub operatora.
Okno stanu kasy

Raport fiskalny

- funkcja umożliwia wydrukowanie raportu dobowego/ okresowego na drukarce fiskalnej. W zależności od otrzymanego prawa do wykonywania Raportu fiskalnego/ Raportu okresowego (Konfiguracja programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników)  użytkownik może wykonać:
Raport fiskalny
Raport okresowy – wykonywany jest w przedziale czasowym zdefiniowanym przez użytkownika:
Raport okresowy
Funkcja jest dostępna jest tylko w przypadku, gdy w konfiguracji Comarch ERP Optima Detal została zdefiniowana drukarka fiskalna.

Okno wystawiania paragonu

Jeśli w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima Detal/Ustawienia ogólne/Liczba otwartych paragonów jest równa 1, wówczas po zalogowaniu widoczne jest od razu okno wystawiania paragonu.
Uwaga
Podczas pracy z jednym paragonem nie jest dostępna funkcja: Przełącz paragon.
Wszystkie sekcje okna Paragonu (Paragon, Podsumowanie Paragonu, Wyszukiwanie, Lista towarów, Przyciski – funkcyjne/ towarów, Klawiatura) są pomocne przy wystawianiu Paragonów. Natomiast cała logika działania programu opiera się na opisanych poniżej Przyciskach funkcyjnych. W zależności od ustawienia dla drukarki fiskalnej w Konfiguracji Detalu (okno startowe programu, przycisk Zaloguj do konfiguracji) – moduł może współpracować z drukarką w trybie off-line lub on‑line. Wybrany sposób pracy znacząco wpływa na dostępne funkcje i sposób ich działania.
Wybór trybu współpracy Comarch ERP Optima Detal z drukarką fiskalną (on-line/off-line)

Obsługa opakowań zwrotnych

Obsługa opakowań zwrotnych

W Comarch ERP Optima Detal użytkownik ma możliwość obsłużenia sprzedaży towarów wraz z opakowaniami zwrotnymi, wprowadzania na dokument kaucji niepowiązanych z towarem, jak również możliwość przyjęcia zwrotu kaucji od klienta.

Sprzedaż towarów z kaucją

W przypadku, gdy na Paragonie występują kaucje okno Paragonu podzielone będzie na dwie części: część z pozycjami towarowymi oraz część z pozycjami kaucyjnymi. Jeżeli na Paragonie nie zostanie dodana żadna pozycja związana z opakowaniami, wówczas część Kaucje będzie niewidoczna. Kaucje mogą być dodawane na Paragon na trzy sposoby:
 1. automatycznie – jeśli towar, który wybrano do sprzedaży miał w Comarch ERP Optima przypisany schemat opakowań,
 2. poprzez wybranie opakowania z listy kaucji wywoływanej za pomocą przycisku  ,
 3. poprzez wpisanie i potwierdzenie klawiszem <ENTER> kodu kaucji w sekcji Wyszukiwanie.
Uwaga
Opakowania zwrotne można wprowadzać na dokument tylko w ich jednostce podstawowej.
Paragon z kaucjami

W przypadku kaucji powiązanych z towarem za pomocą schematu opakowań, jeżeli zmieniona zostanie ilość lub jednostka miary towaru, opakowania zwrotne zostaną automatycznie przeliczone. Analogicznie po usunięciu towaru powiązanego z opakowaniem zwrotnym, kaucja również zostanie usunięta.

Uwaga
Zmiana pozycji powiązanej z kaucją zawsze powoduje ponowne przeliczenie kaucji. Dlatego wszelkie zmiany wykonane uprzednio na pozycji kaucyjnej nie zostaną w takim przypadku zachowane.
Uwaga
Udzielenie Rabatu pozycji lub Rabatu paragonu nie będzie dotyczyć kaucji.
Jeżeli program pracuje z drukarką fiskalną w trybie On-line opakowania zwrotne nie będą dodawane na paragon fiskalny od razu, tak jak jest to w przypadku towarów. Będą one drukowane dopiero po zakończeniu paragonu w części niefiskalnej. Z tego powodu w sekcji Kaucje wyjątkowo działał będzie przycisk Usuń pozycję. Nie będzie natomiast możliwe wykonanie Storna pozycji będącej kaucją
Uwaga
Storno pozycji towarowej powiązanej z kaucją oraz Storno paragonu powoduje, że kaucje są odpowiednio usuwane.

Płatności do kaucji

Jeżeli na Paragonie występują opakowania zwrotne wartość do zapłaty będzie wyliczana jako suma wartości pozycji towarowych oraz pozycji kaucyjnych. W przypadku płatności różnymi formami płatności, najpierw tworzone są zapisy związane z paragonem (płatność za towar), a następnie płatności związane z kaucjami.
Przykład
Wystawiono Paragon na kwotę 320 zł (kwota zawiera 20 zł kaucji). Klient wpłaca 100 zł gotówką, a resztę przelewem. Płatności po zaimportowaniu dokumentów do Comarch ERP Optima będą wyglądać następująco:
 1. Powstanie rozliczony zapis kasowy gotówkowy do Paragonu na kwotę 100 zł,
 2. Powstanie zdarzenie w Preliminarzu płatności za Paragon w kwocie 200 zł, z formą płatności przelew,
 3. Powstanie zdarzenie w Preliminarzu płatności za Kaucje na kwotę 20 zł, z formą płatności przelew.
Uwaga
Jeżeli na Paragonie występować będą tylko Kaucje próba zapłaty za Paragon zakończy się komunikatem: Nie można dokonać zapłaty ponieważ na paragonie znajdują się tylko kaucje.

Przyjęcie kaucji

Oprócz sprzedaży towarów z kaucją w programie Comarch ERP Optima Detal możliwe jest także przyjęcie kaucji od klienta na dokumencie Przyjęcia kaucji (PKA). Numerację dokumentów PKA Użytkownik ustalić powinien w Comarch ERP OptimaKonfiguracja firmy/ Detal/ Stanowiskapolu Definicja PKA. W przypadku, gdy w Konfiguracja firmy/ Detal/ Stanowiska  nie ustalono schematu numeracji dla dokumentów PKA, podczas próby utworzenia takiego dokumentu pojawi się komunikat: Nie ustawiono schematu numeracji dla dokumentu przyjęcia kaucji. Aby wystawić dokument PKA w Comarch ERP Optima Detal należy w oknie sprzedaży wybrać przycisk funkcyjny Przyjęcie kaucji . Po wybraniu tej opcji okno Paragonu przełączy się w tryb Przyjęcie kaucji. Należy dodać na dokument przyjmowane opakowania zwrotne wybierając je z listy kaucji wywoływanej za pomocą przycisku Lista kaucji lub wprowadzając kod kaucji w sekcji Wyszukiwanie. Dla Przyjęcia kaucji działają następujące klawisze funkcyjne:
 • Lista kaucji – możliwość wybrania kaucji z listy,
 • Kontrahent – możliwość wskazania konkretnego kontrahenta,
 • Usuń pozycję – kasowanie pozycji z PKA,
 • Zmień ilość – możliwe wprowadzenie ilości zwracanych opakowań,
 • Zmień cenę – możliwe wpisanie nowej ceny,
 • Anuluj PKA – umożliwia wycofanie się z dokumentu,
 • Zakończ – rozlicza dokument PKA domyślną formą płatności,
 • Zapłać – otwiera okno płatności z dostępnymi formami płatności.
W oknie zapłaty dostępna jest opcja Drukuj – po jej wybraniu dokument PKA zostanie wydrukowany na zwykłej drukarce.
Uwaga
Na dokumencie PKA nie można stornować pozycji, udzielać rabatów, ani przełączać paragonów.
Po zatwierdzeniu dokumentu okno Przyjęcie kaucji przełączy się z powrotem w tryb wystawiania Paragonu.

Zmiany kasowe

Aby ułatwić Użytkownikom Comarch ERP Optima Detal rozliczanie kasjerów pracujących na stanowisku w programie dostępna jest funkcjonalność rejestrowania i rozliczania zmian.

Otwarcie zmiany

Jeśli w Konfiguracji Detalu/ Ustawienia ogólne zaznaczono parametr Otwarcie/ zamknięcie zmian, operator logujący się do programu ma prawo do otwarcia zmiany (w Comarch ERP Optima Konfiguracja programu/ Detal/ Funkcje pracowników) oraz nie została jeszcze otwarta zmiana, podczas logowania pojawi się okno Otwarcie zmiany.
Otwarcie zmiany
W oknie wyświetlana jest aktualna kwota na stanowisku (jest to kwota przeniesienia z poprzednio zamkniętej zmiany). Operator otwierający zmianę może dokonać dodatkowej wpłaty gotówki wprowadzając odpowiednią wartość w polu Wpłata początkowa. Na oknie otwarcia zmiany dostępne są przyciski: Zatwierdź – zmiana jest otwierana zgodnie z wprowadzonymi kwotami (Aktualna kwota na stanowisku + Wpłata początkowa), a operator zostaje zalogowany do okna sprzedaży. Anuluj – wycofanie się z otwarcia zmiany. Po wybraniu opcji anuluj kasjer zostanie zalogowany do programu, ale nie będzie miał możliwości wystawiania dokumentów. Utwórz KP – możliwe utworzenie dokumentu KP na kwotę wprowadzoną w polu Wpłata początkowa. Na dokumencie KP utworzonym podczas otwarcia zmiany pojawi się opis Wpłata przy rozpoczęciu zmiany. Jeżeli dodatkowa wpłata, jaką otrzymał kasjer, została wprowadzona wcześniej w Comarch ERP Optima, wówczas po wpisaniu tej kwoty w pole Wpłata początkowa należy wcisnąć przycisk Zatwierdź. W przeciwnym wypadku KP zostanie przesłane do systemu Comarch ERP Optima, więc wpłata do kasy będzie zdublowana.
Uwaga
Jeżeli zmiana nie została otwarta operatorzy nie posiadający prawa do jej otwarcia nie będą mogli zalogować się do programu. Podczas próby logowania pojawi się komunikat Operator nie ma prawa do otwarcia zmiany.
Uwaga
W przypadku, gdy data bieżąca jest późniejsza niż data ostatnio otwartej (nie zamkniętej) zmiany, podczas logowania pojawi się informacja: Aktualnie otwarta jest zmiana nr ……… z dnia RRRR-MM-DD.

Po otwarciu zmiany można realizować sprzedaż na stanowisku. Wszyscy operatorzy logujący się do programu pracują na tej samej zmianie do momentu jej zamknięcia.

Zamknięcie zmiany

Aby rozliczyć zmianę należy wybrać przycisk , który wywołuje okno podsumowujące aktualną zmianę. Prawo do zamknięcia zmiany mają wyłącznie operatorzy, którym w Konfiguracji programu/ Detal/ Funkcje Pracowników zaznaczono parametr Zamknięcie zmiany.
Zamknięcie zmiany
Okno zamknięcia zmiany zawiera podsumowanie transakcji wykonanych od momentu otwarcia zmiany. W nagłówku okna widnieje nr kolejny zmiany wraz z datą oraz godziną otwarcia. Okno podzielono na dwie części - Sprzedaż oraz Wpłaty i wypłaty, gdzie:
 • Sprzedaż – wartość sprzedaży towarów i usług na Paragonach,
 • Kaucje – kwoty przyjęte – wartość kaucji z Paragonów,
 • Kaucje – kwoty wydane – wartość kaucji z dokumentów przyjęcia kaucji PKA,
 • Kwota z przeniesienia – kwota zamknięcia poprzedniej zmiany,
 • Wpłata początkowa – wpłata dokonana podczas otwarcia zmiany,
 • Płatności dokumentów – zestawienie płatności wynikające z transakcji PA (paragonów) i  PKA (przyjęcia kaucji) w rozbiciu na formy płatności,
 • Wpłaty KP – podsumowanie wartości z dokumentów KP,
 • Wypłaty KW – podsumowanie wartości z dokumentów KW,
 • Gotówka w kasie – suma gotówki w kasie z uwzględnieniem stanu na otwarcie zmiany, płatności nieodroczonych o typie gotówka, oraz dokumentów KP, KW.
Przykład
Zmiana nr 3/2009 z dnia 21-10-2009 została otwarta ze stanem kasy = 350,00 zł (300,00 zł kwota z przeniesienia + 50,00 zł wpłata początkowa). W trakcie trwania zmiany zrealizowano sprzedaż towarów, usług i kaucji na łączną kwotę 509,50 zł (sprzedaż 459,50 zł + sprzedaż kaucji 50,00 zł) oraz przyjęto kaucji za kwotę 30,00 zł. Ostateczny utarg wyniósł zatem = 479,50 zł (509,50 zł – 30,00 zł) – co będzie równe wartości podsumowującej tabelkę płatności  . Na stanowisku wykorzystywane są 4 różne formy płatności: Gotówka, Przelew, Karta oraz Bon. Z czego: Gotówka, Karta oraz Bon to formy płatności, które (w Comarch ERP Optima Konfiguracja firmy/ Kasa i Bank/ Formy płatności) mają ustalony nieodroczony termin płatności (0 dni) oraz typ – gotówka. Formy płatności z terminem nieodroczonym o typie gotówka będą liczone jako gotówka przyjęta/wydana do/z kasy. W trakcie zmiany 3/2009 przyjęto: Gotówką 20,00 zł Przelewem  300,00 zł Kartą 59,50 zł Bonem 100,00 zł Suma płatności to 479,50 zł, ale przelew 300,00 zł jako płatność odroczona nie będzie wliczony w stan gotówki w kasie- stąd otrzymujemy 179,50 zł (479,50 zł – 300,00 zł). Dodatkowo w trakcie zmiany 3/2009 przyjęto wpłaty na łączną kwotę 50,00 zł, oraz zrealizowano wypłaty z kasy na łączną kwotę 150,00 zł, co w ostatecznym rozrachunku daje wypłatę = 100,00 zł (50,00 zł KP – 150,00 zł KW). Gotówka w kasie = stan otwarcia zmiany + suma płatności nieodroczonych o typie gotówka +/‑ wpłaty/wypłaty. Zatem w przykładzie otrzymamy: Gotówka w kasie = 350,00 zł + 179,50 zł – 100,00 zł (wypłaty)
 • Wypłata końcowa – z poziomu okna przed zamknięciem zmiany można wypłacić część lub całość kwoty (Gotówka w kasie) wybierając przycisk Wypłata. Otwierane jest wówczas okno analogiczne jak przy otwarciu zmiany, w którym należy podać wypłacaną kwotę i zatwierdzić wypłatę.
Wypłata końcowa
Z poziomu okna możliwe jest również wygenerowanie dokumentu KW na kwotę wprowadzoną w polu Wypłata końcowa z opisem Wypłata przy zakończeniu zmiany. Po wypłaceniu gotówki okno wypłaty zostanie zamknięte, a na raporcie zmianowym w polu Wypłata końcowa pojawi się odpowiednia wartość.
 • Pozostaje – w polu pozostaje pojawia się ostateczny stan kasy, a zatem wartość Gotówki w kasie pomniejszona o wartość Wypłaty końcowej. 
Raport zmianowy można wydrukować wybierając przycisk  na drukarce zwykłej lub fiskalnej (jeżeli w Konfiguracji Detalu/ Ustawienia ogólne zaznaczono parametr Drukowanie raportów zmianowych na drukarce fiskalnej). - po wybraniu przycisku dostępnego w oknie zmiana jest zamykana, po czym następuje wylogowanie operatora z programu. Kwota zamknięcia zostanie wyświetlona jako Aktualny stan kasy podczas otwarcia kolejnej zmiany. Lista zamkniętych zmian oraz szczegółowe raporty operatorów dostępne są po wybraniu opcji Zestawienia/ Zmiany (co zostało szerzej opisane w rozdziale 6.2.3.  „Zestawienie zmian kasowych”).  - wybranie opcji Anuluj zamyka okno rozliczenia zmiany. Wszelkie akcje wykonane w celu zamknięcia zmiany (Wypłata końcowa, dokument KW) zostaną anulowane.

Kaucje

Aby możliwa była sprawna obsługa kaucji w programie Comarch ERP Optima Detal, w oknie sprzedaży można umieścić przycisk funkcyjny Lista kaucji, który umożliwi wywołanie listy opakowań zwrotnych w dodatkowym oknie. Lista jest przydatna podczas sprzedaży towarów z opakowaniami zwrotnymi, zwłaszcza jeżeli w Comarch ERP Optima nie powiązano towarów z kaucjami za pomocą schematów opakowań. Listę kaucji można również wykorzystywać podczas tworzenia dokumentu Przyjęcia kaucji od klienta. W oknie opakowań dostępne są kolumny Kod, Nazwa, Nr katalogowy, Kod EAN, Cena, VAT, Dostawca, Opis, JM (jednostka miary) – użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami ma możliwość wyboru wyświetlanych kolumn (więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj). Lista kaucji jest przenoszona do Comarch ERP Optima Detal podczas synchronizacji zgodnie z informacjami zdefiniowanymi po stronie Comarch ERP Optima.
Lista kaucji
W oknie dostępne są przyciski:
 • Wybierz – zaznaczone opakowanie zwrotne dodawane jest na Paragon/ Przyjęcie kaucji, okno pozostaje aktywne.
 • Wybierz i zamknij – zaznaczone opakowanie zwrotne dodawane jest na Paragon/ Przyjęcie kaucji, okno zostaje zamknięte.
 • Zamknij – okno jest zamykane bez wykonania żadnej akcji.
 • Szukaj – w pole można wpisać dowolny ciąg znaków. Po zatwierdzeniu przyciskiem Szukaj program zawęża listę opakowań zwrotnych do takich, które zawierają podany ciąg.
 • Sprawdź stan umożliwia sprawdzenie stanu dla pozycji, na której aktualnie ustawiony jest kursor. Po wybraniu przycisku pojawi się okno ze stanami wybranego opakowania zwrotnego.

Wyszukiwanie

Sekcja umożliwia dodawanie towarów na Paragon. Jeżeli sprzedaż odbywa się z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych warto aktywować parametr Kursor zawsze w polu wyszukiwania, dostępny w Opcjach ogólnych  konfiguracji układu ekranu . Wówczas bez względu na wykonaną akcję kursor wraca do pola edycyjnego, gdzie wpisywany jest kod towaru:
Kursor zawsze w polu wyszukiwania
  Operacja dodawania pozycji na Paragon z wykorzystaniem sekcji Wyszukiwanie odbywa się poprzez wprowadzenie poprawnego kodu towaru i zatwierdzenie go przyciskiem <Enter> lub ikoną . Wpisanie błędnego kodu skutkuje komunikatem: Nie znaleziono towaru. Użytkownik może wczytywać w polu edycyjnym zarówno domyślny kod EAN produktu, jak i kody dodatkowe przypisane do towaru w Comarch ERP Optima na zakładce [Jednostki i kody]. Po wczytaniu i zatwierdzeniu kodu na Paragon zostanie wprowadzona pozycja z jednostką miary przypisaną do danego kodu oraz ceną wyliczoną zgodnie z przelicznikiem określonym w definicji jednostki na towarze. Ponadto w sekcji jest możliwa obsługa 13-znakowych kodów wagowych za pomocą czytnika kodów kreskowych. Obsługiwane kody wagowe z prefiksem 27 lub 29. Aby obsługa była możliwa karta towaru w Comarch ERP Optima Detal powinna posiadać 4-cyfrowy kod EAN. Odczytywany za pomocą czytnika kod wagowy zawiera ten 4-cyfrowy kod EAN, po nim identyfikowana jest odpowiednia karta towaru i pozycja jest wprowadzana na paragon.  Kod wagowy zawiera również wagę towaru, która zostanie wpisana do pola Ilość dla wprowadzonej pozycji na paragonie.

Sprzedaż usług złożonych

Funkcjonalność usług złożonych, dostępna dotychczas w Comarch ERP Optima i polegająca na automatycznym generowaniu dokumentów rozchodowych (RW) dla składników usługi złożonej, została udostępniona również w module Detal. Dokumenty magazynowe są generowane podczas synchronizacji dokumentów do Comarch ERP Optima w zależności od konfiguracji stanowiska detalicznego. Rozchód Wewnętrzny jest tworzony dla domyślnej receptury usługi złożonej. W przypadku braku receptury domyślnej dokument RW nie zostanie utworzony. Konfiguracja Aby uruchomić funkcjonalność, należy zaznaczyć parametr Dodaj składniki usług złożonych, który jest dostępny w ustawieniach stanowiska w Comarch ERP Optima (Konfiguracja/ Firma/ Detal/ Stanowiska). W zależności od ustawień parametrów dotyczących dokumentów magazynowych, podczas synchronizacji dokumenty będą generowane w następujący sposób:  - podczas synchronizacji wygenerowane zostaną dokumenty magazynowe – WZ dla towarów oraz RW dla składników usługi złożonej (pod warunkiem, że usługa posiada domyślną recepturę). W przypadku braku składników na magazynie dokument nie zostanie utworzony, a w logu synchronizacji wyświetli się informacja o brakach.  - w przypadku takiej konfiguracji dokumenty magazynowe nie zostaną utworzone, jednak na paragon zostanie przeniesiona informacja o recepturze usługi złożonej. Dzięki temu podczas ręcznego generowania dokumentów magazynowych w Comarch ERP Optima zostanie utworzone zarówno Wydanie Zewnętrzne, jak i Rozchód Wewnętrzny. Jeżeli w programie Comarch ERP Optima w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu paragony mają zaznaczoną opcję pobranie, podczas synchronizacji dokumentów z Detalu sprawdzane będą stany magazynowe dla składników usługi złożonej, która jest na paragonie.  - dokumenty magazynowe nie zostaną utworzone, a na dokumencie handlowym nie będzie informacji o składnikach usługi złożonej.
Uwaga
Jeżeli w konfiguracji Detalu włączono kontrolę stanów magazynowych lub informację o brakach, podczas sprzedaży usług złożonych nie są sprawdzane stany magazynowe dla składników tej usługi. O braku towarów użytkownik zostanie poinformowany podczas synchronizacji dokumentów do Comarch ERP Optima.
Uwaga
Jeśli w Detalu został skorygowany dokument posiadający usługę złożoną, aby zwrócić składniki usługi na magazyn należy wykonać ręczną korektę do RW w Comarch ERP Optima.
 

Przekazanie rachunku

Jeżeli operator pracujący na stanowisku ma otwarte Paragony i z jakiegoś powodu nie może osobiście zrealizować do końca sprzedaży ma możliwość przekazania paragonów (wszystkich bądź wybranych) innemu użytkownikowi.
Uwaga
Podczas pracy z jednym paragonem nie jest dostępna funkcja Przekazywania paragonów.
Przekazanie paragonów odbywa się za pomocą przycisku funkcyjnego , dlatego aby możliwe było korzystanie z funkcji z poziomu okna sprzedaży należy umieścić przycisk Przekaż paragony w wykorzystywanej podczas pracy sekcji przycisków.
Uwaga
Przycisk Przekaż paragony jest aktywny tylko w przypadku, gdy:
 • zalogowany operator ma prawo do przekazywania paragonów (w Comarch ERP OptimaKonfiguracji programu/ Detal/ Funkcje Pracowników zaznaczono opcję Przekazanie paragonów), oraz
 • na stanowisku zalogowany jest więcej niż jeden operator (funkcja Przeloguj).
Przekazać paragony użytkownik może zarówno podczas edycji Paragonu wybierając przycisk Przekaż paragony w oknie sprzedaży lub po wybraniu opcji Przełącz paragon w oknie wyboru Paragonu, gdzie również dostępny jest przycisk Przekaż paragony. Po wybraniu opcji przekazania rachunku innemu operatorowi pojawia się okno z otwartymi Paragonami operatora. Spośród otwartych Paragonów można wybrać konkretne, które mają zostać przekazane innemu użytkownikowi.  Wybrane Paragony na liście będą wyróżnione czerwoną czcionką. Oprócz wskazania Paragonów do przekazania, należy również wybrać operatora, który ma je kontynuować. Można to uczynić wprowadzając kod operatora w polu  Operator   lub za pomocą przycisku Wybierz, który wywołuje okno z listą operatorów. Po wybraniu operatora przejmującego wskazane do przekazania Paragony należy wcisnąć przycisk Przekaż. Po tej akcji Paragony zostaną przekazane wybranemu użytkownikowi, a program powróci do okna wyboru Paragonu.
Okno przekazania paragonów
Jeżeli operator ma otwarte Paragony, których nikomu nie przekazał podczas próby wylogowania z programu pojawi się okno z komunikatem: Czy chcesz przekazać otwarte paragony innemu operatorowi? w oknie komunikatu dostępne są przyciski:
 • Przekaż paragony – wywołuje okno Przekazania paragonów,
 • Anuluj paragony – w następstwie otwarte Paragony będą anulowane,
 • Anuluj – wycofanie akcji Wyloguj.
Uwaga
Po przekazaniu Paragonu – operator, który przejął i zakończył wystawianie dokumentu będzie widniał w kolumnie Operator w Zestawienia/ Paragony. Analogicznie płatność do Paragonu będzie przypisana do tego operatora.