Nowości i zmiany w wersji 2018.0.1

Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

 1. Aktualne wskaźniki. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia 
  • Najniższe wynagrodzenie dla etatu: 2100 zł (od 1.01.2018)
  • Minimalna stawka godzinowa dla umów: 13,70 zł (od 1.01.2018)
  • Przeciętne wynagrodzenie: 4220,69 zł (od 1.09.2017)
  • Minimalne wynagrodzenie ucznia I roku: 168,83 zł (od1.09.2017)
  • Minimalne wynagrodzenie ucznia II roku: 211,03 zł (od 1.09.2017)
  • Minimalne wynagrodzenie ucznia III roku: 253,24 zł (od 1.09.2017)
  • Wskaźnik waloryzacji: 100,00% (od 1.10.2017)
  • Współczynnik ekwiwalentu: 20,92 (od 1.01.2018) 
 2. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. z 2017, poz. 1747). Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2017 r. (M.P. 2017, poz. 811). Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2017 r. (M.P. 2017 poz. 836).
 3. Indywidualny rachunek składkowy ZUS. W związku z wprowadzeniem zmian w przekazywaniu składek do ZUS od 1.01.2018 r. na formularzu ZUS (Ogólne/Inne/Urzędy) umożliwiono odnotowanie numeru indywidualnego rachunku składkowego przedzielonego płatnikowi przez ZUS. W sekcji Indywidualne rachunki bankowe należy wprowadzić numer indywidualnego rachunku składkowego, na który będą przekazywane składki za pracowników oraz dodatkowe indywidualne rachunki składkowe dla poszczególnych właścicieli, jeśli opłacają składki tylko za siebie. Numer indywidualnego rachunku składkowego dla ZUS DRA dla pracowników można wprowadzić także w kreatorze uruchamianym przy tworzeniu firmowej bazy danych. Domyślnie na formularzu ZUS jest dostępna pozycja dotycząca indywidualnego rachunku dla ZUS DRA dla pracowników. Jeśli właściciel ma tworzoną indywidualną DRA należy za pomocą  przycisku  dodać indywidualny rachunek składkowy dla ZUS DRA dla właściciela.
  Uwaga
  Przelewy do ZUS z datą 01.01.2018 lub późniejszą powinny być eksportowane jako przelewy zwykłe. W przypadku korzystania z formatów definiowalnych, na formularzu banku na zakładce [Dodatkowe] w polu Format eksportu dla przelewów do ZUS należy wskazać format taki, jak dla przelewów zwykłych.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy              o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 1027).
 4. Naliczanie składek na FGŚP. Wprowadzono zmiany w naliczaniu składek na FGŚP za pracowników spokrewnionych z pracodawcą oraz osoby współpracujące w związku ze zmianą przepisów, która weszła w życie 5 września 2017 r.:  
  • W wypłatach pracowników mających ustawiony kod pokrewieństwa z pracodawcą dla wypłat naliczanych od września 2017 roku będzie naliczana składka na FGŚP.
  • W przypadku osób współpracujących zgłoszonych do ubezpieczenia składka na FGŚP powinna być naliczana jedynie, gdy ta osoba jest dodatkowo zatrudniona na podstawie umowy o pracy. Podczas dodawania osoby współpracującej, dla której ustawiono kod tytułu ubezpieczenia 0511xx lub 0545xx, w momencie zapisu formularza danych kadrowych w polu Nie naliczać składek na FGŚP automatycznie jest ustawiana data zwolnienia z opłacania składek na FGŚP zgodna z pierwszym dniem miesiąca zatrudnienia. Konwersja bazy danych do wersji 2018.0 powoduje zmianę daty, od kiedy przysługuje zwolnienie z opłacania składek na FGŚP dla osób współpracujących na datę zgodną z pierwszym dniem miesiąca z daty zatrudnienia, jeśli data zapisana wcześniej jest późniejsza niż data zatrudnienia. Przy powyższym ustawieniu parametru Nie naliczać składek na FGŚP składka nie będzie naliczana. Jeśli osoba współpracująca ma zawartą umowę o pracę i w związku z tym powinna mieć naliczaną składkę na FGŚP należy zmienić ustawiony okres zwolnienia z FGŚP na datę osiągnięcia 55/60 lat.  
 5. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2017, poz. 1557).
 6. Kontrola limitu zasiłku opiekuńczego. Wprowadzono kontrolę limitu 14/60 dni w roku dla zasiłku opiekuńczego. Podczas wprowadzania nieobecności Urlop opiekuńczy (zasiłek) na formularzu nieobecności wyświetlana jest informacja o wykorzystanej do tej pory łącznej liczbie dni urlopu opiekuńczego w danym roku oraz liczbie dni wykorzystanych w związku z opieką nad osobą inną niż dziecko do 14 lat. Do limitu 14/60 dni urlopu opiekuńczego są wliczane także dni urlopu opiekuńczego wpisane jako bilans otwarcia nieobecności ZUS na formularzu pracownika na zakładce [6. Inne informacje], jeśli w polu Informacje na dzień jest podana data z roku, zgodnego z datą od wprowadzanej nieobecności. Dodatkowo podczas zapisu formularza nieobecności typu Urlop opiekuńczy (zasiłek), która powodowałaby przekroczenie limitu 60 i/lub 14 dni pojawi się odpowiedni komunikat z możliwością wyboru przez Użytkownika, czy cały okres nieobecności ma być zapisany jako urlop opiekuńczy,  czy ma zostać podzielona i na dni powodujące przekroczenie limitu ma być wprowadzona nieobecność usprawiedliwiona niepłatna. Podczas seryjnego wstawiania nieobecności w trybie automatycznym w razie wpisania nieobecności Urlop opiekuńczy (zasiłek) w wymiarze, który spowodowałby przekroczenie limitu 60 i/lub 14 dni, nieobecność nie zostanie dodana, a w logu pojawi się odpowiednia informacja. Podczas importu nieobecności z arkusza Excel, z Comarch ERP Migrator oraz e-Zwolnień z PUE nie ma kontroli limitu dni zasiłku opiekuńczego.
 7. Dodatki okresowe w podstawie zasiłku. Umożliwiono uwzględnianie w podstawie zasiłku ostatniego wypłaconego dodatku okresowego (okres wypłaty co 2, 3, 4, 6 miesięcy) danego typu w podwójnej wysokości, gdy do dnia liczenia podstawy zasiłku, nie został jeszcze wypłacony dodatek okresowy należny za okres poprzedzający miesiąc, w którym zaczyna się zwolnienie chorobowe. Nowy sposób wliczania dodatków okresowych do podstawy zasiłków jest oparty na parametrze. W konfiguracji na formularzu typu wypłaty na zakładce [Podatki/Nieobecności] dodano parametr Dodatek okresowy – wliczać w podwójnej wysokości, gdy nie wypłacono go za ostatni okres. Po zaznaczeniu nowego parametru ostatni wypłacony dodatek okresowy  zostanie wliczony do podstawy w podwójnej wysokości, jeśli nie wypłacono jeszcze tego dodatku za ostatni okres. Parametr jest dostępny, jeśli w polu wliczać do podstawy naliczania zasiłków chorobowych jest wybrana inna opcja niż nie wliczać. Domyślnie nie jest zaznaczony. Na wydruku Zaświadczenie płatnika składek Z-3 dodatek okresowy, który jest wliczany do podstawy zasiłku w podwójnej wysokości jest wykazywany dwukrotnie w zależności od okresu, za jaki jest wypłacany w tabeli 12 Składniki wynagrodzenia za okresy kwartalne lub 14 Składniki wynagrodzenia za inne okresy.
 8. Zajęcie wynagrodzenia. Umożliwiono wyliczanie kwoty wolnej od potrąceń z zasiłków proporcjonalnie do liczby dni zasiłku. Na formularzu grupy ograniczeń potrąceń w konfiguracji na zakładce [Dodatkowe] dodano nowy parametr Proporcjonalnie do liczby dni zasiłku z dwoma opcjami do wyboru TAK i NIE. Po zaznaczeniu opcji TAK w przypadku, gdy pracownik otrzymuje zasiłek jedynie przez część miesiąca kwota wolna od potrąceń będzie wyliczona proporcjonalnie do liczby dni, za które został wypłacony. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 14 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania kwoty wolnej od potrąceń proporcjonalnie do wypłacanego zasiłku kwota stanowiąca odpowiedni procent najniższej emerytury będzie dzielona przez 30 i mnożona przez liczbę dni, za które świadczenie ZUS jest wypłacane. Przy wyliczaniu liczby dni, za które pracownik miał wypłacane świadczenie ZUS uwzględniane są wszystkie zasiłki niezależnie od rodzaju, które zostały naliczone w bieżącej wypłacie (zarówno za bieżący miesiąc, jak i poprzednie rozliczone z opcją ‘Mies. wstecz’). Nie są sumowane dni, za które pracownik ma naliczone wyrównania zasiłków, zasiłek wyrównawczy oraz podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Przy zaznaczonej opcji NIE (domyślne ustawienie) kwota wolna od potrąceń z zasiłków jest ustalana jako procent najniższej emerytury. Liczba dni, za które jest wypłacany zasiłek nie wpływa na jej wysokość.
 9. Spłaty pożyczek. Wprowadzono dodatkowe opcje dotyczące automatycznego naliczania w wypłatach spłat pożyczek: raty kapitałowej i odsetek. W związku z powyższymi zmianami w konfiguracji firmy w gałęzi Parametry dodano dwa nowe parametry:  
  • Ogranicz spłatę pożyczki w wypłacie etatowej do kwoty netto do wypłaty – parametr umożliwia ograniczenie kwoty spłaty pożyczki do kwoty netto wypłaty. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony.
  • Spłaty pożyczek doliczane po ograniczeniu potrąceń – parametr wpływa na wyliczenie kwoty spłaty pożyczki w przypadku, gdy pracownik ma zajęcie wynagrodzenia. Zaznaczenie parametru powoduje, że spłaty pożyczek zarówno rata kapitałowa jak i odsetki będą liczone dopiero po wyliczeniu potrąceń według grup ograniczeń. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony.  
 10. Ergonomia na formularzu pracownika. Wprowadzono automatyczne ustawianie parametrów dotyczących naliczania limitu urlopu – pierwsza praca i prawa do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania oraz umożliwiono szybkie odnotowanie stażu pracy w historii zatrudnienia. 
  • Dla nowo zatrudnionego pracownika, jeśli z odnotowanych w historii zatrudnienia i historii wykształcenia danych wynika, że nie obowiązuje go okres wyczekiwania na zasiłek, bo spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
   • ma co najmniej 10 lat staż pracy poza firmą,
   • podjął pracę po przerwie nie dłużej niż 30 dni od poprzedniego zatrudnienia,
   • jest absolwentem szkoły i podjął pracę w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły,
   automatycznie ustawia się data zgodna z datą zatrudnienia w polu Prawo do zasiłku chorobowego od dnia. Wstawianie daty, od której pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku, jest wykonywane tylko po edycji historii zatrudnienia pracownika i/lub edycji historii wykształcenia.
  • Umożliwiono automatyczne ustawianie statusu parametru Limit urlopu – pierwsza praca na formularzu pracownika zgodnie z odnotowaną historią zatrudnienia. W konfiguracji firmy w gałęzi Parametry dodano parametr Ustawiaj parametr ‘Limit urlopu – pierwsza praca’ zgodnie z historią zatrudnienia. Działanie parametru:
   • zaznaczony – podczas zapisu formularza danych kadrowych nowo zatrudnionego pracownika, który nie ma odnotowanej historii zatrudnienia, bądź odnotowane zapisy w historii wskazują, że nie pracował w latach wcześniejszych, niż rok zgodny z datą zatrudnienia, automatycznie zostanie zaznaczony na jego formularzu parametr Limit urlopu – pierwsza praca. Jeśli pracownik ma odnotowane zatrudnienie we wcześniejszych latach w historii zatrudnienia powyższy parametr nie zostanie zaznaczony. Automatyczne ustawianie odpowiedniego statusu parametru Limit urlopu – pierwsza praca będzie wykonywane podczas zapisu formularza nowo dodanego pracownika oraz pracownika wprowadzonego już wcześniej, jeśli była edytowana historia zatrudnienia.
   • nie zaznaczony (domyślne ustawienie) – parametr Limit urlopu – pierwsza praca nie będzie miał automatycznie zmienianego statusu.
  • W historii zatrudnienia dodano możliwość szybkiego wprowadzenia informacji o stażu pracy u poprzednich pracodawców w wysokości 10 lat, bez konieczności ręcznego edytowania formularza historii zatrudnienia. Na liście historii zatrudnienia pracownika dodano nowy przycisk Dodaj zbiorczy 10–letni staż z poprzednich zakładów pracy , który powoduje automatyczne dopisanie pozycji w historii zatrudnienia o nazwie Zbiorczy 10-letni staż z poprzednich zakładów pracy, bez zakresu dat Od-Do i z sumarycznym stażem w ilości równej 10 lat. Formularz zbiorczego stażu pracy jest dostępny tylko w trybie do podglądu, bez możliwości edycji. Staż pracy wynikający ze zbiorczego stażu pracy jest zaliczany do stażu pracy poza firmą. Jest uwzględniany przy wyliczaniu dodatków stażowych oraz limitu urlopu wypoczynkowego. 
 11. Ergonomia na formularzu wypłaty. Wprowadzono zmiany usprawniające pracę Użytkownika: 
  •  Z poziomu formularza wypłaty pracownika umożliwiono kontekstowy podgląd formularza danych kadrowych za pomocą przycisku Dane pracownika .
  • Umożliwiono z poziomu formularza elementu wypłaty podgląd jego konfiguracji za pomocą nowego przycisku Typ wypłaty .
  • Dodano możliwość podglądu umowy cywilnoprawnej pracownika z poziomu formularza elementu wypłaty naliczonej na liście płac o rodzaju Umowa za pomocą nowego przycisku Umowa .
  • Na formularzu wypłaty na zakładce [Ogólne] dodano informację o rodzaju listy płac, na której jest naliczona dana wypłata.
  • Na formularzu wypłaty etatowej na zakładce [Podatki] dodano pole Procent podatku, w którym wyświetlany jest procent podatku, który został zastosowany przy wyliczaniu zaliczki podatku.
  • Na formularzu wypłaty, formularzu zestawienia wypłat pracownika oraz zestawienia list płac na zakładce [Ubezpieczenie] dodano pole w tym opodat.:, w którym wykazywana jest podstawa składki zdrowotnej, od której została naliczona składka zdrowotna odliczona.  
 12. Wydruki zestawień. Dodano na wydrukach Zestawienie list płac oraz Zestawienie wypłat pracownika informację o podstawie składki zdrowotnej odliczonej.
 13. Wydruki Umowa o pracę i Aneks do umowy. Umożliwiono drukowanie informacji o dodatkowych składnikach wynagrodzenia, które są przypięte na liście dodatków pracownika na wydrukach umowa o pracę oraz aneks do umowy. Przed wydrukiem umowy o pracę/aneksu do umowy w oknie Ustalenie wartości parametrów wydruku dodano dwa nowe parametry Dodatkowe składniki wynagrodzenia (kwotowe) z trzema opcjami do wyboru oraz Drukować nazwy pozostałych składników wynagrodzenia bez wartości, które decydują o wykazywaniu informacji o dodatkach pracownika. Parametr Dodatkowe składniki wynagrodzenia (kwotowe) umożliwia drukowanie dodatków pracownika, które są zdefiniowane algorytmem 1 i są określone kwotowo. Użytkownik może zdecydować czy dodatki kwotowe pracownika mają być drukowane z wartością czy tylko ich nazwy. Parametr Drukować nazwy pozostałych składników wynagrodzenia bez wartości odpowiada za wykazywanie dodatków innych niż kwotowe np. określonych procentowo. Po zaznaczeniu powyższego parametru na wydruku pojawi się nazwa takiego dodatku. Na wydruku uwzględniane są dodatki, których okres obowiązywania jest zgodny z datą zatrudnienia (datą zawarcia umowy) w przypadku wydruku umowy o pracę lub datą od zapisu historycznego, gdy wykonujemy wydruk aneksu do umowy z poziomu, którego wykonywany jest wydruk. Nie są uwzględniane dodatki, które są nieaktywne, są potrąceniami, wskaźnikami oraz nie wpływające na kwotę do wypłaty.
 14. Współpraca Comarch ERP Optima z aplikacją Comarch ERP e-Pracownik. Umożliwiono dodanie pracownika na listę pracowników Bez zatrudnienia w Comarch ERP Optima z poziomu aplikacji Comarch ERP e-Pracownik w ramach funkcjonalności Rekrutacja.
   

Zmiany

 1. Deklaracja PIT-8AR. Zmieniono pozycję, w której jest wykazywana na miesięcznym formularzu Podatek na PIT-8AR dywidenda wypłacona nierezydentowi. Po zmianie jest ona uwzględniana w pozycji Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Poprzednio była zaliczana do Należności osób zagranicznych.
 2. Dodatki okresowe. Wprowadzono zmiany w ustawianiu okresu od-do dodatku okresowego wypłacanego co 2, 3, 4, 6, 12 dodawanego ręcznie w wypłacie. Data do dodatku jest ustawiana zgodnie z datą do listy płac, a data od jako pierwszy dzień miesiąca przypadającego tyle miesięcy wstecz, ile wynika z definicji typu wypłaty.
 3. Podstawa naliczania zasiłków. Zmieniono metodę wliczania wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków zdefiniowanych jako wliczać jak zasadnicze do podstawy zasiłków z poprzednich wypłat, gdy ich wartość została ręcznie skorygowana w wypłacie przez Użytkownika. Po zmianie do podstawy zasiłku taki składnik zostanie uwzględniony według takich samych zasad jak wynagrodzenie zasadnicze, którego kwoty nie skorygowano ręcznie. Poprzednio do wyliczeń przyjmowana była kwota skorygowana przez Użytkownika. Na wydruku Zaświadczenie płatnika składek Z-3 wynagrodzenie zasadnicze oraz składniki wliczane do podstawy zasiłków metodą wliczać jak zasadnicze wykazywane w punkcie 11 Składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne w kolumnie 6, których wartość została zmieniona po naliczeniu wypłaty są uwzględniane w kwocie należnej (składnik podstawowy).
 4. Podstawa naliczania zasiłków dla pracowników oddelegowanych. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu podstawy zasiłków dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę zgodnie z wyjaśnieniami ZUS opublikowanymi na stronie zus.pl 8 września 2017. W przypadku, gdy pracownik oddelegowany do pracy za granicę z przyczyn usprawiedliwionych nie przepracował wszystkich dni w miesiącu, ale przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy albo gdy jego niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca zatrudnienia do podstawy wymiaru zasiłku przyjęty zostanie przychód, który stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po pomniejszeniu o 13,71%, bez uzupełnienia.
 5. Formularz nieobecności. Umożliwiono edycję parametru Kontynuacja okresu zasiłkowego w rozliczonej nieobecności. Parametry w konfiguracji: 
  • Uporządkowano i podzielono na sekcje parametry kadrowo-płacowe w konfiguracji firmy (Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry).
  • W nowych bazach danych domyślnie zaznaczony jest parametr Automatyczne generowanie opisu analitycznego w wypłatach.  
 1. Wzorce płacowe. Umożliwiono wykorzystanie w definicji wzorca rodzajów i typów wypłat oraz wartości, które zostały wyszukane za pomocą filtra.
 2. Wydruk Rachunek do umowy. Ukryto wydruk rachunku do umowy z poziomu formularza wypłaty oraz listy wypłat pracowników, jeśli wypłata jest naliczona na liście płac o rodzaju innym niż Umowa.
 3. Personalizacja - dodawanie własnych kolumn. Wprowadzono możliwość odwołania się do zmiennych dynamicznych (np. z filtra pod listą) przy dodawaniu własnych kolumn za pomocą mechanizmu Personalizacji. Dzięki temu na liście Wypłaty pracowników jest dostępna opcja zawężania sumy kwot pobieranych zapytaniem dla dodawanej kolumny, do wartości naliczonych w wypłatach na liście płac wybranej w filtrze.
 4. Współpraca Comarch ERP Optima z  aplikacją Comarch ERP e-Pracownik w modelu usługowym: 
  • Zmieniono domyślne ustawienia dotyczące okresu automatycznej synchronizacji danych kadrowych w harmonogramie synchronizacji. Od wersji 2018.0.1 domyślny interwał synchronizacji danych kadrowych będzie ustawiany jako opcja „1 h” (poprzednio była opcja „15 min”). Użytkownik w dalszym ciągu ma możliwość dostosowania tych ustawień do własnych potrzeb.
  • Dodano informację o liczbie pracowników, dla których zostaną wykupione pakiety dostępowe podczas składania zamówienia na usługę Comarch ERP e-Pracownik w wersji płatnej. Informacja pojawi się w komunikacie wyświetlanym po użyciu przycisku „Zamów z obowiązkiem zapłaty”.  
 

Poprawiono

 1. Dopłaty do nadgodzin. W przypadku wielomiesięcznych okresów rozliczeniowych nadmiarowo naliczały się dopłaty do nadgodzin średniotygodniowych dla pracownika, który miał wprowadzoną datę zwolnienia ze względu na kończącą się umowę, która przypadała w trakcie okresu rozliczeniowego nawet, jeśli umowa została przedłużona. Poprawiono.
 2. Naliczanie zajęcia wynagrodzenia. Jeśli pracownik miał naliczony w wypłacie dodatek, który w konfiguracji miał zaznaczone parametry Automatycznie korygować z tytułu nieobecności oraz Doliczany po ograniczeniu potrąceń zajęcie wynagrodzenia naliczało się w zawyżonej kwocie. Poprawiono.
 3. Formularz zajęcia wynagrodzenia. Poprawiono odświeżanie numeru rachunku bankowego komornika oraz jego opis na formularzu zajęcia wynagrodzenia pracownika w przypadku, gdy te dane zostały dopisane na formularzu komornika już po jego wybraniu na danym zajęciu.
 4. Lista dodatków pracownika. Nie można było przypisać pracownikowi dodatku z poziomu formularza pracownika bezpośrednio po wykonaniu aktualizacji danych. Poprawiono.
 5. Kalendarz (Nie)obecności. Po wprowadzeniu na dany dzień obecności/nieobecności nie można było jej edytować dopóki kursor był ustawiony na tym dniu. Poprawiono.
 6. Wydruk Karta zasiłkowa. Poprawiono opis danych identyfikacyjnych pracownika na wydruku.
 7. Wydruk Lista płac szczegółowa z czasem pracy (GenRap). W niektórych przypadkach nieprawidłowo drukowała się informacja o nadgodzinach. Poprawiono.
 8. Wydruk Pracownicy niepełnosprawni. Jeśli pracownik miał w trakcie miesiąca zmianę kodu stopnia niepełnosprawności i dodatkowo w tym miesiącu były wykonywane także inne aktualizacje, w kolumnie Data od nie drukowała się data. Poprawiono.
 9. Wydruk Pracownicy zwolnieni. Jeśli w parametrach przed wydrukiem nie był zaznaczony parametr Nie pokazuj osób zwolnionych, które zostały zatrudnione ponownie po przerwie pracownik był wykazywany na wydruku tyle razy, ile miał zapisów historycznych, w których była wpisana ta sama data zwolnienia. Poprawiono.

Comarch ERP Optima Analizy BI

Comarch ERP Optima Analizy BI

Raporty wzorcowe

Nowości

 1. Nowe raporty wzorcowe dotyczące Opisów Analitycznych. Dodano raporty obsługujące nową funkcję programu Comarch ERP Optima – Opisy Analityczne: 
  • 23. Raport Sprzedaży z Opisem Analitycznym
  • 24. Raport Zakupów z Opisem Analitycznym
  • 25. Raport Księgowości (KK) z Opisem Analitycznym
  • 26. Raport Rejestrów VAT z Opisem Analitycznym 
 2. Wymiary analityczne dodane w Comarch ERP Optima prezentowane są w Analizach jako Wymiar NAZWA np. Wymiar Kontrahent. Natomiast przypisane im wartości w programie Optima Analizy BI preznetują dzięki miarom Wymiar Procent i Wymiar Wartość.
 3. Raporty dotyczące ankiet w module CRM. Dodano nowe raporty z obszaru ankiet dostępnego w module CRM: 
  • 10.06 Liczba ankiet,
  • 10.07 Poziom wypełnienia ankiet,
  • 10.08 Pytania, odpowiedzi.  
 4. Dzięki tym raportom możliwe jest analizowanie ankiet uzupełnionych w programie Comarch ERP Optima m.in. pod względem stopnia ich uzupełnienia, punktów za odpowiedź, ankietera przeprowadzającego badanie itd. W Optimie dodano bezpośrednie przejście z modułu ankiet do tych raportów w Analizach BI.
 5. Nowy raport 5.09 Ewidencja dodatkowa przychodów i kosztów. Został dodany nowy raport 09 Ewidencja dodatkowa przychodów i kosztów. W raporcie można analizować kontrahentów, płatników, dokumenty i magazyny z wykorzystaniem miar: Kwota i Kwota waluta, Wymiar Procent i Wymiar Wartość.
 6. Nowy raport 6.23 Delegacje zagraniczne – czas w delegacji. Dodano nowy raport odnoszący się do czasu delegacji zagranicznych.

Zmiany

 1. Raporty 1.26 i 1.27.Do raportów 26 Analiza RO według kontrahentów i 1.27 Analiza RO pozostałych do realizacji dodano nowe wymiary
  • Daty Wystawienia,
  • Data Terminu Rezerwacji 
 2. Raporty dotyczące Rejestru VAT. Aby umożliwić zbudowanie zestawienia transakcji zgodnego z deklaracją VAT 7, dodano wymiar Odliczenia. Wymiar jest dostępny na raportach: 
  • 08. Raport Rejestrów VAT
  • 26. Raport Rejestrów VAT z Opisem Analitycznym 
 3. oraz wszystkich raportach standardowych z działu 05. Rejestry VAT
 4. Atrybuty zasobów – Nowa funkcjonalność przenoszenia atrybutów dodanych na zasobach na raportach: 
  • 14. Raport Zasobów Magazynowych z Dostaw,
  • 7.18 Produkty z dostaw,
  • 7.19 Ranking produktów zalegających,
  • 7.20 Zaleganie w przedziałach,
  • 7.21 Produkty z dostaw na dzień,
  • 7.23 Zaleganie w przedziałach na dzień,
  • 7.24 Raport Dokumentów Magazynowych z Cechami Dostaw
 5. Czas trwania czynności w godzinach i minutach – W raportach serwisowych dodano miary: 
  • Czas Trwania Czynności Godziny,
  • Czas Trwania Czynności Minuty. 
 6. Raport Płac i Kadr – Dodano miarę Suma Elementów Wypłaty, która pozwala na pokazywanie elementów wypłaty, które nie są liczone do wartości brutto wypłaty.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

 1. Weryfikacja kontrahentów w bazie VIES. Umożliwiono weryfikację numerów indentyfikacyjnych VAT podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Unii Europejskiej dla potrzeb transakcji transgranicznych dotyczących towarów i usług w bazie VIES (VAT Information Exchange System). Weryfikacja następuje na podstawie wprowadzonego numeru NIP wraz z przedrostkiem kraju UE. Weryfikacja możliwa jest na karcie Kontrahenta, w Pieczątce firmy (Konfiguracja Firmy/ Dane firmy), z poziomu Kreatora bazy danych, w Rejestrze VAT oraz w Ewidencji dodatkowej. W przypadku karty kontrahenta weryfikacja może odbywać się automatycznie po wybraniu przedrostka kraju i wpisaniu numeru NIP. Warunkiem jest  zaznaczenie w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry parametru Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy REGON/VIES oraz weryfikacja w VAT. W pozostałych miejscach, a więc w Pieczątce firmy, Kreatorze bazy danych, w Rejestrze VAT oraz w Ewidencji dodatkowej weryfikacja następuje po kliknięciu przycisku  Sprawdź w bazie VIES. Pojawiają się wówczas dane kontrahenta które mogą zostać przeniesione do programu (po kliknięciu na opcję Przenieś na formularz). Przed przeniesieniem dane mogą zostać przez Użytkownika zmienione.Wybranie opcji Wyszukaj ponownie umożliwia ponowne wpisanie numeru NIP wraz z przedrostkiem na podstawie którego zostanie przeszukana baza VIES.W przypadku zaznaczonego w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry parametru Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów z opcją Ostrzegaj lub Blokuj, wówczas przed  pobraniem z poziomu formularza kontrahenta danych z bazy VIES nastąpi sprawdzenie czy w bazie nie istnieje już kontrahent o takim numerze NIP. Jeżeli okaże się że istnieje, pojawi się komunikat informujący o tym Użytkownika.Po kliknięciu na karcie istniejącego kontrahenta przycisku  Sprawdź w bazie VIES a następnie przeniesieniu danych na formularz, jeżeli okaże się że kontrahent z przedrostkiem kraju UE innym niż PL ma aktywny numer VAT a w programie nie jest oznaczony jako wewnątrzunijny, wówczas Użytkownik jest przenoszony na zakładkę [Handlowe] i tam ustawiany jest status Wewnątrzunijny a w dymku pojawia się odpowiednia informacja.Na liście kontrahentów dodana została operacja seryjna Zaktualizuj dane z GUS/ VIES. Funkcja działa seryjnie dla zaznaczonych kontrahentów lub pojedynczo dla podświetlonego na liście kontrahenta (jeżeli kontrahenci nie zostali zaznaczeni). Działanie funkcji polega na tym, że dla zaznaczonych kontrahentów następuje weryfikacja czy numer NIP znajduje się w bazie REGON lub VIES.Jeżeli na karcie kontrahenta wybrany jest prefiks odpowiadający krajowi członkowskiemu UE, wówczas uruchamiane jest sprawdzanie w bazie VIES i pojawia się informacja o statusie VAT kontrahenta.W przypadku kiedy kontrahent ma wybrany  prefiks PL lub wprowadzony numer NIP bez prefiksu, wówczas uruchamiane jest sprawdzenie w rejestrze REGON i jeśli numer VAT jest aktywny następuje aktualizacja danych na karcie kontrahenta (nadpisanie danych).
  Uwaga
  Funkcja weryfikacji i pobierania danych kontrahenta z bazy VIES dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji.
 2. Weryfikacja podatnika VAT. Po wykonaniu sprawdzenia statusu krajowego podatnika VAT (z poziomu listy kontrahentów, formularza kontrahenta bądź dokumentu) dane o wyniku weryfikacji zapisywane są do bazy danych. W związku z tym na formularzu karty kontrahenta dodano zakładkę [Historia weryfikacji statusu VAT]. Na tej zakładce wyświetlane są informacje dotyczące historii weryfikacji statusu VAT kontrahenta. Widoczne są tu takie informacje, jak numer NIP, data sprawdzenia oraz status na określony dzień (czynny / zwolniony / zarejestrowany). W ramach jednego dnia dla określonego numeru NIP zapisywany jest tylko jeden wpis do historii. Dostępna na tej zakładce ikona kosza umożliwia usunięcie podświetlonej bądź zaznaczonych pozycji. Historia weryfikacji statusów w VAT przenoszona jest razem z danymi kontrahenta poprzez pracę rozproszoną. Każda weryfikacja podatnika VAT wykonana z poziomu dokumentu lub z poziomu operacji seryjnych powoduje najpierw sprawdzenie czy istnieje już zapis historii weryfikacji na wybraną datę w bazie danych, a dopiero w razie braku takiego wpisu na określony dzień pobierany jest raport z serwisu Ministerstwa Finansów. Jedynie weryfikacja statusu VAT z poziomu formularza kontrahenta zawsze pobiera dane z serwisu Ministerstwa Finansów.W przypadku łączenia kontrahentów, którzy byli weryfikowani w VAT i mają zapisane raporty, na kontrahenta głównego przenoszone są wszystkie weryfikacje z kontrahentów podrzędnych. W związku z tym po połączeniu historia weryfikacji w VAT kontrahenta głównego zawierała będzie całą historię weryfikacji jego oraz kontrahentów zduplikowanych, natomiast na formularzach kontrahentów podrzędnych historia weryfikacji będzie pusta.
  Uwaga
  Funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji.
  Podczas sprawdzania statusu VAT kontrahenta na dokumentach, gdy następuje zmiana (zaznaczenie/odznaczenie) parametru Podatnik VAT czynny, zmiana ta również jest wykonywana na karcie kontrahenta.W Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dodany został parametr Automatyczna weryfikacja statusu VAT na dokumentach handlowych. Jego zaznaczenie powoduje, że po wyborze kontrahenta lub wpisaniu bądź zmianie jego numeru NIP na dokumencie w module Handel/Faktury o dacie wystawienia zgodnej z datą bieżącą w programie nastąpi weryfikacja czy jest on podatnikiem VAT. Parametr jest domyślnie zaznaczony.
 3. Zapisywanie logów SOA do bazy. Wprowadzono funkcjonalność zapisywania logów z działania Serwisu Operacji Automatycznych do bazy danych. Ten sposób zapisu występuje obok zapisywania logów w formie plików tekstowych na stanowisku, na którym uruchomiony jest Serwis Operacji Automatycznych. W menu Narzędzia w sekcji Wymiana danych dodana została opcja  Operacje automatyczne wywołująca okno z zapisanymi logami z wszystkich zadań, jakie wykonuje Serwis Operacji Automatycznych. Ikona widoczna jest w przypadku kiedy Serwis Operacji Automatycznych jest uruchomiony i w bazie danych są już zapisane jakieś logi dla tej usługi. Na oknie historii zdarzeń SOA widoczne są takie informacje, jak: data zdarzenia, nazwa usługi oraz treść komunikatu. Dodatkowo na liście dostępne są kolumny ukryte – nazwa bazy danych oraz status komunikatu. Lista zdarzeń może być filtrowana w oparciu o zakres dat, jak również o rodzaj usługi. W przypadku automatycznej windykacji możliwe jest dodatkowo filtrowanie według typu wykonywanej akcji (np. ponaglenie zapłaty bądź e-mail). W przypadku Automatu synchronizacji z Comarch ERP e‑Sklep/wszystko.pl możliwe jest dodatkowe filtrowanie zdarzeń dotyczących eksportu ofert oraz importu zamówień/eksportu zasobów. Za pomocą przycisków + oraz - po lewej stronie listy można rozwinąć lub zwinąć logi z pojedynczego zadania.Ikona  Przygotuj logi do wysłania umożliwia przesłanie logów SOA do Asysty Comarch wraz z opisem problemu.Za pomocą ikony  Zapisz logi do pliku możliwe jest zapisanie logów SOA do pliku tekstowego na dysku lokalnym bądź na Comarch IBARD.Ponadto z poziomu Konfiguracji przy każdej ze skonfigurowanych usług współpracujących z Comarch ERP Optima poprzez Serwis Operacji Automatycznych został dodany przycisk   wywołujący listę logów z operacji wykonywanych przez Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych z włączonym filtrowaniem do tej usługi z poziomu której lista została wywołana. Usługi współpracujące z Serwisem Operacji automatycznych, to:
  • Comarch ERP e-Pracownik w modelu usługowym (Konfiguracja Firmy/ Płace/ e-Pracownik),
  • Automat windykacji (Konfiguracja Firmy/ CRM/ Windykacja należności),
  • Automat przypomnień (Konfiguracja Firmy/ CRM/ Automat przypomnień),
  • Automat zleceń cyklicznych (Konfiguracja Firmy/ Serwis/ Automat zleceń cyklicznych),
  • Automat faktur cyklicznych (Konfiguracja Firmy/ CRM/ Automat faktur cyklicznych),
  • Automat synchronizacji z Comarch ERP e-Sklep/wszystko.pl, Comarch ERP XL, Optima Detal/Mobile Sprzedaż (Konfiguracja Programu/Automat synchronizacji),
  • Internetowa Wymiana Dokumentów (Konfiguracja Programu/ Ogólne/ Praca rozproszona/E-faktury ).
 4. Na dole okna konfiguracji każdej z tych usług znajduje się sekcja z informacją o stanie uruchomienia usługi Serwis Operacji Automatycznych wraz z przyciskiem odsyłającym do okna konfiguracji usługi SOA (Konfiguracja Stanowiska/ Serwis Operacji Automatycznych/ Parametry) w razie gdyby usługa SOA nie była uruchomiona.
  Uwaga
  W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym sekcja ta nie jest dostępna.
 5. Automatyczny import i eksport danych IWD. Umożliwiono automatyczny eksport i import danych za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów poprzez Serwis Operacji Automatycznych. W Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Praca rozproszona/E-faktury dla bazy danych można określić, że dana baza będzie automatycznie synchronizowana poprzez zaznaczenie przy niej parametru Automatyczna synchronizacja. Po zaznaczeniu otwiera się okno z konfiguracją automatycznego importu i eksportu paczek IWD dla wybranej bazy. W nagłówku okna znajduje się informacja o nazwie bazy danych, wybranym typie wymiany oraz identyfikatorze partnera (numerze ID Klienta Comarch). Okno składa się z dwóch zakładek. Zakładka [Harmonogram] zawiera następujące informacje:
  • parametr Automatyczna synchronizacja Internetowej Wymiany Dokumentów – parametr domyślnie zaznaczony; jego odznaczenie powoduje wyłączenie automatycznej synchronizacji IWD dla tej bazy,
  • pole umożliwiające wskazanie operatora, w imieniu którego będą automatycznie synchronizowane dane IWD; ten operator będzie ustawiany na importowanych dokumentach,
  • parametry dotyczące eksportu danych:
  • dzień w którym będzie wykonywany eksport – dostępne są opcje: codziennie, 5-tego dnia miesiąca, 10-tego dnia miesiąca, 20-tego dnia miesiąca,
  • częstotliwość eksportu – możliwość wyboru jednego z następujących ustawień: 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 6 h, 12 h,
  • zakres godzin w jakich będzie się odbywał eksport,
  • zakres czasowy eksportowanych dokumentów. Do wyboru będą opcje: wszystkie, poprzedni miesiąc, bieżący miesiąc.
  W przypadku wybrania opcji wszystkie eksportowane będą wszystkie dokumenty, które nie zostały jeszcze wyeksportowane (nie mają znacznika E). Po wybraniu opcji poprzedni miesiąc eksportowane będą dokumenty z datą wystawienia z poprzedniego miesiąca w stosunku do daty bieżącej ustawionej w programie, które nie zostały jeszcze wyeksportowane. Po wybraniu opcji bieżący miesiąc eksportowane będą dokumenty z datą wystawienia z miesiąca na podstawie daty bieżącej ustawionej w programie, które nie zostały jeszcze wyeksportowane. Data dokumentów określana jest następująco:
  • w przypadku dokumentów handlowych, magazynowych, rejestru VAT oraz ewidencji dodatkowej znaczenie ma data wystawienia dokumentu,
  • w przypadku list płac jest to okres wypłaty określany na formularzu listy płac,
  • w przypadku raportów k/b jest to data zamknięcia raportu,
  • w przypadku płatności i dokumentów kompensaty jest to data dokumentu,
  • w przypadku rozliczeń jest to data rozliczenia,
  • w przypadku danych słownikowych eksportowane są wszystkie dane, które nie zostały jeszcze wyeksportowane.
  • parametry dotyczące importu danych:
  • zakres godzin w jakich będzie się odbywał import,
  • częstotliwość importu – możliwość wyboru jednego z następujących ustawień: 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 6 h, 12 h. 
 6. Znajdująca się na oknie ikona  wywołuje listę logów z operacji eksportu i importu paczek IWD wykonywanych przez Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych dla tej bazy danych. Na dole okna znajduje się sekcja z informacją o stanie uruchomienia usługi Serwis Operacji Automatycznych wraz z przyciskiem odsyłającym do okna konfiguracji usługi SOA (Konfiguracja Stanowiska/ Serwis Operacji Automatycznych/ Parametry) w razie gdyby usługa SOA nie była uruchomiona. W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym sekcja ta nie jest dostępna. Zakładka [Eksportowane dokumenty] zawiera listę danych słownikowych oraz typów dokumentów, które dla tej bazy mają być automatycznie przesyłane za pomocą IWD. Analogicznie do dotychczasowej funkcjonalności pracy rozproszonej lista zawiera różne pozycje w zależności od wybranego dla bazy danych typu wymiany. Okno konfiguracji automatycznego importu i eksportu paczek IWD dla wybranej bazy może również zostać wywołanie poprzez kliknięcie ikony . W sytuacji kiedy Użytkownik skonfiguruje do synchronizacji jedną bazę, przy zapisywaniu pojawia się pytanie: Czy chcesz ustawić takie same parametry automatycznej synchronizacji dla pozostałych baz o tym samym typie wymiany? Odpowiedź Tak powoduje zapisanie takich samych ustawień dla pozostałych baz o tym samym typie wymiany. Odpowiedź Nie powoduje że zapisywane są ustawienia wyłącznie dla tej bazy. Dodatkowo aby ułatwić konfigurowanie SOA dla kolejnych baz, po zaznaczeniu dla bazy parametru Automatyczna synchronizacja otwiera się okno z ustawieniami z poprzednio konfigurowanej bazy danych. W przypadku importu raportów kasowych/bankowych może mieć miejsce sytuacja, że zostanie zaimportowany raport k/b, a przy kolejnym imporcie w paczce będzie ten sam raport jednak z większą ilością zapisów k/b. W związku z tym aby zaimportować zapisy kasowe/bankowe do już istniejącego raportu k/b operator wskazany na oknie SOA powinien mieć na swojej karcie w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy zaznaczony parametr Prawo importu zapisów k/b do otwartych raportów. W momencie konfigurowania SOA przy wyborze operatora następuje sprawdzenie czy ma on zaznaczony wspomniany parametr. Jeżeli okaże się że nie ma, wówczas zostanie on automatycznie zaznaczony i Użytkownik otrzyma informację: Dla Operatora [KOD] został zaznaczony parametr „Prawo importu zapisów k/b do otwartych raportów” w konfiguracji programu-> Użytkowe-> Operatorzy. W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym niezaimportowane dane z paczek IWD które były importowane automatycznie są zapisywane w folderze na serwerze Comarch, do którego dostęp mają wszyscy Użytkownicy danej firmy. Dane starsze niż 30 dni są automatycznie usuwane z serwera Comarch.
 7. Logo na fakturach. Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy dodana została sekcja Logo w której można wskazać plik graficzny, drukowany później na dokumentach. Wybór pliku graficznego z logo możliwy jest po kliknięciu przycisku  Wybór pliku. Ikona  Usuń logo z bazy umożliwia skasowanie wybranego uprzednio pliku. Zalecany rozmiar grafiki to 700x400 pikseli. Zbyt duży rozmiar pliku graficznego może wydłużać wykonywanie wydruków z logo. Za pomocą ikony  możliwe jest wywołanie przykładowego wydruku faktury z wybranym logo w celu sprawdzenia jak będą wyglądać dane na wydruku. Zabieg taki pozwala Użytkownikowi dostosować dane na wydruku bez potrzeby wychodzenia z Konfiguracji.Szczegóły w części Handel z magazynem ulotki.
 8. Personalizacja kolumn na listach. W funkcjonalności dodawania kolumn Użytkownika na listach umożliwiono odwoływanie się do wybranych globalnych zmiennych dynamicznych oraz wartości z panelu filtra. Umożliwia to uzależnienie wartości pokazywanych w dodatkowych kolumnach np. od zalogowanego Operatora bądź parametru ustawionego w panelu filtra. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w polu Instrukcja pobierania danych w sekcji Kolumny użytkownika oraz w polu Instrukcja łączenia w sekcji Tabele użytkownika w menu kontekstowym można wywołać dostępną listę parametrów standardowych oraz parametrów filtra dla określonego okna.Parametry standardowe dostępne w personalizacji dowolnych kolumn na listach w programie to:
  Nazwa parametruTyp danychPrzykładowe zwracane wartości
  #CDN_WalutaSys#tekstPLN
  #CDN_DataBiezaca#data06.09.2017 00:00
  #CDN_BlokadaDanychPlacowych#zmienna logicznaTrue / False
  #CDN_BlokadaPlac#zmienna logicznaTrue / False
  #CDN_BlokadaTylkoWynagrodzen#zmienna logicznaTrue / False
  #FirmaWielozakladowa#liczba0
  #OObId#liczba10
  #RodzajKsiegowosci#liczba3
  #KontaWalutowe#zmienna logicznaTrue / False
  #OperatorKod#tekstAdministrator
  #OperatorID#liczba1
  #ProcID#liczba20200
  #KontID#liczba1
  Zmienne dostępne w grupie Parametry filtra są to wartości z panelu filtra danej zakładki określonego okna. W związku z tym zmienne dostępne dla poszczególnych zakładek danego okna mogą być różne.Po wybraniu z menu kontekstowego odpowiedniej wartości w polu  Instrukcja pobierania danych lub Instrukcja łączenia w miejscu gdzie znajduje się kursor zostanie wstawiony odpowiedni alias dla parametru: #NazwaParametru#. Po zapisaniu zmian, na oknie na którym została wybrana kolumna Użytkownika, alias zostanie zamieniony przez program na odpowiednią wartość przekazaną do zapytania wyświetlającego wynik dla Użytkownika.
 9. Automatyczne wykonywanie funkcji dodatkowych W celu zapewnienia większej personalizacji działania programu umożliwiono automatyczne uruchamianie funkcji dodatkowych na formularzach. Uruchomienie możliwe jest w 3 momentach: w momencie rozpoczęcia edycji, przed wykonaniem zapisu do bazy danych oraz po zapisaniu zmian do bazy, ale przed zamknięciem okna. W tym celu na liście funkcji dodatkowych w menu kontekstowym widocznym po kliknięciu na funkcję prawym przyciskiem myszy dodano opcję Wykonuj automatycznie z trzema możliwościami wyboru: 
  • Przy uruchamianiu okna,
  • Przed zapisem zmian,
  • Po zapisaniu zmian. 
 10. Tylko jedna funkcja dodatkowa może zostać wybrana dla każdego rodzaju wykonywanego zadania dla określonego formularza. Przykładowo jeżeli raz wskazana została funkcja A do uruchamiania na starcie okna, a następnie do uruchamiania na starcie okna wskazana zostanie funkcja B, wówczas tylko funkcja B będzie uruchamiana automatycznie. Funkcja A nie będzie uruchamiana na starcie okna. Jedna funkcja dodatkowa może zostać wskazana do wykonywania w każdym z trzech przypadków, czyli na starcie, przed zapisem i po zapisaniu zmian. Aby zapewnić lepszą przejrzystość na liście funkcji dodatkowych, funkcja wskazana do uruchamiania na starcie okna oznaczana jest na liście przez dopisanie na końcu jej nazwy przyrostka (na starcie). Odpowiednio funkcja wskazana do uruchamiania przed zapisem do bazy oznaczana jest za pomocą przyrostka (przed zapisem), a ta wskazana do uruchamiania po zamknięciu okna – za pomocą przyrostka (po zapisaniu zmian).

Zmiany

 1. Pomoc do programu. Zmieniono sposób wyświetlania pomocy do programu Comarch ERP Optima. Po wywołaniu pomocy otwierana jest strona WWW pod adresem https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023_5/.
 2. Automatyczne pobieranie danych kontrahenta. W związku funkcjonalnością weryfikacji kontrahentów w bazie VIES zmieniono w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry nazwę parametru Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy REGON i weryfikacja statusu VAT na Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy REGON/VIES oraz weryfikacja w VAT.
 3. Weryfikacja statusu VAT kontrahenta. Jeżeli kontrahent ma poprawnie ustawiony parametr Podatnik VAT czynny, po wywołaniu funkcji sprawdzenia statusu VAT za pomocą ikony  Użytkownik jest przenoszony na zakładkę [Handlowe] gdzie pojawia się komunikat: Ustawiono zgodnie z danymi Ministerstwa finansów.
 4. Pobieranie danych z bazy REGON. Podobnie jak w przypadku pobierania danych z bazy VIES, również w przypadku pobierania danych z bazy REGON dane kontrahenta mogą zostać przez Użytkownika zmienione przed przeniesieniem na formularz w programie. Dodatkowo w przypadku zaznaczonego w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry parametru Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów z opcją Ostrzegaj lub Blokuj, wówczas przed pobraniem z poziomu formularza kontrahenta danych z bazy REGON nastąpi sprawdzenie czy w bazie nie istnieje już kontrahent o takim numerze NIP. Jeżeli okaże się że istnieje, pojawi się komunikat informujący o tym Użytkownika.
 5. Pobieranie danych z bazy REGON. Na oknie Pobieranie danych z bazy REGON pojawiają się dodatkowe informacje: data powstania oraz PKD. Te dane nie są przenoszone do programu.
 6. Pliki JPK. Na oknie Pliki JPK funkcja Zmień dostępna w menu kontekstowym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku JPK powoduje podgląd UPO. Z kolei funkcja Podgląd dokumentu w menu kontekstowym powoduje otwarcie arkusza kalkulacyjnego dla podświetlonego pliku JPK.
 7. Wydruk UPO dla pliku JPK. Na wydruku UPO dla pliku JPK dodano informację za jaki okres był sporządzany plik.
 8. Login Comarch Cloud. Po uzupełnienie na formularzu kontrahenta pola Login Comarch Cloud, jeżeli na innym kontrahencie wpisany jest taki sam login pojawia się ostrzeżenie: Wybrany login wpisany jest już na innym kontrahencie. Wysyłanie danych do BI Point wymaga unikalnych loginów Comarch Cloud.
 9. Atrybuty o typie lista. Umożliwiono alfabetyczne posortowanie pozycji wartości atrybutów o typie lista poprzez dostępną w menu kontekstowym opcję Sortuj alfabetycznie.
 10. Zmiana nazwy firmy. Umożliwiono edycję pola Nazwa firmy w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Bazy danych. Pozwala to na zmianę widocznej na liście baz nazwy firmy bez konieczności odtwarzania jej kopii bezpieczeństwa pod inną nazwą.
 11. Pieczątka firmy. Na Pieczątce firmy oraz Pieczątce firmy dla jednostki samorządowej w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy dodano pole URL służące do wprowadzenia adresu strony www. Dodatkowo umożliwiono wpisanie w polu opisowym pod nazwą firmy do 512 znaków.
 12. Domyślna skórka. Zmieniono domyślną skórkę dla Operatora z Blue na Office 2016 Colorful.
 13. Kreator bazy danych. Umożliwiono ręczne uzupełnienie danych urzędu skarbowego oraz banku dla firmy w kreatorze parametrów firmy w przypadku, gdy program nie jest na gwarancji.
 14. Odtwarzanie bazy z kopii bezpieczeństwa. Podczas odtwarzania bazy danych z kopii bezpieczeństwa pod inną nazwą niż baza miała podczas tworzenia kopii, nazwa logiczna bazy jest nadawana zgodnie z nową nazwą fizyczną bazy.
 15. Logowanie do bazy. Jeżeli dla bazy w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Bazy danych zaznaczony jest parametr Login zintegrowany NT, a logujący się użytkownik nie ma na serwerze SQL założonego loginu z uprawnieniami administratora, wówczas pojawia się komunikat: Login failed for user 'nazwa_domeny\_nazwaużytkownika'.
 16. Kontrola numeru NIP w modelu usługowym. W Comarch ERP Optima w modelu usługowym wprowadzono weryfikację numeru NIP wprowadzonego w Pieczątce firmy z numerem (numerami) NIP Klienta, który korzysta z programu. Podczas logowania do bazy, jeżeli stwierdzona zostanie niezgodność zostanie wyświetlony komunikat: Została wykryta różnica między NIP-em w pieczątce firmy, a NIP-em podmiotu, który ma wykupione licencje na produkt Comarch ERP Optima. Należy niezwłocznie usunąć niezgodność, ponieważ może to spowodować blokadę dostępu do aplikacji. Weryfikacja nie dotyczy podmiotów świadczących usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych (biur rachunkowych).

Poprawiono

 1. Menu kontekstowe. Po wysłaniu z poziomu programu deklaracji lub pliku JPK zdarzało się że nie było dostępne menu kontekstowe widoczne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Działanie poprawiono.
 2. Automatyczne pobieranie kursów walut. Poprawiono działanie mechanizmu automatycznego pobierania kursów walut w przypadku jego jednoczesnego uruchomienia na więcej niż jednym stanowisku.
 3. Scalanie kart kontrahentów. Umożliwiono wykonanie operacji scalania kart kontrahentów w sytuacji, kiedy w kodzie bądź nazwie kontrahenta występują znaki interpunkcyjne.
 4. Wyświetlanie wartości atrybutów. Poprawiono wyświetlanie wartości atrybutów o typie liczba na zakładkach według atrybutów dla okien: Rejestry VAT, Środki trwałe, Wyposażenie oraz Dokumenty środków trwałych.
 5. Podłączenie bazy konfiguracyjnej. Umożliwiono podłączenie bazy konfiguracyjnej w przypadku, kiedy na serwerze znajduje się inna baza o statusie Suspect.

Kasa/Bank

Nowości

 1. Eksport przelewów. Przelewy zbiorcze. Grupowanie wg dat. Na oknie Eksport przelewów do pliku dodano parametr Grupuj wg dat. Parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo dla poszczególnych podmiotów.Jeżeli Przelewy zbiorczo dla poszczególnych podmiotów jest zaznaczony, a Grupuj wg dat nie jest zaznaczony, to program działa tak jak dotychczas, czyli zdarzenia przeznaczone do eksportu zostaną pogrupowane wg podmiotu, numeru rachunku bankowego (wypełnionego na zdarzeniu) oraz waluty. Następnie zostanie utworzony jeden przelew zbiorczy dla danego podmiotu (rachunku, waluty).Po zaznaczeniu opcji Grupuj wg dat utworzonych zostanie tyle zbiorczych przelewów, ile jest różnych dat (terminów płatności/ dat realizacji/ dat dokumentu).Parametr domyślnie nie jest zaznaczony, ale jego zaznaczenie jest zapamiętywane.Przy eksporcie formatami Przelewy krajowe (xml) (standardowy), Przelewy SEPA (xml) (standardowy), Przelewy SEPA BZWBK (xml) (standardowy), Przelewy walutowe (xml) (standardowy) lub za pomocą usługi sieciowej (webservice) płatności są grupowane zgodnie z Datą przelewu wybraną w oknie Eksport przelewów do pliku. Przy eksporcie formatami definiowalnymi znaczenie ma data wybrana w formacie przelewów: 
  • jeżeli w formacie wybrana jest Data dokumentu, to przelewy są eksportowane zawsze z datą dokumentu, niezależnie od tego jaka data jest wybrana na oknie Eksport przelewów do pliku. Dlatego po zaznaczeniu Grupuj wg dat powstanie tyle zbiorczych przelewów ile jest różnych Dat dokumentów w eksportowanych płatnościach
  • jeżeli w formacie wybrana jest Data operacji, to przelewy są eksportowane zgodnie z datą wskazaną w oknie Eksport przelewów do pliku, tj. datą dzisiejszą/ terminem płatności/ datą realizacji/ inną. Dlatego po zaznaczeniu Grupuj wg dat powstanie tyle zbiorczych przelewów ile jest różnych terminów płatności/ dat realizacji (w zależności od ustawień wybranych na oknie)
  • jeżeli w formacie wybrana jest i Data dokumentu i Data operacji, to przelewy będą grupowane zgodnie z datą operacji (opisane wyżej). 
 2. Eksport przelewów do pliku. Suma przelewów. W dolnej części okna Eksport przelewów do pliku dodano sekcję pokazującą łączną wartość przelewów przeznaczonych do wyeksportowania. Wyświetlane sumy zależą od ustawień parametru Eksport poleceń: Zaznaczonych lub Wszystkich zatwierdzonych do realizacji. Osobno sumowane są przelewy zwykłe, do US i do ZUS. Kwoty dla przelewów do US i ZUS widoczne są zawsze w PLN. Kwota dla przelewów zwykłych wyświetlana jest w walucie rejestru, z którego wykonywany jest eksport. Sumowane są kwoty pozostające do rozliczenia z przelewów rozchodowych, o stanie Do realizacji.
 3. Eksport przelewów do pliku. Przelewy SEPA BZWBK (xml). Dodano nowy standardowy format Przelewy SEPA BZWBK (xml) (standardowy), służący do eksportu przelewów SEPA do pliku XML, do banku BZWBK.
 4. Opis do banku. Numery dokumentów rozliczających. Dodano nowe makro @DokumentyRozliczające, które można wpisać na formularzu kategorii w polu z Opisem do banku. Jeżeli na dokumencie zostanie wybrana kategoria z takim makrem, wówczas na powstałej płatności, w polu Opis do banku pojawią się numery dokumentów z którymi dana płatność została rozliczona. Poszczególne numery oddzielane są spacjami. Jeżeli makro będzie wpisane na kategorii w kilku liniach opisu do banku, wówczas na płatności w kolejnych liniach opisu do banku będą widoczne kolejne numery dokumentów rozliczających.
 5. Zapis kasowy/bankowy. Poczta. Na formularzu zapisu kasowego/bankowego, na zakładce [Podmiot], w sekcji z Adresem dodano pole Poczta.

Zmiany

 1. Lista raportów kasowych/bankowych. Rejestr. Na liście raportów kasowych/bankowych, w filtrze w polu Rejestr umożliwiono wybór opcji -wszystkie-. Po jej wybraniu, na liście będą widoczne raporty z wszystkich rejestrów kasowych i bankowych.
 2. Lista raportów kasowych/bankowych. Umożliwiono dodanie nowego raportu kasowego/bankowego, w sytuacji gdy istnieją już kolejne zamknięte i zaksięgowane raporty. Aby Stan po przedni i Stan końcowy w kolejnych raportach były wyświetlane poprawnie, nowo dodany raport należy zamknąć, a następnie wykonać Odbudowę stanów raportów k/b, dostępną w menu Narzędzia > Korekty danych. Przy dodawaniu raportu do rejestru obsługującego Magazyn walut, jeżeli w kolejnych raportach istnieją już zapisy rozliczone w magazynie walut, pojawi się komunikat W rejestrze są zapisy z datami późniejszymi, które są już rozliczone w magazynie walut. Dodawanie zapisów do bieżącego raportu może spowodować konieczność ponownego ustalenia stanu magazynu walut.
 3. Eksport poleceń przelewu do ZUS. Usługa sieciowa (webservice). Przelewy krajowe (xml). Przelewy do ZUS z datą 01.01.2018 lub późniejszą, eksportowane formatem Przelewy krajowe (xml) lub za pomocą usługi sieciowej (webservice) eksportowane będą jako zwykłe przelewy krajowe.
  Uwaga
  Przelewy do ZUS z datą 01.01.2018 lub późniejszą powinny być eksportowane jako przelewy zwykłe. W przypadku korzystania z formatów definiowalnych, na formularzu banku na zakładce [Dodatkowe] w polu Format eksportu dla przelewów do ZUS należy wskazać format taki, jak dla przelewów zwykłych.
 4. Eksport poleceń przelewu. Usługa sieciowa (webservice). Jeżeli w nazwie podmiotu jest cudzysłów, to przy eksporcie przelewów za pomocą usługi sieciowej (webservice) znak ten nie jest zapisywany w pliku. Dodatkowo przy eksporcie przelewów zagranicznych i SEPA znaki & @ ' # $ % ^ * \ / | również nie są eksportowane.
 5. Eksport poleceń przelewu. Przelewy krajowe (xml). Adres podmiotu. Przy eksporcie przelewów zwykłych formatem Przelewy krajowe (xml) do pliku, do tagu z adresem beneficjenta, eksportowanych jest 2x po 35 znaków.
 6. Eksport poleceń przelewu. Długa nazwa podmiotu. Zmieniono sposób działania pozycji Nazwa podmiotu 1, Nazwa podmiotu 2, Nazwa podmiotu 3, które można wybrać w definicji formatu przelewów (Ogólne/ Inne/ Formaty przelewów). Przy długiej nazwie podmiotu, jeżeli nie cała pierwsza linia nazwy podmiotu została wyeksportowana do pliku (bo w pierwszej linii nazwy podmiotu jest więcej znaków niż wynosi szerokość pozycji Nazwa podmiotu 1), wówczas eksportowane jest tyle znaków ile zmieści się w danym polu, pozostała część z pierwszej linii nazwy jest zapisywana w kolejnym polu z Nazwą 2 podmiotu. Dopiero po niej do pliku zapisywana jest treść z drugiej linii nazwy podmiotu.
 7. Import przelewów za pomocą usługi sieciowej (webservice). Duplikaty. Zmieniono sposób rozpoznawania duplikatów przy imporcie historii/wyciągu za pomocą usługi sieciowej (webservice). Jeżeli importowany przelew różni się od przelewu istniejącego już w programie tylko spacjami w opisie, to nie zostanie zaimportowany (w logu pojawi się odpowiedni komunikat o duplikacji). Analogicznie w sytuacji, gdy importowane przelewy różnią się tylko prefiksem PL, spacjami lub kreskami w numerze rachunku.
 8. Preliminarz płatności. Eksport poleceń przelewu. Po najechaniu myszką na nieaktywną ikonę dyskietki w Preliminarzu płatności pojawi się komunikat informujący o tym kiedy przycisk będzie aktywny: Eksportuj polecenia przelewu. Przycisk aktywny gdy wskazano konkretny rejestr bankowy i listę zawężono do płatności nierozliczonych (nie są zaznaczone opcje: Całkowicie i Nie podlega).
 9. Rozliczenie delegacji zagranicznej. Wydruk. Jeżeli na elemencie delegacji zaznaczony jest parametr Rozliczaj w PLN, to na wydruku Rozliczenie delegacji zagranicznej > Delegacja – rozliczenie, w polu Kwotuję odbiór drukowana jest wartość w przeliczeniu na PLN.
 10. Zapis kasowy/bankowy. Kwoty dodatkowe. W oknie Kwoty dodatkowe dodano kolumnę Lp z liczbą porządkową pozycji.
 11. Usuwanie rozliczeń. Umożliwiono usuwanie rozliczeń związanych z zatwierdzoną delegacją.
 12. Lista raportów kasowych/bankowych. Usuwanie. Przy próbie usunięcia otwartego raportu kasowego/bankowego, w którym są jakieś zapisy pojawi się komunikat Skasowanie raportu niemożliwe. Raport [NR RAPORTU] posiada zapisy.

Poprawiono

 1. Lista zapisów kasowych/bankowych. Kolumna Status MW. W specyficznych sytuacjach na liście zapisów kasowych/bankowych, pomimo wybrania rejestru obsługującego magazyn walut, nie była widoczna kolumna Status MW. Działanie poprawiono.
 2. Seryjna generacja not odsetkowych. W specyficznych sytuacjach, przy próbie seryjnego generowania not odsetkowych pojawiał się komunikat Operacja nie została zakończona pomyślnie z powodu wystąpienia błędów (…). Działanie poprawiono.

Instalacja i reinstalacja programu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2018.0.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista oraz Windows Server 2003.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2018.0.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 13.11.2017. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych 

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji 

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie. Od wersji Comarch ERP Optima 2013.0.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net Framework 4.0. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2018.0.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2018.0.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2018.0.1.

Uwaga
Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych pochodzących z innych języków niż polski, wielkość bazy danych po konwersji może ulec zwiększeniu dla konwersji z wersji 2010 i wcześniejszych. W darmowej wersji Microsoft SQL Server Express może się to wiązać z koniecznością aktualizacji serwera SQL do wyższej wersji (MS SQL Server 2008 Express ograniczenie do 4GB, a w przypadku MS SQL 2008R2 Express /2012 Express/2014 Express do 10 GB) lub do jego pełnej wersji, która nie posiada ograniczeń na wielkość bazy danych. Dodatkowo w trakcie procesu konwersji zwiększa się zapotrzebowanie na ilość wolnego miejsca na dysku twardym.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2014.5.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2005, a od wersji 2012 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2000. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2018.0.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2014.5.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2018.0.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2017.5 lub wyższaZalecana 2018.0.1
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1
Comarch ERP e-Pracownik2018.0.1
Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży2017.5
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2017.5.2
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2016.3.3 lub wyższaZalecana 2017.1.1
Internetowe Aplikacje Pracownicze1.11.81
Comarch ERP Altum2017.5.1
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.
 

Handel z magazynem

 

Handel

Nowości

Przesyłki kurierskie – DPD, Sendit.Wprowadzono bezpośrednią integrację z kurierem DPD oraz rozwinięto mechanizm wysłania paczek za pomocą Sendit. Użytkownik może m.in. zdefiniować domyślne parametry dla nadawanych paczek, seryjnie dla kilku zleceń rejestrować przesyłki/zamawiać kuriera czy drukować potwierdzenia odbioru.W programie Comarch ERP Optima możliwa jest obsługa wyłącznie przesyłek krajowych.
Uwaga
Integracja Comarch ERP Optima z DPD, Sendit jest dostępna wyłącznie dla użytkowników posiadających aktualną gwarancję na program, bez względu na posiadane moduły.
Uwaga
W wersji 2018.0.1 Comarch ERP Optima przewidziano obsługę przesyłek DPD dla Klientów z podpisaną umową na stały odbiór paczek. W kolejnych wersjach planowane jest udostępnienie funkcji zamawiania kuriera DPD bezpośrednio z programu, co pozwoli na pełną realizację wysyłek także tym Klientom, którzy nie mają umowy na stały odbiór.

Adresy nadawcze

W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy dodano gałąź Adresy nadawcze. Znajduje się tu lista adresów firmowych, kontaktowych oraz adresów nadawczych, z których mogą być realizowane przesyłki. Jest to wspólna lista adresów nadawczych dla DPD, Sendit oraz dla SENT. Do listy adresów automatycznie dodawany jest adres firmowy. Adres ten ma zaznaczone opcje Domyślny i Korespondencyjny. Pozycji tej nie można usuwać ani edytować. Możliwe jest natomiast dodanie kolejnych adresów nadawczych. Użytkownik jako adres domyślny lub korespondencyjny może wskazać inny adres niż firmowy. Zaznaczenie parametru Domyślny lub Korespondencyjny na jednym adresie, spowoduje wyłączenie go na innym. Adres domyślny jest automatycznie przenoszony na nowo utworzone Zlecenie nadania przesyłki jako adres Nadawcy. Na liście przewozowym drukowana jest nazwa wprowadzona na formularzu adresu nadawczego, o ile nie została zmieniona bezpośrednio na Zleceniu nadania przesyłki.
Lista adresów nadawczych
Adres korespondencyjny jest adresem kontaktowym.

Konfiguracja przesyłek

W menu Start/Konfiguracja/ Firma dodano gałąź Przesyłki, gdzie przeniesiono konfigurację Sendit oraz dodano konfigurację DPD. Użytkownik może z poziomu konfiguracji zdefiniować domyślne parametry przesyłek oraz określić usługi dodatkowe automatycznie przenoszone na tworzone Zlecenia nadania przesyłek.
Konfiguracja DPD
Uwaga
Do poprawnej konfiguracji konta DPD w programie Comarch ERP Optima konieczne jest: 
 • wcześniejsze podpisanie umowy z DPD (w wersji 2018.0.1 zapewniono obsługę procesu dla Klientów z umową na stały odbiór przesyłek),
 • uzyskanie dostępu do DPD Services u opiekuna klienta DPD. 
Nadawanie przesyłek DPD z poziomu Comarch ERP Optima jest funkcją niezależną od aplikacji Webklient DPD Online (dane dostępowe do DPD Online nie zadziałają w programie Comarch ERP Optima). Przesyłki nadane za pomocą Comarch ERP Optima nie będą widoczne w panelu klienta DPD Online.
Aby skonfigurować współpracę z DPD, w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ DPD na zakładce [Ogólne] należy zaznaczyć parametr DPD, następnie należy podać login do usługi DPD Services, hasło oraz numer klienta (FID). Jeśli zostanie zaznaczony parametr Spedytor domyślny, Zlecenia nadania przesyłki domyślnie będą tworzone dla tego spedytora (wymagane w przypadku korzystania z więcej niż jednego spedytora).
Konfiguracja firmy/Przesyłki / DPD - parametry ogólne
Zakładka [Szablon spedycji]:
Konfiguracja firmy/ Przesyłki/ DPD - Szablon spedycji
Ogólne: 
 • Domyślna numeracja – należy wskazać domyślny schemat numeracji dla Zleceń nadania przesyłki spośród zdefiniowanych w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Zlecenia nadania paczek.
 • Domyślna seria – dla Zleceń nadania przesyłki można wskazać domyślną serię numeracji spośród zdefiniowanych w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Serie dokumentów – Zlecenie nadania przesyłki.
Na zakładce [Parametry przesyłki] można określić podstawowe parametry paczki dodawanej domyślnie na tworzone Zlecenie nadania przesyłki. W tym celu należy zaznaczyć parametr Domyślna przesyłka. Następnie możliwe jest określenie takich opcji jak:
 • Standardowa – typowa przesyłka krajowa,
 • Przesyłka kopertowa – DOX, np. do przesyłania dokumentów,
 • Przesyłka paletowa – przesyłany towar jest spakowany na paletach.
Na Zleceniu nadania przesyłki domyślnie będzie tworzona paczka o zadanym powyżej typie. Dla poszczególnych typów można określić:
 • wagę w kg (maks. 999,00 kg),
 • wysokość, szerokość, długość paczki w cm (dopuszczalne tylko liczy całkowite).
Dla przesyłki paletowej domyślnie ustawiona jest szerokość 80 cm i długość 120 cm. W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych – po zaznaczeniu parametru przy generowaniu Zlecenia nadania przesyłki wyliczana jest sumaryczna waga pozycji z dokumentu, na podstawie którego powstało ZNP (waga, która jest brana do wyliczenia znajduje się na formularzu towaru, na zakładce [Dodatkowe]). Jeśli łączna waga pozycji przekracza wagę maksymalną, na zleceniu zostanie ona zaokrąglona do wagi granicznej. Waga ustalona przez użytkownika w konfiguracji jest brana domyślnie dla pojedynczej paczki wskazanej na zleceniu jeżeli:
 • ZNP jest tworzone ręcznie (nie do FA/ PA/ WZ/ RO),
 • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest niezaznaczony,
 • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest zaznaczony, ale suma wagi pozycji z dokumentu wynosi zero.
Na etykiecie przesyłki można drukować dodatkowe informacje, w związku z tym w sekcji Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia można ustawić domyślne parametry:
 • Informacja o zawartości:
 • Ustalona treść – jeśli zostanie wpisana w konfiguracji, będzie domyślnie przenoszona na Zlecenie nadania przesyłki. Wartość można uzupełnić/ zmodyfikować z poziomu ZNP.
 • Nazwa pierwszej pozycji – brana z dokumentu, do którego tworzone jest Zlecenie nadania przesyłki,
 • Nr dokumentu (FA/ PA/ WZ/ RO) – z którego powstało ZNP,
 • Nr powiązanego zamówienia (RO) – zostanie przeniesiony zarówno kiedy ZNP jest tworzone bezpośrednio z RO, jaki i kiedy jest tworzone z FA/ PA/ WZ powstałych na podstawie RO.
 • Referencje:
 • Nr dokumentu (FA/ PA/ WZ/ RO) – z którego powstało ZNP,
 • Nr powiązanego zamówienia (RO) – zostanie przeniesiony zarówno kiedy ZNP jest tworzone bezpośrednio z RO, jaki i kiedy jest tworzone z FA/ PA/ WZ powstałych na podstawie RO.
Na zakładce [Usługi dodatkowe] można określić domyślne usługi dodatkowe dla tworzonych ZNP: Ustawiaj domyślnie pobranie – po zaznaczeniu parametru na ZNP (zakładka [Paczki i usługi]) będzie zaznaczona opcja Pobranie – parametr dotyczy kwoty, jaka ma zostać pobrana od odbiorcy przesyłki:
 • jeśli forma płatności na dokumencie to – po zaznaczeniu parametru należy wybrać formy płatności, których ma dotyczyć pobranie. Na ZNP tworzonym do dokumentu FA, PA, RO ustawiane będzie pobranie w sytuacji, kiedy na dokumencie wskazano jako główną formę płatności taką samą jak ta wskazana w konfiguracji.
Na Zleceniu Nadania Przesyłki powstałym z Wydania Zewnętrznego:
 • zostanie ustawione pobranie w sytuacji kiedy WZ generuje płatność i w konfiguracji wskazano taką samą formę płatności jak na WZ,
 • dla WZ niegenerującego płatności zostanie ustawione pobranie na ZNP w oparciu o formę płatności z powiązanego dokumentu FA, PA. Jeśli WZ jest powiązane tylko z RO, pobranie zostanie ustawione na ZNP w oparciu o formę płatności z RO.
 • dla WZ niegenerującego płatności i niepowiązanego z dokumentem handlowym, pobranie na ZNP nie zostanie zaznaczone.
 • Kwota pobrania:
 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki.
Deklarowana wartość/ Ubezpieczenie:
 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. W przypadku zaznaczonej tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki.
Dokumenty zwrotne – usługa, która powoduje, że kurier dostarczając przesyłkę odbierze od odbiorcy podpisany dokument (np. fakturę, umowę..). Po zaznaczeniu tej opcji można wybrać opcję Nr dokumentu – wówczas będzie to dokument, na podstawie którego powstało zlecenie. Przesyłka zwrotna – usługa polegająca na przyjęciu od odbiorcy, przy wydawaniu mu przesyłki, innej przesyłki adresowanej do nadawcy przesyłki pierwotnej. Usługi dodatkowe można modyfikować z poziomu formularza Zlecenia nadania przesyłki (zakładka [Paczki i usługi]). Zakładka [Parametry wydruku]: DPD udostępnia dwa formaty wydruku listu przewozowego: A4 oraz A6 (Etykieta). W zależności od wybranego formatu dostępne są dwa rozszerzenia plików:
 • PDF dla formatu A4,
 • PDF lub ZPL dla formatu A6 (etykieta).
Uwaga
W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym do drukowania listów przewozowych w formacie A6 wymagana jest drukarka ze sterownikiem wspierającym EasyPrint.
Konfiguracja DPD - Parametry wydruku
Integracja z serwisem Sendit
Konfiguracja współpracy z Sendit została przeniesiona do menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Sendit. Aby nadawać paczki z programu za pośrednictwem Sendit należy zaznaczyć parametr Sendit i przeprowadzić konfigurację konta. Szczegóły konfiguracji nie uległy zmianie i są opisane tutaj. Jeśli zostanie zaznaczony parametr Spedytor domyślny, Zlecenia nadania przesyłki domyślnie będą tworzone dla tego spedytora (wymagane w przypadku korzystania z więcej niż jednego spedytora).
Konfiguracja Sendit
Zakładka [Lista adresów] dostępna w poprzednich wersjach programu bezpośrednio w konfiguracji Sendit została przeniesiona do menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze. W wersji 2018.0.1 Comarch ERP Optima dodano zakładkę [Szablon spedycji]:
Konfiguracja Sendit - Szablon spedycji
Na nową zakładkę został przeniesiony wybór Domyślnej numeracji i domyślnej serii.  Ponadto na zakładce [Szablon spedycji] można określić domyślne parametry paczki (kartonu o kształcie prostopadłościanu lub koperty) dodawanej na tworzone Zlecenie nadania przesyłki. W tym celu należy zaznaczyć parametr Domyślna przesyłka. Następnie możliwe jest określenie za pomocą liczb całkowitych: 
 • wagi w kg (maks. 999 kg),
 • wysokości, szerokości i długości paczki w cm.
Na Zleceniu nadania przesyłki domyślnie będzie tworzona paczka o zadanych parametrach.
Uwaga
Konfiguracja domyślnej wagi i wymiarów kartonu o kształcie prostopadłościanu lub koperty jest dostępna dla aktywnego, podłączonego do programu konta Sendit.
W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych – po zaznaczeniu parametru przy generowaniu Zlecenia nadania przesyłki wyliczana jest sumaryczna waga pozycji z dokumentu, na podstawie którego powstało ZNP (waga, która jest brana do wyliczenia znajduje się na formularzu towaru, na zakładce [Dodatkowe]). Jeśli łączna waga pozycji przekracza wagę maksymalną, na zleceniu zostanie ona zaokrąglona do wagi granicznej. Waga ustalona przez użytkownika w konfiguracji jest brana domyślnie dla pojedynczej paczki na zleceniu jeżeli:
 • ZNP jest tworzone ręcznie (nie do FA/ PA/ WZ/ RO),
 • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest niezaznaczony,
 • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest zaznaczony, ale suma wagi pozycji z dokumentu wynosi zero.
W sekcji [Usługi dodatkowe] można określić domyślne usługi dodatkowe dla tworzonych ZNP: Ustawiaj domyślnie pobranie – po zaznaczeniu parametru na ZNP (zakładka [Paczki i usługi]) będzie zaznaczona opcja Pobranie – parametr dotyczy kwoty, jaka ma zostać pobrana od odbiorcy przesyłki. Dla opcji Pobranie wymagane jest uzupełnienie rachunku bankowego na pierwszej zakładce [Ogólne].
 • jeśli forma płatności na dokumencie to – po zaznaczeniu parametru należy wybrać formy płatności, których dotyczy pobranie. Na ZNP tworzonym do dokumentu FA, PA, RO ustawiane będzie pobranie w sytuacji, kiedy na dokumencie wskazano jako główną formę płatności taką samą jak w konfiguracji.
Na Zleceniu Nadania Przesyłki powstałym z Wydania Zewnętrznego:
 • zostanie ustawione pobranie w sytuacji kiedy WZ generuje płatność i w konfiguracji wskazano taką samą formę płatności jak na WZ,
 • dla WZ niegenerującego płatności zostanie ustawione pobranie na ZNP w oparciu o formę płatności z powiązanego dokumentu FA, PA. Jeśli WZ jest powiązane tylko z RO, pobranie zostanie ustawione na ZNP w oparciu o formę płatności z RO.
 • dla WZ niegenerującego płatności i niepowiązanego z dokumentem handlowym, pobranie na ZNP nie zostanie zaznaczone.
 • Kwota pobrania:
 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki.
Deklarowana wartość/ Ubezpieczenie:
 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. W przypadku zaznaczonej tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki.
Parametr Przed wysyłką zlecenia zawsze wyświetl cenę został przeniesiony z zakładki [Ogólne] na zakładkę [Szablon spedycji]. Usługi dodatkowe można modyfikować z poziomu formularza Zlecenia nadania przesyłki (zakładka [Paczki i usługi]).

Generowanie przesyłek kurierskich

Lista przesyłek Opcja generowania Zleceń nadawania przesyłek znajduje się jak dotychczas w menu Ogólne/ Nadanie przesyłki. W wersji 2018.0.1 Comarch ERP Optima umożliwiono generowanie ZNP z poziomu listy i formularza dokumentu Rezerwacji Odbiorcy oraz umożliwiono generowanie ZNP z poziomu  formularzy dokumentów FA, PA, WZ (opcja generowania ZNP jest dostępna na górnej wstążce  ). Na dokument, z którego utworzono Zlecenie nadania przesyłki przenoszony jest Nr listu przewozowego ze zlecenia (jest on widoczny na formularzu dokumentu, na zakładce [Kontrahent]). Należy pamiętać, że nr listu przewozowego nie jest przenoszony, na dokumenty powiązane z dokumentem, z którego utworzono ZNP. Jeśli skonfigurowano DPD i Sendit, przycisk Nadanie przesyłki dostępny na górnej wstążce z poziomu listy/ formularza FA, PA, WZ, RO generuje zlecenie dla domyślnego spedytora, rozwijana lista przy przycisku umożliwia natomiast wybór między DPD a Sendit.
Lista przesyłek kurierskich
Przycisk  Dodaj umożliwia zarejestrowanie zlecenia dla domyślnego spedytora, w menu rozwijanym obok przycisku można wybrać między DPD a Sendit. Na liście przesyłek kurierskich umożliwiono dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla podświetlonego zlecenia:  - pobieranie szczegółów zleceń. Opcja aktualizuje informacje widoczne na trzeciej zakładce formularza zlecenia na podstawie informacji pobranych z Sendit.pl.  - zamówienie kuriera. Przycisk pozwala na seryjne zamówienie kuriera dla zaznaczonych zleceń (dot. integracji z Sendit).
Uwaga
W przypadku integracji z DPD zaznaczone przesyłki zostaną zarejestrowane w systemie spedytora wraz z nadaniem im numeru przewozowego. Nie zostanie zlecony ich odbiór. W związku z tym do obsługi procesu w wersji 2018.0.1 istotne jest posiadanie umowy na stały odbiór paczek. W kolejnych wersjach programu planowane jest poszerzenie zakresu funkcjonalnego integracji o zamawianie kuriera bezpośrednio z programu.
Jeżeli zlecenie nie może zostać wysłane w logu z operacji pojawi się odpowiedni komunikat i zostanie ono pominięte. Pozostałe zlecenia zostaną przesłane do spedytora i zostaną im nadane numery listów przewozowych. Błędy zwrócone przez serwisy kuriera DPD będą wyświetlane w kolumnie Błąd walidacji oraz w dedykowanym polu na formularzu ZNP.
Uwaga
W przypadku Sendit, jeśli w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Sendit na zakładce [Szablon spedycji] zaznaczono Przed wysyłką zlecenia zawsze wyświetl wycenę, nie jest możliwe seryjne zamówienie kuriera. Dla takich zleceń należy zamawiać kuriera z poziomu formularza.
- wydrukowanie protokołu odbioru
 • dla DPD – opcja powoduje nadanie nr protokołu odbioru na poszczególnych zleceniach. W przypadku kilku adresów nadawczych, drukowane jest tyle PO, ile adresów nadawczych na zleceniach.
  Uwaga
  Każdorazowe wygenerowanie protokołu odbioru skutkuje nadaniem dla zlecenia nowego numeru protokołu odbioru. Kurierowi należy przekazać najnowszy protokół.
  Wskazówka
  Aby zweryfikować zgodność wydruku protokołu odbioru o danym numerze z listą zleceń, które mają przypisany taki numer, można pogrupować listę zleceń po kolumnie Numer protokołu odbioru.
 • dla Sendit przed wydrukowaniem protokołu odbioru należy pobrać szczegóły zlecenia. Dla każdego zlecenia drukowany jest oddzielny PO.
Na liście przesyłek dodano kolumny:
 • Nr Listu Przewozowego – wyświetlane są nr poszczególnych paczek ze zlecenia oddzielone przecinkiem,
 • Błąd walidacji – informacja, o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia (dotyczy bezpośredniej współpracy programu z DPD),
 • Spedytor – spedytor, u którego realizowane jest ZNP,
 • Kod nadawcy, Nazwa nadawcy – podany na zleceniu.
Formularz nadania przesyłki DPD
Formularz Zlecenia nadania przesyłki DPD - zakładka [Ogólne]
Dla DPD na formularzu dostępny jest przycisk umożliwiający zarejestrowanie przesyłek w systemie kuriera oraz nadanie im numerów przewozowych .
Uwaga
Wersja 2018.0.1 przewiduje obsługę przesyłek DPD dla Klientów z podpisaną umową na stały odbiór paczek. Przycisk  wyłącznie rejestruje przesyłki w systemach kuriera, nie powoduje zlecenia ich odbioru.W kolejnych wersjach planowane jest udostępnienie funkcji zamawiania kuriera DPD bezpośrednio z programu
W programie nie ma możliwości anulowania zlecenia DPD. Zakładka [Ogólne]: 
 • Dokument – numer dokumentu ZNP zgodnie z domyślnym schematem numeracji wybranym w konfiguracji,
 • Data wystawienia – data utworzenia zlecenia w Comarch ERP Optima,
 • Nadawca – jako adres nadawczy automatycznie ustawiany jest domyślny adres z menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze. Użytkownik może po rozwinięciu listy wybrać inny adres spośród wprowadzonych w konfiguracji lub wpisać go ręcznie, bezpośrednio na dokument.Osobą obsługującą to zlecenie domyślnie jest operator aktualnie zalogowany. Możliwe jest wskazanie innego operatora lub pracownika. Telefon oraz adres e-mail pobierany jest z karty operatora/ pracownika. W przypadku pracownika numer telefonu pobierany jest z pola Telefon SMS lub, jeżeli pole to nie jest uzupełnione, numer wczytywany jest z pola Telefon. Dane te można również uzupełnić bezpośrednio na zleceniu.
 • Odbiorca – odbiorcę przesyłki można wybrać z listy podmiotów. Dane teleadresowe są pobierane z karty wybranego odbiorcy. Dodatkowo należy wskazać osobę kontaktową. Można ją wpisać ręcznie lub wybrać z listy przedstawicieli danego kontrahenta. Jeżeli przedstawiciel zostanie wybrany z listy, adres i telefon zostanie zaktualizowany zgodnie z danymi przypisanymi do tego przedstawiciela. Dane odbiorcy można wpisać ręcznie bezpośrednio na dokument Zlecenia nadania przesyłki.
 • Użyj adresu korespondencyjnego – po zaznaczeniu parametru na zlecenie pobierany jest adres korespondencyjny z karty podmiotu – na ten adres zostanie nadana przesyłka,
 • Przesyłka do oddziału – należy zaznaczyć, jeśli przesyłka ma być transportowana między oddziałami firmy. Jako adres odbioru należy wskazać jeden spośród zdefiniowanych w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze,
 • Uwagi – pole umożliwiające wpisanie uwag do zlecenia. 
Zakładka [Paczki i usługi]: Tabela Paczki
 • Domyślnie podpowiada się rodzaj paczki wraz z jej parametrami (waga, wysokość, szerokość, długość), wybrany w konfiguracji DPD. Użytkownik może z poziomu zlecenia wybrać inny rodzaj paczki – standardowa/ przesyłka kopertowa/ przesyłka paletowa. Wszystkie paczki dodawane na zlecenie muszą mieć ten sam rodzaj . Domyślne parametry wybranej przesyłki są ustawiane zgodnie z konfiguracją. Dla przesyłek kopertowych nie jest wymagane podawanie wymiarów.
  Uwaga
  Podczas zmiany typu paczki na formularzu DPD dane domyślne paczek są pobierane od nowa z konfiguracji.
 • Waga – kolumna do wpisania wagi przesyłki. Waga podana w konfiguracji jest brana domyślnie dla pojedynczej paczki na zleceniu jeżeli:
  • ZNP jest tworzone ręcznie (nie do FA/ PA/ WZ/ RO),
  • parametr w konfiguracji DPD: W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest niezaznaczony,
  • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest zaznaczony, ale suma wagi pozycji z dokumentu wynosi zero. Jeśli suma wag pozycji jest większa od zera, zostanie ona ustawiona na zleceniu dla przesyłki.
 • Zawartość – można podać informacje o zawartości przesyłki. Domyślnie podpowiada się wartość zgodnie z ustawieniem w konfiguracji DPD
Na zleceniu można ponadto podać:
 • dane referencyjne przesyłki – w konfiguracji DPD można ustawić, aby domyślnie był to Nr dokumentu (FA/ PA/ WZ/ RO) – z którego powstało ZNP bądź Nr powiązanego zamówienia (RO),
 • kwotę pobrania – w konfiguracji DPD można określić automatyczne ustawianie pobrania,
 • wartość ubezpieczenia przesyłki – w konfiguracji można wpisać kwotę, która będzie się domyślnie podpowiadała bądź będzie wyliczona automatycznie na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie.
Dokumenty zwrotne – usługa, która powoduje, że kurier dostarczając przesyłkę odbierze od odbiorcy podpisany dokument (np. fakturę, umowę..). W konfiguracji DPD można wybrać opcję Nr dokumentu – wówczas będzie to dokument, na podstawie którego powstało zlecenie bądź można wpisać identyfikator dokumentu ręcznie na zleceniu. Przesyłka zwrotna – usługa polegająca na przyjęciu od odbiorcy, przy wydawaniu mu paczki, innej przesyłki adresowanej do nadawcy przesyłki pierwotnej. Zakładka [DPD]:
Formularz Zlecenia nadania przesyłki - zakładka [DPD]
Na tej zakładce wyświetlane są dane pobierane serwisu DPD. Data nadania – data zarejestrowania przesyłki w systemie kuriera. Nr protokołu – numer dokumentu Protokołu Odbioru, który musi zostać wydrukowany przed przyjazdem kuriera. W tabeli znajduje się lista paczek wraz z przypisanym do nich numerem listu przewozowego oraz adresem URL. Po kliknięciu w link użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową, na której może śledzić przesyłkę.  - podgląd/ wydruk Protokołu Odbioru.  - podgląd/wydruk Listu Przewozowego. Drukowane są listy przewozowe dla wszystkich paczek na zleceniu. Status – status przesyłki. Zwrócone błędy – informacja, o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia.Zakładka [Dokumenty]:W sekcji Dokumenty powiązane wyświetlany jest dokument, z którego zostało utworzone zlecenie.Jeśli włączony jest moduł Obieg dokumentów, wówczas pod tabelą dokumentów skojarzonych pojawią się informacje na temat powiązanych dokumentów z Biblioteki Dokumentów. W przypadku modułu CRM dodatkowo pojawia się lista powiązanych kontaktów i zadań.
Formularz nadania przesyłki Sendit – nowości i zmiany
Zakładka [Ogólne]: 
 • Nadawca – jako adres nadawczy automatycznie ustawiany jest domyślny adres z menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze. Od wersji 2018.0.1 przenoszone są wszystkie dane łącznie z Nazwą ustawioną dla adresu w konfiguracji. Użytkownik może po rozwinięciu listy wybrać inny adres spośród wprowadzonych w konfiguracji lub wpisać go ręcznie, bezpośrednio na dokument.
 • Użyj adresu korespondencyjnego – po zaznaczeniu parametru na zlecenie pobierany jest adres korespondencyjny z karty podmiotu – na ten adres zostanie nadana przesyłka,
 • Przesyłka do oddziału – należy zaznaczyć, jeśli przesyłka ma być transportowana między oddziałami firmy. Jako adres odbioru należy wskazać jeden spośród zdefiniowanych w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze.
Zakładka [Paczki i usługi]: Tabela Paczki:
 • jeśli w konfiguracji Sendit zaznaczono parametr Domyślna przesyłka, na zleceniu automatycznie podpowiada się karton o kształcie prostopadłościanu lub koperta o parametrach podanych w konfiguracji,
 • Waga – kolumna do wpisania wagi przesyłki. Waga podana w konfiguracji jest brana domyślnie dla pojedynczej paczki na zleceniu jeżeli:
  • ZNP jest tworzone ręcznie (nie do FA/ PA/ WZ/ RO),
  • parametr w konfiguracji Sendit: W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest niezaznaczony,
  • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest zaznaczony, ale suma wagi pozycji z dokumentu wynosi zero. Jeśli suma wag pozycji jest większa od zera, zostanie ona ustawiona na zleceniu dla przesyłki.
Waga na zleceniu jest zaokrąglana do liczby całkowitej.
 • Deklarowana wartość/ Ubezpieczenie – w konfiguracji można wpisać kwotę, która będzie się domyślnie podpowiadała bądź będzie wyliczona automatycznie na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Wartość można wpisać ręcznie na zleceniu.
Na zleceniu można ponadto podać kwotę pobrania – w konfiguracji Sendit można określić automatyczne ustawianie pobrania. Uwagi – pole umożliwiające wpisanie uwag do zlecenia.
 1. Ustawianie granicy ceny dla towarów.W menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby pod przyciskiem operacji seryjnych dodano opcję Zmiana granicy ceny: Funkcja umożliwia seryjne ustawienie minimalnej marży i maksymalnego rabatu dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla towaru podświetlonego na liście, jeśli nie zaznaczono żadnych pozycji: Aby wykonać operację należy nacisnąć  Wykonaj zmianę granicy ceny.Funkcja nie działa dla operatora, który w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe – na karcie, na zakładce [Parametry] ma zaznaczony parametr Blokada edycji pozycji cennika.Eksport/ Import w formacie MS ExcelPodczas eksportu cennika do pliku MS Excel (opcja dostępna w menu Ogólne/ Cennik pod przyciskiem  Eksportuj cennik) przenoszone są informacje o granicy ceny. Wartości w kolumnie Granica ceny przyjmują odpowiednio wartości: 
  • 0 – brak granicy ceny,
  • 1 – minimalna marża,
  • 2 – maksymalny rabat. 
 2. W kolumnie Minimalna cena/ marża znajduję się wartość ustalonej granicy ceny. Podczas importu cennika (opcja dostępna w menu Ogólne/ Cennik pod przyciskiem  Importuj cennik) na nowo zakładanych kartotekach towarowych uzupełniana jest informacja o granicy ceny. Podczas aktualizacji istniejących pozycji cennikowych, w oknie importu należy zaznaczyć parametr aktualizacja granicy ceny.
 3. Seryjne dodawanie kategorii zakupu i sprzedażyZmiana kategorii na towarachW menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby pod przyciskiem operacji seryjnych dodano opcję Zmiana kategorii sprzedaży/ zakupu: Funkcja działa dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla towaru podświetlonego na liście, jeśli nie zaznaczono żadnych pozycji:Aby zmienić kategorię sprzedaży/ zakupu należy zaznaczyć odpowiedni parametr, wybrać kategorię i nacisnać przycisk  Zatwierdź. Niewybranie kategorii skutkuje usunięciem kategorii z zaznaczonych towarów.Funkcja jest niedostępna dla operatora, który w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe – na karcie, na zakładce [Parametry] ma zaznaczony parametr Blokada edycji pozycji cennika.Zmiana kategorii na dokumentachNa listach dokumentów handlowo magazynowych dodano opcję seryjnej zmiany kategorii w nagłówku dokumentu: Funkcja działa dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla dokumentu podświetlonego na liście, jeśli nie zaznaczono żadnych pozycji: Wykonanie funkcji  Zatwierdź bez wyboru kategorii skutkuje usunięciem kategorii z nagłówka dokumentu.
 4. Weryfikacja podatnika VAT. W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry dodano parametr Automatyczna weryfikacja statusu VAT na dokumentach handlowych. Jego zaznaczenie powoduje, że po wyborze kontrahenta bądź zmianie jego numeru NIP na Fakturach Zakupu, Fakturach Sprzedaży oraz na korektach do tych dokumentów nastąpi automatyczna weryfikacja czy jest on podatnikiem VAT. Z prawej strony okna wyświetlana jest informacja o weryfikacji: . Parametr jest domyślnie zaznaczony.Funkcja działa tylko w momencie dodawania dokumentu handlowego z datą bieżącą, na którym parametr Podatnik VAT czynny jest aktywny.W przypadku wystawianiu dokumentu z datą wstecz, weryfikację statusu VAT należy wykonać ręcznie poprzez przycisk . Jeśli raport weryfikujący status VAT pobrany na datę bieżącą (karta kontrahenta, zakładka [Historia weryfikacji statusu VAT]) nie zgadza się z ustawieniem statusu na dokumencie, generowany jest komunikat: Nie mamy informacji o statusie na dzień 2017-10-25. Na dziś nie jest podatnikiem VAT czynnym. Czy ustawić status zgodnie z weryfikacją?
 5. Poczta na dokumentach handlowo magazynowych i na wydrukach. Na formularzach dokumentów handlowo magazynowych i korektach do tych dokumentów, na zakładce [Kontrahent] dla Nabywcy/ Dostawcy, Odbiorcy/ Nadawcy dodano pole Poczta. Wartość jest przenoszona z karty kontrahenta z możliwością zmiany na dokumencie (z wyjątkiem korekt i Faktury Zaliczkowej). Na wydruki przenoszona jest poczta wpisana na formularzu dokumentu: 
  • jeżeli nie podano poczty na dokumencie, po kodzie pocztowym drukowana jest miejscowość z dokumentu,
  • jeżeli podano pocztę, po kodzie pocztowym drukowana jest poczta, natomiast miejscowość drukowana jest w oddzielnym wierszu. 
 6. Logo na Fakturze Sprzedaży. W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy dodano sekcję Logo, w której można wskazać plik graficzny drukowany na Fakturze Sprzedaży. Przyciski dostępne w tej sekcji: - Wybór pliku, - Usuń logo z bazy,  - Podgląd wydruku z wybranym logo.Wydruki z logo są dostępne z poziomu formularza Faktury Sprzedaży pod przyciskiem Wydruk danych dostępnym na górnej wstążce programu: Eko - Faktura
  • Faktura VAT,
  • Faktura VAT Duplikat,
  • Faktura VAT UE
 7. Usuwanie rozliczeń z listy. Po zaznaczeniu w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy – na karcie operatora, na zakładce [Parametry] w sekcji dla modułu handlowego – Rozliczanie/ usuwanie rozliczeń z listy, na liście: 
  • Faktur Sprzedaży (dotyczy również Faktur Zaliczkowych),
  • Faktur Zakupu,
  • Paragonów,
  • Wydań Kaucji,
  • Przyjęć Kaucji,
  • oraz na korektach do tych dokumentów
 8. pod prawym przyciskiem myszy aktywna jest opcja Usuń rozliczenia. Umożliwia ona seryjne usunięcie rozliczeń z podświetlonego lub zaznaczonych dokumentów. Sam zapis kasowy nie jest automatycznie usuwany z listy w menu Kasa/ Bank/ Zapisy kasowo/ bankowe. Po wykonaniu tej operacji zapis kasowy, jak i dokument handlowy zyskują status nierozliczonych. Aby usunąć zapis kasowo/ bankowy z programu, należy to zrobić w menu Kasa/ Bank.
 9. Intrastat. Dla wysyłanej do PUESC deklaracji Intrastat dodano nowe statusy: 
  • Nie wysłano – Deklaracja w buforze lub zatwierdzona, nie przesłana do PUESC.
  • Wysłano/nie odebrano ISTA – Deklaracja została wysłana do PUESC, pobierz potwierdzenie poprawności deklaracji ISTA.
  • Przyjęto/nie odebrano ISTA – Deklaracja została przyjęta przez system PUESC, nie otrzymano potwierdzenia poprawności deklaracji ISTA. Pobierz ponownie za chwilę.
  • Błąd przetwarzania – Wystąpił problem podczas przetwarzania deklaracji przez system PUESC: (komunikat błędu) – taką deklarację można odblokować do edycji z poziomu programu w celu poprawy.
  • Potencjalny błąd, sprawdź szczegóły – Urząd zgłosił potencjalne błędy lub wstrzymał zgłoszenie. Sprawdź czy dane na deklaracji są poprawne i skontaktuj się z urzędem. Jeśli dane są niepoprawne utwórz i wyślij korektę deklaracji.
  • Odrzucono, wygeneruj nową deklarację – Deklaracja została odrzucona przez system Intrastat. Wyślij korektę deklaracji.
  • Wysłano/odebrano ISTA – Deklaracja została przyjęta przez system Intrastat. Odebrano UPO oraz ISTA. 
 10. SENT. Na liście zgłoszeń SENT dodano wydruki: Lista zgłoszeń przewozu towaru/ Podmiot wysyłający i Lista zgłoszeń przewozu towaru/ Podmiot odbierający.
 11. SENT. Na liście dokumentów, do których utworzono zgłoszenie SENT w kolumnie Status wyświetlany jest symbol SN.
 12. PESEL. W module Faktury na formularzu Faktury Sprzedaży, Paragonu oraz na formularzach korekt do tych dokumentów, na zakładce [Kontrahent] dla Nabywcy dodano pole PESEL.
 13. Wydruk tekstowy Faktury Sprzedaży. Dodano nowy wydruk tekstowy dla Faktury Sprzedaży – Pełna Nazwa + Opis, na którym w kolumnie Nazwa towaru/ usługi drukowana jest nazwa pozycji wraz z jej pełnym opisem wpisanym na FA.
 14. Współpraca z drukarkami fiskalnymi. W konfiguracji stanowiska (menu Start/Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Drukarka fiskalna) dodano parametr Logowanie komunikacji. Po jego zaznaczeniu, podczas pracy drukarki fiskalnej utworzy się plik %AppData%\Comarch OnlineFP\OnlineFpCommunication.log W przypadku sterowników terminalowych w  pliku tym (na serwerze terminali) zapisuje się komunikacja przez kanały wirtualne (zapisują się wysyłane i odbierane informacje w formacie XML), natomiast komunikacja przez port COM zapisuje się w takim samym folderze na komputerze klienta.
 15. Współpraca z drukarkami fiskalnymi Elzab na systemach 64 bitowych. Umożliwiono współpracę z drukarkami fiskalnymi Elzab w środowisku terminalowym oraz ASP w przypadku pracy na systemie Windows 64 bity.
 

Zmiany

 1. Miasto, Nr domu na dokumentach. Na formularzach dokumentów handlowo magazynowych i korektach do tych dokumentów, na zakładce [Kontrahent] dla Nabywcy/ Dostawcy, Odbiorcy/ Nadawcy zmieniono nazwę pól z Miasto, Nr domu na Miejscowość, Nr domu/ Nr lokalu.
 2. Tax Free. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym na wydruku dokumentu Tax Free wyrażenie „Podpis funkcjonariusza celnego” zastąpiono wyrażeniem „Podpis funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej".
 3. Zapis kasowo/ bankowy do WKA. Zapis kasowo/ bankowy rozliczanego przy zapisie Paragonu dokumentu Wydania Kaucji jako Numer obcy ma numer tego WKA.
 4. AKC-WW. Wysyłanie deklaracji AKC-WW do PUESC jest możliwe wyłącznie z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanym certyfikatem.
 5. Współpraca z drukarkami fiskalnymi. W konfiguracji stanowiska (menu Start/Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Drukarka fiskalna usunięto niepotrzebne parametry Nie wysyłaj informacji na wyświetlacz drukarki oraz Wydruk paragonów na drukarce niezafiskalizowanej. Parametry te nie miały wpływu na pracę z drukarką fiskalną.

Poprawiono

 1. Terminal Verifone VX 520. Przywrócono komunikację Comarch ERP Optima z terminalem Verifone VX 520 eService.
 2. Fiskalizacja PA, terminal płatniczy. Poprawiono wyświetlanie Paragonów na liście, dla których płatność na terminalu płatniczym została odrzucona i wybrano opcję nie fiskalizowania takiego dokumentu.
 3. Przekształcenie FPF do WZ. Poprawiono generowanie Wydania Zewnętrznego z Faktury Pro Forma przy zaznaczonych parametrach (menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry): 
  • Konwersja RO/PF do WZ, RW, MM, FA i PA (pobranie) – pobieraj ilość dostępną,
  • Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje,
   • Pozwalaj na przekształcenie RO do WZ, RW, MM, FA i PA (pobranie)
 4. w sytuacji kiedy towar znajduje się na magazynie i nie jest zarezerwowany, poprawnie tworzy się dokument WZ.
 1. Zapis kasowy do FZ. Poprawiono generowanie automatycznych zapisów kasowych do Faktur Zakupu w sytuacji kiedy data wystawienia dokumentu i data wpływu są na przełomie roku.
 2. Zmiana ceny na Fakturze Sprzedaży. Po zmianie na FS kontrahenta bez aktualizacji warunków handlowych lub po zaznaczeniu parametru Stawka NP w sekcji Odwrotne obciążenie – limit nie jest zmieniana cena wpisana na FS ręcznie.
 3. Korekta wartości FA. Poprawiono zapis korekty wartości do Faktury Sprzedaży powstałej z kilku WZ, w sytuacji kiedy jedno z WZ zostało całkowicie skorygowane.
 4. Termin płatności na FA. W sytuacji kiedy Wydanie Zewnętrzne jest przekształcane do Faktury Sprzedaży, na FA termin płatności jest liczony od daty podanej na FA zgodnie z ustawieniem w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Daty dokumentów: FA, PA -Termin płatności liczony od.
 5. Sprzedaż tylko wg kodów EAN. Przy dodawaniu pozycji na dokument przez podniesienie formularza, po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu umożliwiono rezygnację z tej operacji poprzez przycisk Anuluj bądź klawisz Esc.
 6. Zapis dokumentu MM. Po odznaczeniu parametru Bufor na dokumencie Przesunięcia Międzymagazynowego i wykonaniu eksportu MM do pliku XML poprzez Funkcje dodatkowe, przy zamykaniu MM w kolejnym kroku, nie wyświetla się pytanie: Zapisać zmiany?.
 7. Blokada zmiany pozycji cennika. Podczas aktualizacji pozycji cennikowych przy pomocy importu cennika z pliku MS Excel, operator, który ma założoną blokadę: Formularz pozycji cennika – Zmiana (menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy – karta operatora, zakładka [Blokady dostępu]), otrzyma komunikat: Zalogowany operator nie posiada uprawnień do modyfikacji karty towaru!
 8. Ceny z czterema miejscami po przecinku. Zoptymalizowano odznaczanie parametru Ceny z czterema miejscami po przecinku (menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel) dla baz z dużą ilością towarów.
 9. Raport Sprzedaży. Dla operatora, który ma zaznaczony parametr Brak dostępu do cen zakupu (menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy – karta operatora, zakładka [Parametry]), na wyeksportowanym z poziomu listy kontrahentów do pliku MS Excel Raporcie sprzedaży, informacje o koszcie i marży są wykreskowane.
 10. Lista FZ. Poprawiono wydajność pracy na liście Faktur Zakupu w przypadku korzystania z filtra Z FRR: Tak/ Nie.
 11. Serwis magazynowy. Umożliwiono użycie serwisu magazynowego do usuwania dokumentów anulowanych na liście Faktur Zakupu od Rolnika Ryczałtowego.
 12. Wydruk Faktury Sprzedaży w GenRap. Poprawiono drukowanie płatności na wydruku Faktury Sprzedaży powstałej z Paragonu w sytuacji kiedy w bazie danych istnieje Faktura Zakupu o numerze obcym takim jak numer Faktury Sprzedaży.
 13. Wydruk korekty kursu waluty W Crystal Reports. Na wydruku Korekta kursu waluty FA/ Wzór standard wykonanej do Faktury Sprzedaży wystawionej dla kontrahenta krajowego z VAT płatnym w PLN, rozliczona kwota drukowana jest w polu Zapłacono.
 14. Wydruki Faktury Sprzedaży. Na wydrukach FS nie jest drukowany identyfikator dokumentu (ID).
 15. Import sprzedaży z kasy fiskalnej. Poprawiono działanie programu w przypadku importu sprzedaży z wielu kas fiskalnych jednocześnie.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Poprawiono

 1. Wysyłanie danych binarnych po nieudanej synchronizacji. W przypadku gdy poprzednia synchronizacja była zakończona błędem lub nie została zakończona, kolejne wywołanie synchronizacji z zaznaczonym parametrem jedynie: Pobierz zamówienia z e-Sklepu, powoduje różnicowe wysłanie danych binarnych. Poprawiono działanie programu w tym zakresie.
 

Comarch ERP Optima Detal

Nowości

 1. Automatyczna synchronizacja. W harmonogramie automatycznej synchronizacji, dostępnym z poziomu Comarch ERP Optima, dodano możliwość ustawienia synchronizacji co 20 i 40 minut.
  Uwaga
  Dotyczy Comarch ERP Optima w modelu usługowym.

Poprawiono

 1. Wartość korekty do Paragonu. Poprawiono działanie programu w zakresie wyliczania wartości korekty wystawionej do Paragonu w sytuacji, gdy wartość ta ulega zaokrągleniu.
 2. Sprzedaż w jednostkach pomocniczych. Poprawiono działanie programu podczas wyliczania wartości towarów sprzedawanych w jednostkach pomocniczych.
 

Współpraca z Comarch Mobile

Nowości

Uwaga
Opisane funkcjonalności będą dostępne we współpracy z wersją 2018.0.1 Comarch Mobile
 1. Podatnik VAT czynny. Na urządzenie mobilne wysyłany jest status kontrahenta Podatnik VAT Czynny.
 2. Na urządzenie mobilne wysyłane są ankiety utworzone w module CRM Plus w Comarch ERP Optima. Ankieta może trafić na urządzenie jako niepowiązana z żadnym zdarzeniem CRM lub jako powiązana z konkretnym Kontaktem lub Zadaniem. W pierwszym przypadku będzie można jej użyć (powiązać) tworząc zdarzenia CRM w Terminarzu na urządzeniu mobilnym. Wypełnione ankiety synchronizowane są wraz z powiązanym Zadaniem lub Kontaktem do modułu CRM Plus w Comarch ERP Optima. Przed skorzystaniem z nowej funkcjonalności zalecamy zapoznanie się z instrukcją Współpraca z Comarch Mobile.
 3. Import dokumentów z urządzenia mobilnego – cena początkowa. Dokumenty zaimportowane do Comarch ERP Optima zawierają informację o cenie początkowej na pozycjach dokumentów wystawionych na urządzeniu mobilnym.
 4. Automatyczna synchronizacja. W harmonogramie automatycznej synchronizacji, dostępnym z poziomu Comarch ERP Optima, dodano możliwość ustawienia synchronizacji co 20 i 40 minut.
  Uwaga
  Dotyczy Comarch ERP Optima w modelu usługowym.

Księgowość

Księgowość

Nowości

 1. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(25) z załącznikami: CIT-8/O(12), CIT-D(5), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(3) na nowych formularzach obowiązujących dla okresu obrachunkowego zaczynającego się po 31.12.2016 r. wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
  Uwaga
  Jeżeli istnieje potrzeba dodania załącznika CIT/TP to deklarację CIT-8(25) należy przesłać poprzez stronę systemu e‑Deklaracje.
 2. Opis analityczny. Dodano możliwość generowania opisu analitycznego na słownikach (grupy towarowe, towary, konta księgowe) oraz na dokumentach (Faktury zakupu i sprzedaży, rejestry VAT zakupu i sprzedaży, ewidencja dodatkowa kosztów i przychodów oraz dokumenty polecenia księgowania). Funkcja jest dostępna jeżeli pobrano opcję Opis analityczny (w Menadżerze Kluczy numer 1700 – Optima – Opis analityczny) oraz w wersji DEMO programu. Funkcja opisu analitycznego nie jest dostępna jeżeli użytkownik zaloguje się do programu w trybie tylko do odczytu. Szczegóły funkcjonalności zostały opisane w artykułach: Lista wymiarów analitycznychWymiar, podwymiar oraz element wymiaru oraz Generowanie opisu analitycznego.
 3. Księgowość. Wiele działalności wspólnika. Umożliwiono wprowadzenie na formularzu Kwot indywidualnych dowolnej liczby działalności. W związku ze zmianami dodano nowy wzór zaliczki na PIT‑36(17) oraz PIT-36L(5) wraz z ich wydrukami oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera. Z poziomu Kwot indywidulanych dla konkretnego wspólnika na zakładkach [Dz. gospodarcza], [Strefa] oraz [Najem] użytkownik ma możliwość wprowadzania listy działalności.
  Kwoty indywidualne, zakładka Dz. gospodarcza
  Kwoty indywidualne, zakładka 5. Strefa
  Kwoty indywidualne, zakładka 6. Najem
  Na każdej zakładce widoczna jest kolumna Pobieraj dane z bazy danych, która wskazuje wartość Tak lub Nie i oznacza odpowiednio – Tak – podpięta inna baza danych, a Nie – działalność wprowadzona ręcznie. Dodano również kolumnę Nazwa bazy, która w przypadku podpięcia innej bazy danych wyświetla jej nazwę. Kolumna domyślnie jest ukryta. Działalności dodane we wcześniejszych wersjach programu widnieją jako kolejne pozycje na liście na odpowiedniej zakładce. Dla kwot z pól Dodatkowa działalność/ Dodatkowy najem po konwersji dodawane są nowe działalności o nazwie DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA/NAJEM. Na formularzu zaliczki na PIT-36(16) oraz PIT-36L(4) kwoty te widnieją po konwersji w poz. Inna. Usunięcie po konwersji dodatkowych przychodów i kosztów usuwa je bezpowrotnie. Użytkownik nie będzie już mógł uwzględnić kwot dodatkowych na starych formularzach zaliczek. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji zaliczek na PIT-36(16) oraz PIT-36L(4). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza dostępne będzie jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza. Od wersji 2018.0.1 będą już tylko dostępne nowe wzory zaliczek na PIT-36(17) oraz PIT-36L(5), które będą posiadały zakładki z listą działalności.  
  Zaliczka na PIT-36(17), zakładka Dz. Gospodarcza
  Uwaga
  Jeżeli użytkownik doda nową działalność w okresie, za który naliczono zaliczkę na PIT-36/PIT-36L w starszej wersji formularza to zostanie ona uwzględniona na korekcie zaliczki jeżeli będzie to maksymalnie 4 działalność gospodarcza, 2 strefa lub 2 najem.
  Lista działalności jest zapamiętywana historycznie (w zależności od miesiąca i roku). Jeżeli w Kwotach indywidulanych użytkownik będzie miał wprowadzoną działalność np. gospodarczą tylko przez część roku to i tak będzie ona wykazana na zaliczkach na PIT-36/PIT-36L wyliczanych do końca roku. Działalność podstawowa jest dodawana automatycznie do odpowiedniego typu na podstawie ustawień z poziomu Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność z domyślnym udziałem 100,000/100 i na liście widoczna jest jako pogrubiona. Zmiana rodzaju działalności w Konfiguracji powoduje, że dotychczasowa działalność główna usuwana jest z listy działalności poprzedniego typu i widnieje na liście działalności nowego typu.
  Uwaga
  Po zmianie typu działalności w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność należy przejść na wprowadzoną wcześniej w Kwotach indywidulanych działalność i zapisać jej formularz ikoną dyskietki.
  Nową działalność można dodać po naciśnięciu przycisku  lub za pomocą klawisza <Insert>.
  Działalność gospodarcza
  Działalność w strefie
  Najem
  Podczas dodawania kolejnej działalności w polu Udział domyślnie podpowiada się wartość 100,000/100. Istnieje możliwość podania licznika w polu Udział z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Nie ma możliwości zapisania formularza, jeżeli w polu Udział uzupełniono licznik, a nie podano mianownika. Po zaznaczeniu parametru Pobieraj dane z bazy użytkownik musi wskazać bazę, z której dane mają być pobierane. Pole Dodatkowe indywidulane Przychody i Koszty należy uzupełnić, jeżeli podatnik w danym miesiącu/kwartale osiąga dodatkowe przychody/ ponosi dodatkowe koszty z danej działalności nie dotyczące całej firmy, a tylko konkretnego wspólnika. Użytkownik ma możliwość seryjnego usunięcia z listy zaznaczonych działalności. Usunięcie działalności w danym miesiącu usuwa ją z kolejnych miesięcy. Nie ma możliwości usunięcia działalności głównej.
  Uwaga
  Aby wyliczyć kwartalną zaliczkę na PIT-36L należy uzupełnić Kwoty indywidulane za marzec lub po kolei za ostatni miesiąca każdego kwartału lub po kolei każdy miesiąc.
 4. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-9M. Dodano możliwość wysyłki deklaracji VAT-9M(6 i 7) do systemu e‑Deklaracje za pomocą podpisu niekwalifikowanego.
 5. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. W związku z umożliwieniem weryfikacji numerów identyfikacyjnych VAT podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Unii Europejskiej dla potrzeb transakcji transgranicznych dotyczących towarów i usług, na formularzu dokumentu w rejestrze VAT oraz ewidencji dodatkowej dodano przycisk , po naciśnięciu którego następuje sprawdzenie kontrahenta w bazie VIES na podstawie numeru NIP. Jeżeli numer VAT jest aktywny to użytkownik ma możliwość przeniesienia danych kontrahenta na formularz pod warunkiem, że dokument nie jest zaksięgowany, nie dodano na nim predekretacji, nie wygenerowano do niego dokumentów wewnętrznych, a w przypadku dokumentu wyeksportowanego na formularzu operatora zaznaczono parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych. Jeżeli użytkownik zalogował się do programu w trybie demo/ tylko do odczytu to podczas próby weryfikacji statusu VAT w bazie VIES pojawia się komunikat: Program pracuje w trybie demo lub tylko do odczytu. Wykonanie tej operacji nie jest możliwe.
 6. Środki trwałe. KŚT2016. Wprowadzono możliwość konwersji listy KŚT2010 do KŚT2016. Lista KŚT2016 przygotowana została w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Konwersja zmienia listę KŚT oraz podmienia pozycje KŚT na kartach środków trwałych.
  Uwaga
  Do końca 2017 r. obowiązuje lista KŚT2010. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie konwersji KŚT2010 do KŚT2016 dopiero pod koniec 2017 r. lub na początku 2018 r.
  Import nowej listy KŚT2016 z serwerów Comarch możliwy będzie od 1 stycznia 2018 r. Do końca 2017 r. dostępna jest lista KŚT2010. Jeżeli użytkownik zdecyduje się przeprowadzić konwersję KŚT2010 do KŚT2016 jeszcze w 2017 r. to podczas próby dokonania importu listy KŚT z serwera Comarch przed 1 stycznia 2018 r. pojawi się komunikat: Wykonana została już konwersja kodów KŚT2016. Import spowoduje dopisanie kodów KŚT2010. Czy chcesz wykonać import? Wybór opcji Tak powoduje dopisanie pozycji z listy KŚT2010.Na formularzu numeru KŚT dodano parametr Nieaktywny. Po jego zaznaczeniu numer KŚT widnieje na liście w kolorze czerwonym pod warunkiem wskazania w filtrze opcji Pokazuj też nieaktywne. Aby wybrać na karcie środka trwałego nieaktywny numer KŚT należy nacisnąć przycisk KŚT i na otwartym oknie zaznaczyć parametr Pokazuj też nieaktywne.Z poziomu Ogólne/ Inne/ Klasyfikacja Środków Trwałych oraz Księgowość/ Ewidencja środków trwałych (po wyborze w filtrze pod listą opcji Środki trwałe) dodano przycisk  służący do wykonania konwersji KŚT2010 do KŚT2016. Ikona nie jest widoczna jeżeli w bazie konfiguracyjnej lista KŚT jest pusta, a w bazie firmowej nie wprowadzono żadnej karty środka trwałego. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno:Po wykonaniu konwersji ikona zostanie ukryta w danej bazie firmowej. Na liście KŚT dostępne będą tylko pozycje z listy KŚT2016 oraz pozycje dodane przez użytkownika z symbolem innym niż w KŚT2010.
  Uwaga
  Jeżeli na liście KŚT użytkownik dodał pozycję o takim symbolu jak KŚT2010 ale o innej nazwie to po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 taka pozycja zniknie z listy KŚT. Jeżeli użytkownik chce z niej nadal korzystać to powinien ją ponownie wprowadzić na listę KŚT.
  Po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 na kartach środków trwałych znajdujących się W użyciu ustawiane są nowe numery obowiązujące zgodnie z KŚT2016. Aktualizacji na karcie środka nie ulega pole Stawka amortyzacji. Informacja o starym numerze KŚT pojawia się na zakładce [Atrybuty] w postaci atrybutu o symbolu KŚT_2010 z wartością będącą symbolem pozycji z KŚT2010, widniejącym na środku trwałym przed konwersją. Na kartach ze stanem Zlikwidowany lub Zbyty numery nie są zmieniane.Jeżeli na jakimkolwiek formularzu numeru KŚT zaznaczono parametr Nieaktywny to podczas konwersji KŚT w logu z przebiegu procesu pojawia się informacja: Przenoszenie parametru "Nieaktywny" podczas konwersji KŚT.Jeżeli na formularzu numeru KŚT zaznaczono parametr Nieaktywny a w wyniku konwersji numer KŚT został zmieniony i podzielony na kilka pozycji to w logu z przebiegu procesu pojawia się ostrzeżenie: Symbol KŚT2010 [Symbol KŚT] ustawiony jako nieaktywny został zmieniony i podzielony na kilka pozycji KŚT2016; nieaktywność została ustawiona tylko na pozycji o symbolu [Symbol KŚT]. Jeżeli na formularzu numeru KŚT zaznaczono parametr Nieaktywny a w wyniku konwersji numer nie został zmieniony, ale podzielono go na kilka pozycji to w logu z przebiegu procesu pojawia się ostrzeżenie: Symbol KŚT2010 [Symbol KŚT] ustawiony jako nieaktywny nie został zmieniony, ale został podzielony na kilka pozycji KŚT2016; nieaktywność została ustawiona tylko na pozycji o symbolu [Symbol KŚT]. Jeżeli na liście KŚT istnieje kilka pozycji o tym samym symbolu i na jednym z nich zaznaczono parametr Nieaktywny to po konwersji KŚT2010 do KŚT2016 parametr Nieaktywny zostanie zaznaczony na wszystkich pozycjach o tym symbolu. Po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 na liście KŚT w tytule okna wyświetlana jest informacja: Lista KŚT aktualna na dzień 01.01.2018. Na formularzu numeru KŚT dodano również parametr Standardowy. W przypadku baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji programu wcześniejszej niż 2018.0.1, po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 parametr ten zaznaczony zostanie na wszystkich pozycjach KŚT (za wyjątkiem pozycji wprowadzonych przez użytkownika z symbolem innym niż w KŚT2010). W przypadku baz konfiguracyjnych dodanych w wersji programu 2018.0.1 wszystkie numery KŚT importowane z serwera Comarch oznaczane są jako standardowe. Na numerach KŚT dodawanych przez użytkownika nie ma możliwości zaznaczenia parametru Standardowy. W związku z nowym parametrem na liście KŚT dodano kolumnę Standardowa. Dla numerów z zaznaczonym parametrem pojawi się wartość TAK, dla numerów bez zaznaczonego parametru – NIE. Użytkownik ma możliwość seryjnego usunięcia z listy KŚT zaznaczonych pozycji. Nie ma możliwości usunięcia standardowego numeru KŚT.
 7. Biuro Rachunkowe. Deklaracje CIT. Udostępniono możliwość naliczenia, wydruku oraz eksportu do Pulpitu Menadżera deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2017: CIT-8(25) z załącznikami: CIT-8/O(12), CIT-D(5), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(3).
 8. Biuro Rachunkowe. Zaliczki na PIT-36/36L. Udostępniono możliwość naliczania zaliczek na nowych wzorach PIT-36 (17) oraz PIT-36L(5) uwzględniających wiele działalności wspólnika.
 

Zmiany

 1. Rejestry VAT. Weryfikacja statusu VAT kontrahenta. W związku z wprowadzeniem historii weryfikacji statusu VAT, na dokumencie wystawionym z datą inną niż bieżąca, w sytuacji, gdy na dzień wystawienia nie sprawdzono, czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym, weryfikacja statusu VAT kontrahenta z poziomu formularza dokumentu działa w następujący sposób:
  Status na dokumencieInformacja na stronach Ministerstwa FinansówPodjęte działania
  Osoba fizyczna lub podatnik VAT nieczynnyPodatnik VAT czynnyPo zaakceptowaniu komunikatu: Status kontrahenta nie zgadza się z informacją ze strony Ministerstwa Finansów. Czy chcesz przestawić status kontrahenta? Uwaga! Zweryfikuj odliczenia na dokumencie . następuje zaznaczenie parametru Podatnik VAT czynny . W przypadku rejestru VAT zakupu użytkownik powinien zweryfikować poprawność odliczeń na dokumencie.
  Podatnik VAT czynnyOsoba fizyczna lub podatnik VAT nieczynnyPo zaakceptowaniu komunikatu: Status kontrahenta nie zgadza się z informacją ze strony Ministerstwa Finansów. Czy chcesz przestawić status kontrahenta? Uwaga! Zmiana statusu na podatnika VAT nieczynnego lub osobę fizyczną spowoduje ustawienie odliczeń na NIE . następuje odznaczenie parametru Podatnik VAT czynny oraz w przypadku rejestru VAT zakupu zmiana odliczeń na Nie .
  Osoba fizyczna lub podatnik VAT nieczynnyOsoba fizyczna lub podatnik VAT nieczynnyKomunikat: NIP nie jest zarejestrowany w VAT.
  Podatnik VAT czynnyPodatnik VAT czynnyKomunikat: NIP jest aktywny w VAT .
  W przypadku sprawdzania statusu VAT kontrahenta na dokumentach wystawionych z datą inną niż bieżąca za pomocą operacji seryjnej Zweryfikuj status VAT, po zaznaczaniu parametru Aktualizuj parametr podatnik VAT czynny na dokumentach, gdy na dzień wystawienia nie sprawdzono, czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym, status VAT na dokumentach oraz kartotekach kontrahentów ustawiany jest zgodnie ze stanem na dzień bieżący. Jeżeli weryfikacji podlega dokument z datą różną od bieżącej, a na dzień wystawienia dokumentu kontrahent został zweryfikowany to status VAT pobierany jest z karty kontrahenta (nie jest sprawdzany w serwisie Ministerstwa Finansów) i zgodnie z tym ustawiany jest na dokumencie. Może pojawić się komunikat o ewentualnej zmianie odliczeń jeżeli następuje zmiana statusu z podatnika VAT czynnego na np. osobę fizyczną lub podatnika VAT nieczynnego.
 2. Księgowość. Na wydruku UPO dla deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-9M, VAT-27, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, CIT-8 oraz dla ich korekt dodano informację, za jaki okres składana jest deklaracja/korekta.
 3. Księgowość. Na wydruku UPO dla JPK_VAT oraz dla jego korekt dodano informację, za jaki okres składany jest JPK_VAT/ korekta JPK_VAT.
 4. Księgowość. Na formularzu Kwot indywidualnych widoczność zakładek PIT-36 oraz PIT-36L zależna jest od ustawień w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje. Jeżeli zaznaczono tylko PIT-36 to nie jest widoczna zakładka [PIT-36L]. Jeżeli zaznaczono tylko PIT-36L to nie są widoczne zakładki [PIT-36], [Strefa] oraz [Najem]. Jeżeli odznaczono obydwa parametry to nie można otworzyć formularza Kwot indywidualnych. Jeżeli zaznaczono obydwa parametry, a podatnik rozlicza się wg skali liniowej to formularz Kwot indywidulanych otwierany jest na zakładce [PIT-36L].
 5. Księgowość. Umożliwiono zmianę wielkości okna formularza Kwoty indywidualne.
 6. Księgowość. Limity. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Limity wprowadzono kwoty limitów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.: 
  • Limit – pełna księgowości: 8 627 400,
  • Limit – ryczałt: 1 078 425. 
 7. Księgowość. Zaliczka na PIT-36L. Aby wyliczyć kwartalną zaliczkę na PIT-36L należy uzupełnić Kwoty indywidulane za marzec lub po kolei za ostatni miesiąca każdego kwartału lub po kolei każdy miesiąc.
 8. Księgowość. Stare wzory zaliczek. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji zaliczek na PIT‑36(16) oraz PIT-36L(4). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.
 9. Księgowość kontowa. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji CIT-8(21 i 22). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e‑Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.
 10. Księgowość kontowa. Deklaracji CIT-8. W przypadku sekcji wymagających zarówno kwot, jak i opisów, dane do pliku xml są przenoszone i następuje ich walidacja w sytuacji, gdy w danej sekcji uzupełniono tylko opis, bez podania kwoty.
 11. Księgowość kontowa. Dzienniki. Na wydrukach: PK/ Wzór standard, Dzienniki/ Wydruk zaznaczonych PK oraz Dzienniki/ Wydruk zaznaczonych PK (wg identyfikatora) w polu Sporządził drukowane jest imię i nazwisko operatora widniejącego na dokumencie w polu Zmodyfikował.
 12. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Na formularzu dokumentu w rejestrze VAT oraz pod ikoną Kwot dodatkowych dostępnych w rejestrze VAT, ewidencji dodatkowej, zapisach kasowych/bankowych i delegacjach dodano kolumnę
 13. Rejestry VAT. Jeżeli operator ma zaznaczoną blokadę zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7, a próbuje na takich dokumentach zmienić Rodzaj, Odliczenia lub w proporcji to pojawia się komunikat: Dokument dotyczy deklaracji VAT-7, która została już zatwierdzona. Administrator zablokował możliwość wprowadzania zmian na takich dokumentach.
 14. Rejestr VAT sprzedaży. Generując rozliczenie marży umożliwiono wprowadzenie ujemnej kwoty marży.
 15. Rejestr VAT zakupu. Z poziomu listy dokumentów dla konkretnego podmiotu umożliwiono wygenerowanie wydruku zbiorczej noty korygującej.
 16. Rejestr VAT zakupu. Do deklaracji VAT-7. Dodano wydruk Rejestr VAT/ Wydruk wg rodzaju odliczeń.
 17. Ewidencja dodatkowa. Przed wykonaniem wydruku noty księgowej w PLN pojawia się okno z parametrem pozwalającym na określenie, czy dokonać wydruku na podstawie kwot dodatkowych.
 18. Ewidencja dodatkowa. Dla nowych baz firmowych parametr Numeracja ewidencji dodatkowej ciągła w roku jest domyślnie zaznaczony.
 19. Środki trwałe. Z poziomu listy środków trwałych dodano wydruk Dokumenty zaznaczone/ Karta środka historyczna.
 20. Środki trwałe. Jeżeli środek trwały został uwzględniony na formularzu arkusza inwentaryzacyjnego, a następnie na jego karcie zaznaczono parametr W budowie to podczas próby zapisania karty pojawia się komunikat: Środek trwały został wybrany na dokumencie inwentaryzacji. Ustawienie stanu w budowie na karcie może spowodować niezgodność ujętych pozycji na wystawionym dokumencie inwentaryzacji, na którym ten środek został uwzględniony. Czy chcesz zapisać zmiany?
 21. Środki trwałe. Jeżeli środek trwały/ wyposażenie został uwzględniony na formularzu arkusza inwentaryzacyjnego, a następnie zmieniono stan tego środka/ wyposażenia na Zlikwidowany lub Zbyty i wskazano datę likwidacji wcześniejszą niż data wystawienia arkusza inwentaryzacyjnego to podczas próby zapisania karty ŚT/ wyposażenia pojawia się komunikat: Nie można ustalić daty likwidacji/zbycia środka trwałego/ wyposażenia wcześniejszej niż data wystawienia arkusza inwentaryzacyjnego, na którym jest on/ ono ujęty.
 22. Środki trwałe. W przypadku pracy na serwerze zdalnym podczas eksportu środków trwałych/ wyposażenia domyślnie podpowiada się ścieżka c:\ListaST.txt lub c:\ListaWyposażenia.txt.
 23. Praca rozproszona. W konfiguracji firmy (menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Praca rozproszona) dodano parametr Status importowanych płatności wg ustawień w pliku. Jeśli w konfiguracji firmy (menu Start/Konfiguracja/ Firma/ KasaBank/ Parametry) jest odznaczony parametr Ustawiaj stan wszystkich płatności na "nie podlega”, to przy imporcie dokumentów status płatności ustawiany jest zgodnie z informacją w pliku (przy zaznaczonym parametrze) lub jest pobierany z ustawień podmiotu (przy odznaczonym parametrze). W przypadku importu ręcznych płatności i płatności dla dokumentów Ewidencji dodatkowej nastąpiła zmiana działania w stosunku do wersji poprzedniej.
 24. Praca rozproszona. Jeżeli w konfiguracji firmy (menu Start/Konfiguracja/ Firma/ KasaBank/ Parametry) parametr Ustawiaj stan wszystkich płatności na "nie podlega” jest zaznaczony, wszystkie płatności ręczne i automatyczne importowane są ze statusem "nie podlega”.
 25. Praca rozproszona. W procedurach SQL dotyczących pracy rozproszonej zmieniono funkcję @@IDENTITY na SCOPE_IDENTITY().
 26. Praca rozproszona. Przy eksporcie urzędu o typie ZUS przenoszone są tylko podstawowe rachunki: Ubezpieczenie zdrowotne, Ubezpieczenie społeczne, FP i FGŚP oraz FEP.
 27. Praca rozproszona. Umożliwiono eksport wcześniej zaimportowanych rozliczeń.

Poprawiono

 1. Księgowość. Deklaracja PIT-36 oraz PIT-36L. W przypadku korzystania z funkcji agregacji danych w specyficznych sytuacjach podczas próby wygenerowania wydruku deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L pojawiał się komunikat uniemożliwiający wykonanie wydruku. Działanie poprawiono.
 2. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-27. W specyficznych sytuacjach podczas próby przeliczenia deklaracji VAT‑27(2) pojawiał się komunikat: Konwersja wartości "1.96" obiektu nvarchar na typ danych int nie powiodła się. Działanie poprawiono.
 3. Praca rozproszona. Poprawiono import pól tekstowych zawierających znak Enter.

CRM, Obieg dokumentów i Serwis

 

CRM

Nowości

 1. Kontakt/ zadanie – zakładka [Dokumenty]. Jeżeli w konfiguracji programu zdefiniowano spedytora, to możliwe jest powiązanie kontaktu/ zadania na zakładce [Dokumenty] w sekcji Dokumenty skojarzone ze zleceniem nadania paczki.
 2. Ofertowanie – domyślny szablon. Umożliwiono przypisanie zalogowanemu operatorowi domyślnego szablonu dla oferty handlowej za pomocą opcji: Ustaw jako domyślny dla operatora. Jest ona dostępna w menu kontekstowym po wybraniu szablonu na liście szablonów ofert. Szablon wskazany jako domyślny podpowiada się zarówno na nowym formularzu oferty, jak również podczas kopiowania ofert. Tylko jeden szablon może być domyślny – oznaczony jako TAK w kolumnie Domyślny liście szablonów. Aby zrezygnować z przypisania domyślnego szablonu do operatora należy użyć opcji Odznacz domyślny.

Poprawiono

 1. Skrzynka pocztowa – domyślny podpis wiadomości. Poprawiono wyświetlanie domyślnego podpisu na wiadomości e-mail, utworzonej na podstawie szablonu zawierającego makra.
 2. Ofertowanie – przekształcanie Oferty Handlowej. W sytuacji zmiany typu kursu walutowego na dokumencie powstałym z Oferty Handlowej poprawiono wyliczanie ceny sprzedaży.
 3. Ofertowanie – atrybut liczbowy. Na wydruku oferty handlowej poprawiono wyświetlanie indywidualnej ilości miejsc po przecinku dla wartości atrybutu liczbowego, ustalonej podczas dodawania tego atrybutu na szablon.
 4. Ofertowanie – kopiowanie ofert. Poprawiono wyświetlanie cen sprzedaży na skopiowanych ofertach handlowych wystawionych w walucie obcej i w walucie PLN.
 

Obieg dokumentów

Poprawiono

 1. Biblioteka dokumentów, Archiwum wydruków. Poprawiono działanie przycisków Biblioteka dokumentów i Archiwum wydruków dostępnych z poziomu listy kontrahentów. Przeniesiono przyciski do sekcji: Kontrahent na wstążce programu.
 2. Zakazy do katalogów. Poprawiono działanie zakazów do katalogów firmowych oraz wspólnych w sytuacji kiedy program pracuje w trybie do odczytu.