Nowości i zmiany w wersji 2020

Nowości i zmiany w wersji 2020.0.1

Płace i Kadry

Nowości

 1. Aktualne wskaźniki.
Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.09.2019 r.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie:  4839,24 zł.
 • Minimalna stawka uczniów I roku: 241,96 zł.
 • Minimalna stawka uczniów II roku:  290,35 zł.
 • Minimalna stawka uczniów III roku: 338,75zł.
 • Młodociany – przyuczenie: 193,57 zł
  Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.10.2019 r.
 • Wskaźnik waloryzacji: 99,50%
  Wskaźniki obowiązujące od dnia: 1.01.2020 r.
 • Najniższe wynagrodzenie dla etatu: 2600,00 zł
 • Minimalna stawka godzinowa dla umów: 17,00 zł
  Konfiguracja / Program / Płace / Stałe podatkowe Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.10.2019 r.
 • Koszty uzyskania: 250 zł
 • Koszty uzyskania podwyższone: 300 zł
 • Ulga podatkowa (kwota miesięczna): 43,76 zł
 • Ulga podatkowa (kwota roczna): 548 zł 30 zł
 • Progi podatkowe – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  • dochód do 85528,00 zł – 17,00 %
  • dochód ponad 85528,00 – 32,00 %
 • Procent zaliczki podatku dla umów: 17,00 %
  Wskaźniki obowiązujące od dnia: 1.01.2020 r.
 • Ulga podatkowa (roczna): 525,12 zł
Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9  sierpnia 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 r. (M.P. z 2019, poz. 742) Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2019 r. (M.P 2019, poz. 787) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U 2019, poz. 1778). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1835).
 
 1. Zajęcie wynagrodzenia. Wprowadzono możliwość wyliczania zajęcia wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich wypłat pracownika w obrębie danego miesiąca deklaracji oraz naliczania zajęcia na liście płac o rodzaju ‘Inne’. Podczas naliczania zajęcia zostaną uwzględnione kwoty z wszystkich wypłat pracownika naliczone na listach płac typu etat, zaliczka brutto, inna wypłata, które są wypłacone w tym samym miesiącu co wypłata, w której jest naliczane zajęcie. Przy ustalaniu maksymalnej kwoty możliwej do potrącenia zostaną uwzględnione elementy z wszystkich wypłat, które nie mają zaznaczonego parametru ‘Doliczany po ograniczeniu potrąceń’. Dla pożyczek PKZP, kwoty spłat pożyczek będą wpływać na wyliczenie kwoty zajęcia, w zależności od ustawienia parametru ‘Spłaty pożyczek doliczane po ograniczeniu potrąceń’ z poziomu konfiguracji [Konfiguracja / Firma / Płace / Parametry].Niezależnie od ilości wypłat w danym miesiącu zostanie wyliczona jedna kwota wolna od potrąceń.
Kwota zajęcia wynagrodzenia będzie analogicznie wyliczana podczas przeliczania zajęcia za pomocą przycisku . Na liście płac o rodzaju Inne dodano możliwość wyliczenia kwota zajęcia wynagrodzenia. Po dodaniu dodatku należy uruchomić naliczanie zajęcia za pomocą przycisku . Automatycznie zostanie dodane zajęcie wynagrodzenia, które ma pracownik oraz wyliczona kwota. Kwota zajęcia wyliczana jest zgodnie z zasadami obowiązującymi pracowników etatowych.
 1. Import/eksport czasu pracy zleceniobiorcy. Umożliwiono import/eksport czasu pracy z/do arkusza Excel dla pracowników zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej. W oknie Eksport danych kadrowych dodano parametr Czas pracy zleceniobiorców z dwoma opcjami: Czas przepracowany z kalendarza oraz Uproszczone zestawienie czasu pracy. Zaznaczenie powyższych parametrów spowoduje eksport czasu pracy z kalendarza (Nie)obecności oraz zestawienia czasu pracy zleceniobiorców.
Podczas eksportu czasu przepracowanego z kalendarza weryfikowane jest czy pracownik posiada umowę cywilnoprawną we wskazanym okresie. Jeśli tak, zostanie utworzony arkusz Czas_przepracowany_umowa, w którym będzie zaczytana informacja o czasie pracy z kalendarza (Nie)obecności. W przypadku zaznaczenia podczas eksportu opcji ‘Uproszczone zestawienie czasu pracy’ zestawienie czasu pracy zleceniobiorcy zostanie wyeksportowane, jeśli pracownik posiada umowę cywilnoprawną rozliczaną według zestawienia i jest ono wprowadzone za wskazany okres. Uproszczone zestawienie zostaną zapisane w arkuszu Zestawienie_umowa. W przypadku eksportu uproszczonego zestawienia czasu pracy pracownika posiadającego kilka umów, zestawienie czasu pracy zostanie wyeksportowane z każdej umowy, w oddzielnym wierszu.
Eksport danych kadrowych
Na oknie Importu danych kadrowych dostępnym z poziomu zakładki Narzędzia >Importy > Danych kadrowych > Z arkusza Excel dodano opcje dotyczące importu czasu przepracowanego oraz zestawienia zleceniobiorcy. Zaznaczenie opcji Czas przepracowany zleceniobiorcy spowoduje import czasu pracy do kalendarza (Nie)obecności dla pracownika, który ma w dniu, do którego zaczytujemy czas, umowę cywilnoprawną. Dodatkowo weryfikowana jest informacja czy pracownik w danym dniu ma już wprowadzony czas pracy. Jeśli jest, czas pracy zostanie zaczytany tylko jeśli podczas importu zaznaczono opcję ‘Nadpisz’. Jeśli na oknie importu zaznaczono opcję ‘Zestawienie czasu pracy zleceniobiorcy’ i w arkuszu ‘Zestawienie_umowa’ jest wprowadzone zestawienie czasu pracy sprawdzane jest, czy pracownik ma umowę cywilnoprawną rozliczaną według zestawienia o wskazanym numerze oraz czy trwa ona chociaż jeden dzień w miesiącu, za który importujemy zestawienie. Jeśli pracownik posiada umowę i nie ma wprowadzonego zestawienia lub ma zestawienie za ten miesiąc, ale podczas importu zaznaczono opcję ‘Nadpisz’, zestawienie zostanie zaczytane do danej umowy. Jeśli pracownik nie ma umowy, jest inne ustawienie odnośnie metody rozliczania czasu pracy lub jest zestawienie za dany miesiąc i podczas importu zaznaczono opcję ‘Pomiń’ zestawienie nie zostanie dodane.
Import danych kadrowych
 1. Blokada edycji czasu pracy po naliczeniu wypłaty. Dodano możliwość zablokowania edycji czasu pracy oraz planu pracy przez Użytkownika w sytuacji, gdy pracownik posiada w danym okresie rozliczoną wypłatę etatową.
W formularzu operatora [Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy], w sekcji odnoszącej się do parametrów dla modułu kadrowo-płacowego, dodano nowy parametr: ‘Blokada edycji czasu pracy pracownika po naliczeniu wypłaty’, w którym Operator ma możliwość wyboru jednej spośród trzech dostępnych opcji:
 • Ostrzeżenie,
 • Blokada,
 • Brak – domyślne ustawienie.
W nowych jak i w konwertowanych bazach, w formularzu operatora domyślnie jest zaznaczona opcja ‘Brak’. Tylko Użytkownik z uprawnieniami Administratora będzie miał dostęp do nadawania uprawnień dla danego operatora.
Formularz operatora – zakładka Parametry
 • Ostrzeżenie – Użytkownik podczas próby modyfikacji (edycja/dodanie/usunięcie) czasu pracy, planu pracy oraz zestawienia za okres, za który jest naliczona wypłata etatowa otrzyma komunikat:
‘Próba modyfikacji czasu pracy po naliczeniu wypłaty. Po zapisaniu zmian należy naliczyć wypłatę ponownie. Czy chcesz kontynuować?’ Po otwarciu formularza wejścia dnia oraz zmodyfikowaniu godzin pracy/usunięciu wejścia w momencie zapisu sprawdzane jest czy za wskazany dzień pracownik posiada naliczoną wypłatę etatową. Jeśli pracownik posiada za ten okres naliczoną wypłatę etatową, Użytkownik otrzyma komunikat informujący o próbie modyfikacji czasu lub planu pracy po naliczeniu wypłaty. Komunikat ostrzegający o próbie modyfikacji czasu pracy po naliczeniu wypłaty wyświetlany będzie również w przypadku próby usunięcia czasu pracy w danym dniu w kalendarzu, z poziomu okna ‘czasu pracy’/’planu pracy’. Pojawiający się komunikat informuje o naliczonej wypłacie za edytowany okres, ale Użytkownik po wybraniu opcji TAK ma możliwość zapisania wprowadzonych zmian w czasie pracy oraz planie pracy. Podczas seryjnego wstawiania czasu pracy oraz planu pracy z poziomu formularza kalendarza (Nie)obecności i planu pracy oraz z listy pracowników ustawienie opcji ‘Ostrzeżenie’ na formularzu operatora skutkuje zablokowaniem możliwości zmodyfikowania rozliczonego czasu pracy/planu pracy za wskazany okres. Użytkownik otrzyma stosowną informacje w logu w formie ostrzeżenia dotyczącą zmiany rozliczonego w wypłacie czasu pracy. Blokada edycji czasu pracy działa także podczas importu czasu pracy/planu pracy/zestawienia z arkusza Excel oraz importu plików RCP. W przypadku zaznaczenia opcji na formularzu operatora Ostrzeżenie Użytkownik nie będzie miał możliwości zaimportowania wskazanego czasu pracy do programu. Podczas importu w logu pojawi się stosowny komunikat informujący o nałożonej blokadzie.
 • Blokada – Użytkownik ma zablokowaną możliwość wprowadzenia zmian w czasie, planie pracy pracownika oraz w zestawieniu, jeśli za dany miesiąc jest naliczona wypłata etatowa.
Zablokowanie czasu/planu pracy po naliczeniu wypłaty spowoduje brak możliwości wprowadzenia zmian w oknie ‘Formularz dnia pracy’. Edytując dany dzień z poziomu czasu pracy/planu pracy, formularz dnia pracy zostanie wyświetlony w ‘trybie do odczytu’. Użytkownik będzie miał możliwość podglądu rozliczonego w wypłacie czasu pracy, natomiast edycja nie będzie możliwa. Analogiczne działanie będzie podczas próby edycji zestawienia czasu pracy. Podczas seryjnego wstawiania czasu pracy oraz planu pracy z poziomu formularza kalendarza (Nie)obecności i planu pracy oraz z listy pracowników ustawienie opcji ‘Blokada’ na formularzu operatora skutkuje zablokowaniem możliwości zmodyfikowania rozliczonego czasu pracy/planu pracy za wskazany okres. Użytkownik otrzyma stosowną informację w logu w formie ostrzeżenia dotyczącą zmiany rozliczonego w wypłacie czasu pracy. Blokada edycji czasu pracy działa także podczas importu czasu pracy/planu pracy/zestawienia z arkusza Excel oraz importu plików RCP. W przypadku zaznaczenia opcji na formularzu operatora Blokada Użytkownik nie będzie miał możliwości zaimportowania wskazanego czasu pracy do programu. Podczas importu w logu pojawi się stosowny komunikat informujący o nałożonej blokadzie.
 • Brak – Użytkownik może wprowadzać zmiany w czasie/planie pracy po naliczeniu wypłaty (w żaden sposób nie jest blokowana możliwość modyfikacji godzin pracy po naliczeniu wypłaty).
 1. Obniżenie progu podatkowego:
 • Wprowadzono zmiany w naliczaniu wypłat w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku naliczania wynagrodzeń z datą wypłaty od 1.10.2019 r. będzie stosowana stawka podatku 17% , nowe wartości kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej.
 • Wprowadzono zmiany dotyczące wykazywania procentu zaliczki podatku na wydrukach kwitka wypłaty oraz karty podatkowej.
 • Z poziomu [Konfiguracja/Program/Płace/Stałe podatkowe] odblokowano pole ‘miesiąc’. Poprzednio Użytkownik miał tylko możliwość zmiany roku. Dodatkowo zmodyfikowano opis ‘Koszty uzyskania podwyższone o 25%’ na ‘Koszty uzyskania podwyższone’.
Więcej na temat nowości związanych z obniżeniem progu podatkowego można znaleźć w części Księgowość.
 1. Oświadczenie o przychodach emeryta-rencisty. Wprowadzono możliwość wykazywania na wydruku okresów nieskładkowych. W oknie z parametrami dotyczącymi wydruku dodano parametr ‘Informacja o okresach nieskładkowych’. Po jego zaznaczeniu zostanie dodany załącznik z listą nieobecności zaliczanych do okresów nieskładkowych przypadających w podanym okresie. Na wydruku wykazywane są wprowadzone nieobecności, nie jest sprawdzane rozliczenie w wypłatach. Nieobecność musi przypadać w okresie, w którym pracownik ma ustalone prawo do emerytury lub renty.

Zmiany

 1. Oddelegowanie do pracy za granicą. Wprowadzono zmiany w naliczaniu podstawy składek ZUS dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę, którzy mają w danym miesiącu wypłacane wynagrodzenie za różne okresy. Podczas ustalania podstawy składek ZUS w wypłacie za okres oddelegowania, jeśli suma wypłaconego wynagrodzenie przekroczy przeciętne prognozowane wynagrodzenie, osiągnięte przez pracownika, wynagrodzenie zostanie pomniejszone o diety należne do odliczenia, za dni pobytu za granicą, wynikające z wszystkich wypłaconych w tym miesiącu wypłat. Kwota będąca różnicą wynagrodzenia i diet będzie stanowić podstawę składek ZUS. Jeśli po odjęciu diet podstawa byłaby niższa niż przeciętne wynagrodzenie, za podstawę ZUS przyjmujemy kwotę przeciętnego wynagrodzenia. Po ustaleniu podstawy ZUS obowiązującej w danym miesiącu sprawdzane jest jaka podstawa ZUS została zapisana we wcześniejszych wypłatach. Różnica między ustaloną podstawą ZUS dla danego miesiąca i podstawą naliczoną w pozostałych wypłatach należących do tego samego miesiąca deklaracji będzie stanowić podstawę ZUS w bieżącej wypłacie. Podczas przeliczania podstawy ZUS i podatków za pomocą przycisku , podstawa składek ZUS jest wyliczana tak samo jak podczas naliczania wypłat. Jeśli podczas naliczania kolejnej wypłaty w danym miesiącu deklaracji, po ustaleniu podstawy składek ZUS dla danego miesiąca i uwzględnieniu podstaw zapisanych w naliczonych wcześniej wypłatach podstawa musiałaby być ujemna zostanie naliczona w kwocie zerowej. W takim przypadku należy wykonać ponowne przeliczenie podstawy składek w wypłacie walutowej naliczonej jako pierwsza (po jej cofnięciu do bufora).
  Przykład
  Pracownik oddelegowany ma naliczane w obrębie miesiąca dwie wypłaty za okres oddelegowania, np. w związku ze zmianą kraju oddelegowania. Pierwsza z nich została naliczona na kwotę niższą niż równowartość przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia, a więc podstawa składek ZUS została wyliczona w wysokości równej kwocie wynagrodzenia (bez odliczenia diet). Kwota wypłacana w drugiej wypłacie spowodowała przekroczenie w skali miesiąca kwoty przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia osiągnięte przez pracownika wynagrodzenie zostanie pomniejszone o diety należne do odliczenia, za dni pobytu za granicą, wynikające z wszystkich wypłaconych w tym miesiącu wypłat. Kwota będąca różnicą sumy wynagrodzenia i diet będzie stanowić podstawę składek ZUS za dany miesiąc. Jeśli po odjęciu diet podstawa byłaby niższa niż prognozowane wynagrodzenie, za podstawę ZUS przyjmujemy kwotę prognozowanego wynagrodzenia. Po ustaleniu podstawy ZUS obowiązującej w danym miesiącu sprawdzane jest jaka podstawa ZUS została zapisana we wcześniejszych wypłatach. Różnica między ustaloną podstawą ZUS dla danego miesiąca i podstawą naliczoną w pozostałych wypłatach należących do tego samego miesiąca deklaracji będzie stanowić podstawę ZUS w bieżącej wypłacie.
 2. Zwolnienie z PIT dla młodych.
 • Wprowadzono zmiany związane z naliczaniem zwolnienia z PIT dla młodych. Zwolnienie z podatku zostanie zastosowane do wynagrodzenia wypłaconego do dnia ukończenia 26 lat. Poprzednio zaliczka podatku nie była naliczana od wynagrodzenia wypłaconego do końca miesiąca, w którym pracownik ukończył 26 lat. Przychód, od którego nie pobrano zaliczki podatku ze względu na zwolnienie nie jest uwzględniane do osiągniętego dochodu w danym roku, od którego zależy procent zaliczki podatku.
 • Na formularzu umowy cywilnoprawnej uwzględniono zmiany w wyliczaniu kwoty netto oraz kwoty brutto od podanej kwoty netto dla zleceniobiorców korzystających ze zwolnienia z podatku dla młodych. Jeśli data zawarcia umowy zlecenie przypada przed ukończeniem przez pracownika 26 lat i na formularzu danych kadrowych jest zaznaczony parametr ‘Zwolnienie z PIT dla młodych’ kwoty będą wyliczane bez uwzględnienia zaliczki podatku.
 • Dostosowywano kalkulator wynagrodzeń do zmian związanych ze zwolnieniem z naliczania zaliczki podatku dla osób poniżej 26 r.ż. W oknie kalkulatora wynagrodzeń dodano parametr ‘Zwolnienie z PIT dla młodych’ z dwiema możliwymi opcjami do wyboru: TAK/NIE. Ustawienie opcji TAK spowoduje wyliczenie kwoty netto lub kwoty brutto zgodnie z zasadami obowiązującymi pracowników zwolnionych z podatku ze względu na wiek.
 • W związku ze zwolnieniem z PIT dla młodych dostosowano wydruki ‘Listy płac’, ‘Kwitka wypłaty’ oraz ‘Przekroczenie progu podatkowego’.
 1. Pracownik młodociany:
 • W konfiguracji programu [Konfiguracja/Program/Płace/Wynagrodzenia] dodano nowy wskaźnik w sekcji ‘Minimalne wynagrodzenie’ Młodociany – przyuczenie.
 • W przypadku ustawienia na formularzu pracownika rodzaju zatrudnienia jako Młodociany-przyuczenie i zaznaczenia parametru ‘Najniższe wynagrodzenie’ kwota wynagrodzenia naliczana w wypłacie oraz wyświetlana w polu ‘Stawka’ będzie pobrana ze wskaźnika Młodociany-przyuczenie. Poprzednio wysokość wynagrodzenia pracownika młodocianego przyuczanego do zawodu była taka sama jak ucznia I roku i była naliczana zgodnie z wartością wskaźnika ‘Minimalne wynagrodzenie ucznia I roku’.
 1. Kalkulator wynagrodzeń. W związku ze zmianami związanymi z obniżeniem progu podatkowego z 18% na 17% obowiązującymi od 01.10.2019 r. zmodyfikowano wartość ‘Procentu podatku’ w kalkulatorze wynagrodzeń. Domyślnie będzie podpowiadana wartość 17%.
 2. Lista świąt. Dodano na listę świąt ruchome święta na lata 2020 -2022.
 3. Rejestrator Czasu Pracy. Jeżeli format importu RCP posiadał 50 znaków, wówczas nie było możliwości zaczytania takiego pliku do programu. Poprawiono.
 4. Wydruki
 • Świadectwo pracy. Dostosowano wydruk Świadectwa pracy do wzoru obowiązującego od 07.09.2019r. Uaktualniono treść pouczenia oraz umożliwiono wykazanie numeru NIP w danych firmy. Jeśli w danych firmy nie został podany numer NIP zostanie wykazany numer REGON.
 • Rachunek do umowy. Z wydruku usunięto sekcję zawierającą imiona rodziców.
 • Skierowanie na badania lekarskie. Uaktualniono podstawę prawną na wydruku skierowania na badania lekarskie.
 • Zaświadczenie o dochodach. W danych pracownika usunięto informację o dowodzie osobistym.

Poprawiono

 1. Liczba dni wynagrodzenia chorobowego. Wprowadzono zmiany w ustalaniu liczby dni, za które przysługuje pracownikowi wynagrodzenie za czas choroby w przypadku, gdy był w tym samym roku zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej i miał zasiłek chorobowy lub został zatrudniony po przerwie i miał zwolnienie chorobowe wykraczające poza okres zatrudnienia. Podczas naliczania wypłaty dla pracownika etatowego, który ma zwolnienie chorobowe nie będą uwzględniane dni zwolnienia, które przypadały w okresie niezatrudnienia na etat. Poprzednio były brane pod uwagę co powodowało naliczenie wynagrodzenia za czas choroby za niepoprawną liczbę dni. Poprawiono,
 2. Umowy IFT-1/1R. Dla obcokrajowców, którzy mieli oskładkowaną umowę wykazywaną na IFT -1/1R niepoprawnie była naliczana zaliczka podatku, w przypadku, gdy z poziomu [Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry] był zaznaczony parametr 'Podatek dla zleceniobiorców zaokrąglany łącznie dla wypłat z tą samą pozycją PIT'. Poprawiono.
 3. Zwolnienie z PIT dla młodych.
 • Zajęcie wynagrodzenia. Podczas wyliczania zajęcia wynagrodzenia, wartość kwoty wolnej, była naliczana bez uwzględnienia zwolnienia z podatku dla pracownika, który nie ukończył 26 roku życia. Poprawiono.
 1. Oddelegowanie do pracy za granicą.
 • W przypadku, gdy pracownik oddelegowany do pracy za granicę, miał w wypłacie naliczone wynagrodzenie, w takiej wartości, które pozwalało na odliczenie pełnej kwoty diet, ale w związku wykonaną aktualizacją danych kadrowych od wynagrodzenia za okres ustalony zgodnie z wykonanymi aktualizacjami było niższe niż przysługujące diety, podstawa składek ZUS była zawyżana. Poprawiono.
 • W sytuacji, gdy Użytkownik modyfikował kwotę wynagrodzenia za czas urlopu w zapisanej już wypłacie korygującej, a następnie dokonywał przeliczenia podstaw ZUS i podatku, to w takim przypadku błędnie była wyliczana kwota podstawy ZUS. Poprawiono.
 1. Algorytm 12. Podczas naliczania dodatku zdefiniowanego algorytmem 12 odwołującego się do stałej okresowej lub wzorca płacowego zwracającego ‘Zasadnicze nadmiarowo uwzględniana była wartość składnika ‘Przychód z tytułu PPK/E’. Poprawiono.
 2. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W sytuacji, gdy zmodyfikowano datę zwolnienia pracownika, poprzez aktualizację zapisu, ekwiwalent za niewykorzystany urlop nie był automatycznie naliczany w ostatniej wypłacie etatowej pracownika, jeżeli lista płac na której była naliczana wypłata miała ustawioną opcję ‘Mies. wstecz’. Poprawiono.
 3. Rejestrator Czasu Pracy. Jeżeli format importu RCP posiadał 50 znaków, wówczas nie było możliwości zaczytania takiego pliku do programu. Poprawiono.
 4. Wydruki:
 • Harmonogram spłaty. W przypadku, gdy dla danej pożyczki była wypłacona dopłata na wydruku ‘Harmonogram spłat’ lista spłat pożyczki generowana była podwójnie. Poprawiono.
 • Pracownicy z przychodami. Na wydruku 'Pracownicy z przychodami’ nie były uwzględniane osoby z umowami ze wskazaną w konfiguracji typu wypłaty pozycją na deklaracji PIT: 'PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy o dzieło’. Poprawiono.
 • Dla pracownika, rozliczanego według zestawienia, na wydruku ‘Lista płac szczegółowa’ oraz ‘Kwitek wypłaty’, czas pracy sumowany był tylko ze strefy ‘czas pracy podstawowy’. Pozostałe strefy zaliczane do czasu pracy nie były uwzględniane w podsumowaniu. Poprawiono.

Księgowość

Nowości

 1. Księgowość. Zaliczki na PIT-36. W związku z nowelizacją Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącą obniżeniem progu podatkowego z 18% na 17% oraz podwyższenia kosztów uzyskania przychodu, zmieniono sposób liczenia zaliczek na PIT-36 w okresie przejściowym od września do grudnia 2019 roku:
 • Zaliczki/ korekty zaliczek za miesiąc wrzesień, październik, listopad oraz grudzień 2019 r. liczone są według skali podatkowej, gdzie pierwszy próg to 17,75%, z uwzględnieniem kwoty wolnej w wysokości 548,30 zł (niezależnie od ustawień w Konfiguracji).
 • Zaliczki za miesiące od stycznia do sierpnia 2019 r. liczone są według skali podatkowej i kwoty wolnej z Konfiguracji – pierwszy próg: 18% i ulga podatkowa: 556,02 zł.
 • Korekty zaliczek za rok 2019 liczone po 30 września 2019 r. liczone są wg stawki 17,75% i kwoty wolnej 548,30 (niezależnie od ustawień w Konfiguracji).
 • Zaliczki za rok 2020 i kolejne lata liczone są według skali podatkowej i kwoty wolnej z Konfiguracji – pierwszy próg: 17% i ulga podatkowa: 525,12 zł.
Kwota podatku wyliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglana matematycznie.
Uwaga
W przypadku gdy istnieje potrzeba zmiany progów podatkowych i wyliczenia ich według indywidualnej skali to mając moduł Płace i Kadry lub Płace i Kadry Plus należy odznaczyć na karcie właściciela parametr Standardowe progi i wprowadzić indywidualne progi dla podatnika. W przypadku gdy użytkownik nie posiada modułu Płace i Kadry lub Płace i Kadry Plus to wyliczony podatek należy ręcznie uzupełnić na formularzu zaliczki w poz. 45 Podatek od podstawy z poz. 44 obliczony wg skali.
Więcej na temat nowości związanych z obniżeniem progu podatkowego można znaleźć w części Płace/Kadry.
 1. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7K. Zawiadomienie VAT-ZD. W przypadku kwartalnych deklaracji VAT-7K umożliwiono generowanie miesięcznych załączników VAT-ZD, a w związku z tym zapisów korekcyjnych do poszczególnych miesięcy, w terminie wynikającym z 89a oraz 89b Ustawy o podatku od towarów i usług.
Od wersji programu 2020.0.1 niezależnie od ustawionego w Konfiguracji okresu składania deklaracji VAT-7, zawiadomienie VAT-ZD (zarówno o typie Sprzedaż, jak i Zakup) dodawane jest za okres miesięczny. Zapisy korekcyjne dotyczące poszczególnych faktur generowane są w miesiącu ich ujęcia w zawiadomieniu VAT-ZD i w tym samym miesiącu są uwzględniane w pliku JPK_VAT.
Przykład
Korekta podatku należnego Data wystawienia dokumentu: 20.08.2019 r. Termin płatności: 27.08.2019 r. Miesiąc uwzględnienia w VAT-ZD i w pliku JPK_VAT: listopad 2019 r. Data rozliczenia: 27.12.2019 r. Miesiąc uwzględnienia w VAT-ZD na plus i w pliku JPK_VAT: grudzień 2019 r.
Korekta zawiadomienia VAT-ZD tworzona jest zgodnie z okresem pierwotnego załącznika VAT-ZD. W sytuacji, gdy zawiadomienie VAT-ZD zostało dodane za okres kwartału to korekta VAT-ZD tworzona jest również kwartalnie. Jeżeli we wcześniejszym okresie nie dodano załącznika VAT-ZD to zostanie on wygenerowany za okres miesiąca. W przypadku zawiadomienia VAT-ZD o typie Sprzedaż dodanego za przynajmniej jeden miesiąc danego kwartału, gdzie wykazywane są faktury niezapłacone i wygenerowano do niego zapisy korekcyjne do rejestru VAT, po przeliczeniu deklaracji VAT-7K w sekcji G Informacja o załącznikach w poz. Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (VAT-ZD) zaznaczana jest opcja Tak.
Uwaga
W przypadku, gdy deklaracja VAT-7K składana jest na formularzu obowiązującym za okres do II kwartału 2018 r., do którego generowane są miesięczne zawiadomienia VAT-ZD, pozycję dotyczącą liczby załączników VAT-ZD (np. VAT-7K(11) – poz. 69) należy zweryfikować i dostosować samodzielnie.
Dla zawiadomień VAT-ZD o typie Sprzedaż wygenerowanych za poszczególne miesiące danego kwartału w kolumnie e-Deklaracje widnieje status analogiczny do statusu deklaracji VAT-7K dodanej za ten kwartał.
 1. Księgowość kontowa. Rozrachunki. W przypadku, gdy termin rozrachunku przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę to ilość dni zwłoki oraz odsetki liczone są od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym. Zmiany uwzględnione zostały z poziomu:
 • Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki:
  • zakładka [Niezrachowane] w kolumnach: Po terminie, Odsetki oraz Przeterminowane,
  • zakładka [Rozrachowane] w kolumnie Zwłoka.
 • Księgowość/ Rozrachunki/ Ponaglenia zapłaty:
  • w kolumnie Odsetki,
  • w oknie Wsadowe generowanie dokumentów ponagleń zapłaty w polu Dla należności przeterminowanych powyżej,
  • na formularzu ponaglenia zapłaty w kolumnie Zwłoka oraz
 • Księgowość/ Rozrachunki/ Noty odsetkowe:
  • w kolumnie Odsetki,
  • na formularzu noty odsetkowej w kolumnach: Od, Zwłoka oraz Odsetki
Przykład
Data rozrachunku: 09.11.2019 r. (sobota). Zapłata: 13.11.2019 r. Ilość dni zwłoki: 1 - ponieważ pierwszy dzień roboczy przypadający po sobocie (09.11.2019 r.) i dniach ustawowo wolnych od pracy (niedziela - 10.11.2019 r. oraz Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.2019 r.) to wtorek (12.11.2019 r.).
 1. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Zawiadomienie VAT-ZD. W przypadku, gdy termin płatności dokumentu wprowadzonego do rejestru VAT przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, to przy kwalifikowaniu dokumentu na zawiadomienie VAT-ZD brany jest pod uwagę pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym.
Przykład
Termin płatności: 01.06.2019 r. (sobota). Uzględnienie w VAT-ZD: wrzesień 2019 r. – 90 dni liczone jest od 03.06.2019 r. (poniedziałek).
 1. Rejestry VAT. Mechanizm podzielonej płatności. Na mocy Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 listopada 2019 r. dla transakcji dokonanych pomiędzy przedsiębiorcami będącymi podatnikami, w przypadku towarów wskazanych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT, należy stosować mechanizm podzielonej płatności. Jeżeli użytkownik chce wykonywać przelewy za pomocą mechanizmu podzielonej płatności to powinien zaznaczyć na dokumentach parametr MPP- podzielona płatność. W związku z tym na formularzu dokumentu w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży (nie wewnętrznym i nie przeniesionym z modułu Handel) dodano parametr MPP – podzielona płatność. Parametr jest możliwy do zaznaczenia jeżeli na dokumencie wybrano kontrahenta o statusie Podmiot gospodarczy lub na dokumencie wybrano urząd.
Parametr MPP na dokumencie w rejestrze VAT
Jeżeli na karcie kontrahenta zaznaczono parametr MPP – podzielona płatność to parametr MPP – podzielona płatność jest automatycznie zaznaczany na dokumencie w rejestrze VAT i jest możliwy do odznaczenia przez użytkownika. Jeżeli na karcie kontrahenta nie zaznaczono parametru MPP – podzielona płatność to parametr MPP – podzielona płatność jest odznaczony na dokumencie rejestrze VAT i jest możliwy do zaznaczenia przez użytkownika pod warunkiem, iż na dokumencie wybrano kontrahenta będącego podmiotem gospodarczym. Istnieje możliwość zaznaczenia/odznaczenia parametru MPP – podzielona płatność na dokumencie zaksięgowanym. Istnieje możliwość zaznaczenia/odznaczenia parametru na dokumencie wyeksportowanym pod warunkiem, że na formularzu operatora zaznaczono parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych. W przypadku dokumentu walutowego parametr MPP – podzielona płatność jest możliwy do zaznaczenia jeżeli na dokumencie zaznaczono parametr Płatność VAT w PLN. Zaznaczenie na dokumencie w rejestrze VAT parametru MPP - podzielona płatność powoduje zaznaczenie parametru MPP – podzielona płatność na płatności powstałej w rejestrze o typie Konto bankowe, a tym samym przelew zostanie wykonany mechanizmem podzielonej płatności - kwota netto na rachunek kontrahenta i kwota VAT na odrębny rachunek VAT. W przypadku dokumentów zaimportowanych do rejestru VAT z pliku VAT_R lub JPK_VAT, parametr MPP – podzielona płatność jest zaznaczony/odznaczony na dokumencie w zależności od ustawienia parametru MPP – podzielona płatność na karcie kontrahenta wybranego na dokumencie. Zaznaczenie na zaimportowanym dokumencie parametru MPP – podzielona płatność powoduje zaznaczenie na płatności powstałej w rejestrze o typie Konto bankowe parametru MPP – podzielona płatność. W przypadku dokumentów zaimportowanych za pomocą mechanizmu pracy rozproszonej, parametr MPP – podzielona płatność jest zaznaczony/odznaczony na dokumencie na podstawie ustawień w pliku. Parametr MPP – podzielona płatność jest zaznaczony/odznaczony na płatności również na podstawie ustawień w pliku. W związku z tym, że mechanizm podzielonej płatności dotyczy rozliczania transakcji za pomocą przelewów, jeżeli na dokumencie zaznaczono parametr MPP – podzielona płatność i wskazano formę płatności związaną z rejestrem o typie innym niż Konto bankowe, pojawia się ostrzeżenie: Dokument został zakwalifikowany do rozliczenia mechanizmem podzielonej płatności. Dla takich dokumentów wymagane jest rozliczenie przelewem. Zmień formę płatności. Dodatkowo podczas zapisywania takiego dokumentu pojawia się komunikat: Dokument został zakwalifikowany do rozliczenia mechanizmem podzielonej płatności. Na dokumencie wybrana forma płatności nie jest skojarzona z rejestrem bankowym. Czy chcesz zmienić płatność? Zaakceptowanie komunikatu pozwala na edycję dokumentu. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie dokumentu. Na liście dokumentów w rejestrze VAT z poziomu zakładki [Rejestr VAT] dodano domyślnie ukrytą kolumnę MPP. Jeżeli na dokumencie zaznaczono parametr MPP – podzielona płatność to w kolumnie pojawia się wartość Tak, jeżeli parametr jest odznaczony to widnieje opcja Nie. Na liście dokumentów w menu kontekstowym oraz na przycisku dodano operację seryjną Zmień parametr MPP:
Parametry seryjnej zmiany parametru MPP – podzielona płatność
Ikona pioruna uaktywnia się po zaznaczeniu parametru Zmień ustawienie parametru. Automatycznie zaznaczany jest również parametr MPP – podzielona płatność. Po naciśnięciu przycisku  parametr MPP – podzielona płatność jest zaznaczany na wskazanych dokumentach. Jeżeli opcja MPP – podzielona płatność zostanie odznaczona to nastąpi odznaczenie tego parametru na wskazanych dokumentach, pod warunkiem, że stan płatności związanej z dokumentem jest różny od Wysłano oraz Zrealizowano. Nie ma możliwości seryjnej zmiany parametru MPP – podzielona płatność na dokumentach, na których wybrano podmiot o typie: bank, pracownik, wspólnik lub kontrahent o statusie osoba fizyczna. Podczas próby zmiany ustawienia parametru na takich dokumentach pojawia się komunikat: Błąd zmiany parametru MPP - Dokument nr [Numer dokumentu]. Dokument został wystawiony na podmiot inny niż kontrahent będący podmiotem gospodarczym lub urząd. Zmiana nie jest również możliwa na dokumentach wewnętrznych (pojawia się komunikat: Błąd zmiany parametru MPP - Dokument nr [Numer dokumentu]. Wybrany dokument jest dokumentem wewnętrznym) oraz na fakturach przeniesionych z modułu Handel (pojawia się komunikat: Błąd zmiany parametru MPP - Dokument nr [Numer dokumentu]. Wybrany dokument jest dokumentem przeniesionym z modułu Handel).
 1. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Wykaz podatników VAT, tzw. Biała księga. W związku z wprowadzeniem w programie Comarch ERP Optima funkcjonalności weryfikacji numerów rachunków bankowych, opisanej szczegółowo w części Ogólne i Kasa/Bank, w przypadku:
 • dokumentu w rejestrze VAT zakupu,
 • korekty dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży,
 • dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów,
 • korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów.
umożliwiono automatyczne sprawdzenie, czy wskazany numer rachunku bankowego znajduje się w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Weryfikacja dotyczy wyłącznie dokumentów dla których:
 • łączna kwota brutto dokumentu (również w przypadku wielu płatności czy pozycji dokumentu) jest większa niż 15 000 PLN; w przypadku dokumentów w walucie obcej sprawdzana jest wartość po przeliczeniu na PLN wg kursu wskazanego na dokumencie (dla dokumentów w rejestrze VAT jest to kurs do VAT),
 • na dokumencie, na pierwszej zakładce jest wybrana forma płatności powiązana z rejestrem bankowym,
 • NIP płatnika jest polskim numerem NIP.
W przypadku dokumentu w rejestrze VAT zakupu oraz dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów sprawdzany jest numer rachunku wybrany na formularzu dokumentu. W przypadku korekty dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży oraz korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów weryfikowany jest numer rachunku wskazany jako domyślny na karcie płatnika wybranego na dokumencie. Po dokonaniu weryfikacji na dokumencie jest wyświetlana informacja o tym, czy numer rachunku widnieje w Wykazie podatników VAT. Po zmianie numeru rachunku na dokumencie w rejestrze VAT zakupu/ na dokumencie w ewidencji dodatkowej kosztów lub po zmianie płatnika na korekcie dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży/ na korekcie dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów weryfikacja następuje ponownie i wyświetlany jest stosowny komunikat. Ponowna weryfikacja ma również miejsce w przypadku zmiany płatnika na fakturach przeniesionych do rejestru VAT z modułu Handel. Informacja o weryfikacji numeru rachunku bankowego jest wyświetlana tylko na dokumentach podlegających edycji. Na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży oraz w ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów w menu kontekstowym oraz na przycisku dodano operację seryjną Zweryfikuj numery rachunków. Operacja seryjna sprawdza płatności powiązane z danym dokumentem (również dla faktur pochodzących z modułu Handel), a nie weryfikuje numeru rachunku bankowego na dokumencie. Poszczególne płatności mogą być na kwoty mniejsze niż 15 000 PLN, ale dokument źródłowy musi być na łączną kwotę brutto większą niż 15 000 PLN. W pierwszej kolejności następuje sprawdzenie, czy płatność jest związana z rejestrem o typie Konto bankowe, a następnie czy uzupełniono numer rachunku bankowego. Jeżeli numer rachunku bankowego na płatności znajduje się w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów to pojawia się komunikat: [Numer dokumentu] – Weryfikacja na dzień [Data systemowa]. numer rachunku [Numer rachunku] widnieje w Wykazie podatników VAT. Jeżeli numer rachunku bankowego nie znajduje się w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów to pojawia się komunikat: [Numer dokumentu] – Weryfikacja na dzień [Data systemowa]. numer rachunku [Numer rachunku] nie widnieje w Wykazie podatników VAT. Jeżeli dokument nie podlega weryfikacji, tj.:
 • płatność jest na podmiot inny niż kontrahent i/lub:
 • łączna kwota dokumentu jest <= 15 000 PLN i/lub
 • płatność ma typ Przychód
to podczas próby seryjnej weryfikacji pojawia się komunikat: [Numer dokumentu] – Dokument nie spełnia warunków do weryfikacji.  W przypadku, gdy na karcie płatnika nie uzupełniono numeru rachunku bankowego to podczas próby seryjnej weryfikacji pojawia się komunikat: [Numer dokumentu] – Na płatności nie wskazano numeru rachunku bankowego. W przypadku, gdy uzupełniony na karcie płatnika numer NIP nie jest polskim numerem NIP to podczas próby seryjnej weryfikacji pojawia się komunikat: [Numer dokumentu] – Na płatności jest niepolski NIP. W przypadku, gdy na karcie płatnika nie uzupełniono numeru NIP to podczas próby seryjnej weryfikacji pojawia się komunikat: [Numer dokumentu] – błąd weryfikacji numeru rachunku [Numer rachunku]: pusty numer NIP. Weryfikacja rachunków bankowych odbywa się na dzień bieżący (dotyczy zarówno dokumentu, jak i operacji seryjnej). Wyjątkiem jest sytuacja gdy operacja seryjna weryfikuje płatności o stanie Wysłano/Zrealizowano. W takim przypadku pojawia się komunikat o weryfikacji na dzień kiedy ta płatność była faktycznie weryfikowana/nastąpił przelew.
Każda weryfikacja numeru rachunku bankowego jest zapisywana na karcie kontrahenta. Jeśli w danym dniu numer rachunku był już zweryfikowany to dodając kolejny dokument spełniający warunki do weryfikacji na ten sam numer rachunku, status rachunku pobierany jest z karty kontrahenta.
 1. Rejestry VAT. Podczas generowania pojedynczego dokumentu wewnętrznego zakupu/sprzedaży oraz generowania rozliczenia marży do pola Numer dokumentu automatycznie przenoszony jest numer dokumentu pierwotnego.
 2. Rejestry VAT. Umożliwiono wskazanie, do jakiego rejestru VAT zakupu/sprzedaży mają trafić dokumenty przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR. Dokumenty zostaną dodane do rejestru wybranego na liście dokumentów w polu Rejestr.
Wskazanie rejestru dla OCR
Nie jest możliwe dodanie dokumentów za pomocą usługi Comarch OCR jeżeli w polu Rejestr wybrano opcję – wszystkie-. W takim przypadku po naciśnięciu przycisku  pojawia się komunikat: Nie można rozpocząć przetwarzania dokumentów. Nie ustawiono bieżącego rejestru, do którego mają zostać dodane. Proszę wskazać na oknie rejestru VAT konkretny rejestr. Podczas pierwszego uruchomienia usługi Comarch OCR w wersji programu 2020.0.1 pojawia się komunikat: Po wskazaniu plików ze skanami dokumentów zostaną one dodane do bieżącego rejestru wybranego na liście rejestru VAT zakupów/sprzedaży w polu Rejestr. Czy kontynuować? Zaznaczenie opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że przy kolejnym rozpoznawaniu faktur komunikat nie pojawi się dla danego operatora.
 1. Biuro rachunkowe. W programie Comarch ERP Optima w wersji w chmurze umożliwiono automatyczne uruchamianie aplikacji RCP.

Zmiany

 1. Księgowość. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stałe podatkowe wprowadzono procentową wartość pierwszego progu podatkowego oraz kwoty ulg podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.:
 • Pierwszy próg podatkowy: 17%.
 • Ulga podatkowa (miesięczna): 43,76 zł.
 • Ulga podatkowa (roczna): 525,12 zł.
 1. Księgowość. Limity. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Limity wprowadzono kwoty limitów obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.:
 • Limit – pełna księgowość: 8 746 800 zł.
 • Limit – ryczałt: 1 093 350 zł.
 1. Księgowość. Uproszczone wynagrodzenia. Zwolnienie dla młodych. Kwota do zapłaty do US nie zostanie wyliczona jeżeli data wypłaty wynagrodzenia przypada przed dniem ukończenia przez podatnika 26 roku życia. W miesiącu, w którym data wypłaty przypada w dniu ukończenia lub po dniu ukończenia przez podatnika 26 roku życia, kwota do zapłaty do US jest już liczona według standardowych zasad.
 2. Księgowość kontowa. Obroty i salda. Przywrócono możliwość sumowania według kont syntetycznych. Tylko w przypadku wyboru opcji Agreguj tylko zaznaczone sumowanie odbywa się po kontach analitycznych.
 3. Księgowość kontowa. Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L. Umożliwiono wyliczenie zaliczki za miesiąc/kwartał w sytuacji gdy na formularzu okresu obrachunkowego w polu Data otwarcia wskazano dzień inny niż pierwszy dzień danego miesiąca oraz w Kwotach indywidualnych wspólnika na formularzu udziału wskazano ten sam dzień danego miesiąca.
 4. Księgowość kontowa. Ponaglenie zapłaty. Na formularzu ponaglenia zapłaty dodano domyślnie ukrytą kolumnę Od.
 5. Rejestry VAT. Na formularzu dokumentu w panelu ze skanem istnieje możliwość wyświetlania dokumentów z rozszerzeniem .jpeg.
 6. Rejestry VAT. W menu Rejestry VAT/ zakładka [Rejestry VAT] oraz [Wg atrybutów] pojawia się informacja: Kliknij OCR aby automatycznie dodać zapis w rejestrze VAT ze skanu lub zdjęcia faktury. Po zamknięciu okna za pomocą X, informacja nie pojawi się ponownie dla danego operatora.
 7. Rejestry VAT. W wersji stacjonarnej programu zmieniono treść komunikatu pojawiającego się w przypadku, gdy konieczne jest ponowne zainstalowanie dodatku OCR na: Aby skorzystać z usługi Comarch OCR odinstaluj dotychczasową wersję i zainstaluj na nowo za pomocą aktualnego instalatora.
 8. Rejestry VAT. Podczas kopiowania dokumentu dodanego za pomocą usługi Comarch OCR nie jest kopiowany atrybut NUMER_STRONY.
 9. Rejestry VAT. Zmieniono treść komunikatu pojawiającego się podczas próby dodania dokumentów za pomocą usługi Comarch OCR do rejestru VAT sprzedaży: Po wskazaniu plików ze skanami dokumentów zostaną one dodane do bieżącego rejestru wybranego na liście rejestru VAT zakupów w polu Rejestr. Czy kontynuować?
 10. Rejestry VAT. Zmieniono treść komunikatu pojawiającego się w sytuacji gdy na płatności do dokumentu zaznaczono parametr MPP – podzielona płatność i jej stan to Wysłano oraz Zrealizowano, a następuje próba zmiany na dokumencie numeru dokumentu lub numeru NIP: Parametry dotyczące MPP nie mogą być zmieniane dla płatności wysłanych do banku lub zrealizowanych. Zmień stan płatności w preliminarzu na 'do realizacji'.
 11. Ewidencja dodatkowa. Jeżeli na formularzu rejestru kasowego zaznaczono parametr Nieaktywny to podczas dodawania dokumentu w ewidencji dodatkowej w polu Forma płatności domyślnie ustawiana jest pierwsza dostępna na liście forma płatności.
 12. Biuro Rachunkowe. Raporty. W raportach Dokumenty niezaksięgowane, Podatki do zapłaty, Dokumenty wprowadzone/zmodyfikowane, Wprowadzone dokumenty, Zapisy w dzienniku dodano informację na temat stanu księgowego, kwoty podatku do zapłaty, statusu i wprowadzenia deklaracji PPK.

Poprawiono

 1. Księgowość kontowa. Plan kont. W specyficznych sytuacjach podczas kopiowania planu kont z poprzedniego okresu pojawiał się komunikat uniemożliwiający wykonanie tej operacji. Działanie poprawiono.
 2. Księgowość kontowa. Deklaracja PIT-36 oraz PIT-36L. Na deklaracji rocznej uwzględniane były tylko przychody i koszty z miesiąca grudnia. Działanie poprawiono.
 3. Księgowość kontowa. Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L. Przywrócono możliwość wyliczenia zaliczki w sytuacji gdy w zestawieniu systemowym o symbolu PIT-36 dodano pozycje na następnym poziomie.
 4. Księgowość kontowa. Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L. Przywrócono możliwość wyliczenia zaliczki za miesiące następujące po miesiącu, dla którego na formularzu okresu obrachunkowego w polu Data otwarcia wskazano inny niż pierwszy dzień danego miesiąca.
 5. Księga Podatkowa. Deklaracja PIT-36 oraz PIT-36L. Przywrócono możliwość uwzględnienia przychodów i kosztów pobieranych z bazy podłączonej do bazy głównej.
 6. Księga Podatkowa. Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L. Jeżeli na formularzu Kwot indywidualnych wspólnika zaznaczono parametr Kwoty do zaliczki kwartalnej i dodano kwoty tylko za ostatnie miesiące poszczególnych kwartałów to zapisy wprowadzone do KPiR do bazy podłączonej do bazy głównej z datą: 31.05, 31.07, 31.08 nie były uwzględniane na zaliczce. Działanie poprawiono.
 7. Księga Podatkowa. Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L. Kwota spisu z natury była uwzględniana w nieprawidłowej wysokości w przypadku gdy dokonano zmiany udziałów wspólnika oraz nie dodano kolejnego spisu. Działanie poprawiono.
 8. Ewidencja ryczałtowa. Przyspieszono liczenie zaliczek na PIT-28.
 9. Rejestry VAT. Na liście dokumentów w rejestrze VAT poprawiono filtrowanie w kolumnie S.
 10. Rejestry VAT. Umożliwiono przenoszenie paragonów z menu Handel do rejestru VAT w sytuacji, gdy na karcie kontrahenta o akronimie !NIEOKREŚLONY! wskazano walutę inną niż PLN.
 11. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Poprawiono wyliczenie kwoty w poz. 56 Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym oraz 62 Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
 12. Środki trwałe. Jeżeli z poziomu Księgowość/ Dokumenty środków trwałych po otwarciu okna w filtrze pod listą zaznaczona była opcja niematerialne i prawne to w polu Grupa widoczne były grupy środków trwałych. Działanie poprawiono.
 13. Praca rozproszona. W specyficznych przypadkach podczas importu raportów kasowych/bankowych pojawiały się niewłaściwe komunikaty. Działanie programu poprawiono.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

 1. Weryfikacja numerów rachunków bankowych. Umożliwiono automatyczne sprawdzenie czy wskazany numer rachunku bankowego znajduje się w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Weryfikacja numeru rachunku jest wykonywana z poziomu formularzy:
  • faktury zakupu,
  • korekty faktury sprzedaży,
  • dokumentu w rejestrze VAT zakupu,
  • korekty dokumentu w rejestrze sprzedaży VAT,
  • dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów,
  • korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów,
  • podczas eksportu płatności do banku.
Dostępna jest również seryjna weryfikacja z poziomu list:
  • płatności w preliminarzu,
  • kontrahentów,
  • rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
  • ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów.
Jeżeli numeru rachunku bankowego nie ma w Wykazie podatników VAT, użytkownik otrzymuje odpowiedni komunikat, natomiast nie jest blokowana możliwość zapisania dokumentu czy wysłania przelewu. Weryfikacja dotyczy wyłącznie dokumentów dla których:
 • łączna kwota brutto dokumentu (również w przypadku wielu płatności czy pozycji dokumentu) jest większa niż 15.000 PLN; w przypadku dokumentów w walucie obcej sprawdzana jest wartość po przeliczeniu na PLN wg kursu wskazanego na dokumencie (dla dokumentów w rejestrze VAT jest to kurs do VAT),
 • na dokumencie, na pierwszej zakładce jest wybrana forma płatności powiązana z rejestrem bankowym,
 • NIP płatnika (czyli kontrahenta wybranego w polu Domyślny płatnik na dokumencie) jest polskim numerem NIP.
Weryfikowane są polskie numery rachunków bankowych w formacie IBAN – zawierające przedrostek „PL” oraz bez tego przedrostka. Wynik każdej weryfikacji numeru rachunku bankowego zapisywany jest na karcie kontrahenta. Dzięki temu użytkownik ma potwierdzenie, że dany numer rachunku został w określonym dniu zweryfikowany. Na zakładce [Płatności] w sekcji Numery rachunków bankowych dodane zostały 2 nowe kolumny:
 • Data ostatniego sprawdzenia – data wykonania ostatniego sprawdzenia rachunku bankowego w wykazie podatników VAT,
 • W wykazie – kolumna określająca status weryfikacji i przyjmująca wartość Tak lub Nie – w zależności od tego czy określony rachunek widnieje w wykazie podatników VAT).
Jeżeli dla określonego rachunku kontrahenta nie wykonano weryfikacji, powyższe kolumny są puste. Po podświetleniu wybranego rachunku i kliknięciu ikony  otwierany jest Formularz rachunku bankowego kontrahenta zawierający sekcję Historia weryfikacji rachunków bankowych. Na liście Historii weryfikacji rachunków dostępne są kolumny:
 • Data sprawdzenia – uzupełniana datą sprawdzenia,
 • NIP – numer NIP, dla którego sprawdzony został rachunek,
 • W Wykazie – informacja czy numer rachunku znajduje się w wykazie podatników VAT, kolumna przyjmuje wartości Tak / Nie,
 • Identyfikator wyszukiwania – unikalny identyfikator otrzymany po sprawdzeniu.
Lista domyślnie posortowana jest malejąco po dacie sprawdzenia. Podczas kopiowania karty kontrahenta przenoszone są wszystkie dane kontrahenta, łącznie z numerami rachunków bankowych. Na nową kartę nie jest jednak przenoszona historia weryfikacji rachunków bankowych. Na liście rachunków bankowych kontrahenta znajdą się wszystkie rachunki, zarówno te zweryfikowane pozytywnie jak i negatywnie w Wykazie podatników VAT. Do listy rachunków bankowych kontrahenta automatycznie dopisywane są również nowe rachunki, które zostały wprowadzone bezpośrednio na płatności dotyczącej tego kontrahenta. Wyjątkiem jest karta kontrahenta o kodzie !NIEOKREŚLONY! – nie są na nią automatycznie dodawane numery rachunków bankowych. Na liście kontrahentów dostępna jest operacja seryjna Zweryfikuj status VAT i rachunki bankowe. Funkcja działa zarówno dla podświetlonego kontrahenta, jak i dla zaznaczonych na liście. Dla każdego kontrahenta wykonywane jest najpierw sprawdzenie statusu VAT. Jeżeli kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym, wówczas wykonywane jest sprawdzenie każdego rachunku bankowego znajdującego się na jego karcie. W logu z przebiegu tej operacji pojawiają się informacje dotyczące weryfikacji statusu podatnika VAT i numeru rachunków bankowych, jak również ewentualne komunikaty dotyczące problemów z połączeniem się z serwerem Ministerstwa Finansów czy brakiem połączenia sieciowego. Weryfikacja numerów rachunków bankowych z poziomu dokumentów i ich list opisane jest szczegółowo w części Handel oraz Księgowość. Historia weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahenta przenoszona jest za pomocą pracy rozproszonej podczas przenoszenia kontrahentów. Funkcjonalność weryfikacji numerów rachunków bankowych dostępna dla programów na gwarancji i wymaga dostępu do Internetu.
 1. Comarch MyPoint. W menu Ogólne w sekcji Comarch ERP dodana została ikona Comarch MyPoint . Jest to aplikacja umożliwiająca analizę pracy operatorów Comarch ERP Optima. Udostępnia raporty dotyczące m.in. ilości dokumentów dodanych/zmodyfikowanych przez wskazanych operatorów w zadanym okresie czasu. Przy pierwszym uruchomieniu tej funkcji ma miejsce instalacja aplikacji, po czym następuje wyświetlenie strony logowania w domyślnej przeglądarce internetowej. Kolejne wywoływanie Comarch MyPoint z menu Ogólne powoduje od razu otwieranie strony aplikacji.
Po zainstalowaniu Comarch MyPoint w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry w polu Link do Comarch MyPoint uzupełniany jest adres strony www uruchamiającej tę aplikację. Aplikacja dostępna jest w wersji stacjonarnej programu. Instrukcja korzystania z aplikacji Comarch MyPoint znajduje się tutaj. 

Zmiany

 1. Hasła operatorów. Umożliwiono stosowanie w programie dłuższych haseł operatorów, zwiększając ich długość z 8 do maksymalnie 30 znaków. Po zaktualizowaniu programu dotychczasowe hasła operatorów nie są zmieniane, natomiast użytkownik ma możliwość ich modyfikacji i zastosowania dłuższego hasła.
 2. Lista operatorów. Na liście operatorów w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy dodana została standardowo widoczna kolumna Data zmiany hasła. Jeżeli hasło wpisywane podczas logowania do programu nie było dla danego operatora zmieniane, kolumna ta dla określonego operatora jest pusta.
 3. Podpisywanie plików JPK. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji dotyczącym podpisów, zmieniono występujące w programie dla plików JPK określenie „profil zaufany ePUAP/eGO”, zastępując go określeniem „podpis zaufany".
 4. Pliki JPK_FA. W przypadku kiedy dane do pliku JPK_FA pobierane są z rejestru VAT i na dokumencie w walucie obcej zaznaczony jest parametr Inny kurs do księgowania, wówczas do pliku JPK_FA pobierane są kwoty wg kursu do VAT.
 5. Karta kontrahenta. Na karcie kontrahenta na zakładce [Płatności] zmieniono nazwę parametru Split payment na MPP – podzielona płatność.
 6. Lista kontrahentów. Na liście kontrahentów została dodana kolumna Status. Kolumna jest domyślnie ukryta, ale można ją dodać na listę poprzez funkcję Wybór kolumn.
 7. Na pozycji cennika na zakładce [Ogólne] dodany został parametr MPP – podzielona płatność dotyczący stosowania mechanizmu podzielonej płatności na podstawie ustawy o VAT. Na oknie Cennik w Operacjach seryjnych dodana została operacja Zmiana parametrów karty umożliwiająca ustawienie karty jako nieaktywnej oraz ustawienie parametru MPP – podzielona płatność. Szczegóły w części handlowej ulotki.
 8. Kopia bezpieczeństwa. Funkcja Kopia bezpieczeństwa w menu Narzędzia została udostępniona również dla operatorów nie posiadających uprawnień administratora programu.
 9. Kreator konfiguracji parametrów firmy. Jeżeli w Kreatorze konfiguracji parametrów firmy uzupełnione zostaną pola Miasto, Poczta bądź Gmina (ręcznie bądź poprzez zaczytanie danych z bazy REGON), wartości te zostaną dodane do słownika miejscowości w programie.
 10. Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów. W przypadku nieuzupełnienia numeru NIP, mechanizm sprawdzania występowania podobnych kontrahentów bierze pod uwagę trzy pierwsze człony nazwy kontrahenta (pomijając człony 1-znakowe) oraz nazwę ulicy wraz z numerem domu i lokalu.
 11. Definicje dokumentów. Umożliwiono stosowanie nazw definicji dokumentów zawierających do 256 znaków.
 12. O programie. W związku z wprowadzeniem usługi Upgrade Premium, na oknie Pomoc/ O programie przycisk Upgrade Premium (dostępny w przypadku stacjonarnej wersji programu) powoduje wyświetlenie strony internetowej informującej o zasadach funkcjonowania tej usługi. W przypadku Optimy w Chmurze widoczny jest przycisk Regulamin wsparcia telefonicznego kierujący użytkownika do odpowiedniego dokumentu.

Poprawiono

 1. Filtrowanie kolumn. Na oknach Łatwa sprzedaż oraz Łatwe zakupy kolumna Kod ma ustawiony domyślny tryb filtrowania Zawiera.
 2. Filtrowanie kolumn – Konfiguracja wydruków. W Konfiguracji wydruków na zakładce [Zmienne dynamiczne] filtrowanie dostępne było jedynie poprzez opcje Jest równe oraz Nie jest równe. Działanie poprawiono dodając pozostałe opcje filtrowania.
 3. Lista zasobów. Przyspieszono czas otwierania okna Lista zasobów w przypadku występowania dużej ilości towarów i grup towarowych.
 4. OCR – wskazywanie dokumentów z dysku. W przypadku Comarch ERP Optima w Chmurze umożliwiono zapamiętywanie domyślnego typu plików wskazywanych do rozpoznawania w OCR.
 5. Po zmianie hasła użytkownika CDNOperator podczas wykonywania wydruku w sporadycznych przypadkach pojawiał się komunikat: Login failed for user CDNOperator. Działanie poprawiono.
 6. Eksport definicji wydruków. W przypadku pracy terminalowej, podczas eksportu do pliku na lokalnym dysku definicji wydruku zawierającej grafikę, pojawiał się komunikat o braku dostępu do pliku. Działanie poprawiono.

Kasa/ Bank

Nowości

 1. Wykaz podatników VAT. Od września 2019 roku Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatny, jednolity Wykaz podatników VAT. Wykaz ten zawiera podmioty, które zostały zarejestrowane, niezarejestrowane, wykreślone i przywrócone do rejestru VAT. Wykaz zawiera dane pozwalające na weryfikację podatnika, w tym listę zgłoszonych przez niego rachunków bankowych. Do 31 grudnia 2019 roku korzystanie z tego Wykazu jest dobrowolne. Od 1 stycznia 2020 roku zapłata za fakturę wystawioną przez podatnika VAT czynnego o wartości przekraczającej 15 000 zł powinna być dokonana na rachunek, który jest zamieszczony w Wykazie podatników VAT. Dzięki temu płatność będzie bezpieczna a płatnik nie poniesie negatywnych konsekwencji finansowych.
W programie Comarch ERP Optima wprowadziliśmy możliwość weryfikacji rachunków bankowych kontrahenta. Weryfikacja odbywa się w Preliminarzu płatności przy eksporcie przelewów. Można też dla zaznaczonych zdarzeń seryjnie zweryfikować poprawność numerów rachunków bankowych. Weryfikacja przy eksporcie przelewów W Preliminarzu płatności weryfikacja odbywa się automatycznie w momencie eksportu przelewów do banku. Jeśli w wyniku weryfikacji otrzymamy informację, że zlecenie dotyczy niepoprawnego numeru rachunku pojawi się odpowiedni komunikat  a proces eksportu przelewów zostanie zatrzymany. Wygląd komunikatu zależy od wybranego formatu eksportu, pierwszy komunikat dotyczy formatów zapisujących dane do pliku xml oraz webservice. Drugi może pojawić się przy eksporcie płatności formatem generującym plik ‘płaski’ np. Elixir-0.
Eksport przelewów do pliku xml – walidacja rachunku bankowego
Eksport przelewów do pliku płaskiego - weryfikacja rachunku bankowego
Od decyzji Użytkownika zależy czy wszystkie zaznaczone przelewy zostaną wysłane. Seryjna weryfikacja wskazanych płatności. Dla zdarzeń zapisanych w Preliminarzu płatności wprowadziliśmy możliwość seryjnego sprawdzenia rachunków bankowych. Służy do tego funkcja: Zweryfikuj numer rachunku. W logu z przebiegu tej operacji pojawiają się informacje o weryfikacji numeru rachunków bankowych oraz ewentualne komunikaty dotyczące problemów z połączeniem się z serwerem Ministerstwa Finansów czy brakiem połączenia sieciowego.
Uwaga
W module Kasa/Bank weryfikacja rachunku bankowego wykonywana jest zawsze wg daty bieżącej. Nie mają znaczenia daty dokumentów.
Wynik weryfikacji zapisywany jest na karcie kontrahenta dla każdego rachunku bankowego oddzielnie (data weryfikacji, numer NIP, wynik, Identyfikator wyszukiwania). Zapis wykonywany jest bez względu na wynik weryfikacji. Zapisujemy zarówno pozytywny jak i negatywny wynik weryfikacji.W przypadku weryfikacji zdarzenia na którym wpisano rachunek bankowy, którego nie ma na karcie kontrahenta to rachunek ten zostanie dodany do listy rachunków bankowych tego kontrahenta.W momencie weryfikacji w pierwszej kolejności sprawdzamy czy rachunek został już zweryfikowany (istnieje wpis na karcie kontrahenta), jeśli nie to uruchamiamy wyszukiwanie w Wykazie podatników VAT.

Zmiany

 1. Metoda podzielonej płatności. Na formularzach i listach została zmieniona nazwa parametru ze Split payment (SP) na Metoda podzielonej płatności (MPP - podzielona płatność). Zmiana dotyczy list, formularzy i funkcji w operacjach seryjnych. Główne zasady działania parametru pozostają bez zmian.
Zmienił się sposób dziedziczenia parametru informującego o podzielonej płatności.
Parametr MPP – podział płatności, dziedziczony jest:
 • z formularza kontrahenta na dokument handlowy/dokument w rejestrze VAT (parametr można modyfikować),
 • z formularza dokumentu handlowego/dokumentu w rejestrze VAT na płatności związane z tym dokumentem źródłowym.
Na formularzu płatności objętej mechanizmem podzielonej płatności i związanej z dokumentem źródłowym w sekcji dotyczącej MPP mamy 3 pola: numer dokumentu, kwotę podatku i numer NIP. W aktualnej wersji umożliwiliśmy zmianę numeru dokumentu, co może być wykorzystywane w przypadku realizowania płatności do zaliczek. W Ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw znalazł się zapis mówiący o tym, że w niektórych przypadkach w komunikacie przelewu wpisujemy słowo: zaliczka. 
Uwaga
W kolejnej wersji programu będzie można wysyłać zbiorcze przelewy MPP (jeden przelew jako zapłata za kilka faktur objętych metodą podzielonej płatności).
 
Uwaga
Od 1.11.2019 roku z rachunku VAT będzie można regulować płatności dotyczące:
 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku akcyzowego,
 • należności celnych,
 • składek ZUS.
W przypadku tych płatności nie ma konieczności zaznaczania parametru MPP – podzielona płatność, to bank automatycznie dokona płatności z rachunku VAT. 
 1. Termin płatności przypadający w dzień wolny/świąteczny a odsetki. Zgodnie z art. 115 Kodeksu cywilnego jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę to powinien on zostać przesunięty na następny dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. W programie termin płatności na dokumencie/płatności nie zmienia się. Zmianie uległ mechanizm wyliczania ilości dni po terminie płatności i odsetek za zwłokę. W sytuacji, gdy termin płatności/rozrachunku przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolnym od pracy przy wyliczeniu odsetek przyjmujemy najbliższy mu kolejny dzień roboczy. Zmiana ta wprowadzona została dla:
 • dokumentu noty odsetkowej – kolumna Zwłoka,
 • dokumentu ponaglenia zapłaty – kolumna Zwłoka,
 • preliminarza płatności – kolumna Po terminie oraz oznaczenie ! dokumentów przeterminowanych,
 • listy rozliczeń podmiotu – dokumenty nierozliczone, kolumna Po terminie,
 • listy rozliczeń podmiotu – dokumenty rozliczone, kolumna Zwłoka,
 • listy dokumentów nierozliczonych, zakładka Na Dzień, kolumna Po terminie. W przypadku zaznaczenia parametru Korekta do VAT przy ustalaniu dokumentów, którym minęło 90 dni płatności uwzględniana jest kolumna Po terminie do VAT.
 • listy dokumentów rozliczonych – dokument rozliczenia – pole Zwłoka,
 • Informacje bieżące: Dok. przychodowe przeterminowane do VAT, Dok. rozchodowe przeterminowane do VAT.
Analogiczne zmiany zostały wprowadzone na wydrukach, na których wykazywana jest ilość dni zwłoki.

Poprawiono

 1. Nazwa firmy a Webservice. W przypadku, gdy w pieczątce firmy znajdują się znaki: ‘, „” (apostrof, cudzysłów) nie można było wykonać eksportu przelewów za pomocą usługi Webservice. Działanie poprawiono.
 2. Brak dostępu do rejestru kasowego\bankowego a lista dłużników\wierzycieli. W sytuacji, gdy operator nie ma dostępu do danego rejestru kasowego\bankowego (na formularzu rejestru zaznaczono wszystkie zakazy) to na liście kontrahentów po zaznaczeniu parametru Kontrahenci z nierozliczonymi płatnościami w kwotach płatności wierzycieli/dłużników nie są uwzględniane dane z tego rejestru.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

Mechanizm podzielonej płatności

Na podstawie Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 listopada 2019 r. wprowadzony zostanie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla transakcji dokonanych pomiędzy przedsiębiorcami krajowymi będącymi podatnikami, dotyczących towarów wskazanych w nowym załączniku nr 15 do wyżej wymienionej ustawy o VAT. Mechanizm podzielonej płatności ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego, zastępuje on funkcjonujące dotychczas odwrotne obciążenie. Ma być stosowany obligatoryjnie dla faktur o jednorazowej wartości (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekraczającej 15 000 PLN – płatności do takich faktur muszą być dokonywane przelewem oraz wydruk faktury musi posiadać adnotację o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. W programie Comarch ERP Optima mechanizm podzielonej płatności został zrealizowany zgodnie z poniższym opisem. Towary podlegające MPP Na pozycji cennikowej (menu Ogólne/ Cennik), na zakładce [Ogólne] dodano parametr MPP – podzielona płatność.

Należy go zaznaczyć dla wszystkich towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności. Wykaz towarów objętych MPP znajduje się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Podzielona płatność w VAT będzie obejmowała między innymi towary i usługi z załącznika nr 11, 13 i 14. Po zmianie wspomniane załączniki zostaną uchylone, a “stare” pozycje np. sprzedaż stali czy surowców wtórnych, a także usługi budowlane świadczone przez podwykonawców zostaną przeniesione do załącznika nr 15. Dodatkowo w nowym załączniku nr 15 zamieszczone zostały towary takie jak: węgiel i wyroby węglowe, części i akcesoria do pojazdów samochodowych, części i akcesoria do motocykli, maszyny i urządzenia elektryczne.

W związku z tym, że mechanizm podzielonej płatności zastępuje odwrotne obciążenie, na wszystkich pozycjach cennikowych, które mają na swoich kartotekach ustawione odwrotne obciążenie na Tak bądź Powyżej limitu, po aktualizacji do wersji 2020.0.1, parametr MPP – podzielona płatność zostanie zaznaczony automatycznie.

Na liście zasobów i w cenniku dodano operację seryjną – Zmiana parametrów karty, dzięki której ten parametr można ustawić dla zaznaczonych towarów:

W arkuszu MS Excel zawierającym wyeksportowany cennik dodano kolumnę Podzielona płatność, wartość 1 oznacza dla towaru zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność (wartość 0 – parametr niezaznaczony). Podczas importu cennika z pliku MS Excel parametr jest ustawiany na dodawanych do bazy towarach zgodnie z informacją zawartą w arkuszu.

Kontrahenci

Ze względu na to, że mechanizm podzielonej płatności od 01.11.2019 r. zastępuje odwrotne obciążenie dla transakcji krajowych, na formularzu kontrahenta dla krajowych podmiotów gospodarczych, należy zmienić status kontrahenta z Podatnikiem jest nabywca na Krajowy (menu Ogólne/ Kontrahenci – karta kontrahenta, zakładka [Handlowe], pole Status). Zmianę tę można wykonać dla podmiotów zaznaczonych na liście poprzez Operacje seryjne/ Zmień status:

Aby znaleźć na liście kontrahentów ze statusem Podatnikiem jest nabywca, należy z dodatkowych kolumn dodać do widoku kolumnę Status. Jeśli po wykonaniu zmiany statusu kontrahenta zajdzie jeszcze potrzeba wystawienia dla niego transakcji z odwrotnym obciążeniem, status Podatnikiem jest nabywca należy ustawić z poziomu dokumentu na zakładce [Kontrahent]. Mechanizm podzielonej płatności na dokumentach
 • Zastosowanie podzielonej płatności na fakturze oznacza, że kwota VAT zostanie automatycznie przelana przez bank na specjalny rachunek VAT.
 • Dla Faktur Sprzedaży, Faktur Zaliczkowych, Faktur Zakupu oraz korekt do tych dokumentów, na zakładce [Ogólne] dodano parametr MPP – podzielona płatność umożliwiający rozliczenie faktury za pomocą mechanizmu podzielonej płatności.
  • Jeśli stosowane jest odwrotne obciążenie wg karty towaru (w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczony parametr Odwrotne obciążenie wg karty towaru), parametr jest widoczny na fakturach, które mają wszystkie daty większe niż 10.2019 r.
  • Jeśli w konfiguracji nie jest zaznaczony parametr o stosowaniu odwrotnego obciążenia wg karty towaru, parametr będzie widoczny na fakturach bezpośrednio po aktualizacji do wersji 2020.0.1, należy jednak pamiętać, że do 31.10.2019 r. funkcjonuje mechanizm odwrotnego obciążenia.
 • Od 01.11.2019 r. towary na fakturze będą miały naliczony podatek VAT zgodnie ze stawką VAT ustaloną w pozycji cennikowej (do 31.10.2019 stosowane jest odwrotne obciążenie, towary podlegające temu mechanizmowi na fakturze mają stawkę VAT NP). Na fakturze widoczna jest informacja o łącznej wartości brutto towarów (z uwzględnieniem podatku VAT) dodanych na dokument, które na swoich kartotekach mają zaznaczony parametr o zastosowaniu podzielonej płatności:
W łącznej wartości dokumentu podlegającej MPP nie są uwzględnianie pozycje ze stawką VAT NP. W przypadku dokumentów w walucie, wyświetlana jest wartość pozycji po przeliczeniu na walutę PLN.
 • Faktury, które podlegają mechanizmowi podzielonej płatności muszą mieć zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność. Płatności do takich dokumentów mają w menu Kasa/ Bank/ Preliminarz płatności zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność oraz wyodrębnioną kwotę podatku VAT.
 • Parametr MPP – podzielona płatność jest zaznaczany na dokumencie automatycznie po spełnieniu poniższych warunków:
  • na dokumencie wszystkie daty są większe niż 31.10.2019,
  • kontrahent jest podmiotem gospodarczym o statusie krajowy bądź podatnikiem jest nabywca,
  • wartość dokumentu przekracza 15 000 PLN,
  • przynajmniej jeden z towarów dodanych na dokument ma na kartotece zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność oraz przypisaną stawkę VAT różną od NP,
  • w przypadku dokumentów walutowych płatność VAT jest wykazana w PLN.
Do czasu zapisania dokumentu na stałe, Użytkownik może ręcznie zmieniać ustawienie parametru MPP. Jeśli spełnione są powyższe warunki, ale Użytkownik odznaczył parametr MPP na dokumencie, to przy zapisie dokumentu wyświetlana jest informacja: Na dokumencie są towary, które na mocy ustawy o VAT powinny być rozliczone za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. Czy zastosować mechanizm podzielonej płatności? (Tak/ Nie). Po wybraniu Tak parametr MPP – podzielona płatność zostanie zaznaczony.
 • Nie ma możliwości seryjnego zatwierdzenia faktur, na których mimo spełnienia wszystkich warunków, nie zaznaczono parametru MPP – podzielona płatność. Takie dokumenty należy zatwierdzać pojedynczo z poziomu otwartego formularza.
 • W przypadku, kiedy na karcie kontrahenta (menu Ogólne/ Kontrahenci), na zakładce [Płatności] jest zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność (do wersji 2019.6.1 parametr nosił nazwę Split Payment) to po wybraniu tego kontrahenta na dokument, parametr MPP – podzielona płatność jest zaznaczany automatycznie – nie są sprawdzane powyższe warunki.
 • Ze względu na to, że należności za faktury, na których zastosowano mechanizm podzielonej płatności powinny być uiszczane na rachunek bankowy, jeśli na dokumencie wybrane są płatności powiązane z rejestrem kasowym bądź o typie gotówka, podczas zapisu dokumentu informujemy Użytkownika, że: Dokument został zakwalifikowany do rozliczenia mechanizmem podzielonej płatności. Na dokumencie wybrana forma płatności nie jest skojarzona z rejestrem bankowym. Czy chcesz zmienić płatność? (Tak/ Nie).
Dodatkowo w polu Razem zawierającym łączną wartość brutto dokumentu, wyświetlane jest ostrzeżenie na ten temat: Dokument został zakwalifikowany do rozliczenia mechanizmem podzielonej płatności. Na dokumencie wybrana forma płatności nie jest skojarzona z rejestrem bankowym.
Uwaga
Nie ma możliwości zaznaczenia parametru MPP – podzielona płatność na Fakturach Sprzedaży tworzonych do Paragonów.
 • Na wydrukach Faktur Sprzedaży, Faktur Zaliczkowych oraz korekt do tych dokumentów, dla których zastosowano MPP, widoczna jest adnotacja Mechanizm podzielonej płatności.
 • Parametr MPP – podzielona płatność nie jest automatycznie zaznaczany przez program na fakturach wystawianych na podmiot o typie Bank, Pracownik, Wspólnik.
Korekty
 • Korekty (ilości/ wartości/ stawki VAT/ kursu waluty), niezależnie od daty wystawienia, przejmują ustawienia dotyczące odwrotnego obciążenia/ mechanizmu podzielonej płatności z korygowanego dokumentu, tzn. jeśli na korygowanej fakturze wystawionej przed 01.11.2019 r. zastosowano dla towarów odwrotne obciążenie, to na korekcie, mimo, że zostanie ona wystawiona po 31.10.2019 r., również będzie zastosowane odwrotne obciążenie. Analogicznie, na korekcie dotyczącej dokumentu objętego mechanizmem podzielonej płatności, automatycznie zaznaczany jest parametr MPP – podzielona płatność i na wydruku widnieje adnotacja Mechanizm podzielonej płatności.
Użytkownik ma możliwość ręcznej zmiany ustawienia parametru MPP – podzielona płatność na korekcie.
 • Na Korekcie Granicznej, z wyjątkiem sytuacji, kiedy kontrahent wskazany na FZKG ma na karcie zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność, parametr MPP – podzielona płatność jest zawsze domyślnie niezaznaczony.
 • Korekta danychjeżeli Faktura Sprzedaży spełnia wszystkie wymogi do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności i towary na FS mają naliczony podatek VAT, a mimo to została zatwierdzona na stałe bez zaznaczonego parametru MPP – podzielona płatność, do takiej FS można wystawić korektę danych, na której należy zaznaczyć parametr MPP – podzielona płatność, wówczas na korygowanej FS oraz na płatności w menu Kasa/ Bank/ Preliminarz płatności zostanie zaznaczony parametr o zastosowaniu podzielonej płatności, na wydruku będzie drukowana adnotacja Mechanizm podzielonej płatności. W przypadku wydruku Eko – korekta danych, aby na wydruku drukowana była adnotacja Mechanizm podzielonej płatności, w polu Korekta z tytułu należy wpisać Mechanizm podzielonej płatności.
Jeśli na korygowanej FS nie naliczono VAT, po korekcie danych, należy do FS wystawić korektę stawki VAT i zaznaczyć na niej MPP – podzielona płatność. Faktury zaliczkowe i finalne Faktury Sprzedaży do Faktur Pro Forma Jeżeli na Fakturze Pro Forma znajduje się przynajmniej jedna pozycja, która na kartotece ma zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność i wartość FPF wynosi powyżej 15 000 PLN brutto, to Faktury Zaliczkowe i finalne Faktury Sprzedaży tworzone na podstawie FPF bez względu na ich wartość, będą miały automatycznie zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność. Dokumenty w walutach obcych Mechanizmowi podzielonej płatności podlegają wyłącznie faktury wystawione w walucie obcej dla krajowych podmiotów gospodarczych, na których płatność VAT naliczana jest w PLN (na formularzu faktury, na zakładce [Płatności] musi być zaznaczony parametr VAT w PLN). W tym celu należy zaznaczyć w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ ParametryPłatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie.
Uwaga
Na Fakturach Zaliczkowych wystawionych w walucie obcej, z uwagi na brak możliwości naliczania podatku VAT w PLN, nie ma możliwości zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.
Dokumenty wystawiane w okresie przejściowym (przełom października i listopada 2019 r.)
 • Dokumenty w buforze, kopiowanie dokumentów:
Dla dokumentów, na których można zastosować mechanizm podzielonej płatności (FS, FZAL, FZ) będących w buforze, na których zastosowano odwrotne obciążenie, po zmianie dat na późniejsze niż 31.10.2019 r., przy zapisie dokumentu wyświetlany jest komunikat: Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem. Od 01.11.2019 roku odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności. Czy zastosować mechanizm podzielonej płatności? (Tak/ Nie).
 • Po wybraniu Tak status kontrahenta na dokumencie zostanie zmieniony na krajowy, do towarów zostanie doliczony podatek VAT (zgodnie ze stawką VAT ustaloną na kartotece towarowej) oraz:
  • jeśli wartość brutto dokumentu przekracza 15000 PLN i na towarze jest zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność, to na dokumencie zostanie zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność. Parametr MPP nie zostanie zaznaczony na dokumencie, jeśli stawka VAT na kartotece towarowej to NP.
 • Po wybraniu Nie, na fakturze zostanie zastosowane odwrotne obciążenie.
Dla dokumentów magazynowych, Zamówień u Dostawcy, Rezerwacji Odbiorcy oraz Faktur Pro Forma będących w buforze na których zastosowano odwrotne obciążenie, po zmianie dat na późniejsze niż 31.10.2019 r., przy zapisie dokumentu wyświetlany jest komunikat: Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem. Od 01.11.2019 roku odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności. Czy chcesz naliczyć VAT dla pozycji? Po wybraniu Tak status kontrahenta na dokumencie zostanie zmieniony na krajowy oraz do towarów zostanie doliczony podatek VAT (zgodnie ze stawką VAT ustaloną na kartotece towarowej). Analogiczne komunikaty są wyświetlane dla dokumentów kopiowanych z datą późniejszą niż 31.10.2019 r. na podstawie dokumentów, dla których zastosowano odwrotne obciążenie.
 • Przekształcenia dokumentów:
W przypadku przekształcania dokumentów magazynowych: Wydań Zewnętrznych, Przyjęć Zewnętrznych oraz dokumentów Faktur Pro Forma, Rezerwacji Odbiorcy, Zamówień u Dostawcy, na których zastosowano mechanizm odwrotnego obciążenia, do dokumentów handlowych (Faktur Sprzedaży/ Zakupu), w sytuacji, kiedy na fakturach wszystkie daty są późniejsze niż 31.10.2019 r, program wyświetla komunikat: Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem. Od 01.11.2019 roku odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności. Czy zastosować mechanizm podzielonej płatności? (Tak/ Nie).
 • Po wybraniu Tak status kontrahenta na dokumencie zostanie zmieniony na krajowy, do pozycji doliczany jest podatek VAT (zgodnie ze stawką VAT ustaloną na kartotece towarowej) oraz na dokumencie jest zaznaczany parametr MPP w sytuacji, kiedy wartość brutto dokumentu przekracza 15 000 PLN oraz na towarze jest zaznaczony parametr MPP.
Parametr MPP nie zostanie zaznaczony na dokumencie, jeśli stawka VAT na kartotece towarowej to NP.
 • Po wybraniu Nie, na fakturze zostanie zastosowane odwrotne obciążenie.
  Dokumenty wystawione przed aktualizacją do wersji 2020.0.1 Comarch ERP Optima
 • Na dokumentach wystawionych dla kontrahenta o statusie podatnikiem jest nabywca z datami większymi niż 31.10.2019 r. oraz na dokumentach powstałych z przekształceń takich dokumentów, po konwersji bazy danych do wersji 2020.0.1 Comarch ERP Optima, przy zapisie dokumentu wyświetlany jest komunikat: Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem. Od 01.11.2019 roku odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności. Czy zastosować mechanizm podzielonej płatności? (Tak/ Nie).
 • Po wybraniu Tak status kontrahenta na dokumencie zostanie zmieniony na krajowy, do towarów zostanie doliczony podatek VAT (zgodnie ze stawką VAT ustaloną na kartotece towarowej) oraz:
  • jeśli wartość brutto dokumentu przekracza 15 000 PLN i na towarze jest zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność, to na dokumencie zostanie zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność. Parametr MPP nie zostanie zaznaczony na dokumencie, jeśli stawka VAT na kartotece towarowej to NP.
 • Po wybraniu Nie, na fakturze zostanie zastosowane odwrotne obciążenie.
 • Na dokumentach wystawionych dla kontrahenta o statusie innym niż podatnikiem jest nabywca z datami większymi niż 31.10.2019 r. oraz na dokumentach powstałych z przekształceń takich dokumentów, po konwersji bazy danych do wersji 2020.0.1 Comarch ERP Optima, parametr MPP – podzielona płatność należy zaznaczyć ręcznie.
 • Dokumenty, których płatności przed konwersją bazy miały zaznaczony parametr Split Payment (obecnie Mechanizm podzielonej płatności) – menu Kasa/ Bank/ Preliminarz płatności, po konwersji będą miały zaznaczony parametr MPP.
  Fakturowanie Zleceń Serwisowych Na Zleceniach Serwisowych wystawionych dla kontrahenta o statusie Podatnikiem jest Nabywca, Podatnik VAT czynny, które mają być fakturowane z datą późniejszą niż 31.10.2019 r., dla części podlegających odwrotnemu obciążeniu należy ustawić stawkę podatku VAT – aby na WZ i powiązanej FS automatycznie został naliczony podatek VAT (w przeciwnym wypadku Wydanie Zewnętrzne do takiego zlecenia będzie podlegało mechanizmowi odwrotnego obciążenia, natomiast na powiązanej FS Użytkownik będzie mógł zastosować MPP). Parametr MPP – podzielona płatność zostanie zaznaczony na utworzonej do zlecenia fakturze, jeśli towar ma zaznaczony na kartotece parametr MPP – podzielona płatność i wartość brutto FS przekracza 15 000 PLN.

Współpraca z InPost

W wersji 2020.0.1 Comarch ERP Optima dodaliśmy możliwość nadawania przesyłek za pośrednictwem InPost. Dostępne usługi to Paczkomaty InPost oraz dla zamówień realizowanych za pośrednictwem serwisu Allegro: Allegro Paczkomaty 24/7 InPost, Allegro Kurier24 InPost oraz Allegro MiniKurier24 InPost.
InPost Paczkomaty
Konfiguracja
W wersji 2020.0.1 Comarch ERP Optima wprowadziliśmy integrację z Paczkomatami InPost. W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Paczkomaty należy podać dane dostępowe otrzymane od InPost. Dodatkowo można zdefiniować domyślne parametry przesyłek oraz określić usługi dodatkowe.
Konfiguracja Paczkomatów InPost – zakładka [Ogólne]
Na pierwszej zakładce należy podać Organization ID oraz Access Token otrzymane od InPost (wymagane jest posiadanie konta w usłudze Manager Paczek z uzupełnionymi danymi teleadresowymi). Poprzez przycisk Paczkomat InPost można wskazać preferowany Paczkomat, z którego chcemy nadawać przesyłki. Domyślny Paczkomat nadawczy można również przypisać dla danego adresu nadawczego (który Użytkownik może wskazać na zleceniu) – menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze. W pierwszej kolejności na Zleceniu nadania przesyłki podpowiada się Paczkomat z adresu nadawczego. Dane wprowadzone w polu Konto bankowe będą wykorzystywane przy zlecaniu przesyłek za pobraniem. Pole jest obowiązkowe, jeśli w konfiguracji na zakładce [Szablon spedycji]/ Usługi dodatkowe zaznaczono Ustawiaj domyślnie pobranie. Zakładka [Szablon spedycji]:
Konfiguracja Paczkomatów InPost – zakładka [Szablon spedycji]
Domyślna numeracja – należy wskazać domyślny schemat numeracji dla Zleceń nadania przesyłki spośród zdefiniowanych w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Zlecenia nadania paczek. Domyślna seria – dla Zleceń nadania przesyłki można wskazać domyślną serię numeracji spośród zdefiniowanych w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Serie dokumentów – Zlecenie nadania przesyłki. Domyślna definicja paczki:
 • Użytkownik może określić sposób nadania paczki, który będzie się domyślnie ustawiał na tworzonych zleceniach. Do wyboru mamy:
  • Nadam paczkę w Paczkomacie,
  • Utworzę zlecenie odbioru w Managerze Paczek – przesyłkę odbierze kurier InPost,
  • Nadam paczkę w POP (Punkcie Obsługi Paczek) – Mapa i wyszukiwarka Paczkomatów i Punktów Obsługi Paczek są dostępne na stronie Znajdź Paczkomat.
  • Jako domyślny rozmiar nadawanych paczek ustawiony jest rozmiar A (8 x 38 x 64 cm). Użytkownik może zmienić na B (19 x 38 x 64 cm)/ C (41 x 38 x 64 cm).
Z poziomu tworzonych zleceń można zmieniać zarówno sposób nadania, jak i rozmiar paczek. W sekcji Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia można ustawić co ma być drukowane na etykiecie paczki jako kod referencyjny. Do wyboru mamy:
 • Numer (FS/ PA/ WZ/ RO) – do którego utworzone ZNP,
 • Nr powiązanego zamówienia (RO) – będzie drukowany zarówno kiedy ZNP jest tworzone bezpośrednio z RO, jaki i kiedy jest tworzone z FS/ PA/ WZ powstałych na podstawie RO.
W sekcji Usługi dodatkowe można określić domyślne usługi dodatkowe dla tworzonych ZNP:
 • Ustawiaj domyślnie pobranie – po zaznaczeniu tego parametru, na ZNP (zakładka [Paczki i usługi]) będzie zaznaczona opcja Pobranie – parametr dotyczy kwoty, jaka ma zostać pobrana od odbiorcy przesyłki:
  • jeśli forma płatności na dokumencie to – po zaznaczeniu parametru należy wybrać formy płatności, których ma dotyczyć pobranie. Jeśli forma płatności na dokumencie FS, PA, RO będzie taka sama, jak formy tu zaznaczone, to na ZNP będzie ustawione pobranie. Na Zleceniu nadania przesyłki powstałym z Wydania Zewnętrznego:
   • zostanie ustawione pobranie w sytuacji kiedy WZ generuje płatność i w konfiguracji wskazano taką samą formę płatności jak na WZ,
   • dla WZ niegenerującego płatności zostanie ustawione pobranie na ZNP w oparciu o formę płatności z powiązanego dokumentu FS, PA. Jeśli WZ jest powiązane tylko z RO, pobranie zostanie ustawione na ZNP w oparciu o formę płatności z RO.
   • dla WZ niegenerującego płatności i niepowiązanego z dokumentem handlowym, pobranie na ZNP nie zostanie zaznaczone.
 • Kwota pobrania:
  • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
  • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki (maksymalnie można podać 5 000,00 PLN).
 • Deklarowana wartość/ Ubezpieczenie:
  • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. W przypadku zaznaczonej tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
  • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki (maksymalnie 20 000,00 PLN).
Zakładka [Parametry wydruku]:
Konfiguracja Paczkomatów InPost – zakładka [Parametry wydruku]
InPost udostępnia dwa formaty wydruku listu przewozowego: A4 oraz A6 (Etykieta). W zależności od wybranego formatu dostępne są następujące rozszerzenia drukowanych plików:
 • PDF dla formatu A4,
 • PDF, ZPL lub EPL/EPL2 dla formatu A6 (etykieta).
 
Nadawanie paczek
W menu głównym programu na zakładce [Ogólne], pod przyciskiem  dostępna jest lista nadawanych paczek.
Lista przesyłek – InPost Paczkomaty
Lista zawiera kolumny:

Nr zlecenia – numer dokumentu Zlecenia nadania paczki, nadany zgodnie ze stosowanym schematem numeracji wybranym w konfiguracji paczek.

Data zgłoszenia – data wysłania zlecenia do InPost.

Status – status dokumentu Zlecenia nadania paczki. Dokumenty ze statusem Nie wysłane wyświetlane są w kolorze zielonym, można je dowolnie edytować. Dokumenty Wysłane są zablokowane do edycji, na liście wyświetlają się w kolorze czarnym.

Kod odbiorcy – kod odbiorcy, do którego adresowana jest paczka.

Nazwa odbiorcy – pierwsza linia nazwy odbiorcy paczki.

Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa odbiorcy.

E-Mail – adres e-mail osoby kontaktowej odbiorcy.

Telefon – numer telefonu osoby kontaktowej odbiorcy.

Status przesyłki – status przesyłki pobierany z InPost.

Nr Listu Przewozowego – numer wysłanej przesyłki,

Błąd walidacji – informacja o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia,

Kod nadawcy, Nazwa nadawcy – podane na zleceniu.

Rodzaj przesyłki – informacja o tym, że paczka jest nadawana do Paczkomatu.

Sposób nadania – wybrany na zleceniu,

Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski Dodaj, Usuń, Zmień. W dolnej części listy oprócz standardowych filtrów, możliwe jest filtrowanie według statusu Zlecenia (Wysłane/ Niewysłane/ Wszystkie) oraz statusu przesyłki nadawanego przez InPost. Dodatkowo na liście paczek, dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla podświetlonego zlecenia, dostępne są przyciski:  Zatwierdź przesyłki i przekaż do nadania – (dotyczy zleceń niezatwierdzonych – w kolorze zielonym na liście, które mają być nadane w Paczkomacie lub POP). Wybranie tej opcji skutkuje zatwierdzeniem zleceń na stałe i ich nadaniem.  Drukuj protokół odbioru – seryjny wydruk potwierdzenia nadania paczek. Dotyczy zleceń, na których jako sposób nadania wybrano odbiór paczek przez kuriera InPost. Jako Nadawca drukowane są dane właściciela konta z Menagera Paczek. W zależności od ustawień (menu Start/Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki) wydruk może być wysyłany bezpośrednio na drukarkę domyślną lub do pliku zapisywanego w lokalizacji wskazanej w menu System/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki.  Drukuj list przewozowy – seryjny wydruk listów przewozowych dla zleceń zaznaczonych na liście. LP można wygenerować wyłącznie dla przesyłek opłaconych. W przypadku przesyłek, które nie są opłacane automatycznie, należy dokonać opłaty w Managerze Paczek. W zależności od ustawień (menu Start/Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki) wydruk może być wysyłany bezpośrednio na drukarkę domyślną lub do pliku zapisywanego we wskazanej w menu System/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki lokalizacji. Zamawianie kuriera InPost Funkcja jest dostępna na górnej wstążce programu z poziomu listy zleceń – , umożliwia zamówienie kuriera po odbiór paczek . Po jej wywołaniu następuje przekierowanie na stronę https://manager.paczkomaty.pl, skąd należy zamówić kuriera po odbiór przesyłek. Tworzenie Zlecenia nadania przesyłki z poziomu dokumentów Nadanie paczek jest możliwe również z listy oraz formularza dokumentu Faktury Sprzedaży, Paragonu oraz w przypadku modułów Comarch ERP Optima Handel/ Handel Plus z listy oraz formularza dokumentu Rezerwacji Odbiorcy i Wydania Zewnętrznego. Opcja generowania ZNP jest dostępna na górnej wstążce programu . Utworzone w ten sposób ZNP jest  powiązane z dokumentem, na podstawie którego zostało wygenerowane. Dane odbiorcy z dokumentu handlowego zostaną przeniesione do pól związanych z odbiorcą na zleceniu. Do jednej Faktury Sprzedaży/ Paragonu/ Wydania Zewnętrznego/ Rezerwacji Odbiorcy Użytkownik może utworzyć wiele zleceń. Powiązanie między dokumentami będzie widoczne na zakładce [Dokumenty]. Z tego poziomu będzie możliwy pogląd dokumentów skojarzonych. Na dokument, z którego utworzono Zlecenie nadania przesyłki, przenoszony jest Nr listu przewozowego ze zlecenia (jest on widoczny na formularzu dokumentu, na zakładce [Kontrahent]). Należy pamiętać, że nr listu przewozowego nie jest przenoszony na dokumenty powiązane z dokumentem, z którego utworzono ZNP. Tworzenie Zlecenia nadania przesyłki do zamówień z Comarch e-Sklep Jeśli w Comarch e-Sklep do zamówienia utworzono paczkę InPost, po imporcie Rezerwacji Odbiorcy do Comarch ERP Optima, przy próbie utworzenia do niego (bądź do dokumentów PA/FS/ WZ powstałych z takiego RO) Zlecenia nadania paczki, wyświetlany jest odpowiedni komunikat: Do tego zamówienia utworzono już paczkę w Comarch e-Sklep. Czy mimo to chcesz ponownie nadać przesyłkę? (Tak/ Nie). Na ZNP tworzonym do RO, które zostało zaimportowane z Comarch e-Sklep (bądź na ZNP tworzonym do dokumentów powiązanych z takim RO – PA/ FS/ WZ) jako Paczkomat Odbiorcy ustawiany jest Paczkomat z RO (wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia w sklepie internetowym).
Formularz nadania paczki
Formularz nadania paczki InPost – zakładka [Ogólne]
Na formularzu dostępny jest przycisk umożliwiający zatwierdzenie przesyłki i przekazanie jej do nadania . Przycisk jest aktywny po uzupełnieniu na formularzu zlecenia wszystkich wymaganych danych.
Uwaga
Usługa InPost nie pozwala na anulowanie zlecenia przekazanego do nadania.

Dokument – numer dokumentu ZNP (domyślnie podpowiada się schemat numeracji wybrany w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Paczkomaty – zakładka [Szablon spedycji]),

Data wystawienia – data utworzenia zlecenia w Comarch ERP Optima,

Nadawca – jako adres nadawczy automatycznie ustawiany jest domyślny adres z menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze. Użytkownik może po rozwinięciu listy wybrać inny adres spośród wprowadzonych w konfiguracji lub wpisać go ręcznie, bezpośrednio na dokumencie. Adres ten jest drukowany na liście przewozowym jako dane Nadawcy, w sytuacji kiedy na zleceniu jako sposób nadania wybrano Utworzę zlecenie odbioru w Managerze Paczek – przesyłkę odbierze kurier InPost. Dla zleceń nadawanych w POP bądź w Paczkomacie na liście przewozowym jako Nadawca drukowane są dane właściciela konta z Menagera Paczek.

Osobą obsługującą to zlecenie domyślnie jest operator aktualnie zalogowany. Możliwe jest wskazanie innego operatora lub pracownika. Telefon oraz adres e-mail pobierany jest z karty operatora/ pracownika. W przypadku pracownika numer telefonu pobierany jest z pola Telefon SMS lub, jeżeli pole to nie jest uzupełnione, numer wczytywany jest z pola Telefon. Dane te można również uzupełnić bezpośrednio na zleceniu.

Odbiorca – odbiorcę przesyłki można wybrać z listy podmiotów. Dane teleadresowe są pobierane z karty wybranego odbiorcy. Dodatkowo można wskazać osobę kontaktową będącą odbiorcą paczki. Można ją wpisać ręcznie lub wybrać z listy przedstawicieli danego kontrahenta (formularz kontrahenta/ zakładka [Dodatkowe]/ Przedstawiciele). Jeżeli przedstawiciel zostanie wybrany z listy, adres e-mail i telefon zostanie zaktualizowany zgodnie z danymi przypisanymi do tego przedstawiciela. Dane odbiorcy można wpisać ręcznie bezpośrednio na dokumencie Zlecenia nadania przesyłki. Na etykiecie paczki w sekcji Odbiorca drukowany jest adres e-mail i telefon wskazany na zleceniu w sekcji Odbiorca.

Użyj adresu korespondencyjnego – po zaznaczeniu parametru na zlecenie pobierany jest adres korespondencyjny z formularza Odbiorcy zlecenia.

Zakładka [Paczki i usługi]:

Formularz Zlecenia nadania paczki InPost Paczkomaty – zakładka [Paczki i usługi]
Na danym zleceniu można nadać tylko jedną paczkę, domyślnie ustawiany jest rozmiar określony na zakładce [Szablon spedycji] w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Paczkomaty. Użytkownik może zmienić rozmiar paczki z poziomu zlecenia. Do wyboru dostępne są rozmiary:
 • A (8 x 38 x 64 cm),
 • B (19 x 38 x 64 cm),
 • C (41 x 38 x 64 cm).
Na zleceniu można podać:
 • Referencje drukowane na liście przewozowym w polu Kod referencyjny. W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Paczkomaty można ustawić, aby jako referencje program domyślnie podpowiadał numer dokumentu (FA/ PA/ WZ/ RO), z którego utworzono ZNP bądź Nr powiązanego z tym dokumentem zamówienia (RO).
 • Kwotę pobrania – w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Paczkomaty można wpisać kwotę, która będzie się domyślnie podpowiadała bądź będzie wyliczona automatycznie na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Wartość maksymalna pobrania to 5 000,00 PLN.
 • Wartość ubezpieczenia przesyłki – w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Paczkomaty można wpisać kwotę, która będzie się domyślnie podpowiadała bądź będzie wyliczona automatycznie na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Wartość maksymalna ubezpieczenia to 20 000 PLN.
Następnie należy podać Paczkomat, do którego ma trafić przesyłka. Można to zrobić poprzez wpisane kodu Paczkomatu bądź poprzez wybór z listy dostępny po naciśnięciu przycisku Paczkomat InPost. Jako sposób nadania paczki dostępne są trzy opcje:
 • Nadam przesyłkę w Paczkomacie – po wybraniu tej opcji należy wskazać Paczkomat nadawczy, z którego zostanie nadana paczka. W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Paczkomaty można wskazać preferowany Paczkomat nadawczy, który będzie się podpowiadał domyślnie na zleceniu. Preferowany Paczkomat nadawczy można przypisać do danego adresu nadawczego (który Użytkownik może wybrać na zleceniu) – menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze. W pierwszej kolejności na Zleceniu nadania przesyłki podpowiada się Paczkomat z adresu nadawczego.
 • Utworzę zlecenie odbioru w Managerze Paczek – przesyłkę odbierze kurier InPost – z poziomu listy zleceń na górnej wstążce programu dostępna jest funkcja umożliwiająca zamówienie kuriera po odbiór paczek . Po jej wywołaniu następuje przekierowanie na stronę https://manager.paczkomaty.pl, skąd należy zamówić kuriera po odbiór przesyłek.
 • Nadam przesyłkę w POP – przesyłki należy samodzielnie dostarczyć do Punktu Obsługi Paczek.
Zakładka [InPost Paczkomaty]:
Formularz Zlecenia nadania przesyłki – zakładka [InPost Paczkomaty]
Na tej zakładce wyświetlane są dane pobierane z InPost. Jeśli numer paczki nie zostanie wygenerowany w momencie wysłania zlecenia, to zostanie on pobrany podczas wydruku Listu Przewozowego/ Protokołu Odbioru. Data zgłoszenia – data wysłania zlecenia do InPost. podgląd/ wydruk Protokołu Odbioru – opcja dostępna wyłącznie dla zleceń, na których jako sposób nadania wybrano Utworzę zlecenie odbioru w Managerze Paczek – przesyłkę odbierze kurier InPost. Jako Nadawca drukowane są dane właściciela konta z Menagera Paczek.  – podgląd/wydruk Listu Przewozowego – LP można wygenerować wyłącznie dla opłaconej przesyłki. W przypadku przesyłek, które nie są opłacane automatycznie, należy dokonać opłaty w Managerze Paczek. Status – status poprawności przesłania zlecenia do InPost. Zwrócone błędy – informacja o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia. Zakładka [Dokumenty]: W sekcji Dokumenty powiązane wyświetlany jest dokument, z którego zostało utworzone zlecenie. Jeśli włączony jest moduł Obieg dokumentów, wówczas pod tabelą dokumentów skojarzonych pojawią się informacje na temat powiązanych dokumentów z Biblioteki Dokumentów. W przypadku modułu CRM dodatkowo pojawia się lista powiązanych kontaktów i zadań.

Allegro InPost

W ramach współpracy InPost z serwisem Allegro dostępne są następujące metody dostawy:
 • Allegro Paczkomaty24/7 InPost,
 • Allegro Kurier24 InPost,
 • Allegro miniKurier24 InPost.
W wersji 2020.0.1 Comarch ERP Optima umożliwiliśmy nadawanie powyższych przesyłek dla zamówień realizowanych za pośrednictwem Allegro. W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Allegro należy podać dane dostępowe otrzymane od InPost oraz dane konta Allegro. Dodatkowo można zdefiniować domyślne parametry przesyłek oraz określić usługi dodatkowe. Zakładka [Ogólne]:
Konfiguracja Allegro InPost – zakładka [Ogólne]
Na pierwszej zakładce należy podać Organization ID oraz Access Token otrzymane od InPost (wymagane jest posiadanie konta w usłudze Manager Paczek z uzupełnionymi danymi teleadresowymi). W tabeli Konto Allegro można dodać wiele kont podając ich Login i ID (z serwisu Allegro). Jeśli jedno z kont zostanie wskazane jako domyślne, będzie ono automatycznie ustawiane na tworzonym Zleceniu nadania przesyłki. Poprzez przycisk Paczkomat InPost można wskazać preferowany Paczkomat, z którego chcemy nadawać przesyłki. Domyślny Paczkomat nadawczy można wskazać również dla danego adresu nadawczego (który Użytkownik może wskazać na zleceniu) – menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze. W pierwszej kolejności na Zleceniu nadania przesyłki podpowiada się Paczkomat z adresu nadawczego. Dane wprowadzone w polu Konto bankowe będą wykorzystywane przy zlecaniu przesyłek za pobraniem. Pole jest obowiązkowe, jeśli w konfiguracji na zakładce [Szablon spedycji]/ Usługi dodatkowe zaznaczono Ustawiaj domyślnie pobranie. Zakładka [Szablon spedycji]:
Konfiguracja InPost Allegro – zakładka [Szablon spedycji]
Domyślna numeracja – należy wskazać domyślny schemat numeracji dla Zleceń nadania przesyłki spośród zdefiniowanych w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Zlecenia nadania paczek. Domyślna seria – dla Zleceń nadania przesyłki można wskazać domyślną serię numeracji spośród zdefiniowanych w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Serie dokumentów – Zlecenie nadania przesyłki. Domyślna przesyłka – w tym miejscu można wskazać rodzaj przesyłki, który będzie się domyślnie podpowiadał na tworzonym Zleceniu nadania paczki. Do wyboru mamy:
 • Paczkomaty 24/7,
 • miniKurier24,
 • Kurier24 – dla tej opcji należy wybrać rozmiar paczki C (41 x 38 x 64 cm).
Domyślna definicja paczki:
 • Użytkownik może określić sposób nadania paczki, który będzie się domyślnie ustawiał na tworzonych zleceniach. Do wyboru mamy:
 • Nadam paczkę w Paczkomacie,
 • Utworzę zlecenie odbioru w Managerze Paczek – przesyłkę odbierze kurier InPost,
 • Nadam paczkę w POP (Punkcie Obsługi Paczek) – Mapa i wyszukiwarka Paczkomatów i Punktów Obsługi Paczek są dostępne na stronie Znajdź Paczkomat.
 • Jako domyślny rozmiar nadawanych paczek ustawiony jest rozmiar A (8 x 38 x 64 cm). Użytkownik może zmienić na B (19 x 38 x 64 cm)/ C (41 x 38 x 64 cm).
Z poziomu tworzonych zleceń można zmieniać zarówno sposób nadania, jak i rozmiar paczek. W sekcji Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia można ustawić co ma być drukowane na etykiecie paczki jako kod referencyjny. Do wyboru mamy:
 • Numer (FS/ PA/ WZ/ RO) – do którego utworzone ZNP,
 • Nr powiązanego zamówienia (RO) – będzie drukowany zarówno kiedy ZNP jest tworzone bezpośrednio z RO, jaki i kiedy jest tworzone z FS/ PA/ WZ powstałych na podstawie RO.
 • ID transakcji Allegro.
W sekcji Usługi dodatkowe można określić domyślne usługi dodatkowe dla tworzonych ZNP:
 • Ustawiaj domyślnie pobranie – po zaznaczeniu tego parametru, na ZNP (zakładka [Paczki i usługi]) będzie zaznaczona opcja Pobranie – parametr dotyczy kwoty, jaka ma zostać pobrana od odbiorcy przesyłki:
 • jeśli forma płatności na dokumencie to – po zaznaczeniu parametru należy wybrać formy płatności, których ma dotyczyć pobranie. Jeśli forma płatności na dokumencie FS, PA, RO będzie taka sama, jak formy tu zaznaczone, to na ZNP będzie ustawione pobranie. Na Zleceniu nadania przesyłki powstałym z Wydania Zewnętrznego:
  • zostanie ustawione pobranie w sytuacji kiedy WZ generuje płatność i w konfiguracji wskazano taką samą formę płatności jak na WZ,
  • dla WZ niegenerującego płatności zostanie ustawione pobranie na ZNP w oparciu o formę płatności z powiązanego dokumentu FS, PA. Jeśli WZ jest powiązane tylko z RO, pobranie zostanie ustawione na ZNP w oparciu o formę płatności z RO.
  • dla WZ niegenerującego płatności i niepowiązanego z dokumentem handlowym, pobranie na ZNP nie zostanie zaznaczone.
 • Kwota pobrania:
  • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
  • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki (maksymalnie można podać 5 000,00 PLN).
 • Deklarowana wartość/ Ubezpieczenie:
 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. W przypadku zaznaczonej tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki (maksymalnie 20 000,00 PLN).
Zakładka [Parametry wydruku]: InPost udostępnia dwa formaty wydruku listu przewozowego: A4 oraz A6 (Etykieta). W zależności od wybranego formatu dostępne są następujące rozszerzenia drukowanych plików:
 • PDF dla formatu A4,
 • PDF, ZPL lub EPL/EPL2 dla formatu A6 (etykieta).
 
Nadawanie paczek
W menu głównym programu na zakładce [Ogólne], pod przyciskiem  dostępna jest lista nadawanych paczek.
Lista przesyłek – InPost Allegro
Lista zawiera kolumny: Nr zlecenia – numer dokumentu Zlecenia nadania paczki, nadany zgodnie ze stosowanym schematem numeracji wybranym w konfiguracji paczek. Data zgłoszenia – data wysłania zlecenia do InPost. Status – status dokumentu Zlecenia nadania paczki. Dokumenty ze statusem Nie wysłane wyświetlane są w kolorze zielonym, można je dowolnie edytować. Dokumenty Wysłane są zablokowane do edycji, na liście wyświetlają się w kolorze czarnym. Kod odbiorcy – kod odbiorcy, do którego adresowana jest paczka. Nazwa odbiorcy – pierwsza linia nazwy odbiorcy paczki. Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa odbiorcy. E-Mail – adres e-mail osoby kontaktowej odbiorcy. Telefon – numer telefonu osoby kontaktowej odbiorcy. Status przesyłki – status przesyłki pobierany z InPost. Nr Listu Przewozowego – numer wysłanej przesyłki. Błąd walidacji – informacja o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia. Kod nadawcy, Nazwa nadawcy – podane na zleceniu. ID transakcji – identyfikator transakcji z Allegro. Sprzedawca Allegro – identyfikator sprzedawcy z Allegro. Sposób nadania – wybrany na zleceniu. Rodzaj przesyłki – określony na zleceniu (Paczkomaty 24/ miniKurier24, Kurier24). Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski Dodaj, Usuń, Zmień. W dolnej części listy oprócz standardowych filtrów, możliwe jest filtrowanie według statusu Zlecenia (Wysłane/ Niewysłane/ Wszystkie) oraz statusu przesyłki nadawanego przez InPost. Dodatkowo na liście paczek, dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla podświetlonego zlecenia, dostępne są przyciski: Zatwierdź przesyłki i przekaż do nadania – (dotyczy zleceń niezatwierdzonych – w kolorze zielonym na liście, które mają być nadane w Paczkomacie lub POP). Wybranie tej opcji skutkuje zatwierdzeniem zleceń na stałe i ich nadaniem.  Drukuj protokół odbioru – seryjny wydruk potwierdzenia nadania paczek. Dotyczy zleceń, na których jako sposób nadania wybrano odbiór paczek przez kuriera InPost. Jako Nadawca drukowane są dane właściciela konta z Menagera Paczek. W zależności od ustawień (menu Start/Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki) wydruk może być wysyłany bezpośrednio na drukarkę domyślną lub do pliku zapisywanego w lokalizacji wskazanej w menu System/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki.  Drukuj list przewozowy – seryjny wydruk listów przewozowych dla zleceń zaznaczonych na liście. LP można wygenerować wyłącznie dla przesyłek opłaconych. . W zależności od ustawień (menu Start/Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki) wydruk może być wysyłany bezpośrednio na drukarkę domyślną lub do pliku zapisywanego we wskazanej w menu System/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki lokalizacji. Zamawianie kuriera InPost Funkcja jest dostępna na górnej wstążce programu z poziomu listy zleceń - , umożliwia zamówienie kuriera po odbiór paczek . Po jej wywołaniu następuje przekierowanie na stronę https://manager.paczkomaty.pl, skąd należy zamówić kuriera po odbiór przesyłek. Tworzenie Zlecenia nadania przesyłki z poziomu dokumentów Nadanie paczek jest możliwe również z listy oraz formularza dokumentu Faktury Sprzedaży, Paragonu oraz w przypadku modułów Comarch ERP Optima Handel/ Handel Plus z listy oraz formularza dokumentu Rezerwacji Odbiorcy i Wydania Zewnętrznego. Opcja generowania ZNP jest dostępna na górnej wstążce programu . Utworzone w ten sposób ZNP jest  powiązane z dokumentem, na podstawie którego zostało wygenerowane. Dane odbiorcy z dokumentu handlowego zostaną przeniesione do pól związanych z odbiorcą na zleceniu. Do jednej Faktury Sprzedaży/ Paragonu/ Wydania Zewnętrznego/ Rezerwacji Odbiorcy Użytkownik może utworzyć wiele zleceń. Powiązanie między dokumentami będzie widoczne na zakładce [Dokumenty]. Z tego poziomu będzie możliwy pogląd dokumentów skojarzonych. Na dokument, z którego utworzono Zlecenie nadania przesyłki, przenoszony jest Nr listu przewozowego ze zlecenia (jest on widoczny na formularzu dokumentu, na zakładce [Kontrahent]). Należy pamiętać, że nr listu przewozowego nie jest przenoszony na dokumenty powiązane z dokumentem, z którego utworzono ZNP.
Zamówienia z Allegro przy współpracy z Comarch e-Sklep
Zamówienia złożone na Allegro mogą zostać przesłane do Comarch ERP Optima za pośrednictwem Comarch e-Sklep. W przypadku przekształcenia takiego zamówienia w Comarch ERP Optima do Zlecenia nadania paczki:
 • przenoszone jest ID sprzedawcy Allegro i ID transakcji,
 • jako Paczkomat Odbiorcy ustawiany jest Paczkomat z RO (wybrany przez Klienta w Allegro).
 • ustawiany jest rodzaj paczki wybrany przez kupującego w Allegro (Paczkomaty24/7/ miniKurier24/ Kurier24).
Jeśli w Comarch e-Sklep do zamówienia utworzono już paczkę InPost, po imporcie Rezerwacji Odbiorcy do Comarch ERP Optima, przy próbie utworzenia do niego Zlecenia nadania paczki, wyświetlany jest odpowiedni komunikat: Do tego zamówienia utworzono już paczkę w Comarch e-Sklep. Czy mimo to chcesz ponownie nadać przesyłkę? (Tak/ Nie).
Formularz nadania paczki
Formularz nadania paczki InPost Allegro – zakładka [Ogólne]
Na formularzu dostępny jest przycisk umożliwiający zatwierdzenie przesyłki i przekazanie jej do nadania . Przycisk jest aktywny po uzupełnieniu na formularzu zlecenia wszystkich wymaganych danych.
Uwaga
Usługa InPost nie pozwala na anulowanie zlecenia przekazanego do nadania.

Na zakładce [Ogólne] znajdują się następujące pola:

Dokument – numer dokumentu ZNP (domyślnie podpowiada się schemat numeracji wybrany w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Allegro – zakładka [Szablon spedycji]),

Data wystawienia – data utworzenia zlecenia w Comarch ERP Optima,

Nadawca – jako adres nadawczy automatycznie ustawiany jest domyślny adres z menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze. Użytkownik może po rozwinięciu listy wybrać inny adres spośród wprowadzonych w konfiguracji lub wpisać go ręcznie, bezpośrednio na dokumencie. Adres ten jest drukowany na liście przewozowym jako dane Nadawcy, w sytuacji kiedy na zleceniu jako sposób nadania wybrano Utworzę zlecenie odbioru w Managerze Paczek – przesyłkę odbierze kurier InPost. Dla zleceń nadawanych w POP bądź w Paczkomacie na liście przewozowym jako Nadawca drukowane są dane właściciela konta z Menagera Paczek.

Osobą obsługującą to zlecenie domyślnie jest operator aktualnie zalogowany. Możliwe jest wskazanie innego operatora lub pracownika. Telefon oraz adres e-mail pobierany jest z karty operatora/ pracownika. W przypadku pracownika numer telefonu pobierany jest z pola Telefon SMS lub, jeżeli pole to nie jest uzupełnione, numer wczytywany jest z pola Telefon. Dane te można również uzupełnić bezpośrednio na zleceniu.

Odbiorca – odbiorcę przesyłki można wybrać z listy podmiotów. Dane teleadresowe są pobierane z karty wybranego odbiorcy. Dodatkowo można wskazać osobę kontaktową będącą odbiorcą paczki. Można ją wpisać ręcznie lub wybrać z listy przedstawicieli danego kontrahenta (formularz kontrahenta/ zakładka [Dodatkowe]/ Przedstawiciele). Jeżeli przedstawiciel zostanie wybrany z listy, adres e-mail i telefon zostanie zaktualizowany zgodnie z danymi przypisanymi do tego przedstawiciela. Dane odbiorcy można wpisać ręcznie bezpośrednio na dokumencie Zlecenia nadania przesyłki. Na etykiecie paczki w sekcji Odbiorca drukowany jest adres e-mail i telefon wskazany na zleceniu w sekcji Odbiorca.

Użyj adresu korespondencyjnego – po zaznaczeniu parametru na zlecenie pobierany jest adres korespondencyjny z formularza Odbiorcy zlecenia.

Zakładka [Paczki i usługi]:

Formularz Zlecenia nadania paczki InPost Allegro – zakładka [Paczki i usługi]
Na danym zleceniu można nadać tylko jedną paczkę, domyślnie ustawiany jest rozmiar określony na zakładce [Szablon spedycji] w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Allegro. Użytkownik może zmienić rozmiar paczki z poziomu zlecenia. Do wyboru dostępne są rozmiary:
 • A (8 x 38 x 64 cm),
 • B (19 x 38 x 64 cm),
 • C (41 x 38 x 64 cm) – dla opcji Kurier24 dostępny jest wyłącznie rozmiar C.
Uwaga
W przypadku ręcznego tworzenia przesyłek InPost Allegro wymagane jest podanie danych z aukcji: adres e-mail powiązany z aukcją, nr telefonu kupującego, id sprzedawcy i transakcji.
Sprzedawca Allegro – identyfikator sprzedawcy Allegro. Dla zamówień Allegro realizowanych z wykorzystaniem Comarch e-Sklep, ID sprzedawcy jest przenoszone na ZNP z zaimportowanego zamówienia. Na zleceniu tworzonym ręcznie będzie automatycznie ustawiany Sprzedawca wskazany w konfiguracji jako domyślny (menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Allegro). ID transakcji – dla zamówień Allegro realizowanych z wykorzystaniem Comarch e-Sklep, ID transakcji jest przenoszone na ZNP z zaimportowanego zamówienia. Na zleceniach tworzonych ręcznie, identyfikator transakcji należy uzupełnić samodzielnie. Na zleceniu można podać:
 • Referencje drukowane na liście przewozowym w polu Kod referencyjny. W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Allegro można ustawić, aby jako referencje program domyślnie podpowiadał Identyfikator transakcji Allegro, numer dokumentu (FA/ PA/ WZ/ RO), z którego utworzono ZNP bądź Nr powiązanego z tym dokumentem zamówienia (RO).
 • Kwotę pobrania – w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Allegro można wpisać kwotę, która będzie się domyślnie podpowiadała bądź będzie wyliczona automatycznie na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Wartość maksymalna pobrania to 5 000,00 PLN.
 • Wartość ubezpieczenia przesyłki – w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Allegro można wpisać kwotę, która będzie się domyślnie podpowiadała bądź będzie wyliczona automatycznie na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Wartość maksymalna ubezpieczenia to 20 000 PLN.
Następnie należy wybrać sposób dostarczenia paczki: Paczkomaty24/7/ miniKurier24/ Kurier24. W przypadku odbioru w Paczkomacie, należy podać Paczkomat, do którego ma trafić przesyłka. Można to zrobić poprzez wpisane kodu Paczkomatu bądź poprzez wybór z listy dostępny po naciśnięciu przycisku Paczkomat InPost. Jako sposób nadania paczki dostępne są trzy opcje:
 • Nadam przesyłkę w Paczkomacie – po wybraniu tej opcji należy wskazać Paczkomat nadawczy, z którego zostanie nadana paczka. W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Allegro można wskazać preferowany Paczkomat nadawczy, który będzie się podpowiadał domyślnie na zleceniu. Preferowany Paczkomat nadawczy można przypisać do danego adresu nadawczego (który Użytkownik może wybrać na zleceniu) – menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze. W pierwszej kolejności na Zleceniu nadania przesyłki podpowiada się Paczkomat z adresu nadawczego.
 • Utworzę zlecenie odbioru w Managerze Paczek – przesyłkę odbierze kurier InPost – z poziomu listy zleceń na górnej wstążce programu dostępna jest funkcja umożliwiająca zamówienie kuriera po odbiór paczek Zamów kuriera InPost. Po jej wywołaniu następuje przekierowanie na stronę https://manager.paczkomaty.pl, skąd należy zamówić kuriera po odbiór przesyłek.
 • Nadam przesyłkę w POP – przesyłki należy samodzielnie dostarczyć do Punktu Obsługi Przesyłek.
Zakładka [InPost Paczkomaty]:
Formularz Zlecenia nadania przesyłki – zakładka [InPost Allegro]
Na tej zakładce wyświetlane są dane pobierane z InPost. Jeśli numer paczki nie zostanie wygenerowany w momencie wysłania zlecenia, to zostanie on pobrany podczas wydruku Listu Przewozowego/ Protokołu Odbioru. Data zgłoszenia – data wysłania zlecenia do InPost.  – podgląd/ wydruk Protokołu Odbioru – opcja dostępna wyłącznie dla zleceń, na których jako sposób nadania wybrano Utworzę zlecenie odbioru w Managerze Paczek – przesyłkę odbierze kurier InPost. Jako Nadawca drukowane są dane właściciela konta z Menagera Paczek. – podgląd/wydruk Listu Przewozowego – LP można wygenerować wyłącznie dla opłaconej przesyłki. W przypadku przesyłek, które nie są opłacane automatycznie, należy dokonać opłaty w Managerze Paczek. Status – status poprawności przesłania zlecenia do InPost. Zwrócone błędy – informacja o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia. Zakładka [Dokumenty]: W sekcji Dokumenty powiązane wyświetlany jest dokument, z którego zostało utworzone zlecenie. Jeśli włączony jest moduł Obieg dokumentów, wówczas pod tabelą dokumentów skojarzonych pojawią się informacje na temat powiązanych dokumentów z Biblioteki Dokumentów. W przypadku modułu CRM dodatkowo pojawia się lista powiązanych kontaktów i zadań.

Pozostałe nowości

 1. Biała księga – weryfikacja numerów rachunków bankowych. W związku z wprowadzeniem w programie Comarch ERP Optima funkcjonalności weryfikacji numerów rachunków bankowych, opisanej szczegółowo w części Ogólne i Kasa/Bank, w module Comarch ERP Optima Handel w przypadku:
  • Faktur Zakupu,
  • Korekt do Faktur Zakupu,
  • Korekt do Faktur Sprzedaży
umożliwiono automatyczne sprawdzenie, czy wskazany numer rachunku bankowego znajduje się w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Weryfikacja dotyczy wyłącznie dokumentów dla których:
  • łączna kwota brutto dokumentu jest większa niż 15 000 PLN; w przypadku dokumentów w walucie obcej sprawdzana jest wartość po przeliczeniu na PLN wg kursu wskazanego na dokumencie,
  • na dokumencie, na pierwszej zakładce jest wybrana forma płatności powiązana z rejestrem bankowym,
  • NIP płatnika jest polskim numerem NIP.
 1. Współpraca z kasami fiskalnymi. Umożliwiono współpracę z kasą fiskalną Elzab Sigma.
 2. Deklaracja AKC-WW. Na płatności do deklaracji AKC-WW (menu Kasa/ Bank/ Preliminarz płatności) jest domyślnie zaznaczany parametr MPP – podzielona płatność, w polu Kwota podatku podpowiadana jest cała kwota płatności.

Zmiany

 1. Wydruk dokumentu zastępującego zgłoszenie SENT został dostosowany do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi.
 2. Towary nieaktywne. Operacja seryjna Ustaw kartę nieaktywną została przeniesiona z Funkcji dodatkowych do operacji seryjnych - Zmiana parametrów karty. Opcja jest dostępna w menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby.
 3. Rabat Stała cena. Podczas udzielania rabatu Stała cena w oknie wyboru towarów pamiętana jest ostatnio zaznaczona grupa towarowa.
 4. Pozycja cennika, zakładka [Dodatkowe]. Zmieniono nazwę pola z Waga w kg na Masa w kg.
 5. Współpraca z drukarkami fiskalnymi. Zmieniono konfigurację w zakresie wyboru sterowników dla drukarek Innova (Profit, Market, DF-1FV). W programie dostępne będą dwa sterowniki: Innova – dla drukarek z nowszą homologacją oraz Innova – starsze modele – dla drukarek ze starszą homologacją.

Poprawiono

 1. Atrybuty, kopiowanie dokumentów. Poprawione przenoszenie atrybutów pozycji na dokumenty powstałe przez seryjne kopiowanie.
 2. Ostatnia ceny sprzedaży. Z poziomu dokumentu Rezerwacja Odbiorcy, Faktura Pro Forma, dla pozycji dokumentu, na górnej wstążce programu dostępna jest opcja Ostatnia cena umożliwiająca podgląd ostatnich pięciu cen sprzedaży dla kontrahenta wybranego na dokumencie.
 3. Formularz kontrahenta. Poprawiono widoczność pola Domyślny kod transakcji przy maksymalnym zwężeniu rozmiaru okna Formularza kontrahenta.
 4. Lista zasobów. Zoptymalizowano proces otwierania listy zasobów w przypadku dużej ilości towarów i grup towarowych.
 5. DPD. W sytuacji kiedy z serwisu firmy kurierskiej nie można pobrać Listu Przewozowego, generowany jest komunikat Serwer kuriera nie zwrócił wydruku.
 6. Wydruk Spis z natury z podziałem na dostawy. Na wydruku uwzględniane są Przesunięcia Międzymagazynowe tworzone na podstawie Wewnętrznych Rezerwacji.
 7. Wydruk FPF w walucie. Poprawiono drukowanie numeru rachunku bankowego na wydruku Faktura Pro Forma w walucie (GenRap).

Współpraca z Comarch EDI

Nowości

 1. Mechanizm podzielonej płatności. Przy eksporcie i imporcie faktur przenoszona jest informacja o mechanizmie podzielonej płatności.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

 1. Planowany termin dostawy zamówienia. W przypadku, gdy klient podczas składania zamówienia po stronie Comarch e-Sklep uzupełni Planowany termin dostawy, zostanie on pobrany podczas synchronizacji na zakładkę e-Sklep dokumentu RO w Comarch ERP Optima.
 2. ID oraz Login Sprzedawcy Allegro. Podczas wczytywania zamówień ze sklepu internetowego, pochodzących z serwisu Allegro, na zakładkę e-Sklep dokumentu RO pobierane są dane: ID Sprzedawcy (użytkownika Allegro) oraz Login Sprzedawcy. Dane są widoczne w sekcji Powiązane aukcje jako kolumny domyślnie ukryte.
 1. Wysyłka URL z karty towarowej. Adres URL dla karty towarowej (zakładka Dodatkowe) jest wysyłany do e-Sklep w trakcie synchronizacji.
 2. Kod paczki InPost dla zamówienia. W przypadku gdy dla zamówienia utworzono paczkę InPost w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep, na dokument Rezerwacji Odbiorcy (zakładka e-Sklep) do Comarch ERP Optima pobierany jest kod paczki. Dodatkowo przy próbie przekształcenia takiego zamówienia do Zlecenia Nadania Przesyłki pojawi się komunikat ostrzegawczy: „Do tego zamówienia utworzono już paczkę w Comarch e-Sklep. Czy mimo to chcesz ponownie nadać przesyłkę?”

Poprawiono

 1. Wysyłka numeru listu przewozowego z powiązanych dokumentów. Poprawiono wysyłanie do e-Sklep numeru listu przewozowego uzupełnionego na ostatnim dokumencie powiązanym z zamówieniem pochodzącym z e-Sklep.

Współpraca z wszystko.pl

Poprawiono

 1. Wszystko.pl – numer listu przewozowego. Dla zamówień pochodzących z wszystko.pl, które są pośrednio powiązane z więcej niż jednym Zleceniem Nadania Paczki np. poprzez Fakturę, podczas synchronizacji wysyłane są informacje tylko z pierwszego powiązanego dokumentu ZNP (wg. daty).

Współpraca z Comarch ERP XL

 1. Hasło operatora. Dostosowano program do obsługi haseł operatorów wysłanych w nowym formacie z Comarch ERP XL.

Detal

Nowości

 1. Drukowanie Paragonów na drukarce fiskalnej. Umożliwiono współpracę z drukarką Elzab Mera Online.

Współpraca z Comarch Mobile Sprzedaż

Nowości

 1. Mechanizm podzielonej płatności. Rozszerzono współpracę z Comarch Mobile Sprzedaż w zakresie mechanizmu podzielonej płatności. Informacja o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności na dokumencie wystawionym na urządzeniu mobilnym będzie wysyłana do Comarch ERP Optima.
Uwaga
Opisana funkcja będzie dostępna we współpracy z wersją 2019.5.0 Comarch Mobile Sprzedaż
 

CRM, Obieg dokumentów i Serwis

CRM

Nowości

Wzorzec faktur cyklicznych

Na wzorcu faktury cyklicznej umożliwiono:
 • wielokrotne dodawanie tego samego kontrahenta -dzięki temu możliwe jest ustawienie różnych warunków handlowych w skali roku, takich jak okres obowiązywania umowy, indywidualna cena i ilość dla tego samego kontrahenta;
 • wskazanie odbiorcy- co pozwala na cykliczne fakturowanie całych sieci handlowych, dla których nabywcą jest ten sam kontrahent a odbiorcą konkretny sklep;
 • dodawanie atrybutu dokumentu;
 • wskazanie jednostek pomocniczych i magazynu dla pozycji faktury.
Wzorzec faktury cyklicznej – zakładka Podmioty
Na wzorcu faktur cyklicznych na zakładce Podmioty dodano boczne zakładki rozdzielające Grupy kontrahentów i Podmioty. Przy ponownym wejściu na formularz domyślnie wyświetlana jest zakładka, którą operator wybrał jako ostatnią. W dolnej części okna dodano parametr Blokuj wielokrotne dodawanie tego samego kontrahenta lub grupy, który jest domyślnie zaznaczony. Przy dodawaniu tego samego podmiotu na formularz, wyświetli się pytanie: „[KOD_PODMIOTU] – [Nazwa podmiotu] znajduje się już na formularzu. Aby dodać ten podmiot ponownie, należy wyłączyć parametr „Blokuj wielokrotne dodawanie tego samego kontrahenta lub grupy” na formularzu wzorca. Czy wyłączyć parametr?” Tak – parametr zostanie wyłączony a powtarzający się kontrahenci dodani na wzorzec Nie – parametr pozostaje włączony a zduplikowany kontrahent pominięty Po odznaczeniu tego parametru można ponownie dodać tą samą grupę kontrahentów lub tego samego kontrahenta, oraz wskazać dla niego odbiorców. Dodawanie Nabywcy na wzorzec faktury cyklicznej i przypisanie do niego Odbiorcy, działa w taki sam sposób jak na formularzu faktury sprzedaży:
 • Jeżeli zostanie wybrany kontrahent, który na karcie ma przypisanego domyślnego odbiorcę, wtedy na wzorzec automatycznie przenoszone są dane tego odbiorcy;
 • Jeżeli kontrahent na karcie ma przypisanych odbiorców, ale żaden nie jest ustawiony jako domyślny, wtedy na wzorcu kontrahent ustawiony jest zarówno jako nabywca i odbiorca.
 • Jeżeli nabywcą jest bank, pracownik, wspólnik lub urząd, wtedy podmiot wyświetlany jest jako nabywca i odbiorca.
Dane odbiorcy przypisanego do kontrahenta wyświetlane są w kolumnach Nazwa odbiorcyKod odbiorcy. Na zakładce Podmioty w menu dostępnym obok przycisku plusa  dodano możliwość wybierania Odbiorców. Kontrahenci zaznaczeni na liście zostaną dodani na wzorzec jako odbiorcy. Jako nabywca ustawi się:
 • nabywca, do którego zaznaczony kontrahent jest przypisany jako odbiorca
 • jeśli kontrahent jest przypisany do więcej niż jednego nabywcy, na wzorcu ustawi się pierwszy nabywca w kolejności alfabetycznej
 • jeżeli kontrahent nie jest przypisany nigdzie jako odbiorca, to jego dane będą ustawione również jako dane nabywcy.
Wzorzec faktury cyklicznej – zakładka Podmioty, dodanie Odbiorcy
Jeżeli na formularzu dodano kilkukrotnie tą samą grupę kontrahentów lub podmiot, to włączenie parametru Blokuj wielokrotne dodawanie tego samego kontrahenta lub grupy, nie będzie możliwe. Należy najpierw usunąć z wzorca powtarzające się podmioty. W celu sprawdzenia zduplikowanych nabywców, użytkownik może wykonać sortowanie po kolumnie z kodem nabywcy, klikając w nagłówek kolumny. Po dodaniu kontrahenta na wzorzec, aby zmienić dla niego odbiorcę należy wybrać , a następnie w sekcji Odbiorca wskazać Kontrahenta, Bank, Pracownika, Wspólnika, Urząd lub Odbiorcę
Faktura cykliczna – Edycja danych o podmiocie
Wzorzec faktury cyklicznej – zakładka Pozycje faktury
Dla pozycji dodawanych do faktur cyklicznych umożliwiono wskazanie jednostki dodatkowej przypisanej do karty towaru/usługi. Taka możliwość jest dostępna również na zakładce ilości indywidualne w kolumnie Jm, dzięki czemu dla każdego kontrahenta można wskazać dowolną jednostkę przypisaną do karty towaru/usługi. Dodano pole z możliwością wskazania magazynu dla pozycji dokumentu, w którym domyślnie podpowiada się magazyn ustawiony na zakładce Nagłówek faktury.
Pozycja faktury cyklicznej
Uwaga
Pole magazyn na pozycji faktury cyklicznej jest aktywne tylko w przypadku pracy z modułem Handel Plus.
Zakładki Ilości indywidualne i Ceny indywidualne zostały podzielone na dwie boczne zakładki Grupy kontrahentówPodmioty. Domyślnie jest ustawiona Grupa kontrahentów, natomiast przy następnym otwarciu, formularz zapamiętuje zakładkę, którą operator wybrał ostatnio. Dodano kolumny Nazwa odbiorcy i Kod odbiorcy, oraz Obowiązuje od/do, te kolumny są domyślnie ukryte. Na zakładce Ilości indywidualne w kolumnie Jm istnieje możliwość wskazania jednostki pomocniczej przypisanej na karcie towaru/usługi. Natomiast na zakładce Ceny indywidualne kolumna Jm jest nieedytowalna i prezentuje jednostki jakie zostały przypisane kontrahentowi w Ilościach indywidualnych. Stała cena zawsze odnosi się do jednostki przypisanej kontrahentowi w ilościach indywidualnych lub do stałej ilości. W przypadku ustawienia jednostki pomocniczej program nie przelicza ceny wg ustawień na karcie cennika.
Pozycja faktury cyklicznej – Ilości indywidualne
Wzorzec faktury cyklicznej – zakładka Atrybuty
Na wzorcu faktury cyklicznej dodano zakładkę Atrybuty. Na zakładce Atrybuty dostępny jest parametr Dodaj na fakturę atrybuty z karty kontrahenta (domyślnie zaznaczony). Atrybuty z tej zakładki przenoszone są na wszystkie faktury z wzorca. Domyślnie dodawane są również atrybuty z karty kontrahenta, które mają zaznaczony parametr przenoś na transakcje. Za pomocą parametru Dodaj na fakturę atrybuty z karty kontrahenta można wyłączyć dodawanie domyślnych atrybutów kontrahenta. Na liście widoczne są kolumny: Kod – kod atrybutu Wartość – wartość atrybutu w formacie tekst, liczba, lista lub data. Pole edytowalne. Na liście dostępne są przyciski: Dodaj – dodanie atrybutów poprzez edycję bezpośrednio na liście. Naciśnięcie przycisku powoduje utworzenie nowego wiersza dla atrybutu, gdzie możemy wprowadzić kod atrybutu lub za pomocą przycisku , otworzyć listę atrybutów. Jeśli podamy nieistniejący kod atrybutu lub naciśniemy , otworzy się lista atrybutów zdefiniowana w menu Ogólne/Atrybuty na zakładce Dokumentu (z pominięciem atrybutów o formacie binaria).  Otwórz – umożliwia edycję na liście dla wartości z kolumny Kod lub Wartość atrybutu  Usuń – usuwa atrybut z listy
Wzorzec faktury cyklicznej – zakładka Atrybuty
Eksport/ import danych do arkusza MS Excel
Eksport
Umożliwiono eksport danych do arkusza MS Excel z zakładki Podmioty oraz z listy wzorców faktur cyklicznych (pod prawym przyciskiem myszy). Eksportowane są dane indywidualne dla wszystkich towarów i podmiotów wskazanych na wzorcu. Eksport możliwy jest również z pozycji faktury z zakładki Ogólne, po wcześniejszym zaznaczeniu ceny lub ilości indywidualnej. W tym przypadku eksportowane są dane indywidualne dotyczące tylko jednej pozycji wybranej na oknie. Do eksportu zostały dodane kolumny: Kod odbiorcy, Typ odbiorcy – kod i typ odbiorcy. Pole nie będzie wypełniane, jeśli w kolumnie Typ jest G (grupa kontrahenta) Obowiązuje od, Obowiązuje do – okres obowiązywania wzorca. Wymagany w arkuszu format daty to RRRR-MM-DD. Kod towaru – kod eksportowanego towaru Jm – indywidualna jednostka miary.
Import
Sposób importu z arkusza MS Excel na wzorzec faktury cyklicznej zależy od parametru Blokuj wielokrotne dodawanie tego samego kontrahenta lub grupy. Jeżeli parametr jest:
 • niezaznaczony, to import dostępny jest tylko z poziomu zakładki Żeby był możliwy w arkuszu MS Excel musi znajdować się kolumna z kodem towaru. Aby zaimportować kilkukrotnie kontrahenta niezbędne jest dodanie kolumny Lp. w arkuszu MS Excel. W przypadku braku kolumny każde kolejne wystąpienie tego kontrahenta w arkuszu będzie nadpisywać jego dane indywidualne na wzorcu.
 • zaznaczony, to import dostępny jest zarówno z zakładki Podmioty (jeżeli jest kolumna z kodem towaru), jak również z poziomu pozycji faktury, pod warunkiem że zaznaczona jest cena i/lub ilość indywidualna. W tym przypadku możliwe jest zaimportowanie towarów wraz z ilościami/cenami indywidualnymi dla podmiotów oraz aktualizacjach tych danych.
Podczas importu z poziomu pozycji faktury cyklicznej, program weryfikuje czy w arkuszu danych jest kolumna z kodem towaru:
 • jeżeli jest, to importowane są tylko te pozycje, których kod w arkuszu jest taki sam jak kod towaru wybranego na formularzu. Pozostałe pozycje są pomijane.
 • jeżeli kolumny nie ma w arkuszu, to zaimportowane zostaną wszystkie wiersze z arkusza.
Na zakładce Podmioty można seryjnie zaimportować kontrahentów oraz pozycje, wraz z ilościami i cenami indywidualnymi. Jeżeli w arkuszu przy towarze nie są podane ilości i/lub ceny indywidualne, lub wartości są zerowe, to taka pozycja zaimportuje się z ustawieniami stała ilość/cena.

Wysyłka faktur mailem na adres odbiorcy.

W związku z możliwością dodania Odbiorcy na wzorzec faktury cyklicznej, udostępniono przykładowe funkcje GetSQL, które pobierają adres odbiorcy na szablon wiadomości e-mail, poniższe funkcje można wstawić na szablonie w polach Do, DW lub UDW, instrukcja dotycząca użycia funkcji GetSQL w szablonie wiadomości znajduje się tutaj.
 • mail odbiorcy z FA z zakładki kontrahent
{GetSQL('SELECT TrN_OdbEmail FROM cdn.TraNag WHERE TrN_TrNID = ' & {eID},'f')}
 • mail odbiorcy z FA z karty kontrahenta
{GetSQL('SELECT Knt_Email FROM cdn.TraNag JOIN cdn.Kontrahenci ON Knt_KntId = TrN_OdbID WHERE TrN_TrNID = ' & {eID},'f')}
 • mail do wszystkich przedstawicieli nabywcy
{GetSQL('SELECT STUFF((SELECT CASE ISNULL(KnO_Email,'''') WHEN '''' THEN '''' ELSE '', '' + KnO_Email END FROM CDN.KntOsoby WHERE KnO_KntId = ' & {ePodmiotID} & ' FOR XML PATH('''')),1,1,'''')','f')}
 • mail do wszystkich przedstawicieli odbiorcy
{GetSQL('SELECT STUFF((SELECT CASE ISNULL(KnO_Email,'''') WHEN '''' THEN '''' ELSE '', '' + KnO_Email END FROM cdn.TraNag JOIN cdn.Kontrahenci ON Knt_KntId = TrN_OdbID JOIN CDN.KntOsoby ON KnO_KntId = Knt_KntId WHERE TrN_TrNID = ' & {eID} & ' FOR XML PATH('''')),1,1,'''')','f')}
 • mail do pierwszego przedstawiciela nabywcy z wypełnionym adresem email
{GetSQL('SELECT TOP 1 KnO_Email FROM CDN.KntOsoby WHERE KnO_KntId = ' & {ePodmiotID} & ' AND ISNULL(KnO_Email,'''') NOT IN ('''')','f')}
 • mail do pierwszego przedstawiciela odbiorcy z wypełnionym adresem email
{GetSQL('SELECT TOP 1 KnO_Email FROM cdn.TraNag JOIN cdn.Kontrahenci ON Knt_KntId = TrN_OdbID JOIN CDN.KntOsoby ON KnO_KntId = Knt_KntId WHERE TrN_TrNID = ' & {eID} & ' AND ISNULL(KnO_Email,'''') NOT IN ('''')','f')}
 

Pozostałe nowości

 1.  W historii zmian wprowadzono rejestrowanie aktywacji/dezaktywacji dla skrzynki mailowej. Zmiany zapisywane są w bazie konfiguracyjnej w zakładce Działania w obszarze wspólnym dla wszystkich firm.

Poprawiono

 1. Poprawiono automatyczne odświeżanie terminarza po wykonaniu funkcji dodatkowej.
 2. Poprawiono działanie programu podczas dodawania lub edytowania zlecenia serwisowego w terminarzu, przy ustawieniu widoku tygodniowego z grupowaniu po dacie.
 3. Dla wzorca faktur cyklicznych, na którym znajduje się duża ilość towarów/ usług poprawiono wydajność towaru podczas dodawania kolejnych pozycji
 4. Poprawiono wysyłanie/zapisywanie odpowiedzi na maila z załącznikiem, w przypadku gdy skrzynka mailowa synchronizowana jest po IMAP i pobierane są tylko nagłówki wiadomości.
 5. W momencie wywoływania wiadomości SMS z poziomu formularza dokumentu, w zakładce dokumenty poprawiono automatyczne powiązanie między dokumentem źródłowym a wiadomością.

CRM PLUS

Zmiany

 1. Ze względu na zmianę mechanizmu wyliczania ilości dni po terminie płatności (w związku z wyliczaniem odsetek) oraz zmianą prezentowania ilości dni w kolumnie Po terminie - dostępnej w Preliminarzu płatności, dla Windykacji należności dodana została nowa kolumna Windykacja – po terminie. Ilość dni prezentowana w tej kolumnie nie pomija świąt i dni wolnych od pracy. Na podstawie tego terminu generowane są zdarzenia w Automatycznej windykacji.

Obieg dokumentów

Poprawiono

 1. Archiwum plików – zapisz plik na dysku. Poprawiono działanie opcji zapisz na dysku, dostępnej z poziomu formularza dokumentu OBD w obszarze Archiwum plików.

Serwis

Poprawiono

 1. Zakładka Części na Zleceniu Serwisowym – kolumna Do pobrania. Prawidłowo działa wyświetlanie danych w kolumnie Do pobrana.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2020.0.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista, Windows 8 oraz Windows Server 2003, 2008 i 2008 R2.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2020.0.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 28.10.2019. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2020.0.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2020.0.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2020.0.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2019.3.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.2.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2020.0.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2019.3 lub wyższaZalecana 2019.6
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2019.1.1 lub wyższa
Comarch Mobile Zarządzanie2019.0
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2019.0
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2018.2
Comarch ERP Altum2019.5.1Zalecana 2019.0.1
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Comarch ERP Optima Analizy BI

Nowości i zmiany w Comarch ERP Optima Analizy BI dostępne są dostępne tutaj.

Nowości i zmiany w wersji 2020.1.1

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. Wersja anglojęzyczna. Wprowadzono możliwość przełączenia interfejsu programu na język angielski. W prawym górnym rogu programu dodana została ikona Język interfejsu, po kliknięciu na którą możliwa jest zmiana języka programu: Wybór języka dokonany po zalogowaniu się do Comarch ERP Optima jest zapamiętywany dla określonego operatora. Po ponownym zalogowaniu się tego operatora język programu zostanie ustawiony zgodnie z wybraną przez niego opcją. Zmiana języka jest dostępna również przed zalogowaniem się do programu, ale ten wybór zapamiętywany jest tylko przy pierwszym logowaniu Operatora do programu. Każde następne logowanie przywraca wcześniej używany przez Operatora język. Okno logowania, podobnie jak w przypadku skórek programu, zapamiętuje ustawienie ostatnio zalogowanego operatora. Dlatego też dopiero po zalogowaniu interfejs programu wyświetlany będzie w języku zgodnym z zapamiętanym dla wybranego operatora. Po przełączeniu się na wybrany język, interfejs oraz komunikaty w programie są wyświetlane od razu w zmienionej formie. Angielską wersją posiadają teksty/frazy, które są stałe w programie i użytkownik nie może ich zmieniać:
 • nazwy w menu programu,
 • nazwy okien, nazwy kolumn, nazwy przycisków, opisy pól, itp.,
 • drzewo Konfiguracji,
 • treści komunikatów,
 • zamknięte listy z wartościami do wyboru, np. „Tak/Nie” czy rodzaje transakcji itp. – nie definiowane przez użytkowników.
Na język angielski nie są tłumaczone:
 • słowniki definiowane przez użytkownika, jak również predefiniowane treści, które użytkownik może rozszerzać i zmieniać – np. nazwy magazynów, atrybutów,
 • słowniki predefiniowane, gdzie użytkownik może dopisywać własne wartości, ale nie może zmieniać standardowych treści – np. nazwy formatów przelewów,
 • nazwy wydruków i analiz oraz ich zestawy,
 • nazwy obiektów, rodzaje akcji oraz opisy na oknie Historia zmian,
 • nazwy folderów w skrzynce pocztowej,
 • formularze deklaracji,
 • skróty typów dokumentów – np. WZ, PA, FS,
 • Informacje bieżące,
 • pomoc do programu.
2. Indywidualny rachunek podatkowy. Umożliwiono wskazanie indywidualnego rachunku podatkowego wykorzystywanego do wpłat należności podatkowych wynikających z zaliczek i deklaracji PIT, CIT i VAT od 1 stycznia 2020. Na karcie urzędu skarbowego, wskazanego bądź na formularzu właściciela (w przypadku deklaracji PIT-28 i PIT-36/PIT-36L) bądź w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje (w przypadku pozostałych deklaracji podatkowych generujących płatność do urzędu skarbowego) na zakładce [Rachunki] dodana została sekcja Indywidualne rachunki podatkowe: Na liście indywidualnych rachunków podatkowych widoczne są takie informacje, jak:
 • kogo dotyczy wskazany rachunek (firmy bądź właściciela),
 • imię i nazwisko w przypadku rachunku dla właściciela,
 • nazwa banku,
 • numer rachunku bankowego.
Domyślnie na formularzu każdego urzędu skarbowego dodana jest pozycja z indywidualnym rachunkiem podatkowym dla firmy z nieuzupełnionym numerem rachunku. Należy uzupełnić ten numer na formularzu odpowiedniego urzędu, zaznaczając rachunek dla firmy i klikając ikonę . Ikona służy do usunięcia indywidualnego rachunku podatkowego z listy. Pozycji oznaczonej jako indywidualny rachunek podatkowy dla firmy nie można usunąć z karty urzędu skarbowego. Po kliknięciu ikony  otwierane jest okno umożliwiające dodanie rachunku dla właściciela. Należy na nim wskazać właściciela którego dotyczy rachunek, jak również uzupełnić numer rachunku: Dla określonego właściciela można dodać tylko jeden indywidualny rachunek podatkowy na formularzu urzędu skarbowego. Numery indywidualnych rachunków podatkowych przenoszone są na płatności w sytuacji kiedy data systemowa na komputerze z serwerem baz danych ustawiona jest jako późniejsza niż 31.12.2019 bądź termin na powstałej z deklaracji płatności jest późniejszy niż 31.12.2019.W pozostałych przypadkach na płatności przenoszone są dotychczasowe numery rachunków bankowych urzędu skarbowego dla odpowiedniego typu należności podatkowych. Na firmowy indywidualny numer rachunku podatkowego generowane są płatności z deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M), CIT-8, PIT-4R oraz PIT-8AR. Na indywidualny numer rachunku podatkowego dla konkretnego właściciela  generowane są płatności z deklaracji PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS. Podczas zapisywania deklaracji następuje weryfikacja czy uzupełniony został indywidualny numer podatkowy (odpowiedni dla określonego typu deklaracji) który ma pojawić się na płatności. Jeżeli nie został określony, wówczas pojawia się komunikat: Nie uzupełniono indywidualnego rachunku podatkowego na formularzu urzędu skarbowego. Czy chcesz uzupełnić go teraz? Wybór opcji Tak powoduje otwarcie formularza odpowiedniego urzędu skarbowego celem uzupełnienia indywidualnego rachunku podatkowego. Po zapisaniu zmian podany numer rachunku umieszczony zostaje na płatności z deklaracji. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie deklaracji i wygenerowanie płatności bez uzupełnionego numeru rachunku bankowego. Należy uzupełnić go przed eksportem przelewów do banku bądź wydrukowaniem formularza przelewu. Na formularzach płatności dla urzędu skarbowego z terminem płatności wcześniejszym niż 01.01.2020 i utworzonych przed 01.01.2020, na liście rachunków widnieją dotychczasowe, dotyczące poszczególnych rodzajów należności podatkowych: Na formularzach płatności dla urzędu skarbowego utworzonych 01.01.2020 lub później i na płatnościach z terminem płatności 01.01.2020 lub późniejszym, na liście rachunków widnieją już nowe, indywidualne rachunki podatkowe: Numery indywidualnych rachunków podatkowych dla firmy i właściciela nie są przenoszone za pomocą pracy rozproszonej ani podczas importu urzędów z innej bazy danych. Po zaimportowaniu urzędów należy w nowej bazie uzupełnić je ręcznie.

Zmiany

 1. Weryfikacja rachunków bankowych. Operacja seryjna Zweryfikuj status VAT i rachunki bankowe wywoływana z poziomu listy kontrahentów powoduje sprawdzenie w Wykazie podatników VAT numerów rachunków bankowych kontrahentów z polskimi numerami NIP, bez względu na to czy są podatnikami VAT czynnymi.
 2. Weryfikacja w VAT/VIES. W przypadku kiedy w numerze NIP kontrahenta użyte zostały kropki, podczas weryfikacji w VAT oraz w VIES są one pomijane, podobnie jak znaki myślnika.
 3. Łączenie kontrahentów. Po połączeniu kartotek kontrahentów, w przypadku zaznaczonego parametru Przepisuj rachunki bankowe, na kontrahenta nadrzędnego przenoszony jest numer rachunku bankowego wraz z historią jego weryfikacji.
 4. Import kontrahentów z arkusza MS Excel. Umożliwiono import z arkusza MS Excel kontrahentów posiadających numery rachunków bankowych zapisanych ze spacjami.
 5. Automatyczna kopia na IBARD. Po odłączeniu bazy danych z programu bądź usunięciu jej z serwera następuje usunięcie bazy z harmonogramu automatycznej kopii na Comarch IBARD.
 6. Zmiana hasła operatora. Podczas zmiany hasła operatora, jako data tej zmiany zapisywana jest data pobrana z komputera na którym znajduje się serwer baz danych.
 7. Tworzenie nowej firmy. W kreatorze tworzenia nowej firmy dodany został parametr Zablokuj dostęp do tej firmy pozostałym operatorom systemu. Jego zaznaczenie powoduje dodanie blokady do tworzonej bazy dla wszystkich operatorów oprócz tego, który tę bazę zakłada.
 8. Aktualizowanie Comarch MyPoint. Podczas uruchamiania Comarch MyPoint, jeżeli jest na tym stanowisku zainstalowana aplikacja we wcześniejszej wersji niż aktualnie dostępna, następuje jej aktualizacja.

Poprawiono

 1. Weryfikacja rachunków bankowych. Podczas sprawdzania numeru rachunku bankowego kontrahenta w Wykazie podatników VAT wywołanego z poziomu dokumentu, jeżeli w wyniku tej weryfikacji miała miejsce zmiana parametru Podatnik VAT czynny na karcie kontrahenta, wówczas pojawiał się komunikat: „Rekord który edytowałeś został w międzyczasie zmieniony na innym stanowisku systemu. Wprowadzone zmiany nie zostaną zapisane”. Działanie poprawiono.
 2. Dane konfiguracyjne. W specyficznych przypadkach na dokumentach mogły pojawiać się dane podatnika pobrane z innej bazy firmowej niż ta, w której je utworzono, w szczególności na deklaracjach VAT i w plikach JPK. Działanie poprawiono.
 3. Nazwy plików JPK. Podczas tworzenia plików JPK występujące w nazwach plików niedozwolone znaki typu: "*: < >? / \ | zamieniane są na znak podkreślenia.
 4. Konstruktor filtra. W Konstruktorze filtra na zakładce [Opcje] rozwijalna lista operatorów posortowana jest alfabetycznie.
 5. Filtrowanie list. Jeżeli na liście w którejś z kolumn zastosowano filtr z operatorem „Nie zawiera”, wówczas filtry proste zastosowane w innych kolumnach były pomijane. Działanie poprawiono.
 6. Zmiana firmy. Na oknie Zmiana firmy użycie na klawiaturze strzałki w dół powoduje wybór kolejnej firmy w kolejności alfabetycznej.
 7. Administrator danych osobowych. Na oknie Administrator danych osobowych daty Wprowadził i Zmodyfikował mogły w specyficznych przypadkach nie być aktualizowane. Działanie poprawiono.
 8. Konfiguracja wydruków. Po zmianie nazwy zestawu wydruków nazwa ta znikała z listy do czasu ponownego otwarcia okna Konfiguracji wydruków. Działanie poprawiono.
 9. Personalizacja. Podczas personalizacji ikon na wstążce programu wywołanej dla formularza dokumentu mógł pojawiać się komunikat: "An item with the same key has already been added". Działanie poprawiono.
 10. Sortowanie kolumn. Dla wybranych okien (np. liście elementów wypłat pracownika) nie były zapamiętywane ustawienia dotyczące sortowania kolumn. Działanie poprawiono.
 11. Login dla kopii automatycznej na IBARD. Po zmianie loginu wykorzystywanego do automatycznej kopii na IBARD z CDNBackup na SA, podczas tworzenia nowej bazy pojawiał się komunikat: Cannot use the special principal ‘sa’. Działanie poprawiono.
 12. Testy integralności. We wzorcu struktury bazy firmowej uwzględnione zostały tabele związane z plikami JPK. W związku z tym po wykonaniu testu integralności Zgodność struktury bazy firmowej ze wzorcem nie pojawiają się niepotrzebnie ostrzeżenia związane z wykryciem tych tabel.
 13. Comarch ERP Migrator. Przy dodawaniu kolejnych zadań, formularz zadania był nieaktywny. Działanie poprawiono.
 14. Comarch ERP Migrator. Przy imporcie bilansu otwarcia mógł pojawiać się komunikat „Błąd: Za mało zasobów pamięci, aby można było zakończyć tę operację”. Działanie poprawiono.

Kasa/ Bank

Nowości

1. Zbiorcze przelewy MPP. Od 1 listopada 2019 roku płatności objęte mechanizmem podzielonej płatności można regulować zbiorczym przelewem. Dotyczy to zarówno płatności obowiązkowo objętych mechanizmem MPP jak i płatności dla których mechanizm podzielonej płatności stosujemy dobrowolnie. Istnieje jednak kilka warunków, jakie muszą być spełnione aby przelew zbiorczy można było zrealizować. Przelew zbiorczy dla płatności MPP:
 • musi obejmować wszystkie faktury wystawione od jednego dostawcy lub usługodawcy,
 • faktury muszą być wystawione w okresie nie krótszym niż 1 dzień i nie dłuższym niż 1 miesiąc kalendarzowy,
 • przelew musi zawierać całą kwotę podatku VAT wykazaną na tych fakturach.
Oznacza to, że w przypadku przelewu zbiorczego wszystkie faktury od danego kontrahenta wystawione w danym okresie mają być zapłacone mechanizmem podzielonej płatności. W przelewie zamiast informacji o numerach faktur za które regulujemy płatność podajemy okres którego one dotyczą. Przelewem zbiorczym nie można zrealizować wybranych faktur z danego okresu, musi on dotyczyć wszystkich faktur z tego okresu.
W programie Comarch ERP Optima w wersji 2020.1 wprowadziliśmy możliwość tworzenia zbiorczych przelewów MPP. Po zaznaczeniu wybranych zdarzeń program weryfikuje czy są to przelewy objęte mechanizmem podzielonej płatności. Jeśli tak, to dla danego kontrahenta ustala okres przelewu. Daty od - do przelewu pobierane są z dokumentu źródłowego, np. FZ (data wystawienia), a dla zdarzeń wprowadzonych bezpośrednio do preliminarza jest to data dokumentu. Kolejna weryfikacja dotyczy tego czy:
Przykład
Od kontrahenta ABC otrzymaliśmy faktury zakupu objętych mechanizmem MPP. Fa/2019/0001 – data wystawienia 08.11.2019, termin płatności 14.11.2019 Fa/2019/0002 – data wystawienia 12.11.2019, termin płatności 15.11.2019 Fa/2019/0003 – data wystawienia 12.11.2019, termin płatności 18.11.2019 Fa/2019/0004 – data wystawienia 13.11.2019, termin płatności 19.11.2019  - na płatności wskazano inny (drugi) rachunek bankowy kontrahenta ABC Jeśli w preliminarzu płatności zaznaczymy: -  tylko 2 zdarzenia: Fa/20190001 oraz Fa/2019/0002 i wybierzemy przelew zbiorczy pojawi się komunikat: Wybranych płatności [Fa/2019/0001], [Fa/2019/0002] nie można zapłacić zbiorczym przelewem. W komunikacie zbiorczym powinny się znaleźć wszystkie dokumenty wystawione przez kontrahenta ABC w zadanym okresie, nie dłuższym niż miesiąc kalendarzowy. W tym przypadku w przelewie zbiorczym powinny znaleźć się wszystkie płatności wystawione w okresie 08.11 – 12.11.2019 czyli także FA/2019/003. - wszystkie 4 faktury – pojawi się komunikat: Wybranych płatności [Fa/2019/0001], [Fa/2019/0002], [Fa/2019/0003], [Fa/2019/0004]  nie można zapłacić zbiorczym przelewem. Wybrane są różne numery rachunków / numery NIP / waluty rozliczenia / ustawienia SEPA lub płatności pochodzą z dokumentów wystawionych w okresie dłuższym niż miesiąc kalendarzowy. - zaznaczymy 3 pierwsze faktury – zostanie utworzony przelew zbiorczy na łączną kwotę płatności. W sekcji dotyczącej MPP zamiast numeru faktur pojawi się okres przelewu 08.11-12.11.2019.

2. Nowa wartość odsetek od zaległości w transakcjach handlowych. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowa stawka 11,5% przy wyliczaniu odsetek od zaległości w transakcjach handlowych.

Zmiany

 1. Formaty przelewów. W związku z ostatecznym połączniem się banków BNP Paribas i Raiffeisen Bank w programie Comarch ERP Optima usunięto standardowy format przelewu do BNP Paribas WebService (dawniej Raiffeisen) oraz jego wystąpienia na formularzu banku. Na formatach przelewów zdefiniowanych przez Użytkownika zmieniono format wymiany z Raiffeisen na BNP Paribas.
 2. Lista banków. W związku z wprowadzeniem Indywidualnych rachunków podatkowych (Mikrorachunków podatkowych) na listę banków dodano bank o akronimie NARODOWY BANK POLSKI i numerze rozliczeniowym 10100071. Na rachunki prowadzone w tym banku od 1 stycznia 2020 roku będą wpłacane podatki z tytułu CIT, PIT i VAT. Więcej informacji na temat Mikrorachunków podatkowych znajduje się tutaj.

Poprawiono

 1. Przelew z MPP a numer dokumentu. Na przelewach realizowanych mechanizmem podzielonej płatności numer dokumentu jest aktywny tylko dla przelewów o stanie: Bufor, Do realizacji.
 2. Zapisy kasowe/bankowe i konto przeciwstawne. Przywrócono możliwość ustawienia „pustego” konta księgowego. Zmiana ta wykonywana jest za pomocą operacji seryjnej: Ustaw konto przeciwstawne.
 3. Zapisywanie blokad dla operatora z domyślna kasą/domyślnym bankiem. Jeżeli na formularzu operatora wybrano domyślną kasę\ domyślny bank to nie dało się zapisać dla tego operatora blokad do domyślnego rejestru. Działanie poprawiono.

Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

 1. Aktualne wskaźniki.
Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia Wartości obowiązujące od 1.12.2019:
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie =   4931,59 zł.
 • minimalna stawka uczniów I roku =  246,58 zł
 • minimalna stawka uczniów II roku =  295,90 zł
 • minimalna stawka uczniów III roku =  345,21 zł
 • młodociany – przyuczenie = 197,26 zł
Podstawa prawna: KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2019 r.  (M.P. z 2019, poz. 1072).

2. Przekroczenie progu podatkowego. Wprowadzono zmiany w naliczaniu zaliczki podatku w miesiącu przekroczenia progu podatkowego dla wypłat wypłacanych od 1.01.2020 r. W miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku przekroczy kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, od tej części dochodu, która nie przekroczyła kwoty progu podatkowego zostanie naliczona zaliczka podatku w wysokości 17%, a od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali zaliczka w wysokości 32%. Podczas naliczania zaliczki podatku oddzielnie zaokrąglana jest podstawa, od której zostanie naliczona zaliczka podatku w wysokości 17% i 32%. Ulga podatkowa jest odliczana tylko od zaliczki podatku wyliczonej w wysokości 17%.

W wypłacie etatowej oraz innej pracownika, w której zostanie przekroczony próg podatkowy wyświetlana jest informacja o dwóch wysokościach procentu zaliczki podatku. Dostosowano wydruki Kwitka wypłaty, Karty podatkowej, Przekroczenia progu podatkowego do zmian w naliczaniu zaliczki podatku w miesiącu przekroczenia progu podatkowego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2019 poz. 1835

3. Indywidualny rachunek podatkowy. W związku z wprowadzeniem zmian w przekazywaniu zaliczki podatku do Urzędu Skarbowego od 1.01.2020 r. umożliwiono wskazanie indywidualnego rachunku podatkowego wykorzystywanego do wpłat należności podatkowych wynikających z zaliczek na PIT-4R i PIT-8AR. Szczegóły funkcjonalności opisane zostały w części Ogólne i Kasa/Bank.

4. Zwolnienie z podatku dochodowego dla osób poniżej 26 lat. Wprowadzono automatyczne ustawienie parametru 'Zwolnienie z PIT dla młodych’ podczas zapisu formularza danych kadrowych pracownika, który na dzień zatrudnienia lub datę bieżącą, jeśli nie wprowadzono informacji o zatrudnieniu, nie ukończył 26 lat.

Zmiany

 1. Pracownicze Plany Kapitałowe. W konfiguracji firmy [Konfiguracja/Firma /Płace/Pracownicze Plany Kapitałowe] dodano pole ‘Data objęcia obowiązkiem PPK’, w którym należy podać datę, od kiedy pracodawca jest zobowiązany do stosowania przepisów dotyczących PPK (1 lipca 2019, 1 stycznia 2020, 1 lipca 2020, 1 stycznia 2021). Podczas konwersji bazy danych do wersji 2020.1.1 jeśli w konfiguracji jest ustawiona instytucja finansowa automatycznie ustawi się data 1 lipca 2019. Jeśli nie ma data pozostanie pusta.
 2. Formularz danych pracownika. Na formularzu danych pracownika na zakładce [PPK/Dodatkowe] zmieniono nazwę parametru 'Obniżenie składki podstawowej pracownika' na 'Obniżenie składki podstawowej pracownika do'. Dodatkowo wyszarzono pole ‘Data złożenia deklaracji (skł. podst.)’ w sytuacji gdy wprowadzono datę przystąpienia do PPK i nie zaznaczono parametru ‘Obniżenie składki podstawowej pracownika do’.
 3. Wydruk Oświadczenie o podwyższonych K.U.P. Uaktualniono podstawę prawną oraz usunięto imiona rodziców i miejsce urodzenia.
 4. Wydruk Umowa o pracę i Aneks do umowy. W parametrach przed wydrukiem w polu ‘Miejsce wykonywania pracy’ zwiększono liczbę możliwych do wpisania znaków.

Poprawiono

 1. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W sytuacji, gdy pracownik miał umowę na czas określony, której okres został skrócony za pomocą aktualizacji i dodatkowo jego ostatnia wypłata była naliczana na liście płac, która miała ustawioną opcję ‘Mies. wstecz’ nie naliczał się automatycznie ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Poprawiono.
 2. Zwolnienie lekarskie. Na formularzu rozliczonej nieobecności Zwolnienie lekarskie wyświetlała się niepoprawna przyczyna nieobecności 'Nie dotyczy '. Poprawiono.
 3. Dodatki – operacje seryjne. Na oknie interaktywnej zmiany dodatku nie były wyświetlane dane pracownika, jeśli miał wykonaną aktualizację danych kadrowych związaną z przedłużeniem umowy z datą późniejszą niż data aktualizacji dodatku. Poprawiono.
 4. Plan pracy. Podczas modyfikacji godzin w planie pracy, nie zmieniał się automatycznie wymiar czasu pracy. Poprawiono
 5. Formularz pracownika. W słowniku województw brakowało pustej pozycji. Poprawiono.

Księgowość

Księgowość

Nowości

1. Rejestry VAT. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji: VAT-7(20), VAT-7K(14), VAT-8(10), VAT‑9M(9) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od listopada/ 4 kwartału 2019 roku wraz z ich wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracje. Dodano możliwość eksportu do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera następujących deklaracji: VAT‑7(20), VAT-7K(14) oraz VAT-9M(9). Na formularzu deklaracji VAT-7(20) oraz VAT-7K(14) dodano poz. 69 Podatnik wystawił w okresie rozliczeniowym fakturę, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy. Pole jest możliwe do zaznaczenia przez użytkownika. Pole powinno być zaznaczone jeżeli podatnik w danym okresie rozliczeniowym wystawił faktury z mechanizmem podzielonej płatności wynikającym z przytoczonych przepisów. Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-7 w wersji 20, VAT-7K w wersji 14, VAT-8 w wersji 10, VAT-9M w wersji 9 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż listopad 2019 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: Formularz służy do rozliczenia za okres od listopada/ 4 kwartału 2019 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy. 2. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7 a metoda kasowa. Wprowadzono możliwość naliczenia miesięcznych deklaracji VAT-7 dla podatników, którzy wybiorą kasowe rozliczenie deklaracji VAT w pierwszym roku funkcjonowania działalności. Przepisy w takim przypadku uniemożliwiają rozliczenia VAT w okresach kwartalnych, nie blokują jednak wyboru metody kasowej. W kolejnych latach kontynuując rozliczenia VAT metodą kasową należy już składać deklaracje kwartalne i zaznaczyć odpowiedni parametr w Konfiguracji W związku z tym w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe po zaznaczeniu dla parametru Rozliczanie VAT metodą opcji kasową odblokowano możliwość zaznaczenia/odznaczenia parametru Kwartalne rozliczenia VAT. Możliwość zaznaczenia/odznaczenia parametru Kwartalne rozliczenia VAT jest dostępna zarówno w nowych bazach, jak i w bazach skonwertowanych ze wcześniejszych wersji programu.
Konfiguracja miesięcznych deklaracji VAT-7 dla metody kasowej
Domyślnie po zaznaczeniu dla parametru Rozliczanie VAT metodą opcji kasową parametr Kwartalne rozliczenia VAT jest zaznaczony. Jeżeli w wersji programu wcześniejszej niż 2020.1.1 dla parametru Rozliczanie VAT metodą zaznaczono opcję kasową to po konwersji do wersji 2020.1.1 parametr Kwartalne rozliczenia VAT jest zaznaczony, ale możliwy do odznaczenia. Zaznaczenie w Konfiguracji dla parametru Rozliczanie VAT metodą opcji kasową przy odznaczonym parametrze Kwartalne rozliczenia VAT umożliwia naliczenie miesięcznych deklaracji VAT-7 dla podatników rozliczających się metodą kasową. Transakcje krajowe dla podatnika VAT czynnego są wykazywane w deklaracji VAT-7 w miesiącu, w którym nastąpiło ich rozliczenie. Jeżeli faktura została zapłacona częściowo to w deklaracji VAT-7 uwzględniana jest ta zapłacona część. W przypadku braku wpływu płatności w ciągu 180 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi za transakcje przychodowe, dokonywane na rzecz osób prywatnych lub firm, które nie są czynnymi podatnikami VAT, takie transakcje są wykazywane w deklaracji VAT-7 w miesiącu, w którym mija 180 dni od daty sprzedaży. Transakcje, które są kwalifikowane do deklaracji VAT-7 w danym miesiącu, w pliku JPK_VAT uwzględniane są w tym samym miesiącu. 3. Księgowość. Indywidualny rachunek podatkowy Z poziomu deklaracji umożliwiono wskazanie indywidualnego rachunku podatkowego wykorzystywanego do wpłat należności podatkowych wynikających z zaliczek i deklaracji PIT, CIT i VAT od 1 stycznia 2020 r. Szczegóły funkcjonalności opisane zostały w części Ogólne i Kasa/Bank. 4. Księgowość. Uproszczone wynagrodzenia. Na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1835) wprowadzono zmiany w naliczaniu zaliczki podatku w miesiącu przekroczenia drugiego progu podatkowego. Zgodnie z nowymi zasadami obowiązującymi dla wynagrodzeń z datą wypłaty po 31 grudnia 2019 r., jeżeli dochód narastająco od początku roku przekroczy kwotę drugiego progu podatkowego to w miesiącu przekroczenia nadwyżka nad kwotę stanowiącą granicę drugiego progu opodatkowana jest według stawki 32%. Dla wynagrodzeń z datą wypłaty po 31 grudnia 2019 r., kwota podatku od dochodu pracownika (rozumianego jako kwota elementów opodatkowanych - składki ZUS finansowane przez pracownika (emerytalna, rentowa, chorobowa) - koszty uzyskania przychodu ) w danym miesiącu wyliczana jest zgodnie z algorytmem:
 1. Sprawdzenie, czy:
  • dochód pracownika osiągnięty narastająco w danym roku (decyduje data wypłaty) do poprzedniego miesiąca włącznie < kwota drugiego progu podatkowego ustawiona w Konfiguracji oraz
  • dochód osiągnięty od początku roku do poprzedniego miesiąca włącznie + dochód z bieżącego miesiąca > kwota drugiego progu podatkowego ustawiona w Konfiguracji
 2. Jeżeli na podstawie wyliczeń z pkt 1 w naliczonej za dany miesiąc wypłacie nie nastąpiło przekroczenie drugiego progu podatkowego to kwota podatku wyliczana jest w dotychczasowy sposób.
 3. Jeżeli na podstawie wyliczeń z pkt 1 w naliczonej za dany miesiąc wypłacie nastąpiło przekroczenie drugiego progu podatkowego to podczas wyliczania kwoty podatku należy zastosować dwie wysokości podatku, zgodnie z pkt 4 i 5.
 4. Ustalenie podstawy opodatkowania, od której należy naliczyć zaliczkę podatku 17% i wyliczenie kwoty podatku wg stawki 17%:
  • kwota stanowiąca górną granicę drugiego progu podatkowego – kwota dochodu, którą pracownik uzyskał do poprzedniego miesiąca włącznie Konfiguracji = kwota podstawy,
  • wyliczona kwota podstawy jest zaokrąglana matematycznie do pełnych złotych i od niej liczony jest podatek w wysokości 17%. Od wyliczonej kwoty zaliczki odejmowana jest kwota ulgi podatkowej. Jeśli kwota zaliczki < kwota pełnej ulgi to ulga odliczana jest do wysokości kwoty zaliczki.
 5. Ustalenie podstawy opodatkowania, od której należy naliczyć zaliczkę podatku 32% i wyliczenie kwoty podatku wg stawki 32%:
  • kwota stanowiąca sumę dochodu z poprzednich miesięcy oraz bieżącego – kwota drugiego progu podatkowego ustawiona w Konfiguracji = kwota podstawy,
  • wyliczona kwota podstawy jest zaokrąglana matematycznie do pełnych złotych i od niej liczony jest podatek w wysokości 32%.
 6. Ustalenie kwoty podatku od podstawy: kwota podatku wyliczona w pkt 4 + kwota podatku wyliczona w pkt 5.
5. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji VAT-7(20), VAT-K(14), VAT-8(10) oraz VAT-9M(9), obowiązujących za okres rozliczeniowy od listopada/4 kwartału 2019 wraz z możliwością ich podglądu, zatwierdzania, wydruku, wysyłki do systemu e-Deklaracje, odbioru UPO oraz eksportu do Pulpitu Menadżera. 6. Biuro Rachunkowe. Indywidualny rachunek podatkowy. W sytuacji, gdy wyliczane są seryjnie zaliczki/deklaracje na VAT, PIT lub CIT, które generują płatność na rok 2020 i do których na formularzu Urzędu Skarbowego nie uzupełniono indywidualnego rachunku podatkowego dla firmy lub właściciela wyświetlany jest komunikat  "Dla firmy/wspólnika nie uzupełniono indywidualnego rachunku podatkowego na formularzu US. Na płatności do zaliczki/deklaracji należy uzupełnić numer rachunku przed wysłaniem przelewu." 7. Biuro Rachunkowe. Wersja anglojęzyczna. Wprowadzono możliwość przełączenia interfejsu programu na język angielski. W prawym górnym rogu programu dodana została ikona Język interfejsu, po kliknięciu na którą możliwa jest zmiana języka programu: 8. Biuro Rachunkowe. Rejestrator Czasu Pracy. W Konfiguracji Programu - Biuro Rachunkowe – Czas pracy został dodany parametr Ukryj zapisy z czasem pracy poniżej 1 minuty. Po wejściu na okno parametr jest domyślnie zawsze zaznaczony. Parametr jest aktywny dla każdego operatora.
Konfiguracja wyświetlania czasu pracy Operatora
Jeśli parametr jest zaznaczony to wszystkie wpisy, które mają tę samą datę i godzinę są ukryte. Odznaczenie parametru powoduje, że wyświetlane są wpisy z tą samą datą i godziną rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy – czyli np. wszystkie przelogowania między bazami (jeśli nastąpiły w okresie krótszym niż 1 minuta) lub operacje seryjne z BR. Również w Konfiguracji Programu/Biuro Rachunkowe/Parametry dodany został  drugi parametr Zakończ pracę aplikacji RCP po minutach bezczynności. Domyślnie ustawiony jest czas bezczynności na 60 minut (1 godzinę) i dotyczy wszystkich użytkowników Comarch ERP Optima i modułu Biuro Rachunkowe. Parametr o zmianie czasu bezczynności możliwy jest do zmiany tylko dla operatora o statusie administratora. Każdy inny operator widzi parametr ale nie ma możliwości jego modyfikacji. Działanie parametru jest następujące: jeśli w ciągu godziny nie będzie aktywności operatora w programie to w konfiguracji w zakładce Czas pracy czas zakończenia zapisywany jest jako ostatni czas aktywności operatora zarejestrowany w programie.
Przykład
Operator uruchomił program o godzinie 10:10 i pracował na bazie do godziny 10:50. Po godzinie 10:50 operator przez godzinę czasu nie wykonywał żadnych czynności w programie. Po upływie godziny (czyli o godzinie 11:50) od ostatniej aktywności operatora w programie, w konfiguracji w zakładce Czas pracy zapisany zostanie czas rozpoczęcia pracy na programie o godzinie 10:10 a czas zakończenia o godzinie 10:50.
Konfiguracja zliczania czasu
Wpływ zmian w RCP na moduł Biuro Rachunkowe W przypadku gdy Użytkownik logując się do Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe wchodzi na listę baz i dokonuje zmian np. w atrybutach to zapisywana jest operatorowi praca na bazie Biura Rachunkowego. Jeśli operator wykonuje operacje seryjne – np. liczenie deklaracji, wysyłkę JPK to zapisywana jest każda baza, do której użytkownik się zalogował i wylogował w trakcie tej operacji seryjnej. Po zakończeniu wykonywania operacji seryjnych kończona jest praca na ostatniej bazie i operator zostaje zalogowany do bazy Biura Rachunkowego. Z poziomu modułu Biuro Rachunkowe operacje dotyczące podglądu, wydruków, raportów, przejścia na rej. VAT, ewidencję dodatkową, bibliotekę dokumentów logowane są jako praca na konkretnej firmie dla której robimy daną operację. Wejście na skrzynkę pocztową z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe spowoduje zalogowanie do bazy Biura Rachunkowego. 9. Automatyczne wczytywanie do Rejestru VAT skanów podpiętych w platformie Comarch BI Point W Biurze Rachunkowym umożliwiliśmy tworzenie faktur zakupu i sprzedaży w rejestrze VAT na podstawie skanów dokumentów umieszczonych w Comarch BI Point przez klientów Biura Rachunkowego. Skany dokumentów umieszczone w Comarch BI Point zaczytywane są automatycznie do IBARD. Po rozwinięciu listy dostępnej obok przycisku OCR w rejestrze VAT, jeżeli użytkownik wybierze opcję Wybierz dokumenty z Obiegu Dokumentów, przy odpowiedniej konfiguracji program połączy się z IBARD, gdzie przechowywane są pliki wgrywane przez klienta Biura Rachunkowego w Comarch BI Point i pobierze je do Comarch ERP Optima. Pliki zostaną zapisane jako nowe dokumenty w Obiegu Dokumentów i udostępnione dla usługi OCR. Pojawią się od razu na liście plików z Obiegu Dokumentów, które będzie można zaznaczyć do przetworzenia przez usługę OCR. Jeżeli firma połączona jest z Comarch BI Point, ale nie jest połączona z IBARD to pojawi się stosowny komunikat. Należy wpisać login oraz hasło do IBARD. W przypadku prawidłowej autoryzacji wyświetli się lista plików z Obiegu Dokumentów, na której będą już zaimportowane pliki z Comarch BI Point klienta. Jeżeli logowanie nie powiedzie się, wówczas pliki z Comarch BI Point klienta nie zostaną pobrane do Comarch ERP Optima i wyświetli się lista plików z Obiegu Dokumentów, które do tej pory znajdowały się w programie. Po wybraniu dokumentów z listy zostaną one przetworzone przez usługę Comarch OCR i nie będą wyświetlane ponownie. Jeżeli jednak użytkownik usunie fakturę w rejestrze VAT to pojawi się ona automatycznie na liście do ponownego rozpoznania. Funkcjonalność automatycznego wczytywania dokumentów jest dedykowana dla Biur Rachunkowych. W celu poprawnej konfiguracji Comarch ERP Optima –> Comarch BI Point należy w Comarch ERP Optima w  Start/Konfiguracja/Program/Biuro Rachunkowe/Parametry wskazać bazę firmową Biura Rachunkowego. Dodatkowo w bazie Biura Rachunkowego należy do listy kontrahentów dodać klienta Biura Rachunkowego. Na karcie tego kontrahenta w zakładce Księgowe w polu Firma z listy należy wskazać bazę firmową tego kontrahenta. Zaznaczyć Udostępniaj dane w BI Point oraz wpisać Login Comarch Cloud. Login Comarch Cloud to e-mail firmy, który Biuro Rachunkowe podało podczas dodawania firmy klienta w Comarch BI Point. W celu poprawnej konfiguracji Comarch BI Point -> Comarch ERP Optima należy zarejestrować konto dla Biura Rachunkowego a po zalogowaniu wybrać pakiet BI Point Manager. Po kliknięciu w poniższą zaznaczoną ikonę należy wybrać Firma i przejść do zakładki Ustawienia. Zaznaczenie parametru Aktywuj dla klientów usługę wysyłania skanów i zdjęć faktur umożliwi klientom Biura Rachunkowego zaczytywanie skanów do Comarch BI Point. rozwinięciu i wybraniu Pakiety należy dodać firmy, , które będą mogły umieszczać skany dokumentów z rozszerzeniem pdf, jpg, tiff, jpeg, png w Comarch BI Point. Maksymalny rozmiar jednego dokumentu to 5MB. Na oknie dodawania firmy (klienta Biura Rachunkowego) należy wpisać nazwę oraz główny e-mail firmy. Adres ten należy później wpisać w Comarch ERP Optima jako Login Comarch Cloud. Do każdej dodanej firmy należy dodać użytkowników, np. pracowników klienta Biura Rachunkowego, poprzez wybór ikony  a następnie wpisanie danych użytkowników/pracowników. Jeden użytkownik może mieć ten sam e-mail, który został podany jako główny dla firmy. Kolejne e-maile użytkowników muszą mieć unikalną nazwę.   W momencie automatycznego tworzenia katalogu w IBARD wysyłana jest również automatycznie wiadomość na adres e-mail klienta Biura Rachunkowego z informacją o założeniu konta w usłudze BI Point. W celu dokończenia rejestracji klient Biura rachunkowego w otrzymanej wiadomości wybiera Potwierdź adres e-mail i zostaje przekierowany na stronę https://sso.comarch.com, gdzie zostaje poproszony o nadanie własnego hasła dostępu do Comarch BI Point. W kolejnym etapie zostaje zalogowany do Comarch BI Point. Po zalogowaniu do Comarch BI Point w celu dodania skanów/zdjęć dokumentów należy otworzyć Repozytorium w rozwijanej gałęzi wybrać Dokumenty a następnie  i Po pojawieniu się poniższego okna klient Biura Rachunkowego może przesłać skany dokumentów, które następnie mogą zostać wczytane do Comarch ERP Optima przez Biuro Rachunkowe.

Zmiany

 1. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe. Zablokowano możliwość używania znaków specjalnych w symbolu zestawienia księgowego oraz możliwość używania spacji na początku i na końcu symbolu zestawienia.
 2. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Zawiadomienie VAT-ZD. Przyspieszono liczenie zawiadomienia VAT-ZD.
 3. Rejestry VAT. Umożliwiono zmianę kategorii/opisu w nagłówku dokumentu w przypadku, gdy na dokumencie zaznaczono parametr MPP - podzielona płatność, a płatność ma stan Wysłane lub Zrealizowane.
 4. Rejestry VAT. Zablokowano możliwość usunięcia z rejestru VAT dokumentu uwzględnionego na formularzu zawiadomienia VAT-ZD.
 5. Rejestry VAT. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji VAT-7(16), VAT-7K(10) oraz VAT-9M(5). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e-Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.
 6. Rejestry VAT. Z poziomu zakładki [Rejestry VAT] oraz [Wg atrybutów] dodano domyślnie ukrytą kolumnę OCR. Kolumna może przyjmować następujące wartości:
  • „-” – dla dokumentów, które nie zostały przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR,
  • „Niezweryfikowany” – dla dokumentów, które zostały przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR, ale nie zostały jeszcze zweryfikowane przez użytkownika,
  • „Zweryfikowany” – dla dokumentów, które zostały przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR i zostały zweryfikowane przez użytkownika,
  • „*” – dla dokumentów, na których widnieje więcej niż jeden atrybut OCR.
 1. Rejestry VAT. Podczas kopiowania dokumentu dodanego za pomocą usługi Comarch OCR nie są kopiowane atrybuty OBRACANIE oraz OBRACANIE_ILOŚĆ_STRON.

Poprawiono

 1. Księgowość kontowa. Dzienniki. Z poziomu zakładki [Dzienniki] oraz [Konto] poprawiono nazwy kolumn w których wyświetlane są kwoty.
 2. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. W kreatorze schematu dostępnym w polu Warunek (w nagłówku schematu oraz w elemencie schematu) przywrócono w polu Łącznik możliwość wyboru sposobu łączenia kolejnych warunków z poprzednimi.
 3. Księgowość kontowa. Poprawiono księgowanie deklaracji CIT-8(26 oraz 27) makrami: @Cit2NaleznyPodatek, @Cit2NaleznaZaliczka oraz @Cit2SumaZaliczek.
 4. Księga Podatkowa. Przywrócono możliwość tworzenia zbiorczego miesięcznego zapisu księgowego różnic kursowych/ różnic kursowych MW.
 5. Ewidencja Ryczałtowa. Zaliczka na PIT-28. Przywrócono możliwość uwzględnienia przychodów pobieranych z bazy podłączonej do bazy głównej.
 6. Biuro Rachunkowe. Poprawiono zapisywanie czasu pracy Operatora w programie Comarch ERP Optima w menu Start/Konfiguracja/Program/Biuro Rachunkowe/Czas pracy.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

1. JPK_FA (3). Dostosowano Plik JPK_FA do nowej struktury opublikowanej przez Ministerstwo FinansówJPK_FA (3),

2. Faktura Sprzedaży do Paragonu fiskalnego. Na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. nowelizującej ustawę o podatku od towarów i usług (art. 106b ust. 5), wystawienie Faktury Sprzedaży do Paragonu fiskalnego dla sprzedaży dokonanej od 1 stycznia 2020 r. dla podatnika VAT, będzie możliwe tylko kiedy na Paragonie podano NIP. W związku z tym, jeśli:

   • zostanie wystawiony Paragon fiskalny dla podmiotu gospodarczego,
   • data wystawiania Paragonu będzie większa niż 31 grudnia 2019 r.

to podczas zapisu do bufora i na stałe Faktury Sprzedaży do takiego Paragonu, sprawdzana będzie zgodność NIP na obu tych dokumentach. W sytuacji, kiedy numery NIP będą różne, nie będzie możliwe zapisanie Faktury. Wyświetlony zostanie komunikat: Nie można zapisać dokumentu. NIP na fakturze jest niezgodny z numerem NIP na paragonie. Od 1 stycznia 2020 r. aby wystawić fakturę do paragonu fiskalnego musi być zgodność numerów NIP na tych dokumentach.

3. Mechanizm podzielonej płatności:

   • Na Fakturze Pro Forma dodano parametr MPP – podzielona płatność oraz informację o łącznej wartości brutto towarów dodanych na dokument, które na swoich kartotekach mają zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność. Zasady zaznaczenia/ odznaczenia parametru: MPP – podzielona płatność na Fakturze Pro Forma są takie same jak na Fakturze sprzedaży.

Informacja o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności jest drukowana na wydrukach Faktur Pro Forma.

Dla Faktur Pro Forma wystawianych w walucie obcej, parametr MPP – podzielona płatność jest dostępny, w sytuacji, kiedy w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry – jest zaznaczona opcja Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie.

Dla krajowych podmiotów gospodarczych ustawienie parametru MPP – podzielona płatność jest przenoszone na tworzone z FPF – Faktury Zaliczkowe oraz Finalne Faktury Sprzedaży. Jeśli Użytkownik na Fakturze Pro Forma odznaczy parametr MPP – podzielona płatność, na powiązanej Fakturze Zaliczkowej i finalnej Fakturze Sprzedaży, parametr ten zostanie automatycznie zaznaczony w sytuacji, kiedy Faktura spełnia warunki do obligatoryjnego zastosowania podzielonej płatności.

   • Dla pozycji cennikowych zaimportowanych z Comarch ERP Klasyka FPP (menu Narzędzia/ Importy/ Z programów Comarch ERP Klasyka, menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby – opcja Importuj cennik), parametr MPP – podzielona płatność jest ustawiany zgodnie z informacją w programie Comarch ERP Klasyka FPP.

4. InPost – wybór Paczkomatu. Optymalizując proces pobierania listy Paczkomatów, w oknie z wyborem Paczkomatu dodano pole Kod pocztowy. Aby wyświetlić Paczkomaty, należy go uzupełnić. Zostaną wyszukane Paczkomaty w odległości do 2 km od podanego kodu. Aby wyświetlić listę wszystkich Paczkomatów InPost należy wcisnąć przycisk bez podawania kodu pocztowego.

5. Poczta Polska. Z poziomu formularza Zlecenia nadania przesyłki, poprzez przycisk Urząd nadania dostępny na zakładce [Ogólne] oraz [Poczta Polska] umożliwiono wskazanie Urzędu Pocztowego, z którego zostanie nadana przesyłka.

6. Poczta Polska. Na formularzu Zlecenia nadania przesyłki, na zakładce [Poczta Polska] w tabeli z danymi przesyłek dodano kolumnę z nazwą usługi pocztowej.

7. Kurier DPD. Na liście przewozowym drukowane są Uwagi wpisane na formularzu Zlecenia nadania przesyłki, na zakładce [Ogólne].

Zmiany

1. Poczta Polska. Telefon Odbiorcy Zlecenia jest przenoszony do systemu e-Nadawca do pola Telefon komórkowy.

2. Kurierzy. Na Zleceniu nadania przesyłki tworzonym do dokumentu, jako osoba kontaktowa Odbiorcy podpowiada się osoba odbierająca dokument, wskazana na formularzu dokumentu, na zakładce [Kontrahent].

3. Kurierzy. Jeśli w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki dla danego spedytora zaznaczono Ustawiaj domyślne pobranie z dokumentu bądź Deklarowana wartość/ Ubezpieczenie z dokumentu i kwota Pobrania/ Ubezpieczenia przekracza maksymalną wartość - podczas tworzenia Zlecenia nadania przesyłki Użytkownik jest informowany, że kwota Pobrania/ Ubezpieczenia zostanie zmieniona na Zleceniu na wartość maksymalną dla danego Kuriera .

4. Paragon, status kontrahenta. Na formularz Paragonu (zakładka [Kontrahent]) przenoszony jest Status kontrahenta (podmiot gospodarczy/ osoba fizyczna) ustalony na karcie kontrahenta, na zakładce [Handlowe].

5. Rozmiar list dokumentów handlowo magazynowych. W związku z poprawą ergonomii powiększono wymiary okien z listami dokumentów handlowych i magazynowych.

Poprawiono

 1. Mechanizm podzielonej płatności. Na wydrukach Faktur wystawionych dla kontrahentów, którzy przed aktualizacją programu do wersji 0.1 Comarch ERP Optima, mieli zaznaczony parametr Split Payment, adnotacja o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności jest drukowana tylko w sytuacji, kiedy na dokumencie jest zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność i wszystkie daty na dokumencie są większe niż 31.10.2019 r.
 2. Faktury Pro Forma. Poprawiono sumowanie wartości na liście Faktur Pro Forma dla operatorów posiadających blokadę dostępu do cen zakupu.
 3. Domyślny magazyn operatora. W sytuacji, kiedy domyślny magazyn operatora jest ustawiony jako nieaktywny, przy próbie dodania dokumentu wyświetla się komunikat Domyślny magazyn operatora jest nieaktywny lub jest magazynem odległym lub magazyn nie istnieje!
 4. Edycja pozycji cennikowych. Zoptymalizowano pracę na pozycjach cennikowych (menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby) w przypadku, kiedy w programie jest zdefiniowana duża ilość grup towarowych.
 5. Znak | w kodzie towaru. Poprawiono wyświetlanie w programie komunikatów, w których występują kody towarów zawierające znak pionowej kreski.
 6. Znak % w nazwie towaru. Dla towarów zawierających w nazwie znak % poprawiono komunikat generowany przy próbie wydania towaru w sytuacji braku wystarczającej ilości w magazynie.
 7. Kod CN. Usunięto pole Kod CN dla pozycji cennikowych o typie Usługa.
 8. Seryjne usuwanie załączników. Poprawiono usuwanie załączników dla pozycji cennikowych zaznaczonych na liście.
 9. Sprzedaż dedykowana. Przywrócono możliwość anulowania oraz przekształcania Wydań Zewnętrznych do Faktur Sprzedaży i Paragonów z poziomu menu kontekstowego w oknie Sprzedaży dedykowanej.
 10. Pierwotne Faktury Sprzedaży. W przypadku wystawienia korekty zbiorczej do pierwotnych Faktur Sprzedaży, jej usunięcia i dalszego korygowania dokumentów pierwotnych - korygowane faktury są niezmiennie oznaczone jako pierwotne.
 11. Korekta danych. Jeśli do Faktury Sprzedaży wystawiono korektę danych, kolejne korekty uwzględniają zmiany wprowadzone poprzez korektę danych.
 12. Odwrotne obciążenie. Poprawiono wystawienie Faktury Zakupu do Przyjęcia Zewnętrznego z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia, w sytuacji kiedy na PZ ręcznie ustawiono dla towaru stawkę VAT NP i na FZ zmieniono datę wpływu na starszą niż 01.11.2019 r.
 13. Przekształcenie Zamówienia u Dostawcy do Przyjęcia Zewnętrznego. W specyficznej sytuacji, kiedy do ZD tworzone było kolejne PZ, przy próbie zapisu PZ pojawiał się komunikat o ujemnych zamówieniach. Działanie programu poprawiono.
 14. Arkusz Inwentaryzacyjny. Na formularzu AI poprawiono wybór opcji Pokaż wiersz automatycznego filtra.
 15. DHL. Poprawiono seryjny wydruk listów przewozowych, w sytuacji kiedy na liście zaznaczono więcej niż trzy zlecenia.
 16. Poczta Polska. Poprawiono widoczność parametrów dostępnych na zakładce [Szablon spedycji]/[Usługi dodatkowe] w konfiguracji Poczty Polskiej przy pracy na skórkach Flat, UltraFlat, MCSkin.
 17. Kurierzy. Dla okna Przesyłki kurierskie poprawiono nazwę sekcji wyświetlaną na wstążce programu.
 18. InPost. Poprawiono nadawanie przesyłek w sytuacji, kiedy telefon Odbiorcy zawiera prefiks +48.
 19. InPost. Poprawiono nadawanie przesyłek w sytuacji, kiedy jako punkt odbioru wybrano Paczkomat o kodzie zaczynającym się od POP.
 20. InPost, Allegro Smart. Poprawiono nadawanie przesyłek do zamówień z serwisu Allegro, realizowanych za pomocą Allegro Smart.
 21. Kasowanie danych. Przywrócono działanie funkcji Usuwanie transakcji handlowych i magazynowych dostępnej dla Autoryzowanych Partnerów Comarch w menu Narzędzia/ Kasowanie danych.
 22. Wydruk Faktura bez VAT. Na wydruku Faktura VAT/ Faktura bez VAT zmieniono nazwę kolumny z Wartość jednostkowa na Cena jednostkowa.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Poprawiono w Comarch e-Sklep

 1. Magazyn na zamówieniu. Poprawiono wczytywanie zamówień do Comarch ERP Optima w sytuacji, gdy operator ma ustawiony magazyn domyślny.
 2. Cena dla kosztu dostawy. Poprawiono ustawianie ceny dla kosztu dostawy, który w specyficznym scenariuszu mógł różnic się o +/- 0,01 PLN od ceny wyświetlanej w sklepie internetowym.
 3. Jeżeli Zlecenie Nadania Paczki jest tworzone z dokumentu powiązanego z zamówieniem ze sklepu internetowego, na ZNP przenoszony jest Paczkomat docelowy oraz sposób dostawy z Rezerwacji Odbiorcy.
 4. Opis na zamówieniu. Dla zamówień, do których klient wyraził chęć otrzymania faktury, podczas wczytywania zamówienia do Optimy nie jest już dodawany opis „Wystawić fakturę. Uwagi klienta”. Takie informacje są zawsze przenoszone na zakładkę e-Sklep na zamówieniu.
 5. Atrybuty na zamówieniu. Dla zamówień wczytywanych z Comarch e-Sklep poprawiono import atrybutów, które duplikowały się w specyficznym scenariuszu.
 6. Optymalizacja procesu synchronizacji Comarch ERP Optima z Comarch e-Sklep. Ze względu na występowanie komunikatu OutOfMemoryException podczas wysyłania dużej ilości danych z Comarch ERP Optima do Comarch e-Sklep, zoptymalizowano ten proces pod względem zużycia pamięci operacyjnej.

Handel Plus

Poprawiono

 1. Pobieranie zasobów. Poprawiono aktualizację stanów magazynowych w sytuacji, kiedy na dokumencie rozchodowym Użytkownik w oknie Pozycja dokumentu wybrał opcję Pobierz zasoby, a następnie zamknął okno Zasoby bez zapisywania zmian (poprzez X).

Detal

Nowości

 1. Kontrola zgodności NIP na Fakturze sprzedaży wystawionej do Paragonu. Jeżeli po 31.12.2019 Paragon zostanie wystawiony na kontrahenta o statusie podmiot gospodarczy bez numeru NIP lub ten numer  na Paragonie nie będzie zgodny z numerem NIP na tworzonej do Paragonu Fakturze, to blokujemy zapis takiej Faktury. Przy próbie zapisu Faktury wyświetlany jest komunikat: Nie można zapisać dokumentu. Numer NIP na fakturze jest niezgodny z numerem NIP na paragonie. Od 1 stycznia 2020 r. aby wystawić fakturę do paragonu fiskalnego musi być zgodność numerów NIP na tych dokumentach. Jeżeli Paragon jest wystawiany na kontrahenta, będącego osobą fizyczną faktura jest zapisywana bez sprawdzania kontroli zgodności NIP  na dokumentach.

CRM i Obieg Dokumentów

CRM

Zmiany

 1. Umożliwiono wysyłanie wiadomości SMS na numery telefonów zaczynające się od 45.
 2. Na oknie zakupu pakietu SMS umożliwiono wybranie adresu e-mail innego, niż podany w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma lub Program/CRM/SMS). W przypadku gdy to konto zostanie ustawione jako nieaktywne, podczas zakupu paczki SMS można wskazać inny adres spośród dodanych w programie.
 3. Terminarz w programie uruchamia się z datą bieżącą. W przypadku dodania nowego lub edytowania istniejącego zdarzenia, terminarz ustawia się na pierwszy dzień w którym zaczyna się zadanie.

Poprawiono

 1. Poprawiono ustawienie ceny pozycji na fakturze wygenerowanej ze wzorca faktury cyklicznej, na którym dla pozycji dokumentu ustawiona jest grupa cenowa oraz ilość nie jest liczbą całkowitą.
 2. Poprawiono wydajność programu podczas pracy na wzorcu faktury cyklicznej, na którym znajduje się duża liczba podmiotów .
 3. Przywrócono możliwość synchronizacji skrzynki mailowej, gdy operator ma ustawioną blokadę podglądu Oferty Comarch.
 4. Przyspieszono działanie skrzynki mailowej, zawierającej dużą liczbę folderów.
 5. Na formularzu wysłanej wiadomości mailowej zablokowano możliwość edytowania pól DO, DW i UDW.
 6. Poprawiono działanie skrzynki pocztowej w zakresie wysyłania wiadomości w sytuacji, gdy program przestawi się w tryb tylko do odczytu.
 7. Umożliwiono seryjne usuwanie wiadomości e-maili ze skrzynki mailowej.
 8. Przyspieszono działanie książki adresowej, podczas wybierania adresu mailowego kontrahenta.
 9. Poprawiono obsługę znacznika ReplyTo dla wiadomości e-mail.
 10. Poprawiono przekierowanie do serwisu płatności on-line DotPay podczas zakup paczki SMS.
 11. Poprawiono ustawienie dat w terminarzu, podczas wykonywania operacji związanych z przejściem do daty dzisiejszej, oraz wyświetlaniem zadań dla wybranych Operatorów i Pracowników.
 12. Poprawiono odświeżanie filtra na liście Oferty handlowej.
 13. Edycja szablonu oferty - poprawiono działanie parametru ilość miejsc po przecinku, przy zastosowaniu makra dotyczącego ilości.

Obieg dokumentów

Nowości

 1. Udostępnianie dokumentów z Comarch BI Point dla usługi OCR. Za pośrednictwem modułu Obieg Dokumentów możliwe jest wczytywanie dokumentów z platformy Comarch BI Point w celu przetwarzania ich w usłudze OCR. Wybór opcji Wybierz dokumenty z Obiegu Dokumentów, dostępnej pod przyciskiem OCR w Rejestrze VAT, powoduje pobranie dokumentów z Comarch BI Point i zapisanie ich w Obiegu Dokumentów, a następnie wyświetlenie listy plików zapisanych w Obiegu Dokumentów. Konfiguracja funkcji została szczegółowo opisana tutaj.

Zmiany

 1. Udostępnij dla usługi OCR. Na formularzu dokumentu OBD, na zakładce [Ogólne] w obszarze Archiwum plików umożliwiono zaznaczanie parametru Udostępnij dla usługi OCR dla plików o rozszerzeniu tiff, jpeg oraz png. Parametr widoczny jest dla operatorów posiadających uprawnienie do udostępniania plików dla usługi OCR.

Poprawiono

 1. Wyświetlanie etapu bieżącego. Poprawiono wyświetlanie obszaru Etap bieżący na formularzu dokumentu OBD, na zakładce [Obieg dokumentu] przy jednocześnie rozwiniętym obszarze Historia.
 2. Usuwanie załączników zapisanych w bazie lub IBARD. Na formularzu dokumentu OBD, na zakładce [Ogólne] w obszarze Archiwum plików umożliwiono usuwanie plików, które nie są w edycji.
 3. Dodawanie załączników metodą przeciągnij i upuść. Poprawiono dodawanie załączników na formularzu dokumentu OBD poprzez przeciągnięcie pliku z dysku i upuszczenie w dowolnym miejscu w obszarze Archiwum plików.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2020.1.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista, Windows 8 oraz Windows Server 2003, 2008 i 2008 R2.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2020.1.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 28.10.2019. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2020.1.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.
Reinstalacja do najnowszej wersji 2020.1.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2020.0.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2019.3.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.2.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2020.1.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2019.6
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2019.1.1 lub wyższa
Comarch Mobile Zarządzanie2019.0
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2019.0
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2018.2Zalecana 2019.0.1
Comarch ERP Altum2019.5.1
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Nowości i zmiany w wersji 2020.1.2

Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

 1. Deklaracje podatkowe
 • Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2019: PIT-4R(9), PIT-8AR(8), PIT-11(25) z załącznikiem PIT-R(20), PIT -8C(10), IFT-1/1R(15).
W związku z brakiem schem na czas udostępnienia wersji Comarch ERP Optima 2020.1.2 podczas próby wysyłki deklaracji: PIT-11(25) z załącznikiem PIT-R(20), IFT-1/1R(15), PIT 4R(9), PIT-8AR(8), PIT -8C(10) do systemu e-Deklaracje pojawi się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Eksport niemożliwy. Na dzień udostępnienia wersji nie została opublikowana struktura pliku e-Deklaracji. Eksport będzie możliwy, gdy odpowiedni schemat zostanie opublikowany.
 • Dodano nowe wzory wydruków dla deklaracji podatkowych: PIT-4R(9), PIT-8AR(8), PIT-11(25) z załącznikiem PIT-R(20), PIT -8C(10), IFT-1/1R(15).
 • Umożliwiono przekazanie nowych wzorów deklaracji PIT-11(25), PIT‑4R(9), PIT-8AR(8), PIT-8C(10) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
 • Dostosowano wydruk PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do nowego wzoru.
 1. Naliczanie deklaracji PIT-11 w wersji 25:
 • Na formularzu PIT-11 wprowadzono zmiany związane z wykazywaniem przychodów otrzymanych przez pracowników, którzy w 2019 roku byli uprawnieni do skorzystania ze zwolnienia z PIT dla młodych:
  • W pozycjach 1 i 5 części E wykazywane są odpowiednio przychody ze stosunku pracy lub umów zleceń, które pracownik otrzymał od stycznia do lipca 2019 oraz w okresie od sierpnia do grudnia 2019, ale które przypadało po dacie ukończenia 26 lat. Podczas sprawdzania czy wynagrodzenie zostało wypłacone po ukończeniu 26 lat porównywana jest data ukończenia przez pracownika 26 lat z datą wypłaty na liście płac, na której była naliczona wypłata.
  • W pozycjach 2 i 6 części E wykazywane są odpowiednio przychody ze stosunku pracy lub umów zleceń, które pracownik otrzymał w okresie od sierpnia 2019 do grudnia 2019 jednak nie później niż do ukończenia 26 lat, od których pracodawca pobierał podatek. W tych pozycjach uwzględniany jest także przychód w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną od podatku.
  • W części G w polach 86, 87 i 88 wykazywany jest przychód, do którego było zastosowane zwolnienie z podatku dla pracowników do 26 lat. W przypadku pracowników oddelegowanych do pracy za granicę wykazywana jest kwota przychodu bez pomniejszenia o 30% diet. Aby w tych pozycjach był uwzględniony przychód pracownik musiał mieć zaznaczony parametr Zwolnienie z PIT dla młodych w momencie naliczania wypłat za 2019 rok. Jeśli w wypłatach zaliczka podatku była ręcznie usuwana przychód nie zostanie zakwalifikowany jako zwolniony.
 • W części E w pozycjach 5 i 6 uwzględniane są przychody z tytułu umów zleceń. Jako umowy zlecenie traktowane są elementy wypłaty, które mają ustawioną pozycję na deklaracji PIT jako PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy zlecenia.
 • W związku z wyjaśnieniami zawartymi w punkcie 17 na deklaracji PIT-11 (25) wypłacone przez zakład pracy zasiłki z ubezpieczenia społecznego powinny być wykazane w części E w pozycji 8.Inne źródła. W związku z tym otrzymane przez pracownika zasiłki, od których była naliczana zaliczka podatku niezależnie od wskazanej pozycji na deklaracji PIT w nieobecności będą wykazane jako Inne źródła.
 1. Naliczanie podatku od składek PPK. Umożliwiono naliczanie podatku od składek PPK finansowanych przez pracodawcę w kolejnym miesiącu, w stosunku do miesiąca, w którym zostały naliczone. W konfiguracji firmy (Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry) dodano parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’, który decyduje o momencie powstania przychodu i pobrania podatku od składek PPK finansowanych przez pracodawcę. Ustawienie parametru jest zapamiętywane historycznie. Użytkownik może wskazać, od którego miesiąca deklaracji ma obowiązywać zmiana. Działanie parametru:
 • Zaznaczony (domyślne ustawienie) – podatek jest naliczany na podstawie składek PPK naliczonych w bieżącej wypłacie. Elementy Przychód z tytułu PPK/E, Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/IFT-1, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A są naliczane automatycznie w wypłatach etatowych, umowach, zaliczkach brutto oraz innych, w których zostały naliczone składki PPK. Element nalicza się w kwocie będącej sumą składek PPK podstawowych i dodatkowych pracodawcy pobranej z bieżącej wypłaty i od tej kwoty jest pobierany podatek.
 • Niezaznaczony – podatek od składek PPK finansowanych przez pracodawcę jest naliczany na podstawie kwot składek naliczonych w poprzednim miesiącu deklaracji w stosunku do miesiąca deklaracji, który jest ustawiony na liście płac, na której jest naliczana bieżąca wypłata. Elementy Przychód z tytułu PPK/E, Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/IFT-1, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A są naliczane automatycznie w wypłatach etatowych oraz umowach. W wypłacie etatowej naliczany jest element Przychód z tytułu PPK/E w kwocie będącej sumą składek PPK pracodawcy z poprzedniego miesiąca naliczonych w wypłatach etatowych, innych oraz zaliczkach brutto. W wypłacie umowy elementy Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/IFT-1, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A są naliczane w kwocie składek naliczonych w wypłatach umów. W przypadku, gdy pracownik ma w danym miesiącu kilka wypłat etatowych lub umów przychód z tytułu PPK i podatek jest naliczany tylko w pierwszej wypłacie. W drugiej zostanie doliczony jedynie w przypadku, gdy zostanie usunięty z pierwszej wypłaty. W przypadku zwolnienia pracownika lub zmiany formy zatrudnienia w celu naliczenia podatku od składek PPK z poprzedniego miesiąca należy w miesiącu, w którym powstał przychód naliczyć wypłatę i dodać odpowiedni element Przychód z tytułu PPK/E, Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/IFT-1 lub Przychód z tytułu PPK/PIT-8A w zależności od tego z jakiego źródła jest to przychód.
Zmiana sposobu naliczania podatku od PPK w trakcie funkcjonowania programu PPK w firmie
 1. W przypadku, gdy do tej pory podatek od PPK był pobierany od razu w wypłacie, w której zostały naliczane składki PPK, aby zmienić sposób naliczania podatku należy w konfiguracji ustawić okres, od którego ma obowiązywać zmiana i odznaczyć parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’. Okres powinien być ustawiony zgodnie z ustawieniami miesiąca i roku deklaracji z listy płac, na której będzie naliczana pierwsza wypłata po zmianie. W wypłacie, której okres deklaracji będzie zgodny z datą zmiany ustawienia parametru nie zostanie naliczony podatek od PPK. W kolejnej wypłacie podatek zostanie naliczony od składek PPK naliczonych w poprzednim miesiącu.
Przykład
Firma naliczała podatek od PPK od razu w wypłacie, w której były naliczane składki i wpłacała je do instytucji finansowej w miesiącu wypłaty wynagrodzenia. Podatek był naliczany w ten sposób do wypłat, które mają ustawiony okres deklaracji jako 12/2019. Firma chce przekazywać wpłaty do PPK do 15. dnia miesiąca kolejnego w stosunku do miesiąca, w którym składki PPK zostały naliczone i w tym miesiącu pobierać podatek od składek finansowanych przez pracodawcę. W konfiguracji firmy Użytkownik powinien odznaczyć parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’ od stycznia 2020. W wypłacie, która będzie wypłacona w styczniu 2020 (decyduje wskazany okres deklaracji na liście płac) podatek od PPK nie zostanie naliczony w ogóle, w związku z tym, że podatek od składek PPK został pobrany w poprzednim miesiącu. W wypłatach wypłaconych w lutym 2020 r. zostanie naliczony podatek od składek PPK ze stycznia 2020 r.
 1. W przypadku, gdy firma przekazywała wpłaty do instytucji finansowej w kolejnym miesiącu, w stosunku do miesiąca, w którym zostały obliczone i podatek od PPK był naliczany dopiero w tym miesiącu (Użytkownik zmieniał domyślnie wyliczoną kwotę przychodu PPK w wypłatach, usuwał standardowy składnik Przychód z tytułu PPK lub stosował niestandardowe elementy), aby zmienić sposób naliczania podatku należy w konfiguracji ustawić okres, od którego ma obowiązywać zmiana i odznaczyć parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’. Okres powinien być ustawiony zgodnie z ustawieniami miesiąca i roku deklaracji z listy płac, od której podatek był pobierany w kolejnym miesiącu. W wypłacie, której okres deklaracji będzie zgodny z datą zmiany ustawienia parametru nie zostanie naliczony podatek od PPK. W kolejnej wypłacie podatek zostanie naliczony od składek PPK naliczonych w poprzednim miesiącu.
Przykład
Firma przekazywała wpłaty do instytucji finansowej do 15. dnia miesiąca kolejnego w stosunku do miesiąca, w którym składki PPK zostały naliczone i w miesiącu wpłaty pobierała podatek od składek finansowanych przez pracodawcę. W wypłatach były wprowadzane ręczne modyfikacje, aby podatek był naliczany na podstawie składek PPK pracodawcy obliczonych w poprzednim miesiącu. Podatek był naliczany w ten sposób od wypłat, które mają ustawiony okres deklaracji jako 10/2019 do 12/2019. Firma chce nadal przekazywać wpłaty do PPK w kolejnym miesiącu. W konfiguracji firmy Użytkownik powinien odznaczyć parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’ od października 2019. W wypłacie, która będzie wypłacona w styczniu 2020 (decyduje wskazany okres deklaracji na liście płac) podatek od PPK zostanie naliczony od składek PPK pracodawcy obliczonych w poprzednim miesiącu.
Przykład
Firma chce przekazywać wpłaty do PPK do 15. dnia miesiąca kolejnego w stosunku do miesiąca, w którym składki PPK zostały naliczone i w tym miesiącu pobierać podatek od składek finansowanych przez pracodawcę. Firma zaczęła naliczać składki PPK dla pracowników od wypłat, które zostały naliczone w listopadzie 2019 (okres deklaracji na liście płac 11/2019). W tych wypłatach Użytkownik nie pobrał podatku od naliczonych składek PPK pracodawcy (element Przychód z tytułu PPK został usunięty). Aby w wypłatach wypłaconych w grudniu i w miesiącach kolejnych podatek był naliczany od składek z poprzedniego miesiąca w konfiguracji firmy Użytkownik powinien ustawić okres jako listopad 2019 i odznaczyć parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’. W wypłacie, która będzie wypłacona w grudniu 2019 (decyduje wskazany okres deklaracji na liście płac) podatek od PPK zostanie naliczony od składek PPK pracodawcy obliczonych w listopadzie 2019.

Zmiany

 1. Wydruk Pracownicy z przychodami. Na wydruku dodano informację o przychodzie, do które było zastosowane zwolnienie z podatku dla młodych. Przychód ten jest wykazywany w nowej kolumnie Przych. zwol. dla młodych. W kolumnie Przychód wykazywany jest przychód, od którego była naliczana zaliczka podatku.

Księgowość

Księgowość

Nowości

 1. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji PIT-11(25) z PIT-R(20), PIT-8AR(8) oraz PIT-4R(9) na nowych formularzach obowiązujących za 2019 rok wraz z możliwością ich podglądu, zatwierdzania oraz wydruku.

Nowości i zmiany w wersji 2020.2.1

Księgowość

Księgowość

Nowości

 1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2019 wraz z ich wydrukami oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera:
   • PIT-28(22) z załącznikami: PIT-28/B(16), PIT/O(24), PIT/D(28),
   • CIT-8(28) z załącznikami: CIT-8/O(15), CIT-D(7), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(6), CIT/IP(1), CIT/PM(1), CIT/MIT(3).
  Podczas dodawania deklaracji PIT-28(22), CIT‑8(28) domyślnie ustawiany jest rok 2019. Użytkownik ma możliwość jego zmiany na rok późniejszy. Jeżeli wybrany zostanie rok 2018 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, iż formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2019 lub okres obrachunkowy rozpoczynający się w roku 2019. Deklaracja PIT-28(22) Po zaznaczeniu na formularzu deklaracji PIT-28(22) parametru korekta zeznania i wskazaniu w poz. 6a Rodzaj korekty opcji 2. korekta art. 81b par 1a Ordynacji podatkowej pojawia się komunikat: Jeśli w pozycji 6a zaznaczono kwadrat nr 2, to podatnik powinien wypełnić załącznik ORD-ZU. Jeżeli zaznaczono opcję nr 2 i nie uzupełniono uzasadnienia przyczyn złożenia korekty to nie jest możliwe zatwierdzenie deklaracji PIT-28(22). Użytkownik powinien uzupełnić uzasadnienie na załączniku ORD-ZU lub wskazać w poz. 6a opcję 1. korekta art. 81 Ordynacji podatkowej.Jeżeli w poz. 124 NADPŁATA na formularzu PIT-28(22) kwota jest większa od zera to użytkownik ma możliwość uzupełnienia informacji w sekcji R RACHUNEK OSOBISTY WŁAŚCIWY DO ZWROTU NADPŁATY.Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe od początku danego roku zaznaczono parametr Rozliczenie ryczałtu w okresach kwartalnych to po przeliczeniu deklaracji PIT-28(22) w poz. 152 Informacje dodatkowe automatycznie zaznaczana jest opcja 1. podatnik wybrał kwartalny sposób opłacania ryczałtu na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy. Użytkownik ma możliwość odznaczenia tej opcji.Płatność do deklaracji PIT-28 generowana jest z Terminem płatności na koniec lutego.Dodano możliwość wyliczenia deklaracji PIT-28(22) po zmianie na formularzu kwot indywidualnych wspólnika udziałów w ciągu miesiąca.
  Uwaga
  Uwaga:W przypadku zmiany udziałów w ciągu miesiąca, przed wyliczeniem deklaracji rocznej PIT-28(22) należy uzupełnić kwoty indywidualne wspólnika za wszystkie miesiące danego roku.
  Umożliwiono wyliczenie deklaracji PIT-28(22) na podstawie danych z kilku baz danych prowadzonych w formie ryczałtu (w tym również najmu), wskazanych na formularzu kwot indywidualnych wspólnika.
  Uwaga
  Uwaga: W przypadku pobierania danych z innej bazy, przed wyliczeniem deklaracji rocznej PIT-28(22) należy uzupełnić kwoty indywidualne wspólnika za wszystkie miesiące danego roku.
  Uwaga
  Uwaga: W celu wyliczenia kwartalnej zaliczki na PIT-28 oraz deklaracji rocznej PIT-28 zalecane jest uzupełnienie kwot indywidualnych wspólnika za wszystkie trzy miesiące danego kwartału, niezależnie od tego, czy ma on tylko działalność główną, zmienne udziały, czy pobiera dane z innej bazy.Udziały za wszystkie trzy miesiące danego kwartału należy uzupełnić również w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie kwartału. Przykładowo, podatnik rozpoczynający działalność w lutym i rozliczający się kwartalnie powinien dodać również kwoty indywidualne za miesiąc styczeń wraz z udziałem: 0/100.
  Deklaracja CIT-8(28) Po zaznaczeniu na formularzu deklaracji CIT-8(28) parametru Korekta zeznania i wskazaniu w poz. 7a Rodzaj korekty opcji Korekta zeznania, o której mowa w art. 81b par. 1a Ordynacji podatkowej pojawia się komunikat: Jeśli w pozycji 7a zaznaczono kwadrat nr 2, to podatnik powinien wypełnić załącznik ORD-ZU. Jeżeli zaznaczono opcję nr 2 i nie uzupełniono uzasadnienia przyczyn złożenia korekty to nie jest możliwe zatwierdzenie deklaracji CIT-8(28). Użytkownik powinien uzupełnić uzasadnienie na załączniku ORD-ZU lub wskazać w poz. 7a opcję Korekta zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej. Po zaznaczeniu na formularzu deklaracji CIT-8(28) poz. 25 Podatnik występuje o zwrot niewykorzystanego odliczenia na podstawie art. 18da ustawy pojawia się komunikat: Jeśli zaznaczono pozycję 25, to podatnik powinien wypełnić załącznik CIT/BR. Jeżeli zaznaczono pole 25 i nie dodano załącznika CIT/BR to nie jest możliwe zatwierdzenie deklaracji CIT-8(28). Użytkownik powinien dodać załącznik CIT/BR lub odznaczyć poz. 25.Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe dla parametru Zaliczki na podatek dochodowy CIT od początku roku wybrano opcję Kwartalnie to po przeliczeniu deklaracji CIT-8(28) w poz. 27 Podatnik wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 25 ust. 1b ustawy automatycznie zaznaczana jest opcja Tak. Użytkownik ma możliwość jej odznaczenia. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe na formularzu okresu obrachunkowego zaznaczono parametr Zaliczki uproszczone na CIT to po przeliczeniu deklaracji CIT-8(28) w poz. 28 Podatnik wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 25 ust. 6 i 6a ustawy automatycznie zaznaczana jest opcja Tak. Użytkownik ma możliwość jej odznaczenia. W przypadku równoczesnego zaznaczenia w Konfiguracji parametru Kwartalnie oraz Zaliczki uproszczone na CIT, na deklaracji automatycznie zaznaczana jest tylko poz. 28. Do poz. 84 i/lub 85 Kwota zwiększająca dochód/zmniejszająca stratę na formularzu deklaracji CIT-8(28) przenoszona jest wartość z analogicznych pozycji z formularza ostatniej zaliczki na CIT-8(22) w danym okresie obrachunkowym. Użytkownik ma możliwość edycji tych kwot. Kwoty w poz. 94-99 należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie. Uzupełnienie kwot w poz. 94-99 nie wpływa na wyliczenie innych kwot na formularzu deklaracji CIT-8(28). Jeżeli kwota w poz. 119 wynosi zero to w poz. 123 automatycznie zaznaczana jest stawka wskazana w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe. Jeżeli w Konfiguracji wskazano stawkę inną niż 19% i inną niż 9% to automatycznie zaznaczana jest opcja 19%. Kwota w poz. 96 Do odliczenia na formularzu załącznika CIT-8/O(15) ograniczana jest do wysokości sumy kwot z poz. 90 i 91 Dochód po doliczeniu z deklaracji CIT-8(28) pomniejszonej o sumę kwot z poz. 74 i 75 Razem dochody wolne z załącznika CIT-8/O(15). Kwota w poz. 117 Do odliczenia na formularzu załącznika CIT-8/O(15) ograniczana jest do wysokości kwoty z poz. 90 Dochód po doliczeniu z deklaracji CIT-8(28) pomniejszonej o kwotę z poz. 74 Razem dochody wolne z załącznika CIT-8/O(15). Kwota w poz. 138 Do odliczenia na formularzu załącznika CIT-8/O(15) ograniczana jest do wysokości kwoty z poz. 91 Dochód po doliczeniu z deklaracji CIT-8(28) pomniejszonej o kwotę z poz. 75 Razem dochody wolne z załącznika CIT-8/O(15). Kwota wykazana w poz. 96 Do odliczenia na formularzu załącznika CIT-8/O(15) w pierwszej kolejności odlicza stratę w poz. 157 (do wysokości kwoty w poz. 57 z deklaracji CIT-8(28)), a następnie w poz. 156 (do wysokości kwoty w poz. 57 z deklaracji CIT-8(28)).
  Uwaga
  Uwaga: Użytkownik powinien zweryfikować poprawność wprowadzonych przez siebie kwot w sekcji B.2 ODLICZENIA OD DOCHODU na załączniku CIT/O(15).
 2. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(28). Dodano możliwość wysyłki deklaracji CIT-8(28) do systemu e‑Deklaracje.
 3. Księgowość kontowa. Zaliczka na CIT-8(22). Dodano nowy wzór zaliczki na CIT-8(22), analogiczny do deklaracji rocznej CIT-8(28), wraz z jej wydrukiem, wydrukiem informacji o odliczeniach oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
  Zaliczka na CIT-8, zakładka 1 CIT(D)
  Jeżeli użytkownik ręcznie uzupełni kwoty w poz. 84 i/lub 85 Kwota zwiększająca dochód/zmniejszająca stratę to są one przenoszone na formularz zaliczki za kolejny miesiąc/kwartał.
  Zaliczka na CIT-8, zakładka 2 CIT(E)
  Kwoty w poz. 94-99 należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie. Uzupełnienie kwot w poz. 94-99 nie wpływa na wyliczenie innych kwot na formularzu zaliczki. Na zaliczce umożliwiono wyliczenie podatku należnego według stawki 9%. Podatek w stawce 9% obliczany jest od kwoty z poz. 121 Podstawa opodatkowania opodatkowana 9% stawką podatku (art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy). Kwotę w poz. 121 należy uzupełnić ręcznie. Uzupełnienie kwoty w poz. 121 powoduje pomniejszenie kwoty w poz. 120 Podstawa opodatkowania opodatkowana 19% stawką podatku (art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy) o tę kwotę. Kwota w poz. 121 jest ograniczana do wysokości kwoty w poz. 119 Podstawa opodatkowania. Po uzupełnieniu kwoty w poz. 121 automatycznie zaznaczana jest w poz. 123 opcja 9%. Jeżeli kwota w poz. 119 wynosi zero to w poz. 123 automatycznie zaznaczana jest stawka wskazana w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe. Jeżeli w Konfiguracji wskazano stawkę inną niż 19% i inną niż 9% to automatycznie zaznaczana jest opcja 19%.
  Zaliczka na CIT-8, zakładka 3 CIT(F-M)
 4. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczania, podglądu, zatwierdzania, wydruku oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera zaliczki na CIT-8(22).
 5. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej CIT-8(28) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2019, wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, wysyłki, odbioru UPO oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
 6. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej PIT-28(22) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2019, wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
 7. Biuro rachunkowe. W sekcji Parametry Firmy dodany został parametr Weryfikacja numerów rachunków. Po uruchomieniu weryfikacji wstaje okno Automatyczna weryfikacja numerów rachunków w Wykazie podatników VAT, gdzie możliwe są do zaznaczenia dwa parametry Niezależnie od kwoty dokumentu oraz Z formularza dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej. Domyślnie zaznaczony jest parametr Z formularza dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej. Parametry seryjnie zaznaczają/odznaczają się w zaznaczonych bazach.
 

Zmiany

 1. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Wykaz podatników VAT, tzw. Biała księga. Umożliwiono wyłączenie weryfikacji numeru rachunku bankowego na formularzu dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej. Numer rachunku bankowego nie będzie sprawdzany po odznaczeniu w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dla parametru Automatyczna weryfikacja numerów rachunków w Wykazie podatników VAT domyślnie zaznaczonej opcji Z formularza dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej.
 2. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Wykaz podatników VAT, tzw. Biała księga. Umożliwiono weryfikację numeru rachunku bankowego dla dokumentów o łącznej kwocie brutto mniejszej lub równej 15 000 PLN. Podczas weryfikacji z poziomu formularza:
   • dokumentu w rejestrze VAT zakupu,
   • korekty dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży,
   • dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów,
   • korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów
  oraz w przypadku seryjnej weryfikacji z poziomu:
   • listy dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży,
   • listy dokumentów w ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów
  numer rachunku jest sprawdzany dla dokumentów o łącznej kwocie brutto mniejszej lub równej 15 000 PLN po zaznaczaniu w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dla parametru Automatyczna weryfikacja numerów rachunków w Wykazie podatników VAT domyślnie odznaczonej opcji Niezależnie od kwoty dokumentu. W przypadku seryjnej weryfikacji dokumenty z rejestru zakupu VAT oraz ewidencji dodatkowej kosztów muszą mieć wartość dodatnią, natomiast dokumenty z rejestru sprzedaży VAT oraz ewidencji dodatkowej przychodów muszą mieć wartość ujemną.
 3. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Licząc deklarację VAT-7 za styczeń lub pierwszy kwartał 2020 r. udostępniono z poziomu wydruków nową gałąź Obliczenie korekty VAT dla zakupów 2019, a w niej Wydruk za rok 2019. Z wydruku mogą skorzystać firmy nie rozliczające VAT prewspółczynnikiem.
 4. Rejestry VAT zakupu. Podczas weryfikacji numeru rachunku bankowego na dokumencie przeniesionym do rejestru VAT z modułu Handel sprawdzany jest numer rachunku wybrany na fakturze zakupu w module Handel.
 5. Księgowość. Indywidualny rachunek podatkowy. Zmieniono w programie miejsce służące do wskazania indywidualnego rachunku podatkowego wykorzystywanego do wpłat należności podatkowych wynikających z zaliczek i deklaracji PIT, CIT i VAT od 1 stycznia 2020 r. Szczegóły funkcjonalności opisane zostały w części Ogólne i Kasa/Bank.
 6. Księgowość. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok, sporządzonym zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.
 7. Księgowość kontowa. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starej wersji formularza deklaracji CIT-8(24). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e-Deklaracje na starszej wersji formularza jest możliwe jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.
 8. Księgowość kontowa. Stare wzory zaliczek. Zablokowano możliwość dodawania starej wersji zaliczki na CIT-8(21). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza jest możliwe jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.
 9. OCR – obracanie skanów. Po zaczytaniu przez Comarch OCR faktury z obróconego skanu, na dokumencie w rejestrze VAT podgląd skanu wyświetlany jest w prawidłowej, nieodwróconej pozycji.

Poprawiono

 1. Księgowość kontowa. Obroty i salda. Poprawiono filtrowanie w kolumnach z kwotami.
 2. Rejestry VAT. W przypadku dokumentu dodanego w module Handel i zaksięgowanego z tego poziomu na konta księgowe, a następnie przeniesionego do rejestru VAT, zmiana numeru NIP na dokumencie w rejestrze VAT powodowała wygenerowanie dodatkowej płatności. Działanie poprawiono.
 3. Rejestry VAT. Po przejściu na formularzu dokumentu na zakładkę [Waluta] kursor ustawia się w polu Waluta.
 4. Biuro Rachunkowe. W przypadku wykonania wydruku UPO z podglądu deklaracji w module BR w stopce wydruku drukowano dane bazy głównej biura rachunkowego. Działanie poprawiono.

Aktualizacja w dniu 7 lutego 2020 r.

Ewidencja ryczałtowa. Deklaracja PIT-28(22). Dodano możliwość wysyłki deklaracji PIT-28(22) do systemu e‑Deklaracje.

Płace i Kadry

Nowości

 1. Aktualne wskaźniki. Wartości obowiązujące od 01.01.2020 r.
  Konfiguracja / Program/ Płace/ Podstawa składek ZUS
  • roczna podstawa składek ZUS: 156 810 zł
  Konfiguracja / Program/ Płace/ Wynagrodzenia
  • maksymalna podstawa składki chorobowej dobrowolnej: 13067,50  zł
  • minimalna podstawa składek ZUS dla pracowników oddelegowanych: 5227,00 zł
  • dochód deklarowany (składki społeczne): 3136,20 zł
  • dochód deklarowany (skł. zdrowotna) – 4026,01 zł
  • współczynnik ekwiwalentu: 21,08
  • wskaźnik waloryzacji: 99,60%
  Konfiguracja / Program/ Płace/ Zasiłki
  • maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym – 3 136,20 zł
  Podstawa prawna: OBWIESZCZENIE PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2020 r. (M.P 2019 r. poz. 1130) OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2019 poz. 1147).  OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2019 r. (M.P 2020, poz. 97)
 2. Deklaracje PIT. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e‑Deklaracje: PIT-4R(9), PIT-8AR(8), PIT-11(25) z załącznikiem PIT-R(20), PIT -8C(10), IFT-1/1R(15).

Zmiany

 1. Formularz danych właściciela. Na zakładce [Nr ident./podatki] dodano pole ‘Numer rachunku’ umożliwiający wskazanie indywidualnego rachunku podatkowego właściciela wykorzystywanego do wpłat należności podatkowych wynikających z deklaracji PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS.
  Formularz właściciela
 2. Słownik kodów tytułów ubezpieczenia. Zaktualizowano opis dla kodów 0590 i 0592. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (DZ.U 2020 poz. 102).
 3. PIT 11 (25). W deklaracji PIT-11 za 2019 r. wprowadzono zmiany w wykazywaniu zaliczki podatku od zasiłków, gdy pracownik miał pobieraną zaliczkę podatku także od wynagrodzenia ze stosunku pracy wykazywanego w pozycji 1. Jeśli pracownik miał pobieraną zaliczkę od zasiłków i wynagrodzenia łączna kwota zaliczki podatku zostanie wykazana w pozycji 1.
 4. Deklaracje seryjne IFT-1R. Podczas seryjnego naliczania deklaracji IFT-1R umożliwiono wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania płatnika.

Poprawiono

  1. Zwolnienie PIT dla młodych:
   • W sytuacji, gdy zleceniobiorca poniżej 26 r.ż., który miał stosowane zwolnienie z podatku dla młodych, wraz z umową miał wypłacany dodatek wykazywany na PIT jako wynagrodzenie ze stosunku pracy, to od tego dodatku naliczał się podatek. Poprawiono.
   • W niektórych przypadkach parametr Zwolnienie z PIT dla młodych nie był zaznaczany automatycznie dla nowo dodawanych pracowników, którzy nie ukończyli 26 lat.
  2. Oddelegowanie do pracy za granicą:
   • W przypadku wypłaty naliczonej za 12.2019r. wypłaconej w 2020r., uwzględniana była minimalna podstawa składek ZUS z 12.2019 w wys. 4765 zł a powinna być minimalna podstawa składek obowiązująca od 1.2020r. w wysokości 5227 zł. Poprawiono.
   • Poprawiono przeliczanie podstawy składek ZUS w wypłatach, w których modyfikowano liczbę dni oddelegowania.
   • W przypadku pracowników oddelegowanych odprowadzających podatek za granicą, w niektórych przypadkach naliczało się ujemne wyrównanie podstawy ZUS opodatk. zagr. Poprawiono.
   • W niektórych przypadkach niepoprawnie naliczała się podstawa składek ZUS, gdy pracownik miał wypłacony element oskładkowany, a nieopodatkowany. Poprawiono.
  3. PPK:
   • W przypadku wykonywania korekty wypłaty innej dla pracownika, który zrezygnował z uczestnictwa w PPK nadmiarowo naliczał się ‘Przychód z tytułu PPK’. Poprawiono.
   • Jeśli pracownik został zwolniony w trakcie miesiąca w wypłacie za ostatni miesiąc zatrudnienia nie był naliczany przychód z tytułu PPK, gdy przychód miał się naliczać na podstawie składek naliczonych w poprzednim miesiącu. Poprawiono.
  4. Wzorzec płacowy. Wzorzec płacowy, w którym jako rodzaj wartości ustawiono 'Koszty ZUS pracownika', zwracał wartość zawyżoną o sumę składek na PPK finansowanych przez pracodawcę. Poprawiono.
  5. Seryjne wstawianie dni - Plan pracy:
   • Podczas seryjnego wstawiania dni w planie pracy niepoprawnie ustawiał się typ dnia, jeśli miał się zmienić. Poprawiono.
   • Podczas seryjnego wstawiania/usuwania godzin na planie pracy nie zmieniał się automatycznie wymiar czasu pracy. Poprawiono.
  6. Import danych z Comarch ERP Migrator. W niektórych przypadkach nie można było zaimportować historii etatu z arkusza Excel. Poprawiono.
  7. Import czasu pracy z arkusza Excel. Na dzień, w którym odnotowana była nieobecność całodzienna zaczytywany był czas pracy. Poprawiono.
  8. PIT-11(25):
   • Przychód z tytułu opłacania za pracownika składek na PPE na deklaracji PIT-11 był wykazywany w wierszu 8 wraz z zasiłkami z ubezpieczenia społecznego, zamiast w wierszu 1 z przychodami ze stosunku pracy. Poprawiono.
   • W pozycji 4 nie były uwzględniane wszystkie przychody, jeśli pracownik miał wypłacone przychody związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich. Poprawiono.
   • Na formularzu deklaracji nie podpowiadała się osoba odpowiedzialna za obliczenie deklaracji, jeśli pracownik osiągnął tylko przychodu wykazywane w sekcji G w polach 86-88. Poprawiono.
  9. Wydruk PIT-11 (25). Na wydruku deklaracji PIT-11(25) dla nierezydenta, który miał wskazany zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika nie uzupełniało się pole 14. Rodzaj numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego tożsamość).
  10. RCP. Poprawiono nazwy reguł wygładzania RCP.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Zmiany

 1. Indywidualny rachunek podatkowy. Zmienione zostało miejsce w programie służące do wskazania indywidualnego rachunku podatkowego wykorzystywanego do wpłat należności podatkowych wynikających z zaliczek i deklaracji PIT, CIT i VAT od 1 stycznia 2020. Na karcie urzędu skarbowego, na zakładce [Rachunki] usunięta została sekcja Indywidualne rachunki podatkowe. W Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje dodana została sekcja Indywidualny rachunek podatkowy firmy. W tym miejscu należy wskazać indywidualny rachunek podatkowy danej firmy, wykorzystywany podczas generowania płatności z deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M), CIT-8, PIT-4R oraz PIT-8AR.Dostępny jest link do Generatora mikrorachunku umożliwiający sprawdzenie numeru Indywidualnego rachunku podatkowego. Po jego kliknięciu otwierana jest strona: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego Po wygenerowaniu na tej stronie numeru rachunku należy go skopiować i wkleić w polu Numer rachunku w programie Comarch ERP Optima.W przypadku dodawania nowej bazy danych, w Kreatorze konfiguracji parametrów firmy w kroku Podaj dane właściciela/przedstawiciela i Urzędu Skarbowego umożliwiono określenie indywidualnego rachunku podatkowego firmy korzystając z Generatora mikrorachunku. Określony tu mikrorachunek przenoszony jest do Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje.Na karcie właściciela na zakładce [2. Nr ident./podatki] (w przypadku zalogowania na moduł Płace i Kadry lub Płace i Kadry Plus) lub na zakładce [2. Szczegółowe] (w przypadku zalogowania bez modułów płacowych) dodano możliwość wskazania indywidualnego rachunku podatkowego właściciela, wykorzystywanego podczas generowania płatności z deklaracji PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L. Na karcie właściciela również dostępny jest link do Generatora mikrorachunku, działający analogicznie jak ten znajdujący się w Konfiguracji Firmy.Podczas zapisywania deklaracji następuje weryfikacja czy uzupełniony został indywidualny numer podatkowy (odpowiedni dla określonego typu deklaracji) który ma pojawić się na płatności. Jeżeli nie został określony, wówczas pojawia się komunikat:Na oknie z komunikatem dostępny jest link do Generatora mikrorachunku wraz z polem do uzupełnienia numeru Indywidualnego rachunku podatkowego. Po jego uzupełnieniu i zapisaniu zmian za pomocą ikony , numer rachunku zostaje zapisany w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje bądź na karcie właściciela – w zależności od rodzaju deklaracji dla której pojawił się komunikat. Podany tu numer rachunku umieszczony zostaje na płatności z deklaracji. Wybór opcji Anuluj zmiany (kliknięcie ikony )powoduje zapisanie deklaracji i wygenerowanie płatności bez uzupełnionego numeru rachunku bankowego. Należy uzupełnić go na płatności przed eksportem przelewów do banku bądź wydrukowaniem formularza przelewu.Podczas konwersji bazy firmowej z wcześniejszych wersji, jeżeli indywidualny rachunek podatkowy firmy uzupełniony był na karcie urzędu skarbowego wskazanego w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje w polach kolejno: US (PIT-4R, CIT-8), US (PIT-8AR) bądź US (VAT), jest on przenoszony do pola Numer rachunku w Konfiguracji Firmy jako Indywidualny rachunek podatkowy firmy.Podczas konwersji bazy firmowej z wcześniejszych wersji, jeżeli indywidualny rachunek podatkowy uzupełniony był na karcie urzędu skarbowego wskazanego na karcie właściciela, jest on przenoszony na kartę tego właściciela (na najnowszy zapis historyczny), jako Indywidualny rachunek podatkowy.
 2. Weryfikacja numerów rachunków bankowych. Umożliwiono weryfikację numeru rachunku bankowego kontrahenta w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów niezależnie od kwoty dokumentu. W przypadku seryjnej weryfikacji z poziomu list: - płatności w preliminarzu, - zapisów kasowych/bankowych, sprawdzane są wszystkie zaznaczone dokumenty niezależnie od kwoty. Dokumenty te powinny spełniać określone warunki: - weryfikowane płatności i zapisy K/B muszą znajdować się w rejestrze o typie konto bankowe, - NIP kontrahenta musi być polskim numerem NIP, - weryfikowane pozycje muszą być dokumentami rozchodowymi.  Jeżeli chodzi o weryfikację z poziomu formularzy dokumentów oraz seryjną weryfikację z poziomu rejestru zakupu/sprzedaży VAT i ewidencji dodatkowej kosztów/ przychodów umożliwiono określenie sposobu działania programu. W tym celu w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dodana została sekcja Automatyczna weryfikacja numerów rachunków w Wykazie podatników VAT zawierająca 2 parametry:Niezależnie od kwoty dokumentu – w przypadku niezaznaczonego parametru (domyślne ustawienie dla nowych baz i konwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2020.2.1) weryfikowane są wyłącznie dokumenty, dla których łączna kwota brutto jest większa niż 15.000 PLN. Jest to działanie programu zgodne z dotychczasowym. Po zaznaczeniu parametru weryfikowane są dokumenty bez względu na ich kwotę. Dokumenty muszą spełniać warunek dotyczący polskiego numeru NIP wybranego na nich kontrahenta oraz formy płatności powiązanej z rejestrem bankowym. Działanie parametru dotyczy następujących formularzy: - faktury zakupu, - korekty faktury sprzedaży, - dokumentu w rejestrze VAT zakupu, - korekty dokumentu w rejestrze sprzedaży VAT, - dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów, - korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów, - płatności podczas eksportu do banku, - seryjnej weryfikacji z listy rejestrów zakupu i sprzedaży VAT oraz ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów. Z formularza dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej – jeżeli ten parametr jest zaznaczony (domyślne ustawienie dla nowych baz i konwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2020.2.1), wówczas następuje automatyczna weryfikacja numeru rachunku bankowego na dokumentach w rejestrze VAT oraz ewidencji dodatkowej. Oprócz zaznaczenia tego parametru, aby nastąpiło sprawdzenie dokumentu: - NIP płatnika musi być polskim numerem NIP, - forma płatności wybrana na pierwszej zakładce musi być powiązana z rejestrem bankowym, - kwota dokumentu powinna mieć wartość powyżej 15.000 PLN - jeżeli parametr Niezależnie od kwoty dokumentu jest niezaznaczony. Jeżeli parametr Z formularza dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej jest niezaznaczony, wówczas nie jest wykonywana weryfikacja występującego na dokumencie numeru rachunku bankowego. Powyższe 2 parametry w Konfiguracji Firmy mogą być zmieniane seryjnie dla wielu baz z poziomu aplikacji Biuro Rachunkowe. Szczegóły w części księgowej ulotki.
 3. Filtrowanie. Wprowadzono zapamiętywanie ostatnio wybieranych filtrów w nagłówkach kolumn. Podczas otwierania okna program przywraca filtry zastosowane przez danego operatora.
 4. Cennik. Umożliwiono zaimportowanie i wyeksportowanie cennika w przypadku zalogowania na moduł Księga Podatkowa, Serwis, CRM lub CRM Plus bez modułów handlowych (Faktury, Handel bądź Handel Plus).
 

Poprawiono

 1. Weryfikacja podatnika VAT. Ustawienie parametru Podatnik VAT czynny na karcie kontrahenta nie jest zmieniane, jeżeli weryfikacja dokonywana jest z poziomu listy dokumentów/formularza dokumentu i na karcie kontrahenta istnieje już wpis w historii weryfikacji z datą późniejszą niż data z weryfikowanego dokumentu. W historii weryfikacji kontrahenta wpis z datą bieżącą pojawia się tylko wówczas, kiedy na karcie kontrahenta nie ma wpisu z datą późniejszą niż data z weryfikowanego dokumentu.
 2. Konfiguracja wydruków. Jeżeli domyślny dla danego operatora wydruk posiada warunek z nieprawidłową składnią, nie pojawia się on na rozwijalnej liście wydruków.
 3. Operacje seryjne. Dla operacji seryjnych na liście kontrahentów usunięto opcję Dodaj do paska szybkiego dostępu.
 4. Comarch ERP Migrator. Poprawiono import zagranicznych kontrahentów.
 

Kasa/Bank

Nowości

 1. Lista zapisów bankowych i weryfikacja rachunków bankowych. Na liście zapisów kasowych/bankowych wprowadzono operację seryjną, która umożliwia weryfikację rachunku bankowego wprowadzonego na zapisie w Wykazie podatników VAT (Biała księga)). Weryfikacja wykonywana jest dla zaznaczonych zapisów bankowych na dzień odczytany z daty zapisu. Sprawdzeniu podlegają zapisy wystawione dla kontrahenta, będące rozchodem i znajdujące się w rejestrze bankowym.

Zmiany

 1. Rejestr kasowy i informacja o MPP. W Preliminarzu płatności na zdarzeniach znajdujących się w rejestrze kasowym udostępniono informację o MPP. Analogicznie jak na zdarzeniach w rejestrze bankowym wyświetlany jest parametr MPP-podzielona płatność, a po jego zaznaczeniu dodatkowe informacje o kwocie podatku, numerze NIP, numerze dokumentu.
 2. Weryfikacja rachunku bankowego i operacje seryjne. Weryfikacja rachunku bankowego wykonywana za pomocą operacji seryjnej z poziomu listy zapisów kasowych/bankowych oraz listy zdarzeń w Preliminarzu płatności sprawdza rachunek bankowy bez względu na kwotę dokumentu. Pozostałe warunki weryfikacji nie uległy zmianie.
 3. Weryfikacja rachunku bankowego przy eksporcie do banku. Przy eksporcie przelewów umożliwiono weryfikację rachunku bankowego niezależnie od kwoty płatności (domyślnie obowiązuje warunek na 15 000 zł). W tym celu należy wejść do Konfiguracji firmy / Ogólne / Parametry i w sekcji Automatyczna weryfikacja numerów rachunków w Wykazie podatników VAT zaznaczyć parametr Niezależnie od kwoty dokumentu (domyślnie parametr nie jest zaznaczony). Parametr ten ma wpływ na weryfikację jaka ma miejsce przy eksporcie przelewów oraz na weryfikację dla zaznaczonych dokumentów na liście w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej, na formularzu faktury zakupu, korekcie faktury sprzedaży, dokumencie w rejestrze VAT zakupu, dokumencie korekty w rejestrze VAT sprzedaży, dokumencie w ewidencji dodatkowej kosztów, korekcie dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów.

Poprawiono

 1. Preliminarz płatności. W niektórych sytuacjach po usunięciu filtra z nagłówka kolumny na liście zdarzeń przycisk do Operacji seryjnych pozostawał nieaktywny. Działanie poprawiono.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

 1. Numer rachunku bankowego Płatnika na FZ. Na Fakturze Zakupu, Fakturze Zakupu od Rolnika Ryczałtowego oraz na korektach do tych dokumentów, na zakładce [Kontrahent] w sekcji Domyślny płatnik – umożliwiono wskazanie numeru rachunku bankowego Płatnika, na który ma zostać wykonana płatność (automatycznie podpowiada się konto bankowe oznaczone na karcie kontrahenta jako domyślne).
   • Na korektach zawsze automatycznie ustawiany jest domyślny rachunek bankowy Płatnika (nie jest przenoszone konto bankowe Płatnika z dokumentu korygowanego). Użytkownik ma możliwość ręcznej zmiany na korekcie numeru rachunku bankowego Płatnika.
   • Na fakturach powstałych przez kopiowanie ustawiany jest numer rachunku bankowego Płatnika z dokumentu kopiowanego, pod warunkiem że ten numer aktualnie znajduje się na formularzu Płatnika. Jeśli numer rachunku bankowego Płatnika został usunięty, na skopiowanym dokumencie ustawiany jest domyślny numer rachunku bankowego Płatnika.
   • Na dokumentach w buforze utworzonych przed aktualizacją bazy danych do najnowszej wersji programu, ustawiany jest domyślny rachunek bankowy Płatnika.

Zmiany

 1. Rozmiar okien. Umożliwiliśmy zmniejszenie i dostosowanie wysokości okien list dokumentów handlowo magazynowych do potrzeb Użytkownika.
 2. Poczta Polska, telefon Odbiorcy. Na Zleceniu nadania przesyłki nie jest wymagane uzupełnienie numeru telefonu Odbiorcy.

Poprawiono

 1. Wpłata do Paragonu. Modyfikacja opisu analitycznego nie powoduje usunięcia zapisu kasowo/ bankowego do Paragonu.
 2. Poczta Polska. Na Zleceniu nadania przesyłki, dla Nadawcy w polu Telefon – można podać numer telefonu stacjonarnego bądź komórkowego.
 3. Granica ceny towaru – max rabat. Poprawiono dodawanie pozycji cennika na Fakturę Sprzedaży w sytuacji, kiedy na towarze ustalono granicę ceny – maksymalny rabat, niższy niż rabat domyślny kontrahenta wybranego na FS.
 4. Granica ceny towaru – max rabat. Poprawiono ustawianie rabatu na pozycjach Faktury Sprzedaży w sytuacji, kiedy jeden z towarów ma ustaloną granicę ceny jako maksymalny rabat i operator ma zakaz sprzedaży powyżej maksymalnego rabatu.
 5. Zysk z transakcji dla usług. W sytuacji kiedy na Fakturze Sprzedaży zmieniono koszt usługi, zysk z transakcji wyświetlany z listy Faktur Sprzedaży zawiera koszt usługi z FS.
 6. Korekta ilości do Faktury Sprzedaży. Poprawiono zatwierdzanie korekty ilości do Faktury Sprzedaży w specyficznej sytuacji, kiedy dostawa towaru była wielokrotnie korygowana.
 7. Korekta wartości do Faktury Zakupu. Poprawiono zatwierdzanie korekty wartości do Faktury Zakupu w specyficznej sytuacji, kiedy dostawa towaru była wielokrotnie wydawana z magazynu i korygowana.
 8. Atrybuty towarów. Usunięto komunikat: „Czy wprowadzoną wartość dopisać do atrybutu?” pojawiający się po wyborze na pozycji dokumentu handlowego atrybutu towaru o typie lista i dopisaniu wartości atrybutu identycznej jak istniejąca, ale zawierającej na końcu spację.
 9. Personalizacja, atrybuty pozycji dokumentu. Poprawiono zapis okna Pozycja dokumentu, w sytuacji kiedy dla wartości atrybutu pozycji dokumentu w Personalizacji zaznaczono Wymagalność.
 10. Współpraca z kasami fiskalnymi. Kasy fiskalne Novitus – import paragonów z kasy. Poprawiono działanie importu w zakresie daty pobieranej z kasy fiskalnej, która umieszczana jest w opisie dokumentu.

Handel Plus

Poprawiono

 1. Kolejność cech partii. Na dokumentach przychodowych, w oknie Zasoby (dostępnym po naciśnięciu przycisku Wprowadź partie dostawy), cechy partii towaru wyświetlane są zgodnie z kolejnością ich dodania na karcie towaru.
 

Detal

Zmiany

 1. Współpraca z drukarką fiskalną INNOVA PROFIT EJ. Umożliwiono drukowanie na paragonie fiskalnym formy płatności „Inna” dla sterownika Innova.

Poprawiono

 1. Fiskalizacja paragonu z numerem NIP nabywcy. Poprawiono komunikat informujący Użytkownika, że w przypadku pracy drukarek fiskalnych w trybie on-line, aby na paragonie wydrukował się NIP kontrahenta, kontrahenta należy wybrać przed rozpoczęciem paragonu.
 

Serwis

Zmiany

 1. Rozmiar formularzy. Poszerzono okno formularza Zlecenia serwisowego i formularza Wzorca zlecenia cyklicznego.

Poprawiono

 1. Formularza Zlecenia serwisowego. Poprawiono działanie powiększanie okna formularza Zlecenia serwisowego.
 2. Filtrowanie na zakładce [Części]. Poprawnie działa filtrowanie po kolumnach na zakładce [Części].

CRM i Obieg dokumentów

CRM

Nowości

 1. Lista Oferty handlowej. Na liście dodano operację seryjną, umożliwiającą dodanie/usunięcie szablonu na formularzu oferty handlowej.  Funkcja ta działa dla zaznaczonych na liście ofert handlowych. Dodać lub usunąć szablon można zarówno na formularzach zatwierdzonych jak i tych w buforze.

Poprawiono

 1. Przyspieszono działanie programu podczas filtrowania wg kontrahenta listy Ofert  Handlowych, na których znajduje się duża liczba podmiotów.
 2. Poprawiono działanie personalizacji aktywnego okna  na formularzu oferty handlowej.
 3. Poprawiono aktualizację schematu windykacji po zmianie kontrahenta na dokumencie. W takiej sytuacji na zdarzeniu w preliminarzu płatności ustawiany jest schemat windykacji przypisany do karty kontrahenta.
 4. Poprawiono działanie skrzynki pocztowej obsługującej protokoły szyfrujące TLS 1.2, 1.0 i 1.1.
 5. Przy komunikacji z serwerami pocztowymi sprawdzana jest lista CRL wskazana w certyfikacie serwera.
 

Obieg dokumentów

Nowości

 1. Udostępnij dla OCR. Umożliwiono seryjne udostępnianie plików dla usługi OCR z poziomu listy dokumentów OBD. Funkcja dostępna jest w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy, działa dla zaznaczonych na liście dokumentów. Po zatwierdzeniu operacji, na formularzach dokumentów, na zakładce [Ogólne] w sekcji Archiwum plików zaznaczony zostanie parametr Udostępnij dla usługi OCR dla wszystkich plików posiadających rozszerzenie jpg, jpeg, png, pdf oraz tiff. Funkcja dostępna jest dla operatorów posiadających uprawnienie do udostępniania plików dla usługi OCR.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2020.2.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista, Windows 8 oraz Windows Server 2003, 2008 i 2008 R2.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2020.2.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 28.10.2019. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2020.2.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.
Reinstalacja do najnowszej wersji 2020.2.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2020.0.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2019.3.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.2.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2020.2.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2020.1, 2020 lub 2019.6 Zalecana 2020.2
Comarch e-Sale2020.2
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2020.5.1
Comarch Mobile Zarządzanie2019.0
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2019.5.3
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2019.3 lub wyższa
Comarch ERP Altum2019.5.2
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Nowości i zmiany w wersji 2020.3.1

Księgowość

Księgowość

Nowości

1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2019 wraz z ich wydrukami oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera:
 • PIT-36(27) z załącznikami: PIT/B(17), PIT/O(24), PIT/D(28), PIT/2K(8), PIT/ZG(7), PIT/BR(4), PIT/Z(8), PIT/IP(1), PIT/PM(1), PIT/MIT(2),
 • PIT-36L(16) z załącznikami: PIT/B(17), PIT/O(24), PIT/ZG(7), PIT/BR(4), PIT/Z(8), PIT/IP(1), PIT/PM(1), PIT/MIT(2).
Podczas dodawania deklaracji PIT-36(27), PIT‑36L(16) domyślnie ustawiany jest rok 2019. Użytkownik ma możliwość jego zmiany na rok późniejszy. Jeżeli wybrany zostanie rok 2018 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, iż formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2019. Deklaracja PIT-36(27) Po zaznaczeniu na formularzu deklaracji PIT-36(27) parametru korekta zeznania i wskazaniu w poz. 11 Rodzaj korekty opcji 2. Korekta zeznania, o której mowa w art. 81b par. 1a Ordynacji podatkowej pojawia się komunikat: Jeśli w pozycji 11 zaznaczono kwadrat nr 2, to podatnik powinien wypełnić załącznik ORD-ZU. Jeżeli zaznaczono opcję nr 2 i nie uzupełniono uzasadnienia przyczyn złożenia korekty to nie jest możliwe zatwierdzenie deklaracji PIT-36(27). Użytkownik powinien uzupełnić uzasadnienie na załączniku ORD-ZU lub wskazać w poz. 11 opcję 1. Korekta zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej. Na formularzu deklaracji PIT-36(27) nie ma możliwości równoczesnego zaznaczenia:
 • wybrał metodę ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy oraz poz. rezygnuje ze stosowania metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy (odpowiednio poz. 48 i 50 dla podatnika oraz poz. 49 i 51 dla małżonka),
 • wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 44 ust. 3g ustawy oraz poz. wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy (odpowiednio poz. 54 i 56 dla podatnika oraz poz. 55 i 57 dla małżonka).
Jeżeli dodano zaliczkę kwartalną na PIT-36 za ostatni kwartał danego roku to po przeliczeniu deklaracji PIT-36(27) automatycznie zaznaczana jest poz. 54 wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 44 ust. 3g ustawy. Jeżeli za ostatni miesiąc/kwartał danego roku nie dodano zaliczki to następuje weryfikacja, czy na formularzu kwot indywidualnych zaznaczono parametr Kwoty do zaliczki kwartalnej. Jeżeli został on zaznaczony to poz. 54 na formularzu PIT-36(27) jest automatycznie zaznaczana. Użytkownik ma możliwość odznaczenia tej opcji. Jeżeli w danym roku dodano zaliczki uproszczone na PIT-36 to po przeliczeniu deklaracji PIT-36(27) automatycznie zaznaczana jest poz. 56 wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy. Użytkownik ma możliwość odznaczenia tej opcji. Suma kwot w poz. Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz Przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy (odpowiednio poz. 59 i 61 dla podatnika oraz poz. 60 i 62 dla małżonka) ograniczana jest do kwoty 35 637,67 zł. Limit przysługuje odrębnie podatnikowi oraz odrębnie małżonkowi. Kwota w poz. 225 Obliczony podatek na deklaracji PIT-36(27) liczona jest według wzoru:
 • Dla dochodu <= 85 528 zł: 17,75% podstawy obliczenia podatku – kwota wolna od podatku,
 • Dla dochodu > 85 528 zł: 15 181,22 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 85 528 zł – kwota wolna od podatku.
Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynosi:
 • 1 420 zł: dla podstawy obliczenia podatku <= 8 000 zł,
 • 1 420 zł – kwota obliczona według wzoru: 871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 8 000 zł <= 13 000 zł,
 • 548,30 zł – dla podstawy obliczenia podatku > 13 000 zł <= 85 528 zł,
 • 548,30 zł – kwota obliczona według wzoru: 548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 85 528 zł <= 127 000 zł,
 • jeżeli podstawa obliczenia podatku > 127 000 to kwota zmniejszającej podatek nie jest odejmowana.
Kwota w poz. 181 Dochód zwolniony od podatku na podstawie art.21 ust.1 p.63a ustawy (dla podatnika) na formularzu deklaracji PIT-36(27) pobierana jest z kwot indywidualnych wspólnika. Do poz. 181 nie jest natomiast przenoszona kwota z poz. 30 Dochód z kwalif. Praw niepodlegających opod. stawką 5% zwolniony od podatku –art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z formularza załącznika PIT/IP(1). W związku z tym kwota w poz. 181 podlega edycji przez użytkownika. Do poz. 182 Dochód zwolniony od podatku na podstawie art.21 ust.1 p.63a ustawy (dla małżonka) na formularzu deklaracji PIT-36(27) przenoszona jest kwota z poz. 30 Dochód z kwalif. Praw niepodlegających opod. stawką 5% zwolniony od podatku –art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z formularza załącznika PIT/IP(1). Do poz. Dochód zwolniony od podatku na podstawie art.21 ust.1 p.63b ustawy (odpowiednio poz. 183 dla podatnika oraz poz. 184 dla małżonka) na formularzu deklaracji PIT-36(27) przenoszona jest kwota z poz. 32 Dochód z kwalif. Praw niepodlegających opod. stawką 5% zwolniony od podatku –art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy z formularza załącznika PIT/IP(1). Do poz. Podatek wykazany w załączniku PIT/IP (odpowiednio poz. 361 dla podatnika oraz poz. 362 dla małżonka) na formularzu deklaracji PIT-36(27) przenoszona jest kwota z poz. 34 Obliczony podatek zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy przy zastosowaniu stawki 5% z formularza załącznika PIT/IP(1). Kwota uzupełniona w poz. 24 Dochód z kwalifikowanych praw niepodlegający opodatkowaniu stawką 5% na formularzu załącznika PIT/IP(1) nie jest automatycznie przenoszona do poz. 18. Kwota dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej niepodl. opod. – art. 30ca ust. 3ust. 1 na formularzu załącznika PIT/Z i należy ją uzupełnić ręcznie na załączniku PIT/Z. Na formularzu Informacji o przychodach i kosztach podatnika na zakładkach [Dz. gosp.], [Dz. w SSE], [Najem] dodano kolumnę Strata. Deklaracja PIT-36L(16) Po zaznaczeniu na formularzu deklaracji PIT-36L(16) parametru korekta zeznania i wskazaniu w poz. 7 Rodzaj korekty opcji 2. Korekta zeznania, o której mowa w art. 81b par. 1a Ordynacji podatkowej pojawia się komunikat: Jeśli w pozycji 7 zaznaczono kwadrat nr 2, to podatnik powinien wypełnić załącznik ORD-ZU. Jeżeli zaznaczono opcję nr 2 i nie uzupełniono uzasadnienia przyczyn złożenia korekty to nie jest możliwe zatwierdzenie deklaracji PIT-36L(16). Użytkownik powinien uzupełnić uzasadnienie na załączniku ORD-ZU lub wskazać w poz. 7 opcję 1. Korekta zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej. Nie ma możliwości równoczesnego zaznaczenia:
 • 15 wybrał metodę ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy oraz poz. 16 rezygnuje ze stosowania metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy,
 • 18 wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 44 ust. 3g ustawy oraz poz. 19 wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy.
Jeżeli dodano zaliczkę kwartalną na PIT-36L za ostatni kwartał danego roku to po przeliczeniu deklaracji PIT-36L(16) automatycznie zaznaczana jest poz. 18 wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 44 ust. 3g ustawy. Jeżeli za ostatni miesiąc/kwartał danego roku nie dodano zaliczki to następuje weryfikacja, czy na formularzu kwot indywidualnych zaznaczono parametr Kwoty do zaliczki kwartalnej. Jeżeli został on zaznaczony to poz. 18 na formularzu PIT-36L(16) jest automatycznie zaznaczana. Użytkownik ma możliwość odznaczenia tej opcji. Jeżeli w danym roku dodano zaliczki uproszczone to po przeliczeniu deklaracji PIT-36L(16) automatycznie zaznaczana jest poz. 19 wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy. Użytkownik ma możliwość odznaczenia tej opcji. Do poz. 30 Dochód zwolniony od podatku na podstawie art.21 ust.1 p.63b ustawy na formularzu deklaracji PIT-36L(16) przenoszona jest kwota z poz. 32 Dochód z kwalif. Praw niepodlegających opod. stawką 5% zwolniony od podatku –art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy z formularza załącznika PIT/IP(1). Do poz. 118 Podatek wykazany w załączniku PIT/IP na formularzu deklaracji PIT-36L(16) przenoszona jest kwota z poz. 34 Obliczony podatek zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy przy zastosowaniu stawki 5% z formularza załącznika PIT/IP(1). Na formularzu deklaracji PIT-36L(16) na zakładce [Dz. gospod.] dodano kolumnę Strata. Deklaracja PIT-36(27) oraz PIT-36L(16) Dodano możliwość wyliczenia deklaracji PIT-36(27) oraz PIT‑36L(16) po zmianie na formularzu kwot indywidualnych wspólnika udziałów w ciągu miesiąca.
Uwaga
W przypadku zmiany udziałów w ciągu miesiąca, przed wyliczeniem deklaracji rocznej PIT-36(27)/PIT-36L(16) należy uzupełnić kwoty indywidualne wspólnika za wszystkie miesiące danego roku.
Uwaga
W celu wyliczenia kwartalnej zaliczki na PIT-36/PIT-36L oraz deklaracji rocznej PIT-36/PIT-36L zalecane jest uzupełnienie kwot indywidualnych wspólnika za wszystkie trzy miesiące danego kwartału. Udziały za wszystkie trzy miesiące danego kwartału należy uzupełnić również w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie kwartału. Przykładowo, podatnik rozpoczynający działalność w lutym i rozliczający się kwartalnie powinien dodać również kwoty indywidualne za miesiąc styczeń wraz z udziałem: 0/100.
Uwaga
W przypadku gdy na kwotach deklaracji właściciel ma podpiętą bazę danych i uzupełniony np. tylko jeden miesiąc udziałów to licząc zaliczkę lub deklaracje roczną tworzą się zapisy kwot za brakujące miesiące. Udziały te dodawane są za miesiące, w których są kwoty przychodów lub kosztów w podpiętej bazie. Kwoty te są kopią kwot deklaracji wspólnika z poprzednich miesięcy, czyli kopiowane są nie tylko udziały w działalnościach ale również składki, odliczenia, itp.
2. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej PIT-36(27)/PIT-36L(16) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2019, wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera.  

Zmiany

1. Ewidencja ryczałtowa. Deklaracja PIT-28(22). Do pliku xml przenoszona jest kwota z poz. 19 Wydatki na cele rehabilitacyjne z załącznika PIT/O(24). Jeżeli użytkownik uzupełnił poz. 19 na załączniku PIT/O(24) to powinien wysłać ponownie deklarację PIT-28(22), ponieważ zmieniła się wersja schemy. 2. Rejestry VAT. OCR. Podczas kopiowania dokumentu dodanego za pomocą usługi Comarch OCR skan nie jest dołączany jeżeli na kopiowanym dokumencie widnieje jeden z atrybutów: OCR, NUMER_STRONY, OBRACANIE, OBRACANIE_ILOŚĆ_STR.

Poprawiono

1. Księgowość. Kwoty indywidualne. Poprawiono przenoszenie zmiennych udziałów wspólnika na przełomie roku.  

Aktualizacja w dniu 25 lutego 2020 r.

1. Księgowość. Dodano możliwość wysyłki deklaracji PIT-36(27) oraz PIT-36L(16) do systemu e-Deklaracje.

Aktualizacja w dniu 6 marca 2020 r.

1. Księgowość. Deklaracja PIT-36(27) oraz PIT-36L(16). Załącznik PIT/B(17). Kwoty uzupełnione w sekcji D.2 KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE/ZMNIEJSZAJĄCE STRATĘ Z DZIAŁLNOŚCI na formularzu załącznika PIT/B(17) przenoszone są do pliku xml również w przypadku, gdy na formularzu załącznika PIT/B(17) nie uzupełniono kwoty w poz. 26  Kwota dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej niepodl. opodatkowaniu – art. 30ca ust. 1 ustawy, tj. wg stawki 5%. Jeżeli użytkownik uzupełnił kwoty w sekcji D.2 bez uzupełnienia kwoty w poz. 26 na załączniku PIT/B to powinien wysłać korektę deklaracji PIT-36(27)/PIT-36L(16). 2. Księgowość. Deklaracja PIT-36(27). Załącznik PIT/Z(8). Kwoty uzupełnione w sekcji B.4 KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE DOCHÓD / ZMNIEJSZAJĄCE STRATĘ Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBJĘTEJ ZWOLNIENIEM NA PODSTAWIE ART. 44 UST. 7A USTAWY (w zł i gr) na formularzu załącznika PIT/Z(8) przenoszone są do pliku xml również w przypadku, gdy na formularzu załącznika PIT/Z(8) nie uzupełniono kwoty w poz. 18 Kwota dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej niepodl. opod. – art. 30ca ust. 1. Jeżeli użytkownik uzupełnił kwoty w sekcji B.4 bez uzupełnienia kwoty w poz. 18 na załączniku PIT/Z(8) to powinien wysłać korektę deklaracji PIT-36(27).

Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia Wartości obowiązujące od 1.03.2020r.: - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 5198,58 zł. - Minimalna stawka uczniów I roku: 259,93 zł. - Minimalna stawka uczniów II roku: 311,91 zł. - Minimalna stawka uczniów III roku: 363,90 zł. - Młodociany – przyuczenie: 207,94 zł Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r. (M.P 2020, poz. 171) 2. Formularz danych właściciela. Na zakładce [Ubezpieczenie (etat)] dodano sekcję 'Forma opodatkowania oraz przychód i dochód za poprzedni rok', w której Użytkownik może odnotować informacje o formie opodatkowania obowiązującej właściciela w ubiegłym roku kalendarzowym (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub opodatkowanie na zasadach ogólnych) oraz przychodzie i dochodzie osiągniętym przez niego w okresie korzystania z danej formy. Podane wartości będą wykazane na deklaracji ZUS DRA cz. II oraz ZUS RCA cz. II. Sekcja jest aktywna, gdy właściciel ma wprowadzony kod ubezpieczeniowy 0590 lub 0592. 3. Wprowadzono przypomnienie o konieczności odnotowywania zmian dotyczących PPK przez aktualizację zapisu pracownika. W przypadku gdy Użytkownik uzupełni/zmieni dane dotyczące PPK na zakładce 7.PPK/Dodatkowe na formularzu pracownika poprzez edycję formularza, a nie za pomocą aktualizacji zapisu podczas zapisu kartoteki pojawi się odpowiedni komunikat z dwoma dostępnymi opcjami. Użytkownik wprowadzone zmiany będzie mógł zapisać jako nowy zapis historyczny obowiązujący od wskazanego dnia lub w edytowanym zapisie pracownika. W przypadku wybrania opcji dodania nowego zapisu historycznego podana data, od kiedy zmiana ma być wprowadzona musi mieścić się w okresie obowiązywania edytowanego zapisu pracownika.

Zmiany

1. Parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawi składek z bieżącej wypłaty'. W nowych bazach parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty' dostępny w [Konfiguracja / Firma/ Parametry] domyślnie nie będzie zaznaczony. Podczas konwersji bazy danych z wersji 2020.1.2 lub 2020.2 ustawienie parametru nie będzie zmienione. Podczas konwersji z wersji wcześniejszej niż 2020.1.2 parametr domyślnie nie będzie zaznaczony.

Poprawiono

1. Kalendarz Nie(obecności). W przypadku gdy pracownik miał wprowadzone kilka wejść w tym samym dniu usunięcie jednego z nich nie powodowało renumeracji. Poprawiono.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

1. Nowa matryca stawek VAT. Na mocy ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 01.04.2020 r. będzie obowiązywać nowa matryca stawek VAT oparta na tzw. nomenklaturze scalonej (CN) albo Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz aktualna Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług. W programie Comarch ERP Optima wprowadzono szereg ułatwień w tym zakresie. Umożliwiono:
  • automatyczne przypisanie do towarów kodów CN na podstawie numerów PKWiU 2015 (kody CN, których nie ma w programie, zostaną dopisane do listy kodów CN).
  • przypisanie do kodów CN stawki VAT.
  • zaktualizowanie stawek VAT towarów w oparciu o stawki VAT przypisane do kodów CN.
Przypisanie do towarów kodów CN na podstawie numerów PKWiU 2015
W menu Ogólne/ Cennik, na górnej wstążce programu pod ikoną Funkcje dodatkowe/ Karty cennikowe dodana została możliwość przypisania do towarów kodów CN (zgodnych z nową nomenklaturą) na podstawie numerów PKWiU 2015:

Cennik/ Funkcje dodatkowe/ Przypisanie kodów CN na podstawie PKWiU 2015

Uwaga
Funkcja Przypisanie kodów CN na podstawie PKWiU 2015 jest aktywna po zalogowaniu na moduł Comarch ERP Optima Handel/ Handel Plus.

Funkcja - Przypisanie kodów CN na podstawie PKWiU 2015

 • Funkcja jest wykonywana dla wszystkich pozycji cennikowych o typie towar.
 • Po jej wywołaniu do towarów, na podstawie przypisanych do nich numerów PKWiU 2015, zostaną nadane kody CN (zgodnie z kluczem powiązań Głównego Urzędu Statystycznego: PKWiU2015 – CN https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html):
  • kody CN, których nie ma w programie, zostaną automatycznie dopisane do listy kodów CN wraz z przypisanym do nich Opisem (menu Ogólne/ Inne/ Kody CN).
Uwaga
Jeśli numer PKWiU 2015 posiada wiele kodów CN, do towaru zostanie automatycznie przypisany pierwszy kod CN. Użytkownik musi zweryfikować poprawność przypisania takiego kodu CN do towaru.
  • Operacja przypisania kodów CN jest nieodwracalna. Aby mieć wgląd do danych sprzed konwersji, przez rozpoczęciem należy wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych.
  • Kody CN nie zostaną uzupełnione dla towarów, które posiadają numery PKWiU niezgodne z nomenklaturą 2015.
 • Po zakończeniu procesu, w Raporcie konwersji przedstawione zostaną wyniki operacji z podziałem na pozycje cennika, dla których:
  • kod PKWiU nie został rozpoznany.
  • należy zweryfikować kod CN (kod CN został uzupełniony na karcie towaru, ale jest niezgodny z nową matrycą kodów CN lub dla PKWiU 2015 jest przypisanych wiele kodów CN),
  • nie napotkano problemów podczas ustawiania kodu CN.

W związku z wprowadzonymi zmianami, w menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby dodano kolumnę Kod CN.

Uwaga
Funkcja Przypisanie kodów CN na podstawie PKWiU 2015 jest niedostępna dla operatora mającego zakaz dodawania kodów CN (karta operatora, zakładka [Blokady dostępu] – procedura Formularz kodów CN).
Stawki VAT dla kodów CN

Dla kodu CN dodano możliwość przypisania stawki VAT z poziomu formularza:

Bądź z listy kodów CN, dla zaznaczonych pozycji – poprzez operacje seryjne:

W oknie Ustaw stawkę VAT dla kodów CN należy wybrać Stawkę VAT, funkcja zostanie wykonana po naciśnięciu przycisku  - Wykonaj.

Ustawienie pustej wartości w polu wyboru stawki VAT będzie skutkowało usunięciem stawki VAT z kodów CN.

Na liście kodów CN dodano kolumnę Stawka VAT.

W związku z wprowadzonymi zmianami, powiększono formularz Kodu CN oraz okno Lista kodów CN towarów.

Stawki VAT towarów na podstawie stawek VAT kodów CN
Podczas dodawania nowej pozycji cennika, po uzupełnieniu kodu CN, do towaru zostanie przypisana stawka VAT sprzedaży i zakupu zgodna ze stawką VAT kodu CN. Na liście towarów w menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby, w operacji seryjnej Zmiana stawki VAT dodano możliwość aktualizacji stawek VAT towarów na podstawie stawek VAT przypisanych do kodów CN: Operacja seryjna działa dla pozycji zaznaczonych na liście. Po jej wykonaniu za pomocą przycisku , stawki VAT towarów zostaną zaktualizowane zgodnie ze stawką VAT przypisaną do kodów CN. 2. SENT. Zgłoszenia dla obrotu olejami opałowymi. W związku z ustawą z 19 lipca 2019 o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów  oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2019 r w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi, w wersji 2020.3.1. umożliwiliśmy wysłanie zgłoszenia SENT dla olejów opałowych przeznaczonych do urządzeń grzewczych, nieobjętych zwolnieniem z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.
Konfiguracja – adresy nadawcze
Na formularzu adresu nadawczego, dostępnego z poziomu menu Start/Konfiguracja/ Firma/Handel/SENT lub  Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze, dodano sekcję Urządzenia grzewcze, w której można uzupełnić wartość dla pola Numer identyfikacyjny miejsca lub Numer identyfikacyjny urządzeń grzewczych (niestacjonarnych). Nie ma możliwości wypełnienia obu pól jednocześnie. Uzupełnienie jednego pola wyszarza drugie. Dane są wykorzystywane na formularzu zgłoszenia SENT o typie paliwa opałowe dla podmiotu odbierającego.
Formularz kontrahenta – Id SISC
Na formularzu kontrahenta na zakładce Ogólne pod polem EAN dodaliśmy nowe pole Id SISC, w którym można uzupełnić wartość 17-znakowego numeru identyfikacyjnego. Pole widoczne jest zawsze, niezależnie od tego, czy w menu Start/Konfiguracja/ Firma/Handel/SENT jest zaznaczony parametr SENT. Wartość tego pola przenoszona jest na formularz zgłoszenia SENT.
Formularz zgłoszenia SENT
 • Rodzaj zgłoszenia
Na formularzu zgłoszenia SENT dodaliśmy pole wyboru Typ zgłoszenia przewozu towaru. Użytkownik może wybrać jedną z dwóch opcji:
 • Towary z wyłączeniem paliw opałowych i gazu LPG
 • Paliwa opałowe przeznaczone do urządzeń grzewczych
Domyślnie na nowo tworzonych zgłoszeniach podpowiadana jest pierwsza opcja. Będzie ona również widoczna na zgłoszeniach wprowadzonych w wersjach wcześniejszych. W zależności od wyboru, generowane jest odpowiednie zgłoszenie SENT. Dodanie pozycji na zgłoszenie SENT powoduje dezaktywację pola. Wybór można zmienić tylko jeśli usuniemy pozycje zgłoszenia.
 • Id SISC
Dla wszystkich typów zgłoszeń, w danych podmiotu dodaliśmy nowe pole Id SISC, widoczne pod polem Kod kraju ISO. Dane przenoszone są z formularza kontrahenta, ale można też uzupełnić je bezpośrednio na formularzu zgłoszenia SENT.
 • Towary z wyłączeniem paliw opałowych i gazu LPG
W sekcji Podmiot odbierający – dla podmiotu wysyłającego (lub odpowiednio w sekcji Nadawca dla podmiotu odbierającego) dodaliśmy opcję wyboru rodzaju identyfikatora. Pole wyboru Rodzaj identyfikatora widoczne jest przed numerem NIP. Wybór możliwy jest spośród wartości:
 • NIP
 • VAT UE
 • Inny
Jeśli wybrano rodzaj Inny, wówczas nie jest sprawdzana poprawność wartości wprowadzonej w polu z identyfikatorem. Jeśli wybrano rodzaj NIP lub VAT UE, wówczas dla przedrostka unijnego PL lub pustego, będzie sprawdzana poprawność wprowadzonego numeru. Dla pozostałych przedrostków unijnych, pole nie jest walidowane. Jeżeli zgłoszenie SENT tworzone jest poprzez przekształcenie dokumentu FA, WZ, FZ, PZ, wówczas jeśli NIP kontrahenta ma przedrostek unijny inny niż PL, rodzaj identyfikatora zostanie automatycznie ustawiony jako VAT UE. Sekcja Towar: Na zgłoszeniu można wskazać wszystkie kody CN, które na formularzu na zakładce SENT mają zaznaczony parametr SENT, z wyjątkiem dwóch kodów:
 • 0004 – dotyczący paliw opałowych
 • 2711 – dotyczący gazów propan, butan lub mieszaniny propanu-butanu
 
 • Paliwa opałowe przeznaczone do urządzeń grzewczych
Jest to nowy typ zgłoszenia dostępny od wersji 2020.3.1. W wyniku zmian w przepisach, systemem monitorowania objęte zostały objęte zarówno podmioty gospodarcze, jak też osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Osoba fizyczna, będąca „zużywającym podmiotem olejowym” może upoważnić dowolną inną osobę (w szczególności sprzedawcę) do rejestracji zgłoszenia w jej imieniu. Z obowiązku rejestracji wyłączone są podmioty nabywające oleje opałowe w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 30 kg lub ich objętość nie przekracza 30 litrów i w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów, w przypadku nabycia tych wyrobów od pośredniczącego podmiotu olejowego dokonującego ich sprzedaży detalicznej. Przewóz i obrót olejami opałowymi w powyżej wskazanych ilościach nie podlega systemowi monitorowania (art. 3 ust 5a ustawy SENT). Ze względu na konieczność uwzględnienia osób fizycznych, w imieniu których generowane może być zgłoszenie SENT, w sekcji Podmiot odbierający, dla podmiotu wysyłającego dodaliśmy opcję wyboru rodzaju identyfikatora. Pole wyboru Rodzaj identyfikatora widoczne jest przed numerem NIP. Wybór możliwy jest spośród wartości:
 • NIP
 • PESEL
 • Dowód osobisty
 • Paszport
 • Karta stałego pobytu
 • Prawo jazdy
Jeśli wybrano rodzaj NIP, wówczas dla przedrostka unijnego PL lub pustego, będzie sprawdzana poprawność wprowadzonego numeru. Dla pozostałych przedrostków unijnych, pole nie jest walidowane. Dla rodzajów innych niż NIP nie jest sprawdzana poprawność wartości wprowadzonej w polu z identyfikatorem. Dla podmiotu odbierającego w sekcji Nadawca wybór rodzaju identyfikatora jest taki, jak dla towarów z wyłączeniem paliw opałowych i gazu LPG, czyli:
 • NIP
 • VAT UE
 • Inny
Sekcja Towar: Na zgłoszeniu można wybrać tylko jedną pozycję o kodzie CN 0004 (paliwa opałowe). Nie ma możliwości dodania większej ilości pozycji.
Zgłoszenie tworzone przez podmiot wysyłający
Oświadczenia: Na zakładce Ogólne zgłoszenia SENT, pod listą towarów, dla zgłoszeń dotyczących paliw opałowych widoczne są dwie opcje do zaznaczenia:
 • Informuję, że jestem pośredniczącym podmiotem olejowym
Zgłoszenia może dokonać jedynie pośredniczący podmiot olejowy, dlatego zaznaczenie tego parametru jest obowiązkowe. Parametr domyślnie jest zaznaczony na nowo tworzonych zgłoszeniach SENT.
 • Oświadczam, że dostawa jest realizowana w ramach umowy
Po ustawieniu kursora myszy nad tym polem, pojawia się szczegółowy opis: Oświadczam, że dostawa jest realizowana w ramach umowy, o której mowa w art. 89 ust. 5e albo 5f ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Po zaznaczeniu tego parametru, aktywowane jest pole Nr umowy, którego uzupełnienie jest obowiązkowe dla dostaw tego typu, realizowanych w ramach umowy.
Zgłoszenie tworzone przez podmiot odbierający
Oświadczenia: Na zakładce Ogólne zgłoszenia SENT, pod listą towarów, dla zgłoszeń dotyczących paliw opałowych widoczne są dwie opcje do zaznaczenia:
 • Informuję, że jestem zużywającym podmiotem olejowym
Po ustawieniu kursora myszy nad tym polem, pojawia się szczegółowy opis:  Informuję, że jestem zużywającym podmiotem olejowym i „Oświadczam, że przywożone wyroby zużyję do celów opałowych. Za zmianę przeznaczenia przywożonych wyrobów i przez to narażenie na uszczuplenie podatku akcyzowego grozi odpowiedzialność przewidziana w art. 73a Kodeksu karnego skarbowego.”
 • Informuję, że jestem pośredniczącym podmiotem olejowym
Po ustawieniu kursora myszy nad tym polem, pojawia się szczegółowy opis: Informuję, że jestem pośredniczącym podmiotem olejowym iOświadczam, że przywożone wyroby sprzedam z przeznaczeniem do celów opałowych. Za zmianę przeznaczenia przywożonych wyrobów i przez to narażenie na uszczuplenie podatku akcyzowego grozi odpowiedzialność przewidziana w art. 73a Kodeksu karnego skarbowego.” Co najmniej jedno z dwóch powyższych oświadczeń powinno być zaznaczone. W przypadku braku zaznaczenia, nie będzie możliwa wysyłka zgłoszenia SENT. Miejsce dostawy Zużywający podmiot olejowy (ZPO) powinien uzupełnić zgłoszenie o nowe dane – numer identyfikacyjny miejsca, w którym znajduje się urządzenie grzewcze (w przypadku urządzeń stacjonarnych) albo numer identyfikacyjny urządzeń (w przypadku urządzeń niestacjonarnych). W sekcji Miejsce dostawy, pod szerokością i długością geograficzną dodaliśmy dwa nowe pola:
 • ident. miejsca (numer identyfikacyjny miejsca)
 • ident. urządzeń (numery identyfikacyjne urządzeń grzewczych niestacjonarnych – w polu tym można wprowadzić maksymalnie 10 numerów identyfikacyjnych urządzeń oddzielonych przecinkami bez spacji)
Możliwe jest uzupełnienie tylko jednego z tych pól. Wartość powyższych numerów identyfikacyjnych może być przeniesiona z formularza adresu nadawczego, zdefiniowanego w menu Start/Konfiguracja/ Handel/ SENT. Jeżeli Użytkownik uzupełni na zgłoszeniu pole Nr. ident. miejsca, wówczas nie jest obowiązkowe uzupełnienie długości i szerokości geograficznej. Uzupełnienie numerów identyfikacyjnych miejsca i urządzenia nie jest obowiązkowe dla pośredniczących podmiotów olejowych (PPO). Potwierdzenie odbioru towaru Na formularzu zamknięcia zgłoszenia podmiotu odbierającego dla paliw opałowych przeznaczonych do urządzeń grzewczych, który pojawia się po wybraniu na formularzu zgłoszenia funkcji Zamknięcie zgłoszenia (SENT_203), dodaliśmy dwa nowe pola: Kod transakcyjny, w którym należy wprowadzić jednorazowy kod uwierzytelniający, generowany za pośrednictwem PUESC, umożliwiający podmiotowi odbierającemu potwierdzenie odbioru paliwa opałowego Dostarczona masa brutto lub objętość towaru, gdzie należy wpisać rzeczywistą ilość dostarczonego towaru.

Zamknięcie zgłoszenia. Paliwa opałowe przeznaczone do urządzeń grzewczych. Podmiot odbierający.

 • Stawka VAT z formularza kodu CN

Jeśli na formularzu kodu CN uzupełniono stawkę VAT, wówczas zostanie ona przeniesiona na zgłoszenie SENT tworzone ręcznie (nie poprzez przekształcenie z dokumentu).

 • Zgłoszenia tworzone z przekształcenia dokumentów FS, WZ, FZ, PZ
Jeżeli na dokumencie, do którego generowane jest zgłoszenie SENT, znajduje się towar zakwalifikowany do SENT:
 • z kodem CN 0004, wówczas na podstawie tego dokumentu utworzone zostanie zgłoszenie o typie Paliwa opałowe przeznaczone do urządzeń grzewczych,
 • z kodem CN 2711, wówczas zgłoszenie nie będzie generowane,
 • z innymi kodami CN, podlegającymi monitorowaniu drogowemu przewozów, wówczas utworzone zostanie zgłoszenie o typie Towary z wyłączeniem paliw opałowych i gazu LPG
W przypadku kiedy na jednym dokumencie znajdzie się towar z kodem CN 0004 oraz inne towary podlegające SENT (z wyłączeniem towarów o kodzie CN 2711), wówczas utworzone zostanie odrębne zgłoszenie dla paliw i odrębne dla pozostałych towarów.
 • Dokument zastępujący zgłoszenie, awaryjne zgłoszenie
W przypadku awarii/ niedostępności systemu SENT przy wysyłaniu zgłoszenia z poziomu formularza generowany jest komunikat: Wystąpił błąd podczas wysyłania dokumentu na serwer PUESC. W przypadku, gdy wszystkie kanały komunikacyjne z platformą PUESC są niedostępne należy wysłać zgłoszenie awaryjne na adres mailowy awaria.sent@mf.gov.pl. Zgłoszenie przewozu towaru należy przesłać poprzez wiadomość e-mail na adres awaria.sent@mf.gov.pl. W załączniku należy umieścić dokument zastępujący zgłoszenie w formacie PDF lub XML zgodny ze specyfikacją techniczną.
 • Wydruki

Na wydruki zgłoszenia przewozu towarów przenoszony jest numer Id SISC, numer identyfikacyjny miejsca, numery identyfikacyjne urządzeń oraz zaznaczenia oświadczeń dla zgłoszeń o typie Paliwa opałowe przeznaczone do urządzeń grzewczych.

Pozostałe nowości

1. Kolejność składników receptury towaru złożonego. Umożliwiono zmianę kolejności składników receptury towaru złożonego z poziomu okna Formularz receptury oraz z poziomu dokumentu Przyjęcie Wewnętrzne Produktu/ Pozycja dokumentu – zakładka [Receptura] metodą „przeciągnij i upuść” – należy wcisnąć lewy przycisk myszy na wybranej pozycji i trzymając wciśnięty przycisk przesunąć myszą kursor do wybranego miejsca. Dla formularza receptury dodano wydruk Lista receptur/ Wzór standard 3, na który przenoszone są pozycje zgodnie z kolejnością ustaloną w oknie receptury. Na dokument Rozchodu Wewnętrznego Składników przenoszone są pozycje zgodnie z ich kolejnością na PWP.  

Współpraca z Comarch EDI

Zmiany

1. Awizo wysyłki do LEROY MERLIN. Dostosowano typy opakowań do nowej struktury.  

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Zmiany

 1. SQL Server 2019. Umożliwiono współpracę Comarch ERP Optima z silnikiem baz danych Microsoft SQL Server 2019.
 2. Firma – dostępność w Comarch PPK. Na formatce Firma w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Bazy danych dodany został parametr Dostępna w aplikacji Comarch PPK. Po jego zaznaczeniu aplikacja Comarch PPK może pobierać dane z tej bazy. Parametr jest domyślnie zaznaczony. Na liście baz w Konfiguracji Programu dodana została kolumna Dostępna w PPK.
 3. Formularz operatora. Na formularzu operatora na zakładce [Parametry cd] w sekcja Operator używa Analizy BI – usunięte zostało pole Konto Gmail. Pole nie było już wykorzystywane w programie.
 4. Uproszczony formularz danych kadrowych pracownika. Umożliwiono dodanie zdjęcia na uproszczonym formularzu pracownika.
 5. Otwieranie wyeksportowanych plików. W Optimie w Chmurze w menu Widok dodany został parametr Otwieranie wyeksportowanych plików – taki sam jak funkcjonujący w wersji stacjonarnej programu. Dla parametru można wybrać jedną z trzech opcji:
 • Otwieraj – plik po wyeksportowaniu zawsze będzie otwierany,
 • Nie otwieraj – plik nie będzie nigdy otwierany,
 • Pytaj – po zapisaniu pliku będzie pojawiać się pytanie "Czy otworzyć wyeksportowany plik?".

Kasa/Bank

Poprawiono

 1. WebService i aktualizacja stanów. Operacja seryjna Aktualizuj stany przelewów nie działała dla przelewów MPP. Poprawiono.
 2. WebService i przelewy zbiorcze.W specyficznych sytuacjach przy eksporcie do banku dużej ilości przelewów, gdy zaznaczono parametr: Przelewy zbiorczo wg podmiotów oraz Wysyłaj przelewy w jednym pliku pojawiał się komunikat: Aktualna sesja została zakończona. Dalej wprowadzane dane nie zostaną zapisane. Zanim wykonasz operację ponownie, zamknij wszystkie okna. Działanie poprawiono.
 3. Magazyn walut – zakładka Obroty. W kolumnach z kwotami poprawiono wyświetlanie podsumowania.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2020.3.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista, Windows 8 oraz Windows Server 2003, 2008 i 2008 R2.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2020.3.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 28.10.2019. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2020.3.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2020.3.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2020.3.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2019.3.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2020.3.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2020.1, 2020 lub 2019.6 Zalecana 2020.2
Comarch e-Sale2020.2
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2020.5.1
Comarch Mobile Zarządzanie2019.0
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2019.5.3
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2019.3 lub wyższa
Comarch ERP Altum2019.5.2
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

CRM

CRM

Nowości

1. Na formularzu kontaktu na zakładce Atrybuty i Pliki umożliwiono wskazywanie plików z Comarch IBARD.

Nowości i zmiany w wersji 2020.4.1

Ogólne

Ogólne

Nowości

1. Nowy plik JPK_V7. Ministerstwo Finansów wprowadza nowy rodzaj pliku JPK. Są to pliki JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych oraz JPK_V7K dla rozliczeń kwartalnych. Pliki te zawierają część deklaracyjną (na wzór deklaracji VAT-7) oraz ewidencyjną (na wzór pliku JPK_VAT). Nowy rodzaj pliku JPK zastępuje więc zarówno plik JPK_VAT jak i deklarację VAT-7. W przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, za pierwszy i drugi miesiąc kwartału będą oni składali tylko część ewidencyjną, a po upływie trzeciego miesiąca - część deklaracyjną rozliczającą podatek VAT za dany kwartał oraz część ewidencyjną za trzeci kwartał. Duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do rozliczania podatku VAT za pomocą nowych struktur JPK_V7(M) lub JPK_V7(K) od kwietnia 2020 r. Pozostałe przedsiębiorstwa są zobligowane do składania ich od lipca 2020 roku, chociaż mogą one również składać nowy plik JKP_V7 w miejsce deklaracji VAT-7 i dotychczasowego JPK_VAT wcześniej niż od lipca 2020. Warto zaznaczyć, że jeżeli podatnik raz złoży nowy plik JPK_V7, wówczas nie może powrócić do wcześniejszego sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Od rozliczenia za lipiec 2020 nowy plik JPK_V7 zacznie obowiązywać wszystkich podatników, natomiast korekty plików JPK_VAT(3) za okresy wcześniejsze nadal mają być składane w dotychczasowej strukturze. Struktura plików JPK_V7M i JPK_V7K została rozbudowana względem pliku JPK_VAT o dodatkowe informacje, które mają być przesyłane dla każdej faktury. Dlatego też istotne jest aby firmy, które będą chciały od rozliczenia za kwiecień 2020 składać nowy plik JPK, zaczęły opisywać przyjmowane oraz wydawane dokumenty już od 01.04.2020 dodatkowymi informacjami. Są to: kod kraju kontrahenta, kod towarowy, procedura i typ dokumentu. Ministerstwo Finansów zdefiniowało listę kodów towarowych, które mają być wysyłane w pliku JPK_V7M/7K dla dokumentu, na którym zarejestrowano sprzedaż danego rodzaju:
 • GTU_01 – dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
 • GTU_02 – dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy
 • GTU_03 – dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
 • GTU_04 – dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
 • GTU_05 – dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy
 • GTU_06 – dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy
 • GTU_07 – dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10
 • GTU_08 – dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
 • GTU_09 – dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)
 • GTU_10 – dostawa budynków, budowli i gruntów
 • GTU_11 – świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)
 • GTU_12 – świadczenia usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
 • GTU_13 – świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1
Procedury, podobnie jak kody towarowe, opisują dodatkowo dokument wysyłany w nowym pliku JPK. Nie są jednak ściśle powiązane z towarem. Są podzielone na procedury dla dokumentów sprzedaży i zakupu. Procedury dla sprzedaży:
 • SW – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
 • EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy
 • TP – istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
 • TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
 • TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
 • MR_T – świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
 • MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
 • I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
 • I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
 • B_SPV – transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
 • B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
 • B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
 • MPP – transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
Procedury dla zakupu:
 • IMP – podatek naliczony z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanych zgodnie z art. 33a ustawy
 • MPP – transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
Oprócz wspomnianych kodów towarowych oraz procedur, do opisu transakcji na potrzeby pliku JPK_V7 służą typy dokumentów. Dostępne typy dokumentów dla sprzedaży to:
 • RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
 • WEW – dokument wewnętrzny
 • FP – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy
Dla zakupu dostępne są typy:
 • VAT_RR – faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy
 • WEW – dokument wewnętrzny
MK – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy. 2. Zmiany związane z JPK_V7. W Comarch ERP Optima wprowadzono zmiany związane z nowym rodzajem pliku JPK_V7. Struktura tych plików została rozbudowana względem pliku JPK_VAT o dodatkowe informacje dotyczące każdego dokumentu. Nowymi wymaganymi informacjami są:
 • kod kraju kontrahenta,
 • kod towarowy,
 • procedura,
 • typ dokumentu.
Dlatego też aby umożliwić opisywanie dokumentów nowymi danymi na potrzeby pliku JPK_V7, wprowadzono niezbędne zmiany w programie.

Dostosowanie danych słownikowych do sporządzania plików JPK_V7

Formularz kontrahenta

Na karcie kontrahenta na zakładce [Ogólne] rozwijalną listę kodów krajów przed numerem NIP, zawierającą dotychczas wyłącznie kraje należące do Unii Europejskiej, poszerzono o pozostałe kraje. Aby zapewnić zgodność listy kodów krajów z wymaganiami pliku JPK_V7, zastosowano listę wg ISO 3166 uzupełnioną o kody 5 krajów:
 • SX – Wyspa Sint Maarten(część holenderska),
 • BQ – Bonaire, Sint Eustatius i Saba,
 • SS – Sudan Południowy,
 • CW – Curacao,
 • GR – Grecja.
Dla ułatwienia wyboru właściwego prefiksu, rozwijalna lista obok kodów zawiera również kolumnę z nazwą kraju. 5 najczęściej wybieranych prefiksów krajów wyświetlanych jest początku listy pogrubioną czcionką, bezpośrednio pod wierszem z pustym prefiksem. Ustawienia są zapamiętywane dla każdego Operatora i każdej bazy firmowej. Opisana powyżej zaktualizowana lista krajów, oprócz karty kontrahenta, dostępna jest również na:
 • operacji seryjnej Zmień status dostępnej na liście kontrahentów
 • dokumencie w Rejestrze VAT- zakładka [Kontrahent],
 • dokumencie w Ewidencji dodatkowej- zakładka [Kontrahent],
 • na formularzach dokumentów handlowych – zakładka [Kontrahent].
Po wyborze na karcie kontrahenta prefiksu kraju przed numerem NIP, automatycznie na tej podstawie uzupełniane jest pole Kraj oraz pole Kraj ISO w sekcji Dane teleadresowe. Jeżeli wybrany zostanie Prefiks PL lub pusty prefiks – na zakładce [Handlowe] ustawiony zostanie status kontrahenta: Krajowy. Jeżeli wybrany zostanie prefiks któregoś z krajów UE – ustawiony zostanie status: Wewnątrzunijny, natomiast po wyborze prefiksu innego kraju niż należącego do UE – kontrahent otrzyma status: Pozaunijny. W przypadku zmiany statusu kontrahenta program pilnuje aby wybrany był odpowiedni prefiks kraju. Dla statusu Krajowy oraz Podatnikiem jest nabywca powinien zostać wybrany prefiks PL bądź pusty. Dla statusu Wewnątrzunijny, Wewnątrzunijny trójstronny oraz Wewnątrzunijny – Podatnikiem jest nabywca wymagany jest prefiks kraju należącego do UE. W przypadku statusu Pozaunijny, Pozaunijny (zwroty VAT), Poza terytorium kraju, Poza terytorium kraju (stawka NP) oraz Pozaunijny – Podatnikiem jest nabywca powinien zostać wybrany prefiks kraju spoza UE. Przy próbie zapisu karty ze statusem kontrahenta niezgodnym z wybranym prefiksem, następuje przejście na zakładkę [Ogólne] celem wybrania przez Użytkownika właściwego prefiksu kraju. Funkcja Sprawdź status VAT dostępna jest dla polskich kontrahentów (prefiks PL bądź pusty), natomiast funkcja Sprawdź w bazie VIES dostępna jest dla kontrahentów z wybranym prefiksem kraju należącego do UE. Na formularzu kontrahenta dodana została nowa zakładka [JPK] umożliwiająca przypisanie domyślnych procedur i kodów towarowych, które będą się automatycznie przenosiły na transakcje. Na zakładce znajduje się lista zawierająca trzy kolumny:
 • Kod – kod procedury bądź kodu,
 • Opis – słowny opis procedury lub kodu
 • Rodzaj – wyświetlająca wartość Procedura lub Kod towarowy.
Obok listy dostępne są ikony Dodanie pozycji oraz Usuń pozycję. Po kliknięciu  Dodanie pozycji otwierane jest okno Kody JPK_V7 – Wybierz zawierające listę dostępnych kodów towarowych i procedur pogrupowanych według rodzaju: Użytkownik ma możliwość wyboru jednej bądź wielu pozycji, zaznaczając je na liście. Kliknięcie ikony  Wybierz powoduje przeniesienie na kartę kontrahenta zaznaczonych pozycji. Jeżeli żadna pozycja nie została zaznaczona, kliknięcie ikony powoduje przeniesienie podświetlonej na liście pozycji. Wybór opcji Zamknij okno powoduje zamknięcie listy kodów bez przeniesienia żadnego z nich na kartę kontrahenta. Kliknięcie ikony  Usuń pozycję na zakładce [JPK] powoduje usunięcie z karty kontrahenta zaznaczonych procedur bądź kodów towarowych. Jeżeli żadna pozycja nie została zaznaczona, kliknięcie ikony powoduje usunięcie podświetlonej na liście pozycji. W przypadku wybranych na karcie kontrahenta procedur dla sprzedaży – przenoszone są one na Faktury Sprzedaży oraz dokumenty w Rejestrze Sprzedaży VAT, natomiast procedury dla zakupu przenoszone są na Faktury Zakupu oraz dokumenty w Rejestrze Zakupu VAT dodane dla tego kontrahenta. Podczas kopiowania karty kontrahenta, na nowo tworzoną kartę przenoszone zostają domyślne procedury i kody towarowe z kopiowanej karty. Podczas łączenia kart kontrahentów następuje dopisywanie procedur z kontrahenta podrzędnego na kartę kontrahenta głównego. Informacje o przypisanych do kontrahenta kodach towarowych i procedurach dla plików JPK_V7 przenoszone są za pomocą pracy rozproszonej.

Pozycja cennika

Na karcie pozycji cennikowej na zakładce [Dodatkowe] dodana została sekcja JPK z polem Domyślny kod JPK_V7. Pole jest rozwijalną listą na której można wybrać jeden kod towarowy bądź procedurę która ma za zadanie dodatkowo opisać dokument przesyłany do pliku JPK_V7. Wyświetlana lista pozycji zawiera te same kody towarowe i procedury, które dostępne są do wyboru na karcie kontrahenta na zakładce [JPK]. Wskazany w tym miejscu domyślny kod będzie przenosił się na transakcje handlowe, na których wybrana została ta pozycja cennika. Podczas kopiowania pozycji cennika, na nowo tworzoną kartę przenoszona jest domyślna procedura z kopiowanej karty. Z poziomu okna Lista zasobów oraz Cennik dostępna jest operacja seryjna Zmiana parametrów karty. Dodana została na niej operacja Ustaw domyślny kod JPK_V7. Umożliwia ona seryjne ustawienie wybranego kodu towarowego bądź procedury dla zaznaczonych pozycji cennika. Operacja jest aktywowana przyciskiem  Wykonaj.
 • Wykonanie operacji dla towarów, które nie mają przypisanego kodu, będzie skutkowało jego ustawieniem.
 • Wykonanie operacji dla towarów, które już mają przypisany kod, będzie skutkowało jego zmianą.
 • Wykonanie operacji bez wskazania kodu, będzie skutkowało usunięciem kodów JPK_V7 z zaznaczonych pozycji.
Oprócz wspomnianych kodów towarowych oraz procedur, do opisu transakcji na potrzeby pliku JPK_V7 służą typy dokumentów. Typy te uzupełniane są automatycznie na dokumentach w module Handel oraz w Rejestrach VAT.

Dokumenty w module Handel

Na potrzeby deklaracji JPK_V7 dokumenty handlowe muszą być oznaczone ściśle określonymi procedurami. Wprowadzone w programie zmiany dotyczą:
 • Faktur Sprzedaży,
 • Faktur VAT Marża,
 • Faktur Zaliczkowych, Faktur Finalnych,
 • Paragonów,
 • Faktur do Paragonów,
 • Faktur Zakupu,
 • Korekt do powyższych dokumentów,
 • Dokumentów Wewnętrznych
Dla powyższych dokumentów nazwa zakładki [Atrybuty] została zmieniona na [Atrybuty/JPK]. Dodano na tej zakładce tabelę z kodami towarowymi i procedurami wymaganymi w deklaracji JPK_V7. Przenoszą się tu automatycznie kody i procedury przypisane do kontrahenta wybranego na dokument. Po zmianie kontrahenta na dokumencie, zostaną usunięte kody poprzedniego kontrahenta i do tabeli kodów JPK_V7 zostaną dodane kody nowego kontrahenta. Podobnie dla towarów, przenoszą się tu automatycznie kody przypisane do pozycji cennikowych. Jeśli towary dodane na dokument, mają taki sam kod, w tabeli JPK_V7 jest on wyświetlany tylko raz. Po usunięciu towaru z dokumentu, z tabeli JPK_V7 usuwany jest kod tego towaru. W przypadku, gdy na dokumencie znajdują się pozycje z takim samym kodem JPK jaki był przypisany do usuniętej pozycji, kod JPK nie zostanie usunięty. Nie są usuwane kody, które zostały na dokument dodane przez Użytkownika. Do czasu zapisania dokumentu na stałe, Użytkownik może modyfikować tabelę z kodami JPK_V7. Po zatwierdzeniu dokumentu na stałe, procedury można modyfikować pod warunkiem, że operator ma zaznaczony parametr: Zmiana atrybutów/ kodów JPK na zatw. Dok. (menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy - Karta operatora/ zakładka [Ogólne]). Oprócz kodów towarowych i procedur, na dokument można dodać kod JPK przypisany do typu dokumentu:
 • Dla dokumentów sprzedaży:
  • RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
  • WEW – dokument wewnętrzny
  • FP – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy
 • Dla dokumentów zakupu:
  • VAT_RR – faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy
  • WEW – dokument wewnętrzny
  • MK – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy

Procedury nadawane automatycznie

Uwaga
Poniżej opisane procedury są dodawane na dokumenty automatycznie. Jeśli zostaną one przypisane przez operatora do kontrahenta oraz do pozycji cennikowych, będą zawsze przenoszone na dokumenty (niezależnie od wymogów ich stosowania).
Faktury podlegające obligatoryjnemu mechanizmowi podzielonej płatności – MPP W przypadku, gdy na Fakturę Sprzedaży zostaną wybrane towary, które na swoich kartach mają zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność oraz wartość Faktury przekroczy 15000 PLN, na dokument zostanie automatycznie dodana procedura MPP. Paragony, zafiskalizowane Faktury Sprzedaży Dla wszystkich wystawionych w programie Paragonów, zafiskalizowanych Faktur Sprzedaży oraz dla korekt do tych dokumentów automatycznie dodawana jest procedura RO. Faktura VAT Marża Po wskazaniu na Fakturze VAT Marża procedury marży, do dokumentu zostanie automatycznie dopisana odpowiednia procedura dla JPK_V7:
 • MR_T – Procedura marża dla biur podróży,
 • MR_UZ – Procedura marża – towary używane,
 • MR_UZ – Procedura marży – dzieła sztuki,
 • MR_UZ – Procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki.
Paragon, Faktura Sprzedaży dla kontrahenta powiązanego Na Paragon i Fakturę Sprzedaży wystawioną dla kontrahenta, który na swojej karcie, na zakładce [Handlowe] ma zaznaczony parametr Kontrahent powiązany, automatycznie jest dodawana procedura TP. Faktury Zakupu dla rolnika ryczałtowego
 • Na Fakturze Zakupu dla kontrahenta, który na swojej karcie, na zakładce [Handlowe] ma zaznaczony parametr Rolnik, automatycznie jest dodawana procedura VAT_RR.
 • Po przekształceniu FRR do FZ, Faktura Zakupu automatycznie otrzymuję procedurę VAT_RR.
Faktura Zakupu – metoda kasowa Na Fakturze Zakupu dla kontrahenta, który na swojej karcie, na zakładce [Handlowe] ma zaznaczony parametr Metoda kasowa, automatycznie jest dodawana procedura MK. Faktura zakupu – import Na Fakturze Zakupu dla kontrahenta o statusie Pozaunijny/ Pozaunijny (zwroty VAT), automatycznie jest dodawana procedura IMP. Dokumenty wewnętrzne
 • Na Dokumenty Wewnętrzne tworzone do Faktury Zakupu, przenoszone są kody JPK_V7 z FZ,
 • Na Dokumenty Wewnętrzne automatycznie dodawana jest procedura WEW.
  Zasady przenoszenia procedur pomiędzy dokumentami
 • Na korektę przenoszone są wszystkie kody i procedury z korygowanego dokumentu. Po usunięciu pozycji z korekty, nie jest usuwany powiązany z nią kod. Do czasu zapisania korekty na stałe, Użytkownik może modyfikować tabelę z kodami JPK_V7.
 • Na Fakturę Sprzedaży powstałą z Paragonu, przenoszone są kody JPK_V7 z Paragonu. Na Faktury Sprzedaży tworzone za pomocą funkcji Generuj Fakturę na wybrane pozycje, kody JPK_V7 nie są przenoszone z PA (są pobierane ponownie z karty kontrahenta i z pozycji cennikowych, które widnieją na FS).
 • Na skopiowane dokumenty przenoszone są wszystkie procedury z kopiowanego dokumentu.

Dokumenty w Rejestrze VAT

Dokument w rejestrze VAT. Zakładka [JPK]

Na formularzu dokumentu w rejestrze VAT dodano nową zakładkę [JPK], na którą przeniesiono dotychczas dostępne na zakładce [Atrybuty] sekcje JPK_VAT oraz JPK_FA oraz dodano nową sekcję Kody JPK_V7. W sekcji Kody JPK_V7 wyświetlane są:
 • kody towarowe,
 • procedury,
 • typy dokumentów.
Mogą one zostać:
 • dodane ręcznie bezpośrednio na formularzu dokumentu w rejestrze VAT,
 • przeniesione z karty kontrahenta,
 • przeniesione z modułu Handel,
 • dodane automatycznie na podstawie danych z karty kontrahenta, danych z modułu Handel lub parametrów zaznaczonych bezpośrednio na formularzu dokumentu w rejestrze VAT.
Na dokumentach w rejestrze VAT zakupu istnieje możliwość dodania procedur i typów dokumentów dotyczących zakupu oraz dowolnych kodów towarowych. Na dokumentach w rejestrze VAT sprzedaży istnieje możliwość dodania procedur i typów dokumentów dotyczących sprzedaży oraz dowolnych kodów towarowych. Na dokumencie można dodać tylko jeden kod towarowy/ procedurę/ typ dokumentu danego rodzaju. Przykładowo, nie ma możliwości dodania dwóch pozycji o kodzie GTU_02 na jednym dokumencie. Po wyborze kontrahenta na dokumencie, do sekcji Kody JPK_V7 automatycznie przenoszone są kody towarowe oraz procedury uzupełnione na karcie tego kontrahenta na zakładce [JPK]. Na dokumenty w rejestrze VAT zakupu przenoszone są tylko procedury dotyczące zakupu. Na dokumenty w rejestrze VAT sprzedaży przenoszone są tylko procedury dotyczące sprzedaży. Zmiana kontrahenta na dokumencie powoduje usunięcie kodów towarowych/ procedur przypisanych do kontrahenta wybranego pierwotnie na dokumencie i przeniesienie kodów towarowych/ procedur z karty nowo wybranego kontrahenta. Pozycje dodane ręcznie w sekcji Kody JPK_V7 nie są usuwane przy zmianie kontrahenta. Istnieje możliwość dodania/ usunięcia pozycji w sekcji Kody JPK_V7 na zaksięgowanym dokumencie. W przypadku dokumentów wyeksportowanych dodanie/ usunięcie pozycji jest możliwe jeżeli na karcie operatora zaznaczono parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych.
Uwaga
Po konwersji bazy danych do wersji 2020.4.1 na wszystkich dokumentach wprowadzonych do rejestru VAT we wcześniejszych wersjach programu sekcja Kody JPK_VAT na zakładce [JPK] jest pusta. W przypadku dokumentów wystawionych po 31 marca 2020 r. użytkownik powinien uzupełnić odpowiednie kody JPK_V7. Można do tego wykorzystać operację seryjną Dodaj kod JPK_V7, opisaną w dalszej części tego artykułu.

Przenoszenie dokumentów z modułu Handel

Podczas przenoszenia faktur sprzedażowych i zakupowych z modułu Handel wszystkie zapisane na nich kody towarowe, procedury i typ dokumentów przenoszone są na formularz dokumentu w rejestrze VAT, gdzie podlegają edycji. Podczas przenoszenia paragonów (zbiorczo lub pojedynczo) na formularz dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży przenoszone są procedury i typy dokumentów uzupełnione na paragonie w module Handel. Nie są natomiast przenoszone kody towarowe. Podczas zbiorczego przenoszenia paragonów na dokument w rejestrze VAT przenoszone są wszystkie procedury i typy dokumentów wybrane na zaznaczonych paragonach.

Automatyczne dodawanie kodów JPK_V7

Dokumenty wewnętrzne Podczas dodawania/generowania dokumentu wewnętrznego automatycznie dodawany jest typ dokumentu o kodzie WEW. Usunięcie kodu WEW nie powoduje odznaczenia parametru Dokument wewnętrzny. Na dokument dodawany ręcznie przenoszone są kody towarowe/ procedury uzupełnione na karcie kontrahenta. Na dokument generowany automatycznie przenoszone są procedury uzupełnione na dokumencie pierwotnym.
Uwaga
Na dokumencie wewnętrznym sprzedaży dostępne są wszystkie kody towarowe, procedury oraz typy dokumentów. Wynika to z tego, że w celu prawidłowego uwzględnienia niektórych transakcji na deklaracji VAT-7, konieczne jest wygenerowanie zarówno dokumentu wewnętrznego zakupu, jak i sprzedaży. Przykładowo, aby wykazać na deklaracji transakcję importową, zarówno na dokumencie wewnętrznym zakupu, jak i sprzedaży musi być wybrana procedura IMP.
Sprzedaż detaliczna Po zaznaczeniu na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży parametru Sprzedaż detaliczna automatycznie dodawany jest typ dokumentu o kodzie RO. Usunięcie kodu RO nie powoduje odznaczenia parametru Sprzedaż detaliczna. Dokument dla kontrahenta powiązanego - sprzedaż Po wyborze na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży kontrahenta na kartotece którego zaznaczono parametr Kontrahent powiązany automatycznie dodawana jest procedura o kodzie TP. Metoda kasowa - zakup Po wyborze na dokumencie w rejestrze VAT zakupu podmiotu na kartotece którego dla parametru Metoda kasowa zaznaczona opcję Zakup lub o zaznaczeniu na dokumencie parametru Metoda kasowa automatycznie dodawany jest typ dokumentu o kodzie MK. Usunięcie kodu MK nie powoduje odznaczenia parametru Metoda kasowa. Dokument zakupu - Rolnik Po wyborze na dokumencie w rejestrze VAT zakupu podmiotu na kartotece którego zaznaczono parametr Rolnik lub po zaznaczeniu na dokumencie parametru Rolnik automatycznie dodawany jest typ dokumentu o kodzie VAT_RR. Dokument zakupu - Import Po wyborze na dokumencie w rejestrze VAT zakupu rodzaju transakcji Import automatycznie dodawana jest procedura o kodzie IMP. Usunięcie kodu IMP nie powoduje zmiany rodzaju transakcji. MPP – podzielona płatność Po zaznaczeniu na dokumencie o łącznej kwocie brutto powyżej 15 tys. zł parametru MPP - podzielona płatność automatycznie dodawana jest procedura o kodzie MPP. Usunięcie kodu MPP nie powoduje odznaczenia parametru MPP - podzielona płatność. Po odznaczeniu na dokumencie parametru MPP - podzielona płatność procedura o kodzie MPP nie zostanie usunięta jeżeli na dokumencie dodano kody towarowe: GTU_05, GTU_06 lub GTU_08. Podczas próby dodania na dokumencie o łącznej kwocie brutto nie przekraczającej 15 tys. zł procedury o kodzie MPP pojawia się komunikat: Wybierasz kod transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności MPP a dokument nie spełnia warunków takiej weryfikacji. Czy jesteś pewien, że chcesz dodać taki kod?
Uwaga
Procedury o kodach SW, EE, TT_WNT, TT_D, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA i B_MPV_PROWIZJA nie są automatycznie dodawane na dokumencie. Mogą zostać one przeniesione na dokument w rejestrze VAT z karty kontrahenta, z modułu Handel lub dodane ręcznie przez użytkownika.

Lista dokumentów w rejestrze VAT

Na liście dokumentów w rejestrze VAT w menu kontekstowym oraz pod przyciskiem operacji seryjnych dodano nową operację seryjną Dodaj kod JPK_V7. Funkcja umożliwia seryjne dodanie na podświetlonym/zaznaczonych dokumentach kodów towarowych/ procedur/ typów dokumentów. W przypadku dokumentów w rejestrze VAT zakupu wyświetlana jest lista procedur i typów dokumentów dotyczących zakupu oraz wszystkie kody towarowe. W przypadku dokumentów w rejestrze VAT sprzedaży wyświetlana jest lista procedur i typów dokumentów dotyczących sprzedaży oraz wszystkie kody towarowe. Istnieje możliwość zaznaczenia więcej niż jednego kodu. Seryjne dodanie pozycji jest możliwe na dokumentach zaksięgowanych oraz wyeksportowanych, jeżeli na formularzu operatora zaznaczono parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych. Z poziomu zakładki [Rejestr VAT] dodano kolumnę KodyJPKV7. W kolumnie wyświetlane są kody JPK_V7 wybrane na formularzu dokumentu na zakładce [JPK] w sekcji Kody JPK_V7 Informacje o wybranych na dokumentach (zarówno w Rejestrze VAT jak i w module Handel) kodach JP_V7 przenoszone są za pomocą pracy rozproszonej.

Zmiany

1. Wydłużenie numeru obcego. Umożliwiono wpisanie do 256 znaków w polach dotyczących numeru obcego dokumentu. Zmiany dotyczą dokumentów handlowych (np. Faktura zakupu, PZ), kasowych/bankowych (np. zapis K/B, raport K/B, zdarzenie), księgowych (m.in. dokument w Rejestrze VAT, Ewidencji dodatkowej czy zapis księgowy) oraz Obiegu Dokumentów. Zmiana długości numeru obcego na dokumentach uwzględniona została w procesie ich księgowania, umożliwiając przeniesienie dłuższego numeru na zapis księgowy - zarówno w przypadku ewidencji ryczałtowej, książki podatkowej jak i księgowości kontowej. Dostępne wydruki, zarówno te wykonywane z poziomu formularza dokumentu jak i z poziomu list, prezentują do 256 znaków z wprowadzonego w programie numeru dokumentu. Informacja o zwiększonej ilości znaków w numerze obcym przenoszona jest za pomocą dostępnych w programie formatów eksportu i importu dokumentów (m.in. za pomocą pracy rozproszonej, pliku VAT_R, eksportu/importu danych z banku czy plików JPK). 2. Zaktualizuj dane z GUS/VIES. W przypadku operacji seryjnej Zaktualizuj dane z GUS/VIES, jeżeli kontrahent ma wybrany na swojej karcie prefiks kraju niebędącego w UE, w logu z operacji pojawia się informacja: Nie udało się pobrać informacji z bazy VIES. Kontrahent spoza Unii Europejskiej. 3. Kontrahent powiązany. Na karcie kontrahenta na zakładce [Handlowe] zmieniono nazwę parametru z Kontrahent powiązany art. 32 ust. 2-4 UoV na Kontrahent powiązany. 4. Adres e-mail. Podczas walidacji poprawności wpisanego w programie adresu e-mail, umożliwiono poprawną weryfikację adresu z nazwą domeny zawierającą do 25 znaków. 5. Wysyłka plików JPK_VAT. Pliki JPK_VAT podpisywane podpisem niekwalifikowanym od 01.04.2020 wysyłane będą na ten sam serwer Ministerstwa Finansów co stosowany dla podpisu kwalifikowanego i zaufanego.

Poprawiono

1. Podsumowanie kolumn użytkownika. Poprawiono wyświetlanie podsumowania dla dodanych na listach kolumn użytkownika. 2. Konwersja bazy danych. Umożliwiono konwersję firmowej bazy danych w przypadku, kiedy dla banku Narodowy Bank Polski zmieniono akronim i numer rozliczeniowy. 3. Kolumny użytkownika na liście zasobów. Po wejściu na okno Cennik / Lista zasobów przez operatora utworzonego w wersji wcześniejszej niż 2020.3.1 pojawiał się komunikat "Invalid field name: Usr_Column1". Działanie poprawiono.    

Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki Konfiguracja/ Program/Płace/Wynagrodzenia Wskaźniki obowiązujące od 01.03.2020 r. - Najniższa emerytura: 1200 zł Kwota wolna od potrąceń dotycząca zasiłków ZUS - potrącenia alimentacyjne: 532,61 zł - potrącenia z innych tytułów: 878,81 zł Wskaźniki obowiązujące od 01.04.2020 r. - wskaźnik waloryzacji: 107,6% Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. 2020, poz. 197).  Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 252). Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2020 r. (M. P. 2020, poz. 206). 2. Deklaracje ZUS. Dostosowano deklaracje ZUS DRA cz. II i ZUS RCA cz. II do wzorów obowiązujących od 1.02.2020 r. Format eksportowanych deklaracji ZUS jest zgodny z wymogami programu Płatnik w wersji 10.02.002, z aktualizacją udostępnioną przez ZUS dnia 28.02.2020 (wersja metryki 192). Deklaracje ZUS DRA cz. II i ZUS RCA cz. II zostaną utworzone podczas naliczania deklaracji ZUS DRA dla właścicieli zgłoszonych do ZUS z kodem 0590 lub 0592 także za miesiąc luty 2020. Deklaracje składane za okres luty – grudzień 2020 r. będą oznaczone numerem z zakresu 40-49. W sekcji III oraz IV kwoty zostaną wykazane na podstawie danych podanych na formularzu właściciela w sekcji 'Forma opodatkowania oraz przychód i dochód za poprzedni rok'. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U.2020 poz.102 3. Zasiłek opiekuńczy. Umożliwiono naliczenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego związanego z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, jeżeli w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem COVID-19 nastąpiło zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko. Po odnotowaniu pracownikowi nowej nieobecności Dodatkowy urlop opiekuńczy (zasiłek) w wypłacie zostanie naliczony zasiłek opiekuńczy. Zasiłek opiekuńczy wypłacony za okres dodatkowego urlopu opiekuńczego nie jest wliczany do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wymiarze do 14 dni. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374).

Zmiany

1. Składki PPK. Zmieniono sposób wykazywania w raporcie ZUS RCA składki na PPK finansowanej przez pracodawcę zgodnie z wyjaśnieniami ZUS opublikowanymi na stronie zus.pl. Do tej pory w deklaracji ZUS RCA była wykazywana obliczona od wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu deklaracji składka PPK finansowana przez pracodawcę. Po zmianie w deklaracji zostanie wykazana kwota składki, która została w danym miesiącu przekazana do instytucji finansowej pobrana z elementu Przychód z tytułu PPK. Aby składka PPK została wykazana na ZUS RCA zleceniobiorcy musi mieć wprowadzoną informację o ubezpieczeniu także w kartotece pracownika. W przypadku naliczenia Przychodu z tytułu PPK po ustaniu zatrudnienia wypłata powinna zostać naliczona za okres, kiedy pracownik podlegał ubezpieczeniu. Jeśli do naliczenia podatku od składek PPK wykorzystywany jest niestandardowy element należy w jego definicji w polu ‘Pozycja na deklaracji ZUS’ ustawić ‘Kwota obniżenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego’. 2. Słownik kodów tytułów ubezpieczenia. Zaktualizowano opis dla kodu 0543. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. 2020, poz. 81).

Poprawiono

1. Koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa. W przypadku, gdy pracownik na formularzu danych kadrowych miał ustawione podwyższone koszty uzyskania lub zmodyfikowany mnożnik ulgi podatkowej po wykonaniu aktualizacji ich wartości ustawiały się na podstawowe. Poprawiono.

Księgowość

Księgowość

Nowości

1. Księgowość. Deklaracja PIT-37(26). Wprowadzono możliwość naliczenia, wydruku oraz wysyłki do systemu e‑Deklaracje deklaracji rocznej PIT-37(26) z załącznikami: PIT/O(24), PIT/D(28), PIT-2K(8) na formularzu obowiązującym za rok 2019. Podczas dodawania deklaracji PIT-37(26) domyślnie ustawiany jest rok 2019. Użytkownik ma możliwość jego zmiany na rok późniejszy. Jeżeli wybrany zostanie rok 2018 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, iż formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2019. W przypadku korekty zeznania PIT-37(26), po wskazaniu w poz. 11 Rodzaj korekty opcji Korekta zeznania, o której mowa w art. 81b par. 1a Ordynacji podatkowej pojawia się komunikat: Jeśli w pozycji 11 zaznaczono kwadrat nr 2, to podatnik powinien wypełnić załącznik ORD-ZU. Jeżeli zaznaczono opcję Korekta zeznania, o której mowa w art. 81b par. 1a Ordynacji podatkowej i nie uzupełniono uzasadnienia przyczyn złożenia korekty to nie jest możliwe zatwierdzenie deklaracji PIT-37(26). Użytkownik powinien uzupełnić uzasadnienie na załączniku ORD-ZU lub wskazać w poz. 11 opcję Korekta zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej. Kwota w poz. 114 Obliczony podatek – art. 27 ust. 1 ustawy na deklaracji PIT-37(27) liczona jest według wzoru:
 • Dla dochodu <= 85 528 zł: 17,75% podstawy obliczenia podatku – kwota wolna od podatku,
 • Dla dochodu > 85 528 zł: 15 181,22 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 85 528 zł – kwota wolna od podatku.
Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynosi:
 • 1 420 zł: dla podstawy obliczenia podatku <= 8 000 zł,
 • 1 420 zł – kwota obliczona według wzoru: 871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 8 000 zł <= 13 000 zł,
 • 548,30 zł – dla podstawy obliczenia podatku > 13 000 zł <= 85 528 zł,
 • 548,30 zł – kwota obliczona według wzoru: 548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 85 528 zł <= 127 000 zł,
 • jeżeli podstawa obliczenia podatku > 127 000 to kwota zmniejszającej podatek nie jest odejmowana.
2. Rejestry VAT. Zmiany związane z JPK_V7. W programie Comarch ERP Optima wprowadzono zmiany związane z  nowym plikiem JPK_V7, zastępującym pliki JPK_VAT oraz deklarację VAT-7. Szczegóły funkcjonalności opisane zostały w części Ogólne i Kasa/Bank. 3. Praca rozproszona. Dodano możliwość przenoszenia z Faktur zakupu, Faktur RR i korekt numeru rachunku bankowego.

Zmiany

1. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Wykaz podatników VAT, tzw. Biała księga. W przypadku seryjnej weryfikacji z poziomu:
 • listy dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży,
 • listy dokumentów w ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów
numer rachunku jest sprawdzany dla zaznaczonych dokumentów niezależnie od ich kwoty. Dokumenty z rejestru zakupu VAT oraz ewidencji dodatkowej kosztów muszą mieć wartość dodatnią, natomiast dokumenty z rejestru sprzedaży VAT oraz ewidencji dodatkowej przychodów muszą mieć wartość ujemną.

Poprawiono

1. Księgowość. Deklaracja PIT-36(27) oraz PIT-36L(16). Załącznik PIT/B(17). Kwoty uzupełnione w sekcji D.2 KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE/ZMNIEJSZAJĄCE STRATĘ Z DZIAŁLNOŚCI na formularzu załącznika PIT/B(17) przenoszone są do pliku xml również w przypadku, gdy na formularzu załącznika PIT/B(17) nie uzupełniono kwoty w poz. 26 Kwota dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej niepodl. opodatkowaniu – art. 30ca ust. 1 ustawy, tj. wg stawki 5%. Jeżeli użytkownik uzupełnił kwoty w sekcji D.2 bez uzupełnienia kwoty w poz. 26 na załączniku PIT/B(17) to powinien wysłać korektę deklaracji PIT-36(27)/PIT-36L(16). 2. Księgowość. Deklaracja PIT-36(27). Załącznik PIT/Z(8). Kwoty uzupełnione w sekcji B.4 KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE DOCHÓD / ZMNIEJSZAJĄCE STRATĘ Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBJĘTEJ ZWOLNIENIEM NA PODSTAWIE ART. 44 UST. 7A USTAWY (w zł i gr) na formularzu załącznika PIT/Z(8) przenoszone są do pliku xml również w przypadku, gdy na formularzu załącznika PIT/Z(8) nie uzupełniono kwoty w poz. 18 Kwota dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej niepodl. opod. – art. 30ca ust. 1. Jeżeli użytkownik uzupełnił kwoty w sekcji B.4 bez uzupełnienia kwoty w poz. 18 na załączniku PIT/Z(8) to powinien wysłać korektę deklaracji PIT-36(27). 3. Księgowość. Deklaracja PIT-36(27) oraz PIT-36L(16). Na wydruku Formularz deklaracji ORD-ZU/ Deklaracja ORD-ZU do sekcji DANE IDENTYFIKACYJNE przenoszone były nieprawidłowe dane. Działanie poprawiono. 4. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(28). Załącznik CIT/BR(6). Po zaznaczeniu w poz. 59 Badania naukowe na formularzu załącznika CIT/BR(6) opcji 2. nie pojawiał się komunikat uniemożliwiający zapisanie załącznika. Działanie poprawiono. 5. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(28). Załącznik CIT/O(15). Kwota w poz. 157 RAZEM ODLICZENIA OD DOCHODU na formularzu załącznika CIT/O(15) nie jest zaokrąglana do pełnych złotych. 6. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe. Dla zestawień księgowych systemowych poprawiono wyświetlanie daty w kolumnie Data obliczenia zestawienia. 7. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(27). W przypadku niestandardowego okresu obrachunkowego na wydruk deklaracji CIT-8(27) nie była przenoszona kwota z poz. 161 Należna zaliczka dla 14 miesiąca okresu obrachunkowego. Działanie poprawiono. 8.Księga Podatkowa. Podczas księgowania zapisów kasowych/bankowych do kolumny 13 Pozostałe opis uzupełniony na zapisie kasowym/bankowym w polu Opis nie jest przenoszony do pola Opis kosztu na zapisie KPiR. 9. Biuro Rachunkowe. Plik JPK_VAT. Przy próbie wysyłki z poziomu Biura Rachunkowego pliku JPK_VAT za luty 2020 pojawiał się komunikat: Błąd wykonania zadania. W bazie [Nazwa_bazy] brak plików JPK_VAT za podany okres lub wygenerowany starszą wersję. Wygeneruj plik ponownie i wyślij. Działanie poprawiono. 10. Biuro Rachunkowe. Plik JPK_VAT. Poprawiono wyświetlanie informacji dotyczących plików JPK_VAT w kolumnach Plik JPK_VAT oraz Data JPK_VAT.

Aktualizacja w dniu 2 kwietnia 2020 r.

1. Księgowość. Deklaracja PIT-37(26).
 • W przypadku gdy podatnik uzyskiwał dochody ze stosunku pracy z 50% kosztami uzyskania przychodu (pola 45,46) bez innych dochodów z etatu (pole 40=0), to wartości z pól z sekcji 40-46 nie były wysyłane do systemu e-Deklaracje.
 • W przypadku gdy podatnik uzyskiwał dochody z umów zleceń (pola 55 i 56) bez pozostałych dochodów z działalności wykonywanej osobiście (pole 50=0), to wartości z pól z sekcji 50-56 nie były wysyłane do systemu e-Deklaracje.
Analogicznie dla dochodów małżonka. Jeżeli deklaracja z uzupełnionymi polami ze zgłoszenia została już wysłana do systemu e-Deklaracje należy sporządzić jej korektę i wysłać ponownie. W momencie tworzenia e-Deklaracji program automatycznie pobierze z serwera Comarch zaktualizowany wzór dokumentu elektronicznego. 2. Księgowość. Deklaracja PIT-36(27). W przypadku gdy podatnik uzyskiwał dochody z umów zleceń (pola 89 i 90), a nie płacił zaliczki od takich dochodów (pole 88=0), to wartości z ww. pól nie były wysyłane do systemu e-Deklaracje. Analogicznie dla dochodów małżonka. Jeżeli deklaracja z uzupełnionymi polami ze zgłoszenia została już wysłana do systemu e-Deklaracje należy sporządzić jej korektę i wysłać ponownie. W momencie tworzenia e-Deklaracji program automatycznie pobierze z serwera Comarch zaktualizowany wzór dokumentu elektronicznego.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

1. W module Comarch ERP Optima Handel wprowadzono zmiany związane z wejściem w życie od kwietnia 2020 r. deklaracji JKP_V7, szczegóły zostały opisane w artykule Zmiany związane z JPK_V7. 2. Kopiowanie receptur towarów/ usług złożonych. Umożliwiono kopiowanie receptur towarów/ usług złożonych. W tym celu należy podświetlić recepturę, którą chcemy skopiować, a następnie wybrać kombinację klawiszy <CTRL> + <INSERT> lub <CTRL> oraz przycisk  . Funkcja działa z poziomu menu Ogólne/ Inne/ Receptury oraz z poziomu zakładki [Receptury] w oknie pozycji cennika. 3. Kody CN, eksport/ import cennika w formacie MS Excel. Podczas importu kodów CN można zaimportować stawkę VAT przypisaną do kodu CN.

Zmiany

1. Współpraca z drukarkami fiskalnymi. Drukarki Elzab OnLine. W przypadku nowych modeli drukarek firmy Elzab (modele OnLine) możliwe jest wybranie konkretnej nazwy płatności (np. Gotówka) i powiązanie jej z formą płatności z modułu Kasa/Bank. Wybrana nazwa drukowana jest na dokumencie fiskalnym.

Poprawiono

1. Korekty do Faktur Zakupu. Na korektach do Faktur Zakupu wyświetlana jest informacja o obowiązku uzupełnienia numeru obcego. 2. Numer Faktury Zakupu w Preliminarzu Płatności. Podczas zapisu na stałe Faktury Zakupu, w Preliminarzu płatności jest aktualizowany jej numer obcy widoczny w polu Opis do banku. 3. Kategoria pozycji dokumentu. Poprawiono wyświetlanie kategorii pozycji dokumentu, w sytuacji, kiedy zmieniany jest rozmiar okna. 4. Rachunek bankowy na wydruku Rezerwacji Odbiorcy w Generatorze Raportów. Poprawiono drukowanie numeru rachunku bankowego na wydruku RO w sytuacji, kiedy wybrana na dokumencie forma płatności jest skojarzona z domyślnym Rejestrem bankowym operatora. 5. Wydruk Faktura Pro Forma w walucie (GenRap)/ Wzór standard w walucie – Atrybuty. Poprawiono drukowanie ceny pozycji w walucie obcej.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

1. Kolumna Allegro Smart na zamówieniu. Z Comarch e-Sklep pobierana jest informacja, o tym czy kupujący posiada usługę Allegro Smart i czy wykorzystał ją na danym zamówieniu. Informacja ta jest widoczna na dokumencie Rezerwacji Odbiorcy w tabeli Powiązane Aukcje na zakładce e-Sklep.

Detal

Zmiany

1. Elzab Mera - drukowanie form płatności. Na sterowniku Elzab Online drukowane są wszystkie dostępne dla drukarki formy płatności.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2020.4.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista, Windows 8 oraz Windows Server 2003, 2008 i 2008 R2.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2020.4.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 28.10.2019. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2020.4.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2020.4.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2020.4.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2019.3.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2020.4.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2020.1, 2020 lub 2019.6 Zalecana 2020.2
Comarch e-Sale2020.2
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2020.5.1
Comarch Mobile Zarządzanie2019.0
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2019.5.3
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2019.3 lub wyższa
Comarch ERP Altum2019.5.2
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

CRM

CRM

Poprawiono

1. Dla metody przeciągnij i upuść poprawiono w terminarzu funkcję przesuwania czynności serwisowych między pracownikami, których kody są takie same jak kody kontrahentów. 2. Poprawiono widok formularza kontaktu/zadania (zakładka Ogólne, pole Opis kontaktu), po jego maksymalizacji.

Nowości i zmiany w wersji 2020.5.1

Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

 1. Tarcza antykryzysowa – czas pracy. Wprowadzono nowe standardowe strefy ułatwiające ewidencję czasu pracy w przypadku:
   • pracy zdalnej
   • przestoju płatnego 50%
   • przestoju płatnego 100%
Strefa Czas przestoju płatny 50% pozwala na odnotowanie przestoju ekonomicznego płatnego 50% stawki pracownika. Za pomocą strefy Czas przestoju płatny 100% można zaewidencjonować przestój płatny 100% stawki pracownika. Strefa praca zdalna pozwala na ewidencję czasu pracy wykonywanej zdalnie. Więcej informacji na temat nowych stref można znaleźć w artykule Tarcza antykryzysowa. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 658)
 1. Zasiłek chorobowy pracowników służb medycznych. Umożliwiono naliczenie pracownikom służby zdrowia zasiłku chorobowego płatnego 100%.
Od 01.04.2020 r. ubezpieczony, który wykonuje zawód medyczny w podmiocie leczniczym, ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru, jeśli:
  • jest niezdolny do pracy z powodu COVID-19, a niezdolność ta powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym lub
  • przebywa na obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, ponieważ pozostawał w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym.
W programie dla nieobecności typu 'Zwolnienie chorobowe' dodano nową przyczynę Niezdolność do pracy/ kwarantanna służb medycznych. Po wybraniu tej opcji w wypłacie od pierwszego dnia nieobecności zostanie naliczony zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567)
 1. Dodatkowy urlop opiekuńczy właściciela. Umożliwiono odnotowanie właścicielowi nieobecności związanej z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, jeżeli w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem COVID-19 nastąpiło zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko.
Na liście standardowych nieobecności właściciela dodano pozycję Wł.Dodatkowy urlop opiekuńczy (zasiłek). Nieobecność ta nie pomniejsza limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

Zmiany

 1. Wydruk Nieobecności (wybrane) według przyczyny. Dodano możliwość wykonania raportu dla osób przebywających na zwolnieniu chorobowym z powodu niezdolności do pracy/kwarantanny służb medycznych.  
 2. Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy. Wprowadzono zmiany w naliczaniu zasiłku chorobowego dla zleceniobiorców. Zasiłek będzie naliczany tylko w przypadku, gdy zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Informacja o ubezpieczeniu jest sprawdzana na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce 4.Ubezpieczenie(etat).

Poprawiono

 1. Wypłaty pracowników. Wprowadzono zmiany optymalizacyjne służące skróceniu czasu naliczania wypłat z rozliczeniem zwolnienia chorobowego oraz dodatkami zdefiniowanymi algorytmem 10.
 2. Deklaracje DRA. Zoptymalizowano proces naliczania deklaracji ZUS DRA przy zaznaczonych parametrach ‘Generuj zerowe RCA dla nowo zatrudnionych pracowników' oraz 'Generuj zerowe RCA/RZA dla umów cywilnoprawnych bez wypłat’.
 3. Deklaracja ZUS RCA. Poprawiono wykazywanie wymiaru etatu na deklaracji ZUS RCA w przypadku zmiany wymiaru etatu dla pracownika, który ma wypłacane wynagrodzenie do 10. dnia kolejnego miesiąca. Po zmianie, w deklaracji zostanie wykazany wymiar etatu obowiązujący w miesiącu, za który jest naliczona deklaracja. Poprzednio był wykazywany wymiar etatu obowiązujący w okresie, za który wypłata była naliczona.
 4. Zajęcie wynagrodzenia. W sytuacji gdy w wypłacie naliczony był przychód z tytułu PPK niepoprawnie wyliczała się kwota zajęcia komorniczego. Poprawiono.

Księgowość

Księgowość

Nowości

 1. Księgowość. Zaliczki na PIT-36/ PIT-36L. Dodano możliwość rezygnacji od marca 2020 roku z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Jeżeli użytkownik za pierwsze miesiące 2020 r. dodał zaliczki uproszczone to ma możliwość naliczenia zaliczek na zasadach ogólnych od marca 2020 r., ale może również przejść na tę formę liczenia zaliczek w miesiącach późniejszych. W miesiącu rezygnacji z zaliczek uproszczonych należy na liście Księgowość/ Zaliczki na PIT-36/ Zaliczki na PIT-36L rozwinąć dodatkowe menu (czarna strzałka obok plusa) i wybrać opcję Zaliczka na PIT-36 / Zaliczka na PIT-36L.
Jeżeli we wcześniejszych miesiącach 2020 r. dodano zaliczki uproszczone to po dodaniu zaliczki zwykłej kwoty przychodów, kosztów, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, odliczenia uzupełnione w kwotach indywidualnych wspólnika oraz kwoty zaliczek za poprzednie miesiące liczone są narastająco od początku roku. Jeżeli na liście Księgowość/ Zaliczki na PIT-36/ PIT-36L w danym roku widnieją zarówno zaliczki zwykłe, jak i uproszczone to po naciśnięciu przycisku plusa pojawi się formularz zaliczki zwykłej. Nie ma możliwości dodania zaliczki uproszczonej za miesiące poprzedzające zaliczkę zwykłą. Jeżeli użytkownik chce dodać zaliczkę uproszczoną, a w kolejnych miesiącach naliczono już zaliczki zwykłe, to musi w pierwszej kolejności usunąć zaliczki zwykłe dodane za kolejne miesiące. Jeżeli dodano zaliczkę zwykłą  to nie będzie już można dodać zaliczek uproszczonych do końca 2020 roku. Istnieje możliwość edycji zaliczki uproszczonej za miesiące poprzedzające zaliczkę zwykłą. Po dokonaniu edycji należy ponownie przeliczyć dodane wcześniej zaliczki zwykłe.
 1. Księgowość kontowa. Zaliczki na CIT-8 Wprowadzono możliwość rezygnacji od marca 2020 roku z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego zawierającego miesiące od marca do grudnia 2020 r. zaznaczono parametr Zaliczki uproszczone na CIT to użytkownik ma możliwość naliczenia zaliczek na zasadach ogólnych od marca 2020 r., ale może również przejść na tę formę liczenia zaliczek w miesiącach późniejszych. W miesiącu rezygnacji z zaliczek uproszczonych należy na liście Księgowość/ Zaliczki na CIT-8 rozwinąć dodatkowe menu (czarna strzałka obok plusa) i wybrać opcję Zaliczka na CIT-8.
Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego zawierającego miesiące od marca do grudnia 2020 r. zaznaczono parametr Zaliczki uproszczone na CIT to użytkownik ma możliwość dodania od marca 2020 r. zaliczki zwykłej. Jeżeli we wcześniejszych miesiącach 2020 r. dodano zaliczki uproszczone to po dodaniu zaliczki zwykłej kwoty przychodów, kosztów oraz kwoty zaliczek za poprzednie miesiące liczone są narastająco od początku roku. Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego zaznaczono parametr Zaliczki uproszczone na CIT i na liście Księgowość/ Zaliczki na CIT-8 za ten okres widnieją zarówno zaliczki zwykłe, jak i uproszczone to po naciśnięciu przycisku plusa pojawi się formularz zaliczki zwykłej. Nie ma możliwości dodania zaliczki uproszczonej za miesiące poprzedzające zaliczkę zwykłą. Jeżeli użytkownik chce dodać zaliczkę uproszczoną, a w kolejnych miesiącach naliczono już zaliczki zwykłe, to musi usunąć zaliczki zwykłe dodane za kolejne miesiące. Jeżeli dodano zaliczkę zwykłą  to nie będzie już można dodać zaliczek uproszczonych do końca 2020 roku. Istnieje możliwość edycji zaliczki uproszczonej za miesiące poprzedzające zaliczkę zwykłą. Po dokonaniu edycji należy ponownie przeliczyć dodane wcześniej zaliczki zwykłe.
 1. Księgowość. Zaliczki na PIT-36L(6). Dodano nowy formularza zaliczki na PIT-36L(6), umożliwiający odliczenie od dochodu ulgi na COVID-19, wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
Na formularzu zaliczki dodano poz. 25 Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19, do której przenoszona jest kwota uzupełniona na formularzu kwot indywidualnych wspólnika na zakładce [PIT-36L] w nowej poz. Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19. Kwota ta jest ograniczana do wysokości dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne.
Uwaga
Ulgę z tytułu darowizny przekazanej na określone cele związane z przeciwdziałanie pandemii COVID-19 można uwzględnić już na etapie wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego. Nowa ulga obejmuje darowizny pieniężne lub rzeczowe przekazane na przeciwdziałanie COVID-19:
 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 specustawy,
 • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,
 • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania jej działalności statutowej.
Wysokość odliczenia jest zależna od daty przekazania darowizny i wynosi:
 • do 30.04.2020 r. – 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. – 150% wartości darowizny,
 • od 1.06.2020 do 30.09.2020 r. – 100% wartości darowizn.
Przykład
Podatnik w kwietniu 2020 roku przekazał darowiznę na łączną kwotę 10 000 zł. Jego ulga wynosić będzie 200%, tym samym w kwotach indywidualnych wspólnika należy wprowadzić kwotę 20 000 zł.
Uwaga
W przypadku innych form odpodatkowania  kwotę ulgi na COVID-19 można ująć odpowiednio:
 • Zaliczka na CIT-8 –> Informacja dla CIT-8/O -> sekcja B.3 Inne odliczenia od dochodu,
 • Zaliczka na PIT-36/PIT-28 -> Udziały i kwoty deklaracji właściciela -> Odliczenia od dochodu – Inne odliczenia.
 1. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(28). Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji CIT-8(28) do systemu e-Deklaracje dla okresu obrachunkowego rozpoczynającego się w roku 2020.
 2. Rejestry VAT sprzedaży. Faktury do Paragonów. W przypadku Paragonów z datą sprzedaży od 1 lipca 2020 r.:
 • Do rejestru VAT przenoszone są wszystkie Paragony (zarówno pojedynczo, jak i zbiorczo), w tym Paragony do których wystawiono wcześniej Faktury, z zaznaczonym parametrem Rozliczać w VAT i wskazanym miesiącem zgodnym z datą wystawienia Paragonu dla zapisów zbiorczych i z datą sprzedaży dla zapisów pojedynczych.
 • Faktury wystawione do Paragonów przenoszone są do rejestru VAT z zaznaczonym parametrem Rozliczać w VAT i wskazanym miesiącem zgodnym z datą wystawienia Faktury. W rejestrze VAT sprzedaży nie jest tworzony zapis korekcyjny na wystawione wcześniej Paragony. Takie Faktury nie są widoczne z poziomu zakładki [Do deklaracji VAT-7].
 • Podczas eksportu za pomocą pracy rozproszonej Paragonów i Faktur wystawionych do Paragonów z modułu Handel, do pliku przenoszone są wszystkie Paragony (w tym Paragony do których wystawiono wcześniej Faktury) oraz Faktury z miesiącem rozliczenia w VAT zgodnym z datą wystawienia dokumentu.
 • Po imporcie za pomocą pracy rozproszonej do rejestru VAT sprzedaży na Fakturach wystawionych do Paragonów zaznaczony jest parametr Rozliczać w VAT i wskazany miesiąc zgodnym z datą wystawienia Faktury. W przypadku Faktur wystawionych do Paragonów nie jest tworzony zapis korekcyjny na wystawione wcześniej Paragony.
W przypadku dokumentu z datą sprzedaży od 1 lipca 2020 z kodem FP miesiąc wskazany w polu Rozliczać w VAT powinien być zgodny z datą wystawienia dokumentu. W związku z tym dla takich dokumentów:
 • Podczas próby zapisania dokumentu na którym miesiąc rozliczenia VAT jest różny od daty wystawienia pojawia się komunikat: Zapisujesz fakturę wystawioną do paragonu z kodem JPK_V7 – FP. Data Rozliczenia w VAT powinna być zgodna z datą wystawienia. Czy chcesz ustawić datę Rozliczać w VAT zgodną z datą wystawienia? Zaakceptowanie komunikatu powoduje ustawienie w polu Rozliczać w VAT miesiąca z daty wystawienia. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem w polu Rozliczać w VAT miesiąca zgodnego z datą obowiązku podatkowego.
 • Po usunięciu z dokumentu kodu FP za pomocą operacji seryjnej Usuń kody JPK_V7 w polu Rozliczać w VAT ustawiany jest miesiąc zgodny z datą obowiązku podatkowego.
Jeżeli na dokumencie z datą sprzedaży od 1 lipca 2020 bez uzupełnionego kodu FP (zarówno w przypadku gdy tego kodu nie było w ogóle, jak i w sytuacji, gdy z poziomu zakładki [JPK] usunięto kod FP ) miesiąc wskazany w polu Rozliczać w VAT jest różny od daty obowiązku podatkowego to podczas próby zapisania dokumentu pojawia się komunikat: Zapisujesz dokument, w którym data Rozliczenia w VAT nie jest zgodna z datą obowiązku podatkowego. Czy chcesz ustawić datę Rozliczać w VAT zgodną z datą obowiązku podatkowego? Zaakceptowanie komunikatu powoduje ustawienie w polu Rozliczać w VAT miesiąca z daty obowiązku podatkowego. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem w polu Rozliczać w VAT wybranego wcześniej miesiąca.
 1. Rejestry VAT. Operacje seryjne. Na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży w menu kontekstowym oraz na przycisku wyodrębniono nową grupę JPK do której przeniesiono dotychczasowe operacje seryjne: Dodaj kody JPK_V7, Dodaj atrybut JPK, Zmień parametr JPK oraz dodano nową operację seryjną Usuń kody JPK_V7. Funkcja umożliwia seryjne usunięcie z podświetlonego/zaznaczonych dokumentów kodów towarowych/ procedur/ typów dokumentów. W przypadku dokumentów w rejestrze VAT zakupu wyświetlana jest lista procedur i typów dokumentów dotyczących zakupu oraz wszystkie kody towarowe. W przypadku dokumentów w rejestrze VAT sprzedaży wyświetlana jest lista procedur i typów dokumentów dotyczących sprzedaży oraz wszystkie kody towarowe. Istnieje możliwość zaznaczenia więcej niż jednego kodu. Zaznaczony kod/kody są usuwane z dokumentów po naciśnięciu przycisku  lub klawisza <F8>. W logu z przebiegu procesu seryjnego usuwania kodów JPK_V7 pojawia się informacja z których dokumentów jaki kod/kody zostały usunięte.
Seryjne usunięcie kodów JPK_V7 jest możliwe również w przypadku dokumentów zaksięgowanych oraz wyeksportowanych, jeżeli na formularzu operatora zaznaczono parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych.
 1. Rejestry VAT. OCR. Na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu oraz sprzedaży pod przyciskiem dodano opcje:
Oznacz dokumenty jako niezweryfikowane – funkcja umożliwia seryjną zmianę na zaznaczonych dokumentach wartości atrybutu OCR-> Zweryfikowany na Niezweryfikowany. Sprawdź ilość stron do wykorzystania – funkcja umożliwia sprawdzenie, ile stron pozostało do wykorzystania w ramach pakietu OCR (bez konieczności przetworzenia faktury).
 1. Rejestry VAT. OCR. Na formularzu dokumentu, który został przetworzony za pomocą usługi Comarch OCR, dodano możliwość zmiany oznaczenia dokumentu zweryfikowanego na niezweryfikowany poprzez naciśnięcie przycisku . Po naciśnięciu przycisku wartość atrybutu zmienia się na Niezweryfikowany i przycisk zmienia swój wygląd na .
 1. Rejestry VAT. Podczas dodawania dokumentu za pomocą usługi Comarch OCR, w sytuacji gdy w bazie danych istnieje więcej niż jedna karta kontrahenta o takim samym numerze NIP jak na fakturze, pojawia się lista kontrahentów z danym numerem NIP, z poziomu której użytkownik może wskazać, który kontrahent ma zostać wybrany na dokumencie.
 1. Biuro Rachunkowe. Zaliczki na PIT-36L(6). Dodano nowy formularza zaliczki na PIT-36L(6), umożliwiający odliczenie od dochodu ulgi na COVID-19, wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera.

Zmiany

 1. Księgowość. Deklaracja PIT-37. Umożliwiono dodanie korekty deklaracji PIT-37(26) w sytuacji gdy deklaracja pierwotna dodana została na wcześniejszej wersji formularza.
 2. Księgowość. Deklaracja PIT-36L(15 i 16). Umożliwiono edycję kwoty w poz. Kwota kosztów kwalifikowanych do odliczenia w latach następnych (odpowiednio poz. 39 na formularzu w wersji 16 i poz. 34 na formularzu w wersji 15). Kwota ta nie jest ograniczana do wysokości kwoty z poz. Kwota kosztów kwalifikowanych wykazana w poz. 43 załącznika PIT/BR (odpowiednio poz. 37 na formularzu w wersji 16 i poz. 32 na formularzu w wersji 15).
 3. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. Za pomocą makra @ZasilekNOpod księgowany jest typ wypłaty Zasiłek macierzyński (ojcowski) (n).
 4. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. Za pomocą makr @ZasilekOpod oraz @ZasilekNOpod nie są księgowane typy wypłat dla których w polu Pozycja na deklaracji ZUS widnieje Kwota obniżenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego.
 5. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(28). Załącznik CIT/MIT(3). Zwiększono kwoty możliwe do uzupełnienia w sekcji PODSTAWA OPODATKOWANIA do wysokości 999 999 999,00.
 6. Rejestry VAT. Z poziomu zakładki [Do deklaracji VAT-7] dodano domyślnie ukrytą kolumnę Kody JPK_V7. W kolumnie wyświetlane są kody JPK_V7 wybrane na formularzu dokumentu na zakładce [JPK] w sekcji Kody JPK_V7.
 7. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Przycisk jest aktywny na formularzu dokumentu w rejestrze VAT/ ewidencji dodatkowej w przypadku gdy kod kraju jest pusty lub wybrano prefiks PL.
 8. Rejestry VAT zakupu. Zmieniono treść komunikatu pojawiającego się podczas próby usunięcia dokumentu uwzględnionego na formularzu kosztu rozliczenia przejazdu na: Nie można usunąć dokumentu. Dokument został wybrany jako Koszt w Rozliczeniu samochodu.

Poprawiono

 1. Księgowość. Deklaracja PIT-36(27).
 • W przypadku gdy podatnik uzyskiwał dochody z umów zleceń (pola 89 i 90), a nie płacił zaliczki od takich dochodów (pole 88=0), to wartości z ww. pól nie były wysyłane do systemu e-Deklaracje. Analogicznie dla dochodów małżonka.
 • W przypadku gdy podatnik uzyskiwał dochody z umów zleceń (pola 55 i 56) bez pozostałych dochodów z działalności wykonywanej osobiście (pole 50=0), to wartości z pól z sekcji 50-56 nie były wysyłane do systemu e-Deklaracje.
Analogicznie dla małżonka. Jeżeli deklaracja z uzupełnionymi polami ze zgłoszenia została już wysłana do systemu e-Deklaracje należy sporządzić jej korektę i wysłać ponownie.
 1. Księgowość. Deklaracja PIT-37(26). W przypadku gdy podatnik uzyskiwał dochody ze stosunku pracy z 50% kosztami uzyskania przychodu (pola 45,46) bez innych dochodów z etatu (pole 40=0), to wartości z pól z sekcji 40-46 nie były wysyłane do systemu e-Deklaracje. Jeżeli deklaracja z uzupełnionymi polami ze zgłoszenia została już wysłana do systemu e-Deklaracje należy sporządzić jej korektę i wysłać ponownie.
 2. Księgowość. Deklaracja PIT-37. Przywrócono możliwość dodania deklaracji PIT-37 w przypadku gdy pobrano moduł Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus bez pobierania modułu Księga Podatkowa.
 3. Księgowość. Deklaracja PIT-36L(16). Załącznik PIT/O(24). Na formularzu załącznika aktywne są poz.: 17, 19, 27, 29, 31, 32, 43, 45 oraz 46. Pozostałe pola są zablokowane. Jeżeli we wcześniejszej wersji programu użytkownik uzupełnił którąś z obecnie zablokowanych pozycji to powinien ponownie przeliczyć deklarację PIT-36L(16). Jeżeli deklaracja z uzupełnionymi obecnie zablokowanymi polami została już wysłana do systemu e-Deklaracje to należy sporządzić jej korektę i wysłać ponownie.
 4. Księgowość. Deklaracja PIT-36L(16). Załącznik PIT/IP(1), PIT/O(24), PIT/PM(1) oraz PIT/MIT(2). Po uzupełnieniu na formularzu wspólnika numeru NIP i ponownym przeliczeniu zapisanej wcześniej deklaracji PIT-36L(16) numer NIP nie przenosił się na wydruk załączników oraz do pliku xml. Działanie poprawiono.
 5. Księgowość. Deklaracja PIT-36(27). Załącznik PIT/PM(1) oraz PIT/MIT(2). Po uzupełnieniu na formularzu wspólnika numeru NIP i ponownym przeliczeniu zapisanej wcześniej deklaracji PIT-36(27) numer NIP nie przenosił się na wydruk załączników oraz do pliku xml. Działanie poprawiono.
 6. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(28). Załącznik CIT-ST. Na wydruk załącznika do poz. 11 Numer identyfikacyjny REGON nie przenosił się numer REGON uzupełniony w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. Działanie poprawiono.
 7. Księgowość kontowa. Na formularzu zaliczki na PIT-36(17), zaliczki na PIT-36L(6), deklaracji rocznej PIT-36(27), deklaracji rocznej PIT-36L(16) nie są uwzględniane kwoty zdefiniowane w zestawieniu systemowym PIT-36 w poz. Koszty reprezentacji i reklamy.
 8. Księgowość kontowa. Z poziomu zakładki [Konto] umożliwiono wykonanie wydruków dzienników w przypadku dużej liczby dzienników założonych w Konfiguracji.
 9. Księgowość kontowa. Plan kont. Po naciśnięciu przycisku Zwiń wszystko, a następnie rozwinięciu analityk jednego konta i dokonaniu edycji formularza konta, plan kont nie jest rozwijany.
 10. Księga Podatkowa. Na formularzu zaliczki na PIT-36(17), zaliczki na PIT-36L(6), deklaracji rocznej PIT-36(27), deklaracji rocznej PIT-36L(16) nie są uwzględniane kwoty zaksięgowane do kolumny Reklama.
 11. Rejestry VAT. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Rejestry sprzedaży VAT/ zakupów VAT wszystkie rejestry sprzedaży lub zakupu oznaczono jako Nieaktywne to podczas generowania dokumentów wewnętrznych sprzedaży lub zakupu bądź też podczas przenoszenia Faktur modułu Handel pojawiało się puste okno ostrzeżenia. Działanie poprawiono.
 12. Rejestry VAT. Przywrócono przenoszenie numeru dokumentu korygowanego na wydruk Rejestr VAT/ Wydruk pełny 7 kolumn.
 13. Rejestry VAT. W przypadku dokumentu z zaznaczonym parametrem Płatność VAT w PLN i kursem Niekreślonym, jeżeli kwotę netto rozliczono całkowicie a kwotę VAT częściowo, to w polu Pozostaje wyświetlana była nieprawidłowa kwota. Działanie poprawiono.
 14. Rejestry VAT. Eksportowanie komunikatów z OCR do pliku. Działanie poprawiono.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

Zlecenia Nadania Przesyłki

W wersji 2020.5.1 Comarch ERP Optima dodaliśmy możliwość tworzenia Zleceń Nadania Przesyłek z poziomu formularzy dokumentów Faktury Pro Forma, Faktury Zaliczkowej, Rozchodu Wewnętrznego, Przesunięcia Międzymagazynowego, a także umożliwiliśmy seryjne generowanie dokumentów Zlecenia nadania przesyłek z poziomu listy dokumentów: Faktur Sprzedaży, Paragonów, Wydań Zewnętrznych, Rezerwacji Odbiorcy oraz Faktur Pro Forma, Rozchodów Wewnętrznych, Przesunięć Międzymagazynowych, a także Zleceń Serwisowych.

Konfiguracja

Adresy oddziałów

W wersji 2020.5.1 w menu Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy została zmieniona nazwa formularza Adresy nadawcze na Adresy oddziałów. Na formularzu adresu oddziału, na zakładce [Ogólne] została zmieniona nazwa sekcji z Adres nadawczy na Adres oddziału. Na formularzu zostały wyodrębnione zakładki [Ogólne], [Przesyłki kurierskie], [SENT]. Dane uzupełnione na adresach oddziałów przenoszą się zgodnie z poniższymi zasadami:
 • Dla ZNP tworzonych ręcznie pobierane są dane z domyślnego adresu oddziału.
 • Dla ZNP tworzonych z dokumentów handlowych i magazynowych (bez Przesunięć międzymagazynowych) jako adres nadawczy podpowie się domyślny adres oddziału lub jeśli magazyn wskazany na dokumencie, z którego tworzone jest ZNP, jest powiązane z adresem oddziału, to taki adres zostanie przeniesiony na ZNP
 • Dla ZNP tworzonych z Przesunięć międzymagazynowych jako adres nadawczy i odbiorczy zostanie ustawiony adres powiązany z magazynem z MM lub domyślny adres oddziału, jeśli takiego powiązania nie ustawiono.
Uwaga
Zakładka [SENT] jest widoczna w zależności od zaznaczenia w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Handel/SENT) parametru SENT.

Formularz adresu oddziałów – zakładka [Przesyłki kurierskie]

Imię i nazwisko – Imię i nazwisko osoby kontaktowej po stronie odbiorcy przesyłki, która przypisana jest do wskazanego adresu oddziału. Telefon – Telefon osoby kontaktowej po stronie odbiorcy przesyłki, która przypisana jest do wskazanego adresu oddziału. E-mail – E-mail osoby kontaktowej po stronie odbiorcy przesyłki, która przypisana jest do wskazanego adresu oddziału. Magazyn – wskazujemy magazyn, który jest powiązany z danym adresem oddziału firmy. Jeden magazyn możemy przypisać tylko do jednego adresu. Na liście magazynów wyświetlane są tylko aktywne magazyny. W przypadku tworzenia dokumentu Zlecenia Nadania Przesyłki, na podstawie innego dokumentu handlowego lub magazynowego, na zlecenie ustawiany jest adres oddziału, powiązany z danym magazynem który został do niego przypisany w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Adresy oddziałów). Jeśli do danego adresu nadawczego nie zostanie przypisany żaden magazyn, to na formularz Zlecenia Nadania Przesyłki w sekcji Adres Nadawczy przenoszony jest domyślny adres oddziału.
Uwaga
Przycisk Magazyn jest dostępny tylko po zalogowaniu do modułu HANDEL lub HANDEL PLUS.
Wypełnione pola Imię i nazwisko, Telefon, E-mail dla danego magazynu są przenoszone automatycznie na Zlecenie Nadania Przesyłki utworzone z dokumentu Przesunięcia Międzymagazynowego w odpowiadające im pola Telefon, E-mail, Osoba kontaktowa po stronie odbiorcy. Informacje te, są także przenoszone, jeśli na formularzu Zlecenia Nadania Przesyłki zostanie zaznaczony parametr Przesyłka do oddziału.

Przesyłki

W związku z udostępnieniem nowych funkcjonalności w menu Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki zostały wprowadzone następujące zmiany dla poszczególnych kurierów:

Współpraca z DHL

W menu Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki/DHL zostały wprowadzone zmiany na formularzu. Zakładka [Szablon spedycji – Parametry przesyłki]: W sekcji Domyślna definicja paczki dodaliśmy nowy parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartoteki towarowej powiązanej z urządzeniem (ze zleceń serwisowych). Parametr ten, będzie miał zastosowanie, jeżeli na Zleceniu Serwisowym w polu Urządzenie będzie wybrane urządzenie, które ma przypisaną pozycję towarową na formularzu urządzenia. W sekcji Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia dla pól Informacja o zawartości oraz Referencje zmieniliśmy nazwę parametru Nr dokumentu (FS/ PA/ WZ/ RO) na Numer dokumentu źródłowego. Jeśli parametr ten został zaznaczony, to w pole Zawartość lub Referencje na formularzu Zlecenia Nadania Przesyłki (zakładka [Paczki i usługi]) zostanie przeniesiony numer dokumentu, na podstawie którego utworzono dokument ZNP. Dodaliśmy nowy parametr Seryjne generowanie przesyłek – jedno ZNP dla zaznaczonych dokumentów. Domyślnie dany parametr jest niezaznaczony. Jeśli parametr zostanie zaznaczony, w momencie generowania przesyłek dla dokumentów, które wystawiono dla tego samego odbiorcy oraz na ten sam magazyn (o ile jest powiązany z adresem nadawczym) zostanie utworzone jedno zbiorcze Zlecenie Nadania Przesyłki. W przypadku tworzenia ZNP z dokumentów MM, agregowane są te dokumenty, dla których występują te same magazyny źródłowe i docelowe. Jeśli natomiast, zostaną zaznaczone dokumenty dla różnych magazynów, to agregowane do jednego dokumentu ZNP są tylko te dokumenty MM, które mają spójne magazyny. Dla pozostałych dokumentów MM zostaną wygenerowane osobne dokumenty ZNP. Zakładka [Szablon spedycji – Usługi dodatkowe]: Dodaliśmy parametr Ustawiaj domyślnie pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW. Parametr ten można zaznaczyć po zaznaczeniu parametru Ustawiaj domyślne pobranie. Po zaznaczeniu tego parametru, na ZNP (zakładka [Paczki i usługi]) generowanych z dokumentu MM/RW, będzie zaznaczona opcja Pobranie. Jeżeli parametr jest niezaznaczony, nieaktywny do zaznaczenia jest parametr: Ustawiaj domyślnie pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW.
Kwota pobrania:
 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta uzupełniana jest na ZNP na podstawie wartości netto dokumentu. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki (maksymalnie można podać 6 500,00 PLN).
Uwaga
Parametr Ustawiaj domyślne pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW jest widoczny tylko po zalogowaniu do modułu HANDEL lub HANDEL PLUS.
Deklarowana wartość/Ubezpieczenie:
 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta uzupełniana jest na ZNP na podstawie wartości netto dokumentu. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki (maksymalnie można podać 100 000,00 PLN).
Usługi dodatkowe można modyfikować z poziomu formularza Zlecenia nadania przesyłki (zakładka [Paczki i usługi]).

Współpraca z DPD

W menu Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki/DPD zostały wprowadzone zmiany na formularzu. Zakładka [Szablon spedycji – Parametry przesyłki]: W sekcji Domyślna definicja paczki dodaliśmy nowy parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartoteki towarowej powiązanej z urządzeniem (ze zleceń serwisowych). Parametr ten, będzie miał zastosowanie, jeżeli na Zleceniu Serwisowym w polu Urządzenie będzie wybrane urządzenie, które ma przypisaną pozycję towarową na formularzu urządzenia. W sekcji Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia dla pól Informacja o zawartości oraz Referencje zmieniliśmy nazwę parametru Nr dokumentu (FS/ PA/ WZ/ RO) na Numer dokumentu źródłowego. Jeśli parametr ten został zaznaczony, to w pole Zawartość lub Referencje na formularzu Zlecenia Nadania Przesyłki (zakładka [Paczki i usługi]) zostanie przeniesiony numer dokumentu, na podstawie którego utworzono dokument ZNP. Dodaliśmy nowy parametr Seryjne generowanie przesyłek – jedno ZNP dla zaznaczonych dokumentów. Domyślnie dany parametr jest niezaznaczony. Jeśli parametr zostanie zaznaczony, w momencie generowania przesyłek dla dokumentów, które wystawiono dla tego samego odbiorcy oraz na ten sam magazyn (o ile jest powiązany z adresem nadawczym) zostanie utworzone jedno zbiorcze Zlecenie Nadania Przesyłki. W przypadku tworzenia ZNP z dokumentów MM, agregowane są te dokumenty, dla których występują te same magazyny źródłowe i docelowe. Jeśli natomiast, zostaną zaznaczone dokumenty dla różnych magazynów, to agregowane do jednego dokumentu ZNP są tylko te dokumenty MM, które mają spójne magazyny. Dla pozostałych dokumentów MM zostaną wygenerowane osobne dokumenty ZNP. Zakładka [Szablon spedycji – Usługi dodatkowe]: Dodaliśmy parametr Ustawiaj domyślnie pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW. Parametr ten można zaznaczyć po zaznaczeniu parametru Ustawiaj domyślne pobranie. Po zaznaczeniu tego parametru, na ZNP (zakładka [Paczki i usługi]) generowanych z dokumentu MM/RW, będzie zaznaczona opcja Pobranie. Jeżeli parametr jest niezaznaczony, nieaktywny do zaznaczenia jest parametr: Ustawiaj domyślnie pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW.
Kwota pobrania:
 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta uzupełniana jest na ZNP na podstawie wartości netto dokumentu. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki (maksymalnie można podać 15 000,00 PLN).
Uwaga
Parametr Ustawiaj domyślne pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW jest widoczny tylko po zalogowaniu do modułu HANDEL lub HANDEL PLUS.
Deklarowana wartość/Ubezpieczenie:
 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta, uzupełniana jest na ZNP na podstawie wartości netto dokumentu. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki (maksymalnie można podać 500 000,00 PLN).
Usługi dodatkowe można modyfikować z poziomu formularza Zlecenia nadania przesyłki (zakładka [Paczki i usługi]).

Współpraca z Pocztą Polską

W menu Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki/Poczta Polska zostały wprowadzone zmiany na formularzu. Zakładka [Szablon spedycji – Parametry przesyłki]: W sekcji Domyślna definicja paczki dodaliśmy nowy parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartoteki towarowej powiązanej z urządzeniem (ze zleceń serwisowych). Parametr ten, będzie miał zastosowanie, jeżeli na Zleceniu Serwisowym w polu Urządzenie będzie wybrane urządzenie, które ma przypisaną pozycję towarową na formularzu urządzenia. W sekcji Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia dla pól Informacja o zawartości oraz Opis/uwagi dla odbiorcy zmieniliśmy nazwę parametru Nr dokumentu (FS/ PA/ WZ/ RO) na Numer dokumentu źródłowego. Jeśli parametr ten został zaznaczony, to w pole Zawartość lub Uwagi dla odbiorcy na formularzu Zlecenia Nadania Przesyłki zostanie przeniesiony numer dokumentu, na podstawie którego utworzono dokument ZNP. Dodaliśmy nowy parametr Seryjne generowanie przesyłek – jedno ZNP dla zaznaczonych dokumentów. Domyślnie dany parametr jest niezaznaczony. Jeśli parametr zostanie zaznaczony, w momencie generowania przesyłek dla dokumentów, które wystawiono dla tego samego odbiorcy oraz na ten sam magazyn (o ile jest powiązany z adresem nadawczym) zostanie utworzone jedno zbiorcze Zlecenie Nadania Przesyłki. W przypadku tworzenia ZNP z dokumentów MM, agregowane są te dokumenty, dla których występują te same magazyny źródłowe i docelowe. Jeśli natomiast, zostaną zaznaczone dokumenty dla różnych magazynów, to agregowane do jednego dokumentu ZNP są tylko te dokumenty MM, które mają spójne magazyny. Dla pozostałych dokumentów MM zostaną wygenerowane osobne dokumenty ZNP. Zakładka [Szablon spedycji – Usługi dodatkowe]: Dodaliśmy parametr Ustawiaj domyślnie pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW. Parametr ten można zaznaczyć po zaznaczeniu parametru Ustawiaj domyślne pobranie. Po zaznaczeniu tego parametru, na ZNP (zakładka [Paczki i usługi]) generowanych z dokumentu MM/RW, będzie zaznaczona opcja Pobranie. Jeżeli parametr jest niezaznaczony, nieaktywny do zaznaczenia jest parametr: Ustawiaj domyślnie pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW.
Kwota pobrania:
 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta uzupełniana jest na ZNP na podstawie wartości netto dokumentu. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki.
Uwaga
Parametr Ustawiaj domyślne pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW jest widoczny tylko po zalogowaniu do modułu HANDEL lub HANDEL PLUS.
Wartość ubezpieczenia (dotyczy pojedynczej przesyłki na zleceniu):
 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta, uzupełniana jest na ZNP na podstawie wartości netto dokumentu. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki (maksymalnie można podać 250 000,00 PLN).
Deklarowana wartość (dotyczy pojedynczej przesyłki na zleceniu):
 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta, uzupełniana jest na ZNP na podstawie wartości netto dokumentu. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki (maksymalnie można podać 70 000,00 PLN).
Usługi dodatkowe można modyfikować z poziomu formularza Zlecenia nadania przesyłki (zakładka [Paczki i usługi]).

Współpraca z SENDIT

W menu Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki/Sendit zostały wprowadzone zmiany na formularzu. Zakładka [Ogólne]:
Na zakładkę [Ogólne] z zakładki [Szablon spedycji] przenieśliśmy parametr: Przed wysyłką zlecenia zawsze wyświetl wycenę.
 • Jeśli parametr ten będzie zaznaczony, podczas zamawiania kuriera z poziomu dokumentu Zlecenia Nadania Przesyłki zostanie wyświetlona wycena dla przesyłki. Przy seryjnym zamawianiu kuriera z poziomu listy dokumentów w logu pojawi się ostrzeżenie: ZNP/X/20XX: Wymagana wycena przed wysłaniem zlecenia.
 • Przy wyłączonym parametrze, po wciśnięciu przycisku Zamów kuriera zlecenie zostanie od razu przesłane do serwisu Sendit.
Zakładka [Szablon spedycji]: Dodaliśmy nowe zakładki: [Parametry przesyłki], [Usługi dodatkowe], [Usługi dodatkowe – Serwis]. Zakładka [Szablon spedycji – Parametry przesyłki]: W sekcji Domyślna definicja paczki dodaliśmy nowy parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartoteki towarowej powiązanej z urządzeniem (ze zleceń serwisowych). Parametr ten, będzie miał zastosowanie, jeżeli na Zleceniu Serwisowym w polu Urządzenie będzie wybrane urządzenie, które ma przypisaną pozycję towarową na formularzu urządzenia. Dodaliśmy nowy parametr Seryjne generowanie przesyłek – jedno ZNP dla zaznaczonych dokumentów. Domyślnie dany parametr jest niezaznaczony. Jeśli parametr zostanie zaznaczony, w momencie generowania przesyłek dla dokumentów, które wystawiono dla tego samego odbiorcy oraz na ten sam magazyn (o ile jest powiązany z adresem nadawczym) zostanie utworzone jedno zbiorcze Zlecenie Nadania Przesyłki. W przypadku tworzenia ZNP z dokumentów MM, agregowane są te dokumenty, dla których występują te same magazyny źródłowe i docelowe. Jeśli natomiast, zostaną zaznaczone dokumenty dla różnych magazynów, to agregowane do jednego dokumentu ZNP są tylko te dokumenty MM, które mają spójne magazyny. Dla pozostałych dokumentów MM zostaną wygenerowane osobne dokumenty ZNP. Zakładka [Szablon spedycji – Usługi dodatkowe]: Na zakładkę [Usługi dodatkowe] zostały przeniesione wszystkie parametry znajdujące się w sekcji [Usługi dodatkowe]. Na zakładce [Usługi dodatkowe] można określić domyślne usługi dodatkowe dla tworzonych ZNP. Dodaliśmy parametr Ustawiaj domyślnie pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW. Parametr ten można zaznaczyć po zaznaczeniu parametru Ustawiaj domyślne pobranie. Po zaznaczeniu tego parametru, na ZNP (zakładka [Paczki i usługi]) generowanych z dokumentu MM/RW, będzie zaznaczona opcja Pobranie. Jeżeli parametr jest niezaznaczony, nieaktywny do zaznaczenia jest parametr: Ustawiaj domyślnie pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW.
Kwota pobrania (maksymalnie można podać 11 000,00 PLN):
 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta uzupełniana jest na ZNP na podstawie wartości netto dokumentu. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki.
Uwaga
Parametr Ustawiaj domyślne pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW jest widoczny tylko po zalogowaniu do modułu HANDEL lub HANDEL PLUS.
Deklarowana wartość/Ubezpieczenie:
 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta, uzupełniana jest na ZNP na podstawie wartości netto dokumentu. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki (maksymalnie można podać 50 000,00 PLN).
Usługi dodatkowe można modyfikować z poziomu formularza Zlecenia nadania przesyłki (zakładka [Paczki i usługi]).

Współpraca z InPost Allegro

W menu Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki/InPost Allegro zostały wprowadzone zmiany na formularzu. Na zakładce [Szablon spedycji] dodaliśmy nowe zakładki: [Parametry przesyłki], [Usługi dodatkowe], [Usługi dodatkowe – Serwis]. Zakładka [Szablon spedycji – Parametry przesyłki]: W sekcji Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia w polu Referencje zmieniliśmy nazwę parametru Numer (FS/ PA/ WZ/ RO) na Numer dokumentu źródłowego. Jeśli parametr ten został zaznaczony, to w pole Referencje na formularzu Zlecenia Nadania Przesyłki zostanie przeniesiony numer dokumentu, na podstawie którego utworzono dokument ZNP. Zakładka [Szablon spedycji – Usługi dodatkowe]: Na zakładkę [Usługi dodatkowe] zostały przeniesione wszystkie parametry znajdujące się w sekcji [Usługi dodatkowe]. Na zakładce [Usługi dodatkowe] można określić domyślne usługi dodatkowe dla tworzonych ZNP. Dodaliśmy parametr Ustawiaj domyślnie pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW. Parametr ten można zaznaczyć po zaznaczeniu parametru Ustawiaj domyślne pobranie. Po zaznaczeniu tego parametru, na ZNP (zakładka [Paczki i usługi]) generowanych z dokumentu MM/RW, będzie zaznaczona opcja Pobranie. Jeżeli parametr jest niezaznaczony, nieaktywny do zaznaczenia jest parametr: Ustawiaj domyślnie pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW.
Kwota pobrania:
 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta uzupełniana jest na ZNP na podstawie wartości netto dokumentu. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki (maksymalnie można podać 5 000,00 PLN).
Uwaga
Parametr Ustawiaj domyślne pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW jest widoczny tylko po zalogowaniu do modułu HANDEL lub HANDEL PLUS.
Deklarowana wartość/Ubezpieczenie:
 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta, uzupełniana jest na ZNP na podstawie wartości netto dokumentu. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki (maksymalnie można podać 20 000,00 PLN).
Usługi dodatkowe można modyfikować z poziomu formularza Zlecenia nadania przesyłki (zakładka [Paczki i usługi]).

Współpraca z InPost Paczkomaty

W menu Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki/InPost Allegro zostały wprowadzone zmiany na formularzu.. Na zakładce [Szablon spedycji] dodaliśmy nowe zakładki: [Parametry przesyłki], [Usługi dodatkowe], [Usługi dodatkowe – Serwis]. Zakładka [Szablon spedycji – Parametry przesyłki]: W sekcji Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia w polu Referencje zmieniliśmy nazwę parametru Numer (FS/ PA/ WZ/ RO) na Numer dokumentu źródłowego. Jeśli parametr ten został zaznaczony, to w pole Referencje na formularzu Zlecenia Nadania Przesyłki zostanie przeniesiony numer dokumentu, na podstawie którego utworzono dokument ZNP. Dodaliśmy nowy parametr Seryjne generowanie przesyłek – jedno ZNP dla zaznaczonych dokumentów. Domyślnie dany parametr jest niezaznaczony. Jeśli parametr zostanie zaznaczony, w momencie generowania przesyłek dla dokumentów, które wystawiono dla tego samego odbiorcy oraz na ten sam magazyn (o ile jest powiązany z adresem nadawczym) zostanie utworzone jedno zbiorcze Zlecenie Nadania Przesyłki. W przypadku tworzenia ZNP z dokumentów MM, agregowane są te dokumenty, dla których występują te same magazyny źródłowe i docelowe. Jeśli natomiast, zostaną zaznaczone dokumenty dla różnych magazynów, to agregowane do jednego dokumentu ZNP są tylko te dokumenty MM, które mają spójne magazyny. Dla pozostałych dokumentów MM zostaną wygenerowane osobne dokumenty ZNP. Zakładka [Szablon spedycji – Usługi dodatkowe]: Na zakładkę [Usługi dodatkowe] zostały przeniesione wszystkie parametry znajdujące się w sekcji [Usługi dodatkowe]. Na zakładce [Usługi dodatkowe] można określić domyślne usługi dodatkowe dla tworzonych ZNP. Dodaliśmy parametr Ustawiaj domyślnie pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW. Parametr ten można zaznaczyć po zaznaczeniu parametru Ustawiaj domyślne pobranie. Po zaznaczeniu tego parametru, na ZNP (zakładka [Paczki i usługi]) generowanych z dokumentu MM/RW, będzie zaznaczona opcja Pobranie. Jeżeli parametr jest niezaznaczony, nieaktywny do zaznaczenia jest parametr: Ustawiaj domyślnie pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW.
Kwota pobrania:
 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta uzupełniana jest na ZNP na podstawie wartości netto dokumentu. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki (maksymalnie można podać 5 000,00 PLN).
Uwaga
Parametr Ustawiaj domyślne pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW jest widoczny tylko po zalogowaniu do modułu HANDEL lub HANDEL PLUS.
Deklarowana wartość/Ubezpieczenie:
 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta, uzupełniana jest na ZNP na podstawie wartości netto dokumentu. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki (maksymalnie można podać 20 000,00 PLN).
Usługi dodatkowe można modyfikować z poziomu formularza Zlecenia nadania przesyłki (zakładka [Paczki i usługi]). Na formularzu Zlecenia Nadania Przesyłki wygenerowanym dla InPost Paczkomaty dodaliśmy parametr Przesyłka do oddziału. Przesyłka do oddziału – należy zaznaczyć, jeśli przesyłka ma być transportowana między oddziałami firmy. Jako adres odbioru należy wskazać jeden spośród zdefiniowanych w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy oddziału.

Tworzenie Zlecenia Nadania Przesyłki na podstawie dokumentów

Zlecenia Nadania Przesyłki z poziomu Faktur Pro Forma i Faktur Zaliczkowych
Umożliwiliśmy generowanie przesyłek na podstawie dokumentu Faktury Zaliczkowej oraz Faktury Pro Forma, które działa analogicznie jak dla Faktury Sprzedaży czy Paragonu. Powiązania pomiędzy dokumentami Faktury Pro Forma i Faktury Zaliczkowej, a dokumentem Zlecenia Nadania przesyłki widoczne są na zakładce [Dokumenty] z poziomu formularza dokumentu.
Zlecenia Nadania Przesyłki z poziomu dokumentów Przesunięcia Międzymagazynowego oraz Rozchodu Wewnętrznego
Umożliwiliśmy generowanie przesyłek z poziomu dokumentów Przesunięcia Międzymagazynowego oraz Rozchodu Wewnętrznego. W menu Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki dla poszczególnych kurierów, na zakładce [Szablon spedycji – Usługi dodaliśmy parametr Ustawiaj domyślne pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW. Parametr ten można zaznaczyć po zaznaczeniu parametru Ustawiaj domyślne pobranie. Powiązania pomiędzy dokumentami Przesunięcia Międzymagazynowego oraz Rozchodu Wewnętrznego, a dokumentem Zlecenia Nadania przesyłki widoczne są na zakładce [Dokumenty] z poziomu formularza dokumentu. Na formularzu ZNP, który utworzony jest z dokumentu MM, domyślnie jest zaznaczony parametr Przesyłka do oddziału. Natomiast adres nadawczy i odbiorczy jest uzupełniany na podstawie ustawień w konfiguracji (czyli adres oddziału powiązany z magazynem lub adres domyślny). Jeśli w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki) zaznaczono, aby kwota pobrania/ deklarowana wartość/ ubezpieczenie pobierane były z dokumentu (dla parametru Pobranie lub Deklarowana Wartość/Ubezpieczenie), to dla dokumentów MM i RW wartość pobrania lub ubezpieczenia uzupełniana jest na dokumencie ZNP na podstawie wartości netto dokumentu.

Seryjne tworzenie Zleceń Nadania Przesyłki dla zaznaczonych dokumentów

Dla wszystkich dostępnych kurierów umożliwiliśmy seryjne tworzenie Zleceń Nadania Przesyłki dla zaznaczonych dokumentów: Faktur Sprzedaży, Paragonów, Rezerwacji Odbiorcy, Wydań Zewnętrznych, Faktur Pro Forma, Rozchodów Wewnętrznych, Przesunięć Międzymagazynowych oraz Zleceń Serwisowych. Dla zaznaczonych dokumentów tworzony jest jeden dokument ZNP do jednego dokumentu, na takich samych zasadach jak podczas tworzenia przesyłki z poziomu formularza dokumentu. Dla dokumentów mających tego samego odbiorcę i adres nadawczy umożliwiliśmy agregowanie zaznaczonych dokumentów do jednego Zlecenia Nadania Przesyłki. W związku z tym, w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki) na zakładce [Szablon spedycji] dla poszczególnych kurierów należy zaznaczyć parametr Seryjne generowanie przesyłek - jedno ZNP dla zaznaczonych. W przypadku tworzenia Zlecenia Nadania Przesyłki z poziomu dokumentów:
 • Handlowych i magazynowych (innych niż Przesunięcia międzymagazynowe) agregowane będą dokumenty wystawione na tego samego odbiorcę. Dodatkowo jeżeli w Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Adresy oddziałów do adresu oddziału został przypisany magazyn wybrany na dokumencie handlowym/magazynowym, to przy tworzeniu Zlecenia nadania przesyłki z zaznaczonych dokumentów sprawdzany jest dodatkowo magazyn. Jeśli magazyny nie są przypisane do adresów oddziałów, to na dokumencie ZNP jako adres nadawczy zostanie ustawiony adres domyślny.
 • W momencie generowania przesyłki dla zaznaczonych dokumentów z poziomu dokumentów MM agregowane są dokumenty wystawione na te same magazyny (tj. posiadają ten sam magazyn źródłowy oraz magazyn docelowy). Dla pozostałych dokumentów MM zostaną wygenerowane osobne dokumenty ZNP.
Jeżeli w konfiguracji na zakładce [Parametry przesyłki] zaznaczono parametr: W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych, to przy seryjnym generowaniu Zlecenia nadania przesyłki waga ta zostanie zsumowana z dokumentów agregowanych do jednego Zlecenia nadania przesyłki. Jeżeli, żaden z powyższych parametrów nie jest zaznaczony, to przy seryjnym generowaniu Zlecenia nadania przesyłki zostanie przeniesiona waga ustalona przez użytkownika dla konkretnej kategorii paczki (dla DPD, DHL, SENDIT) lub usługi (dla Poczty Polskiej). W sytuacji gdy, w konfiguracji w sekcji Usługi dodatkowe zaznaczona zostanie opcja Ustawiaj domyślnie pobranie oraz jeśli forma płatności na dokumencie to: np. przelew, to w momencie seryjnego generowania dokumentów ZNP z listy dokumentów opcja Pobranie zostanie zaznaczona na formularzu ZNP tylko dla tych dokumentów, które spełniają warunek dotyczący formy płatności. W pole Pobranie zostaną przeniesione kwoty z dokumentu lub ustalona w zależności od ustawień w konfiguracji. Pozostałe ustawienia są przenoszone na ZNP analogicznie jak na dokument ZNP tworzony z poziomu formularza dokumentu. Zasady seryjnego tworzenia jednego ZNP, gdzie agregowane będą pozycje z kilku dokumentów dla tego samego odbiorcy (w konfiguracji zaznaczony parametr Seryjne generowanie przesyłek – jedno ZNP dla zaznaczonych dokumentów):
 • Jeżeli wśród agregowanych dokumentów będą znajdowały się dokumenty wystawione na różne magazyny, to do jednego ZNP zostaną zagregowane tylko te, które mają oprócz tego samego odbiorcy (danych teleadresowych, osoby kontaktowej) :
  • ten sam magazyn, jeżeli jest on powiązany z adresem nadawczym
  • różne magazyny, jeżeli nie są one powiązane z adresem nadawczym (jako adres odbiorcy brany jest domyślny adres z konfiguracji)
  • różne magazyny – jeden z nich jest powiązany jest z domyślnym adresem oddziału a na drugim dokumencie magazyn nie jest powiązany z żadnym adresem oddziału
 • Jeśli na karcie operatora/karcie odbiorcy lub w konfiguracji przesyłek nie będą uzupełnione wymagane dane dla Zlecenia Nadania Przesyłki konkretnego kuriera, to w momencie podniesienia formularza ZNP do edycji wyświetlone zostaną ostrzeżenia przy wymaganych polach.
 • Jeżeli w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki) jest zaznaczony parametr: W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych, to jeżeli na dokumentach występują te same pozycje, wagę wyliczamy na podstawie: ilość pozycji x waga i sumowana jest z wagą pozostałych towarów.
 • Jeżeli w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki) zaznaczymy parametr: Referencje i wybrana zostanie opcja: Nr dokumentu źródłowego w pole Referencje zostaną przeniesione wszystkie numery dokumentów, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki. Jeżeli wybrana zostanie opcja: Nr powiązanego zamówienia (RO) w pole Referencje zostaną przeniesione wszystkie numery dokumentów Rezerwacji Odbiorcy, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki.
 • Jeżeli w konfiguracji (dotyczy kurierów: DHL, DPD, Poczty Polskiej) w polu Informacja o zawartości wybrana zostanie opcja:
  • Ustalona treść – wartość ta, zostanie przeniesiona z konfiguracji na dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Paczki i usługi] w pole Zawartość.
  • Nazwa pierwszej pozycji – przenoszona jest nazwa pierwszej pozycji z pierwszego wystawionego dokumentu na dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Paczki i usługi] w pole Zawartość.
  • Nr dokumentu źródłowego – przeniesione zostaną wszystkie numery dokumentów, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Paczki i usługi] w pole Zawartość.
  • Nr powiązanego zamówienia (RO) – zostaną przeniesione wszystkie numery dokumentów Rezerwacji Odbiorcy, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Paczki i usługi] w pole Zawartość.
 • Jeżeli w konfiguracji (dotyczy Poczty Polskiej) w polu Opis/uwagi dla odbiorcy wybrana zostanie opcja:
  • Ustalona treść – wskazana wartość zostanie przeniesiona z konfiguracji na dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Ogólne] w sekcji Dodatkowe pole Uwagi dla odbiorcy.
  • Nr dokumentu źródłowego – przeniesione zostaną wszystkie numery dokumentów, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Ogólne] w sekcji Dodatkowe pole Uwagi dla odbiorcy.
  • Nr powiązanego zamówienia (RO) – zostaną przeniesione wszystkie numery dokumentów Rezerwacji Odbiorcy, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Ogólne] w sekcji Dodatkowe pole Uwagi dla odbiorcy.
 • Jeżeli w konfiguracji (dotyczy DHL, DPD) zaznaczony jest parametr Dokumenty zwrotne i wybrana opcja Nr dokumentu na formularz Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Paczki i usługi] w pole Dokumenty zwrotne przeniesione zostaną wszystkie numery powiązanych dokumentów.
 • Jeżeli w konfiguracji na zakładce [Usługi dodatkowe] zaznaczony jest parametr Ustawiaj domyślnie pobranie oraz jeśli forma płatności na dokumencie to: przelew i zostaną zaznaczone dokumenty, na których są różne formy płatności, utworzone zostanie jedno ZNP z zaznaczoną opcją pobranie. Na dokumencie ZNP zostanie zsumowana wartość brutto wszystkich zaznaczonych dokumentów, dlatego należy zweryfikować ostateczną kwotę pobrania. Jeżeli dla wszystkich zaznaczonych dokumentów forma płatności jest tożsama z ustawioną w konfiguracji, na ZNP zostanie zaznaczona opcja Pobranie.
 • Jeżeli w konfiguracji dla parametru Kwota pobrania zaznaczona została opcja:
  • z dokumentu – w pole z kwotą pobrania zostanie przeniesiona suma wartości zaznaczonych dokumentów. W sytuacji gdy zostanie przekroczony maksymalny próg wartości pobrania, to zostanie ustawiona kwota maksymalna (maksymalna wartość pobrania jest indywidualna dla każdego kuriera).
  • ustalona – w pole z kwotą pobrania zostanie przeniesiona kwota, która została określona w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki). Kwota pobrania nie może przekroczyć maksymalnej wartości pobrania – maksymalna wartość pobrania jest indywidualna dla każdego kuriera.
 • Jeżeli w konfiguracji dla parametru Deklarowana wartość/Ubezpieczenie (dla Poczty Polskiej parametr Wartość ubezpieczenia lub Deklarowana wartość) została zaznaczona opcja:
  • z dokumentu – w pole z kwotą deklarowanej wartości/ubezpieczenia przenoszona jest suma kwot z zaznaczonych dokumentów. W sytuacji gdy zostanie przekroczony maksymalny próg wartości ubezpieczenia to zostanie ustawiona kwota maksymalna (maksymalna wartość ubezpieczenia jest indywidualna dla każdego kuriera).
  • ustalona – w pole z kwotą deklarowanej wartości/ubezpieczenia zostanie przeniesiona kwota, która została określona w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki). Kwota deklarowanej wartości/ubezpieczenia nie może przekroczyć maksymalnej wartości, która jest indywidualna dla każdego kuriera.
 • Na zakładce [Dokumenty] formularza ZNP widoczne jest powiązanie z wszystkimi dokumentami, które były zaznaczone przy jego generowaniu. N na dokumentach, z których powstał dokument ZNP na zakładce [Dokumenty] widoczne są numery dokumentów Zlecenia Nadania Przesyłki powiązane z danym dokumentem.
 • Na dokumentach, z których powstał dokument ZNP po zamówieniu kuriera na zakładce [Kontrahent] widoczne jest powiązanie z listem przewozowym.
Przy generowaniu przesyłek dla zaznaczonych dokumentów w przypadku, gdy zostaną zaznaczone także Faktury Zaliczkowe, to w logu otrzymamy stosowne ostrzeżenie w celu weryfikacji, czy dla danej faktury zaliczkowej ma zostać wygenerowana przesyłka.

Seryjne zatwierdzanie dokumentów płatnych gotówką oraz kartą płatniczą

Z poziomu list dokumentów:
 • Faktur Zakupu,
 • Faktur Sprzedaży,
 • Paragonów,
 • Wydań Zewnętrznych (dotyczy WZ generujących płatność)
dodano możliwość seryjnego zatwierdzenia na stałe dokumentów będących w buforze, na których wskazano formę płatności o typie gotówka bądź karta z terminem 0 dni (czyli generujących automatyczną płatność podczas zapisu na stałe). Funkcja Zatwierdź dokumenty działa dla pozycji zaznaczonych na liście, jest dostępna pod prawym przyciskiem myszy. Po jej wywołaniu, generowany jest komunikat: Zaznaczone dokumenty zostaną zatwierdzone. Czy podczas zatwierdzania rozliczyć dokumenty płatne gotówką/ kartą? (Tak/ Nie/ Anuluj). Wybór opcji Tak będzie skutkował rozliczeniem dokumentów płatnych gotówką bądź kartą – w menu Kasa/ Bank/ Zapisy kasowo/ bankowe zostanie utworzona wpłata/ wypłata rozliczająca dany dokument:
 • Podczas generowania płatności z poziomu listy dokumentów sprawdzane są takie same warunki jak podczas generowania płatności z poziomu formularza dokumentu.
 • Zapis zostanie utworzony w Rejestrze kasowo/ bankowym skojarzonym z formą płatności wybraną na dokumencie. Jeśli w danym Rejestrze nie ma otwartego Raportu, do którego można dodać płatność – Użytkownik otrzyma pytanie czy chce taki Raport otworzyć.
 • Numeracja zapisu jest zależna od ustawienia parametru w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Kasa/ Bank/ ParametryDomyślny schemat numeracji dla automatycznych zapisów kasowych.
  • Jeżeli parametr jest zaznaczony to przy automatycznych zapisach kasowych/ bankowych schemat numeracji dokumentów jest pobierany z menu System/ Konfiguracja/ Firma / Kasa/  Bank/ Dokumenty: KP/KW z kolumny Definicja – KP dla zapisów typu Przychód, KW dla zapisów typu Rozchód.
  • Jeżeli parametr jest niezaznaczony to przy automatycznych zapisach kasowych/bankowych schemat numeracji dokumentów jest taki sam jak numer rozliczanego dokumentu.
 • Zapis kasowy otrzyma datę zgodną z ustawieniem w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Kasa/ Bank/ Daty dokumentów Data zapisu kasowego przy zapisie FS/ PA/ FZ.
 • Zapisy tworzone są zgodnie z podziałem wprowadzonym na dokumencie, na zakładce [Płatności].
 • Jeśli na Fakturze Sprzedaży dodano kaucję płatną gotówką bądź kartą – podczas zatwierdzania FS zostanie utworzony również zapis kasowy rozliczający kaucję. Po utworzeniu dokumentu Wydania Kaucji – zapis zostanie rozliczony z WKA.
Uwaga
Podczas seryjnego zatwierdzania Paragonów, nie zostaną one automatycznie fiskalizowane. Aby je zafiskalizować, po ich zatwierdzeniu na stałe, dla każdego dokumentu należy wybrać na liście PA opcję w menu kontekstowym Fiskalizacja paragonu.
Uwaga
W przypadku seryjnego zatwierdzania Faktur Sprzedaży oraz Paragonów z formą płatności, która jest powiązana z terminalem płatniczym (forma płatności z zaznaczonym w konfiguracji parametrem Terminal płatniczy), płatność nie zostanie przekierowana na terminal płatniczy.

Seryjna zmiana kodów JPK_V7 na dokumentach

Dodano możliwość seryjnego dodawania/ usuwania kodów JPK_V7 na:
 • Fakturach Sprzedaży,
 • Fakturach Zakupu,
 • Paragonach,
 • Dokumentach Wewnętrznych Sprzedaży,
 • Dokumentach Wewnętrznych Zakupu.
Opcja jest dostępna na liście dokumentów, dla zaznaczonych pozycji pod przyciskiem Operacji seryjnych:
Uwaga
Aby zmieniać kody JPK_V7 (w tym seryjnie) na dokumentach zapisanych na stałe, należy w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy – na karcie operatora, na zakładce [Ogólne] zaznaczyć parametr Zmiana atrybutów/ kodów JPK na zatw. dok.
Po wybraniu tej operacji należy zaznaczyć kody, które chcemy dodać do/ usunąć z dokumentów i zatwierdzić wybór przyciskiem Dodaj kody JPK_V7/ Usuń kody JPK_V7 bądź klawiszem <F8>:

Seryjne dodawanie kodów JPK_V7

Seryjna zmiana atrybutów

Atrybuty dokumentów
Dotychczas seryjna zmiana atrybutów dokumentu była dostępna dla Faktur Sprzedaży oraz dla Faktur Zakupu. W wersji 2020.5.1 udostępniliśmy tę funkcjonalność dla pozostałych dokumentów handlowych i magazynowych:
 • Paragonów,
 • Rezerwacji Odbiorcy,
 • Faktur Pro Forma,
 • Zamówień u Dostawcy,
 • Faktur Zakupu od Rolnika Ryczałtowego,
 • Dokumentów Tax Free,
 • Dokumentów Wewnętrznych Sprzedaży,
 • Dokumentów Wewnętrznych Zakupu,
 • Wydań Zewnętrznych,
 • Przyjęć Zewnętrznych,
 • Rozchodów Wewnętrznych,
 • Przychodów Wewnętrznych,
 • Przesunięć Międzymagazynowych,
 • Arkuszy Inwentaryzacyjnych,
 • Bilansów Otwarcia,
 • Przyjęć Wewnętrznych Produktów,
 • Rozchodów Wewnętrznych Składników,
 • Przyjęć Kaucji,
 • Wydań Kaucji.
Opcja jest dostępna na liście dokumentów, dla zaznaczonych pozycji pod przyciskiem Operacji seryjnych: Funkcja umożliwia dodawanie, usuwanie lub zmianę atrybutów dokumentu:

Operacje seryjne – Dodaj/ zmień/ usuń atrybut dokumentu

 • Dodaj atrybut – w oknie operacji należy wybrać atrybut, który chcemy przypisać do zaznaczonych
  dokumentów, można opcjonalnie wskazać jego wartość.
 • Zmień atrybut – w oknie operacji należy wybrać atrybut, którego wartość chcemy zmienić na zaznaczonych dokumentach. Pozostawienie nieuzupełnionej wartości skutkuje usunięciem dotychczasowej wartości atrybutu z formularza dokumentu, z zakładki [Atrybuty].
 • Usuń atrybut – w oknie operacji należy wybrać atrybut, który chcemy usunąć z zaznaczonych dokumentów.
Atrybuty grup towarowych
Seryjna zmiana atrybutów została wprowadzona również dla grup towarowych. Opcja jest dostępna dla zaznaczonych grup pod przyciskiem Operacje seryjne:

Lista grup towarowych – operacje seryjne

Funkcja umożliwia dodawanie, usuwanie lub zmianę atrybutów grup towarowych – spośród atrybutów zdefiniowanych w programie dla towarów.

 

Pozostałe nowości

 1. Przesyłka do oddziału. Na formularzu Zlecenia Nadania Przesyłki wygenerowanym dla InPost Allegro i InPost Paczkomaty dodaliśmy parametr Przesyłka do oddziału. Przesyłka do oddziału – należy zaznaczyć, jeśli przesyłka ma być transportowana między oddziałami firmy. Po zaznaczeniu parametru Przesyłka do oddziału na dokumencie Zlecenia Nadania Przesyłki w sekcji Odbiorca pojawi się pole Adres odbiorczy. Domyślnie adres odbiorczy jest nieuzupełniony. Z listy rozwijanej mamy możliwość wskazania jednego spośród zdefiniowanych adresów w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy oddziału.
 1. Kod pozycji cennika. Długość pola Kod dla pozycji cennika została zwiększona do 50 znaków.
 2. Informacja o wysłaniu dokumentów poprzez e-mail. Na listach dokumentów handlowych i magazynowych, w kolumnach, które można dodać do widoku, są dostępne nowe kolumny informujące jaki operator i kiedy utworzył wiadomość e-mail dla danego dokumentu: Utworzył e-mail, Data utworzenia e-maila. Dane w tych kolumnach uzupełniane są wyłącznie dla wiadomości e-mail tworzonych poprzez skrzynkę pocztową skonfigurowaną w module CRM.
 3. InPost Paczkomaty Paczka w weekend. Dla Zleceń nadania przesyłek dodano możliwość realizacji usługi Paczka w weekend. W tym celu na formularzu ZNP, na zakładce [Paczki i usługi] należy zaznaczyć parametr Paczka w weekend. Aby przesyłki zostały dostarczone w weekend, nadanie (przekazanie do Paczkomatu/ POP lub złożenie zlecenia na odbiór przez kuriera) musi nastąpić w piątek lub sobotę do godziny 13:00.
 1. Wymiary jednostek miar towarów. Dla pozycji cennikowych umożliwiono zdefiniowanie wysokości, szerokości oraz długości w centymetrach dla jednostek miar przypisanych do towaru. Na zakładce [Jednostki i kody] Pozycji cennika:
 • dodano sekcję z podstawową jednostką miary towaru, dla której można określić wysokość, szerokość oraz długość wyrażoną w centymetrach jako liczba całkowita
 • dla pomocniczych jednostek miar towary wymiary należy określić w tabeli Pomocnicze jednostki miary:
 • Pozycja cennika – wymiary dla jednostek miary towaru
Funkcjonalność została wprowadzona na potrzeby integracji z Comarch e-Sklep. Więcej informacji na ten temat opisano w punkcie Nowości w Comarch e-Sklep.

Zmiany

 1. Atrybuty JPK_FA. Seryjna zmiana atrybutów JPK_FA dostępna dla Faktur Sprzedaży oraz dla Faktur Zakupu, została zgrupowana w menu operacji seryjnych pod opcją JPK.
 2. Rabaty - filtrowanie. W oknie Lista rabatów (menu Ogólne/ Rabaty) wiersz automatycznego filtra jest domyślnie widoczny.
 3. Receptura towaru złożonego – Wiersz automatycznego filtra jest domyślnie widoczny w oknie Pozycji dokumentu Przyjęcia Wewnętrznego Produktu (zakładka [Receptura]) oraz na formularzu receptury (menu Ogólne oraz Pozycja cennika).
 4. Korekta kursu waluty. Podczas próby zrobienia korekty kursu waluty do Faktury Sprzedaży/ Zakupu przeniesionej do Rejestru VAT, wyświetlany jest komunikat: Nie można utworzyć korekty kursu do zaksięgowanego dokumentu oraz do dokumentu przeniesionego do rejestru VAT.

Poprawiono

 1. Deklaracja AKC-WW. Poprawiono wyliczanie kwoty podatku akcyzowego na deklaracji AKC-WW.
 2. JPK_FA (3). W pliku JPK_FA (3) dla finalnych Faktur Sprzedaży rozliczających Faktury Zaliczkowe w węzłach Faktura i FakturaWiersz widoczne są kwoty odnoszące się do kwoty pozostałej do zapłaty.
 3. JPK_FA (3). Pole NrFaZaliczkowej w pliku JPK_FA (3) jest uzupełniane w przypadku faktur rozliczających wystawionych po dostawie towaru lub wykonaniu usługi oraz dla ostatniej z Faktur Zaliczkowych w przypadku, gdy suma faktur zaliczkowych obejmuje całą zapłatę za zamówiony towar lub usługę.
 4. Korekta ilości do PZ. Został zmieniony komunikat, w przypadku próby wykonania korekty ilościowej do Przyjęcia Zewnętrznego, na którym znajduje się towar, który został przesunięty na inny magazyn, a dokument Przesunięcia Międzymagazynowego nie jest jeszcze zatwierdzony (jest w buforze).
 5. Wybór kontrahenta na FZ. Zoptymalizowaliśmy pobieranie kontrahenta na dokument Faktury Zakupu w przypadku, gdy kontrahent posiada dużo rachunków bankowych.
 6. FS z WZ. W nagłówku Faktury Sprzedaży powstałej z przekształcenia Wydania Zewnętrznego wyświetlana jest informacja o numerze WZ, z którego powstała FS.
 7. Anulowanie FS. Umożliwiono anulowanie Faktury Sprzedaży, do której wprowadzono predekretację.
 8. Grupowanie dokumentów WZ. Poprawiono grupowanie Wydań Zewnętrznych, w sytuacji, kiedy na liście WZ jest włączone sumowanie dla kolumny zakupu.
 9. Cennik – kolumna z atrybutem. Na liście towarów w menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby w kolumnie z wartością atrybutu, w sytuacji, kiedy dany atrybut występuje kilkakrotnie na towarze, wyświetlana jest wartość atrybutu ustawionego metodą „przeciągnij i upuść” na liście atrybutów towaru jako pierwszy.
 10. Cena nieaktywna. Umożliwiono ustawienie jako nieaktywnej ceny, która jest przypisana do kontrahenta duplikata (połączonego z innym kontrahentem).
 11. Wydruk Eko - Faktura. Poprawiono drukowanie informacji o zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia
 12. Wydruk korekty ilości do FS. Poprawiono drukowanie kwoty do zapłaty/ zwrotu na wydrukach Korekta ilości/ Wzór standard, Eko – Korekta ilości/ Wzór standard, w przypadku korekty ilości do Faktury Sprzedaży dla kontrahenta wewnątrzunijnego w PLN, gdzie rozliczenie miało miejsce w walucie obcej.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

 1. Kodu CN dla Towaru. Do Comarch e-Sklep wysyłane są kody CN przypisane do karty towarowej na zakładce Dodatkowe/ Intrastat oraz Dodatkowe/ Akcyza.
 2. Edycja Kontrahentów składających zamówienie w serwisie Allegro. Umożliwiono edycję kart kontrahentów składających zamówienie w serwisie Allegro.
 3. Opiekun kontrahenta. Do Comarch e-Sklep wysyłany jest opiekun kontrahenta wskazany na jego karcie na zakładce Dodatkowe w polu Operator. Wysyłani są tylko opiekunowie o typie Operator.
 4. Opiekun produktu. Na karcie towaru na zakładce e-sklep w polu Operator można wskazać opiekuna danego towaru. Do Comarch e-Sklep wysyłane są imię, nazwisko, telefon oraz mail operatora wybranego jako opiekun. W operacjach seryjnych Zmiana parametrów Comarch e-Sklep istnieje możliwość seryjnego przypisania operatorów jako opiekunów do kart towarowych.
 5. Domyślny termin płatności kontrahenta. Do Comarch e-Sklep wysyłana jest wartość pola Termin płatności z karty kontrahenta, z zakładki Płatności. W przypadku gdy w konfiguracji nie przypisano innej domyślnej formy płatności dla sklepu wówczas na zamówieniu z Comarch e-Sklep termin płatności będzie pobierany z karty kontrahenta.
 6. Wymiary Towaru. Na formularzu karty towarowej dodano możliwość określenia wysokości, szerokości i długości dla głównej jednostki miary oraz dla jednostek dodatkowych. Informacje o wymiarach są przesyłane do Comarch e-Sklep.
 7. Allegro Smart. Dla zamówień, które zostały złożone przez serwis Allegro, na formularzu zaczytanego dokumentu na zakładce e-sklep w kolumnie Allegro Smart  wyświetlana jest informacja czy dana transakcja jest realizowana w ramach Allegro Smart.

Poprawiono

 1. Domyślna waluta w konfiguracji stanowiska. W konfiguracji stanowiska e-Sklep poprawiono działanie pola Domyślna waluta.

Detal

Poprawiono

 1. Płatność kartą. Przy wystawianiu faktury sprzedaży z poziomu okna zapłaty, poprawnie działa wysyłanie na terminal płatniczy płatności kartą..
 2. Pliki konfiguracyjne. Poprawnie działa uruchamianie aplikacji Comarch ERP Optima Detal w przypadku niezgodności plików konfiguracyjnych ze wzorcem.
 3. Wydruk dokumentu zwrotu. Poprawnie inicjowana jest płatność kartą na terminal płatniczy i wydruk dokumentu zwrotu po zatwierdzeniu dokumentu.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

 1. Seryjne dodawanie/ usuwanie kodów JPK_V7 na liście kontrahentów. Umożliwiono seryjne dodawanie oraz usuwanie kodów JPK_V7 dla wielu kontrahentów jednocześnie. Po wybraniu na liście kontrahentów w menu Operacje seryjne/ JPK opcji Dodaj kody JPK_V7 otwierane jest okno z listą kodów towarowych oraz procedur dla plików JPK_V7:
Po zaznaczeniu wybranych kodów i kliknięciu na przycisk Dodaj kody JPK_V7 zostaną one przypisane do kartotek zaznaczonych na liście kontrahentów i będą przenoszone na dokumenty dla tych kontrahentów. Analogicznie po wybraniu Operacje seryjne/ JPK/ Usuń kody JPK_V7 otwierane jest okno z listą kodów towarowych oraz procedur dla plików JPK_V7: Po zaznaczeniu wybranych kodów i kliknięciu na przycisk Usuń kody JPK_V7 zostaną one usunięte z kartotek zaznaczonych na liście kontrahentów i nie będą z nich przenoszone na dokumenty tych kontrahentów.
 1. Reset komunikatów. W menu Widok dla opcji Reset dodane zostały 2 możliwości do wyboru:
  • Reset wszystkich ustawień – po wybraniu tej opcji usunięte zostaną wszystkie ustawienia okien dla danego operatora,
  • Reset komunikatów – wybranie tej opcji skutkuje usunięciem zapamiętanych odpowiedzi udzielonych przez operatora dla komunikatów z opcją „Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej”  i wyświetlane będą z powrotem wszystkie komunikaty w programie.

Zmiany

 1. Domyślny kod JPK_V7. Na karcie cennika w polu Domyślny kod JPK_V7 obok samego kodu wyświetlany jest również jego opis.
 2. Pliki JPK - przeniesienie wybranych funkcji na wstążkę. Funkcje:
  • Scal pliki JPK_VAT,
  • Dodaj plik JPK z dysku na listę,
  • Podgląd pliku
 3. zostały przeniesione z okna Pliki JPK na wstążkę programu. Ikony wspomnianych funkcji są widoczne po otwarciu okna Pliki JPK.
 4. Listy dokumentów wg atrybutów. Na listach dokumentów wyświetlanych według atrybutów (m.in. Biblioteka dokumentów, Zestawienie wg atrybutów) umożliwiono sumowanie wartości dla atrybutów liczbowych.
 5. Zakazy do baz danych. Umożliwiono przenoszenie informacji dotyczących zakazów do baz firmowych dla operatora pomiędzy instalacjami na różnych serwerach baz danych. Dotyczy importu/eksportu ustawień wykonywanym na karcie operatora.
 6. Konfiguracja wydruków. Zablokowano możliwość zabezpieczenia hasłem standardowych zestawów wydruków.
 7. Adres e-mail przedstawiciela. Dla przedstawiciela kontrahenta umożliwiono poprawną weryfikację i zapisanie adresu e-mail z nazwą domeny zawierającą do 25 znaków.
 8. Optima w Chmurze. W programie Optima w Chmurze zablokowano funkcję Zadzwoń dostępną przy polach z numerem telefonu.

Poprawiono

 1. Pliki JPK_VAT. Umożliwiono poprawne nadawanie numeru LP (liczba porządkowa) w pliku JPK_VAT dla utworzonych automatycznie dokumentów wewnętrznych sprzedaży zawierających długi numer.
 2. Agreguj tylko zaznaczone. Umożliwiono zapamiętywanie ustawionej dla list na formularzach opcji Agreguj tylko zaznaczone.
 3. Wiersz sum. Umożliwiono zapamiętywanie wybranego na formularzach wiersza sum w przypadku, kiedy na tym formularzu dodane zostały kolumny Użytkownika.
 4. Wyświetlanie wartości atrybutów. Jeżeli jako wartość atrybutu (np. wybranego na karcie kontrahenta) wpisano wartość zawierającą znak „&”, wówczas na liście pozycji (np. liście kontrahentów) w kolumnie z wartościami danego atrybutu znak „&” zastępowany był przez ciąg znaków „&amp;”. Działanie poprawiono.
 5. Filtrowanie kolumn. Poprawiono działanie filtrowania dla kolumn wyświetlających wartości atrybutów.
 6. Pliki JPK – log z przebiegu operacji. Jeżeli operator miał na swojej karcie w sekcji Logowanie operacji seryjnych zaznaczoną opcję błędy i ostrzeżenia, a operacje seryjne z poziomu okna Pliki JPK przebiegały bez błędów i ostrzeżeń, log z przebiegu operacji nie był automatycznie zamykany. Działanie poprawiono.
 7. Eksport danych. W sytuacji kiedy na oknie eksportu danych z programu wpisano zbyt długą nazwę pliku, również po ponownym otwarciu tego okna pojawiał się komunikat: „Określona ścieżka, nazwa pliku albo oba te parametry są za długie. Długość w pełni kwalifikowanej nazwy pliku musi być mniejsza niż 260 znaków, a nazwy katalogu mniejsza niż 248 znaków.” Działanie poprawiono.
 8. Kopiuj komórkę. Podczas kopiowania z programu za pomocą opcji Kopiuj komórkę danych liczbowych sformatowanych ze spacją jako separatorem tysięcznym, spacje te są usuwane - tak aby wklejona w MS Excel wartość była traktowana jako liczba.
 9. Import wydruku z pliku XML. Podczas importu w Konfiguracji wydruków zestawu wydruków z pliku XML mającego niewłaściwą strukturę mogło nastąpić zawieszenie programu. Działanie poprawiono.
 10. Uproszczony formularz danych kadrowych pracownika. W przypadku gdy w konfiguracji programu zablokowano formę płatności ‘Gotówka’, na formularzu danych pracownika nie można było zmienić formy płatności z ‘Gotówka’ na inną aktywną. Poprawiono.

Kasa/Bank

Nowości

 1. Nowe formaty przelewów. Wprowadziliśmy nowe formaty przelewów dedykowane dla banku Citi Handlowy. Służą one do eksportu przelewów krajowych, MPP, walutowych, SEPA i podatkowych do pliku w formacie XML, Elixir oraz tekstowym (Flat File/CDFF). Są to:
  • Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml)
  • Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (xml)
  • Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (xml)
  • Citi Handlowy – Przelewy SEPA (xml
  • Citi Handlowy – Przelewy krajowe (Elixir)
  • Citi Handlowy – Przelewy MPP (Elixir)
  • Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (Elixir)
  • Citi Handlowy – Przelewy krajowe (CDFF)
  • Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (CDFF)
  • Citi Handlowy – Przelewy MPP (CDFF)
  • Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (CDFF)
  • Citi Handlowy – Przelewy SEPA (CDFF)
W przypadku eksportu przelewów formatem Citi Handlowy - Przelewy krajowe (CDFF), Citi Handlowy - Przelewy MPP (CDFF), Citi Handlowy - Przelewy krajowe (Elixir), Citi Handlowy - Przelewy MPP (Elixir), Citi Handlowy - Przelewy krajowe, w tym MPP (xml) płatność, która ma ustawiony priorytet Wysoki jest wysyłana jako przelew natychmiastowy (Express Elixir). W sytuacji, gdy przelewy eksportowane są formatem Citi Handlowy - Przelewy międzynarodowe (xml)  w polu z informacją o tym kto ponosi opłatę za procesowanie płatności domyślnie jest ustawiane SHAR (prowizje i opłaty są dzielone pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta). Korzystanie z formatu XML wymaga parametryzacji po stronie Citi Handlowy. W sytuacji, gdy przelewy są eksportowane formatami XML (Citi Handlowy - Przelewy krajowe, w tym MPP (xml),  Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (xml), Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (xml), Citi Handlowy – Przelewy SEPA (xml)) wymagane jest uzupełnienie kodu SWIFT na karcie banku, z którego jest robiony przelew. Aby prawidłowo sparametryzować kod SWIFT prosimy o kontakt z Citi Handlowy. Szczegółowe informacje na temat eksportu przelewów do banku znajdują się w biuletynie.
 1. Odsetki ustawowe od zaległości. W menu System /Konfiguracji /Program /Kasa/Bank /Odsetki ustawowe od zaległości zostały ustawione nowe wartości odsetek. Od 18.03.2020 roku ich wysokości wynosi 6.50% a od 9.04.2020 roku ich wysokość to 6%.

Zmiany

 1. Dokumenty nierozliczone na dzień i Korekta: Do dochodowego. Aby ułatwić wyszukanie dokumentów, które mogłyby podlegać uldze za złe długi w podatku dochodowym zmieniono zasady kwalifikowania dokumentów, które wyświetlane są na Liście nierozliczonych dokumentów na dzień z zaznaczonym parametrem Korekta: Do dochodowego. Na liście pojawiają się płatności dotyczące:
  • dokumentów przychodowych i rozchodowych (nie wykazujemy zapisów kasowych/bankowych),
  • dla kontrahentów, którzy są podmiotami gospodarczymi o statusie Krajowy lub Podatnikiem jest nabywca i nie są kontrahentami powiązanymi,
  • dokumenty zostały wystawione po 12.2017 roku,
  • termin płatności przypada po 12.2019 roku,
  • minęło 90 dni od terminu płatności.
Znając wysokość kwot do skorygowania można będzie pomniejszyć o nie podstawę opodatkowania na zaliczkach na:
  • PIT-36/36L, wprowadzając je na kwotach właściciela np. w polu Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania,
  • PIT-28, wprowadzając je na kwotach właściciela np. w polu Inne odliczenia.
  • CIT-8, wprowadzając je bezpośrednio w polu Kwota zwiększająca dochód/zmniejszająca stratę lub ręcznie można zmodyfikować wyliczoną podstawę opodatkowanie (pole podlega edycji).
 1. Informacje bieżące: rozchodowe przeterminowane do dochodowego. Zmieniono zasady wykazywania dokumentów rozchodowych na raporcie Dok. rozchodowe przeterminowane do dochodowego. Kryteria dotyczące kontrahenta, daty wystawienia, terminu płatności są takie same jak w przypadku raportu Dokumenty nierozliczone na dzień i zostały opisane powyżej.
 2. Informacje bieżące: Dok. przychodowe przeterminowane do dochodowego. Dodano nowy raport, który prezentuje dokumenty przychodowe, które kwalifikują się do korekty podatku dochodowego. Kryteria dotyczące kontrahenta, daty wystawienia, terminu płatności są analogiczne jak dla raportu Dokumenty nierozliczone na dzień i zostały opisane powyżej. Domyślnie raport nie jest wyświetlany. Będzie widoczny, dla Użytkowników, którzy w menu System /Konfiguracji /Program /Użytkowe /Operatorzy, na zakładce [Informacje] będą mieli zaznaczone KB – Kasa i Bank oraz przychodowe przeterminowane do dochodowego.
 3. Eksport przelewów i Identyfikator operacji. W momencie wysyłania przelewów do banku formatem,  w którym jedną z pozycji jest Identyfikator operacji nadawany jest unikalny numer eksportu przelewu. Jego unikalność była zapewniona dla 13-znakowego Identyfikatora operacji. W obecnej wersji unikalność ta zapewniona jest także dla 10-znakowego Identyfikatora operacji nadawanego w trakcie eksportu przelewów. Dotyczy to formatów standardowych i zdefiniowanym samodzielnie przez Użytkownika, w których pozycja Identyfikator operacji ma ustaloną szerokość pola na 10.
 4. Formaty przelewów – Kod kraju podmiotu. Definiując format przelewu można odwołać się do kodu kraju jaki został wpisany na formularzu banku, który występuje na danej płatności. Nowe pole Kod kraju podmiotu jest polem tekstowym i jego szerokość wynosi 2.
 5. Kontrola numerów kart kredytowych. Zmieniono domyślne ustawienie parametru odpowiedzialnego za kontrolę numeru kart kredytowych (menu System /Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank /Parametry). W nowo utworzonych bazach danych parametr Kontrola numerów kart kredytowych nie jest zaznaczony.

Poprawiono

 1. Magazyn walut i usuwane BOMW. W niektórych przypadkach, gdy dla jednego rejestru walutowego istniało dużo dokumentów BOMW przy ich usuwaniu następowało zawieszenie programu. Działanie poprawiono.
 2. Uproszczony formularz danych kadrowych pracownika - W przypadku gdy w konfiguracji programu zablokowano formę płatności ‘Gotówka’,  na formularzu danych pracownika nie można było zmienić formy płatności z ‘Gotówka’ na inną aktywną. Poprawiono.
 3. Dokumenty nierozliczone. Po wybraniu opcji Wybór kolumn i wskazaniu kursorem obszaru bez kolumny pojawiał się komunikat: Wartość nie może być zerowa. Nazwa parametru: key. Działanie poprawiono.
 

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2020.5.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista, Windows 8 oraz Windows Server 2003, 2008 i 2008 R2.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2020.5.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 28.10.2019. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2020.5.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2020.5.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2020.5.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2019.4.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2020.5.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2020.1, 2020 lub 2019.6 Zalecana 2020.2
Comarch e-Sale2020.2
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2020.5.1
Comarch Mobile Zarządzanie2019.0
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2019.5.3
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2019.3 lub wyższa
Comarch ERP Altum2019.5.2
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Serwis

Serwis

Nowości

Generowanie dokumentów Zlecenia nadania przesyłki z poziomu dokumentu Zlecenia serwisowego

Dla Zleceń serwisowych umożliwiono generowanie przesyłek kurierskich z poziomu listy Zleceń serwisowych i formularza Zlecenia serwisowego. W Konfiguracja/Firma/Przesyłki dla wszystkich kurierów na zakładce [Szablon spedycji] wyodrębniono nową zakładkę [Usługi dodatkowe – Serwis], aby można było odrębnie skonfigurować ustawienia usług dodatkowych dla dokumentów Zlecenia nadania przesyłek tworzonych ze Zlecenia serwisowego. Na zakładce tej umieszczono te same opcje co na zakładce [Usługi dodatkowe] z niewielkimi modyfikacjami:
 • Ustawiaj domyślnie pobranie – w przypadku zaznaczenia tego parametru nie uzależniamy go od formy płatności na dokumencie, tak jak ma to miejsce w przypadku dokumentów handlowych. Po zaznaczeniu tej opcji istnieje możliwość wskazania sposobu przenoszenia kwoty pobrania na dokument Zlecenia nadania przesyłki generowany ze Zlecenia serwisowego. Może to być kwota „z dokumentu” lub „ustalona”:
  • Jeżeli wybrana zostanie opcja „z dokumentu” do wyliczania kwoty pobrania pobierana jest wartość brutto dokumentu Zlecenia serwisowego z zakładki [Części] i [Czynności] dla towarów i usług, podlegających fakturowaniu. W przypadku zbiorczego fakturowania części/czynności jest to wartość brutto wszystkich części/czynności znajdujących się na zleceniu.
  • Jeżeli wybrana zostanie opcja „ustalona” na dokument Zlecenia nadania przesyłki generowany ze Zlecenia serwisowego przenoszona jest kwota ustalona w konfiguracji.
 • Deklarowana wartość/ubezpieczenie – dla tej opcji dostępna jest tylko możliwość ustawienia określonej kwoty. Jeżeli opcja zostanie zaznaczona w pole obok należy wpisać kwotę, która będzie przenoszona na dokument Zlecenia nadania przesyłki generowany ze Zlecenia serwisowego.
Ustawienia i działanie pozostałych parametrów dostępnych dla poszczególnych kurierów pozostaje niezmienne w stosunku do zakładki [Usługi dodatkowe]. Więcej informacji na temat ich działania i konfiguracji dostępnych jest w dokumentacji dotyczącej przesyłek kurierskich. Na zakładce [Parametry przesyłki] w sekcji Domyślna definicja paczki dla kurierów DPD, DHL, Poczta Polska i Sendit udostępniono nowy parametr: W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych powiązanych z urządzeniem (ze zleceń serwisowych) widoczny tylko po zalogowaniu na moduł Serwis. Przy konwersji bazy danych przenoszone jest ustawienie parametru: W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych na ustawienie parametru: W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych powiązanych z urządzeniem (ze zleceń serwisowych) . Parametr ma zastosowanie wtedy, gdy na Zleceniu serwisowym w polu Urządzenie jest wybrane urządzenie, które jest powiązane z  pozycją towarową i na pozycji tej uzupełniona jest masa:
 • Parametr ma pierwszeństwo działania na Zleceniach nadania przesyłki generowanych ze Zleceń serwisowych przed parametrem: W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych (jeżeli oba zaznaczone równocześnie). Jeżeli zaznaczony jest tylko parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych pobierana i sumowana jest waga z towarów znajdujących się na zakładce [Części].
 • Jeżeli parametr jest zaznaczony to waga zostanie pobrana z kartoteki towarowej powiązanej danym z urządzeniem. Waga, która jest brana do wyliczenia znajduje się na formularzu towaru, na zakładce Dodatkowe.
 • Jeżeli parametr: W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych powiązanych z urządzeniem (ze zleceń serwisowych) jest zaznaczony, ale waga na towarze powiązanym z urządzeniem wynosi zero, albo towar nie jest powiązany z urządzeniem i nie jest zaznaczony parametr: W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych, to na dokument Zlecenia nadania przesyłki generowany ze Zlecenia serwisowego brana jest pod uwagę waga ustalona przez użytkownika dla konkretnej kategorii paczki lub usługi (w przypadku Poczty Polskiej). Jeżeli waga nie jest tam ustalona, to na dokument Zlecenia nadania przesyłki generowany ze Zlecenia serwisowego nie są brane żadne domyślne ustawienia.
Na zakładce [Parametry przesyłki] w sekcji Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia w polach Informacje o zawartości i Referencje dla opcji Nr dokumentu źródłowego uwzględniono przenoszenie numeru dokumentu Zlecenia serwisowego na dokument Zlecenia nadania przesyłki.  W polu Informacje o zawartości pod opcją Nazwa pierwszej pozycji dla Zlecenia nadania przesyłki stworzonego z dokumentu Zlecenia serwisowego przenoszona będzie nazwa urządzenia powiązanego ze Zleceniem serwisowym. Jeżeli urządzenie nie będzie powiązane ze zleceniem serwisowym, to na Zleceniu nadania przesyłki pole z zawartością  pozostanie puste. Z poziomu listy Zleceń  serwisowych istnieje możliwość seryjnego generowania przesyłek kurierskich. Domyślnie po zaznaczeniu kliku dokumentów Zlecenia serwisowego i wyborze opcji Nadanie przesyłki będą tworzone dokumenty Zlecenia nadania przesyłki do każdego zaznaczonego wcześniej dokumentu, które zapisywane będą w tle na liście Zleceń nadania przesyłek z możliwością późniejszej modyfikacji. W przypadku dokumentów wystawionych na tego samego odbiorcę możliwe jest ich zagregowanie do jednego Zlecenia nadania przesyłki.eżeli w Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki w ustawieniach kuriera na zakładce [Parametry przesyłki] zaznaczony zostanie parametr: Seryjne generowanie przesyłek – jedno ZNP dla zaznaczonych dokumentów. Do jednego Zlecenia nadania przesyłki będą agregowane dokumenty, które mają tego samego odbiorcę i dane tego odbiorcy są identyczne. Jeżeli odbiorca lub dane odbiorcy będą różne dokumenty te będą wyodrębniane do osobnych Zleceń nadania przesyłek. Przy seryjnym generowaniu Zlecenia nadania przesyłki do zaznaczonych dokumentów pobierane będą domyślne dane dotyczące parametrów przesyłek  i usług dodatkowych ustawione w konfiguracji kurierów. W przypadku, gdy w konfiguracji zaznaczony zostanie parametr: Seryjne generowanie przesyłek – jedno ZNP dla zaznaczonych dokumentów podczas pobierania domyślnych ustawień z konfiguracji będą brane pod uwagę następujące założenia:
  • Agregowane będą dokumenty wystawione na tego samego odbiorcę. Dodatkowo jeżeli w Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Adresy oddziałów do adresu oddziału został przypisany magazyn wybrany na Zleceniu serwisowym, to przy tworzeniu Zlecenia nadania przesyłki z zaznaczonych dokumentów agregowane będą tylko dokumenty wystawione na ten sam magazyn powiązany z tym samym adresem nadawczym.
  • Jeżeli w konfiguracji na zakładce [Parametry przesyłki] zaznaczono parametr: W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych powiązanych z urządzeniem, to przy seryjnym generowaniu Zlecenia nadania przesyłki waga ta zostanie zsumowana z dokumentów agregowanych do jednego Zlecenia nadania przesyłki.
  • Jeżeli powyższy parametr nie jest zaznaczony, ale zaznaczono parametr: W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych, to przy seryjnym generowaniu Zlecenia nadania przesyłki zostanie szumowana waga towarów znajdujących się na zakładce [Części] z dokumentów agregowanych do jednego Zlecenia nadania przesyłki.
  • Jeżeli, żaden z powyższych parametrów nie jest zaznaczony, to przy seryjnym generowaniu Zlecenia nadania przesyłki zostanie przeniesiona waga ustalona przez użytkownika dla konkretnej kategorii paczki (dla DPD, DHL, SENDIT) lub usługi (dla Poczty Polskiej).
  • Jeżeli w konfiguracji na zakładce [Usługi dodatkowe – Serwis] zaznaczono parametr: Ustawiaj domyślnie pobranie i kwota pobrania z dokumentu, to przy seryjnym generowaniu przesyłek do jedno dokumentu pobierana będzie suma wartość brutto z dokumentów Zlecenia serwisowego z zakładki [Części] i [Czynności] dla towarów i usług, podlegających fakturowaniu. W przypadku zbiorczego fakturowania części/czynności jest to suma wartość brutto wszystkich części/czynności znajdujących się na agregowanych Zleceniach serwisowych.
  • Jeżeli w konfiguracji na zakładce [Usługi dodatkowe- Serwis] zaznaczony parametr: Ustawiaj domyślnie pobranie i kwota pobrania ustalona, to przy seryjnym generowaniu przesyłek do jedno dokumentu pobierana będzie kwota ustalona w konfiguracji.
  • Jeżeli w konfiguracji na zakładce [Usługi dodatkowe- Serwis] zaznaczony parametr: Deklarowana wartość/Ubezpieczenie i wskazana kwota, to przy seryjnym generowaniu przesyłek do jednego dokumentu pobierana będzie kwota ustalona w konfiguracji.

Poprawiono

 1. Sumowanie kolumn na zakładce [Czynności]. Poprawnie działa sumowanie kolumn na zakładce [Czynności] przy użyciu filtrowania w wierszu automatycznego filtra.
 2. Wiersz sum dla grup na zakładce [Czynności]. Po zgrupowaniu pozycji znajdujących się na liście czynności, poprawnie działają opcje dostępne na wierszu sum.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Aktualizacja z dnia 11 maja 2020

 1. Deklaracja PFRON. Dostosowano deklarację INF-D-P do formatu zgodnego z wymogami aplikacji SODiR OffLine v.11.00.

Aktualizacja z dnia 25 maja 2020

 1. Zajęcia wynagrodzeń:
   • Umożliwiono ustawienie w ‘Grupie ograniczeń potrąceń’ kwoty wolnej od potrąceń od wynagrodzeń powyżej 100%. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty wolnej od potrąceń o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny dla pracownika, któremu w związku z podjętymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działaniami służącymi zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu należy ustawić odpowiedni procent kwoty wolnej w grupie ograniczeń potrąceń, do której przypisane jest zajęcie.
   • Podczas wyliczania kwoty wolnej od potrąceń dla zleceniobiorców, przy ustawieniu na formularzu zajęcia wynagrodzenia opcji ‘kwota wolna zależna od czasu pracy’ dodatkowo uwzględniany będzie procent kwoty wolnej ustawiony w ‘Grupie ograniczeń potrąceń’, do której jest wpięte zajęcie.

Nowości i zmiany w wersji 2020.6.1

Księgowość

Księgowość

Nowości

1. Tworzenie i wysyłka plików JPK_V7. Umożliwiono generowanie i wysyłkę do Ministerstwa Finansów obowiązujących od października 2020 plików JPK_V7. W Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje w sekcji Podatnik składa deklaracje/odprowadza zaliczki z tytułu dodany został nowy parametr JPK_V7. W przypadku jego zaznaczenia możliwe jest sporządzenie tego typu pliku poprzez udostępnienie odpowiedniej opcji w menu programu. Parametr jest domyślnie zaznaczony dla nowo zakładanych baz. W przypadku konwersji baz z wcześniejszych wersji, jeżeli w tej sekcji zaznaczony był parametr VAT-7, parametr JPK_V7 również jest zaznaczany.
Uwaga
Do sporządzenia i wysłania pliku JPK_V7 wymagane jest pobranie podczas logowania modułów księgowych – Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus bądź Księga Podatkowa.
W menu JPK dodana została pozycja Pliki JPK_V7 . Po jej kliknięciu otwierane jest okno Pliki JPK_V7 z ulgą na złe długi. Okno to może zostać również wywołane z poziomu menu Rejestry VAT, gdzie również występuje pozycja Pliki JPK_V7. Okno posiada 2 zakładki:
 • JPK_V7,
 • Ulga na złe długi (VAT-ZD).
Zakładka JPK_V7 Na pierwszej zakładce widoczna jest lista utworzonych w programie plików JPK_V7: Na liście dostępne są następujące informacje w formie kolumn:
 • Miesiąc i Rok którego utworzony plik dotyczy,
 • Korekta (jeżeli plik jest korektą widoczna jest wartość 1),
 • Data obliczenia,
 • Kwota podatku podlegającego wpłacie,
 • Status (w przypadku części deklaracyjnej kolumna przyjmuje wartość obliczona bądź zamknięta, jeżeli plik nie zawiera części deklaracyjnej a wyłącznie ewidencyjną – zawsze ma status zamknięta),
 • e-Portal (Nie wysłano, Wysłano/nie odebrano UPO, Wysłano/odebrano UPO, Błąd przetwarzania),
 • Zawartość (informacja czy plik zawiera część deklaracyjną i ewidencyjną czy tylko jedną z nich),
 • Scalony (informacja czy plik został scalony),
 • Operator który wysłał plik,
 • Nazwa pliku,
 • Data wysłania – kolumna domyślnie ukryta,
 • PRED (informacja czy dodano predekretację) – kolumna domyślnie ukryta.
 • Typ pliku (informacja czy jest to plik JPK_V7M miesięczny czy JPK_V7K kwartalny oraz czy jest to plik obowiązkowy czy na żądanie) – kolumna domyślnie ukryta,
 • Wersja części deklaracyjnej – kolumna domyślnie ukryta,
Dostępna jest również kolumna służąca do zaznaczania wybranych pozycji na liście. Na dole okna dostępny jest parametr Rok służący do filtrowania listy plików JPK_V7 oraz parametr Pokaż scalone, po którego zaznaczeniu wyświetlane są również pliki które zostały scalone. Analogicznie jak w przypadku plików JPK, znajdująca się na dole okna ikona Wyślij umożliwia wysłanie zaznaczonych plików JPK_V7 za pomocą podpisu kwalifikowanego, podpisu niekwalifikowanego (wyłącznie osoby fizyczne) bądź podpisu zaufanego. Odpowiednią opcję należy wybrać po rozwinięciu ikony Wyślij: Ikona Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru dla zaznaczonych plików JPK_V7. Ikony Wyślij oraz Odbierz UPO są aktywne dla operatora, który na swojej karcie ma zaznaczony parametr Prawo do eksportu plików JPK. Ikona Zmień  umożliwia podgląd utworzonego wcześniej pliku (części deklaracyjnej). Po rozwinięciu ikony za pomocą znajdującej się obok niej strzałki  możliwe jest podejrzenie Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Ikona Usuń  służy do skasowania podświetlonego bądź zaznaczonych plików JPK_V7. Nie można usuwać plików, które uległy scaleniu, plików zatwierdzonych zawierających część deklaracyjną oraz wysłanych do Ministerstwa Finansów. Kliknięcie ikony Zamknij okno  powoduje zamknięcie okna Pliki JPK_V7 z ulgą na złe długi. Pliki JPK_V7 zawierające część deklaracyjną wyświetlane są na liście w kolorze zielonym jeżeli są w buforze (niezatwierdzone), natomiast zatwierdzone pliki wyświetlane są w kolorze czarnym. Pliki zawierające wyłącznie część ewidencyjną wyświetlane są po ich dodaniu w kolorze czarnym (nie podlegają one zatwierdzaniu). Jeżeli do pliku utworzona została korekta lub istnieje później dodany plik za ten sam okres, jest on wyświetlany na liście w kolorze czerwonym. Zakładka Ulga na złe długi (VAT-ZD) Na drugiej zakładce widoczna jest lista utworzonych w programie zawiadomień VAT-ZD: Jest to analogiczna lista jak ta dotycząca załączników VAT-ZD dla deklaracji VAT-7, nie zawiera tylko kolumn e-Deklaracje i Data wysłania. Wzorzec dokumentu elektronicznego dla plików JPK_V7 nie przewiduje wysyłania  załącznika VAT-ZD. Jednakże załączniki te nadal są potrzebne w celu utworzenia zapisów korekcyjnych do niezapłaconych faktur, które to powinny w pliku JPK_V7 się znaleźć. Lista zawiera kolumny: Miesiąc, Rok, Korekta, Data obliczenia, Kwota oraz Status. Lista zawiera te same zawiadomienia VAT-ZD, które zostały dodane dla deklaracji VAT-7 (Rejestry VAT/ Deklaracje VAT-7/ zakładka VAT-ZD). Dodanie zawiadomienia na jednej z tych list powoduje wyświetlenie go również w drugim miejscu. Na liście możliwe jest dodanie załącznika VAT-ZD zarówno dla sprzedaży jak i dla zakupu. Po wygenerowaniu zawiadomienia należy utworzyć do niego zapisy korekcyjne, które zostaną pobrane w momencie generowania pliku JPK_V7. Generowanie zapisów korekcyjnych należy wykonać przed dodaniem pliku JPK_V7 za ten okres lub jego  zatwierdzeniem (dotyczy plików zawierających część deklaracyjną). W przypadku gdy Użytkownik nie korzysta z dostępnego w programie załącznika VAT-ZD lub istnieje potrzeba uwzględnienia dokumentu korygującego ulgę za złe długi z pominięciem VAT-ZD od strony zakupu, wówczas możliwe jest (analogicznie jak w przypadku plików JPK_VAT) skorzystanie z możliwości dodania dokumentów technicznych w rejestrze VAT zakupu i ustawienia na nich atrybutów odpowiednio VAT-ZD ZAKUP NIEZAPŁ i VAT-ZD ZAKUP ZAPŁAC. W takim przypadku należy dodatkowo w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 wpisać sumę tych wartości w pola P_46(wartość ujemna) i P_47(wartość dodatnia). Generowanie pliku JPK_V7 Po kliknięciu ikony Dodaj  otwierane jest okno Eksport plików JPK_V7: Na oknie tym należy wskazać czy plik JPK_V7 jest plikiem obowiązkowym (domyślna opcja) czy też składanym na żądanie Urzędu Skarbowego podczas kontroli. Możliwe jest dodanie za ten sam okres pliku obowiązkowego oraz na żądanie US. Należy również wskazać okres (rok i miesiąc) za który składany jest plik. Pierwszy plik JPK_V7 można utworzyć dopiero za miesiąc październik 2020 lub czwarty kwartał 2020. Przy próbie dodania pliku za okresy wcześniejsze pojawia się komunikat: Nie można utworzyć pliku JPK_V7. Za ten okres obowiązuje plik JPK_VAT. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe zaznaczony jest parametr Kwartalne rozliczenia VAT, w zależności od wyboru miesiąca będzie się generował nowy plik JPK_V7 albo tylko z częścią ewidencyjną (w przypadku wskazania dwóch pierwszych miesięcy kwartału) albo z częścią ewidencyjną za ostatni miesiąc kwartału i deklaracyjną za cały kwartał (w przypadku wskazania ostatniego miesiąca kwartału). Jeżeli wspomniany parametr nie jest zaznaczony (czyli obowiązuje miesięczny okres rozliczania podatku VAT), wygenerowany zostanie plik z częścią ewidencyjną i deklaracyjną za wskazany miesiąc. Na oknie należy wybrać Urząd Skarbowy (obowiązkowe pole do uzupełnienia).  W tym polu podpowiada się Urząd Skarbowy dla deklaracji VAT wskazany w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje. Wskazany urząd powinien mieć na swojej karcie uzupełniony czterocyfrowy kod urzędu. Jeśli ten kod nie jest uzupełniony, wówczas wyświetlane jest ostrzeżenie: „Na karcie US nie uzupełniono kodu urzędu. Eksport plików JPK będzie możliwy po uzupełnieniu kodu urzędu na karcie US.” Kolejną uzupełnianą informacją jest współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży. Wartość współczynnika podpowiada się na podstawie deklaracji za miesiąc poprzedni (jeśli była dodana w danym roku). W przypadku pliku za miesiąc styczeń, współczynnik wyliczany jest na podstawie zapisów z rejestru sprzedaży za poprzedni rok. W przypadku braku zapisów w rejestrze VAT za poprzedni rok, podpowiada się współczynnik w wartości 100%, natomiast Użytkownik może go ręcznie zmodyfikować zaznaczając parametr. Po zaznaczeniu parametru i wprowadzeniu wartości współczynnika, jest ona zapamiętywana dla kolejnych plików JPK_V7. Według wskazanego współczynnika szacunkowego struktury sprzedaży przeliczana jest część deklaracyjna, jak również zapisy części ewidencyjnej dotyczącej zakupów z odliczeniami warunkowymi. U dołu okna znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań dotyczących plików JPK_V7 wraz z odpowiedziami. Ikona Anuluj  powoduje zamknięcie okna Eksport plików JPK_V7 bez wygenerowania pliku. Po kliknięciu ikony Utwórz plik  następuje wygenerowanie pliku JPK_V7 za wskazany okres.
Uwaga
Przed generowaniem pliku JPK_V7, jeżeli ma zostać uwzględniona ulga na złe długi, należy najpierw naliczyć zawiadomienie VAT-ZD, wygenerować zapisy korekcyjne i dopiero wówczas utworzyć plik JPK_V7.
W przypadku rozliczenia VAT miesięcznego i za trzeci miesiąc kwartału dla rozliczenia kwartalnego VAT otwierane jest okno z częścią deklaracyjną pliku: Okno to jest bardzo podobne do formularza dostępnej w programie deklaracji VAT-7. Okres za który sporządzany jest plik, jak również wartość szacunkowego współczynnika struktury sprzedaży pobierane są z okna Eksport plików JPK_V7 i na oknie z częścią deklaracyjną nie podlegają edycji. W poszczególnych polach uzupełnione będą automatycznie kwoty na podstawie zapisów w rejestrach VAT. Część pól umożliwia ręczną edycję wartości przez Użytkownika, pozwalając na wpisanie własnych danych. Na podstawie występujących na formularzu danych (wyliczonych automatycznie, jak i wpisanych ręcznie) do pliku JPK_V7 zostaną przeniesione wartości do odpowiednich pól odpowiadających tym z formularza deklaracji.
Uwaga
W przypadku kwartalnego rozliczania podatku VAT, pliki JPK_V7 za 2 pierwsze miesiące kwartału zawierają wyłącznie część ewidencyjną (bez części deklaracyjnej), natomiast plik za ostatni miesiąc kwartału zawiera zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną. Dla miesięcznego okresu rozliczania podatku VAT, pliki JPK_V7 zawierają obie części – deklaracyjną i ewidencyjną. W związku z tym w przypadku kwartalnej metody rozliczania podatku VAT, jeżeli plik generowany jest za dwa pierwsze miesiące kwartału, po kliknięciu ikony Utwórz plik  następuje od razu utworzenie części ewidencyjnej pliku JPK_V7 bez otwarcia formularza z częścią deklaracyjną.
W stosunku do obecnego wzoru deklaracji VAT-7(20), na części deklaracyjnej JPK_V7M(21) dodane zostały pola P_59 - P_61 dotyczące Wniosku o zaliczenie podatku na poczet przyszłych zobowiązań: Dodane zostały również pola P_68 i P_69 prezentujące łączną sumę kwot netto i VAT dla zapisów korekcyjnych dla VAT-ZD od sprzedaży uwzględnionych w bieżącym miesiącu/kwartale: Do pliku JPK_V7 przenoszona jest informacja o dacie jego utworzenia, pobierana jako data systemowa ze stanowiska komputerowego. W związku z tym że data ta nie może być wcześniejsza niż 01.10.2020, jeżeli plik zostanie utworzony wcześniej, do pliku zostanie przeniesiona data 01.10.2020. Dotyczy to zarówno plików JPK_V7 tworzonych w programie, jak i scalanych.
Uwaga
Do poprawnej wysyłki pliku JPK_V7 wymagane jest uzupełnienie adresu e-mail na 4 zakładce cześci deklaracyjnej.
Dane podatnika (NIP i nazwa pełna) pobierane są z pieczątki firmy. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW zaznaczono parametr Podatnik jest osobą fizyczną, wówczas Nazwisko i Imię podatnika pobierane są z tej właśnie gałęzi. Adres e-mail wymagany przez plik, jak również numer telefonu pobierane są z części deklaracyjnej pliku JPK_V7 (jeżeli są tam uzupełnione). W przypadku numeru telefonu, jeżeli nie jest wskazany w części deklaracyjnej pliku, jest pobierany z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW – odpowiednio z danych przedstawiciela, a jeżeli tam jest nieuzupełniony – z danych adresowych firmy. Jeżeli chodzi o adres e-mail, jeżeli nie jest wskazany w części deklaracyjnej pliku JPK_V7, jest pobierany z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW z danych przedstawiciela, a jeżeli tam nie jest wskazany – z Pieczątki firmy.
Uwaga
Nie jest wymagane wprowadzanie dodatkowych dokumentów technicznych z odpowiednimi atrybutami, jak było to w przypadku plików JPK_VAT. Takie dokumenty tworzone są przez program automatycznie, np. dla pól K_33, K_34, K_35, K_36, K_44, K_45 znajdujących się w części ewidencyjnej pliku JPK_V7. Dokumenty te wysyłane są wyłącznie do pliku JPK_V7, nie pojawiają się w rejestrach VAT w programie.
Jeżeli podatnik rozlicza VAT metodą struktury zakupów, na oknie dostępna jest ikona  Struktura zakupów służąca do obliczenia podatku należnego dokonując podziału sprzedaży za dany miesiąc w proporcjach wynikających z udokumentowanych zakupów. Po wykonaniu tej operacji należy ponownie przeliczyć część deklaracyjną pliku JPK_V7 za pomocą ikony  Przelicz. Po zweryfikowaniu wyliczonych wartości i ewentualnym uzupełnieniu odpowiednich pól na formularzu Użytkownik może zatwierdzić deklarację klikając na ikonę Zapisz zmiany  co spowoduje wygenerowanie pliku JPK_V7. Wygenerowany plik składa się z dwóch części – deklaracyjnej i ewidencyjnej lub tylko jednej z nich. Zapisy z rejestrów VAT przesyłane są do części ewidencyjnej według daty obowiązku podatkowego. Dla rejestru sprzedaży VAT to data obowiązku podatkowego a dla rejestru VAT zakupu – data prawa do odliczenia.  Wyjątek stanowią faktury wystawione do paragonów posiadające kod JPK_V7 o symbolu FP – trafiają one do pliku zgodnie z datą wystawienia. Część deklaracyjna pliku JPK_V7 może mieć status obliczona (w buforze) lub zamknięta - analogicznie jak pozostałe typy deklaracji. Jeżeli deklaracja została zamknięta, możliwe jest jej odblokowanie z poziomu listy plików JPK_V7 poprzez kliknięcie na niej prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Odblokuj część deklaracyjną. Nie ma możliwości odblokowywania pliku JPK_V7 który został już wysłany. Część deklaracyjna pliku (w przypadku obowiązkowych plików JPK_V7) generuje w preliminarzu płatność o kierunku rozchód na kwotę podatku do zapłaty (pole P_51) lub płatność o kierunku przychód na kwotę do zwrotu na rachunek bankowy (pole P_54 w pliku). Stan płatności jest przenoszony z części deklaracyjnej: płatność ma stan bufor jeżeli deklaracja jest niezatwierdzona lub do realizacji jeżeli deklaracja została zablokowana przez zmianami. Korekta części deklaracyjnej pliku generuje płatność na kwotę różnicy podatku do zapłaty (lub kwoty zwrotu na rachunek bankowy) w stosunku do korygowanej deklaracji. W przypadku plików JPK_V7 na żądanie Urzędu Skarbowego – generują one płatności o statusie Nie podlega jeżeli za dany okres nie ma jeszcze dodanego obowiązkowego pliku JPK_V7. W celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń płatności wynikających z części deklaracyjnej plików JPK_V7 zaleca się dodawanie pliku na żądanie dopiero wówczas, kiedy wcześniej utworzony już został obowiązkowy plik JPK_V7 (i ewentualne jego korekty). W przeciwnym razie obowiązkowy plik JPK_V7 dodany za okres za który dodano już wcześniej plik na żądanie nie wygeneruje nowej płatności w preliminarzu (lub wygeneruje płatność tylko na kwotę różnicy w stosunku do pliku na żądanie). W przypadku kliknięcia ikony Anuluj zmiany  następuje odrzucenie tworzonego pliku i powrót na listę plików JPK_V7. Podczas tworzenia pliku następuje jego walidacja. Użytkownik otrzymuje informację jeśli jakieś dane nie zostały prawidłowo uzupełnione, np. brakuje adresu e-mail. Wyłączenie walidacji jest możliwe w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ e-Deklaracje/JPK ale nie jest zalecane. Wygenerowanie pliku JPK_V7 powoduje utworzenie w folderze wskazanym w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity Plik Kontrolny pliku w formacie XML o nazwie według schematu: JPK_V7K_PLN_Data od_Data do_Rok_Miesiąc_godzina utworzenia pliku_Kolejny plik w miesiącu Plik tworzony jest w podkatalogu o nazwie zgodnej z nazwą bazy firmowej w programie. Jeżeli folder dla plików JPK nie został wskazany w konfiguracji na danym stanowisku komputerowym, podczas próby utworzenia pliku pojawia się komunikat: W menu Konfiguracja->Stanowisko->Ogólne->Jednolity plik kontrolny nie ustawiono katalogu dla plików z danymi. Czy chcesz skonfigurować teraz? Po wybraniu opcji Tak następuje otwarcie okna Konfiguracji  na którym można wskazać folder zapisu dla plików JPK. Po zapisaniu pliku z częścią deklaracyjną istnieje możliwość edycji tego pliku do czasu kiedy pozostaje on w buforze i ponownego przeliczenia części deklaracyjnej. W takim wypadku jeżeli po utworzeniu pliku użytkownik dokona zmian w części deklaracyjnej, wówczas utworzony zostanie nowy plik XML zawierający plik JPK_V7 w tej lokalizacji na dysku. Plik JPK_V7 zawierający część deklaracyjną przed wysłaniem musi zostać zatwierdzony poprzez zaznaczenie na nim parametru Zablokuj deklarację przed zmianami. Jeżeli został sporządzony plik JPK_V7 z częścią deklaracyjną i nie został zatwierdzony, a w międzyczasie nastąpiły zmiany w rejestrze VAT wpływające na wykazywane w pliku informacje, podczas próby zablokowania części deklaracyjnej pojawia się informacja: Błąd obliczania deklaracji. Od ostatniego przeliczenia deklaracji nastąpiły zmiany w ewidencji, należy ponownie przeliczyć deklarację. Po pojawieniu się tego komunikatu należy kliknąć ikonę Przelicz na formularzu części deklaracyjnej i zapisać zmiany. Jeżeli w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ e-Deklaracje/JPK zaznaczony jest parametr Sprawdzaj poprawność plików JPK przed wysłaniem, wówczas weryfikacja zgodności pliku JPK_V7 z wzorcem Ministerstwa Finansów odbywa się zarówno podczas tworzenia pliku, jak również podczas jego wysyłki. Pliki zawierające błędy bądź niepełne informacje nie są wysyłane. Faktury wystawione do paragonów z kodem FP są widoczne w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 ale nie są uwzględniane w podsumowaniu podatku należnego. Nie są również uwzględniane przy liczeniu części deklaracyjnej. W celu poprawnego wykazywania dokumentów VAT marża, faktura sprzedaży w tej procedurze musi mieć uzupełniony kod MR_UZ lub MR_T. Wówczas w tworzonym pliku taka faktura zostanie prawidłowo oznaczona, w tagu SprzedazVAT_Marza wykazana zostanie kwota marży. W pliku JPK_V7 utworzony zostanie dokument techniczny dla zakupu bez pozycji a jedynie z oznaczeniem ZakupVAT_Marza na kwotę różnicy pomiędzy pozycją ze stawką NP na fakturze VAT marża i dokumentem rozliczenia marży. Wszystkie kody JPK_V7 uzupełnione na dokumentach są przenoszone do pliku i możliwe jest podejrzenie jego zawartości w MS Excelu. Pozwala to na weryfikację które kody zostały przypisane do określonego dokumentu (w kolumnach odpowiadającym poszczególnym kodom pojawi się oznaczenia 1 dla kodu, który znajduje się na dokumencie). Korekta pliku JPK_V7 Dostępna na oknie Pliki JPK_V7 z ulgą na złe długi ikona Korekta udostępnia po kliknięciu do wyboru 3 opcje:
 • Korekta części deklaracyjnej i ewidencyjnej,
 • Korekta części ewidencyjnej,
 • Korekta części deklaracyjnej.
Wybór rodzaju korekty zależy od zmian jakie mają zostać wykazane. Jeżeli miała miejsce zmiana w rejestrze VAT wpływająca na wyliczenie deklaracji (np. dodanie nowego dokumentu) wówczas należy sporządzić korektę części deklaracyjnej i ewidencyjnej. Jeśli korekta ma dotyczyć np. wyłącznie terminu zwrotu podatku VAT, wówczas należy wybrać korektę części deklaracyjnej. W przypadku kiedy na dokumencie w ewidencji VAT zmianie uległy np. dane adresowe kontrahenta, które nie wpływają na kwoty wykazywane w części deklaracyjnej, wówczas wystarczy sporządzić korektę samej ewidencji. W przypadku kwartalnego rozliczania podatku VAT, jeżeli podświetlony został plik za pierwszy i drugi miesiąc kwartału, wówczas dostępna tylko opcja korekty części ewidencyjnej (pozostałe opcje korekty są nieaktywne). W pozostałych przypadkach wszystkie opcje korekty są aktywne. Korekta powoduje utworzenie nowego pliku JPK_V7. Otwierany jest wówczas formularz Eksport plików JPK_V7, na którym możliwe jest zmodyfikowanie współczynnika struktury sprzedaży (jeżeli tworzona jest korekta zawierająca część deklaracyjną i ewidencyjną). Okres za który sporządzany jest plik pobierany jest z korygowanej na liście pozycji i nie ma możliwości jego zmiany. Jeśli wykonywana jest korekta części deklaracyjnej, po kliknięciu ikony Utwórz plik  otwiera się formularz z częścią deklaracyjną. Po kliknięciu ikony Zapisz zmiany  następuje wygenerowanie korekty pliku JPK_V7. Jeśli wykonywana jest korekta tylko części ewidencyjnej, po kliknięciu ikony Utwórz plik  od razu generowana jest korekta pliku JPK_V7. Ikona korekty dostępna jest wyłącznie w przypadku pozycji wyświetlanych na liście w kolorze czarnym – zamkniętej części deklaracyjnej bądź części ewidencyjnej. Podgląd zawartości pliku JPK_V7 Na wstążce programu z poziomu okna Pliki JPK_V7 z ulgą na złe długi dostępna jest ikona Podgląd pliku  która powoduje otwarcie arkusza MS Excel z zawartością podświetlonego na liście pliku JPK_V7. Arkusz zawiera 5 zakładek prezentujących poszczególne części pliku:
 • JPK_V7_DanePodatnika – nazwa programu, cel złożenia, NIP, telefon, adres email, pełna nazwa podatnika,
 • JPK_V7_Deklaracja – kwoty z części deklaracyjnej,
 • JPK_V7_Agregaty – zagregowane wartości z części ewidencyjnej,
 • JPK_V7_SprzedazWiersz – dokumenty sprzedaży,
 • JPK_V7_ZakupWiersz – dokumenty zakupu.
Dodawanie plików JPK_V7 z dysku Za pomocą dostępnej na wstążce programu funkcji  Dodaj plik JPK z dysku na listę możliwe jest zaczytanie pliku JPK_V7 z pliku XML. Umożliwia to import plików wygenerowanych z poziomu innych baz Comarch ERP Optima jak również w programach innych producentów. Po kliknięciu ikony pojawia się okno wyboru pliku: Na otwartym oknie podpowiada się standardowy folder zapisu dla plików JPK dla firmy (określany w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity Plik Kontrolny, łącznie z podkatalogiem o nazwie zgodnej z nazwą firmy). Po wskazaniu  pliku XML zawierającego plik JPK i kliknięciu Otwórz, plik zapisywany jest do bazy i pojawia się na liście plików JPK_V7. Z poziomu okna Pliki JPK_V7 z ulgą na złe długi możliwe jest wczytanie wyłącznie plików JPK_V7. Pliki JPK_VAT należy wczytywać z poziomu okna Pliki JPK. Zaimportowany plik JPK_V7 podlega edycji w zakresie pól możliwych do uzupełnienia ręcznie. Nie można jednak wykonać do niego korekty. Nie generuje również płatności w preliminarzu. Plik można wysłać do Ministerstwa Finansów i odebrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jeśli zawiera część deklaracyjną, można ją wydrukować wybierając wydruk JPK_V7M, JPK_V7K z listy plików. Stąd dostępny jest również wydruk UPO. Dla plików wczytanych z dysku nie ma możliwości robienia wydruków z formularza części deklaracyjnej. Scalanie plików JPK_V7 Dostępna na wstążce programu ikona  Scal pliki JPK_V7 jest aktywna po zaznaczeniu na liście co najmniej dwóch plików JPK_V7. Po jej kliknięciu otwierane jest okno Łączenie plików JPK_V7: Scalać można ze sobą wyłącznie pliki tego samego typu (z tą samą zawartością), a więc:
 • albo pliki jednocześnie z częścią deklaracyjną i ewidencyjną,
 • albo pliki wyłącznie z częścią deklaracyjną,
 • albo pliki wyłącznie z częścią ewidencyjną.
Na oknie należy wskazać Urząd Skarbowy do którego jest składany plik. Znajdują się na nim również 2 parametry:
 • Oznacz plik JPK_V7 jako korektę – w przypadku zaznaczenia, plik tworzony jest jako korekta
 • Po scaleniu utwórz również plik MS Excel – po wygenerowaniu scalonego pliku otwierany jest arkusz kalkulacyjny z jego zawartością
Należy również określić czy scalony plik JPK_V7 jest plikiem obowiązkowym czy składanym na żądanie Urzędu Skarbowego. Po kliknięciu ikony  Wykonaj połączenie następuje utworzenie scalonego pliku i powrót na listę plików. Nazwa scalonego pliku zaczyna się od: Jpk_V7_SCALONY. Pliki które zostały scalone wyświetlane są (w przypadku kiedy parametr Pokaż scalone jest zaznaczony) na liście w kolorze szarym. Scalony plik zawiera sumę zarówno części deklaracyjnych jak i ewidencyjnych z połączonych plików. Dane podatnika pobierane są z bazy firmowej, podobnie jak w przypadku nowych plików JPK_V7. Po utworzeniu scalonego pliku zawierającego część deklaracyjną możliwe jest podejrzenie go i zmodyfikowanie edytowalnych pozycji.
Uwaga
Po połączeniu plików JPK_V7 należy samodzielnie zweryfikować pola od P_49 do końca formularza.
Po edycji takiego pliku tworzony jest nowy plik XML już o standardowej nazwie (bez członu SCALONY). Scalony plik nie generuje nowych płatności w preliminarzu. W przypadku kiedy scalany był wygenerowany w danej bazie plik JPK_V7 (który posiadał w preliminarzu płatność) z plikiem wgrywam z dysku (który nie posiadał płatności), po połączeniu płatność scalonego pliku pozostaje bez zmian (jest na taką kwotę, jaką miała płatność z pierwotnego pliku wygenerowanego w bazie). Do pliku scalonego nie można wykonać korekty. Nie generuje również płatności w preliminarzu. Plik można wysłać do Ministerstwa Finansów i odebrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jeśli zawiera część deklaracyjną można ją wydrukować wybierając wydruk JPK_V7M, JPK_V7K z listy plików. Stąd dostępny jest również wydruk UPO. Dla plików scalonych nie ma możliwości robienia wydruków z formularza części deklaracyjnej. Wybór opcji  Anuluj zmiany powoduje zamknięcie okna Łączenie plików JPK_V7 i powrót na listę plików bez wykonania połączenia plików. Wydruk części deklaracyjnej oraz Urzędowego poświadczenia Odbioru Wydruk części deklaracyjnej pliku JPK_V7 oraz Urzędowego poświadczenia odbioru dostępne są z poziomu listy plików JPK_V7, jak również z poziomu formularza deklaracji, za wyjątkiem plików wczytanych na listę i scalonych. Księgowanie części deklaracyjnej W przypadku księgowości kontowej na liście plików JPK_V7 dostępna jest ikona  Księgowanie deklaracji służąca do zaksięgowania kwot z części deklaracyjnej pliku, za pomocą schematu księgowego bądź predekretacji. W związku z funkcjonalnością plików JPK_V7 zmieniono dotychczasową nazwę Typu schematu Deklaracje na Deklaracje/JPK oraz makr możliwych do wyboru w polu Kwota na: JPK_V7/VAT-7 oraz JPK_V7/VAT-7 korygująca. Dotychczasowe schematy utworzone przez użytkownika do księgowania deklaracji VAT-7 będą księgować analogiczne kwoty z części deklaracyjnej pliku JPK_V7. Pliki wczytane na listę, scalone oraz zawierające tylko część ewidencyjną nie będą podlegały księgowaniu. Deklaracje VAT-7 oraz pliki JPK_VAT Podczas dodawania deklaracji VAT-7 oraz plików JPK_VAT program sprawdza okres za który są sporządzane. Jeżeli za ten okres powinien być już sporządzony plik JPK_V7 program informuje o tym Użytkownika stosownym komunikatem. W przypadku deklaracji VAT-7 jest to: Za okresy od października 2020 należy generować plik JPK_V7. Znajdziesz go z poziomu Rejestr VAT/Pliki JPK_V7 lub z opcji JPK/Pliki JPK_V7. Z kolei podczas dodawania pliku JPK_VAT w takim przypadku pojawia się uwaga o treści: Za okres od października 2020 należy składać pliki JPK_V7. Czy chcesz mimo wszystko wyliczyć plik JPK_VAT? Wybór opcji Tak powoduje utworzenie pliki JPK_VAT za wybrany miesiąc. W przypadku wybrania opcji Nie plik JPK_VAT nie jest tworzony. Plik taki, nawet jeśli zostanie utworzony, nie będzie wysyłany do Ministerstwa Finansów.
Import dokumentów do rejestrów VAT
Z poziomu menu JPK/ Import do rej. VAT możliwy jest import do rejestrów VAT dokumentów zarówno z plików JPK_VAT(3), jak również z plików JPK_V7. W przypadku importu z plików JPK_V7 program pobiera informacje wyłącznie z części ewidencyjnej pliku. W przypadku plików JPK_V7 nie są importowane do rejestru VAT występujące w pliku dokumenty techniczne wykazywane w polach P_33 (Podatek należny od towarów objętych spisem z natury), P_34 (Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących), P_35 (Podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu) i P_36 (Podatek od wewn. Nabycia towarów art. 103 ust. 5aa), jak również P_44 (Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych), P_45 (Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć), P_46 (Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy) i P_47 (Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy). W logu z operacji importu dla takich dokumentów pojawia się informacja: Dokument nie został zaimportowany ponieważ posiada wartości związane z dokumentami technicznymi w pliku JPK_V7. Z pliku JPK_V7 importowane są wykazane w nim dla poszczególnych dokumentów kody JPK i przenoszone są na tworzone dokumenty w rejestrze VAT. Zmieniona została również nazwa okna na Import plików JPK_VAT/JPK_V7 do rejestrów VAT. Blokada zmiany dokumentów w rejestrze VAT Działanie znajdującego się na formularzu operatora na zakładce [Parametry] w sekcji Parametry do rejestru VAT parametru Blokada zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7/plik JPK_V7 zostało poszerzone dodatkowo o sprawdzanie występowania zatwierdzonego pliku JPK_V7 za okres zgodny z modyfikowanym dokumentem. Przy próbie zapisania zmian na takim dokumencie w rejestrze VAT pojawia się wówczas komunikat: Dokument dotyczy deklaracji VAT-7/JPK_V7, która została już zatwierdzona. Administrator zablokował możliwość wprowadzania zmian na takich dokumentach. 2. Księgowość. Ulga za złe długi w podatku dochodowym. Na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych umożliwiono wyliczenie korekty podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT). W związku z wprowadzeniem tej funkcjonalności dodano nowe wzory zaliczek na PIT-36(18), PIT-36L(7) oraz CIT-8(23) wraz z ich wydrukami oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. W myśl nowych przepisów, podstawa obliczenia podatku dochodowego może zostać:
 • zwiększona o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania, które nie zostało uregulowane w terminie 90 dni, licząc od dnia upływu daty płatności wskazanej na fakturze (rachunku) lub umowie – w przypadku nabywcy,
 • zmniejszona o zaliczaną do przychodów wartość wierzytelności, która nie została opłacona w terminie 90 dni, licząc od dnia upływu daty płatności wskazanej na fakturze (rachunku) lub umowie – w przypadku sprzedawcy.
Korekta podatku dochodowego jest obowiązkowa w przypadku dłużnika i dobrowolna w przypadku wierzyciela. Zastosowanie ulgi za złe długi w podatku dochodowym ma miejsce tylko wtedy, gdy łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
 • dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 • od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa,
 • wystawiona faktura (rachunek) lub umowa dokumentują transakcję handlową zawartą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatników, dla których przychody są opodatkowane na terytorium Polski.
Zasady kwalifikowania dokumentów do korekty w podatku dochodowym Do korekty w podatku dochodowym kwalifikowane są następujące dokumenty i ich korekty:
 • Faktury sprzedaży,
 • Paragony,
 • Faktury zakupu,
 • Przyjęcia kaucji,
 • Wydania kaucji
 • Rejestr VAT zakupu,
 • Rejestr VAT sprzedaży,
 • Ewidencja dodatkowa przychodów,
 • Ewidencja dodatkowa kosztów.
Ulga za złe długi w podatku dochodowym dotyczy dokumentów:
 • wystawionych na kontrahenta będącego podmiotem gospodarczym. W przypadku Ewidencji dodatkowej pod uwagę brane jest ustawienie na karcie kontrahenta. W przypadku pozostałych dokumentów informacja pobierana jest z formularzy poszczególnych dokumentów,
 • z datą wystawienia po 31 grudnia 2017 r. oraz maksymalnie dwa lata wstecz od roku, za który robi się korektę,
 • z terminem płatności po 31 grudnia 2019 r.,
 • obejmujących transakcje o statusie Krajowy lub Krajowy – podatnikiem jest nabywca. W przypadku Ewidencji dodatkowej pod uwagę brany jest status uzupełniony na karcie kontrahenta. W przypadku pozostałych dokumentów status pobierany jest z formularzy poszczególnych dokumentów,
 • dla których od terminu płatności zobowiązania/wierzytelności minęło 90 dni licząc od pierwszego dnia następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie terminu. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, to przy kwalifikowaniu dokumentu do korekty w podatku dochodowym brany jest pod uwagę pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym,
 • dla których na dzień składania zaliczki płatności do dokumentów nie zostały zapłacone. Jeżeli dokument został zapłacony częściowo to do korekty kwalifikowana jest kwota pozostająca do zapłacenia. Nie są brane po uwagę płatności do dokumentów, które mają status Nie polega,
 • w przypadku niezapłaconych zobowiązań dokument może być kwalifikowany do korekty do końca roku podatkowego, natomiast w przypadku niezapłaconych wierzytelności maksymalnie przez okres 3 lat licząc od końca roku, w którym powstało prawo do odliczenia,
 • na karcie kontrahenta wybranego na dokumencie nie zaznaczono parametru Kontrahent powiązany,
 • w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) korekta dotyczy okresów obrachunkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2019 r.,
 • w przypadku dokumentów wystawionych w module Handel kwalifikowane są dokumenty zatwierdzone.
Formularz ulgi za złe długi w podatku dochodowym Podczas przeliczania zaliczki PIT-36(18), PIT-36L(7), CIT-8(23) za okres od kwietnia/drugiego kwartału 2020 r. pojawia się komunikat: Czy chcesz naliczyć korektę na podatek dochodowy? Zaakceptowanie komunikatu powoduje wyświetlenie formularza ulgi za złe długi wraz z dokumentami zakwalifikowanymi do korekty w danym miesiącu/kwartale. Wybór opcji Nie powoduje wyliczenie zaliczki bez ulgi za złe długi.
Uwaga
Komunikat nie pojawia się w miesiącu/kwartale, w którym Podstawa opodatkowania wynosi 0,00. W takim przypadku po stronie użytkownika pozostaje decyzja, czy naliczyć korektę na podatek dochodowy.
Jeżeli podczas wyliczania zaliczki użytkownik zrezygnuje z wyliczenia ulgi za złe długi lub jeżeli Podstawa opodatkowania wynosi 0,00 to ma on możliwość wygenerowania ulgi za złe długi z poziomu otwartego formularza zaliczki na PIT-36(18), PIT-36L(7), CIT-8(23), wybierając w pasku menu przycisk  Ulga za złe długi (również skrót klawiszowy <Shift>+<F6>). Przycisk jest aktywny na zaliczkach za okres od kwietnia/drugiego kwartału 2020 r. po przeliczeniu zaliczki za pomocą przycisku .

Ulga za złe długi w podatku dochodowym

Na formularzu ulgi za złe długi w polu Za okres widnieje miesiąc/kwartał wybrany na zaliczce, bez możliwości edycji. W polu Obliczona na dzień domyślnie ustawiany jest 20 dzień kolejnego miesiąca następującego po miesiącu za jaki składana jest zalicza. Data ta podlega edycji. Aby niezapłacony dokument pojawił się na liście, na ten dzień musi widnieć w programie jako nierozliczony. W przypadku korekty powrotnej kwalifikowany jest dokument zapłacony do końca miesiąca, za który liczona jest zaliczka. W polu Uwzględniając domyślnie zaznaczone są parametry: wierzytelności oraz zobowiązania. Jeżeli użytkownik odznaczy jedną z opcji to ustawienie w przypadku CIT-8 zostanie zapamiętane podczas dodawania kolejnej zaliczki w danej bazie. W przypadku zaliczki na PIT-36, PIT-36L ustawienie jest zapamiętywane dla danego wspólnika. Nie ma możliwości równoczesnego odznaczenia obydwu parametrów. W polu Podstawa opodatkowania widnieje kwota widoczna na formularzu zaliczki na PIT-36 w poz. 44, zaliczki na PIT-36L w poz. 28, zaliczki na CIT w poz. 113. Jeżeli podczas wyliczania zaliczki użytkownik zrezygnuje z wyliczenia ulgi za złe długi lub jeżeli Podstawa opodatkowania wynosi 0,00 lub jeżeli chce dokonać edycji wyliczonych wcześniej kwot to może tego dokonać za pomocą przycisku , dostępnego na formularzu ulgi za złe długi w podatku dochodowym. Przeliczenie ulgi za złe długi powoduje zaktualizowanie Podstawy obliczenia podatku na zaliczce. Lista dokumentów zakwalifikowanych do ulgi za złe długi zawiera następujące kolumny:
 • Numer dokumentu – numer dokumentu źródłowego. W przypadku Ewidencji dodatkowej, Faktury zakupu, Przyjęcia kaucji, widnieje Numer obcy, a jeżeli go nie uzupełniono to Numer dokumentu.
 • Kontrahent – nazwa kontrahenta wybranego na dokumencie źródłowym.
 • NIP – wyświetlany jest NIP uzupełniony na dokumencie źródłowym.
 • Data wystawienia – data wystawienia z dokumentu źródłowego.
 • Termin płatności – termin płatności z płatności do dokumentu źródłowego. Jeżeli dokument posiada kilka płatności to każda z nich będzie wykazana osobno ze swoim terminem płatności.
 • Kwota płatności – kwota widniejąca na płatności w Preliminarzu płatności. Kolumna przyjmuje zawsze wartości dodatnie i nie podlega edycji.
 • Kwota do korekty – niezapłacone zobowiązania oraz zapłacone wierzytelności wyświetlane są w kwotach na plus, niezapłacone wierzytelności oraz zapłacone zobowiązania wyświetlane są w kwotach na minus. Szczegółowy mechanizm automatycznego wyliczania kwoty w tej kolumnie opisany został poniżej w części Wyliczenie kwoty do korekty.
Uwaga
Użytkownik ma możliwość edycji automatycznie wyliczonej przez program kwoty dla dokumentów niezapłaconych tylko w miesiącu, w którym dokument kwalifikowany jest do korekty po raz pierwszy (taki dokument widnieje na liście w kolorze czarnym).
Edycja kwoty w kolumnie Kwota do korekty jest możliwa po naciśnięciu przycisku  lub po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy na pozycji. Zmiana kwoty jest możliwa do wysokości kwoty z kolumny Kwota płatności. Zmieniona kwota jest zapamiętywana w kolejnych miesiącach i w nich już nie podlega edycji.
 • Skorygowano – w przypadku dokumentów zakwalifikowanych w danym miesiącu/kwartale po raz pierwszy wyświetlana jest kwota możliwa do skorygowania w bieżącej zaliczce. W przypadku dokumentów zakwalifikowanych do korekty we wcześniejszych miesiącach/kwartałach, wyświetlana jest kwota skorygowana w poprzednich zaliczkach. Kwota nie podlega edycji.
 • Info. dod – w przypadku zaliczki na CIT-8 i kwoty w kolumnie Kwota do korekty różnej od kwoty w kolumnie Kwota płatności oraz dla zaliczki na PIT-36 i PIT-36L widnieje znak zapytania „?”. Po najechaniu na niego kursorem wyświetlana jest informacja na jakiej podstawie wyliczono kwotę (przykładowo dla zaliczki na PIT i Rejestru VAT sprzedaży: Kwota netto z dokumentu, udział wspólnika 60%). W przypadku Rejestru VAT zakupu, jeżeli kwota płatności jest różna od kwoty do korekty to jest wyświetlana informacja o odliczeniach: Obliczono uwzględniając odliczenia.
Dokumenty wyświetlane są na liście chronologicznie według terminu płatności, a w przypadku dokumentów z tym samym terminem płatności – chronologicznie według daty wystawienia. Dokument posiadający więcej niż jedną płatność jest widoczny na liście tyle razy, ile ma płatności. Wierzytelności obejmują: Rejestr VAT sprzedaży, Ewidencję dodatkową przychodów, Faktury sprzedaży, Paragony, Wydania kaucji. Zobowiązania obejmują: Rejestr VAT zakupu, Ewidencję dodatkową kosztów, Faktury zakupu, Przyjęcia kaucji. Niezapłacone zobowiązania i niezapłacone wierzytelności wykazywane na formularzu ulgi za złe długi po raz pierwszy widnieją w kolorze czarnym. Niezapłacone zobowiązania i niezapłacone wierzytelności uwzględnione na korektach we wcześniejszych miesiącach/kwartałach widnieją w kolorze szarym. Zapłacone zobowiązania i zapłacone wierzytelności (korekta powrotna) widnieją w kolorze zielonym. Niezapłacone zobowiązania oraz zapłacone wierzytelności zwiększają podstawę obliczenia podatku. Niezapłacone wierzytelności oraz zapłacone zobowiązania zmniejszają podstawę obliczenia podatku.
Uwaga
Faktury korygujące niezapłacone należy wcześniej skompensować z dokumentami pierwotnymi, do których zostały wystawione.
Pod listą dokumentów zakwalifikowanych do korekty dostępny jest link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz link do Krajowego Rejestru Sądowego. W polu Skorygowano w m-c/kw widnieje kwota dokumentów skorygowanych tylko w tym bieżącym miesiącu/kwartale W polu Skorygowano narastająco widnieje suma kwot zwiększenia/zmniejszenia podstawy opodatkowania od początku roku/ okresu obrachunkowego. Na formularzu ulgi za złe długi dostępny jest przycisk  Sprawdź kontrahenta w bazie danych GUS, pozwalający na weryfikację, czy dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Usługa jest dostępna tylko dla Klientów, którzy posiadają oprogramowanie na gwarancji. Podgląd dokumentu źródłowego jest możliwy po naciśnięciu przycisku . Jeżeli dokument pochodzi z modułu Handel i nie został przeniesiony do rejestru VAT to podgląd odwołuje do dokumentu handlowego. W przypadku gdy faktura jest przeniesiona do rejestru VAT to podgląd będzie już pokazywał dokument z rej. VAT. Użytkownik ma możliwość usunięcia niezapłaconych zobowiązań/wierzytelności z formularza ulgi za złe długi, pod warunkiem, iż dokument:
 • w danym miesiącu/kwartale jest kwalifikowany do korekty po raz pierwszy oraz
 • nie został uwzględniony na formularzu ulgi za złe długi w kolejnych miesiącach/kwartałach. Jeżeli dokument został wykazany na zaliczkach, a mimo wszystko użytkownik chce go usunąć, to należy to zrobić licząc korektę zaliczki za miesiąc, w którym dokument został wykazany po raz pierwszy i usunąć go z korekty. Należy wtedy wyliczyć korekty pozostałych zaliczek za kolejne miesiące tak, aby dokument został na nich również usunięty.
Usunięcie dokumentu jest możliwe po wyborze na przycisku  jednej z opcji:
 • Usuń z bieżącej zaliczki – dokument jest usuwany z bieżącej zaliczki, pojawi się natomiast na formularzu ulgi za złe długi w następnym miesiącu/kwartale, a także w przypadku ponownego przeliczenia formularza ulgi za złe długi,
 • Usuń z korekty – dokument jest usuwany z bieżącej zaliczki oraz nie pojawi się na formularzu ulgi za złe długi w następnych miesiącach/kwartałach. Dokument trafia na listę Usunięte z korekty. W przypadku zaliczki na PIT-36, PIT-36L lista jest zapamiętywana dla danego wspólnika. Istnieje możliwość przywrócenia dokumentu z listy Usunięte z korekty, opisana poniżej w części Przywracanie dokumentów do korekty.
Jeżeli na liście dokumentów zakwalifikowanych do korekty dla danego kontrahenta widnieje więcej niż jeden niezapłacony dokument to podczas próby usunięcia takiego dokumentu pojawia się komunikat: Czy chcesz usunąć pozostałe niezapłacone wierzytelności i zobowiązania związane z tym kontrahentem, NIP [NIP]? Zaakceptowanie komunikatu powoduje usunięcie wszystkich niezapłaconych dokumentów danego kontrahenta (zakwalifikowanych w tym miesiącu/kwartale po raz pierwszy). Wybór opcji Nie powoduje usunięcie wskazanego dokumentu. Podczas edycji zaliczki na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 i jej ponownego przeliczenia pojawia się komunikat: Czy chcesz zaktualizować korektę na podatek dochodowy? Zaakceptowanie komunikatu powoduje w przypadku zmiany na zaliczce Podstawy opodatkowania przeliczenie ulgi za złe długi i zaktualizowanie kwoty do skorygowania do wysokości nowo wyliczonej Podstawy opodatkowania. Po zablokowaniu zaliczki na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 przed zmianami nie ma możliwości edycji formularza ulgi za złe długi w podatku dochodowym. Z poziomu formularza zaliczki na PIT-36(18), PIT-36L(7), CIT-8(23), po wyborze opcji wydruku Zaliczka na PIT-36, Zaliczka na PIT-36L, zaliczka na CIT-8 dodano wydruk Ulga za złe długi/ Lista dokumentów. Dokumenty w ewidencjach źródłowych – Rejestrze VAT, Ewidencji dodatkowej, module Handel – jeżeli zostały uwzględnione na formularzu ulgi za złe długi to nie podlegają modyfikacji w zakresie kwoty, terminu oraz formy płatności. Nie jest również możliwe ich usunięcie z ewidencji źródłowych. Wyliczenie kwoty do korekty W przypadku dokumentów wystawionych w module Handel, Rejestru VAT sprzedaży oraz Rejestru VAT zakupu z odliczeniami na Tak i Warunkowo przy wyliczaniu kwoty do korekty brana jest pod uwagę kwota netto dokumentu. W przypadku Ewidencji dodatkowej oraz Rejestru VAT zakupu z odliczeniami na Nie przy wyliczaniu kwoty do korekty brana jest pod uwagę kwota brutto dokumentu. W przypadku zaliczki na PIT-36, PIT-36L wyżej wymienione kwoty są przemnażane przez udział wspólnika na dzień księgowania dokumentu lub w przypadku dokumentu niezaksięgowanego na dzień wystawienia dokumentu.
Uwaga
Jeżeli w koszty księgowana była kwota netto lub brutto ale np. nie w całości, tylko odpowiedni procent lub gdy firma korzysta z współczynnika szacunkowego struktury sprzedaży lub prewspółczynnika to kwoty do korekty należy zweryfikować ręcznie. Przy wyliczeniu kwoty do korekty brane pod uwagę są tylko ewentualne odliczenia w Rejestrze VAT zakupu oraz udziały wspólnika.
Przykład
Dokument z Rejestru VAT zakupu. Kwota netto: 1000, VAT: 230, brutto: 1230. Odliczenia: Tak. Płatność obejmuje całą kwotę dokumentu: 1230. Udział wspólnika na dzień księgowania dokumentu: 30%. W pierwszej kolejności wyliczana jest proporcja kwoty płatności do kwoty brutto: 1230/1230 = 1. Dokument posiada odliczenia na Tak, w związku z czym kwota netto przemnażana jest przez wyliczony wyżej współczynnik oraz udział wspólnika na dzień księgowania dokumentu: Kwota do korekty: 1000 * 1 * 30% = 300.
W przypadku gdy dokument posiada więcej niż jedną płatność to Kwota do korekty liczona jest osobno dla każdej płatności i zaokrąglana do dwóch miejscu po przecinku. Ze względu na możliwe różnice groszowe wynikające z zaokrągleń, kwota do korekty powinna zostać zweryfikowane przez użytkownika.
Przykład
Dokument z Rejestru VAT zakupu. Kwota netto: 1000, VAT: 230, brutto: 1230. Odliczenia: Tak. Dokument posiada dwie płatności: 500 i 730. Udział wspólnika na dzień księgowania dokumentu: 30%. Proporcja pierwszej kwoty płatności do kwoty brutto: 500/1230 ~ 0,4065. Kwota do korekty dla pierwszej płatności: 1000 * 0,4065 * 30% = 121,95. Proporcja drugiej kwoty płatności do kwoty brutto: 730/1230 ~0,5935. Kwota do korekty dla drugiej płatności: 1000 * 0,5935 * 30% = 178,05.
Podczas wyliczania kwoty do korekty w pierwszej kolejności podstawa opodatkowania jest zwiększana o niezapłacone zobowiązania oraz zapłacone wierzytelności, a następnie zmniejszana o niezapłacone wierzytelności i zapłacone zobowiązania. Zmniejszenie jest możliwe do wysokości podstawy opodatkowania, Ze względu na to, iż niezapłacone zobowiązania i zapłacone wierzytelności powiększają podstawę opodatkowania to są one zawsze korygowane. Niezapłacona wierzytelność jest korygowana wtedy, gdy cała kwota do korekty mieści się w podstawie opodatkowania. Nie jest możliwe skorygowanie tylko części wierzytelności. Jeżeli w kolejnych miesiącach/kwartałach podstawa opodatkowania będzie odpowiednio wyższa to taka wierzytelność zostanie wtedy skorygowana. Dokumenty są korygowane chronologicznie według terminu płatności. Jeśli dany dokument nie może zostać skorygowany w danym miesiącu/kwartale ze względu na niewystarczającą kwotę podstawy opodatkowania, to pod uwagę brane są kolejne dokumenty.
Przykład
Podstawa opodatkowania na zaliczce: 1000. Niezapłacone wierzytelności:
 • Dokument 1 z kwotą do korekty: – 100 – dokument jest korygowany.
 • Dokument 2 z kwotą do korekty: – 300 – dokument jest korygowany.
 • Dokument 3 z kwotą do korekty: – 150 – dokument jest korygowany.
 • Dokument 4 z kwotą do korekty: – 600 – dokument nie jest korygowany, ponieważ do tej pory skorygowano – 550 i cała kwota do korekty z tego dokumentu nie mieści się w podstawie opodatkowania.
Dokument 5 z kwotą do korekty: 400 – dokument jest korygowany.
Jeżeli użytkownik chce dokonać korekty wierzytelności dla której kwota do korekty nie mieści się w podstawie opodatkowania to może tego dokonać dzieląc płatność w Preliminarzu płatności na odpowiednie kwoty lub ręcznie zmodyfikować kwotę w poz. Kwoty zwiększające/zmniejszające podstawę opodatkowania o ulgę na złe długi na formularzu zaliczki na PIT-36, PIT-36L, CIT-8. W przypadku modyfikacji kwoty na zaliczce, dokument po rozliczeniu nie zostanie zakwalifikowany do korekty powrotnej i należy w miesiącu rozliczenia również ręcznie zmodyfikować kwotę w poz. Kwoty zwiększające/zmniejszające podstawę opodatkowania o ulgę na złe długi.
Uwaga
Jeżeli w module Handel dodano fakturę zakupu i nie przeniesiono jej do Rejestru VAT to na formularzu ulgi za złe długi w kolumnie Kwota do korekty widnieje kwota netto dokumentu. Jeżeli Fakturę zakupu przeniesiono do Rejestru VAT to pod uwagę brane są odliczenia wskazane na formularzu dokumentu w Rejestrze VAT. Jeżeli Faktura zakupu w pierwszej kolejności została uwzględniona na formularzu ulgi za złe długi, a następnie przeniesiona do Rejestru VAT to po przeniesieniu do Rejestru VAT:
 • po ponownym przeliczeniu ulgi za złe długi za miesiąc, w którym została ona po raz pierwszy uwzględniona, pod uwagę brane są odliczenia wskazane na formularzu dokumentu w Rejestrze VAT,
 • po przeliczeniu ulgi za złe długi za kolejne miesiące, bez przeliczenia ulgi za złe długi za miesiąc, w którym została ona po raz pierwszy uwzględniona, kwota do korekty nie ulega zmianie i wyświetlana jest w wysokości kwoty netto.
W przypadku zaliczki na PIT-36, PIT-36L powyższe kwoty są przemnażane przez udział wspólnika.
Przywracanie dokumentów do korekty Użytkownik ma możliwość przywrócenia dokumentów usuniętych z formularza ulgi za złe długi, z poziomu otwartego formularza zaliczki na PIT-36(18), PIT-36L(7), CIT-8(23), wybierając w pasku menu przycisk  Usunięte z korekty (również skrót klawiszowy <Shitf>+<F7>).

Lista dokumentów usuniętych z korekty podatku dochodowego

Lista dokumentów usuniętych z korekty zawiera dokumenty, które mogą być uwzględnione w uldze za złe długi po raz pierwszy. Po zaznaczeniu dokumentu i naciśnięciu przycisku  pojawia się komunikat: Aby dokument(y) został(y) uwzględnione w uldze za złe długi należy wyliczyć zaliczkę/korektę zaliczki. W przypadku zaliczki na PIT-36, PIT-36L dokument jest przywracany dla danego wspólnika. Przywrócone zobowiązania podlegają korekcie do końca roku podatkowego, przywrócone wierzytelności podlegają korekcie maksymalnie przez okres 3 lat. Korekta powrotna Korekta powrotna jest wykonywana w miesiącu/kwartale w którym skorygowany we wcześniejszych miesiącach/kwartałach niezapłacony dokument zostanie uregulowany. Do korekty kwalifikowany jest dokument zapłacony do końca miesiąca/kwartału, za który liczona jest zaliczka. Jeżeli dokument zostanie zapłacony częściowo to korygowana jest tylko ta zapłacona część. Kwota w kolumnie Skorygowano wyliczana jest w następujący sposób: (Kwota zapłacona/ kwota nierozliczona wykazywana po raz pierwszy na korekcie) * kwota skorygowano po raz pierwszy. Dokument całkowicie zapłacony wyświetlany jest na formularzu ulgi za złe długi w sekcji Niezapłacone wierzytelności/zobowiązania z kwotą Skorygowano oraz w sekcji Zapłacone wierzytelności/zobowiązania również z kwotą Skorygowano, do końca roku podatkowego. Dokument płacony w ratach w ciągu kilku miesięcy wyświetlany jest na kolejnych zaliczkach w sekcji Niezapłacone wierzytelności/zobowiązania z kwotą Skorygowano oraz tylko w jednej pozycji w sekcji Zapłacone wierzytelności/zobowiązania z odpowiednio zaktualizowaną kwotą Skorygowano.
Przykład
Dokument na kwotę 1000, uwzględniony w uldze za złe długi w całości jako niezapłacony w kwietniu 2020 r. Zapłacony częściowo w maju 2020 r. na kwotę 400 i częściowo w czerwcu na kwotę 600. Na formularzu zaliczki za maj 2020 r. dokument pojawi się jako niezapłacony w kwocie 1000 i skorygowany na 1000 oraz zapłacony na 400 i skorygowany na 400. Na formularzu zaliczki za czerwiec 2020 r. dokument pojawi się jako niezapłacony w kwocie 1000 i skorygowany na 1000 oraz zapłacony na 1000 i skorygowany na 1000. Wchodząc ponownie na zaliczkę za maj widoczny będzie jako niezapłacony w kwocie 1000 i skorygowany na 1000 oraz zapłacony na 400 i skorygowany na 400 – skorygowana kwota jest zapamiętywana historycznie.
Przykład
Dokument na kwotę 2000. Na dzień uwzględnienia po raz pierwszy w uldze za złe długi zapłacono 400. Kwota do korekty: 1600, zmieniona ręcznie na: 500. W kolejnym miesiącu rozliczono 800. Kwota powrotna do skorygowania: (800/1600)*500 = 250.
Nowe wzory zaliczek Na formularzu zaliczki na PIT-36(18) dodano poz. 44 Postawa opodatkowania oraz 45. Kwoty zwiększające/zmniejszające podstawę opodatkowania o ulgę na złe długi.

Formularz zaliczki na PIT-36

Na formularzu zaliczki na PIT-36L(7) dodano poz. 28 Postawa opodatkowania oraz 29. Kwoty zwiększające/zmniejszające podstawę opodatkowania o ulgę na złe długi.

Formularz zaliczki na PIT-36L

Na formularzu zaliczki na CIT-8(23) dodano poz. 113 Postawa opodatkowania po odliczeniach oraz 114. Kwoty zwiększające/zmniejszające podstawę opodatkowania o ulgę na złe długi.

Formularz zaliczki na CIT-8

Ponieważ zaliczki liczone są narastająco od początku roku to do poz. Kwoty zwiększające/zmniejszające podstawę opodatkowania o ulgę na złe długi przenoszona jest kwota Skorygowano narastająco. W przypadku gdy kwota zmniejszenia (na minus) jest większa niż podstawa opodatkowania to korygowana na zaliczce jest tylko do wysokości podstawy opodatkowania. Przykładowo, jeżeli Podstawa opodatkowania wynosi 1000, to w poz. Kwoty zwiększające/zmniejszające podstawę opodatkowania o ulgę na złe długi można wpisać kwotę nie mniejszą niż: – 1000. Próba wpisania kwoty: -1500 powoduje ograniczenie do kwoty: -1000. Zmiana kwoty na formularzu zaliczki nie powoduje zmiany kwoty na formularzu ulgi za złe długi. Na zaliczkach na PIT-36, 36L, CIT-8 liczonych w kolejnych miesiącach/kwartałach, po zaliczce na której skorygowano kwotę Podstawy opodatkowania o ulgę za złe długi, w poz. Kwoty zwiększające/zmniejszające podstawę opodatkowania o ulgę na złe długi wykazywana jest kwota narastająco od początku roku, do wysokości Podstawy opodatkowania.
Przykład
 • Zaliczka za kwiecień 2020 r. Podstawa opodatkowania: 1000, na formularzu ulgi za złe długi Faktura sprzedaży 1 z kwotą Skorygowano: -300.
 • Zaliczka za maj 2020 r. Podstawa opodatkowania: 600, na formularzu ulgi za złe długi Faktura sprzedaży 1 z kwotą Skorygowano: -300 i Faktura sprzedaży 2 z Kwotą do korekty:
W takim przypadku Kwota do korekty wynosi: 300+500 = 800. Kwota ta przekracza podstawę opodatkowania, więc na zaliczce korygowana jest kwota: -300.
 • Zaliczka za czerwiec 2020 r. Podstawa opodatkowania: 1000, na formularzu ulgi za złe długi Faktura sprzedaży 1 z kwotą Skorygowano: -300 oraz Faktura sprzedaży 2 z kwotą Skorygowano: -500. Na zaliczkę przeniesiona zostanie kwota: -800.
 • Zaliczka za lipiec 2020 r. Podstawa opodatkowania: 200, na formularzu ulgi za złe długi Faktura sprzedaży 1 z kwotą Skorygowano: -300 oraz Faktura sprzedaży 2 z kwotą Skorygowano: -500. Podstawa opodatkowania jest mniejsza niż suma narastająco skorygowanych dokumentów, stąd kwota na zaliczce pomniejszona zostanie o wysokość podstawy opodatkowania: -200.
Jeżeli wspólnik składa zarówno zaliczkę na PIT-36, jak i PT-36L, to należy zadecydować, na której zaliczce dany dokument ma zostać uwzględniony w uldze za złe długi. Przykładowo, pojawi się on po raz pierwszy podczas liczenia zaliczki na PIT-36, a powinien być odliczony na zaliczce na PIT-36L to należy go usunąć od razu z pierwszej zaliczki na PIT-36, na której został uwzględniony. Na kolejnych zaliczkach opcja usunięcia uwzględnionego wcześniej dokumentu jest zablokowana. Aby ulga za złe długi uwzględniała w przyszłości prawidłowe kwoty do korekty to udziały wspólnika powinny być wprowadzone za każdy miesiąc, aby można je było zweryfikować, gdy dokument zostanie uwzględniony na korekcie (wtedy będzie sprawdzany udział na datę księgowania). Jeżeli nie uzupełniono wszystkich udziałów to użytkownik musi samodzielnie zmodyfikować kwoty na formularzu ulgi za złe długi w kolumnie Kwota do korekty. W przypadku niezapłaconych zobowiązań dokument może być kwalifikowany do korekty do końca roku podatkowego. Jeżeli nie zostanie on skorygowany na zaliczce to podlega korekcie na deklaracji rocznej. W przypadku niezapłaconych wierzytelności dokument może być kwalifikowany do korekty maksymalnie przez okres 3 lat licząc od końca roku, w którym powstało prawo do odliczenia.
Uwaga
Możliwość korekty deklaracji rocznych PIT-36, PIT-36L, CIT-8 o kwoty wynikające z ulgi za złe długi w podatku dochodowym udostępniona zostanie w kolejnych wersjach programu Comarch ERP Optima.
3. Internetowa Wymiana Dokumentów. Współpraca z aplikacją Comarch Moje Biuro Rachunkowe. W menu Narzędzia/ Praca rozproszona/ Eksport, w sekcji Dokumenty dodano dwie nowe pozycje: Faktury za usługi księgowe i Płatności do deklaracji. Pojawią się one w sytuacji, gdy baza jest używana w Internetowej Wymianie Dokumentów, z ustawioną opcją Wymieniam dane z Klientem. Płatności do deklaracji będą zawierały wszystkie płatności wprowadzone na urząd skarbowy lub ZUS. Opcją Faktury za usługi księgowe będą eksportowane dokumenty z rejestru zakupu VAT, które będą miały przypisany atrybut FAKTURA ZA USŁUGI BR z wartością „Tak”. Wraz z fakturą eksportowane będą również podpięte do niej dokumenty. Nowe opcje eksportu są dedykowane pod współpracę z Klientami korzystającymi z aplikacji Comarch Moje Biuro Rachunkowe. Po wyeksportowaniu danych przez Biuro Rachunkowe z poziomu Comarch ERP Optima, Klient w aplikacji będzie widział informację o kwotach do zapłaty za usługi księgowe oraz podatek VAT, PIT i składki ZUS. Premiera aplikacji Comarch Moje Biuro Rachunkowe już wkrótce. 4. Biuro Rachunkowe. JPK_V7. W programie Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe udostępniono możliwość generowania pliku JPK_V7 od października 2020 roku. Funkcja dostępna jest z poziomu zakładki Deklaracje/Zaliczki/JPK w panelu Operacji seryjnych .Po naciśnięciu przycisku JPK_V7 program generuje plik JPK_V7 za wskazany w zakładce Bazy danych okres w zaznaczonych bazach. Podczas generowania plików nie ma możliwości edycji części deklaracyjnej pliku JPK_V7. Jeśli istnieje potrzeba dokonania zmian w części deklaracyjnej należy zrobić to już po wygenerowaniu pliku z opcji Podgląd Deklaracje VAT/JPK_V7 opisane poniżej. W przypadku, gdy użytkownik będzie chciał wygenerować plik JPK_V7 za miesiące wcześniejsze niż  październik 2020, wtedy pojawi się stosowny komunikat: „Nie można utworzyć pliku JPK_V7. Za ten okres obowiązuje plik JPK_VAT.”. W przypadku, gdy użytkownik będzie chciał wygenerować deklarację VAT-7 lub plik JPK_VAT za miesiące późniejsze niż wrzesień 2020, pojawią się stosowne komunikaty:
 • Dla deklaracji VAT-7 – „Deklaracja nie zostanie przeliczona. Za okresy od października 2020 należy generować plik JPK_V7.”
 • Dla pliku JPK_VAT – „Nie można utworzyć pliku JPK_VAT. Za ten okres obowiązuje plik JPK_V7.”
  Z poziomu Biura Rachunkowego istnieje możliwość seryjnego zatwierdzania plików JPK_V7. Funkcja ta dostępna jest w zakładce Deklaracje/Zaliczki/JPK pod przyciskiem Zatwierdzanie deklaracji/zaliczek/JPK_V7  . Po naciśnięciu tej ikony pojawia się okno Seryjne zatwierdzanie deklaracji, gdzie z rozwijalnej listy należy wybrać opcję Deklaracja VAT-7/JPK_V7.

Seryjne zatwierdzanie Deklaracji VAT-7/JPK_V7 w BR

Z poziomu ikony Podgląd dostępne są dwie opcje dotycząca wyświetlania plików JPK_V7:
 • Deklaracja VAT/JPK_V7 – dotyczy podglądu części deklaracyjnej pliku JPK_V7
 • JPK_V7 – dotyczy podglądu części deklaracyjnej i ewidencyjnej pliku JPK_V7 w formacie xls.
Po wyborze opcji Podgląd użytkownik ma możliwość modyfikacji brakujących danych. Możliwe jest modyfikowanie części deklaracyjnej pliku JPK_V7 pod kątem np. uzupełnienia kwoty do zwrotu na rachunek bankowy lub kwoty do przeniesienia. Po ręcznej modyfikacji części deklaracyjnej i zapisaniu jej, plik JPK_V7 zostaje nadpisany. Zmiany wprowadzone w pliku xls JPK_V7 nie powodują nadpisania pliku JPK_V7.

Podgląd plików JPK_V7 w BR

W zakładce e-Deklaracje/Wyślij JPK istnieje możliwość seryjnej wysyłki plików JPK_V7 oraz seryjnego odbioru UPO do tych plików.

Seryjna wysyłka plików JPK_V7 oraz odbiór UPO w BR

Z poziomu programu Comarch ERP Optima w zakładce Konfiguracji/ Program/ Biuro Rachunkowe/ Atrybuty dla atrybutów dotyczących JPK zmodyfikowane zostały ich nazwy na: Data JPK_VAT/JPK_V7, JPK_VAT/JPK_V7 oraz Pliki JPK_VAT/JPK_V7.

Atrybuty JPK w Comarch ERP Optima

Atrybuty te widoczne są z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe w polu Informacje o bazie danych klienta. Atrybuty te do września 2020 wyświetlają informacje o plikach JPK_VAT natomiast od października 2020 informacje dotyczące plików JPK_V7.

Informacje o atrybutach dla grupy JPK

5. Biuro Rachunkowe. Raporty. Na liście raportów dodano raport Statusy JPK. Raport ten informuje jaki jest typ wygenerowanego w bazie pliku JPK, okres za jaki plik został wygenerowany, kwota, status wysyłki oraz jaka jest data wysyłki danego pliku. 6. Biuro Rachunkowe. Seryjne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe została udostępniona funkcja dotycząca seryjnego naliczania odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Funkcja dostępna jest z poziomu zakładki Środki trwałe w panelu Operacji seryjnych. Po naciśnięciu przycisku Generacja amortyzacji  program nalicza odpisy amortyzacyjne za wskazany w zakładce Bazy danych okres dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w zaznaczonych bazach. Program przy naliczaniu odpisów amortyzacyjnych sprawdza, czy w danym miesiącu dany środek trwały lub wartość niematerialna i prawna nie posiadają jeszcze naliczonych odpisów amortyzacyjnych. W przypadku gdy odpisy amortyzacyjne są już naliczone lub odpisy za dany okres są zerowe lub środek trwały lub wartość niematerialna i prawna jest zlikwidowana lub zbyta to w zakładce [Panel wyników] pojawi się odpowiedni komunikat. Z poziomu ikony Podgląd udostępniona została nowa opcja dotycząca wyświetlania Dokumentów amortyzacji.

Podgląd dokumentów amortyzacji w BR

Po wyborze tej opcji wyświetlone zostaną dokumenty amortyzacji za okres wskazany w panelu Biura Rachunkowego dla konkretnej bazy danych w formie Listy dokumentów amortyzacji. Z listy tej możliwe jest filtrowanie wszystkich typów dokumentów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz księgowanie ich pod warunkiem, że pobrana zostanie licencja na Księgę Podatkową, Księgę Handlową lub Księgę Handlową Plus, która będzie zgodna z rodzajem prowadzonej księgowości w danej bazy danych.

Podgląd w module BR - Lista dokumentów amortyzacji

Na liście dokumentów środków trwałych wywołanej z Biura Rachunkowego w filtrze aktywnym zawsze domyślnie ustawione są parametry: Dokumenty: Amortyzacja, Rok i miesiąc: taki sam jak w Biurze Rachunkowym na zakładce Bazy danych, zaznaczony jest parametr Środki trwałe, ikona plusa oraz kosza są nieaktywne. Z poziomu programu Comarch ERP Optima w zakładce Konfiguracji/ Program/ Biuro Rachunkowe/ Grupy atrybutów dodana została nowa grupa Środki trwałe w której skład wchodzą następujące atrybuty:
 • Nazwa: Odpisy amortyzacyjne
Opis: Naliczone odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych i wnip Typ: SQL – Firma Format: 1234 Wartość domyślna: 0 Wartości miesięczne (zaznaczone)  
 • Nazwa: Środki trwałe i WNiP
Opis: Liczba środków trwałych i wnip w użyciu Typ: SQL – Firma Format: 1234 Wartość domyślna: 0 Wartości miesięczne (zaznaczone)

Nowa grupa atrybutów BR – Środki trwałe

Atrybuty te widoczne są w programie Comarch ERP Biuro Rachunkowe. Informacje te prezentują się następująco: Środki trwałe i WNiP – ilość środków w użyciu w danym miesiącu, Odpisy amortyzacyjne – ilość dokumentów amortyzacji w danym miesiącu.

Informacje o atrybutach dla grupy środki trwałe

Atrybut Środki trwałe i WNiP zlicza środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w danym miesiącu, które:
 • mają stan w użyciu (niezależnie czy są całkowicie zamortyzowana czy nie – tzn. wartość netto = 0,00 lub > 0,00)
 • mają datę likwidacji/zbycia równą miesiącowi, za który liczymy amortyzację
 • nie posiadają stanu w budowie.

Zmiany

1. Rejestry VAT sprzedaży. Faktury do Paragonów. Zmieniono datę od której podczas przenoszenia Paragonów z modułu Handel do rejestru VAT nie jest tworzony zapis korekcyjny na wystawione wcześniej Paragony. W przypadku Paragonów z datą sprzedaży od 1 października 2020 r.:
 • Do rejestru VAT przenoszone są wszystkie Paragony (zarówno pojedynczo, jak i zbiorczo), w tym Paragony do których wystawiono wcześniej Faktury, z zaznaczonym parametrem Rozliczać w VAT i wskazanym miesiącem zgodnym z datą wystawienia Paragonu dla zapisów zbiorczych i z datą sprzedaży dla zapisów pojedynczych.
 • Faktury wystawione do Paragonów przenoszone są do rejestru VAT z zaznaczonym parametrem Rozliczać w VAT i wskazanym miesiącem zgodnym z datą wystawienia Faktury. W rejestrze VAT sprzedaży nie jest tworzony zapis korekcyjny na wystawione wcześniej Paragony. Takie Faktury nie są widoczne z poziomu zakładki [Do VAT/JPK_V7].
 • Podczas eksportu za pomocą pracy rozproszonej Paragonów i Faktur wystawionych do Paragonów z modułu Handel, do pliku przenoszone są wszystkie Paragony (w tym Paragony do których wystawiono wcześniej Faktury) oraz Faktury z miesiącem rozliczenia w VAT zgodnym z datą wystawienia dokumentu.
 • Po imporcie za pomocą pracy rozproszonej do rejestru VAT sprzedaży na Fakturach wystawionych do Paragonów zaznaczony jest parametr Rozliczać w VAT i wskazany miesiąc zgodnym z datą wystawienia Faktury. W przypadku Faktur wystawionych do Paragonów nie jest tworzony zapis korekcyjny na wystawione wcześniej Paragony.
2. Księgowość. Deklaracja PIT-36(27) oraz PIT-36L(16). Załącznik PIT/MIT(2). Zwiększono kwoty możliwe do uzupełnienia w sekcji PODSTAWA OPODATKOWANIA do wysokości 999 999 999,00. 3. Biblioteka dokumentów. Na formularzach dokumentów w rejestrze VAT, ewidencji dodatkowej, zapisach księgowych, kartach środków trwałych, dokumentach środków trwałych oraz kartach wyposażenia, na zakładce [Dokumenty] w sekcji Biblioteka dokumentów umożliwiono dodawanie plików metodą „przeciągnij i upuść”. Po wykonaniu tej operacji w module Obieg dokumentów tworzony jest nowy dokument automatycznie powiązany z dokumentem zawierający przeciągnięty plik. Funkcjonalność została szczegółowo opisana w obszarze Obieg dokumentów. 4. Biuro Rachunkowe. Raporty. W raportach Podatki do zapłaty, Dokumenty wprowadzone/zmodyfikowane, Dokumenty niezaksięgowane uwzględniono informacje na temat plików JPK_V7. 5. Biuro Rachunkowe. Umożliwiono wydruk części deklaracyjnej pliku JPK_V7 z opcji Wydruk Deklaracji VAT/JPK_V7.

Poprawiono

1. Księgowość kontowa. Plan kont. Przywrócono wyświetlanie planu kont w formie rozwiniętej. 2. Rejestry VAT. Z poziomu formularza zaksięgowanego dokumentu przywrócono możliwość weryfikacji statusu VAT kontrahenta oraz sprawdzenia w bazie VIES. 3. Rejestry VAT. Przywrócono funkcjonalność podpowiadania się podczas generowania dokumentów wewnętrznych ostatnio wybranego w danej bazie rejestru VAT sprzedaży. 4. Rejestry VAT zakupu. Przywrócono funkcjonalność podpowiadania się podczas przenoszenia faktur zakupu z modułu Handel ostatnio wybranego w danej bazie rejestru VAT zakupu. 5. Rejestry VAT. Jeżeli na dokumencie o kwocie brutto powyżej 15 000 zł zaznaczono parametr MPP- podzielona płatność to po zmianie na dokumencie kwoty brutto na równą lub mniejszą niż 15 000 zł z dokumentu automatycznie usuwana jest procedura MPP. 6. Rejestry VAT. Deklaracje. W specyficznych przypadkach w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe nieprawidłowo zapisywały się ustawienia parametru Kwartalne rozliczenia VAT. Działanie poprawiono. 7. Import dokumentów z pliku JPK_VAT. Podczas importu dokumentów do rejestrów VAT z pliku JPK_VAT pomimo zaznaczenia parametru Ustaw status płatności na Nie podlega, importowane dokumenty generowały płatności o statusie Nie rozliczono. Działanie poprawiono. 8. Środki trwałe. W przypadku formatu daty DD.MM.RRRR i zlikwidowanych środków trwałych podczas generowania wydruku Zestawienia historyczne/ ŚT wg grup na dzień - podsumowanie do bilansu pojawiał się komunikat: Nieprawidłowy ciąg formatu daty. Działanie poprawiono.

Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia  Wartości obowiązujące od 1.06.2020 r.:
– Przeciętne miesięczne wynagrodzenie = 5331,47 zł. – Minimalna stawka uczniów I roku = 266,57 zł – Minimalna stawka uczniów II roku =  319,89 zł – Minimalna stawka uczniów III roku =  373,20 zł – Młodociany – przyuczenie = 213,26 zł
Podstawa prawna: KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. (M.P 2020, poz. 412). 2. Wliczanie dodatków do podstawy zasiłku chorobowego. Umożliwiono ponowne przeliczenie podstawy zasiłku (wynagrodzenia za czas choroby/świadczenia rehabilitacyjnego), która jest przepisywana z poprzedniego rozliczenia nieobecności w przypadku, gdy pomiędzy poprzednią, a bieżącą nieobecnością pracownik utracił prawo do dodatku. Zgodnie z komentarzem zasiłkowym, jeżeli w czasie trwania zwolnienia lekarskiego pracownika ma miejsce zmiana regulaminu wynagradzania, polegająca m.in. na podjęciu przez zakład pracy decyzji o całkowitym zaprzestaniu wypłaty jakiegoś składnika wynagrodzenia od określonej daty, to płatnik zasiłku powinien przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku. W tej sytuacji nie zmienia się okres, za który wynagrodzenie przyjęto do podstawy wymiaru zasiłku i nadal tę podstawę stanowi wynagrodzenie z okresu 12 miesięcy kalendarzowych sprzed zachorowania lub za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Przeliczenie podstawy wymiaru polega na wyłączeniu z podstawy wymiaru zasiłku składnika wynagrodzenia, którego wypłaty zaprzestano.
Przykład
Pracownikowi  przyznano prawo do dodatku służbowego na okres od 1 stycznia do 31 sierpnia. Pracownik ten był niezdolny do pracy z powodu choroby od 15 lipca do 17 września. Dodatek służbowy podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres od 15 lipca do 31 sierpnia, tj. do terminu, do którego został  przyznany. Podstawę wymiaru zasiłku za okres od 1 do 17 września należy ustalić ponownie wyłączając dodatek służbowy.
W przypadku zakończenia wypłacania dodatku należy na formularzu dodatku przypiętego na liście dodatków pracownika wprowadzić datę, do kiedy obowiązywał oraz zaznaczyć parametr Nie wliczany do podstawy zasiłku po okresie wypłacania. Zaznaczenie parametru spowoduje, że w przypadku, gdy pracownik utraci pomiędzy kolejnymi nieobecnościami prawo do tego dodatku podstawa zostanie ustalona na nowo z okresu, z którego została wyliczona, ale z pominięciem tego dodatku. Wyłączone z podstawy zostaną dodatki, które zakończyły się przed miesiącem, w którym jest rozliczana nieobecność. W sytuacji, gdy pracownik utraci pomiędzy kolejnymi nieobecnościami prawo do dodatku i poprzednio ustalona podstawa zostanie przeliczona, na formularzu podstawy obliczeniowej zostanie zaznaczona nowa opcja Podstawa przeliczona po utracie prawa do składnika wynagrodzenia. Dodatkowo zostanie wyświetlona informacja z jakiego okresu zostało przyjęte wynagrodzenie przy ustalaniu podstawy. Wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z-3/Z-3a. Zakończenie wypłacania dodatku oraz zaznaczenie parametru Nie wliczany do podstawy zasiłku po okresie wypłacania wpływa na wykazywanie dodatków na wydruku Zaświadczeniu płatnika składek (Z-3, Z-3a). W sekcji Informacje o składnikach wynagrodzenia nie będą wykazywane składniki miesięczne i okresowe przypięte na liście dodatków pracownika, których wypłata została zakończona przed miesiącem, w którym wystąpiła nieobecność dla której jest generowane Z-3. 3. Oznaczenie dni wolnych w planie pracy. Umożliwiono oznaczenie rodzajów dni wolnych w planie pracy oraz wykazanie ich na wydruku karta pracy. W konfiguracji firmy została dodana gałąź ‘Opisy rodzajów dni wolnych do kart pracy’, która zawiera listę rodzajów dni, które można ustawić w planie pracy pracownika. Lista zawiera kilka standardowych pozycji. Użytkownik może także dodawać własne pozycje oraz je edytować i usuwać. Standardowe rodzaje dni:
 • ND – Dzień wolny z tytułu niedzieli,
 • ŚW – Dzień wolny z tytułu święta,
 • W5 – Dzień wolny z tyt. 5-dniowego tyg. pracy,
 • WH – Dzień wolny wynikający z harmonogramu,
 • WN – Dzień wolny za pracę w niedzielę,
 • WŚ – Dzień wolny za pracę w święto,
 • WW – Dzień wolny za pracę w dniu wolnym.
Dodatkowe oznaczenia dla dni wolnych i świątecznych mogą zostać użyte w trakcie tworzenia serii kalendarza, definiowania kalendarza oraz planu pracy. Na formularzu dnia typu ‘wolny’ i ‘świąteczny’ zostało dodane nowe pole Rodzaj dnia wolnego, w którym Użytkownik może ustawić oznaczenie rodzaju dnia wolnego. W nowych bazach oraz po aktualizacji do wersji 2020.6 w serii kalendarza, w kalendarzu w konfiguracji oraz w planie pracy zostaną ustawione domyślne oznaczenia rodzajów dni wolnych. W dniach typu ‘wolny’ zostanie ustawiony rodzaj dnia wolnego jako W5, w dniach typu ‘świąteczny’ przypadających w niedziele ND, a w pozostałych dniach świątecznych ŚW. Rodzaj dnia wolnego można wyeksportować oraz zaimportować do/z arkusza Excel. W arkuszu Excel Plan_pracy została dodana kolumna RodzajDniaWol, w której wykazywany jest symbol dnia wolnego. Karty pracy (wydruk ze szczegółami). Na wydruku została dodana kolumna ‘Dzień wolny’, w której wykazana jest informacja o rodzaju danego dnia zgodnie z oznaczeniem ustawionym w planie pracy w polu ‘Rodzaj dnia wolnego’. Na wydruku została dodana także legenda z oznaczeniami znajdującymi się w konfiguracji w gałęzi ‘Opisy rodzajów dni wolnych do kart pracy’. 4. Zakazy na wydziałach – wydruki płacowe. Wprowadzono obsługę zakazów na wydrukach płacowych dostępnych z poziomu wypłat pracowników, list płac oraz deklaracji PIT. Na wydrukach dostępnych z wypłat pracowników oraz list płac zawierających informacje o kwotach z wypłat dla poszczególnych pracowników nie będą wykazywani pracownicy, którzy w zapisie historycznych aktualnym na datę serwerową mają ustawiony wydział, do którego zalogowany operator ma zakaz do podglądu danych kadrowych i/lub podglądu wypłat. W przypadku wydruków deklaracji PIT nie będą wykazywane dane pracowników z wydziału, do którego Operator ma zakaz do podglądu danych kadrowych, wypłat lub deklaracji. 5. Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch HRM. Wprowadzono mechanizm kontroli unikalności adresu e-mail wykorzystywanego w Comarch HRM. Podczas zapisywania formularza Dane dotyczące aplikacji Comarch HRM sprawdzana jest unikalność wprowadzonego adresu e-mail pracownika. W przypadku znalezienia w bazie danych pracownika o takim samym adresie formularz nie zostanie zapisany i dodatkowo pojawi się komunikat: Znaleziono pracownika (-ów) o takim samym adresie e-mail dla usługi Comarch HRM. Adres e-mail musi być unikalny. Czy chcesz zobaczyć dane znalezionego pracownika (-ów)?. Użytkownik może wyświetlić listę pracowników z takim samym adresem e-mail lub wrócić do edycji formularza.

Zmiany

1. Deklaracja PFRON.
 • Dostosowano deklarację INF-D-P do formatu zgodnego z wymogami aplikacji SODiR. OffLine v.11.00.
 • Na formularzu deklaracji PFRON zmieniono domyślną wartość w polu Uwzględniać w kosztach płacy FP w wysokości z 2,30 % na 2,45 %.
2. Pracownicze Plany Kapitałowe. W związku ze zmianami w wykazywaniu wpłat do PPK na ZUS RCA na liście słownikowej ‘Pozycje na deklaracji ZUS’ dodano nową pozycję: Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek i ustawiono ją w konfiguracji standardowych elementów: Przychód z tytułu PPK/E, Przychód z tytułu PPK/E (oddel.), Przychód z tytułu PPK/IFT-1, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A, Przychód z tytułu PPK/U. Aktualizacja zmieniająca wykazywanie wpłat PPK na ZUS RCA będzie dostępna po udostępnieniu programu Płatnik zawierającego nowe formularze deklaracji obowiązujące od 1 czerwca 2020 r. 3. Zajęcia wynagrodzeń:
 • Umożliwiono ustawienie w ‘Grupie ograniczeń potrąceń’ kwoty wolnej od potrąceń od wynagrodzeń powyżej 100%. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty wolnej od potrąceń o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny dla pracownika, któremu w związku z podjętymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działaniami służącymi zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu należy ustawić odpowiedni procent kwoty wolnej w grupie ograniczeń potrąceń, do której przypisane jest zajęcie.
 • Podczas wyliczania kwoty wolnej od potrąceń dla zleceniobiorców, przy ustawieniu na formularzu zajęcia wynagrodzenia opcji ‘kwota wolna zależna od czasu pracy’ dodatkowo uwzględniany będzie procent kwoty wolnej ustawiony w ‘Grupie ograniczeń potrąceń’, do której jest wpięte zajęcie.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875). 4. Słownik – przyczyny zwolnienia:
 • Rozszerzono słownik standardowych przyczyn zwolnienia o nowe pozycje. Po aktualizacji do wersji 2020.6 nowe przyczyny zostaną dodane jedynie w przypadku, gdy w słowniku nie ma przyczyny o takiej nazwie.
 • Zmieniono opis kilku standardowych przyczyn zwolnienia poprzez jego uszczegółowienie oraz wskazanie podstawy prawnej. Po aktualizacji do wersji 2020.6 opis przyczyn zostanie uaktualniony jedynie w przypadku, gdy w słowniku znajduje się zmieniana pozycja.
 • Zwiększono do 280 ilość znaków, które można wpisać w słowniku przyczyn zwolnienia.
5. Dodatki pracownika. Na formularzu dodatku przypiętego na liście dodatków pracownika zmieniono nazwę parametru Nie wliczany do nowo ustalanej podstawy zasiłku po okresie wypłacania na Nie wliczany do podstawy zasiłku po okresie wypłacania. 6. Kalendarze. Na liście kalendarzy dostępnej z poziomu [Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Kalendarze] dodano parametr Pokazuj tylko aktywne kalendarze umożliwiający wyfiltrowanie aktywnych kalendarzy. 7. Typy nieobecności. Na liście typów nieobecności dostępnej z poziomu [Start/Konfiguracja/Firma/ Płace/Typy nieobecności dodano parametr Pokazuj tylko aktywne nieobecności umożliwiający wyfiltrowanie aktywnych typów nieobecnosci. 8. Zmieniono nazwę strefy dotyczącą przestoju 60% z Czas przestoju na Czas przestoju płatny 60%. 9. Wydruk ZUS IMIR – Informacja dla ubezpieczonego. Dostosowano wydruk do nowego wzoru opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. 2020, poz. 81).

Poprawiono

1. Naliczanie podstawy zasiłku chorobowego. W sytuacji, gdy pracownikowi został zmieniony wymiar etatu w trakcie przebywania na zwolnieniu chorobowym i nieobecność rozpoczęła się w miesiącu zmiany wymiaru etatu podstawa zasiłku chorobowego za okres, w którym obowiązuje nowy wymiar etatu była przepisywana z rozliczenia dla poprzedniego wymiaru etatu. Zgodnie z komentarzem zasiłkowym w takim przypadku podstawa powinna zostać ustalona na nowo z wynagrodzenia przysługującego dla nowego wymiaru czasu pracy. Działanie poprawiono. 2. Eksport wypłat do arkusza Excela. Przychód z tytułu PPK nadmiarowo był wykazywany w kolumnie 'Opodat_zasiłki'. Działanie poprawiono. 3. Import czasu pracy z arkusza Excel. Podczas importu czasu pracy na dzień, w którym były wprowadzone godziny pracy pomimo ustawienia opcji 'Pomiń' czas pracy był modyfikowany. Działanie poprawiono. 4. Zakazy na wydziałach. Operator posiadający zakaz na danym wydziale dotyczący podglądu wypłat mógł podejrzeć kwoty wypłaty w przypadku gdy na oknie Wypłaty pracowników zmienił w określonej kolejności listę płac, do której ma dostęp na listę z zakazem. Działanie poprawiono.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

1. Wydruki w języku angielskim. Wprowadziliśmy wydruki w języku angielskim na następujących dokumentach:
 • Faktura sprzedaży i korekty,
 • Faktura VAT Marża i korekty,
 • Faktura Pro Forma,
 • Faktura zaliczkowa i korekty,
 • Rezerwacja Odbiorcy.
Wydruki są dostępne w polskiej oraz w angielskiej wersji językowej programu. 2. Informacje o stanie towaru. W menu:
 • Handel/ Zasoby,
 • Handel/ Inne/ Łatwa sprzedaż,
 • Handel/ Inne/ Łatwe zakupy
dodano kolumnę Stan Min. informującą Użytkownika o stanie towaru na danym magazynie.

Lista zasobów – informacja o brakach

Kolumna Stan Min. jest zależna od parametru w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje. Jeśli parametr jest:
 • zaznaczony – sprawdzana jest ilość dostępna towaru (pomniejszona o rezerwacje),
 • niezaznaczony – sprawdzana jest całkowita ilość towaru na magazynie.
Kolumna Stan Min. przyjmuje następujące wartości: - stan towaru powyżej ilości minimalnej określonej w menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby – na karcie towaru,na zakładce [Dodatkowe], - stan towaru poniżej ilości minimalnej określonej na karcie towaru, na zakładce [Dodatkowe], - zerowa ilość towaru na magazynie. Informacja o stanie towaru:
 • jest wyświetlana dla magazynu wybranego na liście,
 • jest wyświetlana w odniesieniu do daty ustawionej na liście,
 • jest wyświetlana w odniesieniu do jednostki miary wskazanej na karcie towaru, na zakładce [Dodatkowe] dla pola Ilość minimalna,
 • nie jest wyświetlana dla usług.
Informacja o stanie towaru na dokumentach Kolumnę Stan min. dodano również na formularzu:
 • Faktury Sprzedaży,
 • Paragonu,
 • Rezerwacji Odbiorcy,
 • Wydania Zewnętrznego,
 • Rozchodu Wewnętrznego.
Informacja o ilości towaru jest wyświetlana:
 • w odniesieniu do magazynu wskazanego w nagłówku dokumentu (bądź dla pozycji dokumentu w przypadku modułu Handel Plus),
 • zgodnie z datą sprzedaży ustawioną na Fakturze Sprzedaży/ Paragonie, datą wydania na Wydaniu Zewnętrznym oraz datą wystawienia na Rezerwacji Odbiorcy oraz na Rozchodzie Wewnętrznym.
Uwaga
Kolumna Stan min. jest dostępna wyłącznie dla dokumentów w buforze.
3. Informacje o aktualnej ilości towaru na magazynie z poziomu pozycji dokumentu. Na formularzu Pozycji dokumentu dodano pole Stan towaru informujące o aktualnym stanie towaru na magazynie wybranym na dokumencie. Informacja jest przydatna przy dodawaniu pozycji na dokument poprzez podniesienie formularza (metoda ustawiana w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry). Ilość w polu Stan towaru jest zależna od parametru w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje. Jeśli parametr jest:
 • zaznaczony – sprawdzana jest ilość dostępna towaru (pomniejszona o rezerwacje),
 • niezaznaczony – sprawdzana jest całkowita ilość towaru na magazynie.
 • Prezentowany jest stan towaru na datę sprzedaży (w przypadku PA, FS), datę wydania (w przypadku WZ) i datę wystawienia (w przypadku RW, MM).
 • Stan towaru prezentowany jest w jednostce miary towaru wskazanej na dokumencie.
Uwaga
Pole Stan towaru jest widoczne wyłącznie na dokumentach w buforze. 
4. Współpraca z kasami fiskalnymi. Połączenie poprzez sieć LAN. Umożliwiono współpracę programu z kolejnymi modelami kas fiskalnych podłączanych do stanowiska komputerowego poprzez sieć LAN: NOVITUS Sento Online oraz ELZAB Jota Online. 5. Współpraca z terminalami płatniczymi. Rozszerzono współpracę Comarch ERP Optima z terminalami płatniczymi o model Ingenico Desk 3200 obsługiwany przez First Data Polcard.

Pozostałe nowości

1. Przeterminowane płatności kontrahenta. Na Fakturze Sprzedaży, Paragonie, Rezerwacji Odbiorcy, Fakturze Pro Forma oraz na Wydaniu Zewnętrznym po wybraniu kontrahenta, który ma przeterminowane płatności pojawia się informująca o tym fakcie. 2. Zmiana wartości pozycji – RO, FPF, ZD. Umożliwiono zmianę wartości pozycji na dokumentach Rezerwacja Odbiorcy, Faktura Pro Forma, Zamówienie u Dostawcy będących w buforze. W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry zmieniono nazwę parametru Zmiana wartości pozycji FS, WZ na Zmiana wartości pozycji na dokumentach rozchodowych. Należy go zaznaczyć, aby móc zmienić wartość pozycji na FS, WZ, RO, FPF. 3. Biblioteka dokumentów. Na formularzach dokumentów handlowych i magazynowych, na zakładce [Dokumenty] w sekcji Biblioteka dokumentów umożliwiono dodawanie plików metodą „przeciągnij i upuść”. Po wykonaniu tej operacji w module Obieg dokumentów tworzony jest nowy dokument automatycznie powiązany z dokumentem handlowym/ magazynowym – zawierający przeciągnięty plik. Funkcjonalność została szczegółowo opisana w obszarze Obieg dokumentów. 4. Kurierzy DPD, DHL, Sendit – Uwagi. Dla kurierów DPD, DHL, Sendit dodano w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki, na zakładce [Szablon spedycji] – pole Uwagi. Wartość tego pola jest przenoszona na Zlecenie Nadania Przesyłki do pola Uwagi. Można w nim wybrać następujące wartości:
 • ustalona treść– należy podać tekst, który ma być przenoszony na ZNP,
 • nazwa pierwszej pozycji– na ZNP do pola Uwagi zostanie pobrana nazwa pierwszej pozycji z dokumentu, do którego tworzone jest Zlecenie,
 • nr dokumentu źródłowego– na ZNP do pola Uwagi zostanie przeniesiony numer dokumentu, z którego tworzone jest Zlecenie,
 • nr powiązanego zamówienia (RO)– na ZNP do pola Uwagi zostanie przeniesiony numer Rezerwacji Odbiorcy, zarówno kiedy ZNP jest tworzone bezpośrednio z RO, jaki i kiedy jest tworzone z dokumentów powstałych na podstawie RO.
5. Grupa domyślna towaru. Po zaznaczeniu bądź podświetleniu konkretnej grupy w menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby – na dodawanej pozycji cennika jako grupa domyślna automatycznie podpowiada się grupa wskazana na liście grup.

Zmiany

1. Edycja ceny początkowej na FZ, PZ, PKA. Na formularzu Faktury Zakupu, Przyjęcia Zewnętrznego, Przyjęcia Kaucji – w oknie Pozycja dokumentu umożliwiono edycję ceny początkowej towaru. 2. Cena początkowa na FZ. Po zaznaczeniu w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ ParametryPozwalaj na edycję cen/ kursu na FZ powstałym z PZ – można edytować cenę początkową pozycji (kolumna pcz. (JM pdst.)) na Fakturze Zakupu przekształconej z Przyjęcia Zewnętrznego. 3. Wybór magazynu na dokumencie. Zablokowano możliwość usunięcia magazynu wskazanego w nagłówku dokumentu. Dodając towar na dokument, z poziomu okna Lista zasobów można zmienić magazyn celem podglądu stanu na innych magazynach, natomiast towar zostanie pobrany na dokument z magazynu wskazanego na dokumencie. 4. Kurier DPD. Do zamówienia kuriera DPD nie jest wymagane podanie wymiarów paczek. 5. Zestawy promocyjne. Zwiększono długość pola zawierającego nazwę zestawu promocyjnego. 6. Przekształcenie WZ, RO do PA – komunikat. Podczas próby przekształcenia do Paragonu – Rezerwacji Odbiorcy czy Wydania Zewnętrznego, na których podatek VAT jest liczony algorytmem „od netto” – wyświetlany jest w pierwszej kolejności komunikat: Nie można przekształcać dokumentu liczonego od netto do paragonu. 7. Import dokumentów z pliku XML. Przy ponownym imporcie dokumentów z pliku XML pamiętane jest ostatnie ustawienie parametrów Załóż karty kontrahentów, Załóż karty towarów. 8. Numer rejestrowy  BDO. Na wydrukach dokumentów w Crystal Reports dla sekcji Numer rejestrowy dodano dopisek BDO. 9. Współpraca z drukarkami fiskalnymi. Umożliwiono drukowanie dodatkowych linii nazwy Kontrahenta (maksymalnie 256 znaków) na drukarce Novitus HD Online. 10. Współpraca z terminalami płatniczymi - konfiguracja. Wprowadzono zmiany w konfiguracji terminali w programie (Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Terminal płatniczy). W nowej wersji Comarch ERP Optima lista z wyborem modelu terminala została uproszczona i wygląda następująco: Pozostałe ustawienia w konfiguracji terminali płatniczych nie uległy zmianie. 11. Współpraca z Comarch Mobile Sprzedaż. Zoptymalizowano proces wysyłania na urządzenie mobilne dokumentów historycznych z Comarch ERP Optima.

Poprawiono

1. Blokada zmiany magazynu domyślnego na dokumencie. Operator mający zakaz zmiany magazynu domyślnego na dokumencie nie ma możliwości pobrania na dokument towaru z innego magazynu niż przypisany mu magazyn domyślny. 2. Dodawanie pozycji na dokument. Zoptymalizowano dodawanie pozycji na dokument poprzez wybór wielu towarów, w sytuacji kiedy na liście zasobów włączono sumowanie i ustawiono sortowanie po kolumnie Ilość. 3. Zakaz do magazynu. Na liście Zasobów (menu Handel/ Zasoby) oraz na formularzu Receptury towaru złożonego operator nie może wybrać magazynu, do którego ma zakaz. 4. Kompletacja. Poprawiono anulowanie korekty do Przyjęcia Wewnętrznego Produktu, w specyficznej sytuacji, kiedy składnikiem Przyjęcia Wewnętrznego Produktu był towar złożony X i anulowano korektę wartości wykonaną dla składnika towaru złożonego X. 5. Import cennika z arkusza MS Excel. Poprawiono import cennika, w sytuacji, kiedy w arkuszu MS Excel nieprawidłowo uzupełniono wartości w kolumnie TwR_KursM. 6. Operacje seryjne – cennik. Zoptymalizowano wykonywanie seryjnej operacji zaznaczenia parametru MPP i seryjnej zmiany stawki VAT zakupu dla dużej ilości zaznaczonych pozycji cennikowych. 7. Eksport raportu RKZ do arkusza MS Excel. Na raporcie RKZ wyeksportowanym do arkusza MS Excel – kolumny Koszt, Marża formatowane są jako wartość liczbowa. 8. Kategoria towaru na RW, PW, MM, BOM. Na Rozchodzie Wewnętrznym, Przyjęciu Wewnętrznym, Przesunięciu Międzymagazynowym, Bilansie Otwarcia Magazynu – rozwijana lista kategorii pozycji zawiera kategorie przychodowe i rozchodowe. 9. Zapis WZ. Podczas próby zapisu na stałe Wydania Zewnętrznego, na którym wybrana jest zablokowana forma płatności, Użytkownik jest informowany o konieczności wskazania aktywnej formy płatności. 10. Kurs na RO. Na Rezerwację Odbiorcy wystawioną w dniu wolnym od pracy, pobierany jest kurs z ostatniego dnia roboczego przed wskazaną datą (w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry niezaznaczony parametr Pobieraj ostatnio ustalony kurs waluty przed wskazaną datą). 11. Przekształcenie RO do WZ. Przy próbie przekształcenie Rezerwacji Odbiorcy do Wydania Zewnętrznego, w sytuacji braku towaru na magazynie, generowany jest komunikat: Brak wszystkich towarów na magazynie. 12. Korekta wartości do PZ. Poprawiono generowanie korekt do Przyjęć Zewnętrznych w sytuacji, kiedy na powiązanej Fakturze Zakupu zmieniono wartość pozycji o 1 gr i FZ jest powiązana z więcej niż jednym PZ. 13. Anulowanie korekty do FS. Poprawiono anulowanie korekty ilości do Faktury Sprzedaży, w specyficznej sytuacji, kiedy do wydanej dostawy istniały Korekty Kosztu oraz więcej niż jedna korekta ilości. 14. Dodawanie pozycji na dokument. Dodając pozycje na dokument przez edycję na liście, po zmianie daty i wyborze klawisza <Insert> podświetlany jest wiersz umożliwiający dodanie pozycji. 15. Cena początkowa w walucie obcej na Fakturze Sprzedaży. Poprawiono wybór ceny początkowej w walucie obcej dla FS wystawianej w PLN, w sytuacji, kiedy wartość ceny początkowej w walucie obcej jest zerowa. 16. Sprzedaż dedykowana. Poprawiono wyświetlanie wykresu w oknie sprzedaży dedykowanej. 17. Zestawienie wg atrybutów. Okno Zestawienie wg atrybutów zawierające kolumny Użytkownika, pogrupowane, z włączonym sumowaniem – jest prawidłowo wyświetlane przy ponownym otwarciu. 18. Atrybut pozycji dokumentu. Poprawiono dopisywanie wartości do atrybutu towaru definiowanej podczas edycji dokumentu, w sytuacji, kiedy w bazie znajduje się atrybut o takim samym kodzie dla towaru i dla dokumentu. 19. Kurierzy. Poprawiono maksymalizację okna Zlecenie Nadania Przesyłki w sytuacji, kiedy w programie zwiększono rozmiar czcionki. 20. Współpraca z terminalami płatniczymi eService. Poprawiono działanie programu w przypadku wydruku na urządzeniu kopii dla Klienta.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości

1. Zerowy koszt dostawy dla paragonów i faktur. W konfiguracji e-Sklepu w Comarch ERP Optima (formularz e-Sklep w menu Start/Konfiguracja / Firma/ Ogólne/ eSklep/wszystko.pl zakładka Dodatkowe) dodano nowe parametry związane z zerowym kosztem dostawy: Zaznaczenie odpowiedniego parametru powoduje pominięcie pozycji z zerowym kosztem dostawy podczas importu zamówienia w przypadku paragonów i/lub faktur. Parametr odnosi się do rodzaju dokumentu handlowego, który ma zostać wystawiony do zamówienia (wybranego przez Klienta na zamówieniu w e-Sklepie). Parametr dotyczący paragonów jest zaznaczany automatycznie, dzięki czemu po aktualizacji zerowy koszt dostawy nie jest dodawany na zamówienie, do którego zostanie wystawiony paragon. 2. Źródło pochodzenia zamówienia na liście rezerwacji. W Comarch ERP Optima na liście Rezerwacji odbiorcy dodano nową kolumnę (domyślnie ukrytą) o nazwie Źródło zamówienia, w której wyświetlana jest informacja o tym, skąd pochodzi dane zamówienie.

Zmiany

1. Planowana data dostawy. Jeżeli Operator w Comarch ERP Optima na zamówieniu pochodzącym z Comarch e-Sklep, na zakładce e-Sklep uzupełni lub zmieni planowaną datę dostawy, to zostanie ona wysłana do Comarch e-Sklep. 2. Kontrahent z Allegro. Dla kontrahenta pochodzącego z Allegro nie jest wymagane uzupełnienie pola Numer domu na jego formularzu w Comarch ERP Optima (menu Ogólnie/ Kontrahenci). 3. Koszt dostawy i koszt płatności. W przypadku, gdy w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep ustawiono oddzielną kwotę dla kosztu dostawy oraz kosztu płatności, pozycje te zostaną wczytane oddzielnie na zamówienie zaimportowane ze sklepu internetowego.

Poprawiono

1. Domyślna usługa pocztowa (Poczta Polska) na Zleceniach nadania przesyłki. Poprawiono działanie programu w zakresie domyślnej usługi pocztowej. Na Zleceniach nadania przesyłki (ZNP) tworzonych dla zamówień wczytanych z Comarch e-Sklep podpowiada się domyślna usługa pocztowa skonfigurowana w Comarch ERP Optima. 2. InPost Allegro. Domyślny rozmiar paczki. Poprawiono działanie programu w przypadku generowania Zlecenia nadania przesyłki dla dokumentów handlowych powstałych z zamówień z Comarch e‑Sklep. Na ZNP podpowiada się domyślny rozmiar paczki ustawiony w Comarch ERP Optima. 3. Opiekun kontrahenta. Poprawiono działanie programu podczas wysyłania danych opiekuna, jeżeli opiekun lub opiekunowie zostali ustaleni w Comarch ERP Optima tylko dla kontrahentów (nie dla towarów). 4. Eksport faktur w formacie PDF. Poprawiono działanie programu w zakresie wysyłania pliku PDF z wydrukiem faktury powstałej z kilku dokumentów wydań zewnętrznych (WZ).

Współpraca z Comarch ERP XL

Poprawiono

1. Seria dla stanowiska w Detalu. Poprawiono wybór serii dla stanowiska w Detalu.

Handel Plus

Nowości

1. Eksport Faktur Sprzedaży w formacie PEF. Umożliwiono eksport Faktur Sprzedaży oraz korekt do Faktur Sprzedaży na Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF), za pomocą której wykonywana jest wymiana Faktur w Zamówieniach Publicznych. Opcja eksportu w formacie PEF jest dostępna na górnej wstążce programu, pod ikoną Funkcje dodatkowe/ Eksport dokumentów (-u) z poziomu:
 • listy Faktur Sprzedaży,
 • formularza Faktury Sprzedaży,
 • formularza korekty do Faktury Sprzedaży: ilości, wartości, stawki VAT, korekty danych.
Po wyborze funkcji Eksport zaznaczonych dokumentów w formacie PEF/ Eksport  faktury w formacie PEF – należy wskazać katalog, w którym mają zostać zapisane faktury:
Uwaga
 • Faktury Zaliczkowe,
 • Finalne Faktury Sprzedaży do Faktur Zaliczkowych,
 • Faktury VAT Marża,
 • korekty kursu
 • oraz korekty zbiorcze
nie są eksportowane na platformę PEF.
2. Mapowanie jednostek miar dla Faktur oraz korekt sprzedaży. Struktura dokumentów w formacie PEF wymaga podania dla towarów określonych jednostek miary. W związku z tym aby uniknąć sytuacji, że Użytkownik nie wczyta na platformę PEF dokumentu (z powodu niepoprawnej jednostki miary), umożliwiliśmy mapowanie jednostek miar na zgodne z wymaganą strukturą PEF. W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Jednostki miary – dodana została kolumna Jednostka miary dla PEF, w której należy przyporządkować jednostce miary z Comarch ERP Optima odpowiednik z PEF. Dla baz aktualizowanych do wersji 2020.6.1 Comarch ERP Optima, jeśli w bazie istnieją jednostki miary dla PEF, to zostaną one automatycznie zmapowane. Podczas eksportu sprawdzana jest zgodność jednostki miary towaru znajdującej się w pliku ze strukturą PEF. W przypadku braku zgodności dokument nie zostanie wyeksportowany. Wyświetlany jest komunikat: Jednostka miary [paleta] dla towaru [Kod_towaru] jest inna niż obowiązująca dla Faktur elektronicznych w formacie PEF. Czy chcesz przejść do konfiguracji i ustawić jednostki miary? (Tak/ Nie).

Zmiany

1. Wybór magazynu na dokumencie. Zablokowano możliwość usunięcia magazynu wskazanego w nagłówku dokumentu. W przypadku FS, PA, RO, ZD – dodając towar na dokument, można zmienić magazyn dla poszczególnych pozycji dokumentu. Dla pozostałych dokumentów, z poziomu okna Lista zasobów można zmienić magazyn celem podglądu stanu na innych magazynach, natomiast towar zostanie pobrany na dokument z magazynu wskazanego na dokumencie. 2. PEF – import FZ:
 • Jednostka miary. Podczas importu Faktur Zakupu, jeśli w bazie nie ma jednostki miary towaru, podczas importu faktury jest ona dodawana i od wersji 2020.6.1 Comarch ERP Optima parowana z jednostką miary PEF.
 • Dokumenty w walucie. Warunkiem zaimportowania Faktury Zakupu w walucie obcej jest zaznaczony w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel – parametr Zezwalaj na zmianę waluty dokumentu. Jeśli na dokumencie naliczony jest podatek VAT, wówczas powinien być zaznaczony parametr VAT na fakturach w walucie. Jeśli natomiast w importowanym pliku płatność dla podatku VAT jest w PLN, wówczas konieczne jest zaznaczenie przed importem parametru Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie. Jeśli któryś z tych warunków nie jest spełniony, podczas importu wyświetlany jest komunikat: Importowana faktura jest dokumentem walutowym. Zaznacz odpowiedni parametr w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry w sekcji Waluty.
 • Ceny z czterema miejscami po przecinku. Jeśli w importowanym pliku występują ceny z czterema miejscami po przecinku, przed importem należy zaznaczyć parametr w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel Ceny z czterema miejscami po przecinku.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. Informacja o zadłużeniu kontrahenta. W celu łatwiejszego uzyskania informacji o stanie rozliczeń z kontrahentami, na liście kontrahentów dodane zostały kolumny: Należności PLN oraz Zobowiązania PLN. Prezentowane są w nich kwoty dotyczące sumy nierozliczonych należności i zobowiązań kontrahenta w walucie systemowej (PLN). Kwoty z dokumentów w walucie obcej są przeliczane na walutę PLN. Kolumny te są domyślnie widoczne na liście. Wyświetlane w nich kwoty prezentowane dane są w kolorze czarnym jeżeli kontrahent posiada nierozliczone odpowiednio: należności lub zobowiązania, ale nie minął jeszcze termin płatności żadnej z nich. Jeżeli natomiast termin płatności dla którejś należności lub zobowiązania minął, wówczas wartości w tych kolumnach wyświetlane są w kolorze czerwonym. Jeżeli dla kontrahenta nie ma żadnych nierozliczonych należności/zobowiązań, wspomniane kolumny dla tego kontrahenta pozostają puste. Dodatkowo po otwarciu karty kontrahenta mającego przeterminowane należności bądź zobowiązania pojawia się informacja: Kontrahent posiada przeterminowane płatności. 2. Konfiguracja Internetowej Wymiany Dokumentów. W Konfiguracji Programu zmodyfikowano wygląd gałęzi służącej do konfigurowania Internetowej Wymiany dokumentów (IWD). Obecnie gałęź ta nosi nazwę Internetowa Wymiana Dokumentów (zastępując poprzednią nazwę: Praca rozproszona / E-faktury – konto) W nagłówku okna usunięto przycisk Aktywuj wymianę oraz ukryto pola Numer klienta i PIN. Konfigurując po raz pierwszy Internetową Wymianę Dokumentów po zaznaczeniu parametru Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch otwierane jest okno Podaj dane: Należy na nim uzupełnić pola:
 • Numer Klienta (ID)
 • PIN
 • Ustaw hasło
 • Potwierdź hasło
Po zapisaniu zmian konto IWD jest aktywowane. Każdorazowe późniejsze dokonanie zmian w ustawieniach Internetowej Wymiany Dokumentów będzie wymagało podania ustawionego przez Użytkownika hasła: W przypadku konfigurowania wymiany po raz pierwszy, po aktywowaniu konta zakładany jest automatycznie oddział o symbolu Centrala. Dane adresowe dla tego oddziału pobierane są z bazy REGON na podstawie numeru NIP zapisanego w kluczu, z którego pobrano moduły podczas logowania do programu. Automatycznie założony oddział podpowiadany jest jako domyślny. Jeżeli Internetowa Wymiana Dokumentów była konfigurowana dla określonego numeru Klienta, wówczas odpowiedni oddział należy wskazać po kliknięciu przycisku Zarządzanie oddziałami. Zmiany nastąpiły również w tabeli z listą baz firmowych. Zmodyfikowane zostały nazwy poszczególnych kolumn:
 • Wymieniam dane w miejsce dotychczasowej nazwy Typ wymiany
 • Numer Klienta (ID), z którym wymieniam dane w miejsce dotychczasowej nazwy Identyfikator partnera
 • Oddział, z którym wymieniam dane w miejsce dotychczasowej nazwy Oddział partnera
W kolumnie Wymieniam dane zmieniono nazwy dostępnych wartości:
 • z Biurem Rachunkowym zamiast SPR->BR
 • z Centralą zamiast SPR->CEN
 • z Klientem zamiast BR->SPR
 • z Oddziałem zamiast CEN->SPR
W przypadku wyboru opcji z Centralą bądź z Oddziałem, w kolumnie Numer Klienta (ID), z którym wymieniam dane automatycznie uzupełniany jest numer ID ten, który podano podczas aktywowania wymiany. Po zaznaczeniu dla danej bazy firmowej parametru Automatyczna synchronizacja, jeżeli operator który wykonuje tę czynność nie ma zaznaczonego na swojej karcie parametru Prawo importu zapisów k/b do otwartych raportów, pojawia się wówczas komunikat o treści: Ustawiono automatyczną synchronizację danych. Dla prawidłowego działania importu na operatorze [KOD_OPERATORA] został dodatkowo zaznaczony parametr „Prawo importu zapisów k/b do otwartych raportów” w Konfiguracji Programu-> Użytkowe-> Operatorzy. 2. Prawo do zmiany kodów JPK. Na formularzu operatora na zakładce [Ogólne] w sekcji Parametry wspólne parametr Zmiana atrybutów/kodów JPK na zatw. dok dotyczy możliwości zmiany atrybutu i/lub kodu JPK na zatwierdzonej oraz na zaksięgowanej fakturze zakupu/sprzedaży oraz zmiany atrybutu na zaksięgowanym dokumencie w Rejestrze VAT. 3. Skróty na wstążce programu. Zmodyfikowano skróty widoczne na wstążce programu po naciśnięciu przycisku <Alt>. Poprzednio były one każdorazowo generowane dynamicznie, w związku z czym mogły się zmieniać w zależności np. od pobranych podczas logowania modułów. Obecnie są niezmienne i bardziej intuicyjne dla Użytkownika. 4. Atrybuty. Dodany został nowy atrybut kontrahenta FAKTURA ZA USŁUGI BR służący do oznaczania faktur za usługi księgowe wysyłanych do aplikacji Moje Biuro Rachunkowe. Atrybut znajduje się w nowo dodawanych bazach firmowych i konwertowanych z wcześniejszych wersji. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania tego atrybutu znajdują się w części księgowej ulotki. 5. Reset komunikatów. Po wybraniu w menu Widok opcji Reset komunikatów pojawia się pytanie: Czy usunąć zapamiętane ustawienia komunikatów? Po wybraniu Tak zapamiętane ustawienia komunikatów dla operatora są usuwane. Wybór opcji Nie powoduje zamknięcie okna z pytaniem bez wprowadzania zmian. 6. Wydruki seryjne. W przypadku wykonywania wydruków wykorzystujących zaznaczenia lub eksportu takiego wydruku do pliku, jeżeli na liście nie zaznaczono żadnych pozycji, wykonany wydruk uwzględni pozycję aktualnie podświetloną na liście. 7. Archiwum wydruków. Jeżeli na wydruku kaskadowym (seryjnym) zaznaczony jest parametr Kopia elektroniczna, wówczas wszystkie wywołane przez niego wydruki zostaną zapisane w Archiwum wydruków, bez względu na to czy był na nich zaznaczony parametr Kopia elektroniczna. 8. Łączenie plików PDF. Jeżeli na wydruku kaskadowym (seryjnym) zaznaczony jest parametr Pliki PDF łącz w jeden dokument i dodatkowo włączona jest opcja archiwizacji wydruku, wówczas wszystkie wywołane przez niego wydruki zostaną zapisane w jednym pliku PDF w Archiwum wydruków lub e-Teczce pracownika. 9. Pieczątka firmy – kod kraju. Rozwijalna lista kodów krajów na Pieczątce firmy oraz Pieczątce firmy dla jednostki samorządowej zawiera oprócz dwuliterowego kodu kraju również jego nazwę. Dotyczy to również Kreatora konfiguracji parametrów firmy w kroku, w którym podawany jest numer NIP. 10. Rozwijalne listy w programie. Na rozwijalnych listach w programie po wpisaniu nieistniejącej wartości i jej skasowaniu, umożliwiono ponowne wyszukanie żądanej wartości bez otwarcia nowego okna z listą pozycji.

Poprawiono

1. Eksport do MS Excel. Podczas eksportu z poziomu listy kontrahentów bieżącego widoku do MS Excel zawierającego kolumnę z atrybutem o typie Data, w pliku Excela wartości w tej kolumnie nie występowały w formacie daty krótkiej. Działanie poprawiono. 2. Kolumny użytkownika. W przypadku dodania podsumowania dla kolumny użytkownika wykorzystującej w swojej definicji funkcje SQL agregujące dane, program mógł zostać samoczynnie zamknięty. Działanie poprawiono. 3. Wklejanie tekstu. W niektórych sytuacjach tekst jednolinijkowy mógł nie wklejać się ze schowka systemowego do wybranych pól tekstowych w programie. Działanie poprawiono. 4. Kraj ISO na karcie kontrahenta. Przy zmianie kodu kraju przy numerze NIP na karcie kontrahenta nie było aktualizowane pole Kraj ISO. Działanie poprawiono. 5. Odtwarzanie bazy z kopii. Podczas odtwarzania bazy danych z kopii bezpieczeństwa, jeżeli baza odtwarzana była pod taką samą nazwą, ale o innej wielkości liter niż baza oryginalna, pojawiał się komunikat: "The logical file name "CDN_XXX" is already in use". Działanie poprawiono. 6. Skrót na pasku zadań. Przy reinstalacji z co najmniej z wersji 2020.5 poprawiono działanie skrótu na pasku zadań. 10. Parametry wydruku. Dla parametrów wydruku umożliwiających wskazywanie plików lub folderów poprawiono wskazywanie katalogu początkowego. 11. Funkcje dodatkowe i wydruki. W przypadku dokumentów handlowych, wydruki lub funkcje dodatkowe dodane dla zakładki [Atrybuty] nie były one widoczne. Działanie poprawiono.

Kasa/Bank

Nowości

1. Automatyczna wymiana danych z bankiem Citi Handlowy. Wprowadziliśmy automatyczną wymianę danych z bankiem Citi Handlowy. Użytkownicy Comarch ERP Optima korzystający z systemu CitiConnect banku Citi Handlowy mają możliwość:
 • pobrania stanu swoich rachunków bankowych
 • wysłania podpisanych przelewów krajowych (w tym przelewów MPP i przelewów do ZUS), przelewów podatkowych, zagranicznych, SEPA
 • importowania z banku historii rachunku (przelewów) wraz z ich automatycznym rozliczeniem.
Korzystanie z usługi Citi Handlowy - API wymaga konfiguracji w systemie banku Citi Handlowy. W przypadku chęci skorzystania z usługi prosimy o kontakt z Działem Pomocy Technicznej banku Citi Handlowy pod nr. tel. 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 (Adres mailowy: helpdesk.ebs@citi.com). Szczegółowe informacje na temat eksportu/importu przelewów dostępne są w artykule.

Zmiany

1. Nowa pozycja na liście formatów przelewów. Na liście formatów przelewów pojawił się nowy format Citi Handlowy – API. Służy on do bezpośredniej wymiany danych za pomocą usługi sieciowej. Definiując własny format możemy wskazać jeden z 8 banków. 2. Dokumenty nierozliczone na dzień. W związku z wprowadzeniem korekty za złe długi w podatku dochodowym wprowadziliśmy zmiany w wykazywaniu nierozliczonych płatności. Na liście nierozliczonych płatności na dzień, po zaznaczeniu parametru Korekta: do dochodowego nie wykazujemy płatności związanych z bilansem otwarcia, zapisem księgowym oraz płatności wprowadzonych samodzielnie przez Użytkownika programu. 3. Informacje bieżące. Na raportach Dok. rozchodowe przeterminowane do dochodowego i Dok. przychodowe do dochodowego nie są uwzględniane płatności, które powstały dla bilansu otwarcia, zapisu księgowego oraz płatności samodzielnie dodane przez Użytkownika.

Poprawiono

1. Eksport przelewów do pliku a weryfikacja rachunku. W momencie eksportu przelewów do pliku program nie weryfikował rachunków bankowych kontrahentów. Problem dotyczył przelewów, które były eksportowane formatem płaskim np. (Elixir). Działanie poprawiono.

CRM i Obieg dokumentów

CRM

Nowości

1. Oferta Handlowa – GetSQL. Umożliwiono użycie funkcji GetSQL na szablonie mailowym dla Oferty Handlowej.

Poprawiono

1. Archiwum wiadomości. Poprawiono wyłączanie synchronizacji skrzynki mailowej o typie IMAP skonfigurowanej w Optimie, w sytuacji gdy na zewnętrznym serwerem pocztowym utworzony jest folder Archiwum. 2. Usuwanie wiadomości. Dezaktywowano przycisk usuń na formularzu wiadomości mailowej, w przypadku gdy skrzynka pocztowa została oznaczona jako nieaktywna. 3. Podgląd wiadomości. Poprawiono działanie skrzynki pocztowej w przypadku wykorzystania okna Podgląd wiadomości. 4. Skrzynka pocztowa a konto w systemie Windows. Umożliwiono współpracę skrzynki pocztowej z kontami Windows, które w nazwie użytkownika mają wpisane polskie znaki. 5. Szablon wiadomości e-mail. Poprawiono działanie programu podczas wybierania szablonu wiadomości.

Obieg dokumentów

Nowości

1. Biblioteka dokumentów. Na formularzach dokumentów handlowych i magazynowych oraz w Rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej, na zakładce [Dokumenty] w sekcji Biblioteka dokumentów umożliwiono dodawanie plików metodą „przeciągnij i upuść”. Po wykonaniu tej operacji w module Obieg dokumentów tworzony jest nowy powiązany dokument zawierający przeciągnięty plik:
 • jeśli podczas przeciągania pliku zostanie wciśnięty klawisz <ALT> – plik zostanie dodany do dokumentu w Obiegu Dokumentów jako link,
 • jeśli podczas przeciągania pliku zostanie wciśnięty klawisz <CTRL> – plik na dokumencie w Bibliotece Dokumentów zostanie zapisany w IBARD. Niezbędne jest wcześniejsze ustawienie folderu dla plików IBARD dla katalogu domyślnego w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Obieg dokumentów/ Katalogi dokumentów.
Na dokument tworzony w Obiegu dokumentów przenoszony jest:
 • kontrahent z dokumentu powiązanego,
 • numer obcy z dokumentów przychodowych, numer z programu w przypadku dokumentów rozchodowych.
Uwaga
Jeśli program Comarch ERP Optima został uruchomiony na prawach administratora, wówczas dodawanie plików metodą „przeciągnij i upuść” będzie możliwe tylko z poziomu aplikacji uruchomionych na prawach administratora. W Comarch ERP Optima w chmurze przeciąganie plików jest możliwe tylko z folderu Moje dokumenty na pulpicie zdalnym.

Comarch ERP Optima Analizy BI

Nowości i zmiany w Comarch ERP Optima Analizy BI dostępne są dostępne tutaj.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Aktualizacja z dnia 3 lipca 2020

 1. Deklaracja ZUS DRA. Dostosowano załącznik ZUS RCA do wzoru obowiązującego dla deklaracji składanych za okres od czerwca 2020 r. Zmieniony został sposób wykazywania wpłat PPK finansowanych przez pracodawcę.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2020.6.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista, Windows 8 oraz Windows Server 2003, 2008 i 2008 R2.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2020.6.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 29.06.2020. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2020.6.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2020.6.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2020.6.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2019.4.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2020.6.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2020.1, 2020 lub 2019.6 Zalecana 2020.2
Comarch e-Sale2020.2
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2020.5.1
Comarch Mobile Zarządzanie2019.0
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2019.5.3
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2019.3 lub wyższa
Comarch ERP Altum2019.5.2
Comarch IBARDNajnowsza

Nowości i zmiany w wersji 2020.7.1

Księgowość

Księgowość

Nowości

1. Rejestry VAT. Deklaracje. Udostępniono możliwość naliczenia deklaracji: VAT-UE(5), VAT‑UEK(5) na nowych formularzach wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Formularz VAT-UE(5) obowiązuje za okres rozliczeniowy od czerwca 2020 roku. Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-UE w wersji 5 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż czerwiec 2020 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: Formularz służy do rozliczenia za okres od czerwca 2020 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy. Naliczenie deklaracji VAT-UEK(5) jest możliwe za okres od stycznia 2020 roku. Jeżeli dla miesięcy od stycznia do maja 2020 r. złożona została deklaracja VAT-UE w wersji 4 to po naciśnięciu przycisku  Korekta deklaracji pojawia się komunikat: Czy chcesz złożyć korektę ze względu na procedurę magazynu typu call-off stock na formularzu VAT-UEK(5)? Zaakceptowanie komunikatu powoduje dodanie formularza VAT-UEK w wersji 5. Wybór opcji Nie powoduje dodanie formularza VAT-UEK w wersji 4. Na formularzu deklaracji VAT-UE(5) dodano sekcję F. KOREKTA INFORMACJI O PRZEMIESZCZENIACH TOWARÓW W PROCEDURZE MAGAZYNU TYPU CALL-OFF STOCK NA TERYTORIUM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INNE NIŻ TERYTORIUM KRAJU. Sekcja jest możliwa do ręcznego uzupełnienia przez użytkownika. Podczas dodawania pozycji w tej sekcji należy uzupełnić wartości w kolumnach Kod kraju (dla ułatwienia wyboru właściwego prefiksu, rozwijalna lista obok kodów zawiera również kolumnę z nazwą kraju) oraz Nr VAT kontrahenta. W przypadku nie uzupełnienia kolumn pojawia się komunikat uniemożliwiający zapisanie deklaracji VAT-UE(5): Kod kraju i nr VAT kontrahenta jest obowiązkowy. Jeżeli na formularzu uzupełniono kolumnę Nr VAT kontrahenta zastąpionego to po zaznaczeniu opcji w kolumnie Powrotne przemieszczenie wprowadzony wcześniej NIP jest usuwany. Wszystkie pozycje deklaracji VAT-UE(5) drukowane są na jednym formularzu. Na formularzu deklaracji VAT‑UEK(5) dodano sekcję F. INFORMACJA O PRZEMIESZCZENIACH TOWARÓW W PROCEDURZE MAGAZYNU TYPU CALL-OFF STOCK NA TERYTORIUM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INNE NIŻ TERYTORIUM KRAJU. Sekcja jest możliwa do ręcznego uzupełnienia przez użytkownika. Na formularz dodawana jest para pozycji. Należy uzupełnić wartości w kolumnach Kod kraju (dla ułatwienia wyboru właściwego prefiksu, rozwijalna lista obok kodów zawiera również kolumnę z nazwą kraju) oraz Nr VAT kontrahenta dla przynajmniej jednej pozycji z pary pozycji. Istnieje możliwość pozostawienia w sekcji F. jednej pustej pozycji w danej parze pozycji. Jeżeli obie pozycje z pary są puste to podczas próby zapisania deklaracji VAT-UEK(5) pojawia się komunikat: Nie można zapisać deklaracji. W sekcji F występuje para nieuzupełnionych pozycji. Należy je uzupełnić lub usunąć. Jeżeli na formularzu uzupełniono kolumnę Nr VAT kontrahenta zastąpionego to po zaznaczeniu opcji w kolumnie Powrotne przemieszczenie wprowadzony wcześniej NIP jest usuwany. 2. Księgowość. Ulga na złe długi w podatku dochodowym. W przypadku podatników w trudnej sytuacji związanej ze skutkami COVID, w uldze na złe długi mogą zostać uwzględnione wierzytelności dla których minęło 30 dni od terminu płatności. W związku z tym na formularzu ulgi na złe długi w podatku dochodowym dodano domyślnie odznaczony parametr w tym przeterminowane 30 dni.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym

Po zaznaczeniu parametru w tym przeterminowane 30 dni do korekty kwalifikowane są wierzytelności, dla których minęło 30 dni od terminu płatności oraz wszystkie pozostałe, dla których minęło 90 dni od terminu płatności. Jeżeli użytkownik w danym miesiącu/kwartale skoryguje wierzytelności, dla których minęło 30 dni od terminu płatności to po odznaczeniu parametru w tym przeterminowane 30 dni w kolejnym miesiącu/kwartale, skorygowane wcześniej dokumenty będą widoczne na formularzu ulgi na złe długi. 3. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczenia deklaracji: VAT-UE(5), VAT‑UEK(5) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od czerwca 2020 roku wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, wysyłki, odbioru UPO oraz eksportu do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. 4. Biuro Rachunkowe. Wydruk uproszczony dla VAT-UE i VAT-UEK. W przypadku próby wykonania z poziomu Biura Rachunkowego wydruku uproszczonego dla deklaracji VAT-UE(5), która została przeliczona na formularzu obowiązującym za okres rozliczeniowy od czerwca 2020 roku, pojawi się stosowny komunikat: Deklaracja nie została utworzona. Błąd tworzenia wydruku (Seryjny wydruk wybranego zestawienia dostępny jest tylko do wersji formularza VAT-UE(4)). 5. Biuro Rachunkowe. Walidacja pliku JPK_V7. Podczas wysyłki pliku JPK_V7 z Biura Rachunkowego umożliwiono jego weryfikację. 6. Biuro Rachunkowe. Eksport do Comarch ERP Pulpit Menadżera. Z poziomu Biura Rachunkowego umożliwiono eksport pliku JPK_V7 wraz z częścią deklaracyjną do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. 7. Biuro Rachunkowe. Raporty.  Z poziomu zakładki Raporty dodano nowy raport Zadania do wykonania. Raport stanowi przekrój zadań operatora we wszystkich bazach. Po wywołaniu raportu pojawia się okno z parametrami raportu. Domyślnie w tym oknie podpowiada się bieżący miesiąc i rok z możliwością zmiany. Raport zawiera informacje o zadaniach za cały miesiąc. Dane wyświetlane na raporcie uzależnione są od uprawnień operatora. Operator wykonujący raport, który na swojej karcie nie ma zaznaczonego na zakładce Parametry cd parametru Dostęp do list zadań innych operatorów w wynikach raportu widzi tylko zadania, które są przypisane do niego. Operator z zaznaczonym parametrem Dostęp do list zadań innych operatorów w wynikach widzi zadania wszystkich operatorów we wszystkich bazach do jakich ma dostęp (nie będzie widział w raporcie baz do jakich ma blokadę). Raport zawiera następujące kolumny:
 • Baza danych – z informacją o tym w jakiej bazie danych jest zadanie
 • Zadanie – z treścią zadania głównego
 • Zadanie podrzędne – z treścią zadania podrzędnego, dla zadania głównego pole będzie puste
 • Operator – z kodem operatora, do którego jest przypisane zadanie
 • Termin- data z pola z datą na zadaniu (data ma się przenosić do tej kolumny niezależnie od Pokaż termin na liście)
 • Wykonane -TAK dla zadań oznaczonych jako wykonane, NIE dla niewykonanych

Zmiany

1. Księgowość. Ulga na złe długi w podatku dochodowym. Na formularzu wydruku Ulga na złe długi – lista dokumentów, dostępnego z poziomu formularza zaliczki na PIT-36(18), PIT-36L(7), dodano informację o wspólniku, którego dotyczy ta lista. 2. Księgowość. Ulga na złe długi w podatku dochodowym. Na formularzach komunikatów pojawiających się podczas przeliczania zaliczki na PIT-36(18), PIT-36L(7), CIT-8(23): Czy chcesz naliczyć korektę na podatek dochodowy? oraz Czy chcesz zaktualizować korektę na podatek dochodowy? zaznaczenie opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że przy przeliczeniu kolejnej zaliczki na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 komunikat nie pojawi się dla danego operatora. 3. Rejestry VAT i kody JPK_V7. Podczas generowania z poziomu rejestru VAT zakupu dokumentów wewnętrznych dla transakcji innych niż krajowe (szczególnie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import, odwrotne obciążenie), na dokumentach wewnętrznych nie jest dodawany typ dokumentu JPK_V7 – WEW. 4. Rejestry VAT i kody JPK_V7. Na formularzu zapisu korekcyjnego, wygenerowanego do zawiadomienia VAT-ZD w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży, nie jest automatycznie dodawany typ dokumentu WEW. 5. Rejestry VAT. Ergonomia. Przyspieszono wyświetlanie listy dokumentów na zakładce [Do VAT/JPK_V7]. 6. Biuro Rachunkowe. Statusy deklaracji i pliku JPK_V7. W przypadku, gdy wygenerowany został plik JPK_V7 zawierający część deklaracyjna i ewidencyjną po wysyłce tego pliku w kolumnach Deklaracja VAT-7 oraz Pliki JPK_VAT/JPK_V7 pojawią się stosowne statusy informujące czy dana część pliku została wysłana. W przypadku gdy plik JPK_V7 będzie zawierał tylko część ewidencyjną to status dotyczący wysyłki pojawi się tylko w kolumnie Pliki JPK_VAT/JPK_V7.

Poprawiono

1. Księgowość kontowa. Plan kont. Poprawiono filtrowanie kont przy rozwiniętym planie kont. 2. Księgowość kontowa. Plan kont. Po dokonaniu aktualizacji planu kont z poprzednim okresem na kontach księgowych dodanych w wyniku aktualizacji w polu Wprowadził oraz Zmodyfikował widnieje imię i nazwisko operatora, który dokonał aktualizacji.

Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia Wskaźniki obowiązujące od dnia: 1.07.2020r. – wskaźnik waloryzacji: 108,10% Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2020 r. (M.P. 2020, poz. 422).

Zmiany

1. Wypłaty pracowników. Wprowadzono zmianę sposobu naliczania wynagrodzenia pracownika, któremu w trakcie miesiąca zmieniano wymiar etatu oraz modyfikowano plan pracy lub zmieniono kalendarz. Do tej pory do wyliczenia wynagrodzenia za część miesiąca, w której obowiązywał dany etat przyjmowana była uśredniona norma. Po zmianie przy wyliczaniu wynagrodzenia za poszczególne okresy, zgodne z wykonanymi aktualizacjami zmieniającymi wymiar etatu i/lub kalendarz, przyjmowana będzie norma, która obowiązywałaby pracownika, gdyby cały miesiąc miał taki wymiar etatu i był rozliczany według tego kalendarza, który jest ustawiony w zapisie historycznym aktualnym na ‘datę do’ naliczanego elementu wynagrodzenia. Przy ustalaniu normy dla całego miesiąca uwzględniane będą jedynie modyfikacje w planie pracy wykonane w okresie, za który liczone jest dane wynagrodzenie. Modyfikacje przypadające w innym okresie nie będą wpływały na wyliczenie normy. Zmiany dotyczą naliczania wynagrodzenia zasadniczego/mies., wynagrodzenia powyżej/poniżej normy, dopłat za pracę w nocy, pomniejszenia proporcjonalnego oraz wynagrodzenia za czas urlopu (wyliczanie stawki za 1 godzinę urlopu z wynagrodzenia zasadniczego/mies.).
Przykład
Pracownik do 14 maja był zatrudniony na cały etat, stawka 3000 zł. Rozliczany był według kalendarza Standard (praca od poniedziałku do piątku po 8 godzin). Zaplanowana w kalendarzu w konfiguracji norma w maju dla całego etatu to 160 godzin. Z dniem 15 maja pracownik ma zmianę wymiaru etatu na 3/5, stawka 2500 zł. Pracownik rozliczany jest według indywidualnego kalendarza ‘Etat 3/5’ (pracuje 3 dni w tygodniu po 8 godzin), W kalendarzu w konfiguracji dla maja zaplanowana jest norma 96 godzin. Pracownik nie ma modyfikacji w planie pracy. W wypłacie za maj pracownikowi zostanie wyliczone: – Wynagrodzenie zasadnicze/miesiąc (praca.pdst) za okres 1-14.05: 1350 zł (3000 zł/160 godz* 72 godz) – Wynagrodzenie zasadnicze/miesiąc (praca.pdst) za okres 15-31.05: 1458,33 zł (2500 zł/96 godz *56 godz)
2. Deklaracje ZUS. Dostosowano załącznik ZUS RCA do wzoru obowiązującego dla deklaracji składanych za okres od czerwca 2020r. Zmieniony został sposób wykazywania wpłat PPK finansowanych przez pracodawcę. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. 2020, poz. 81). 3. Informacje bieżące. W informacjach bieżących dotyczących modułu Płace i kadry wprowadzono obsługę zakazów operatora do wydziałów. W analizach Lista umów nierozlicz., Pracownicy do badania, Wygasające umowy o pracę, Wygasające uprawnienia pracown. nie będą wykazywani pracownicy, którzy w zapisie historycznym aktualnym na datę bieżącą ustawioną w programie mają przypisany wydział, do którego zalogowany operatonr ma zakaz do podglądu danych kadrowych. 4. Seryjna zmiana wartości pola. W Seryjnej zmianie wartości pola dodano nowe opcje Kod FEP, FEP od dnia oraz FEP do dnia umożliwiające odnotowanie informacji o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze seryjnie dla zaznaczonych pracowników. 5. Typy wypłat:
 • na formularzu typu wypłaty na zakładce [Szczegółowe] w polu Pozycja na ERP-7 dodano dwie nowe opcje Świadczenie rehab. i dodatki wyrów. i Przychód podlegający ubez. wypad. W standardowych typach wypłat będących rozliczeniem świadczenia rehabilitacyjnego, wyrównania świadczenie rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego oraz wyrównania zasiłku wyrównawczego zmieniono pozycję na ERP-7 na Świadczenie rehab. i dodatki wyrów.
 • dodano nowe standardowe typy wypłat wykorzystywane podczas migracji danych dotyczących bilansów otwarcia dla PIT-11, ZUS oraz ERP-7. Uaktualniono nazwy dotychczasowych elementów dotyczących bilansu otwarcia do ERP-7.
  6. Migracja danych z arkusza Excel do Comarch ERP Optima:
 • dostosowano arkusz Bilans RP-7 do aktualnego wydruku ERP-7. W arkuszu dodano kolumny RP7_Skl_zas, RP7_Rehab_dod, RP7_Prz_ubez_w oraz usunięto kolumnę RP7_Sw_w_naturze.
W kolumnie RP7_Skl_zas należy podać kwotę składników wynagrodzenia należnych za dany rok kalendarzowy, wypłaconych obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków, które w okresie pobierania tych świadczeń nie stanowiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społecznej. W kolumnie RP7_Rehab_dod kwotę wypłaconego za dany rok kalendarzowy świadczenia rehabilitacyjnego/ zasiłku wyrównawczego. W kolumnie RP7_Prz_ubez_w należy podać kwotę przychodu należnego za dany rok kalendarzowy, który nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. Podczas migracji na podstawie kwot z nowych kolumn zostaną dodane w wypłacie będącej bilansem otwarcia nowe elementy: BO ERP-7-świadcz. rehab i dod. wyrów., BO ERP-7-przychód podlegający ubez. wypad., BO ERP-7-składnik wypł. obok zasiłków. Składniki te zostaną uwzględnione na wydruku ERP-Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. W związku z zakończeniem wsparcia dla programów Comarch ERP Klasyka: Płace i Kadry (PIK) oraz Płace Plus (PLP) podczas migracji danych do Comarch ERP Optima nie zostaną przeniesione dane wykazywane w nowych kolumnach. Aby zaczytać te nowe pozycje należy wyeksportować dane z Comarch ERP Klasyka do arkusza Excel i uzupełnić dane w nowych kolumnach, a następnie zaczytać do Comarch ERP Optima.
 • umożliwiono przenoszenie danych dotyczących bilansu ZUS i PIT-11 dla pracowników do 26 roku życia, którzy mieli wypłacane wynagrodzenie, od którego była pobierana zaliczka podatku np. w związku ze złożeniem wniosku o niestosowanie zwolnienia wynikającego z art. art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy lub przekroczyli limit zwolnienia oraz wynagrodzenie, do którego zwolnienie było stosowane. Dodatkowo umożliwiono zaczytanie kwoty wypłaconych przez firmę zasiłków. W arkuszu nowe dane powinny być oznaczone odpowiednią wartością w kolumnie Pozycja_PIT (bilans PIT-11: PIT-11_Zasilki, PIT‑11_G_Zlecenie, PIT-11_G_Etat, PIT-11_E_Zlecenie, PIT-11_E_Zlecenie_26, PIT-11_E_Etat_26, PIT‑11_E_Etat_50kup_26; bilans ZUS: PIT-11_Opodat_26_lat_zlec, PIT_11_Zwol_26_lat, PIT_11_Opod_26_lat). Zastosowanie nowych pozycji PIT w arkuszach Bilans ZUS oraz Bilans PIT-11 pozwoli na naliczenie wypłat będących bilansem otwarcia ZUS i PIT-11 z odpowiednimi elementami oraz wykazanie tych kwot na deklaracji PIT-11. Szczegóły dotyczące nowych pozycji znajdują się w dokumentacji do Comarch ERP Migrator.
 

Poprawiono

1. Wynagrodzenie za czas urlopu:
 • w przypadku, gdy w trakcie miesiąca zmieniono wymiar etatu pracownikowi oraz zmodyfikowano jego plan pracy, podczas wyliczania wynagrodzenia za czas urlopu przyjmowana była nieprawidłowa norma czasu pracy dla wynagrodzenia zasadniczego. Działanie poprawiono.
 • jeśli w tracie urlopu wypoczynkowego zmieniono wymiar etatu pracownikowi do podstawy urlopu, który przypadał na dni po zmianie wymiaru etatu wliczana była norma czasu pracy z okresu, w którym rozpoczęła się nieobecność. Działanie poprawiono.
2. Dopłaty za prace w porze nocnej:
 • dla niektórych wymiarów etatu niepoprawnie była zaokrąglana kwota dopłat do godzin nocnych, jeżeli w konfiguracji kalendarza, według którego był rozliczany pracownik był zaznaczony parametr ‘Dopłaty do godzin nocnych liczone zgodnie z norma k.p. art. 130’ (Start/Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Kalendarze). Działanie poprawiono.
 • w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca, norma przyjmowana do wyliczenia dopłat za 1 godzinę pracy w porze nocnej była uśredniana. Działanie poprawiono.
3. Formularz danych kadrowych zakładka [4.Ubezpieczenie (etat)]. W sekcji Tryb rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy na liście kodów podstawy prawnej poprawiono numer artykułu podstawy prawnej dla kodu 409. 4. Wydruki z czasem pracy. W przypadku, gdy pracownik był rozliczany według zestawienia i w zestawieniu w polu Praca w dni wolne wprowadzono czas pracy powyżej godziny nie można było wykonać wydruków z czasem pracy takich jak lista płac, kwitek wypłaty oraz karty pracy. Pojawiał się komunikat: W zbiorze wynikowym nie można odnaleźć jednego lub większej liczby pól. Zaktualizuj raport za pomocą polecenia Weryfikuj bazę danych. Działanie poprawiono. 5. Wydruki płacowe. Na wydrukach płacowych dostępnych z poziomu wypłat pracowników, list płac oraz deklaracji PIT nie pojawiali się pracownicy, którzy mieli wykonaną aktualizację danych kadrowych z dniem kolejnym w stosunku do daty systemowej. Działanie poprawiono.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

1. Kody CN na wydrukach Faktur Sprzedaży. Na wydrukach Faktur Sprzedaży oraz korekt do Faktur Sprzedaży umożliwiono drukowanie kodów CN przypisanych do towarów. Na wydruku nazwę kolumny PKWiU zastąpiono nazwą Kod CN/ PKWiU. Drukowany jest w niej kod CN znajdujący się na karcie towaru. Jeżeli jednak na pozycji dokumentu jest zapisany kod PKWiU, to w tej kolumnie zostanie wydrukowany kod PKWiU. Zmiany zostały obsłużone na Fakturach Pro Forma, Fakturach Zaliczkowych, Fakturach Sprzedaży i na korektach.

Poprawiono

1. Korekta zbiorcza. Umożliwiono wykonanie korekty zbiorczej do Faktur Sprzedaży wystawionych z różnych magazynów. 2. Kopiowanie towarów. Poprawiono usuwanie pomocniczej jednostki miary na skopiowanym towarze. 3. Dodawanie pozycji na dokument. Poprawiono dodawanie pozycji na dokument z użyciem klawisza <ENTER> (po jego naciśnięciu dodawana jest na dokument kolejna pozycja). 4. Dodawanie pozycji na dokument za pomocą klawiatury. Poprawiono możliwość edycji ilości i ceny pozycji dodawanych na dokument za pomocą klawiatury (bez użycia myszki). 5. Schemat numeracji WZ. Poprawiono zapis Wydania Zewnętrznego, w sytuacji kiedy symbol schematu numeracji WZ zawiera apostrof. 6. Sendit. Poprawiono generowanie przesyłek do oddziału firmy. 7. Terminale Płatnicze. Poprawiono współpracę z terminalem Verifone VX520 First Data Polcard.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Poprawiono w programie Comarch ERP Optima

1. Opiekun Towaru. Poprawiono wysyłkę opiekuna Towaru (operator) podczas synchronizacji z Comarch e-Sklep.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Zmiany

1. Ulga na złe długi (VAT-ZD) – rozliczenia kwartalne na JPK_V7K. Dodano odpowiednie komunikaty przy generowaniu korekty VAT-ZD do Rejestru VAT. W przypadku, kiedy w danym miesiącu nie oddano jeszcze pliku JPK_V7K z częścią ewidencyjną, pojawi się komunikat: Wykonano zapis(y) korekcyjny(e) w rejestrze SPRZEDAŻ z datą dd-mm-rrrr. Jeśli w danym okresie został już dodany plik JPK_V7K z częścią ewidencyjną, otrzymamy komunikat: Wykonano zapis(y) korekcyjny(e) w rejestrze SPRZEDAŻ z datą dd-mm-rrrr. Należy ponownie przeliczyć deklarację VAT-7/JPK_V7 lub sporządzić jej korektę. 2. Pola 44 i 45 w pliku JPK_V7. W przypadku uzupełnienia pola P_44 i/lub P_45 w części deklaracyjnej, dla dokumentów technicznych w pliku JPK_V7, dodawany jest wymagany tag ‘DokumentZakupu= WEW’.

Poprawiono

1. Powiększenie okna za pomocą przycisku F6. Przy próbie powiększenia okna za pomocą przycisku F6, pojawiał się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono. 2. Błąd wysyłki deklaracji oraz plików JPK. W pojedynczych przypadkach, przy próbie wysłania deklaracji, lub plików JPK, pojawiał się komunikat: Nie można uzyskać dostępu do pliku Comarch.EDeclarations.dll.log uniemożliwiający wysyłkę. Działanie poprawiono. 3. Zmiana kodu JPK_V7 na zaksięgowanym dokumencie. Operator, który nie miał zaznaczonego na swojej karcie parametru Zmiana atrybutów/kodów JPK na zatw. dok, miał możliwość zmiany tych danych na zaksięgowanych dokumentach w Rejestrze VAT. Działanie poprawiono. 4. Logowanie do konta Comarch Cloud. Podczas logowania do konta Comarch Cloud z poziomu Comarch ERP Optima, pomimo wprowadzenia poprawnych danych pojawiał się komunikat: Błąd logowania do Comarch Cloud. Wprowadź login i hasło ponownie. Działanie poprawiono.

Kasa/Bank

Nowości

1. Citi Handlowy – nowe formaty importu. Wprowadziliśmy nowe formaty importu wyciągów bankowych z plików z banku Citi Handlowy:
 • Citi Handlowy – MT940 i MT942 – służy do importu z pliku, który został przygotowany w banku w formacie SWIFT MT940 lub MT942. Format SWIFT MT940 umożliwia przygotowanie w banku pliku, który zawiera wyciąg za podany okres, format SWIFT MT942 pozwala zapisać do pliku informacje za bieżący dzień.
 • Citi Handlowy – XML (import) – służy do importu z pliku, który został przygotowany w banku w formacie ISO XML camt.052.001.02 lub ISO XML camt.053.001.02. Format ISO XML camt5.052.001.02 pozwala wyeksportować do pliku wyciąg za dzień bieżący, format ISO XML camt.053.001.02 tworzy wyciąg za wskazany okres.
2. Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych. Od 1.07.2020 roku wartość odsetek od zaległości w transakcjach handlowych wynosi 10.1%. Nowa wartość odsetek widoczna jest w Konfiguracji programu / Kasa/Bank / Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych. 3. Odsetki ustawowe od zaległości. Od 29.05.2020 roku wartość odsetek ustawowych od zaległości wynosi 5,6%. Nowa wartość odsetek widoczna jest w Konfiguracji programu / Kasa/Bank / Odsetki ustawowe od zaległości.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Aktualizacja w dniu 28 października 2020 r.

 1. Eksport i import dokumentów z kodami JPK_V7 przez pliki VAT_R. Rozbudowano eksport dokumentów z modułu Handel i z rejestru VAT o przekazywanie informacji o kodach JPK_V7 oraz umożliwiono import dokumentów do rejestru VAT wraz z kodami JPK_V7.

Aktualizacja w dniu 12 października 2020 r.

 1. Wydruki faktur z kodami JPK_V7. Wprowadzono nowe wydruki faktur z kodami JPK_V7. W menu wydruków, w zestawie Eko - Faktura dodano wydruki o nazwie Z kodami JPK_V7. Kody JPK_V7 drukowane są na końcu dokumentu.

Aktualizacja w dniu 31 sierpnia 2020 r.

 1. Naliczanie wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie pomniejszenia proporcjonalnego oraz wynagrodzenia powyżej/poniżej normy dla pracownika zatrudnionego na stawce godzinowej w przypadku, gdy w trakcie miesiąca miał zmianę wymiaru etatu i modyfikacje w planie pracy lub zmianę kalendarza i jest w nim inna norma dla danego miesiąca.
 2. Panel Ważnych aktualizacji. Poprawiono informowanie Użytkownika o pojawieniu się nowych informacji w panelu Ważnych aktualizacji w prawym dolnym rogu programu (ikona mikrofonu).

Aktualizacja w dniu 19 sierpnia 2020 r.

 1. Rejestry VAT. Deklaracje VAT-7. Poprawiono wyświetlanie wartości w kolumnie Kwota na liście deklaracji VAT-7/JPK_V7, gdy na formularzu jest widoczna kwota do zwrotu na rachunek bankowy.
 2. Ulga na złe długi w podatku dochodowym. Poprawiono kwalifikowanie faktur walutowych z oznaczeniem VAT w PLN w uldze na złe długi w podatku dochodowym. Faktury sprzedaży oraz Faktury zakupu z odliczeniami Tak lub Warunkowo wykazywane są tylko w płatności odpowiadającej kwocie netto.

Aktualizacja w dniu 29 lipca 2020 r.

 1. Rejestry VAT. Deklaracje VAT-7. W przypadku gdy w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr Ustawiaj stan wszystkich płatności na „Nie podlega” i wykonano korektę deklaracji VAT-7 to w tym miesiącu/kwartale na liście deklaracji VAT-7/JPK_V7 wartości w kolumnie Kwota się zerowały. Działanie poprawiono.
 2. Rejestry VAT. Deklaracje VAT-7. W przypadku gdy na formularzu Urzędu Skarbowego zaznaczono parametr Nie rozliczaj płatności i wykonano korektę deklaracji VAT-7 to w specyficznych przypadkach płatność do korekty tworzona była na całą kwotę z korekty. Działanie poprawiono. Użytkownik powinien zweryfikować płatności wygenerowane do korekt deklaracji VAT-7. Jeżeli pomiędzy płatnością a korektą deklaracji VAT-7 występuje różnica to należy odblokować i ponownie zablokować korektę deklaracji VAT-7.
 3. Naliczanie wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie pomniejszenia proporcjonalnego oraz wynagrodzenia powyżej/poniżej normy w przypadku, gdy pracownik pracował w kilku strefach w miesiącu.

CRM

CRM

Nowości

Do zrobienia (Checklista)

Do zrobienia jest funkcją umożliwiającą tworzenie zadań dla operatorów w obrębie konkretnej bazy danych. Ma formę wysuwanego panelu bocznego z lewej strony programu. W obrębie listy kontrolnej możliwe jest tworzenie dwupoziomowych list. Każde zadanie ma przypisanego operatora, który ma je wykonać. Na zadaniu można wskazać termin jego wykonania, który będzie wyświetlany w treści zadania.

Konfiguracja

Parametry cd – Do zrobienia

Na karcie operatora na zakładce Parametry cd w sekcji Do zrobienia znajdują się parametry: Prawo modyfikacji zadań dodanych przez innych ope. – w przypadku gdy parametr jest zaznaczony to operator może edytować zadania przypisane do niego przez innego operatora, oraz zadania dodane automatycznie z szablonu zadania cyklicznego. Jeżeli parametr nie jest zaznaczony to przy próbie edycji lub usunięcia takiego zadania pojawia się komunikat: „Nie masz prawa do modyfikacji zadań, które nie zostały utworzone przez Ciebie.” Dostęp do zadań innych operatorów – w przypadku gdy parametr jest zaznaczony to operator widzi zadania przypisane do innych operatorów oraz na zadaniach może zmieniać operatora do jakiego ma być przypisane zadanie. Jeżeli parametr jest niezaznaczony to operator widzi tylko zadania przypisane do siebie, oraz nie może zmieniać operatora, do którego jest przypisane zadanie (pole jest nieaktywne). W Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy na karcie operatora na zakładce Blokady dostępu można zablokować operatorowi dostęp do Checklisty, do szablonów zadań oraz do listy Zadania do wykonania w innych firmach. Jeżeli operator jest zalogowany do modułu CRM lub CRM PLUS, to odpowiednie blokady dostępne są w grupie Moduł CRM, Wszystkie moduły i Moje moduły.

Dodawanie zdań do listy

Zadanie główne
Zadanie dodajemy za pomocą przycisku Dodaj zadanie lub wciskając klawisz <Insert>. Opis zadania – w tym polu wpisujemy treść zadania, maksymalnie można wprowadzić 256 znaków. Data wykonania zadania – W momencie podniesienia formularza, domyślnym terminem wykonania zadania jest ostatni dzień danego miesiąca. Zmieniając datę wykonania zadania na inny miesiąc, po zapisaniu zadanie zostanie przeniesione na listę tego miesiąca. Pokaż termin na liście (domyślnie jest nie zaznaczony) – po zaznaczeniu parametru, termin będzie wyświetlany w treści zadania. Operator – pole jest aktywne tylko dla użytkownika który ma dostęp do zadań innych operatorów (parametr w konfiguracji na karcie operatora), w tym miejscu można wskazać operatora odpowiedzialnego za wykonanie zadania. Wybrać można operatorów dodanych w konfiguracji programu, widoczni do wyboru są tylko operatorzy aktywni, nie posiadający blokady dostępu do bieżącej bazy. Domyślnie podpowiada się operator który dodaje zadanie.  Dodaj podzadanie – dodawanie zadań podrzędnych powiązanych z zadaniem głównym. Za pomocą podzadań można zadanie główne rozpisać na kilka kroków.  Zapisz zmiany – umożliwia zapisanie wprowadzonych zmian  Anuluj zmiany – umożliwia zamknięcie okna

Formularz zadania głównego

Zadanie podrzędne
Dodawanie zadań podrzędnych jest możliwe z poziomu formularza edycji zadania głównego. Wybierając przycisk Dodaj podzadanie lub klawisz <Insert>, poniżej na liście pojawi się check i pole do wpisania treści zadania.

Podzadania

Podzadania dodawane są poziom niżej, czyli lista może mieć maksymalnie dwa poziomy. Na liście przy zadaniu głównym znajduje się ikona , której wciśnięcie zwija/rozwija podzadania przypisane do zadania głównego.

Edytowanie i usuwanie zadań

Na liście przy każdym nie wykonanym zadaniu głównym znajdują się ikony:  – edytuj  – usuń
Edycja zadania
Kliknięcie w ikonę przy zadaniu, umożliwia edytowanie jego treści. Opcja edycji dostępna jest tylko w przypadku zadań niewykonanych, dotyczy to zarówno zadań głównych i podzadań. Operator który nie ma prawa do edycji zadań innych operatorów, może edytować tylko te zdania które sam dodał, nie może edytować treści zadań przypisanych przez automat i innych operatorów. Edycja zadania głównego W trybie edycji zadania głównego można modyfikować:
 • jego treść,
 • datę wykonania, zmieniając datę na inny miesiąc po zapisie zadanie wyświetli się na liście określonego przez operatora miesiąca,
 • operatora (opcja jest aktywna jeśli operator ma dostęp do zadań innych operatorów),
 • podzadania, zmienić ich kolejność, treść, usuwać, oznaczyć jako wykonane.
  Edycja zadania podrzędnego Wybranie opcji edycji przy zadaniu podrzędnym, z poziomu listy kontrolnej, uruchamia tryb edycji zadania głównego.
Usuwanie zadań
Zadanie usuwamy za pomocą lub podświetlając zadanie na liście i wybierając na klawiaturze przycisk <Delete>. Tylko operator mający prawo modyfikacji zadań dodanych przez innych operatorów może usunąć każde przypisane do niego zadanie. Bez tego prawa można usuwać jedynie zadania dodane przez siebie, również nie można usuwać zadań przypisanych przez automat i innego operatora. Usunięcie zadania głównego, spowoduje również usunięcie przypisanych do niego podzadań. Natomiast usunięcie podzadania, usunie tylko ten jeden wiersz.
Filtrowanie
Na górze panelu znajduje się filtr, który wyświetla zadania na dany miesiąc zgodnie z datą systemową, za pomocą strzałek można przejść do poprzedniego lub kolejnego miesiąca. Na dole panelu znajduje się filtr (widoczny tylko dla operatora mającego zaznaczony parametr Dostęp do zadań innych operatorów), w którym można wybrać czyje zadania są wyświetlane na liście. Po zaznaczeniu opcji:
 • Operatora – domyślnie ustawia się aktualnie zalogowany operator, z możliwością wyboru innego operatora z listy (pod warunkiem że nie ma blokady do danej bazy). Filtr wyświetla wtedy zadania wybranego operatora.
 • Wszystkich operatorów – filtr wyświetla zadania wszystkich operatorów w danej bazie, pole operator jest wtedy nieaktywne. Przy każdym zadaniu głównym w nawiasie kwadratowym wyświetli się akronimu operatora do którego przypisane jest zadanie.
Zadania ze statusem wykonane można ukryć na liście kontrolnej. Opcja Ukryj/Pokaż wykonane dostępna jest w prawym dolnym rogu ekranu pod ikoną  . Ustawienia filtra są zapamiętywane per użytkownik.  

Z lewej widok panelu dla operatora bez dostępu do zadań innych operatorów, z prawej dla operatora mającego dostęp do zadań innych operatorów.

Oznaczanie wykonania zadania
Zaznaczenie checboxa przy zadaniu, oznacza dane zadnie jako wykonane oraz jego treść i data (jeżeli jest widoczna na liście) zostają przekreślone. Oznaczenie zadania głównego jako wykonane oznacza całkowite jego wykonanie (jeśli ma ono podzadania to też są skreślane), całość zadania przenosi się do sekcji Wykonane.

Podzadania oznaczone jako wykonane

Zaznaczenie wszystkich podzadań jako wykonane nie oznacza że zadanie główne zostało również  wykonane. Dopiero oznaczenie zadania głównego powoduje, że całość przenosi się do sekcji Wykonane. Zdjęcie checka z zadania wykonanego, przywraca je na listę jako niewykonane. Jeśli zadanie główne ma przypisane podzadania to one również są przywracane, natomiast ich status pozostaje niezmieniony, użytkownik sam decyduje, czy podzadania też chce ustawić jako niewykonane, czy nie. Jeśli check zostanie odznaczony na którymś podzadaniu, to automatycznie odznaczy się na zadaniu głównym, i wróci na listę zadań do wykonania, te na których użytkownik nie odznaczył checkboxa będą nadal jako zrealizowane. Zadania przywracane na listę przenoszone są do odpowiedniej sekcji zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale dotyczącym Kolejności zadań na liście.
Kolejność zadań na liście
Zadania na liście pogrupowane są w zależności od terminu wykonania. Zadania mogą być zgrupowane w trzy grupy z terminem wykoniania: Dziś, W tym tygodniu, W tym miesiącu oraz sekcja Wykonane. Nagłówek grupy wyświetla się tylko wtedy gdy w danej grupie są jakieś zadania. Domyślnie grupy są rozwinięte. Jeśli użytkownik zwinie grupę to jest to zapamiętane przy kolejnym rozwinięciu panelu Do zrobienia. W sekcji Dziś są widoczne zadania mające w polu z terminem datę bieżącą. W sekcji W tym tygodniu są zadania z terminem na bieżący tydzień liczony od poniedziałku do niedzieli. W sekcji w tym miesiącu są zadania, które są do wykonania w danym miesiącu ale nie przynależą do sekcji Dziś i W tym tygodniu. W sekcji Wykonane znajdują się zadania oznaczone jako wykonane. Każde zadanie wyswietlane jest tylko w jednej sekcji, czyli np. zadanie, które ma termin dzisiejszy będzie tylko w sekcji Dziś.

Sekcje na panelu Do zrobienia

Nowe zadanie dodawane jest zawsze za ostatnim niewykonanym zadaniem w danej sekcji. Zmiana terminu na zadaniu wpływała na to, w której sekcji widoczne jest to zadanie. Użytkownik może zmienić kolejność zadań na liście przez przeciągnij i upuść, ale tylko w obrębie zadań niewykonanych. Przesunięcie zadania pomiędzy grupami (np. z Dziś do W tym miesiącu) spowoduje zmianę jego terminu.  Nie można mieszać na liście zadań wykonanych z niewykonanymi. Zadania wykonane znajdują się zawsze na końcu listy w sekcji Wykonane.
Przykład
Za pomocą funkcji drag&drop przesuwam zadanie z sekcji Dziś (data wykonania zadania 10.07.2020) do sekcji W tym miesiącu i upuszczam je na zadanie które ma datę wykonania 22.07.2020. W wyniku takiego przesunięcia data wykonania zadania zmieni się na 22.07.2020.
W przypadku podzadań, dopiero oznaczenie głównego zadania jako wykonane przenosi całe zadanie do sekcji Wykonane. Kolejność podzadań zmienia się automatycznie w zależności od tego czy jest ono wykonane, czy nie. Ich kolejność można zmieniać przez przeciągnij i upuść.

Podgląd zadań do zrobienia w innych firmach

W przypadku gdy w programie obsługiwana jest więcej niż jedna baza danych, to w panelu zadań pod ikoną dostępna jest opcja Pokaż zadania do zrobienia w innych firmach. Wybranie tej opcji otwiera okno z listą zadań, którą można filtrować po firmie i dacie.

Zadania do wykonania

Na liście Zadania do wykonania użytkownik widzi tylko swoje zadania, jeśli na karcie operatora nie ma zaznaczonego parametru Dostęp do zadań innych operatorów. Użytkownik z uprawnieniami widzi zadania wszystkich operatorów w danej bazie. Z tego miejsca ma możliwość weryfikacji zadań przypisanych poszczególnym operatorom na dany miesiąc we wskazanej bazie danych. W górnej części okna można wybrać z jakiej bazy i na jaki miesiąc chcemy wyświetlić listę zadań. Z tego miejsca operator z uprawnieniami może zarządzać zadaniami w wielu bazach bez konieczności logowania się do każdej z nich z osobna. Natomiast operator bez uprawnień ma możliwość podglądu  swoich zadań do wykonania w innych firmach. Z tego poziomu można dodać zadania do list zadań w różnych bazach. Okno obsługiwane jest przez standardowe przyciski:  Dodaj zadanie – tworzenie nowego zadania,  Zmień zadanie – podgląd/ edycja już istniejącego zadania, Usuń zadanie – usunięcie zadania Lista składa się z następujących kolumn: Zadanie – treść zadania głównego Operator – akronim operatora, do którego przypisane jest zadanie Termin – wyświetlany jest termin wskazany na zadaniu. Ikoną plusa można dodać nowe zadanie do listy operatora. Po wybraniu tej opcji pojawia się okno jak niżej.

Formularz zadania

Dodanie zadania z tego poziomu powoduje automatyczne dodanie zadania w panelu Do zrobienia dla wskazanego operatora, na wskazany dzień w bazie wybranej w nagłówku okna. Pole z treścią zadania głównego jest obowiązkowe do uzupełnienia. W polu Termin podpowiada się automatycznie ostatni dzień miesiąca ustawionego na liście w polu , datę można zmienić. Pokaż termin na liście parametr jest domyślnie nie zaznaczony – zaznaczenie spowoduje wyświetlanie terminu zadania na panelu Do zrobienia. W sekcji Podzadania można ikoną plusa dodać podzadania, ich kolejność można zmieniać przez przeciągnij i upuść. Ikoną kosza można usuwać podzadania. Ikoną lupy można podejrzeć i edytować istniejące zadanie, zmienić jego treść, operatora i datę, dodać/usunąć podzadania i zmienić ich kolejność.

Edycja zadania

W kolumnie Wykonane wyświetla się informacja Tak/Nie w zależności od tego czy podzadanie zostało  oznaczone jako wykonane/niewykonane. Z listy Zadania do wykonania ikoną kosza można usunąć zadanie. Usunięcie zadania z tego poziomu automatycznie usuwa zadanie z panelu Do zrobienia dla wskazanego operatora, na wskazaną datę w bazie wybranej w nagłówku okna. Możliwość usuwania i edytowania zadań dodanych na listę przez innych operatorów zależy od parametru na karcie operatora Prawo modyfikacji zadań dodanych przez innych ope.

Informacja o nowych zadaniach

W przypadku, gdy użytkownik z uprawnieniami przydzieli nowe zadania pozostałym operatorom, to po zalogowaniu do programu, przy nazwie panelu Do zrobienia w nawiasie pojawia się informacja o nowych zadaniach przypisanych dla danego operatora lub dodanych automatycznie z szablonu.  Po rozwinięciu panelu informacja znika.

CRM Plus

Nowości

Szablony zadań

Lista szablonów zadań cyklicznych znajduje się w Konfiguracja/Program/CRM/Do zrobienia – szablony.

Do zrobienia- szablony

Okno obsługiwane jest przez standardowe przyciski:  Dodaj schemat – tworzenie nowego szablonu,  Zmień schemat – podgląd/ edycja już istniejącego szablonu,  Usuń schemat – usunięcie szablonu z listy Lista składa się z następujących kolumn: Zadanie – treść zadania głównego, Podzadania – przyjmuje wartości: Tak – jeśli zadanie ma przypisane podzadania, Nie – jeśli podzadań nie ma, Cykliczne – przyjmuje wartości: Tak – jeśli na zadaniu zaznaczony jest parametr Zadanie cykliczne, Nie – jeśli nie zaznaczony.
Szablony tworzone z poziomu konfiguracji
Z poziomu konfiguracji programu CRM/Do zrobienia- szablony, użytkownik może dodawać szablony powtarzalnych zadań.

Szablon zadania cyklicznego

Formularz szablonu zadania podzielony jest na dwie sekcje:
 • Zadanie – w pierwszym polu należy uzupełnić treści zadania głównego (pole jest obowiązkowe).
  • Podzadania – można dodać/edytować zadania podrzędne na zasadzie edit in place, lub usunąć podświetlone zadanie podrzędne.
  • Dostępny dla rodzaju księgowości – w tym miejscu możemy zdecydować dla którego rodzaju księgowości będzie dostępny szablon zadania, do wyboru: Ewidencja ryczałtowa, Księga podatkowa, Księgowość kontowa.
 • Zadanie cykliczne – po zaznaczeniu, należy określić cykl w jakim zadanie ma automatycznie dodawać się na panel Do zrobienia. Maksymalnie można wpisać 12 miesięcy. W polu począwszy od domyślnie podpowiada się bieżący miesiąc i rok, dzień zależny jest od pola na X dzień miesiąca. Wartość z pola na X dzień miesiąca przenoszona jest na wygenerowane zadanie cykliczne jako Data wykonania zadania.
Przykład
Dodaje szablon w maju, zadanie ma być generowane na 31 dzień miesiąca to w zaczynając od podpowie się 31.05.2020. Jeżeli szablon dodam w lutym 2020 i w polu na dzień będzie 31 to w zaczynając od podpowie się 29.02.2020.
W polu począwszy od można dowolnie zmienić datę na inną – zmiana tej daty nie wpłynie na pozostałe pola. Data w tym polu oznacza pierwsze automatyczne dodanie tego zadania na listę. Poniżej znajduje się tabela z listą baz:
 • Nazwa bazy – nazwa bazy danych w której generowane jest zadanie cykliczne
 • Rodzaj księgowości – wyświetlany jest wybrany w danej bazie danych rodzaj księgowości (Konfiguracji firmy/ Księgowość/Parametry), kolumna przyjmuje wartości:
  • Ryczałt – Ewidencja ryczałtowa,
  • KPiR – Księga podatkowa,
  • KH – Księgowość kontowa.
 • Operator – informacja do jakiego operatora w danej bazie jest przypisywane automatycznie dodane zadanie.
W tym miejscu można wskazać bazy, w których zadanie ma być generowane cyklicznie. Po kliknięciu pojawia się kreator . KROK 1: Wybieramy operatora, dla którego zadanie będzie dodawane cyklicznie, domyślnie podpowiada się bieżący operator. Wybrać można operatorów dodanych w konfiguracji programu, dostępni są tylko aktywni operatorzy. Okno pojawia się operatorowi który ma dostęp do zadań innych operatorów. Operator nie mający dostępu do zadań innych operatorów dodając bazę do szablonu jest automatycznie do niego przypisywany.

Parametry zadania cyklicznego 1

KROK 2: Wskazujemy bazy w których ma być generowane zadanie dla operatora wybranego w poprzednim kroku. Lista baz jest ograniczona do baz o określonym rodzaju księgowości który w sekcji Zadanie został ustawiony oraz do których wybrany w pierwszym kroku operator nie ma zakazów.
Uwaga
Przy braku modułów księgowych ten warunek nie jest sprawdzany i wyświetlane są wszystkie bazy.

Parametry zadania cyklicznego 2

Zadania oznaczone jako cykliczne są dodawane do Listy kontrolnej – Do zrobienia po zalogowaniu odpowiedzialnego za nie operatora pierwszy raz w danym miesiącu. Wyjątkiem jest pierwszy zapis szablonu. W momencie dodawania nowego szablonu sprawdzane jest, czy data w polu zaczynając od jest z bieżącego miesiąca. Jeśli tak to podczas zapisu automatycznie dodadzą się zadania na właściwe listy.
Przykład
Dodaje zadanie w lipcu, a w polu zaczynając od jest 25.08.2020 to takie zadanie doda się automatycznie na początku sierpnia.
Uwaga
Usunięcie, odłączenie lub oznaczenie bazy jako nieaktywnej, spowoduje że dane zadanie cykliczne zostanie pominięte dla tej bazy.
Edytując daty na istniejącym szablonie zadania cyklicznego, zmianie nie ulegną daty na już wygenerowanych zadaniach, ustawienia będą obowiązywały od kolejnego miesiąca.. Podczas dodania nowych baz do już istniejącego szablonu, przy zapisywaniu zmian zostaną w nich wygenerowane zadania zgodnie z zasadami obowiązującymi przy dodawaniu nowego szablonu zadania cyklicznego.
Szablony tworzone z poziomu Listy kontrolnej – Do zrobienia
Szablon zadania można również utworzyć na podstawie istniejącego na panelu Do zrobienia zadania. Opcja dostępna jest pod ikoną Dodaj szablon, który pojawi się po kliknięciu na zadaniu. Wybranie tej opcji podnosi okno szablonu, takie samo jak w konfiguracji. Na szablon zadania przenosi się treść zadania głównego i podzadań z możliwością ich edycji. W sekcji Dostępny dla rodzaju księgowości można określić dla jakiego rodzaju księgowości ma być generowane zadanie. Po zaznaczeniu Zadanie cykliczne użytkownik może określić harmonogram zadania. W polu na X dzień miesiąca ustawiony jest dzień wybrany na zadaniu na podstawie, którego tworzony jest szablon. W polu począwszy od ustawia się termin planowanego generowania zadania w kolejnym miesiącu. Po zapisaniu, szablon zostaje dodany na listę szablonów w konfiguracji Program/ CRM/ Do zrobienia- szablony.
Szablony w nowo dodanych bazach i odtworzonych z kopii bazach
Przy pierwszym logowaniu do odtworzonej z kopii lub do nowo utworzonej bazy danych, w kreatorze konfiguracji parametrów firmy pojawia się okno Konfiguracja cyklicznych zadań – do zrobienia.

Konfiguracja cyklicznych zadań – do zrobienia

W tabeli widoczne są treści zadań głównych z szablonów oznaczonych jako cykliczne w konfiguracji programu, z odpowiednio zaznaczonym rodzajem księgowości zgodnym z wybranym w firmie. W kolumnie Podzadania jest informacja, czy szablon ma przypisane podzadania. Ikoną lupy można wywołać podgląd Szablonu zadania z konfiguracji. Okno otwiera się w trybie tylko do odczytu, nie można na nim wprowadzać zmian. Aby dodać zadanie do bazy należy je zaznaczyć. W polu Operator domyślnie podpowiada się akronim aktualnie zalogowanego operatora. W tym polu istnieje możliwość wybrania z listy innego aktywnego operatora który nie ma ustawionego zakazu do tej bazy. Pole jest obowiązkowe. Po zatwierdzeniu okna baza zostanie dopisana do wybranych zadań cyklicznych wraz z wybranym operatorem.
Dodawanie zadań na listę na podstawie szablonu
Po rozwinięciu przycisku Dodaj zadanie dostępne są opcje:
 • Dodaj szablon zadania – opcja pojawia się gdy w konfiguracji nie ma jeszcze dodanego żadnego szablonu zadania. Po jej wybraniu program przeniesie nas do konfiguracji programu CRM/ Do zrobienia -szablony, gdzie można dodać swój pierwszy szablon
 • Szablony zadań zdefiniowane w konfiguracji programu zarówno cykliczne jak i pozostałe, . Dostępne szablony są zgodne z rodzajem księgowości ustawionym na bieżącej bazie danych i wybranym rodzaju księgowości na szablonie zadania. Jeśli użytkownik nie ma pobranego modułu księgowego, to widzi w tym miejscu wszystkie szablony zadań.
Kliknięcie na treść zadania dodaje zadanie na listę operatora w bieżącej bazie.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2020.7.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 29.06.2020. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2020.7.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2020.7.1 jest możliwa od wersji 2013.7.  W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw należy zainstalować wersję 2013.7, a następnie wersję 2020.7.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2020.7.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2020.7.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2020.1, 2020 lub 2019.6 Zalecana 2020.2
Comarch e-Sale2020.2
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2020.5.1
Comarch Mobile Zarządzanie2019.0
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2019.5.3
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2019.3 lub wyższa
Comarch ERP Altum2019.5.2
Comarch IBARDNajnowsza