Nowości i zmiany w wersji 2021

Nowości i zmiany w wersji 2021.0.1

Księgowość

Nowości

1. Rejestry VAT. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji: VAT-8(11), VAT‑9M(10) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od października 2020 roku wraz z ich wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracje. Dodano możliwość eksportu do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera deklaracji VAT-9M(10). Po naciśnięciu na liście deklaracji VAT-8/ VAT-9M przycisku plusa domyślnie dodawana jest deklaracja VAT-8 w wersji 11, VAT-9M w wersji 10. Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-8 w wersji 11, VAT-9M w wersji 10 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż październik 2020 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: Formularz służy do rozliczenia za okres od października 2020 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy. Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-8 w wersji 10, VAT-9M w wersji 9 okresu rozliczeniowego późniejszego niż wrzesień 2020 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: Formularz służy do rozliczenia za okres do września 2020 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy. 2. Rejestry VAT. Przenoszenie kodów JPK_V7 z formularza kategorii. Na dokumentach w rejestrze VAT zakupu dodano możliwość przeniesienia z formularza kategorii typu dokumentu i procedur dotyczących zakupu oraz znacznika technicznego ZakupVAT_Marza. Na dokumentach w rejestrze VAT sprzedaży dodano możliwość przeniesienia z formularza kategorii typu dokumentu i procedur dotyczących sprzedaży oraz kodów towarowych. Zmiana na formularzu kategorii Na formularzu kategorii dodano sekcję Kody JPK_V7. Na kategoriach o typie Koszty istnieje możliwość wskazania typu dokumentu i procedur dotyczących zakupu, dowolnych kodów towarowych oraz znacznika technicznego ZakupVAT_Marza. Na kategoriach o typie Przychody istnieje możliwość wskazania typu dokumentu i procedur dotyczących sprzedaży oraz dowolnych kodów towarowych. Możliwe jest dodanie więcej niż jednego kodu towarowego i więcej niż jednej procedury oraz tylko jednego typu dokumentu. Kody JPK_V7 uzupełnione na formularzu kategorii ogólnej nie są przenoszone na formularz dodanej do niej kategorii szczegółowej. Jeżeli użytkownik chce, aby kody JPK_V7 uzupełnione na formularzu kategorii ogólnej zostały przeniesione na wszystkie dodane do niej kategorie szczegółowe, może skorzystać w menu kontekstowym z operacji seryjnej Kopiuj kody JPK_V7 na podkategorie. Opcja ta dostępna jest tylko dla kategorii ogólnych. Podczas kopiowania kategorii, kody JPK_V7 przenoszone są na formularz nowo utworzonej kategorii. Kody JPK_V7 są również przenoszone podczas importu kategorii z innej bazy danych oraz podczas importu kategorii za pomocą pracy rozproszonej. Z poziomu listy kategorii dodano kolumnę Kody JPK_V7, w której wyświetlane są kody JPK_V7 wybrane na formularzu kategorii.
Uwaga
W związku z wprowadzeniem funkcji przenoszenia kodów JPK_V7 z formularza kategorii na dokument w rejestrze VAT zalecamy wybór jednego miejsca uzupełniania domyślnych kodów JPK_V7 – albo kartę kontrahenta albo formularz kategorii.
Wskazanie na karcie kontrahenta domyślnej kategorii sprzedaży/ zakupu z uzupełnionymi kodami JPK_V7 nie powoduje dodania kodów JPK_V7 na jego karcie na zakładce [JPK]. Jeżeli na karcie kontrahenta uzupełniono kody JPK_7 to po wskazaniu na jego formularzu kategorii z uzupełnionymi kodami JPK_V7 pojawia ostrzeżenie: Ustawiłeś kategorię, która ma przypisane domyślne kody JPK_V7, a kontrahent ma już uzupełnioną zakładkę JPK. Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że komunikat nie pojawi się ponownie dla danego operatora. Jeżeli na karcie kontrahenta wybrano kategorię z uzupełnionymi kodami JPK_7 to podczas dodawania na jego formularzu kodów JPK_V7 pojawia ostrzeżenie: Dodajesz kod(y) na zakładkę JPK, a kontrahent ma już uzupełnioną kategorię domyślną z kodami JPK.  Zmiana na dokumencie w rejestrze VAT Na formularz dokumentu w rejestrze VAT na zakładkę [JPK] do sekcji Kody JPK_V7 automatycznie przenoszone są kody JPK_V7 uzupełnione na formularzu kategorii wybranej w nagłówku dokumentu oraz w pozycjach dokumentu (w kolumnie Kategoria oraz Kategoria 2). Jeżeli na dokumencie dodano wcześniej dany kod JPK_V7 to nie jest on dublowany.
Uwaga
Na dokument w rejestrze VAT zakupu nie są przenoszone kody towarowe GTU uzupełnione na formularzu kategorii.
Jeżeli na formularzu kontrahenta uzupełniono kody JPK_V7 oraz wskazano domyślną kategorię sprzedaży/ zakupu z uzupełnionymi kodami JPK_V7 to po wyborze takiego kontrahenta na dokumencie w rejestrze VAT przenoszone są kody JPK_V7 z karty kontrahenta i formularza kategorii (kody nie są dublowane). Na dokumenty w rejestrze VAT zakupu przenoszone są procedury i typ dokumentu dotyczące zakupu oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza. Na dokumenty w rejestrze VAT sprzedaży przenoszone są procedury i typ dokumentu dotyczące sprzedaży oraz kody towarowe. Zmiana kategorii na dokumencie (zarówno z poziomu formularza, jak i za pomocą operacji seryjnej Zmień kategorię) powoduje usunięcie kodów JPK_V7 przypisanych do kategorii wybranej pierwotnie na dokumencie i przeniesienie kodów JPK_V7 z formularza nowo wybranej kategorii. Kody JPK_V7 dodane ręcznie, przeniesione z karty kontrahenta oraz dodane automatycznie w sekcji Kody JPK_V7 nie są usuwane przy zmianie kategorii. Wyjątkiem jest kod dotyczący typu dokumentu – jeżeli na kategorii uzupełniono taki kod to po jej wskazaniu wybrany wcześniej na dokumencie typ dokumentu jest usuwany i pozostaje tylko typ dokumentu uzupełniony na kategorii. Usunięcie z dokumentu pozycji w której wskazano kategorię z uzupełnionymi kodami JPK_V7 powoduje usunięcie tych kodów JPK_V7 z formularza dokumentu za wyjątkiem przypadku, w którym ta kategoria jest wskazana w nagłówku dokumentu lub w innej pozycji dokumentu lub kod jest wybrany na innej kategorii, która pozostaje na dokumencie. Podczas przenoszenia Faktur Sprzedaży i Faktur Zakupu z modułu Handel, uzupełnione na nich kody JPK_V7 są przenoszone na formularz dokumentu w rejestrze VAT. Nie są natomiast dodawane kody JPK_V7 uzupełnione na formularzu kategorii wybranej na Fakturze. Zmiana kategorii na przeniesionym dokumencie powoduje dopisanie kodów JPK_V7 z formularza nowo wybranej kategorii. Podczas tworzenia dokumentów wewnętrznych do Faktur Zakupu przeniesionych z modułu Handel, na dokumenty wewnętrzne przenoszone są kody JPK_V7 uzupełnione na dokumencie pierwotnym. Nie są natomiast dodawane kody JPK_V7 uzupełnione na formularzu kategorii wybranej na dokumencie. W przypadku dokumentu przetworzonego za pomocą usługi Comarch OCR, jeżeli rozpoznany kontrahent ma uzupełnioną kategorię domyślną to na dokument przenoszone są kody JPK_V7 z karty kontrahenta oraz z formularza kategorii (za wyjątkiem kodów towarowych GTU w przypadku rejestru VAT zakupu). 3. Rejestry VAT. Kody JPK_V7. VAT_R.txt. Dodano możliwość przenoszenia kodów JPK_V7 wybranych na dokumentach (zarówno w rejestrze VAT, jak i w module Handel) za pomocą pliku VAT_R.txt. W przypadku importu z pliku VAT_R.txt do rejestru VAT zakupu importowane są procedury i typy dokumentów dotyczące zakupu oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza. Nie są natomiast importowane kody towarowe GTU. W przypadku importu z pliku VAT_R.txt do rejestru VAT sprzedaży importowane są procedury i typy dokumentów dotyczące sprzedaży oraz dowolne kody towarowe. 4. Rejestry VAT sprzedaży. Przenoszenie zafiskalizowanych Faktur Sprzedaży. W momencie przenoszenia do rejestru VAT zafiskalizowanej Faktury Sprzedaży z datą sprzedaży od 1 października 2020 r., przenoszona jest Faktura z typem dokumentu FP oraz automatycznie tworzony jest dodatkowy dokument techniczny z typem dokumentu RO. Dokument dodawany jest z tym samym kontrahentem, numerem dokumentu, w tej samem kwocie co Faktura Sprzedaży, z opisem Zapis techniczny do rozliczenia JPK_V7 oraz z zaznaczonym parametrem wewnętrzny. Dokumenty techniczne z typem dokumentu RO są uwzględniane przy liczeniu części deklaracyjnej pliku JPK_V7, w związku z czym są wyświetlane na zakładce [Do VAT/JPK_V7]. Dokumenty techniczne utworzone do zafiskalizowanych Faktur Sprzedaży nie podlegają księgowaniu. Jeżeli jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową to na dokumencie technicznym jako kolumna do księgowania ustawiana jest opcja Nie księgować. Jeżeli jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową to podczas próby księgowania dokumentu technicznego pojawia się komunikat: Nie można rozpocząć księgowania dokumentu [numer dokumentu] z dnia [data dokumentu]. Zapis jest dokumentem technicznym służącym prawidłowemu rozliczeniu JPK_V7. Po usunięciu z rejestru VAT zafiskalizowanej Faktury Sprzedaży automatycznie usuwany jest powstały do niej dokument techniczny. Podczas próby usunięcia tylko dokumentu technicznego pojawia się komunikat: Dokument techniczny został utworzony w celu prawidłowego rozliczenia JPK_V7 i jest powiązany z Fakturą sprzedaży [Numer dokumentu]. Czy na pewno chcesz usunąć zaznaczoną pozycję? Zaakceptowanie komunikatu powoduje usunięciu dokumentu technicznego. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem dokumentu technicznego.
Uwaga
Jeżeli w wersji wcześniejszej niż Comarch ERP Optima 2021 wystawiona została faktura fiskalna, ma ona kod RO  i faktura ta: 1. nie została jeszcze przeniesiona do rejestru VAT – na fakturze należy zmienić kod z RO na FP, a następnie przenieść ją do Rejestru VAT.  W Rejestrze VAT pojawi się faktura z kodem FP i dokument z kodem RO oraz opisem Zapis techniczny do rozliczenia JPK_V7 2. została przeniesiona do rejestru VAT w wersji wcześniejszej niż 2021 – są dwa rozwiązania:
 • należy usunąć fakturę z Rejestru VAT, w Handlu na liście faktur zmienić kod z RO na FP. Następnie należy przenieść ponownie fakturę do Rejestru VAT. W Rejestrze VAT pojawi się faktura z kodem FP oraz dokument z kodem RO i opisem Zapis techniczny do rozliczenia JPK_V7
 • w Rejestrze VAT na fakturze należy zmienić kod z RO na FP oraz dodać ręcznie zbiorczy zapis z kodem RO.
  3. została przeniesiona do rejestru VAT w wersji 2021 – są dwa rozwiązania:
 • w rejestrze VAT sprzedaży na fakturze należy zmienić kod z RO na FP. Zapis techniczny z kodem RO pozostaje bez zmian
 • należy usunąć fakturę z rejestru VAT (zostanie usunięta faktura wraz z zapisem technicznym). W Handlu na fakturze należy zmienić kod z RO na FP  i przenieść ją ponownie do rejestru VAT.
  Usuwanie i dodawanie kodu można wykonać dla zaznaczonych dokumentów z wykorzystaniem operacji seryjnej.
Podczas eksportu za pomocą pracy rozproszonej dokumentów z poziomu rejestrów VAT, przenoszone są również dokumenty techniczne utworzone do zafiskalizowanych Faktur Sprzedaży. Podczas importu za pomocą pracy rozproszonej dokumentów wyeksportowanych z poziomu modułu Handel, do zafiskalizowanych Faktur Sprzedaży z przypisanym kodem FP w rejestrze VAT sprzedaży tworzone są automatycznie zapisy techniczne. Dokumenty techniczne utworzone po przeniesieniu do rejestru VAT zafiskalizowanych Faktur Sprzedaży wraz z Paragonami przeniesionymi do rejestru VAT pojedynczo oraz dokumentami dodanymi do rejestru VAT sprzedaży z kodem RO, przenoszone są do pliku JPK_V7 jako jeden zbiorczy zapis na koniec miesiąca.
Uwaga
Użytkownicy ewidencjonujący zafiskalizowane Faktury Sprzedaży z pominięciem modułu Handel powinni od 1 października 2020 r. do rejestru VAT sprzedaży wprowadzać dwa dokumenty, odpowiednio z typem dokumentu FP oraz RO, jeśli nie jest on uwzględniany w ręcznym raporcie fiskalnym. Zalecamy na jednym z nich zaznaczyć parametr Dok. wewnętrzny.
5. Rejestry VAT. Zakup VAT marża. Dodano znacznik technicznyZakupVAT_Marza, możliwy do wyboru na karcie kontrahenta, kategorii, towarze, Fakturze Zakupu, dokumencie w rejestrze VAT zakupu oraz w oknie operacji seryjnych: Dodaj kody JPK_V7, Usuń kody JPK_V7. Dokument posiadający kod ZakupVAT_Marza zostanie uwzględniony w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 zgodnie z okresem rozliczenia w VAT wraz z informacjami: numer dokumentu, dane kontrahenta i jego numer NIP oraz kwota brutto prezentowana w tagu ZakupVAT_Marza. W momencie naliczenia pliku JPK_V7M/JPK_V7K nie jest już tworzony automatyczny zapis techniczny z tagiem ZakupVAT_Marza na kwotę wynikająca z różnicy pomiędzy dokumentem pierwotnym sprzedaży w stawce NP i kodem JPK_V7 MR_T lub MR_UZ a dokumentem wewnętrznym powstałym z rozliczenia VAT Marża. Dokumenty z rejestru VAT zakupu z kodem ZakupVAT_Marza nie są uwzględniane przy liczeniu części deklaracyjnej pliku JPK_V7, w związku z czym nie są wyświetlane na zakładce [Do VAT/JPK_V7] ani na wydruku Klasyfikacja zakupów/ Wg pól na JPK_V7(21). Dokumenty z rejestru VAT zakupu z kodem ZakupVAT_Marza nie są uwzględniane na formularzu VAT-ZD. Podczas próby dodania na dokumencie uwzględnionym na zawiadomieniu VAT-ZD znacznika technicznego ZakupVAT_Marza pojawia się komunikat: Wybierasz kod transakcji dotyczący nabycia towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną VAT marża a dokument został uwzględniony w uldze na złe długi (VAT-ZD). Czy jesteś pewien, że chcesz dodać taki kod? Zaakceptowanie komunikatu powoduje dodanie kodu. Wybór opcji Nie skutkuje brakiem tego kodu na dokumencie. 6. Księgowość kontowa. Wzorcowe schematy księgowe. Umożliwiono dodanie wzorcowych schematów księgowych, za pomocą których użytkownik ma możliwość księgowania podstawowych, uniwersalnych operacji gospodarczych, jakie mają miejsce w przedsiębiorstwie. W oknie Kreatora konfiguracji parametrów firmy pojawiającego się podczas pierwszego logowania do nowej firmy, w oknie Dla jakiej działalności mamy utworzyć plan kont? dodano domyślnie zaznaczony parametr Utwórz wzorcowe schematy księgowe. Schematy tworzone są niezależnie od wybranego typu działalności oraz zespołu kont (4, 5). Utworzenie wzorcowych schematów księgowych jest również możliwe z poziomu Księgowość/ Inne/ Schematy księgowań, po naciśnięciu przycisku  Dodaj wzorcowe schematy księgowe. Naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie okna zawierającego parametr Gdy dodawany schemat już istnieje w bazie docelowej wraz z możliwością wyboru opcji:
 • Pomiń – wybór opcji powoduje, że jeżeli w firmie istnieje już schemat o takim samym symbolu, to wzorcowy schemat nie zostanie dodany,
 • Dopisz opcja umożliwia utworzenie wzorcowych schematów pomimo istnienia w firmie schematu o tym samym symbolu. Wzorcowy schemat dodawany jest w takim przypadku z symbolem zawierającym numer po nazwie (przykładowo: ZAKUP-PŁATNOŚCI_1).
  Wzorcowe schematy księgowe tworzone są dla następujących typów dokumentów:
 • Amortyzacja środków trwałych,
 • Deklaracje/JPK,
 • Dokumenty kompensat,
 • Ewidencja kosztów,
 • Ewidencja przychodów,
 • Faktury sprzedaży,
 • Faktury zakupu,
 • Likwidacja środków trwałych,
 • Lista płac
 • Paragony,
 • Raporty kasa/bank,
 • Rejestr sprzedaży VAT,
 • Rejestr zakupów VAT,
 • Rozliczenia,
 • Różnice kursowe,
 • Różnice kursowe MW,
 • Ulepszenie środków trwałych,
 • Wydania zewnętrzne.
  Na formularzu wzorcowego schematu księgowego zaznaczony jest parametr Księgowanie przez bufor oraz Pobierz datę księgowania z Konfiguracji. Utworzenie wzorcowych schematów księgowych powoduje dodanie (o ile nie zostały wcześniej dodane) w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Dzienniki dzienników o symbolach: SPRZEDAŻ, ZAKUP, INNE, BANK, KASA, PK. Utworzenie wzorcowych schematów księgowych powoduje dodanie (o ile nie zostały wcześniej dodane) w Ogóle/ Kategorie kategorii o symbolach: AMORTYZACJA, KUP, NKUP, KOSZTY INNE, KOSZTY 75%, ZALICZKI. W przypadku utworzenia wzorcowych schematów księgowych po zaznaczeniu w oknie Kreatora konfiguracji parametrów firmy parametru Utwórz wzorcowe schematy księgowe, dodawane są (o ile nie zostały wcześniej dodane) w Konfiguracji Firmy/ Środki trwałe/ Grupy środków trwałych oraz Grupy wartości niematerialnych i prawnych grupy o symbolach:
 • W przypadku środków trwałych: BUDYNKI I LOKALE, ŚRODKI TRANSPORTU, URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY,
 • w przypadku WNiP: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.
  Na formularzu grupy ŚT/ WNiP dodano pola Konto – segment Wn oraz Konto – segment Ma. Utworzenie wzorcowych schematów po zaznaczeniu w oknie Kreatora konfiguracji parametrów firmy parametru Utwórz wzorcowe schematy księgowe powoduje dopisanie domyślnych kont księgowych na formularzach wyżej wymienionych grup. W schematach księgowych służących do księgowania dokumentów środków trwałych w polu Konto dodano nowe makra:
 • @KontoWnGrupy – odwołuje się do konta uzupełnionego na formularzu grupy w polu Konto – segment Wn,
 • @KontoMaGrupy – odwołuje się do konta uzupełnionego na formularzu grupy w polu Konto – segment Ma.
  W polu Warunek (w pozycji schematu księgowego) dodano makro @RoznaBilansowaKosztowa, pozwalające na uzależnienie księgowania od tego, czy na karcie ŚT/ WNiP zaznaczono parametr Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa. 7. Księgowość kontowa. Rozrachunki. Struktura wiekowa. Z poziomu zakładki [Nierozrachowane] dodano wydruk Struktura wiekowa/ Wzór standard. Przed wykonaniem wydruku pojawia się okno, w którym użytkownik ma możliwość wskazania zakresu kont, daty wykonania analizy, stron konta oraz przedziałów czasowych. Domyślnie zaznaczony jest parametr Uwzględniać zapisy w buforze.

Ustalenie wartości parametrów wydruku Struktura wiekowa

W przypadku modułu Księga Handlowa Plus istnieje możliwość wybrania waluty. Jeżeli na liście rozrachunków wskazano Konto/ Konto rozrachowujące to przenoszone są one do pola Od konta/ Do konta. Istnieje możliwość wskazania maksymalnie 5 przedziałów. Jeżeli użytkownik chce zmniejszyć liczbę przedziałów to powinien określić liczbę dni w przedziale jako: 0 (taki przedział nie jest brany pod uwagę w analizie). 8. Rejestry VAT. Dokumenty wewnętrzne. Wprowadzono możliwość seryjnego tworzenia pojedynczych dokumentów wewnętrznych do zaznaczonych faktur. Na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu na przycisku  dodano opcję seryjne generowanie dokumentów wewnętrznych sprzedaży. Po jej wybraniu pojawia się okno:

Okno generowania dokumentu wewnętrznego sprzedaży

W polu Data wystawienia wg domyślnie zaznaczona jest opcja Dokumentu źródłowego. Na formularz dokumentu wewnętrznego sprzedaży do pola Data sprzedaży przenoszona jest data zakupu z dokumentu źródłowego. Na formularz dokumentu wewnętrznego zakupu daty przenoszone są z dokumentu źródłowego. Użytkownik ma możliwość zmiany daty wystawienia po wybraniu opcji Dnia i wskazaniu konkretnej daty (domyślnie podpowiada się data bieżąca). Wybrana data jest ustawiana również w polu Data wpływu na dokumencie wewnętrznym zakupu. Data zakupu pobierana jest z dokumentu źródłowego. Data obowiązku podatkowego i data prawa do odliczenia wyliczane są automatycznie. W polu Stawka VAT na dokumentach wewnętrznych domyślnie wskazana jest stawka 23.00%. Po zmianie stawki, jest ona zapamiętywana podczas kolejnego seryjnego tworzenia dokumentów wewnętrznych. W nowych bazach w polu Rejestr sprzedaży/ Rejestr zakupu domyślnie podpowiada się pierwszy rejestr z listy. W przypadku jego zmiany podczas kolejnego tworzenia dokumentów wewnętrznych ustawiany jest nowo wybrany rejestr. W bazach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu widnieje rejestr wybrany podczas poprzedniego tworzenia dokumentów wewnętrznych. Na liście dokumentów w rejestrze VAT sprzedaży na przycisku  dodano opcję seryjne generowanie dokumentów wewnętrznych zakupu. Po jej wybraniu pojawia się okno:

Okno generowania dokumentu wewnętrznego zakupu’

W polu Data wystawienia wg domyślnie zaznaczona jest opcja Dokumentu wewnętrznego sprzedaży. Na formularz dokumentu wewnętrznego zakupu do pola Data wystawienia, Data wpływu przenoszona jest data wystawienia z dokumentu wewnętrznego sprzedaży, a do pola Data zakupu przenoszona jest data sprzedaży. Użytkownik ma możliwość zmiany daty wystawienia po wybraniu opcji Dnia i wskazaniu konkretnej daty (domyślnie podpowiada się data bieżąca). Wybrana data jest ustawiana również w polu Data wpływu. Data zakupu pobierana jest z dokumentu wewnętrznego sprzedaży. Data obowiązku podatkowego i data prawa do odliczenia wyliczane są automatycznie. W nowych bazach w polu Rejestr zakupu domyślnie podpowiada się pierwszy rejestr z listy. W przypadku jego zmiany podczas kolejnego tworzenia dokumentów wewnętrznych ustawiany jest nowo wybrany rejestr. W bazach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu widnieje rejestr wybrany podczas poprzedniego tworzenia dokumentów wewnętrznych. Numery dokumentów wewnętrznych pobierane są z dokumentów źródłowych. Dokument wewnętrzy nie zostanie utworzony jeżeli:
 • na dokumencie w rejestrze VAT zakupu zaznaczono parametr wewnętrzny,
 • w rejestrze VAT sprzedaży wskazno fakturę zwykłą (nie wewnętrzną),
 • w rejestrze VAT zaznaczono fakturę, do której utworzono już wcześniej dokument wewnętrzny,
 • w rejestrze VAT wybrano dokument przeniesiony z modułu Handel lub zaimportowany za pomocą pracy rozproszonej, a w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry opcja Generowanie dokumentów wewnętrznych w Rejestrach VAT jest odznaczona,
 • w rejestrze VAT sprzedaży zaznaczono dokument będący rozliczeniem marży.
Istnieje możliwość seryjnego tworzenia pojedynczych dokumentów wewnętrznych do dokumentów zaksięgowanych. 9. Rejestry VAT. Operacje seryjne. Na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży w menu kontekstowym oraz na przycisku :
 • dodano nową operację seryjną Zmień warunki płatności, uwzględniającą dotychczasową operację seryjną Zmień parametr MPP,
 • w grupie JPK dodano nową operację seryjną Aktualizuj kody JPK_V7 z kategorii,
 • wyodrębniono nową grupę Podmiot do której przeniesiono dotychczasowe operacje seryjne: Zmień status podmiotu, Zweryfikuj status VAT, Zweryfikuj status VIES, Zweryfikuj numery rachunków i dodano nowe operacje seryjne: Zmień podmiot / płatnika, Aktualizuj dane podmiotu,
 • rozbudowano operację seryjną Zmień kategorię o możliwość aktualizacji stawki VAT.
  Zmień warunki płatności Funkcja Zmień warunki płatności umożliwia seryjną zmianę terminu płatności, formy płatności, ustawienia parametru Mechanizm podzielonej płatności oraz statusu płatności na Nie podlega na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach.

Parametry seryjnej zmiany warunków płatności na dokumencie w rejestrze VAT

Po zaznaczeniu parametru Zmień formę płatności istnieje możliwość wyboru formy płatności jaka ma zostać ustawiona na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach. Domyślnie ustawiana jest opcja przelew. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT to po wyborze formy płatności o typie gotówka w rejestrze kasowym tworzony jest zapis kasowy rozliczający płatność do dokumentu. Zapis jest tworzony jeżeli raport kasowy za ten okres nie został zamknięty. Jeżeli za ten okres raport nie został jeszcze utworzony to podczas seryjnej zmiany warunków płatności pojawia się komunikat: Brak otwartego raportu, do którego można dodać zapis. Czy otworzyć nowy raport? Zaakceptowanie powoduje utworzenie raportu, do którego trafi zapis rozliczający dokument. Po zaznaczeniu parametru Zmień formę płatności aktywna staje się opcja Aktualizuj termin płatności, po zaznaczeniu której termin płatności pobierany jest z karty kontrahenta, a w przypadku braku jego zaznaczenia na karcie kontrahenta – termin wskazany na formularzu formy płatności w Konfiguracji. Termin płatności wyliczany jest jako data wystawienia plus ilość dni z karty kontrahenta/ formy płatności. Zaznaczenie parametru Zmień termin płatności powoduje wyszarzanie opcji Aktualizuj termin płatności i ustawienie opcji o ilość dni z wartością 0 dni. Użytkownik ma możliwość wpisania maksymalnie 999 dni. Termin płatności wyliczany jest jako data wystawienia plus ilość wskazanych dni. Po zaznaczeniu opcji na dzień istnieje możliwość wskazania konkretnej daty. Seryjna zmiana formy/ terminu płatności nie jest możliwa w przypadku:
 • dokumentu rozliczonego,
 • dokumentu, do którego utworzono dokumenty wewnętrzne,
 • dokumentu, do którego została wystawiona faktura VAT marża,
 • dokumentu posiadającego więcej niż jedną płatność (w tym dokumentu z zaznaczonym parametrem Płatność VAT w PLN),
 • dokumentu z płatnością o stanie innym niż Do realizacji,
 • dokumentu wewnętrznego,
 • dokumentu uwzględnionego w VAT-ZD lub w korekcie podatku dochodowego,
 • dokumentu wyeksportowanego jeżeli na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokumentów wyeksportowanych,
 • dokumentu zaksięgowanego lub dokumentu z uzupełnioną predekretacją (w przypadku Księgowości kontowej).
  W przypadku dokumentów przeniesionych z modułu Handel zmiana formy/ terminu płatności dokonywana jest tylko na formularzu dokumentu w rejestrze VAT, nie wpływa natomiast na płatność w Preliminarzu płatności. Po zaznaczeniu parametru Zmień ustawienie parametru automatycznie zaznaczany jest również parametr MPP – podzielona płatność. Jeżeli opcja MPP – podzielona płatność zostanie odznaczona to nastąpi odznaczenie tego parametru na wskazanych dokumentach, pod warunkiem, że stan płatności związanej z dokumentem jest różny od Wysłano oraz Zrealizowano. Nie ma możliwości seryjnej zmiany parametru MPP – podzielona płatność na dokumentach, na których wybrano podmiot o typie: bank, pracownik, wspólnik lub kontrahent o statusie osoba fizyczna. Zmiana nie jest również możliwa na dokumentach wewnętrznych oraz na fakturach przeniesionych z modułu Handel. Po zaznaczeniu parametru Ustaw status płatności na Nie podlega płatności w Preliminarzu płatności otrzymują status Nie podlega.
Uwaga
Funkcja Zmień status płatności na Nie podlega dedykowana jest w szczególności użytkownikom, którzy od 1 października 2020 r. ręcznie wprowadzają do rejestru VAT raporty fiskalne z typem dokumentu RO i dodatkowo Faktury do Paragonów z typem dokumentu FP, aby w Preliminarzu płatności nie dublowały się płatności. Dodatkowo w przypadku modułu Księga Podatkowa dla takich Faktur należy skorzystać z operacji seryjnej Ustaw kolumnę KPIR, wskazując opcję Nie księgować.
Seryjna zmiana statusu na Nie podlega nie jest możliwa w przypadku:
 • dokumentu rozliczonego całkowicie lub częściowo,
 • dokumentu uwzględnionego w VAT-ZD lub w korekcie podatku dochodowego,
 • dokumentu wyeksportowanego jeżeli na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokumentów wyeksportowanych,
 • dokumentu przeniesionego z modułu Handel.
  Zmień podmiot / płatnika Funkcja Zmień podmiot / płatnika umożliwia seryjną zmianę podmiotu/ płatnika na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach.

Parametry seryjnego ustawienia podmiotu / płatnika

Po zaznaczeniu parametru Zmień podmiot automatycznie zaznaczana jest opcja Zmień płatnika oraz w przypadku rejestru VAT zakupu – Zaktualizuj nr rachunku bankowego. Wybór podmiotu powoduje wskazanie w oknie operacji seryjnych tego samego płatnika. Zmiana płatnika w oknie operacji seryjnych nie powoduje aktualizacji podmiotu. Podczas seryjnej zmiany podmiotu następuje aktualizacja ustawienia parametru MPP – podzielona płatność na dokumencie. Zmiana podmiotu na dokumencie powoduje usunięcie kodów JPK_V7 przypisanych do kontrahenta wybranego pierwotnie i przeniesienie kodów JPK_V7 z karty nowo wybranego kontrahenta (za wyjątkiem kodów towarowych GTU w rejestrze VAT zakupu). Zaznaczenie parametru Zaktualizuj nr rachunku bankowego powoduje aktualizację numeru rachunku bankowego na dokumencie w rejestrze VAT zakupu oraz na płatności w Preliminarzu płatności. Zmiana płatnika na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży powoduje aktualizację numeru rachunku bankowego na płatności w Preliminarzu płatności. Seryjna zmiana podmiotu nie jest możliwa w przypadku:
 • dokumentu, do którego utworzono dokumenty wewnętrzne,
 • dokumentu, do którego została wystawiona faktura VAT marża,
 • dokumentu uwzględnionego w VAT-ZD lub w korekcie podatku dochodowego,
 • dokumentu z płatnością o stanie Wysłane lub Zrealizowane – jeżeli zmiana podmiotu powoduje zmianę ustawienia parametru MPP – podzielona płatność,
 • dokumentu wyeksportowanego jeżeli na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokumentów wyeksportowanych,
 • dokumentu zaksięgowanego lub dokumentu z uzupełnioną predekretacją (w przypadku Księgowości kontowej),
 • jeżeli na formularzu operatora dodano blokadę Formularz rejestru VAT (opcja Zmiana).
  Seryjna zmiana płatnika nie jest możliwa w przypadku:
 • dokumentu rozliczonego całkowicie lub częściowo,
 • dokumentu z płatnością o stanie Wysłane lub Zrealizowane,
 • dokumentu, do którego utworzono dokumenty wewnętrzne,
 • dokumentu, do którego została wystawiona faktura VAT marża,
 • dokumentu wyeksportowanego jeżeli na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokumentów wyeksportowanych,
 • dokumentu zaksięgowanego lub dokumentu z uzupełnioną predekretacją (w przypadku Księgowości kontowej),
 • jeżeli na formularzu operatora dodano blokadę Formularz rejestru VAT (opcja Zmiana).
  W przypadku dokumentów przeniesionych z modułu Handel zmiana płatnika dokonywana jest tylko na formularzu dokumentu w rejestrze VAT, nie wpływa natomiast na płatność w Preliminarzu płatności. Aktualizuj dane podmiotu Funkcja Aktualizuj dane podmiotu umożliwia seryjną zmianę nazwy, danych adresowych oraz numeru NIP/PESEL na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach.

Parametry seryjnej aktualizacji danych podmiotu

W oknie parametrów seryjnej aktualizacji danych podmiotu domyślnie zaznaczony jest parametr Aktualizuj nazwę i dane adresowe. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji Aktualizuj numer identyfikacyjny NIP/PESEL. Seryjna aktualizacja danych podmiotu powoduje przeniesienie na dokument danych uzupełnionych aktualnie na karcie kontrahenta wybranego na dokumencie. Seryjna aktualizacja danych podmiotu możliwa jest dla każdego dokumentu, w tym zaksięgowanego, z uzupełnioną predekretacją (w przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową), dokumentu, do którego wygenerowano dokumenty wewnętrzne, dokumentu wyeksportowanego jeżeli na formularzu operatora zaznaczono parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych). Wyjątkiem jest zmiana NIP na dokumencie z płatnością o stanie Wysłane lub Zrealizowane przy zaznaczonym parametrze MPP- podzielona płatność. Seryjna aktualizacja nie jest również możliwa jeżeli na formularzu operatora dodano blokadę Formularz rejestru VAT (opcja Zmiana). W przypadku dokumentów pierwotnych do których utworzone zostały dokumenty wewnętrzne (np. transakcja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub rozliczenie VAT marża), zmiana danych powoduje aktualizację danych podmiotu na dokumentach wewnętrznych. Automatyczna zmiana danych nie jest wykonywana dla zbiorczego dokumentu wewnętrznego lub jeśli zmiana danych następuje z poziomu dokumentu wewnętrznego (np. transakcja WNT i zmieniany jest numer NIP lub adres na dokumencie wewnętrznym sprzedaży). Aktualizuj kody JPK_V7 z kategorii Funkcja Aktualizuj kody JPK_V7 z kategorii umożliwia przeniesienie kodów JPK_V7 z formularza kategorii wybranej na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach. Przenoszone są kody JPK_V7 uzupełnione na formularzu kategorii wybranej w nagłówku dokumentu oraz w pozycjach dokumentu (w kolumnie Kategoria oraz Kategoria 2). W przypadku rejestru VAT zakup dodawane są procedury i typ dokumentu dotyczące zakupu oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza. W przypadku rejestru VAT sprzedaży dodawane są procedury i typ dokumentu dotyczące sprzedaży oraz kody towarowe. Jeżeli na dokumencie wybrana jest kategoria na formularzu której uzupełniono kod dotyczący typu dokumentu, a na dokumencie w sekcji Kody JPK_V7 dodano wcześniej kod dotyczący typu dokumentu to po wykonaniu seryjnej aktualizacji kodów JPK_V7 wybrany wcześniej na dokumencie typ dokumentu jest usuwany i przenoszony jest typ dokumentu z kategorii. Funkcja Aktualizuj kody JPK_V7 z kategorii jest dedykowana dla dokumentów zaimportowanych za pomocą pracy rozproszonej lub z pliku VAT_R.txt. Kod IMP przenoszony jest z formularza kategorii jeżeli na dokumencie wybrano rodzaj transakcji Import oraz dodano przynajmniej jedną pozycję z rodzajem Towary. Zmień kategorię Operacja seryjna Zmień kategorię została rozbudowana o możliwość aktualizacji stawki VAT na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach.

Parametry seryjnej zmiany kategorii

Po zaznaczeniu parametru Zmień kategorię pozycji użytkownik ma możliwość zaznaczenia domyślnie odznaczonej opcji Aktualizuj stawkę VAT (w przypadku rejestru VAT zakupu) lub Aktualizuj stawkę VAT i Uwz. w proporcji (w przypadku rejestru VAT sprzedaży). Zaznaczenie opcji i naciśnięcie przycisku  powoduje zmianę kategorii i zmianę stawki VAT w przypadku, gdy stawka na kategorii jest inna niż stawka na dokumencie. Zmiana stawki nie powoduje przeliczenia kwot na dokumencie. Może to być w szczególności przydatne dla dokumentów zaimportowanych, np. z pliku JPK_V7, gdzie nie ma stawek VAT dla zakupu. W sytuacji gdy na kategorii nie uzupełniono stawki VAT to na dokumencie zmieniana jest tylko kategoria, bez zmiany stawki VAT. W przypadku gdy zostanie wybrana ta sama kategoria, ale stawka na kategorii jest różna od stawki na dokumencie to na dokument przenoszona jest stawka uzupełniona na kategorii. W przypadku rejestru VAT sprzedaży aktualizacja stawki VAT powoduje aktualizację wartości w kolumnie Uwz. w proporcji:
 • Tylko w mianowniku – w przypadku zmiany stawki na ZW,
 • Nie uwzględniać – w przypadku zmiany stawki na NP,
 • Uwzględniać – w przypadku zmiany na stawki opodatkowane.
  10. Rejestry VAT. Zmiana kategorii pozycji przy zmianie kategorii nagłówka. Podczas edycji formularza dokumentu w rejestrze VAT, po zmianie kategorii w nagłówku dokumentu pojawia komunikat: Czy chcesz ustawić tą samą kategorię na pozycji dokumentu? Jeśli wybierzesz 'Tak’ zaktualizowane zostaną również: opis, rodzaj, odliczenia (w przypadku rejestru VAT zakupu), kolumna do księgowania (w przypadku Księgi podatkowej lub Ewidencji ryczałtowej) i kody JPK_V7. Zaakceptowanie komunikatu powoduje zmianę kategorii w każdej pozycji dokumentu oraz aktualizację: opisu, rodzaju, odliczeń (dla rejestru VAT zakupu) oraz w przypadku Księgi podatkowej/ Ewidencji ryczałtowej – kolumny do księgowania w KPiR/ ryczałcie. Wybór opcji Nie powoduje zmianę kategorii tylko w nagłówku dokumentu. Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że przy kolejnej zmianie kategorii w nagłówku dokumentu komunikat nie pojawi się ponownie dla danego operatora. 11. Ewidencja dodatkowa. Operacje seryjne. Na liście dokumentów w ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów w menu kontekstowym oraz na przycisku dodano nową operację seryjną Zmień warunki płatności. Funkcja umożliwia seryjną zmianę formy płatności oraz terminu płatności na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach.

Parametry seryjnej zmiany warunków płatności na dokumencie w ewidencji dodatkowej

Po zaznaczeniu parametru Zmień formę płatności istnieje możliwość wyboru formy płatności jaka ma zostać ustawiona na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach. Domyślnie ustawiana jest opcja przelew. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT to po wyborze formy płatności o typie gotówka w rejestrze kasowym tworzony jest zapis kasowy rozliczający płatność do dokumentu. Zapis jest tworzony jeżeli raport kasowy za ten okres nie został zamknięty. Jeżeli za ten okres raport nie został jeszcze utworzony to podczas seryjnej zmiany warunków płatności pojawia się komunikat: Brak otwartego raportu, do którego można dodać zapis. Czy otworzyć nowy raport? Zaakceptowanie powoduje utworzenie raportu, do którego trafi zapis rozliczający dokument. Po zaznaczeniu parametru Zmień formę płatności aktywna staje się opcja Aktualizuj termin płatności, po zaznaczeniu której termin płatności pobierany jest z karty kontrahenta, a w przypadku braku jego zaznaczenia na karcie kontrahenta – termin wskazany na formularzu formy płatności w Konfiguracji. Termin płatności wyliczany jest jako data wystawienia plus ilość dni z karty kontrahenta/ formy płatności. Zaznaczenie parametru Zmień termin płatności powoduje wyszarzanie opcji Aktualizuj termin płatności i ustawienie opcji o ilość dni z wartością 0 dni. Użytkownik ma możliwość wpisania maksymalnie 999 dni. Termin płatności wyliczany jest jako data wystawienia plus ilość wskazanych dni. Po zaznaczeniu opcji na dzień istnieje możliwość wskazania konkretnej daty. Seryjna zmiana formy/ terminu płatności nie jest możliwa w przypadku:
 • dokumentu bez zaznaczonego parametru Generowanie płatności,
 • dokumentu rozliczonego,
 • dokumentu posiadającego więcej niż jedną płatność,
 • dokumentu z płatnością o stanie innym niż Do realizacji,
 • dokumentu z płatnością o statusie Nie podlega,
 • dokumentu uwzględnionego w korekcie podatku dochodowego,
 • dokumentu wyeksportowanego jeżeli na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokumentów wyeksportowanych,
 • dokumentu zaksięgowanego lub dokumentu z uzupełnioną predekretacją (w przypadku Księgowości kontowej),
 • Jeżeli na formularzu operatora dodano blokadę Parametry seryjnej zmiany warunków płatności.
  12. Rejestry VAT. Kontrola duplikacji. Rozbudowano mechanizm kontroli duplikacji dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży o możliwość wyłączenia z kontroli dokumentów wewnętrznych. W związku z tym w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dla parametru Kontrola duplikacji zapisów w rejestrze VAT, ewid. dodatkowej i na fakturach zakupu dodano domyślnie zaznaczoną opcję dok. wewnętrzne w rej. VAT. Po odznaczeniu tej opcji, podczas kontroli duplikacji dokumentów w rejestrze VAT, nie są brane pod uwagę dokumenty na formularzu których zaznaczono parametr Dok. wewnętrzny. Możliwość wyłączenia dokumentów wewnętrznych z kontroli duplikacji jest również dostępna na liście dokumentów w rejestrze VAT. Po naciśnięciu w pasku głównym w programie przycisku  użytkownik ma możliwość odznaczenia domyślnie zaznaczonej opcji opcję Uwzgl. dok. wewnętrzne. 13. Rejestry VAT. Dodano możliwość przenoszenia Faktur Sprzedaży wystawionych za usługi księgowe w firmie Biura rachunkowego bezpośrednio do rejestru VAT zakupu w firmie Klienta. Funkcja jest dostępna dla Biur Rachunkowych pobierających moduł Faktury lub Handel lub Handel Plus. Faktury mogą być przenoszone automatycznie po zaznaczeniu parametru w Konfiguracji lub po wskazaniu przez użytkownika odpowiedniej opcji na liście Faktur Sprzedaży. Baza danych kontrahenta (moduł Biuro Rachunkowe) Aby skorzystać z nowej funkcji, Biuro Rachunkowe w Konfiguracji Programu/ Biuro Rachunkowe/ Parametry musi mieć wskazaną Bazę firmową Biura rachunkowego. W firmie Biura Rachunkowego na kartach kontrahentów na zakładce [Księgowe] jest wtedy widoczne pole Baza danych kontrahenta (moduł Biuro Rachunkowe), gdzie należy wskazać firmy poszczególnych Klientów. Podczas aktualizacji firmy Biura Rachunkowego do wersji 2021.0.1 następuje wskazanie na kartach kontrahentów firm poszczególnych Klientów na podstawie numeru NIP (NIP z karty kontrahenta w firmie Biura Rachunkowego jest porównywany z numerem NIP z Pieczątki firmy Klienta). W przypadku kontrahentów scalonych podpinany jest kontrahent główny. Firma nie zostanie wskazana jeżeli w firmie Biura Rachunkowego istnieje więcej niż jedna aktywna karta Klienta lub istnieje więcej niż jedna firma (baza) dla danego numeru NIP Klienta. Jeżeli w Konfiguracji Programu/ Biuro Rachunkowe/ Parametry wskazano Bazę firmową Biura rachunkowego, w oknie kreatora konfiguracji parametrów firmy pojawiającego się podczas pierwszego logowania do nowej firmy dodanej przez Biuro Rachunkowe, w oknie Uzupełnij podstawowe dane Twojej firmy dodano domyślnie zaznaczony parametr Dodaj kontrahenta lub powiąż z już istniejącym w bazie firmowej Biura Rachunkowego. Spowoduje on utworzenie w firmie Biura Rachunkowego karty kontrahenta z danymi uzupełnionymi w kreatorze z kodem będącym numerem NIP oraz ze wskazaną firmą Klienta. Przy zakładaniu karty Klienta jego status określany jest na podstawie kodu kraju uzupełnionego w kreatorze:
 • kod PL lub braku kodu – ustawiany jest status Krajowy,
 • kod UE – ustawiany jest status Wewnątrzunijny,
 • kod spoza UE – ustawiany jest status Pozaunijny.
  Jeżeli w firmie Biura karta kontrahenta z takim numerem NIP została dodana wcześniej to na tej karcie w polu Baza danych kontrahenta (moduł Biuro Rachunkowe) zostanie wskazana nowo utworzona firma kontrahenta. W przypadku gdy kontrahenci o tym samym numerze NIP zostali scaleni w firmie Biura Rachunkowego, w momencie tworzenia firmy Klienta dla tego numeru NIP, firma podpina się na kontrahenta głównego. W nowo utworzonej firmie Klienta zostanie z kolei dodana karta kontrahenta z danymi Biura Rachunkowego pobranymi z pieczątki firmy Biura Rachunkowego z oznaczeniem podmiot gospodarczy. Dzięki temu Biuro Rachunkowe nie musi zakładać w firmie Klienta swojej karty kontrahenta. Przy zakładaniu karty Biura Rachunkowego następuje sprawdzenie statusu VAT. Zmiana w Konfiguracji W związku z nową funkcjonalnością w Konfiguracji Programu/ Biuro Rachunkowe/ Parametry dodano parametry:
 • Przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta – w polu tym istnieje możliwość wpisania symbolu rejestru VAT zakupu, do którego w firmie Klienta przeniesione zostaną faktury wystawione za usługi księgowe. Domyślnie widnieje symbol ZAKUP. Jeżeli użytkownik pozostawi to pole puste to faktury przeniesione zostaną w firmie Klienta do rejestru o symbolu ZAKUP.
 • Automatyczne przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta – parametr domyślnie odznaczony. Zaznaczenie parametru powoduje automatyczne przenoszenie faktur po ich zatwierdzeniu do rejestru VAT zakupu w firmie Klienta o symbolu wpisanym w polu Przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta. Jeżeli w firmie Klienta rejestr o takim symbolu nie istnieje, jest on automatycznie dodawany.
Zmiana na liście Faktur Sprzedaży w firmie Biura Rachunkowego W firmie Biura Rachunkowego w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy na liście Faktur Sprzedaży dodano opcję Przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta. Jeżeli w Konfiguracji Programu/ Biuro Rachunkowe/ Parametry nie zaznaczono parametru Automatyczne przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta to po jej wyborze pojawia się komunikat: Czy chcesz aby kolejne faktury za usługi biura w momencie ich zatwierdzenia były automatycznie przenoszone do rejestrów VAT Klienta? Zaakceptowanie komunikatu powoduje zaznaczenie w Konfiguracji parametru Automatyczne przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta. Kolejne faktury będą już przenoszone automatycznie do firmy Klienta. Wybór opcji Nie skutkuje koniecznością ręcznego przenoszenia faktur. Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że przy kolejnym wyborze tej opcji na liście Faktur Sprzedaży lub podczas zatwierdzania faktury komunikat nie pojawi się ponownie dla danego operatora. Jeżeli w Konfiguracji Programu/ Biuro Rachunkowe/ Parametry nie zaznaczono parametru Automatyczne przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta to po wyborze na liście Faktur Sprzedaży w menu kontekstowym opcji Zatwierdź dokumenty lub po odznaczeniu na Fakturze Sprzedaży parametru Bufor pojawia się komunikat: Czy chcesz aby faktury za usługi księgowe przenosiły się automatycznie do rejestrów VAT Klientów? Zaakceptowanie komunikatu powoduje zaznaczenie w Konfiguracji parametru Automatyczne przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta. Kolejne faktury będą już przenoszone automatycznie do firmy Klienta. Wybór opcji Nie skutkuje koniecznością ręcznego przenoszenia faktur. Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że przy kolejnym zatwierdzaniu faktury lub wyborze na liście Faktur Sprzedaży opcji Przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta komunikat nie pojawi się ponownie dla danego operatora. Istnieje możliwość przeniesienia Faktur Sprzedaży oraz ich korekt (za wyjątkiem korekty danych). Nie są przenoszone Faktury anulowane. Faktury walutowe przenoszone są z typem kursu i notowaniem z Faktury Sprzedaży. Jeżeli w Konfiguracji Programu/ Biuro Rachunkowe/ Parametry zaznaczono parametr Automatyczne przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta to po wyborze na liście Faktur Sprzedaży w menu kontekstowym opcji Zatwierdź dokumenty lub po odznaczeniu na Fakturze Sprzedaży parametru Bufor faktury za usługi księgowe przenoszone są automatycznie do firmy Klienta do rejestru VAT zakupu. Jeżeli w firmie Biura Rachunkowego na karcie kontrahenta na zakładce [Księgowe] nie wskazano firmy Klienta to podczas próby przeniesienia faktury wystawionej dla takiego kontrahenta pojawia się komunikat: Błąd przenoszenia dokumentu nr [numer faktury]. Kontrahent [akronim kontrahenta] nie ma podpiętej firmy, do której mają zostać przeniesione faktury. Aby Faktury zostały przeniesione, firma Klienta musi być zaktualizowana do najnowszej wersji, aktywna oraz operator nie może mieć do niej blokady. Podczas przenoszenia Faktury następuje sprawdzenie numeru NIP kontrahenta wybranego na fakturze z numerem NIP uzupełnionym w Pieczątce firmy Klienta, do której ma zostać przeniesiona Faktura. W przypadku różnicy pojawia się komunikat: Błąd przenoszenia dokumentu nr [numer faktury]. Numer NIP w firmie klienta niezgodny z NIP-em na fakturze. Faktura nie zostanie przeniesiona do firmy Klienta, jeżeli w Konfiguracji Biura Rachunkowego wskazano rejestr, który w firmie Klienta jest nieaktywny. Faktura przeniesiona do firmy Klienta otrzymuje w firmie Biura Rachunkowego status Wyeksportowana. Próba ponownego przeniesienia takiej Faktury skutkuje komunikatem: Dokument został już wyeksportowany. Operator może anulować Fakturę przeniesioną do firmy Klienta jeżeli na jego formularzu zaznaczono parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych. Zmiana w rejestrze VAT w firmie Klienta Faktury Sprzedaży wystawione przez Biuro Rachunkowe za usługi księgowe przenoszone są do firmy Klienta wskazanej w firmie Biura Rachunkowego na karcie kontrahenta na zakładce [Księgowe] w polu Baza danych kontrahenta (moduł Biuro Rachunkowe) do rejestru VAT zakupu. W firmie Klienta na przeniesionym dokumencie automatycznie dodawany jest atrybut FAKTURA ZA USŁUGI BR z wartością Tak. Jeżeli w firmie Klienta istnieje jedna aktywna karta kontrahenta dotycząca Biura Rachunkowego (porównywany jest numer NIP z pieczątki w firmie Biura Rachunkowego z numerem NIP na karcie kontrahenta w firmie Klienta) to na przeniesionej fakturze jest on podstawiany. Jeżeli w firmie Klienta istnieje więcej niż jedna aktywna karta kontrahenta dotycząca Biura Rachunkowego lub nie ma takiej karty to na dokumencie podstawiany jest kontrahent Nieokreślony. W przypadku kontrahentów scalonych podpinany jest kontrahent główny. Jeżeli w firmie Klienta na karcie kontrahenta dotyczącej Biura Rachunkowego określono domyślną kategorię zakupu to po przeniesieniu Faktury ta kategoria pobierana jest do nagłówka i pozycji tego dokumentu wraz ustawionym na niej opisem, rodzajem, odliczeniami oraz w przypadku Księgi podatkowej kolumny do księgowania w KPiR. Jeżeli na karcie kontrahenta nie wskazano domyślnej kategorii dla zakupu to na formularzu przeniesionego dokumentu rodzaj ustawiany jest jako Usługa oraz w przypadku Księgi podatkowej kolumna do księgowania 13.Inne. Jeżeli w firmie Klienta nie ma formy płatności wybranej na Fakturze, forma płatności przenoszona jest z karty kontrahenta dotyczącej Biura Rachunkowego. W przypadku formy płatności o typie gotówka nie jest tworzony zapis kasowy rozliczający fakturę. Jeżeli w firmie Klienta na karcie kontrahenta dotyczącej Biura Rachunkowego określono domyślne kody JPK_V7 to są one przenoszone na przeniesioną Fakturę za wyjątkiem kodów towarowych GTU. Nie są natomiast przenoszone kody uzupełnione na Fakturze Sprzedaży w firmie Biura Rachunkowego. Podczas próby usunięcia przeniesionej faktury pojawia się komunikat: Faktura za usługi księgowe została wystawiona i przesłana przez Biuro rachunkowe. Czy na pewno chcesz ją usunąć? 14. Księgowość. Właściciele. Na formularzu wspólnika dodano możliwość wskazania współwłaściciela. Funkcja jest dostępna jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowość wskazano Księgę podatkową lub Księgowość kontową. Na karcie właściciela na zakładce [Nr.ident./podatki] (w przypadku modułu Płace i Kadry lub Płace i Kadry Plus) lub [Szczegółowe] (w przypadku uproszczonych wynagrodzeń) dodano pole Rozliczenie roczne z małżonkiem, gdzie użytkownik ma możliwość wskazania małżonka z listy wspólników. Jeżeli dany wspólnik zostanie wskazany w polu Rozliczenie roczne z małżonkiem to na jego karcie pole to jest niewidoczne. Właściciel z wybranym współwłaścicielem nie może zostać wskazany na karcie innego wspólnika jako współwłaściciel. Nie ma możliwości usunięcia karty wspólnika wybranego w polu Rozliczenie roczne z małżonkiem. Możliwość wspólnego rozliczenia deklaracji rocznej PIT-36 będzie dostępna po raz pierwszy na formularzu służącym do rozliczenia za rok 2020, który udostępniony zostanie w kolejnych wersjach programu. 15. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji VAT-8(11) wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, wysyłki do systemu e-Deklaracje oraz odbioru UPO. 16. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji VAT-9M(10) wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, wysyłki do systemu e-Deklaracje, odbioru UPO oraz eksportu do Pulpitu Menadżera.

Zmiany

1. Księgowość kontowa. Przyspieszono księgowanie dokumentów za pomocą schematów księgowych. 2. Rejestry VAT sprzedaży. JPK_V7. Paragony przeniesione do rejestru VAT pojedynczo, dokumenty dodane do rejestru VAT sprzedaży z kodem RO oraz dokumenty techniczne utworzone po przeniesieniu do rejestru VAT zafiskalizowanej Faktury Sprzedaży przenoszone są do pliku JPK_V7 jako jeden zbiorczy zapis na koniec miesiąca. Paragony przeniesione do rejestru VAT zbiorczo przenoszone są do pliku JPK_V7 pojedynczo. W związku z tym w pliku JPK_7 w danym miesiącu może być kilka zapisów dla raportów okresowych. 3. Rejestry VAT zakupu. Kody JPK_V7. W przypadku dokumentów w rejestrze VAT zakupu wyświetlana jest lista procedur i typów dokumentów dotyczących zakupu. Nie są natomiast dostępne kody towarowe GTU. Zmiana dotyczy formularza dokumentu oraz operacji seryjnych: Dodaj kody JPK_V7, Usuń kody JPK_V7. Kody towarowe GTU nie są również przenoszone z karty kontrahenta oraz z formularza kategorii (w tym dla dokumentów rozpoznanych za pomocą usługi Comarch OCR). 4. Rejestry VAT. Kody JPK_V7. Zablokowano możliwość wyboru na dokumencie więcej niż jednego kodu dotyczącego typu dokumentu. Podczas próby dodania na dokumencie w rejestrze VAT zakupu/ sprzedaży więcej niż jednego kodu dotyczącego typu dokumentu pojawia się komunikat: Zaznaczono zbyt wiele kodów dla typów dokumentów. Wybierz jeden kod opisujący typ dokumentu. Jeżeli na dokumencie dodano we wcześniejszej wersji programu jeden lub więcej typów dokumentu to po dodaniu kolejnego typu dokumentu wcześniejsze typy są usuwane i pozostaje tylko jeden typ dokumentu. Jeżeli w wyniku modyfikacji dokumentu dodany zostanie automatycznie typ dokumentu to dodane wcześniej typy dokumentu są również usuwane. Jeżeli podczas wykonywania operacji seryjnej Dodaj kody JPK_V7 wskazano kod dotyczący typu dokumentu to wybrany wcześniej na dokumencie typ dokumentu jest usuwany i pozostaje tylko jeden typ dokumentu. Jeżeli w bazie istnieją już dokumenty zawierające jednocześnie więcej niż jeden kod dotyczący typu dokumentu, podczas przeliczania pliku JPK_V7 pojawia się komunikat uniemożliwiający utworzenie pliku: Plik JPK_V7 nie może być naliczony. Istnieją transakcje zawierające więcej niż jeden typ dokumentu na zakładce Kody JPK_V7. Po zatwierdzeniu komunikatu pojawia się Lista dokumentów z więcej niż jednym typem dokumentu JPK_V7. Użytkownik powinien na każdym z tych dokumentów pozostawić tylko jeden kod dotyczący typu dokumentu. 5. Rejestry VAT. Kody JPK_V7. Podczas generowania z poziomu rejestru VAT zakupu dokumentów wewnętrznych dla transakcji krajowych, na dokumentach wewnętrznych nie jest dodawany typ dokumentu WEW. 6. Rejestry VAT. Kody JPK_V7. Podczas generowania z poziomu rejestru VAT sprzedaży zbiorczego dokumentu wewnętrznego zakupu dla transakcji krajowych, w przypadku uzupełnienia na przynajmniej jednym z dokumentów wewnętrznych sprzedaży typu dokumentu WEW, na dokument wewnętrzny zakupu dodawany jest typ dokumentu WEW. 7. Rejestry VAT zakupu. Kody JPK_V7. Podczas generowania z poziomu rejestru VAT zakupu dokumentów wewnętrznych dla transakcji importowych, w przypadku kontrahentów powiązanych na dokumentach wewnętrznych sprzedaży dodawany jest typ dokumentu TP, natomiast nie jest dodawany typ dokumentu IMP. 8. Rejestry VAT sprzedaży. Kody JPK_V7. Na dokumencie wewnętrznym rozliczenia marży nie jest dodawany typ dokumentu JPK_V7 – WEW. 9. Rejestry VAT sprzedaży. Dodając dokument rozliczenia marży ujemnej, wyliczana jest zerowa kwota VAT (dla każdej stawki). Taki dokument nie jest uwzględniany przy liczeniu części deklaracyjnej pliku JPK_V7, w związku z czym nie jest wyświetlany na zakładce [Do VAT/JPK_V7]. Kwota VAT jest natomiast wyliczana w przypadku dokumentu rozliczenia marży ujemnej, dodanego do korekty Faktury VAT marża ( w kwocie ujemnej). 10. Rejestry VAT sprzedaży. Kody JPK_V7. Jeżeli w nagłówku dokumentu dodanego w rejestrze VAT sprzedaży wybrano kategorię na formularzu której zaznaczono parametr Detal to na dokument automatycznie dodawany jest typ dokumentu RO. 11. Rejestry VAT sprzedaży. Kody JPK_V7. Jeżeli w Konfiguracji ustawiono metodę kasową lub na dokumencie zaznaczono parametr Metoda kasowa to po dodaniu na dokumencie kodu FP (bezpośrednio na dokumencie lub za pomocą operacji seryjnej) lub po przeniesieniu z menu Handel faktury zafiskalizowanej z kodem FP, na dokumencie data rozliczenia w VAT ustawia jest zgodnie z datą wystawienia. 12. Rejestry VAT zakupu. Kody JPK_V7. Podczas próby zapisania dokumentu w rejestrze VAT zakupu z rodzajem transakcji Import oraz rodzajem Usługi (bez pozycji z rodzajem Towary) pojawia się komunikat: Zapisujesz dokument z kodem IMP. Kod ten powinien być stosowany do importu towarów. Na dokumencie nie ma pozycji z rodzajem towar. Czy chcesz aby program usunął kod IMP? Zaakceptowanie komunikatu powoduje usunięcie z dokumentu kodu IMP. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem kodu IMP na dokumencie. Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że komunikat nie pojawi się ponownie dla danego operatora. 13. Rejestry VAT zakupu. Kody JPK_V7. Na zapisy korekcyjne dotyczące ulgi na złe długi (VAT-ZD) nie są przenoszone kody JPK_V7 uzupełnione na dokumencie pierwotnym. 14. Rejestry VAT. Kody JPK_V7. Kod IMP nadawany jest za pomocą operacji seryjnej Dodaj kody JPK_V7 jeżeli na dokumencie wybrano rodzaj transakcji Import oraz dodano przynajmniej jedną pozycję z rodzajem Towary. 15. Rejestry VAT. Kody JPK_V7. OCR. Na dokumenty w rejestrze VAT zakupu z karty kontrahenta przenoszone są procedury i typ dokumentu dotyczące zakupu oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza. Na dokumenty w rejestrze VAT sprzedaży z karty kontrahenta przenoszone są procedury i typ dokumentu dotyczące sprzedaży oraz kody towarowe. 16. Rejestry VAT. Kody JPK_V7. Na wydruku Rejestr VAT/ Wydruk pełny – wszystkie stawki, dostępnym na liście dokumentów w rejestrze VAT na zakładce [Rejestr VAT] oraz [Do VAT/JPK_V7], dodano możliwość uwzględniania kodów JPK_V7 wybranych na poszczególnych dokumentach. Kody JPK_V7 są drukowane po zaznaczeniu w oknie pojawiającym się przed wykonaniem wydruku parametru Drukuj kody JPK_V7. 17. Rejestry VAT. Filtr. Po wyborze filtrów Zapisy zakwalifikowane/ niezakwalifikowane do VAT wyświetlane są wszystkie dokumenty zakwalifikowane do JPK_V7, zarówno te wykazane w części deklaracyjnej, jak i ewidencyjnej, w tym Faktury wystawione do Paragonów (z kodem FP) oraz dokumenty zakupowe z kodem ZakupVAT_Marza. 18. Księgowość. Limity. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Limity wprowadzono kwoty limitów obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.:
 • Limit – pełna księgowość: 9 030 600 zł.
  19. Księgowość kontowa. Plan kont. Przyspieszono kopiowanie planu kont z poprzedniego okresu. 20. Księgowość kontowa. Noty odsetkowe. Podczas seryjnego generowania not odsetkowych, forma płatności i termin płatności na formularze poszczególnych not pobierane są z karty kontrahenta, a w przypadku braku zaznaczenie terminu płatności na karcie kontrahenta – termin wskazany na formularzu formy płatności w Konfiguracji. 21. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. VAT-ZD. Płatności z tym samym terminem płatności wykazywane są na formularzu VAT-ZD w oddzielnych pozycjach. 22. Rejestry VAT. Z poziomu formularza dokumentu, do którego utworzono dokument wewnętrzny oraz dokumentu, do którego została wystawiona faktura VAT marża, dodano możliwość importu danych z GUS, weryfikacji statusu VAT kontrahenta, sprawdzenia w bazie VIES oraz zmiany danych podmiotu. 23. Rejestry VAT. Z poziomu formularza zaksięgowanego dokumentu oraz dokumentu z uzupełnioną predekretacją dodano możliwość zmiany danych podmiotu (nazwa, adres, NIP) oraz możliwość importu danych z GUS. 24. Rejestry VAT. Zablokowano możliwość dodania znaków specjalnych w nazwach rejestrów VAT. 25. Rejestry VAT. Dla parametru Blokada zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7/plik JPK_V7 ukryto opcję Brak. Dla nowych operatorów dla parametru domyślnie ustawiana jest opcja Blokada. W bazach w których przed aktualizacją do wersji 2021.0.1 wskazana była opcja Brak, po aktualizacji do wersji 2021.0.1 widnieje opcja Ostrzeżenie. 26. Rejestry VAT. OCR. Podczas próby pierwszego dodania dokumentów za pomocą usługi Comarch OCR po aktualizacji programu do wersji 2020.0.1 następuje weryfikacja, czy w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dla parametru Sprawdzanie wyst. podobnych dokumentów wybrano opcję Blokuj. W przypadku opcji Brak lub Ostrzegaj pojawia się komunikat: Aktualne ustawienia firmy pozwalają dublować karty kontrahentów. Czy chcesz zmienić te ustawienia i zablokować dodawanie kontrahenta gdy podany kontrahent już istnieje? wraz z możliwością wskazania opcji:
 • Tak, w tej firmie – powoduje zaznaczenie opcji Blokuj w tej firmie,
 • We wszystkich firmach – powoduje zaznaczenie opcji Blokuj we wszystkich firmach,
 • Nie – opcja Blokuj nie jest zaznaczana, co może powodować dublowanie kart kontrahentów.
  Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że komunikat nie pojawi się ponownie dla danego operatora. 27. Rejestry VAT. OCR Na liście kontrahentów pojawiającej się podczas dodawania dokumentu za pomocą usługi Comarch OCR, w sytuacji gdy w bazie danych istnieje więcej niż jedna karta kontrahenta o takim samym numerze NIP jak na fakturze, nie są wyświetlani kontrahenci nieaktywni. 28. Rejestry VAT. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starej wersji formularza deklaracji VAT-9M(6). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e-Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza. 29. Księgowość kontowa. Po przejściu kreatora konfiguracji parametrów firmy, jeżeli użytkownik nie skorzysta z opcji kopiowania ustawień z innej bazy, dodawane są dzienniki o symbolach: RK, KOMP, PK. Na formularzu założonego okresu obrachunkowego w polu Dziennik RK domyślnie ustawiany jest dziennik o symbolu RK, a w polu Dziennik KOMP domyślnie ustawiany jest dziennik o symbolu KOMP. 30. Środki trwałe. W nowych bazach dodawane są grupy środków trwałych: BUDYNKI I LOKALE, ŚRODKI TRANSPORTU, URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY oraz grupa wartości niematerialnych i prawnych: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. Po przejściu kreatora konfiguracji parametrów firmy i wyborze rodzaju księgowości Księgowość kontowa, na formularzach grup automatycznie uzupełniane są domyślne konta księgowe z wzorcowego planu kont. 31. Środki trwałe. W przypadku dodania, modyfikacji bądź usunięcia formularza grupy ŚT/WNiP w Historii zmian uzupełniany jest Typ słownika/dokumentu wartością Grupa środków trwałych/ Grupa WNiP.

Poprawiono

1. Księgowość. Ulga na złe długi w podatku dochodowym. Poprawiono kwalifikowanie faktur walutowych z oznaczeniem Płatność VAT w PLN w uldze na złe długi w podatku dochodowym. Faktury Sprzedaży oraz Faktury Zakupu z odliczeniami Tak lub Warunkowo wykazywane są tylko w płatności odpowiadającej kwocie netto. 2. Księgowość kontowa. Podczas księgowania dużej ilości dokumentów program zawieszał się po anulowaniu przez użytkownika procesu księgowania. Działanie poprawiono. 3. Księgowość kontowa. Dzienniki. Usunięto komunikat: Element nie spełnia warunków filtra! Nie będzie widoczny na bieżącej liście, pojawiający się po dokonaniu modyfikacji zapisu księgowego z poziomu zakładki [Konto], w przypadku, gdy zapis nadal pozostaje na liście. 4. Księgowość kontowa. Rozrachunki. Zablokowano możliwość rozrachowania dekretów w przypadku zalogowania się do programu w trybie tylko do odczytu. 5. Księga Podatkowa. Poprawiono wyświetlanie pozycji na wydruku Wydruk jednostronny narastająco. 6. Rejestry VAT zakupu. Podczas dodawania dokumentu z formą płatności przelew na formularzu dokumentu nie było widoczne pole Nr rach. bankowego. Działanie poprawiono. 7. Rejestry VAT. Deklaracje VAT-7. Poprawiono wyświetlanie wartości w kolumnie Kwota na liście deklaracji VAT-7/JPK_V7, gdy na formularzu jest widoczna kwota do zwrotu na rachunek bankowy. 8. Rejestry VAT. Deklaracje VAT-7. W przypadku gdy w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr Ustawiaj stan wszystkich płatności na „Nie podlega” i wykonano korektę deklaracji VAT-7 to w tym miesiącu/ kwartale na liście deklaracji VAT-7/JPK_V7 wartości w kolumnie Kwota się zerowały. Działanie poprawiono. 9. Rejestry VAT. Deklaracje VAT-7. W przypadku gdy na formularzu Urzędu Skarbowego zaznaczono parametr Nie rozliczaj płatności i wykonano korektę deklaracji VAT-7 to w specyficznych przypadkach płatność do korekty tworzona była na całą kwotę z korekty. Działanie poprawiono. Użytkownik powinien zweryfikować płatności wygenerowane do korekt deklaracji VAT-7. Jeżeli pomiędzy płatnością a korektą deklaracji VAT-7 występuje różnica to należy odblokować i ponownie zablokować korektę deklaracji VAT-7. 10. Rejestry VAT. Deklaracje VAT-UE. Usunięto kod kraju GR dla Grecji. 11. Rejestry VAT. Deklaracje VAT-UE. Poprawiono wydruk deklaracji VAT-UE dla pozycji o zerowych wartościach. 12. Rejestry VAT. W specyficznych przypadkach przy próbie podglądu dokumentu dodanego za pomocą usługi Comarch OCR pojawiał się komunikat: Nie można odnaleźć właściwości. Działanie poprawiono. 13. Rejestry VAT. Po rozpoznaniu dokumentu przez usługę Comarch OCR i przypisaniu go do istniejącego kontrahenta, jeżeli na karcie tego kontrahenta dodane były już numery rachunków bankowych to były one usuwane. Działanie poprawiono 14. Środki trwałe. W specyficznych sytuacjach podczas próby wykonania wydruku Według atrybutów/ Wzór standard pojawiał się komunikat: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. Działanie poprawiono 15. Praca rozproszona. Poprawiono kopiowanie zaimportowanych dokumentów w rejestrze VAT w zakresie płatności i rachunku bankowego.

Płace i Kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki. Konfiguracja/Program/Płace/ Wynagrodzenia Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.09.2020r.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 5024,48 zł.
 • Minimalna stawka uczniów I roku: 251,22 zł.
 • Minimalna stawka uczniów II roku: 301,47 zł.
 • Minimalna stawka uczniów III roku: 351,71 zł.
 • Młodociany – przyuczenie: 200,98 zł.
Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.10.2020r.
 • Wskaźnik waloryzacji: 96,7 %.
Wskaźniki obowiązujące od dnia: 1.01.2021 r.
 • Najniższe wynagrodzenie dla etatu: 2800 zł.
 • Minimalna stawka godzinowa dla umów: 18,30 zł.
  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r. (M.P. 2020, poz. 711). Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2020 r. (M.P. 2020, poz. 758). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. 2020, poz. 1596). 2. Kontrola limitu urlopu ojcowskiego. Wprowadzono kontrolę urlopu ojcowskiego ze względu na liczbę dni wykorzystanego urlopu oraz wiek dziecka. Podczas wprowadzania nieobecności Urlop ojcowski na formularzu nieobecności wyświetlana jest informacja o wykorzystanej do tej pory liczbie dni urlopu ojcowskiego łącznie z wprowadzaną nieobecnością, na dane dziecko (jeśli w bieżącej nieobecności zostało wskazane dziecko w polu Opieka nad lub w ciągu 2 lat (jeśli w bieżącej nieobecności nie zostało wybrane dziecko niezależnie czy w poprzednich nieobecnościach). W trakcie zapisu formularza nieobecności Urlop ojcowski, która powodowałaby przekroczenie limitu 14 dni pojawi się odpowiedni komunikat z możliwością wyboru czy nieobecność ma być zapisana pomimo przekroczenia limitu czy Użytkownik chce ją edytować i zmienić okres. Dodatkowo w przypadku, gdy na formularzu nieobecności Urlop ojcowski zostanie wybrane dziecko podczas zapisu formularza program weryfikuje, czy dziecko nie ukończyło 2 lat i pracownik ma jeszcze prawo do urlopu. Sprawdzane jest czy na ‘datę do’ nieobecności ukończyło już 2 rok życia. Gdy wiek dziecka przekroczy 2 lata  pojawi się komunikat o przekroczeniu wieku. 3. Formularz nieobecności. Na formularzu nieobecności Urlop ojcowski/rodzicielski/ wychowawczy zostało dodane pole Opieka nad, w którym umożliwiono wskazanie dziecka, na które został udzielony dany urlop. Na rozwijanej liście wykazywane są dzieci wprowadzone na Listę członków rodziny z kodem stopnia pokrewieństwa 11 – dziecko własne, przysposobione lub dziecko drugiego małżonka. Edycja tego pola jest dostępna także na rozliczonych nieobecnościach. Dane dziecka wpisane w tym polu będą wykazane na świadectwie pracy. 4. Historia zatrudnienia. Umożliwiono odnotowanie w historii zatrudnienia informacji o okresach niewliczanych do stażu pracy. Na formularzu historii zatrudnienia dodano zakładkę [3.Okresy niewliczane do stażu pracy], na której Użytkownik może wskazać okresy przerw w zatrudnieniu, które przypadały w okresie zatrudnienia w innej firmie np. urlopy bezpłatne. Podczas wprowadzania należy podać rodzaj okresu niewliczanego do stażu oraz jego okres. Rodzaje okresów są zapisywane jako słownik ‘Rodzaj okresów niewliczanych do stażu pracy’. Jest on dostępny także z poziomu Płace i kadry >Słowniki. Słownik można importować z innej bazy danych. Wprowadzenie okresu niewliczanego do stażu pracy powoduje automatyczne pomniejszenie stażu pracy w tej danej firmie. Skorygowany staż pracy zostanie wyświetlony na zakładce [1.Ogólne] w polu Staż pracy. 5. Zakazy na wydziałach – wydruki. Wprowadzono obsługę zakazów na wydrukach płacowych i kadrowych dostępnych z poziomu listy pracowników w kadrach oraz wydrukach list płac i kwitkach wypłat GenRap:
 • Na wydrukach list płac (GenRap) oraz kwitkach wypłat (GenRap) nie będą wykazywani pracownicy, którzy w zapisie historycznych aktualnym na datę serwerową mają ustawiony wydział, do którego zalogowany Operator ma zakaz do podglądu danych kadrowych i/lub podglądu wypłat.
 • Na wydruków seryjnych kadrowych (aneks do umowy, umowa zlecenie, umowa o dzieło) oraz wydruku lista pracowników (GenRap) oraz lista zapisów historycznych (GenRap) nie będą drukowani pracownicy z wydziału, do którego Operator ma zakaz do podglądu danych kadrowych.
 • Na wydrukach seryjnych płacowych dostępnych z listy pracowników w kadrach nie będą wykazywani pracownicy, którzy w zapisie historycznych aktualnym na datę serwerową mają ustawiony wydział, do którego zalogowany Operator ma zakaz do podglądu danych kadrowych i/lub podglądu wypłat.
 • Na wydrukach lista umów cywilnoprawnych oraz lista umów cywilnoprawnych bez wypłat dostępnych z poziomu listy pracowników w kadrach nie będą uwzględniani pracownicy, którzy w zapisie aktualnym na datę serwerową mają ustawiony wydział, do którego dany Operator ma zakaz do podglądu danych kadrowych i/lub wypłat.
 • Na wydrukach płacowych dostępnych z poziomu listy pracowników w kadrach (karta zasiłkowa (wiele plików e-mail), lista wypłaconych dodatków za okres, ZUS IMIR (wiele plików e-mail), podstawa składek ZUS dla umów cywilnoprawnych, pracownicy z 50% kosztami uzyskania w wypłatach, pracownicy z przychodami, pracownicy z wypłatami za okres, pracownicy z wypłatami wg deklaracji, raport niespłaconych pożyczek, raport zajęć wynagrodzenia, raport zaliczek netto, raport zaliczek brutto, przekroczenie progu podatkowego, przekroczenie rocznej podstawy emer-rent, zaliczka podatku na PIT-4 wg progów) nie będą drukowani pracownicy z wydziału, do którego Operator ma zakaz do podglądu wypłat.
  6. Zaświadczenie płatnika składek Z-3. Wprowadzono wykazywanie wszystkich składników wynagrodzenia, które stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe w przypadku generowania zaświadczenia dla pracownika zwolnionego, gdy zasiłek przysługuje za okres po ustaniu zatrudnienia. Podczas generowania druku Z-3 jeśli w oknie z parametrami w polu 'Zaświadczenie dla nieobecności w dniu’ zostanie podana data nieobecności, która jest późniejsza niż data zwolnienia pracownika wprowadzona w ostatnim zapisie historycznym, w sekcji Informacje o składnikach wynagrodzenia zostaną dodatkowo wykazane elementy wynagrodzenia, które w konfiguracji mają ustawiony sposób wliczania do podstawy chorobowej jako 'nie wliczać’ i sposób naliczania składek ZUS jako 'naliczać’. W przypadku składników miesięcznych zostaną wykazane w kwocie wypłaconej w kolumnie premie i inne składniki uwzgl.w kwocie faktycznej. Dodatki okresowe w zależności od tego za jaki okres przysługują zostaną uwzględnione w tabelach Składniki za okresy kwartalne, roczne lub za inne okresy.

Zmiany

1. Naliczanie składki na FEP. Wprowadzono zmiany w naliczaniu podstawy składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w sytuacji, gdy pracownik wykonuje pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze tylko przez część miesiąca. Podstawa składki naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych, w których istniał obowiązek naliczania obciążeń na FEP za pracownika. Podczas wyliczania liczby dni wykonywania pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze brane są pod uwagę daty od-do ustawione przy polu Kod FEP na formularzu danych pracownika na zakładce [Ubezpieczenie c.d.] (wcześniej daty miały jedynie charakter informacyjny i nie wpływały na wyliczenia). Ustalona liczba dni ograniczona jest do okresu obowiązywania zapisu historycznego w którym wprowadzony jest kod FEP oraz okresu zatrudnienia (jeśli z zapisu historycznego wynika, że pracownik rozpoczął/zakończył zatrudnienie w tym miesiącu).  Podstawa wymiaru składki na FEP ustalana jest proporcjonalnie również w stosunku do okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w odniesieniu do wypłacanych składników wynagrodzenia przysługujących za okres dłuższy niż miesiąc. Jeśli pracownik w wypłacie ma naliczone elementy za różne okresy (za różne miesiące w przypadku elementów wypłacanych za okres miesiąca lub za różne okresy, w przypadku dodatków okresowych) podstawa FEP zostanie ustalona oddzielnie dla każdego okresu. Jeśli pracownik był zatrudniony tylko przez część miesiąca podczas wyliczania podstawy FEP podstawa składki emerytalnej będzie dzielona przez liczbę dni kalendarzowych zawężoną do okresu zatrudnienia. Podczas wyliczania podstawy FEP podstawa składki emerytalnej z wszystkich elementów wynagrodzenia naliczonych w wypłacie za dany okres (za dany miesiąc lub za okres dla elementów okresowych) będzie dzielona przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za który przysługują elementy i mnożona przez liczbę dni wykonywania pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze ustaloną na podstawie danych u pracownika. 2. Deklaracja PFRON Na formularzu deklaracji PFRON usunięto parametr ‘Uwzględniać w kosztach pracy FP w wysokości’. Do kosztów płacy zostanie wliczona składka na Fundusz Pracy w pełnej wyliczonej kwocie w wypłacie. 3. Formularz danych kadrowych. Na liście słownikowej dla pola Stan cywilny dodano pustą pozycję, która umożliwia usunięcie informacji o stanie cywilnym pracownika, gdy została już wcześniej wprowadzona. 4. Import e-Zwolnień. Zablokowano import z PUE e-zwolnień ze statusem ‘Anulowane’. W logu podczas importu pojawi się komunikat: Błąd importowania nieobecności: e-Zaświadczenie ma status Anulowane. Nieobecność nie została zaimportowana. 5. Nieobecność Urlop opiekuńczy. Zmieniono sposób wykazywania informacji o nieobecnościach Urlop opiekuńczy kp 188/dni (plan), Urlop opiekuńczy kp 188/godz (plan), Urlop opiekuńczy kp 188 , Urlop opiekuńczy kp 188 (2dni)/godz na wydrukach Karta pracy oraz Czas pracy (GenRap). W sekcji z nieobecnościami dodano nową pozycję Urlop opiekuńczy, w której znajduje się informacji o liczbie dni kalendarzowych i pracy wymienionych powyżej nieobecności. Do tej pory urlop opiekuńczy w sekcji z nieobecnościami traktowany był jako Urlop okolicznościowy. W związku z tą zmianą w konfiguracji na liście Opisy nieobecności do kart pracy dostępnej z poziomu Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Opisy nieobecności do kart pracy dodano nową pozycję Urlop opiekuńczy. W definicji standardowych nieobecności Urlop opiekuńczy kp 188/dni (plan), Urlop opiekuńczy kp 188/godz (plan), Urlop opiekuńczy kp 188, Urlop opiekuńczy kp 188 (2dni)/godz zmieniono ustawienie w polu Opis na wydruku Karty pracy na Urlop opiekuńczy. 6. Deklaracje PIT. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e‑Deklaracje: PIT-4R(9), PIT-11(25) z załącznikiem PIT-R(20), PIT -8C(10). 7. Typy wypłat. Na liście typów wypłat dostępnej z poziomu Start/Konfiguracja/Firma/ Płace/Typy wypłat dodano parametr Pokazuj tylko aktywne typy wypłatumożliwiający wyfiltrowanie aktywnych typów wypłat. 8. Historia zatrudnienia. Zmieniono nazwę zakładki [Nieobecności] na [Urlop wypoczynkowy]. 9. Wydruk umowa o pracę/aneks do umowy. Na wydruku umowy o pracę oraz aneksie dodano opis 'brutto’ przy kwocie wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkach, które mają określoną wartość. 10. Wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z-3. Dostosowano wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z‑3 dla pracowników oddelegowanych. Jeśli pracownik przez cały miesiąc był oddelegowany do pracy za granicę na wydruku, w tabeli Składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne zostanie uwzględniona w kolumnie 8. premie i inne składniki uwzgl.w kwocie faktycznej podstawa składki chorobowej z wypłaty naliczonej na liście płac dla pracowników oddelegowanych. W przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca pracował w Polsce, a przez część był oddelegowany przychód uzyskany u płatnika składek zarówno za czas pracy w kraju, jak i za granicą zostanie uwzględniony w kolumnie 8 bez uzupełniania. Z wypłaty za czas oddelegowania zostanie wykazana podstawa składki chorobowej, natomiast z wypłaty za okres pracy w Polsce kwota elementów, które w konfiguracji mają ustawione wliczanie do podstawy zasiłku chorobowego (niezależnie od wybranej metody wliczania). 11. Współpraca Comarch ERP Optima z aplikacją Comarch HRM w modelu usługowym. W związku z podziałem aplikacji Comarch HRM na moduły zmieniono sposób zamówienia usługi w modelu usługowym. Po zakończeniu okresu testowego, gdy Klient decyduje się na zakup aplikacji, w konfiguracji firmy w gałęzi Comarch HRM po zaznaczeniu opcji Zamów z obowiązkiem zapłaty należy wskazać zamawiane moduły, a następnie potwierdzić zamówienie. 12. Współpraca Comarch ERP Optima z aplikacją Comarch TNA. Na formularzu pracownika na zakładce [7.PPK/Dodatkowe] dodano nową sekcję Współpraca z Comarch TNA, w której dostępne są parametry Pozwalaj na synchronizacje do Comarch TNA oraz Pozwalaj na logowanie do Comarch TNA pozwalające na określenie czy dany pracownik ma być dostępny w aplikacji Comarch TNA i czy może się do niej logować. Parametry domyślnie są zaznaczone. Można je ustawić seryjnie dla zaznaczonych pracowników za pomocą Seryjnej zmiany wartości pola.

Poprawiono

1. Deklaracje ZUS RCA/ ZUS RZA. Podczas generowania zerowej deklaracji ZUS RCA/ZUS RZA dla nowo zatrudnionego pracownika lub zleceniobiorcy, za miesiące, w których nie było wypłat, informacje dotyczące kodu ubezpieczenia oraz zatrudnienia (w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę) były pobierane z pierwszego zapisu historycznego, a powinny z zapisu obowiązującego w miesiącu, za który naliczano deklaracje. Działanie poprawiono. 2. Naliczanie wynagrodzenia:
 • Poprawiono naliczanie pomniejszenia proporcjonalnego oraz wynagrodzenia powyżej/poniżej normy w przypadku, gdy pracownik pracował w kilku strefach w miesiącu.
 • Poprawiono naliczanie pomniejszenia proporcjonalnego oraz wynagrodzenia powyżej/poniżej normy dla pracownika zatrudnionego na stawce godzinowej w przypadku, gdy w trakcie miesiąca miał zmianę wymiaru etatu i modyfikacje w planie pracy lub zmianę kalendarza i jest w nim inna norma dla danego miesiąca.
  3. Korekta wypłaty. Poprawiono naliczanie pomniejszenia proporcjonalnego oraz wynagrodzenia powyżej/poniżej normy w przypadku, gdy w trakcie miesiąca pracownik miał zmianę wymiaru etatu i modyfikacje w planie pracy. 4. Naliczanie zaliczki podatku:
 • Gdy naliczano seryjnie wypłaty dla pracowników z kodem tytułu ubezpieczenia: 0124, 0125, 0126, przy sprawdzaniu przekroczenia progu podatkowego program niepotrzebnie w kwocie dochodu uwzględniał składki społeczne pracownika i za wcześnie naliczany był podatek w wysokości 32%. Działanie poprawiono.
 • Podczas seryjnego naliczania w danym miesiącu deklaracji drugiej wypłaty etatowej, w której wypłacany był jedynie dodatek i w pierwszej z nich został przekroczony próg podatkowy niepoprawnie naliczała się zaliczka podatku i dodatkowo na zakładce [Podatki] wyświetlał się błędny procent podatku. Działanie poprawiono.
  5. Naliczanie składki zdrowotnej. Jeśli pracownik, który przez część miesiąca pracował w Polsce, a przez część był oddelegowany, po naliczeniu wypłat etatowych miał dodatkowo wypłacany na liście płac o rodzaju Inne dodatek nieopodatkowany i nieozusowany niepotrzebnie naliczała się składka zdrowotna (przy braku podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego). Działanie poprawiono. 6. Naliczanie składki na FGŚP. Po wyrejestrowaniu z ubezpieczeń pracownika, który był wcześniej zgłoszony z kodem 2241, w wypłacie naliczonej z kodem 3000, nadmiarowo naliczała się składka na FGŚP. Działanie poprawiono. 7. Podstawa chorobowego.
 • Program niepoprawnie dopełniał wynagrodzenie z bieżącego miesiąca w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca, gdy pracownik w okresie, gdy obowiązywał nowy wymiar etatu miał wprowadzony urlop oraz naliczany dodatek wliczany do podstawy chorobowego metodą 'dopełniać wg dni’ lub 'dopełniać wg godzin’. Działanie poprawiono.
 • W przypadku naliczenia podstawy zasiłku z bieżącego miesiąca, dodatek zdefiniowany jako nieozusowany, ale wliczany do podstawy zasiłków chorobowych był uwzględniany w podstawy w kwocie pomniejszonej o 13,71%. Działanie poprawiono.
 • W przypadku, gdy pracownik miał odnotowane zwolnienie chorobowe w okresie nieprzekraczającym trzech miesięcy od poprzedniej nieobecności i między nieobecnościami nastąpiła dwa razy zmiana wymiaru etatu, w tym druga przypadała w trakcie zwolnienia chorobowego, podstawa zasiłku dla tej nieobecności przed zmianą etatu była przepisywana z poprzedniej nieobecności, a powinna być ustalona na nowo. Działanie poprawiono.
  8. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W przypadku, gdy w ostatnim miesiącu zatrudnienia pracownik miał odnotowany urlop i zmieniono jego wymiar etatu ekwiwalent naliczał się za niepoprawną ilość godzin. Działanie poprawiono. 9. Pożyczka PKZP. W niektórych przypadkach gdy udzielono pożyczki uzupełniającej do pożyczki PKZP, w kolejnej wypłacie etatowej naliczała się dwa razy spłata raty kapitałowej. Działanie poprawiono. 10. Opis analityczny. Dla elementu 'Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego’ nie generował się opis analityczny. Działanie poprawiono. 11. Limity urlopu wypoczynkowego:
 • W przypadku, gdy pracownik miał co najmniej dwa zapisy historyczne bez informacji o zatrudnieniu niepoprawnie wyliczał się limit urlopu za pierwszy rok zatrudnienia. Pracownik był traktowany jakby miał staż pracy co najmniej 10 lat i limit naliczał się z 26 dni. Działanie poprawiono.
 • Zmieniono sposób naliczania limitu urlopowego w sytuacji, gdy pracownik w trakcie roku nabył prawo do wyższego wymiaru urlopu i zmieniał wymiar etatu. Do tej pory przeliczany według wyższego wymiaru był jedynie limit za okres, w trakcie którego nastąpiło osiągnięcie 10 lat stażu. Po zmianie według wyższego wymiaru zostanie przeliczony limit za cały rok lub okres bieżącego zatrudnienia, jeśli pracownik pracował tylko przez część roku.
 • W przypadku, gdy pracownik w bieżącym roku miał odnotowanych kilka zmian wymiaru etatu, podczas naliczania limitu za poprzednie lata dodawał się także limit za rok bieżący. Dodatkowo przeliczenie limitu za bieżący rok powodowało zawieszanie się programu oraz naliczenie wielu pozycji limitu. Działanie poprawiono.
 • Jeśli pracownik miał niepoprawne daty w zapisach historycznych, podczas dodawania limitu następowało zawieszenie programu i naliczenie wielu nadmiarowych pozycji limitu. Działanie poprawiono.
 • Jeśli pracownik miał odnotowaną aktualizację danych kadrowych na kolejny rok, która wpływała na przeliczenie limitu nieobecności (np. przedłużenie umowy), po wejściu do limitów za bieżący rok i wyjściu przez zapis dyskietką pojawiały się nadmiarowe pozycje limitu. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono naliczanie limitu urlopu w przypadku, gdy w pracownik w ciągu roku zyskał prawo do wyższego wymiaru i miał co najmniej dwa razy zmieniany wymiar etatu. W limitach po zmianie etatu niepoprawnie wyliczała się liczba dni urlopu proporcjonalnego oraz nie była wykazywana liczba dni urlopu z przeniesienia.
 • Niepoprawnie naliczał się limit urlopu w przypadku aktualizacji danych pracownika związanych ze zmianą wymiaru etatu/normy dobowej do urlopu z datą 2 stycznia. Działanie poprawiono.
 • Niepoprawnie naliczał się limit urlopu, gdy pracownik miał odnotowaną zmianę wymiaru etatu po jednym dniu pracy. Działanie poprawiono.
 • Limit urlopu był niepoprawnie naliczany jeśli pracownik miał zmianę wymiaru etatu na jeden dzień. Działanie poprawiono.
 • W niektórych przypadkach program niepoprawnie przeliczał godziny (minuty) na dni wykorzystanego oraz pozostałego urlopu. Po zmianie w polach, w których liczba godzin urlopu jest przeliczana na dni zastosowane jest zaokrąglenie matematyczne do 4 miejsc po przecinku. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono przeliczanie godzin (minut) na dni w limicie urlopu w przypadku, gdy pracownik ma normę dobową dla urlopu 7:35.
 • W przypadku, gdy pracownik w ostatnim miesiącu zatrudnienia miał zmieniony wymiar etatu, dni za które naliczono w wypłacie Ekwiwalent za niewykorzystany urlop nie były wykazywane w limicie urlopu w kolumnie Wypłacony ekwiwalent. Działanie poprawiono.
  12. Seryjne przeliczanie limitów nieobecności. W przypadku, gdy pracownik miał odnotowane trzy aktualizacje danych związane ze zmianą wymiaru etatu i na formularzu limitu urlopu miał wprowadzoną korektę pomniejszającą limit w momencie seryjnego przeliczania limitu w ostatniej pozycji parametr Korekta pomniejszająca odznaczał się. Działanie poprawiono. 13. Kalendarz Nie(obecności). W przypadku, gdy pracownik rozliczany według obecności na kalendarzu Nie(obecności) w tym samym dniu miał odnotowaną nieobecność na część dnia i czas przepracowany, niepoprawnie był wykazywany czas pracy w dniach i godzinach. Działanie poprawiono. 14. Formularz nieobecności. Na formularzu nieobecności Zwolnienie chorobowe wykazywana była zaniżona Liczba dni chorobowego w obrębie okresu zasiłkowego w przypadku, gdy pracownik miał naliczony w wypłacie Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy zaliczany do innego okresu zasiłkowego. Działanie poprawiono. 15. Import planu pracy z arkusza Excel. Gdy na dzień zaplanowany jako Wolny importowano typ dnia Praca w polu Rodzaj dnia wolnego nie było usuwane oznaczenie. Działanie poprawiono. 16. Import e-Zwolnień. Nie można było zaimportować e-zwolnienia w przypadku, gdy w pliku w nazwie przychodni był więcej niż 1 przecinek. Podczas importu takiego pliku pojawiał się komunikat o nieprawidłowym formacie. Działanie poprawiono. 17. Eksport do pliku Z-12. Dodatki, które w konfiguracji na zakładce [Szczegółowe] w polu Wliczać do GUS miały ustawioną opcję:
 • ‘dodatki za pracę zmianową’ i 'premie regulaminowe’ po zaimportowaniu do programu Z-12 GUS nie były wykazywane w polu C9. Działanie poprawiono.
 • ’premie regulaminowe’ i 'premie i nagrody uznaniowe’ po zaimportowaniu do programu Z-12 GUS nie były wykazywane w polu D11. Działanie poprawiono
  18. Wydruk Kwitek wypłaty. W przypadku, gdy pracownik przekroczył próg podatkowy i miał naliczoną wypłatę na liście płac o rodzaju Inne na wydrukach płacowych wykazywany był procent podatku jako 17% zamiast 32 %. Działanie poprawiono. 19. Wydruk Kwitek wypłaty (jeden plik-wydruk). U pracowników przebywających cały miesiąc na urlopie wychowawczym nadmiarowo była wykazywana podstawa składki zdrowotnej. Działanie poprawiono. 20. Wydruk Zestawienie list płac. W podsumowaniu zestawienia w pozycji Zasiłki ZUS Opodatkowane nadmiarowo był wykazywany 'Przychód z tytułu PPK’. Działanie poprawiono. 21. Wydruk listy płac. Na ostatniej stronie wydruku generowała się pusta tabela. Działanie poprawiono. 22. Wydruk ERP-7 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Na wydruku powiększono margines górny. 23. Wydruk Deklaracja rezygnacji z PPK. Zaktualizowano numer Dziennika Ustaw w przypisie.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. Rachunki bankowe kontrahentów. Wprowadzona została funkcjonalność automatycznego pobierania rachunków bankowych kontrahentów z Wykazu podatników VAT (tzw. Białej listy). W tym celu w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dodany został parametr Automatyczne pobieranie rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT. Jeżeli jest on zaznaczony (domyślne ustawienie), wówczas podczas wprowadzania nowego kontrahenta (bądź edycji istniejącego) po wpisaniu numeru NIP następuje pobranie listy rachunków bankowych tego kontrahenta z Wykazu podatników VAT. Jeżeli liczba rachunków kontrahenta jest większa od 5, wówczas przed pobraniem listy rachunków pojawia się pytanie: Liczba rachunków bankowych kontrahenta w Wykazie podatników VAT wynosi X. Czy pobrać wszystkie? Po wybraniu opcji Tak następuje pobranie listy rachunków kontrahenta. Wybór opcji Nie powoduje że rachunki bankowe kontrahenta nie zostaną pobrane. Dla każdego pobranego rachunku pojawia się informacja że na dzień bieżący występuje on w Wykazie podatników VAT. Pierwszy z zaimportowanych rachunków jest oznaczany jako Domyślny. W przypadku edycji numeru NIP istniejącego kontrahenta, jeżeli na jego karcie były już wprowadzone numery rachunków bankowych, zostaną one przed automatycznym importem usunięte. Możliwe jest również zaimportowanie rachunków bankowych kontrahenta na żądanie użytkownika. Na karcie kontrahenta na zakładce [Płatności] dostępny jest przycisk  Import rachunków kontrahenta. Po jego kliknięciu wykonywany jest import rachunków z Wykazu podatników VAT na podstawie numeru NIP kontrahenta. Podobnie jak w przypadku importu wykonywanego automatycznie, jeżeli liczba rachunków kontrahenta jest większa od 5, wówczas przed pobraniem listy rachunków pojawia się pytanie czy pobrać wszystkie. Jeżeli na karcie kontrahenta były już wprowadzone numery rachunków bankowych, podczas importu nie są one usuwane ani nadpisywane. Przy wprowadzaniu na formularzu kontrahenta nowego numeru rachunku następuje jego automatyczna weryfikacja. Dotyczy to kontrahentów krajowych, mających jako kod kraju przed numerem NIP wybrane PL bądź pusty przedrostek. Nie są weryfikowane numery rachunków bankowych kontrahentów bez uzupełnionego numeru NIP. W tabelce Historia weryfikacji rachunku bankowego pojawia się wpis na datę bieżącą z wynikiem weryfikacji. Informacje o dodaniu i weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów (zarówno tych zaczytywanych automatycznie jak i dodawanych ręcznie przez użytkownika) zapisywane są również w logu Historia zmian. 2. Opis analityczny. W zakładce Narzędzia/Importy/ Z innej bazy danych, umożliwiono import wymiarów opisu analitycznego. 3. Kopiowanie ustawień z innej firmy. Podczas zakładania nowej firmy umożliwiono przeniesienie części danych słownikowych oraz ustawień parametrów konfiguracji z istniejącej do nowo zakładanej firmy. Jeżeli w Kreatorze konfiguracji parametrów firmy:
 • w kroku Jak będziesz używał tego programu wybrana została opcja Standardowo
 • w kroku Które obszary programu chcesz skonfigurować wybrano Kadry i płace i/lub Księgowość
pojawia się opcja importu danych z innej firmy. Funkcja nie jest dostępna jeżeli wskazano że program ma być modułem płacowym dla Comarch XL bądź Comarch Altum lub modułem handlowym dla Comarch XL. W obecnej wersji nie są kopiowane ustawienia dotyczące modułów handlowych, dlatego też opcja importu danych będzie ukryta jeżeli wskazano że skonfigurowany w bazie Comarch ERP Optima ma być wyłącznie obszar sprzedaży. Możliwość skopiowania danych z innej bazy nie pojawi się również wtedy, kiedy zakładana będzie pierwsza firma w programie. Po uzupełnieniu podstawowych danych firmy w kreatorze pojawia się krok Czy chcesz kopiować ustawienia konfiguracji i dane z innej bazy? Dostępne są 2 odpowiedzi:
 • Nie chcę kopiować ustawień (po wybraniu tej opcji następuje przejście do kolejnych kroków kreatora, gdzie uzupełniane są wszystkie dostępne parametry)
 • Tak, chcę skopiować ustawienia z bazy
Po wybraniu drugiej opcji pojawia się możliwość wskazania bazy firmowej, z której ustawienia mają zostać skopiowane. Na liście widoczne są bazy aktywne, do których dany operator nie ma ustawionego zakazu i do których już się zalogowano (uzupełniono Kreator konfiguracji parametrów firmy). Poniżej znajduje się lista parametrów podzielona na 4 grupy:
 • Parametry konfiguracyjne firmy
  • Wszystkie parametry konfiguracji firmy z gałęzi Kasa/Bank, Ogólne, Płace oraz Środki trwałe
  • Parametry konfiguracji firmy z gałęzi Księgowość z wyjątkiem rodzaju księgowości oraz parametru Firma wielozakładowa
  • Ustawienia konfiguracji firmy z gałęzi Księgowość/ Księgowość kontowa z wyjątkiem okresów obrachunkowych
  • Ustawienia z konfiguracji firmy z gałęzi Księgowość/ Okresy obrachunkowe. Parametry kopiowane są z ostatniego okresu obrachunkowego, który znajduje się w bazie źródłowej. Dane które nie są przenoszone, ponieważ są definiowane w kreatorze bazy danych to: data otwarcia okresu obrachunkowego, jego długość oraz parametr Zaliczki uproszczone na CIT.
 • Wspólne
  • Definicje atrybutów
  • Definicje dokumentów
  • Serie dokumentów
  • Formy płatności
  • Grupy kontrahentów
  • Kategorie
  • Miejscowości
  • Obieg dokumentów – statusy dokumentów (jeśli pobrano moduł Obieg Dokumentów)
  • Katalogi dokumentów (jeśli pobrano moduł Obieg Dokumentów)
 • Księgowość (grupa widoczna jeżeli wskazano że skonfigurowany ma być obszar księgowości)
  • Grupy kont
  • Grupy środków trwałych i w.n.p
  • Kręgi kosztów
  • Księgowania okresowe
  • Nazwy dzienników (w przypadku zaznaczenia, przenoszone są wyłącznie dzienniki ze wskazanej bazy, nie są tworzone standardowe nazwy dzienników)
  • Nazwy rejestrów VAT
  • Nazwy rejestrów Ewidencji dodatkowej
  • Plan kont (bez kont słownikowych)
  • Wymiary opisu analitycznego
  • Schematy księgowe
  • Zestawienia księgowe
  • Zestawienia księgowe systemowe (PIT, CIT)
 • Kadry i płace (grupa widoczna jeżeli wskazano że skonfigurowany ma być obszar kadr i płac)
  • Kody zawodu
  • Przyczyny zwolnienia
  • Definicje stref
  • Serie kalendarzy
  • Kalendarze
  • Wzorce płacowe
  • Typy wypłat
  • Limity nieobecności
  • Typy nieobecności
  • Wskaźniki
  • Rodzaje dni wolnych
Domyślnie wszystkie grupy są zaznaczone, ale możliwe jest odznaczenie wybranych grup bądź pozycji w ramach tych grup. Wówczas zostaną one pominięte podczas kopiowania z innej firmy. Ustawienia dotyczące wybranej bazy wzorcowej oraz zaznaczeń w ramach grup parametrów zapamiętywane są dla operatora – tak, aby przy tworzeniu kolejnej firmy proponowane były te same ustawienia co dla poprzedniej. Jeżeli zaznaczono grupę Księgowość, w kroku kreatora W jaki sposób prowadzisz księgowość domyślnie zaznaczony jest rodzaj księgowości, który ustawiony był we wskazanej bazie wzorcowej. Jeżeli w bazie wzorcowej wybrana była księgowość kontowa, natomiast podczas logowania nie pobrano modułu Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus, wówczas w kreatorze domyślnie zaznaczone będzie opcja Księga podatkowa. Jeżeli w kreatorze wybrana jest opcja Księgowość kontowa, wówczas pomijane są kroki dotyczące planu kont i zestawień księgowych (są one kopiowane ze wskazanej bazy wzorcowej). 4. Sztuczna inteligencja i robotyzacja. W programie Comarch ERP Optima wprowadzone zostały dwa nowe moduły Sztuczna inteligencja oraz Robotyzacja. Zawierają one dostępne w programie funkcje automatyzujące pracę oraz występujące w nim elementy sztucznej inteligencji. Nowe moduły nie są widoczne w Menadżerze Kluczy. Użytkownik korzysta z funkcji AI i RPA (są zawsze zaznaczone na oknie Rejestracja w programie) na podstawie wcześniej zakupionych modułów: Po zalogowaniu do programu widoczna jest nowa pozycja w menu: Sztuczna inteligencja. Dostępne w niej są 2 pozycje: Sztuczna inteligencja AI oraz  Robotyzacja RPA. Moduł Sztuczna inteligencja AI (ang. Artificial Intelligence) zawiera funkcje, które wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji automatyzują pracę w programie. Po wybraniu tej funkcji otwierane jest okno zawierające informacje o Comarch OCR. Można na nim zweryfikować czy usługa jest aktywna oraz po kliknięciu na znajdujący się tutaj link przejść do strony www opisującej szczegółowo ten produkt oraz informującej o sposobie jego zamówienia. Moduł Robotyzacja RPA (ang. Robotic Process Automation) zawiera dostępne w programie funkcje automatyczne ułatwiające pracę poprzez wykonywanie powtarzalnych czynności. Często działają one w tle i są domyślnie włączone. Są to następujące funkcje:
 • Pobieranie kursów walut z NBP
 • Pobieranie wskaźników
 • Weryfikowanie statusu w VAT kontrahenta
 • Weryfikowanie rachunków bankowych kontrahentów
 • Pobieranie danych kontrahentów przez integrację z GUS
 • Wymiana danych z bankami za pośrednictwem Internetu
 • IWD – wymiana danych z biurem lub oddziałem
 • Windykacja należności
 • Faktury cykliczne
 • Wysyłka faktur e-mailem
 • Przypomnienia dla pracowników/operatorów i klientów
 • Kopie bezpieczeństwa do IBARD
Na liście funkcji w module Robotyzacja można zapoznać się z ich krótkim opisem, zweryfikować czy określona funkcja jest aktywna oraz po kliknięciu na dostępny przy każdej funkcji link przejść do strony www opisującej szczegółowo tę funkcjonalność w programie:  

Zmiany

1. Pliki JPK_V7 – wymagane moduły. Umożliwiono sporządzenie i wysyłkę plików JPK_V7 w przypadku posiadania modułów handlowych (Faktury, Handel lub Handel Plus), bez konieczności posiadania modułów księgowych. 2. Kategorie – kody JPK_V7. Na formularzu kategorii dodano sekcję Kody JPK_V7, w której użytkownik ma możliwość dodania kodów towarowych, procedur oraz typów dokumentów. Zostaną one przeniesione na dokument w Rejestrze VAT jeżeli zostanie na nim wybrana kategoria z przypisanym kodem. Na liście kategorii dodana została domyślnie widoczna kolumna Kody JPK_V7 wyświetlająca przypisane do danej kategorii kody. Szczegółowy opis znajduje się w części księgowej ulotki. 3. Przypisywanie kategorii do kontrahenta. W związku z funkcjonalnością przypisania kodów JPK_V7 do kategorii, podczas wskazywania domyślnej kategorii sprzedaży bądź zakupu dla kontrahenta mogą pojawiać się następujące komunikaty. Jeżeli kontrahent na zakładce [JPK] ma już przypisany przynajmniej jeden domyślny kod, podczas ustawiania dla tego kontrahenta domyślnej kategorii sprzedaży/zakupu, jeżeli ta kategoria również ma przypisane kody JPK_V7, pojawia się komunikat: Ustawiłeś kategorię, która ma przypisane domyślne kody JPK_V7, a kontrahent ma już uzupełnioną zakładkę JPK. Jeżeli natomiast kontrahent ma już wskazaną domyślną kategorię sprzedaży/zakupu, do której przypisany jest co najmniej jeden kod JPK_V7, podczas dodawania na karcie kontrahenta na zakładce [JPK] domyślnego kodu pojawia się informacja: Dodajesz kod(y) na zakładkę JPK, a kontrahent ma już uzupełnioną kategorię domyślną z kodami JPK. Powyższe komunikaty mają charakter informacyjny i nie blokują operacji wykonywanych przez użytkownika. 4. JPK_V7 – dokumenty z wieloma kodami. Uniemożliwiono wybór na dokumencie więcej niż jednego kodu JPK określającego typ dokumentu. Podczas próby dodania jednocześnie więcej niż jednego takiego kodu pojawia się komunikat: Zaznaczono zbyt wiele kodów dla typów dokumentów. Wybierz jeden kod opisujący typ dokumentu. Należy w takiej sytuacji wskazać tylko jeden z nich. Jeżeli na dokumencie wskazany jest już kod JPK z typem dokumentu, po dodaniu innego kodu dotyczącego typu dokumentu, poprzedni kod jest nadpisywany (usuwany). Jeżeli w bazie istnieją już dokumenty zawierające jednocześnie więcej niż jeden kod wskazujący na typ dokumentu, podczas przeliczania pliku JPK_V7 pojawia się komunikat: Plik JPK_V7 nie może być naliczony. Istnieją transakcje zawierające więcej niż jeden typ dokumentu na zakładce Kody JPK_V7. Po zatwierdzeniu komunikatu pojawia się Lista dokumentów z więcej niż jednym typem dokumentu JPK_V7: Wyświetlaną na nim listę dokumentów można zapisać do pliku tekstowego klikając ikonę  Zapisz do pliku. Kliknięcie na  Zamknij okno powoduje zamknięcie listy i powrót na okno generowania plików JPK_V7. Dokumenty z więcej niż jednym kodem określającym typ dokumentu mogą występować jeżeli zostały dodane we wcześniejszej wersji programu niż 2021.0.1. Mogły również zostać zaimportowane z pliku VAT_R lub za pomocą pracy rozproszonej (w szczególności jeżeli pliki te pochodziły z programów innych producentów). Podczas kopiowania dokumentu z więcej niż jednym kodem JPK_V7 wskazującym na typ dokumentu, program nie wyświetla ostrzeżenia pozwalając na zapisanie dokumentu. Informacja o konieczności poprawy wyżej wymienionych dokumentów pojawia się podczas przeliczania pliku JPK_V7. 5. JPK_V7 – znacznik techniczny ZakupVAT_Marza. W celu wykazywania w pliku JPK_V7 pełnych danych dotyczących nabycia towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży (m.in. numeru dokumentu czy danych kontrahenta), na liście dostępnych kodów JPK_V7 dodany został znacznik techniczny ZakupVAT_Marza. Znacznik może zostać wybrany ręcznie na Fakturze Zakupu i dokumencie w Rejestrze VAT zakupu. Może zostać również przypisany do pozycji cennika, kontrahenta czy kategorii, skąd zostanie przeniesiony na dokument zakupowy. Znacznik ten służy wyłącznie wykazaniu w części ewidencyjnej pliku zapisu dotyczącego zakupu związanego ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży. Jego wybranie na Fakturze Zakupu w module Handel nie spowoduje, że taka faktura będzie Fakturą VAT Marża. Wspomniany dokument w Rejestrze VAT zakupu powinien mieć zaznaczony parametr Rozliczać w VAT i  wskazany odpowiedni okres, pozycję ze stawką NP z uzupełnioną kwotą brutto dotyczącą zakupu oraz powinien posiadać znacznik ZakupVAT_Marza. Wówczas w pliku JPK_V7 taki dokument wykazywany jest w części ewidencyjnej po stronie zakupu.  Znajdują się na nim dane kontrahenta z dokumentu, wraz z jego numerem NIP, numer dokumentu oraz kwota brutto oznaczona jako ZakupVAT_Marza. Taki dokument nie jest uwzględniany przy wyliczaniu kwot na części deklaracyjnej pliku JPK_V7. W związku z powyższym, w przypadku dokumentów w Rejestrze VAT sprzedaży z uzupełnionym kodem MR_UZ lub MR_T, w pliku JPK_V7 nie jest już tworzony osobny dokument techniczny dla zakupu. Taki dokument ze znacznikiem ZakupVAT_Marza powinien zostać wprowadzony w Rejestrze VAT zakupu przez użytkownika. W przypadku metody kasowej nie ma znaczenia fakt rozliczenia wprowadzonego w Rejestrze VAT zakupu dokumentu ze znacznikiem ZakupVAT_Marza. Jeżeli parametr Rozliczać w VAT jest zaznaczony, dokument taki jest wykazywany w pliku JPK_V7 wg domyślnej daty obowiązku podatkowego jak przy metodzie zwykłej. W przypadku sprzedaży opodatkowanej na zasadach marży, w pliku JPK_V7 wykazywane są dokumenty zwykłe z Rejestru VAT sprzedaży ze stawką NP i uzupełnionym kodem MR_UZ lub MR_T bez względu na to, czy istnieje powiązany z nimi dokument wewnętrzny sprzedaży rozliczenia marży. Dokumenty ze znacznikiem technicznym ZakupVAT_Marza mogą być importowane z pliku VAT_R oraz za pomocą pracy rozproszonej. 6. Kody JPK_V7. Lista dostępnych kodów jakie mogą zostać przypisane do dokumentu bądź elementu słownika została uzależniona od ich typu:
 • do kontrahenta mogą zostać przypisane kody towarowe, wszystkie procedury oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza,
 • do pozycji cennika mogą zostać przypisane kody towarowe, wszystkie procedury oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza,
 • do kategorii o typie: Przychody mogą zostać przypisane kody towarowe, procedury dla sprzedaży oraz typy dokumentów: RO, WEW i FP,
 • do kategorii o typie: Koszty mogą zostać przypisane kody towarowe, procedury dla zakupu, typy dokumentów: WEW, VAT_RR i MK oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza,
 • do Faktury Sprzedaży, Paragonu oraz dokumentu w Rejestrze VAT sprzedaży mogą zostać przypisane kody towarowe, procedury dla sprzedaży oraz typy dokumentów: RO, WEW i FP,
 • do Faktury Zakupu oraz dokumentu w Rejestrze VAT zakupu mogą zostać przypisane procedury dla zakupu, typy dokumentów: WEW, VAT_RR i MK oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza.
  7. JPK_V7 – paragony. Zmieniono sposób wykazywania w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 paragonów oraz raportów fiskalnych, czyli dokumentów z kodem RO. Jeżeli były dodawane w module Handel i przenoszone w ramach jednej bazy zbiorczo do Rejestrów VAT (w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry nie był zaznaczony parametr Przenoszenie pojedynczych paragonów do rejestru VAT), wówczas w pliku JPK_V7 każdy z takich zbiorczych dokumentów z kodem RO znajdujący się w Rejestrze VAT wykazywany jest jako osobna pozycja. Jeżeli natomiast podczas przenoszenia paragonów z modułu Handel do Rejestrów VAT wspomniany parametr o pojedynczym przenoszeniu paragonów był zaznaczony bądź dokumenty do Rejestrów VAT dodawane były ręcznie, importowane pracą rozproszoną lub z pliku VAT_R, w pliku JPK_V7 wykazywane są jako jedna sumaryczna pozycja oznaczona numerem dokumentu: Detal – dokument zbiorczy sprzedaży oraz z kontrahentem: Raport okresowy sprzedaży zafiskalizowanej. 8. JPK_V7 – faktury fiskalne. Faktury fiskalne nie mające powiązania z Paragonem posiadają oznaczenie FP. Aby zostały uwzględnione również w raporcie fiskalnym, podczas przenoszenia faktury fiskalnej z modułu Handel do Rejestru VAT lub importu za pomocą pracy rozproszonej tworzony jest dokument techniczny z takimi samymi danymi, ale z opisem Zapis techniczny do rozliczenia JPK_V7 i kodem RO. Dokument ten służy do wyliczenia kwot na części deklaracyjnej pliku. Dokumentu technicznego nie można zaksięgować i nie generuje on płatności. Faktura fiskalna z kodem FP uwzględniana jest w części ewidencyjnej pliku JPK_V7. Na dokumentach które zostały już przeniesione do Rejestru VAT należy zmienić kod z RO na FP oraz dodać ręcznie, zbiorczy zapis z kodem RO na łączną kwotę przeniesionych dokumentów. Innym rozwiązanie jest usunięcie dokumentów z Rejestru VAT, usunięcie kodu RO i dodanie kodu FP na zafiskalizowanych fakturach w zakładce Handel (można to wykonać za pomocą operacji seryjnej) a następnie ponowne przeniesienie dokumentów do Rejestru VAT. 9. JPK_V7 – kwota do zwrotu. W części deklaracyjnej pliku JPK_V7 w polu 60 Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych można wpisać maksymalnie wartość z pola 54 Kwota do zwrotu na rachunek bankowy. 10. JPK_V7 – współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży. Podczas generowania pliku JPK_V7 umożliwiono określenie wartości współczynnika szacunkowego struktury sprzedaży z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 11. Kontrahenci – kolumna Kody JPK_V7. Na liście kontrahentów dodana została domyślnie widoczna kolumna Kody JPK_V7 wyświetlająca przypisane do danego kontrahenta domyślne kody. 12. Pliki JPK_V7. Na oknie Pliki JPK_V7 z ulgą na złe długi udostępniono link do biuletynu OPT088 – Pliki JPK_V7 – przygotowanie dokumentów i generacja pliku, jak również link do stron Ministerstwa Finansów opisujących plik JPK_V7. 13. JPK_KR – rodzaj dowodu. W przypadku dokumentów dodawanych do rejestrów VAT ręcznie bądź importowanych z plików i wykazywanych po ich zaksięgowaniu w pliku JPK_KR, zmieniono oznaczenie w polu RodzajDowodu. Zależy ono od kodów JPK_V7 wybranych na dokumencie. W przypadku Rejestru VAT sprzedaży dokument w pliku JPK_KR uzyskuje oznaczenie:
 • Raport fiskalny – jeżeli znajduje się na nim kod RO ,
 • Dokument wewnętrzny sprzedaży – jeżeli znajduje się na nim kod WEW,
 • Faktura sprzedaży – jeżeli znajduje się na nim kod FP lub dokument nie posiada kodu.
W przypadku Rejestru VAT zakupu dokument w pliku JPK_KR uzyskuje oznaczenie:
 • Dokument wewnętrzny zakupu – jeżeli znajduje się na nim kod WEW,
 • Faktura zakupu – jeżeli znajduje się na nim kod VAT_RR, MK lub dokument nie posiada kodu.
  14. JPK – Konfiguracja. W Konfiguracji Programu/ Ogólne/ e-Deklaracje/JPK usunięty został osobny adres usługi Web Service JPK w przypadku podpisu niekwalifikowanego. Od 01.10.2020 pliki JPK bez względu na sposób ich podpisywania wysyłane są na jeden adres, określony w polu Adres usługi Web Service JPK. 15. Współbieżność i wydajność. Wprowadzono współbieżność (zrównoleglenie wykonywanych operacji) dla księgowania do księgowości kontowej oraz seryjnego naliczania wypłat, co przełożyło się na znaczne zwiększenie wydajności tych operacji. Zmiany w naliczaniu wypłat są uzależnione od ustawienia parametru Współbieżne naliczanie wypłat dostępnego w Start/Konfiguracja/Stanowisko/Płace/Parametry. Gdy parametr jest zaznaczony wypłaty naliczane są współbieżnie (równolegle), jeśli nie, to tak jak dotychczas szeregowo. Parametr jest domyślnie zaznaczony. 16. Do zrobienia (Checklista). Udostępniono funkcję Do zrobienia, umożliwiającą tworzenie zadań dla operatorów w poszczególnych firmach, dla wszystkich Użytkowników programu, bez względu na posiadane przez nich moduły. W związku z tym lista szablonów zadań w Konfiguracji Programu została przeniesiona z gałęzi Konfiguracja/ Program/ CRM/ Do zrobienia – szablony do Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Do zrobienia – szablony. Podczas pierwszego logowania operatora na listę zadań dodawane jest automatycznie zadanie powitalne o treści: Zapoznaj się z funkcją checklisty. Zobacz jak usprawnić sobie pracę wykorzystując nową zakładkę Do zrobienia. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule pomocy: Do zrobienia (Checklista). Zadanie tworzone jest tylko w bazie, do której dany operator zalogował się po raz pierwszy w nowej wersji programu. Więcej informacji na temat funkcji Do zrobienia można znaleźć na stronie pomocy: https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023_5/index.php/kategorie/do-zrobienia-checklista/ 17. Pokaż panel zadań do zrobienia. W menu Widok dodany został przycisk Pokaż panel zadań do zrobienia. Domyślnie przycisk jest włączony. Jego wyłączenie powoduje ukrycie zakładki Do zrobienia dla operatora. 18. Lista rachunków bankowych kontrahenta. Na karcie kontrahenta na zakładce [Płatności] w tabeli z listą rachunków bankowych kontrahenta dodana została kolumna służąca do zaznaczenia rachunku na liście. Umożliwia to jednoczesne usunięcie większej ilości rachunków bankowych z karty kontrahenta. 19. Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów. Usprawniono mechanizm weryfikacji nazw kontrahentów podczas kontroli ich duplikacji. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dla parametru Sprawdzanie wyst. podobnych kontrahentów wybrana jest opcja Blokuj, program pozwala na zapisanie karty kontrahenta jeżeli istnieje inny o podobnej nazwie, ale innych danych adresowych i innym numerze NIP. 20. Kody krajów. Na liście kodów krajów przy numerze NIP dodany został kod EC dla Ekwadoru. 21. Nazwa firmy. Podczas tworzenia nowej bazy firmowej umożliwiono wpisanie w polu Nazwa firmy do 120 znaków. Umożliwiono również wprowadzenie dłuższych nazw dla już istniejących firm w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Bazy danych. 22. Awarie serwisów zewnętrznych – informacje. W sytuacji gdy nie działa serwis zewnętrzny z którego Comarch ERP Optima próbuje pobrać dane (np. wystąpiła jego awaria albo prowadzone są prace serwisowe), przy próbie pobrania danych wyświetlany jest odpowiedni komunikat, np.: Sprawdź połączenie z internetem i działanie usługi u operatora zewnętrznego GUS (https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx ). Dotyczy to pobierania danych z baz GUS, VIES i Wykazu podatników VAT. 23. Zapisywanie wydruków na IBARD. Jeżeli w Konfiguracji wydruków dla określonego wydruku ustawiono zapisywanie kopii elektronicznej wydruku w IBARD, a nie ustawiono w Konfiguracji Programu katalogu IBARD do przechowywania kopii elektronicznych wydruków, podczas wydruku pojawia się komunikat: Wydruk nie zostanie wykonany. Nie uzupełniono w konfiguracji programu folderu na przechowywanie kopii elektronicznej w IBARD. Czy chcesz uzupełnić teraz? Po kliknięciu opcji Tak otwierana jest Konfiguracja Programu/ Obieg dokumentów/ Parametry gdzie użytkownik może wskazać odpowiedni folder. 24. Funkcje dodatkowe. Umożliwiono uruchomienie funkcji dodatkowych działających po zapisie formularza w przypadku kopiowania dokumentów. 25. Internetowa Wymiana Dokumentów. Jeżeli w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Internetowa Wymiana Dokumentów przy bazie firmowej w kolumnie Wymieniam dane wybrana zostanie opcja z Klientem, wówczas po zapisaniu zmian dla tej bazy Klienta w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona ustawiana jest opcja księgowość, a w polu Identyfikator księgowości wpisywane jest: KSIEG. 26. Praca rozproszona. W Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona zmieniono nazwę parametru Przenoszenie dokumentów OBD powiązanych z eksportowanymi dokumentami na Eksport i import dokumentów wraz z załącznikami. 27. Optima w Chmurze – eksport plików. W przypadku eksportu wydruków do pliku oraz danych do MS Excel, jeżeli w menu Widok dla parametru Otwieranie wyeksportowanych plików wybrana jest opcja Pytaj, wówczas po wykonaniu eksportu w Optimie w Chmurze pojawia się pytanie z komunikatem: Czy otworzyć wyeksportowany plik? Po wybraniu opcji Tak otwierana jest zawartość wyeksportowanego pliku. 28. Comarch e-Sale. W menu System/ Włącz nowe funkcje dodany został produkt Comarch e-Sale – aplikacja w Chmurze Comarch, za pośrednictwem której możliwe jest wystawianie ofert na serwisie aukcyjnym np. Allegro, eBay.

Poprawiono

1. Do zrobienia – odtwarzanie baz z kopii. Po odtworzeniu baz konfiguracyjnej i firmowej (firmowych) z kopii bezpieczeństwa z poziomu programu Comarch ERP Optima, wprowadzone dla poszczególnych firm zadania zwykłe i cykliczne są widoczne po zalogowaniu do programu. 2. Wysyłka plików JPK_VAT. Podczas wysyłania plików JPK_VAT, jeżeli wcześniej przechodzono pomiędzy różnymi firmami w Comarch ERP Optima, mógł pojawiać się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono. 3. JPK_KR – podgląd w MS Excel. W wygenerowanym w MS Excel podglądzie pliku JPK_KR wartości na zakładce [Agregaty] były zawyżane (w wysyłanym pliku JPK_KR w XML wartości były poprawne). Działanie poprawiono. 4. Edycja na liście. Podczas edycji pozycji na listach w programie początek wartości w kolumnach mógł być ukrywany na czas edycji. Działanie poprawiono. 5. Blokady dostępu. Poprawiono działanie blokady Utworzenie nowej bazy danych. Jeżeli na karcie operatora dla tej blokady zaznaczona jest opcja Zmiana, taki operator nie może utworzyć nowej bazy firmowej. 6. Usunięta baza firmowa. Jeżeli baza firmowa została usunięta z serwera baz danych a nadal występowała na liście firm w Comarch ERP Optima, przy próbie modyfikacji danych operatora mógł pojawiać się komunikat: Nieprawidłowa nazwa obiektu „CDN_(…).cdn.CrmUczestnicy”. Działanie poprawiono. 7. Kopiowanie kontrahenta. Podczas kopiowania w bazie Biura Rachunkowego kontrahenta z przypisanym opiekunem dla księgowości oraz kadr i płac mógł pojawiać się komunikat: Jeden opiekun musi być domyślny. Działanie poprawiono. 8. Lista kontrahentów, kolumny Zobowiązania i Należności. W kolumnach Zobowiązania, Należności nie są wykazywane kwoty płatności z rejestrów do których zalogowany Użytkownik ma zakaz. 9. Formularz pracownika. Operator pobierający licencję tylko na moduł Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus po wejściu na formularz pracownika z poziomu zakładki Ogólne > Pracownicy nie miał możliwości edytowania przypisanego banku oraz numeru rachunku bankowego. Działanie poprawiono.  

Kasa/Bank

Nowości

1. Delegacje i załączniki. Na formularzu delegacji dodaliśmy zakładkę [Dokumenty] z sekcją Biblioteka dokumentów. Wyświetlane tam dokumenty mogą zawierać załączniki np. skany, pliki pdf czy zdjęcia faktur, biletów, opłat autostradowych czy innych dokumentów związanych z delegacją. Dokumenty te mogą być dodane przez pracowników w aplikacji Comarch HRM lub bezpośrednio w programie Comarch ERP Optima. Dokumenty dodane z poziomu Comarch ERP Optima możemy udostępnić w aplikacji Comarch HRM. Udostępniamy tylko te pliki, które zostały zapisane w bazie danych. Na listę dokumenty dodajemy za pomocą przeciągania pliku (metoda drag&drop) lub z wykorzystaniem przycisku . Możemy dodać nowy dokument lub wybrać istniejący dokument z listy w Bibliotece dokumentów. Dokumenty mogą być dodawane/usuwane przez Użytkowników, którzy posiadają moduł Obieg dokumentów. Pozostali Użytkownicy mają możliwość podglądu znajdujących się na tej zakładce dokumentów.

Zmiany

1. Lista zapisów kasowych/bankowych – zmiana wyglądu okna. Powiększono minimalną wielkość okna zawierającego listę zapisów kasowych/bankowych oraz poprawiono ergonomię w sekcji Filtr. 2. Formularz banku i formaty eksportu. W sytuacji, gdy na formularzu banku w polu Format eksportu przelewów zwykłych wybrano jeden z formatów dedykowanych dla usługi Webservice ukrywane są pola określające: Format eksportu dla przelewów do US i Format eksportu dla przelewów do ZUS. W pozostałych przypadkach pola te są aktywne. 3. Eksport przelewów MPP. Przy eksporcie do banku przelewu, który ma być realizowany z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) numer rachunku kontrahenta nie jest sprawdzany w Wykazie podatników VAT. W przypadku dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek spoza Wykazu podatników VAT nie wystąpią negatywne konsekwencje w zakresie CIT i PIT w kwestii solidarnej odpowiedzialności w VAT. 4. mBank Webservice a data księgowania. W przypadku importu wyciągów bankowych z mBanku za pomocą usługi Webservice zapisy importowane są wg daty księgowania. Poprzednio import odbywał się wg daty operacji. 5. Format przelewów. Wprowadzono oznaczenie określające czy dany format elektronicznej wymiany danych z bankiem jest wykorzystany do eksportu przelewów, importu wyciągów bankowych czy do eksportu i importu. Na formularzu banku w polach określających formaty eksportu przelewów oraz na oknie Eksport przelewów do pliku wyświetlane są tylko te formaty, które mają zaznaczony parametr Format do eksportu przelewów. Na formularzu banku w polu Format importu wyciągów bankowych oraz na oknie Import przelewów na liście pojawiają się formaty z zaznaczonym parametrem Format do importu wyciągów bankowych. W bazach konwertowanych formaty zdefiniowane przez Użytkownika mają zaznaczone obie opcje. Nie można zapisać formatu na którym nie określono do czego będzie on wykorzystywany.

Poprawiono

1. ING WebService i autoryzacja przelewów. W przypadku autoryzowania przelewów podpisem kwalifikowanym Graphite pojawiał się komunikat: Przelew nie został wyeksportowany z powodu błędów: Żądany kontener kluczy nie istnieje na karcie inteligentnej. Działanie poprawiono 2. ING WebService i pieczątka firmy. Podczas eksportu przelewów do banku usuwany jest znak &. 3. Karta kontrahenta i aktualizacja rachunku bankowego. W niektórych przypadkach na zaimportowanym zapisie przy zmianie kontrahenta z !Nieokreślonego! na innego wybranego z listy pojawiał się komunikat: Wybrana forma płatności jest związana z nieaktywnym rejestrem. Działanie poprawiono. 4. Przelew SEPA przenoszony do innego rejestru. Próba przeniesienia do innego rejestru zdarzenia oznaczonego jako przelew SEPA kończyła się niepowodzeniem. Pojawiał się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono. 5. Dokumenty nierozliczone i konfiguracja wydruków. Usunięto problem z uruchomieniem Konfiguracji wydruków wywołanej z poziomu Dokumentów nierozliczonych z zakładki [Ogólne].

Handel z magazynem

Handel

Nowości

1. Kody JPK_V7 na wydruku Faktury Sprzedaży. Dla Faktur Sprzedaży, Faktur Zaliczkowych oraz dla korekt tych dokumentów dodano wydruk EKO o nazwie Z kodami JPK_V7. Na wydruku tym widoczna jest sekcja: Kody JPK_V7 potrzebne do wprowadzenia dokumentu do rejestru VAT sprzedaży. Kody JPK_V7 są pobierane na wydruk z formularza dokumentu, z zakładki [Atrybuty/ JPK]. Wydruk jest też dostępny jako seryjny z poziomu listy Faktur Sprzedaży. 2. Kolumna Kod JPK_V7 na liście towarów. Na Liście Zasobów (Magazyn/Zasoby) oraz w Cenniku (Ogólne/Cennik) dodano kolumnę Kod JPK_V7, w której wyświetlany jest kod JPK_V7 dodany na formularzu towaru na zakładce [Dodatkowe] w sekcji JPK. Kolumna jest domyślnie widoczna. 3. Kolumna Kody JPK_V7 na listach dokumentów. Na liście Paragonów, Faktur Sprzedaży, Faktur Zakupu, Faktur Wewnętrznych Sprzedaży i Zakupu dodano kolumnę Kody JPK_V7, w której wyświetlane są kody JPK_V7 widoczne na formularzu dokumentu na zakładce [Atrybuty/ JPK] w obszarze Kody JPK_V7. Jeśli kodów jest kilka, wówczas kolejne kody wyświetlane są po średniku. Kolumna jest domyślnie widoczna.

Zmiany

1. Informacja o stanie towaru na magazynie. Zmieniono nazwę kolumny Stan min na Stan zasobów. Kolumna znajduje się na formularzu Faktury Sprzedaży, Paragonu, Rezerwacji Odbiorcy, Wydania Zewnętrznego, Rozchodu Wewnętrznego. 2. Import cennika – kody EAN. Jeśli w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Autonumeracja i kody EAN jest zaznaczony parametr Walidacja poprawności kodu EAN, podczas importu cennika z pliku XML/ MS Excel sprawdzana jest poprawność kodu EAN. W przypadku, kiedy kod EAN jest niepoprawny – kartoteka cennikowa nie zostanie zaimportowana. 3. Numer rejestrowy BDO. Na wydrukach dokumentów w Generatorze Raportów dla sekcji Numer rejestrowy dodano dopisek BDO. 4. Akcyza na wyroby węglowe. Zmieniono nazwę parametru Akcyza na wyroby węglowe na Obrót wyrobami węglowymi. Parametr znajduje się w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe. 5. Komunikat. Dla komunikatu pojawiającego się po zmianie magazynu w nagłówku dokumentu: Wybrany magazyn zostanie ustawiony dla wszystkich elementów dokumentu. Czy chcesz zmienić magazyn na elementach? dodano parametr Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej. Po jego zaznaczeniu komunikat nie będzie się pojawiał. 6. JPK_V7 – procedura IMP. Podczas próby zapisania dokumentu Faktury Zakupu lub Faktury Wewnętrznej Zakupu dla kontrahenta o statusie Pozaunijny/ Pozaunijny (zwroty VAT), z pozycjami o typie Usługa (bez pozycji o typie Towar) pojawi się komunikat: Zapisujesz dokument z kodem IMP. Kod ten powinien być stosowany do importu towarów. Na dokumencie nie ma pozycji z rodzajem towar. Czy chcesz, aby program usunął kod IMP? Zaakceptowanie komunikatu powoduje usunięcie z dokumentu kodu IMP. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem kodu IMP na dokumencie. Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że komunikat nie pojawi się ponownie dla danego operatora. 7. JPK_V7 – kody towarowe na dokumentach zakupowych. Na dokumentach Faktury Zakupu, Faktury Wewnętrznej Zakupu oraz dokumentach korygujących do Faktury Zakupu nie będzie możliwości wskazania kodu JPK_V7 o rodzaju Kod towarowy. Nie będą też przenoszone automatycznie kody towarowe przypisane na formularzu kontrahenta oraz na formularzach towarów dodanych na dokument. 8. JPK_V7 na zafiskalizowanej fakturze. Faktura Sprzedaży oraz Faktura Zaliczkowa, do której wykonano wydruk fiskalny otrzymuje kod FP. Kod ten nie jest przenoszony na korektę utworzoną do zafiskalizowanej faktury. 9. JPK_V7 na Fakturze Sprzedaży przekształconej z Paragonu. Po przekształceniu z Paragonu, Faktura Sprzedaży nie otrzymuje automatycznego kodu JPK_V7 – RO, tylko FP.
Uwaga
Na dokumentach które zostały już przeniesione do Rejestru VAT należy zmienić kod z RO na FP oraz dodać ręcznie, zbiorczy zapis z kodem RO na łączną kwotę przeniesionych dokumentów. Innym rozwiązaniem jest usunięcie dokumentów z Rejestru VAT, usunięcie kodu RO i dodanie kodu FP na zafiskalizowanych fakturach w zakładce Handel (można to wykonać za pomocą operacji seryjnej) a następnie ponowne przeniesienie dokumentów do Rejestru VAT.
10. JPK_V7 na dokumentach wewnętrznych. Procedura WEW dodawana jest automatycznie tylko na dokument Faktury Wewnętrznej Sprzedaży (FWS) tworzony z poziomu menu Handel/ Inne (Handel)/ Dokumenty wewnętrzne Sprzedaży. Nie jest dodawana na FWS powstałą z przekształcenia Faktury Zakupu (FZ). Na FWS powstałe z przekształcenia FZ nie są też przenoszone kody JPK_V7 z FZ. Kody z FZ są przenoszone tylko na Fakturę Wewnętrzną Zakupu. 11. Zmiana nazwy sterowników dla terminali płatniczych. W konfiguracji dostępne są modele sterowników:
 • Polcard – wszystkie modele (domyślny) – stosowany dla większości dostępnych terminali
 • Polcard – Verifone VX 520 – stosowany dla starszych wersji terminali.
  Sterownik dla modelu Polcard – wszystkie modele (domyślny) jest po konwersji ustawiany jako domyślny.

Poprawiono

1. Optymalizacja działania listy rabatów – zakładka [Stała cena]. Przyspieszono czas otwierania menu Ogólne/ Rabaty/ Stała cena oraz usuwania rabatów znajdujących się w tej zakładce. 2. Optymalizacja. Faktura Sprzedaży z Rezerwacji Odbiorcy. Zoptymalizowano czas tworzenia Faktury Sprzedaży z Rezerwacji Odbiorcy w sytuacji, kiedy RO zawiera kilkaset pozycji. Dotyczy dokumentów wystawionych w walucie PLN oraz w walutach obcych. 3. Faktura Sprzedaży w walucie obcej – wartość pozycji w PLN. Poprawiono wyliczanie wartości pozycji w PLN na Fakturze Sprzedaży w walucie obcej wystawionej do Wydania Zewnętrznego powstałego z Rezerwacji Odbiorcy. 4. Zmiana kategorii pozycji na RW, PW. Przywrócono możliwość zmiany kategorii pozycji na zatwierdzonym oraz wyeksportowanym Rozchodzie Wewnętrznym oraz Przyjęciu Wewnętrznym. 5. Import dokumentów z pliku XML. Poprawiono import dokumentów z pliku XML w sytuacji, kiedy w pliku znajduje się kontrahent będący osobą fizyczną z pozaunijnym prefiksem NIP. 6. Import cennika z pliku MS Excel – ceny zakupu. Podczas importu cennika z pliku MS Excel, w sytuacji, kiedy w polu Aktualizowane ceny nie zaznaczono żadnego rodzaju ceny, dla istniejących karotek towarowych aktualizowane były ceny zakupy. Działanie programu poprawiono. 7. Wydanie towaru przy kontroli rezerwacji. Poprawiono kontrolę wydania towaru zarezerwowanego poprzez Wydanie Zewnętrzne powiązane z Fakturą Sprzedaży przy zaznaczonym parametrze Nie pozwalaj na wydanie, gdy występują rezerwacje w menu Start/Konfiguracja/Magazyn/Parametry. 8. Łatwe zakupy/ Łatwa Sprzedaż. Podsumowanie kolumny Wartość PLN. Poprawiono wyświetlanie sumy dla kolumny Wartość PLN na listach Łatwe zakupy oraz Łatwa sprzedaż (menu Handel/ Inne). 9. Import dokumentów – katalog dla plików XML. Poprawiono podpowiadanie ścieżki ustalonej w menu System/Stanowisko/Handel/Parametry dla importu dokumentów dla funkcji importu dokumentów z pliku XML. 10. Deklaracja Intrastat. Poprawiono wysyłkę deklaracji Intrastat na PUESC. 11. Deklaracja AKC-WW, UPO. Poprawiono pobieranie UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) dla deklaracji AKC-WW. 12. Seryjna zmiana kodów JPK_V7 dla Faktury Sprzedaży. Poprawiono seryjne dodawanie/ usuwanie kodów JPK_V7 dla wyeksportowanych Faktur Sprzedaży.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Zmiany

1. Koszt przesyłki na zamówieniu. Dla zamówień importowanych z Comarch e-Sklep pozycja kosztu przesyłki umieszczana jest jako ostatnia na dokumencie Rezerwacji Odbiorcy. 2. Synchronizacja. Zoptymalizowano synchronizację między Comarch ERP Optima a Comarch e-Sklep.

Współpraca z Comarch e-Sale

Zmiany

1. Comarch e-Sale. Współpraca z oddziałem Comarch e-Sale możliwa jest na dotychczasowych formularzach e-Sklep. Dostosowano nazewnictwo na formularzach do nowej funkcji.

Współpraca z Comarch ERP XL

Poprawiono

1. Zapis pliku wymiany. Poprawiono zapis pliku wymiany do wskazanego katalogu, w przypadku gdy synchronizacja odbywa się automatycznie.

Handel Plus

Nowości

1. Handel Plus w kompletacji

W wersji 2021.0.1 umożliwiliśmy wskazanie na recepturze konkretnych partii rozchodowanych składników, z których budowany jest towar złożony oraz ocechowanie produkowanego towaru złożonego.

Dokument PWP – lista pozycji towarów złożonych

Na dokumencie PWP, na zakładce [Ogólne] dodaliśmy nowy przycisk  Wprowadź partie dostaw :

Formularz dokumentu PWP – zakładka [Ogólne]

Po kliknięciu przycisku Wprowadź partie dostaw, pojawi się okno partii towaru, na którym możemy ocechować produkowany towar:

PWP – okno partii towaru

Po zapisie okna partii towaru, aktualizowana jest ilość towaru złożonego zgodnie ze wskazaniem na oknie partii. Na formularzu pozycji towaru złożonego pojawi się dodatkowa zakładka [Zasoby], na której można zobaczyć ocechowane partie kompletowanego towaru.

Zatwierdzenie dokumentu PWP spowoduje przyjęcie na magazyn towaru złożonego w podziale na odpowiednio ocechowane partie dostaw.

Formularz pozycji dokumentu PWP

Ten sam przycisk  Wprowadź partie dostaw umieszczony jest na formularzu pozycji dokumentu, na wszystkich zakładkach oprócz zakładki [Receptura]. Działanie przycisku jest analogiczne jak na formularzu PWP – pozwala na ocechowanie partii dostaw towaru złożonego.

Formularz pozycji dokumentu PWP – zakładka [Ogólne]

Formularz pozycji dokumentu PWP – zakładka Receptura

Na formularzu pozycji dokumentu PWP, na zakładce [Receptura] dodaliśmy przycisk  Wskaż partie dostaw. Jest on widoczny, jeśli na formularzu dokumentu PWP wybrano opcję Pobierz.

Formularz pozycji dokumentu PWP – zakładka [Receptura]

Kliknięcie przycisku spowoduje podniesienie okna wyboru partii towaru dla składnika receptury, na którym ustawiony jest kursor.

Okno wyboru partii towaru dla składnika receptury

Na oknie wyboru partii towaru dla składnika receptury możemy wskazać, które dostawy mają zostać rozchodowane w celu produkcji towaru złożonego. Nad listą dostaw znajdują się pomocnicze pola:
 • Ilość składnika na recepturze – ilość, jaką określono na formularzu pozycji produktu złożonego, na zakładce [Receptura]
 • Wybrana ilość składnika na zasobach – ilość wskazana w oknie wyboru partii towaru dla składnika receptury. Jeśli jest różna od ilości składnika na recepturze, wówczas pole wyświetlane jest na czerwono.
  Jeśli zdecydujemy się na wprowadzenie innej ilości składnika na oknie wyboru partii, wówczas (jeśli wprowadzona ilość jest większa od zera) w momencie zapisu okna pojawi się komunikat: Wybrana ilość jest różna od ilości na recepturze. Czy zmienić ilość składnika na recepturze? Wybór opcji TAK skutkuje aktualizacją ilości składnika na recepturze zgodnie z ilością wskazaną na oknie wyboru partii. Po wskazaniu konkretnych rozchodowanych partii dostaw dla składnika, aktualizowana jest wartość w kolumnie Wartość zakupu na formularzu pozycji dokumentu, na zakładce [Receptura]. Wartość zakupu składnika wyliczana jest na podstawie wartości zakupu wskazanych dostaw.
Uwaga
Jeśli po wskazaniu partii dostaw dla składnika zmienimy ilość produkowanego towaru złożonego, wówczas ilość składników na formularzu pozycji dokumentu, na zakładce [Receptura] zostanie automatycznie przeliczona, ale nie jest przeliczana ilość na oknie partii dostaw. Należy ponownie je otworzyć i wskazać właściwe dostawy. O niezgodności będzie informowała ikona  wykrzyknika  w kolumnie Czy wskazano cechę.
Uwaga
Do momentu zapisu na stałe, możliwa jest zmiana opcji Pobierz na Rezerwuj na formularzu PWP. Zmiana taka powoduje usunięcie wskazania partii dostaw dla składników. Jeśli opcja Pobierz zostanie ponownie zaznaczona, będzie można wskazać partie dostaw.

Zmiana magazynu na PWP

Zmiana magazynu na formularzu dokumentu PWP na zakładce [Ogólne] spowoduje zmianę magazynu, na który mają być przyjęte towary złożone. Nie ma wpływu na magazyn, z którego pobierane są składniki. Magazyn dla składników receptury ustalamy na formularzu pozycji dokumentu PWP, na zakładce [Receptura]. Jeśli po wskazaniu rozchodowanych partii składnika receptury zmienimy magazyn dla tego składnika, wówczas wskazane wcześniej partie zostaną usunięte i należy je ponownie wskazać dla wybranego magazynu.

Obowiązkowość określania partii dostaw

Podczas zatwierdzania dokumentu PWP sprawdzane jest ustawienie parametrów w menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry:
 • Obowiązek wprowadzenia partii na dokumentach przychodowych – jeśli ten parametr jest zaznaczony, przy zapisie weryfikowane jest, czy dla towaru złożonego określono partie dostawy na oknie partii towaru. Weryfikacja dotyczy wszystkich towarów, które mają na formularzu na zakładce [Atrybuty] wskazany atrybut z parametrem Przenosić na dostawy. Jeśli dla któregokolwiek z towarów złożonych spełniających ten warunek, nie określono partii dostaw na PWP, przy próbie zapisu pojawi się komunikat:
Aby zapisać dokument dla towaru KOD [nazwa] wprowadź partie dostawy.
 • Obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych – jeśli ten parametr jest zaznaczony, przy zapisie weryfikowane jest, czy dla składników receptury określono partie dostawy na oknie wyboru partii towaru. Weryfikacja dotyczy wszystkich towarów, które mają na formularzu na zakładce [Atrybuty] wskazany atrybut z parametrem Przenosić na dostawy. Jeśli dla któregokolwiek ze składników receptury spełniających ten warunek, nie określono partii dostaw, przy próbie zapisu dokumentu PWP pojawi się komunikat:
Aby zapisać dokument dla pozycji KOD_TOWARU_ZŁOŻONEGO [nazwa towaru złożonego] wskaż partie dostaw składnika KOD_SKŁADNIKA [nazwa składnika] . Dopóki Użytkownik nie uzupełni brakujących danych, nie ma możliwości zatwierdzenia dokumentu PWP. Powyższe warunki nie są weryfikowane przy zapisie dokumentu do bufora.
Automatyczne podnoszenie okna partii towaru
Funkcja dotyczy tylko towarów, które na formularzu, na zakładce [Atrybuty] mają dodany atrybut z parametrem Przenosić na dostawy.
 • Towar złożony
W przypadku, gdy w menu Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wybrano Dodawanie pozycji na dokumencie przez: podniesienie formularza, podniesienie formularza – szybka obsługa albo edycja na liście i równocześnie w menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczony jest parametr: Obowiązek wprowadzenia partii na dokumentach przychodowych, wówczas wystawiając dokument PWP, po zapisie formularza pozycji (lub zatwierdzeniu wyboru przyciskiem <Enter> w przypadku edycji na liście), program automatycznie podniesie okno partii towaru w celu ocechowania partii kompletowanego towaru złożonego. Jest to działanie analogiczne do tego, które funkcjonuje na dokumencie PZ.
 • Składniki receptury
Jeśli w menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczony jest parametr: Obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych, wówczas, jeśli na dokumencie PWP z opcją Pobierz, na formularzu pozycji dokumentu, na zakładce [Receptura] dodamy nowy składnik receptury, program automatycznie podniesie okno wyboru partii towaru, na którym należy wskazać partie rozchodowanego składnika.

Rozchód Wewnętrzny Składników

Po zapisie dokumentu PWP na stałe lub do bufora z opcją Pobierz, tworzony jest dokument RWS (Rozchód Wewnętrzny Składników), na który przenoszone są informacje o dostawach wskazanych na oknie wyboru partii towaru dla składnika receptury. Są one widoczne na formularzu pozycji dokumentu RWS, na zakładce [Zasoby]:

Dokument RWS – formularz pozycji dokumentu – zakładka [Zasoby]

Nie ma możliwości edycji wskazanych dostaw na dokumencie RWS. Rozchodowane partie dostaw dla składników towaru złożonego można wskazywać tylko z poziomu dokumentu PWP.

Korekty dokumentu PWP

Na formularzu korekty PWP dodano przycisk  – Zwróć partie dostaw, który powoduje podniesienie okna partii towaru dla korekty.

Okno partii towaru dla korekty PWP

Jeśli na dokumencie PWP ocechowano towar złożony na oknie partii towaru, wówczas na korekcie, zmiana ilości możliwa jest tylko poprzez okno partii towaru. Analogicznie, jeśli na dokumencie PWP nie ocechowano towaru złożonego na oknie partii towaru, wówczas zmiana ilości możliwa jest tylko poprzez edycję pozycji dokumentu. Przy próbie podniesienia okna partii towaru pojawi się komunikat: Nie można ustawiać dostaw dla wybranej pozycji. Taka sama zasada dotyczy edycji korygowanej ilości dla składników receptury. Na korekcie PWP nie ma możliwości zmiany cech towaru złożonego, nie można też dodawać nowych partii towaru złożonego. Program proponuje zwrot całkowity ilości, natomiast Użytkownik ma możliwość zmiany korygowanej ilości. Jeśli korygujemy całą ilość, wówczas blokowana jest zmiana składników receptury. Nie ma możliwości zmiany ilości ani edycji partii towaru dla składników receptury. Korekta składników receptury jest odblokowywana, jeśli:
 • dokonujemy zwrotu częściowego ilości towaru złożonego
Możliwe jest wówczas usuwanie składników receptury lub zmiana ich ilości. Jeśli na dokumencie PWP wskazano rozchodowane dostawy składnika na oknie partii towaru, wówczas korekta ilości składnika możliwa jest tylko poprzez okno partii towaru (okno wyboru partii podniesie się automatycznie przy próbie edycji ilości takiego składnika).

Korekta PWP – okno wyboru partii dla korygowanego składnika receptury

Uwaga
Po zmianie ilości zwracanego towaru złożonego, ilości składników na recepturze korygowane są automatycznie, natomiast ilości na oknie wyboru partii składnika korygowane są automatycznie tylko jeśli w menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczono parametr Automatyczny wybór ocechowanych dostaw. W przeciwnym wypadku należy dokonać ponownego wskazania zwracanych partii składników.
 • w zwracanej ilości dla towaru złożonego wprowadzimy zero lub usuniemy wszystkie pozycje z okna partii towaru złożonego
Oprócz usuwania składników i zmiany ich ilości, możliwe jest też dodawanie nowych składników receptury. Dla tych nowo dodanych składników można wskazać rozchodowywane partie składników poprzez podniesienie okna wyboru partii przyciskiem  – Zwróć partie dostaw – działanie analogiczne jak dla składników receptury na dokumencie PWP:
Korekta PWP – okno wyboru partii dla nowo dodanego składnika receptury

Dokument różnicowy tworzony przy zapisie PWP

Jeśli w Konfiguracji/ Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczony jest parametr: Kontrola ilości składników na elemencie PWP – (dla rezerwacji), wówczas przy zapisie dokumentu PWP do bufora z zaznaczonym parametrem Rezerwuj wyświetla się komunikat: Brak składników nie pozwala na wyprodukowanie żądanej ilości. Czy zapisać dokument PWP ze zmniejszoną ilością? Po twierdzącej odpowiedzi wyświetla się kolejne pytanie: Czy wygenerować PWP różnicowe? Po kolejnej twierdzącej odpowiedzi tworzy się dokument PWP na różnicę wynikającą z braku składników. Jeśli towar złożony został ocechowany na PWP, wówczas cecha jest przenoszona na utworzony różnicowy dokument PWP.

Wydruki PWP i RWS

Z poziomu formularza PWP dostępny jest nowy wydruk o nazwie Formularz -> Dostawy, na którym dla poszczególnych towarów złożonych drukowane są informacje o partiach dostawy i cechach. Z poziomu formularza RWS dostępny jest nowy wydruk o nazwie Formularz RWS -> Pobrane dostawy. Po jego uruchomieniu pojawia się pytanie/parametr Czy drukować cechy dla dostaw. Od wyboru Użytkownika zależy czy dla poszczególnych składników receptury drukowane będą tylko pobrane dostawy, czy również ich cechy.

Zestawienia dla dostaw

Na zestawieniach dla dostaw, dostępnych w menu Handel/ Inne (Handel)/ Zestawienie wg dostaw, na zakładce [Zasoby na dokumentach], dodano w sekcji Przychód możliwość wskazania dokumentu PWP, a w sekcji Rozchód – RWS. Na zakładce [Zasoby na magazynie] w sekcji Przychód dodano rodzaj dokumentu PWP. Odpowiednio wyświetlane są partie dostaw dla tych dokumentów na zestawieniach. Są również widoczne na wydrukach dla zestawień. 2. Kolumna Czy wskazano cechę na dokumentach rozchodowych Na formularzach dokumentów rozchodowych w module Handel Plus dodana została nowa kolumna Czy wskazano cechę. Pozwoli ona w łatwy sposób zweryfikować, czy dla towaru dodanego na dokument zostały wskazane rozchodowywane partie dostaw. Kolumna jest domyślnie widoczna na dokumentach:
 • Wydanie Zewnętrzne (WZ)
 • Rozchód Wewnętrzny (RW)
 • Przesunięcie międzymagazynowe (MM)
 • Faktura Sprzedaży z pobraniem (FS) – w menu Start/Konfiguracja/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu – opcja Pobranie
 • Paragon z pobraniem (PA) – j.w.
 • Przyjęcie Wewnętrzne Produktu (PWP) z pobraniem – formularz pozycji dokumentu, zakładka [Receptura]
 • Korekta dokumentu PWP – w szczególnym przypadku, jeśli dla towaru złożonego wprowadzimy ilość zerową, wówczas możliwe jest dodawanie nowych składników receptury i ich cechowanie.
 
Uwaga
Kolumna jest widoczna tylko dla dokumentów, które nie są zatwierdzone.
Kolumna przyjmuje wartości:
 •     – wartość pusta – pozycja nie posiada cech – dotyczy usług oraz towarów, które nie mają przypisanych atrybutów z parametrem Przenosić na dostawy na formularzu towaru, na zakładce [Atrybuty].
 • – pozycja posiada cechy, ale nie zostały one wskazane – dotyczy towarów, które mają przypisany co najmniej jeden atrybut z parametrem Przenosić na dostawy na formularzu towaru, na zakładce [Atrybuty].
 • – cechy poprawnie wskazane
 • – niezgodność ilości towaru z ilością, dla której wskazano cechy – może wystąpić po zmianie magazynu, daty dokumentu, jednostki miary, ilości towaru złożonego na PWP, jeśli ilość na pozycji dokumentu (lub recepturze) jest inna niż dostępna ilość towaru wskazana na oknie partii towaru.
  3. Automatyczne wskazanie rozchodowanych partii towaru na dokumentach rozchodowych W wersji 2021 Comarch ERP Optima wprowadzona została możliwość automatycznego wskazywania rozchodowanych partii dostaw na dokumentach rozchodowych, zgodnie z metodą rozliczania magazynu wybraną w konfiguracji (FIFO, LIFO). Automatyczne przypisywanie cech możliwe jest na wszystkich dokumentach rozchodowych, gdzie mamy możliwość wskazania cechy. Dzięki funkcjonalności, na dokumentach, dla których nie wskazano rozchodowanych partii dostaw, będą widoczne cechy dostawy, która została rozchodowana automatycznie. Cechy te widoczne będą również na wydrukach.

Konfiguracja

W menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry dodany został parametr Automatyczny wybór ocechowanych dostaw. Po jego zaznaczeniu aktywowana jest funkcja automatycznego wskazywania rozchodowanych partii dostaw na dokumentach rozchodowych, na których możliwe jest wskazanie cechy, czyli:
 • Wydanie Zewnętrzne (WZ)
 • Rozchód Wewnętrzny (RW)
 • Przesunięcie międzymagazynowe (MM)
 • Faktura Sprzedaży z pobraniem (FS) – w menu Start/Konfiguracja/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu – opcja Pobranie
 • Paragon z pobraniem (PA) – j.w.
 • Przyjęcie Wewnętrzne Produktu (PWP) z pobraniem – formularz pozycji dokumentu, zakładka [Receptura]
 • Korekta dokumentu PWP – w szczególnym przypadku, jeśli dla towaru złożonego wprowadzimy ilość zerową, wówczas możliwe jest dodawanie nowych składników receptury i ich cechowanie.
Uwaga
Parametr dostępny jest tylko jeśli wybrano metodę wyceny magazynu FIFO lub LIFO. Nie jest dostępny dla AVCO. Widoczny jest tylko po zalogowaniu do modułu Handel Plus.

Dokumenty rozchodowe

Po zaznaczeniu parametru Automatyczny wybór ocechowanych dostaw, jeśli na formularzu dokumentu rozchodowego, dla pozycji dokumentu wprowadzimy rozchodowaną ilość, wówczas na oknie wyboru partii zostaną automatycznie wskazane rozchodowane dostawy, zgodnie z metodą rozliczania magazynu wybraną w konfiguracji (FIFO, LIFO). Automatyczne wskazanie można zmienić, edytując wskazane dostawy na oknie wyboru partii towaru.
Uwaga
Automatyczny wybór ocechowanych dostaw działa tylko dla towarów, które mają na formularzu, na zakładce [Atrybuty] wskazany atrybut z parametrem Przenosić na dostawy.
 • Zmiana magazynu
Po zmianie magazynu w nagłówku dokumentu, zmieniany jest on na wszystkich pozycjach dokumentu. Zarówno tych, które podlegają automatycznemu cechowaniu, jak też tych, którym wskazano dostawy na oknie wyboru partii towaru. Dla Faktur oraz Paragonów z pobraniem, przy próbie zmiany magazynu pojawi się komunikat: Wybrany magazyn Magazyn główny zostanie ustawiony dla wszystkich elementów dokumentu. Czy chcesz zmienić magazyn na elementach? Po zmianie magazynu wszystkie wskazane wcześniej partie dostaw są usuwane, a następnie ustawiane na nowo zgodnie z metodą wyceny magazynu. Dla towarów, które nie podlegają automatycznemu cechowaniu dostawy są zerowane i można je ustawić ponownie z poziomu okna wyboru partii towaru.
 • Zmiana daty rozchodowania towaru
Jeśli zmianie ulegnie data sprzedaży na FS i PA z pobraniem, data wydania na WZ, data wystawienia na RW/ MM, lub data rozchodu składników na PWP, wówczas dostawy wskazane na oknie wyboru partii dla towarów zostaną usunięte i wskazane ponownie zgodnie z automatycznym cechowaniem.
 • Kontrola ilości dla wydawanych towarów
Mechanizm automatycznego wyboru ocechowanych dostaw wprowadza dodatkową kontrolę ilości rozchodowanego towaru. Jeśli Użytkownik wprowadzi dla pozycji dokumentu ilość większą niż dostępna na magazynie, wówczas pojawi się komunikat: Na magazynie dostępnych jest X szt towaru. Następnie ilość zostanie skorygowana do tej podanej w komunikacie. Jeśli na magazynie dostępna jest ilość towaru mniejsza niż 1, wówczas po dodaniu tego towaru na dokument nastąpi automatyczne wskazanie rozchodowanych partii towaru i ilość dla pozycji dokumentu zostanie skorygowana zgodnie z ilością wskazaną na oknie wyboru partii towaru. Komunikat w tym przypadku nie pojawi się.
 • Kontrola ilości przy zaznaczonym parametrze Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje
Jeśli w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry zaznaczono parametr Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje oraz Kontrola ilości na dok. rozchodowych: W edycji przed zapisem, wówczas kontrola ilości dotyczy ilości dostępnej (czyli ilości pomniejszonej o rezerwacje). Nie będzie możliwości wprowadzenia na pozycji dokumentu ani na oknie wyboru partii towaru ilości większej niż ilość na magazynie pomniejszona o rezerwacje. Kontrola ilości dostępnej działa w oparciu o stan towaru dla daty wystawienia dokumentu i nie obejmuje kontroli rezerwacji wystawionych z datą późniejszą niż data dokumentu.
 • Zmiana jednostki miary
Jeśli włączony jest parametr Automatyczny wybór ocechowanych dostaw, wówczas po zmianie jednostki miary na pozycji dokumentu, odpowiednio przeliczane są ilości na wskazanych dostawach zgodnie z przelicznikiem jednostki.
 • Usunięcie wskazanej partii towaru
Jeśli dla pozycji dokumentu, na oknie wyboru partii usuniemy wskazaną automatycznie partię towaru i nie wskażemy żadnej innej, wówczas program ponownie wskaże automatycznie partię towaru, zgodnie z metodą wyceny magazynu.

Przekształcenia dokumentów

Jeśli przekształcimy dokument Wydania Zewnętrznego do dokumentu handlowego (Faktury Sprzedaży lub Paragonu), a następnie na dokumencie handlowym dodamy towar, który podlega automatycznemu cechowaniu, wówczas towar ten zostanie ocechowany. Automatycznie pobrane partie dostaw będą widoczne po zapisaniu dokumentów na stałe, zarówno na dokumentach handlowych, jak i magazynowych.

Dokumenty w buforze bez wskazania partii dostaw

Dla dokumentów zapisanych do bufora, które nie mają wskazanych partii dostaw, po włączeniu parametru Automatyczny wybór ocechowanych dostaw, dostawy zostaną ustawione w momencie zatwierdzenia dokumentu lub podczas edycji dokumentu. Wyjątek stanowią dokumenty Przyjęcia Wewnętrznego Produktu – w tym przypadku funkcja będzie działać tylko dla dokumentów, które zostały wystawione co najmniej w wersji 2021.0.1 z zaznaczonym parametrem Automatyczny wybór ocechowanych dostaw.

Zmiany

1. Zmiana magazynu na dokumentach z ocechowanymi pozycjami. Jeśli na dokumencie WZ, RW, FS lub PA z pobraniem wskazane były partie dostawy na pozycjach, wówczas, jeśli zmienimy magazyn w nagłówku dokumentu lub na elemencie, pojawi się komunikat: Dla pozycji z dokumentu, dla których zostały wybrane dostawy, magazyn nie może zostać zmieniony. Czy usunąć wybrane dostawy i zmienić magazyn? Jeśli wybierzemy TAK, wówczas wskazanie dostaw zostanie usunięte, a magazyn zmieniony. Komunikat pojawia się tylko jeśli nie jest włączony parametr Automatyczny wybór ocechowanych dostaw w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry. 2. Nazwy parametrów określających obowiązkowość określenia partii towaru. W menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry, zmieniono nazwy parametrów:
 • Obowiązkowy rozchód ze wskazaniem na dostawy na Obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych
 • Obowiązkowe cechy na przychodach na Obowiązek wprowadzenia partii na dokumentach przychodowych.
  3. LIFO. Kolejność wyświetlanych dostaw na oknie wyboru partii towaru. Dla metody wyceny magazynu LIFO, w oknie wyboru partii towaru na dokumentach rozchodowych, dostawy wyświetlane są w kolejności rozchodowania automatycznego, czyli od najnowszej dostawy na górze listy. 4. Kompletacja. RWS – ikona kosza. Ikona kosza na formularzu dokumentu RWS została ukryta ze względu na to, że nie ma możliwości usuwania pozycji na tym dokumencie. 5. Kompletacja. PWP – Bufor. Jeśli na dokumencie PWP zaznaczono opcję Bufor oraz Pobierz, wówczas odznaczenie i zaznaczenie ponowne opcji Bufor nie powoduje zmiany opcji Pobierz na Rezerwuj.

Poprawiono

1. Optymalizacja. Przyspieszono tworzenie i zapis dokumentów, na których dodano towary z dużą ilością partii dostaw.

Detal

Zmiany

1. Zmiana nazwy sterowników dla terminali płatniczych. W konfiguracji dostępne są modele sterowników:
 • Polcard – wszystkie modele (domyślny) – stosowany dla większości dostępnych terminali
 • Polcard – Verifone VX 520 – stosowany dla starszych wersji terminali.
  Sterownik dla modelu Polcard – wszystkie modele (domyślny) jest po konwersji ustawiany jako domyślny.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2021.0.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 16.11.2020. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2021.0.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2021.0.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2021.0.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2020.7.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2021.0.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2020Zalecana 2020.4
Comarch e-Sale2020.4
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2021.0.1
Comarch Mobile Zarządzanie2019.5.3
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2019.5.3
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2020.0 MSSQL lub wyższa
Comarch ERP Altum2019.5.2
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

CRM, Obieg dokumentów i Serwis

CRM

Nowości

1. Automatyczna wysyłka faktur o danej godzinie. Funkcja umożliwia automatyczne wysyłanie pocztą mailową faktur sprzedaży, które zostały dodane w programie oraz nie zostały wcześniej wysłane za pomocą skrzynki pocztowej skonfigurowanej w module CRM lub CRM Plus. Zadanie wysyłki faktur można zaplanować na określoną godzinę danego dnia lub kilka razy dziennie w określonych odstępach czasu.
Uwaga
Faktura sprzedaży która została wysłana z programu przy użyciu zewnętrznego klienta pocztowego i spełnia warunki automatycznej wysyłki, zostanie ponownie wysłana przez Automat wysyłki faktur.
Uwaga
Automat wysyła faktury sprzedaży i faktury finalne. Natomiast faktury zaliczkowe, VAT marża, korekty i dokumenty pierwotne nie są wysyłane automatycznie.

 Konfiguracja Automatycznej wysyłki faktur

Ustawienia dotyczące Automatycznej wysyłki Faktur znajdują się w Konfiguracja/ Firma/ CRM/ Automat wysyłki faktur. Przed uruchomieniem automatycznej wysyłki faktur pocztą e-mail należy skonfigurować konto e-mail w Konfiguracji Programu/CRM/ Konta e-mail oraz w przypadku programu w wersji stacjonarnej usługę Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych z poziomu Konfiguracji Stanowiska/ Serwis Operacji Automatycznych/ Parametry. Opis konfiguracji usługi Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych znajduje się tutaj.

Konfiguracja automatycznej wysyłki faktur

Automat włączamy poprzez zaznaczenie parametru Automatyczne wysyłanie faktur pocztą e-mail, a następnie konfigurujemy pozostałe ustawienia: Operator – operator, w imieniu którego automatyczne będą generowane wiadomości mailowe z wydrukami faktur. Hasło – należy podać hasło operatora do Comarch ERP Optima (jeśli zostało ustalone). Konto e-mail – należy wskazać konto e-mail, z którego mają być generowane automatyczne wiadomości e-mail. Na liście wyboru wyświetlane są wszystkie aktywne konta e-mail zdefiniowane w menu Start/Konfiguracja/ Program/ CRM/ Konta e-mail, do których ma dostęp operator wskazany powyżej. Szablon e-mail – należy wybrać szablon e-mail z listy szablonów mailowych zdefiniowanych dla formularza Faktury sprzedaży, domyślnie ustawiony jest predefiniowany szablon Faktura dla klienta. Realizacja wysyłki e-mail:
 • wyślij natychmiast – e-mail jest wysyłany od razu do adresata (wiadomość trafia automatycznie do skrzynki nadawczej).
 • pozostaw w folderze Robocze – e-mail jest zapisywany w folderze kopie robocze. Operator może go wysłać poprzez skrzynkę pocztową z poziomu CRM/Skrzynka pocztowa.
  Wysyłaj dokumenty :
 • tylko zatwierdzone – wiadomości mailowe będą generowane tylko dla faktur zatwierdzonych,
 • wszystkie – wiadomości mailowe będą generowane zarówno dla faktur zatwierdzonych jak również dla tych w buforze.
  Wysyłaj wg. daty – parametr wskazuje wg. której daty na dokumencie mają być wysyłane dokumenty, dostępne opcje: sprzedaży, wystawienia. Od daty – w tym polu ustawiamy  datę od której dokumenty mają być wysyłane, w momencie zaznaczenia parametru Automatyczne wysyłanie faktur pocztą e-mail domyślnie ustawia się data bieżąca. Załączniki do wiadomości:
 • Wydruk faktury w walucie PLN – w tym miejscu wybieramy wzorzec wydruku dla faktur sprzedaży w PLN, z rozwijanej listy można wybrać standardowe wydruki, wydruki użytkownika oraz opcję nie wysyłaj załącznika.
 • Wydruk faktury w walucie obcej – w tym miejscu wybieramy wzorzec wydruku dla faktur sprzedaży w walucie obcej, z rozwijanej listy można wybrać standardowe wydruki, wydruki użytkownika oraz opcję  nie wysyłaj załącznika.
  W przypadku wybrania opcji nie wysyłaj załącznika, wysyłane maile będą zawierać wyłącznie informację zawarte w szablonie wiadomości. Harmonogram:
 • Uruchom wysyłkę o godzinie – godzina o której codziennie automat będzie wysyłał faktury do klientów.
 • Powtarzaj wysyłkę co – interwał co jaki czas ma być uruchamiane zadanie. Dostępne opcje 30min, 1 godz., 2 godz., 4 godz.
 • Do godziny – godzina graniczna, po której w danym dniu nie jest powtarzane zadanie.
  Przycisk  wywołuje listę logów z operacji wykonywanych przez Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych z włączonym filtrowaniem Automatycznej wysyłki faktur.

Karta kontrahenta

Aby faktury dla danego kontrahenta były wysyłane drogą elektroniczną należy na karcie kontrahenta w zakładce Zgody, zaznaczyć parametr Zgoda na automatyczną wysyłkę faktur drogą elektroniczną. Podczas automatycznej wysyłki faktur, program sprawdza czy kontrahent wybrany na dokumencie jako Nabywca ma na swojej karcie zaznaczoną zgodę na wysyłkę.
Parametr Zgoda na automatyczną wysyłkę faktur drogą elektroniczną na karcie Kontrahenta
Na liście kontrahentów  pod ikoną  dostępna jest operacja seryjna Zaznacz/ odznacz parametr Zgoda na automatyczną wysyłkę faktur. Funkcja działa dla zaznaczonych na liście kontrahentów i pozwala seryjnie zaznaczyć lub odznaczyć parametr na karcie kontrahenta.

Automatyczna wysyłka faktur – operacja seryjna

Powiadomienia dotyczące automatycznej wysyłki faktur

W przypadku gdy w programie skonfigurowany jest Automat wysyłki faktur, i jednocześnie wysyłamy ręcznie faktury do danego kontrahenta, który na karcie ma odznaczony parametr Zgoda na Automatyczne wysyłanie faktur drogą elektroniczną, to przy 3-ciej takiej wysyłce pojawia się komunikat: Faktury mogą być wysyłane automatycznie do kontrahentów. Czy chcesz zaznaczyć parametr „Zgoda na automatyczne wysyłanie faktur drogą elektroniczną” na karcie tego kontrahenta? Po wybraniu opcji TAK, na karcie kontrahenta automatycznie zaznaczy się parametr dotyczący zgodny na automatyczne wysyłanie faktur droga mailową. I od tej pory dla tego kontrahenta wysyłka będzie realizowana automatem.

Szablon wiadomości email dla automatycznej wysyłki faktur

Z poziomu Formularza faktury sprzedaży dostępny jest predefiniowany szablon wiadomości e-mail Faktura dla klienta. W szablonie wykorzystane są makra: {eNumer} – Numer dokumentu, {eTermin} – Termin płatności i {eDoZaplaty} – kwota dokumentu. Standardowo szablon jest nieedytowalny, natomiast można go skopiować za pomocą kombinacji klawiszy <CTRL+INS> i zmodyfikować jako szablon użytkownika. Podczas wysyłania wiadomości, jeżeli na szablonie uzupełnione są pola DO, DW, UDW wówczas adres DO, DW, UDW z szablonu zostanie wczytany na formularz wiadomości. W przypadku gdy pola DO, DW, UDW nie są uzupełnione  to adres e-mail automatycznie pobierany jest z karty podmiotu. Daje to możliwość personalizowania szablonów i umieszczania w treści maila makr. Więcej informacji na temat konfiguracji szablonów e-mail w programie znajduje się tutaj.

Predefiniowany szablon e-mail – Faktura dla klienta

Zmiany

1. Szablon wiadomości mailowej. Zwiększono ilość możliwych do wpisania znaków w polu nazwa szablonu. 2. Makro {eNazwa}. Zmieniono działanie makra {eNazwa} w szablonie wiadomości e-mail dla Oferty Handlowej. Makro zwraca wartość z pola Nazwa z formularza oferty handlowej.  

Obieg dokumentów

Nowości

1. Zapis załączników dla delegacji na dokumencie w Bibliotece Dokumentów. Za pośrednictwem modułu Obieg Dokumentów możliwy jest zapis załączników dla delegacji tworzonych w menu Kasa/Bank/ Delegacje lub wczytywanych z programu Comarch HRM. Funkcja została szczegółowo opisana tutaj.

Serwis

Zmiany

1. Sumowanie kolumn na zakładce Czynności i Części. Umożliwiono wykonanie operacji sumowania, wyliczania wartości maksimum, minimum i średniej dla kolumn: Cena netto, Cena brutto, Pobrano, Wydano, Zwrot w wierszu sum i w wierszu sum dla grup.

Poprawiono

1. Konfiguracja wydruków formularza Zlecenia serwisowego. W konfiguracji wydruków formularza Zlecenia serwisowego dostępna jest zakładka Opis pod którą mogą być podpięte wydruki. 2. Sumowanie kolumn na zakładce Czynności. Prawidłowo działa operacja sumowania, wyliczania wartości maksimum, minimum i średniej dla kolumn: Czas trwania, Ilość zarówno w wierszu sum jak i w wiersz sum dla grup.

Comarch ERP Optima Analizy BI

Nowości i zmiany w Comarch ERP Optima Analizy BI dostępne są tutaj.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Aktualizacja w dniu 20 listopada 2020 r.

 1. Wydajność przeliczania pliku JPK_V7. Poprawiono czas przeliczania części deklaracyjnej pliku JPK_V7 przy dużej ilości dokumentów w danym okresie.
 2. Wyświetlanie dokumentów w Rejestrze VAT na zakładce [Do VAT/JPK_V7]. Przywrócono szybkość wyświetlania dokumentów w Rejestrze VAT na zakładce [Do VAT/JPK_V7] przy otwieraniu okna oraz przy zmianie parametrów filtra.

Nowości i zmiany w wersji 2021.1.1

Płace i Kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki. Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia Wartości obowiązujące od 1.12.2020r. – przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 5168,93 zł – minimalna stawka uczniów I roku: 258,45 zł – minimalna stawka uczniów II roku: 310,14 zł – minimalna stawka uczniów III roku: 361,83 zł – młodociany – przyuczenie: 206,76 zł   Wartości obowiązujące od: 01.01.2021r. – Dochód deklarowany (składki społeczne): 3155,40 zł – Maksymalna podstawa skł. chor. dobrow.: 13147,50 zł – Minimalna podstawa skł. ZUS dla oddeleg.: 5259 zł,00 zł – Wskaźnik waloryzacji: 97,00% – Współczynnik ekwiwalentu = 21   Konfiguracja / Program / Płace / Podstawa składek ZUS  Wartości obowiązujące od 1.01.2021r. – Roczna podstawa składek ZUS: 157 770 zł   Konfiguracja/ Program/ Płace/ Zasiłki Wartości obowiązujące od 1.01.2021r. Maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych: 3155,40 zł Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020 r. (M.P. 2020, poz. 1030). Obwieszczenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2020 poz.1061). Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2020 r.(M.P. 2020, poz. 1056). 2. Deklaracje podatkowe:
 • Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2020: PIT-4R(10), PIT-8AR(9), PIT-11(26).
 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e‑Deklaracje: PIT-4R(10), PIT-8AR(9), PIT-11(26).
 • Dodano nowe wzory wydruków dla deklaracji podatkowych: PIT-4R(10), PIT-8AR(9), PIT-11(26).
 • Umożliwiono przekazanie nowych wzorów deklaracji  PIT-4R (10), PIT-8AR(9), PIT-11(26)do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2020 poz. 1940)   3. Naliczanie deklaracji PIT-11 w wersji 26:
 • Wprowadzono numerowanie deklaracji PIT-11 dla pracowników. Na formularzu deklaracji PIT-11 dodano pole Nr informacji, w którym wyświetla się numer deklaracji pracownika za dany rok podatkowy. Podczas naliczania pierwszej deklaracji za dany rok automatycznie ustawia się numer 1. W przypadku generowania kolejnych deklaracji za ten sam rok podatkowy dla pracownika ustawi się kolejny numer. Numerowanie dotyczy deklaracji, które nie są korektami. W celu naliczenia kolejnej deklaracji za dany rok dla pracownika i wykazania przychodu różnicowo należy przed naliczeniem ustawić odpowiedni okres od-do, z którego ma być uwzględniony przychód. Drugą deklarację nie będącą korektą można naliczyć jeśli ustawiony ‘okres od’ jest różny od okresu, który był podany podczas naliczania wcześniejszej deklaracji.
 • Wprowadzono zmiany w wykazywaniu zaliczki podatku ze stosunku pracy oraz zasiłku z wynagrodzenia pracowników poniżej 26 roku życia zgodnie z wyjaśnieniami znajdującymi się na formularzu PIT-11 w wersji 26. W przypadku, gdy pracodawca pobierał zaliczki na podatek zarówno od należności ze stosunku pracy oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego łączna kwota zaliczki z tych źródeł zostanie wykazana w wierszu 1 lub odpowiednio 2. W przypadku, gdy pracownik miał pobieraną zaliczkę podatku od należności ze stosunku pracy wykazywanych w pozycji 1 i 2 oraz zasiłków łączna zaliczka podatku zostanie wykazana w pozycji 1. Jeśli pracownik miał pobieraną zaliczkę podatku jedynie od przychodu wykazywanego w pozycji 2 i zasiłków łączna zaliczka zostanie wykazana w pozycji 2 jeśli te przychody były otrzymywane przez pracowników do 26 lat i mieli pobieraną zaliczkę podatku od przychodów ze stosunku pracy. Jeśli pracownik miał pobierana zaliczkę podatku jedynie od zasiłków zostanie ona wykazana w pozycji 8.
4. Automatyczne przeliczanie limitów urlopowych. Wprowadzono automatyczne przeliczanie limitów urlopowych. W przypadku, gdy na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce [3Etat] Użytkownik zmieni dane wpływające na wysokość limitu urlopu pracownika np. datę zatrudnienia/ zwolnienia, wymiar etatu pracownika podczas zapisu kartoteki pojawi się komunikat Zmieniono dane wpływające na limit urlopu. Czy zapisać zmiany i przeliczyć limit urlopu? Po zaznaczeniu opcji ‘Tak’ program  automatyczne zapisze formularz pracownika oraz przeliczy limit za rok zgodny z datą bieżącą programu i otworzy okno listy limitów nieobecności. W sytuacji, gdy pracownik nie miał wcześniej naliczonego limitu to otworzy się okno listy limitów nieobecności, na którym Użytkownik będzie mógł dodać limit. 5. Oddelegowanie do pracy za granicą. Dodano możliwość rozliczania pracowników oddelegowanych na PIT-11 metodą proporcjonalnego odliczenia. Na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce [3.Etat] w sekcji 'Oddelegowanie do pracy za granicą’ dodano parametr Metoda proporcjonalnego odliczenia umożliwiający ustawienie takiej metody rozliczenia, gdy pracownik płaci podatek za granicą (parametr Zaliczka podatku odprowadzana w Polsce odznaczony). Parametr można także ustawić seryjnie dla zaznaczonych pracowników za pomocą funkcji Seryjnej zmiany wartości pola. Po ustawieniu powyższego parametru naliczona w wypłacie za czas oddelegowania Podstawa podatku zagr. oraz zasiłki zostaną dodatkowo oznaczone (pole WPE_MetodaProp=1). Podstawa podatku zagr. zostanie wykazana na deklaracji PIT-11 jako przychód z tytułu należności ze stosunku pracy w polu 29 lub 36 (dla pracowników do 26 lat), a zasiłki w polu 64. Aby przychód został wykazany na PIT-11 w powyższy sposób wypłata musi być naliczona przy zaznaczonym parametrze Metoda proporcjonalnego odliczenia. 6. Słownik kodów tytułów ubezpieczenia. Zaktualizowano słownik kodów tytułów ubezpieczenia. Dodano nowy kod 09 00 oraz zmieniono opis dla kodu 22 10. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. 2020 poz.2125)

Zmiany

1. Formularz umowy cywilnoprawnej. Umożliwiono odnotowanie osobnych dat zawarcia umowy oraz rozpoczęcia wykonywania. Na formularzu umowy dodano nowe pole Data zawarcia, w którym można odnotować datę zawarcia umowy. Dotychczasowe pole Data zawarcia zostało zmienione na Data rozpoczęcia, a pole Data rozwiązania na Data zakończenia. Pole Data zawarcia ma charakter informacyjny. Podczas naliczania wypłat do ustalenia czy w danym miesiącu osoba ma umowę cywilnoprawną weryfikowany jest okres obowiązywania umowy na podstawie daty rozpoczęcia i zakończenia umowy. Podczas dodawania umowy w polu Data zawarcia podpowiada się data bieżąca. Podczas aktualizacji do wersji 2020.1.1 w istniejących umowach w polu Data zawarcia automatycznie będzie się ustawiała taka sama data, jaka była wprowadzona w dotychczasowym polu Data zawarcia (w wersji 2021.1 pole Data rozpoczęcia). Na liście umów cywilnoprawnych pracownika została dodana domyślnie widoczna kolumna Data zawarcia. Dodatkowo zmieniono nazwę dotychczasowych kolumn Data zawarcia na Data rozpoczęcia i Data rozwiązania na Data zakończenia. Umożliwiono import/eksport daty zawarcia z/do arkusza Excel oraz za pomocą Comarch Migrator . W arkuszu Umowy dodano kolumnę Data_zawarcia. W związku z dodaniem nowego pola wprowadzono zmiany na wydrukach:
 • Wydruk Rachunek do umowy/ Rachunek umowy oraz Umowa zlecenie/o dzieło – informacja o dacie zawarcia pobierana jest z nowego pola Data zawarcia.
 • Wydruk Lista umów cywilnoprawnych- zmieniono opis parametru przed wydrukiem z Tylko umowy zawarte w podanym okresie na Tylko umowy rozpoczynające się w podanym okresie. Dodano kolumnę  Data zawarcia  oraz zmieniono nazwę dotychczasowych kolumn Data zawarcia na Data rozpoczęcia i Data rozwiązania na Data zakończenia.
 • Lista umów cywilnoprawnych bez daty zakończenia – informacja o dacie zawarcia pobierana jest z nowego pola Data zawarcia.
  2. Korekta umowy zlecenie. Uszczegółowiono treść komunikatu pojawiającego się w momencie naliczenia korekty wypłaty umowy cywilnoprawnej, gdy obecne ustawienia parametrów dotyczących liczenia dodatków i zasiłków łącznie z umową są inne niż w momencie naliczenia anulowanej wypłaty. Obecnie pojawia się komunikat: Nie można naliczyć wypłaty. Wypłata korygująca musi być naliczona przy takim samym ustawieniu parametrów jak wypłata anulowana. Ustaw w Konfiguracja -> Firma -> Płace -> Parametry: [ ] Rozlicz dodatki/potrącenia w wypłacie umów cywilnoprawnych [ ] Rozlicz zasiłki ZUS i spłaty pożyczek/zaliczek w wypłacie umów cywilnoprawnych. Czy chcesz je ustawić teraz? Po wybraniu opcji Tak następuje otwarcie okna Parametry, na którym można ustawić odpowiednie parametry. 3. Zajęcie komornicze. Zwiększono ilość znaków możliwych do wpisania w polu sygnatura do 70. Przy generowaniu płatności dla komornika w opisie do banku do 3 linijki przenosi się pierwsze 35 znaków z sygnatury, do linijki 4 kolejne 35 znaków. 4. Skierowanie na badania lekarskie. Uaktualniono podstawę prawną na wydruku skierowania na badania lekarskie.

Poprawiono

1. Naliczanie wypłat. Nie można było naliczyć wypłaty, w której powinna naliczyć się ‘Spłata zaliczki’ lub ‘Spłata korekty netto’ jeśli dotyczyła ona korekty wypłaty lub wypłaconej zaliczki sprzed 4 lat i we wcześniejszych wypłatach usunięto spłatę. W momencie naliczenia pojawiał się komunikat: CLSID={4A6611CE-C464-4F93-9197-144783CC16C6}.Warunek=&quot;1/@Elementy/29651. Działanie poprawiono. 2. Wynagrodzenie chorobowe. W przypadku, gdy pracownik był zatrudniony na etat oraz miał umowę cywilnoprawną i w wypłacie umowy zostało rozliczone zwolnienie chorobowe wynagrodzenie za czas choroby było naliczane za więcej niż 33 dni. Działanie poprawiono. 3. Podstawa chorobowego. Program wyliczając współczynnik potrąconych składek z miesiąca przekroczenia limitu składek emerytalno-rentowych nie uwzględniał dodatków zdefiniowanych jako oskładkowane, ale nie wchodzących do podstawy zasiłku. Działanie poprawiono. 4. Wynagrodzenie za czas urlopu. Przy wyliczaniu podstawy wynagrodzenia za czas urlopu dodatek wliczany metodą ‘Wliczać jak zasadnicze’ był dzielony przez normę wynikającą z planu pracy zamiast przez czas przepracowany. Działanie poprawiono 5. Oddelegowanie do pracy za granicą. W niektórych przypadkach, gdy w konfiguracji firmy był odznaczony parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’ i pracownik oddelegowany był zgłoszony do PPK, a dodatkowo wypłacie powinien mieć rozliczoną nieobecność lub dodatek, nie można było naliczyć wypłaty. Działanie poprawiono. 6. Kalendarz (Nie)obecności. Wprowadzono zmiany optymalizacyjne służące skróceniu czasu otwierania kalendarza (Nie)obecności oraz przechodzenie między zakładkami [Nieobecności] i [Kalendarz]. 7. Formularz pracownika. Podczas przedłużania pracownikowi umowy o pracę na czas nieokreślony nie pojawiał się komunikat informujący o konieczności przeliczenia limitu urlopu wypoczynkowego. Działanie poprawiono. 8. Limit urlopu wypoczynkowego.
 • Poprawiono naliczanie limitu urlopu w przypadku, gdy pracownik w ciągu roku zyskał prawo do wyższego wymiaru, a następnie miał dwa razy zmieniany wymiar etatu.
 • W przypadku, gdy pracownik w historii zatrudnienia miał odnotowany wykorzystany urlop u poprzedniego pracodawcy i w trakcie roku nastąpiła zmiana wymiaru etatu niepoprawnie kontrolowana była maksymalna liczba dni przysługującego limitu urlopu.
 • Poprawiono naliczanie limitu urlopu w przypadku, gdy przedłużono umowę pracownika.
9. Deklaracje PIT:
 • Na zaliczce na PIT-4R w pozycji Wynagrodzenia ze stosunku pracy… w liczbie podatników były uwzględniane osoby poniżej 26 r.ż u których miało zastosowanie zwolnienie z podatku, a w pozycji Suma wypłat było wykazywane wynagrodzenie tych pracowników. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono sposób wykazywania kwoty ‘Wynagrodzenia za czas urlopu (tymczas.)’ na deklaracji PIT-11 dla pracowników tymczasowych i oddelegowanych jednocześnie.
10. Seryjna zmiana wartości pola. Nie można było seryjnie zmienić pola ‘Opis pracownika’. Działanie poprawiono. 11. Wydruki do GUS. Na wydruku GUS – Dział 2.Składniki wynagrodzeń w pozycjach dotyczących pracowników obcych nadmiarowo wykazywane były wynagrodzenia pracowników oddelegowanych. Działanie poprawiono. 12. Wydruk Kwitek wypłaty. Wprowadzono zmiany optymalizacyjne podczas generowania kwitka wypłaty w przypadku dużej ilości operatorów i wydziałów.

Księgowość

Nowości

1. Ewidencja ryczałtowa. Stawka 15%. Na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2123) dodano możliwość wyboru w programie nowej stawki 15%, obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. Zmiana w Konfiguracji W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stawki podatkowe dodano stawkę 15,00%. Stawka jest widoczna dla daty późniejszej niż grudzień 2020 r. Dla daty późniejszej niż grudzień 2020 r. w miejscu stawki 20,00% widoczna jest stawka 0,00%.

Stawki podatkowe w Konfiguracji

Zmiana na formularzu kategorii o typie Przychody Na formularzu kategorii o typie Przychody umożliwiono w polu Kolumna wybór opcji Stawka 15,00%.

Formularz kategorii o typie Przychody w Ewidencji ryczałtowej

Informacje o nowej stawce przenoszone są podczas importu kategorii z innej bazy danych oraz podczas importu kategorii za pomocą pracy rozproszonej. Zmiana na dokumentach źródłowych Na pozycji dokumentu w Rejestrze VAT sprzedaży, w Kwotach dodatkowych na dokumencie w Ewidencji dodatkowej przychodów, na dokumencie różnicy kursowej oraz na dokumencie różnicy kursowej Magazynu Walut umożliwiono w kolumnie Kolumna/ Kolumna Ryczałtu wybór opcji Stawka 15.00%.

Wybór kolumny do księgowania

Stawka 15,00% podpowiada się domyślnie na formularzu różnicy kursowej jeżeli na obu dokumentach biorących udział w rozliczeniu wskazano tę stawkę. Podczas próby zapisania dokumentu z datą wcześniejszą niż 1 stycznia 2021 r. (pod uwagę brana jest data wskazana w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry w polu Księgowanie dokumentów z datą) z wybraną stawką 15,00% pojawia się komunikat uniemożliwiający zapisanie takiego dokumentu: Na dokumencie wskazano stawkę 15%, która obowiązuje od 01.01.2021 roku. Proszę wskazać prawidłową stawkę do księgowania. W przypadku dokumentu w Ewidencji dodatkowej przychodów z datą wcześniejszą niż 1 stycznia 2021 r. komunikat pojawia się, jeżeli stawkę 15% wskazano w Kwotach dodatkowych. Jeżeli nie uzupełniono Kwot dodatkowych, a w nagłówku dokumentu wybrano kategorię ze stawką 15,00% to pojawia się komunikat: Na kategorii dokumentu wskazano stawkę 15%, która obowiązuje od 01.01.2021 roku. Proszę wskazać prawidłową stawkę do księgowania na kategorii. Podczas próby księgowania dokumentu z datą wcześniejszą niż 1 stycznia 2021 r. (pod uwagę brana jest data wskazana w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry w polu Księgowanie dokumentów z datą) z wybraną stawką 15,00% pojawia się komunikat uniemożliwiający zaksięgowanie takiego dokumentu: Błąd księgowania dokumentu. Na dokumencie wskazano stawkę 15% dla ryczałtu, która obowiązuje od stycznia 2021. Zmień stawkę. W przypadku dokumentu w Ewidencji dodatkowej przychodów z datą wcześniejszą niż 1 stycznia 2021 r. komunikat pojawia się gdy nie uzupełniono Kwot dodatkowych, a w nagłówku dokumentu wybrano kategorię ze stawką 15,00%. Podczas zbiorczego księgowania dokumentów zapis księgowy nie powstanie jeżeli przynajmniej jeden z dokumentów biorących udział w księgowaniu ma wybraną stawkę 15,00%. Podczas próby zapisania dokumentu z datą późniejszą niż 31 grudnia 2020 r. (pod uwagę brana jest data wskazana w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry w polu Księgowanie dokumentów z datą) z wybraną stawką 20,00% pojawia się komunikat uniemożliwiający zapisanie takiego dokumentu: Na dokumencie wskazano stawkę 20%, która nie obowiązuje od 01.01.2021 roku. Proszę wskazać prawidłową stawkę do księgowania. W przypadku dokumentu w Ewidencji dodatkowej z datą późniejszą niż 31 grudnia 2020 r. komunikat pojawia się jeżeli stawkę 20% wskazano w Kwotach dodatkowych. Jeżeli nie uzupełniono Kwot dodatkowych, a w nagłówku dokumentu wybrano kategorię ze stawką 20,00% to pojawia się komunikat: Na kategorii dokumentu wskazano stawkę 20%, która nie obowiązuje od 01.01.2021 roku. Proszę wskazać prawidłową stawkę do księgowania na kategorii. Podczas próby księgowania dokumentu z datą późniejszą niż 31 grudnia 2020 r. (pod uwagę brana jest data wskazana w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry w polu Księgowanie dokumentów z datą) z wybraną stawką 20,00% pojawia się komunikat uniemożliwiający zaksięgowanie takiego dokumentu: Błąd księgowania dokumentu. Na dokumencie wskazano stawkę 20% dla ryczałtu, która nie obowiązuje od stycznia 2021. Zmień stawkę. W przypadku dokumentu w Ewidencji dodatkowej przychodów z datą późniejszą niż 31 grudnia 2020 r. komunikat pojawia się gdy nie uzupełniono Kwot dodatkowych, a w nagłówku dokumentu wybrano kategorię ze stawką 20,00%. Podczas zbiorczego księgowania dokumentów zapis księgowy nie powstanie jeżeli przynajmniej jeden z dokumentów biorących udział w księgowaniu ma wybraną stawkę 20,00%. Nowe wydruki Ewidencji za rok 2021 zostaną dodane po opublikowaniu ich w Dzienniku Ustaw. Od roku 2021 ukrywane są wydruki: Sprzedaż wg kolumn z ewidencji/ Wzór standard 6 kolumn oraz Wzór standard. Zmiana na formularzu zapisu w Ewidencji ryczałtowej Jeżeli data wpisu do ewidencji jest późniejsza niż 31 grudnia 2020 r. to na formularzu zapisu pojawia się możliwość wykazania kwoty w stawce 15%. Ukrywana jest natomiast pozycja dotycząca stawki 20%.

Zapis w Ewidencji przychodów

Uwaga
Na zapisach z datą wpisu do ewidencji późniejszą niż 31 grudnia 2020 r. kwota w stawce 12,5% jest sumowana w pozycji 12. Razem.
Po aktualizacji programu do wersji 2021.1.1, na zapisach dodanych we wcześniejszych wersjach programu do ewidencji przychodów z datą wpisu do ewidencji późniejszą niż 31 grudnia 2020 r., kwoty wprowadzone w stawce 20% są usuwane. Nowa stawka uwzględniana jest na wydruku Dowód wewnętrzny/ Wzór standard. Nowe wydruki Ewidencji za rok 2021 zostaną dodane po opublikowaniu ich w Dzienniku Ustaw. Od roku 2021 ukrywane są wydruki: Ewidencja pełna/ Wzór standard 6 stawek, Wzór standard oraz Ewidencja narastająco/ Wzór standard 6 stawek, Wzór standard.  Zmiana na formularzu kwot indywidualnych właściciela Na formularzu kwot indywidualnych dodanych od stycznia 2021 r. na zakładce [Dz. gospodarcza] widnieją stawki: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 15%, 17% oraz 20% (w której od 2021 r. widnieje zawsze wartość zerowa).

Kwoty indywidualne, zakładka Dz. gospodarcza

Działalność gospodarcza w miesiącu

Zmiana na formularzu zaliczki na PIT-28 W związku z możliwością prowadzenia ewidencji w stawce 15% dodano nowy wzór zaliczki na PIT‑28(14) wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Na nowym formularzu ukryto pozycję dotyczącą stawki 20%.

Formularz zaliczki na PIT-28(14)

Po naciśnięciu przycisku plusa na liście zaliczek na PIT-28, dla daty systemowej wcześniejszej niż 20 stycznia 2021 roku, domyślnie dodawana jest zaliczka na PIT-28 w wersji 13. Dla daty systemowej od 20 stycznia 2021 roku domyślnie dodawana jest zaliczka na PIT-28 w wersji 14. Aby w danym okresie dodać zaliczkę na PIT‑28 w wersji innej niż jest domyślnie dodawana, należy rozwinąć dodatkowe menu  (czarna strzałka obok plusa) i wybrać opcję Zaliczka na PIT-28 wersja 13 lub Zaliczka na PIT-28 wersja 14. Po wskazaniu na formularzu zaliczki na PIT-28 w wersji 14 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż styczeń 2021 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie zaliczki: Formularz służy do rozliczenia za okres od stycznia 2021 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy. Po wskazaniu na formularzu zaliczki na PIT-28 w wersji 13 okresu rozliczeniowego późniejszego niż grudzień 2020 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: Formularz służy do rozliczenia za okres do grudnia 2020 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy. 2. Biuro Rachunkowe. Zaliczka na PIT-28. Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe zaliczki liczone do grudnia 2020 roku obliczane są na wersji formularza 13, natomiast od stycznia 2021 zaliczki te są obliczane na wersji formularza 14 uwzględniającej stawkę 15%. 3. Biuro Rachunkowe. Umożliwiono naliczenie deklaracji PIT-11(26), PIT-8AR(9) oraz PIT-4R(10) na nowych formularzach obowiązujących za 2020 rok wraz z możliwością ich podglądu, zatwierdzania oraz wydruku.

Zmiany

1. Księgowość. Limity. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Limity wprowadzono kwoty limitów obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.:
 • Limit – ryczałt: 9 030 600 zł.
2. Rejestry VAT sprzedaży. Na dokumencie technicznym z typem dokumentu RO, tworzonym automatycznie w momencie przenoszenia do rejestru VAT zafiskalizowanej Faktury Sprzedaży z datą sprzedaży od 1 października 2020 r., nie jest zaznaczany parametr wewnętrzny. Dokument taki, pomimo że nie jest dokumentem wewnętrznym to nie generuje płatności. Podczas edycji wygląda jak dokument wewnętrzny. Użytkownicy ewidencjonujący zafiskalizowane Faktury Sprzedaży z pominięciem modułu Handel, na dokumencie z typem dokumentu RO i rodzajem transakcji innym niż Krajowa nie powinni zaznaczać parametru Dok. wewnętrzny, a na zwykłych fakturach ustawiać status płatności na Nie podlega. 3. Rejestry VAT. Podczas dodawania lub edycji dokumentu o łącznej kwocie brutto nie przekraczającej 15 tys. zł na dokument nie jest przenoszona procedura MPP pomimo uzupełnienia jej na karcie kontrahenta lub kategorii. 4. Rejestry VAT sprzedaży. W przypadku wyboru na dokumencie rodzaju transakcji Dostawa poza terytorium kraju oraz Poza terytorium kraju (stawka NP) nie jest automatycznie zaznaczany parametr Rozliczać w VAT-UE. 5. Rejestry VAT. Podczas próby zapisania dokumentu z datą wystawienia późniejszą niż 31 grudnia 2020 r. z prefiksem kraju GB i rodzajem transakcji Wewnątrzunijna lub Wewnątrzunijna trójstronna lub Wewnątrzunijny - podatnikiem jest nabywca pojawia się komunikat: 'Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady handlu z Wielką Brytanią. Czy chcesz pozostawić rodzaj transakcji jako wewnątrzunijny i zapisać dokument? Zaakceptowanie komunikatu powoduje zapisanie dokumentu. Wybór opcji Nie skutkuje przeniesieniem na zakładkę [Kontrahent] z kursorem ustawionym w polu Rodzaj transakcji. 6. Rejestry VAT. Podczas próby zapisania dokumentu z datą wystawienia wcześniejszą niż 1 stycznia 2021 r. z prefiksem kraju GB i rodzajem transakcji innym niż Wewnątrzunijna lub Wewnątrzunijna trójstronna lub Wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca pojawia się komunikat: ‚'Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady handlu z Wielką Brytanią. Czy chcesz pozostawić rodzaj transakcji różny od wewnątrzunijnego i zapisać dokument? Zaakceptowanie komunikatu powoduje zapisanie dokumentu. Wybór opcji Nie skutkuje przeniesieniem na zakładkę [Kontrahent] z kursorem ustawionym w polu Rodzaj transakcji. 7. Rejestry VAT. Podczas próby zapisania dokumentu z datą wystawienia późniejszą niż 31 grudnia 2020 r. z prefiksem kraju XI, rodzajem pozycji Usługi oraz rodzajem transakcji Wewnątrzunijna lub Wewnątrzunijna trójstronna lub Wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca pojawia się komunikat: Dokument jest wystawiony dla kontrahenta z Irlandii Północnej, na dokumencie są usługi. Świadczenie usług przez Irlandię Północną traktowane jest jako obrót pozaunijny. Czy chcesz zmienić rodzaj transakcji? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na zakładkę [Kontrahent] z kursorem ustawionym w polu Rodzaj transakcji. Wybór opcji Nie skutkuje zapisaniem dokumentu. 8. Rejestry VAT. Podczas próby zapisania dokumentu z datą wystawienia późniejszą niż 31 grudnia 2020 r. z prefiksem kraju XI, rodzajem pozycji Towary oraz rodzajem transakcji innym niż Wewnątrzunijna lub Wewnątrzunijna trójstronna lub Wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca pojawia się komunikat: Dokument jest wystawiony dla kontrahenta z Irlandii Północnej, na dokumencie są towary. W obrocie towarowym Irlandia Północna traktowana jest jako państwo członkowskie UE. Czy chcesz zmienić rodzaj transakcji? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na zakładkę [Kontrahent] z kursorem ustawionym w polu Rodzaj transakcji. Wybór opcji Nie skutkuje zapisaniem dokumentu.

Poprawiono

1. Wyświetlanie dokumentów w Rejestrze VAT na zakładce [Do VAT/JPK_V7]. Przywrócono szybkość wyświetlania dokumentów w Rejestrze VAT na zakładce [Do VAT/JPK_V7] przy otwieraniu okna oraz przy zmianie parametrów filtra. 2. Księgowość kontowa. Predekretacja. W specyficznych sytuacjach podczas próby wygenerowania predekretacji pojawiał się komunikat: The server threw an exception. (Exception from HRESULT: 0x800010105 (RPC_E_SERVERFAULT). Działanie poprawiono. 3. Księgowość kontowa. Rozrachunki. Na wydruku Struktura wiekowa nie są wyświetlane dokumenty wystawione po dniu, na który wykonywana jest analiza. 4. Rejestry VAT. Przywrócono możliwość wykonania operacji seryjnych z poziomu zakładki [Do VAT/JPK_V7] oraz [Do deklaracji VAT-UE]. 5. Księgowość kontowa. Poprawiono nadawanie numeracji ID księgowego na dokumentach źródłowych w przypadku liczby dokumentów powyżej miliona. 6. Rejestry VAT. Po przeniesieniu z modułu Handel dokumentu bez uzupełnionej procedury MPP na dokument w rejestrze VAT nie jest automatycznie dodawany kod MPP. 7. Rejestry VAT. VAT_R.txt. W przypadku importu dokumentów z pliku VAT_R.txt zawierającego maksymalną ilość kolumn nie importowały się kody JPK_V7. Działanie poprawiono. 8. Rejestry VAT. Podczas przenoszenia Faktur Sprzedaży wystawionych za usługi księgowe w firmie Biura rachunkowego z formą płatności gotówka i terminem płatności 0 dni, usuwany był automatycznie utworzony zapis kasowy, a Faktura widniała jako niezapłacona. Działanie poprawiono. 9. Rejestry VAT. W specyficznych sytuacjach podczas próby przeniesienia Faktur Sprzedaży wystawionych za usługi księgowe w firmie Biura rachunkowego bezpośrednio do rejestru VAT zakupu w firmie Klienta pojawiał się komunikat uniemożliwiający wykonanie tej operacji. Działanie poprawiono. 10. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Przywrócono aktywność przycisku VIES na dokumentach z prefiksem kraju GB i rodzajem transakcji Wewnątrzunijna lub Wewnątrzunijna trójstronna lub Wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca. 11. Biuro Rachunkowe. Dodawanie nowej bazy. Poprawiono aktywność przycisków na oknie kreatora nowej bazy danych. 12. Biuro Rachunkowe. Statusy deklaracji i pliku JPK_V7. Poprawiono wyświetlanie statusów w kolumnie Deklaracja VAT-7 dla części deklaracyjnej pliku JPK_V7.

Ogólne

Zmiany

1. Konfiguracja dla plików JPK_V7. Dla operatora bez przypisanych modułów księgowych (Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus lub Księga Podatkowa) ale z modułami handlowymi (Faktury, Handel lub Handel Plus) umożliwiono zmianę okresu rozliczenia VAT (Konfiguracja Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe) oraz parametrów wyliczania JPK_V7 (Konfiguracja Programu/ Księgowość / Deklaracje). Umożliwiono również włączenie widoczności plików JPK_V7 w menu programu, udostępniając gałąź Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje oraz uzupełnienie danych podatnika w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/VAT, AKC-WW. 2. JPK_V7 – atrybuty dokumentów technicznych. W celu wykazywania w pliku JPK_V7 kwot w polach 33-36 oraz 44-47 należy dodać do rejestru VAT dokument techniczny z odpowiednim atrybutem. Taki sposób kwalifikacji dokumentów umożliwia wykazanie w części ewidencyjnej kwoty podatku należnego oraz korekty podatku naliczonego w innym miesiącu niż jest to wykazywane w części deklaracyjnej pliku. Wykorzystanie atrybutów na dokumentach technicznych jest analogicznym działaniem jak w przypadku plików JPK_VAT. Dotyczy to zarówno miesięcznego, jak i kwartalnego rozliczenia podatku VAT. Po wprowadzeniu dokumentów technicznych z odpowiednimi atrybutami, na części deklaracyjnej zostaną automatycznie uzupełnione odpowiadające im pola (nie ma potrzeby wpisywania w nich ponownie kwot ręcznie, jak było to w przypadku deklaracji VAT-7). W związku z tym pola 33,34,35,36,46,47 zostały zablokowane do edycji. Wyjątkiem są pola 44 i 45, które są aktywne do zmiany. Dla tych pól należy dodać dokument techniczny (w celu wykazania w części ewidencyjnej pliku), a dodatkowo na części deklaracyjnej uzupełnić wartość. Wynika to z tego, że te pola są wyliczane automatycznie w pliku JPK_V7 za styczeń bądź pierwszy kwartał jako korekta roczna, w przypadku stosowania szacunkowego współczynnika struktury sprzedaży, i może zaistnieć potrzeba ich ręcznej zmiany. Obok pól 33-36 oraz 44-47 dostępna jest ikona , po najechaniu na którą pojawia się chmurka z informacją jak należy wprowadzić dokument, aby kwota pojawiła się w danym polu. Na dokumencie technicznym wartość atrybutu (kwota) może zostać wpisana z groszami. Poniżej znajdują się informacje dotyczące poszczególnych pól: Aby wartość w polu P_33 (Podatek należny od towarów objętych spisem z natury) została uwzględniona na deklaracji i w części ewidencyjnej pliku należy dodać w rejestrze sprzedaży dokument bez pozycji z atrybutem JPK_V7 o nazwie PODATEK OD SPISU i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT. Aby wartość w polu P_34 (Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących) została uwzględniona na deklaracji i w części ewidencyjnej pliku należy dodać w rejestrze sprzedaży dokument bez pozycji z atrybutem JPK_V7 o nazwie ZWROT ZA KASĘ FISKAL i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT. Wartość w polu P_35 (Podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu) jest częścią pola P_24 (Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – kwota VAT dokumentów z wybranym rodzajem Środki transportu). Jeśli wartość w polu P_35 nie wynika z pola P_24, wówczas należy dodać w rejestrze sprzedaży dokument bez pozycji z atrybutem JPK_V7 o nazwie WEWN.NABYCIE ŚR.TRAN i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT. Aby wartość w polu P_36 (Podatek od wewn. nabycia towarów art. 103 ust. 5aa) została uwzględniona na deklaracji i w części ewidencyjnej pliku należy dodać w rejestrze sprzedaży dokument bez pozycji z atrybutem JPK_V7 o nazwie WEWN.NAB.PALIW SILN. i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT. Aby wartość w polu P_44 (Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych) została uwzględniona w części ewidencyjnej pliku należy dodać w rejestrze zakupu dokument bez pozycji z atrybutem JPK_V7 o nazwie KOREKTA ŚR. TRWAŁYCH i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT. Aby wartość w polu P_45 (Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć) została uwzględniona w części ewidencyjnej pliku należy dodać w rejestrze zakupu dokument bez pozycji z atrybutem JPK_V7 o nazwie KOREKTA POZ. NABYĆ i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT. Wartość w polu P_46 (Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy) wynika z zapisów korekcyjnych do VAT-ZD. Jeśli nie ma takich zapisów, wówczas należy dodać w rejestrze zakupu dokument bez pozycji z danymi korygowanego dokumentu: np. numerem faktury oraz danymi kontrahenta, z atrybutem JPK_V7 o nazwie VAT-ZD ZAKUP NIEZAPŁ i odpowiednią wartością na minus oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT. Wartość w polu P_47 (Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy) wynika z zapisów korekcyjnych do VAT-ZD. Jeśli nie ,ma takich zapisów, wówczas należy dodać w rejestrze zakupu dokument bez pozycji z danymi korygowanego dokumentu: np. numerem faktury oraz danymi kontrahenta, z atrybutem JPK_V7 o nazwie VAT-ZD ZAKUP ZAPŁAC. i odpowiednią wartością na plus oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT. Podczas generowania plików JPK_V7 program weryfikuje czy dla dokumentów technicznych wykazywanych w polach P_46 i P_47 w części deklaracyjnej oraz K_46 i K_47 w części ewidencyjnej wpisano kwoty z odpowiednim znakiem. Jeżeli tak nie jest, w logu z tworzenia pliku pojawia się informacja, że wartość na wskazanym dokumencie nie może być dodatnia/ujemna i aby zweryfikować poprawność wpisanych kwot. Podczas importu dokumentów do rejestrów VAT z plików JPK_V7, dokumenty techniczne z powyższymi atrybutami nie są importowane. 3. JPK_V7 – paragony niefiskalne. Paragony wystawione przez podatników zwolnionych z obowiązku posiadania kas fiskalnych powinny być wykazywane w pliku JPK_V7 z kodem WEW (zamiast RO jak w przypadku paragonów fiskalnych). Jeżeli paragony przenoszone są z modułu Handel do rejestrów VAT, należy zmienić na nich domyślnie dodawany kod RO na WEW. Można posłużyć się operacjami seryjnymi dostępnymi w rejestrach VAT (Dodaj kody JPK_V7). Po wybraniu kodu WEW, kod RO zostanie usunięty z dokumentów. Jeżeli paragony były przenoszone pojedynczo do rejestrów VAT, po zmianie kodu wykazywane są w pliku JPK_V7 jako jeden zapis zbiorczy z kodem WEW dla kontrahenta o nazwie Raport okresowy sprzedaży detalicznej oraz numerze dokumentu: Detal – dokument zbiorczy sprzedaży. Dokumenty wprowadzane ręcznie do rejestrów VAT powinny zostać wprowadzone jednym zbiorczym zapisem z kodem WEW, ponieważ nie będą agregowane w części ewidencyjnej pliku. 4. JPK_V7 odwrotne obciążenie. Dokumenty zwykłe z rejestru sprzedaży VAT z rodzajem transakcji Krajowa – podatnikiem jest nabywca ze stawką NP wykazywane są w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 w polu P_10 (Sprzedaż krajowa zwolniona od podatku) oraz w polu K_10 części ewidencyjnej. Kwalifikacja ta jest niezależna od zaznaczenia parametru Uwzględniać sprzedaż nie podlegającą VAT na VAT-7 w Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Deklaracje. Jeżeli chodzi o transakcje zakupu objęte odwrotnym obciążeniem, dokumenty wewnętrzne sprzedaży z rodzajem transakcji Krajowa – podatnikiem jest nabywca wykazywane są w części deklaracyjnej pliku w polach P_31 (wartość netto) oraz P_32 (wartość VAT), jak również w części ewidencyjnej, odpowiednio w polach K_31 oraz K_32. W zakresie podatku naliczonego stosowane są ogólne zasady prezentowania odliczenia (dokumenty wewnętrzne zakupu wykazywane są w polach P_40 – P_43 w części deklaracyjnej pliku, jak również w części ewidencyjnej). 5. Podgląd pliku JPK_V7. Na podglądzie zawartości pliku JPK_V7 w arkuszu MS Excel na zakładce JPK_V7_SprzedazWiersz zmieniono nazwę kolumny Wartość marży na SprzedazVAT_Marza. 6. JPK_KR – konta pozabilansowe. W pliku JPK_KR (Księgi Handlowe) uwzględniane są dodatkowo konta pozabilansowe. Wykazywane są obroty i salda dla tych kont, jak również występujące na tych kontach zapisy. 7. Kreator nowej firmy- właściciel. Jeżeli w Kreatorze konfiguracji parametrów firmy w kroku Uzupełnij podstawowe dane Twojej firmy zaznaczony zostanie parametr Osoba fizyczna, wówczas w tej bazie firmowej zostanie automatycznie utworzony właściciel. Imię i nazwisko, PESEL oraz data urodzenia pobierane są z Kreatora z kroku Podaj dane właściciela/przedstawiciela i Urzędu Skarbowego. Jako akronim właściciela wstawiane jest jego nazwisko. 8. Dane firmy – prefiks. W Kreatorze konfiguracji parametrów firmy oraz na Pieczątce firmy w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy, w polu z kodami krajów przy numerze NIP, kod PL wyświetlany jest pogrubioną czcionką na początku rozwijalnej listy, zaraz po pustej wartości. 9. Kontrahenci z Wielkiej Brytanii. W związku z opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej nastąpiły zmiany związane z dodawaniem nowego kontrahenta z tego kraju. Do 31.12.2020 roku, zakładając nową kartę kontrahenta, po wyborze prefiksu GB ustawiany jest tak jak dotychczas status kontrahenta: Wewnątrzunijny. Od 01.01.2021 roku, zakładając nową kartę kontrahenta, po wyborze prefiksu GB ustawiany jest status kontrahenta: Pozaunijny. Weryfikowana jest data systemowa ustawiona na komputerze, na którym znajduje się serwer baz danych.
Uwaga
1 stycznia 2021 należy zmienić status na Pozaunijny dla tych kontrahentów, którzy na swoich kartach mają ustawiony prefiks GB. Można to wykonać w operacji seryjnej Zmień status dostępnej na liście kontrahentów.
Po 1 stycznia 2021 roku, podczas edycji bądź kopiowania karty kontrahenta, który ma wybrany prefiks GB i status wewnątrzunijny, wyświetlone zostanie ostrzeżenie: Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady handlu z Wielką Brytanią. Zmień status kontrahenta na pozaunijny. 10. Kontrahenci z Irlandii Północnej. Na podstawie wynegocjowanej umowy Irlandia Północna będzie od 1 stycznia 2021 traktowana w obrocie z krajami Unii Europejskiej na innych zasadach niż pozostała część Wielkiej Brytanii. W związku z tym do listy kodów krajów przed numerem NIP został dodany kod XI. Należy go wskazać na kartach kontrahentów z Irlandii Północnej. Po wybraniu tego kodu na karcie kontrahenta, jego status ustawiany jest jako wewnątrzunijny.
Uwaga
Zmiany dotyczące Irlandii Północnej zostaną wprowadzone w chmurze Comarch do 21.12.2020 r.
11. Lista kontrahentów – kolumna NIP. Umożliwiono filtrowanie listy kontrahentów po prefiksie w numerze NIP. Po wpisaniu w wierszu pod nagłówkiem kolumny NIP kodu kraju, lista kontrahentów zostanie wyfiltrowana i pozostaną widoczni tylko kontrahenci mający wybrany na swojej karcie ten kod w polu przed numerem NIP.

Poprawiono

1. JPK_V7 – metoda kasowa. W przypadku metody kasowej, jeżeli dokument został częściowo rozliczony, błędnie przenosiły się kwoty do części ewidencyjnej pliku JPK_V7 (kwoty netto i VAT były powiększane o kwotę rozliczoną). Działanie poprawiono – obecnie w pliku wykazana jest poprawnie kwota netto i VAT z dokumentu. 2. JPK_V7 – generowanie pliku. Jeżeli na którymś z dokumentów w rejestrze VAT uwzględnionym w pliku JPK_V7 występowały niedozwolone znaki (np. w numerze dokumentu, nazwie kontrahenta, adresie, NIP-ie), podczas generowania pliku pojawiał się komunikat: Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek. Działanie poprawiono. 3. JPK_V7 – generowanie pliku. Jeżeli któryś z dokumentów wykazywany w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 miał za długi numer (np. w przypadku zbiorczych dokumentów wewnętrznych utworzonych do wielu faktur), podczas generowania pliku JPK pojawiał się komunikat: Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek. String or binary data would be truncated. The statement has been terminated. Działanie poprawiono. 4. Wydruk pliku JPK_V7. Na wydruku części deklaracyjnej pliku JPK_V7, jeżeli wydruk pliku sporządzonego dla podatnika będącego osobą fizyczną wykonywany był z poziomu listy plików, dane podatnika były w odwrotnej kolejności (Imię i Nazwisko zamiast Nazwisko i Imię). Działanie poprawiono. 5. Wydruk pliku JPK_V7. Na wydruku części deklaracyjnej pliku JPK_V7, jeżeli wydruk wykonywany był z poziomu listy plików, pola z wartością 0 przyjmowały opis Format domyślny. Działanie poprawiono. 6. JPK_V7 – zatwierdzenie. Po dodaniu pliku JPK_V7 zawierającego część deklaracyjną, wykonaniu wydruku, a następnie zaznaczeniu Zablokuj deklarację przed zmianami pojawiał się komunikat: Rekord, który edytowałeś, został w międzyczasie zmieniony na innym stanowisku systemu. Działanie poprawiono. 7. Katalog dla plików JPK_V7. Umożliwiono zapisywanie plików JPK w podkatalogu z nazwą bazy firmowej jeżeli w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne / Jednolity Plik Kontrolny wskazano katalog główny dysku. 8. Import dokumentów z plików JPK_V7. Umożliwiono import dokumentów mających w pliku JPK_V7 uzupełniony prefiks kraju bez uzupełnionego numeru NIP. 9. JPK_V7 – przeliczanie. Przyspieszono generowanie części ewidencyjnej pliku JPK_V7. 10. JPK_KR. Umożliwiono wygenerowanie pliku JPK_KR jeżeli w podanym okresie występowały zapisy księgowe z nieuzupełnionym opisem pozycji dekretu. 11. Zadania automatyczne. W Comarch ERP Optima w chmurze Comarch w specyficznych sytuacjach pojedyncze wykonanie zaplanowanego zadania automatycznego mogło zostać pominięte (np. synchronizacja z Comarch e-Sklep, wysłanie przypomnień do Operatorów itd.). Działanie poprawiono. 12. Dane firmy – prefiks. W Kreatorze konfiguracji parametrów firmy po wybraniu kodu kraju przy numerze NIP mógł pojawiać się komunikat: Obiekt jest obecnie używany gdzie indziej. Działanie poprawiono. 13. Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów. Usprawniono mechanizm weryfikacji nazw kontrahentów podczas kontroli ich duplikacji. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dla parametru Sprawdzanie wyst. podobnych kontrahentów wybrana jest opcja Blokuj, program pozwala na zapisanie karty kontrahenta jeżeli istnieje inny o podobnej nazwie, ale innych danych adresowych i innym numerze NIP. 14. Grupa kontrahenta. Po wyświetleniu szczegółów kontrahenta z poziomu aplikacji Comarch DMS, na karcie kontrahenta w Comarch ERP Optima usuwane było przypisanie go do grupy. Działanie poprawiono. 15. Wydruki seryjne do pliku. Jeżeli wydruk seryjny (kaskadowy) był eksportowany do pliku PDF, po zamknięciu programu Comarch ERP Optima plik był usuwany z katalogu. Działanie poprawiono.    

Handel z magazynem

Handel

Zmiany

Brexit – handel z Wielką Brytanią od stycznia 2021 r.

Z końcem bieżącego roku planowane jest zakończenie okresu przejściowego dotyczącego opuszczenia przez Wielką Brytanię jednolitego rynku UE i unii celnej. W związku z tym faktem w programie zostały wprowadzone następujące zmiany: Dokumenty
 • Na dokumenty handlowe i magazynowe przenoszone są ustawienia dotyczące statusu kontrahenta z jego kartoteki. Jeśli na dokumencie ustawiono datę wystawienia z 2021 roku i kontrahent ma prefix NIP – GB oraz status wewnątrzunijny/ wewnątrzunijny trójstronny/ wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca, to podczas zapisu dokumentu wyświetlany jest komunikat: Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady handlu z Wielką Brytanią. Czy chcesz zmienić status kontrahenta na pozaunijny? (Tak/ Nie).
 • Na dokumentach wystawianych z datą starszą niż 1 styczeń 2021 r., po wybraniu kontrahenta, który ma prefiks NIP – GB i status pozaunijny/ pozaunijny – podatnikiem jest nabywca/ pozaunijny (zwroty VAT), podczas zapisu dokumentu wyświetla się komunikat Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady handlu z Wielką Brytanią. Czy chcesz pozostawić status kontrahenta pozaunijny i zapisać dokument? (Tak/ Nie).
 • Na korektach wystawianych w 2021 r. do dokumentów z 2020 r. – status kontrahenta jest przenoszony z dokumentu korygowanego.
 • Na dokumentach powstałych w 2021 r. z przekształceń dokumentów z 2020 r. nie jest automatycznie zmieniany status kontrahenta na pozaunijny. Dla takich dokumentów przy zapisie wyświetla się komunikat Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady handlu z Wielką Brytanią. Czy chcesz zmienić status kontrahenta na pozaunijny? (Tak/ Nie).
 • Na Fakturach Zaliczkowych i finalnych Fakturach Sprzedaży wystawianych w 2021 r. do Faktury Pro Forma z 2020 r., program automatycznie ustawi status kontrahenta z prefiksem NIP – GB jako pozaunijny. W przypadku ręcznej zmiany daty wystawienia na Fakturze Zaliczkowej czy na finalnej Fakturze Sprzedaży na rok 2021, status kontrahenta nie jest automatycznie ustawiany jako pozaunijny – podczas zapisu dokumentu wyświetlany jest komunikat: Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady handlu z Wielką Brytanią. Czy chcesz zmienić status kontrahenta na pozaunijny? (Tak/ Nie).
  • Jeśli na Fakturach Zaliczkowych i Finalnych Fakturach Sprzedaży ręcznie zmieniana jest data wystawienia z 2021 r. na 2020 r., to podczas zapisu dokumentu wyświetlany jest komunikat Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady handlu z Wielką Brytanią. Czy chcesz pozostawić status kontrahenta pozaunijny i zapisać dokument? (Tak/ Nie).
  Intrastat
 • Podczas zapisu deklaracji Intrastat za dany miesiąc z 2021 r., na której znajdują się pozycje z kodem kraju GB wyświetlany jest komunikat: Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady handlu z Wielką Brytanią. Na deklaracji znajduje się kod kraju GB. Usuń tą pozycję albo przelicz deklarację.
 • Dokumenty wystawione z datą 2021 r. dla kontrahenta o statusie wewnątrzunijnym i prefiksie NIP – GB, nie zostaną uwzględnione podczas wyliczania deklaracji Intrastat.
 • Jeżeli na dokumencie ustawiono datę przyjęcia/ datę wywozu w roku 2021, a w sekcji Intrastat jest wybrany kod kraju GB, to podczas zapisu dokumentu wyświetla się komunikat Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady handlu z Wielką Brytanią. Czy chcesz pozostawić kod kraju GB? (Tak/ Nie).
 • Magazyn odległy UE:
  • Od stycznia 2021 r. na formularzu magazynu odległego UE nie ma możliwości wskazania jako kod kraju GB.
  • Przesunięcia Międzymagazynowe wystawione z datą od stycznia 2021 r. na magazyn UE o kodzie kraju GB nie zostaną uwzględnione podczas wyliczania deklaracji Intrastat.
  JPK_FA Dla Faktur wystawionych z datą od stycznia 2021 r. do pliku JPK_FA, do pola z prefiksem nabywcy – podatnika VAT UE nie jest przenoszony prefiks GB. Irlandia Północna Na podstawie wynegocjowanej umowy Irlandia Północna będzie od 1 stycznia 2021 r. traktowana w obrocie z krajami Unii Europejskiej na innych zasadach niż pozostała część Wielkiej Brytanii. Obrót towarami traktowany będzie dalej jako transakcja unijna, zaś świadczenie usług jako transakcja pozaunijna. W zakresie dostawy towarów podatnicy z Irlandii Północnej będą identyfikowani za pomocą NIP poprzedzonego prefiksem XI. W związku z tym:
 • Jeżeli dokument jest wystawiony dla kontrahenta, który ma prefiks NIP – XI oraz status wewnątrzunijny/ wewnątrzunijny trójstronny/ wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca, a na dokumencie są usługi, to podczas zapisu dokumentu wyświetlany jest komunikat Dokument jest wystawiony dla kontrahenta z Irlandii Północnej, a na dokumencie są usługi. Świadczenie usług traktowane jest jako transakcja pozaunijna. Czy chcesz zmienić rodzaj transakcji? (Tak/ Nie).
 • Jeżeli dokument jest wystawiony dla kontrahenta, który ma prefiks NIP – XI oraz status inny niż wewnątrzunijny/ wewnątrzunijny trójstronny/ wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca, a na dokumencie są towary, to podczas zapisu dokumentu wyświetlany jest komunikat Dokument jest wystawiony dla kontrahenta z Irlandii Północnej, a na dokumencie są towary. Obrót towarami traktowany jest jako transakcja wewnątrzunijna. Czy chcesz zmienić rodzaj transakcji? (Tak/ Nie).
 • Jeżeli dokument jest wystawiony dla kontrahenta, który ma prefiks NIP – XI, a na dokumencie są towary i usługi, to podczas zapisu dokumentu wyświetlany jest komunikat Dokument jest wystawiony dla kontrahenta z Irlandii Północnej, a na dokumencie są zarówno usługi jak i towary. Obrót towarami traktowany jest jako transakcja unijna, zaś świadczenie usług jako transakcja pozaunijna. Czy chcesz zapisać dokument? (Tak/ Nie).
 • Intrastat – w deklaracji uwzględniane są transakcje dla kontrahentów z prefiksem NIP – XI.
  • Na formularzu magazynu odległego UE można wybrać kod kraju XI.
 
Uwaga
Zmiany dotyczące Irlandii Północnej zostaną wprowadzone w chmurze Comarch do 21.12.2020 r.

Pozostałe Zmiany

1. Sendit. Usługa nadawania paczek za pomocą serwisu Sendit zostanie wyłączona 1.02.2021 r. Do 31.01.2021 r. współpraca z Sendit, działa bez zmian. Użytkownicy korzystający dotychczas z nadawania paczek przez Sendit bezpośrednio z programu, będą informowani o zakończeniu współpracy komunikatem: Usługa nadawania paczek z programu przez serwis Sendit zostaje wyłączona 1.02.2021 r. Zachęcamy do skorzystania z usług innych spedytorów dostępnych w programie. Więcej na ten temat możesz przeczytać klikając w przycisk Sprawdź w FAQ. Od 1.02.2021 r. dla serwisu Sendit nie będzie możliwe:
 • W Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki /Sendit skonfigurowanie usługi Sendit
 • Utworzenie nowego Zlecenia Nadania Przesyłki z poziomu listy ZNP oraz listy i formularza dokumentu FS, PA, RO, FPF, WZ, MM, Zlecenia Serwisowego
 • Skopiowanie istniejącego Zlecenia Nadania Przesyłki
 • Zamówienie kuriera dla istniejącego już niewysłanego ZNP
 • Wykonanie wyceny zlecenia
 • Anulowanie wysłanego już wcześniej zlecenia
  Użytkownik nadal będzie mógł:
 • Podejrzeć wcześniej utworzone ZNP
 • Pobrać szczegóły zlecenia
 • Wydrukować protokół odbioru
 • Wydrukować list przewozowy
 • W Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki /Sendit odznaczyć parametr Sendit, w przypadku gdy wcześniej korzystał z usług Serwisu Sendit.
  2. Eksport dokumentów do pliku xml. Podczas próby eksportu dokumentu do pliku xml na magazyn do którego operator ma zakaz, dodano komunikat informujący o przyczynie niepowodzenia eksportu dokumentu. 3. Komunikat. Do komunikatu Zaznaczone dokumenty zostaną zatwierdzone. Czy podczas zatwierdzania rozliczyć dokumenty płatne gotówką/ kartą?, który pojawia się przy zatwierdzeniu dokumentów FS, PA z listy, dodano parametr Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej.

Poprawiono

1. Automatyczny wybór dostaw w jednostkach pomocniczych. W sytuacji, gdy w Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry jest zaznaczony parametr Automatyczny wybór ocechowanych dostaw a towar został przyjęty na magazyn w jednostce podstawowej, poprawiono automatyczne wskazanie dostaw na dokumencie Wydania Zewnętrznego w jednostce pomocniczej, powstałego z dokumentu Rezerwacji Odbiorcy. 2. Rozchód ostatniej sztuki towaru. W sytuacji, gdy jest włączona Kontrola ilości na dokumencie oraz pozycje dodawane są poprzez Edycję na liście, poprawiono możliwość dodania ostatniej sztuki towaru na formularz dokumentu. 3. Seryjna zmiana atrybutu o typie binaria. Poprawiono seryjne dodawanie i zmianę atrybutów binarnych poprzez dodanie możliwości wskazania pliku z folderu. 4. Faktura Pro Forma wydruk Wzór standard. Na wydruku Faktury Pro Forma Wzór standard w celu ujednolicenia wydruku, poprawiono czcionkę nazwy ulicy, w sekcji Nabywca. 5. JPK V7 – procedura MPP. Poprawiono przenoszenie kodu JPK V7 na Fakturę Sprzedaży powstałą z Paragonu. W sytuacji gdy, Paragon utworzony jest na kontrahenta !Nieokreślonego, a pozycja towarowa objęta jest procedurą MPP, to przy przekształceniu FS do PA, na formularzu dokumentu FS nie jest dodawana automatycznie procedura JPK V7 MPP. 6. MPP na formularzu Faktury Sprzedaży. Na formularzu faktury sprzedaży, została poprawiona widoczność sekcji Wartość podlegająca MPP. 7. Filtrowanie listy zasobów. Na formularzu Paragonu, podczas dodawania pozycji na dokument poprawiono filtrowanie zasobów. 8. Funkcje dodatkowe na Rezerwacji Odbiorcy. W szczególnym przypadku poprawiono generowanie Rezerwacji Odbiorcy przez funkcje dodatkowe tworzone przez Partnerów. 9. SENT. Poprawiono przenoszenie numeru NIP w zgłoszeniach SENT eksportowanych do pliku w formacie xml. 10. Płatność na Terminal. Poprawiono wysyłkę kwot na urządzenie płatnicze dla dokumentów sprzedażowych przekształcanych z WZ.

Handel Plus

Nowości

Opłata cukrowa

Na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, od 01.01.2021 r. wprowadzona zostanie opłata cukrowa od napojów:
 • zawierających cukier, kofeinę lub taurynę bądź substancje słodzące,
 • będących roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi,
 • w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo- -warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego.
  Opłata będzie podzielona na część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml – w przeliczeniu na litr napoju. Opłata cukrowa jest wyliczana w oparciu o wystawione Faktury Sprzedaży, należy ją rozliczać co miesiąc, do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Płatność wyliczoną na podstawie deklaracji należy dokonywać na rzecz Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby.
Uwaga
Naliczanie opłaty cukrowej jest dostępne w module Handel Plus.

Konfiguracja

W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn – dodano gałąź – Opłata cukrowa.

Menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Opata cukrowa.

Aby naliczać w programie opłatę cukrową należy zaznaczyć parametr Opłata cukrowa.

Jeśli chcemy automatycznie doliczyć kwotę opłaty cukrowej do domyślnej ceny sprzedaży towaru, należy zaznaczyć parametr Powiększaj cenę o kwotę opłaty cukrowej. Wówczas domyślna cena towaru pobrana na dokument z karty towaru zostanie powiększona o kwotę wyliczoną przez program oraz przelicznika między jednostkami zdefiniowanymi na karcie towaru.

W przypadku udzielania rabatu na dokumentach użytkownik może wskazać, czy rabat ma być wyliczany od ceny z opłatą cukrową (pełna cena) czy od ceny bez opłaty cukrowej.

W polu Atrybut można wskazać atrybut za pomocą, którego oznaczone zostaną na dokumentach numery partii towaru. Jeśli na Fakturze Sprzedaży/ Paragonie/ Wydaniu Zewnętrznym wskażemy partię towaru z taką cechą jak atrybut w konfiguracji, to wartości tej cechy zostaną przeniesione na pozycję dokumentu, na zakładkę [Cukier] do pola Numer partii towaru podczas zapisu dokumentu na stałe.

Kontrahenci

Na karcie kontrahenta, na zakładce [Handlowe] dodano parametr Kontrahent opłaca podatek cukrowy. Jest on widoczny wyłącznie dla kontrahentów o statusie krajowy lub podatnikiem jest nabywca. Należy go zaznaczyć, jeśli opłata podatku cukrowego spoczywa na kontrahencie. W programie skutkuje to tym, że na dokumentach wystawianych dla takich kontrahentów nie zostanie naliczona opłata cukrowa.

Parametr można ustawić seryjnie dla kontrahentów zaznaczonych na liście. W tym celu należy wybrać Operacje seryjne – Zmień warunki handlowe, następnie należy zaznaczyć parametr Zmień kontrahenta opłacającego podatek cukrowy. Zaznaczenie parametru Kontrahent opłaca podatek cukrowy skutkuje zaznaczeniem tego parametru na karcie kontrahenta, pozostawienie parametru Kontrahent opłaca podatek cukrowy niezaznaczonego skutkuje odznaczeniem tego parametru na karcie kontrahenta.

Seryjna zmiana kontrahenta opłacającego podatek cukrowy.

Towary

Opłacie podlegają wyroby w postaci napoju lub syropu, do których dodano substancje wymienione w ustawie, sklasyfikowane za pomocą PKWiU w działach 10.32 i 10.89 oraz dział 11. Na karcie towaru (menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby), na zakładce [Dodatkowe] dodano pionową zakładkę [Cukier], na której należy ustawić parametry dotyczące opłaty cukrowej. Zakładka jest widoczna tylko dla pozycji o typie Towar. Jej numer jest zależny od tego czy w programie naliczana jest deklaracja Intrastat, SENT bądź Akcyza na węgiel.

Pozycja cennika – zakładka [Dodatkowe]/[Cukier].

Dla pozycji cennikowych podlegających opłacie cukrowej należy zaznaczyć parametr Opłata cukrowa. W polu Ilość napoju w mililitrach należy wskazać przeliczenie jednostki podstawowej towaru na mililitr. Poniżej należy podać parametry produktu, w oparciu o które zostanie wyliczona kwota opłaty cukrowej: Zawartość cukrów (w gramach) w 100 ml napoju – należy podać ile gram cukrów znajduje się w 100 ml sprzedawanego napoju. Na tej podstawie program automatycznie nalicza opłatę stałą i zmienną:
 • Jeżeli napój zawiera poniżej i równo 5 gram cukru, to zostanie naliczona tylko opłata stała w wysokości 0.50 PLN.
 • Jeżeli napój zawiera powyżej 5 gram cukru, to zostanie naliczona zarówno opłata stała w wysokości 0.50 PLN jak i opłata zmienna w zależności od ilości gram powyżej 5 gram (5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml).
  Napój zawiera substancję słodzącą – ten parametr należy zaznaczyć, jeżeli sprzedawany napój zawiera substancję słodzącą. Program automatycznie naliczy wówczas opłatę stałą w wysokości 0.50 PLN (niezależnie od zawartości cukru). Napój zawiera kofeinę lub taurynę – ten parametr należy zaznaczyć, jeżeli sprzedawany napój zawiera kofeinę lub taurynę. Program automatycznie naliczy wówczas opłatę stałą w wysokości 0.10 PLN. Napój z masowym udziałem soku owocowo/ warzywnego nie mniej niż 20% – parametr należy zaznaczyć, jeżeli sprzedawany napój ma udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo- warzywnego w ilości nie mniejszej niż 20%. Wówczas naliczona zostanie tylko opłata zmienna (nie będzie naliczona dla cukru opłata stała 0.50 PLN). Napój będący roztworem węglowodanowo-elektrolitowym – parametr należy zaznaczyć, jeżeli sprzedawany napój jest roztworem węglowodanowo-elektrolitowym. Wówczas naliczona zostanie tylko opłata zmienna (nie będzie naliczona dla cukru opłata stała 0.50 PLN). Opłata stała – wysokość opłaty stałej jest wyliczana w oparciu o ilość cukrów w gramach (do 5 gram) oraz o zaznaczone parametry: Napój zawiera substancję słodzącą, Napój zawiera kofeinę lub taurynę. Opłata zmienna – wysokość opłaty zmiennej wyliczana jest w oparciu o ilość cukrów w gramach (powyżej 5 gram) oraz o zaznaczone parametry: Napój z masowym udziałem soku owocowo/ warzywnego nie mniej niż 20%,  Napój będący roztworem węglowodanowo-elektrolitowym. Łączna kwota opłaty za 1 litr – jest to suma opłaty stałej oraz opłaty zmiennej. Wartość maksymalna to 1.20 PLN. Jeśli suma opłaty stałej i zmiennej przekracza 1.20 PLN, kwota opłaty zmiennej zostanie odpowiednio pomniejszona. Parametry dotyczące opłaty cukrowej można również ustawić seryjnie dla pozycji zaznaczonych na liście w menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby. Opcja jest dostępna w operacjach seryjnych pod nazwą Ustawienie opłaty cukrowej:

Seryjne ustawienie opłaty cukrowej

Po wykonaniu operacji przyciskiem  ustawienia zostaną przeniesione na zaznaczone kartoteki towarowe i na tej podstawie zostanie wyliczona opłata stała, zmienna i w efekcie łączna kwota opłaty cukrowej dla 1 litra każdego z zaznaczonych towarów.

Dokumenty

Opłata cukrowa jest naliczana na:
 • Fakturze Sprzedaży,
 • Wydaniu Zewnętrznym,
 • Paragonie,
 • Na korekcie ilości do FS/ WZ/ PA.
  Dla dokumentów wystawionych dla kontrahenta o statusie krajowy lub podatnikiem jest nabywca, w oknie Pozycja dokumentu, dla tych towarów, które mają zaznaczony na swojej kartotece parametr Opłata cukrowa dostępna jest zakładka [Cukier].

Pozycja dokumentu – zakładka [Cukier]

Ilość w mililitrach – ilość towaru w mililitrach wyliczona na podstawie ilości towaru podanej na dokumencie i przelicznika między jednostkami miary ustalonego na karcie towaru.

Sumaryczna wartość opłaty cukrowej – łączna wartość opłaty cukrowej dla pozycji dokumentu jest wyliczana przez program na podstawie sprzedanej ilości towaru i wyliczonej kwoty opłaty na karcie towaru. Wartość wyrażona jest zawsze w walucie PLN niezależnie od waluty dokumentu. Wartość opłaty cukrowej jest wyliczana tylko, kiedy Sprzedawca dla tej transakcji ma uiścić opłatę do Urzędu Skarbowego (pole nie jest widoczne, jeśli to Nabywca uiszcza opłatę, czyli jeśli na dokumencie, na zakładce [Kontrahent] jest zaznaczony parametr Kontrahent opłaca podatek cukrowy).

Na podstawie sumarycznej wartości opłaty cukrowej poszczególnych pozycji, na Deklaracji wyliczona zostanie łączna wartość opłaty cukrowej jaką Sprzedawca ma uiścić na rzecz Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Na dzień dzisiejszy nie został opublikowany jeszcze wzór Deklaracji.

Numer partii towaru – w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Opłata cukrowa można wskazać atrybut za pomocą, którego oznaczone zostaną na dokumentach numery partii towaru. Jeśli na Fakturze Sprzedaży/ Paragonie/ Wydaniu Zewnętrznym wskażemy partię towaru z taką cechą jak atrybut w konfiguracji, to wartości tej cechy zostaną automatycznie przeniesione do tego pola podczas zapisu dokumentu na stałe. Numery partii towaru można również uzupełnić ręcznie.

Uwzględnianie opłaty cukrowej w cenie sprzedaży

Aby automatycznie doliczyć kwotę opłaty cukrowej do domyślnej ceny sprzedaży, należy w menu Start/Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Opłata cukrowa zaznaczyć parametr Powiększaj cenę o kwotę opłaty cukrowej. Wówczas domyślna cena towaru pobrana na dokument z karty towaru zostanie powiększona o łączną kwotę opłaty wyliczoną na karcie towaru. Parametr ma zastosowanie na:
 • Fakturach Pro Forma,
 • Rezerwacjach Odbiorcy,
 • Fakturach Sprzedaży,
 • Paragonach,
 • Wydaniach Zewnętrznych.
  W przypadku udzielania rabatu na dokumentach, jeśli do ceny sprzedaży doliczana jest opłata cukrowa, Użytkownik może wskazać, czy rabat ma być wyliczany od ceny z opłatą cukrową (pełna cena) czy od ceny bez opłaty cukrowej (menu Start/Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Opłata cukrowa: Rabat od pełnej ceny/ Rabat od ceny bez opłaty cukrowej).

Opłata cukrowa na wydruku Faktury Sprzedaży

Na wydruku Eko dla Faktury Sprzedaży dostępnym z poziomu formularza FS oraz z listy faktur, dla poszczególnych pozycji wykazana jest kwota opłaty cukrowej. W podsumowaniu wykazana jest łączna wartość opłaty cukrowej wszystkich pozycji dokumentu.

Import cennika, kontrahentów z innej bazy

Podczas importu kontrahentów, cennika z innej bazy (menu Narzędzia/ Importy) przenoszone są ustawienia dotyczące opłaty cukrowej.  

Comarch e-Sklep\e-Sale

Nowości

1. Płatności On-line. Na formularzu oddziału e-Sklep/e-Sale jest możliwość zmapowania form płatności on-line wykorzystywanych w e-Sklep. Więcej na temat mapowania form płatności pod linkiem.

Współpraca z Comarch Mobile Sprzedaż

Poprawiono

1. JPK_V7 na dokumentach fiskalnych. Dla fiskalnych faktur sprzedaży pochodzących z Comarch ERP Mobile Sprzedaż podczas synchronizacji dopisywana jest do dokumentu procedura JPK_V7: FP.  

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2021.1.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 16.11.2020. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
 

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2021.1.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2021.1.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2021.1.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2021.1.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2021.1.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2020Zalecana 2020.4
Comarch e-Sale2020.4
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2021.0.1
Comarch Mobile Zarządzanie2019.5.3
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2019.5.3
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2020.0 MSSQL lub wyższa
Comarch ERP Altum2019.5.2
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

OCR

Zmiany

1. OCR. Sprawdzanie numeru NIP. Przy odczytywaniu faktur przez OCR sprawdzana jest zgodność numeru NIP widniejącego w fakturze z numerem NIP w pieczątce firmy. Weryfikacja odbywa się według poniższych założeń:
 • Sprawdzany jest NIP z aktualnej pieczątki. Pieczątki historyczne nie są weryfikowane
 • Dodając fakturę zakupu sprawdzany jest NIP nabywcy z NIP w pieczątce
 • Dodając fakturę sprzedaży sprawdzany jest NIP sprzedawcy z NIP w pieczątce
Jeżeli NIP-y są zgodne dokument zostanie dodany do rejestru. W przypadku niezgodności numerów NIP pojawi się komunikat ostrzegający. Użytkownik może zdecydować i wybrać:
 • Tak – dokument zostanie dodany pomimo niezgodnych numerów NIP
 • Nie – dokument nie zostanie dodany do rejestru
Wybierając jedną z odpowiedzi i dodatkowo zaznaczając parametr Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej spowoduje, że przy kolejnych dokumentach będzie pamiętana przez program wybrana odpowiedź i komunikat nie będzie się już pojawiał. Jeżeli natomiast parametr o zapamiętaniu odpowiedzi nie zostanie zaznaczony wówczas przy kolejnym dodawaniu dokumentu i wykryciu niezgodności w numerach NIP komunikat pojawi się ponownie. W przypadku dokumentów, na których nie ma oznaczenia Sprzedawca/Nabywca dotychczas numer NIP nie był pobierany na dokument. Obecnie jeżeli na takim dokumencie numery NIP zostaną rozpoznane wówczas są porównywane z pieczątką firmy. Na dokument w rejestrze VAT sprzedaży/zakupu podstawiany jest numer NIP inny niż ten, który jest wpisany w pieczątce firmy. 2. OCR. Sprawdzanie daty wystawienia. Podczas dodawania dokumentu za pomocą usługi Comarch OCR weryfikowane są daty na dokumencie. Sprawdzane jest czy data wystawienia jest z bieżącego bądź poprzedniego miesiąca, czy z innych miesięcy. Jeżeli data wystawienia jest z innego miesiąca niż bieżący lub poprzedni, to przed dodaniem dokumentu pojawi się komunikat o treści: Na dokumencie ‘numer dokumentu’ rozpoznana została data wystawienia ‘data wystawienia’. Domyślnie dokument zostanie zapisany z rozpoznaną datą. Czy chcesz zmienić datę i dodać dokument z datą bieżącą? Użytkownik może zdecydować i wybrać:
 • Tak – dokument zostanie dodany z datą bieżącą. Oznacza to, że dla faktur zakupu zostanie ustawiona bieżąca data wpływu a dla faktur sprzedaży data wystawienia jako data bieżąca.
 • Nie – dokument zostanie dodany z datą rozpoznaną.
Wybierając jedną z odpowiedzi i dodatkowo zaznaczając parametr Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej spowoduje, że przy kolejnych dokumentach będzie pamiętana przez program wybrana odpowiedź i komunikat nie będzie się już pojawiał. Jeżeli natomiast parametr o zapamiętaniu odpowiedzi nie zostanie zaznaczony wówczas przy kolejnym dodawaniu dokumentów i wykryciu dat na dokumencie, które nie są bieżące, komunikat pojawi się ponownie.

CRM, Obieg dokumentów

CRM

Poprawiono

1. Makro w wiadomości e-mail. Poprawiono działanie makra {eNumerRachunkuDlaPlatnosci} na szablonie wiadomości e-mail dla faktur sprzedaży w walucie obcej. 2. Formularz wiadomości e-mail. Poprawiono filtrowanie dokumentów dodawanych do wiadomości mailowej na zakładce Dokumenty.

Obieg dokumentów

Poprawiono

1. Skrzynka operatora. Formularz etapu. Poprawiono wyświetlanie formularza etapu z poziomu skrzynki operatora (menu CRM/ Skrzynka operatora). Przycisk lupy „Formularz etapu” podnosi formularz etapu bieżącego.  

Aktualizacje po wydaniu wersji

Aktualizacja w dniu 30.12.2020 r.

1. Naliczanie deklaracji PIT-11 dla pracowników tymczasowych. Poprawiono sposób wykazywania kwoty ‘Wynagrodzenia za czas urlopu (tymczas.)’ na deklaracji PIT-11 dla pracowników tymczasowych i oddelegowanych jednocześnie.

Nowości i zmiany w wersji 2021.1.2

Płace i Kadry

Nowości

1. Deklaracje podatkowe:
 • Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2020: PIT-4R (11), PIT-8AR(10), IFT-1/1R (16).
  W związku z brakiem schem na czas udostępnienia wersji Comarch ERP Optima 2021.1.2 podczas próby wysyłki deklaracji: PIT 4R(11), PIT-8AR(10), IFT-1/1R(16) do systemu e-Deklaracje pojawi się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Eksport niemożliwy. Na dzień udostępnienia wersji nie została opublikowana struktura pliku e-Deklaracji. Eksport będzie możliwy, gdy odpowiedni schemat zostanie opublikowany.
 • Dodano nowe wzory wydruków dla deklaracji podatkowych PIT-4R (11), PIT-8AR (10), IFT-1/1R (16).
 • Umożliwiono przekazanie nowych wzorów deklaracji  PIT-4R (11), PIT-8AR(10) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2020 poz. 2432).

Poprawiono

1. Deklaracje PIT:
 • Na zaliczce miesięcznej na PIT-4R w pozycji Wynagrodzenie ze stosunku pracy w liczbie podatników oraz sumie wypłat nie były uwzględniane osoby i ich wynagrodzenie, jeśli ze względu na niską kwotę zaliczka podatku wynosiła 0 zł. Działanie poprawiono.
 • Na deklaracji PIT-11 utworzonej dla pracownika tymczasowego w polu 29 nie była wykazywana kwota ‘Wynagrodzenia za czas urlopu (tymczas.)’. Działanie poprawiono.
 • Na deklaracji PIT-11 naliczonej dla pracownika oddelegowanego i tymczasowego jednocześnie, który nie ukończył 26 lat w polu 29 nadmiarowo była wykazywana kwota ‘Wynagrodzenia za czas urlopu (tymczas.)’. Działanie poprawiono.
 • Kolejne przeliczenie deklaracji PIT-4R w wersji 10 powodowało zwielokrotnienie wartości wykazywanych w polach dotyczących miesiąca grudnia (oprócz pozycji 1 i 8). Działanie poprawiono.

Księgowość

Nowości

1. Biuro Rachunkowe. Umożliwiono naliczenie deklaracji PIT-4R(11) oraz PIT-8AR(10) na nowych formularzach obowiązujących za 2020 rok wraz z możliwością ich podglądu, zatwierdzania oraz wydruku.

Poprawiono

1. Księgowość kontowa. Przywrócono możliwość dodania nowego okresu obrachunkowego w przypadku, gdy istniało ich więcej niż jeden, a w poprzednim okresie dodano zakaz do konta księgowego. 2. Ewidencja ryczałtowa. Usunięto komunikaty pojawiające się podczas dodawania pozycji kwot indywidualnych na zakładce [Najem].

Aktualizacje po wydaniu wersji

Aktualizacja w dniu 29.01.2021 r. 

1. Faktura za usługi Biura Rachunkowego przeniesiona do bazy Klienta. Poprawiono wyliczanie kwoty VAT na fakturze za usługi księgowe przeniesionej automatycznie z firmy Biura Rachunkowego do bazy Klienta w przypadku, gdy na fakturze była więcej niż jedna pozycja i zmieniano kategorię. 2. Deklaracja PFRON – niepoprawna wersja pliku INF-D-P. Poprawiono strukturę pliku INF-D-P generowanego za miesiąc styczeń/luty/marzec 2021.

Aktualizacja w dniu 22.01.2021 r.

1. Deklaracje RUD.  Wprowadzono możliwość generowania deklaracji RUD – Zgłoszenie umowy o dzieło jako plik xml, który można wczytać do PUE oraz w postaci wydruku. 2. Wydruk ZUS IMIR. Poprawiono drukowanie informacji o zasiłkach na wydruku ZUS IMIR dla ubezpieczonego. 3. Eksport pliku JPK_V7. Poprawiono eksport pliku JPK_V7 w przypadku, gdy atrybuty JPK_V7 zostały dodane do dokumentów w module Handlowym. 4. Synchronizacja statusów zamówień z Comarch e-Sklep. Poprawiono wysyłkę danych dot. aktualizacji stanu zamówienia w przypadku jego edycji podczas trwającej synchronizacji.

Aktualizacja w dniu 07.01.2021 r.

1. Wydruki deklaracji PIT za rok 2020. Dodano nowe wzory wydruków dla deklaracji podatkowych PIT-4R (11), PIT-8AR (10), IFT-1/1R (16).

Nowości i zmiany w wersji 2021.2.1

Płace i Kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki. Wartości obowiązujące od 01.01.2021 r. Konfiguracja / Program/ Płace/ Wynagrodzenia – dochód deklarowany  (składka zdrowotna) – 4242,38 zł Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r. (M.P 2021, poz. 103.) 2. Deklaracje RUD. Wprowadzono możliwość generowania deklaracji RUD – Zgłoszenie umowy o dzieło jako plik xml, który można wczytać do PUE oraz w postaci wydruku. Od 1 stycznia 2021r. płatnicy składek mają obowiązek raportowania do ZUS informacji o każdej zawartej umowie o dzieło. Zgłoszeniu podlegają umowy o dzieło zawarte z osobami nie będącymi jednocześnie pracownikami etatowymi. W zgłoszeniu należy podać: datę zawarcia umowy, datę rozpoczęcia wykonywania dzieła, data zakończenia wykonania dzieła, przedmiot umowy oraz liczbę zawartych umów o dzieło. Z poziomu Comarch ERP Optima Deklarację RUD można utworzyć pojedynczo dla wskazanego pracownika lub seryjnie dla zaznaczonych pracowników z poziomu zakładki Deklaracje zgłoszeniowe ZUS bądź Deklaracje seryjne ZUS. Przed wygenerowaniem deklaracji należy wskazać zakres dat z jakiego okresu mają być wykazane umowy. Deklaracja zostanie wygenerowana dla osób, które we wskazanym okresie mają wprowadzone umowy z ustawioną pozycją na deklaracji PIT jako PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy o dzieło lub PIT-8B 10. Prawa autorskie i inne prawa. Jako przedmiot umowy zostanie wykazany tytuł umowy. W tytule umowy nie mogą być użyte znaki specjalne. W jednej deklaracji RUD w xml zostanie wykazanych maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą, dlatego w przypadku, gdy wykonawca ma więcej niż 10 umów w podanym okresie program wygeneruje kilka plików xml z umowami. W przypadku seryjnego naliczania dla każdej osoby zostanie wygenerowany oddzielny plik xml z deklaracją. W podanej nazwie pliku zostanie dodany akronim pracownika. Podczas zapisu do xml należy podać nową nazwę pliku. Plik xml z RUD można zaczytać w PUE z poziomu zakładki Ogólny, Ubezpieczony lub Płatnik. Z bocznego menu należy wybrać  [Dokumenty i Wiadomości]>[Dokumenty robocze] i następnie kliknąć w opcję Importuj. Na oknie importu należy wybrać Dodaj dokumenty, wskazać pliki xml z RUD, określić rolę dla importowanych dokumentów i ponownie kliknąć w opcję Importuj. Dokumenty zostaną dodane na listę dokumentów roboczych, skąd można je wysłać do ZUS. Wydruk Zgłoszenie umowy o dzieło ZUS RUD dostępny jest z poziomu formularza danych kadrowych pracownika (Wydruk danych/Podgląd wydruku/ Wydruki kadrowe/ Zgłoszenie umowy o dzieło ZUS RUD) oraz z poziomu Listy pracowników (Płace i Kadry/ Kadry/ Wydruk danych/ Wydruki kadrowe Zgłoszenie umowy o dzieło ZUS RUD) – wydruk dla zaznaczonych pracowników. Przed wydrukiem należy wskazać okres z jakiego mają być uwzględnione umowy o dzieło. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. 2020, poz.2366). 3. Staż i praktyki uczniowskie. Umożliwiono naliczanie przychodów z tytułu staży oraz praktyk uczniowskich i stosowanie do nich zwolnienia z PIT dla pracowników do 26 lat. W konfiguracji typów wypłat dodano nową pozycję na deklaracji PIT: PIT-11 Należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich. Elementy, w których ustawiono nową pozycję na deklaracji PIT-11 w wersji 26 będą wykazywane w pozycji 8. Inne źródła i na PIT-4 jako Inne przychody. W przypadku pracownika poniżej 26 lat, który na formularzu danych kadrowych ma zaznaczony parametr ‘Zwolnienie z PIT dla młodych’ i ma wypłacony element, który ma ustawioną pozycję na deklaracji PIT jako PIT-11 Należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich stosowane będzie zwolnienie z podatku dla wypłat, które są naliczone na liście płac, która ma ustawiony miesiąc deklaracji 01.2021 lub późniejszy. 4. Deklaracje PIT. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e‑Deklaracje: PIT-4R(11), PIT-8AR(10), IFT-1/1R(16).

Zmiany

1. Zwolnienie z PIT dla młodych.
 • Zmieniono sposób automatycznego ustawiania parametru 'Zwolnienie z PIT dla młodych’. W przypadku pracowników, którzy na dzień zatrudnienia, ale nie wcześniej niż na 1.01.2020 r. lub datę bieżącą w przypadku zleceniobiorców mają poniżej 26 r. ż. parametr będzie się zaznaczał automatycznie po wprowadzeniu daty urodzenia na formularza danych kadrowych pracownika. W poprzednich wersjach parametr zaznaczał się dopiero w trakcie zapisywania formularza danych kadrowych pracownika.
 • W przypadku pracowników poniżej 26 r. ż. zwolnionych z podatku w wypłacie naliczanej na liście płac o rodzaju Etat zaliczka podatku nie zostanie naliczona jedynie od przychodów, które są objęte zwolnieniem z podatku. Podczas naliczania wypłaty sprawdzana jest Pozycja na deklaracji PIT ustawiona w konfiguracji danego składnika. Zwolnienie z podatku do 26 lat zostanie zastosowane jedynie dla pozycji:
  • PIT-4 1. Wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej,
  • PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy zlecenia,
  • PIT-11 Należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich.
  2. PPK. Umożliwiono naliczanie dodatkowej składki PPK pracownika od miesiąca złożenia przez pracownika deklaracji o opłacaniu składki dodatkowej. Dotyczy to sytuacji, gdy pracownik przystępuje do PPK, a także wtedy, gdy składa deklarację o opłacaniu składki dodatkowej później niż przystąpił do PPK, ale dotychczas nie opłacał składki dodatkowej. Składka naliczy w wypłacie z datą wypłaty przypadającą w dniu złożenia deklaracji lub późniejszą. W przypadku złożenia deklaracji zmieniającej procent składki dodatkowej przez pracownika, który wcześniej zadeklarował jej opłacanie (zmiana z niezerowego % na inny niezerowy) – składka w zmienionej wysokości nadal będzie naliczana w wypłatach dopiero od miesiąca następnego po miesiącu złożenia deklaracji. 3. Przychód z tytułu PPK. Na formularzu elementu wypłaty Przychód z tytułu PPK naliczonego automatycznie umożliwiono ustawienie kategorii. 4. Zwolnienie z PIT dla młodych dla pracowników oddelegowanych. W przypadku pracownika do 26 lat, który jest oddelegowany do pracy za granicę, płaci podatek za granicą i na formularzu pracownika ma zaznaczony parametr 'Metoda proporcjonalnego odliczenia’ umożliwiono stosowanie zwolnienia z PIT dla młodych. Jeśli wypłata jest wypłacana do dnia ukończenia przez pracownika 26 lat, pracownik ma zaznaczony parametr Zwolnienie z PIT dla młodych oraz nie przekroczył limitu zwolnienia to w takim przypadku wynagrodzenie będzie wykazywane na PIT-11 w części G w polach 86 i 87 w kwocie przed pomniejszeniem o 30% diet i kup (jeśli w tej wypłacie zostały odliczone). 5. Formularz umowy cywilnoprawnej. Zmieniono sposób numeracji umowy. Rok/miesiąc pobierany jest z pola 'Data zawarcia’, wcześniej były pobierane z pola 'Datę rozpoczęcia’. 6. Eksport danych do GUS Z-12. W oknie eksportu umożliwiono wskazanie roku 2020. Na dzień udostępnienia wersji 2021.2.1 GUS nie opublikował jeszcze formularza Z-12 obowiązującego za rok 2020. Dlatego eksport danych do pliku nie jest jeszcze możliwy – przy próbie jego wykonania pojawi się odpowiednia informacja. Gdy GUS udostępni program Z-12 za rok 2020, możliwość eksportu w Comarch ERP Optima zostanie odblokowana. Nastąpi to automatycznie przy kolejnej próbie wykonania eksportu danych do Z-12, dla każdego Użytkownika mającego program na gwarancji. 7. Wydruk ZUS IMIR – Informacja dla ubezpieczonego. Na wydruku dodano informacje o okresie wykonywania pracy nauczycielskiej.

Poprawiono

1. Liczba dni zwolnienia chorobowego. Błędnie naliczała się liczba dni wynagrodzenia za czas choroby, gdy w ciągu roku pracownik miał odnotowane zwykłe zwolnienia chorobowe oraz zwolnienie chorobowe z przyczyną Niezdolność do pracy/kwarantanna służb medycznych. Działanie poprawiono. 2. Zasiłek chorobowy pracowników służb medycznych:
 • W przypadku pracowników powyżej 50 r. ż., którzy mieli odnotowaną nieobecność Zwolnienie chorobowe z przyczyną Niezdolność do pracy/ kwarantanna służb medycznych przez pierwsze 14 dni naliczał się zasiłek w wysokości 100% a za pozostałe 80 %. Działanie poprawiono.
 • W przypadku pracowników powyżej 50 lat, gdy nieobecność Zwolnienie chorobowe z przyczyną Niezdolność do pracy/ kwarantanna służb medycznych było wprowadzone bez dnia przerwy po zwykłym zwolnieniu chorobowym zasiłek naliczał się w wysokości 80% zamiast 100%. Działanie poprawiono.
  3. Podstawa chorobowego. Dodatki okresowe zdefiniowane jako niewliczane do podstawy zasiłku były uwzględniane w podstawie zasiłku chorobowego. Działanie poprawiono. 4. Przychód z tytułu PPK:
 • Element Przychód z tytułu PPK uwzględniał składkę PPK pracodawcy z anulowanej wypłaty jeśli jego kwota była naliczana na podstawie kwot składek  naliczonych w poprzednim miesiącu. Działanie poprawiono.
 • W wypłacie naliczonej seryjnie po odnotowaniu rezygnacji pracownika z PPK, nie naliczał się automatycznie Przychód z tytułu PPK na podstawie kwot składek naliczonych w poprzednim miesiącu. Działanie poprawiono.
  5. Zwolnienie z PIT dla młodych. Parametr ‘Zwolnienie z PIT dla młodych’ zaznaczał się nadmiarowo dla pracowników, którzy w momencie zatrudnienia mieli mniej niż 26 lat, ale na dzień 1.01.2020r. już nie przysługiwało im zwolnienie z PIT ze względu na wiek. Działanie poprawiono. 6. Deklaracje PIT:
 • Na deklaracji rocznej PIT-4R odblokowano możliwość edycji pól w wierszu 11. Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej.
 • Przeliczanie deklaracji PIT-4R nie usuwało kwot wprowadzonych ręcznie przez Użytkownika w wierszach 2,3,4,6,7,9. Działanie poprawiono.
 • Na deklaracji PIT-11 naliczonej dla pracownika oddelegowanego w polu 29 nadmiarowo były wykazywane kwoty dodatków: Dopłata do nadgodzin dobowych 50%, Dopłata do nadgodzin dobowych 100%, Dopłata do nadgodzin średniotygodn. 100%. Działanie poprawiono.
  7. Deklaracja PFRON. Poprawiono strukturę pliku INF-D-P generowanego za miesiąc styczeń/luty/marzec 2021r. 8. Limity urlopu wypoczynkowego:
 • Niepoprawnie wyliczał się limit urlopu wypoczynkowego, w przypadku, gdy w trakcie urlopu wychowawczego pracownik miał zmieniony wymiar etatu. Działanie poprawiono.
 • Jeżeli pracownik miał odnotowany urlop wypoczynkowy na żądanie, a następnie była wykonana aktualizacja zapisu wprowadzająca zmianę wymiaru etatu oraz zmianę daty zwolnienia, to na formularzu limitu nieobecności nadmiarowo wykazywał się urlop na żądanie w polu W tym poza firmą.
  9. Formularz umowy cywilnoprawnej. Na formularzu umowy cywilnoprawnej zawartej w grudniu 2020 r. nie były wykazywane składki PPK pracownika zgłoszonego do PPK. Działanie poprawiono. 10. Dodatki – operacje seryjne. Podczas seryjnego dodawania dodatków dla dużej liczby pracowników (ponad 400) pojawiał się komunikat: Wystąpił nieoczekiwany błąd: Brak pamięci operacyjnej do wykonania tego polecenia. Działanie poprawiono. 11. Wydruk ZUS IMIR. Na wydruku nie było wykazywane zestawienie wypłaconych świadczeń i wynagrodzeń za czas absencji chorobowej oraz rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek. Działanie poprawiono. 12. Wydruk Pracownicy z przychodami – IFT. Na wydruku Pracownicy z przychodami generowanego dla przychodów uwzględnianych na deklaracji IFT wykazywane były zwielokrotnione kwoty w zależności od ilości operatorów. Działanie poprawiono. 13. RCP. Jeśli Operator miał w konfiguracji ustawioną blokadę edycji czasu pracy po naliczeniu wypłaty i dodatkowo pracownik miał naliczoną wypłatę za miesiąc zgodny z ‘datą od’ obowiązywania jego karty RCP nie można było zaimportować pliku RCP, za okres, kiedy nie było wypłat. Działanie poprawiono.

Księgowość

Nowości

1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2020 wraz z ich wydrukami oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera:
 • PIT-28(23) z załącznikami: PIT-28/B(17), PIT/O(25), PIT/D(29), PIT/WZR(1),
 • PIT-36(28) z załącznikami: PIT/B(18), PIT/O(25), PIT/D(29), PIT/2K(8), PIT/ZG(7), PIT/Z(9), PIT/BR(4), PIT/IP(2), PIT/PM(1), PIT/MIT(2), PIT/WZ(1).
 • PIT-36L(17) z załącznikami: PIT/B(18), PIT/ZG(7), PIT/Z(9), PIT/BR(4), PIT/O(25), PIT/IP(2), PIT/PM(1), PIT/MIT(2), PIT/WZ(1).
  Podczas dodawania deklaracji PIT-28(23), PIT-36(28), PIT‑36L(17) domyślnie ustawiany jest rok 2020. Użytkownik ma możliwość jego zmiany na rok późniejszy. Jeżeli wybrany zostanie rok 2019 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, iż formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2020. W poz. Numer IBAN (odpowiednio poz. 193.1 na PIT-28(23), poz. 500.1 na PIT-36(28), poz. 182.1 na PIT‑36L(17)) następuje sprawdzenie, czy numer rachunku rozpoczyna się od kodu kraju. Na formularzu załącznika PIT/B(18) dodano poz. 34 Nieodliczone od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Pole jest możliwe do ręcznego uzupełnienia. Kwota jest ograniczana do wysokości kwoty w poz. 31 Koszty na załączniku PIT/B(18). Na formularzu załącznika PIT/O(25) umożliwiono wprowadzenie 7 obdarowanych. Załącznik PIT/WZ(1) Z poziomu formularza deklaracji PIT-36(28) oraz PIT-36L(17) wprowadzono możliwość dodania załącznika PIT/WZ(1) Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych. W przypadku deklaracji PIT-36(28) istnieje możliwość dodania jednego załącznika PIT/WZ(1) dla podatnika oraz jednego załącznika PIT/WZ(1) dla małżonka. W przypadku deklaracji PIT-37(17) istnieje możliwość dodania jednego załącznika PIT/WZ(1) dla podatnika. Na załączniku PIT/WZ(1) uwzględniane są następujące dokumenty i ich korekty:
 • Faktury sprzedaży,
 • Paragony,
 • Faktury zakupu,
 • Przyjęcia kaucji,
 • Wydania kaucji
 • Rejestr VAT zakupu,
 • Rejestr VAT sprzedaży,
 • Ewidencja dodatkowa przychodów,
 • Ewidencja dodatkowa kosztów.
  Na załącznik PIT/WZ(1) automatycznie kwalifikowane są dokumenty:
 • wystawione na kontrahenta będącego podmiotem gospodarczym. W przypadku Ewidencji dodatkowej pod uwagę brane jest ustawienie na karcie kontrahenta. W przypadku pozostałych dokumentów informacja pobierana jest z formularzy poszczególnych dokumentów,
 • z datą wystawienia po 31 grudnia 2017 r. oraz maksymalnie dwa lata wstecz od roku, za który robi się korektę,
 • z terminem płatności po 31 grudnia 2019 r.,
 • obejmujące transakcje o statusie Krajowy lub Krajowy – podatnikiem jest nabywca. W przypadku Ewidencji dodatkowej pod uwagę brany jest status uzupełniony na karcie kontrahenta. W przypadku pozostałych dokumentów status pobierany jest z formularzy poszczególnych dokumentów.
 • dla których od terminu płatności zobowiązania/wierzytelności minęło 90 dni licząc od pierwszego dnia następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie terminu. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, to przy kwalifikowaniu dokumentu do korekty w podatku dochodowym brany jest pod uwagę pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym.
 
Uwaga
W przypadku podatników w trudnej sytuacji związanej ze skutkami COVID-19 w 2020 r. mogą zostać uwzględnione wierzytelności dla których minęło 30 dni od terminu płatności.
 • na karcie kontrahenta wybranego na dokumencie nie zaznaczono parametru Kontrahent powiązany,
 • w przypadku dokumentów wystawionych w module Handel kwalifikowane są dokumenty zatwierdzone,
 • do sekcji Niezapłacone zobowiązania i Niezapłacone wierzytelności kwalifikowane są niezapłacone wierzytelności i zobowiązania skorygowane na zaliczkach na PIT/36/ PIT-36L oraz dokumenty nieskorygowane na zaliczkach,
 • do sekcji Zapłacone zobowiązania i Zapłacone wierzytelności kwalifikowane są wierzytelności i zobowiązania skorygowane na zaliczkach na PIT-36/PIT-36L jako niezapłacone, a następnie zapłacone i wykazane na zaliczkach w tym samym roku jako korekta powrotna.

Załącznik PIT/WZ (wersja 1)

Na formularzu załącznika PIT/WZ(1) dostępne jest pole Na dzień, w którym należy określić dzień złożenia zeznania. Domyślnie ustawiana jest data bieżąca. Na załączniku w sekcji Niezapłacone zobowiązania i Niezapłacone wierzytelności automatycznie wykazywane są dokumenty, które pozostają nierozliczone na dzień wskazany w polu Na dzień. W sekcji Zapłacone zobowiązania i Zapłacone wierzytelności z opcją W trakcie roku automatycznie uwzględniane są dokumenty, które zostały zapłacone do końca roku kalendarzowego, za który składane jest zeznanie. Data w polu Na dzień podlega edycji. Po zmianie daty, załącznik należy przeliczyć za pomocą przycisku . Dokument nieskorygowany na zaliczce na PIT-36/ PIT-36L zostanie uwzględniony na załączniku PIT-WZ(1) jeżeli na ten dzień pozostaje nierozliczony. Po zaznaczeniu parametru Uwzględniać wierzytelności przeterminowane 30 dni na załącznik PIT/WZ(1) kwalifikowane są wierzytelności dla których minęło 30 dni od terminu płatności oraz wszystkie pozostałe, dla których minęło 90 dni od terminu płatności. Lista dokumentów zawiera następujące kolumny:
 • Numer dokumentu – numer dokumentu źródłowego. W przypadku Ewidencji dodatkowej, Faktury zakupu, Przyjęcia kaucji widnieje Numer obcy, a jeżeli go nie uzupełniono to Numer dokumentu.
 • Kod Kontrahenta – kod kontrahenta wybranego na dokumencie źródłowym.
 • Kontrahent – nazwa kontrahenta wybranego na dokumencie źródłowym.
 • NIP – wyświetlany jest NIP uzupełniony na dokumencie źródłowym.
 • Data wystawienia – data wystawienia z dokumentu źródłowego.
 • Termin płatności – termin płatności z płatności do dokumentu źródłowego. Jeżeli dokument posiada kilka płatności to każda z nich będzie wykazana osobno ze swoim terminem płatności.
 • Kwota – w przypadku dokumentów wystawionych w module Handel, Rejestru VAT sprzedaży oraz Rejestru VAT zakupu z odliczeniami na Tak i Warunkowo przy wyliczaniu kwoty brana jest pod uwagę kwota netto dokumentu. W przypadku Ewidencji dodatkowej oraz Rejestru VAT zakupu z odliczeniami na Nie przy wyliczaniu kwoty do korekty brana jest pod uwagę kwota brutto dokumentu. Kwoty te są przemnażane przez udział wspólnika na dzień księgowania dokumentu lub w przypadku dokumentu niezaksięgowanego na dzień wystawienia dokumentu. Kolumna przyjmuje zawsze wartości dodatnie. Każdy wykazany dokument podlega edycji w kolumnie Kwota do wysokości kwoty płatności.
 • Data zapłaty – kolumna dla zapłaconych zobowiązań/ wierzytelności.
 • Uregulowane – kolumna dla zapłaconych zobowiązań/ wierzytelności. Przyjmuje wartości: W trakcie roku lub Po roku podatkowym. W przypadku dokumentów automatycznie uwzględnionych na załączniku PIT/WZ(1) ustawiana jest opcja: W trakcie roku.
  Dokumenty wyświetlane są na liście w danej sekcji chronologicznie według terminu płatności, a w przypadku dokumentów z tym samym terminem płatności – chronologicznie według daty wystawienia. Dokument posiadający więcej niż jedną płatność jest widoczny na liście tyle razy, ile ma płatności. Wierzytelności obejmują: Rejestr VAT sprzedaży, Ewidencję dodatkową przychodów, Faktury sprzedaży, Paragony, Wydania kaucji. Zobowiązania obejmują: Rejestr VAT zakupu, Ewidencję dodatkową kosztów, Faktury zakupu, Przyjęcia kaucji. Niezapłacone zobowiązania i niezapłacone wierzytelności widnieją na formularzu załącznika w kolorze czarnym. Zapłacone zobowiązania i zapłacone wierzytelności (korekta powrotna) widnieją w kolorze zielonym.
Uwaga
Faktury korygujące niezapłacone należy przed dodaniem załącznika PIT/WZ skompensować z dokumentami pierwotnymi, do których zostały wystawione.
Istnieje możliwość dodania pozycji na załącznik PIT/WZ(1) ręcznie przez użytkownika. Po rozwinięciu dodatkowego menu  (czarna strzałka obok plusa) dostępne są opcje: Dodaj niezapłaconą wierzytelność, Dodaj niezapłacone zobowiązanie, Dodaj zapłaconą wierzytelność, Dodaj zapłacone zobowiązanie. Nie ma możliwości dodania pozycji bez uzupełnionego numeru dokumentu. Data wybrana w kolumnie Termin płatności nie może być wcześniejsza niż data wystawienia. W kolumnie Kwota należy uzupełnić kwotę podlegającą korekcie (przyjmuje zawsze wartości dodatnie). W przypadku zapłaconych zobowiązań i wierzytelności istnieje możliwość wskazania daty zapłaty (nie może być wcześniejsza niż termin płatności) oraz określenia kiedy dokument został uregulowany (w trakcie roku czy po roku podatkowym). Istnieje możliwość kopiowania pozycji na załączniku PIT/WZ(1) za pomocą skrótu klawiszowego <Ctrl>+<Insert>. Skopiowana pozycja trafia do tej samej grupy co dokument kopiowany. W polu Niezapłacone wierzytelności widnieje suma kwot dokumentów zmniejszających podstawę opodatkowania/ zwiększających stratę. W polu Zapłacone wierzytelności widnieje suma kwot dokumentów zwiększających podstawę opodatkowania/ zmniejszających stratę, wyliczona na podstawie dokumentów z opcją Po roku podatkowym. Dokumenty z opcją W trakcie roku podatkowego nie podlegają sumowaniu zgodnie z wzorem PIT/WZ(1). W polu Niezapłacone zobowiązania widnieje suma kwot dokumentów zwiększających podstawę opodatkowania/ zmniejszających stratę. W polu Zapłacone zobowiązania widnieje suma kwot dokumentów zmniejszających podstawę opodatkowania/ zwiększających stratę, wyliczona na podstawie dokumentów z opcją Po roku podatkowym. Dokumenty z opcją W trakcie roku podatkowego nie podlegają sumowaniu zgodnie z wzorem PIT/WZ(1). Pod listą dokumentów zakwalifikowanych do korekty dostępny jest link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz link do Krajowego Rejestru Sądowego. Na formularzu załącznika PIT/WZ(1) dostępny jest przycisk  Sprawdź kontrahenta w bazie danych GUS, pozwalający na weryfikację, czy dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Usługa jest dostępna tylko dla Klientów, którzy posiadają oprogramowanie na gwarancji. Podgląd dokumentu źródłowego jest możliwy po naciśnięciu przycisku . Jeżeli dokument pochodzi z modułu Handel i nie został przeniesiony do rejestru VAT to podgląd odwołuje do dokumentu handlowego. W przypadku gdy faktura jest przeniesiona do rejestru VAT to podgląd będzie już pokazywał dokument z rejestru VAT. Dla pozycji dodanych ręcznie pojawia się komunikat: Dokument nie jest powiązany z zapisem źródłowym. Usunięcie niezapłaconego zobowiązania/ należności jest możliwe po naciśnięciu przycisku  Usuń. Jeżeli na liście dokumentów zakwalifikowanych do korekty dla danego kontrahenta widnieje więcej niż jeden niezapłacony dokument to podczas próby usunięcia takiego dokumentu pojawia się komunikat: Czy chcesz usunąć pozostałe niezapłacone wierzytelności i zobowiązania związane z tym kontrahentem, NIP [NIP]? Zaakceptowanie komunikatu powoduje usunięcie wszystkich niezapłaconych dokumentów danego kontrahenta. Wybór opcji Nie powoduje usunięcie wskazanego dokumentu. Usunięty dokument trafia na listę Usunięte z korekty (w przypadku małżonka będącego współwłaścicielem na listę Usunięte z korekty małżonka). Lista jest zapamiętywana dla danego wspólnika. Lista ta zawiera dokumenty usunięte z poziomu zaliczki na PIT-36/ PIT-36L oraz usunięte z poziomu deklaracji rocznej PIT‑36/ PIT-36L. Użytkownik ma możliwość przywrócenia dokumentu z listy usuniętych z korekty z poziomu formularza deklaracji PIT-36/ PIT-36L, wybierając w pasku menu przycisk  Usunięte z korekty (również skrót klawiszowy <Shitf>+<F7>) lub w przypadku PIT/WZ(1) dla małżonka wybierając w pasku menu przycisk  Usunięte z korekty małżonka (również skrót klawiszowy <Shitf>+<F8>). Po zaznaczeniu dokumentu i naciśnięciu przycisku  pojawia się komunikat: Aby dokument(y) został(y) uwzględnione w uldze na złe długi należy dodać załącznik PIT/WZ lub, jeśli już został dodany, przeliczyć deklarację PIT36/PIT36L.
Uwaga
Kwoty z załącznika PIT/WZ(1) przenoszone są na formularz PIT-36(28) w przypadku zaznaczenia w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania opcji indywidulanie lub dla osób samotnie wych. dzieci oraz podatnik osiąga przychody tylko z działalności gospodarczej i/lub najmu. W innych przypadkach (np. rozliczenie z małżonkiem) podczas zapisywania załącznika PIT/WZ(1) pojawia się komunikat: Podatnik wykazuje dochody z różnych źródeł przychodów lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem. W takim przypadku dokumenty ujęte w załączniku PIT/WZ oraz wyliczone kwoty należy zweryfikować i uzupełnić samodzielnie w sekcji H.3. deklaracji PIT-36. Zapisać zmiany?
Uwaga
Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 26i ust 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (poz. 226 na PIT-36(28) lub poz. 49 na PIT-36L(17)), gdy dochód do opodatkowania jest większy od 0 – uwzględnia kwotę z poz. 13 załącznika PIT/WZ(1). Przy rozliczeniu indywidualnym, gdzie uwzględniane są przychody tylko z działalności gospodarczej i/lub najmu program automatycznie proponuje kwotę uwzględniając niezapłacone wierzytelności według metody FIFO. Jeśli kwota wynikająca z niezapłaconej faktury sprzedaży nie pokrywa w całości dochodu do opodatkowania (tj. poz. 225 z PIT-36 lub poz. 48 z PIT-36L) – zostanie ona domyślnie ujęta w pozycji dotyczącej wartości wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania, do rozliczenia w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej niż przez okres 3 lat (art. 26i ust. 3 ustawy) (poz. 228 na PIT-36(28) lub poz. 50 na PIT-36L(17)). W przypadku, gdy wartość w poz. 226 na PIT-36 lub 49 na PIT-36L może w całości pokryć kwotę dochodu do opodatkowania – to użytkownik powinien ręcznie dostosować te kwoty i nie przeliczać powtórnie deklaracji. Powtórne przeliczenie deklaracji spowoduje przywrócenie pierwotnie proponowanych kwot.
Suma kwot w poz. 226 i poz. 228 na formularzu PIT-36(28) ograniczana jest do wysokości kwoty z pola Niezapłacone wierzytelności na formularzu PIT/WZ(1).
Przykład
 • 225 Dochód do opodatkowania na formularzu PIT-36(28): 5000.
 • Na formularzu PIT/WZ Faktura sprzedaży 1 z kwotą: 1000, Faktura sprzedaży 2 z kwotą: 3000, Faktura sprzedaży 3 z kwotą: 4000.
 • Do poz. 226 Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania automatycznie przeniesiona zostanie kwota w wysokości 4000 (suma kwot z Faktury sprzedaży 1 i Faktury sprzedaży 2), ponieważ Faktura sprzedaży 3 nie mieści się w całości w poz. 225 Dochód do opodatkowania.
Użytkownik ma możliwość modyfikacji kwoty w poz. 226.
Suma kwot w poz. 49 i poz. 50 na formularzu PIT-36L(17) ograniczana jest do wysokości kwoty z pola Niezapłacone wierzytelności na formularzu PIT/WZ(1).
Uwaga
Kwoty z załącznika PIT/WZ(1) nie są przenoszone na załącznik PIT/IP(2). Jeżeli użytkownik chce je wykazać w załączniku PI/IP(2) to powinien uzupełnić je samodzielnie bezpośrednio na formularzu załącznika PIT/IP(2) w sekcji G Zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania (straty) o wartość wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych. Dodatkowo należy zweryfikować kwoty na formularzu PIT-36(28)/ PIT-36L(17).
Zmiana kwoty na formularzu deklaracji PIT-36(28)/ PIT-36L(17) nie powoduje zmian na formularzu załącznika PIT/WZ(1). Na korektę deklaracji PIT-36(28)/ PIT-36L(17) formularz PIT/WZ(1) kopiowany jest z deklaracji pierwotnej. Z poziomu formularza PIT-36(28)/ PIT-36L(17) istnieje możliwość wyboru wydruku Deklaracja PIT/WZ (zbiorcza), na którym na jednym formularzu drukowane są wszystkie pozycje. Dokumenty w ewidencjach źródłowych – Rejestrze VAT, Ewidencji dodatkowej, module Handel – jeżeli zostały uwzględnione na formularzu PIT/WZ(1) to nie jest możliwe ich usunięcie z ewidencji źródłowych. Załącznik PIT/WZR(1) Z poziomu formularza deklaracji PIT-28(23) wprowadzono możliwość dodania załącznika PIT/WZR(1) Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych. Istnieje możliwość dodania jednego załącznika PIT/WZR(1). Dane na załączniku PIT/WZR(1) użytkownik powinien uzupełnić ręcznie. Po rozwinięciu dodatkowego menu  (czarna strzałka obok plusa) dostępne są opcje: Dodaj niezapłaconą wierzytelność, Dodaj niezapłacone zobowiązanie, Dodaj zapłaconą wierzytelność, Dodaj zapłacone zobowiązanie. Nie ma możliwości dodania pozycji bez uzupełnionego numeru dokumentu. Data wybrana w kolumnie Termin płatności nie może być wcześniejsza niż data wystawienia. W kolumnie Kwota należy uzupełnić kwotę podlegającą korekcie (przyjmuje zawsze wartości dodatnie). W przypadku zapłaconych zobowiązań i wierzytelności istnieje możliwość wskazania daty zapłaty (nie może być wcześniejsza niż termin płatności) oraz określenia kiedy dokument został uregulowany (w trakcie roku czy po roku podatkowym). Istnieje możliwość kopiowania pozycji na załączniku PIT/WZR(1) za pomocą skrótu klawiszowego <Ctrl>+<Insert>. Skopiowana pozycja trafia do tej samej grupy co dokument kopiowany. Kwota niezapłaconych wierzytelności oraz zapłaconych zobowiązań z opcją Po roku podatkowym przenoszona jest na formularz PIT-28(23) do poz. 100 Wartość wierzytelności i zobowiązań zmniejszających przychody, do rozliczenia w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej niż przez okres 3 lat. Kwota niezapłaconych zobowiązań oraz zapłaconych wierzytelności z opcją Po roku podatkowym przenoszona jest na formularz PIT-28(23) do poz. 116 Wartość zobowiązań i wierzytelności zwiększających przychody, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 2 ustawy.
Uwaga
Użytkownik powinien zweryfikować w sekcji G kwoty w pozycjach dotyczących poszczególnych stawek oraz dokonać ewentualnej korekty w pozycjach dotyczących stawek, w których osiąga przychody.
Z poziomu formularza PIT-28(23) istnieje możliwość wyboru wydruku Deklaracja PIT/WZR (zbiorcza), na którym na jednym formularzu drukowane są wszystkie pozycje. Deklaracja PIT-36(28) Jeżeli w danym roku dodano zarówno zaliczki uproszczone, jak i zaliczki zwykłe to po przeliczeniu deklaracji PIT-36(28) automatycznie zaznaczana jest poz. zrezygnował w trakcie roku podatkowego z wpłacania zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 52r ustawy (odpowiednio poz. 58 dla podatnika i poz. 59 dla małżonka). Użytkownik ma możliwość odznaczenia tej opcji. Na formularzu deklaracji PIT-36(28) nie ma możliwości równoczesnego zaznaczenia poz. wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 44 ust. 3g ustawy oraz poz. zrezygnował w trakcie roku podatkowego z wpłacania zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 52r ustawy (odpowiednio poz. 54 i 58 dla podatnika oraz poz. 55 i 59 dla małżonka). Kwota w poz. 257 Obliczony podatek na deklaracji PIT-36(28) liczona jest według wzoru:
 • Dla dochodu <= 85 528 zł: 17% podstawy obliczenia podatku – kwota wolna od podatku,
 • Dla dochodu > 85 528 zł: 14 539,76 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 85 528 zł – kwota wolna od podatku.
  Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynosi:
 • 1 360 zł: dla podstawy obliczenia podatku <= 8 000 zł,
 • 1 360 zł – kwota obliczona według wzoru: 834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 8 000 zł <= 13 000 zł,
 • 525,12 zł – dla podstawy obliczenia podatku > 13 000 zł <= 85 528 zł,
 • 525,12 zł – kwota obliczona według wzoru: 525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 85 528 zł <= 127 000 zł,
 • jeżeli podstawa obliczenia podatku > 127 000 to kwota zmniejszającej podatek nie jest odejmowana.
  Deklaracja PIT-36L(17) Jeżeli w danym roku dodano zaliczki uproszczone a następnie zaliczki zwykłe to po przeliczeniu deklaracji PIT-36L(17) automatycznie zaznaczana jest poz. 20 zrezygnował w trakcie roku podatkowego z wpłacania zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 52r. Użytkownik ma możliwość odznaczenia tej opcji. Na formularzu deklaracji PIT-36L(17) nie ma możliwości równoczesnego zaznaczenia poz. 18 wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 44 ust. 3hg ustawy oraz poz. 20 zrezygnował w trakcie roku podatkowego z wpłacania zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 52r. Podatnicy korzystający w trakcie roku z ulgi z tytułu darowizny przekazanej na określone cele związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 powinni na formularzu PIT/O(25) uzupełnić odpowiednią pozycję z darowiznami. 2. PIT-36(28). Rozliczenie podatnika z małżonkiem będącym współwłaścicielem. Umożliwiono wyliczenie wspólnej deklaracji PIT-36(28) dla właściciela i małżonka będącego współwłaścicielem. W związku z tym na formularzu PIT-36(28) dodano pole Współwłaściciel. Pole to uzupełnianie jest automatycznie po wyborze właściciela na PIT-36(28) jeżeli małżonka wybrano na karcie właściciela na zakładce [Nr.ident./podatki] w polu Rozliczenie roczne z małżonkiem. Istnieje również możliwość wskazania małżonka w polu Współwłaściciel po zaznaczeniu w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania opcji wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust. 2) lub dla wdów i wdowców.

Współwłaściciel na formularzu PIT-36(28)

Naciśnięcie przycisku  Podgląd właściciela powoduje przeniesienie na formularz danych wspólnika za odpowiedni okres. Jeżeli na karcie współwłaściciela zaznaczono parametr Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania na deklaracji PIT to na formularz deklaracji przenoszony jest adres zamieszkania małżonka uzupełniony na dzień 31 grudnia roku, za który liczona jest deklaracja. Jeżeli parametr jest odznaczony to przenoszony jest adres zameldowania uzupełniony na 31 grudnia roku, za który liczona jest deklaracja. Dane podlegają edycji na deklaracji PIT-36(28). Jeżeli na karcie współwłaściciela zaznaczono parametr NIP zamiast PESEL na deklaracji PIT to na formularz przenoszony jest NIP małżonka, jeśli nie będzie zaznaczony to uzupełniany jest PESEL. Po dodaniu załącznika PIT/B dla małżonka PESEL jest aktualizowany na NIP. Pod przyciskiem  Informacja o przychodach i kosztach małżonka dostępna jest informacja o przychodach i kosztach małżonka z podziałem na działalność gospodarczą, pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz najem. Jeżeli na karcie podatnika nie określono urzędu skarbowego to jest on pobierany z karty współwłaściciela. Przychody i koszty małżonka wyliczane są na podstawie udziałów określonych na formularzu kwot indywidualnych. Pod uwagę brane są wszystkie udziały (zarówno w działalności głównej, jak i w pozostałych). W przypadku zerowych udziałów w działalności głównej jest ona pomijana przy liczeniu przychodów i kosztów małżonka, brane pod uwagę są natomiast pozostałe działalności z udziałem różnym od zera. W przypadku gdy na formularzu kwot indywidualnych współwłaściciela zaznaczono parametr Podatnik rozlicza się wg skali liniowej (PIT-36L) to pobierane są przychody i koszty z działalności w strefie i z najmu. Małżonek może również zostać wprowadzony na listę współwłaścicieli w celach ewidencyjnych, aby w kolejnych latach nie trzeba było ponownie uzupełniać jego danych ręcznie na formularzu deklaracji PIT-36. W takim przypadku nie będzie posiadał udziałów w działalności głównej ani innych działalności, a na formularz PIT-36(28) przeniesione zostaną tylko jego dane adresowe. Jeżeli małżonek posiada udziały w działalności gospodarczej to po przeliczeniu deklaracji PIT-36(28) automatycznie dodawany jest załącznik PIT/B dla małżonka. Jeżeli na formularzu kwot indywidualnych małżonka uzupełniono odliczenia od dochodu/podatku to kwoty te są przenoszone do załącznika PIT/O do sekcji dotyczącej małżonka. Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne współwłaściciela przenoszone są na formularz PIT‑36(28) z formularza kwot indywidualnych i podlegają edycji. Pozostałe kwoty uzupełnione ma formularzu kwot indywidualnych przenoszone są na formularz PIT-36(28) i podlegają edycji. Kwoty w sekcji L.2. Należne zaliczki – art. 44 ust. 1 ustawy oraz podatek – art. 30g ustawy (sekcja dotyczy małżonka) uzupełniane są automatycznie na podstawie zaliczek obliczonych dla współwłaściciela. W zależności od tego, czy małżonek ma ustawione miesięczne/ kwartalne czy też uproszczone zaliczki wartości zapłaconego podatku przenoszone są do odpowiedniego miesiąca lub kwartału. Zmiana w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania na opcję Indywidualnie lub dla osób samotnie wych. dzieci usuwa dodane dla małżonka załączniki oraz kwoty wyliczone w sekcji dotyczącej małżonka. Podczas próby przeliczenia deklaracji PIT-36(28) dla podatnika wskazanego na karcie innego wspólnika w polu Rozliczenie roczne z małżonkiem pojawia się komunikat: Podatnik jest wskazany jako Współwłaściciel na karcie właściciela [Akronim wspólnika]. Czy na pewno chcesz wyliczyć deklarację roczną? Zaakceptowanie komunikatu powoduje wyliczenie deklaracji dla wspólnika wskazanego jako współwłaściciela. Wybór opcji Nie skutkuje brakiem wyliczenia deklaracji PIT-36(28). 3. Księgowość. Eksport do systemu e-Deklaracje. Podczas próby wysyłki deklaracji PIT-28(23), PIT-36(28), do systemu e‑Deklaracje pojawia się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Wysyłka deklaracji do systemu e-Deklaracje będzie udostępniona do 15 lutego. 4. Księgowość. Eksport do systemu e-Deklaracje. W związku z brakiem schem na dzień udostępnienia wersji Comarch ERP Optima 2021.2.1 podczas próby wysyłki deklaracji PIT-36L(17) do systemu e‑Deklaracje pojawia się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Eksport niemożliwy. Na dzień udostępnienia wersji nie została opublikowana struktura pliku e-Deklaracji. Eksport będzie możliwy, gdy odpowiedni schemat zostanie opublikowany 5. Księgowość kontowa. Dokumenty źródłowe. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry wskazano jako rodzaj księgowości księgowość kontową to na liście dokumentów źródłowych dostępna jest opcja Deklaracje PPK. 6. Ewidencja ryczałtowa. Na liście zapisów Ewidencji ryczałtowej od roku 2021 dodano nowe wydruki: Ewidencja pełna/ Wzór standard 7 stawek oraz Ewidencja narastająco/ Wzór standard 7 stawek. Wydruki te uwzględniają dokumenty w stawce 15% oraz w stawce 12,5%. 7. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej PIT-36(28)/PIT-36L(17) oraz PIT-28(23) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2020, wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera. 8. Biuro Rachunkowe. PIT-36(28). Rozliczenie podatnika z małżonkiem będącym współwłaścicielem. W przypadku, gdy z poziomu Comarch ERP Optima na karcie właściciela na zakładce [Nr.ident./podatki] w polu Rozliczenie roczne z małżonkiem wybrano małżonka jako współwłaściciela to przeliczając roczną deklarację PIT-36(28) z poziomu Comarch ERP Biuro Rachunkowe zostanie utworzona jedna, wspólna deklaracja dla właściciela rozliczającego się wspólnie z małżonkiem będącym współwłaścicielem. Jeśli istnieje potrzeba naliczenia deklaracji indywidualnie dla małżonka to można to zrobić z poziomu Comarch ERP Optima wybierając go jako podatnika.  Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe deklaracja zawsze liczona jest wspólna. Jeśli w bazie dla małżonka będącego współwłaścicielem (na karcie właściciela na zakładce [Nr.ident./podatki] w polu Rozliczenie roczne z małżonkiem wybrano małżonka jako współwłaściciela) została przeliczona deklaracja, gdzie małżonek jest wskazany jako podatnik to przeliczając w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe deklaracje PIT-36(28) w panelu wyników pojawi się komunikat: W bazie „Nazwa bazy” właściciel [nazwa właściciela] ma już policzoną deklarację PIT-36. Deklaracja nie zostanie przeliczona. Wykonując podgląd deklaracji PIT-36 z poziomu zakładki Podgląd/ Deklaracje PIT/CIT /PIT-36, gdy w polu Wybór wspólnika zostanie wskazany właściciel otworzy się podgląd deklaracji dla której został wybrany jako Podatnik. W przypadku, gdy w polu Wybór wspólnika zostanie wskazany współwłaściciel i jest dla niego wyliczona samodzielna deklaracja oraz jest on również uwzględniony we wspólnym rozliczeniu z właścicielem to w podglądzie deklaracji pojawi się deklaracja, dla której małżonek został wskazany jako podatnik. 9. Biuro Rachunkowe. Raporty. W raportach Dokument wprowadzone/zmodyfikowane oraz Wprowadzone dokumenty dodano informacje o deklaracji CUK.

Zmiany

1. Księgowość. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057. 2. Księgowość. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji PIT-28(19), PIT-36(23) oraz PIT-36L(12). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e‑Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza. 3. Pliki JPK_V7. Licząc JPK_V7 za styczeń lub pierwszy kwartał 2021 r. udostępniono z poziomu wydruków nową gałąź Obliczenie korekty VAT dla zakupów 2020, a w niej Wydruk za rok 2020 Z wydruku mogą skorzystać firmy nie rozliczające VAT prewspółczynnikiem. 4. Rejestry VAT. Kody JPK_V7. Na wydruku Rejestr VAT/ Wydruk pełny – wszystkie stawki, dostępnym na liście dokumentów w rejestrze VAT na zakładce [Rejestr VAT] oraz [Do VAT/JPK_V7] sekcja z kodami JPK_V7 jest widoczna w przypadku, gdy na dokumencie wybrano kod/kody JPK_V7.

Poprawiono

1. Rejestry VAT. Jeżeli w firmie Klienta na fakturze zakupu z co najmniej dwoma pozycjami za usługi księgowe, przeniesionej automatycznie z firmy Biura Rachunkowego, zmieniono kategorię to w specyficznych przypadkach mogła się zwiększyć kwota VAT dokumentu. Działanie poprawiono. 2. Księgowość kontowa. Przywrócono prawidłową kolejność księgowania dokumentów z ewidencji źródłowych z danego dnia w przypadku zaznaczenia w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry opcji Przenoszenie numeru własnego do identyfikatora księgowego. 3. Księgowość kontowa. CIT-8(24). Przywrócono możliwość wysyłki korekty deklaracji CIT-8(24) z załącznikiem CIT-ST(7). 4. Księgowość kontowa. Rozrachunki. Na wydruku Struktura wiekowa poprawiono wyświetlanie dokumentów w przypadku nie uzupełnienia wszystkich przedziałów. 5. Rejestry VAT. Podczas przenoszenia dokumentów z modułu Handel na dokumenty w rejestrze VAT dodawane były kody JPK_V7 pomimo tego, iż nie uzupełniono ich na fakturze w module Handel w następujących przypadkach:
 • Jeżeli na karcie kontrahenta NIEOKREŚLONEGO wybrano domyślną kategorię sprzedaży z zaznaczonym parametrem Detal to po przeniesieniu dokumentu dodawał się kod RO.
 • Jeżeli na karcie kontrahenta NIEOKREŚLONEGO zaznaczono parametr Kontrahent powiązany to po przeniesieniu dokumentu dodawał się kod TP.
 • Jeżeli na karcie kontrahenta NIEOKREŚLONEGO zaznaczono parametr Rolnik to po przeniesieniu dokumentu dodawał się kod VAT_RR.
 • Jeżeli na karcie kontrahenta NIEOKREŚLONEGO zaznaczono parametr Metoda kasowa to po przeniesieniu dokumentu dodawał się kod VAT_RR.
Działanie poprawiono. 6. Środki trwałe. Ewidencja wyposażenia. Podczas próby podglądu faktury zakupu VAT na karcie wyposażenia na zakładce [Dokumenty] pojawiał się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono. 7. Biuro Rachunkowe. Pliki JPK_V7. Dokonując modyfikacji, z opcji Podgląd/ Deklaracje VAT/JPK_V7, części deklaracyjnej pliku JPK_V7 zmiany te nie przenosiły się do pliku XML. Działanie poprawiono. 8. Biuro Rachunkowe. Raporty. W przypadku, gdy w bazie przeliczona była deklaracja DRA, wykonując z poziomu Biura Rachunkowego dla tej bazy raport Dokumenty wprowadzone/zmodyfikowane w kolumnie Typ dokumentu pojawiała się błędna nazwa deklaracji. Działanie poprawiono.

Handel z magazynem

Handel

Poprawiono

1. Płatność na Terminal. Poprawiono wysyłkę informacji o płatności na urządzenie płatnicze dla korekt do dokumentów. 2. Kontrahenci z Irlandii Północnej. Przy próbie zatwierdzenia z listy dokumentu, wystawionego na kontrahenta z Irlandii Północnej, gdzie status został ustawiony jako pozaunijny, wyświetlany jest komunikat: Dokument jest wystawiony dla kontrahenta z Irlandii Północnej, a na dokumencie są towary. Obrót towarami traktowany jest jako transakcja wewnątrzunijna. Dokument nie jest zatwierdzany. 3. Arkusz Inwentaryzacyjny. Poprawiono możliwość sortowania kolumny Różnica na zatwierdzonym Arkuszu Inwentaryzacyjnym. 4. Kurierzy. W konfiguracji kurierów poprawiono wygląd parametrów na zakładce [Parametry wydruku]. 5. Wydruk RO – Stan rezerwacji. Na wydruku formularza RO Rezerwacja(GenRap)/ Stan rezerwacji będącego w buforze, poprawiono wyświetlanie kolumny Ilość do realizacji. 6. Kod JPK V7 – MPP na korektach do Faktur Sprzedaży. Poprawiono przenoszenie kodu MPP dla deklaracji JPK_V7 na korektach Faktur Sprzedaży. W sytuacji gdy korekta sprzedaży pomniejsza wartość faktury sprzedaży poniżej kwoty 15 tys. brutto, to w takim przypadku kod MPP nie zostanie przeniesiony na zakładkę Atrybuty. Jeżeli korekta do faktury sprzedaży będzie zwiększać wartość faktury powyżej 15 tys. brutto, to kod JPK V7 MPP zostanie dodany na fakturę korygującą. 7. Wydruk EKO. Na wydruku EKO faktura poprawiono wyświetlanie opisu i nazwy towaru zapisanego cyrylicą. 8. Wydruk Faktura Zaliczkowa Korekta. Dla wydruków Faktur Zaliczkowych Korekt utworzonych w Crystal Reports poprawiono wyświetlanie się osoby uprawnionej do wystawienia faktury. 9. Zadłużenie kontrahenta. Na formularzu Faktury Sprzedaży poprawiono wyświetlanie aktualnej kwoty zadłużenia dla kontrahenta w sytuacji, gdy w Preliminarzu Płatności zostały usunięte rozliczone zapisy a następnie zapisy kasowe/bankowe.

Współpraca z Comarch EDI

Nowości

1. Opłata cukrowa. Przy eksporcie faktury sprzedaży przenoszona jest do pliku informacja o opłacie cukrowej.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Zmiany w programie Comarch ERP Optima

1. Synchronizacja zamówień. Poprawiono wysyłkę danych dot. aktualizacji stanu zamówienia w przypadku jego edycji podczas trwającej synchronizacji.

Handel Plus

Nowości

Deklaracja cukrowa CUK

Na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, od 01.01.2021 r. obowiązuje opłata cukrowa od napojów:
 • zawierających cukier, kofeinę lub taurynę bądź substancje słodzące,
 • będących roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi,
 • w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo- -warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego.
  Opłata cukrowa jest wyliczana w oparciu o wystawione Faktury Sprzedaży. Podmioty wprowadzające na rynek krajowy towary ujęte w Ustawie, obowiązane do opłaty, powinny rozliczać ją co miesiąc, do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Płatność wyliczoną na podstawie deklaracji cukrowej CUK należy dokonywać na rzecz Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby. W wersji 2021.2.1 Comarch ERP Optima umożliwiono utworzenie deklaracji cukrowej CUK i wyeksportowanie jej do pliku XML.
Uwaga
Deklaracja CUK jest dostępna w module Handel Plus.

Konfiguracja

W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Deklaracje dodano parametr CUK (domyślnie włączony). Parametr CUK powinien być zaznaczony, jeśli Użytkownik Comarch ERP Optima składa deklarację cukrową. Deklaracje CUK są dostępne w menu Handel/ Inne pod warunkiem, że w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Opłata cukrowa jest zaznaczony parametr Opłata cukrowa i wspomniany wyżej parametr CUK jest zaznaczony. Urząd Skarbowy – płatność Płatność wyliczoną na podstawie deklaracji cukrowej CUK należy dokonywać na rzecz Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby. Urząd, formę płatności i numerację dla płatności tworzonej na podstawie deklaracji CUK należy wskazać w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Deklaracje w polach:
 • US (VAT/ JPK_V7/ CUK).
 • Typ dokumentu dla płatności deklaracji.
 • Forma płatności dla deklaracji.

Firma/ Dane firmy/ Deklaracje – CUK.

Dane podatnika oraz przedstawiciela firmy

Dane podatnika oraz imię, nazwisko, e-mail i telefon przedstawiciela firmy, składającego i podpisującego deklarację cukrową – pobierane są z menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, CUK.

Lista deklaracji cukrowych

Lista deklaracji cukrowych znajduje się w menu Handel/ Inne/ Deklaracje CUK.

Lista deklaracji CUK

Lista składa się z kolumn: Miesiąc – za jaki została wyliczona deklaracja, Rok – wyliczenia deklaracji, Korekta – jeśli deklaracja jest korektą w kolumnie znajduje się numer korekty począwszy od 1, Data obliczenia – data obliczenia deklaracji, Kwota – kwota opłaty cukrowej do zapłaty, Status – przyjmuje wartość:
 • obliczona – dotyczy deklaracji z naliczoną opłatą cukrową. Taka deklaracja na liście jest wyświetlana w kolorze zielonym.
 • zamknięta – dotyczy deklaracji z naliczoną opłatą cukrową i zaznaczonym parametrem Zablokuj deklarację przed zmianami. Taka deklaracja na liście jest wyświetlana w kolorze czarnym. Odblokowanie zamkniętej deklaracji jest dostępne z poziomu listy pod prawym przyciskiem myszy. Opcja eksportu deklaracji do pliku XML jest dostępna na formularzu deklaracji zablokowanej przed zmianami po jej ponownym otwarciu – pod przyciskiem .
Aby utworzyć deklarację należy nacisnąć ikonę plusa .
Uwaga
Deklarację CUK należy zaksięgować ręcznie.

Formularz deklaracji CUK

Formularz deklaracji składa się z czterech zakładek: [1 Dane ogólne], [2 Wartości], [3 Wyliczony podatek], [4 Dokumenty]. Na zakładce [1 Dane ogólne] podajemy:
 • Deklaracja CUK za – należy podać za jaki rok i miesiąc jest wyliczana deklaracja.
 • FS – parametr domyślnie zaznaczony. W deklaracji uwzględnione zostaną wszystkie Faktury Sprzedaży, na których naliczono opłatę cukrową, wystawione z datą sprzedaży zawierającą się w miesiącu, za który wyliczana jest deklaracja.
 • Po zaznaczeniu parametru Uwzględniaj korekty, do wyliczenia deklaracji brane są również korekty wystawione w miesiącu za jaki jest liczona deklaracja.
 • Cel złożenia formularza (złożenie deklaracji/ korekta deklaracji) – w danym miesiącu nie można wyliczyć ponownie deklaracji, jest to możliwe poprzez korektę stanowiącą ponowne wyliczenie deklaracji za dany okres (można wystawić w danym miesiącu dowolną ilość korekt). Korekty numerowane są kolejno 1,2 .. (informacja o numerze korekty jest widoczna na liście deklaracji w kolumnie Korekta). Po wykonaniu pierwszej korekty deklaracja główna wykonana uprzednio w danym miesiącu otrzymuje na liście kolor czerwony.
 • Czy zablokować deklarację przed zmianami – należy zaznaczyć ten parametr po przeliczeniu deklaracji, aby można ją było wyeksportować do pliku XML. Deklaracja zablokowana przed zmianami na liście wyświetlana jest w kolorze czarnym oraz ma status zamknięta. Odblokowanie deklaracji jest dostępne z listy pod prawym przyciskiem myszy. Opcja eksportu deklaracji do pliku XML jest dostępna na formularzu deklaracji zablokowanej przed zmianami po jej ponownym otwarciu – pod przyciskiem .

Deklaracja CUK – zakładka [Dane ogólne]

Deklarację przeliczamy przyciskiem . Nie można zapisać deklaracji bez jej uprzedniego przeliczenia. Zakładka [2 Wartości] W deklaracji uwzględniane są wszystkie Faktury Sprzedaży, na których naliczono opłatę cukrową, wystawione z datą sprzedaży zawierającą się w miesiącu, za który wyliczana jest deklaracja, Po zaznaczeniu na zakładce [1. Dane ogólne] parametru Uwzględniaj korekty, do wyliczenia deklaracji brane są również korekty wystawione w miesiącu za jaki jest liczona deklaracja. Wartości na deklaracji wyświetlą się po naciśnięciu przycisku  – Przelicz. Na deklaracji suma opłaty cukrowej jest podzielona na pięć wymienionych poniżej kategorii. Dla każdej kategorii z dokumentów sumowana jest:
 • ilość napojów w mililitrach,
 • łączna wysokość opłaty stałej i zmiennej,
 • oraz łączna kwota naliczonej opłaty.
  Dla kategorii 2,4,5 sumowana jest łączna liczba miligramów cukrów będąca nadwyżką powyżej 5g cukrów na podstawie zawartości cukrów (w gramach) w 100 ml napoju podanej na karcie towaru. 1. Napoje o zawartości cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5g w 100 ml napoju lub o zawartości w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej, o których mowa w rozporządzeniu:
 • Liczba mililitrów.
 • Wysokość opłaty stałej.
 • Suma opłaty.
  2. Napoje o zawartości cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju, z wyłączeniem napojów wskazanych w wierszach 4 i 5:
 • Liczba mililitrów.
 • Łączna liczba miligramów cukrów będąca nadwyżką powyżej 5g cukrów.
 • Wysokość opłaty stałej.
 • Wysokość opłaty zmiennej.
 • Suma opłaty.
  3. Napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny:
 • Liczba mililitrów.
 • Wysokość opłaty stałej.
 • Suma opłaty.
  4. Napoje w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, zawierające powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju:
 • Liczba mililitrów.
 • Łączna liczba miligramów cukrów będąca nadwyżką powyżej 5g cukrów.
 • Wysokość opłaty zmiennej.
 • Suma opłaty.
  5. Napoje będące roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, zawierające powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju:
 • Liczba mililitrów.
 • Łączna liczba miligramów cukrów będąca nadwyżką powyżej 5g cukrów.
 • Wysokość opłaty zmiennej.
 • Suma opłaty.

Deklaracja CUK – zakładka [2 Wartości]

Nie ma możliwości zapisania deklaracji CUK nieprzeliczonej przyciskiem – Przelicz. Po przeliczeniu deklaracji można ręcznie skorygować wartości w polach Liczba mililitrów, Łączna liczba miligramów cukrów będąca nadwyżką powyżej 5g cukrów, Wysokość opłaty stałej, Wysokość opłaty zmiennej. Na podstawie podanej wysokości opłaty stałej i zmiennej zostanie wyliczona łączna suma opłaty. Należy mieć na uwadze, że po naciśnięciu przycisku Przelicz, kwoty podane ręcznie zostaną wyzerowane i program ustawi poszczególne wartości na podstawie dokumentów uwzględnionych w deklaracji. Zakładka [3 Wyliczony podatek] Na trzeciej zakładce widoczna jest łączna kwota opłaty cukrowej wyliczona na podstawie sumy opłat z zakładki [2. Wartości]. W polu Opłata cukrowa do zapłaty widoczna jest wartość opłaty, którą należy rozliczyć z Urzędem Skarbowym. Jest to kwota wyliczona na postawie łącznej kwoty opłaty cukrowej, zaokrąglona do pełnych złotych. Na tę kwotę w menu Kasa/ Bank/ Preliminarz płatności generowana jest płatność pochodząca z deklaracji CUK. Forma płatności oraz numeracja dla płatności jest pobierana z menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Deklaracje (pola – Typ dokumentu dla płatności deklaracji, Forma płatności dla deklaracji). W związku z tym, że opłatę cukrową należy rozliczyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na płatności jako Termin ustawiany jest 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu, dla którego została wyliczona deklaracja. Imię, nazwisko, e-mail i telefon przedstawiciela firmy, składającego i podpisującego deklarację cukrową – pobierane są z menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, CUK. Użytkownik może te dane zmienić ręcznie na deklaracji.

W polu Data wypełniania ustawiana jest data bieżąca w momencie przeliczania deklaracji, pole podlega edycji.

Deklaracja CUK – zakładka [3. Wyliczony podatek]

Zakładka [4. Dokumenty]

Na tej zakładce widoczna jest lista wszystkich dokumentów, które zostały uwzględnione w wyliczeniu deklaracji. Zawiera ona informacje o numerze dokumentu, dacie sprzedaży, numerze NIP nabywcy oraz numery partii poszczególnych pozycji dokumentu pobierane z zakładki [Cukier] pozycji dokumentu.

Deklaracja CUK – zakładka [Dokumenty]

Eksport deklaracji do pliku XML

Obliczoną i zamkniętą deklarację CUK można z programu wyeksportować do pliku XML. Opcja eksportu jest dostępna na formularzu deklaracji zablokowanej przed zmianami po jej ponownym otwarciu – pod przyciskiem . Katalog, w którym zostanie zapisany plik XML należy uprzednio określić w menu Start/Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ e-DeklaracjeKatalog przechowywania plików wymiany. Po wyeksportowaniu deklaracji wyświetla się komunikat Deklaracja została utworzona i zapisana do pliku XML. Czy chcesz otworzyć katalog? (Tak/ Nie). Deklarację cukrową zapisaną w formacie pliku XML należy przesłać do Urzędu Skarbowego przy wykorzystaniu aplikacji Klient WEB. Więcej o aplikacji Klient WEB na stronie https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client

Zmiany

1. Opłata cukrowa – Wydruk EKO. Na wydruku EKO Faktura, na którym zawarta jest informacja o opłacie cukrowej dodano numer partii. 2. Opłata cukrowa. Zmieniono nazwę parametru dotyczącego naliczania opłaty cukrowej przez kontrahenta z Kontrahent opłaca podatek cukrowy na Nie naliczaj opłaty cukrowej.

Poprawiono

1. Opłata cukrowa. Poprawiono wyliczanie opłaty cukrowej w przypadku zaokrągleń cen towaru. 2. Opłata cukrowa. Podczas seryjnej zmiany na liście kontrahentów parametru Nie naliczaj opłaty cukrowej, poprawiono wyświetlanie informacji związanej z powodzeniem wykonania operacji. 3. Oplata cukrowa. W sytuacji gdy wybrany jest moduł Handel, przy próbie wystawienia korekty do faktury sprzedaży na której została naliczona oplata cukrowa, dodano komunikat informujący o tym, że operacja jest dostępna tylko w module Handel Plus. 4. Opłata cukrowa. Poprawiono czytelność wyświetlania numerów partii towaru w zakładce [Cukier], przenoszonych z cech dostaw. 5. Opłata cukrowa. Poprawiono przenoszenie numerów partii towaru widocznych na zakładce [Cukier] podczas przekształcania kilku dokumentów WZ do FS/PA. 6. Opłata cukrowa – Wydruk EKO. Na wydruku faktury sprzedaży EKO Faktura, informacja o opłacie cukrowej umieszczana jest tylko dla kontrahentów o statusie krajowy lub podatnikiem jest nabywca.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Zmiany

1. JPK_V7 – dokumenty z kodem RO. Jeżeli na dokumencie z kodem RO dodatkowo wybrane są kody JPK określające procedury dla sprzedaży, są one przenoszone do części ewidencyjnej pliku JPK_V7. Kody towarowe (GTU) wybrane na dokumencie z kodem RO nie są przenoszone do pliku. 2. JPK_V7 – parametr. Na formularzu części deklaracyjnej pliku JPK_V7 ukryty został parametr Rozliczyć zakupy nierozliczone za poprzednie miesiące. Wynika to z konieczności wykazywania takich dokumentów zakupowych w części ewidencyjnej pliku. Jeżeli w deklaracjach za poprzednie miesiące dokumenty zakupowe nie były uwzględniane, wówczas w celu ich wykazania w części deklaracyjnej i ewidencyjnej pliku należy skorzystać z operacji seryjnej Zmień datę deklaracji VAT wskazując odpowiednią datę dla tych dokumentów zakupowych. Na już istniejących deklaracjach z zaznaczonym parametrem Rozliczyć zakupy nierozliczone za poprzednie miesiące pozostaje on widoczny, umożliwiając Użytkownikowi jego odznaczenie. 3. JPK_KR – OpisZespolu. W tworzonym pliku JPK_KR w polu OpisZespolu uzupełniane są automatycznie następujące opisy w zależności od wartości pola KodZespolu (w którym znajduje się pierwszy znak z numeru konta):
KodZespolu OpisZespolu
0 Aktywa trwałe
1 Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe
2 Rozrachunki i roszczenia
3 Materiały i towary
4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
5 Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
6 Produkty i rozliczenia międzyokresowe
7 Przychody i koszty związane z ich osiąganiem
8 Kapitały (fundusz) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy
9 Konta zespołu 9
Jeżeli zostało założone konto rozpoczynające się nie od cyfry ale od litery, wówczas do pól KodZespolu oraz OpisZespolu przenoszony jest pierwszy znak z numeru konta. 4. Kontrahenci z Irlandii Północnej. Na podstawie wynegocjowanej umowy Irlandia Północna jest od 1 stycznia 2021 traktowana w obrocie z krajami Unii Europejskiej na innych zasadach niż pozostała część Wielkiej Brytanii. W związku z tym do listy kodów krajów przed numerem NIP został dodany kod XI. Należy go wskazać na kartach kontrahentów z Irlandii Północnej. Po wybraniu tego kodu na karcie kontrahenta, jego status ustawiany jest jako wewnątrzunijny, a w polu Kraj ISO ustawiana jest wartość GB.

Poprawiono

1. JPK_V7 bez modułów księgowych. Podczas przeliczania pliku JPK_V7 jeżeli występowały dokumenty z więcej niż jednym kodem JPK określającym typ dokumentu, po zatwierdzeniu komunikatu: Plik JPK_V7 nie może być naliczony. Istnieją transakcje zawierające więcej niż jeden typ dokumentu na zakładce Kody JPK_V7 nie pojawiało się okno z listą tych dokumentów. Działanie poprawiono. 2. JPK_V7. Jeżeli atrybut o takim samym kodzie jak dla plików JPK dodany został jako atrybut dokumentu bądź kontrahenta i na dokumencie w rejestrze VAT zostały wybrane oba te atrybuty, podczas przeliczania pliku JPK_V7 pojawiał się komunikat: Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek. Error converting data type nvarchar to numeric. Działanie poprawiono. 3. JPK_V7. Jeżeli na atrybucie dla plików JPK przeznaczonym dla rejestrów VAT zaznaczony dodatkowo parametr FA i ten atrybut wybrano na dokumencie w module Handel/Faktury, po czym przeniesiono do rejestrów VAT, wówczas podczas przeliczania pliku JPK_V7 pojawiał się komunikat: Nie można wstawić wartości NULL do kolumny „VaNId” tabeli „@van”, ponieważ kolumna nie pozwala na wprowadzanie takich wartości. INSERT kończy się niepowodzeniem. Działanie poprawiono. 4. JPK_V7. Jeżeli na części deklaracyjnej pliku JPK_V7 zaznaczony był parametr Rozliczyć zakupy nierozliczone za poprzednie miesiące, po zaznaczeniu parametru Zablokuj deklarację przed zmianami pojawiał się komunikat: Błąd obliczania deklaracji. Od ostatniego przeliczenia deklaracji nastąpiły zmiany w ewidencji, należy ponownie przeliczyć deklarację. Działanie poprawiono. 5. Generowanie JPK_WB. Podczas generowania pliku JPK_WB mógł pojawiać się komunikat: Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek wynikający z przenoszenia do pliku niedozwolonych znaków. Działanie poprawiono. 6. Generowanie plików JPK. Podczas generowania plików JPK mógł pojawiać się komunikat: Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek. String or binary data would be truncated. The statement has been terminated wynikający z występowania w danych podatnika w Konfiguracji Firmy niedozwolonych znaków. Działanie poprawiono. 7. Kontrahent – kod pocztowy. Podczas zapisywania kodu pocztowego na karcie kontrahenta, jeżeli na końcu znajduje się znak spacji, jest on usuwany.

Kasa/Bank

Zmiany

1. Przelewy walutowe (xml). Zmodyfikowano format Przelewy walutowe (xml). Przy eksporcie nie tworzymy sekcji SVCLVL z wartością PRPT.

Poprawiono

1. Eksport przelewów do pliku. W przypadku, gdy przy eksporcie przelewów do pliku nie podano nazwy pliku lub jest ona niepoprawna (zawiera niedozwolone znaki, np. * /) zablokowano uruchomienie funkcji eksportu. 2. Import wyciągów bankowych. W niektórych sytuacjach przy imporcie wyciągów bankowych pojawiał się komunikat: „Niedozwolone znaki w ścieżce”. Działanie poprawiono 3. mBank Webservice i duplikaty. Poprawiono rozpoznawanie duplikatów przy ponownym imporcie wyciągów bankowych. 4. Webservice i niepełny numer rachunku bankowego. Podczas eksportu przelewu na ukraiński rachunek bankowy pomijana była ostatnia cyfra rachunku. Działanie poprawiono. 5. Lista zapisów kasowych/bankowych – pole Saldo. Na liście zapisów kasowych/bankowych powiększono pole, w którym wyświetlane jest saldo danego raportu.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2021.2.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 16.11.2020. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
 

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2021.2.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2021.2.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2021.2.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2021.1.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2021.2.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2020.4Zalecana 2020.4
Comarch e-Sale2020.4Zalecana 2020.4
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2021.0.1 lub wyższaZalecana 2021.1.1
Comarch Mobile Zarządzanie2019.5.3Zalecana 2021.0.0
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2019.5.3Zalecana 2021.0.0
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2020.2 MSSQL lub wyższa
2021.0 PostgreSQL
Comarch ERP Altum2019.5.2, 2021.0
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Obieg dokumentów

Poprawiono

1. Archiwum wydruków. Przywrócono automatyczny zapis kopii elektronicznej w Archiwum wydruków po wysyłce odpowiednio skonfigurowanego wydruku mailem.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Aktualizacja w dniu 09.02.2021

1. Rejestry VAT. Deklaracje. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5) do systemu e‑Deklaracje.

Aktualizacja w dniu 11.02.2021

1. Księgowość. Deklaracje. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e‑Deklaracje:
 • PIT-28(23) z załącznikami: PIT-28/B(17), PIT/O(25), PIT/D(29), PIT/WZR(1),
 • PIT-36(28) z załącznikami: PIT/B(18), PIT/O(25), PIT/D(29), PIT/2K(8), PIT/ZG(7), PIT/Z(9), PIT/BR(4), PIT/IP(2), PIT/PM(1), PIT/MIT(2), PIT/WZ(1).
 

Aktualizacja w dniu 22.02.2021

1. Księgowość. Deklaracje. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-36L(17) z załącznikami: PIT/B(18), PIT/ZG(7), PIT/Z(9), PIT/BR(4), PIT/O(25), PIT/IP(2), PIT/PM(1), PIT/MIT(2), PIT/WZ(1) do systemu e‑Deklaracje.

Nowości i zmiany w wersji 2021.3.1

Księgowość

Nowości

1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2020 wraz z ich wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracje:
 • PIT-37(27) z załącznikami: PIT/O(25), PIT/D(29), PIT-2K(8),
 • CIT-8(29) z załącznikami: CIT-8/O(16), CIT-D(7), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(7), CIT/IP(2), CIT/PM(1), CIT/MIT(3), CIT/WZ(1).
  Wprowadzono możliwość eksportu deklaracji CIT-8(29) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Podczas dodawania deklaracji PIT-37(27), CIT-8(29) domyślnie ustawiany jest rok 2020. Użytkownik ma możliwość jego zmiany na rok późniejszy. Jeżeli wybrany zostanie rok 2019 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, iż formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2020 lub okres obrachunkowy rozpoczynający się w roku 2020. Deklaracja PIT-37(27) Suma kwot w poz. Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz Przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy (odpowiednio poz. 36 i 38 dla podatnika oraz poz. 37 i 39 dla małżonka) ograniczana jest do kwoty 85 528 zł. Limit przysługuje odrębnie podatnikowi oraz odrębnie małżonkowi. Kwota w poz. 114 Obliczony podatek – art. 27 ust. 1 ustawy na deklaracji PIT-37(27) liczona jest według wzoru:
 • Dla dochodu <= 85 528 zł: 17% podstawy obliczenia podatku – kwota wolna od podatku,
 • Dla dochodu > 85 528 zł: 14 539,76 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 85 528 zł – kwota wolna od podatku.
  Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynosi:
 • 1 360 zł: dla podstawy obliczenia podatku <= 8 000 zł,
 • 1 360 zł – kwota obliczona według wzoru: 834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 8 000 zł <= 13 000 zł,
 • 525,12 zł – dla podstawy obliczenia podatku > 13 000 zł <= 85 528 zł,
 • 525,12 zł – kwota obliczona według wzoru: 525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 85 528 zł <= 127 000 zł,
 • jeżeli podstawa obliczenia podatku > 127 000 to kwota zmniejszającej podatek nie jest odejmowana.
  W poz. 147.1 Numer IBAN następuje sprawdzenie, czy numer rachunku rozpoczyna się od kodu kraju. Na formularzu załącznika PIT/O(25) umożliwiono wprowadzenie 7 obdarowanych. Podatnicy korzystający w trakcie roku z ulgi z tytułu darowizny przekazanej na określone cele związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 powinni na formularzu PIT/O(25) uzupełnić odpowiednią pozycję z darowiznami. Deklaracja CIT-8(29) W poz. 135 Stawka podatku – art. 19 ustawy automatycznie zaznaczana jest stawka wskazana w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe dla ostatniego miesiąca okresu obrachunkowego. Jeżeli w Konfiguracji wskazano stawkę inną niż 19% i inną niż 9% to automatycznie zaznaczana jest opcja 19%. Załącznik CIT/WZ(1) Z poziomu formularza deklaracji CIT-8(29) wprowadzono możliwość dodania załącznika CIT/WZ(1) Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych. Istnieje możliwość dodania jednego załącznika CIT/WZ(1). Na załączniku CIT/WZ(1) uwzględniane są następujące dokumenty i ich korekty:
 • Faktury sprzedaży,
 • Paragony,
 • Faktury zakupu,
 • Przyjęcia kaucji,
 • Wydania kaucji
 • Rejestr VAT zakupu,
 • Rejestr VAT sprzedaży,
 • Ewidencja dodatkowa przychodów,
 • Ewidencja dodatkowa kosztów.
  Na załącznik CIT/WZ(1) automatycznie kwalifikowane są dokumenty:
 • wystawione na kontrahenta będącego podmiotem gospodarczym. W przypadku Ewidencji dodatkowej pod uwagę brane jest ustawienie na karcie kontrahenta. W przypadku pozostałych dokumentów informacja pobierana jest z formularzy poszczególnych dokumentów,
 • z datą wystawienia po 31 grudnia 2017 r. oraz maksymalnie dwa lata wstecz od roku, za który robi się korektę,
 • z terminem płatności po 31 grudnia 2019 r.,
 • obejmujące transakcje o statusie Krajowy lub Krajowy – podatnikiem jest nabywca. W przypadku Ewidencji dodatkowej pod uwagę brany jest status uzupełniony na karcie kontrahenta. W przypadku pozostałych dokumentów status pobierany jest z formularzy poszczególnych dokumentów,
 • dla których od terminu płatności zobowiązania/wierzytelności minęło 90 dni licząc od pierwszego dnia następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie terminu. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, to przy kwalifikowaniu dokumentu do korekty w podatku dochodowym brany jest pod uwagę pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym.
 
Uwaga
W przypadku podatników w trudnej sytuacji związanej ze skutkami COVID-19 w 2020 r. mogą zostać uwzględnione wierzytelności dla których minęło 30 dni od terminu płatności.
 • na karcie kontrahenta wybranego na dokumencie nie zaznaczono parametru Kontrahent powiązany,
 • korekta dotyczy okresów obrachunkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2019 r.,
 • w przypadku dokumentów wystawionych w module Handel kwalifikowane są dokumenty zatwierdzone,
 • do sekcji Niezapłacone zobowiązania i Niezapłacone wierzytelności kwalifikowane są niezapłacone wierzytelności i zobowiązania skorygowane na zaliczkach na CIT-8 oraz dokumenty nieskorygowane na zaliczkach,
 • do sekcji Zapłacone zobowiązania i Zapłacone wierzytelności kwalifikowane są wierzytelności i zobowiązania skorygowane na zaliczkach na CIT-8 jako niezapłacone, a następnie zapłacone i wykazane na zaliczkach w tym samym roku jako korekta powrotna.
 

Załącznik CIT/WZ (wersja 1)

Na formularzu załącznika CIT/WZ(1) dostępne jest pole Na dzień, w którym należy określić dzień złożenia zeznania. Domyślnie ustawiana jest data bieżąca. Na załączniku w sekcji Niezapłacone zobowiązania i Niezapłacone wierzytelności automatycznie wykazywane są dokumenty, które pozostają nierozliczone na dzień wskazany w polu Na dzień. W sekcji Zapłacone zobowiązania i Zapłacone wierzytelności z opcją W trakcie roku automatycznie uwzględniane są dokumenty, które zostały zapłacone do końca okresu obrachunkowego, za który składane jest zeznanie. Data w polu Na dzień podlega edycji. Po zmianie daty, załącznik należy przeliczyć za pomocą przycisku . Dokument nieskorygowany na zaliczce na CIT-8 zostanie uwzględniony na załączniku CIT/WZ(1) jeżeli na ten dzień pozostaje nierozliczony. Po zaznaczeniu parametru Uwzględniać wierzytelności przeterminowane 30 dni na załącznik CITWZ(1) kwalifikowane są wierzytelności dla których minęło 30 dni od terminu płatności oraz wszystkie pozostałe, dla których minęło 90 dni od terminu płatności. Lista dokumentów zawiera następujące kolumny:
 • Numer dokumentu – numer dokumentu źródłowego. W przypadku Ewidencji dodatkowej, Faktury zakupu, Przyjęcia kaucji widnieje Numer obcy, a jeżeli go nie uzupełniono to Numer dokumentu.
 • Kod Kontrahenta – kod kontrahenta wybranego na dokumencie źródłowym.
 • Kontrahent – nazwa kontrahenta wybranego na dokumencie źródłowym.
 • NIP – wyświetlany jest NIP uzupełniony na dokumencie źródłowym.
 • Data wystawienia – data wystawienia z dokumentu źródłowego.
 • Termin płatności – termin płatności z płatności do dokumentu źródłowego. Jeżeli dokument posiada kilka płatności to każda z nich będzie wykazana osobno ze swoim terminem płatności.
 • Kwota – w przypadku dokumentów wystawionych w module Handel, Rejestru VAT sprzedaży oraz Rejestru VAT zakupu z odliczeniami na Tak i Warunkowo widnieje kwota netto dokumentu. W przypadku Ewidencji dodatkowej oraz Rejestru VAT zakupu z odliczeniami na Nie widnieje kwota brutto dokumentu. Kolumna przyjmuje zawsze wartości dodatnie. Każdy wykazany dokument podlega edycji w kolumnie Kwota do wysokości kwoty płatności.
 • Data zapłaty – kolumna dla zapłaconych zobowiązań/ wierzytelności.
 • Uregulowane – kolumna dla zapłaconych zobowiązań/ wierzytelności. Przyjmuje wartości: W trakcie roku lub Po roku podatkowym. W przypadku dokumentów automatycznie uwzględnionych na załączniku CIT/WZ(1) ustawiana jest opcja: W trakcie roku.
  Dokumenty wyświetlane są na liście w danej sekcji chronologicznie według terminu płatności, a w przypadku dokumentów z tym samym terminem płatności – chronologicznie według daty wystawienia. Dokument posiadający więcej niż jedną płatność jest widoczny na liście tyle razy, ile ma płatności. Wierzytelności obejmują: Rejestr VAT sprzedaży, Ewidencję dodatkową przychodów, Faktury sprzedaży, Paragony, Wydania kaucji. Zobowiązania obejmują: Rejestr VAT zakupu, Ewidencję dodatkową kosztów, Faktury zakupu, Przyjęcia kaucji. Niezapłacone zobowiązania i niezapłacone wierzytelności widnieją na formularzu załącznika w kolorze czarnym. Zapłacone zobowiązania i zapłacone wierzytelności (korekta powrotna) widnieją w kolorze zielonym.
Uwaga
Faktury korygujące niezapłacone należy przed dodaniem załącznika CIT/WZ skompensować z dokumentami pierwotnymi, do których zostały wystawione.
Istnieje możliwość dodania pozycji na załącznik CIT/WZ(1) ręcznie przez użytkownika. Po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok plusa) dostępne są opcje: Dodaj niezapłaconą wierzytelność, Dodaj niezapłacone zobowiązanie, Dodaj zapłaconą wierzytelność, Dodaj zapłacone zobowiązanie. Nie ma możliwości dodania pozycji bez uzupełnionego numeru dokumentu. Data wybrana w kolumnie Termin płatności nie może być wcześniejsza niż data wystawienia. W kolumnie Kwota należy uzupełnić kwotę podlegającą korekcie (przyjmuje zawsze wartości dodatnie). W przypadku zapłaconych zobowiązań i wierzytelności istnieje możliwość wskazania daty zapłaty (nie może być wcześniejsza niż termin płatności) oraz określenia kiedy dokument został uregulowany (w trakcie roku czy po roku podatkowym). Istnieje możliwość kopiowania pozycji na załączniku CIT/WZ(1) za pomocą skrótu klawiszowego <Ctrl>+<Insert>. Skopiowana pozycja trafia do tej samej grupy co dokument kopiowany.
Uwaga
Wierzytelności i zobowiązania zapłacone po roku podatkowym, a przed dniem złożenia zeznania, nie zostaną automatycznie wykazane na deklaracji rocznej CIT-8(29). Zostaną natomiast uwzględnione na zaliczkach na CIT-8 w miesiącu, w którym zostały rozliczone. Użytkownik powinien zweryfikować takie dokumenty i zadecydować:
 • czy dodać je samodzielnie na deklaracji rocznej CIT-8(29) i w takim przypadku usunąć je z formularza zaliczki na CIT-8,
 • czy też powinny pozostać wykazane na zaliczkach i nie powinny zostać dodane na deklaracji rocznej CIT-8(29).
Przykład
Nierozliczona wierzytelność została skorygowana na zaliczce na CIT-8 w maju 2020 r, a następnie została zapłacona w styczniu 2021 r. Dokument zostanie wykazany na formularzu ulgi na złe długi na zaliczce na CIT-8 w styczniu 2021 r. Deklaracja roczna CIT-8(29) za 2020 r. naliczona w marcu 2021 r. nie uwzględni takiego dokumentu.
W polu Niezapłacone wierzytelności widnieje suma kwot dokumentów zmniejszających podstawę opodatkowania/ zwiększających stratę. W polu Zapłacone wierzytelności widnieje suma kwot dokumentów zwiększających podstawę opodatkowania/ zmniejszających stratę, wyliczona na podstawie dokumentów z opcją Po roku podatkowym. Dokumenty z opcją W trakcie roku podatkowego nie podlegają sumowaniu zgodnie z wzorem CIT/WZ(1). W polu Niezapłacone zobowiązania widnieje suma kwot dokumentów zwiększających podstawę opodatkowania/ zmniejszających stratę. W polu Zapłacone zobowiązania widnieje suma kwot dokumentów zmniejszających podstawę opodatkowania/ zwiększających stratę, wyliczona na podstawie dokumentów z opcją Po roku podatkowym. Dokumenty z opcją W trakcie roku podatkowego nie podlegają sumowaniu zgodnie z wzorem CIT/WZ(1). Pod listą dokumentów zakwalifikowanych do korekty dostępny jest link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz link do Krajowego Rejestru Sądowego. Na formularzu załącznika CIT/WZ(1) dostępny jest przycisk  Sprawdź kontrahenta w bazie danych GUS, pozwalający na weryfikację, czy dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Usługa jest dostępna tylko dla Klientów, którzy posiadają oprogramowanie na gwarancji. Podgląd dokumentu źródłowego jest możliwy po naciśnięciu przycisku . Jeżeli dokument pochodzi z modułu Handel i nie został przeniesiony do rejestru VAT to podgląd odwołuje do dokumentu handlowego. W przypadku gdy faktura jest przeniesiona do rejestru VAT to podgląd będzie już pokazywał dokument z rejestru VAT. Dla pozycji dodanych ręcznie pojawia się komunikat: Dokument nie jest powiązany z zapisem źródłowym. Usunięcie niezapłaconego zobowiązania/ należności jest możliwe po naciśnięciu przycisku  Usuń. Jeżeli na liście dokumentów zakwalifikowanych do korekty dla danego kontrahenta widnieje więcej niż jeden niezapłacony dokument to podczas próby usunięcia takiego dokumentu pojawia się komunikat: Czy chcesz usunąć pozostałe niezapłacone wierzytelności i zobowiązania związane z tym kontrahentem, NIP [NIP]? Zaakceptowanie komunikatu powoduje usunięcie wszystkich niezapłaconych dokumentów danego kontrahenta. Wybór opcji Nie powoduje usunięcie wskazanego dokumentu. Usunięty dokument trafia na listę Usunięte z korekty. Lista ta zawiera dokumenty usunięte z poziomu zaliczki na CIT-8 oraz usunięte z poziomu deklaracji rocznej CIT-8. Użytkownik ma możliwość przywrócenia dokumentu z listy usuniętych z korekty z poziomu formularza deklaracji CIT-8, wybierając w pasku menu przycisk  Usunięte z korekty (również skrót klawiszowy <Shitf>+<F7>). Po zaznaczeniu dokumentu i naciśnięciu przycisku  pojawia się komunikat: Aby dokument(y) został(y) uwzględnione w uldze na złe długi należy dodać załącznik CIT/WZ lub, jeśli już został dodany, przeliczyć deklarację CIT-8. Kwota niezapłaconych wierzytelności przenoszona jest na formularz CIT-8(29) do poz. 114 Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania.
Uwaga
Dokument zostanie uwzględniony w poz. 114 jeżeli cała kwota dokumentu do korekty mieści się w poz. 113 Podstawa opodatkowania po odliczeniach. Dokumenty są korygowane chronologicznie według terminu płatności.
Przykład
 • 113 Podstawa opodatkowania po odliczeniach na formularzu CIT-8(29): 5000.
 • Na formularzu CIT/WZ Faktura sprzedaży 1 z kwotą: 1000, Faktura sprzedaży 2 z kwotą: 3000, Faktura sprzedaży 3 z kwotą: 4000.
 • Do poz. 114 Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania automatycznie przeniesiona zostanie kwota w wysokości 4000 (suma kwot z Faktury sprzedaży 1 i Faktury sprzedaży 2), ponieważ Faktura sprzedaży 3 nie mieści się w całości w poz. 113 Podstawa opodatkowania po odliczeniach.
  Użytkownik ma możliwość modyfikacji kwoty w poz. 114.
Jeśli dany dokument nie może zostać skorygowany ze względu na niewystarczającą kwotę podstawy opodatkowania, to pod uwagę brane są kolejne dokumenty. Wartość dokumentu, który nie mieści się w kwocie dochodu do opodatkowania przenoszona jest do poz. 115 Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania, do rozliczenia w kolejnych latach. Kwoty w poz. 114 i 115 podlegają edycji. Suma kwot w poz. 114 i poz. 115 na formularzu CIT-8(29) ograniczana jest do wysokości kwoty z pola Niezapłacone wierzytelności na formularzu CIT/WZ(1). Kwota niezapłaconych zobowiązań przenoszona jest na formularz CIT-8(29) do poz. 117 Wartość zobowiązań zwiększających podstawę opodatkowania. Kwota zapłaconych wierzytelności z opcją Po roku podatkowym przenoszona jest na formularz CIT-8(29) do poz. 119 Wartość wierzytelności zwiększających podstawę opodatkowania. Kwota zapłaconych zobowiązań z opcją Po roku podatkowym przenoszona jest na formularz CIT-8(29) do poz. 121 Wartość zobowiązań zmniejszających podstawę opodatkowania.
Uwaga
Kwoty z załącznika CIT/WZ(1) nie są przenoszone na załącznik CIT/IP(2). Jeżeli użytkownik chce je wykazać w załączniku CIT/IP(2) to powinien uzupełnić je samodzielnie bezpośrednio na formularzu załącznika CIT/IP(2) w sekcji E Zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania (straty) o wartość wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych. Dodatkowo należy zweryfikować kwoty na formularzu CIT-8(29).
Zmiana kwoty na formularzu deklaracji CIT-8(29) nie powoduje zmian na formularzu załącznika CIT/WZ(1). Na korektę deklaracji CIT-8(29) formularz CIT/WZ(1) kopiowany jest z deklaracji pierwotnej. Z poziomu formularza deklaracji CIT-8(29) istnieje możliwość wyboru wydruku Załącznik CIT/WZ (zbiorczy), na którym na jednym formularzu drukowane są wszystkie pozycje. Dokumenty w ewidencjach źródłowych – Rejestrze VAT, Ewidencji dodatkowej, module Handel – jeżeli zostały uwzględnione na formularzu ulgi za złe długi to nie podlegają modyfikacji w zakresie kwoty, terminu oraz formy płatności. Nie jest również możliwe ich usunięcie z ewidencji źródłowych. Załącznik CIT-8/O(16) Na załączniku CIT-8/O(16) w sekcji B.2.1 Straty z lat ubiegłych według zasad obowiązujących do 31 grudnia 2017 r. wartość w poszczególnych poz. Kwota straty odliczona w latach poprzednich ograniczana jest do wysokości kwot w odpowiadającym im poz. Kwota poniesionej straty. Na załączniku CIT-8/O(16) w sekcji B.2.2 Straty z zysków kapitałowych z lat ubiegłych i B.2.3 Straty z innych źródeł przychodów z lat ubiegłych:
 • jeżeli w poz. Kwota straty odliczona w latach poprzednich kwota jest większa od zera to kwota w poz. Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym ograniczana jest do wysokości 50% kwoty w poz. Kwota poniesionej straty,
 • jeżeli w poz. Kwota straty odliczona w latach poprzednich wynosi zero to kwota w poz. Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym ograniczana jest do wysokości kwoty w poz. Kwota poniesionej straty (nie więcej niż 5 000 000).
  Jeżeli nie dodano załącznika CIT-D(7), a na formularzu CIT-8/O uzupełniono kwotę w przynajmniej jednej z poz. 139-146 to podczas zapisywania załącznika CIT-8/O pojawia się komunikat: CIT-8/O – Uwaga, przy odliczeniach darowizn (pola 139 – 146) należy dołączyć CIT-D. Podczas próby zatwierdzenia deklaracji CIT‑8(29) w takim przypadku pojawia się komunikat: Na załączniku CIT-8/O uzupełniono pola związane z darowiznami (pola 139-146). Przy odliczeniach darowizn należy dołączyć CIT-D. Czy chcesz zapisać deklarację? W szczegółach komunikatu dostępna jest informacja: Na załączniku CIT-8/O wpisano kwoty darowizn w polach 139-146. Należy w takim przypadku dodać załącznik CIT-D i uzupełnić w sekcji D informacje o obdarowanych. Zaakceptowanie komunikatu powoduje zapisanie deklaracji CIT-8(28). Wybór opcji Anuluj powoduje pozostanie na formularzu CIT-8(29). 2. Księgowość. Deklaracje. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e‑Deklaracje:
 • PIT-28(23) z załącznikami: PIT-28/B(17), PIT/O(25), PIT/D(29), PIT/WZR(1),
 • PIT-36(28) z załącznikami: PIT/B(18), PIT/O(25), PIT/D(29), PIT/2K(8), PIT/ZG(7), PIT/Z(9), PIT/BR(4), PIT/IP(2), PIT/PM(1), PIT/MIT(2), PIT/WZ(1),
 • PIT-36L(17) z załącznikami: PIT/B(18), PIT/ZG(7), PIT/Z(9), PIT/BR(4), PIT/O(25), PIT/IP(2), PIT/PM(1), PIT/MIT(2), PIT/WZ(1),
 • VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5).
  W przypadku dodania do deklaracji PIT-36(28) załączników: PIT/(18)B, PIT/BR(4), PIT/Z(9), PIT/IP(2), PIT/MIT(2), PIT/PM(1), PIT/WZ(1) do pliku xml przenoszona jest następująca informacja o ilości załączników:
 • 1 – jeżeli dodano załącznik tylko dla podatnika (bez względu ile ich jest),
 • 1 – jeżeli dodano załącznik tylko małżonka (bez względu ile ich jest),
 • 2 – jeżeli dodano załącznik dla podatnika i małżonka (bez względu ile ich jest).
  Podczas próby wysyłki deklaracji PIT-36(28) z załącznikiem PIT/WZ(1) bez dodanego załącznika PIT/B pojawia się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Aby wysłać deklarację z załącznikiem PIT/WZ należny dodać załącznik PIT/B. 3. Biuro Rachunkowe. Raporty. W raporcie Podatki do zapłaty dodano informacje o deklaracji CUK-1. 4. Biuro Rachunkowe. Deklaracje. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej CIT-8(29) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2020, wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, eksportu do systemu e-Deklaracje oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera.

Zmiany

1. Księgowość. Deklaracja PIT-36L(17). Kwota w poz. 46 Strata z pozarolniczej działa. gosp. po zmniejszeniach wyliczana jest również w przypadku gdy kwoty w poz. 42 Utrata prawa do odliczeń albo utrata prawa do zwolnienia oraz w poz. 44. Zmniejszenia straty w pozarolniczej dział. gosp. wynoszą zero. 2. Księgowość. Deklaracja PIT-28(23). Suma kwot w poz. 101-107 Wartość wierzytelności i zobowiązań zmniejszających przychody według poszczególnych stawek ograniczana jest do wysokości kwoty z poz. 100 Wartość zobowiązań i wierzytelności zmniejszających przychody, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 1 ustawy. Istnieje możliwość zmiany kwoty w pozycjach dotyczących stawek, w których podatnik osiąga przychody. 3. Ewidencja dodatkowa. Na wydruku noty księgowej dodano z prawej strony margines pozwalający na drukowanie pełnego numeru rachunku bankowego w przypadku długiej nazwy banku. 4. Biuro Rachunkowe. Raporty. W raportach Dokument wprowadzone/zmodyfikowane oraz Wprowadzone dokumenty zmieniono nazwę deklaracji CUK na CUK-1.

Poprawiono

1. Księgowość. Deklaracja PIT-36L(17). Załącznik PIT/WZ(1). Jeżeli kwota w poz. 46 Strata z pozarolniczej dział. gosp. po zmniejszeniach wynosi zero to:
 • kwota niezapłaconych wierzytelności przenoszona jest do poz. 50 Wartość wierzytelności zmniejszających podst. opodatkowania w kolejnych latach – art. 26i ust.3,
 • kwota niezapłaconych zobowiązań przenoszona jest do poz. 52 Wartość zobowiązań zwiększających podstawę opodatkowania – art.26i ust. 1 pkt 2 i ust. 4.
  2. Księgowość. Deklaracja PIT-28(23). Załącznik PIT/WZR(1). Po zmianie w sekcji G kwot w pozycjach dotyczących poszczególnych stawek, aktualizowane są kwoty w pozycjach w sekcji H. Przychody po zwiększeniach i zmniejszeniach. 3. Księgowość kontowa. Bilans otwarcia. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa nie zaznaczono parametru Obsługa kont walutowych to po naciśnięciu przycisku Inicjalizuj b.o. na podstawie preliminarza i kasy pojawiał się komunikat: Wielokrokowa operacja wygenerowała błędy. Sprawdź wszystkie wartości stanu. Działanie poprawiono.

Płace i Kadry

Nowości

1. Import/eksport umów cywilnoprawnych. Umożliwiono import/eksport dodatkowych danych dotyczących umów cywilnoprawnych takich jak: stawka godzinowa, informacja o sposobie ewidencji czasu przepracowanego zleceniobiorcy oraz przyrównywaniu wynagrodzenia do stawki minimalnej. Powyższe dane można wyeksportować z programu za pomocą opcji Eksport danych kadrowych do arkusza Excel oraz zaimportować z poziomu zakładki Narzędzia > Importy > Danych kadrowych > Z arkusza MS EXCEL i za pomocą Comarch Migrator. Stawka godzinowa wykazywana jest w kolumnie Stawka_godz. Zostanie zaczytana, jeśli zleceniobiorcę ma importowaną umowę, która ma ustawiony Rodzaj umowy jako ‘Umowa-zlecenie godzinowa’ lub inna umowa, która w konfiguracji jest zdefiniowana algorytmem 14. Informacja o parametrze 'Wypłata umowy przyrównywana do stawki minimalnej' zapisywana jest w kolumnie Przyrownanie_do_minimum. Gdy  wstawiona jest  wartosć 0 - oznacza to, że parametr jest niezaznaczony, gdy 1 parametr zaznaczony. Informacja  o sposobie ewidencji  czasu przepracowanego  zleceniobiorcy  wykazywana jest w kolumnie Czas_pracy.  W kolumnie można wprowadzić wartości 0 lub 1. 0 – oznacza, że czas pracy pobierany jest 'z kalendarza nieobecności, 1 - 'z uproszczonego zestawienia w umowie'. W przypadku umów, które nie mają prowadzonej ewidencji czasu pracy w kolumnie Czas_pracy należy podać wartość 0.

Zmiany

1. Deklaracja PFRON. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu stanów zatrudnienia na deklaracji WN-D. Przy wyliczeniu stanów zatrudnienia wykazywanych w polach 39 i 41 dodatkowo uwzględniani będą uczniowie, czyli osoby, które mają ustawiony kod tytułu ubezpieczenia 0120XX oraz osoby będące właścicielami-kierownikami i partnerami prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. Jako właściciele- kierownicy oraz partnerzy traktowane są osoby wprowadzone na listę właścicieli, które mają odnotowaną datę zatrudnienia, która określa, od kiedy mają być wykonują pracę w firmie i mają być uwzględniani do stanów zatrudnienia oraz nie mają ustawionego kodu tytułu ubezpieczenia. 2. Wydruk Struktura - raport pomocniczy do WN-D (rozp. WE). Dostosowano wydruk do zmian w wyliczaniu stanu zatrudnienia na deklaracji WN-D. Na wydruku uwzględniani będą uczniowie oraz właściciele-kierownicy oraz partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie.  

Ogólne

Zmiany

1. Rozliczenie VAT naliczonego. Na wydruku Rozliczenie VAT naliczonego / Zestawienie generowanym z formularza części deklaracyjnej pliku JPK_V7 dodano informację o miesiącu / kwartale, za który drukowane jest zestawienie. 2. Import urzędów. Zaktualizowano dane Urzędów Skarbowych importowanych z serwera Comarch.

Handel

Handel Plus

Zmiany

1. Wysyłka deklaracji CUK--1. Podczas wysyłania deklaracji CUK-1, może się zdarzyć, że aplikacja udostępniona przez Ministerstwo Finansów na portalu podatki.gov.pl wyświetli komunikat: Niepoprawny status merytoryczny dokumentu JPK (P_17 - Błędnie obliczona opłata w poz. 17; P_24 - Błędnie obliczona opłata w poz. 24; P_28 - Błędnie obliczona opłata w poz. 28), pomimo występowania tego błędu deklarację można wysłać. Jesteśmy w kontakcie z Krajową Administracją Skarbową i wyjaśniamy ten komunikat. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Asystą Comarch.

Poprawiono

1. Deklaracja cukrowa. Zmieniono nazwę deklaracji CUK na CUK-1. 2. Eksport deklaracji CUK-1 do pliku XML. Poprawiono eksport deklaracji do pliku XML dla osób fizycznych. 3. Korekta deklaracji CUK-1. Zmieniono wyświetlanie kwoty po korekcie, na liście deklaracji. W kolumnie Kwota jest widoczna ostateczna wartość podatku do zapłaty.  

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2021.3.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 16.11.2020. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
  W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2021.3.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2021.3.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2021.3.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2021.3.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2021.3.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2021.5
Comarch e-Sale2021.5
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2021.0.1
Comarch Mobile Zarządzanie2021.1.1
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2021.1.1
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2020.2 MSSQL lub wyższa
2021.0 PostgreSQL
Comarch ERP Altum2019.5.2, 2021.2, 2021.5
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Aktualizacja w dniu 22.03.2021

1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(30) wraz z załącznikami: CIT-8/O(17), CIT-D(7), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(8), CIT/IP(3), CIT/PM(1), CIT/MIT(3), CIT/WZ(2) na formularzu obowiązującym za rok 2020 wraz z ich wydrukami oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. W związku z brakiem schem na dzień udostępnienia aktualizacji, podczas próby wysyłki deklaracji CIT-8(30) do systemu e‑Deklaracje pojawia się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Eksport niemożliwy. Na dzień udostępnienia wersji nie została opublikowana struktura pliku e-Deklaracji. Eksport będzie możliwy, gdy odpowiedni schemat zostanie opublikowany. 2. Księgowość. Deklaracja CIT-8(29). Umożliwiono przeniesienie wartości niezapłaconych zobowiązań z załącznika CIT/WZ(1) na deklarację CIT-8(29) w przypadku zerowej podstawy opodatkowania po odliczeniach (pole 113=0). 3. Księgowość. Deklaracja CIT-8(29). Poprawiono przenoszenie kwot z załącznika CIT/WZ(1) w przypadku braku podstawy opodatkowania po odliczeniach (pole 113=0) i równocześnie braku straty (pole 109=0). 4. Biuro Rachunkowe. Deklaracje. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej CIT-8(30) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2020, wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, oraz eksportu do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

Nowości i zmiany w wersji 2021.4.1

Płace i Kadry

Nowości

1. Wskaźniki: Konfiguracja/Program/Płace/Wynagrodzenia
Wskaźniki obowiązujące od 01.03.2021r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 5457,98 zł. – minimalna stawka uczniów I roku: 272,90 zł. – minimalna stawka uczniów II roku: 327,48 zł. – minimalna stawka uczniów III roku: 382,06 zł. – przyuczenie: 218,32 zł. – najniższa emerytura: 1250,88 zł. Kwota wolna od potrąceń dotycząca zasiłków ZUS: – potrącenia alimentacyjne – 555,19 zł – potrącenia z innych tytułów – 916,07 zł Wskaźniki obowiązujące od 01.04.2021r. – wskaźnik waloryzacji: 108,6% Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2020 r. (M.P. 2021, poz. 136) Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób częściowo niezdolnych do pracy, kwoty najniższej emerytury, kwoty renty rodzinnej, kwoty świadczenia przedemerytalnego, kwoty miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia wyrównawczego i kwoty miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (M.P. 2021, poz. 223). Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. 2021, poz. 222). Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2021 r. (M.P. 2021, poz. 193) 2. Deklaracje podatkowe:
 • Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2021: PIT-4R (12), PIT-8AR (11), PIT-11 (27).
 • Dodano nowe wzory wydruków dla deklaracji podatkowych: PIT-4R (12), PIT-8AR (11), PIT-11 (27).
 • Umożliwiono przekazanie nowych wzorów deklaracji PIT-4R (12), PIT-8AR(11), PIT-11(27) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-11(27) do systemu e Deklaracje.
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. 2020 poz. 2432). 3. Numeracja dokumentów w e-Teczkach. Wprowadzono zmiany w numeracji e-Teczek. Umożliwiono numerowanie dokumentów oddzielnie dla każdego pracownika i części jego e-Teczki. W schemacie numeracji dostępnym z poziomu [Start/Konfiguracja/Firma/Definicje dokumentów/Płace/e-Teczka] dodano dwa nowe obowiązkowe człony [akronim pracownika] oraz [część e-Teczki]. Podczas próby zapisu schematu numeracji bez nowych członów wyświetli się odpowiedni komunikat. Standardowy schemat numeracji EDOK domyślnie będzie miał następujące ustawienie: symbol dokumentu, akronim pracownika, część e-Teczki, numer bez zer. Podczas aktualizacji bazy do wersji 2021.4 ustawienia schematu EDOK zostaną zmienione jedynie, gdy w bazie danych nie ma żadnych dokumentów w e-Teczce. Dodatkowo w schemacie numeracji dla dokumentów w e-Teczce zablokowano możliwość ustawienia członów rok obrachunkowy oraz miesiąc. W przypadku korzystania ze schematu odwołującego się do pracownika i części e-Teczki podczas dodawania dokumentu do e-Teczki akronim pracownika zostanie pobrany z ostatniego zapisu historycznego. Jako część e-Teczki ustawi się nazwa części e-Teczki, do której dokument został dodany. W zakładce Narzędzia > Korekty danych została dodana nowa funkcja Renumeracja dokumentów w e-Teczce, która umożliwia przenumerowanie wprowadzonych wcześniej dokumentów w e Teczkach zgodnie ze schematem, który jest ustawiony jako domyślny dla e-Teczki w konfiguracji [Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Dokumenty]. Renumeracja jest możliwa jedynie, gdy schemat domyślny umożliwia numerowanie dokumentów w obrębie pracownika i części e-Teczki. Przed wykonaniem renumeracji należy wykonać kopię zapasową bazy danych. Renumeracja spowoduje ponowne ustawienie numerów dokumentów znajdujących się w poszczególnych częściach e-Teczki danego pracownika. Numerowanie wykona się oddzielnie dla każdego pracownika i jeszcze dodatkowo w obrębie jego części e-Teczki. Numer bez zer lub z zerami w pełnym numerze dokumentu dla dokumentu znajdującego się w danej części e-Teczki pracownika zostanie ustalony na podstawie daty dodania dokumentu (pole PRT_TS_Zal w tabeli CDN.PracTeczki). Jeśli w numerze dokumentu jest wykorzystywana seria należy ją dodać w konfiguracji definicji dokumentów (Konfiguracja/Firma/Definicje dokumentów/Płace/Serie dokumentów) i ustawić jako domyślną w konfiguracji dokumentów płacowych (Konfiguracja/Firma/Płace/Dokumenty). Po wykonaniu renumeracji Użytkownik będzie miał dostępną informację o przenumerowanych dokumentach. Dokument, którego numer został zmieniony za pomocą renumeracji będzie miał zapisaną odpowiednią informację w historii zmian. 4. Słownik kodów zawodów. W związku z planowanym wprowadzeniem obowiązku przekazywania przez płatników składek informacji o kodzie wykonywanego zawodu w formularzach ZUS ZUA i ZUS ZZA, do słownika kodów zawodów dostępnego z poziomu formularza danych kadrowych pracownika na zakładce [3.Etat] dodano listę klasyfikacji zawodów i specjalności zgodną z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu ich stosowania. W przypadku aktualizacji bazy danych do wersji 2021.4, gdy w dotychczasowym słowniku kodów zawodu Użytkownik dodał kody, których nie ma wymienionych w rozporządzeniu nadal, będą one dostępne w słowniku. Jeżeli w słowniku znajdowały się kody zawodów o symbolach dłuższych niż 7 znaków, zostaną on skrócone do pierwszych 7 znaków. Jeśli Użytkownik wprowadził wcześniej kod znajdujący się w rozporządzeni, jego nazwa zostanie zamieniona na wynikającą z rozporządzenia. Użytkownik nadal może dodawać własne pozycje do słownika kodów zawodu. Kod zawodu może mieć 6 znaków, a nazwa maksymalnie 130 znaków. W związku z dodaniem słownika kodów zawodów zmieniono sposób zapisu kodu zawodu w danych pracownika w bazie. Kod zawodu będzie zapisywany jako symbol w nowym polu PRE_KodZawoduSymbol. 5. Formularz umowy cywilnoprawnej. Na formularzu umowy cywilnoprawnej na zakładce [2.Ubezpieczenie] dodano pole Kod zawodu. Kod można wybrać z dostępnego słownika. 6. Seryjne usuwanie limitów nieobecności. Dodano możliwość seryjnego usuwania limitów nieobecności dla zaznaczonych pracowników. Seryjne usuwanie limitów nieobecności jest dostępne z poziomu listy pracowników w kadrach i wypłat pracowników w menu rozwijanym przy przycisku Po wybraniu nowej opcji pojawi się okno Seryjne usuwanie limitu nieobecności, na którym należy wskazać rodzaj limitu oraz rok, z którego ma być usunięty limit. Po wypełnieniu pól należy nacisnąć przycisku Usunięcie limitów zaznaczonym pracownikom . Pojawi się okno informujące o przebiegu operacji.

Zmiany

1. Przekroczenie ulgi dla młodych. Wprowadzono zmiany w naliczaniu zaliczki podatku po przekroczeniu rocznego limitu przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi dla młodych. Ulga dla młodych przysługuje do ściśle określonego rocznego limitu zarobków (85.528 zł) W miesiącu, w którym pracownik przekracza powyższy limit od wynagrodzenia ponad limit należy naliczyć zaliczkę podatku. Do tej pory w programie w miesiącu przekroczenia limitu zwolnienia do całości wynagrodzenia stosowane było zwolnienie z PIT. Zaliczka podatku była naliczana od następnego miesiąca. Obecnie podczas naliczania wypłaty pracownika korzystającego z ulgi dla młodych program sprawdza czy bieżące wynagrodzenie łącznie z wynagrodzeniem wypłaconym od początku roku, do którego było stosowane zwolnienie z podatku przekracza limit zwolnienia. Jeśli tak, to od wynagrodzenia ponad limit zostanie naliczona zaliczka podatku. Podczas wyliczania zaliczki podatku zostaną uwzględnione składki społeczne oraz składka zdrowotna odliczona naliczone jedynie od przychodu ponad limit zwolnienia. Składka zdrowotna pobrana jest ograniczana tylko w przypadku, gdy jej kwota przewyższyłaby hipotetyczną zaliczkę podatku naliczoną od wynagrodzenia, gdyby do jego części nie stosowano ulgi dla młodych. W przypadku pracowników oddelegowanych podatek jest naliczany bez zmian, czyli w następnym miesiącu po przekroczeniu limitu zwolnienia. Na formularzu wypłaty oraz zestawieniu wypłat na zakładce [Podatki] wprowadzono zmiany w wyświetlaniu danych dotyczących składek i podstawy opodatkowania przychodów pracowników korzystających z ulgi dla młodych. Dodano nowe pole W tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT dla młodych, w którym wykazywany jest przychód, do którego było stosowane zwolnienie z PIT dla młodych. W polu W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodat. – nie są wykazywane składki społeczne naliczone od elementów, od których było stosowane zwolnienie z PIT dla młodych. W wypłatach, w których całość przychodu podlega zwolnieniu w polach ‘Koszty uzyskania przychodu’, Ulga podatkowa i Naliczona zaliczka podatku nie są wykazywane kwoty służące jedynie do wyliczenia hipotetycznej zaliczki podatku. Jeżeli w wypłacie naliczone zostaną elementy, które podlegają zwolnieniu oraz te, od których należy naliczyć zaliczkę podatku w polach dotyczących kosztów oraz ulgi będą wykazywane faktycznie odliczone koszty i ulga. W nowym polu Składka na ubezpieczenie zdrowotne odlicz. od przych. zwol: wykazywana jest składka zdrowotna odliczona od przychodu naliczonego od elementów, od których było stosowane zwolnienie z PIT dla młodych. W przypadku wypłaty, w której dochodzi do przekroczenia limitu wykazywana jest różnica między kwotą składki odliczonej naliczonej od pełnego przychodu i kwotą składki zdrowotnej odliczonej od przychodu faktycznie opodatkowanego. Na PIT-11 przychód do limitu zwolnienia zostanie wykazany w sekcji G, a przychód powyżej limitu w sekcji E w pozycji 2, 6 lub 9 odpowiednio w zależności od rodzaju przychodu. Składki społeczne i zdrowotna naliczone od przychodu mieszczącego się w limicie zostaną wykazane w polach 77 i 80, a składki od przychodu powyżej limitu w 76 i 79. 2. Naliczanie deklaracji PIT-11 w wersji 27. Na formularzu PIT-11 wprowadzono zmiany związane z wykazywaniem przychodów, które w konfiguracji mają ustawioną pozycję na deklaracji PIT jako ‘PIT-11. Należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich’:
 • W części E w pozycji:
  • 8. ‘Należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich’ wykazywane są przychody wypłacone pracownikowi po ukończeniu 26 lat.
  • 9. ‘Należności z tytułu wymienionego w wierszu 8, otrzymane przez podatników do ukończenia 26. roku życia’ wykazywane są przychody pracowników poniżej 26 roku życia, od których pracodawca pobierał podatek. W tej pozycji uwzględniany jest także przychód w wysokości przekraczającej kwotę limitu zwolnienia z podatku.
 • W części G w polu 95 wykazywany jest przychód, do którego było zastosowane zwolnienie z podatku dla pracowników do 26 lat.
  3. Deklaracje podatkowe. Ukryto możliwość naliczenia deklaracji: PIT-4R w wersji 3 i 4, PIT-8AR w wersji 2 i 3, PIT-11 w wersji 19 i 20, IFT-1/1R wersje 9 i 10, PIT-8C wersje 3, 4, 5, 6. 4. Naliczanie wynagrodzenia za czas urlopu. Wprowadzono zmiany w naliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu zgodnie z datą wypłaty w przypadku, gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze i elementy zmienne w różnych terminach. W niektórych przypadkach elementy zmienne należne za trzy miesiące były dzielone przez czas pracy z czterech miesięcy. Do wyliczenia średniej z elementów zmiennych zostanie uwzględniony czas, za który przysługuje dodatek zmienny, jeśli był wypłacony w danym miesiącu, a jeśli nie było elementu zmiennego czas za okres, za który było w danym miesiącu wypłacone wynagrodzenie zasadnicze. W związku ze zmianami usunięto z Konfiguracji firmy / Płace / Parametry parametr Pomijać czas pracy z wypłat bez zmiennych składników do urlopu liczonego wg daty wypł. 5. Urlop bezpłatny. Zmieniono nazwę standardowej nieobecności 'Urlop bezpłatny (112)/inny pracodawca’ na 'Urlop bezpłatny (112)/odrębne ustawy’. Podczas aktualizacji bazy do wersji 2021.4, jeśli wcześniej była wprowadzona niestandardowa nieobecność o takiej nazwie zostanie ona zmodyfikowana. 6. Plan pracy/(Nie)obecności. Wprowadzono zmiany w wyświetlaniu planu pracy/ czasu pracy pracownika wywołanego z poziomu listy pracowników. Dane są wykazywane zgodnie z datą ustawioną na liście pracowników w polu ‘Data aktualności’. Wcześniej dane podpowiadały się zgodnie z ustawioną datą bieżącą programu. 7. Eksport do pliku Z-12:
 • Obsłużono wykazywanie czasu przestoju odnotowanego za pomocą standardowych stref (‘czas przestoju płatny 50%’, ‘czas przestoju płatny 60%’, ‘czas przestoju płatny 100%’) w polach: C6, C7, D6, D7, D8.
 • Umożliwiono eksport danych do pliku *.csv za rok 2020.
  8. Import danych z innej bazy danych. W związku z dodaniem słownika kodów zawodów usunięto możliwość importu słownika kodów zawodu z innej bazy. 9. Wydruk Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dostosowano treść wydruku dla pracowników, którzy zostali zatrudnieni przed 1.01.2019 roku i których okres przechowywania dokumentacji wynosi 50 lat.

Poprawiono

1. Podstawa wynagrodzenia za czas urlopu:
 • W przypadku wliczania do podstawy urlopu elementów zmiennych metodą wg daty wypłaty gdy występował mieszany system wypłat program uwzględniał niewłaściwy czas dla składników zmiennych. Działanie poprawiono.
 • Jeśli w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Pomijać czas pracy z wypłat bez zmiennych składników do urlopu liczonego wg daty wypł. a pracownik przed urlopem miał wprowadzoną dłuższą nieobecność to do podstawy były wliczane elementy zmienne z mniej niż 3 miesięcy. Działanie poprawiono.
  2. Podstawa ekwiwalentu. Dopłaty za nadgodziny dobowe i średniotygodniowe zawsze były dopełniane do podstawy ekwiwalentu nawet gdy zaznaczono parametr Dopłaty za nadgodziny i godziny nocne wliczane do ekwiwalentu za urlop bez dopełnienia. Działanie poprawiono. 3. Naliczanie składki na FEP. W przypadku, gdy w wypłacie naliczone były elementy ‘Wynagrodzenie powyżej normy’ i ‘Wynagrodzenie poniżej normy’ podstawa składki na FEP była zaniżona o kwotę wynagrodzenia poniżej normy. Działanie poprawiono 4. Naliczanie wypłat dla pracowników oddelegowanych:
 • W przypadku naliczenia kilku list płac za okres oddelegowania dotyczących tego samego miesiąca deklaracji dla pracownika nie płacącego podatku w Polsce, w każdej wypłacie element ”Podstawa podatku zagr.” był pomniejszany o wartość kosztów uzyskania. Działanie poprawiono.
 • W wypłatach naliczanych za okres oddelegowania od zasiłku macierzyńskiego /ojcowskiego (kod 1240) naliczała się składka na PPK. Działanie poprawiono.
  5. Limit urlopu wypoczynkowego:
 • W przypadku gdy pracownik w trakcie roku nabył prawo do wyższego wymiaru urlopu w limitach nie była przepisywana ręczna korekta. Działanie poprawiono.
 • W przypadku gdy na formularzu limitu nieobecności zaznaczono parametr Korekta pomniejszająca i pracownik wykorzystał więcej urlopu niż mu przysługiwało niepoprawnie wyświetlał się limit pozostałego urlopu do wykorzystania. Działanie poprawiono.
 • Niepoprawnie wyświetlał się limit pozostały do wykorzystania, gdy odnotowano korektę pomniejszającą w ilości przewyższającej należny limit.
 • Jeśli pracownik miał odnotowaną aktualizację danych kadrowych, która wpływała na przeliczenie limitu nieobecności (np. przedłużenie umowy na czas nieokreślony) limit urlopu wypoczynkowego nie był pomniejszany o czas urlopu wychowawczego. Działanie poprawiono.
 • W przypadku gdy pracownik w trakcie roku powrócił z urlopu wychowawczego i jednocześnie ze względu na staż pracy nabył prawo do wyższego limitu urlopu wypoczynkowego, limit urlopu wypoczynkowego nie pomniejszał się proporcjonalnie za okres nieobecności. Działanie poprawiono.
 • W przypadku gdy pracownik był zatrudniony na niepełny wymiar etatu i przekroczył w ciągu roku 10-letni staż pracy, limit urlopu nie był zaokrąglany do pełnych dni. Działanie poprawiono.
 • Jeśli pracownik w trakcie roku miał odnotowany urlop bezpłatny oraz zmianę wymiaru etatu niepoprawnie naliczał się limit urlopu wypoczynkowego. Działanie poprawiono.
 • W przypadku gdy pracownik w trakcie roku nabył prawo do wyższego wymiaru urlopu, miał odnotowaną zmianę wymiaru etatu oraz przedłużenie umowy na czas nieokreślony, w limicie nieobecności nie był uwzględniany wykorzystany urlop. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono naliczanie limitu urlopu w przypadku, gdy pracownik w ciągu roku zyskał prawo do wyższego wymiaru, a następnie miał trzy razy zmieniany wymiar etatu.
 • Jeśli pracownik po przekroczeniu 10-letniego staż pracy został zwolniony, a następnie w tym samym roku ponownie zatrudniony i miał odnotowaną zmianę wymiaru etatu w limitach niepoprawnie wyliczała się liczba dni urlopu proporcjonalnego. Działanie poprawiono.
 • Jeśli pracownik podjął pracę po raz pierwszy i w trakcie zatrudnienia miał dwa razy zmieniany wymiar etatu, przy czym za drugim razem wrócił do pierwotnego, w naliczonych limitach nie było widać pierwszej zmiany wymiaru etatu. Działanie poprawiono.
 • Niepoprawnie wyliczał się limit urlopu w przypadku, gdy pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym i w trakcie roku nabył prawo do wyższego wymiaru urlopu. Działanie poprawiono.
  6. Seryjne dodawanie limitu nieobecności. Jeżeli za pomocą seryjnego dodawania limitu nieobecności próbowano naliczyć limit osobie, która w danym roku nie była zatrudniona w logu pojawiał się niepoprawny komunikat. Działanie poprawiono. 7. Formularz umowy cywilnoprawnej. Po odnotowaniu rezygnacji pracownika z PPK na formularzu umowy cywilnoprawnej zawartej po 1.01.2021 r. były wykazywane składki PPK. Działanie poprawiono. 8. Deklaracja ZUS DRA. W przypadku gdy w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Generuj zerowe RCA/RZA dla umów cywilnoprawnych bez wypłat generowały się podwójne raporty RSA:
 • dla pracownika zatrudnionego na umowie o pracę pobierającego zasiłek, który dodatkowo miał wprowadzoną umowę cywilnoprawną, do której nie była naliczona wypłata,
 • dla zleceniobiorcy przebywającego na zasiłku, któremu po naliczeniu wypłaty usunięto zerowa umowę i pozostawiono tylko zasiłek. Działanie poprawiono.
  9. Deklaracja PIT-11. Poprawiono wykazywanie na deklaracji PIT-11 zaliczki podatku w przypadku, gdy pracownik otrzymał wynagrodzenie uwzględnione w pozycji 1 i 2. 10. Akordy pracownika- praca w trybie ‘tylko do odczytu’. W trakcie pracy w trybie ‘tylko do odczytu’ na formularzu akordu były aktywne pola ‘kwota’ w przypadku akordu prostego oraz przycisk ‘Aktualizacja akordu’. Dodatkowo Użytkownik nie mógł zamknąć listy akordów pracownika ponieważ pojawiał się komunikat Aplikacja pracuje w trybie tylko do odczytu. Zapis nie jest możliwy’. Działanie poprawiono. 11. Eksport do programu Klasyka. W pliku tekstowym wyeksportowanym z poziomu Funkcje dodatkowe/Eksport do programu Klasyka/Eksport listy płac i Eksport listy płac ze skł. PPK Przychód PPK był wykazywany w pozycji zasiłki. Działanie poprawiono. 12. Wydruk-Pracownicy z przychodami. Jeśli w momencie generowania wydruku ‘Pracownicy z przychodami’ lista pracowników była posortowana po kolumnie z wartościami dotyczącymi zatrudnienia np. Stawka pojawiał się komunikat błędu i nie można było wygenerować wydruku. Działanie poprawiono. 13. Wydruk-Oświadczenie o przychodach emeryta/rencisty. Na wydruku były niepoprawnie wykazywane okresy nieskładkowe w sytuacji, gdy pracownik miał odnotowaną nieobecność na przełomie roku. Działanie poprawiono.

Księgowość

Nowości

1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(30) wraz z załącznikami: CIT 8/O(17), CIT-D(7), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(8), CIT/IP(3), CIT/PM(1), CIT/MIT(3), CIT/WZ(2) na formularzu obowiązującym za rok 2020 wraz z jej wydrukiem, wysyłką do sytemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Istnieje możliwość dodania deklaracji CIT-8(30) dla okresu obrachunkowego rozpoczynającego się przed 1 stycznia 2020 r. Kwota w poz. 130 Podstawa opodatkowania na formularzu CIT-8(30) podlega edycji. Na załączniku CIT-8/O(17) w sekcji B.2.2 Straty z zysków kapitałowych z lat ubiegłych i B.2.3 Straty z innych źródeł przychodów z lat ubiegłych wartość w poszczególnych poz. Kwota straty odliczona w latach poprzednich ograniczana jest do wysokości kwot w odpowiadającym im poz. Kwota poniesionej straty. 2. Księgowość. CIT-8. Umożliwiono naliczenie zaliczek na CIT oraz deklaracji CIT-8(30) dla spółek komandytowych, które zostaną objęte podatkiem CIT od maja 2021 r. i podjęły decyzję o sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz o zamknięciu ksiąg rachunkowych dla celów podatkowych na dzień 30 kwietnia 2021 r. (bez sporządzania sprawozdania finansowego). Zmiana na formularzu zaliczki na CIT-8 Na formularzu zaliczki zwykłej na CIT-8(23) dodano parametr Okres podatkowy inny niż obrachunkowy. Parametr jest widoczny jeżeli miesiąc maj 2021 r. zawiera się w danym okresie obrachunkowym i nie jest pierwszym miesiącem tego okresu. Parametr nie jest widoczny dla okresu obrachunkowego rozpoczynjącego się po 30 kwietnia 2021 r. Parametr Okres podatkowy inny niż obrachunkowy jest możliwy do zaznaczenia na zaliczce za miesiąc maj 2021 r. Zaznaczenie parametru powoduje ustawienie daty od 2021-05-01 do 2021-05-31 (w przypadku zaliczek kwartalnych daty od 2021-05-01 do 2021-06-30). Daty te nie podlegają edycji. Po zaznaczeniu parametru Okres podatkowy inny niż obrachunkowy zaliczka na CIT-8 jest obliczana dla przychodów i kosztów oraz odliczeń uwzględnionych na CIT-8/O od maja 2021 r. Kwoty z wcześniejszych miesięcy należących do tego okresu obrachunkowego nie są uwzględniane. Na formularz ulgi na złe długi w podatku dochodowym dokumenty są kwalifikowane od początku okresu obrachunkowego. Jeżeli na formularzu zaliczki na CIT-8 za miesiąc maj 2021 r. zaznaczono parametr Okres podatkowy inny niż obrachunkowy to jest on automatycznie zaznaczany na zaliczkach dodanych za kolejne miesiące należącego do tego okresu obrachunkowego, bez możliwości jego odznaczenia. Parametr jest możliwy do odznaczenia tylko na formularzu zaliczki na CIT-8 za miesiąc maj 2021. Podczas próby odznaczenia parametru Okres podatkowy inny niż obrachunkowy na zaliczce za maj 2021 r., jeżeli w kolejnych miesiącach naliczono już zaliczki pojawia się komunikat: Wybrałeś inne rozpoczęcie okresu podatkowego niż obrachunkowego przy liczeniu zaliczki na CIT-8. Jeśli chcesz powrócić do liczenia zaliczek za okres pełnego roku obrachunkowego należy usunąć wszystkie zaliczki i naliczyć je ponownie nie zaznaczając parametru: „Okres podatkowy inny niż obrachunkowy”. Podczas próby zaznaczenia parametru Okres podatkowy inny niż obrachunkowy na zaliczce na CIT-8 za miesiąc maj 2021 r., jeżeli w kolejnych miesiącach naliczono już zaliczki bez zaznaczenia tego parametru, pojawia się komunikat: Masz obliczone zaliczki za późniejsze miesiące bieżącego okresu obrachunkowego. Aby skorzystać z możliwości wyliczenia zaliczki za okres od maja 2021 roku należy usunąć zaliczki za kolejne miesiące bieżącego okresu obrachunkowego. Ustawienie parametru Okres podatkowy inny niż obrachunkowy przenoszone jest na formularz korekty zaliczki na CIT-8, bez możliwości zmiany. Zmiana na formularzu deklaracji CIT-8(30) Na formularzu deklaracji CIT-8(30) dodano parametr Okres podatkowy inny niż obrachunkowy. Parametr jest widoczny jeżeli miesiąc maj 2021 r. zawiera się w danym okresie obrachunkowym i nie jest pierwszym miesiącem tego okresu. Parametr nie jest widoczny dla okresu obrachunkowego rozpoczynjącego się po 30 kwietnia 2021 r. Parametr Okres podatkowy inny niż obrachunkowy jest możliwy do zaznaczenia jeżeli w okresie obrachunkowym nie dodano żadnej zaliczki na CIT-8. Zaznaczenie parametru powoduje ustawienie daty od 2021-05-01 do 2021-12-31. Daty te nie podlegają edycji. Jeżeli na zaliczce na CIT-8 za miesiąc maj 2021 r. zaznaczono parametr Okres podatkowy inny niż obrachunkowy to jest on automatycznie zaznaczany na formularzu CIT-8(30), bez możliwości jego odznaczenia. Jeżeli na zaliczkach nie zaznaczono parametru Okres podatkowy inny niż obrachunkowy to jest on odznaczony na formularzu CIT-8(30), bez możliwości jego zaznaczenia. Po zaznaczeniu parametru Okres podatkowy inny niż obrachunkowy deklaracja CIT-8(30) jest obliczana dla przychodów i kosztów oraz odliczeń uwzględnionych na CIT-8/O od maja 2021 r. Kwoty z wcześniejszych miesięcy należących do tego okresu obrachunkowego nie są uwzględniane. Na formularz załącznika CIT/WZ(2) dokumenty są kwalifikowane od początku okresu obrachunkowego. 3. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe. Umożliwiono opisanie zestawień Bilans oraz Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych, tak aby mogły być zaimportowane w aplikacji Comarch e-Sprawozdania. Na formularzu nagłówka zestawienia na zakładce [Ogólne] w polu Rodzaj podatnika dodano możliwość wyboru opcji: Organizacja pozarządowa. Po wskazaniu tej opcji, w polu Typ zestawienia użytkownik ma możliwość wyboru: Bilans lub Rachunek zysków i strat. Ustawienie przenoszone jest podczas importu zestawień księgowych z innej bazy danych. 4. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. Dodano możliwość księgowania deklaracji CUK-1. Jeżeli pobrano moduł Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus oraz jako rodzaj księgowości wskazano Księgowość kontową to użytkownik ma możliwość zaksięgowania kwot z deklaracji CUK-1 z poziomu Handel/ Inne/ Deklaracje CUK-1 lub Księgowość/ Dokumenty źródłowe/ Deklaracje CUK-1. W schematach księgowych o typie Deklaracje dodano nowe makra:
 • W polu Kwota:
  • @Cuk1DoZaplaty – umożliwia księgowanie kwoty opłaty cukrowej do zapłaty,
  • @Cuk1KorygDoZaplaty – umożliwia księgowanie różnicy pomiędzy kwotą opłaty cukrowej do zapłaty na deklaracji korygującej a kwotą opłaty cukrowej do zapłaty na deklaracji pierwotnej CUK 1,
 • W polu Warunek (w nagłówku schematu oraz w elemencie schematu):
  •  @Cuk1Korygujaca – pozwala na zawężenie księgowania w zależności od tego, czy jest to deklaracja CUK-1 pierwotna, czy też korygująca.
  Dotychczasowe makro @Dokument dostępne w polu Opis (w nagłówku schematu oraz w elemencie schematu) w przypadku księgowania deklaracji CUK-1 generuje opis: DEK/Miesiąc/Rok/CUK-1. 5. Księgowość. Deklaracje. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-36(28) z załącznikami: PIT/B(18), PIT/O(25), PIT/D(29), PIT/2K(8), PIT/ZG(7), PIT/Z(9), PIT/BR(4), PIT/IP(2), PIT/PM(1), PIT/MIT(2), PIT/WZ(1) do systemu e Deklaracje. 6. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej CIT-8(30) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2020, wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, wysyłki, odbioru UPO oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera.

Zmiany

1. Księgowość. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057. 2. Księgowość. Korekta deklaracji CIT-8(28) za 2019 r. Na formularzu załącznika CIT-8/O(15) w sekcji B.2.2 Straty z zysków kapitałowych z lat ubiegłych i B.2.3 Straty z innych źródeł przychodów z lat ubiegłych:
 • jeżeli w poz. Kwota straty odliczona w latach poprzednich kwota jest większa od zera to kwota w poz. Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym ograniczana jest do wysokości 50% kwoty w poz. Kwota poniesionej straty,
 • jeżeli w poz. Kwota straty odliczona w latach poprzednich wynosi zero to kwota w poz. Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym ograniczana jest do wysokości kwoty w poz. Kwota poniesionej straty (nie więcej niż 5 000 000).
  3. Księgowość. Korekta podatku dochodowego. Zapłacone zobowiązania i zapłacone wierzytelności oraz niezapłacone zobowiązania uwzględnione na formularzu deklaracji rocznej CIT/PIT na załączniku CIT/WZ/ PIT/WZ nie są wykazywane w kolejnym roku na zaliczkach na CIT/PIT. Niezapłacone wierzytelności, uwzględnione w korekcie podatku dochodowego na zaliczkach, a nie uwzględnione w korekcie na deklaracji rocznej, kwalifikowane są do korekty na zaliczce w kolejnym roku. 4. Księgowość. Korekta podatku dochodowego. Na zaliczkach na PIT-36/ PIT-36L dodawanych od kwietnia 2020 r. umożliwiono uzupełnienie ręcznie kwoty w poz. Kwoty zwiększające/zmniejszające podstawę opodatkowania o ulgę na złe długi (odpowiednio poz. 45 na PIT-36 oraz poz. 29 na PIT-36L). Kwota zmniejszenia (na minus) ograniczana jest do wysokości podstawy opodatkowania. Przykładowo, jeżeli Podstawa opodatkowania wynosi 1000, to w poz. Kwoty zwiększające/zmniejszające podstawę opodatkowania o ulgę na złe długi można wpisać kwotę nie mniejszą niż: – 1000. Próba wpisania kwoty: -1500 powoduje ograniczenie do kwoty: -1000. 5. Księgowość. Deklaracji PIT-28. Podczas próby wysyłki deklaracji PIT-28 z załącznikiem PIT/O, na którym uzupełniono pozycje związane z darowiznami, a nie uzupełniono pozycji dotyczących obdarowanych, pojawia się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Na formularzu PIT-O uzupełnione zostały pola z darowiznami 11, 13, 15, 17, 19, 21 lub 23. Aby poprawnie wyeksportować deklarację proszę uzupełnić również informacje o obdarowanych w sekcji D.

Poprawiono

1. Księgowość. Korekta podatku dochodowego. Dokumenty uwzględnione w tym samym roku w korekcie podatku dochodowego na zaliczkach na CIT/PIT jako niezapłacone, a następnie zapłacone, nie są wykazywane w korekcie w roku następnym. 2. Księgowość. Korekta podatku dochodowego. Jeżeli w danym miesiącu występowała strata, a w miesiącu poprzedzającym wykazano dochód lub na korekcie występowała strata, a na pierwotnej zaliczce dochód to na zaliczce/ korekcie zaliczki na CIT/PIT do poz. Kwoty zwiększające/zmniejszające podstawę opodatkowania o ulgę na złe długi przenoszona była kwota ulgi z poprzedniej zaliczki/ zaliczki pierwotnej. Działanie poprawiono. 3. Księgowość. Korekta podatku dochodowego. Z poziomu formularza ulgi na złe długi naliczonego do korekty zaliczki na CIT/PIT umożliwiono usuwanie dokumentów niezapłaconych, nie uwzględnionych na formularzu ulgi w kolejnych miesiącach. 4. Księgowość. Deklaracja PIT-36(28) oraz PIT-36L(17). Kwota straty z działów specjalnych produkcji rolnej [odpowiednio poz. 30 na PIT-36L oraz poz. 86 (dla podatnika) i poz. 87 (dla małżonka) na PIT-36] przenoszona jest do poz. Strata z działów specjalnej produkcji rolnej po zmniejszeniach [odpowiednio poz. 47 na PIT-36L oraz poz. 223 (dla podatnika) i poz. 224 (dla małżonka) na PIT-36]. 5. Księgowość. Deklaracja PIT-36(28). Kwota straty z pozarolniczej działalności gospodarczej (odpowiednio poz. 80 dla podatnika i poz. 137 dla małżonka) przenoszona jest do poz. Strata z pozarolniczej działalności gospodarczej po zmniejszeniach (odpowiednio poz. 221 dla podatnika i poz. 222 dla małżonka). 6. Księgowość. Deklaracja CIT-8(29 i 30). Załącznik CIT/D(7). Kwoty w sekcji D w poz. Kwota odliczonej darowizny ograniczane są do wysokości dwukrotności odpowiadających im kwot w poz. Kwota przekazanej darowizny. 7. Księgowość. Deklaracja CIT-8(29 i 30).Poprawiono przenoszenie danych na wydruk załącznika CIT/D(7) do poz. 113 Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych lub upoważnionych za podanie wymaganych danych oraz 114 Data wypełnienia formularza. 8. Księgowość. Deklaracja CIT-8(29 i 30).Poprawiono przenoszenie danych na wydruk załącznika CIT-ST(7) do poz. 21 Poczta. 9. Księgowość. Deklaracja CIT-8(29). Umożliwiono przeniesienie wartości niezapłaconych zobowiązań z załącznika CIT/WZ(1) na deklarację CIT-8(29) w przypadku zerowej podstawy opodatkowania po odliczeniach (pole 113=0). 10. Księgowość. Deklaracja CIT-8(29). Poprawiono przenoszenie kwot z załącznika CIT/WZ(1) w przypadku braku podstawy opodatkowania po odliczeniach (pole 113=0) i równocześnie braku straty (pole 109=0). 11. Księgowość. Zaliczka na CIT-8. Poprawiono przenoszenie kwot z formularza ulgi na złe długi w przypadku braku podstawy opodatkowania po odliczeniach (pole 113=0) i równocześnie braku straty (pole 109=0). 12. Księgowość. Deklaracja PIT-36(28). W specyficznych przypadkach podczas próby zapisania formularza korekty deklaracji PIT-36(28) pojawiał się komunikat: Wyjątek od HRESULT: 0x80050468. Działanie poprawiono. 13. Księgowość. Deklaracja PIT-28(23). Do poz. 7 Nazwa pełna spółki na formularzu załącznika PIT-28/B(17) przenoszona jest pełna nazwa uzupełniona w Konfiguracji Firmy/ Dane Firmy/ PIT-28. 14. Rejestry VAT. Podczas seryjnej weryfikacji statusu VAT kontrahenta z poziomu listy dokumentów w rejestrze VAT, jeżeli dla podmiotu na dzień wystawienia dokumentu nie istnieje zapis w historii weryfikacji, a po tym dniu taki wpis istnieje, to na kartę kontrahenta dodawany jest wpis w historii weryfikacji z datą bieżącą. 15. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-UE oraz VAT-UEK. Przywrócono możliwość wyboru kodu GB w sekcji F. KOREKTA INFORMACJI O PRZEMIESZCZENIACH TOWARÓW W PROCEDURZE MAGAZYNU TYPU CALL-OFF STOCK NA TERYTORIUM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INNE NIŻ TERYTORIUM KRAJU. 16. Środki trwałe. Dla środków trwałych/ wartości niematerialnych i prawnych o nazwie grupy dłuższej niż 19 znaków umożliwiono:
 • filtrowanie na liście środków trwałych po polu Grupa,
 • księgowanie za pomocą makr odwołujących się do grup środków trwałych.
  17. Rejestry VAT. Poprawiono aktualizowanie danych kontrahenta przy wczytywaniu dokumentów za pomocą usługi Comarch OCR.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. JPK_EWP(2). Umożliwiono przygotowanie i wysłanie pliku JPK_EWP(2) zawierającego zapisy z Ewidencji ryczałtowej, obowiązującego za okresy od 01.01.2021. Nowa wersja pliku uwzględnia stawki ryczałtu 15% oraz 12,5%. Pliki JPK_EWP sporządzane za okresy wcześniejsze, będą tworzone w pierwszej wersji pliku – JPK_EWP(1), która zamiast dwóch wymienionych stawek uwzględnia zapisy Ewidencji ryczałtowej ze stawką 20%. 2. Ułatwienia konfiguracji IWD. Ułatwiono konfigurację i uruchomienie wymiany danych z Klientem przy wykorzystaniu Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD). W menu Kasa/Bank oraz Rejestry VAT dodana została sekcja Wymiana danych: Umożliwia ona uruchomienie funkcji dostępnych dotąd wyłącznie w menu Narzędzia/ Praca rozproszona. Zawiera ona pozycje:
 • Wyślij dane – po rozwinięciu dostępne są opcje:
  • Wyślij dane dotąd nieeksportowane i zmienione
  • Wyślij wszystkie dane
  Po kliknięciu wysyłane są dane zgodnie z wybraną opcją. Ich zakres zależy od programu używanego przez Klienta który ma je odebrać. W przypadku Comarch ERP XT/MBR są to:
 • Kontrahenci,
 • Faktury za usługi księgowe,
 • Płatności do deklaracji
  W przypadku Comarch ERP Optima są to wszystkie dane możliwe do zaznaczenia w menu Narzędzia/ Praca rozproszona/ Eksport.
 • Odbierz dane – po rozwinięciu dostępne są opcje:
  • Odbierz tylko nowe dane
  • Odbierz nowe i zmienione dane
  Po kliknięciu odbierane są dane zgodnie z wybraną opcją. Importowane są wszystkie dane możliwe do zaznaczenia w menu Narzędzia/ Praca rozproszona/ Import (wszystkie słowniki i wszystkie rodzaje dokumentów).
 • Historia wymiany – po kliknięciu otwierane jest okno zawierające informacje dotychczas dostępne na oknie Skrzynka IWD w menu Narzędzia. Okno zawiera zakładki Wysłane i Odebrane:
  Jeżeli w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Internetowa Wymiana Dokumentów nie jest zaznaczony parametr Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch, wówczas po kliknięciu w którąś z opcji w sekcji Wymiana danych pojawia się komunikat: Aby wymieniać dane z Klientem przez Internet utwórz konto w portalu iKsiegowosc24.pl, a następnie aktywuj wymianę w Konfiguracja -> Program -> Ogólne -> Internetowa Wymiana Dokumentów. Czy chcesz teraz przejść do konfiguracji? Po kliknięciu opcji Tak otwierane jest okno w Konfiguracji, gdzie operator może włączyć wymianę danych przez serwer Comarch. Ustawienia w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Internetowa Wymiana Dokumentów zostały podzielone na 2 zakładki:
 • Konfiguracja – zawierająca ustawienia dotyczące biura rachunkowego lub oddziału oraz datę ważności certyfikatu
 • Klienci – tabela z listą baz Klientów. Oprócz dotychczas dostępnych kolumn dodana została kolumna Aplikacja, która może przyjmować wartości: brak, XT/MBR lub Optima.

Zmiany

1. JPK_V7 – numer dokumentu dla dokumentów wewnętrznych. Zmieniony został sposób przekazywania do pliku JPK_V7 numeru dokumentu dla dokumentów wewnętrznych. W przypadku transakcji importowych do pliku JPK przenoszony powinien być numer dokumentu celnego zamiast numeru dokumentu źródłowego zakupu. Podczas generowania pojedynczych dokumentów wewnętrznych w Rejestrze VAT program domyślnie proponuje jako numery dokumentów wewnętrznych numer dokumentu pierwotnego. W przypadku transakcji importu Użytkownik powinien wpisać numer dokumentu celnego. Podczas zmiany proponowanego numeru dokumentu pojawia się informacja: Uwaga! Do pliku JPK_V7 utworzone dokumenty wewnętrzne zostaną przeniesione z numerem dokumentu wskazanym w tym polu. Nie będą pobierane numery dokumentów źródłowych. Po uzupełnieniu odpowiedniego numeru, dokumenty wewnętrzne wprowadzone od wersji Comarch ERP Optima 2021.4.1, w pliku JPK_V7 w polu DowodZakupu / DowodSprzedazy są wykazywane z numerem własnym z dokumentu wewnętrznego. Wyjątkiem są dokumenty wewnętrzne przeniesione z modułu Handel i zbiorcze dokumenty wewnętrzne tworzone w Rejestrach VAT, które przenoszone są do pliku JPK_V7 z numerem dokumentu źródłowego. 2. JPK_V7 – zapisy korekcyjne do VAT-ZD. Zapisy korekcyjne do VAT-ZD są generowane w Rejestrze VAT z datą ostatniego dnia miesiąca, którego VAT-ZD dotyczy. Do pliku JPK_V7 są one przenoszone z datami pobranymi z dokumentów źródłowych. Podczas generowania zapisów korekcyjnych z poziomu zawiadomienia VAT-ZD pojawia się dodatkowa informacja: Uwaga! W pliku JPK_V7 za okres od października 2020 dla zapisów korekcyjnych zostaną uwzględnione faktyczne daty dokumentów. Dla dokumentów sprzedaży do pliku JPK_V7 przenoszona jest data wystawienia oraz data sprzedaży (jeśli różni się od daty wystawienia). Dla dokumentów zakupu do pliku JPK_V7 przenoszona jest data wystawienia oraz data wpływu (jeśli jest różna od wystawienia). W przypadku dokumentów nie będących zapisami korekcyjnymi pochodzącymi z VAT-ZD, a dodawanych ręcznie ze wskazanym atrybutem VAT-ZD ZAKUP NIEZAPŁ / VAT-ZD ZAKUP ZAPŁAC., do pliku JPK_V7 przenoszone są daty wpisane na tych dokumentach. 3. JPK_V7 – marża ujemna. Umożliwiono rozpoznawanie czy dany dokument jest rozliczeniem marży ujemnej czy korektą faktury marży dla stawki np. 0%. W przypadku dokumentu rozliczenia marży, jeżeli: podczas generowania tego dokumentu podana zostanie ujemna kwota marży, zamiast domyślnie podpowiadanej dodatniej (czyli na dokumencie rozliczenia marży będzie dodatnia kwota w stawce NP),
 • suma wartości netto i VAT na dokumencie rozliczenia będzie równa 0,
 • dokument źródłowy będzie miał dodatnią kwotę w stawce NP,
 • wówczas taki dokument oznaczany jest na potrzeby pliku JPK_V7 jako marża ujemna. Dokument taki nie jest wykazywany w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 (wyłącznie w części ewidencyjnej) i nie pojawia się w Rejestrze VAT na zakładce Do VAT/JPK_V7.
  Każdy inny dokument dodany ręcznie, który nie będzie rozliczeniem marży, nawet jeżeli będzie posiadał pozycje w stawce NP i ujemną pozycję z zerową kwotą VAT, będzie traktowany jako korekta dokumentu pierwotnego, a nie rozliczenie marzy ujemnej. Podczas aktualizacji z wcześniejszych wersji programu, jeżeli w bazie będą znajdowały się dokumenty rozliczenia marży z dodatnią kwotą w stawce NP i zerową kwotą VAT dla stawki opodatkowanej, zostaną one oznaczone jako rozliczenie marży ujemnej. 4. JPK_V7 – kontrahenci z Irlandii Północnej. W przypadku transakcji z kontrahentami z Irlandii Północnej, kod XI w przedrostku kraju w numerze NIP dla dokumentów wykazywanych w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 zamieniany jest na kod GB. 5. Pliki JPK. Pozycja Pliki JPK, umożliwiająca sporządzenie pozostałych plików JPK na żądanie Urzędu Skarbowego, dostępna jest w menu JPK bez względu na to, czy w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje zaznaczony jest parametr JPK_V7. Zaznaczenie wspomnianego parametru ma wpływ wyłącznie na widoczność pozycji Pliki JPK_V7. 6. Korekta JPK_VAT. W przypadku korekty poprzednio obowiązującego pliku JPK_VAT, adres e-mail podatnika pobierany jest z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, CUK, a jeżeli tam nie jest uzupełniony, wówczas z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. Nie jest pobierany z deklaracji VAT-7 sporządzonej za ten okres. 7. Automatyczne aktualizacje. Wprowadzone zostały zmiany ergonomiczne związane z automatycznymi aktualizacjami programu. Zmieniony został wygląd okna Ważne aktualizacje. W przypadku braku dostępnych dla danej wersji aktualizacji po przejściu do Pomoc/ Ważne aktualizacje otwierane jest okno: Jeżeli aktualizacje zostały pobrane, otwierana jest ich lista z informacjami o: numerze kolejnym aktualizacji, nazwie aktualizacji, czy aktualizacja została zainstalowana (Tak / Nie), rodzajem aktualizacji (Stanowiskowa / Serwerowa) oraz liczbą zaktualizowanych stanowisk (dla aktualizacji stanowiskowej): Aktualizacje stanowiskowe powodują podmianę plików w katalogu Comarch ERP Optima na danym komputerze, natomiast aktualizacje serwerowe dotyczą zmian wykonywanych w bazie danych. W przypadku aktualizacji stanowiskowej, po kliknięciu na nią prawym przyciskiem myszy dostępna jest opcja Zaktualizowane stanowiska. Po jej wybraniu otwierane jest okno z listą stanowisk, na których daną aktualizację już zainstalowano: Lista zawiera takie informacje, jak nazwa zaktualizowanego komputera, osobę instalującą (akronim operatora Comarch ERP Optima wraz z nazwą użytkownika Windows) oraz datę wykonania aktualizacji. Jeżeli instalacja aktualizacji zakończyła się błędem, jest ona traktowana jako niezainstalowana i program proponuje ponowną jej instalację. 8. Konfiguracja stanowiska. Katalogi wskazywane w Konfiguracji stanowiska są automatycznie uzupełniane przez program. Dzięki temu podczas pracy nie pojawi się komunikat o nie wskazaniu określonego katalogu. Jeżeli informacja o katalogu nie była uzupełniona w Konfiguracji stanowiska, na podstawie folderu wskazanego na komputerze Użytkownika w zmiennej środowiskowej Windows: %ProgramData%, tworzony jest podkatalog Comarch ERP Optima dla określonej ścieżki w Konfiguracji. Jeżeli przykładowo nie był wskazany katalog przechowywania plików JPK, a zmienna %ProgramData% wskazuje na katalog C:\ProgramData, w konfiguracji stanowiska uzupełniany jest katalog: C:\ProgramData\Comarch ERP Optima\JPK. Jeżeli Użytkownik wskazał własny katalog w Konfiguracji stanowiska dla określonej gałęzi, nie jest on nadpisywany przez program. Automatycznie uzupełniane są następujące katalogi:
 • Konfiguracja Stanowiska/ Handel/ Parametry: Intrastat – katalog dla plików XML – ścieżka %ProgramData%\Comarch ERP Optima\Handel\Intrastat Import dokumentów – katalog dla plików XML – ścieżka %ProgramData%\Comarch ERP Optima \Handel\Import Eksport dokumentów – katalog dla plików XML – ścieżka %ProgramData%\Comarch ERP Optima \HandelEksport
 • Konfiguracja Stanowiska/ Ogólne/ e-Deklaracje: Katalog przechowywania plików wymiany – ścieżka %ProgramData%\Comarch ERP Optima \Deklaracje
 • Konfiguracja Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity plik kontrolny: Katalog przechowywania plików JPK – ścieżka %ProgramData%\Comarch ERP Optima \JPK
 • Konfiguracja Stanowiska/ Ogólne/ Praca rozproszona/ Parametry: Praca rozproszona – katalog przechowywania plików XML – ścieżka %ProgramData%\Comarch ERP Optima \Wymiana danych
  9. Zmiana daty bieżącej. Zmiana daty bieżącej, dostępna w menu Narzędzia, zapisywana jest w logu Historia zmian w sekcji Działania w obszarze wspólnym dla wszystkich firm. 10. Przypomnienie o wykonaniu kopii bezpieczeństwa. Zmodyfikowano wygląd okna z przypomnieniem o wykonaniu kopii bezpieczeństwa, wyświetlanego przy zamykaniu programu bądź zmianie firmy. 11. Parametry dynamiczne. Umożliwiono zdefiniowanie parametru dynamicznego typu: lista wywoływana w oparciu o obiekt COM.

Poprawiono

1. Pliki JPK_V7. Przyspieszono otwieranie okna Pliki JPK_V7 z ulgą na złe długi. 2. Weryfikacja kontrahenta w VIES. Poprawiono mechanizm weryfikacji danych kontrahenta w bazie VIES. 3. Zgody kontrahenta. Poprawiono sortowanie listy zgód po kolumnie Tytuł zgody na karcie kontrahenta. 4. Logowanie domenowe. Podczas logowania operatora z wykorzystaniem konta domenowego przy zmianie modułów mógł pojawiać się komunikat: Próba dostępu do konfiguracji firmy bez zalogowania do bazy firmowej. Działanie poprawiono. 5. Automatyczne aktualizacje. Po zainstalowaniu ważnych aktualizacji synchronizacja z Comarch HRM mogła zostać zatrzymana. Działanie poprawiono. 6. Automatyczne aktualizacje. Po instalacji nowej wersji programu, która nie wymagała konwersji baz danych, mogły podpowiadać się do instalacji aktualizacje, które dotyczyły poprzedniej wersji. Działanie poprawiono. 7. Serwis Operacji Automatycznych. W przypadku Optimy w Chmurze, jeżeli baza konfiguracyjna była czasowo niedostępna, po jej przywróceniu Serwis Operacji Automatycznych wykonywał zduplikowane operacje. Działanie poprawiono.

Kasa/Bank

Poprawiono

1. Import wyciągów bankowych. Przywrócono możliwość automatycznego rozliczenia płatności, gdy jako kryterium rozliczenia wybrano Rozliczaj przy imporcie wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i opisu. 2. Historia zmian. Poprawiono zapisywanie w Historii zmian informacji o aktualizacji stanu przelewów wysłanych do banku. Wykonanie tej operacji zapisywane jest jako Modyfikacja zdarzenia z opisem Aktualizacja stanu przelewu.
 

Handel z magazynem

Handel

Nowości

1. Import w formacie PEF. Umożliwiono przenoszenie daty zapłaty z pliku XML podczas importu faktur korygujących. 2. InPost Paczkomaty/InPost Allegro. Z poziomu menu Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki/InPost Paczkomaty/InPost Allegro dodano możliwość ręcznego uzupełnienia pola Preferowany Paczkomat nadawczy. 3. Poczta Polska. Umożliwiono zbiorczy zapis listów przewozowych do jednego pliku PDF. 4. Wydruki EKO dla WZ. Z poziomu formularza WZ dodano wydruki: EKO – Wydanie zewnętrzne/Wzór standard, Sales Order Release/Original, z poziomu formularza korekty WZ wydruki: EKO – Korekta WZ/WZ – Zwrot i Quantity correction/Original. Natomiast dla listy WZ dostępny jest nowy wydruk EKO-Wydruk seryjny/ Wzór standard oraz Batch printout/Original. 5. Wydruk FZ – Samofakturowanie. Umieszczono adnotację Samofakturowanie na wydrukach o typie Samofakturowanie z poziomu formularza faktury zakupu oraz korekt do faktury zakupu. 6. Komunikacja z drukarką fiskalną w sieci LAN. Dla drukarek fiskalnych działających na sterownikach: Elzab, Elzab Online, Novitus od 2.0, Posnet Thermal HS i FV umożliwiono komunikację przez sieć LAN. W tym celu należy wybrać odpowiedni sterownik w konfiguracji programu Stanowisko/Ogólne/Drukarka fiskalna i zaznaczyć parametr TCP/IP. Dodatkowo jeśli program uruchomiony jest w połączeniu terminalowym, to należy zaznaczyć parametr Sterownik terminalowy. Następnie uzupełnić poniższe ustawienia:
 • Adres IP: Adres IPv4 przypisany do drukarki fiskalnej, na którym ma się odbywać komunikacja z komputerem.
 • Port TCP/IP: Port TCP/IP ustawiony na drukarce fiskalnej do komunikacji z komputerem. W zależności od wyboru sterownika drukarki program podpowie domyślną wartość: Elzab i Elzab Online – 8000, Novitus od 2.0 – 6001, Posnet Thermal HS i FV – 6666.
  W celu weryfikacji poprawności ustawień można wykonać Test połączenia. Drukarki fiskalne nie są przystosowane do fiskalizacji z wielu stanowisk jednocześnie. W celu zapewnienia poprawnej fiskalizacji należy unikać równoczesnego drukowania z kilku stanowisk.

Zmiany

1. Korekta RW. Na korektę RW zapisaną do bufora pobierana jest cena z dokumentu korygowanego. 2. Zgłoszenia SENT. W przypadku ustawionego numeru NIP wraz z prefiksem PL w Pieczątce firmy, przedrostek ten jest pomijany w pliku XML tworzonym do zgłoszeń SENT. 3. Centralizacja jednostek budżetowych – wydruki EKO i GenRap. W przypadku ustawionej na karcie kontrahenta centralizacji jednostek budżetowych, na wydrukach faktur, korekt oraz wydrukach seryjnych, w sekcji z danymi odbiorcy ukryto numer NIP. 4. Import/eksport dokumentów w formacie XML. Podczas wykonywania po raz pierwszy importu/eksportu dokumentów (jeśli nie ma uprzednio wskazanej ścieżki w menu Start/Konfiguracja/Stanowisko/Handel/Parametry/Import/ Eksport dokumentów – katalog dla plików XML) program automatycznie podpowiada oraz uzupełnia w Konfiguracji wybraną przez użytkownika ścieżkę. 5. Eksport w formacie PEF. Podczas eksportu faktur i korekt w formacie PEF, w utworzonym pliku XML nie występują puste pola. 6. Import/eksport wymiarów dla podstawowej jednostki miary. Umożliwiono import/eksport wymiarów dla podstawowej jednostki miary w formacie MS Excel. 7. Inpost Paczkomaty/Inpost Allegro. Na zleceniu nadania przesyłki i liście zleceń dodano przycisk pobierania numeru paczki, który pobiera numer listu przewozowego i link do śledzenia paczki jeśli serwis Inpost nie zwrócił tych numerów od razu przy jej nadawaniu. 8. Struktura bazy. Zaktualizowano dokumentację struktury bazy w zakresie tabeli CDN.TraNag i pola TrN_ZwroconoCalaIlosc. Pole przyjmuje wartość NULL dla dokumentów zapisanych do bufora. 9. Wydruk deklaracji AKC – WW. Na wydruku deklaracji AKC-WW zaktualizowano odwołania do obowiązujących podstaw prawnych. 10. Terminal płatniczy – limit kredytu kontrahenta. Umożliwiono płatność za pomocą terminala w sytuacji gdy kontrahent ma przekroczony limit kredytu. 11. Drukarka fiskalna w połączeniu terminalowym. W konfiguracji drukarki fiskalnej Stanowisko/Ogólne/Drukarka fiskalna nie ma do wyboru sterowników z dopiskiem terminal. Zamiast tego, po wybraniu sterownika odpowiedniego dla modelu drukarki, należy zaznaczyć parametr Sterownik terminalowy.

Poprawiono

1. Rezerwacja odbiorcy. Wyłączono komunikat dotyczący braku kodu transakcji na deklaracji Intrastat podczas zapisywania dokumentu RO. 2. Korekta ilości PZ. Poprawiono scenariusz związany z wystawianiem korekty ilości dokumentu PZ, w którym mógł pojawić się wyjątek Maximum view nesting level exceeded (limit 32.) 3. Kopiowanie anulowanego dokumentu. Poprawiono działanie programu w zakresie ponownego kopiowania dokumentu anulowanego. 4. Różnica w wartości netto na fakturze sprzedaży finalnej. Poprawiono działanie programu związane z wyliczaniem wartości netto na fakturze sprzedaży finalnej, uwzględniającej fakturę zaliczkową. 5. Formularz RW. Poprawiono przechodzenie między polami za pomocą klawisza <TAB> na formularzu RW. 6. Przekształcanie wielu dokumentów RO do PWP. Zoptymalizowano działanie programu w zakresie przekształcania dokumentów RO do PWP, na których znajduje się wiele towarów złożonych posiadających rozbudowane receptury. 7. Weryfikacja statusu VAT. Poprawiono działanie walidacji NIP i weryfikację statusu VAT w przypadku kontrahenta krajowego. 8. Wartość na pozycji dokumentu WZ. Poprawiono przeliczanie wartości po nowym kursie na pozycji dokumentu WZ przekształconego z kilku zagregowanych RO powstałych z FPF. 9. Status dokumentu RO. Poprawiono status dokumentu RO na Zrealizowany w scenariuszu, w którym RO przekształcamy do FPF, a FPF do kolejnych dokumentów (w wyniku przekształceń wszystkie pozycje dokumentu RO są zrealizowane). 10. Sortowanie RO. Poprawiono działanie programu w zakresie sortowania częściowo zrealizowanego dokumentu RO po kolumnach Zrealizowano lub Pozostaje. 11. Kwota pobrania na ZNP. Poprawiono pobieranie kwot z dokumentu WZ na pobranie na ZNP w przypadku, gdy WZ było powiązane z innymi dokumentami (RO, FS/PA). 12. Pole Domyślny płatnik. Poprawiono widoczność pola Domyślny płatnik na fakturze sprzedaży przy powiększonej czcionce.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości

1. Import/Eksport Cennika – dane dla e-Sklep/e-Sale. Opcja importu i eksportu cennika poprzez plik w formacie Excel umożliwia dodawanie/aktualizację informacji dla towarów przesyłanych do sklepów internetowych takich jak nazwy i opisy w różnych językach, statusy dostępności, koszty dostaw, a także atrybuty czasowe i jednostki miary.

Zmiany

1. Automat Synchronizacji e-Handel. Od wersji 2021.4 scalono zadania automatycznej synchronizacji danych z e-Handel. Automat synchronizacji wykonuje cyklicznie jedno zadanie synchronizacji obejmujące zarówno import zamówień jak i eksport oferty, zasobów oraz cen. Po konwersji baz, na których był wcześniej ustawiony automat synchronizacji z e-Handel zadania są scalane w jedno zadanie z harmonogramem, w którym pole Od godziny jest uzupełniane najwcześniejszą godziną z obu zadań, a pole Do godziny najpóźniejszą godziną. Interwał jest pobierany z częściej wykonywanego zadania.

Handel Plus

Nowości

1. Wysyłka deklaracji CUK-1. Umożliwiono wysyłkę deklaracji CUK-1 bezpośrednio z programu. W menu Start/Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ e-Deklaracje/ JPK/ CUK – w sekcji JPK/CUK widnieje adres usługi Web Service JPK/CUK https://e-dokumenty.mf.gov.pl, uruchamiany przy wysyłaniu deklaracji CUK-1 drogą elektroniczną. Na formularzu zapisanej i zablokowanej przed zmianami deklaracji, po ponownym jej otwarciu, dostępna jest ikona Wyślij umożliwiająca elektroniczne wysłanie deklaracji podpisanej podpisem kwalifikowanym. Na zakładce [e-Deklaracje] zapisywane są dane związane z wysyłką deklaracji: Status deklaracji – na podstawie informacji z systemu odbierającego deklarację, Numer referencyjny – numer REF wysłanej deklaracji, Kod urzędu – kod urzędu skarbowego, do którego została wysłana deklaracja, Operator wysyłający – kod operatora, który wysłał deklarację, Data wysłania – data wysłania deklaracji wraz z godziną, Data wpłynięcia – data wraz z godziną wpłynięcia deklaracji do systemu, Operator odbierający – kod operatora, który odebrał Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, Data odebrania – data i godzina odbioru UPO. Pobieranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) Dla poprawnie wysłanej deklaracji CUK-1, przycisk Pobierz UPO znajdujący się na formularzu deklaracji umożliwia pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. Na liście deklaracji dodano kolumny:
 • e-Deklaracje – informacja, czy deklaracja została wysłana do systemu,
 • Data wysłania – do systemu.
  2. Paragony. Po zaznaczeniu na formularzu deklaracji CUK-1, na zakładce [Dane ogólne] parametru Uwzględniaj dokumenty: PA, w wyliczeniu opłaty cukrowej uwzględniane zostaną Paragony, na których naliczono opłatę cukrową. W wyliczeniu łącznej kwoty opłaty zostaną uwzględnione wszystkie Paragony z naliczoną opłatą, natomiast w zestawieniu dokumentów, na zakładce [Dokumenty] formularza deklaracji widoczne są wyłącznie Paragony, na których podano NIP nabywcy. Jeśli Paragon został przekształcony do Faktury Sprzedaży, w deklaracji CUK-1 zostanie uwzględniona Faktura. Jeśli Paragon został częściowo przekształcony do Faktury Sprzedaży, w wyliczaniu łącznej kwoty na deklaracji CUK-1 zostanie uwzględniony Paragon, natomiast na zakładce [Dokumenty] formularza deklaracji widoczna będzie powiązana Faktura Sprzedaży. 3. Deklaracja CUK-1, powiększanie ceny o kwotę opłaty cukrowej. W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Opłata cukrowa – po zaznaczeniu parametru Powiększaj cenę o kwotę opłaty cukrowej, można określić czy do ceny ma zostać doliczona kwota ograniczona limitem do 1,2 PLN za litr napoju, czy też wyliczona dla towaru całkowita kwota opłaty, która tego limitu nie uwzględnia. Po zaznaczeniu parametru Powiększaj cenę o kwotę opłaty cukrowej, na karcie towaru, na zakładce [Dodatkowe]/[Cukier] widoczne jest pole Kwota doliczana do ceny na dok. sprzedaży – zawierające informację o tym jaka kwota zostanie doliczona na dokumencie sprzedaży do ceny towaru. Zmiana na dokumencie w buforze – kontrahenta, ceny początkowej pozycji, rabatu, magazynu, dla którego ustawiono cenę domyślną bądź waluty – skutkuje ponownym przeliczeniem ceny zgodnie z aktualnym ustawieniem w konfiguracji. 4. Księgowanie deklaracji CUK-1. W przypadku prowadzenia księgowości kontowej z poziomu listy deklaracji jest dostępny przycisk księgowania: . Zaksięgować można jedynie deklarację zablokowaną przed zmianami (zamkniętą). Dla schematów księgowych o typie Deklaracje dostępne jest makro dotyczące księgowania kwoty do zapłaty z deklaracji cukrowej lub korekty tej deklaracji. Usunięcie zapisu księgowego jest dostępne na liście deklaracji pod prawym przyciskiem myszy. Na liście deklaracji CUK-1 można wybrać dodatkową kolumnę PRED. Przyjmuje ona wartość Tak jeśli dokument był predekretowany. Kolumna jest dostępna dla Użytkowników modułu Księga Handlowa/ Księga Handlowa Plus.

Zmiany

1. Deklaracja CUK-1, Faktury Sprzedaży dla osób fizycznych. Faktury Sprzedaży dla osób fizycznych, na których nie podano NIP są uwzględniane w wyliczaniu opłaty cukrowej na deklaracji CUK-1, nie są natomiast uwzględniane w zestawieniu dokumentów dla deklaracji widocznych na zakładce [Dokumenty]. 2. Deklaracja CUK-1, korekty ilości. Zwroty do Faktur Sprzedaży, Paragonów są uwzględniane w deklaracji za miesiąc, w którym wykazano w deklaracji korygowany dokument. 3. Deklaracja CUK-1, napoje zawierające taurynę /kofeinę oraz cukier. W przypadku napojów zawierających zarówno cukry, jak i taurynę/kofeinę, jeżeli z uwagi na zawartość samych cukrów w danym napoju wysokość opłaty jest równa bądź przekracza wysokość stawki maksymalnej, to zawartość tauryny/kofeiny jest w tym przypadku bez znaczenia dla ustalenia wysokości opłaty. W takiej sytuacji napój nie jest ponownie wykazywany na deklaracji w pozycjach dotyczących tauryny/kofeiny. 4. Deklaracja CUK-1, wysokość opłaty zmiennej. Na deklaracji CUK-1 dla napojów o zawartości cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju, z wyłączeniem napojów wskazanych w wierszach 4 i 5 widoczna jest całkowita wysokość opłaty zmiennej (pole P_17 w pliku XML) – nie uwzględnia ona limitu 1,20 PLN za litr napoju. W polu Suma opłaty widoczna jest kwota uwzględniająca obowiązujący limit – 1,20 PLN za litr (pole P_18 w pliku XML).

Poprawiono

1. Nie naliczaj opłaty cukrowej – operacja seryjna. Poprawiono treść komunikatu pojawiającego się w przypadku wyboru operacji seryjnej odznaczającej parametr Nie naliczaj opłaty cukrowej, na karcie kontrahentów innych niż krajowy/podatnikiem jest nabywca. 2. Korekta ilości FZ/PZ. Poprawiono działanie programu związane z korektą ilości dokumentu FZ/PZ w walucie obcej, na którym wprowadzono kilka partii dostaw danego towaru w różnych wartościach zakupu (wynikających z zaokrągleń podczas przeliczania wartości na walutę systemową PLN).

Detal

Nowości

1. Kasowanie transakcji w Comarch ERP Detal. Rozbudowana została funkcja kasowania dokumentów o dokumenty dostępne w Comarch ERP Detal. Funkcja dostępna jest z poziomu Comarch ERP Optima na zakładce Narzędzia/Kasowanie danych/Usuwanie transakcji handlowo-magazynowych na oknie Usuwanie transakcji handlowych i magazynowych dodano parametr: Usuń dokumenty w Detalu, który jest domyślnie zaznaczony. Parametr umożliwia usunięcie z bazy danych dokumentów wystawionych w Detalu do wskazanej daty. Podczas usuwania transakcji nie są usuwane zdarzenia i zapisy kasowo/bankowe, tylko powiązania z usuwanymi dokumentami. Takie zapisy i zdarzenia można usunąć ręcznie. Jeżeli Faktury lub Paragony zostały przed usunięciem zaksięgowane do Rejestru VAT, to po usunięciu tych dokumentów zapisy i zdarzenia kasowo/bankowe zostają przepięte na dokumenty w Rejestrze VAT. Przed usuwaniem dokumentów z Comarch ERP Detal zaleca się wykonać test bazy przed usunięciem transakcji handlowych i magazynowych, dostępny na zakładce Narzędzia/Kasowanie danych, który umożliwia sprawdzenie czy w bazie nie występują niezsynchronizowane dokumenty z Comarch ERP Detal. 2. Komunikacja z drukarką fiskalną w sieci LAN. Dla drukarek fiskalnych działających na sterownikach: Elzab, Elzab Online, Novitus od 2.0, Posnet Thermal HS i FV umożliwiono komunikację przez sieć LAN. W tym celu w konfiguracji programu Drukarka fiskalna należy wybrać odpowiedni sterownik i zaznaczyć parametr TCP/IP. Dodatkowo jeśli program uruchomiony jest w połączeniu terminalowym, to należy zaznaczyć parametr Sterownik terminalowy. Następnie uzupełnić poniższe ustawienia:
 • Adres IP: Adres IPv4 przypisany do drukarki fiskalnej, na którym ma się odbywać komunikacja z komputerem.
 • Port TCP/IP: Port TCP/IP ustawiony na drukarce fiskalnej do komunikacji z komputerem. W zależności od wyboru sterownika drukarki program podpowie domyślną wartość: Elzab i Elzab Online – 8000, Novitus od 2.0 – 6001, Posnet Thermal HS i FV – 6666
  W celu weryfikacji poprawności ustawień można wykonać Test połączenia. Drukarki fiskalne nie są przystosowane do fiskalizacji z wielu stanowisk jednocześnie. W celu zapewnienia poprawnej fiskalizacji należy unikać równoczesnego drukowania z kilku stanowisk.

Zmiany

1. Drukarka fiskalna w połączeniu terminalowym. W konfiguracji drukarki fiskalnej Drukarka fiskalna nie ma do wyboru sterowników z dopiskiem terminal. Zamiast tego, po wybraniu sterownika odpowiedniego dla modelu drukarki, należy zaznaczyć parametr Sterownik terminalowy.
 

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2021.4.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 16.11.2020. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
  W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2021.4.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2021.4.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2021.4.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2021.3.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2021.4.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2021.1/2021/2020.4Zalecana 2021.1
Comarch e-Sale2021.1/2021/2020.4Zalecana 2021.1
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2021.0.1 lub wyższaZalecana 2021.1.2
Comarch Mobile Zarządzanie2021.1.1Zalecana 2021.1.1
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2021.1.1Zalecana 2021.1.1
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2020.2 MSSQL lub wyższa
2021.0 PostgreSQL
Comarch ERP Altum2019.5.2, 2021.0
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

CRM, Obieg dokumentów

CRM

Zmiany

1. Hasło konta e-mail. We właściwościach konta e-mail zwiększono ilość zapisywanych znaków w polu hasło użytkownika. 2. Logi wysyłania i odbierania wiadomości mailowych. Zwiększono rozmiar pojedynczego pliku do 5MB.

Poprawiono

1. Skrzynka pocztowa. Poprawiono wysyłkę maili do pracownika i kontrahenta w sytuacji kiedy zarówno pracownik jak i kontrahent miał taki sam akronim/kod. 2. Terminarz. Poprawiono wydajność okna Terminarz przy dużej liczbie operatorów i pracowników w bazie.

CRM PLUS

Poprawiono

1. Schemat windykacji. Poprawiono skalowanie okna Schemat windykacji przy zwiększonej czcionce.

Obieg dokumentów

1. Archiwum plików. Poprawiono podgląd plików, których nazwa zawiera znaki z alfabetu rosyjskiego.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Aktualizacja w dniu 18.05.2021

1. Deklaracje ZUS. Dostosowano deklaracje ZUS ZUA i ZUS ZZA do nowych wzorów obowiązujących od 16 maja 2021 roku.

Aktualizacja w dniu 10.05.2021

1. Automatyczne aktualizacje. Po zainstalowaniu aktualizacji, gdy jest konwertowana kolejna baza lub tworzona nowa, wówczas przy pierwszym logowaniu do programu pojawiał się komunikat: Na innym stanowisku została zaktualizowana wersja programu lub wymagana jest aktualizacja bazy danych. Wymagane są uprawnienia administratora do tego komputera. Czy wykonać aktualizację? Działanie poprawiono.

Aktualizacja w dniu 29.04.2021

1. Deklaracja CUK-1, dokumenty. W deklaracji CUK-1 na zakładce [Dokumenty] widoczne są tylko te Faktury Sprzedaży oraz korekty do Faktur Sprzedaży, które zostały uwzględnione w wyliczaniu deklaracji i na których podano NIP kontrahenta. 2. Deklaracja CUK-1, wysyłka. Poprawiono wysyłkę deklaracji CUK-1 w przypadku pracy na starszych wersjach MS SQL Server. 3. Księgowość. Deklaracja CIT-8(30). Wprowadzono zmiany w wysyłce deklaracji CIT-8(30) do systemu e-Deklaracje:
 • Dostosowano wysyłkę deklaracji CIT-8(30) do nowego wzoru dokumentu elektronicznego opublikowanego 23.04.2021 roku.
 • Wraz z deklaracją CIT-8(30) wysyłano załącznik CIT/WZ w wersji 1 a powinien być wysyłany w wersji 2. Działanie poprawiono.
 • Kwoty z pól 23, 24 i 36 z załącznika CIT/IP(3) w wysyłanym pliku XML były zaokrąglone do pełnych złotych. Działanie poprawiono.

Aktualizacja w dniu 18.05.2021

1. Deklaracje ZUS. Dostosowano deklaracje ZUS ZUA i ZUS ZZA do nowych wzorów obowiązujących od 16 maja 2021 r.  

Nowości i zmiany w wersji 2021.5.1

Płace i Kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia Wartości obowiązujące od 1.06.2021: – przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 5681,56 zł – minimalna stawka uczniów I roku: 284,08 zł – minimalna stawka uczniów II roku: 340,89 zł – minimalna stawka uczniów III roku: 397,71 zł – młodociany – przyuczenie: 227,26 zł   Wartości obowiązujące od 1.07.2021: – wskaźnik waloryzacji: 109,9%.   Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2021 r. (M.P. 2021, poz. ). Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2021 r. 2. Deklaracje ZUS. Dostosowano deklaracje ZUS ZUA i ZUS ZZA do nowych wzorów obowiązujących od 16 maja 2021 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. 2021, poz. 846). 3. Deklaracje podatkowe. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-4R (12), PIT-8AR (11) do systemu e-Deklaracje. 4. Limit urlopu wypoczynkowego dla pracowników młodocianych. Umożliwiono naliczanie limitu urlopu dla pracowników młodocianych. W konfiguracji dodano standardowy typ limitu Urlop wypoczynkowy (młodociany). Limit urlopu wypoczynkowego można dodać pracownikowi, który na formularzu danych pracownika w zakładce [3.Etat], w polu ‘Rodzaj zatrudnienia’ ma wybraną jedną z opcji: Młodociany – przyuczenie, Uczeń I roku, Uczeń II roku, Uczeń III roku. W przypadku, gdy w formularzu pracownika w zakładce [3.Etat], w polu ‘Rodzaj zatrudnienia’ jest wybrana opcja ‘Pracownik’, to podczas dodawania limitu Urlop wypoczynkowy (młodociany) indywidulanie oraz seryjnie pojawia się komunikat, który uniemożliwia dodanie limitu urlopu wypoczynkowego dla pracownika etatowego: Nie można naliczyć tego typu limitu – pracownik nie jest zatrudniony jako pracownik młodociany w roku {rok, za który liczymy limit}. Pracownikowi młodocianemu po przepracowaniu pełnych 6 miesięcy przysługuje 12 dni urlopu. Natomiast po przepracowaniu pełnego roku uzyskuje prawo do kolejnych 26 dni urlopu, czyli łącznie za okres roku ma prawo do 38 dni urlopu. W kolejnych latach zatrudnienia uzyskuje prawo do urlopu z góry z dniem 1.01 w wysokości 26 dni. Wyjątek stanowi osiągnięcie przez pracownika 18 lat ustalane na podstawie daty urodzenia. Jeżeli pracownik w danym roku kalendarzowym kończy 18 lat, ma prawo do urlopu w pomniejszonym wymiarze 20 dni. Obniżony wymiar urlopu (20 dni) będzie naliczany już od dnia 18 urodzin pracownika. Jeżeli pracownik po dniu, w którym osiągnął roczny staż pracy i nabył prawo łącznie do 38 dni urlopu, ukończy 18 lat limit urlopu zostanie zmniejszony do 20 dni przysługujących mu w danym roku. Z kolei, jeżeli pracownik kończy 18 lat, w okresie, w którym nie nabył prawa do urlopu, pracownikowi przysługuje 12 dni urlopu po przepracowaniu 6 miesięcy, a po roku 26 dni (łącznie 38 dni), a następnie z kolejnym rokiem kalendarzowym (od 01.01.20XX) – 20 dni. Pracownik młodociany, który kończy naukę zawodu u dotychczasowego pracodawcy uzyskuje prawo do urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania zatrudnienia. Dotyczy to tylko kolejnego limitu, który pracownik uzyskuje z góry z dniem 1.01 danego roku (26/20 dni). Natomiast wymiar urlopu, który pracownik osiąga po przepracowaniu 6 miesięcy w liczbie 12 dni i po roku łącznie 38 dni, jest niepodzielny i nie ulega proporcjonalnemu obniżeniu. Z dniem osiągnięcia 6-miesięcznego stażu pracy pracownikowi zostanie naliczony limit urlopu w wysokości 12 dni, a po przepracowaniu roku zostanie zwiększony o 26 dni, czyli łącznie będzie miał urlop należny w wysokości 38 dni. Następnie z dniem 1.01 w kolejnych latach zostanie naliczony limit w wysokości 26 dni, a od dnia ukończenia 18 lat 20 dni. Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu uwzględniany jest staż pracy w danej firmie oraz historia zatrudnienia. Jeśli pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy u poprzedniego pracodawcy i zostało to odnotowane w historii zatrudnienia przysługujący limit urlopu w pierwszym roku zatrudnienia zostanie odpowiednio obniżony. W kolejnych latach także wprowadzona jest kontrola, aby limit nie przekroczył 26 dni. W celu odnotowania pracownikowi młodocianemu urlopu należy wprowadzić nieobecność Urlop wypoczynkowy (młodociany), która pomniejsza dedykowany limit dla pracowników młodocianych. W przypadku, w którym pracownik nie nabył prawa do urlopu, pracodawca może udzielić pracownikowi młodocianemu urlopu, na zasadach zaliczki. W takim przypadku także należy wykorzystać nieobecność Urlop wypoczynkowy (młodociany). Podczas dodawania nieobecności Urlop wypoczynkowy (młodociany) w tym okresie, pojawi się komunikat: Pracownik nie nabył w tym okresie prawa do urlopu. Czy chcesz udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego? Wybranie opcji TAK skutkuje dodaniem nieobecności oraz pomniejszeniem limitu urlopu o stosowną liczbę dni, gdy już nabędzie do niego prawo. Podczas planowania urlopu przez pracownika młodocianego z poziomu aplikacji Comarch HRM zostanie dodana nieobecność Urlop wypoczynkowy (młodociany) (plan), która po zatwierdzeniu przez kierownika pracownika zostanie zamieniona na Urlop wypoczynkowy (młodociany). W przypadku, gdy po zakończeniu przygotowania zawodowego pracownik zostanie zatrudniony jako zwykły pracownik w danej firmie (zmiana rodzaju zatrudnienia na Pracownik) okres obowiązywania limitu Urlop wypoczynkowy (młodociany) zostanie zawężony do dnia, kiedy pracownik był pracownikiem młodocianym. Z dniem, kiedy staje się zwykłym pracownikiem należy naliczyć limit Urlop wypoczynkowy. Limit Urlop wypoczynkowy zostanie naliczony za cały rok. Liczba dni tego limitu zostanie pomniejszona o wykorzystany w tym roku Urlop wypoczynkowy (młodociany). W przypadku niewykorzystania w pełni przysługującego urlopu, pracownik młodociany nabywa prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop z dniem ustania zatrudnienia. Podczas naliczenia ostatniej wypłaty etatowej zostanie naliczony składnik Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Na wydruku Świadectwa pracy zostanie wykazana informacja o wykorzystanym urlopie oraz urlopie na żądanie przez pracownika młodocianego.                                                                Dodatkowo na wniosek młodocianego pracodawca jest zobowiązany udzielić w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego. W celu odnotowania takiej nieobecności należy wprowadzić pracownikowi Urlop bezpłatny (młodociany). Okres tego urlopu bezpłatnego nie pomniejsza stażu pracy. 5. Staż pracy. Wprowadzono mechanizm umożliwiający wyliczanie stażu pracy z wyłączeniem pokrywających się okresów nauki i zatrudnienia. W konfiguracji firmy [Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry] dodano parametr Automatyczne korygowanie stażu pracy o okresy nakładajace się okresy nauki i pracy. W nowych bazach parametr jest domyślnie zaznaczony. W bazach aktualizowanych do wersji 2021.5.1 jest odznaczony. W przypadku zaznaczenia parametru przez Użytkownika podczas ustalania wysokości przysługującego pracownikowi limitu urlopu wypoczynkowego oraz dodatków stażowych za pomocą algorytmu 3 i 12 staż pracy będzie wyliczany z pominięciem pokrywających się okresów wynikających z historii zatrudnienia w naszej firmie, z historii zatrudnienia u poprzednich pracodawców (na podstawie dat 'od’ 'do” w formularzu historii zatrudnienia) oraz z historii wykształcenia. Staż wynikający z historii wykształcenia zostanie uwzględniony tylko w przypadku, gdy jest w niej zaznaczony parametr Wliczać do stażu pracy. Przy wyliczaniu stażu pracy, biorąc pod uwagę historię wykształcenia, staż pracy wynikający z historii wykształcenia uwzględniamy zawsze w całości dlatego, jeżeli okres nauki pokrywa się w całości z okresem zatrudnienia to wliczany jest tylko staż wynikający z nauki. Natomiast jeżeli okres pracy pokrywa się w części z okresem nauki – przyjmowany jest staż pracy z historii wykształcenia w całości oraz część okresu pracy, która przypada przed lub po okresie nauki. Jeżeli w historii wykształcenia Użytkownik uzupełnił jedynie liczbę lat stażu bez podawania okresu nauki, nie jest sprawdzane czy okres nauki pokrywa się z okresem pracy i wliczany jest staż pracy wynikający z ukończonej szkoły oraz pełny okres zatrudnienia. Jeśli pracownik w kilku szkołach ma oznaczone, że powinny być wliczane do stażu pracy zostanie uwzględniona jedynie ta, której staż pracy w niej wprowadzony jest największy.
Wskazówka
Jeśli parametr Automatyczne korygowanie stażu pracy o nakładające się okresy nauki i pracy jest zaznaczony to staż pracy wynikający z danej pozycji historii zatrudnienia obliczany jest na podstawie dat ‘od’ ‘do’ wpisanych w okresie pracy danej pozycji historii zatrudnienia. Jeśli parametr nie jest zaznaczony to staż pracy wyliczany jest na podstawie liczby lat, miesięcy i dni wpisanych w sekcji ‘Staż pracy’ danej pozycji historii zatrudnienia.
W przypadku, gdy zatrudnienie w naszej firmie pokrywa się z historią zatrudnienia u poprzednich pracodawców lub pracownik ma odnotowanych kilka pokrywających się ze sobą okresów zatrudnienia w innych firmach staż pracy wyliczany jest na podstawie wprowadzonych okresów od-do w poszczególnych pozycjach w historii zatrudnienia z wyłączeniem okresów pokrywających się. Jeśli pracownik ma wprowadzony w historii zatrudnienia zbiorczy 10-letni staż z poprzednich zakładów pracy jest on wliczany do stażu bez sprawdzania okresów pokrywających się. Staż pracy korygowany jest także o nieobecności, które pomniejszają staż pracy np. urlop bezpłatny wprowadzony w okresie zatrudnienia w naszej firmie oraz o okresy niewliczane do stażu pracy wprowadzone w historii zatrudnienia. W związku z wprowadzeniem mechanizmu automatycznej korekty stażu pracy na a oknie ‘Lista historii zatrudnienia’ zostało dodane pole Staż pracy (skorygowany), w którym wyświetlany jest sumaryczny staż pracy w oparciu o odnotowane okresy pracy od-do historii zatrudnienia pracownika w poprzednich firmach, skorygowany o pokrywające się okresy pracy. W polu Staż pracy (skorygowany) wyświetlany jest sumaryczny staż pracy z uwzględnieniem tylko nakładających się okresów pracy, bez uwzględnienia historii wykształcenia. Zmiany w wyliczaniu stażu pracy wprowadzono także na wydrukach ‘Staż pracy (dla zaznaczonych)’ oraz ‘Pracownicy do nagrody jubil. (dla zaznaczonych)’. Na wydruku ‘Staż pracy (dla zaznaczonych)’ wykazywany jest staż pracy skorygowany o pokrywające się okresy zatrudnienia i nauki, jeśli w oknie z parametrami przed wydrukiem zostanie zaznaczony parametr Wykazywać staż pracy skorygowany o nakładające się okresy nauki i pracy. W przypadku wydruku ‘Pracownicy do nagrody jubil. (dla zaznaczonych)’ przy wyliczaniu dnia, kiedy pracownik osiągnie wskazany staż pracy zawsze staż pracy jest wyliczany bez uwzględniania okresów pokrywających się. Jeśli przed wydrukami zostanie zaznaczony także parametr Uwzgl. pomn. za url. bezpł. i okresy niewliczane do stażu pracy z historii zatr. staż pracy zostanie pomniejszony o nieobecności, które pomniejszają staż pracy np. urlop bezpłatny wprowadzony w okresie zatrudnienia w naszej firmie oraz o okresy niewliczane do stażu pracy z historii zatrudnienia. 6. Przychód z tytułu PPK dla różnych umów cywilnoprawnych. Wprowadzono możliwość zdefiniowania własnego przychodu z tytułu PPK i przypisania go do umowy. Na formularzu typu wypłaty, dostępnym z poziomu [Start/Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat] na zakładce [1.Ogólne] dodano nowy parametr Przychód PPK dla umów cywilnoprawnych, który należy zaznaczyć w tych elementach, które będą służyły do rozliczania przychodu z tytułu składek PPK finansowanych przez pracodawcę dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Parametr jest dostępny, gdy w polu Rodzaj w danym typie wypłaty zostanie wybrana opcja ‘dodatek’. Zaznaczenie parametru spowoduje ustawienie odpowiednich opcji dotyczących składek ZUS oraz wykazywania na deklaracji ZUS RCA na zakładce [2.Podatki/Nieobecności]. Tak oznaczony typ wypłaty należy powiązać z umową cywilnoprawną. Po zaznaczeniu parametru Przychód PPK dla umów cywilnoprawnych pojawi się odpowiedni, informujący o tym obowiązku komunikat. Na zakładce [1.Ogólne] na formularzu typu wypłaty, który jest dostępny z poziomu [Start/Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat] dodano nowe pole Przychód PPK, które jest edytowalne jedynie dla typów wypłat będących umową. W tym polu należy wskazać typ wypłaty, który został oznaczony jako Przychód PPK dla umów cywilnoprawnych.  Wskazanie odpowiedniego elementu wypłaty we wspomnianym polu określi sposób naliczenia przychodu z tytułu PPK dla danego rodzaju umowy. W momencie dodania umowy domyślnie w polu Przychód PPK będzie się podpowiadać opcja Przychód z tytułu PPK/U. Podczas naliczania wypłaty umowy dla osoby, która jest uczestnikiem PPK do rozliczenia przychodu PPK z tytułu finansowania składek PPK przez pracodawcę będzie wykorzystywany składnik, który zostanie wskazany w konfiguracji umowy w polu Przychód PPK. Zaliczka podatku od tego przychodu zostanie naliczona zgodnie z ustawieniami w tym typie wypłaty. Do tej pory naliczane były trzy rodzaje przychodu: Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A oraz Przychód z tytułu PPK/IFT-1 w zależności, od pozycji na deklaracji PIT, jaką miała ustawioną umowa. Kwota tego przychodu będzie wyliczana automatycznie na podstawie składki PPK finansowanej przez pracodawcę naliczonej w danej wypłacie lub w poprzednim miesiącu w zależności od ustawienia parametru płacowego w konfiguracji programu – Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty [Start/Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry]. Typy wypłat z zaznaczonym parametrem Przychód PPK dla umów cywilnoprawnych nie są dostępne na liście stałych dodatków pracownika. Ustawienie parametru Przychód PPK dla umów jest eksportowane/importowane podczas przenoszenia typów wypłat między bazami za pomocą pracy rozproszonej oraz importu z innej bazy danych dostępnego z poziomu zakładki Narzędzia > Importy. Podczas aktualizacji bazy do wersji 2021.5 w typach wypłaty: Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/ PIT – 8A oraz Przychód z tytułu PPK/ IFT –1 zostanie zaznaczony parametr Przychód PPK dla umów cywilnoprawnych.

Dodatkowo zostały wprowadzone zmiany dotyczące naliczania przychodu z tytułu PPK dla umów będących kontraktem menadżerskim, radą nadzorczą oraz powiązanymi z prawami autorskimi. W konfiguracji dodano nowe, standardowe typy wypłat służące do naliczania przychodu PPK przeznaczone dla rad nadzorczych – Przychód z tytułu PPK/rada nadzorcza, kontraktów menadżerskich – Przychód z tytułu PPK/kontrakt menadżerski oraz umów o dzieło – Przychód z tytułu PPK/ umowa o dzieło. W przypadku przychodu PPK dla rad nadzorczych oraz kontraktu menadżerskiego nie będą odliczane od niego koszty uzyskania przychodu, a od przychodu dla umów o dzieło koszty będą naliczane w wysokości 20%.

W umowach, które mają ustawioną pozycję na deklaracji PIT jako PIT-8B 8. Udział w organach stanowiących osób prawnych podczas aktualizacji do wersji 2021.5 w polu Przychód PPK zostanie ustawiony element Przychód z tytułu PPK/rada nadzorcza, w umowach, które mają pozycję na deklaracji PIT PIT-8B 9. Kontrakt menadżerski element Przychód z tytułu PPK/kontrakt menadżerski, a dla umów, które mają ustawienie PIT – 8B 10. Prawa autorskie i pokrewne lub PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy o dzieło element Przychód z tytułu PPK/umowa o dzieło. Dla umów, które mają pozycję na deklaracji PIT zaczynającą się od PIT-8B…, ale inną niż wymienione powyżej jako przychód PPK zostanie ustawiony element Przychód z tytułu PPK/U. Umowy, które mają wybraną pozycję na deklaracji PIT zaczynającą się od IFT-1 zostaną powiązane ze składnikiem Przychód z tytułu PPK/IFT-1, a umowy z pozycją PIT-8A z elementem Przychód z tytułu PPK/PIT-8A. 7. Import e – Zwolnień. Wprowadzono możliwość zaimportowania e – zwolnienia na dni, w których jest już wprowadzona inna nieobecność lub obecność. Na oknie importu nieobecności z pliku z pobranego z PUE dodano parametr Zamień nieobecność/obecność na e – Zwolnienie. Działanie parametru:
 • Zaznaczony – e-zwolnienie zostanie zaimportowane, jeśli pracownik nie posiada w tym okresie rozliczonej innej nieobecności. Jeśli okres importowanego e-zwolnienia pokrywa się w całości lub jest dłuższy niż okres występującej u pracownika nieobecności i ta nieobecność nie jest rozliczona, e-zwolnienie zostanie zaimportowane, a inna nieobecność automatycznie usunięta. W przypadku, gdy e-zwolnienie tylko częściowo pokrywa się z wprowadzoną u pracownika nieobecnością i ten pokrywający się okres nie jest rozliczony w wypłacie, pierwotna nieobecność zostanie automatycznie skrócona i zostanie wprowadzone e-zwolnienie. W logu Użytkownik dodatkowo będzie miał dostępną informację o typie nieobecności i jej okresie, który został zamieniony na e-zwolnienie. Jeśli w okresie e-zwolnienia pracownik ma wprowadzoną obecność w kalendarzu (Nie)obecność i za ten miesiąc wypłata etatowa nie jest naliczona obecność zostanie usunięta i zostanie dodane e-zwolnienie. W logu zostanie wykazana informacja o zamianie obecności na e-zwolnienie.
  Jeśli występująca u pracownika nieobecność lub jej część pokrywająca się z e-zwolnieniem będzie rozliczona w wypłacie to e-zwolnienie nie zostanie zaimportowanie. W logu zostanie wyświetlona informacja: Błąd importowania nieobecności: Istnieje już rozliczona nieobecność w tym dniu. Pomimo zaznaczenia parametru Zamień nieobecność/obecność na e – Zwolnienie w przypadku próby zaimportowania e-zwolnienia będącego zwolnieniem chorobowym/zasiłkiem opiekuńczym obejmującego okres, na który wprowadzono: Urlop bezpłatny (111)/wniosek pracownika, Urlop bezpłatny (112)/odrębne ustawy, Urlop macierzyński, Urlop macierzyński dodatkowy, Urlop ojcowski, Urlop rodzicielski nie łączony z pracą na część etatu, Urlop wychowawczy (121), Urlop wychowawczy (122), służbę wojskową oraz dodatkowo w przypadku e-zwolnienia będącego zasiłkiem opiekuńczym przypadającym w okresie urlopu wypoczynkowego e-zwolnienie nie zostanie zaimportowane.
 • Nie zaznaczony – e-zwolnienie nie zostanie zaimportowane, jeśli pracownik w jego okresie ma wprowadzoną inną nieobecność (obecne działanie).
8. Wydruk Limity nieobecności (dla zaznaczonych)/ Limity nieobecności (GenRap). Umożliwiono wykazanie wykorzystanego urlopu do podanej w parametrach wydruku daty. Przed wydrukiem w oknie ‘Ustalenie wartości parametrów wydruku’ dodano parametr Uwzględniać urlop wykorzystany tylko do podanego dnia. Po jego zaznaczeniu w liczbie dni urlopu wykorzystanego oraz liczbie dni urlopu na żądanie zostaną uwzględnione jedynie te nieobecności, które wystąpiły do podanego dnia. Liczba dni pozostałego limitu będzie także przeliczona z uwzględnieniem jedynie urlopu wykorzystanego do wskazanego dnia.

Zmiany

1. Zwolnienie z PIT dla młodych do 26 lat:
 • Zmieniono sposób naliczania zaliczki podatku od zasiłków w przypadku, gdy pracownik korzysta ze zwolnienia z podatku dla młodych. Zaliczka podatku od zasiłków będzie pomniejszona o ulgę podatkową, jeśli nie została ona odliczona od innych elementów, do których nie było stosowane zwolnienie z podatku w miesiącu deklaracji. Składka zdrowotna w wypłacie zawierającej wynagrodzenie zwolnione z podatku oraz zasiłek będzie naliczona w takiej wysokości, w jakiej byłaby należna, gdyby zwolnienie nie było stosowane.
 • Wprowadzono zmiany w kontroli limitu 50% kosztów uzyskania przychodu pracowników korzystających z ulgi dla młodych. Do limitu 50% kosztów uzyskania przychodu wliczane będzie wynagrodzenie pracownika, do którego stosowane było zwolnienie z podatku dla pracowników do 26 lat.
  2. Lista nieobecności pracownika. Wprowadzono automatyczne przeliczanie liczby dni nieobecności na oknie ‘Lista nieobecności pracownika’ w przypadku, gdy po wprowadzeniu nieobecności zmieniono planu pracy lub kalendarz, według którego rozliczany jest pracownik. Podczas wejścia na listę nieobecności pracownika liczba dni pracy w nieobecnościach jest ustalana na nowo w oparciu o bieżące ustawienia w planie pracy pracownika. 3. Formularz historii wykształcenia. Podczas dodawania historii wykształcenia pracownika parametr Wliczać do stażu pracy domyślnie jest zaznaczony. 4. Konfiguracja typu wypłaty. W konfiguracji typu wypłaty dodano nowy parametr Przychód PPK dla umów cywilnoprawnych oraz dodano pole Przychód PPK. Zmieniono też rozmieszczenie pozostałych parametrów. 5. Zaświadczenie płatnika składek Z-3/Z-3a/Z-3b. Dostosowano wydruki Zaświadczenia płatnika składek Z-3/Z-3a/Z-3b do nowych wzorów opublikowanych na stronie zus.pl. 6. Wydruk Staż pracy (dla zaznaczonych):
 • Zmieniono zasadę uwzględniania okresów nauki na wydruku. Uwzględniany jest jedynie staż wynikający z historii wykształcenia, która ma zaznaczony parametr Wliczać do stażu.
 • W oknie ustalenie wartości parametrów wydruku zmieniono nazwę parametru z Uwzględniać pomniejszenie za urlop bezpłatny na pomn. za url. bezpł. i okresy niewliczane do stażu pracy z historii zatr.
  7. Wydruk Pracownicy do nagrody jubil. (dla zaznaczonych). W oknie ustalenie wartości parametrów wydruku zmieniono nazwę parametru z Uwzględniać pomniejszenie za urlop bezpłatny na pomn. za url. bezpł. i okresy niewliczane do stażu pracy z historii zatr. Zaznaczenie parametru spowoduje pomniejszenie stażu pracy o nieobecności pomniejszające staż pracy wprowadzone w okresie zatrudnienia w naszej firmie oraz o nieobecności uzupełnione na zakładce [Okresy niewliczane do stażu pracy] w historii zatrudnienia pracownika. 8. Wydruk Zaświadczenie o dochodach. Umożliwiono wykazywanie adresu zamieszkania na wydruku. W oknie ustalenie wartości parametrów wydruku dodano nowy parametr Adres zamieszkania pracownika zamiast adresu zameldowania. Po jego zaznaczeniu na wydruku zostanie wykazany adres zamieszkania pracownika.

Poprawiono

1. Formularz wypłaty. Wprowadzono zmiany optymalizacyjne podczas zapisu wypłaty z zaznaczonym parametrem Korekta podatku i ubezpieczeń oraz usuwania wypłaty. 2. Wypłaty pracowników etatowych. W przypadku, gdy pracownik w trakcie miesiąca miał odnotowane co najmniej dwie aktualizacje, w tym jedna z nich dotyczyła zmiany wymiaru etatu i zmodyfikowano jego plan pracy, wynagrodzenie naliczone na liście płac z ustawioną opcję ‘ Wstecz’ było niepoprawne. Działanie poprawiono. 3. Naliczanie wypłat dla pracowników oddelegowanych. W wypłacie korygującej pracownika nie płacącego podatku w Polsce, element „Podstawa podatku zagr.” nie był pomniejszany o wartość kosztów uzyskania. Działanie poprawiono. 4. Zwolnienie z PIT dla młodych do 26 lat.
 • W niektórych przypadkach, gdy pracownik miał w wypłacie naliczonych kilka elementów, w tym zasiłek i pierwszy z elementów miał niską kwotę, składka zdrowotna pomniejszała zaliczkę podatku od zasiłku. Działanie poprawiono.
 • W niektórych przypadkach zaliczka podatku od zasiłku była niepoprawnie zaokrąglana. Działanie poprawiono.
 • W przypadku, gdy pracownik oprócz zasiłku miał wypłacone wynagrodzenie, które było na tyle niskie, że po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu oraz składki społeczne dawało to kwotę ujemną, składki społeczne pomniejszały podstawę opodatkowania zasiłku. Działanie poprawiono.
  5. Podstawa wynagrodzenia za czas urlopu.  Przy wyliczaniu średniej urlopowej z elementów zmiennych niepotrzebnie doliczony był czas pracy z miesiąca zgodnego z 'datą od’ z elementu ‘Dopłata do nadgodzin średniotygodniowych’ mimo, że element nie był uwzględniany w podstawie urlopu, gdyż był elementem wypłaconym za okres dłuższy niż miesiąc. Działanie poprawiono. 6. Podstawa zasiłku. W przypadku, gdy pracownik w miesiącu przekroczenie podstawy składek emerytalno-rentowych miał wypłacany oprócz zasadniczego dodatek okresowy, do podstawy zasiłku dodatek był wliczany po pomniejszeniu o rzeczywiście potrącone składki, a powinien być wliczony po pomniejszeniu o średni wskaźnik potrącanych składek.  Działanie poprawiono. 7. Umowy cywilnoprawne. W przypadku gdy w konfiguracji firmy [Start/Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Podatki] był odznaczony parametr Koszty uzyskania liczone od wartości brutto umowy pomniejszonej o składki ZUS, w wypłatach umów zleceń /umów o dzieło nie naliczały się koszty uzyskania przychodu. Działanie poprawiono. 8. Przychód z tytułu PPK. W wypłacie naliczonej seryjnie po odnotowaniu rezygnacji pracownika z PPK, nie naliczała się zaliczka podatku od Przychodu z tytułu PPK na podstawie kwot składek naliczonych w poprzednim miesiącu. Działanie poprawiono. 9. Naliczanie składki na FEP. Poprawiono przeliczanie składki na FEP w przypadku, gdy zmieniono ręcznie wartość dodatku naliczonego automatycznie w wypłacie pracownika, który był nieobecny cały miesiąc. Działanie poprawiono. 10. Czas pracy:
 • W przypadku, gdy w konfiguracji kalendarza był zaznaczony parametr Modyfikowanie planu pracy przez nieobecność a w czasie pracy pracownika została wprowadzona nieobecność na dzień wolny lub świąteczny w planie pracy ten dzień był modyfikowany, ale nie ustawiał się w nim ‘Rodzaj dnia wolnego’.  Działanie poprawiono.
 • W przypadku, gdy w planie pracy lub w konfiguracji kalendarza, na dzień zaplanowany jako Wolny/Świąteczny kopiowano typ dnia Pracaw polu ‘Rodzaj dnia wolnego’ nie było usuwane oznaczenie. Działanie poprawiono.
 • W niektórych przypadkach podczas edycji dnia w planie pracy pojawiał się komunikat ‘Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu’. Działanie poprawiono.
 • W niektórych przypadkach, podczas edycji czasu pracy na planie pracy/kalendarzu (Nie)obecności przyciski znajdujące się na tym oknie stawały się nieaktywne. Działanie poprawiono.
  11. Nadgodziny. W przypadku okresu rozliczeniowego obejmującego przełom roku, gdy w konfiguracji kalendarza był zaznaczony parametr Z uwzględnieniem standardowych świąt i Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe, jeżeli pracownik nie miał wyznaczonych dni wolnych za święta przypadające w soboty to program źle wyliczał liczbę nadgodzin średniotygodniowych. Działanie poprawiono. 12. Limit urlopu wypoczynkowego:
 • W przypadku ponownego zatrudnienia pracownika, do limitu urlopu wypoczynkowego obowiązującego po przerwie przenosiła się informacja o korekcie ręcznej limitu odnotowana w okresie poprzedniego zatrudnienia. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono działanie mechanizmu kotrolującego maksymalny wymiar limitu urlopu wypoczynkowego pracownika zwolnionego i ponownie zatrudnionego w trakcie roku.
  13. Import e-zwolnień. Zablokowano możliwość importu nieobecności na okres, w którym była anulowana nieobecność. 14. Kody zawodów. W przypadku, gdy w kodzie zawodu albo w jego nazwie był użyty apostrof, występował błąd przy konwersji bazy danych do wersji 2021.4.1. Działanie poprawiono 15. Wydruk Karta podatkowa- wypłaty umów. Na wydruku nie był wykazywany dodatek, który w konfiguracji jako 'Sposób naliczania zaliczki podatku’ miał ustawioną opcję ‘procent jak dla umów’ i był naliczony na liście płac o rodzaju ‘Inna’. Działanie poprawiono. 16. Wydruk Przekroczenie progu podatkowego. W sytuacji gdy pracownik przekroczył próg podatkowy, a w kolejnych miesiącach miał zrobioną aktualizację danych kadrowych, był nadmiarowo wykazywany na wydruku ‘Przekroczenie progu podatkowego’ w miesiącu aktualizacji. Działanie poprawiono. 17. Wydruk Zaświadczenie o dochodach. Na wydruku nie były uwzględniane wypłaty umów zlecenie godzinowych. Działanie poprawiono.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

  1. Pakiet VAT e-commerce – zmiany w module Handel Od 1 lipca 2021 r. wejdą w życie zmiany w przepisach dotyczące tzw. pakietu VAT e-commerce. Ich celem jest zmiana systemu poboru VAT oraz wprowadzenie ułatwień w rozliczaniu VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami oraz konsumentami (B2C). Poniżej zostały opisane zmiany wprowadzone w tym zakresie w module Handel. W części ogólnej ulotki opisano ustawienia dotyczące kontrahentów, kategorii i stawek VAT dla krajów UE, szczegóły tutaj.

Towary

Na potrzeby ewidencjonowania dokumentów sprzedażowych w systemie procedury OSS, dla towarów i usług umożliwiono przypisanie stawek VAT obowiązujących w poszczególnych Państwach Unii Europejskiej. Stawki te będą wykorzystywane na dokumentach sprzedażowych, na których zostanie zastosowany rodzaj transakcji: Procedura OSS. Na karcie pozycji cennika (menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby) na zakładce [Jednostki, EAN, VAT] dodano tabelę Stawki VAT (procedura OSS). Po naciśnięciu przycisku Dodaj należy wskazać kod kraju UE, dla którego chcemy przypisać stawkę VAT, a następnie wybrać stawkę VAT, jaką jest opodatkowany towar w danym państwie Do wyboru dostępne są wyłącznie stawki VAT zdefiniowane dla tego kraju w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Stawki VAT.  – Otwórz – umożliwia zmianę kodu kraju lub zmianę stawki VAT dla danego kraju.  – Usuń – umożliwia usunięcie stawki VAT przypisanej to towaru.

Pozycja cennika – Stawki VAT (procedura OSS)

Jeżeli na dokument związany ze sprzedażą zostanie wybrany kontrahent z rodzajem transakcji Procedura OSS, to dla każdej pozycji dokumentu będzie proponowana stawka VAT z karty cennikowej, z zakładki [Jednostki, EAN, VAT], zgodnie z kodem kraju odbiorcy wybranego na dokumencie.

Operacje seryjne Dla towarów zaznaczonych na liście umożliwiono dodawanie i usuwanie stawek VAT dla procedury OSS. Funkcja jest dostępna w menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby pod przyciskiem  – Operacje seryjne/ Stawki VAT/ Dodaj/ Usuń stawki VAT dla procedury OSS:

Operacja seryjna – Dodaj/ Usuń stawki VAT dla procedury OSS

W pierwszym kroku należy określić, czy chcemy dodać czy usunąć stawki VAT dla zaznaczonych na liście pozycji cennikowych. Podstawowe dla wszystkich państw UE – zaznaczenie tego parametru spowoduje, że dla każdego zaznaczonego towaru zostanie przypisana/ usunięta podstawowa stawka VAT każdego kraju unijnego (zdefiniowana w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Stawki VAT). Dla wybranego państwa UE – po zaznaczeniu parametru należy wskazać kod kraju i jedną ze stawek VAT obowiązujących w tym kraju, którą chcemy przypisać bądź usunąć z zaznaczonych towarów. W przypadku, gdy jakiś towar ma już dodaną stawkę VAT dla wskazanego kraju i za pomocą operacji seryjnej chcemy dodać dla tego kraju inną stawkę VAT, to w skutek wykonania operacji seryjnej zostanie podmieniona stawka VAT dla tego kraju na karcie towaru zgodnie ze stawką VAT wskazaną w operacji seryjnej. Operacja seryjna jest wykonywana za pomocą przycisku . Aby zablokować operatorowi możliwość seryjnego ustawiania stawek VAT dla procedury OSS, na karcie operatora (menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy), na zakładce [Blokady dostępu] należy zaznaczyć blokadę zmiany procedury Seryjne ustawienie stawki VAT dla procedury OSS.

Dokumenty handlowe

Procedura OSS dotyczy dokumentów sprzedaży. W programie można ją zastosować na:
 • Fakturach Sprzedaży,
 • Wydaniach Zewnętrznych,
 • Rezerwacjach Odbiorcy,
 • Fakturach Pro Forma,
 • Fakturach Zaliczkowych,
 • Fakturach Finalnych,
 • Wydaniach Kaucji,
 • na korektach do powyższych dokumentów.
  Korzystanie z uproszczonej procedury rozliczania VAT (OSS) dotyczy sprzedaży B2C (transakcje pomiędzy przedsiębiorcą a osobą fizyczną). Aby wystawić dokument sprzedaży w procedurze OSS, należy wybrać na dokument kontrahenta (Nabywcę), który na swojej karcie, na zakładce [Handlowe] ma określony rodzaj transakcji: Procedura OSS. Wówczas lista stawek VAT pozycji cennikowych dodawanych na dokument zostanie zawężona do stawek obowiązujących w kraju kontrahenta wskazanego jako Odbiorca na dokumencie. Kraj Odbiorcy jest weryfikowany na podstawie jego prefiksu w NIP. Domyślnie dla pozycji podpowiada się stawka VAT przypisana dla kraju Odbiorcy na karcie towaru. W oknie Pozycja dokumentu można wskazać inną stawkę VAT spośród zdefiniowanych dla kraju Odbiorcy w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Stawki VAT. Jeśli na karcie towaru nie zdefiniowano stawki VAT dla kraju Odbiorcy, podczas dodawania pozycji na dokument, pojawia się informacja: Brak zdefiniowanej stawki VAT obowiązującej w kraju odbiorcy. Uzupełnij stawkę VAT na karcie towaru. W przypadku gdy na dokumencie określono rodzaj transakcji jako Procedura OSS i nie podano kodu kraju Odbiorcy, nie będzie można zapisać dokumentu.
Uwaga
Na Fakturze Sprzedaży do Wydania Zewnętrznego wystawionego w procedurze OSS, nie ma możliwości zmiany Odbiorcy i prefiksu NIP Odbiorcy.
Po wyborze kontrahenta (Nabywcy), który ma domyślny rodzaj transakcji: Procedura OSS, na dokumencie (nie dotyczy WKA) pojawi się parametr: Rozliczam podatek w OSS. Jest on domyślnie zaznaczony i oznacza, że podatek VAT z Faktury jest rozliczany za pomocą procedury OSS (One Stop Shop), czyli ta transakcja będzie rozliczana procedurą uproszczoną w deklaracji VIU-D (zaznaczenie parametru jest przenoszone do rejestrów VAT). Transakcja jest kwalifikowana do deklaracji VIU-D na podstawie daty sprzedaży. Ustawienie parametru Rozliczam podatek w OSS jest przenoszone na powiązane dokumenty:
 • w przypadku przekształcenia Faktury Pro Forma do Wydania Zewnętrznego, na WZ nie ma możliwości zmiany ustawienia tego parametru,
 • w przypadku przekształcenia Faktury Pro Forma do Faktury Zaliczkowej, na FZAL jest możliwość zmiany ustawienia tego parametru. Natomiast na Finalną Fakturę Sprzedaży przenoszone jest ustawienie tego parametru z Faktury Zaliczkowej bez możliwości zmiany.
  Odznaczenie parametru Rozliczam podatek w OSS, skutkuje tym, że podatek od tej transakcji nie będzie rozliczany w deklaracji VIU-D. Natomiast stawki VAT są w dalszym ciągu naliczane dla kraju Odbiorcy. Jedynie zmiana rodzaju transakcji na dokumencie spowoduje ustawienie stawek VAT dla pozycji zgodnie z tym jaki zostanie wybrany rodzaj transakcji.

Faktura Sprzedaży – Procedura OSS

Opakowania kaucjonowane

Na Fakturze Sprzedaży dla opakowań kaucjonowanych z zakładki [Kaucje] ustawiana jest stawka VAT zgodna z krajem Odbiorcy. Na Wydanie Kaucji utworzone do Faktury Sprzedaży przenoszony jest rodzaj transakcji z Faktury: procedura OSS.

Na Fakturze Sprzedaży do Wydania Kaucji dla kontrahenta z rodzajem transakcji: Procedura OSS, domyślnie jest zaznaczony parametr Rozliczam podatek w OSS. Jeżeli Wydanie Kaucji nie ma rodzaju transakcji Procedura OSS, to po przekształceniu do Faktury i zmianie na takiej Fakturze rodzaju transakcji na Procedura OSS, stawki VAT zostaną naliczone zgodnie z krajem Odbiorcy.

Korekty do dokumentów

Ustawienie rodzaju transakcji: Procedura OSS oraz parametru: Rozliczam podatek w OSS jest przenoszone na korektę z dokumentu korygowanego bez możliwości zmiany. Wyjątkiem jest korekta zbiorcza/ rabat, na którą rodzaj transakcji jest pobierany z karty kontrahenta. Na zbiorczej korekcie dla kontrahenta z rodzajem transakcji: Procedura OSS, domyślnie jest zaznaczony parametr: Rozliczam podatek w OSS.

Współpraca z modułem Serwis – FS, WZ do Zlecenia Serwisowego

Faktury Sprzedaży, Wydania Zewnętrzne wystawione do Zlecenia serwisowego – w zakresie procedury OSS, tworzone są na takich samych zasadach jak dokumenty wystawione w module Handel.

Fiskalizacja

Nie ma możliwości fiskalizacji Faktur Sprzedaży wystawionych w procedurze OSS.

Faktura Sprzedaży do Paragonu

Na Fakturę Sprzedaży utworzoną do Paragonu domyślnie jest przenoszony rodzaj transakcji z PA: Krajowy. Na takiej FS nie ma możliwości wyboru rodzaju transakcji: Procedura OSS. W przypadku ręcznego wyboru kontrahenta, który na karcie ma rodzaj transakcji: Procedura OSS, na FS zostanie ustawiony rodzaj transakcji: Wewnątrzunijny. RO, WZ do PA Podczas próby przekształcenia Rezerwacji Odbiorcy, Wydania Zewnętrznego wystawionych w procedurze OSS do Paragonu, wyświetla się komunikat: Nie można utworzyć paragonu do dokumentu o rodzaju transakcji procedura OSS. Przekształć dokument do faktury. Import/ eksport dokumentów w formacie XML Dla dokumentów eksportowanych i importowanych w formacie XML przenoszone jest ustawienie parametru: Rozliczam podatek w OSS oraz rodzaj transakcji: Procedura OSS. Podczas importu:
 • stawki VAT pozycji dokumentu, których nie ma w programie są dodawane do konfiguracji (menu Start/Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Stawki VAT),
 • dla zakładanych kartotek towarowych, stawka VAT z pliku XML jest uzupełniana na zakładce [Jednostki, EAN, VAT] pozycji cennika w sekcji dotyczącej procedury OSS. Na zakładce [Ogólne] jest uzupełniana polska podstawowa stawka VAT.
  Intrastat Dokumenty z procedurą OSS są uwzględniane w wyliczaniu deklaracji Intrastat. JPK_FA Faktury Zaliczkowe, Faktury Sprzedaży oraz korekty do Faktur wystawione w procedurze OSS są uwzględniane w pliku JPK_FA. JPK_MAG Wydania Zewnętrzne oraz korekty do WZ wystawione w procedurze OSS są uwzględniane w pliku JPK_MAG. JPK_V7 Faktury Sprzedaży wystawione w procedurze OSS nie są uwzględniane w pliku JPK_V7. Na takie dokumenty nie są przenoszone kody JPK_V7 z towarów i z karty kontrahenta, nie można również wskazać kodów JPK_V7 ręcznie. MPP, Odwrotne obciążenie Nie ma możliwości zastosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności czy Odwrotnego Obciążenia dla transakcji wystawionych w procedurze OSS – transakcje te co do zasady stosowania wykluczają się. SENT Nie można utworzyć zgłoszenia SENT do Faktur Sprzedaży, Wydań Zewnętrznych o rodzaju transakcji Procedura OSS.   2. Stan zasobów na zakładce [Receptura]. Na dokumencie Przyjęcia wewnętrznego produktów, na zakładce [Receptura] dodano kolumnę Stan zasobów, która wyświetla informacje o zasobach w odniesieniu do daty rozchodu składników. Kolumna Stan Zasobów przyjmuje następujące wartości:  – stan towaru powyżej ilości minimalnej określonej w menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby – na karcie towaru, na zakładce [Dodatkowe],  – stan towaru poniżej ilości minimalnej określonej na karcie towaru, na zakładce [Dodatkowe],  – zerowa ilość towaru na magazynie.
 • Stan Zasobów jest wyświetlany w odniesieniu do jednostki miary wskazanej na karcie towaru, na zakładce [Dodatkowe], dla pola Ilość minimalna.
 • Kolumna Stan Zasobów jest dostępna wyłącznie dla dokumentów w buforze.
 • Stan Zasobów nie jest wyświetlany dla usług.
  3. Umożliwiono seryjną fiskalizację Faktur i Paragonów. Opcja Fiskalizacja dokumentów/Fiskalizacja paragonów jest dostępna po zaznaczeniu wybranych dokumentów, w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy, z poziomu listy Faktur/Paragonów. 4. Faktura z załącznikiem przeniesiona do Rejestru VAT. Udostępniono bezpośredni podgląd załącznika podpiętego pod dokument Biblioteki dokumentów i powiązanego z dokumentem handlowym, z poziomu otwartego formularza dokumentu w Rejestrze VAT. 5. Paragony – wydruki Eko oraz w języku angielskim. Dla Paragonów oraz korekt do PA dodano wydruki Eko oraz wydruki w języku angielskim. Nowe wydruki dostępne są z poziomu formularzy oraz z listy PA.

Zmiany

1. Mechanizm podzielonej płatności na dokumentach. Na powiązanych dokumentach Faktura Pro Forma- Faktura Zaliczkowa- Faktura Sprzedaży parametr Mechanizm podzielonej płatności będzie zaznaczony automatycznie tylko wtedy, jeśli wartość danego dokumentu przekroczy kwotę 15 tys. zł brutto i przynajmniej jedna pozycja będzie posiadać na kartotece zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność. 2. Parametr Mechanizm podzielonej płatności na Fakturze Finalnej. W przypadku wystawienia Faktury Pro Forma na kwotę powyżej 15 tys. zł brutto, następnie kilku zaliczek bez Mechanizmu podzielonej płatności, po przekształceniu do Faktury Finalnej rozliczającej w całości zarejestrowane zaliczki, parametr MPP nie będzie zaznaczany. 3. Mechanizm podzielonej płatności na korektach dokumentów. Jeśli wskutek korekty, wartość transakcji będzie niższa niż 15 tys. zł brutto, to na takiej korekcie zgodnie z przepisami nie będzie zaznaczany automatycznie parametr Mechanizm podzielonej płatności, nie będzie również dodawany kod MPP dla JPK_V7. Jeśli natomiast korekta będzie zwiększać wartość dokumentu do powyżej 15 tys. zł brutto (w tym przypadku wartość Faktury korygowanej może opiewać na kwotę niższą niż 15 tys. zł), to na korekcie zostanie automatycznie zaznaczony parametr MPP oraz nadany kod MPP dla JPK_V7. 4. Zmiana algorytmu VAT na dokumentach. Po zaznaczeniu w menu Start/Konfiguracja/Firma/Handel/Parametry opcji Pozwalaj na zmianę netto/brutto na dokumentach zawierających pozycje, w momencie zmiany kontrahenta na dokumencie z pozycjami, zostanie ustawiony odpowiedni algorytm naliczania VAT (netto/ brutto) zgodnie z ustawieniem na karcie kontrahenta. 5. Kategorie na dokumentach Przyjęcia Wewnętrznego/Rozchodu wewnętrznego. Kategorie znajdujące się na pozycjach towarowych Arkusza Inwentaryzacyjnego są przenoszone na pozycje dokumentów Przyjęcia Wewnętrznego/Rozchodu Wewnętrznego powiązanych z AI. 6. Przyjęcie Wewnętrzne Produktów/Zamówienie u Dostawcy z Raportu braków. W przypadku wystawienia Bilansu Zamknięcia Magazynu, na dokumentach Przyjęcia Wewnętrznego Produktów/Zamówieniach u dostawcy wygenerowanych z poziomu Raportu Braków, podpowiadają się daty jako kolejny dzień po BZM. 7. Usuwanie grupy towarowej. Nie ma możliwości usunięcia grupy towarowej z formularza pozycji cennika, z zakładki [Grupy], jeśli jest jednocześnie grupą domyślną pozycji. 8. Formularz RWS/Pobrane dostawy. Zmieniono nazwę parametru pojawiającego się podczas wykonywania wydruku Formularz RWS/Pobrane dostawy, z poziomu formularza Rozchodu Wewnętrznego Składników. Do tej pory był to parametr: Czy drukować cechy dla dostaw? a obecnie wyświetlany jest parametr: Drukuj cechy dla dostaw. 9. Parametry: Pozwól na edycję nazwy/opisu na dokumencie. Zmieniono nazwy parametrów znajdujących się na karcie towaru, na zakładce [Dodatkowe]. Do tej pory były to parametry: Pozwól na edycję nazwy na fakturze, Pozwól na edycję opisu na fakturze, a obecnie widoczne są parametry: Pozwól na edycję nazwy na dokumencie, Pozwól na edycję opisu na dokumencie. 10. Zakładka [Kontrahent] na dokumentach. Zmieniono wygląd zakładki [Kontrahent] na dokumentach. 11. Eksport deklaracji Intrastat. Podczas wykonywania po raz pierwszy eksportu deklaracji Intrastat (jeśli Użytkownik nie ma uprzednio wskazanej ścieżki w menu Start/Konfiguracja/Stanowisko/Handel/Parametry/Intrastat – katalog dla plików XML) program automatycznie podpowiada oraz uzupełnia w Konfiguracji ścieżkę do katalogu, gdzie zostanie wyeksportowany dokument. 12. Eksport do Comarch ERP Klasyka. W modelu chmurowym umożliwiono wskazanie ścieżki na komputerze lokalnym użytkownika, z poziomu listy Paragonów/Faktur Zakupu w momencie eksportu list do Comarch ERP Klasyka.

Poprawiono

1. Kopiowanie Rezerwacji Odbiorcy a nazwa kontrahenta. W przypadku kopiowania Rezerwacji Odbiorcy wystawionej na kontrahenta Nieokreślonego, po zmianie formy płatności na skopiowanym dokumencie, nazwa kontrahenta pozostaje bez zmian. 2. Ergonomia. Usprawniono skalowanie okien list handlowo/magazynowych. 3. Opis kategorii na pozycji dokumentu. Po zapisaniu zmian w oknie pozycji dokumentu zostaje zapamiętana wprowadzona zmiana w opisie kategorii pozycji. 4. Korekta ilości Faktury Zakupu/Przyjęcia Zewnętrznego. W specyficznych sytuacjach podczas zatwierdzania korekty ilości do Faktury Zakupu pojawiał się komunikat informujący o braku odpowiedniej wartości towaru na magazynie. Poprawiono działanie programu w tym zakresie. 5. Ujemna wartość – komunikat. Poprawiono działanie programu w momencie zapisu Faktury Zakupu powstałej z kilku dokumentów Przyjęcia zewnętrznego z zerowymi wartościami oraz cenami z czterema miejscami po przecinku. 6. Import dokumentów z pliku XML. W przypadku importu dokumentu wystawionego na kontrahenta z Wielkiej Brytanii, jeśli nie jest zapisany w bazie, zakładana jest nowa kartoteka kontrahenta ze statusem Pozaunijny. 7. Korekta zbiorcza/rabat. Usprawniono działanie programu w zakresie tworzenia Korekty zbiorczej w sytuacji, gdy generowana jest do kilku tysięcy dokumentów. 8. Domyślny magazyn operatora. Zablokowano możliwość modyfikacji nazwy magazynu, który jest jednocześnie magazynem domyślnym dla danego operatora. 9. Pole Dokument tożsamości na Wydaniu Zewnętrznym. Na Wydaniu Zewnętrznym powstałym z Rezerwacji Odbiorcy/Faktury Pro Forma uzupełniany jest dokument tożsamości podany na karcie kontrahenta. 10. Zatwierdzanie Faktury Sprzedaży i przenoszenie do Rejestru VAT. Poprawiono zapis z listy Faktury Sprzedaży z ujemną marżą w przypadku korzystania z funkcji automatycznego przenoszenia dokumentów do Rejestru VAT klienta. 11. Adresy oddziałów. Poprawiono funkcjonalność zapisywania/usuwania adresów oddziałów w menu Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Adresy oddziałów. 12. Wartość Oferty na powiązanej Rezerwacji Odbiorcy. Poprawiono wyświetlanie wartości Oferty Handlowej w dokumentach powiązanych, na formularzu Rezerwacji Odbiorcy. 13. Zakładka [e-Handel]. Poprawiono ergonomię okna Formularz języka towaru oraz pola Sklep na zakładce [e-Handel] pozycji cennika. 14. Wydruk Eko – Faktura. Poprawiono drukowanie numeru Paragonu powiązanego z Fakturą Sprzedaży na wydruku Eko. 15. Elzab Jota online. Poprawiono komunikację z kasą fiskalną Elzab Jota online podłączoną przez multiplekser 4xRS232. 16. Sterownik kasy fiskalnej Elzab. W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym poprawiono aktualizację sterowników do kas fiskalnych Elzab.  

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości

1. Weryfikacja danych wysyłanych do e-Sklep. Dla formularzy karty kontrahenta oraz karty towarowej dodano mechanizm sprawdzający poprawność wprowadzonych danych, wysyłanych do e-Sklep. Sprawdzanie danych odbywa się w momencie zapisu formularza. Weryfikowane są m.in. dane adresowe, adresy mailowe, grupa domyślna, zdjęcia dla zamienników, atrybuty i towary grupujące. Obsługa Procedury OSS. Dla wymiany danych pomiędzy Comarch ERP Optima i Comarch e-Sklep umożliwiono realizację zamówień z wykorzystaniem procedury szczególnej rozliczania podatku VAT (Procedura OSS) pakietu VAT e-commerce. Aby towary po stronie sklepu internetowego były widoczne w stawkach kraju dostawy należy wcześniej je uzupełnić na kartach towarowych w Comarch ERP Optima oraz w konfiguracji Firma\ Ogólne\ e-Handel zaznaczyć parametr OSS – Obsługa szczególnej procedury rozliczania Vat dla e-Commerce. Po zaznaczeniu parametru i wykonaniu synchronizacji każde zamówienie składane po stronie Comarch e-Sklep w procedurze OSS po pobraniu do systemu ERP będzie miało zaznaczony parametr rozliczam podatek w OSS oraz rodzaj transakcji Procedura OSS.

Zmiany

1. Testy Integralności. Rozbudowano testy integralności Weryfikacja oferty e-Handel – Niedozwolone znaki oraz dodano test Weryfikacja oferty e-Handel – Kontrola duplikacji kontrahentów. Test Niedozwolone znaki po rozbudowie weryfikuje wszystkie dane słownikowe wysyłane do Comarch e-Sklep, oraz wskazuje które dokładnie pole jakiego formularza zawiera niedozwolony znak. Test Kontrola duplikacji kontrahentów weryfikuje występowanie podobnych kontrahentów. Kontrola podobieństwa jest wykonywana na podstawie numeru NIP. Przy sprawdzaniu występowania podobnych kontrahentów nie są brani pod uwagę kontrahenci, dla których zaznaczono parametr Nieaktywny. 2. Mapowanie kontrahentów pochodzących z Comarch e-Sklep. Dla danych pobieranych z e-Sklep zmieniono sposób tworzenia i aktualizacji kart kontrahentów. W przypadku zaznaczenia parametru Mapuj kontrahentów mapowanie kontrahentów odbywać się będzie zarówno po numerze NIP jak i adresie e-mail z zakładki Ogólne karty kontrahenta. Przy synchronizacji osób fizycznych mapowanie będzie odbywało się po adresie mailowym. Natomiast przy synchronizacji kontrahentów będących podmiotami gospodarczymi w pierwszej kolejności sprawdzane jest, czy w bazie Comarch ERP Optima znajduje się kontrahent o danym numerze NIP i e-mail i z tym kontrahentem tworzone jest powiązanie. Jeśli nie zostanie znaleziony taki kontrahent to sprawdzana jest zgodność po NIP. Jeśli w bazie nie zostanie znaleziony również taki kontrahent to zostanie założona karta nowego kontrahenta. Po konwersji bazy danych z zaznaczonym mapowaniem po NIP lub e-mail parametr Mapuj kontrahentów będzie zaznaczony.  

Handel Plus

Nowości

1. Deklaracja CUK-1. Dostosowano wysyłkę deklaracji CUK-1, do aktualnie obowiązującej struktury udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. 2. Płatność do deklaracji CUK-1. Płatność do deklaracji CUK-1 jest wysyłana na Indywidualny rachunek podatkowy firmy znajdujący się w menu Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Deklaracje.

Poprawiono

1. Dokumenty uwzględniane w deklaracji CUK-1. Poprawiono generowanie zestawienia dokumentów uwzględnianych podczas wyliczania i wysyłki deklaracji CUK-1. 2. Widok pobranych zasobów na Fakturze Sprzedaży. Poprawiono działanie programu w specyficznym scenariuszu, gdy wydawane partie były korygowane. 3. Kolumny na zakładce [Zasoby] Przesunięcia Międzymagazynowego. System zapamiętuje zmianę szerokości kolumn na zakładce [Zasoby], na formularzu Przesunięcia Międzymagazynowego.  

Detal

Nowości

1. Mapowanie stawek VAT dla urządzeń fiskalnych. Mapowanie stawek VAT dla urządzeń fiskalnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, określającym zakres czynności podatnika prowadzącego ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wprowadzono dla nowych baz domyślne mapowanie stawek VAT dla urządzeń fiskalnych.

Poprawiono

1. Przenoszenie obniżonych stawek VAT z Comarch ERP Optima. Poprawiono wyświetlanie zaniżonych stawek VAT na oknie Ustawienia drukarki fiskalnej w konfiguracji.

Księgowość

Nowości

1. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. Dodano możliwość uwarunkowania księgowania dokumentów według wskazanych na nich kodów JPK_V7. W schematach służących do księgowania dokumentów na których istnieje możliwość wyboru kodów JPK_V7 o typie: Dokumenty wewnętrzne sprzedaży, Dokumenty wewnętrzne zakupu, Faktury sprzedaży, Faktury zakupu, Paragony, Rejestr sprzedaży VAT oraz Rejestr zakupów VAT w polu Warunek (w nagłówku schematu oraz w elemencie schematu) dodano nowe opcje:
 • Kod JPK_V7/ Kod JPK_V7 – po wyborze tej opcji pojawia się okno z listą kodów JPK_V7. W przypadku schematów służących do księgowania dokumentów zakupowych wyświetlana jest lista procedur i typów dokumentów dotyczących zakupu oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza. W przypadku schematów służących do księgowania dokumentów sprzedażowych wyświetlana jest lista kodów towarowych oraz procedur i typów dokumentów dotyczących sprzedaży. Po wskazaniu przez użytkownika konkretnego kodu JPK_V7 pojawia się okno Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie? z możliwością wyboru wariantu Tak lub Nie.
 
Przykład
Jeżeli użytkownik w polu Warunek w elemencie schematu księgowego wybierze opcję Kod JPK_V7/ Kod JPK_V7 i wskaże np. kod GTU_01, a następnie w oknie Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie? wartość Tak, to za pomocą tej pozycji schematu będą księgowane tylko dokumenty, na których wybrano kod GTU_01.
 • Kod JPK_V7/ Czy jest kod JPK_V7 – po wyborze tej opcji pojawia się okno Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie? z możliwością wyboru wariantu Tak lub Nie.
 
Przykład
Jeżeli użytkownik w polu Warunek w nagłówku schematu księgowego wybierze opcję Kod JPK_V7/ Czy jest kod JPK_V7 i w oknie Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie? wskaże wartość Tak, to za pomocą tej pozycji schematu będą księgowane tylko dokumenty, na których wybrano co najmniej jeden kod JPK_V7.
We wzorcowym schemacie księgowym o symbolu SPRZ.- PROSTY w nagłówku schematu dodano warunek: @KodJPK_V7(’FP’) =’NIE’. Schemat ten nie księguje dokumentów z kodem JPK_V7 o symbolu FP. 2. Rejestry VAT sprzedaży. Pakiet VAT e-commerce. W programie Comarch ERP Optima wprowadzono nowe funkcje związane z pakietem VAT e-commerce. Nowy rodzaj transakcji Procedura OSS Na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży dodano nowy rodzaj transakcji Procedura OSS. Może on zostać przeniesiony z karty kontrahenta lub wybrany bezpośrednio na dokumencie.
Uwaga
W przypadku wyboru na dokumencie w rejestrze VAT zakupu kontrahenta z domyślnym rodzajem transakcji Procedura OSS na dokumencie ustawiany jest rodzaj transakcji Nabycie wewnątrzunijne.
Po wyborze na dokumencie rodzaju transakcji Procedura OSS ukrywany jest parametr Rozliczać w VAT, pole Obow. podat., parametr Metoda kasowa oraz dane dla metody kasowej. Z dokumentu usuwane są kody JPK_V7 i na zakładce [JPK] użytkownik ma możliwość dodania atrybutów tylko w sekcji JPK_FA. Pojawia się natomiast zakładka [OSS], omówiona poniżej. Takie dokumenty nie są uwzględniane w pliku JPK_V7. Na dokumencie pozostaje natomiast możliwość zaznaczenia/odznaczenia parametru JPK_FA. W przypadku wyboru na dokumencie z rodzajem transakcji Procedura OSS kontrahenta i/lub kategorii z uzupełnionymi kodami JPK_V7 nie są one przenoszone na dokument. Po zmianie na dokumencie rodzaju transakcji na inny niż Procedura OSS kody JPK_V7 nie są automatycznie dodawane na dokument. Aby zostały przeniesione, należy dokonać modyfikacji dokumentu (np. dodać nową pozycję z taką kategorią). Do dokumentu z rodzajem transakcji Procedura OSS nie można wygenerować rozliczenia marży. Dokumenty z rodzajem transakcji Procedura OSS nie są wyświetlane na zakładce [Do VAT/JPK_V7] oraz na zakładce [Do deklaracji VAT-UE]. Dokumenty z rodzajem transakcji Procedura OSS przenoszone są za pomocą pracy rozproszonej oraz pliku VAT_R.txt. W przypadku importu takich dokumentów z pliku VAT_R.txt na listę kontrahentów dodawany jest podmiot z rodzajem transakcji Procedura OSS. W przypadku importu z pliku VAT_R.txt do rejestru VAT zakupu dokumentu dotyczącego kontrahenta z rodzajem transakcji Procedura OSS na dokumencie ustawiany jest rodzaj transakcji Nabycie wewnątrzunijne. Zakładka OSS Po wyborze rodzaju transakcji Procedura OSS na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży pojawia się dodatkowa zakładka [OSS], na której automatycznie zaznaczany jest parametr Rozliczam podatek w OSS, co oznacza, że dana transakcja zostanie uwzględniona na przyszłej deklaracji OSS, której udostępnienie planowane jest w kolejnych wersjach programu Comarch ERP Optima. Automatycznie ustawia się rok i kwartał, zgodnie z którym dokument zostanie zakwalifikowany na deklarację OSS. Kwartał ustawiany jest zgodnie z datą sprzedaży na dokumencie. Użytkownik ma możliwość odznaczenia tego parametru (również na dokumencie zaksięgowanym oraz na dokumencie z uzupełnioną Predekretacją). Odznaczenie parametru Rozliczam podatek w OSS powoduje ukrycie wszystkich danych na zakładce [OSS] za wyjątkiem pola Kraj odbiorcy, które to jest potrzebne do prawidłowego ustawienia stawki VAT na pozycjach dokumentu, zgodnej z krajem odbiorcy. Prefiks kraju odbiorcy domyślnie przenoszony jest z zakładki [Kontrahent]. Użytkownik ma możliwość jego zmiany. Zmiana prefiksu na zakładce [Kontrahent] powoduje zmianę prefiksu na zakładce [OSS]. Zmiana prefiksu na zakładce [OSS] nie powoduje zmiany prefiksu na zakładce [Kontrahent]. Nie ma możliwości zapisania dokumentu z zaznaczonym parametrem Rozliczam podatek w OSS bez uzupełnionego prefiksu kraju odbiorcy. Podczas próby zapisania takiego dokumentu pojawia się komunikat: Transakcja kwalifikowana do procedury OSS powinna mieć uzupełniony prefiks kraju. Po zaakceptowaniu komunikatu użytkownik jest przenoszony na zakładkę [OSS] z kursorem ustawionym w polu Kraj odbiorcy. Lista krajów na zakładce [OSS] jest analogiczna do listy krajów dostępnej na zakładce [Kontrahent]. W pierwszej kolejności na liście wyświetlane są kody krajów należących do Unii Europejskiej. W przypadku wyboru kraju pozaunijnego nie będzie możliwe dodanie pozycji na dokumencie, ponieważ nie ma zdefiniowanych stawek w Konfiguracji. Z tego względu prefiks kraju odbiorcy powinien być zawsze prefiksem kraju należącego do Unii Europejskiej. W polu Waluta podatku ustawiana jest waluta EUR, bez możliwości zmiany. W przypadku dokumentu dodanego w walucie innej niż EUR widoczna jest sekcja Kurs z ostatniego dnia kwartału, a gdy nieopublikowany z kolejnego dnia. Deklaracja OSS zawierać będzie wartości podatku w walucie EUR w przeliczeniu po kursie Europejskiego Banku Centralnego na koniec kwartału, a jeżeli kurs nie zostanie opublikowany to na kolejny dzień. Stąd na zakładce [OSS] dodano dla waluty dokumentu różnej od EUR możliwość wskazania odpowiedniego kursu. Na dokumencie w walucie PLN jako kurs domyślnie ustawiany jest Kurs EBC (Europejskiego Banku Centralnego) i pobierany jest z ostatniego dnia kwartału wskazanego na zakładce [OSS]. W przypadku braku notowania EBC (Europejskiego Banku Centralnego) na dokumencie ustawiany jest Kurs ręczny z notowaniem 1 EUR = 1,0000 PLN. Użytkownik ma możliwość zmiany na kurs Nieokreślony (również na dokumencie zaksięgowanym oraz na dokumencie z uzupełnioną Predekretacją). W przypadku dokumentu dodanego w walucie obcej innej niż EUR i PLN jako kurs domyślnie ustawiany jest Kurs ręczny z notowaniem 1 EUR = 1,0000 PLN, z możliwością zmiany na Nieokreślony (również na dokumencie zaksięgowanym oraz na dokumencie z uzupełnioną Predekretacją). Każda z pozycji dokumentu przeliczana jest po wskazanym kursie.
Uwaga
Kurs dla dokumentów w walucie różnej od EUR i PLN użytkownik musi uzupełnić samodzielnie na dokumentach po zakończeniu kwartału. Kursy te nie są automatycznie pobierane przez program.
Uwaga
Dokumenty w walucie PLN powinny być przeliczone po kursie na koniec kwartału, więc w przypadku, gdy są to dokumenty wystawione w trakcie kwartału, to kursu Europejskiego Banku Centralnego jeszcze z oczywistych przyczyn nie ma. Z tego względu na dokumencie ustawiany jest Kurs ręczny. Po zakończeniu kwartału użytkownik może wskazać na dokumencie Kurs EBC (Europejskiego Banku Centralnego i wartości odpowiednio się przeliczą.
Stawki VAT na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży Podczas dodawania pozycji na dokumencie z rodzajem transakcji Procedura OSS, stawki VAT są ograniczane do tych, które obowiązują w kraju unijnym wskazanym na zakładce [OSS] w polu Kraj odbiorcy. W przypadku braku stawki dla danego kraju unijnego, możliwe do wyboru są stawki obowiązujące w Polsce. Podczas próby dodawania pozycji na dokumencie z rodzajem transakcji Procedura OSS bez uzupełnionego prefiksu kraju na zakładce [OSS] lub z prefiksem kraju nienależącego do Unii Europejskiej pojawia się komunikat: Wskaż prawidłowy kraj unijny odbiorcy na zakładce OSS. Dodanie pozycji na dokumencie jest możliwe po wskazaniu na zakładce [OSS] prefiksu kraju należącego do Unii Europejskiej. Stawki pobierane są z Konfiguracji lub z formularza kategorii. Na dokumencie z rodzajem transakcji Procedura OSS, po wybraniu w pozycji dokumentu kategorii na formularzu której uzupełniono domyślną stawkę w sekcji Stawki VAT (procedura OSS), stawka ta jest ustawiana na pozycji dokumentu pod warunkiem, że obowiązuje ona w kraju wskazanym na zakładce [OSS]. Jeżeli na formularzu kategorii nie wskazano takiej stawki lub w pozycji dokumentu nie wybrano kategorii to ustawiana jest stawka podstawowa dla danego kraju pobierana z Konfiguracji. Na dokumencie z rodzajem transakcji innym niż Procedura OSS do pozycji może zostać przeniesiona stawka wskazana na formularzu kategorii w polu Stawka VAT. Po zmianie na dokumencie rodzaju transakcji na Procedura OSS, jeżeli dodano pozycję w stawce nieobowiązującej w kraju wskazanym na zakładce [OSS], podczas próby zapisania dokumentu pojawia się komunikat: Część stawek VAT na pozycjach dokumentu nie odpowiada stawkom kraju OSS. Czy chcesz zweryfikować stawki VAT? Wybierając Tak możesz zmienić stawki VAT, wybierając Nie zapiszesz dokument. Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na zakładkę [Ogólne] gdzie użytkownik ma możliwość weryfikacji stawki VAT. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie dokumentu. Po zmianie na dokumencie rodzaju transakcji z Procedura OSS na inny, jeżeli na dokumencie dodano przynajmniej jedną pozycję w stawce VAT nieobowiązującej w Polsce, podczas próby zapisania dokumentu pojawia się komunikat: Na dokumencie wskazano stawki VAT różne od polskich. Czy chcesz zweryfikować stawki VAT? Wybierając Tak możesz zmienić stawki VAT, wybierając Nie zapiszesz dokument. Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na zakładkę [Ogólne] gdzie użytkownik ma możliwość zmiany stawki VAT. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie dokumentu. Po zmianie prefiksu kraju na zakładce [OSS], jeżeli na dokumencie dodano przynajmniej jedną pozycję w stawce VAT nieobowiązującej w wybranym kraju, podczas próby zapisania dokumentu pojawia się komunikat: Część stawek VAT na pozycjach dokumentu nie odpowiada stawkom kraju OSS. Czy chcesz zweryfikować stawki VAT? Wybierając Tak możesz zmienić stawki VAT, wybierając Nie zapiszesz dokument. Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na zakładkę [Ogólne] gdzie użytkownik ma możliwość weryfikacji stawki VAT. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie dokumentu.
Uwaga
Na dokumencie w rejestrze VAT zakupu dostępne są tylko stawki VAT obowiązujące w Polsce.
Przenoszenie Faktur Sprzedaży z modułu Handel Podczas przenoszenia z modułu Handel Faktury Sprzedaży z rodzajem transakcji Procedura OSS przenoszone są wszystkie ustawienia z formularza Faktury na dokument w rejestrze VAT, gdzie podlegają edycji. Podczas przenoszenia z modułu Handel korekty zbiorczej na dokument w rejestrze VAT sprzedaży przenoszone są te same stawki co na pozycjach faktury zbiorczej, nawet jeśli dotyczą kraju innego niż ten wskazany w polu Kraj odbiorcy. Lista dokumentów w rejestrze VAT sprzedaży Na liście dokumentów w rejestrze VAT sprzedaży dodano domyślnie ukryte kolumny:
 • Deklaracja OSS – jeżeli na dokumencie zaznaczono parametr Rozliczam podatek w OSS to w kolumnie wyświetlany jest kwartał i rok deklaracji, do którego zakwalifikowany jest dokument. W przypadku odznaczenia parametru Rozliczam podatek w OSS lub w przypadku gdy na dokumencie wybrano rodzaj transakcji inny niż Procedura OSS wyświetlana jest opcja Nie dotyczy.
 • Kraj OSS – w kolumnie wyświetlany jest prefiks widoczny na dokumencie w polu Kraj odbiorcy. Jeżeli nie został on uzupełniony to kolumna pozostaje pusta.
  W kolumnie Rodzaj transakcji uwzględniana jest opcja Procedura OSS.
Uwaga
W celu wyfiltrowania dokumentów dotyczących procedury OSS użytkownik może dodać na listę dokumentów w rejestrze VAT domyślnie ukrytą kolumnę Rodzaj transakcji i w filtrze nagłówka listy wskazać opcję Zawiera i wpisać Procedura OSS. Dodatkowo po dodaniu na listę kolumny Deklaracja OSS użytkownik ma możliwość wyfiltrowania dokumentów za dany kwartał dla konkretnej deklaracji. W celu wyfiltrowania dokumentów, które nie dotyczą procedury OSS, użytkownik może w kolumnie Rodzaj transakcji w filtrze nagłówka wskazać opcję Nie zawiera i wpisać Procedura OSS.
W przypadku dokumentów z rodzajem transakcji Procedura OSS w kolumnie VAT-7 oraz VAT-UE widnieje opcja Nie. Operacja seryjna Zmień rodzaj transakcji dostępna na liście dokumentów w rejestrze VAT sprzedaży została rozbudowana o możliwości wyboru rodzaju transakcji Procedura OSS. W przypadku wyboru tego rodzaju transakcji konieczne jest uzupełnienie prefiksu NIP. Podczas seryjnej zmiany rodzaju transakcji na Procedura OSS pojawia się komunikat: Zmieniając rodzaj transakcji na „Procedura OSS” zweryfikuj stawki VAT na dokumencie. Użytkownik powinien dokonać weryfikacji stawek na zmienionych dokumentach, ponieważ jeżeli nastąpi zmiana kraju odbiorcy np. z Austrii na Bułgarię to stawki VAT na dokumencie nie zostaną automatycznie zmienione na te obowiązujące w Bułgarii. Stąd konieczności ich weryfikacji przez użytkownika. Jeżeli na dokumencie jako rodzaj transakcji wybrano Procedura OSS to po wyborze operacji seryjnej Zmień kategorię i zaznaczeniu parametrów Zmień kategorię pozycji oraz Aktualizuj stawkę VAT i Uwz. w proporcji na dokument przenoszona jest stawka wskazana na formularzu kategorii w sekcji Stawki VAT (procedura OSS) pod warunkiem, że obowiązuje ona w kraju wskazanym na zakładce [OSS]. Zmianie ulega jedynie stawka VAT, wartości na pozycji się nie aktualizują. Jeżeli na formularzu kategorii nie wskazano takiej stawki lub wybrano stawkę nieobowiązującą w kraju wskazanym na zakładce [OSS] to stawka VAT na dokumencie nie jest zmieniana. Jeżeli na dokumencie jako rodzaj transakcji wybrano Procedura OSS to po wyborze operacji seryjnej: Dodaj kody JPK_V7, Aktualizuj kody JPK_V7 z kategorii, Dodaj atrybut JPK pojawia się komunikat uniemożliwiający wykonanie tej operacji. Ze względu na to, że podczas importu dokumentów z pliku możliwe jest dodanie kodu JPK_V7 na dokumencie z rodzajem transakcji Procedura OSS, istnieje możliwość skorzystania z operacji seryjnej Usuń kody JPK_V7. Dla dokumentów z rodzajem transakcji Procedura OSS nie ma możliwości skorzystania z operacji seryjnej Zmień datę deklaracji VAT, ponieważ dokumenty te nie są uwzględnianie w pliku JPK_V7. Opis pozostałych zmian związanych z pakietem VAT e-commerce dostępny jest w części Ogólne i Kasa/Bank oraz Handel z magazynem. 3. Rejestry VAT. Przenoszenie powiązania dokumentów handlowych z dokumentami Biblioteki do rejestru VAT. Umożliwiono przenoszenie dokumentu Biblioteki powiązanego z dokumentem handlowym na dokumenty przeniesione do rejestru VAT. Podczas przenoszenia z menu Handel do rejestru VAT dokumentu z podpiętym dokumentem Biblioteki, na dokumencie w rejestrze VAT na zakładce [Dokumenty] w sekcji Biblioteka dokumentów automatycznie podpinany jest ten dokument Biblioteki. Dzięki temu użytkownik ma możliwość bezpośredniego podglądu załącznika z poziomu otwartego formularza dokumentu w rejestrze VAT, a także dostęp do samego dokumentu Biblioteki. Podgląd jest możliwy bez konieczności pobrania modułu Obieg Dokumentów. Możliwość przenoszenia powiązania z dokumentem Biblioteki dotyczy następujących dokumentów:
 • Faktury Sprzedaży,
 • Faktury Zakupu,
 • Paragony,
 • Dokumenty wewnętrzne sprzedaży,
 • Dokumenty wewnętrzne zakupu,
 • Korekt do powyższych dokumentów,
 • Tax Free.
  Po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT, na formularzu dokumentu Biblioteki, na zakładce [Dokumenty] w sekcji Dokumenty skojarzone oprócz dokumentu z modułu Handel widnieje dokument z rejestru VAT. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry parametr Przenoszenie pojedynczych paragonów do rejestru VAT jest odznaczony to po przeniesieniu Paragonów w rejestrze VAT sprzedaży tworzony jest zbiorczy zapis na którym podpinane są wszystkie dokumenty Biblioteki z zaznaczonych Paragonów. Jeżeli po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT usunięte zostanie powiązanie z dokumentem Biblioteki (z formularza dokumentu w menu Handel lub z formularza dokumentu w rejestrze VAT), usuwane jest tylko powiązanie z dokumentem, z którego poziomu nastąpiło to usunięcie. Przykładowo po przeniesieniu do rejestru VAT Faktury Sprzedaży i usunięciu powiązania z dokumentem Biblioteki z poziomu Faktury Sprzedaży, powiązanie z dokumentem w rejestrze VAT pozostaje. Do usuwania powiązań z dokumentem Biblioteki konieczne jest pobranie modułu Obieg dokumentów. Dokumenty Biblioteki nie są przenoszone przy automatycznym przenoszeniu faktur za usługi księgowe Biura Rachunkowego do rejestru VAT zakupu Klienta. 4. Księgowość. Deklaracja CIT-8(30). Dostosowano wysyłkę deklaracji CIT-8(30) do nowego wzoru dokumentu elektronicznego opublikowanego 23.04.2021 roku. 5. Biuro Rachunkowe. Wiadomości od Klientów. W module Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe w menu głównym, w operacjach seryjnych oraz w Rejestrach VAT został dodany nowy przycisk  który po kliknięciu przenosi Użytkownika do panelu iKsięgowość24. Po naciśnięciu na przycisk pojawia się okno logowania: Po uzupełnieniu danych Użytkownik przekierowany zostaje do zakładki z wiadomościami https://panel.iksiegowosc24.pl/skrzynka-odbiorcza W przypadku, gdy Biuro Rachunkowe będzie posiadało nieprzeczytanie wiadomości, w programie pojawi się chmurka z informacją o ilości nieprzeczytanych wiadomości. Chmurka będzie widoczna przez 10s, chyba że Użytkownik zamknie ją za pomocą ikony X. Kolejne sprawdzenie ilości nieprzeczytanych wiadomości odbywa się co 30 minut.

Zmiany

1. Rejestry VAT. Jeżeli w firmie Klienta na karcie kontrahenta dotyczącej Biura Rachunkowego zaznaczono parametr Metoda kasowa: Zakup to na fakturze za usługi księgowe, przeniesionej automatycznie z firmy Biura Rachunkowego, zaznaczany jest parametr Metoda kasowa. 2. Rejestry VAT zakupu. Import z JPK_V7. Jeżeli plik JPK_V7 zawiera pozycję dla której pole ZakupVAT_Marza przyjmuje wartość ‘0’ to na zaimportowany do rejestru VAT zakupu dokument nie jest przenoszony znacznik techniczny ZakupVAT_Marza. 3. Rejestry VAT. VAT-ZD. Jeżeli na dokumencie w rejestrze VAT wybrano kontrahenta o akronimie !NIEOKREŚLONY! to po uwzględnieniu dokumentu na zawiadomieniu VAT-ZD, na zapis korekcyjny przenoszone są dane kontrahenta uzupełnione na dokumencie pierwotnym. 4. Opis analityczny. Podczas dodawania opisu analitycznego na dokumencie umożliwiono filtrowanie listy elementów wymiarów na podstawie fragmentu tekstu. 5. Opis analityczny. Umożliwiono zapamiętywanie ustawień okna opisu analitycznego na dokumencie (szerokość kolumn, sortowanie) dla danego operatora. 6. Księgowość. Korekta podatku dochodowego. Umożliwiono usunięcie zapłaconego dokumentu z ulgi na złe długi w przypadku gdy zapłata nastąpiła w kolejnym roku podatkowym a dokument był wykazany jako nierozliczony w poprzednim roku podatkowym. 7. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe. Na wydruki zestawień przenoszona jest pełna nazwa firmy uzupełniona w Pieczątce firmy. 8. Biuro rachunkowe. Generowanie i wysyłka plików JPK. Po wygenerowaniu plików JPK, w przypadku, gdy plik posiadał nieprawidłową strukturę np. niepoprawny adres e-mail, program pozwalał wysłać taki plik. Natomiast dopiero przy odbiorze UPO pojawiał się stosowny komunikat o błędnej strukturze. Działanie zmieniono. Zablokowano możliwość wysyłki pliku z nieprawidłowymi wartościami. 9. Biuro rachunkowe. W Konfiguracji Programu/ Biuro rachunkowe/ Atrybuty dla typu Deklaracje VAT dla atrybutu Płatnik VAT zmieniono warunek. Przy określeniu czy dana firma jest płatnikiem VAT brane pod uwagę jest zaznaczenie parametru JPK_V7 znajdującego się w zakładce Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Deklaracje. We wcześniejszych wersjach programu brany był pod uwagę parametr VAT-7 z tej zakładki.

Poprawiono

1. Księgowość. Korekta podatku dochodowego. W przypadku gdy w trakcie roku nie liczono zaliczek na CIT/PIT i tylko dodano deklarację roczną CIT/PIT, na której skorygowano dokumenty nierozliczone, to zapłata tych dokumentów zostanie wykazana w zaliczkach w miesiącu ich rozliczenia. 2. Księgowość. Korekta podatku dochodowego. Podczas próby naliczenia korekty na podatek dochodowy na zaliczkach na PIT, do której zakwalifikowane zostały dokumenty z okresu, dla którego nie określono udziałów wspólnika, pojawiał się komunikat: Wystąpił błąd dzielenia przez zero. Działanie poprawiono. 3. Księgowość. Deklaracja PIT-36L(17). W specyficznych przypadkach na formularzu korekty deklaracji PIT‑36L(17) kwota w poz. 111 Razem zapłacona zaliczka była nieprawidłowo sumowana. Działanie poprawiono. 4. Księgowość. Deklaracja CIT-8(30). Wprowadzono zmiany w wysyłce deklaracji CIT-8(30) do systemu e-Deklaracje:
 • Wraz z deklaracją CIT-8(30) wysyłano załącznik CIT/WZ w wersji 1 a powinien być wysyłany w wersji 2. Działanie poprawiono.
 • Kwoty z pól 23, 24 i 36 z załącznika CIT/IP(3) w wysyłanym pliku XML były zaokrąglone do pełnych złotych. Działanie poprawiono.
  5. Księgowość. Deklaracja CIT-8(29). Przywrócono możliwość wysyłki korekty deklaracji CIT-8(29) z załącznikiem CIT/MIT(3), CIT-D(7), CIT/PM(1). 6. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. Podczas importu schematu księgowego z pliku xml przenoszona jest pełna definicja uzupełniona w polu Konto Wn/ Konto Ma (maksymalnie 2 tys. znaków). 7. Opis analityczny. Po zaznaczeniu na formularzu wymiaru parametru Nieaktywny nie jest on możliwy do wyboru na dokumencie. Jeżeli taki wymiar został wcześniej wybrany na dokumencie w oknie opisu analitycznego to nie jest on usuwany z tego dokumentu. 8. Rozpoznawanie dokumentów przez usługę Comarch OCR. Podczas pracy w Comarch ERP Optima w chmurze w przypadku kiedy podczas przetwarzania dokumentu następowało rozłączenie kanału wirtualnego, występował błąd podczas przetwarzania pliku. Dokument nie był dodawany do rejestru VAT. Działanie poprawiono. 9. Biuro rachunkowe. Zmiana nazwy raportu. Zmieniono nazwę raportu Dokumenty wprowadzone/zmodyfikowane na Dokumenty modyfikowane. Zbyt długa nazwa raportu generowała błąd podczas eksportu danych do MS Excel. Działanie poprawiono.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. Pakiet VAT e-commerce. Wprowadzone zostały nowe funkcje związane z pakietem VAT e-commerce, który ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2021 roku. W skutek tych zmian w przepisach, w przypadku sprzedaży wysyłkowej (transakcje z konsumentami z innych krajów Unii Europejskiej) po przekroczeniu wartości 10.000 EUR łącznej sprzedaży do krajów UE, dostawca zobowiązany jest do przystąpienia do procedury VAT-OSS lub do rejestracji VAT w kraju przeznaczenia i rozliczania VAT w tym kraju. Poprzez uczestnictwo w nowej procedurze VAT-OSS możliwe jest uniknięcie rejestracji do celów rozliczenia VAT w kraju członkowskim, do którego dostarczane są towary i rozliczenie podatku VAT na jednej deklaracji składanej elektronicznie. Przy tego rodzaju sprzedaży należy stosować stawkę VAT obowiązującą w kraju, do którego dostarczane są towary. W związku z tym w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Stawki VAT zostały dodane stawki VAT obowiązujące we wszystkich krajach UE. Lista stawek podzielona jest na poszczególne kraje: Podczas wprowadzania bądź edytowania stawki VAT, na formularzu stawki znajduje się informacja czy jest to stawka podstawowa czy też obniżona. Wskazywany jest również prefiks kraju (pole obowiązkowe), którego dana stawka VAT dotyczy: Podczas dodawania nowej stawki domyślnie podpowiada się stawka podstawowa oraz kraj PL. Dostępne do wyboru są kody krajów należących do Unii Europejskiej. Na karcie kontrahenta został dodany nowy rodzaj transakcji Procedura OSS. Ten rodzaj powinien zostać wybrany dla tych kontrahentów będących osobami fizycznymi z innego kraju UE, dla których realizowana jest sprzedaż towarów na odległość. Pozwoli to na skorzystanie z uproszczonej procedury OSS w przypadku przekroczenia limitu 10 tys. EUR. Po wybraniu rodzaju transakcji Procedura OSS wymagane jest wskazanie prefiksu kraju UE na zakładce [Ogólne] karty kontrahenta. Jeżeli w programie sporządzana jest deklaracja Intrastat, po wybraniu na karcie kontrahenta rodzaju transakcji Procedura OSS możliwe jest wskazanie domyślnego kodu transakcji (podobnie jak dla rodzaju transakcji: Wewnątrzunijny). Jeżeli kontrahent ma na swojej karcie wybrany rodzaj transakcji Procedura OSS, ten rodzaj przenoszony jest domyślnie na dokument sprzedażowy w module Handel oraz w Rejestrze VAT Sprzedaży. W przypadku wybrania takiego kontrahenta na dokumencie zakupowym, podstawiony zostanie rodzaj transakcji Nabycie wewnątrzunijne. W przypadku konieczności ustawienia nowego rodzaju transakcji dla większej ilości kontrahentów, możliwe jest skorzystanie z operacji seryjnej Zmień status dostępnej na liście kontrahentów: Po wyborze rodzaju transakcji Procedura OSS wymagane jest wskazanie kodu kraju wewnątrzunijnego. W przeciwnym razie seryjna zmiana statusu kontrahentów nie będzie możliwa. Na formularzu kategorii pod listą kodów JPK_V7 dodana została sekcja Stawki VAT (procedura OSS) zawierająca tabelę z listą domyślnych stawek VAT dla poszczególnych krajów: Tabela zawiera takie informacje, jak: kod kraju, nazwa kraju i stawka VAT. Dla każdego kraju możliwe jest wskazanie tylko jednej stawki VAT przenoszonej na dokument z danej kategorii. Opis pozostałych zmian związanych z pakietem VAT e-commerce dostępny jest w części Księgowość oraz Handel z magazynem. 2. Wiadomości od Klientów. W przypadku programu w wersji dla Biur rachunkowych dodane zostały powiadomienia dla pracowników Biur Rachunkowych o wiadomościach od Klientów, które zostały przesłane na portal iKsięgowość24. W Comarch ERP Optima w menu Kasa/Bank oraz Rejestry VAT dodana została ikona Wiadomości od Klientów . Jest ona widoczna również po otwarciu listy dokumentów w Rejestrze VAT oraz Preliminarza płatności. W programie Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe ikona Wiadomości od Klientów została dodana w menu Operacje seryjne oraz w Rejestrach VAT. Po otworzeniu okna, dla którego ta ikona jest dostępna na wstążce programu (np. Rejestry VAT) następuje sprawdzenie czy są dostępne nieprzeczytane wiadomości od Klientów na portalu iKsięgowość24. Jeżeli są, wyświetlana jest chmurka z informacją o ich ilości: Chmurka będzie widoczna przez 10s, chyba że Użytkownik zamknie ją za pomocą ikony X. Kolejne sprawdzenie ilości nieprzeczytanych wiadomości odbywa się co 30 minut. Po kliknięciu na ikonę Wiadomości od Klientów otwierana jest przeglądarka internetowa z Panelem Biura na portalu iKsięgowość24 z listą wiadomości od Klientów. Jeżeli dany operator nie ma uzupełnionego loginu SSO w ramach Comarch Cloud (czyli nie logował się z programu do Systemu Obsługi Zgłoszeń, Indywidualnych Stron Klientów lub Społeczności Comarch ERP), po kliknięciu na ikonę pojawia się prośba o podanie loginu i hasła: Po wpisaniu danych logowania i kliknięciu Zaloguj zostaną one zapamiętane, dzięki czemu przy kolejnym kliknięciu w ikonę od razu nastąpi zalogowanie na portal iKsięgowość24. Wybranie opcji Uruchom bez logowania powoduje otwarcie przeglądarki internetowej ze stroną logowania do portalu iKsięgowość24. 3. Seryjny import rachunków bankowych. Umożliwiono seryjny import rachunków bankowych dla zaznaczonych kontrahentów z Wykazu podatników VAT. Na liście kontrahentów w menu Operacji seryjnych dodana została funkcja Importuj rachunki bankowe. Po jej wybraniu następuje dodanie, dla zaznaczonych na liście kontrahentów, rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT. Jeżeli żaden kontrahent nie jest zaznaczony, import następuje dla kontrahenta podświetlonego na liście. Rachunki bankowe importowane są wyłącznie dla kontrahentów z polskim numerem NIP. Podczas importu nie są usuwane istniejące rachunku kontrahenta a jedynie dopisywane kolejne (inne niż znajdujące się na karcie kontrahenta). Podczas weryfikacji istniejących rachunków w celu uniknięcia zduplikowanych pozycji, rachunki z przedrostkiem PL i bez przedrostka są traktowane jako ten sam rachunek. Podczas porównywania pomijane są również występujące w numerach rachunków spacje i kreski. Dla każdego zaimportowanego rachunku bankowego uzupełniana jest historia weryfikacji w Wykazie podatników VAT. Import rachunków bankowych powoduje zapis odpowiedniej informacji w logu Historii zmian. W przypadku kiedy program funkcjonuje jako moduł handlowy współpracujący z Comarch ERP XL, import rachunków bankowych kontrahentów nie jest dostępny w Operacjach seryjnych ani z poziomu kartoteki kontrahenta.

Zmiany

1. JPK – podgląd arkusza MS Excel. Umożliwiono podgląd arkusza MS Excel z zawartością pliku JPK z poziomu innego stanowiska komputerowego niż to na którym plik utworzono lub w przypadku zmiany katalogu przechowywania plików JPK. W takim przypadku po kliknięciu opcji Podgląd pliku, w katalogu wskazanym aktualnie w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity Plik Kontrolny tworzony jest plik arkusza kalkulacyjnego z zawartością pliku JPK, który następnie jest otwierany. 2. JPK_V7 – adres e-mail. W przypadku korekty części ewidencyjnej pliku JPK_V7, adres e-mail pobierany jest z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT,AKC- WW, CUK. Jeżeli adres e-mail nie jest tam uzupełniony, wówczas pobierany jest z Pieczątki firmy. 3. Pliki JPK. Wprowadzono weryfikację występowania niedozwolonych, „białych” znaków w plikach JPK. Obecnie taki znaki nie są przenoszone do generowanych plików JPK, co mogło powodować błędy przy ich tworzeniu. 4. Autonumeracja akronimów kontrahentów. Na nowo tworzonych bazach firmowych automatycznie zaznaczany jest parametr Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu znajdujący się w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry. Domyślnie nadawany akronim kontrahenta składa się z 6-cyfrowego numeru z zerami. 5. Dodawanie kontrahenta. Podczas dodawania nowego kontrahenta, jeżeli parametr Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu jest zaznaczony, kursor ustawiany jest w polu NIP. Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, wówczas kursor ustawiany jest w polu z kodem kontrahenta. 6. Kontrahent – rodzaj transakcji. Na formularzu kontrahenta na zakładce [Handlowe] zmieniono nazwę pola Status na Rodzaj transakcji. Zmieniona została również nazwa kolumny na liście kontrahentów. 7. Waluta EUR. Podczas konwersji bazy z poprzednich wersji, jeżeli w Konfiguracji brakuje waluty EUR, jest ona dodawana. Blokowana jest również możliwość jej usunięcia, co związane jest z procedurą VAT-OSS. 8. Otwieranie wyeksportowanych plików. Opcja Reset wszystkich komunikatów dostępna w menu Widok usuwa również zapamiętaną odpowiedź dla komunikatu: Czy otworzyć wyeksportowany plik? pojawiającego się po eksporcie wydruku do pliku bądź danych do MS Excel. W związku z tym z menu Widok usunięta została opcja Otwieranie wyeksportowanych plików. 9. Nazwa kontrahenta. Na rozwijanej na dokumentach liście kontrahentów umożliwiono wyszukiwanie wg drugiej i trzeciej linii nazwy kontrahenta. 10. Wymiana danych. Sekcja Wymiana danych na wstążce programu została udostępniona po otwarciu listy dokumentów w Rejestrze VAT oraz Preliminarza płatności. 11. Konfiguracja parametrów firmy. W Kreatorze konfiguracji parametrów firmy, podczas wyboru bazy danych z której mają zostać skopiowane ustawienia, lista baz firmowych wyświetlana jest w kolejności alfabetycznej. 12. Dodawanie nowej bazy. Umożliwiono dodanie nowej bazy w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe w przypadku, kiedy podczas logowania pobrany został wyłącznie moduł Biuro Rachunkowe. 13. Otwieranie okna programu. Podczas otwierania okna programu Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe przywracany jest rozmiar i położenie okna na ekranie sprzed jego ostatniego zamknięcia. 14. Sztuczna inteligencja. W module Sztuczna inteligencja została dodana funkcja Sugerowanie faktur cyklicznych. Jest to usługa pomagająca zautomatyzować proces wystawiana faktur sprzedaży oraz faktur pro forma za pomocą mechanizmu, który analizuje wystawione dokumenty pod kątem ich powtarzalności. Szczegółowy opis funkcji znajduje się w części CRM, Obieg dokumentów i Serwis. 15. Przygotuj logi do wysłania. Po wybraniu funkcji Przygotuj logi do wysłania, dostępnej zarówno w menu System, jak również Narzędzia/ Operacje automatyczne, dołączone do wiadomości spakowane archiwum zawiera również logi Serwisu Operacji Automatycznych. 16. Serwis Operacji Automatycznych. Zmieniono format zapisu logów Serwisu Operacji Automatycznych. Obecnie zamiast do pliku tekstowego są one zapisywanie do pliku MS Excel. 17. Pobierz logi programu. W przypadku Comarch ERP Optima Chmura Standard w menu System zamiast ikony Przygotuj logi do wysłania dostępna jest ikona Pobierz logi programu . Po jej kliknięciu na komputerze lokalnym użytkownika tworzony jest spakowany plik zawierający logi programu, po czym następuje otwarcie katalogu, w którym plik został utworzony.

Poprawiono

1. Generowanie plików JPK_V7. Poprawiono szybkość przeliczania części ewidencyjnej plików JPK_V7. 2. Wysyłanie plików JPK_V7. W przypadku gdy plik JPK_V7 z deklaracją był już utworzony a nastąpiła zmiana danych na deklaracji (np. uzupełniono kwotę do zwrotu na rachunek bankowy) i w trakcie zapisywania pliku przerwano tę operację, wówczas plik XML nie był aktualizowany o zmienione dane na deklaracji. Działanie poprawiono poprzez ponowne utworzenie pliku w momencie jego wysyłki na serwery Ministerstwa Finansów. 3. Moje skróty – ikony. Przy kolejnym zalogowaniu się operatora mogły znikać ikony z pozycji dodanych w grupie Moje skróty w Menu Nawigacji. Działanie poprawiono. 4. Kolumny użytkownika. Poprawiono podsumowanie dla kolumn użytkownika korzystających z filtra daty '#filtrDDataFilter#’. 5. Filtrowanie kolumn. Podczas próby wklejania w wierszu filtra pod nagłówkiem kolumny skopiowanej wartości mógł pojawiać się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostać ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono. 6. Limit wykorzystanego kredytu. Poprawiono mechanizm wyliczania limitu wykorzystanego kredytu w przypadku łączenia kart kontrahentów. 7. Pieczątka firmy. Podczas próby pobrania danych z bazy VIES z poziomu pieczątki firmy, jeżeli podano nieprawidłowy numer NIP, pojawiał się komunikat: INVALID_INPUT. Działanie poprawiono. 8. Funkcje dodatkowe. Podczas wykonywania funkcji dodatkowej mającej ustawiony warunek: Wykonuj automatycznie – przed zapisem zmian mógł pojawiać się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono. 9. Import ustawień operatora. Przy imporcie ustawień operatora wyeksportowanych z innej bazy konfiguracyjnej mógł pojawiać się komunikat: Dojście do wiersza odnosi się do usuniętego wiersza lub wiersza oznaczonego do usunięcia. Działanie poprawiono. 10. Skórki w programie. Po wybraniu ciemnych skórek na niektórych oknach czcionka pozostawała czarna zamiast zmienić się na białą, przez co napisy były słabo widoczne. Działanie poprawiono. 11. Numer telefonu. W przypadku wpisania na karcie kontrahenta numeru telefonu zaczynającego się od +48 lub jeżeli we wpisanym numerze występowała spacja, podczas próby wykonania połączenia pojawiał się komunikat: Nieprawidłowy format polecenia 'callto’. Działanie poprawiono. 12. Pobieranie danych VIES. Podczas importu danych kontrahentów z bazy VIES dane adresowe mogły nie zostać zaimportowane. Działanie poprawiono. 13. Wyślij SMS. Podczas wysyłki SMS z poziomu listy plików JPK pojawiał się komunikat: Unable to cast object of type 'Optima.Slowniki.View.WinForms.JpkV7GeneratorView’ to type 'Optima.Common.View.WinForms.OpEditForm’. Działanie poprawiono. 14. Serwis operacji automatycznych. Poprawiono działanie serwisu operacji automatycznych w przypadku gdy usługa działa na operatorze posiadającym przypisane konto domenowe. 15. Logowanie domenowe. Poprawiono weryfikację pobieranych modułów w przypadku logowania domenowego w Comarch ERP Optima Chmura Standard.

Kasa/Bank

Zmiany

1. Rozliczenia podmiotu. Wprowadzono zmiany ergonomiczne na oknie Lista rozliczeń kasowych/bankowych kontrahenta. Zmniejszono sekcję Filtr aktywny i powiększono sekcję w której prezentujemy dokumenty kontrahenta.

Poprawiono

1. Lista formatów przelewów. Zablokowano usuwanie z listy formatu elektronicznej wymiany danych pomiędzy bankami, który został wskazany na formularzu banku jako format do importu. 2. Import przelewów podatkowych. W przypadku, gdy w programie Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2021.2 na formularzu urzędu skarbowego uzupełniono indywidualny rachunek podatkowy podatnika, a następnie w Konfiguracji firmy zmieniono urząd skarbowy przy imporcie wyciągów bankowych program niepoprawnie rozpoznawał podmiot płatności. Działanie poprawiono. 3. Webservice BNP Paribas. Umożliwiono import z BNP Paribas przelewów w których numer rachunku bankowego poprzedzony był znakiem ‘/’. 4. Wydruk potwierdzenie salda. Poprawiono wydruk Potwierdzenia salda i Ponaglenia zapłaty dla kontrahenta, który w adresie nie posiada ulicy.

CRM, Obieg dokumentów i Serwis

CRM

Nowości

1. Propozycje faktur cyklicznych W programie wprowadzono mechanizm sugerujący użytkownikowi które dokumenty wystawiane w programie ręcznie mogą być generowane automatycznie za pomocą funkcji faktur cyklicznych.

Generowanie listy potencjalnych faktur cyklicznych.

Sprawdzanie faktur potencjalnie cyklicznych uruchamiane jest raz dziennie, przy pierwszym zalogowaniu do danej bazy danych. Dokumenty kwalifikowane są jako potencjalne faktury cykliczne jeżeli spełniają następujące warunki:
 • rodzaj dokumentu faktura sprzedaży lub faktura pro forma;
 • na dokumencie są te same pozycje towarowe (sprawdzana jest zbieżność pozycji do 80%);
 • podobne dokumenty wystawione są w odstępie jednego lub kilku miesięcy, weryfikowany jest dzień wystawienia dokumentu z precyzją  +/- 4 dni;
 • na dokumentach znajduje się ten sam Nabywca i Odbiorca.
  Kiedy w bazie zostaną znalezione co najmniej trzy podobne dokumenty kwalifikujące się do cyklicznego wstawiania to na liście propozycji zostaną one zaproponowane jako faktura cykliczna. Pod uwagę brane są dokumenty wystawione w przeciągu ostatnich 13 miesięcy. Pod uwagę nie są brane dokumenty wystawione na kontrahenta !NIEOKREŚLONY!, anulowane, korekty, takie same wystawione tego samego dnia, faktury VAT marża oraz dokumenty w buforze. Pomijane są także faktury, które zostały wygenerowane na podstawie istniejącego już wzorca faktury cyklicznej. Po wykryciu nowych potencjalnych faktur cyklicznych, każdemu operatorowi po wejściu na listę faktur sprzedaży, listę faktur pro forma oraz listę faktur cyklicznych, wyświetli się informacja: Przygotowaliśmy dla Ciebie nowe propozycje faktur cyklicznych. Kliknij tutaj aby je zobaczyć. Dostęp do listy proponowanych faktur cyklicznych zależy od uprawnień danego operatora. W menu Start/Konfiguracja/Użytkowe/Operatorzy na karcie operatora na zakładce Parametry cd dostępny jest parametr Dostęp do listy propozycji faktur cyklicznych:
 • zaznaczony– po kliknięciu w informacje o proponowanych fakturach cyklicznych wyświetli się lista z propozycjami faktur cyklicznych.
 • odznaczony– operator nie ma dostępu do listy proponowanych faktur cyklicznych, po kliknięciu w żółty dymek  wyświetli się komunikat: „Jeśli chcesz wyświetlić listę z proponowanymi fakturami cyklicznymi skontaktuj się z Administratorem w celu nadania dostępu do listy propozycji faktur cyklicznych na karcie operatora.”
  Po kliknięciu w komunikat wyświetli się lista zawierająca propozycje faktur cyklicznych. Listę Propozycji faktur cyklicznych można również otworzyć z poziomu zakładki CRM/Faktury cykliczne za pomocą przycisku  . Lista zbudowana jest z następujących kolumn:
 • Typ dokumentu – przyjmuje wartość Faktura Pro Forma lub Faktura Sprzedaży
 • Kontrahent – nazwa kontrahenta, dla którego proponowana jest faktura cykliczna. Jeżeli proponowana faktura cykliczna dotyczy kilku kontrahentów, to wyświetla się nazwa kontrahenta z pierwszej proponowanej faktury + suma pozostałych kontrahentów.
 • Pozycje faktury – nazwy pozycji towaru/usługi z faktur jakie zostaną przeniesione na wzorzec.
  Przy każdej propozycji znajduje się przycisk plusa, który umożliwia podejrzenie listy faktur, które zostały zakwalifikowane jako potencjalnie cykliczne. Na liście znajdują się kolumny: Numer dokumentu, Nabywca, Odbiorca, Data wystawienia i Data sprzedaży. Lista obsługiwana jest przez przyciski: Dodaj fakturę cykliczną – umożliwia utworzenie nowego wzorca faktury cyklicznej; Zmień – przycisk jest aktywny w przypadku, gdy podświetlona jest faktura zakwalifikowana jako potencjalnie cykliczna. Umożliwia on podgląd tej faktury; Usuń fakturę cykliczną  – umożliwia usunięcie wzorca z listy; Zamknij okno – umożliwia zamknięcie okna. Proponowane wzorce można usunąć za pomocą przycisku Usuń fakturę cykliczną. Proces ten jest nieodwracalny i usunięty wzorzec nie będzie się więcej pojawiał na liście Propozycji faktur cyklicznych.
Uwaga
W przypadku gdy operator z uprawnieniami zaloguje się do programu bez modułu CRM lub CRM Plus to po kliknięciu w ikonę Dodaj fakturę cykliczną lub Usuń fakturę cykliczną otrzyma komunikat: Do utworzenia faktury cyklicznej potrzebny jest moduł CRM lub CRM Plus. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tych modułów? Tak/Nie.

Dodawanie nowych wzorców faktur cyklicznych.

Użytkownik zalogowany do programu z uprawnieniami (zaznaczony parametr Dostęp do listy propozycji faktur cyklicznych na karcie Użytkownika) oraz z licencją na moduł CRM lub CRM Plus, może z poziomu listy Propozycji faktur cyklicznych utworzyć nowy wzorzec faktury cyklicznej. W tym celu należy podświetlić wybraną propozycję i kliknąć w ikonę Dodaj fakturę cykliczną. Pojawi się kreator: KROK 1:
Dodawanie nowego wzorca 1.
Okno składa się z trzech sekcji: Kod i Nazwa – pola Kod i Nazwa są automatycznie uzupełniane w zależności od rodzaju dokumentu. Podmioty – znajduje się lista Kontrahentów utworzona na podstawie faktur zakwalifikowanych jako potencjalnie cykliczne dla danego wzorca. Lista zawiera kolumny: Lp, Kod nabywcy, Nazwa nabywcy, Kod odbiorcy, Nazwa odbiorcy, Obowiązuje od, Obowiązuje do. Obsługiwana jest przez przyciski: Dodaj – umożliwia dodanie podmiotu. Wybierając pojawia się okno z listą podmiotów , umożliwiające wybór podmiotu z dedykowanej dla niego listy. Program umożliwia seryjne dodanie podmiotów na wzorzec. Przed dodaniem zaznaczonych podmiotów pojawia się okno z możliwością podania okresu obowiązywania umowy. Usuń – umożliwia usunięcie podmiotu. Podgląd karty podmiotu – otwiera okno Faktura cykliczna – Edycja danych o podmiocie, w którym można ustalić Odbiorcę oraz okres obowiązywania umowy.

Formularz edytowania/dodawania podmiotu na wzorzec.

Więcej informacji na temat dodawania podmiotów na wzorzec faktury cyklicznej znajduje się tutaj. Pozycje faktury – lista zawiera towary i usługi, uzupełniona jest na podstawie faktury, która zawiera najwięcej pozycji z pośród wszystkich faktur potencjalnie cyklicznych zakwalifikowanych dla tego wzorca. Lista składa się z kolumn: Lp, Kod, Nazwa, Ilość, Jm, Cena PLN i wartość PLN oraz magazyn (domyślnie ukryta). Lista obsługiwana jest przez przyciski:  Dodaj pozycję  – umożliwia dodanie nowej pozycji  Usuń pozycję – umożliwia usunięcie pozycji  Zmień pozycję – otwiera okno – Pozycja faktury cyklicznej
Pozycja faktury cyklicznej.
Domyślnie ustawiana jest podstawowa jednostka miary oraz cena domyślna z karty danego towaru. Pole magazyn jest aktywne tylko w przypadku pracy z modułem Handel Plus. Więcej informacji na temat formularza Pozycja faktury cyklicznej znajduje się tutaj. KROK 2:
Dodawanie nowego wzorca 2.
Cykl fakturowania – domyślnie proponowany jest miesięczny okres fakturowania. Wartość pola Generuj w .. dniu miesiąca pobierana jest z ostatniej faktury potencjalnie cyklicznej zakwalifikowanej do danego wzorca, a cykl generowania ustawiany jest co 1 miesiąc. W polu Data generowania faktur domyślnie ustawiona jest data bieżąca. Więcej informacji na temat cyklu fakturowania znajduje się tutaj. Daty: Data wystawienia i Data sprzedaży domyślnie ustawione są z opcją bieżąca. Więcej informacji na temat daty wystawienia i sprzedaży na fakturze cyklicznej znajduje się tutaj. Inne – zawiera opcje:
 • Magazyn – domyślnie ustawiony Magazyn główny. W przypadku, gdy operator ma na swojej karcie przypisany magazyn domyślny, proponowany jest magazyn domyślny dla operatora.
 • Waluta – domyślnie pobierana jest z ostatniej faktury potencjalnie cyklicznej zakwalifikowanej do danego wzorca.
 • Faktura liczona od – algorytm domyślnie ustawiony jest na podstawie ostatniej faktury potencjalnie cyklicznej zakwalifikowanej do danego wzorca.
 • Zapisuj fakturę – domyślnie ustawiona jest opcja do bufora.
  KROK 3:
Dodawanie nowego wzorca 3.
W tym kroku można ustawić:
 • schemat numeracji dla generowanych dokumentów;
 • kategorię, domyślnie ustawione jest pobieranie kategorii z karty kontrahenta;
 • formę płatności jaka ma się znaleźć na dokumencie, domyślnie ustawione jest żeby forma i termin płatności pobierały się z karty kontrahenta;
 • można wprowadzić opis jaki ma się znaleźć na fakturze;
 • dodać atrybuty dokumentu;
 • Generuj faktury automatycznie– parametr widoczny jest jeżeli w menu Start/Konfiguracja/Firma/ CRM skonfigurowana jest funkcja Automatu faktur cyklicznych. Więcej informacji na temat tej funkcjonalności znajduje się w tutaj.
  Po kliknięciu w przycisk  nowy wzorzec zostanie dodany na listę Faktur cyklicznych w zakładce CRM. Więcej informacji na temat funkcji Faktur cyklicznych w programie znajduje się tutaj. 2. Skrzynka pocztowa. Umożliwiono usuwanie skrzynki pocztowej skonfigurowanej w programie w której znajdują się wiadomości mailowe. Operator który na swojej karcie (Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy) w zakładce Parametry cd ma zaznaczony parametr Prawo do trwałego usuwania e-mail, może usunąć skrzynkę mailową z konfiguracji programu (Start/Konfiguracja/Program/CRM/Konta e-mail). Usunięcie skrzynki pocztowej z programu nie powoduje usunięcia wiadomości mailowych z serwera pocztowego. W przypadku gdy wiadomości mailowe przechowywane są na dysku IBARD, podczas kasowania skrzynki pocztowej  wymagane jest połączenie z kontem na IBARD.

Zmiany

1. Skrzynka pocztowa IMAP. W konfiguracji konta mailowego skonfigurowanego w protokole IMAP zmieniono ustawienie dotyczące przechowywania w bazie treści pobranych wiadomości. Do wyboru jest opcja dni z polem do wpisania przez ile dni mają być przechowywane treści i załączniki wiadomości mailowych w skrzynce oraz opcja zawsze. Po upływie wskazanego terminu treści i załączniki starszych wiadomości są usuwane z bazy i pozostają same nagłówki. 2. Plik z logami dotyczący wysyłania i odbierania wiadomości mailowych. W menu Start/Konfiguracja/ Stanowisko/ CRM/ Parametry dodano parametr Pozwalaj na tworzenie większego pliku z logami wysyłki i odbierania wiadomości mailowych (do 5MB). Domyślnie w logach wielkość pliku MailClient_log to 1 MB, po zaznaczeniu parametru w konfiguracji wielkość zapisywanego pliku zwiększy się do 5 MB.

Poprawiono

1. Automat wysyłki faktur o danej godzinie. Poprawiono działanie automatu wysyłki faktur w przypadku użycia znaku „” w nazwie bazy firmowej. 2. Automat wysyłki faktur o danej godzinie. Poprawiono aktualizację daty utworzenia wiadomości mailowej do faktury sprzedaży w przypadku chwilowego braku połączenia z serwerem pocztowym. 3. Terminarz operatora. Poprawiono wyświetlanie terminarza po kilkukrotnym otwarciu/zamknięciu okna przy powiększonej czcionce w programie. 4. Faktura cykliczna. Poprawiono działanie programu związane z dopisywaniem znaków spacji w tabeli [CDN].[FaCyklKnt] w kolumnie FCK_Nazwa, po zmianie nazwy na karcie Kontrahenta, który wcześniej został wybrany na wzorcu faktury cyklicznej. 5. SMS. Poprawiono kolejność wysyłki SMS kiedy treść wiadomości jest dłuższa niż 160 znaków.

Obieg dokumentów

Nowości

1. Przenoszenie powiązania dokumentów handlowych z dokumentami Biblioteki do Rejestru VAT. Umożliwiono przenoszenie dokumentu Biblioteki powiązanego z dokumentem handlowym na dokumenty zaksięgowane do Rejestru VAT. Funkcjonalność została szerzej opisana tutaj.

Zmiany

1. Zmiana katalogu a zmiana schematu obiegu dokumentów. Na formularzu dokumentu w Bibliotece dokumentów, po zmianie katalogu proponowana jest zmiana schematu obiegu na zakładce [Obieg dokumentu] na domyślny dla katalogu. Zmiana może nastąpić tylko jeśli poprzednio ustawiony schemat nie został rozpoczęty (żaden etap nie ma statusu: wykonany).

Poprawiono

1. Zmiana wersji językowej na formularzu dokumentu OBD. Poprawiono tłumaczenia na język angielski rodzajów podmiotu na liście rozwijanej przy ikonie plusa na zakładce [Podmioty] dokumentu OBD.  

Współpraca z Comarch Mobile Sprzedaż

Poprawiono

1. Przekształcenia dokumentów handlowych w Comarch ERP Optima. Zoptymalizowano przekształcanie Rezerwacji Odbiorcy do Faktury Sprzedaży i Paragonu. Optymalizacja będzie działać z Comarch Mobile w wersji 2021.1.1 lub wyższej.  

Serwis

Nowości

1. Procedura OSS na dokumencie zlecenia serwisowego. W związku z obsługą procedury OSS w programie umożliwiono wystawianie zleceń serwisowych i dokumentów z nich powstałych z zastosowaniem szczególnej procedury rozliczania VAT dla e-Commerce. Szczegóły dotyczące ustawień na karcie kontrahenta i towaru zostały opisane tutaj. Zasady wystawiania dokumentów zleceń serwisowych wystawionych dla kontrahenta z rodzajem transakcji: Procedura OSS:
 • Na pozycjach czynności/części stawki VAT zawężone są do kraju odbiorcy.
 • Jeżeli na karcie towaru/usługi nie została przypisana stawka OSS, obowiązująca w kraju odbiorcy, użytkownik zostanie o tym poinformowany stosownym komunikatem, nie będzie możliwości zapisania dokumentu bez uzupełnienia tej stawki na czynności/części.
 • Procedura OSS zastosowana na dokumentach zleceń serwisowych przenoszona jest na dokumenty: Faktur sprzedaży, Wydań zewnętrznych.
 • Procedura OSS nie ma zastosowania na dokumentach: Przesunięcia międzymagazynowego, Rozchodu wewnętrznego, Zamówieniu Dostawcy i Paragonie:
 • na dokumenty MM stworzone z dokumentu zlecenia serwisowego pobierana jest krajowa stawka VAT przypisana na karcie towaru/usługi,
 • na dokumenty RW stworzone z dokumentu zlecenia serwisowego dla kontrahenta ustawiany jest rodzaj transakcji: wewnątrzunijny i stawka VAT 0%,
 • nie ma możliwości stworzenia paragonu z dokumentu zlecenia serwisowego wystawionego z wykorzystaniem procedury OSS, przy próbie przekształcenia takiego dokumentu do Paragonu użytkownik otrzyma stosowny komunikat,
 • jeżeli ze zlecenia serwisowego wykonywane jest zbiorcze fakturowanie czynności lub części, a na usłudze wykorzystywanej do tego fakturowania nie została wskazana stawka VAT OSS, stawkę VAT należy uzupełnić na dokumencie Faktury sprzedaży.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Aktualizacja w dniu 17.08.2021

Poprawiono przekształcenie Paragonu do Faktury Sprzedaży kiedy Paragon miał już powiązany dokument WZ. W szczególnym przypadku dokument Wydania Zewnętrznego utworzony z Paragonu mógł mieć ustawiony algorytm wyliczania podatku VAT od netto zamiast od brutto

Aktualizacja w dniu 5.08.2021

1. Poprawiono zapisywanie kalendarza (Nie)obecności po dodaniu nieobecności. W niektórych przypadkach pojawiał się komunikat o edycji rekordu na innym stanowisku.

Aktualizacja w dniu 26.07.2021

1. Zaktualizowano wzór eksportu plików JPK, dostosowując je do rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Wprowadzone zmiany to:
 • brak kodów MPP w pliku
 • kody SW zamieniane na kod EE
 • brak kodów GTU dla dokumentów z kodem WEW
 • brak kodów procedur dla dokumentów z kodem RO.
Aktualizacja pobierze się automatycznie w momencie wejścia na listę plików JPK, Użytkownik nic nie musi wykonywać.

Aktualizacja w dniu 20.07.2021

1. Poprawiono mechanizm importu dokumentów handlowych z pliku xml. W niektórych przypadkach pojawiał się komunikat Pola daty w pliku muszą być w formacie rok, miesiąc, dzień (RRRR-MM-DD).

Aktualizacja w dniu 12.07.2021

1. Naliczanie wypłat:
 • Poprawiono naliczanie wypłaty na liście typu umowa dla osoby, która jest uczestnikiem PPK. W niektórych przypadkach pojawiał się komunikat: Rekord 0 nieznaleziony. Pole ‘Podatek PPK’.
 • Poprawiono rozliczanie urlopu dla pracownika młodocianego przy zaznaczonym parametrze Wynagrodzenie zasadnicze/miesiąc nie wliczane do podstawy urlopu.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2021.5.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 30.06.2021. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
  W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2021.5.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2021.5.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2021.5.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2021.5.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2021.5.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2021.2
Comarch e-Sale2021.2
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2021.5
Comarch Mobile Zarządzanie2019.5.3Zalecana 2021.0.0
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2021.1.1Zalecana 2021.1.1
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2020.2 MSSQL lub wyższa
2021.0 PostgreSQL
Comarch ERP Altum2019.5.2, 2021.2, 2021.5
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Comarch ERP Optima Analizy BI

Nowości i zmiany w Comarch ERP Optima Analizy BI dostępne są tutaj.