Nowości i zmiany w wersji 2023.2.1

Płace i Kadry

Nowości

1. Wskaźniki: Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia Wskaźniki obowiązujące od 01.01.2023 r.
 • przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna): 6 965,94 zł.
 • dochód deklarowany (składki społeczne): 4 161,00 zł
 • maksymalna podstawa skł. chor. dobrow.: 17 337,50 zł
 • minimalna podstawa skł. ZUS dla oddeleg.: 6 935,00 zł
 • współczynnik ekwiwalentu: 20,83
  Konfiguracja/ Program/Płace/ Podstawa składek ZUS Wskaźniki obowiązujące od: 01.01.2023 r.
 • roczna podstawa składek ZUS: 208 050,00 zł.
  Konfiguracja/Program/ Płace/ Zasiłki Wskaźniki obowiązujące od: 01.01.2023r. maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych: 4 161,00 zł   Podstawa prawna:
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 1014).
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2022 r. (Mon. Pol. Z 2023r. poz 130)
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 1014).
  2. Deklaracje podatkowe:
 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-4R(12) i PIT-8AR(12) do systemu e-Deklaracje.
 • Umożliwiono przekazanie nowego wzoru deklaracji PIT-8C(11) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
 • Udostępniono wydruk umożliwiający utworzenie jednego pliku PDF dla zaznaczonych deklaracji PIT-11.
 • Na wydruku deklaracji PIT-11 dodano na każdej stronie w dolnej części dane pracownika.
 • Dodano wydruk seryjny PIT-2 (wiele plików e-mail).
  3. Algorytm 12. Umożliwiono odwołanie się do czasu pracy w dniach lub godzinach, w poszczególne dni tygodnia, według typu dnia: ‘praca’, ‘święto’ lub ‘wolny’ oraz w dni świąteczne. Na liście Operator lub funkcję dostępnej w algorytmie 12, dodano funkcje:
 • czas CzasPracaWybranyDzienGodz(okres, dzień tygodnia, <tekst AkronimStrefy>) – funkcja zwracająca czas pracy w godzinach we wskazanym dniu tygodnia, czyli poniedziałek, wtorek itd. Jako dzień tygodnia należy podać wartość 1 dla poniedziałku, 2 dla wtorku, aż do 7, która oznacza niedzielę.
 • liczba CzasPracaWybranyDzienDni(okres, dzień tygodnia) – funkcja zwracająca liczbę dni, np. sobót czy niedziel, w których pracownik pracował. Jako dzień tygodnia należy podać wartość 1 dla poniedziałku, 2 dla wtorku, aż do 7, która oznacza niedzielę.
 • czas CzasPracaSwietoGodz(okres, <tekst AkronimStrefy>) – funkcja zwracająca czas pracy w godzinach, w dni świąteczne. Jako święta traktowane są niedziele oraz święta, niezależnie od tego czy te dnia są ustawione w planie pracy pracownika jako dni świąteczne czy pracy.
 • liczba CzasPracaSwietoDni (okres) – funkcja zwraca liczbę niedziel oraz dni świątecznych, w których pracownik pracował. Jako święta należy traktować niedziele oraz święta, niezależnie od tego czy te dnia są ustawione w planie pracy pracownika jako dni świąteczne czy prac.
 • czas CzasPracaTypDniaGodz(okres, typ dnia, <tekst AkronimStrefy>) – funkcja zwracająca czas pracy w godzinach w dni, które mają ustawiony typ jako pracy, wolny lub świąteczny.
 • liczba CzasPracaTypDniaDni(okres, typ dnia) – funkcja zwracająca liczbę dni, które mają ustawiony typ jako pracy, wolny lub świąteczny, w których pracownik wykonywał pracę.
  4. Urlop okolicznościowy (plan). Dodano standardową nieobecność ‘Urlop okolicznościowy (plan)’. Nieobecność nie pomniejsza czasu pracy i wynagrodzenia. ‘Urlop okolicznościowy (plan)’ jest dodawany, gdy pracownik zaplanuje urlop okolicznościowy w aplikacji HRM. Zatwierdzenie urlopu przez przełożonego powoduje zmianę statusu nieobecności na standardowy ‘Urlop okolicznościowy’. 5. Filtr PPK – osoby, które zrezygnowały z PPK. Na ‘Liście pracowników’ w polu ‘Filtr’ został dodany filtr informujący o osobach, które zrezygnowały z PPK i podlegają autozapisowi w marcu 2023 r. Filtr wyświetla pracowników, którzy w zapisie aktualnym na wskazany dzień (domyślnie podpowiada się data 2023-03-01), mają zawartą umowę cywilnoprawną lub są zatrudnione na etat i w najnowszym zapisie historycznym na zakładce [PPK/Dodatkowe] mają odnotowaną datę rezygnacji z PPK, która przypada przed datą podaną w filtrze. 6. Comarch Migrator. Umożliwiono przenoszenie danych dotyczących:
 • przychodu ze stosunku pracy oraz umów zleceń, zasiłków macierzyńskich, od których był pobierany podatek dla osób powyżej 60/65 lat, którzy nie pobierają emerytury;
 • przychodu ze stosunku pracy, umów zleceń, zasiłków macierzyńskich, do których stosowano zwolnienie z PIT dla osób, które wychowują co najmniej czwórkę dzieci, przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Polski, ukończyły 60/65 lat i nie pobierają emerytury oraz osobom do 26 lat,
 • przychodu z tytułu zasiłku macierzyńskiego, od którego pobierano zaliczkę podatku dla osób do 26 lat oraz osób, które nie mają prawa do żadnego zwolnienia z PIT,
 • składek ZUS pobranych z wynagrodzenia, od którego naliczano podatek dla osób powyżej 60/65 lat oraz składek ZUS od przychodów, do których stosowano zwolnienie z PIT.
Zastosowanie nowych pozycji PIT w arkuszach Bilans ZUS oraz Bilans PIT-11 pozwoli na naliczenie wypłat będących bilansem otwarcia ZUS i PIT-11, z odpowiednimi elementami oraz wykazanie tych kwot na deklaracji PIT-11. Szczegóły dotyczące nowych pozycji znajdują się w dokumentacji do Comarch ERP Migrator.

Zmiany

1. Umowy. Wprowadzono zmiany w stosowaniu wniosków pracownika dotyczących naliczania podatku w wypłatach z tytułu umowy cywilnoprawnej. Do tej pory w programie w przypadku naliczania wypłaty umowy cywilnoprawnej, gdy w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Uwzględniaj wnioski pracownika dot. naliczania podatku jedynie w okresie zatrudnienia lub trwania umowy cywil., a data wypłaty była późniejsza niż data zakończenia umowy, pomimo ustawionej ulgi podatkowej w umowie, nie była ona odliczana. Natomiast jeśli pracownik miał ustawione w danych kadrowych zwolnienie z PIT, jako: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emeryturyOsoba wychowująca co najmniej czworo dzieciOsoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski, zwolnienia te nie były stosowane. Po zmianie wnioski pracownika dotyczące naliczania podatku będą uwzględniane w wypłatach naliczanych po dacie zakończenia umowy. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów wypłata jest zobowiązaniem zleceniodawcy i dopiero jego spełnienie kończy umowę, a nie wskazana data zakończenia. 2. Niepobieranie zaliczki podatku do kwoty 30000 zł. Wprowadzono zmianę w ustalaniu limitu dochodu, do którego stosowany jest wniosek pracownika o niepobieranie podatku. Po zmianie limit będzie ustalany jako różnica między przychodem, a kosztami uzyskania przychodu. 3. Wniosek o niepobieranie zaliczki podatku do kwoty 30000 zł dla umów cywilnoprawnych. Wprowadzono zmianę w odnotowywaniu informacji o złożonym przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną wniosku o niepobieranie zaliczki podatku, gdy jej dochody nie przekroczą 30 000 zł. W związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, z których wynika, że pracownik składa kilka wniosków o niepobieranie zaliczki podatku w zależności od ilości osiąganych źródeł przychodów np. jeden dla przychodów ze stosunku pracy i drugi dla umowy zlecenie informację o złożonym przez pracownika wniosku o niepobieranie zaliczki od umów cywilnoprawnych należy odnotowywać na formularzu umowy poprzez zaznaczenie parametru Nie pobierać zaliczki podatku na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł) na zakładce [Ogólne]. Parametr Nie pobierać zaliczki podatku na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł) znajdujący się na formularzu pracownika będzie dotyczył jedynie przychodów ze stosunku pracy. Podczas aktualizacji bazy danych do wersji 2023.2 jeśli pracownik miał zaznaczony parametr Nie pobierać zaliczki podatku na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł) na formularzu pracownika i miał wprowadzone umowy, których data zakończenia przypada w okresie obowiązywania zapisu historycznego pracownika, w którym jest ustawione nie pobieranie podatku zostanie w tych umowach zaznaczony parametr Nie pobierać zaliczki podatku na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł). 4. PPK. Wprowadzono zmiany w naliczaniu składki pracownika. Składka PPK nalicza się od dnia, w którym pracownik został zgłoszony do PPK, czyli jeśli data wypłaty ustawiona na liście płac jest taka sama jak data przystąpienia do PPK, w wypłacie naliczy się składka PPK. 5. Opis analityczny. Wprowadzono automatyczne uaktualnienie kwoty składki wypadkowej w opisie analitycznych wypłaty podczas wykonywania funkcji narzędziowej Korekta składki wypadkowej wykonywanej na otwartej/zamkniętej liście płac. 6. Formularz pracownika:
 • wprowadzono automatyczną aktualizację daty urodzeni po zmianie numeru PESEL pracownika na zakładce [Ogólne].
 • zablokowano możliwość ustawienia wartości 0 w polu Norma dobowa do urlopu dla pełnego wymiaru etatu, na zakładce [Etat].
7. Struktura podległościowa. Na liście pracowników dostępnej z poziomu formularza danych centrum podległościowego, dodano parametr ‘Pokazuj archiwalnych’. Zaznaczenie parametru powoduje wyświetlenie nazwisk byłych pracowników, przeniesionych do tak zwanego „archiwum’’. 8. Deklaracje PIT. W oknie wysyłki deklaracji PIT dodano informację o pracowniku, dla którego jest wysyłana deklaracja. 9. Przenoszenie danych. Podczas importu danych sprawdzana będzie wersja programu, z którego dane zostały wyeksportowane i wersja programu, do którego są importowane. Dane zostaną zaczytane jedyne gdy wersje będą zgodne. 10. Wydruk Skierowania na badania lekarskie. Uaktualniono wydruk ‘Skierowanie na badania lekarskie’. 11. Wydruk Naliczanie podstawy ekwiwalentu. Wprowadzono zmiany w wykazywaniu czasu pracy w miesiącach uwzględnianych w podstawie ekwiwalentu. Czas pracy będzie wykazany w dniach, a nie godzinach jak do tej pory. 12. Wydruk Lista pracowników z kosztami i ulgą (współ.). Wprowadzono zmiany w wykazywaniu informacji o współczynniku ulgi podatkowej pracownika. 13. Wydruki płacowe. Dostosowano wydruki płacowe do zmian podatkowych obowiązujących od 2023 r. poprzez usunięcie informacji o uldze dla pracowników (uldze dla klasy średniej) oraz zaliczce podatku rozliczonej z poprzedniego miesiąca/do rozliczenia w kolejnych miesiącach.

Poprawiono

1. Deklaracje podatkowe:
 • Poprawiono wykazywanie na deklaracji PIT-11(29), kosztów uzyskania dla przychodów ze stosunku pracy w przypadku, gdy pracownik w trakcie roku dokonał zmiany kosztów z podwyższonych na podstawowe, a faktycznie odliczone koszty w wypłatach przekraczały kwotę 3 000 zł.
 • W deklaracji PIT-11 nie była uwzględniona pełna kwota składki zdrowotnej naliczona od przychodów z tytułu umów cywilnoprawnych, w miesiącu przekroczenia limitu zwolnienia. Działanie poprawiono.
 • W deklaracji PIT-11 nie była wykazywana składka zdrowotna od przychodu, który miał ustawioną pozycję na deklaracji: PIT-11. Przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy. Działanie poprawiono.
 • Usunięto komunikat o braku ustawienia informacji o kosztach uzyskania, który pojawiał się po zapisaniu formularza deklaracji PIT.
 • Na deklaracji PIT-11 naliczonej dla pracownika oddelegowanego uprawionego do zwolnienia z PIT z tytułu wychowywania co najmniej 4 dzieci, w polu 114 i 115 była wykazana zawyżona kwota przychodu. Działanie poprawiono.
 • Podczas seryjnego naliczania deklaracji PIT-11 nie przenosiła się podana treść uzasadnienia korekty na formularz deklaracji. Działanie poprawiono.
 • W przypadku gdy na deklaracji PIT-11 nie były wykazane przychody to w załączniku PIT-R nie uzupełniało się imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie. Działanie poprawiono.
 • W przypadku pracy w trybie ‘tylko do odczytu’ nie można było wejść na listę deklaracji pracowników.
 • Nie można było wysłać deklaracji PIT-8C do urzędu, gdy był na niej wykazany zerowy dochód. Działanie poprawiono.
 • Zmieniono kodowanie danych w tabeli cdn.DeklElem.
  2. Wypłaty pracownika:
 • W przypadku ustawienia na formularzu danych kadrowych, podwójnej ulgi podatkowej, w wypłatach naliczonych od stycznia 2023 r. naliczała się ulga w kwocie 300 zł zamiast 600 zł.
 • Poprawiono odliczanie kosztów uzyskania przychodu w seryjnie naliczonej wypłacie, po dacie zwolnienia pracownika. W przypadku, gdy pracownik miał stosowane w okresie zatrudnienia podwyższone koszty uzyskania w wypłacie po zwolnieniu zamiast 250 zł, koszty były odliczone w kwocie 300 zł.
 • W miesiącu, w którym pracownik przekroczył limit zwolnienia z PIT np. dla osób do 26 lat nie były odliczane koszty uzyskania przychodu. Działanie poprawiono.
 • W przypadku gdy zleceniobiorca złożył wniosek o niepobieranie zaliczki do 30 000 zł dochodu, program przy sprawdzaniu przekroczenia limitu dochodu 30000 zł uwzględniał dochód pracownika zwolniony z PIT. Działanie poprawiono.
 • W niektórych przypadkach, gdy pracownik był rozliczany zgodnie z pakietem mobilności i miał naliczone trzy wypłaty w miesiącu deklaracji, to w trzeciej z nich naliczały się ujemne diety i zawyżona podstawa składek ZUS. Działanie poprawiono.
  3. Wypłaty pracowników oddelegowanych:
 • Poprawiono przeliczanie podstawy składek ZUS w wypłatach, w których modyfikowano liczbę dni oddelegowania
 • W sytuacji, gdy pracownik miał odnotowany kraj oddelegowania i wprowadzoną nieobecność, która nie pomniejszała wynagrodzenia zasadniczego i nie była rozliczana w wypłacie, niepoprawnie naliczała się wartość diet. Działanie poprawiono
  4. Naliczanie zajęcia komorniczego:
 • Poprawiono wyliczanie kwoty wolnej od potrąceń, dla wynagrodzeń wypłacanych w 2023 roku.
 • W przypadku gdy wypłata była wypłacone po dacie zwolnienia pracownika i w konfiguracji był zaznaczony parametr o stosowaniu wniosków pracownika jedynie w okresie zatrudnienia przy wyliczeniu kwoty wolnej dla zajęć komorniczych była uwzględniana ulga podatkowa Działanie poprawiono.
  5. Przychód z tytułu PPK. W przypadku gdy w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty, pracownik miał naliczoną pustą wypłatę na innej liście płac (wypłata bez elementów), a następnie dodano dodatek, to nie pojawiał się automatycznie składnik ‘Przychód PPK/E’. Działanie poprawiono. 6. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop:
 • W przypadku gdy w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Średnia do urlopu wypoczynkowego wg daty wypłaty, pracownik otrzymywał wynagrodzenie z przesunięciem i w związku z nieobecnością pracownika w miesiącach przypadających przed zwolnieniem w podstawie ekwiwalentu było uwzględnione wynagrodzenie sprzed nieobecności podstawa była dzielona przez liczbę miesięcy. Działanie poprawiono.
 • Gdy pracownik przekroczył limit urlopu wypoczynkowego, w jego ostatniej wypłacie naliczał się automatycznie ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Działanie poprawiono.
  7. Opis analityczny. Poprawiono działanie funkcji Przypisz aktualny wydział do wszystkich pozycji z opisu. 8. Limit urlopu wypoczynkowego:
 • Jeżeli pracownik miał odnotowany urlop wypoczynkowy na żądanie, a następnie była wykonana aktualizacja zapisu wprowadzająca zmianę wymiaru etatu oraz zmianę daty zwolnienia, to na formularzu limitu nieobecności nadmiarowo wykazywał się urlop na żądanie, w polu W tym poza firmą. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono przeliczanie limitu urlopu wypoczynkowego, gdy urlop był wprowadzany na kolejny rok z zakładki Nieobecności.
  9. Kalendarz Nie(obecności).
 • Po zaimportowaniu za pomocą aplikacji Comarch Migrator nieobecności, w której podano niepoprawną przyczynę, przy próbie wejścia w zakładkę [Nieobecności], na kalendarzu pojawiał się komunikat: Error occurs. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono przeliczanie dni pracy/kalendarzowych wyświetlanych podczas wprowadzania nieobecności, z poziomu zakładki [Nieobecności].
 • Wprowadzono zmiany w sprawdzanie poprawności wprowadzonych dat nieobecności.
  10. Kalkulator wynagrodzeń. Jeśli na oknie kalkulatora wynagrodzeń ustawiono zerową ulgę podatkową przy wyliczeniu wynagrodzenia etatowego dla niektórych kwot program niepoprawnie ograniczał składkę zdrowotną, gdy ustawiono datę wypłaty 01.01.2023 r. lub późniejszą. Działanie poprawiono. 11. Przenoszenie danych – import. Poprawiono import składnika wypłaty ‘Dopłata do nadgodzin średniotygodniowych’. 12. Typy wypłat. Poprawiono działanie filtra w kolumnie Rodzaj na liście typów wypłat w konfiguracji firmy. 13. Wydruk Oświadczenie o przychodach emeryta/rencisty. Poprawiono wykazywanie kwoty przychodu dla osób objętych pakietem mobilności. Jako przychód będzie uwzględniana podstawa składek ZUS. 14. Wydruk Karta Przychodów. Jeśli pracownik w danym miesiącu miał bardzo niski dochód, poniżej 0,50 zł, to w momencie generowania wydruku karty przychodów pojawiał się komunikat: Błąd dzielenia przez zero. Działanie poprawiono. 15. Wydruk deklaracji PIT-4R(12). Poprawiono opis w sekcji Objaśnienia.

Księgowość

Nowości

1. Deklaracja CIT-8(32). Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(32) wraz z załącznikami: CIT‑8/O(18), CIT-D(7), CIT-BR(9), CIT/IP(4), CIT/PM(1), CIT/MIT(3), CIT/WZ(3), CIT/8S(5), CIT/KW(3) na formularzu obowiązującym za rok 2022 wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Po wyborze na liście Księgowość/ CIT/ Zaliczki na CIT-8 opcji Deklaracje roczne/ Deklaracja CIT-8 wersja 32 pojawia się okno z możliwością wskazania okresu obrachunkowego dla którego ma zostać wyliczona deklaracja. W polu dotyczącym celu złożenia formularza zaznaczana jest domyślnie opcja Złożenie zeznania, z możliwością zmiany na Korekta informacji. Jeżeli wybrany zostanie okres obrachunkowy rozpoczynający się przed 1 stycznia 2022 r. to pojawi się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz deklaracji obowiązuje za okres od 01.01.2022. Po naciśnięciu przycisku , zarówno dla deklaracji pierwotnej, jak i korekty, pojawia się komunikat: Czy chcesz naliczyć korektę na podatek dochodowy? Zaakceptowanie komunikatu powoduje wyświetlenie formularza ulgi za złe długi wraz z dokumentami zakwalifikowanymi do korekty w danym roku. Załącznik CIT/WZ(3) nie podlega edycji z poziomu formularza deklaracji CIT-8(32), w związku z tym przed wyliczeniem deklaracji CIT-8(32) należy dokonać ewentualnych zmian w oknie Ulga na złe długi w podatku dochodowym. Wybór w oknie komunikatu opcji Nie powoduje wyliczenie deklaracji CIT-8(32) bez ulgi za złe długi. Podczas edycji deklaracji CIT-8(32) lub po dodaniu korekty deklaracji CIT-8(32) istnieje możliwość dokonania zmian w korekcie na podatek dochodowy pod warunkiem zaakceptowania zmian na formularzu deklaracji CIT-8(32). W takim przypadku należy zaakceptować komunikat: Dane deklaracji zostały zmienione. Czy chcesz zaktualizować deklarację? oraz nacisnąć przycisk Zapisz dostępny na formularzu deklaracji CIT-8(32). Na formularz ulgi na złe długi dodanej do deklaracji CIT-8(32) przeniesiono przycisk   Usunięte z korekty, dostępny dotychczas w pasku menu. Po jego naciśnięciu użytkownik ma możliwość przywrócenia dokumentów usuniętych z formularza ulgi na złe długi po zaznaczeniu odpowiednich dokumentów i naciśnięciu przycisku . Następnie należy ponownie przeliczyć listę dokumentów do ulgi na złe długi. W momencie dodawania/ edycji deklaracji CIT-8 w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, na liście deklaracji CIT-8 w programie Comarch ERP Optima pojawia się okno z informacją: Dodawanie deklaracji CIT-8/ Trwa edycja deklaracji CIT-8. Za chwilę otworzy się przygotowana deklaracja. Nie zamykaj tego okna przed zapisaniem deklaracji. Okna nie należy zamykać w programie Comarch ERP Optima przed zapisaniem deklaracji, ponieważ zamknięcie okna spowoduje, że deklaracja CIT-8(32) nie zostanie zapisana (w przypadku jej dodawania) lub zmiany wprowadzone na formularzu deklaracji CIT-8(32) nie zostaną zapisane (w przypadku jej modyfikacji). Formularz deklaracji CIT-8(32) otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Możliwość dodania załączników do deklaracji CIT-8(32) (za wyjątkiem załącznika CIT/WZ(3), który może zostać naliczony podczas dodawania deklaracji) jest dostępna pod przyciskiem Dodaj nowy załącznik, znajdującym się w prawym górnym rogu formularza deklaracji, po rozwinięciu sekcji Załączniki oraz w dolnej części formularza deklaracji.

Dodanie nowego załącznika do deklaracji CIT-8(32)

Jeżeli na zaliczkach na CIT-8 dodano załącznik CIT-8/O to dane z tego załącznika również zostaną przeniesione na deklaracje CIT-8(32) i załącznik CIT-8/O doda się automatycznie do deklaracji. Jeżeli na deklaracji CIT-8(32) nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu. Z poziomu otwartego formularza deklaracji CIT-8(32) pod przyciskiem  jest dostępny jej wydruk wraz z załącznikami. Podgląd wydruku deklaracji CIT-8 jest dostępny pod przyciskiem . Przycisk  Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje oraz przycisk  Odbierz UPO przeniesiono na listę deklaracji CIT-8. Istnieje możliwość wysyłki deklaracji zarówno o statusie obliczona, jak i zatwierdzona. Podczas wysyłki deklaracji o statusie obliczona jest ona automatycznie zatwierdzana. Istnieje również możliwość wysyłki z listy starszych wersji formularzy deklaracji CIT-8. Na liście zaliczek na CIT-8 w pasku menu dodano możliwość wydruku formularza podświetlonej/ zaznaczonych zaliczek/ deklaracji CIT-8. Na liście zaliczek na CIT-8 w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję Zablokuj deklarację, która jest aktywna dla zaliczki/ deklaracji o statusie obliczona i umożliwia zmianę statusu podświetlonej zaliczki/ deklaracji na zatwierdzona. Dodano możliwość utworzenia korekty do zaliczki/ deklaracji CIT-8 o statusie obliczona (za wyjątkiem zaliczki uproszczonej). Jeżeli poprzednia zaliczka/ deklaracja CIT-8 za ten okres nie została zatwierdzona to podczas dodawania korekty, pierwotna zaliczka/ deklaracja CIT-8 jest automatycznie zatwierdzana. Z listy deklaracji CIT-8 dostępny jest wydruk formularza zaliczki/ deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami. Załącznik CIT/KW(3) Z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8(32) wprowadzono możliwość dodania załącznika CIT/KW(3) Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Użytkownik ma możliwość dodania jednego załącznika CIT/KW do deklaracji CIT-8. Kwoty na załączniku należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie.
Uwaga
Wysyłka deklaracji CIT-8(32) do systemu e-Deklaracje zostanie udostępniona do końca lutego 2023 r.
2. Księgowość. Deklaracje. Dodano możliwość naliczenia i wysyłki deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PIT-36L(19) wraz z załącznikami na formularzach obowiązujących za rok 2022. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj. Podczas wysyłki załącznika PIT/O(27) dodanego do deklaracji PIT-28(25) lub PIT-36L(19) nie następuje weryfikacja, czy uzupełniono liczbę dzieci. 3. Księgowość. Najem prywatny. Dostosowano program do zmian w najmie prywatnym, który od 1 stycznia 2023 r. opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W związku ze zmianami dodano nowy wzór zaliczki na PIT‑28(17) oraz zaliczki na PIT-36(22) wraz z ich wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych od stycznia 2023 r. dotychczasowe pole Straty z lat ubiegłych z najmu zastąpiono polem Straty z lat ubiegłych z najmu prywatnego (do odliczenia na PIT-28). Dotychczasową zakładkę [Najem] zastąpiono zakładką [Najem prywatny]. Na zakładce użytkownik ma możliwość określenia udziału oraz uzupełnienia przychodów z najmu prywatnego w stawce 8,5% oraz 12,5%.

Udział w najmie prywatnym

Na zakładce [Najem prywatny] nie ma możliwości pobierania danych z innej bazy danych. Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe od stycznia 2023 r. dodano parametr Rozliczanie ryczałtu w okresach kwartalnych. Po jego zaznaczeniu najem prywatny rozliczany będzie w okresach kwartalnych. Zaliczka na PIT-28(17) Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa w menu Księgowość/ PIT dodano opcję Zaliczki na PIT-28. Jest ona widoczna jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje w sekcji Podatnik składa deklaracje/odprowadza zaliczki z tytułu zaznaczono nowy parametr PIT-28. Parametr jest domyślnie zaznaczony zarówno w nowych bazach, jak i w bazach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu. Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa w menu Księgowość/ PIT/ Zaliczki na PIT-28 użytkownik ma możliwość dodania zaliczki na PIT-28 w wersji 17. Formularz służy do rozliczenia za okres od stycznia 2023 r. Po wskazaniu okresu wcześniejszego pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie zaliczki na PIT-28(17).

Zaliczka na PIT-28 dla rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa

Do sekcji Przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, lub inne przenoszone są kwoty uzupełnione na formularzu kwot indywidualnych właściciela, na zakładce [Najem prywatny]. Użytkownik ma możliwość ich edycji w kolumnie Podatnik w m-c. Do poz. Straty z lat ubiegłych z najmu prywatnego przenoszona jest kwota uzupełniona na formularzu kwot indywidualnych właściciela w polu Straty z lat ubiegłych z najmu prywatnego (do odliczenia na PIT-28), do wysokości poz. Ogółem przychody dla podatnika. Pole to podlega edycji przez użytkownika do wysokości kwoty Ogółem przychody dla podatnika. Kwota w poz. Kwota zapłacona do US podlega edycji przez użytkownika. Na tę kwotę tworzona jest płatność do Urzędu Skarbowego w Preliminarzu płatności. Pozostałe pozycje na zaliczce na PIT-28(17) są zablokowane dla rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa. Po wyliczeniu zaliczki na PIT-28(17) dla rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa, w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-28 dla parametru Typ zaznaczana jest opcja Najem, dzierżawa, bez możliwości modyfikacji tego ustawienia. Jeżeli użytkownik zmieni później rodzaj księgowości na Ewidencję ryczałtową to w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej powinien samodzielnie dokonać zmiany typu działalności w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-28. Zaliczka na PIT-36(22) Formularz zaliczki na PIT-36 w wersji 22 służy do rozliczenia za okres od stycznia 2023 r. Po wskazaniu okresu wcześniejszego pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie zaliczki na PIT-36(22). Z formularza zaliczki na PIT-36(22) usunięto w sekcji D Ustalenie dochodu/straty pozycje związane z najmem oraz usunięto zakładkę [Najem]. 4. Biuro Rachunkowe. Deklaracja roczna CIT-8. Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej CIT-8(32) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2022, wraz z możliwością podglądu w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, zatwierdzania, wydruku, oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera. W przypadku konieczności dodania załącznika CIT/WZ(3) do deklaracji CIT-8(32) deklarację należy przeliczyć z poziomu programu Comarch ERP Optima. 5. Biuro Rachunkowe. Zaliczki na PIT-28(17)/PIT-36(22). W związku ze zmianami w najmie prywatnym, który od 1 stycznia 2023 r. opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe wprowadzono możliwość przeliczania zaliczek na PIT-28(17) oraz PIT-36(22) na nowych formularzach obowiązujących od 01.01.2023 wraz z możliwością wydruku oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. 6. Biuro Rachunkowe. Informacja dla Klientów. W związku ze zmianami w najmie prywatnym dla firm, które maja wybrany rodzaj księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe wprowadzono możliwość dodania zaliczki na PIT-28 w wersji 17. Informacja o wysokości podatku wynikającego z przeliczanych w tych bazach zaliczkach na PIT-28 jest uwzględniana w przypadku generowania plików z informacją o podatkach/ZUS dla Klientów lub w przypadku wysyłki wiadomości do Klientów z informacją o podatkach/ZUS.

Zmiany

1. Deklaracja JPK_V7. Licząc JPK_V7 za styczeń lub pierwszy kwartał 2023 r. udostępniono z poziomu wydruków nową gałąź Obliczenie korekty VAT dla zakupów 2022, a w niej Wydruk za rok 2022. Z wydruku mogą skorzystać firmy nie rozliczające VAT prewspółczynnikiem. 2. Księgowość. Stare wzory deklaracji. Przywrócono możliwość naliczenia starych wersji formularzy deklaracji PIT-28(20 i 21), PIT-36(25 i 26), PIT-36L(14 i 15), CIT-8(25 i 26) wraz z ich wydrukami oraz wysyłką do systemu e-Deklaracje. 3. Księgowość. Stałe podatkowe. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stałe podatkowe dodano sekcję Składka zdrowotna – limit odliczenia zawierającą pole Składka zdrowotna z wprowadzoną kwotą limitu obowiązującego w 2023 r.: 10 200 zł. Kwota limitu uwzględniana jest na zaliczkach na PIT-36L(10) oraz uproszczonych zaliczkach na PIT-36L(3) liczonych od stycznia 2023 r. 4. Księgowość. Ewidencja samochodowa. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Ewidencja samochodowa wprowadzono stawki przebiegu za km obowiązujące od 17 stycznia 2023 r.:
 • Powyżej 900 ccm: 1,1500,
 • Do 900 ccm: 0,8900,
 • Motocykle: 0,6900,
 • Motorowery: 0,4200.
  5. Księgowość. Odwołanie do formularza właściciela. Z poziomu otwartego formularza zaliczki na PIT-28(17), PIT-36(22) oraz PIT-36L(10) w pasku menu dodano możliwość poglądu listy kwot indywidualnych właściciela za cały rok. Po naciśnięciu rozwinięcia widocznego pod przyciskiem Udziały i kwoty deklaracji użytkownik ma możliwość wyboru opcji:
 • Pokaż miesiąc – funkcja dostępna dotychczas pod przyciskiem Udziały i kwoty deklaracji, powoduje otwarcie okna Kwot indywidualnych za miesiąc wybrany na zaliczce lub w przypadku zaliczek składanych kwartalnie – ostatni miesiąc danego kwartału. Jeżeli nie dodano kwoty za dany miesiąc/ kwartał, otwierana jest lista Kwot indywidualnych za cały rok.
 • Pokaż rok – powoduje otwarcie listy Kwot indywidualnych za cały rok.
  6. Księgowość. Zaliczka na PIT-36(22). Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wskazano Księga podatkowa lub Księgowość kontowa, w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność wybrano Najem, Dzierżawa oraz właściciel nie ma udziałów w dodatkowej działalności gospodarczej to podczas próby przeliczenia zaliczki na PIT-36(22) pojawia się komunikat uniemożliwiający jej wyliczenie: W Konfiguracji Firmy -> Księgowość -> Działalność typ działalności ustawiony jest jako najem, natomiast rodzaj księgowości w Konfiguracji Firmy -> Księgowość -> Parametry jako księgowość podatkowa/ księgowość kontowa. Od 01.01.2023 najem prywatny powinien być rozliczany na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli jest to najem prywatny proszę zmienić rodzaj księgowości na ewidencję ryczałtową. Jeżeli jest to najem w ramach działalności gospodarczej proszę zmienić w konfiguracji typ działalności na 'działalność gospodarcza’. 7. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8E. Dodano możliwość utworzenia korekty do deklaracji CIT-8E o statusie obliczona w sytuacji, gdy korekta dodawana jest za pomocą przycisku plusa. Podczas dodawania korekty, pierwotna deklaracja CIT-8E jest automatycznie zatwierdzana. 8. Deklaracja PIT-28(25) oraz PIT-36L(19). Załącznik PIT/O(27). Jeżeli na formularzu załącznika PIT/O(27) uzupełniono dane dzieci, a nie zaznaczono poz. 9 Ulga dla rodzin 4+ to podczas próby zapisania załącznika PIT/O(27) pojawia się komunikat: Jeśli korzystasz z ulgi z tytułu 4+ to po wpisaniu danych dziecka należy zaznaczyć pole 9.

Poprawiono

1. Księgowość kontowa. W szczególnych przypadkach podczas równoczesnego księgowania na kilku stanowiskach mogły powstać duplikaty zapisów księgowych. Nowe duplikaty już nie będą tworzone. Aby sprawdzić, czy takie duplikaty nie powstały wcześniej, należy na liście Księgowość/ Dzienniki uruchomić Konstruktor filtra i na zakładce [Zaawansowane] wprowadzić wyrażenie: exists (select * from cdn.DekretyNag dekrety2 where dekrety2.DeN_Dokument=A.DeN_Dokument and dekrety2.DeN_TS_Zal=A.DeN_TS_Zal and dekrety2.DeN_KwotaWn=A.DeN_KwotaWn and dekrety2.DeN_KwotaMa=A.DeN_KwotaMa and dekrety2.DeN_DeNId<>A.DeN_DeNId and dekrety2.DeN_Typ=2) Wyfiltrowane zapisy należy usunąć i ponownie zaksięgować dokumenty, dla których powstały duplikaty, lub usunąć tylko te zapisy, które nie mają powiązania do dokumentu źródłowego. 2. Zaliczka na PIT-36. Poprawiono wyliczenie podatku na zaliczce na PIT-36 w przypadku skorzystania przez podatnika z zerowej ulgi podatkowej. 3. Deklaracja PIT-28(25). Jeżeli na formularzu kwot indywidualnych właściciela w dowolnym roku wskazano nieprawidłowy udział np. 0/0 to podczas próby przeliczenia deklaracji PIT-28(25) pojawiał się komunikat: Wystąpił błąd dzielenia przez zero. Działanie poprawiono. 4. Deklaracja PIT-28(25). Poprawiono wykazywanie wartości w poz. 235 Wpłacony ryczałt w poszczególnych miesiącach / kwartałach roku podatkowego za miesiące styczeń – grudzień 2022 r. Jeśli deklaracja PIT-28(25) została już naliczona, należy ją przeliczyć ponownie, a w przypadku gdy została zatwierdzona i wysłana do systemu e-Deklaracji sporządzić jej korektę. 5. Deklaracja PIT-28(25). Załącznik PIT/O(27). Na formularzu załącznika PIT/O(27) zablokowano poz. 41 Wydatki poniesione na nabycie lub objęcie udziałów (akcji). Jeżeli załącznik został dodany wcześniej wraz z uzupełnioną poz. 41 to należy go usunąć i dodać ponownie. 6. Księgowość. Przycisk PIT. Pomimo odznaczenia w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje parametru PIT‑36, po naciśnięciu przycisku pojawiała się lista zaliczek na PIT-36. Działanie poprawiono i obecnie pojawia się pierwsza lista z menu kontekstowego. 7. Praca rozproszona. Przy aktualizacji kontrahentów, mogli duplikować się przedstawiciele. Działanie poprawiono. 8. Biuro Rachunkowe. Raport Limit-ryczałt. Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe generując raport Limit-ryczałt przy wyliczaniu obrotów nie były brane pod uwagę wartości według stawek ryczałtu 15%, 14%,12,5% oraz 12%. Dzianie poprawiono. 9. Biuro Rachunkowe. Informacja dla Klientów. W przypadku, gdy w firmie nie była składana deklaracja PPK, generując z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe informację dla Klientów o podatkach/składkach ZUS pojawiała się informacja o deklaracji PPK. Działanie poprawiono.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2023.2.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 24.10.2022. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
  W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2023.2.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2023.2.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2023.2.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2023.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2014. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2012, 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2023.2.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2023.2.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2012, 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2023.2.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2023 lub wyższy
Comarch e-Sale2023 lub wyższy
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2023.1 lub wyższy
Comarch Mobile Zarządzanie2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2022.1 MSSQL lub wyższa
2022.1 PostgreSQL lub wyższa
Comarch ERP Altum2023.0
Comarch IBARDNajnowsza
Comarch e-Sprawozdania2023.0
Comarch DMS2022.0, 2021.1 lub 2021.0
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Zmiany

1. Odblokuj JPK_V7. Na liście plików JPK_V7 zmieniono nazwę funkcji Odblokuj część deklaracyjną na Odblokuj JPK_V7. Obecnie funkcja umożliwia również odblokowanie pliku zawierającego wyłącznie część ewidencyjną. Taki plik musi mieć status Wysłano/Odebrano UPO lub Błąd przetwarzania. 2. Kody JPK_V7. Zaktualizowano opisy kodów JPK_V7: GTU_08, RO oraz WEW, dostosowując je do zmienionych przepisów. 3. JPK_KR – dowód wewnętrzny. Jeśli na zaksięgowanym z poziomu rejestru VAT dokumencie wybrany jest kod WEW, wówczas do pliku JPK_KR jako Rodzaj dokumentu przenoszony jest opis Dowód wewnętrzny sprzedaży / Dowód wewnętrzny zakupu. 4. Lista certyfikatów. Wprowadzone zostało nowe okno wyboru certyfikatów, które zastąpiło standardowe okno systemu Windows. Na oknie dostępne są kolumny Wystawiony dla, Wystawiony przez, Data wygaśnięcia oraz Przyjazna nazwa. Na dole okna dostępne są przyciski:
 • Pokaż – po jego kliknięciu pojawiają się szczegóły podświetlonego certyfikatu,
 • Zmień przyjazną nazwę – po kliknięciu można zmienić nazwę wyświetlaną w kolumnie Przyjazna nazwa,
 • Wskaż – kliknięcie powoduje wybór podświetlonego certyfikatu.
  Nowe okno dostępne jest m.in. w konfiguracji konta e-mail oraz na formularzu banku. W następnych wersjach programu nowe okno będzie pojawiało się w kolejnych miejscach w których wskazywany jest certyfikat, np. podczas wysyłania deklaracji. 5. Moduł dostępowy. Zmieniona została nazwa modułów Kasa/Bank oraz Kasa/Bank Plus. Obecne nazwy brzmią odpowiednio Moduł dostępowy (Kasa/Bank) oraz Moduł dostępowy (Kasa/Bank Plus). Nowe nazwy modułów widoczne są m.in. na oknie logowania do programu oraz na karcie operatora. Zmiana nazw nie wpływa na działanie programu, a jedynie podkreśla fakt, że te moduły są wymagane podczas pracy w programie na większości innych modułów. 6. Zapisywanie informacji o działaniach w programie. W Konfiguracji Stanowiska/ Użytkowe/ Parametry wprowadzono możliwość zmiany ilości danych zapisywanych do logów programu Comarch ERP Optima. Dla znajdującego się tutaj parametru możliwe są 3 ustawienia do wyboru:
 • Tylko ostrzeżenia i błędy,
 • Ostrzeżenia, błędy i podstawowe informacje o działaniach Operatora (ustawienie domyślne),
 • Pełne dane diagnostyczne.
  Ustawienia dotyczą standardowych logów programu, komunikacji z serwerami pocztowymi oraz zapisywania logów z wykonywania wydruków w aplikacjach Comarch ERP Optima, Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe oraz Comarch Migrator. Ustawienia nie dotyczą działania Serwisu Operacji Automatycznych. 7. Comarch sPrint. Silnik wydruków Comarch sPrint jest standardowo instalowany razem z programem Comarch ERP Optima. Dostępne w programie standardowe wydruki będą sukcesywnie przenoszone do nowego silnika wydruków. W bieżącej wersji wydruki w formacie sPrint udostępnione zostały dla dokumentów:
 • Faktur sprzedaży oraz korekt,
 • Paragonów oraz korekt,
 • WZ oraz korekt,
 • Rezerwacji Odbiorcy.
  8. Panel analiz. Jeżeli do programu zalogowano się pobierając moduł Analizy bez zaznaczonej opcji Pełne menu dla modułu Analizy, wówczas po uruchomieniu Panelu Analiz w menu Ogólne dostępne są wyłącznie analizy dotyczące pozostałych modułów, które były wybrane podczas logowania. 9. Logowanie do programu. Dla operatora będącego Administratorem moduły do wyboru są dostępne przed wskazaniem firmy. 10. Dodawanie nowego klucza. Na oknie dodawania nowego klucza uniemożliwiono wprowadzanie w polach Identyfikator Klienta Comarch, Numer PIN oraz Numer klucza innych znaków niż liczbowe. Dodatkowo wprowadzono weryfikację czy któreś z tych pól nie jest puste (w takim przypadku program nie pozwala na zapisanie zmian i dodanie klucza z niewłaściwymi danymi). 11. Zlecenia/Urządzenia. Na wstążce programu z poziomu listy kontrahentów oraz formularza kontrahenta została dodana pozycja Zlecenia / Urządzenia. Pozycja jest dostępna w przypadku pobrania modułu Serwis. Kliknięcie na opcję Zlecenia powoduje wyświetlenie listy zleceń serwisowych dla podświetlonego na liście kontrahenta / kontrahenta, którego formularz otworzono. Po kliknięciu na opcję Urządzenia otwierane jest okno Lista urządzeń z wybranym kontrahentem, który był podświetlony na liście / którego formularz został otwarty. 12. Automat synchronizacji. Lista firm dostępna podczas dodawania nowego zadania automatu synchronizacji wyświetlana jest w kolejności alfabetycznej. 13. Prawo do odblokowania wysłanej e-Deklaracji. Dla nowo dodawanych operatorów parametr Prawo do odblok. wysłanej e-Deklaracji domyślnie nie jest zaznaczony. 14. SQL Server 2012. Microsoft SQL Server 2012 nie jest już wspierany przez Comarch ERP Optima. Oznacza to, że program nie jest już testowany na tej wersji silnika baz danych i nie jest gwarantowane jego poprawne działanie. Zalecana jest aktualizacja używanego silnika baz danych do nowszej wersji. 15. SQL Server 2022. Program Comarch ERP Optima współpracuje z silnikiem baz danych Microsoft SQL Server 2022.

Poprawiono

1. JPK_V7 – zapis korekcyjny. Jeżeli zapis korekcyjny wygenerowany w rejestrze VAT z zawiadomienia VAT-ZD został zmodyfikowany poprzez skopiowanie pozycji dokumentu i modyfikację kwot, wówczas taki zapis w pliku JPK_V7 był wykazany w podwójnej kwocie. Działanie poprawiono. 2. JPK_V7 – odblokowanie pliku. Po odblokowaniu pliku JPK_V7 za miesiąc grudzień, płatność do deklaracji w preliminarzu, która była wysłana do banku, zmienia stan na Bufor. 3. Okno logowania – zmiana firmy. Na oknie logowania po zmianie firmy aktualizowana jest lista modułów, które operator ma dostępne dla danej firmy. 4. Hasło operatora. Zablokowano możliwość wykonania konwersji domyślnej firmy bez wpisania poprawnego hasła Operatora. 5. Nazwa pliku kopii bezpieczeństwa. W przypadku wykonywania kopii bezpieczeństwa na zdalnym serwerze SQL przywrócono podpowiadanie domyślnej nazwy pliku kopii baz danych. 6. Konwersja bazy konfiguracyjnej. Podczas konwersji bazy konfiguracyjnej mógł pojawiać się komunikat: The current transaction cannot be commiteed and cannot support operations that write to the log file. Roll back the transaction. Działanie poprawiono.

Kasa/Bank

Zmiany

1. Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek od zaległości w transakcjach handlowych. Od 01.01.2023 roku odsetki wynoszą 16.75%. 2. Układ sekcji Filtr. Na liście: Dokumenty rozliczone, Dokumenty nierozliczone, Kompensaty poprawiono układ sekcji Filtr.

Poprawiono

1. Santander WebService. W niektórych przypadkach przy imporcie przelewów nazwa podmiotu pojawiała się w polu z numerem rachunku bankowego. Działanie poprawiono. 2. BNP Paribas WebService. Nie działał eksport przelewów walutowych dla kontrahentów, których nazwa przekraczała 66 znaków.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

1. Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych. Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych umożliwiliśmy wyliczenie oraz wysyłkę deklaracji akcyzowej od wyrobów węglowych według nowego wzoru (AKC-WW/ AKC-WWn) obowiązującego od 01.01.2023 r. Formularz  deklaracji AKC-WW/ AKC-WWn i korekta deklaracji Nowy formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych jest dostępny na liście deklaracji AKC-WW/ AKC-WWn: po naciśnięciu ikony Dodaj lub w opcjach menu rozwijalnego znajdującego się obok tej ikony. Na formularzu deklaracji, na zakładce [1 Dane ogólne A] dodano nowe pola z możliwością wyboru, w zależności od typu deklaracji:
 • AKC-WW – opcja dla Rodzaju transakcji: krajowy, podatnikiem jest nabywca.
 • AKC-WWn – opcja dla Rodzaju transakcji: wewnątrzunijny, wewnątrzunijny trójstronny, wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca, procedura OSS.
 
Uwaga
Po przeliczeniu deklaracji i zapisaniu jej do bufora, blokowana jest możliwość zmiany typu deklaracji (AKC-WW/ AKCW-WWn).
Lista deklaracji AKC-WW/ AKC-WWn Na liście deklaracji znajduje się kolumna Rodzaj deklaracji, przyjmuje ona wartości:
 • AKC-WWn – dla deklaracji związanej z nabyciem wewnątrzwspólnotowym
 • AKC-WW – dla pozostałych typów deklaracji.
  Wydruki dla deklaracji AKC-WW/AKC-WWn Utworzono nowy wzór wydruku Deklaracja AKC-WW/AKC-WWn (1) odpowiedni dla wybranego rodzaju deklaracji AKC-WW/ AKC-WWn, a także wydruk Zestawienie dokumentów z naliczoną akcyzą. 2. Świadectwo jakości paliw stałych Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. wprowadzono nowy wzór wydruku świadectwa jakości paliw stałych. W programie Comarch ERP Optima zmiany z tym związane dotyczą:
 • pozycji cennika,
 • pozycji dokumentu,
 • oraz samego wydruku świadectwa jakości paliw stałych.
  Pozycja cennika Na karcie towaru, na zakładce [Dodatkowe/Akcyza] zostało dodane pole Zawartość siarki całkowitej (%). Dla tego pola Użytkownik może określić Wartość wskazaną przez przedsiębiorcę oraz Minimalną/ Maksymalną wartość dopuszczalną. Pozycja dokumentu Na pozycji dokumentu, na zakładce [Akcyza] zostało dodane pole Zawartość siarki całkowitej (%). Dla tego pola Użytkownik może określić Wartość wskazaną przez przedsiębiorcę. Natomiast wartości dla Minimalnej/ Maksymalnej wartości dopuszczalnej są przenoszone na pozycję dokumentu bezpośrednio z karty towaru, z zakładki [Dodatkowe/Akcyza]. Jeśli wartości dotyczące siarki całkowitej zostaną zmienione na pozycji dokumentu i będą różne od wartości uzupełnionych na karcie towarowej, to w momencie zatwierdzania na stałe dokumentu przychodowego pojawi się informacja o możliwości aktualizacji tych danych na karcie cennikowej. Wybór opcji Tak spowoduje ich aktualizację Z poziomu pozycji dokumentu, na liście Ostatnich dostaw węgla dodano również kolumnę informującą o całkowitej zawartości siarki. Wzór wydruku świadectwa jakości paliw stałych Wartości uzupełnione na pozycji dokumentu dla pola Zawartość siarki całkowitej (%) są następnie przenoszone w odpowiednie pola, na wydruk świadectwa jakości paliw stałych. 3. Usługa Comarch OCR dla Przyjęć Zewnętrznych. Umożliwiliśmy odczytywanie skanów i zdjęć dokumentów magazynowych na liście Przyjęć Zewnętrznych przy pomocy usługi OCR. Funkcjonalność została szczegółowo opisana w artykule Usługa OCR w Comarch ERP Optima. 4. Integracja z Comarch Apfino. Umożliwiono założenie konta i podpisanie umowy o windykację bezpośrednio z programu Comarch ERP Optima. Przy próbie przekazania Faktury do windykacji (tj. po kliknięciu w opcję Odzyskaj pieniądze na liście Faktur lub wybraniu opcji Windykacja – odzyskaj pieniądze w menu głównym lub kontekstowym) mogą pojawić się następujące okna:
 • jeśli w Comarch ERP Optima nie został jeszcze wprowadzony klucz wymiany (co może oznaczać, że Użytkownik nie ma jeszcze konta na platformie Comarch Apfino):
Jeżeli Użytkownik posiada konto na platformie Comarch Apfino, należy kliknąć opcję przejdź do konfiguracji – pojawi się okno umożliwiające wpisanie klucza wymiany.
 • Jeżeli Użytkownik nie posiada konta na platformie Comarch Apfino i chciałby je teraz założyć, to uzupełnia kolejno informacje w poniższym oknie, zaznacza wymagane zgody i wybiera przycisk Dalej.
 • Pojawi się okno, na którym można zweryfikować wprowadzone dane, zmienić lub dodać numer telefonu i zaznaczyć wymagane zgody. Następnie Użytkownik wybiera przycisk Dalej.
Na kolejnym oknie wymagane będzie wpisanie kodu weryfikacyjnego, który Użytkownik otrzyma na adres mailowy podany na początku uzupełniania formularza. Po uzupełnieniu kodu weryfikacyjnego należy kliknąć przycisk Zatwierdź. Jeżeli proces przebiegnie prawidłowo, pojawi się okno: Użytkownik otrzyma wówczas wiadomość mailową na adres e-mail podany w pierwszym kroku procesu rejestracji. Po naciśnięciu linku aktywacyjnego zawartego w mailu, będzie możliwość nadania hasła do konta firmowego oraz korzystania z innych usług dostępnych na platformie Comarch Apfino.
 • jeżeli Użytkownik posiada konto w Comarch Apfino, klucz wymiany został wprowadzony prawidłowo oraz została podpisana umowa o windykację, to przy kolejnej próbie przekazania Faktury do windykacji automatycznie pojawi się okno:
Po naciśnięciu przycisku Przekaż sprawę dokument zostanie przekazany do windykacji, a dalsze informacje o statusie sprawy można znaleźć po zalogowaniu na platformie Comarch Apfino. 5. sPrint. Dodano wydruki w formacie sPrint dla dokumentów:
 • Faktur Sprzedaży oraz korekt,
 • Paragonów oraz korekt,
 • Wydań Zewnętrznych i korekt,
 • Rezerwacji Odbiorcy,
 • a także wydruki z kodami JPK_V7 dla: Faktur Sprzedaży, Faktur Zaliczkowych oraz korekt do tych dokumentów.
 

Zmiany

1. Dokumenty wewnętrzne. W związku z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów, zmieniono nazewnictwo Dokumentów wewnętrznych sprzedaży i zakupu na Dowód wewnętrzny sprzedaży oraz Dowód wewnętrzny zakupu. 2. Przekazywanie Faktur do Comarch Apfino. Podczas przekazywania Faktur do finansowania, przykazywany jest również prefiks przed numerem NIP kontrahenta. 3. Przekazywanie Faktur do Comarch Apfino. W przypadku finansowania we współpracy z Faktorią Sp. z o.o. umożliwiono przekazywanie Faktur wystawionych na kontrahentów zagranicznych. 4. Blokady dostępu. Uporządkowano procedury dotyczące blokad dostępu dla Operatora w zakresie integracji z Comarch Apfino.

Poprawiono

1. Limit płatności gotówkowych. Kontrola limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami została przywrócona do kwoty 15 tys. zł. 2. KSeF. Poprawiono generowanie tokena do wymiany danych z Krajowym Systemem eFaktur. 3. Link do płatności online. Poprawiono generowanie linka do płatności online w sytuacji, kiedy na formularzu Faktury z odznaczonymi parametrami Bufor oraz WZ wybierana jest opcja przekazywania do Comarch Apfino. 4. Seryjne usuwanie pozycji cennika. Podczas seryjnego usuwania pozycji cennika, pozycje powiązane z dokumentami są pomijane, a pozostałe pozycje usuwane. 5. Dodawanie pozycji na dokument. Poprawiono funkcję dodawania pozycji na dokument poprzez opcję podniesienie formularza – szybka obsługa, w przypadku wpisania niepoprawnego kodu towaru. 6. Podgląd załączników pozycji cennika. Na formularzu pozycji dokumentu poprawiono podgląd załączników dodanych do pozycji cennikowych. 7. Wydajność. Poprawiono wydajność działania modułu Handel. 8. Integracja z Comarch Apfino. Poprawiono uruchamianie Serwisu Operacji Automatycznych i wykonywania zadań dotyczących integracji z Comarch Apfino w specyficznych przypadkach. 9. Wydruki.
 • Poprawiono wykonywanie wydruków: Spisu z natury oraz Listy zasobów bez grupowania znajdujących się na liście zasobów.
 • Poprawiono generowanie wydruku Lista zasobów/ Wzór standard, dostępnego z poziomu Cennika.
 • Poprawiono wydajność wykonywania wydruków Obrotu opakowaniami wg kontrahenta, dostępnych na liście zasobów.
 • Poprawiono generowanie wydruku tekstowego Raportu handlowego towarów, w module Analizy.
 

Współpraca z wszystko.pl

Nowości

1. Wysyłanie oferty wszystko.pl. Wprowadzono zmiany w tworzeniu ofert do wszystko.pl. Oferty przygotowane w Comarch ERP Optima mogą być wysyłane na platformę wszystko.pl w postaci dwóch wariantów:
 • w postaci aktywnej oferty. Oferta będzie aktywna na platformie wszystko.pl po uzupełnieniu: tytułu oferty, opisu oferty, wskazania ceny oraz ilości, kategorii i jej obowiązkowych parametrów, warunków dostaw i oferty oraz zdjęcia. Po poprawnej weryfikacji oferta zostanie aktywowana na platformie wszystko.pl. Po opublikowaniu oferty możliwa jest na niej zmiana wyłącznie ceny lub ilości (czy to z poziomu Comarch ERP Optima czy też bezpośrednio na platformie wszystko.pl).
Formularz pozycji cennika – zakładka wszystko.pl – oferta aktywna
 • w postaci szkicu, który można jeszcze dowolnie edytować czy to systemie ERP, czy na platformie wszystko.pl. Szkic nie jest ofertą sprzedaży dostępną dla kupujących. Szkic oferty należy ostatecznie sprawdzić na wszystko.pl i po potwierdzeniu poprawności danych można go udostępnić klientom.
Formularz pozycji cennika – zakładka wszystko.pl- szkic Z poziomu operacji seryjnych na liście cennikowej istnieje możliwość również udostępnienia oferty jako aktywna lub szkic. Parametry seryjnej zmiany oferty na wszystko.pl zakładka [Ogólne] 2. Domyślne ustawienia słowników. Wprowadzono możliwość wprowadzenia domyślnych ustawień danych słownikowych w konfiguracji dla warunków oferty oraz dostawy.
 • Domyślne warunki oferty – umożliwia wybranie domyślnych wartości dla warunków oferty wprowadzonych wcześniej na platformie wszystko.pl.
 • Domyślne warunki dostawy – umożliwia wybranie domyślnych wartości dla warunków dostawy wprowadzonych wcześniej na platformie wszystko.pl.
  Ustawienia domyślne wprowadzone w konfiguracji będą przenoszone na nowo utworzone karty towaru/usługi. Formularz wszystko.pl – zakładka [Dodatkowe]

Poprawiono

1. Usunięcie szkicu na platformie wszystko.pl. Poprawiono działanie usunięcia szkicu oferty z platformy wszystko.pl. Poprawiono edycje oferty z poziomu Comarch ERP Optima po wcześniejszym usunięciu jej z platformy wszystko.pl.

Handel Plus

Zmiany

1. Elektroniczny dokument dostawy. Dostosowano plik e-DD do obowiązującej struktury udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

CRM i Serwis

CRM

Poprawiono

1. Pobieranie wiadomości. Poprawiono podgląd odebranych wiadomości, jeżeli skrzynka odbiorcza skonfigurowana była do pobierania tylko nagłówków przez protokół IMAP z uwierzytelnianiem OAuth2. 2. Testowanie połączenia. Poprawiono proces testowania połączenia dla poczty Microsoft 365 Outlook skonfigurowanej przez protokół POP3 dla metody uwierzytelniania OAuth2. 3. Podgląd treści wiadomości. Poprawiono podgląd wiadomości otwieranych z nagłówka dla poczty Microsoft 365 Microsoft 365 Outlook skonfigurowanej przez protokół IMAP dla metody uwierzytelniania OAuth2. 4. Konfiguracja skrzynki pocztowej. Poprawiono proces konfiguracji skrzynki pocztowej dla poczty Microsoft 365 Outlook skonfigurowanej przez protokół IMAP. 5. Szablon oferty handlowej. Poprawiono wyświetlanie wartości na szablonie oferty handlowej dla dodanego pola: Ofc_WartoscNetto. 6. Modyfikacja oferty handlowej. W szczególnym przypadku podczas wykonywania modyfikacji na Ofercie Handlowej pojawiał się komunikat dotyczący modyfikacji rekordu na innym stanowisku. Działanie poprawiono. 7. Makro w funkcji GetSQL. Na szablonie email wykorzystującym makro {eDoZaplatySys} w funkcji GetSQL jedno z poleceń zwracało pustą wartość. Działanie poprawiono. 8. Wysyłka wiadomości dla kontrahentów. Podczas wysyłki wiadomości email możliwy był wybór kontrahenta, który posiadał zaznaczony parametr nieaktywny. Działanie zostało poprawione.  

Serwis

Poprawiono

1. Zamykanie zleceń serwisowych. W przypadku generowania częściowych dokumentów do Zlecenia Serwisowego było ono automatycznie zamykane. Działanie poprawiono.

Zmiany

1. Kopiowanie czynności. Przywrócono możliwość kopiowania czynności na Zleceniu Serwisowym.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu16.02.2023

1. Deklaracja CIT-8(32). Poprawiono usuwanie i numerację załączników CIT/PM oraz CIT-D. Skorygowano wyświetlanie nazw kraju na wydrukach. Na załączniku CIT-8/O poprawiono sumy w polach dotyczących sumy odliczeń od dochodu. Jeśli deklaracja została przeliczona i wydrukowana zalecamy zweryfikowanie ww. załączników i ponowne wykonanie wydruków z poziomu deklaracji CIT-8(32).