Ogólne i Kasa/Bank

Podstawowe elementy programu

Rozdział ten zawiera opis podstawowych elementów programu Comarch ERP Optima, technik poruszania się w nim, możliwości wykorzystania elementów środowiska graficznego, a także opis technik filtrowania list oraz sposób wykonywania wydruków. W informatyce określamy to słowem interfejs użytkownika (ang. user interface).

Okno główne programu

Na górze okna znajduje się jego tytuł. W tytule okna zawarta jest nazwa programu oraz nazwa aktualnie otwartej bazy danych (firmy), umieszczona w nawiasach kwadratowych. Po użyciu ikony  O programie następuje otwarcie okna o programie, w którym użytkownik ma możliwość sprawdzenia wersji programu. (wraz z informacją czy jest to aktualna wersja). Po wyborze opcji Informacje techniczne otwierane jest okno Informacja o instalacji Comarch ERP Optima z 3 zakładkami. Na pierwszej zakładce [Informacje] istnieje możliwość sprawdzenia  daty produkcji programu i numeru klucza. Na zakładce można również sprawdzić dane o programie, dane o serwerze SQL, dane o bazie, a także informacje o miejscu, w jakim wskazany został serwer klucza, z którego pobrano moduły podczas logowania (możliwe wartości to: z karty operatora, z konfiguracji firmy, z okna logowania). Na zakładce [Moduły] znajdują się takie informacje, jak nazwy używanych modułów, sumaryczna i aktualnie dostępna liczba poszczególnych modułów oraz ich daty ważności. Wyświetlane tu statusy modułów (Pobrano, WyczerpaneNie pobrano) są to statusy, jakie były w momencie logowania do programu bieżącego operatora.  Na zakładce [Zalogowani użytkownicy] można sprawdzić listę operatorów aktualnie zalogowanych do programu. Zakładki [Moduły] oraz [Zalogowani użytkownicy] dostępne są wyłącznie w wersji stacjonarnej programu. Po kliknięciu na opcję Pomoc do programu otwierana jest strona internetowa z Bazą Wiedzy programu Comarch ERP Optima. Kontakt z Comarch – wybór tej opcji powoduje otwarcie strony z danymi kontaktowymi Comarch ERP. Upgrade Premium - link otwierający stronę internetową informującą o zasadach funkcjonowania tej usługi. W przypadku Optimy w Chmurze widoczny jest przycisk Regulamin wsparcia telefonicznego kierujący użytkownika do odpowiedniego dokumentu. Poniżej znajduje się Wstążka (pasek menu programu). W menu dostępne są wszystkie funkcje programu, pogrupowane wg ich rodzaju (np.  Ogólne, Handel, Kasa/Bank). Pewne grupy menu występują zawsze, niezależnie od posiadanych modułów – np. Ogólne, Kasa/Bank czy Narzędzia. Część funkcji w menu głównym zależy od posiadanych licencji. Np. jeśli w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy  zaznaczony jest moduł Faktury lub Handel – w menu pojawi się opcja Faktury Handel. Jeśli w konfiguracji odznaczymy moduł Faktury lub Handel  – zniknie możliwość wywołania w menu głównym. Zwijanie wstążki menu - w prawym górnym rogu programu jest dostępna ikona zwijania wstążki menu.
Zwinięty pasek menu

Po zwinięciu wstążki, menu będzie wyglądało tak:

Zwinięty pasek menu
Rozwinięcie „na stałe” wykonuje się tą samą ikoną, wówczas wstążka menu będzie zawsze widoczna. Dodatkowo w programie do każdej funkcji, którą można wywołać z menu, został przypisany skrót klawiaturowy. Po wciśnięciu na klawiaturze lewego klawisza <ALT> każda funkcja jest opisana skrótem klawiaturowym:
Menu – skróty klawiaturowe cz. 1
Wciskając przykładowo z klawiatury klawisz <O> otworzone zostanie menu Ogólne: Kolejno wybierając z klawiatury dwukrotnie klawisz <K> zostanie otworzona: Lista kontrahentów lub wybierając klawisz <P>: Lista pracowników itd. Jeżeli użytkownik chce wrócić do wcześniej dostępnego wyboru skrótów klawiszowych należy użyć klawisza <ESC>. W prawym dolnym rogu okna znajduje się nazwisko operatora aktualnie pracującego w programie, aktualna data, numer wersji programu oraz Panel wiadomości. Panel wiadomości składa się z 2 części:
 • Informacje produktowe – różne informacje dotyczące programów Comarch ERP.
 • Ważne aktualizacje – SIP, zmiany w przepisach, nowe wersje, ważne informacje. 

Pomoc oraz przełączanie między oknami

W prawym górnym rogu programu dostępna jest ikona  , którą można wywołać Pomoc kontekstową dla poszczególnych okien (uruchamiana również po wciśnięciu klawisza <F1>). Po wywołaniu pomocy otwierana jest strona WWW pod adresem https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/. Obok dostępna jest także ikona:  przełączania między aktualnie otwartymi oknami w programie. Akcja przełączania między oknami może być również wykonywana poprzez wciśnięcie klawiszy: <CTRL>+<TAB> (przełączanie wstecz) lub <CTRL>+<SHIFT>+<TAB> (przełączanie wprzód). W programie jest dostępna zakładka [Pomoc], która gromadzi w jednym miejscu wszystkie dostępne w programie narzędzia pomocy takie jak HELP, dokumentacja do programu, ISK, filmy instruktażowe, FAQ itp. Na wstążce dostępna jest opcja Pomoc gdzie pogrupowane są przyciski opisujące rodzaj pomocy. Znajduje się tu również funkcja Pomoc zdalna umożliwiającą połączenie pracownika Asysty Comarch ze stanowiskiem Klienta. Zakładka [Pomoc] jest dostępna zawsze na ostatniej pozycji, bez względu na wybrane moduły, czy też wybrane miejsce w programie.
Menu Pomoc
Znajdująca się w menu Pomoc opcja Pomoc zawiera dostępne po rozwinięciu opcje:
 • Pomoc do programu – po kliknięciu otwierana jest strona internetowa z Bazą Wiedzy programu Comarch ERP Optima
 • Nowości i zmiany – strona opisująca nowości i zmiany wprowadzone w określonych wersjach (ulotki do programu)
 • Pierwsze kroki – strona Pierwsze kroki w programie przeznaczona dla nowych Użytkowników
 • Szkolenia e-learningowe – strona zawierająca szkolenia multimedialne dotyczące programu Comarch ERP Optima
 • Biuletyny – dostępne biuletyny dotyczące określonych funkcjonalności programu

Zmiana języka interfejsu programu

Istnieje możliwość przełączenia interfejsu programu na język angielski. W prawym górnym rogu programu dostępna jest ikona Język interfejsu, po kliknięciu na którą możliwa jest zmiana języka programu: Wybór języka dokonany po zalogowaniu się do Comarch ERP Optima jest zapamiętywany dla określonego operatora. Po ponownym zalogowaniu się tego operatora język programu zostanie ustawiony zgodnie z wybraną przez niego opcją. Zmiana języka jest dostępna również przed zalogowaniem się do programu, ale ten wybór zapamiętywany jest tylko przy pierwszym logowaniu Operatora do programu. Każde następne logowanie przywraca wcześniej używany przez Operatora język. Okno logowania, podobnie jak w przypadku skórek programu, zapamiętuje ustawienie ostatnio zalogowanego operatora. Dlatego też dopiero po zalogowaniu interfejs programu wyświetlany będzie w języku zgodnym z zapamiętanym dla wybranego operatora. Po przełączeniu się na wybrany język, interfejs oraz komunikaty w programie są wyświetlane od razu w zmienionej formie. Angielską wersją posiadają teksty/frazy, które są stałe w programie i użytkownik nie może ich zmieniać:
 • nazwy w menu programu,
 • nazwy okien, nazwy kolumn, nazwy przycisków, opisy pól, itp.,
 • drzewo Konfiguracji,
 • treści komunikatów,
 • zamknięte listy z wartościami do wyboru, np. „Tak/Nie” czy rodzaje transakcji itp. – nie definiowane przez użytkowników.
Na język angielski nie są tłumaczone:
 • słowniki definiowane przez użytkownika, jak również predefiniowane treści, które użytkownik może rozszerzać i zmieniać – np. nazwy magazynów, atrybutów,
 • słowniki predefiniowane, gdzie użytkownik może dopisywać własne wartości, ale nie może zmieniać standardowych treści – np. nazwy formatów przelewów,
 • nazwy wydruków i analiz oraz ich zestawy,
 • nazwy obiektów, rodzaje akcji oraz opisy na oknie Historia zmian,
 • nazwy folderów w skrzynce pocztowej,
 • formularze deklaracji,
 • skróty typów dokumentów – np. WZ, PA, FS,
 • Informacje bieżące,
 • pomoc do programu.

Pasek szybkiego dostępu

Każdy, często używany skrót można umieścić w prosty sposób w pasku szybkiego dostępu, widocznym w każdej chwili z poziomu każdego okna. Pasek szybkiego dostępu - jest to pasek, na który możemy sami przenieść te funkcje, z których najczęściej korzystamy i które będą zawsze widoczne na wierzchu.
Pasek szybkiego dostępu
Aby przenieść np. ikonę kontrahenta wystarczy nacisnąć prawy przycisk myszy na ikonie Kontrahenci i wybrać opcję Dodaj do paska szybkiego dostępu. Gdy dodamy będzie to wyglądało tak:   i będzie zawsze widoczne w pasku. Na pasku szybkiego dostępu można zmieniać kolejność poszczególnych ikon metodą „przeciągnij i upuść”.

Do zrobienia

Do zrobienia jest funkcją umożliwiającą tworzenie zadań dla operatorów w obrębie konkretnej bazy danych. Ma formę wysuwanego panelu bocznego z lewej strony programu. W obrębie listy kontrolnej możliwe jest tworzenie dwupoziomowych list. Każde zadanie ma przypisanego operatora, który ma je wykonać. Na zadaniu można wskazać termin jego wykonania, który będzie wyświetlany w treści zadania. Funkcjonalność dostępna jest bez względu na posiadane moduły programu Comarch ERP Optima.

Konfiguracja

Na karcie operatora na zakładce Parametry cd w sekcji Do zrobienia znajdują się parametry: Prawo modyfikacji zadań dodanych przez innych ope. – w przypadku gdy parametr jest zaznaczony to operator może edytować zadania przypisane do niego przez innego operatora, oraz zadania dodane automatycznie z szablonu zadania cyklicznego. Jeżeli parametr nie jest zaznaczony to przy próbie edycji lub usunięcia takiego zadania pojawia się komunikat: „Nie masz prawa do modyfikacji zadań, które nie zostały utworzone przez Ciebie.” Dostęp do zadań innych operatorów – w przypadku gdy parametr jest zaznaczony to operator widzi zadania przypisane do innych operatorów oraz na zadaniach może zmieniać operatora do jakiego ma być przypisane zadanie. Jeżeli parametr jest niezaznaczony to operator widzi tylko zadania przypisane do siebie, oraz nie może zmieniać operatora, do którego jest przypisane zadanie (pole jest nieaktywne). W Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy na karcie operatora na zakładce Blokady dostępu można zablokować operatorowi dostęp do Checklisty, do szablonów zadań oraz do listy Zadania do wykonania w innych firmach. W menu Widok dostępny jest przycisk Pokaż panel zadań do zrobienia. Domyślnie przycisk jest włączony. Jego wyłączenie powoduje ukrycie zakładki Do zrobienia dla operatora.
Uwaga
W przypadku odtwarzania baz z kopii bezpieczeństwa z wersji 2020.7.1,  aby zadania do zrobienia były widoczne, bazy konfiguracyjną i firmowe należy odtworzyć poza Comarch ERP Optima np. w SQL Server Managment Studio.

Dodawanie zadań do listy

Zadanie główne Zadanie dodajemy za pomocą przycisku Dodaj zadanie lub wciskając klawisz <Insert>. Opis zadania – w tym polu wpisujemy treść zadania, maksymalnie można wprowadzić 256 znaków. Data wykonania zadania – W momencie podniesienia formularza, domyślnym terminem wykonania zadania jest ostatni dzień danego miesiąca. Zmieniając datę wykonania zadania na inny miesiąc, po zapisaniu zadanie zostanie przeniesione na listę tego miesiąca. Pokaż termin na liście (domyślnie jest nie zaznaczony) – po zaznaczeniu parametru, termin będzie wyświetlany w treści zadania. Operator – pole jest aktywne tylko dla użytkownika który ma dostęp do zadań innych operatorów (parametr w konfiguracji na karcie operatora), w tym miejscu można wskazać operatora odpowiedzialnego za wykonanie zadania. Wybrać można operatorów dodanych w konfiguracji programu, widoczni do wyboru są tylko operatorzy aktywni, nie posiadający blokady dostępu do bieżącej bazy. Domyślnie podpowiada się operator który dodaje zadanie.  Dodaj podzadanie – dodawanie zadań podrzędnych powiązanych z zadaniem głównym. Za pomocą podzadań można zadanie główne rozpisać na kilka kroków.  Zapisz zmiany – umożliwia zapisanie wprowadzonych zmian  Anuluj zmiany – umożliwia zamknięcie okna Zadanie podrzędne Dodawanie zadań podrzędnych jest możliwe z poziomu formularza edycji zadania głównego. Wybierając przycisk Dodaj podzadanie lub klawisz <Insert>, poniżej na liście pojawi się check i pole do wpisania treści zadania. Podzadania dodawane są poziom niżej, czyli lista może mieć maksymalnie dwa poziomy. Na liście przy zadaniu głównym znajduje się ikona , której wciśnięcie zwija/rozwija podzadania przypisane do zadania głównego.

Edytowanie i usuwanie zadań

Na liście przy każdym nie wykonanym zadaniu głównym znajdują się ikony: – edytuj – usuń Edycja zadania Kliknięcie w ikonę przy zadaniu, umożliwia edytowanie jego treści. Opcja edycji dostępna jest tylko w przypadku zadań niewykonanych, dotyczy to zarówno zadań głównych i podzadań. Operator który nie ma prawa do edycji zadań innych operatorów, może edytować tylko te zdania które sam dodał, nie może edytować treści zadań przypisanych przez automat i innych operatorów. Operator nie mający prawa do modyfikacji zadań dodanych przez innych operatorów, klikając dwa razy w jego treść lub po wybraniu  w celu jego edycji, otrzyma komunikat: Nie masz prawa do modyfikacji zadań, które nie zostały utworzone przez Ciebie. Edycja zadania głównego W trybie edycji zadania głównego można modyfikować:
 • jego treść,
 • datę wykonania, zmieniając datę na inny miesiąc po zapisie zadanie wyświetli się na liście określonego przez operatora miesiąca,
 • operatora (opcja jest aktywna jeśli operator ma dostęp do zadań innych operatorów),
 • podzadania, zmienić ich kolejność, treść, usuwać, oznaczyć jako wykonane.
Edycja zadania podrzędnego Wybranie opcji edycji przy zadaniu podrzędnym, z poziomu listy kontrolnej, uruchamia tryb edycji zadania głównego. Usuwanie zadań Zadanie usuwamy za pomocą lub podświetlając zadanie na liście i wybierając na klawiaturze przycisk <Delete>. Tylko operator mający prawo modyfikacji zadań dodanych przez innych operatorów może usunąć każde przypisane do niego zadanie. Bez tego prawa można usuwać jedynie zadania dodane przez siebie, również nie można usuwać zadań przypisanych przez automat i innego operatora. Przy próbie usunięcia zadania przez operatora bez uprawnień, pojawia się komunikat: Nie masz prawa do modyfikacji zadań, które nie zostały utworzone przez Ciebie. Usunięcie zadania głównego, spowoduje również usunięcie przypisanych do niego podzadań. Natomiast usunięcie podzadania, usunie tylko ten jeden wiersz.

Filtrowanie

Na górze panelu znajduje się filtr, który wyświetla zadania na dany miesiąc zgodnie z datą systemową, za pomocą strzałek można przejść do poprzedniego lub kolejnego miesiąca . Na dole panelu znajduje się filtr (widoczny tylko dla operatora mającego zaznaczony parametr Dostęp do zadań innych operatorów), w którym można wybrać czyje zadania są wyświetlane na liście. Po zaznaczeniu opcji:
 • Operatora – domyślnie ustawia się aktualnie zalogowany operator, z możliwością wyboru innego operatora z listy (pod warunkiem że nie ma blokady do danej bazy). Filtr wyświetla wtedy zadania wybranego operatora.
 • Wszystkich operatorów – filtr wyświetla zadania wszystkich operatorów w danej bazie, pole operator jest wtedy nieaktywne. Przy każdym zadaniu głównym w nawiasie kwadratowym wyświetli się akronimu operatora do którego przypisane jest zadanie.
Zadania ze statusem wykonane można ukryć na liście kontrolnej. Opcja Ukryj/Pokaż wykonane dostępna jest w prawym dolnym rogu ekranu pod ikoną . Ustawienia filtra są zapamiętywane per użytkownik. Z lewej widok panelu dla operatora mającego dostęp do zadań innych operatorów, z prawej dla operatora bez dostępu do zadań innych operatorów.

Oznaczanie wykonania zadania.

Zaznaczenie checboxa przy zadaniu, oznacza dane zadnie jako wykonane oraz jego treść i data (jeżeli jest widoczna na liście) zostają przekreślone. Oznaczenie zadania głównego jako wykonane oznacza całkowite jego wykonanie (jeśli ma ono podzadania to też są skreślane), całość zadania przenosi się do sekcji Wykonane. Zaznaczenie wszystkich podzadań jako wykonane nie oznacza że zadanie główne zostało również wykonane. Dopiero oznaczenie zadania głównego powoduje, że całość przenosi się do sekcji Wykonane. Zdjęcie checka z zadania wykonanego, przywraca je na listę jako niewykonane. Jeśli zadanie główne ma przypisane podzadania to one również są przywracane, natomiast ich status pozostaje niezmieniony, użytkownik sam decyduje, czy podzadania też chce ustawić jako niewykonane, czy nie. Jeśli check zostanie odznaczony na którymś podzadaniu, to automatycznie odznaczy się na zadaniu głównym, i wróci na listę zadań do wykonania, te na których użytkownik nie odznaczył checkboxa będą nadal jako zrealizowane. Zadania przywracane na listę przenoszone są do odpowiedniej sekcji zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale dotyczącym Kolejności zadań na liście.

Kolejność zadań na liście

Zadania na liście pogrupowane są w zależności od terminu wykonania. Zadania mogą być zgrupowane w trzy grupy z terminem wykoniania: Dziś, W tym tygodniu, W tym miesiącu oraz sekcja Wykonane. Nagłówek grupy wyświetla się tylko wtedy gdy w danej grupie są jakieś zadania. Domyślnie grupy są rozwinięte. Jeśli użytkownik zwinie grupę to jest to zapamiętane przy kolejnym rozwinięciu panelu Do zrobienia. W sekcji Dziś są widoczne zadania mające w polu z terminem datę bieżącą. W sekcji W tym tygodniu są zadania z terminem na bieżący tydzień liczony od poniedziałku do niedzieli. W sekcji w tym miesiącu są zadania, które są do wykonania w danym miesiącu ale nie przynależą do sekcji Dziś i W tym tygodniu. W sekcji Wykonane znajdują się zadania oznaczone jako wykonane. Każde zadanie wyświetlane jest tylko w jednej sekcji, czyli np. zadanie, które ma termin dzisiejszy będzie tylko w sekcji Dziś. Nowe zadanie dodawane jest zawsze za ostatnim niewykonanym zadaniem w danej sekcji. Zmiana terminu na zadaniu wpływała na to, w której sekcji widoczne jest to zadanie. Użytkownik może zmienić kolejność zadań na liście przez przeciągnij i upuść, ale tylko w obrębie zadań niewykonanych. Przesunięcie zadania pomiędzy grupami (np. z Dziś do W tym miesiącu) spowoduje zmianę jego terminu. Nie można mieszać na liście zadań wykonanych z niewykonanymi. Zadania wykonane znajdują się zawsze na końcu listy w sekcji Wykonane.
Przykład
Za pomocą funkcji drag&drop przesuwam zadanie z sekcji Dziś (data wykonania zadania 10.07.2020) do sekcji W tym miesiącu i upuszczam je na zadanie które ma datę wykonania 22.07.2020. W wyniku takiego przesunięcia data wykonania zadania zmieni się na 22.07.2020.
Uwaga
Operator który nie ma prawa do edycji zadań innych operatorów, może przesuwać tylko te zdania które sam dodał, nie może przenosić między sekcjami zadań przypisanych przez automat i innych operatorów.
W przypadku podzadań, dopiero oznaczenie głównego zadania jako wykonane przenosi całe zadanie do sekcji Wykonane. Kolejność podzadań zmienia się automatycznie w zależności od tego czy jest ono wykonane, czy nie. Ich kolejność można zmieniać przez przeciągnij i upuść.

Podgląd zadań do zrobienia w innych firmach.

W przypadku gdy w programie obsługiwana jest więcej niż jedna baza danych, to w panelu zadań pod ikoną dostępna jest opcja Pokaż zadania do zrobienia w innych firmach. Wybranie tej opcji otwiera okno z listą zadań, którą można filtrować po firmie i dacie. Na liście Zadania do wykonania użytkownik widzi tylko swoje zadania, jeśli na karcie operatora nie ma zaznaczonego parametru Dostęp do zadań innych operatorów. Użytkownik z uprawnieniami widzi zadania wszystkich operatorów w danej bazie. Z tego miejsca ma możliwość weryfikacji zadań przypisanych poszczególnym operatorom na dany miesiąc we wskazanej bazie danych. W górnej części okna można wybrać z jakiej bazy i na jaki miesiąc chcemy wyświetlić listę zadań. Z tego miejsca operator z uprawnieniami może zarządzać zadaniami w wielu bazach bez konieczności logowania się do każdej z nich z osobna. Natomiast operator bez uprawnień ma możliwość podglądu swoich zadań do wykonania w innych firmach. Z tego poziomu można dodać zadania do list zadań w różnych bazach. Okno obsługiwane jest przez standardowe przyciski: Dodaj zadanie –tworzenie nowego zadania, Zmień zadanie –podgląd/ edycja już istniejącego zadania, Usuń zadanie–usunięcie zadania Lista składa się z następujących kolumn:
 • Zadanie – treść zadania głównego
 • Operator – akronim operatora, do którego przypisane jest zadanie
 • Termin – wyświetlany jest termin wskazany na zadaniu.
Ikoną plusa można dodać nowe zadanie do listy operatora. Po wybraniu tej opcji pojawia się okno jak niżej. Dodanie zadania z tego poziomu powoduje automatyczne dodanie zadania w panelu Do zrobienia dla wskazanego operatora, na wskazany dzień w bazie wybranej w nagłówku okna. Pole z treścią zadania głównego jest obowiązkowe do uzupełnienia. W polu Termin podpowiada się automatycznie ostatni dzień miesiąca ustawionego na liście, datę można zmienić. Pokaż termin na liście parametr jest domyślnie nie zaznaczony – zaznaczenie spowoduje wyświetlanie terminu zadania na panelu Do zrobienia. W sekcji Podzadania można ikoną plusa dodać podzadania, ich kolejność można zmieniać przez przeciągnij i upuść. Ikoną kosza można usuwać podzadania. Ikoną lupy można podejrzeć i edytować istniejące zadanie, zmienić jego treść, operatora i datę, dodać/usunąć podzadania i zmienić ich kolejność. W kolumnie Wykonane wyświetla się informacja Tak/Nie w zależności od tego czy podzadanie zostało oznaczone jako wykonane/niewykonane. Z listy Zadania do wykonania ikoną kosza można usunąć zadanie. Usunięcie zadania z tego poziomu automatycznie usuwa zadanie z panelu Do zrobienia dla wskazanego operatora, na wskazaną datę w bazie wybranej w nagłówku okna. Możliwość usuwania i edytowania zadań dodanych na listę przez innych operatorów zależy od parametru na karcie operatora Prawo modyfikacji zadań dodanych przez innych ope. Informacja o nowych zadaniach W przypadku gdy użytkownik z uprawnieniami przydzieli nowe zadania pozostałym operatorom, to po zalogowaniu do programu, przy nazwie panelu Do zrobienia w nawiasie pojawia się informacja o nowych zadaniach przypisanych dla danego operatora lub dodanych automatycznie z szablonu. Po rozwinięciu panelu informacja znika.

Menu Nawigacji

Menu Nawigacji to panel znajdujący się w lewej części okna programu Comarch ERP Optima. Zawiera w formie listy funkcje dostępne również z poziomu Wstążki programu, pogrupowane według głównych pozycji menu. Jest widoczne w przypadku zaznaczonego parametru Pokaż Menu Nawigacji w menu Widok. Menu Nawigacji zawiera sekcję Moje skróty, do której użytkownik może przenosić najczęściej wywoływane funkcje w programie na tej samej zasadzie, co do paska szybkiego dostępu – poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wybranej pozycji w menu i wybranie Dodaj do Menu Nawigacji Moje Skróty. Kolejność pozycji znajdujących się w sekcji Moje skróty można dowolnie zmieniać metodą „przeciągnij i upuść”.

Menu Widok

W menu Widok możliwa jest modyfikacja ustawień wyglądu programu.

Skórki w programie (kolorystyka okien)

Domyślnie program pracuje na skórce Office 2016 Colorful, użytkownik ma możliwość zmiany kolorystki okien poprzez wybranie jednej z ponad trzydziestu dostępnych skórek, zmiany wyglądu widoczne są w trybie natychmiastowym. W przypadku zmiany skórki z Flat bądź UltraFlat na inną dla określonego operatora, nowa skórka zostanie ustawiona po ponownym uruchomieniu programu i zalogowaniu na tego operatora. W przypadku pracy na jednym stanowisku i logowania się na operatorów z ustawionymi różnymi skórkami, jeżeli pracowano na operatorze mającym ustawioną skórkę Flat bądź UltraFlat, zalogowanie się na operatora z ustawioną inną skórką będzie możliwe, ale wybrana skórka tego innego operatora zostanie zastosowana dopiero po ponownym uruchomieniu programu.
Skórki
Skórki są pogrupowane na Zalecane, Najszybsze działanie oraz Wolniejsze działanie. Po wybraniu skórki Valentine dodatkowo pojawia się komunikat: Zastosowanie wybranej skórki może znacznie spowolnić wyświetlanie okien i innych komponentów programu. Czy chcesz kontynuować?.

Zmiana ustawień czcionki

Funkcja jest dostępna w menu Widok/ Zmień ustawienia czcionki. Po rozwinięciu menu obok ikony Zmień ustawienia czcionki pojawia się okno, w którym użytkownik ma możliwość ustawienia procentowego rozmiaru czcionki, niezależnie od ustawień w systemie operacyjnym.
Zmiana rozmiaru czcionki
Jeżeli w systemie jest ustawiona niestandardowa rozdzielczość ekranu DPI np. 150 % i użytkownik ustawi w Comarch ERP Optima rozmiar czcionki na 150 % to nastąpi powiększenie okien w skali 225%. Podczas zmiany wielkości czcionki w programie jeżeli są otwarte okna pojawia się pytanie: Zmiana rozmiaru czcionki spowoduje zamknięcie wszystkich otwartych okien. Czy chcesz kontynuować? Odpowiedź twierdząca powoduje zamknięcie wszystkich otwartych okien i zmianę wielkości czcionki. Jeśli któregoś z okien nie uda się zamknąć (np. zostanie wyświetlone pytanie o zapisanie zmian na dokumencie, a Użytkownik te pytanie anuluje), wówczas czcionka nie zostanie zmieniona. Po wybraniu odpowiedzi Nie otwarte okna nie są zamykane a wielkość czcionki nie jest zmieniana.

Ustawienia okien

Użytkownik ma możliwość zresetowania ustawień okien   tj. przywrócenia oryginalnych ustawień w programie.
Dotyczy wersji: 2020.5
Dla opcji Reset po rozwinięciu dostępne są 2 możliwości do wyboru:
 • Reset wszystkich ustawień – po wybraniu tej opcji usunięte zostaną wszystkie ustawienia okien dla danego operatora,
 • Reset komunikatów – wybranie tej opcji skutkuje usunięciem zapamiętanych odpowiedzi udzielonych przez operatora dla komunikatów z opcją „Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej”  i wyświetlane będą z powrotem wszystkie komunikaty w programie.
Użytkownik ma również możliwość eksportu/importu do pliku (xml) swoich ustawień. W ten sposób przenoszone mogą być podstawowe ustawienia okien, takie jak: pozycja okna, rozmiar, stan paneli (zwinięte/rozwinięte), sortowanie na listach, itp. Nie są przenoszone ustawienia dotyczące personalizacji. Za pomocą przycisku Reset aktywnego okna  użytkownik ma możliwość przywracania ustawień domyślnych tylko dla aktywnego okna (w ten sposób ustawienia pozostałych okien zostają zachowane). Ustawienia okien zapisywane są w bazie konfiguracyjnej, odrębnie dla każdego operatora.

Ustawienia ogólne

Praca w trybie jednego okna ma ułatwić pracę z programem przede wszystkim użytkownikom początkującym, sprowadza się do kilku zasad, które mają zapobiegać otwieraniu zbyt dużej ilości różnych okien i, w efekcie, problemom z poruszaniem się pomiędzy nimi.
 1. Każda lista jest otwierana w maksymalnym rozmiarze. Na listach nie ma przycisków, które pozwalają na zwijanie okien. Dostępny jest jedynie przycisk pozwalający na zamknięcie okna .
 2. Formularze (np. karta cennikowa, karta kontrahenta, dokument) są otwierane w małym rozmiarze, ale w nagłówku nie ma przycisków umożliwiających zwijanie okna. Dostępny jest jedynie przycisk zamykający okno.
 3. Użytkownik może otworzyć wiele okien. Do poruszania się pomiędzy nimi służy ikona przełączania między aktualnie otwartymi oknami w programie. Akcja przełączania między oknami może być również wykonywana poprzez wciśnięcie klawiszy: <CTRL>+<TAB> (przełączanie wstecz) lub <CTRL>+<SHIFT>+<TAB> (przełączanie wprzód).
 1. Przy wyłączonym parametrze Praca w trybie jednego okna każde okno może być aktualnie otwarte tylko raz. W przypadku, gdy okno jest otwarte i użytkownik wywoła je z menu ponownie, program podnosi okno już otwarte, a nie otwiera jeszcze raz. Na oknie zachowane są wszystkie założone filtry.
Uwaga
 Należy pamiętać, że w chwili wywołania już otwartego okna jego zawartość nie jest automatycznie odświeżana. Aby uzyskać aktualną listę (np. dokumentów) należy wcisnąć przycisk <F5>
Przykład
Użytkownik ma otwartą listę dokumentów WZ, potem otwiera listę Faktur Sprzedaży. Następnie do FS wystawia dokument WZ i przechodzi na listę dokumentów WZ. Początkowo na liście nie będzie widział ostatnio wystawionego WZ, musi dopiero odświeżyć listę.  
 
 1. Wyjątek stanowią listy wywoływane z poziomu innych okien (np. lista kontrahentów wywołana z poziomu Faktury Sprzedaży). W takim przypadku lista jest otwierana niezależnie, bez względu na to, czy jest już aktualnie otwarta. Lista, która została wywołana w celu wyboru pozycji, ma w tytule dodany wyraz Wybierz (np. lista kontrahentów – wybierz).  
Efekty animacji (wolniejsze działanie) – odznaczony parametr powoduje wyłączenie w programie animacji np. zwijanie/ rozwijanie okna grup na liście zasobów, zwijanie/ rozwijanie paneli dynamicznych na formularzach. Wyróżnienie aktywnego pola – włączenie tej opcji powoduje, że pola w których ustawiony jest kursor zostają wyróżnione poprzez obramowanie. Potwierdzenie zamknięcia programu – po zaznaczeniu parametru przy próbie zamknięcia programu (przez kliknięcie ikony X w prawym górnym rogu okna programu lub wybraniu Start/ Koniec pracy) wyświetlane jest pytanie: Czy chcesz zakończyć pracę z programem Comarch ERP Optima? Pokaż informacje o firmie po zalogowaniu - po zaznaczeniu parametru okno Start jest automatycznie otwierane po zalogowaniu określonego operatora. Pokaż panel zadań do zrobienia – po zaznaczeniu parametru dla zalogowanego operatora po lewej stronie ekranu pojawia się panel z listą zadań do zrobienia.. Pokaż menu nawigacji – po zaznaczeniu parametru dla zalogowanego operatora po lewej stronie ekranu pojawia się menu nawigacji. Wielolinijkowe opisy na listach - parametr określający czy wyświetlany będzie pełny wielolinijkowy opis na listach w programie. Parametr jest domyślnie niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu, jeżeli na liście w programie dla jakiejś pozycji będzie znajdował się wielolinijkowy opis, wysokość wiersza zostanie dostosowana do tego, aby były widoczne wszystkie linie opisu. W przypadku wyłączonego parametru, wiersze na liście mają zawsze wysokość jednej linii tekstu, a całość wielolinijkowego opisu pokazywana jest po najechaniu kursorem na kolumnę z opisem dla pozycji.

Uproszczona wersja programu

Uproszczenia w programie powstały z myślą o początkujących użytkownikach programu Comarch ERP Optima, którzy będą go wykorzystywać głównie do fakturowania świadczonych przez siebie usług. Zwykle nie potrzebują oni zaawansowanych funkcji, a program wykorzystują do prostej obsługi sprzedaży. W wersji uproszczonej ukryto część funkcji. W programie pozostała tylko podstawowa funkcjonalność związana ze sprzedażą i rozliczeniami. Już podczas instalacji programu użytkownik ma do wyboru dwie opcje:
 • instalację uproszczonej wersji programu do fakturowania i rozliczeń,
 • instalację pełnej wersji programu.
W przypadku, gdy wybierze wersję uproszczoną domyślnie instalowane są zawsze moduły FakturyModuł dostępowy (Kasa/Bank). Po zainstalowaniu programu zawsze tworzone są dwie bazy: DEMO z wygenerowanymi przykładowymi dokumentami oraz nowa, pusta baza, której nazwę podaje użytkownik. Przy pierwszym uruchomieniu swojej bazy pojawia się uproszczona wersja kreatora bazy, gdzie użytkownik może podać podstawowe dane dotyczące firmy(pieczątkę oraz numer rachunku bankowego). W stosunku do standardowej bazy danych kreowanej w pełnej wersji programu istnieją pewne różnice:
 • tworzona jest tylko jedna cena sprzedaży (detaliczna),
 • zakładana jest automatycznie karta usługi, z której użytkownik może od razu korzystać podczas wystawiania faktur (bez konieczności dopisywania nowej pozycji do cennika).
Uwaga
Po zainstalowaniu programu w wersji uproszczonej na karcie operatora zaznaczany jest automatycznie parametr: Wersja uproszczona programu (w sekcji Moduły). W takim przypadku operator może pracować tylko z modułami FakturyModułem dostępowym (Kasa/Bank).
Jeśli okaże się, że podczas pracy potrzebne są funkcje, które zostały ukryte, użytkownik może odznaczyć ten parametr. Zacznie wtedy pracować w pełnej wersji programu. W wersji uproszczonej dostępne są tylko podstawowe funkcje dotyczące sprzedaży oraz rozliczeń z kontrahentami. W związku z tym główna zmiana polega na ukryciu opcji (lista dokumentów oraz list słownikowych), które nie są bezpośrednio związane z fakturowaniem. Użytkownik może wystawiać tylko Faktury Sprzedaży i Paragony dla podmiotów typu kontrahent oraz prowadzić z nimi rozliczenia.

Ogólne uwagi na temat pracy z programem

Praca z myszką

Umiejętność posługiwania się myszką w środowisku Windows jest rzeczą niesłychanie ważną. Wprawdzie w programie wszystkie funkcje można uruchomić za pomocą klawiatury, jednakże pewne czynności są znacznie łatwiejsze i wygodniejsze do wykonania przy pomocy myszki. Co przemawia zatem za używaniem myszki:
 • Po pierwsze wygoda obsługującego – użytkownik nie musi pamiętać od razu wszystkich kombinacji klawiszy służących do wywoływania poszczególnych funkcji (chociaż zdobywając doświadczenie w pracy z daną aplikacją na pewno prędzej czy później większość z nich pozostanie mu w pamięci).
 • Po drugie szybkość – wywoływanie funkcji programu, przemieszczanie się po programie jest znacznie szybsze za pomocą myszki aniżeli za pomocą klawiatury.
Możemy mówić o operacjach wykonywanych za pomocą myszki:
 • Wskazywanie,
 • Kliknięcie jednokrotne,
 • Kliknięcie dwukrotne,
Wskazywanie polega na najechaniu wskaźnikiem myszki (kursorem) na interesujący nas obiekt. Kliknięcie jednokrotne bądź dwukrotne polega na przyciśnięciu odpowiednio raz bądź dwa razy lewego przycisku myszki. Przemieszczanie polega na wskazaniu obiektu (często paska tytułowego obiektu), a następnie przy ciągłym przytrzymywaniu obiektu przesunięcie go myszką w odpowiednie miejsce.

Praca z klawiaturą

Zasady ogólne

<ALT>+<LITERA> – działa na skróty w oknach (z podkreśleniem liter typu , np. <ALT>+<N> spowoduje zaznaczenie parametru Pokazuj nieaktywnych). Podkreślenia widoczne są jeśli w systemie operacyjnym aktywna jest opcja podkreślania skrótów klawiaturowych i klawiszy dostępu. Jeśli opcja nie jest aktywna, wówczas podkreślenia pojawią się po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza <ALT>. W każdym systemie operacyjnym opcja ta może się znajdować w innym miejscu w Panelu Sterowania, np.: Microsoft Windows 10: Ułatwienia dostępu/ Klawiatura/ Podkreślaj klawisze dostępu, gdy są dostępne. <CTRL>+<LITERA> – działa na wpisane skróty (np. <CTRL> + <F> – otwiera listę Faktur Sprzedaży). Wszystkie skróty przedstawiono w tabeli poniżej. <ALT>+<1,2,3,4, itd.> – zmiana zakładki poziomej. <CTRL>+<1,2,3,4, itd.> – zmiana zakładki pionowej. <SPACJA> – uruchomienie funkcji pod przyciskiem. <ENTER> – uruchomienie funkcji pod przyciskiem (z wyjątkiem przycisków typu włącz/ wyłącz na listach). <STRZAŁKA w GÓRĘ/DÓŁ> – przewija o 1 pola ze spinem (liczbowe). <STRZAŁKA w DÓŁ> – rozwija menu dostępnych opcji . <ALT>+<STRZAŁKA w DÓŁ> – kalendarz w polach z datą. W przypadku pól liczbowych skrót powoduje uruchomienie kalkulatora. <ALT>+<STRZAŁKA w GÓRĘ> - w polach obok przycisku listy wywoływanej oraz w polach listy typu EIP (edycja na liście) powoduje podniesienie słownika dla danej listy, np. na liście obok przycisku wyboru kontrahenta spowoduje wywołanie listy kontrahentów w trybie do wyboru. Zamykanie okien: <ESC> – zamyka okno <CTRL>+<F4> – zamyka okno <ALT>+<F4> – zamyka program Obsługa list: <CTRL>+<ENTER> – podgląd formularza z listy <SHIFT>+<F10> – otwiera na liście menu kontekstowe <INSERT> - dodawanie pojedyncze <CTRL>+<INSERT> - kopiowanie zaznaczonej pozycji, działa dla większości list <ENTER> - edycja pojedyncza podświetlonej pozycji <SHIFT>+<LEWY KLAWISZ MYSZY> - ustawienie kursora na pierwszej wybranej pozycji, a następnie przyciśnięcie <SHIFT>+<LEWY KLAWISZ MYSZY> na ostatniej wybranej pozycji – powoduje zaznaczenie wszystkich pozycji pomiędzy pierwszą, a ostatnią <SPACJA> - pojedyncze zaznaczenie kolejnych pozycji <CTRL>+<A> - zaznaczenie wszystkich pozycji <CTRL>+<C> - skopiowanie jednej podświetlonej aktualnie komórki do schowka Windows <CTRL>+<SHIFT>+<C> -  skopiowanie całego podświetlonego wiersza do schowka Windows Na wszystkich listach o strukturze drzewa np. na liście kategorii: <INSERT> -  dodaje gałąź nadrzędną <SHIFT>+<INSERT> -  dodaje gałąź  podrzędną. Operacje seryjne: <ALT>+<INSERT> - dodawanie seryjne, w odróżnieniu od dodawania pojedynczego <INSERT>, po zatwierdzeniu dodawanej pozycji powoduje dodanie kolejnej. Wyjście z trybu dodawania seryjnego następuje poprzez wycofanie się z nowo dodanej pozycji klawiszem <ESC> lub anulowanie formularza. Funkcję można również wywołać z menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy – opcja Dodaj seryjnie. <ALT +<ENTER> - edycja seryjna, w odróżnieniu od edycji pojedynczej <ENTER>, po zatwierdzeniu edytowanej pozycji powoduje podniesienie kolejnej pozycji z listy do edycji. Wyjście z trybu edycji seryjnej następuje poprzez wycofanie się z edycji pozycji klawiszem <ESC>. Funkcja dostępna jest tylko na listach typu EIP – edycja na liście (ang. edit in place – EIP) np. na formularzu zapisu księgowego, na formularzu bilansu otwarcia księgowego, na formularzach kwot dodatkowych, na Fakturze Sprzedaży lub innym dokumencie handlowym/magazynowym z włączoną opcją Dodawanie pozycji na dokumencie: edycja na liście (opcja w menu Start/Konfiguracja/Handel/Parametry). Obsługa formularzy: <CTRL>+<ENTER> – zapis edytowanego formularza, niezależnie od tego, w jakim polu znajduje się kursor <SHIFT>+  lub <CTRL>+<SHIFT>+<ENTER> - zapisywanie formularzy bez zamykania. <ENTER> – jeśli kursor znajduje się w polach tekstowych, wielolinijkowych, wówczas <ENTER> przechodzi do kolejnej linii, w przeciwnym wypadku zapisuje edytowany formularz <CTRL>+<O> – otwieranie  listy Kwot dodatkowych Operacje na pozycjach na formularzu: <SHIFT>+<INSERT> – z dowolnego miejsca na formularzu przechodzi na listę pozycji i dodaje nową pozycję <SHIFT> + <DELETE> - z dowolnego miejsca na formularzu przechodzi na listę pozycji i usuwa podświetloną pozycję <SHIFT>+<ENTER> – z dowolnego miejsca na formularzu przechodzi na listę pozycji i edytuje podświetloną pozycję. [/su_list] Skróty klawiaturowe z <CTRL>
<CTRL>+<B> Banki
<CTRL>+<D> Zapisy księgowe
<CTRL>+<E> KPiR
<CTRL>+<F> Faktury
<CTRL>+<G> Paragony
<CTRL>+<H> Otwarcie Preliminarza płatności; jeżeli na liście podświetlony jest podmiot (kontrahent, bank, urząd, pracownik, właściciel), skrót spowoduje otwarcie Preliminarza płatności dla tego podmiotu
<CTRL>+<I> Cennik
<CTRL>+<J> Rejestry VAT
<CTRL>+<K> Kontrahenci
<CTRL>+<L> Wypłaty pracowników
<CTRL>+<M> Magazyny
<CTRL>+<N> Plan kont
<CTRL>+<S> Obroty i salda
<CTRL>+<SHIFT>+<R> Otwarcie okna Rozliczenia podmiotu; jeżeli na liście podświetlony jest podmiot (kontrahent, bank, urząd, pracownik, właściciel), skrót spowoduje otwarcie Rozliczeń podmiotu dla tego podmiotu
<CTRL>+<T> Kategorie
<CTRL>+<U> Urzędy
<CTRL>+<W> Właściciele
<CTRL>+<Y> Pracownicy
<CTRL>+<SHIFT>+<Z> Otwarcie listy zapisów k/b; jeżeli podświetlony jest raport na liście raportów k/b, skrót spowoduje otwarcie listy zapisów tego raportu; jeżeli na liście podświetlony jest podmiot (kontrahent, bank, urząd, pracownik, właściciel), skrót spowoduje otwarcie listy zapisów k/b dla tego podmiotu
<CTRL>+<SHIFT>+<G> Sprawdzenie kontrahenta bądź zaimportowanie jego danych z bazy REGON
  Skróty z klawiszami funkcyjnymi
    <F1> Pomoc
<F2> Wydruk domyślny na drukarkę (też <CTRL>+<P>)
<ALT> <F2> Menu wydruków
<CTRL> <F2> Drzewo wydruków
<SHIFT> <F2> Podgląd wydruku
<ALT> <SHIFT> <F2> Menu wydruków dla Podglądu wydruku
<F3> Wydruk domyślny do maila
<ALT> <F3> Menu wydruków do maila
<CTRL> <F3> Drzewo wydruków
<ALT> <F4> Zamyka program
<CTRL> <F4> Zamyka okno
<F5> Odświeżenie
<F8> Księgowanie do rejestrów VAT
<F8> Wykonanie akcji z piorunkiem
<F8> Wysłanie wiadomości e-mail
<F9> Odświeżenie konfiguracji
<CTRL> <F9> Otwiera konfigurację
<F10> Wywołuje skróty na wstążce menu
<SHIFT> <F10> Menu kontekstowe
<F11> Logowanie
<F12> Wykres domyślny
<ALT> <F12> Menu wykresów
<CTRL> <F12> Drzewo wykresów
Skróty klawiszowe dla funkcji dostępnych na poszczególnych oknach programu opisane są na stronach pomocy dotyczących tych okien.

Praca z oknami

Otwieranie okien Otwieranie okna wiąże się zazwyczaj z wywołaniem określonej funkcji programu. Zatem, aby otworzyć dane okno, musimy wybrać interesującą nas funkcję z menu programu bądź z listy dostępnych przycisków (skrótów).
Dotyczy wersji: 2018.1.1

Podczas otwierania okien w programie następuje weryfikacja czy okno mieści się w całości w widocznej dla Użytkownika części ekranu. Jeżeli nie, jest ono otwierane wyśrodkowane. Umożliwia to poprawne wyświetlanie okien w przypadku kiedy Użytkownik korzysta z programu na różnych stanowiskach (posiadających różne rozdzielczości ekranu).

Zamykanie okien Zamykanie okien odbywać się może na wiele sposobów:
 • Można kliknąć przycisk w prawym górnym rogu.
 • Można nacisnąć kombinację klawiszy <CTRL>+<F4>.
 • Inną możliwością zamknięcia aktywnego okienka jest kliknięcie w lewym górnym rogu okna i wywołanie funkcji Zamknij.
Wybór możliwości zamknięcia okna zależy więc od preferencji i wygody użytkownika. W przypadku:
 • wejścia do Konfiguracji,
 • wylogowania,
 • zmiany firmy,
 • przejścia w tryb jednego okna,
 • zmiany bieżącego okresu obrachunkowego.
Jeżeli są otwarte listy w programie, są one automatycznie zamykane. Jeżeli są otwarte dokumenty do edycji, pojawia się wówczas pytanie czy użytkownik chce zapisać zmiany. Odpowiedź twierdząca powoduje zapisanie zmian na dokumentach i wykonanie wybranej poprzednio funkcji. Jeżeli chodzi o wyjście z programu to również może być ono realizowane na kilka sposobów:
 • Kliknięcie w prawym górnym rogu programu .
 • Użycie kombinacji klawiszy <ALT>+<F4>.
 • Kliknięcie w lewym górnym rogu programu i wywołanie funkcji Zamknij.
 • Wybranie funkcji Koniec Pracy z menu Start.
Uwaga
Nie zawsze istnieje możliwość wyjścia z programu, bądź zamknięcia okna w sposób opisany powyżej. Często należy potwierdzić zapisanie lub anulowanie przeprowadzonych zmian, bez wykonania tych czynności nie zakończymy pracy programu. 

Typy okien

Specyfikacja okien typu MDI

MDI (Multiple Document Interface) to okno (aplikacja), które pozwala edytować równocześnie wiele dokumentów. Okno takie posiada standardowo pasek tytułowy, przycisk na pasku tytułowym okna po lewej stronie oraz po prawej przyciski minimalizacji i maksymalizacji oraz przycisk zamknięcia okna. W oknie MDI znajdują się również menu okna i pasek przycisków. Istotne zasady specyfikacji MDI to:
 • Okno MDI może zostać zmniejszone do paska z tytułem, z przyciskiem po lewej i 3 przyciskami po prawej stronie.
 • Okno MDI może zostać zmaksymalizowane.
 • Menu górne okna MDI zawiera pozycję Okno, w której znajduje się lista wszystkich wywołanych okien. Zadaniem menu Okno jest również zarządzanie wszystkimi aktywnymi oknami, czyli ich sąsiadujące bądź kaskadowe ułożenie na ekranie.
W programie mogą występować następujące typy okien:
 • Okna typu lista – służą do przeglądania i wyszukiwania danych, zawierają spis dokumentów tworzących listę. Są skalowalne, można zmieniać ich rozmiary do rozmiarów okna głównego programu. Pracując na oknach typu lista istnieje możliwość ustawiania szerokości kolumn, co zapamiętywane jest w rejestrach użytkowników. Można również wybierać kilka elementów listy (np. dokumenty do księgowania), co jest zaznaczane po lewej stronie danego elementu listy.
 • Okna typu formularz – są to okna służące do edycji i wprowadzania danych. Cechą charakterystyczną tych okien jest to, że nie zmieniają swoich rozmiarów, aczkolwiek można zmienić ich położenie.
 • Okna informacyjne podobnie jak okna dialogowe nie zmieniają rozmiaru, często wstrzymując prace programu i oczekując na reakcje użytkownika (potwierdzenie, zamknięcie, zapisanie) w oknie informacyjnym, bez której nie ma możliwości dalszej pracy z programem.
Często zdarza się, że podczas pracy z programem użytkownik zatrzymuje się w pewnym momencie twierdząc, iż wykonanie danej czynności jest niemożliwe. Jednak najczęściej rozwiązanie takich kłopotów istnieje. Nierzadko bowiem zapomina, iż są okna, które wymagają zamknięcia po to by móc kontynuować pracę. Podczas pracy z programem będziemy mieli okazję zaznajomić się z dwoma rodzajami okien:
 • Po pierwsze okna, które będąc aktywnymi oknami programu nie pozwalają wykonywać poleceń dostępnych poza tymi oknami (np. nie możemy korzystać z funkcji menu głównego). Okna takie, z których nie możemy wywoływać innych funkcji niż dostępnych tylko w obrębie okna to najczęściej różne okna informacyjne lub pytające. Jeżeli program skieruje zapytanie do użytkownika, użytkownik nie ma możliwości skorzystania z innej funkcji programu, musi zakończyć pracę z aktywnym oknem poprzez udzielenie odpowiedzi.
 • Po drugie okna, w obrębie których możemy wywoływać inne okna. Przykładowo na formularzu Rejestru VAT wciśnięcie przycisku Kategoria spowoduje wyświetlenie nowego okna z listą kategorii.

Rozmiary okien

Okna typu lista są skalowalne tzn. można zmienić ich rozmiar. Zmiana rozmiaru okna jest możliwa przez „złapanie” krawędzi okna myszką i rozciągnięcie okna do potrzebnych rozmiarów. Ponadto w prawym rogu okna znajdują się przyciski:  – powoduje zwinięcie okna do paska z tytułem,  – powoduje powiększenie okna do maksymalnych możliwych rozmiarów,  – powoduje zamknięcie okna,  – jeśli okno jest zwinięte do paska przycisk umożliwia rozwinięcie go do poprzedniego rozmiaru.

Przyciski

Przyciski podstawowe

Podstawowe przyciski, powtarzające się na każdej liście to:  – Dodaj – powoduje dodanie nowego elementu do listy i otwiera formularz służący do wypełnienia wartości nowej pozycji. Przycisk Dodaj wciśnięty równocześnie z <CTRL> (lub klawisze <CTRL>+<INSERT>) powodują uruchomienie dodawania z kopiowaniem (nowo dodana pozycja jest kopią wcześniej podświetlonej pozycji na liście). Funkcja kopiowania działa na większości list w programie.  – Usuń – powoduje skasowanie podświetlonej pozycji z listy (także poprzez wciśnięcie klawisza <DELETE>).  – Zmień – otwiera z listy formularz z zawartością podświetlonej pozycji do zmiany lub podglądu.  – Wybierz – przycisk widoczny tylko wówczas, jeżeli lista została otwarta jako lista pomocnicza do wyboru, np. lista kontrahentów otwarta z formularza faktury.  – Zamknij – zamyka okno programu.

Przyciski dodatkowe

Pozostałe przyciski, których pojawienie się jest uzależnione od wyświetlanej listy. Są to m.in.:  – Księgowanie – powoduje przeniesienie dokumentu do księgowości np. schematem księgowym.  – Uruchom – przycisk znajduje się na tych oknach, na których możliwe jest uruchamianie jakiegoś procesu (np. renumeracja zapisów kasowych/bankowych). Funkcje uruchamiane tym przyciskiem można również uruchomić klawiszem <F8>.  – Import z pliku.  – Eksport do pliku.

Przyciski z rozwijanym menu

Przyciski z rozwijanym menu typu:  lub   obsługiwane są wg poniższej zasady: Jeżeli przycisk jest podświetlony wówczas <SPACJA> (lub <ENTER>) wywołuje dostępną funkcję, zaś <STRZAŁKA w DÓŁ> lub <CTRL>+<SPACJA> wywołują rozwijane menu pod strzałką. Zasadę dotyczącą rozwijania menu pod strzałką stosuje się też do innych przycisków ze strzałką np. na liście grup towarowych: .

Przyciski związane z paskiem zadań tzw. ikony kontekstowe

Ikony kontekstowe to przyciski pojawiające się na pasku zadań w chwili wyświetlenia formularza lub listy. Ich zestaw może być różny w zależności od aktywnego okna. Podstawowe ikony kontekstowe to:  – Wydruk danych – <F2> przycisk uruchamia domyślny wydruk. Jeżeli opis pod przyciskiem Wydruk danych zostanie kliknięty lewym klawiszem myszy, wówczas zostanie rozwinięte menu dostępnych wydruków. Istnieje również możliwość wyboru funkcji Wydruk bieżącego widoku – funkcja umożliwia wydrukowanie aktualnie utworzonego widoku w programie z uwzględnieniem indywidualnego filtrowania, sortowania, grupowania itd. Funkcja wydruków została dokładnie opisana w podręczniku Comarch ERP Optima – Ogólne i Konfiguracja.  – Podgląd wydruku – <SHIFT>+<F2>, przycisk uruchamia podgląd domyślnego wydruku. Jeżeli opis pod przyciskiem Podgląd wydruku zostanie kliknięty lewym klawiszem myszy, wówczas zostanie rozwinięte menu dostępnych wydruków. Dodatkowo skrót <Alt>+<SHIFT>+<F2> rozwija listę wydruków pod ikoną Podgląd wydruku. Istnieje również możliwość wyboru funkcji Wydruk bieżącego widoku – funkcja umożliwia podgląd wydruku aktualnie utworzonego widoku w programie z uwzględnieniem indywidualnego filtrowania, sortowania, grupowania itd.  – Wyślij – <F3> wysyłanie wydruku do maila – należy zainstalować PDF Creator w wersji co najmniej 0.9.6. Aby podczas wysyłania wydruku podnosił się Adobe Reader należy w programie PDF Creator w menu Drukarka/ Opcje/ Autozapis zaznaczyć parametr Po autozapisie otwórz dokument w domyślnym programie. Jeżeli opis pod przyciskiem Wyślij zostanie kliknięty lewym klawiszem myszy, wówczas zostanie rozwinięte menu dostępnych wydruków. Dodatkowo skrót <Alt>+<F3> rozwija listę wydruków pod ikoną Wyślij. Seryjny E-mail bez wydruku – opcja dostępna jest na liście Kontrahentów, Pracowników, Banków, Urzędów, Właścicieli pod przyciskiem Wyślij. Funkcja może być przydatna np. w przypadku seryjnej wysyłki życzeń świątecznych czy innych powiadomień, nie wymagających wydruku.
Uwaga
Wbudowany klient pocztowy Windows 10 nie obsługuje poleceń MAPI, czyli nie udostępnia aplikacjom zewnętrznym możliwości dodawania załączników do wiadomości e-mail. W związku tym z przyczyn niezależnych  Comarch ERP Optima nie współpracuje z tym klientem poczty.
 – Wyślij SMS – przycisk dostępny na formularzach  i listach, umożliwia wysłanie wiadomości SMS.  – Analizyjeśli użytkownik posiada moduł Analizy, wówczas na listach, na których na pasku zadań znajdzie się ikona Analiz, istnieje możliwość wykonania wykresów na podstawie danych z listy. Jeśli do danej listy podpięty jest więcej niż jeden wykres, listę tych wykresów i możliwość wyboru otrzymamy po wciśnięciu rozwinięcia znajdującego się pod klawiszem uruchamiającym wykres. Więcej informacji na temat analiz i wykresów można znaleźć w podręczniku do modułu Analizy.  – Analizy BIjeśli użytkownik posiada aplikację Analizy BI, wówczas na listach, na których na pasku zadań znajduje się ikona Analiz BI, istnieje możliwość uruchomienia w tej aplikacji odpowiedniego raportu, z uwzględnieniem zaznaczeń na liście (jeżeli mają zastosowanie) lub dla konkretnego elementu, w przypadku uruchamiania z formularza. Kliknięcie przycisku powoduje rozwinięcie menu dostępnych raportów dla danego okna. Jeżeli do danego okna nie ma przypisanych żadnych analiz, kliknięcie na przycisk powoduje uruchomienie aplikacji Analiz BI lub pokazania jej okna, jeżeli jest już uruchomiona. Raporty kontekstowe są uruchamiane w programie Comarch ERP Optima Analizy BI na tej bazie, na której pracuje program Comarch ERP Optima, z poziomu którego raporty są wywoływane.  Nie ma w tym przypadku znaczenia, jaka baza jest ustawiona jako domyślna w Comarch ERP Optima Analizy BI. Więcej informacji na temat analiz i wykresów można znaleźć w podręczniku do modułu Analizy BI.  – Funkcje dodatkowe – <F11>. Po naciśnięciu rozwinięcia  widocznego pod przyciskiem Funkcje dodatkowe oraz po użyciu klawiszy <ALT>+<F11> następuje rozwinięcie menu dostępnych funkcji dodatkowych. Szerszy opis funkcji znajduje się w artykułach do poszczególnych modułów, przy opisie konkretnych okien. Eksport – powoduje przeniesienie zawartości bieżącej listy do arkusza kalkulacyjnego. Eksportowana jest zawartość wszystkich widocznych kolumn (kolumny można dodawać lub usuwać wg standardów opisanych w rozdziale Kolumny na listach oraz menu kontekstowe). Program umożliwia eksport do arkusza widoku bieżącego lub samych danych. W widoku bieżącym eksportowany jest aktualnie utworzony widok danej listy w programie (uwzględniane są grupowania, sortowania itp.). Plik zapisywany jest na dysku w formacie *.xls i może być otwarty dowolnym programem obsługującym ten format. Nie jest konieczna instalacja programu do obsługi arkusza kalkulacyjnego aby wyeksportować plik w formacie *.xls. Po naciśnięciu rozwinięcia  widocznego pod przyciskiem Eksport istnieje możliwość wyboru następujących opcji eksportu danych:
 • Eksportuj bieżący widok do pliku – funkcja umożliwia eksport aktualnie utworzonego widoku danej listy w programie (uwzględniane są grupowania, sortowania itp.) do pliku w formacie: MS Excel, PDF, RTF, HTML.
 • Eksportuj tylko dane do pliku MS Excel – dane wyświetlane na liście są eksportowane do pliku MS Excel.
 • Eksportuj tylko zaznaczone dane do pliku MS Excel – dane zaznaczone na liście są eksportowane do pliku MS Excel.
 • Eksportuj tylko dane do Schowka – po wykonaniu eksportu danych do Schowka można je wkleić <CTRL>+<V> np. do aktualnie otwartego arkusza MS Excel. Jeżeli wśród skopiowanych do Schowka systemowego danych znajdują się wartości tekstowe rozpoczynające się od znaku cudzysłowu bez takiego samego znaku na końcu tego ciągu, po wklejeniu do MS Excel dane mogą nie zostać podzielone na poszczególne komórki. Aby zaimportować dane prawidłowo, należy użyć Kreatora importu danych.
 • Eksportuj tylko zaznaczone dane do Schowka – dane zaznaczone na liście są eksportowane do Schowka.
W przypadku trzech pierwszych opcji (Eksportuj bieżący widok do pliku, Eksportuj tylko dane do pliku MS Excel oraz Eksportuj tylko zaznaczone dane do pliku MS Excel) eksportowany plik może zostać zapisany na dysku lokalnym lub na Comarch IBARD. Po eksporcie danych program zapyta: Czy otworzyć wyeksportowany plik? Gdy użytkownik odpowie twierdząco zostanie automatycznie otwarty plik w domyślnym programie. Aby ułatwić sobie pracę użytkownik może zaznaczyć parametr Zapamiętaj odpowiedz i nie pokazuj więcej. Ustawienia te dotyczą opcji zapisu wyeksportowanego pliku na dysku. W przypadku zapisu pliku na Comarch IBARD oraz wydruków do pliku PDF z hasłem pytanie o otwarcie pliku się nie pojawia.
Dotyczy wersji: 2018.5.1
 Historia zmian – po naciśnięciu przycisku otwierane jest nowe okno, na którym widoczna jest lista zmian dotycząca określonego dokumentu bądź elementu słownika.
 

Kopiowanie zawartości komórek

W menu kontekstowym pod prawym klawiszem myszy, w zależności od typu pola dostępne są różnego rodzaju dodatkowe opcje np. możliwość skopiowania zawartości pola. Kopiować można również zawartość pól niedostępnych do edycji (wyszarzonych) wykorzystując opcję Kopiuj z menu kontekstowego lub skrót klawiszy: <CTRL>+<C>. W przypadku list wspomniany skrót powoduje skopiowanie jednej podświetlonej aktualnie komórki, natomiast <CTRL>+<SHIFT>+<C> kopiuje cały podświetlony wiersz do schowka Windows. Dostępne są również opcje Cofnij <CTRL>+<Z>, Wytnij <CTRL>+<X>, Wklej <CTRL>+<V>.

Kalendarz

Kalendarz – na polach edycji zawierających datę możliwe jest wyświetlenie pomocniczego kalendarza, poprzez wciśnięcie strzałki z lewej strony pola z datą: . Wybór daty staje się więc bardzo prosty. Wystarczy kliknąć na dniu, który ma być umieszczony w polu data. Narzędzie to może usprawnić procesy związane z uzupełnieniem dat. Nie ma bowiem potrzeby wpisywania całego formatu daty (dzień – miesiąc – rok). Opcja Wyczyść pozwala na skasowanie obecnie wpisanej w polu daty, nie jest dostępna tam, gdzie podanie daty jest warunkiem do poprawnie zapisanego formularza (np. data wystawienia na Fakturze Sprzedaży). Ponadto Kalendarz w polu z datą można wywołać przez menu kontekstowe lub skrót klawiaturowy: <ALT>+<STRZAŁKA w DÓŁ>. Dodatkowo w polach z zakresem dat OD – DO w menu kontekstowym można skorzystać z funkcji: Dzisiaj, Ten tydzień, Ten miesiąc oraz Ten rok. W polach z zakresem dat kalendarz posiada funkcję Wyczyść, dzięki której można całkowicie usunąć datę z pola np. wyczyszczenie daty pierwszej w polu z zakresem dat będzie odfiltrowywało dokumenty na liście od nieskończoności do konkretnej wskazanej daty.
Dotyczy wersji: 2018.2.1

Kalkulator

Kalkulator wywoływany jest poprzez skrót <Alt>+<Down> (strzałka w dół) po umieszczeniu kursora w dowolnym polu liczbowym na formularzu w programie. Można również z niego skorzystać klikając na polu liczbowym prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Kalkulator. Jeżeli w polu z którego wywołano kalkulator wpisana jest kwota, nie jest ona zerowana po wybraniu operatora arytmetycznego („+”, „-”, „*”, „/”). Wynik operacji pokazywany jest po naciśnięciu przycisku „=” na kalkulatorze bądź przycisku <Enter> lub <=> na klawiaturze. Po otrzymaniu wyniku operacji w kalkulatorze, po wpisaniu dowolnej cyfry zastępuje ona otrzymany wynik umożliwiając wykonanie kolejnej operacji. Na formularzu operatora w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy na zakładce [Ogólne] dostępny jest parametr Uruchamianie kalkulatora po wciśnięciu + – * / . Parametr jest domyślnie niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu kalkulator może zostać wywołany przez tego operatora po umieszczeniu kursora w polu liczbowym poprzez wciśnięcie na klawiaturze numerycznej jednego z przycisków <+> , <-> , <*> lub </>.
 
 

Standardy w programie

Standardy na listach

Przewijanie list

Lista zapisów kasowych/bankowych - zwinięty panel filtrowania
Lista często nie mieści się na otwartym oknie – zarówno w pionie (lista zawiera więcej pozycji, niż może być wyświetlonych na liście) jak i w poziomie (lista zawiera zbyt wiele kolumn, aby je zmieścić w oknie albo szerokość kolumn jest zbyt duża/ szerokość okna zbyt mała). Do przewijania listy służą:
 1. Pionowy pasek przewijania - umieszczony z prawej strony listy, służy do przewijania listy w pionie. Przewijanie list w pionie jest obsługiwane przez przyciski    , PageUp, PageDown oraz scroll Za pomocą klawiszy <CTRL>+<HOME> oraz <CTRL>+<END> użytkownik ma możliwość przejścia na pierwszy oraz ostatni rekord na liście.
 2. Poziomy pasek przewijania - umieszczony pod listą, służy do przewijania listy w poziomie, w celu uwidocznienia schowanych kolumn. Przesuwanie list w poziomie jest obsługiwane przez przyciski  , Home, End oraz za pomocą klawiszy: <STRZAŁKA w LEWO><STRZAŁKA w PRAWO>.

Kolumny na listach oraz menu kontekstowe

Kolumny na listach można przestawiać metodą „przeciągnij i upuść”. Dowolną kolumnę można przeciągnąć i przenieść myszą w inne miejsce:
Przemieszczanie kolumn
Pod prawym przyciskiem myszy w sekcji kolumn są dostępne opcje: sortowania, grupowania, usuwania, autodopasowania kolumn oraz przywracania układu domyślnego:
Menu kontekstowe w nagłówku kolumny

Podczas wczytywania listy do bazy wysyłane jest tylko zapytanie o kolumny, które są widoczne na liście – usuwając kolumny niepotrzebne przyspieszymy działanie danej listy, zwłaszcza w przypadku pracy wielostanowiskowej.

Usunięte kolumny widoczne są w oknie wyboru kolumn i można je z powrotem przeciągnąć na listę:

Wybór kolumn
Na większości list dostępne jest tzw. menu kontekstowe, uruchamiane przez kliknięcie prawym klawiszem myszy na liście. Menu kontekstowe zawiera zwykle do wyboru opcje dostępne również poprzez przyciski na listach, takie jak Dodaj, Dodaj seryjnie, Zmień, Usuń. Możliwe jest również kopiowanie wiersza listy lub konkretnej komórki. Dla wybranych list znajdują się tam funkcje o charakterze specjalnym, które nie są dostępne w żaden inny sposób (np. anulowanie faktury, odblokowanie deklaracji).
Menu kontekstowe dla list

Sortowanie na listach

Sortowanie po kolumnie działa poprzez klikniecie w nagłówek kolumny lub poprzez wybór opcji z menu kontekstowego: Możliwe jest sortowanie jednocześnie po kilku kolumnach. Aby posortować po kolejnych kolumnach należy wykonać sortowanie z równoczesnym wciśnięciem klawisza <SHIFT>. Sortowanie jest możliwe na wszystkich listach oraz na listach wewnątrz formularzy.
Na formularzu kontrahenta lista odbiorców posortowana wg miasta malejąco oraz lista przedstawicieli posortowana wg tytułu rosnąco

Grupowanie po kolumnach

Domyślnie na większości list włączony jest panel grupowania (Pokaż pole grupowania). Na listach dla formularzy dostępne są również opcje grupowania (opcje widoczne w menu kontekstowym). Grupowanie po kolumnach wywołujemy poprzez wybór z menu kontekstowego opcji Grupuj według tej kolumny lub poprzez przeciągnięcie kolumny, po której chcemy grupować do panelu grupowania.
Grupowanie po kodzie dostawcy na liście pozycji cennikowych

Grupowanie można wykonywać po wielu kolumnach.

Grupowanie po kodzie dostawcy oraz nazwie na liście pozycji cennikowych
W przypadku list pogrupowanych po kolumnie z datą istnieje możliwość określenia interwału. Dla opcji Interwał (dostępnej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny po której nastąpiło pogrupowanie listy) możliwe jest wybranie wartości: Dzień, Miesiąc, Rok i Domyślny.

Wiersz sum – agregacje dla kolumn

Na listach w programie domyślnie włączona jest opcja sumowania (Pokaż wiersz sum). Dla pierwszej domyślnej kolumny załączone jest sumowanie typu: Licznik.
Agregacja typu Licznik
Pod prawym klawiszem myszy na liście lub w wierszu sum (jeśli jest włączony) dostępna jest opcja Pokaż wiersz sum (menu kontekstowe zostało opisane szerzej w rozdziale Kolumny na listach oraz menu kontekstowe). Włączając/wyłączając tą opcję można pokazać lub ukryć wiersz sum.

Na włączonym wierszu sum, pod prawym klawiszem myszy znajdują się opcje do wyboru:

Menu kontekstowe – agregacje
Po najechaniu myszką na obszar wiersza sum, na którym można włączyć agregację dla danej kolumny, wyświetla się podpowiedz: „Kliknij prawym klawiszem myszy, aby podsumować kolumnę”. Użytkownik programu ma możliwość załączenia dowolnej agregacji typu: suma, minimum, maksimum, licznik, średnia, brak (wyłączenie agregowania) dla poszczególnych kolumn. Agregacje mogą dotyczyć wszystkich elementów z kolumny lub tylko zaznaczonych (Agreguj tylko zaznaczone). Na listach typu „drzewo” opcja Pokaż wiersz sum może być ukryta np. lista grup towarowych (domyślnie włączony jest licznik) lub rozszerzona o dodatkową opcję Pokaż wiersz sum dla węzłów np. na liście obrotów i sald. W praktyce możliwe jest wykorzystywanie na liście kilku agregacji różnych typów dla poszczególnych kolumn np. sumę dla kolumny „Cena” i maksimum dla kolumny „Wartość-PLN”:
Podsumowanie kolumny

Jeśli dla listy zdefiniujemy warunki grupowania, agregacje mogą być wyświetlane dla poszczególnych podgrup (Pokaż wiersze sum dla grup).

Agregacja dla podgrup

Powiększony widok listy <F6>

Po wybraniu klawisza <F6> na listach jest dostępna opcja powiększenia widoku. W takim widoku w oknie znajduje się lista dokumentów powiększona na cały ekran oraz  wiersz sum – schowana jest wstążka, pole grupowania oraz panel filtra pod listą. Powrót do standardowego widoku następuje również po wybraniu klawisza <F6>.

Zaznaczanie rekordów na liście

Na listach, na których możliwe jest uruchamianie operacji seryjnych (np. wydruki, eksport przelewów, rozliczanie zapisów), pozycje podlegające takiemu seryjnemu przetwarzaniu należy uprzednio zaznaczyć na liście. Zaznaczenia dokonujemy myszą lub poprzez:
 • Menu kontekstowe – wybór odpowiedniej opcji z menu.
 • Ustawienie kursora na wybranej pozycji i wciśnięcie klawisza <SPACJA> – powoduje zaznaczenie pojedynczej pozycji.
Równocześnie dostępne są opcje:
 • zaznacz wszystkie (lub <CTRL>+<A>) – zaznacza wszystkie pozycje na liście
 • odwróć wszystkie (lub <CTRL>+<R>) – odwraca zaznaczenia
 • odznacz wszystkie (lub <CTRL>+<O>) – odznacza wszystkie wcześniej zaznaczone pozycje.
Zaznaczone pozycje są wyróżnione poprzez znaczek z lewej strony listy.
Zaznaczone pozycje na liście faktur

Bez zaznaczenia wywołanie operacji seryjnej zaznacza aktualny rekord i wykonuje operację.

Filtrowanie

Filtr jest narzędziem wspomagającym przeszukiwanie list. w wielu miejscach systemu pojawiają się różnego rodzaju listy, do których można stosować filtry. Filtrowanie listy powoduje zawężenie ilości elementów wyświetlanych na liście do takich, które spełniają warunki filtra. w programie występuje kilka możliwości filtrowania:
 • Wiersz filtra – filtr w nagłówku listy.
 • Panel filtra prostego.
 • Panel filtra zaawansowanego.

Filtrowanie – filtr w nagłówku listy (wiersz filtra) oraz lokator na liście

Po kliknięciu lewym klawiszem myszy w wierszu filtra lub po użyciu kombinacji klawiszy <LEWY ALT>+<SHIFT>+<F> następuje przejście kursora do filtra w nagłówku listy (wiersz filtra). Na listach w pierwszym rekordzie jest dostępny wiersz filtra. Pod każdym nagłówkiem kolumny można wpisać fragment, po którym chcemy wyszukać rekordy w odniesieniu do wartości wyświetlanych w danej kolumnie.

Filtr w nagłówku listy zawęża wyświetlane pozycje, wyszukując według wyrażeń zawierających ciąg znaków.

Wiersz filtra – wyfiltrowanie kontrahentów zawierających w kodzie ciąg „ko” oraz w kolumnie Miasto „kra”

W filtrze w nagłówkach kolumn istnieje możliwość wyszukiwania z użyciem %, który zastępuje część wyszukiwanego tekstu np. po wpisaniu dzbanek % 10 program wyszuka dzbanek zielony 10, dzbanek czerwony 10. Znak _ (podkreślnik) zastępuje dowolny pojedynczy znak. Chcąc wyszukać pozycje mające w kolumnie wartość „%” bądź „_” należy użyć w filtrze odpowiednio wartości [%] lub [_].

Dla wartości o formacie daty wiersz filtra podpowiada kalendarz:

Preliminarz płatności

Dla poszczególnych kolumn przechowujących wartości ograniczone (typy, statusy itp.) udostępnione są listy wyboru:

Preliminarz płatności

Dla list z kolumną zaznaczeń nad tą kolumną dostępny jest przycisk czyszczenia filtra, na pozostałych listach czyszczenie filtra można wykonać opcją z menu kontekstowego:

Czyszczenie filtra

Ponadto system umożliwia, po wykonaniu operacji sortowania, wykorzystanie funkcji lokatora. Aby działał lokator na liście np. W kolumnie kod, należy włączyć sortowanie tej kolumny, następnie wpisać z klawiatury początek kodu poszukiwanego kontrahenta, wówczas kursor ustawi się na żądanym kontrahencie. Lokator wyszukuje według początku słowa („zaczyna się od…”).

W wierszu filtra przy każdym polu widnieje symbol sposobu filtrowania danych w tej kolumnie. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na ten symbol rozwijana jest lista dostępnych sposobów filtrowania: Dla kolumn z wartościami liczbowymi lub zawierających daty domyślnie wybrana jest opcja Jest równe. W przypadku kolumn z wartościami tekstowymi domyślnie wybrana jest opcja Zawiera. Użytkownik może wybrać inną, odpowiadającą mu metodę filtrowania w określonej kolumnie.    

Filtrowanie proste (panel filtra)

Po otwarciu danej listy w dolnej części okna umiejscowiony jest panel filtrowania. Przy pierwszym otwarciu widoczny jest tylko filtr prosty oraz kilka podstawowych pól do filtrowania listy, które w istotny sposób wpływają na zawartość listy. W panelu użytkownik ma możliwość wyboru zdefiniowanych warunków filtrowania.
Lista zapisów kasowych/bankowych – zwinięty panel filtrowania
Pozostałe pola do filtrowania dostępne są po rozwinięciu panelu przyciskiem   (Kliknij, aby rozwinąć filtr zaawansowany). Filtr można zwinąć przez „Kliknij, aby zwinąć filtr zaawansowany”. Pojedyncze kliknięcie rozwija lub zwija menu filtra zaawansowanego. Jeżeli filtr został zmieniony – wyświetla się napis „Filtr aktywny”.
Lista zapisów kasowych/bankowych – rozwinięty panel filtrowania
Po wyfiltrowaniu danych na belce z opisem Filtr pokazuje się dodatkowy opis „aktywny”, co oznacza, że lista jest wyfiltrowana i nie zawiera wszystkich danych.

Panel filtra zaawansowanego

Filtr jest narzędziem wspomagającym przeszukiwanie list. W wielu miejscach systemu pojawiają się różnego rodzaju listy, do których można stosować filtry. Filtrowanie listy powoduje zawężenie ilości elementów wyświetlanych na liście do takich, które spełniają warunki filtra. Panel filtra można stosować na dwa sposoby:
 • Proste filtrowanie,
 • Filtr zaawansowany.
We wszystkich przypadkach list, które mogą być filtrowane, panel filtra zaawansowanego znajduje się na dole listy. Po prawej stronie wiersza filtra znajdują się zawsze przyciski do włączania i wyłączania działania filtra –  Filtruj  Wyczyść filtr oraz przycisk do tworzenia warunków filtrujących filtra zaawansowanego –  Konstruktor filtra. Jeżeli pinezka (widoczna obok ikony filtrowania – lejka) jest:  wyłączona – wówczas po zmianie filtrowania na ikonie lejka pojawia się znak zapytania  i dopiero po jego kliknięciu uruchomione zostanie filtrowanie. Ten tryb pracy jest efektywniejszy gdy lista zwiera bardzo dużo pozycji. Można wtedy najpierw ustawić wszystkie parametry filtrowania, a dopiero na końcu uruchomić samo przefiltrowanie listy.  włączona – wszystkie zmiany filtrowania wykonywane są na bieżąco i od razu widoczne są na liście.

Proste filtrowanie

Istnieje możliwość wyszukiwania elementów listy zawierających określony fragment tekstu. Szukany tekst lub jego fragment wpisuje się do wiersza filtra. Następnie uruchamia się działanie filtra przyciskiem  Włącz filtrowanie lub, jeśli ikona pinezki jest włączona – wystarczy przejść w inne pole listy. Wpisany tekst jest szukany po ustalonych z góry polach listy. Dla różnych list wyszukiwanie przebiega po różnych polach – są to zwykle pola wyświetlane w kolumnach listy.
Przykład
Chcemy wyfiltrować listę Faktur Sprzedaży wg miasta Kraków. W wierszu filtra wpisujemy „Kraków”. Wówczas otrzymujemy tylko te dokumenty, na których w danych Kontrahenta jest wpisane Kraków.
Filtrowanie listy
W filtrze pod listą istnieje możliwość wyszukiwania z użyciem %, który zastępuje część wyszukiwanego tekstu np. po wpisaniu dzbanek % 10 program wyszuka dzbanek zielony 10, dzbanek czerwony 10.

Filtr zaawansowany

Filtr zaawansowany pozwala filtrować listę według stworzonych przez Użytkownika warunków. Filtry zaawansowane są zapamiętywane w systemie. Nazwa filtra zaawansowanego jest poprzedzona znakiem „#”. Do tworzenia filtra zaawansowanego służy Konstruktor filtra   , uruchamiany z dowolnego okna, w którym istnieje możliwość zastosowania filtra. Praca z konstruktorem filtra wymaga pewnej znajomości struktury baz danych oraz umiejętności formułowania warunków logicznych. Konstruktor filtra  

Zapamiętywanie ustawień filtra oraz odświeżanie listy

Po zamknięciu listy zapamiętywanie ustawień filtra jest realizowane wg poniższych zasad:
 • zapamiętywane jest czy panel dodatkowy był zwinięty/rozwinięty,
 • zapamiętywane jest czy pinezka była włączona/wyłączona,
 • zapamiętywane są ustawienia pól z panelu podstawowego i rozwijanego,
 • lista otwiera się wyfiltrowana wg zapamiętanych filtrów.
Ponadto przy pierwszym uruchomieniu listy pinezka jest włączona, a dostępna opcja Wyczyść filtr   na liście oraz Reset ustawień okien przywraca ustawienia domyślne dla filtrów panelu podstawowego i rozwijanego. Odświeżanie listy odbywa się przy każdorazowym użyciu lejka  lub   oraz poprzez wciśnięcie <F5> w dowolnym miejscu na liście.

Standardy na formularzach

Rodzaje pól na formularzach

Listy rozwijane

Dla wielu kontrolek typu: Kategoria, Kontrahent, Pracownik itp. dostępna jest lista rozwijana (drop down) pozwalająca w szybki sposób na wyszukanie i podstawienie na formularz odpowiedniej wartości.
Lista rozwijana dla pola Kontrahent
Rozpoczęcie edycji w polu listy rozwijanej powoduje rozwinięcie uproszczonej listy pomocniczej zawężonej do pozycji, które zawierają wpisywany ciąg znaków. Kliknięcie w „strzałkę” znajdującą się po prawej stronie pola, rozwija listę pomocniczą z widocznymi pozycjami spełniającymi kryteria szukania. Jeżeli pole jest puste (nic jeszcze nie wpisano), to rozwinięta jest pełna lista z możliwością przewijania rekordów. Dodatkowo listę można otworzyć za pomocą skrótu klawiaturowego <CTRL>+<SPACJA> oraz strzałki w dół, słownik zaś który jest związany z daną listą można otworzyć kombinacją klawiszy <ALT>+<STRZAŁKA w GÓRĘ>. Rodzaje pól na formularzach Najczęściej spotykane elementy formularzy to: Przyciski – służą do natychmiastowego rozpoczęcia procesu. Ich funkcja jest podpisana na przycisku lub jest wyświetlana przy wskazaniu kursorem myszy. Przyciski niedostępne w danej chwili są wyszarzone. Pola edycji – korzystamy z nich w celu wpisania tekstu z klawiatury. W polu tym może już znajdować się tekst, który następnie możemy zmienić. Listy wywoływane z formularza – okno typu lista w trybie do wyboru, zawierające spis elementów można wywołać naciskając odpowiedni przycisk np. Kontrahent co poskutkuje otworzeniem listy kontrahentów w trybie do wyboru. Rozwijane listy pomocnicze – znajdują się w polach, w których są rozwijane i zawierają listę możliwych do wyboru dla danego pola wartości (ang. drop-down). Przyciski opcji – w przypadku wystąpienia kilku opcji jedynie jedna opcja może być włączona. Przycisk taki reprezentuje więc opcje wykluczające (ang. radio). Pola wyboru – określa, czy dana opcja ma być włączona czy wyłączona. Pola te działają niezależnie, co oznacza, że włączenie jednego pola nie wyklucza włączenia innego. Wybór takiego pola jest potwierdzony poprzez jego zaznaczenie (ang. check-box). W menu kontekstowym pod prawym klawiszem myszy, w zależności od typu pola dostępne są różnego rodzaju dodatkowe opcje np. możliwość skopiowania zawartości pola. Kopiować można również zawartość pól niedostępnych do edycji (wyszarzonych) wykorzystując opcję Kopiuj z menu kontekstowego lub skrót klawiszy: <CTRL>+<C>.
Przykład formularza

Przyciski na formularzach

Typowe przyciski na formularzach to:  – Zapisz – powoduje zamknięcie okna i zapisanie dokonanych zmian. Zapisu można dokonać również przez wciśnięcie klawisza <ENTER> lub <CTRL>+<ENTER>.  – Zamknij – zamyka okno bez zapisywania zmian (można uruchomić klawiszem <ESC>). Inne przyciski formularzy  – Przelicz – znajdują się na niektórych formularzach (uruchamiane również przez klawisz <F8>).

Dynamiczne panele na formularzach

Na większości formularzy istnieje możliwość zwijania paneli, które nie są istotne dla użytkownika – ustawienia są pamiętane po ponownym otworzeniu okna dla poszczególnych operatorów.
Dynamiczne panele na formularzu

Błędy i ostrzeżenia

Na formularzach istnieją pola, które użytkownik musi bezwzględnie uzupełnić prawidłową wartością przed zapisaniem formularza (pola wymagane, pola walidowane np. NIP, IBAN), dlatego też wprowadzono funkcję ostrzegania i informowania o błędach na formularzu: Ostrzeżenia dotyczące pól na formularzach oznaczane są żółtym trójkątem z wykrzyknikiem.  Błędy dotyczące pól na formularzach oznaczane są czerwoną ikoną z krzyżykiem. Treść błędu wyświetla się po najechaniu myszą na ikonę. W trakcie dodawania nowego formularza, w polach wymaganych pojawia się ikona ostrzeżenia najczęściej z komunikatem: Pole nie może być puste. Jeżeli użytkownik opuści takie pole i go nie wypełni/poprawi, pomimo że jest to wymagane – ostrzeżenie zmieni się na błąd. Dopóki użytkownik nie wypełni/poprawi wartości w polu – jest czerwona ikonka błędu uniemożliwiająca zapisanie formularza – kursor ustawi się w pierwszym polu oznaczonym jako błędne. Pod prawym klawiszem myszy dla pól oznaczonych ikonami błędów i ostrzeżeń dostępna jest opcja Kopiuj tekst błędu, dzięki której można skopiować treść błędu lub ostrzeżenia.

Nawigacja edycji – Edytuj poprzedni, Edytuj następny

W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość szybkiego przechodzenia między formularzami, np. kolejnych faktur. Odbywa się to za pomocą przycisków  Edytuj poprzedni  (lub klawisze <CTRL>+<,>), Edytuj następny   (lub klawisze <CTRL>+<.>) dostępnych na wstążce w grupie Nawigacja edycji.

Drukowanie w programie 

 

Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa wprowadza wiele zmian w przepisach. Poniżej podpowiadamy jak obsłużyć je w Comarch ERP Optima.  

Płace i Kadry

1. Jak odnotować w programie Comarch ERP Optima nieobecność typu kwarantanna? Pracownikowi, który jest objęty kwarantanną, przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby (finansowane przez pracodawcę) lub zasiłek chorobowy (finansowany ze środków ZUS). Pracownikowi należy odnotować standardową nieobecność ‘Zwolnienie chorobowe’, przyczyna Zwolnienie lekarskie. W wypłacie, w zależności od ilości dni wcześniejszych nieobecności chorobowych w roku, zostanie naliczone Wynagrodzenie za czas choroby lub Zasiłek chorobowy. Wprowadzając nieobecność na zakładce 2. Pozostałe można wprowadzić dodatkowy opis np. ‘kwarantanna’. 2. Jak w programie odnotować opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 8, w związku z zamknięciem żłobka / klubu dziecięcego / przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko? Pracownikowi należy wprowadzić nieobecność ‘Dodatkowy urlop opiekuńczy (zasiłek)’ z tytułu którego w wypłacie zostanie naliczony ‘Zasiłek opiekuńczy’. W module Płace i Kadry Plus nieobecność można wprowadzić seryjnie dla zaznaczonych pracowników poprzez opcję ‘Seryjne dodawanie nieobecności”. Nieobecność dostępna jest od najnowszej wersji programu Comarch ERP Optima 2020.4.1. 3. W jaki sposób mogę zaewidencjonować w programie pracę zdalną? Praca zdalna pracownika może zostać odnotowana przy wykorzystaniu dostępnej w programie Comarch ERP Optima strefy ‘Czas pracy wykonywanej zdalnie’. Strefa ta powinna zostać wprowadzona w kalendarzu ‘Plan pracy pracownika’ – po wejściu do danego dnia lub przez opcję ‘Seryjne wstawianie dni’. W module Płace i Kadry Plus istnieje możliwość odnotowania pracy zdalnej dla wskazanych pracowników za wybrany okres poprzez opcję ‘Seryjne wstawianie dni – plan pracy’  . Aby móc odnotować strefę ‘Czas pracy wykonywany zdalnie’ należy posiadać najnowszą wersję programu Comarch ERP Optima 2020.4.1 oraz zainstalować dodatkową aktualizację dostępną z poziomu zakładki Pomoc > Ważne aktualizacje. W przypadku wystąpienia nieobecności w okresie, w którym pracownik ma odnotowaną pracę w innej strefie niż ‘Czas pracy podstawowy’ należy w konfiguracji kalendarza, według którego rozliczany jest pracownik zaznaczyć parametr ‘Modyfikowanie planu pracy przez nieobecność’. Parametr należy zaznaczyć przed wprowadzeniem nieobecności. 4. W jaki sposób odnotować odroczenie wpłat do urzędu skarbowego z tytułu zaliczki na podatek PIT-4R? W związku z odnotowaniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 istnieje możliwość odroczenia do 1 czerwca 2020 r. obowiązku płatności zaliczek na podatek, pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. Odroczenie dotyczy zaliczek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, a także od przychodów z umów cywilnoprawnych. Aby w programie odnotować przesunięcie terminu wpłaty o urzędu skarbowego, po naliczeniu deklaracji miesięcznej, należy wejść w Kasa/Bank > Preliminarz płatności i w zapisie dotyczącym zaliczek na PIT-4 zmienić datę w polu ‘Termin płatności’. 5. W jaki sposób odnotować w programie czas przestoju w wysokości 100% wynagrodzenia? Odnotowanie czasu pracy związanego z przestojem płatnym 100% jest możliwe dzięki wykorzystaniu strefy ‘Czas przestoju płatny 100%’. Aby odnotować taką strefę należy posiadać najnowszą wersję programu Comarch ERP Optima 2020.4.1 oraz zainstalować dodatkową aktualizację dostępną z poziomu zakładki Pomoc > Ważne aktualizacje. Strefa ta powinna zostać wprowadzona w kalendarzu ‘Plan pracy pracownika’ – po wejściu do danego dnia lub przez opcję ‘Seryjne wstawianie dni’ . W module Płace i Kadry Plus istnieje możliwość odnotowania przestoju dla wskazanych pracowników za wybrany okres poprzez opcję ‘Seryjne wstawianie dni – plan pracy’. W przypadku wystąpienia nieobecności w okresie, w którym pracownik ma odnotowaną pracę w innej strefie niż ‘Czas pracy podstawowy’ należy w konfiguracji kalendarza, według którego rozliczany jest pracownik zaznaczyć parametr ‘Modyfikowanie planu pracy przez nieobecność’. Parametr należy zaznaczyć przed wprowadzeniem nieobecności. 6. W jaki sposób odnotować w programie pracownikowi objętemu przestojem obniżenie wynagrodzenia do 50% (przy zachowaniu minimalnego wynagrodzenia)? W celu odnotowania pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym obniżenia wynagrodzenia do 50% należy dokonać modyfikacji planu pracy, wprowadzając w kalendarzu pracownika strefę ‘Czas przestoju płatny 50%’. Aby odnotować taką strefę należy posiadać najnowszą wersję programu Comarch ERP Optima 2020.4.1 oraz zainstalować dodatkową aktualizację dostępną z poziomu zakładki Pomoc > Ważne aktualizacje. Strefa ta powinna zostać wprowadzona w kalendarzu ‘Plan pracy pracownika’ – po wejściu do danego dnia lub przez opcję  ‘Seryjne wstawianie dni’ . W module Płace i Kadry Plus istnieje możliwość odnotowania przestoju płatnego 50% dla wskazanych pracowników za wybrany okres poprzez opcję ‘Seryjne wstawianie dni – plan pracy’. W przypadku wystąpienia nieobecności w okresie, w którym pracownik ma odnotowaną pracę w innej strefie niż ‘Czas pracy podstawowy’ należy w konfiguracji kalendarza, według którego rozliczany jest pracownik zaznaczyć parametr ‘Modyfikowanie planu pracy przez nieobecność’. Parametr należy zaznaczyć przed wprowadzeniem nieobecności. 7. W jaki sposób mogę odnotować obniżenie pracownikom wymiaru czasu pracy o 20%? Pracodawca może obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 1/2 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W celu odnotowania takiej informacji należy dokonać aktualizacji danych kadrowych, podświetlając pracownika i wybierając opcję ‘Aktualizuj’, a następnie zmodyfikować wymiaru etatu oraz stawkę zaszeregowania. Po zapisaniu formularza danych kadrowych, zostanie dodana nowa pozycja na liście zapisów historycznych pracownika.
Uwaga
W przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca nie zalecamy modyfikacji dni w planie pracy dla pracowników zatrudnionych na stawkę miesięczną. Jeśli pracownik po zmianie wymiaru etatu nadal pracuje w te same dni co przed zmianą, tylko zaczyna pracę o innej godzinie należy w konfiguracji zdefiniować dla takiej osoby dedykowany kalendarz. Godziny pracy w kalendarzu powinny zostać ustawione tak, jak dla pracownika na całym etacie. Dodatkowo należy zaznaczyć parametr 'Uwzględniaj wymiar etatu'. Następnie nowy kalendarz należy przypiąć u pracownika w zapisie historycznym obowiązującym od dnia zmiany wymiaru etatu. W planie pracy pracownika w okresie od zmiany wymiaru etatu godzina rozpoczęcia pracy będzie zgodna z godziną ustawioną w konfiguracji w nowym kalendarzu, a liczba godzin pracy zgodna z nowym wymiarem etatu. Takie ustawienie spowoduje przy wyliczaniu wynagrodzenia zasadniczego za oba okresy uwzględnienie norm miesięcznych odpowiednich dla poszczególnych wymiarów etatu. W przypadku innej konfiguracji należy zweryfikować wyliczone wynagrodzenie zasadnicze i w razie potrzeby skorygować ręcznie.
8. W jaki sposób mogę odnotować seryjnie obniżenie pracownikom stawki zaszeregowania o określony procent np. 20%? W module Płace i Kadry Plus za pomocą ‘Seryjnej zmiany wartości pola’ jest możliwość zmiany stawki zaszeregowania dla zaznaczonych pracowników o określony procent. Na formularzu ‘Seryjnej zmiany wartości pola’ należy zaznaczyć parametr ‘Z aktualizacją’ i podać datę, od kiedy ma obowiązywać nowa stawka. Następnie w sekcji ‘Definicje zmiany’ w polu ‘Nazwa pola’ należy wybrać ‘Stawka zaszeregowania’, a na zakładce ‘Szczegóły’ podać wzór: Historia.Etat.Stawka= Historia.Etat.Stawka*0.8. Seryjną zmianę wykonujemy za pomocą ‘pioruna’.  Stawka zaszeregowania dla zaznaczonych pracowników zostanie obniżona o 20%, czyli będzie wynosić 80% ich dotychczasowego wynagrodzenia. 9. Jak w programie rozłożyć na raty należności z tytułu składek ZUS? Aby odnotować wpłaty w układzie ratalnym zatwierdzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w programie Comarch ERP Optima należy podzielić płatność powstałą z tytułu naliczonej deklaracji ZUS DRA. W tym celu należy wejść w Kasa/Bank > Preliminarz płatności, a następnie po podświetleniu płatności wybrać z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) opcję ‘Podziel’. Dla pozycji ‘Zapis nowy’ należy podać kwotę oraz termin pierwszej raty, pozostała kwota zostanie wprowadzona w polu ‘Zapis oryginalny’. Po potwierdzeniu podziału płatności, powstaną dwa zapisy – na zadeklarowana kwotę pierwszej raty oraz pozostałą kwotę, którą należy w analogiczny sposób podzielić – do ostatniej raty. Informacje na temat uzyskania wsparcia z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej można znaleźć na stronie  www.zus.pl . 10. W jaki sposób odnotować odroczenie terminu płatności do ZUS? Firmy korzystające z odroczenia terminu płatności składek ZUS, są zobowiązane do składania deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA wraz z załącznikami na takich samych zasadach jak dotychczas. Aby w programie odnotować przesunięcie terminu wpłaty do ZUS, po naliczeniu deklaracji miesięcznej, należy wejść w Kasa/Bank > Preliminarz płatności i w płatności wynikającej z deklaracji ZUS wprowadzić nową datę w polu ‘Termin płatności’. Informacje na temat uzyskania wsparcia z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej można znaleźć na stronie  www.zus.pl . 11. Jak odnotować zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS ? Jeżeli jesteś pracodawcą zatrudniającym poniżej 10 pracowników lub osobą prowadzącą działalność gospodarczą, możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące – od 1 marca do 31 maja 2020 r. W przypadku skorzystania z takiego zwolnienia deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA wraz z załącznikami powinny być naliczone w programie i złożone na takich samych zasadach jak dotychczas. Po zapisaniu deklaracji miesięcznej, należy wejść w Kasa/Bank > Preliminarz płatności i w płatności dotyczącej składek ZUS na zakładce 1. Ogólne w polu ‘Status’ wybrać opcję: ‘Nie podlega’. Informacje na temat uzyskania wsparcia z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej można znaleźć na stronie  www.zus.pl .

Księgowość

1. Czy mogę zrezygnować z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek?
Dotyczy wersji: 2020.5
Funkcja dostępna będzie w wersji 2020.5, której udostępnienie planowane jest na 30 kwietnia 2020 r.
Tak. Jeśli jesteś Podatnikiem PIT lub Małym podatnikiem CIT (pełna forma sprawozdawczości) od marca 2020 możesz zrezygnować z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. O tej rezygnacji poinformujesz w zeznaniu rocznym składanym za 2020 rok. Jeśli za pierwsze miesiące 2020 roku policzyłeś zaliczki uproszczone to w miesiącu rezygnacji (najwcześniej marzec 2020) będziesz mógł policzyć zaliczki na zasadach ogólnych. W tym celu na liście zaliczek rozwiniesz dodatkowe menu  (czarna strzałka obok plusa) i wybierzesz: Zaliczka na PIT-36 / Zaliczka na PIT-36L / Zaliczka na CIT-8. Wyliczając podatek za kolejne miesiące program automatycznie podpowie odpowiedni rodzaj zaliczki. 2. W jaki sposób mogę odliczyć w trakcie roku darowiznę przekazaną w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19? Ulgę z tytułu darowizny przekazanej na określone cele związane z przeciwdziałanie pandemii COVID-19 można uwzględnić już na etapie wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy/ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego. W zależności od zastosowanej formy opodatkowania sugerujemy ująć tą kwotę odpowiednio:
 • Zaliczka na CIT-8 –> Informacja dla CIT-8/O -> sekcja B.3 Inne odliczenia od dochodu.
 • Zaliczka na PIT-36/PIT-28 -> Udziały i kwoty deklaracji właściciela -> Odliczenia od dochodu – Inne odliczenia.
Dotyczy wersji: 2020.5
 • Zaliczka na PIT-36L –> udostępnione zostanie dedykowane pole umożliwiające odliczenia darowizny na COVID-19 oraz nowy wzór zaliczki.
Funkcja dostępna będzie w wersji 2020.5, której udostępnienie planowane jest na 30 kwietnia 2020 r.
Uwaga
Nowa ulga obejmuje darowizny pieniężne lub rzeczowe przekazane na przeciwdziałanie COVID-19:
 1. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 specustawy,
 2. Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,
 3. Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania jej działalności statutowej.
Wysokość odliczenia jest zależna od daty przekazania darowizny i wynosi:
 • do 30.04.2020 r.– 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r.– 150% wartości darowizny,
 • od 1.06.2020 do 30.09.2020 r.– 100% wartości darowizny.
Przykład
Podatnik w kwietniu przekazał darowiznę na łączną kwotę 10 000 zł. Jego ulga wynosić będzie 200%, tym samym w kwotach deklaracji właściciela należy wprowadzić wartość 20 000 zł.

Funkcje dodatkowe

 Funkcje dodatkowe umożliwiają rozbudowę standardowej funkcjonalności systemu Comarch ERP Optima o dodatkowe funkcje, realizujące określone procesy. Funkcje dodatkowe zostały zbudowane w oparciu o ten sam mechanizm, co wydruki. Z użytkowego punktu widzenia oznacza to przede wszystkim, że:
 • Funkcje dodatkowe są kontekstowo dostępne na wszystkich oknach, na których jest dostępny mechanizm drukowania
 • Funkcje dodatkowe dzielimy na funkcje systemowe oraz funkcje użytkownika.
Funkcje dodatkowe są dla użytkownika dostępne na wstążce programu pod przyciskiem . Naciśnięcie tej ikony (lub użycie skrótu <F11>) powoduje uruchomienie funkcji określonej jako domyślna. Przycisk ten jest dodatkowo wyposażona w przycisk służący do rozwijania menu dostępnych funkcji dodatkowych. Rozwijane menu funkcji dodatkowych może być różne dla każdego okna, a nawet dla każdej zakładki na jednym oknie. Zawartość menu funkcji dodatkowych jest konfigurowana za pomocą Konfiguracji funkcji dodatkowych – analogicznie jak w przypadku wydruków. Po wciśnięciu przycisku funkcji dodatkowych  wraz z klawiszem <Ctrl> (lub po wywołaniu skrótu <Ctrl>+<F11>) otwierane jest okno Konfiguracja funkcji dodatkowych. Identycznie jak w przypadku okna Konfiguracji wydruków, wyróżnione są funkcje standardowe oraz funkcje użytkownika poprzez zastosowanie innej czcionki. Funkcje systemowe – tworzone i dołączane do programu przez producenta oprogramowania są wyświetlane zwykłą czarną czcionką i są niemodyfikowalne dla użytkownika. Natomiast funkcje użytkownika są wyświetlane pochyłą niebieską czcionką i te można dowolnie modyfikować.
Konfiguracja funkcji dodatkowych
W oknie Konfiguracji funkcji dodatkowych dostępne są trzy parametry: Pokazuj tylko wypełnione – jego zaznaczenie spowoduje wyświetlenie na ekranie tylko tych gałęzi, które mają zdefiniowane zestawy. Ograniczaj do bieżącej procedury – po uruchomieniu konfiguracji funkcji dodatkowych parametr jest zaznaczony. Przez bieżącą procedurę rozumiemy miejsce w programie, z którego została wywołana konfiguracja, np. będąc w formularzu Faktury Sprzedaży dostajemy konfigurację wszystkich funkcji dodatkowych jakie możemy z tego poziomu wywołać. Pokazuj tylko wydruki użytkownika – jego zaznaczenie spowoduje wyświetlenie na ekranie tylko funkcji dodanych przez Użytkownika. W sprawie utworzenia funkcji dodatkowych zalecamy kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

e-Deklaracje

e-Deklaracje – Informacje ogólne

Funkcjonalność Comarch ERP Optima umożliwiająca składanie deklaracji elektronicznych opiera się na modelu, w którym w pierwszym etapie tworzony jest plik XML zgodny ze schematem XSD opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. Następnie tak wygenerowany plik użytkownik podpisuje podpisem elektronicznym i przesyła na serwer Ministerstwa Finansów. Aby możliwe było wysłanie e-Deklaracji, konieczne jest posiadanie takiego elektronicznego podpisu.
Umożliwiono eksport następujących deklaracji do systemu e-Deklaracje:
 • deklaracji VAT-7, VAT-7D, VAT-7K wraz z załącznikami: ORD-ZU, VAT-ZZ, VAT-ZT, VAT-ZD, NAD-ZP,
 • deklaracji VAT-UE, VAT-UEK wraz z załącznikami VAT-UE/A i VAT‑UE/B, VAT-UE/C,
 • deklaracji VAT-8 wraz z załącznikami: ORD-ZU,
 • deklaracji VAT-9M wraz z załącznikami: ORD-ZU,
 • deklaracji VAT-27,
 • deklaracji rocznej PIT-28 wraz z załącznikami: PIT-28/A, PIT-28/B, PIT-O, PIT/D, PIT-2K, ORD-ZU,
 • deklaracji rocznej PIT-36 wraz z załącznikami PIT/B , PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT/UZ, ORD-ZU,
 • deklaracji rocznej PIT-36L wraz z załącznikami PIT/B, ORD-ZU,
 • deklaracji rocznej CIT-8, wraz z załącznikami CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A, ORD-ZU,
 • deklaracji PIT-11 (indywidualnie lub seryjnie), wraz z załącznikami ORD-ZU, PIT-R,
 • deklaracji PIT-4R, wraz z załącznikiem ORD-ZU,
 • deklaracji PIT-8AR, wraz z załącznikiem ORD-ZU,
 • deklaracji PIT-8C (indywidualnie) wraz z załącznikiem ORD-ZU,
 • deklaracji IFT-1R/IFT-1 (indywidualnie lub seryjnie), wraz załącznikiem ORD-ZU.
Aby wyeksportować deklarację należy:
 1. W menu Start/Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ e-Deklaracje, wskazać katalog, w którym mają być zapisane pliki w polu: Katalog przechowywania plików wymiany:. W podanej lokalizacji, przy wysyłaniu deklaracji, tworzony będzie katalog o nazwie zgodnej z nazwą bazy danych a w nim podkatalog zawierający w nazwie rok i miesiąc deklaracji. W ostatnim podkatalogu umieszczony zostanie wysłany plik oraz odebrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru.
 2. W menu Ogólne/ Inne/ Urzędy - na formularzu urzędu skarbowego wskazać dane adresowe Urzędu Skarbowego oraz kod Urzędu Skarbowego. Listę Urzędów wraz z ich kodami można zaimportować z Serwera Comarch w menu Ogólne/ Inne/ Urzędy.
 3. Poprawnie wypełnić deklarację po jej przeliczeniu – przede wszystkim dane identyfikacyjne i adres podatnika (Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy -> np. VAT, PIT-28, PIT-36).
W przypadku korzystania z serwera proxy należy skonfigurować ustawienia w menu Start/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Parametry.
POLA OBOWIĄZKOWE Dla deklaracji VAT-7:
 • Kod urzędu skarbowego – na deklarację przepisywany jest z karty urzędu, zakładka: [Ogólne], pole: Kod urzędu,
 • Rok i miesiąc złożenia deklaracji,
 • Cel złożenia deklaracji.
 • Jeśli podatnikiem jest osoba fizyczna:
  • Numer NIP podatnika,
  • Pierwsze imię oraz nazwisko podatnika,
  • Data urodzenia,
  • Adres podatnika, pola: Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Numer domu, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta.
 • Jeśli podatnikiem jest osoba prawna:
  • Numer NIP podatnika,
  • Pełna nazwa podatnika,
  • Adres siedziby firmy, pola: Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Numer domu, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta.
Dla deklaracji VAT-UE:
 • Kod urzędu skarbowego,
 • Rok i kwartał złożenia deklaracji.
 • Jeśli podatnikiem jest osoba fizyczna:
  • Numer NIP podatnika,
  • Pierwsze imię oraz nazwisko podatnika,
  • Data urodzenia,
  • Adres podatnika, pola: Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Numer domu, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta.
 • Jeśli podatnikiem jest osoba prawna:
  • Numer NIP podatnika,
  • Pełna nazwa podatnika,
  • Adres siedziby firmy, pola: Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Numer domu, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta.
Dla deklaracji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R/IFT-1, PIT-4R, PIT-8AR:
 • Kod urzędu skarbowego,
 • Właściwy urząd skarbowy dla danego rodzaju deklaracji (Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Deklaracje).
 • Jeżeli podatnikiem jest osoba fizyczna:
  • Numer NIP podatnika,
  • Pierwsze imię oraz nazwisko podatnika,
  • Data urodzenia,
 • Jeżeli podatnikiem jest osoba prawna:
  • Numer NIP podatnika
  • REGON,
  • Pełna nazwa.
Ponadto dla prawidłowego przygotowania e-deklaracji PIT-11, PIT-8C należy na Formularzu danych kadrowych pracownika – wypełnić:
 • NIP pracownika,
 • PESEL, Data urodzenia,
 • Pełne dane adresowe pracownika,
 • Urząd skarbowy pracownika.

Eksport e-Deklaracji

Z poziomu przeliczonego formularza deklaracji należy kliknąć na ikonę „Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje”  . Pojawi się log z przebiegu eksportu, który kolejno będzie wskazywał jakie czynności są wykonywane:
 1. Przygotowanie deklaracji.
 2. Walidacja e-Deklaracji (porównanie wysyłanej deklaracji ze schematem dokumentu elektronicznego, który udostępnia Ministerstwo Finansów).
 3. Podpisanie deklaracji - pojawi się okno z listą dostępnych certyfikatów (certyfikat musi być zarejestrowany w systemie, aby pojawił się w oknie wyboru), następnie pojawi się okno komponentu do podpisywania, w którym będzie należało podać PIN.
 4. Wysłanie deklaracji.
 5. Odebranie statusu deklaracji – zwykle będzie to komunikat: Dokument w trakcie przetwarzania.
Po poprawnym zakończeniu eksportu, w logu z przebiegu eksportu będą następujące informacje:
Okno wysyłania deklaracji
Na liście deklaracji, w kolumnie e-Deklaracje, pojawi się status „Wysłano/Nie odebrano UPO”, a w kolumnie „Data wysłania” pojawi się data wysłania deklaracji.
Uwaga
Po wysłaniu deklaracji należy odebrać UPO – jeżeli serwer Ministerstwa Finansów podczas odbierania UPO zgłosi błąd w deklaracji – wówczas można cofnąć deklarację do bufora i po wprowadzeniu zmian ponowne ją wysłać.
Uwaga
Jeśli deklaracja została wysłana do systemu e-Deklaracje i zostało dla niej odebrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru, wówczas ponowna wysyłka tej samej deklaracji spowoduje rozbieżność między nr. referencyjnym na deklaracji a wydrukiem UPO.
Uwaga
Do wysyłki deklaracji drogą elektroniczną z programu Comarch ERP Optima konieczne jest zainstalowanie na stanowisku komponentu .NET Framework w wersji co najmniej 4.72.
Uwaga
Dostępny jest mechanizm automatycznego pobierania aktualizacji umożliwiających wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną w przypadku, gdy w czasie udostępnienia wersji nie był znany schemat dokumentu elektronicznego. Przy pierwszej wysyłce w danej sesji pracy następuje łączenie się z serwerem Comarch i sprawdzanie, czy aktualizacja jest dostępna. Jeżeli tak, zostanie ona pobrana. Funkcja jest dostępna tylko dla programów na gwarancji.
Odbieranie UPO Po wysłaniu deklaracji należy odebrać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO powinno być dostępne do odbioru do 24 godzin od wysłania. Aby odebrać UPO należy otworzyć formularz deklaracji i za pomocą ikony Pobierz UPO   zainicjować pobranie UPO. Poprawne pobranie UPO zakończy się komunikatem:
Okno pobierania UPO

Urzędowe Poświadczenie Odbioru można wydrukować z poziomu formularza deklaracji.

Uwaga
Zanim zostanie wysłana korekta danej deklaracji należy wcześniej odebrać UPO do deklaracji pierwotnej (czyli upewnić się, że pierwotna deklaracja została złożona poprawnie).

Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty

W przypadku gdy Podatnik składa korektę deklaracji należy wypełnić zakładkę ORD-ZU na formularzu deklaracji czyli załącznik z uzasadnieniem przyczyny korekty. Na korektach deklaracji składanych od 01.01.2016 uzupełnianie załącznika ORD-ZU nie jest konieczne.

Moduł Biuro Rachunkowe funkcja eksportu e-Deklaracji oraz importu UPO

W module Biuro Rachunkowe istnieje możliwość seryjnego exportu e-Deklaracji oraz importu Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Funkcja ta ma na celu usprawnienie pracy doradców podatkowych oraz biur rachunkowych poprzez umożliwienie seryjnego wykonywania wspomnianych wcześniej operacji dla wybranych baz firmowych. Obecnie można dokonać eksportu następujących deklaracji: VAT-7,VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-27, VAT-UE i VAT-UEK wraz z załącznikami oraz PIT-4R, PIT-8AR, CIT-8, PIT-36/PIT-36L, PIT-28, oraz deklaracje płacowe PIT-11.  

Personalizacja

Personalizacja

Tryb personalizacji okna

Dzięki tej funkcjonalności można dostosować wygląd i działanie okna do indywidualnych potrzeb poszczególnych operatorów. Funkcja umożliwia ukrywanie niewykorzystywanych przez użytkownika pól co pozwala upraszczać formularze, czynić je czytelniejszymi i przyczynia się do szybszego ich wypełniania. Można również ustawić wybrane pola jako widoczne ale niedostępne do edycji – np. pola, które i tak są wypełniane automatycznie i standardowo nie ma potrzeby ich modyfikacji jak liczba porządkowa czy identyfikator księgowy na fakturze w Rejestrach VAT. Jeżeli jednak czasem istnieje potrzeba modyfikacji takich pól – można jedynie ustawić właściwość, która pozwoli na omijanie ich przy poruszaniu się klawiszem <TAB> po formularzu. Jeżeli użytkownik chce mieć pewność, że na każdym dokumencie będzie wypełniona kategoria lub opis - można oznaczyć to pole jako wymagalne. Program nie pozwoli zapisać formularza jeżeli takie pole nie będzie wypełnione. Do trybu wprowadzania ustawień personalizacji dla aktywnego okna operator z uprawnieniami administratora może się dostać przez wciśnięcie przycisku   znajdującego się w prawym górnym rogu okna głównego programu Comarch ERP Optima, poprzez skrót <SHIFT>+<F9> lub poprzez wybór właściwej opcji obok przycisku dotyczącego personalizacji . Ikona   pojawi się również w prawym górnym rogu okna, które zostało spersonalizowane dla zalogowanego operatora. Dla administratora kliknięcie w tą ikonę powoduje przejście do trybu personalizowania, dla pozostałych operatorów jest to informacja, iż okno to zostało zmodyfikowane przez Administratora systemu. Po lewej stronie okna personalizacji znajduje się panel narzędziowy, natomiast w prawej jego części pojawia się widok formularza gdzie należy wskazać pola, dla których chcemy zdefiniować ustawienia w panelu narzędziowym. Definiowanie dotyczy tego obszaru (jednego pola, grupy pól, czy całej zakładki), który jest oznaczony w prawym panelu ramką z ‘kłódką’.

Panel narzędziowy

Panel znajduje się w lewej części okna personalizacji. Umożliwia określenie warunków dla poszczególnych operatorów, dla zaznaczonych elementów formularza.
Opcje dostępne w panelu narzędziowym: Opis – umożliwia zdefiniowanie tekstu pojawiającego się w „chmurce” po najechaniu na dany element. Może być wykorzystywane jako podpowiedź dla użytkowników programu, co w danym polu powinno zostać umieszczone. Opis pojawia się również w pasku informacji o statusie, w dolnej części okna programu i jest wspólny dla wszystkich operatorów. Widoczne – domyślnie pola są widoczne na formularzu, po wyłączeniu parametru operator nie będzie widział wybranych pól. Jeżeli panel zawierający inne pola lub np. cała zakładka ma ustawiony brak widoczności, wówczas nie można wprowadzać ustawienia widoczności dla elementów, które zawiera (zostaną one ukryte automatycznie). W przypadku wprowadzenia tego ustawienia dla zakładki znika cała zakładka, nie można jej wybrać za pomocą właściwych klawiszy, nie można również jej wybrać z paska szybkiego dostępu oraz menu Nawigacji Moje Skróty.
Przykład
Jeśli chcemy ukryć informacje o zasobach towaru na magazynie, ustawiamy zakładkę „Zasoby” dla formularza towaru jako niewidoczną.
Aktywne – wyłączając parametr można zablokować dostępność pola dla operatora, element będzie widoczny, ale użytkownik nie będzie miał możliwości edycji tego elementu (jeśli element jest przyciskiem, nie będzie możliwości wciśnięcia go, użycia odpowiadających mu klawiszy bądź wyboru właściwej opcji z menu kontekstowego). Jeżeli panel zawierający inne pola lub np. cała zakładka ma ustawiony brak dostępności, wówczas nie można wprowadzać ustawienia dostępności dla elementów, które zawiera (będą one niedostępne).
Przykład
Jeśli nie chcemy, żeby operator miał dostęp do informacji o zysku z całej transakcji – ustawiamy niedostępność ikony „świnki” na formularzu faktury sprzedaży w module Handel.
Wymagane – jeśli zaznaczymy parametr, wówczas uzupełnienie danego pola będzie warunkiem koniecznym dla zapisania formularza. Opcja dotyczy pól, które mogą być edytowane (tekstowe, liczbowe).
Przykład
Jeśli chcemy, żeby pracownicy pamiętali o wypełnianiu pola „Kategoria”, np. na formularzach faktur sprzedaży, ustawiamy jego wymagalność.
Wybór kolumn – dotyczy list, dla których możliwy jest wybór kolumn wyświetlanych. Określa czy operator może dodawać / ukrywać kolumny. Jeśli blokada jest założona, operator może widzieć tylko kolumny zdefiniowane dla układu domyślnego. Tabulator – jeżeli wybrany Operator dla danego pola czy przycisku ma wyłączoną opcję Tabulator, to przy przechodzeniu klawiszem <TAB> pomiędzy polami są pomijane wskazane pola/przyciski. Kolumny użytkownika – parametr określający czy dla operatora mają być dostępne do wyboru dodatkowe zdefiniowane kolumny użytkownika. Jeżeli parametr dla operatora będzie odznaczony – wówczas pomimo dodanych nowych kolumn w personalizacji, lista dla tego operatora będzie miała dostępne tylko standardowe kolumny.

Zaznaczanie obszarów personalizowanych

Obsługiwane jest zaznaczanie pojedyncze przez kliknięcie myszką w wybrany obszar oraz wielokrotne z przytrzymanym klawiszem <CTRL>. Aby zaznaczyć całą aktywną zakładkę należy kliknąć w jej nagłówek. Zaznaczenie jest automatycznie usuwane z obszarów, które znajdują się:
 • na zakładce, w momencie przejścia na inną zakładkę,
 • wewnątrz dynamicznego panelu, w momencie jego zwijania.
Obszary, dla których nie można wprowadzić żadnego ustawienia personalizacji są niezaznaczalne. Dostępność i wartości poszczególnych opcji zależą od tego jakie pola zostały zaznaczone na personalizowanym oknie.

Opcje resetowania oraz importu/eksportu ustawień

W dolnej części panelu narzędziowego znajdują się opcje odnoszące się do ustawień dla personalizowanego okna dla wszystkich operatorów: 
 • Konfiguracja dodatkowych kolumn użytkownika      – zdefiniowanie dodatkowych kolumn na liście (dostępne dla większości okien z listami w programie).
 • Wyczyszczenie ustawień personalizacji okna  – przywraca ustawienia domyślne, działa dla zaznaczonych operatorów. Wyjątek stanowi pole opis, które nie jest czyszczone.
 • Eksport  /import  ustawień personalizacji okna –eksport/import ustawień poprzez plik XML
 • Zapisz zmiany
 • Anuluj zmiany  .
W Konfiguracji Programu/Użytkowe/Operatorzy na formularzu operatora znajdują się opcje eksportu oraz importu ustawień operatora, które uwzględniają również ustawienia personalizacji. Dodatkowo dostępna jest opcja  Reset ustawień personalizacji operatora, która przywraca domyślne ustawienia personalizacji.

Tryb personalizacji kolumn

Tryb personalizacji kolumn umożliwia definiowanie widoczności, dostępności i wymagalności kolumn. Opcja Widoczna – oznacza, że kolumna będzie widoczna w bieżącym widoku. Opcja Dostępna – oznacza, że kolumna będzie widoczna do wyboru dla Operatora. Jeżeli zaznaczono również „Widoczna” będzie widoczna w bieżącym widoku, jeżeli odznaczono „Widoczna” – będzie dostępna w kolumnach ukrytych – użytkownik będzie mógł ją przeciągnąć do bieżącego widoku w razie potrzeby. Opcja Wymagana – oznacza, że przy dodawaniu pozycji na liście wypełnienie kolumny będzie wymagane.
Przykład
Na liście FA chcemy ściśle określić jakie kolumny powinien widzieć Operator, bez możliwości zmiany ustalonego widoku.
Na liście FA włączamy tryb personalizacji okna  (ikona w prawym górnym rogu okna). Po prawej stronie klikamy w obszar kolumn, po lewej stronie rozwijamy plus przy właściwym Operatorze i zaznaczamy, które kolumny mają być widoczne. Po określeniu, która kolumna ma być widoczna, a która nie odznaczamy parametr Wybór kolumn, co skutkuje tym, iż Operator ustawiając się w nagłówkach kolumn, opcję dostępną pod prawym klawiszem myszy Wybór kolumn, będzie miał wyszarzoną. Jeśli natomiast damy Operatorowi prawo do częściowej modyfikacji kolumn, to parametr Wybór kolumn należy zaznaczyć, a poza widocznością zwrócić uwagę na dostępność kolumn (Dostępna). Jeśli np. kolumna Brutto będzie niewidoczna, ale dostępna, to Operator po wejściu na listę może ustawiając się w nagłówku kolumn, pod prawym klawiszem wybrać Wybór kolumn i przeciągnąć kolumnę Brutto do nagłówka listy definiując w ten sposób swój indywidualny wygląd okna. Na rozwijanej liście z dostępnymi kolumnami, dodatkowe kolumny dodane przez użytkownika wraz z przeniesionymi domyślnymi ustawieniami w kolumnach WidocznaDostępna są widoczne na końcu listy, dodatkowo pisane kursywą dla łatwego ich odróżnienia od kolumn standardowych. Na oknach, dla których wprowadzono zmiany w trybie personalizacji, na belce pojawia się ikona  , która jest aktywna tylko dla Operatorów z prawami administratora.

 Tryb personalizacji wstążki

Do trybu wprowadzania ustawień personalizacji dla głównego okna operator z uprawnieniami administratora może się dostać przez wciśnięcie przycisku  znajdującego się w prawym górnym rogu okna głównego programu Comarch ERP Optima, poprzez skrót <CTRL>+<SHIFT>+<F9> lub poprzez wybór właściwej opcji obok przycisku dotyczącego personalizacji . Personalizacja wstążki umożliwia Administratorowi ukrywanie przycisków w menu głównym wybranym operatorom.

Tryb personalizacji wydruków

Tryb personalizacji wydruków powstał po to, aby administrator mógł z jednego miejsca zarządzać dostępami oraz ustawieniami domyślności wydruków dla poszczególnych Operatorów. W oknie konfiguracji wydruków dostępna jest zakładka [Personalizacja], która jest widoczna tylko dla Operatora będącego administratorem. Na zakładce tej została umieszczona lista w postaci drzewka z parametrami pozwalającymi zarządzać domyślnością i dostępnością wydruków. Ustawienia dostępności i domyślności wydruków podczas konwersji baz powstałych w wersjach programu wcześniejszych są zachowywane. Personalizacji wydruków dokonuje się w konfiguracji wydruków, która szczegółowo została opisana w rozdziale 9 niniejszego podręcznika. W celu wejścia do Konfiguracji wydruków należy posłużyć się kombinacją <CTRL>+ lub skrótem klawiszowym <CTRL>+<F2>. Inny sposób to rozwinięcie listy wydruków w Wydruku danych lub w Podglądzie wydruku.

Menu kontekstowe wydruku danych

Zakładka [Personalizacja] może być wyszarzona jeśli Operator na pierwszej zakładce [Ogólne] odznaczy parametr Ogranicz do bieżącej procedury. Domyślnie po wejściu do konfiguracji wydruków okno zostaje zawężone do bieżącej procedury, więc parametr jest zaznaczony.

Konfiguracja wydruków

Na zakładce [Ogólne], w menu kontekstowym (dostępnym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybrany wydruk) znajduje się m.in. funkcja Przestaw domyślny (dla operatorów bez indywidualnie ustawionego wydruku domyślnego). Funkcja ta dostępna jest tylko dla Operatorów z uprawnieniami administratora. Jej wybranie powoduje ustawienie wydruku jako domyślnego dla wszystkich Operatorów nie mających indywidualnie określonej domyślności wydruku na zakładce [Personalizacja]. Wydruk taki oznaczony jest pogrubioną i podkreśloną czcionką. Ustawiona w ten sposób domyślność wydruku będzie obowiązywała również dla nowych Operatorów.

Menu kontekstowe konfiguracji wydruków

Zakładka [Personalizacja] przy wybranym wydruku wygląda w następujący sposób.

Konfiguracja wydruków- zakładka Personalizacja

Po prawej stronie na drzewie wydruków zaznaczamy wydruki, którym chcemy zmienić ustawienie. Jeśli na drzewie wydruków zaznaczonych jest więcej niż jeden wydruk, to na liście Operatorów kolumna Domyślny jest niedostępna.

Konfiguracja wydruków- zakładka Personalizacja

W przeciwnym wypadku dostępne są obie kolumny, a jeśli na drzewie wydruków nie jest zaznaczony żaden wydruk to ustawienia stosują się do aktualnie podświetlonego wydruku lub zestawu.

Konfiguracja wydruków- zakładka Personalizacja

W przypadku zestawu kolumna Domyślny nie jest dostępna.

Konfiguracja wydruków- zakładka Personalizacja

Działanie parametrów na liście operatorów jest następujące: Dostępny – określa dostępność wybranego wydruku lub zestawu dla danego Operatora. Parametr zaznaczony powoduje, że wybrany wydruk lub zestaw jest dostępny dla danego Operatora. Domyślnie wszystkie zestawy i wydruki są oznaczone jako dostępne. Odznaczenie parametru powoduje założenie blokady na wybrany wydruk lub zestaw. Zestaw lub wydruk zablokowany nie jest widoczny na liście wydruków w Wydruku danychPodglądzie wydruku.

Konfiguracja wydruków- zakładka Personalizacja

 

Menu kontekstowe Wydruku danych

Uwaga
Zablokowanie zestawu wydruków skutkuje zablokowaniem wszystkich wydruków w nim się znajdujących. Jednakże na liście wydruków w oknie personalizacji wydruki te dalej będą oznaczone jako dostępne.
Domyślny – określa domyślność wybranego wydruku dla danego Operatora. Zaznaczenie parametru powoduje ustawienie danemu Operatorowi domyślnego wydruku. Odznaczenie parametru spowoduje, że wydrukiem domyślnym dla tego Operatora będzie wydruk domyślny ogólnie (ustawiany na pierwszej zakładce za pomocą funkcji Przestaw domyślny (dla operatorów bez indywidualnie ustawionego wydruku domyślnego)). W ramach jednego kontekstu może być ustawiony tylko jeden wydruk domyślny dla wybranego Operatora. Funkcja wydruku domyślnego została szczegółowo opisana w rozdziale 9 niniejszego podręcznika. Przycisk dyskietki  (widoczny tylko na zakładce [Personalizacja]) zapisuje ustawienia personalizacji i zamyka okno. Ponadto jeżeli Administrator dokonywał zmian w personalizacji i będzie próbował zamknąć okno naciskając (będąc na dowolnej zakładce) krzyżyk , to program wyświetli komunikat z pytaniem o zapisanie zmian.

Konfiguracja dodatkowych kolumn użytkownika

Po kliknięciu z poziomu personalizacji okna ikony Konfiguracja dodatkowych kolumn użytkownika  pojawia się okno Personalizacja listy umożliwiające:
 • dodawanie złączeń do kolejnych tabel bazy danych (również z bazy konfiguracyjnej),
 • dodawanie wyrażeń definiujących nową kolumnę danych, po której będzie można sortować i grupować listę,
 • testowanie całego zapytania.

Personalizacja listy

W przypadku dodawania kolumn na listach na formularzach, jeżeli na oknie formularza jest więcej niż jedna lista, wówczas ikona Konfiguracja dodatkowych kolumn użytkownika staje się aktywna po kliknięciu na odpowiednią listę na oknie personalizacji. Okno personalizacji listy zostało podzielone na 5 części opisanych poniżej.

Kolumny dostępne z aktualnie wybranych tabel (wraz z dodatkowymi instrukcjami JOIN)

Jest to lista prezentująca wszystkie pola możliwe do pokazania na liście przy aktualnie zdefiniowanej klauzuli FROM wraz z dodatkowymi złączeniami (instrukcjami JOIN) dodanymi przez użytkownika. Lista jest aktualizowana po dołączeniu nowej tabeli przez użytkownika w sekcji Tabele użytkownika. Lista wyświetlana jest w trybie tylko do odczytu, istnieje jednak możliwość „przeciągnięcia” wybranej kolumny na listę Kolumny użytkownika.

Kolumny użytkownika

Sekcja prezentująca listę kolumn dodanych przez użytkownika. Dla dodanej kolumny można określić jej nazwę dla użytkownika, instrukcję pobierania, typ i format wyświetlania, domyślną widoczność i dostępność kolumny oraz dodatkowy opis. Dla kolumn użytkownika określić można formatowanie zwracanych wartości. Kolumna Typ formatu wyświetlania przyjmuje 4 wartości:
 • None – dane w definiowanej kolumnie wyświetlane są sposób domyślny,
 • Numeric – dane liczbowe,
 • DateTime – data/czas,
 • Custom – niestandardowy format wyświetlania.
Ostatnie 3 opcje definiują w jaki sposób wartości mają być wyświetlane używając formatu z pola Format wyświetlania. Kolumna Format wyświetlania Po kliknięciu w kolumnie Format wyświetlania pojawia się przycisk , po kliknięciu którego otwierane jest okno Formatowanie wartości umożliwiające łatwe formatowanie wyświetlanych wartości typu liczba oraz data/czas, poprzez wybór jednego z predefiniowanych formatów.

Formatowanie wartości

W dalszym ciągu możliwe jest ręczne określenie formatu wyświetlania, na podstawie zasad opisanych poniżej.
 • Standardowe formaty wyświetlania dla liczb.
Standardowy format wyświetlania dla liczb składa się z litery (określającej rodzaj formatu) oraz 2 cyfr (określających precyzję). Rodzaj formatu decyduje w jaki sposób wartość jest transformowana.
Rodzaj formatuOpisPrzykład formatuPrzykładowa wartość
c lub CLiczba jest wyświetlana jako wartość walutowa. Specyfikacja precyzji określa żądaną ilość miejsc dziesiętnych. Jeżeli precyzja nie zostanie wpisana, zostanie użyta domyślna precyzja wartości formatu waluty z ustawień regionalnych.c2$1,234.00
n lub NLiczba jest wyświetlana w formie "-d,ddd,ddd.ddd...", gdzie każde 'd' oznacza cyfrę. Wartość będzie poprzedzona znakiem minus, jeżeli liczba jest ujemna. Separator tysięcy jest wstawiany między każdą grupę 3 cyfr na lewo od kropki dziesiętnej. Specyfikacja precyzji określa żądaną ilość miejsc dziesiętnych. Jeżeli precyzja nie zostanie wpisana, zostanie użyta domyślna precyzja wartości formatu waluty z ustawień regionalnych.n01,234
d lub DWartość jest wyświetlana jako liczba całkowita ze znakiem minus. Jeżeli wyświetlana będzie liczba z częścią dziesiętna, zostanie ona sformatowana domyślnie. Specyfikacja precyzji określa minimalną ilość cyfr, która ma zostać pokazana. Jeżeli będzie to potrzebne, liczba zostanie dopełniona „nieistotnymi” zerami z lewej strony, aby zapewnić odpowiednią długość wartości. Jeżeli precyzja nie zostanie wybrana, pokazane zostanie dokładnie tyle cyfr, ile potrzeba do reprezentowania wartości bez początkowych zer.D84392
p lub PLiczba mnożona jest przez 100 i wyświetlana ze znakiem %. Specyfikacja precyzji określa żądaną ilość miejsc dziesiętnych. Jeżeli nie zostanie określona, pokazywane są 4 miejsca dziesiętne.P289,64%
 • Standardowe formaty wyświetlania dla daty i czasu.
Standardowy format daty/czasu składa się z jednej litery, która określa wzorzec, wg którego wartości będą wyświetlane (czy i w jaki sposób wyświetlać lata, miesiące itd.).
FormatOpisPrzykład
dWzorzec daty krótkiej.04-06-2014
DWzorzec daty długiej.4 czerwca 2014
tWzorzec czasu krótkiego.14:08
TWzorzec czasu długiego.14:08:00
fWzorzec daty długiej i czasu krótkiego.4 czerwca 2014 14:08
FWzorzec daty długiej i czasu długiego.4 czerwca 2014 14:08:00
gWzorzec daty krótkiej i czasu krótkiego.04-06-2014 14:08
GWzorzec daty krótkiej i czasu długiego.04-06-2014 14:08:00
m lub MWzorzec miesiąca i dnia.4 czerwca
y lub YWzorzec roku i miesiąca.cze-14
sWzorzec sortowalny.2014-06-04T14:08:00
 • Niestandardowe formaty dla liczb.
Formaty niestandardowe używane są do ręcznego stworzenia odpowiedniego wzorca. Tego sposobu formatowania należy używać tylko wtedy, gdy standardowe formaty nie są wystarczające. Wszystkie formaty składające się z litery, za którą występują jedna lub dwie cyfry, traktowane są jako formaty standardowe. Wszystkie pozostałe są interpretowane jako formaty niestandardowe. Poniżej znajdują się najczęściej używane symbole do konstruowanie niestandardowych formatów.
ZnakZnaczenie
0Cyfra jest wyświetlana zawsze.
#Cyfra jest wyświetlana, gdy jest potrzebna (używane np. aby nie wyświetlać początkowych zer).
.Określa miejsce kropki dziesiętnej. Wygląd symbolu dziesiętnego zależy od ustawień regionalnych.
,Wyznacza użycie separatora tysięcy. Wygląd separatora zależy od ustawień regionalnych.
%Mnoży liczbę przez 100 i wstawia symbol % zgodny z ustawieniami regionalnymi.
\Kolejny znak jest wstawiany literalnie do wyniku.
 • Niestandardowe formaty daty i czasu
Aby stworzyć wzorzec daty i czasu należy połączyć symbole z tabel poniżej, reprezentujące rok, miesiąc, dzień itd. w różnych formatach.
 • Symbole dotyczące dat:
SymbolZnaczenieWynik formatownia przykładowej daty (22.06.2014)
yyOstatnie dwie cyfry roku.14
yyyyCztery cyfry roku.2014
MMNumer miesiąca.6
MMMSkrót nazwy miesiąca.cze
MMMMPełna nazwa miesiąca.czerwiec
ddNumer dnia.22
dddSkrót dnia tygodnia.N
ddddPełna nazwa dnia tygodnia.niedziela
/Separator daty. Pobierany z ustawień regionalnych. 
 • Symbole dotyczące czasu:
SymbolZnaczenie
hhGodziny.
mmMinuty.
ssSekundy.
:Separator czasu. Pobierany z ustawień regionalnych.
Kolumna Styl wg kolumny W kolumnie tej można wybrać inną kolumnę użytkownika. Wówczas warunki kolorowania i czcionki zdefiniowane dla innej kolumny zostaną również użyte na wskazanej kolumnie. Nie jest możliwe, aby 2 kolumny nawzajem przejmowały od siebie styl. W takiej sytuacji pojawia się komunikat: Kolumna […] używa już stylu edytowanej kolumny. Styl wartości Pod sekcją Kolumny użytkownika znajduje się przycisk Styl wartości . Jego kliknięcie powoduje otwarcie okna Styl kolumny użytkownika umożliwiającego ustawienie koloru i stylu czcionki dla wartości w kolumnach użytkownika spełniających określone przez Operatora warunki.

Styl kolumny użytkownika

Okno Styl kolumny użytkownika zawiera trzy kolumny: Kolor, Czcionka oraz Warunek. Warunek musi być wypełniony, kolor i czcionka mogą przyjmować wartości puste, ale nie jednocześnie – co najmniej jedna z tych dwóch kolumn musi być wypełniona dla każdego wiersza. Warunki są przetwarzane wg kolejności na liście: jeżeli pierwszy i drugi warunek są spełnione, użyty zostanie kolor i styl czcionki z pierwszej pozycji. Jeżeli nie zostanie znaleziony element spełniający warunek z wybranym kolorem/stylem kolumny, zostanie zastosowany albo styl z innej kolumny użytkownika (w przypadku wskazania innej kolumny jako Styl wg kolumny) bądź domyślny kolor bądź styl dla wartości wyświetlanych w kolumnie. Warunki dla pozycji na liście Styl kolumny użytkownika mogą być w łatwy sposób uzupełniane za pomocą konstruktora warunku, dostępnego po kliknięciu ikony w kolumnie Warunek. Działanie Konstruktora warunku jest bardzo zbliżone do działania Konstruktora filtra.

Konstruktor warunku

Istnieje możliwość odwoływania się do do wybranych globalnych zmiennych dynamicznych oraz wartości z panelu filtra. Umożliwia to uzależnienie wartości pokazywanych w dodatkowych kolumnach np. od zalogowanego Operatora bądź parametru ustawionego w panelu filtra. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w polu Instrukcja pobierania danych w sekcji Kolumny użytkownika oraz w polu Instrukcja łączenia w sekcji Tabele użytkownika w menu kontekstowym można wywołać dostępną listę parametrów standardowych oraz parametrów filtra dla określonego okna. Zmienne dostępne w grupie Parametry filtra są to wartości z panelu filtra danej zakładki określonego okna. W związku z tym zmienne dostępne dla poszczególnych zakładek danego okna mogą być różne. Po wybraniu z menu kontekstowego odpowiedniej wartości w polu  Instrukcja pobierania danych lub Instrukcja łączenia w miejscu gdzie znajduje się kursor zostanie wstawiony odpowiedni alias dla parametru: #NazwaParametru#. Po zapisaniu zmian, na oknie na którym została wybrana kolumna Użytkownika, alias zostanie zamieniony przez program na odpowiednią wartość przekazaną do zapytania wyświetlającego wynik dla Użytkownika.

Tabele domyślne

Jest to treść FROM zapytania standardowo wysyłanego do serwera SQL – pole do odczytu. Sekcja ta jest domyślnie ukryta, ale można ją wyświetlić zaznaczając parametr Pokaż tabele domyślne.

Tabele użytkownika

Sekcja umożliwiająca dołączenie kolejnych tabel przez użytkownika. Aby dołączyć nową tabelę należy wskazać jej nazwę (wraz z prefixem „CDN”) oraz podać instrukcję łączenia, czyli klauzulę potrzebną do wykonania połączenia tabel (np. TrN_KntID= Knt_KntID)

Wynikowe zapytanie SQL

Prezentowane jest tu zapytanie utworzone z kolumn zdefiniowanych przez użytkownika i instrukcji FROM z dodanymi złączeniami (instrukcjami JOIN) użytkownika, z możliwością sprawdzenia poprawności wykonania – pole do odczytu. Na oknie Personalizacja listy znajduje się przycisk sprawdzający poprawność utworzonego zapytania  możliwy do wywołania w dwóch trybach (rozwijalna lista obok ikony):
 • Sprawdź składnię – weryfikacja poprawności składni zapytań użytkownika, w przypadku poprawnego wykonania testu pojawia się komunikat: Kolumny zostały dodane poprawnie.
 • Sprawdź wydajność – zmierzenie czasu wykonania zapytania użytkownika; pierwsze wykonanie zmienionego zapytania SQL może nie być miarodajne, gdyż Serwer SQL nie będzie jeszcze miał w pamięci cache tego zapytania, w związku z czym pierwsze wykonanie zapytania może być dłuższe, niż kolejne.
Jeżeli po wprowadzeniu zmian użytkownik nie sprawdzi poprawności zapytania, zostanie to wykonane w momencie zapisu zmian w dodatkowych kolumnach. Jeżeli zapytanie nie będzie poprawne, okna nie będzie można zapisać. Podczas zapisu okna personalizacji listy sprawdzane jest również, czy modyfikacja zapytania nie spowodowała efektu „rozmnożenia” wierszy na liście (np. faktura pokazuje się na liście tyle razy, ile ma elementów) – taka sytuacja jest błędna i niektóre funkcje programu mogą wówczas nie działać prawidłowo. W prawym dolnym rogu okna dodane zostały przyciski eksportu  i importu  dodatkowych kolumn użytkownika, bez pozostałych ustawień personalizacji. Eksport wykonywany jest do formatu XML. W przypadku stosowania dodatkowych kolumn użytkownika, wydruki z list mogą nie działać poprawnie, jednakże wydruk bieżącego widoku powinien zawsze działać poprawnie. Podczas uruchamiania okna programu z listą, która ma dodane przez użytkownika niestandardowe tabele, zostanie najpierw wykonane sprawdzenie czy zapytanie użytkownika nie zwraca większej ilości wierszy, niż zapytanie standardowe. Jeżeli ilość wierszy będzie taka sama, wówczas okno uruchomi się w spersonalizowanym trybie. Jeżeli natomiast ilość wierszy będzie różna, wówczas wygenerowany zostanie komunikat: Dodatkowe tabele dodane w personalizacji powodują powielanie wierszy na liście. Lista zostanie uruchomiona w trybie standardowym., po czym nastąpi uruchomienie okna bez dodatkowych kolumn i tabel.
Uwaga
Dodanie każdej tabeli użytkownika powoduje modyfikację treści FROM zapytania. W związku z tym wskazanie np. tabeli z elementami dokumentu (nawet bez wybrania kolumn z tej tabeli) będzie powodować zduplikowanie wyświetlanych wierszy i generowanie powyższego komunikatu przy otwieraniu listy.
Dodatkowo, jeżeli nie uda się pobieranie danych na listę z dodatkowymi kolumnami i/lub tabelami, pokazany zostanie komunikat: Błąd pobierania danych na listę. Lista zostanie uruchomiona w trybie standardowym., a następnie okno programu zostanie uruchomione bez dodatkowych kolumn i tabel. Na listach w programie, na których dodano kolumny użytkownika, pokazywana jest ikona personalizacji .
Uwaga
Na listach bądź formularzach, na których dodane zostały kolumny Użytkownika, funkcja Przywróć układ domyślny powoduje usunięcie niestandardowych kolumn wybranych po dodaniu kolumny użytkownika. Kolumny wybrane wcześniej można usunąć za pomocą funkcji Usuń tę kolumnę.

Ogólne

Kursy walut

Wybranie opcji wyświetla okno z kursami walutowymi umożliwiając wprowadzenie kursu dnia. Okno to można również wyświetlić z poziomu paska [Ogólne] w menu Nawigacji Comarch ERP Optima. Istnieje możliwość automatycznego pobierania kursów walut. Podczas wykonania funkcji można pobrać średni kurs NBP, kurs sprzedaży oraz kupna walut obcych (NBP, NBPS, NBPK) oraz kurs EBC (Europejskiego Banku Centralnego). Import kursów walut NBP możliwy jest dla walut znajdujących się w tabeli A.
Uwaga
Automatyczny import kursów walut jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.
W przypadku kiedy Klient nie posiada aktualnej gwarancji bądź pracuje na wersji Demo w momencie wywołania importu kursów walut pojawi się komunikat: Wystąpił błąd: Usługa dostępna tylko dla programów na gwarancji.

Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń – narzędzie pomocne do wyliczania kwoty brutto od podanej kwoty netto lub kwoty netto od podanej wartości brutto dla pracownika etatowego i zleceniobiorcy. Kalkulator wynagrodzeń nie jest powiązany z wyliczaniem wypłat. Jest dostępny niezależnie od posiadanych modułów w menu Ogólne lub w menu Płace i Kadry z poziomu: listy pracowników, formularza pracownika, formularza umowy zlecenie,  listy wypłat pracowników i formularza wypłaty. Na formularzu kalkulatora należy wskazać, czy wyliczana kwota dotyczy wypłaty dla pracownika etatowego, czy zleceniobiorcy oraz ustawić dodatkowe parametry takie jak:
 • wyliczenie kwoty brutto od podanej netto,
 • wyliczenie kwoty netto od podanej brutto,
 • naliczanie składek emerytalno-rentowych,
 • naliczanie składki chorobowej i wypadkowej (w przypadku zleceniobiorców),
 • naliczanie składki zdrowotnej,
 • naliczanie składek na FP i FGŚP,
 • naliczanie ulgi podatkowej i kosztów uzyskania przychodu,
 • określenie procentu kosztów uzyskania przychodu,
 • naliczanie podatku zryczałtowanego (w przypadku zleceniobiorców),
 • określenie procentu zaliczki podatku,
 • zwolnienie z PIT dla młodych,
 • określenie procentu składki podstawowej oraz dodatkowej pracownika i pracodawcy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.
  Kolejne parametry wyświetlane są zależne od tego, czy wybrano naliczenie wynagrodzenia pracownika etatowego czy wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej: Po wybraniu  opcji ‘Wynagrodzenie pracownika etatowego dostępne parametry:
  • Składki emerytalno-rentowe:
   • naliczać (domyślna)
   • nie naliczać
  • Składka na FP :
   • naliczać (domyślna)
   • nie naliczać
  • Składka na FGŚP:
   • naliczać (domyślna)
   • nie naliczać
  • Koszty uzyskania przychodu (ze stosunku pracy):
   • podstawowe (domyślna)
   • podwyższone
   • brak
  • Koszty uzyskania 50% (prawa autorskie):
   • naliczać
   • nie naliczać (domyślna)
  • Ulga podatkowa:
   • W polu należy wprowadzić zadeklarowaną przez pracownika w PIT-2 kwotę ulgi: 300 zł ,150 zł lub 100 zł (domyślnie podpowiada się 300 zł)
  • Procent. wynagr. z 50% kosztami- pole aktywne  gdy w polu Koszty 50% ustawiona opcja 'naliczać’
  • Procent podatku – pole typu ‘procent’ z domyślnie podstawianą wartością 12%
  • Zwolnienie z PIT :
   • nie (domyślne)
   • tak
Po wybraniu  wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej, dostępne są parametry:
   • Składki emerytalno-rentowe:
    • naliczać (domyślna)
    • nie naliczać
   • Składka chorobowa :
    • naliczać (domyślna)
    • nie naliczać
   • Składka wypadkowa:
    • naliczać (domyślna)
    • nie naliczać
   • Składka zdrowotna:
    • naliczać (domyślna)
    • nie naliczać
   • Składka na FP:
    • naliczać (domyślna)
    • nie naliczać
   • Składka na FGŚP:
    • naliczać (domyślna)
    • nie naliczać
   • Koszty uzyskania – z domyślnie ustawiona wartością 20,00%
   • Ulga podatkowa:
    • W polu należy wprowadzić zadeklarowaną przez pracownika w PIT-2 kwotę ulgi: 300 zł ,150 zł lub 100 zł (domyślnie podpowiada się 300 zł)
   • Procent podatku – z domyślnie ustawioną wartością 12%
   • Zwolnienie z PIT :
    • nie (domyślne)
    • tak
   • Podatek zryczałtowany:
    • nie (domyślna)
    • tak
  Na końcu znajdują się wspólne dla obu rozliczeń parametry dotyczące określenia procentu składki podstawowej oraz dodatkowej pracownika i pracodawcy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Po ustawieniu powyższych parametrów oraz wpisaniu kwoty następuje automatyczne wyliczenie: kwoty brutto lub netto (w zależności od tego czy wyliczenie dotyczy kwoty netto czy brutto), składek ZUS pracownika, składki zdrowotnej, zaliczki podatku, składek ZUS finansowanych przez pracodawcę, składek na FP i FGŚP, składek podstawowych i dodatkowych pracownika i pracodawcy w ramach PPK oraz łącznego kosztu pracodawcy. Automatyczne przeliczenie kwot następuje również po każdej zmianie parametrów.

Przy wyliczaniu kwoty wynagrodzenia, stałe podatkowe i wartości zmiennych z Konfiguracji, np. procent składki wypadkowej, są uwzględniane w wysokości aktualnej na datę wypłaty uzupełnioną na formularzu kalkulatora wynagrodzeń. Kwoty wyliczone przez kalkulator można przenosić na inne formularze za pomocą funkcji kopiowania <CTRL>+<C> -> <CTRL>+<V>.
Kalkulator wynagrodzeń

Pobieranie wskaźników

Z serwera Comarch użytkownik może zaimportować do swojej bazy konfiguracyjnej aktualne wartości wskaźników kadrowo-płacowych i księgowych, których wysokość jest określona przepisami i publikowana w odpowiednich aktach prawnych. Wartości wszystkich wskaźników na serwerze Comarch będą na bieżąco aktualizowane (przez dodawanie kolejnych zapisów historycznych).
Import dotyczy wskaźników wykorzystywanych do obliczeń w modułach:
 • Kasa / Bank,
 • Księgowość,
 • Płace i Kadry, 
Aby zaktualizować wskaźniki należy:
 1. wejść do menu Ogólne/ Pobieranie wskaźników,
 2. pojawi się okno Importu aktualnych wskaźników konfiguracyjnych,
 3. import aktualnych wskaźników z serwera Comarch zostanie wykonywany po kliknięciu ikony  w tym oknie.
Uwaga
W oknie importu wskaźników nie będą wyświetlane te wskaźniki, które w bazie Comarch ERP Optima są już zapisane z datą późniejszą
Uwaga
Import wskaźników z serwera Comarch jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.
W przypadku kiedy Klient nie posiada aktualnej gwarancji bądź pracuje na wersji Demo w momencie wywołania importu wskaźników z serwera pojawi się komunikat: Wystąpił błąd: Usługa dostępna tylko dla programów na gwarancji. Okno składa się z 2 zakładek - [Import] oraz [Historia]. Na zakładce [Import] widoczne są dostępne do pobrania wskaźniki (w przypadku niezaznaczonego parametru Automatyczne pobieranie wskaźników). Listę wskaźników można zawęzić do wskaźników typu: 
 • Wszystkie,
 • Księgowość,
 • Płace,
 • Kasa i Bank. 
Na drugiej zakładce [Historia] widoczna jest lista już pobranych z serwera Comarch wskaźników wraz z datą ich importu do programu. Pełną listę wskaźników konfiguracyjnych możliwych do zaimportowania zawiera poniższa tabela:

Wskaźniki KonfiguracyjneKsięgowość
Ewidencja samochodowa - będą importowane aktualne wartości zmiennych odpowiadających poszczególnym stawkom przebiegu za km:
Powyżej 900 cm³
Do 900 cm³
Motocykle
Motorowery
Limity - będą importowane aktualne wartości limitów kwotowych dla poszczególnych rodzajów księgowości:
Limit dla pełnej księgowości
Limit – obowiązek VAT
Limit dla ryczałtu
Stałe podatkowe - będą importowane aktualne wskaźniki dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych:
Progi podatkowe (tu tabelka z wartościami kolejnych progów, zamiast jednego pola)
Koszty uzyskania
Koszty uzyskania podwyższone o 25%
Ulga podatkowa (miesięczna)
Ulga podatkowa (roczna)
Procent zaliczki podatku dla umów zleceń
Stawki podatkowe - będą importowane aktualne wartości procentowe dotyczące:
Podatku od osób prawnych
Podatku liniowego od osób fizycznych

Płace/Kadry
Składki ZUS - będą importowane aktualne wartości procentowe dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (za wyjątkiem stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego, które jest zróżnicowane i indywidualnie ustawiane dla poszczególnych firm):
Ubezpieczenie emerytalne,
Ubezpieczenie rentowe płatnik,
Ubezpieczenie rentowe ubezpieczony,
Ubezpieczenie chorobowe,
Ubezpieczenie zdrowotne (składka),
Ubezpieczenie zdrowotne (ogr. składki do wys. zaliczki podatku),
Fundusz Pracy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Liczba dni w roku finansowanych przez pracodawcę,
Roczna podstawa składek emerytalno – rentowych,
Stałe podatkowe – te same wskaźniki, które występują w gałęzi Księgowość
(jest to ta sama gałąź, wyświetlana z dwóch poziomów):
Ryczałt poniżej kwoty (PIT-8A) – wskaźnik (kwota) dla umów cywilnoprawnych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem.
Wynagrodzenia - będą importowane aktualne wartości następujących wskaźników płacowych:
Najniższe wynagrodzenie (minimalna płaca)
Minimalna stawka godzinowa dla umów
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
Dochód deklarowany (składki społeczne)
Dochód deklarowany (skł. zdrowotna)
Najniższa emerytura
Minimalne wynagrodzenie uczniów i roku
Minimalne wynagrodzenie uczniów II roku
Minimalne wynagrodzenie uczniów III roku
Liczba dni chorobowego w roku finansowanych przez pracodawcę
Wskaźnik waloryzacji zasiłków chorobowych
Współczynnik ekwiwalentu
Zasiłki - zaimportowane zostaną aktualne wartości podstawy składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych:
Podstawa składek emerytalno-rentowych
Podstawa składki zdrowotnej
Świadczenie rodzicielskie.
Okno z listą wskaźników i ich aktualnymi wartościami z bazy konfiguracyjnej wyświetlane dostępne jest dla wszystkich Operatorów bez ograniczeń, tylko poprzez ustawienie blokady dostępu można zakazać praw do wykonania tej operacji. W Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy - dodano procedurę o nazwie Import wskaźników konfiguracyjnych z Internetu z jedną opcją możliwą do zablokowania: ‘Z – Zmiana’. Podczas wykonywania importu w logu wyświetlana jest informacja o zaimportowanych wskaźnikach (nazwa wskaźnika). W oknie paska skrótu w części [Ogólne] jest dostępna ikona Pobieranie wskaźników.

Kontrahenci

Lista kontrahentów

Ewidencja kontrahentów służy do gromadzenia i przechowywania informacji o współpracujących z firmą kontrahentach, przy czym gromadzone są tu informacje zarówno o dostawcach jak i odbiorcach. Zapisane dane są następnie wykorzystywane w programie jako słownik kontrahentów i mogą być używane do szybkiego wprowadzania danych kontrahentów np. na faktury czy do zapisów kasowych.

Ewidencja kontrahentów może zostać wyświetlona poprzez wywołanie funkcji Ogólne/ Kontrahenci z menu głównego programu lub z poziomu Paska skrótów Comarch ERP Optima/ Ogólne. Na liście działają standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo w niniejszym podręczniku. W pasku zadań dostępne są również przyciski:  – wyświetlenie listy zapisów kasowych/ bankowych kontrahenta zaznaczonego kursorem,  – wyświetlenie preliminarza płatności kontrahenta zaznaczonego kursorem, – wyświetlenie rozliczeń kontrahenta zaznaczonego kursorem,  – Generacja dokumentów kasowych – z poziomu listy możliwe jest generowanie not odsetkowych, ponagleń zapłaty i potwierdzeń salda dla poszczególnych kontrahentów. W oknie generacji not odsetkowych oraz ponagleń zapłaty istnieje możliwość wskazania rodzaju odsetek, jakie mają być naliczone. Można również wskazać konkretną walutę, dla której mają być wygenerowane dokumenty. Opcja Wg statusu kontrahenta działa następująco: dla kontrahentów o statusie Osoba fizyczna będą wyliczane odsetki ustawowe od zaległości, dla kontrahentów o statusie Podmiot gospodarczy będą wyliczane odsetki od zaległości w transakcjach handlowych. – Historia obrotów z kontrahentem – raport przedstawia historię dokumentów (głównie handlowych i magazynowych) wystawionych dla poszczególnych kontrahentów. – Rabaty kontrahenta – zestawienie rabatów przyznanych kontrahentowi. – Kontakty CRM – lista zadań i kontaktów z kontrahentem, zarejestrowanych w module Comarch ERP Optima CRM. – Biblioteka dokumentów – pojawia się tylko w przypadku, gdy operator jest zalogowany do modułu Obieg Dokumentów. Przycisk wywołuje listę dokumentów w Bibliotece, zawężoną do dokumentów skojarzonych z kontrahentem, gdzie aktualnie ustawiony jest kursor.  Zlecenia / Urządzenia – pozycja jest dostępna w przypadku pobrania modułu Serwis. Kliknięcie na opcję Zlecenia powoduje wyświetlenie listy zleceń serwisowych dla podświetlonego na liście kontrahenta. Po kliknięciu na opcję Urządzenia otwierane jest okno Lista urządzeń z wybranym kontrahentem, który był podświetlony na liście. Sprawdzanie kontrahentów – funkcjonalność związana z integracją z Comarch Apfino. Po rozwinięciu widoczne są 2 opcje:
 • Przekaż do Comarch Apfino –zaznaczeni na liście kontrahenci są przekazywani do platformy Comarch Apfino. Warunkiem przekazania kontrahentów do Comarch Apfino jest uzupełnienie numeru NIP na karcie kontrahenta.
 • Sprawdź w rejestrach dłużników powoduje seryjne sprawdzenie zaznaczonych na liście kontrahentów (lub podświetlonego kontrahenta, jeżeli żaden nie został zaznaczony). Sprawdzanie w rejestrach dłużników jest dostępne tylko dla kontrahentów krajowych, którzy mają uzupełniony numer NIP.
Połącz kontrahentów – funkcja służąca do łączenia zduplikowanych kart kontrahentów. Przepnij dokumenty CRM, OBD i Serwis – funkcja służąca do przeniesienia dokumentów znajdujących się w modułach CRM, Obieg dokumentów i Serwis z kontrahenta podrzędnego na głównego. Na liście kontrahentów użytkownik ma możliwość definiowania poszczególnych kolumn – kolumny widoczne w układzie domyślnym to Kod, Nazwa, NIP, EAN, Kod pocztowy, Miasto, Ulica, Telefon, Uwagi. Kolumny możliwe do dodania na listę: e-mail, ILN/GLN, Limit kredytu, Nr rachunku, PESEL, Regon, URL, Windykacja – schemat, Windykacja e-mail (zawiera adres e-mail kontrahenta uzupełniony w sekcji Windykacja), Windykacja telefon  SMS, Telefon SMS. Kolumny dotyczące windykacji mają zastosowanie w module CRM Plus. Kolumna Kod jest obowiązkową kolumną i nie ma możliwości jej usunięcia. Dostępne na liście kontrahentów kolumny: Należności PLN oraz Zobowiązania PLN prezentują kwoty dotyczące sumy nierozliczonych należności i zobowiązań kontrahenta w walucie systemowej (PLN). Kwoty z dokumentów w walucie obcej są przeliczane na walutę PLN. Kolumny te są domyślnie widoczne na liście. Wyświetlane w nich kwoty prezentowane są w kolorze czarnym jeżeli kontrahent posiada nierozliczone odpowiednio: należności lub zobowiązania, ale nie minął jeszcze termin płatności żadnej z nich. Jeżeli natomiast termin płatności dla którejś należności lub zobowiązania minął, wówczas wartości w tych kolumnach wyświetlane są w kolorze czerwonym. Jeżeli dla kontrahenta nie ma żadnych nierozliczonych należności/zobowiązań, wspomniane kolumny dla tego kontrahenta pozostają puste. Na liście kontrahentów dostępna jest kolumna Rejestry dłużników. Dla każdego z kontrahentów (z wyjątkiem kontrahenta !NIEOKREŚLONY!) widoczne są w niej informacje:
 • Sprawdź – informacja widoczna dla kontrahenta dla którego nie została zapisana data weryfikacji/raportu w Comarch Apfino, po kliknięciu na nią uruchamiane jest sprawdzanie pojedynczego kontrahenta, a po wygenerowaniu raportu opis Sprawdź w kolumnie zmieniany jest na Zobacz raport.
 • Zobacz raport – informacja widoczna dla kontrahenta, dla którego zapisana została data weryfikacji/raportu, po kliknięciu na nią otwierana jest strona Comarch Apfino ze szczegółowym raportem.
Lokator – aby działał lokator np. W kolumnie kod, należy włączyć sortowanie tej kolumny, następnie wpisać z klawiatury kod poszukiwanego kontrahenta, kursor ustawi się na żądanym kontrahencie. Grupa – jest to pole służące do wyboru grupy kontrahentów. Pole to posiada listę pomocniczą, zawierającą nazwy grup kontrahentów, oraz dodatkowo pozycję wszystkie grupy. Jeżeli wybrane zostanie wszystkie grupy, wówczas lista zawierać będzie wszystkich kontrahentów, jeżeli wybrana zostanie konkretna grupa, wówczas lista zostanie ograniczona jedynie do kontrahentów należących do wybranej grupy. Rodzaj – listę kontrahentów możemy zawęzić wybierając rodzaj kontrahenta określony na jego karcie (zakładka Ogólne/ Rodzaj). Pokazuj nieaktywnych – kontrahenci, którzy zostali oznaczeni jako Nieaktywni (karta kontrahenta, zakładka Handlowe/ Nieaktywny), są pokazani na liście poprzez wyświetlenie ich kodów w kolorze szarym. Pokaż duplikaty – po zaznaczeniu parametru na liście wyświetlani są kontrahenci oznaczeni jako podrzędni. Parametr aktywny po zaznaczeniu poprzedniego parametru. Sekcja Kontrahenci z nierozliczonymi płatnościami służy do wyfiltrowania dłużników bądź wierzycieli. Jako parametry można wskazać minimalną kwotę należności/zobowiązań, przeterminowanie płatności bądź walutę. Dodanie pozycji nowego kontrahenta do ewidencji może odbywać się również w trybie kopiowania – jeżeli przycisk  lub klawisz <INSERT> wciśniemy wraz z klawiszem <CTRL>, wówczas dla nowo dodawanej karty kontrahenta zostaną zaproponowane identyczne dane jak dane aktualnie podświetlonego na liście kontrahenta (konieczna jest zmiana kodu).
Lista kontrahentów

Usunięcie karty kontrahenta jest możliwe pod warunkiem, że nie zostały dla niego wprowadzone żadne zapisy w bazie.

Ponadto nie można usunąć kontrahentów zsynchronizowanych z Comarch eSklep, wszystko.pl, Comarch ERP Optima Detal oraz Comarch Mobile Sprzedaż.
Uwaga
Jeśli nie został zaznaczony żaden rekord, kasowany jest kontrahent podświetlony na liście. W przypadku zaznaczenia kontrahenta lub kilku kontrahentów (wypełniony checkbox) usunięcie będzie dotyczyć wszystkich zaznaczonych wierszy.
Dotyczy wersji: 2018.1.1
W przypadku modułów Faktury, Handel, Handel Plus na liście kontrahentów pod prawym przyciskiem myszy (menu kontekstowe) dostępne są opcje: Utwórz fakturę, Utwórz paragon.
 • dokument tworzony jest dla kontrahenta podświetlonego na liście,
 • dokument tworzony jest zgodnie z warunkami handlowymi ustalonymi na karcie kontrahenta.
 • magazyn na tworzonym dokumencie podpowiada się odpowiednio w kolejności jako:
  • magazyn domyślny operatora,
  • magazyn domyślny stanowiska,
  • magazyn główny.
Dodatkowo na liście kontrahentów działają przyciski:  – eksportuj kontrahentów do pliku MS Excel na dysk lokalny lub do Comarch IBARD, – importuj kontrahentów z arkusza MS Excel z dysku lokalnego lub z Comarch IBARD, – operacje seryjne na kartach kontrahentów. Po rozwinięciu przycisku strzałki  obok przycisku, widoczne są opcje:   Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na liście kontrahentów w menu podręcznym dostępna jest grupa Inne funkcje, a w niej:
 • Sprawdź w KRD – możliwość sprawdzenia, którzy z zapisanych w bazie kontrahentów są zgłoszeni do Krajowego Rejestru Długów. Funkcjonalność polega na wysłaniu zestawu numerów NIP kontrahentów z bazy i porównaniu ich z numerami NIP kontrahentów zgłoszonych do KRD. Porównaniu podlega pierwsze 10 000 aktywnych kontrahentów z bazy, mających status krajowy lub podatnikiem jest nabywca. Użytkownicy Comarch ERP Optima posiadający aktualną Asystę mogą jednorazowo sprawdzić, którzy z zapisanych w ich bazie kontrahentów są zgłoszeni do KRD. Weryfikacja, czy Klient już wykonał odpytanie globalne, odbywa się na podstawie jego numeru ID, co oznacza, że w przypadku posiadania wielu baz/ wielu oddziałów, odpytanie globalne będzie mógł wykonać tylko na jednej z nich.
 • Monitoring w KRD – kliknięcie tej funkcji powoduje, że na liście kontrahentów jako druga kolumna obok kodu kontrahenta pojawi się kolumna Monitoring KRD. W kolumnie wyświetlane są informacje czy kontrahent podlega monitoringowi: Tak/Nie. Informacja pobierana jest z Krajowego Rejestru Długów. Usługa wymaga posiadania konta w KRD i uzupełnienia loginu i hasła do usługi w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Krajowy Rejestr Długów. Jeśli na kontrahenta jest założony monitoring to informacja o jakiekolwiek zmianie stanu jego zadłużenia jest wysyłana mailem do użytkownika. Usługa jest dostępna wyłącznie dla Klientów Comarch ERP Optima z aktualną gwarancją na program.
 • Dla kontrahentów nie mających włączonego monitoringu, po kliknięciu na kontrahenta prawym przyciskiem myszy pojawia się opcja Zgłoś do monitoringu KRD. Dla kontrahentów mających włączony monitoring, po kliknięciu na kontrahenta prawym przyciskiem myszy dostępna jest opcja Wyłącz monitoring KRD.
 

Wszystkie funkcje działają dla kontrahentów zaznaczonych na liście, bądź w przypadku braku zaznaczenia – dla podświetlonego kontrahenta.

Przycisk  – wybór pozycji <ENTER> – widoczny jest tylko, jeżeli lista kontrahentów została otwarta w trybie wyboru, tzn. została wywołana jako lista pomocnicza, np. z poziomu zapisu kasowego. Powoduje on wprowadzenie danych wybranego kontrahenta do procedury wywołującej listę pomocniczą. Zasady dotyczące grupowania, sortowania, wyszukiwania dokumentów (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb użytkownika zostały opisane w rozdziale Standardy na listach.

Łączenie kontrahentów

 Połącz kontrahentów – funkcja jest dostępna dla Operatorów, mających uprawnienia do łączenia kart kontrahentów – zaznaczony parametr z poziomu Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy - Prawo do łączenia kart kontrahentów. Służy ona do łączenia zduplikowanych kart kontrahentów, ustawiając jedną kartę jako „nadrzędną”, a pozostałe jako „podrzędne”. W momencie łączenia kontrahentów zostanie przeniesiona część informacji z kontrahentów podrzędnych na kartę główną (np. atrybuty, rachunki bankowe, odbiorców itd.), a na wybranych dokumentach (w modułach CRM, Obieg dokumentów i Serwis) zduplikowany kontrahent zostanie podmieniony na kontrahenta głównego. Po jej wywołaniu należy wybrać jednego kontrahenta z zaznaczonych, który zostanie kontrahentem głównym i określić jakie dane mają zostać przeniesione na kartę głównego
kontrahenta:
Łączenie kontrahentów
Uwaga
Nie można wykonać operacji łączenia kart kontrahentów, w której kontrahent o kodzie !NIEOKREŚLONY! stałby się  kontrahentem podrzędnym.
Jeżeli na karcie „podrzędnej” będzie dodany atrybut, rachunek bankowy, odbiorca lub przedstawiciel którego nie ma na karcie kontrahenta głównego, wówczas te dane zostaną przepisane. Po połączeniu kartotek kontrahentów, w przypadku zaznaczonego parametru Przepisuj rachunki bankowe, na kontrahenta nadrzędnego przenoszony jest numer rachunku bankowego wraz z historią jego weryfikacji. Jeżeli odpowiednie dane już będą na karcie „głównej”, wówczas nie zostaną one przeniesione. Podobnie z numerem telefonu oraz adresem e-mail – zostanie przeniesiony z karty kontrahenta podrzędnego tylko w przypadku kiedy na karcie kontrahenta głównego pola będą nieuzupełnione. Podczas łączenia kart kontrahentów możliwe jest przenoszenie zgód  z kontrahentów podrzędnych na kontrahenta głównego. Służy temu parametr Przepisuj zgody kontrahenta. Podczas przenoszenia przedstawicieli kontrahentów podrzędnych (zaznaczony parametr Przepisuj przedstawicieli) razem z przedstawicielem przepisywane są jego zgody (bez względu na zaznaczenie parametru dotyczącego przepisywania zgód kontrahenta). W przypadku łączenia kontrahentów, którzy byli weryfikowani w VAT i mają zapisane raporty widoczne na zakładce [Historia weryfikacji statusu VAT], na kontrahenta głównego przenoszone są wszystkie weryfikacje z kontrahentów podrzędnych. W związku z tym po połączeniu historia weryfikacji w VAT kontrahenta głównego zawierała będzie całą historię weryfikacji jego oraz kontrahentów zduplikowanych, natomiast na formularzach kontrahentów podrzędnych historia weryfikacji będzie pusta. Po wykonaniu operacji połączenia kontrahentów nie będzie możliwości wystawienia nowego dokumentu na kontrahenta duplikującego (nowa faktura, nowy WZ, nowy paragon, nowy dokument w rejestrze VAT, nowy kontakt CRM, noty odsetkowe itd.). Jeżeli jednak przekształcany będzie dokument, na którym zapisany jest kontrahent podrzędny, wówczas na generowanym dokumencie akronim kontrahenta nie zostanie zmieniony. Takie działanie podyktowane jest tym, aby faktura i jej korekty wystawione były na jednego kontrahenta, a przez to księgowane były na to samo konto księgowe. Na dodanych wcześniej dokumentach z kontrahentem podrzędnym przy kodzie kontrahenta widnieje ostrzeżenie, że wybrany kontrahent jest kontrahentem podrzędnym. Podobnie po wybraniu słownikowego konta księgowego przypisanego do kontrahenta podrzędnego pojawia się ostrzeżenie, że wybrane konto dotyczy kontrahenta duplikującego. Podczas kopiowania dokumentu wystawionego na zduplikowanego kontrahenta, podmiot zostaje zmieniony na kontrahenta głównego (zarówno podmiot, jak i płatnik na dokumencie). Mechanizmy wyliczające dane dla kontrahenta również uwzględniają funkcjonalność łączenia kontrahentów. Wyszukiwanie danych w oparciu o wybranego kontrahenta głównego powoduje wykonanie tej operacji również dla kontrahentów „podrzędnych”. Dotyczy to m.in. limitu odwrotnego obciążenia, wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda, wyliczania zaległości na formularzu kontrahenta czy kontroli duplikacji dokumentów. Również wydruki oraz mechanizmy pobierające dane na oknie Historia kontrahenta i analiza Struktura wiekowa w module Kasa/Bank uwzględniają kontrahentów podrzędnych. W przypadku faktur cyklicznych, nie będą one generowane dla kontrahentów duplikujących. Podczas generowania dokumentów na podstawie ofert, kontrahent podrzędny z oferty zostanie zmieniony na kontrahenta głównego. Jeżeli chodzi o automat generowania zleceń cyklicznych, w trakcie łączenia kontrahentów kontrahent podrzędny zostaje podmieniony na kontrahenta głównego. W związku z tym dla kontrahenta duplikującego nie są generowane automatycznie zlecenia serwisowe. Przed wykonaniem operacji połączenia kart kontrahentów, w przypadku współpracy z Comarch e‑Sklep, należy zrealizować zamówienia dla kontrahentów, którzy zostaną oznaczeni jako podrzędni. Jeżeli połączeni kontrahenci byli synchronizowani z Comarch e-Sklep, należy zweryfikować poprawność wykonanej operacji połączenia i w razie potrzeby wykonać funkcję Przenieś konta e-sklep na wskazanego kontrahenta, dostępną w menu kontekstowym na liście kontrahentów. Funkcja przenoszenia kont może być wykorzystywana zarówno do przepinania kont sklepów z kontrahenta duplikującego na kontrahenta głównego, ale również pomiędzy kartami aktywnych kontrahentów. Wybranym Operatorom z uprawnieniami do łączenia kart, można zablokować możliwość przenoszenia kont. Blokada – Parametry przepinania konta e-sklep kontrahentów dostępna jest na karcie Operatora na zakładce [Blokady dostępu].
Uwaga
Funkcja Przenieś konta e-sklep na wskazanego kontrahenta zadziała prawidłowo dla Comarch e-Sklep w wersji 2016.5 i nowszych.
Ponieważ może się zdarzyć, że w bazie pojawią się znowu zapisy na kontrahenta podrzędnego (np. w wyniku działania zewnętrznej aplikacji lub innych dodatków), umożliwione zostało wykonanie operacji samego przepisania dokumentów. W tym celu obok funkcji Połącz kontrahentów widnieje również opcja  Przepnij dokumenty CRM, OBD i Serwis. Funkcja uwzględnia dokumenty znajdujące się w modułach CRM, Obieg dokumentów i Serwis, pozostałe dokumenty nie są przepinane. Występujący na liście kontrahentów parametr Pokaż duplikaty umożliwia przeglądanie zduplikowanych kontrahentów. Na karcie kontrahenta głównego znajduje się przycisk  Lista duplikatów karty umożliwiający przeglądanie powiązanych kart kontrahentów. Na karcie zduplikowanego kontrahenta widoczna jest informacja: To jest karta duplikująca kontrahenta [Kod kontrahenta głównego]. Używaj karty głównej. Karta oznaczona w ten sposób jest nieaktywna (nie można wprowadzać na niej żadnych zmian). Łączenie kart kontrahentów – wpływ na import i eksport danych Aby zminimalizować ryzyko dodania dokumentu do bazy danych na kontrahenta duplikującego, istnieją mechanizmy blokujące importowanie takich kontrahentów do bazy danych. Przy imporcie dokumentów, na których wybrany jest kontrahent podrzędny, wstawiany jest kontrahent główny. Podczas importu kontrahentów z poziomu Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych przenoszeni są tylko kontrahenci nadrzędni (kontrahenci duplikujący są pomijani). Podobnie w przypadku eksportu kontrahentów za pomocą pracy rozproszonej – eksportowani są tylko kontrahenci nadrzędni. Kontrahenci podrzędni wysyłani są do Mobile jako nieaktywni. W przypadku importu kontrahentów za pomocą pracy rozproszonej znaczenie ma parametr Sprawdzanie wyst. podobnych kontrahentówKonfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry. Opcja Blokuj powoduje, że kontrahent nie zostanie zaimportowany, jeżeli w bazie występuje już inny kontrahent o tym samym numerze NIP. Pozostałe opcje (Brak i Ostrzegaj) nie blokują importu takiego kontrahenta. Podczas importu dokumentów za pomocą pracy rozproszonej oraz z pliku VAT_R.txt dokumenty na kontrahentów będących podrzędnymi importowane są na kontrahenta nadrzędnego. Jeżeli w bazie docelowej nie zostanie odnaleziony kontrahent o identyfikatorze i kodzie, jaki jest na importowanym dokumencie, następuje weryfikacja kontrahenta na podstawie numeru NIP:
 • Wyszukanie wśród aktywnych kontrahentów w bazie takiego, którego numer NIP zgadza się z przesyłanym w pliku.
 • Jeżeli takie wyszukiwanie zwróci jednego kontrahenta, wówczas na importowanym dokumencie przypisywany jest znaleziony w bazie kontrahent.
 • Jeżeli nie znaleziono żadnego kontrahenta o podanym numerze NIP lub jest ich więcej niż jeden – wówczas dokument zapisywany jest na kontrahenta o kodzie !NIEOKREŚLONY!.
Łączenie kart kontrahentów – wpływ na moduł Handel Łączenie kartotek ma duży wpływ na dokumenty wystawione w module Handel:
 • Wystawianie nowych, niepowiązanych dokumentów – na nowym dokumencie, niepowiązanym z innymi dokumentami nie ma możliwości wybrania kontrahenta duplikującego.
 • Wystawianie dokumentów powiązanych – jeżeli dokument powiązany wystawiany jest do dokumentu, na którym znajduje się duplikat kontrahenta, wówczas nowy dokument tworzony jest na tego samego kontrahenta.
 • Edycja dokumentów wystawionych na kontrahenta duplikującego – na istniejących dokumentach oraz na dokumentach powiązanych, gdzie wskazany jest kontrahent „podrzędny” istnieje możliwość edycji kontrahenta, uniemożliwia ona jednak ponowny wybór kontrahenta duplikującego na tym dokumencie.
 • Import dokumentów handlowo-magazynowych – podczas importu dokumentów z pliku XML, jeżeli w polu Nabywca lub Odbiorca miałby zostać wstawiony kontrahent duplikujący, zamiast niego wstawiany jest kontrahent nadrzędny.
 • Limit w odwrotnym obciążeniu – w związku z wyliczaniem limitu kwotowego na transakcjach związanych z odwrotnym obciążeniem dla kontrahenta zmodyfikowano mechanizmy wyliczające. Limit wyliczany jest na podstawie dokumentów wystawionych dla kontrahenta głównego, jak również dla kontrahentów „podrzędnych”.
 • Sprzedaż dedykowana – na oknie sprzedaży dedykowanej wyliczanie wartości z pól związanych z zaległościami, zadłużeniami i zaliczkami odbywa się w oparciu o dokumenty wystawiane na kontrahenta głównego i na kontrahentów „podrzędnych”. Jeżeli wybrano kontrahenta głównego, to na oknie prezentowane są wszystkie dokumenty wystawione na scalonych kontrahentów.
 • Historia kontrahenta – dane na oknie Historii kontrahenta są pobierane dla wszystkich scalonych kartotek.
 • Na oknie Sprzedaży dedykowanejHistorii kontrahenta, dla odróżnienia poszczególnych kontrahentów z transakcji, występuje kolumna Kontrahent pokazująca kod kontrahenta; kolumna domyślnie jest ukryta.
 • Historia towaru – otwierając Historię towaru z poziomu dokumentu w przypadku zaznaczonego na karcie operatora parametru: Ustawiaj kontrahenta i magazyn, jeżeli na dokumencie wybrany jest kontrahent podrzędny, historia otwierana jest dla dokumentów wystawionych na niego i na kontrahenta nadrzędnego. Gdy parametr nie jest zaznaczony, to działa jak dotychczas (lista otwierana jest z parametrami ostatnio ustawionymi w filtrze).
 • Limit kredytu – Na kontrahenta głównego przenoszone są kwoty wykorzystanego limitu z kontrahentów podrzędnych. Na kontrahentach duplikujących limit ten ustawiany jest na zero. Po rozliczeniu płatności dla kontrahenta „podrzędnego” aktualizowana jest kwota wykorzystanego limitu na kontrahencie głównym.
Łączenie kart kontrahentów – wpływ na moduł Detal Jeżeli w module Detal wystawione zostały dokumenty na kontrahenta, który przed synchronizacją został ustawiony w Comarch ERP Optima jako podrzędny, przy synchronizacji dokument zostanie wczytany do Comarch ERP Optima na kontrahenta podrzędnego, ale będzie jednocześnie powiązany z kontrahentem nadrzędnym. Oznacza to, że podczas filtrowania dokumentów na kontrahenta nadrzędnego, wyświetlone zostaną również te powiązane z kontrahentem podrzędnym. Po scaleniu kontrahentów w Comarch ERP Optima i wykonaniu synchronizacji kontrahenci podrzędni nie będą widoczni w Detalu. Łączenie kart kontrahentów – wpływ na moduł Kasa/Bank Przy rozliczaniu płatności widocznych na kontrahenta duplikującego funkcją Rozlicz pojedynczo lub Operacje seryjne/ Rozlicz z poziomu Preliminarza, na powstałym zapisie kasowym/bankowym ustawiony zostanie kontrahent główny. W przypadku gdy podzielimy płatność wprowadzoną na kontrahenta podrzędnego – funkcja Podziel dostępna w preliminarzu w menu kontekstowym – wówczas na zapisie oryginalnym pozostaje duplikat, a zapis nowy jest już tworzony na kontrahenta głównego. W przypadku gdy zrealizujemy płatność wprowadzoną na kontrahenta podrzędnego – funkcja Zrealizuj dostępna w preliminarzu w menu kontekstowym – wówczas na powstałym dokumencie ustawiany jest kontrahent główny. Łączenie kart kontrahentów – wpływ na moduł CRM W przypadku tworzenia Oferty Handlowej, jeżeli dodano do niej kontrahenta, oznaczonego przy łączeniu jako kontrahent podrzędny, to na dokumencie wynikowym zostanie podmieniony jego kod na kod kontrahenta głównego, przy czym pozostałe dane kontrahenta ustalone na Ofercie pozostaną bez zmian. W związku z tym, jeżeli na Ofercie występował kontrahent główny i podrzędny, to dokument wynikowy powstanie dwa razy. Jeżeli na wzorcu Faktury Cyklicznej wskazano tylko kontrahenta, oznaczonego przy łączeniu jako duplikat, to na wzorcu zostanie dopisany kontrahent główny, przy czym warunki generowania (ceny, ilości indywidualne, zakres obowiązywania) będą pochodziły z kontrahenta podrzędnego. Jeśli na wzorcu dodano dwóch kontrahentów duplikujących  połączonych z jednym kontrahentem głównym, to wówczas warunki wzorca będą przepisywane z pierwszego dodanego kontrahenta podrzędnego. Procesy w ramach windykacji należności będą realizowane zawsze na kontrahenta głównego, nawet jeżeli zaległość dotyczyła kontrahenta, oznaczonego przy łączeniu jako podrzędny. Jeżeli do zadania lub kontaktu CRM dodano kontrahenta, oznaczonego przy łączeniu jako duplikat, to po przeprowadzeniu łączenia, na formularzu zadania zostanie zmieniony nie tylko jego kod na kod kontrahenta głównego, ale podmienią się także pozostałe dane wskazane na zakładce [Kontrahent]. Jeżeli utworzono e-mail lub sms na kontrahenta, oznaczonego przy łączeniu jako duplikat, to po przeprowadzeniu łączenia, na zapisanych wiadomościach zaktualizuje się nazwa podmiotu, przy czym adres mailowy oraz numer telefonu będą pochodziły z kontrahenta podrzędnego. W książce adresowej będą widoczne dane przedstawicieli zarówno kontrahenta głównego jak i kontrahenta duplikującego.

Zestawienie rabatów kontrahenta

Zestawienie dostępne jest z poziomu: 
 • listy kontrahentów,
 • formularza kontrahenta,
 • formularzy dokumentów: Faktura Sprzedaży, Paragon, Rezerwacja Odbiorcy, Faktura Pro Forma, Wydanie Zewnętrzne,
 • okna Sprzedaż dedykowana.
Zestawienie jest tworzone w oparciu o rabaty procentowe i typu stała cena, zdefiniowane w oknie Ogólne/ Rabaty. W oknie Rabaty kontrahenta znajduje się przycisk , który umożliwia wyliczenie zarówno informacji o przydzielonych rabatach, jak również indywidualnego cennika „na życzenie” użytkownika. Dane nie są wyświetlane zaraz po otwarciu okna – pojawiają się dopiero po wciśnięciu przycisku. Jeśli użytkownik zmieni parametry wyświetlania przycisk zmieni się na , informując o konieczności ponownego wyliczenia. Zakładka [Rabaty] Zestawienie zawiera wszystkie rabaty typu procentowego, przyznane kontrahentowi. Na zakładce wyświetlane są rabaty obowiązujące dla kontrahenta – w przypadku, gdy kontrahentowi przyznane jest kilka rabatów na ten sam towar, wyświetlany jest ten o najwyższym priorytecie (na przykład przyznany jest rabat typu wszyscy kontrahenci/ jeden towar oraz jeden kontrahent/ jeden towar – w takim przypadku wyższy priorytet ma rabat jeden kontrahent/ jeden towar i on pojawi się na zestawieniu). Przy czym jeśli na dany towar przyznany jest zarówno upust typu rabat kontrahenta i rabat towaru – to na zestawieniu wyświetlone zostaną obydwa upusty. Na zestawieniu pojawiają się wszystkie towary, na które został udzielony jakikolwiek rabat. W lewym dolnym rogu znajduje się pole Na dzień z możliwością wskazania daty, dla której wyświetlana jest lista rabatów. Podpowiadana jest data bieżąca (ustalona w menu Narzędzia/ Data bieżąca) lub data dokumentu (data sprzedaży, termin rezerwacji lub data wydania). Istnieje możliwość ustawienia dowolnej daty w tym polu.
Uwaga
Uwaga: W przypadku wywoływania zestawienia rabatów kontrahenta z poziomu formularza dokumentu, domyślnie wyświetlana data jest uzależniona od jego statusu. W sytuacji gdy dokument jest jeszcze w edycji/buforze, lista rabatów kontrahenta jest wyświetlana domyślnie na dzień określony przez datę dokumentu (data sprzedaży, termin rezerwacji lub data wydania). Dla dokumentów zatwierdzonych podpowiadana jest data bieżąca lub ustalona w menu Narzędzia/Data bieżąca.
Typ rabatu – określa sposób przyznania rabatu dla kontrahenta:
 • kontrahent – rabat dla pojedynczego kontrahenta,
 • grupa kontrahentów – rabat dla grupy kontrahentów,
 • wszyscy kontrahenci – rabat dla wszystkich kontrahentów.
Na co – określa sposób przyznania rabatu na dany towar:
 • towar – rabat dla wskazanego pojedynczego towaru,
 • grupa towarów – rabat przyznany dla całej grupy towarów,
 • wszystkie towary – upust standardowy na wszystkie towary.
Przykład
Kombinacja tych dwóch wartości określa, jakiego typu jest dany rabat. Kontrahent i Grupa towarów [Akcesoria] – jest to rabat typu pojedynczy kontrahent/ grupa towarowa [Akcesoria] Wszyscy kontrahenci i towar – jest to rabat typu jeden towar/ wszyscy kontrahenci
Zakładka [Stała cena] Na zakładce widoczne są wszystkie przyznane kontrahentowi rabaty typu stała cena obowiązujące w dniu określonym w polu Na dzień. W kolumnie Poziom podana jest informacja, czy jest to stała cena przyznana na towar dla pojedynczego kontrahenta, grupy kontrahentów czy też wszystkich kontrahentów. Przy czym należy pamiętać, że na zestawieniu wyświetlana jest stała cena o najwyższym priorytecie. Przykładowo, jeśli na jeden towar ustalona jest stała cena zarówno dla grupy kontrahentów jak i dla pojedynczego kontrahenta – na zestawieniu pojawi się cena przyznana dla pojedynczego kontrahenta. Zakładka [Indywidualny cennik] Na zakładce dostępny jest cennik dla kontrahenta, uwzględniający wszystkie przyznane kontrahentowi stałe ceny, rabaty oraz sposób ich wyliczania. Na zestawieniu widoczne są ceny końcowe na wszystkie towary oraz procentowa wartość udzielonych na nie upustów (jeśli przyznane rabaty są typu procentowego). Cennik indywidualny dla kontrahenta jest wyliczany po wciśnięciu przycisku „pioruna”. Wyliczany cennik można zawęzić do wybranej grupy towarów (uwzględniana jest grupa domyślna, przypisana na karcie towaru na zakładce [Ogólne]), po zaznaczeniu parametru Pokazuj nieaktywne uwzględniane są również towary, które na kartotece, na zakładce [Dodatkowe] mają zaznaczoną opcję Karta nieaktywna.  

Historia kontrahenta

Historia kontrahenta dostępna jest z formularza kontrahenta na Liście kontrahentów oraz z poziomu formularzy wszystkich dokumentów handlowych (FS, PA, RO, FZ, ZD) i magazynowych, na których kontrahent może być określony (WZ, PZ, RW, PW) po wciśnięciu przycisku w pasku zadań. Historia kontrahenta przedstawia wszystkie dokumenty wystawione dla danego podmiotu. Raport jest wyliczany wciśnięciu przycisku . Jeśli po wyliczeniu raportu użytkownik zmieni parametry wyliczania – przycisk zmieni wygląd  na  , co informuje użytkownika o konieczności ponownego przeliczenia raportu. Zasady obsługi formularza zostały opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie. Lista może być filtrowana zgodnie z ustawieniami na liście: Bufor/ zatwierdzone/ wszystkie – w zależności od wybranej opcji wyświetlane są wyłącznie dokumenty w buforze/ zapisane na stałe lub wszystkie. FS, PA, RO… - zaznaczając odpowiednie opcje użytkownik może zdecydować jakie rodzaje dokumentów mają być uwzględniane na liście. Data dokumentuData operacji – użytkownik może ustalić zakres dat, w jakim powinna być zawarta data wpływu dokumentu oraz data sprzedaży/ zakupu czy wydania/ przyjęcia towaru (np. dla Faktury Zakupu data dokumentu to data wpływu, a data operacji to data sprzedaży). Aby wybrana data nie była uwzględniana podczas filtrowania listy (tzn. wyświetlane były dokumenty niezależnie od daty dokumentu/ operacji) należy odznaczyć parametr. Magazyn – lista może obejmować wszystkie dokumenty wystawione dla danego kontrahenta lub tylko dokumenty dotyczące jednego magazynu. Operator – operator, który wystawiał analizowane dokumenty. Program podczas filtrowania uwzględnia operatora, który wystawił dokument, a nie modyfikował. Towar – istnieje możliwość zawężenia listy do transakcji dotyczących danego kontrahenta i tylko jednego wybranego towaru (lista będzie zawierać wszystkie dokumenty wystawione dla kontrahenta, w których uczestniczył wybrany towar). Towar można wybrać z Cennika wyświetlonego po wciśnięciu przycisku Towar. Historię obrotu kontrahenta można przeglądać w różnych przekrojach:
 • Zbiorczo – przedstawione są kolejne wystawione dla kontrahenta dokumenty w kolejności chronologicznej (m.in. zaległości kontrahenta)
 • Chronologicznie – lista przedstawia w kolejności chronologicznej operacje z kontrahentem na poziomie wpisanych na dokumentach towarów/usług (m.in. sprzedaną ilość i wartość dla każdej pozycji)
 • Wg grup towarów– lista przedstawia operacje z kontrahentem w podziale na poszczególne grupy towarowe, biorące udział w tych operacjach
 • Wg kodów towarów– lista przedstawia operacje z kontrahentem w podziale na biorące w nich udział towary/ usług
Historia kontrahenta
Z poziomu zakładek [Zbiorczo] i [Chronologicznie] możliwy jest podgląd wskazanego dokumentu (przycisk z lupką). Dla kolumn Netto, VAT, Brutto i Zaległość domyślnie widoczne jest podsumowanie wartości.
Uwaga
Jeśli transakcja przeprowadzana była w walucie obcej – na raporcie zostanie przeliczona na PLN wg kursu określonego na dokumencie (również w przypadku zaległości).
 

Formularz kontrahenta

Formularz kontrahenta - zakładka Ogólne

Zakładka [Ogólne] zawiera podstawowe informacje dotyczące nazwy oraz siedziby kontrahenta. Na karcie zduplikowanego kontrahenta na zakładce [Ogólne] widoczna jest informacja: To jest karta duplikująca kontrahenta [Kod kontrahenta głównego]. Używaj karty głównej. Karta oznaczona w ten sposób jest nieaktywna (nie można wprowadzać na niej żadnych zmian). Pola na formularzu widoczne jako pogrubione muszą być koniecznie wypełnione: Kod – pole pozwalające na wprowadzenie 20 znakowego kodu, identyfikującego kontrahenta. Pole to może zawierać dowolny ciąg znaków (liter, cyfr), przy czym powinien być on nadawany w sposób pozwalający na łatwą identyfikacje kontrahenta (np. może być to skrót nazwy). Kod musi posiadać unikalną wartość, tzn. W ewidencji nie może znaleźć się dwóch kontrahentów o identycznym kodzie (program posiada zabezpieczenie uniemożliwiające wprowadzenie dwóch kontrahentów o identycznych kodach). Kod może być nadawany automatycznie po zaznaczeniu w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry: Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu. Grupa - wybierana jest z listy pomocniczej przez przyciśnięcie klawisza . Aby dodać nową grupę należy wybrać <NOWA…>, wpisać nazwę, opis i zapisać zmiany dyskietką. Lista grup dostępna jest w konfiguracji firmy. Rodzaj – pomocnicze pole pozwalające klasyfikować kontrahentów wg rodzaju. Program umożliwia przypisanie kontrahentowi statusu: odbiorca, dostawca, konkurencja lub partner: , gdzie: O - odbiorca, D - dostawca, K - konkurencja, P – partner, PT – klient potencjalny Istnieje możliwość zaznaczenia kilku parametrów równocześnie. Dzięki temu można określić dokładnie rodzaj kontrahenta w przypadku, gdy jest on zarówno dostawcą jak i odbiorcą. Określony rodzaj kontrahenta jest wykorzystywany podczas domyślnego zawężania listy wywoływanej na dokumentach przychodowych (kontrahenci typu Dostawca) i rozchodowych (kontrahenci typu Odbiorca). NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej. Numer zapamiętywany jest w bazie w postaci pozwalającej na identyfikację kontrahenta wg numeru NIP niezależnie od sposobu wprowadzenia separatorów (kresek). Format numeru jest dostosowany do standardów numeracji obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Numer NIP składa się z dwuliterowego przedrostka oraz unikalnego ciągu liter/ cyfr. Zarówno na karcie kontrahenta jak i wszystkich formularzach (dokumentach), gdzie numer NIP jest podawany, istnieje dodatkowe pole, gdzie można wpisać przedrostek. Lista jest zdefiniowana w programie i zawiera kody krajów zgodne ISO 3166, uzupełnione o kody 5 krajów:
 • SX – Wyspa Sint Maarten(część holenderska),
 • BQ – Bonaire, Sint Eustatius i Saba,
 • SS – Sudan Południowy,
 • CW – Curacao,
 • GR – Grecja.
Użytkownik ma możliwość wyboru odpowiedniej pozycji z rozwijanej listy. Dla ułatwienia wyboru właściwego prefiksu kraju, rozwijalna lista obok kodów zawiera również kolumnę z nazwą kraju. 5 najczęściej wybieranych prefiksów krajów wyświetlanych jest początku listy pogrubioną czcionką, bezpośrednio pod wierszem z pustym prefiksem. Ustawienia są zapamiętywane dla każdego Operatora i każdej bazy firmowej. Po wyborze na karcie kontrahenta prefiksu kraju przed numerem NIP, automatycznie na tej podstawie uzupełniane jest pole Kraj oraz pole Kraj ISO w sekcji Dane teleadresowe. Jeżeli wybrany zostanie prefiks PL lub pusty prefiks – na zakładce [Handlowe] ustawiony zostanie rodzaj transakcji: Krajowy. Jeżeli wybrany zostanie prefiks któregoś z krajów UE – ustawiony zostanie rodzaj transakcji: Wewnątrzunijny, natomiast po wyborze prefiksu innego kraju niż należącego do UE – kontrahent otrzyma rodzaj transakcji: Pozaunijny. Podczas zakładania nowej karty kontrahenta pole przeznaczone na przedrostek nie jest wypełniane. Program posiada mechanizm ostrzegający w przypadku próby wprowadzenia dwóch kontrahentów o tym samym numerze NIP – w takim przypadku pojawia się odpowiedni komunikat, przy czym po wybraniu OK, program pozwala na wprowadzenie dwóch kontrahentów o takim samym numerze NIP. Program sprawdza także poprawność podanego numeru NIP, w zależności od ustawień parametru konfiguracyjnego (Konfiguracja firmy/ Ogólne/ Parametry). Jeśli parametr jest aktywny program będzie sprawdzał poprawność wprowadzanych numerów tylko w takim przypadku, gdy pole przeznaczone na przedrostek jest puste lub zawiera skrót PL. W takim przypadku program nie pozwoli zatwierdzić formularza, jeśli numer nie będzie spełniał określonych algorytmów. Jeśli status sugeruje, że dany kontrahent jest kontrahentem zagranicznym - poprawność numeru NIP nie jest kontrolowana. Podczas dodawania nowego kontrahenta i uzupełnieniu jego numeru NIP (bądź zmianie numeru NIP na karcie istniejącego już kontrahenta) i przejściu do innego pola, uruchamiany jest proces pobierania informacji o kontrahencie z GUS oraz weryfikacji statusu VAT/ VAT-UE. Jeżeli przed wpisaniem numeru NIP kontrahenta wybrano przedrostek kraju UE inny niż PL, program rozpocznie pobieranie informacji o kontrahencie z bazy VIES (VAT Information Exchange System). Warunkiem jest  zaznaczenie w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry parametru Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy REGON/VIES oraz weryfikacja statusu w VAT. Dzięki temu Użytkownik może przenieść dane z bazy GUS na formularz kontrahenta w programie (przycisk Przenieś na formularz), jak również następuje ustawienie kontrahentowi statusu VAT/ VAT-UE zgodnie z danymi w bazie Ministerstwa Finansów lub w bazie VIES. Przed przeniesieniem na formularz dane kontrahenta mogą zostać przez Użytkownika zmienione. Warunkiem uruchomienia weryfikacji kontrahenta jest połączenie z siecią internet oraz to  żeby wpisany numer był poprawnym numerem NIP kontrahenta krajowego lub wewnątrzwspólnotowego. Podczas dodawania nowego kontrahenta po wpisaniu krajowego numeru NIP następuje automatyczne pobranie danych z bazy REGON i przeniesienie ich na formularz kontrahenta w programie bez potrzeby zatwierdzania danych przed pobraniem przez Użytkownika. Funkcja ta dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji. Podczas wprowadzania nowego kontrahenta mamy możliwość automatycznego pobierania rachunków bankowych kontrahentów z Wykazu podatników VAT (tzw. Białej listy). W tym celu w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dostępny jest parametr Automatyczne pobieranie rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT. Jeżeli jest on zaznaczony (domyślne ustawienie), wówczas podczas wprowadzania nowego kontrahenta (bądź edycji istniejącego) po wpisaniu numeru NIP następuje pobranie listy rachunków bankowych tego kontrahenta z Wykazu podatników VAT. Jeżeli liczba rachunków kontrahenta jest większa od 5, wówczas przed pobraniem listy rachunków pojawia się pytanie: Liczba rachunków bankowych kontrahenta w Wykazie podatników VAT wynosi X. Czy pobrać wszystkie? Po wybraniu opcji Tak następuje pobranie listy rachunków kontrahenta. Wybór opcji Nie powoduje że rachunki bankowe kontrahenta nie zostaną pobrane. Dla każdego pobranego rachunku pojawia się informacja że na dzień bieżący występuje on w Wykazie podatników VAT. Pierwszy z zaimportowanych rachunków jest oznaczany jako Domyślny. W przypadku edycji numeru NIP istniejącego kontrahenta, jeżeli na jego karcie były już wprowadzone numery rachunków bankowych, zostaną one przed automatycznym importem usunięte. Kontrahent może nie mieć wpisanego numeru NIP. W trakcie zapisu dokumentu, np. faktury sprzedaży, program o tym poinformuje odpowiednim komunikatem i umożliwi uzupełnienie brakującego numeru. REGON – pole na wprowadzenie numeru REGON

EORI / Id SISC – pole na wprowadzenie 17-znakowego numeru EORI lub numeru Id SISC.

Uwaga
Numer EORI drukowany jest na wydruku EKO dokumentów, jeżeli w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury zaznaczony jest parametr Drukuj numer EORI. Informacja drukowana jest również na wydrukach EKO dokumentów korygujących oraz wydrukach faktury w języku angielskim.
PESEL – pole na wprowadzenie numeru PESEL. Program sprawdza poprawność numeru PESEL. W przypadku wpisania numeru nie spełniającego algorytmu poinformuje o tym odpowiednim komunikatem.
Dotyczy wersji: 2019.1.1
Dok. tożsamości – na potrzeby dokumentowania sprzedaży węgla w przypadku kontrahenta, który jest osobą fizyczną należy podać rodzaj i numer dowodu tożsamości (w przypadku dowodu osobistego wystarczy sam numer). Wartość jest przenoszona na Fakturę Sprzedaży, z możliwością ręcznej edycji z poziomu dokumentu. Informacja o dokumencie tożsamości jest pobierana z FS na wydruk oświadczenia nabywcy o przeznaczeniu wyrobów na cele uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego (dotyczy faktur wystawionych od 1 stycznia 2019 r.).
Nazwa – program pozwala na wprowadzenie nazwy kontrahenta składającej się z trzech linii. W dwóch pierwszych można wprowadzić po 50 znaków, w trzeciej 250 znaków. Centralizacja jednostek budżetowych: Jednostka podlega pod - możliwość wskazania głównej jednostki samorządowej (np. gminy), której podlega kontrahent. Dane teleadresowe: Kraj – kraj siedziby kontrahenta. Kraj ISO – dwuznakowy kod kraju wg standardu  ISO 3166-1 alpha-2.  Wykorzystywany podczas wysyłania danych kontrahenta do Comarch e-Sklep. Miasto – miejscowość, w której kontrahent ma siedzibę. Zarówno miasto, jak i pocztę można podać korzystając ze słownika miejscowości (po wciśnięciu odpowiedniego przycisku obok pola). Słownik miejscowości jest dostępny w menu Ogólne/ Inne/ Miejscowości. Pole można również uzupełnić, wpisując nazwy bezpośrednio w pole. Kod pocztowy – kod pocztowy siedziby kontrahenta. W systemie nie jest prowadzona kontrola formatu kodu pocztowego. Oznacza to, że w polu przeznaczonym na kod pocztowy można wpisywać dowolny ciąg znaków. Dzięki temu możliwe jest wpisywanie adresów dla kontrahentów zagranicznych
Uwaga
Jeśli podczas uzupełniania danych kontrahenta użytkownik w polu Kraj wpisze Polska, a w polu przeznaczonym na kod pocztowy – pięć cyfr, to przy zatwierdzaniu kodu program automatycznie dostosuje wpisany kod do formatu ##-### obowiązującego w Polsce.
Dodatkowe – w pole to można wprowadzić dodatkowe informacje związane z adresem, do 40 znaków. Województwo – w polu tym można określić województwo, w jakim znajduje się siedziba kontrahenta. Województwo wybiera się z listy pomocniczej zawierającej wykaz aktualnych województw. Telefony – karta zawiera dwa pola na podanie numerów telefonów kontrahenta. Ponieważ miejsce na wpisanie numeru telefonu nie zawiera dodatkowych pól na wpisanie numeru kierunkowego, numery telefonu oraz faksu należy wpisywać wraz z numerami kierunkowymi, np. (022) 278-12-87; +39 (25) 239-01-23 Telefon SMS – pole służy do wpisania numeru telefonu, wykorzystywanego przy wysyłaniu wiadomości sms. Funkcja jest dostępna dla użytkowników modułu CRM. Szczegółowy opis tej funkcjonalności jest dostępny w podręczniku do modułu CRM. Fax – pole przeznaczone na wpisanie numeru faksu kontrahenta E-mail – pole to służy do wpisania adresu elektronicznego firmy. Obok adresu e-mail znajduje się przycisk  - wyślij pocztę. Przycisk ten jest aktywny tylko wtedy, gdy wypełniony jest adres elektroniczny kontrahenta, a jego wciśnięcie powoduje otwarcie okna wysyłającego wiadomość w programie pocztowym lub w module CRM (jeżeli w Konfiguracji programu/ CRM/ Konta e-mail zostało zdefiniowane konto pocztowe oraz Operator należy do użytkowników takiego konta) z automatycznie wpisanym adresem. W przypadku, kiedy na zakładce [e-Sklep] został wskazany co najmniej jeden sklep, pole E-mail jest nieaktywne. Zmiana adresu e-mail jest wówczas możliwa z poziomu sklepu internetowego. URL – miejsce na wpisanie adresu serwera WWW zawierającego dane o kontrahencie. Obok adresu URL znajduje się przycisk  - otwórz stronę www. Przycisk ten umożliwia otwarcie przeglądarki internetowej z automatycznym wpisaniem podanego adresu URL. Kopiuj dane adresowe – funkcja jest dostępna pod przyciskiem . Umożliwia ona kopiowanie danych adresowych do schowka. Skopiowana zostaje zawartość pól: Nazwa, Kod pocztowy, Miasto/Poczta (jeśli pole Miasto jest puste), Ulica z numerami, NIP. Skopiowane dane można następnie wkleić poprzez <CTRL>+<V> do dokumentu Word lub Excel. Po rozwinięciu dodatkowych opcji dla tego przycisku pojawia się funkcja Kopiuj do adresu korespondencyjnego służąca do skopiowanie danych adresowych do adresu korespondencyjnego kontrahenta. Adres korespondencyjny: Grupę Adres korespondencyjny można rozwinąć przyciskiem . Obejmuje ona następujące pola: Miasto, Kraj, Poczta, Kod pocztowy, Ulica, Numer lokalu, Numer domu. Dane z grupy Adres korespondencyjny są drukowane na wydruku Etykiety adresowe (Gen Rap), jeżeli przed wykonaniem wydruku użytkownik zaznaczy parametr Etykiety wg adresu korespondencyjnego. Inne: Kategoria sprzedaży – po wyborze pola Kategoria sprzedaży użytkownik domyślnie dokonuje wyboru kategorii typu Przychody. Kategoria sprzedaży jest przenoszona przy dodawaniu dokumentów przychodowych, np. faktury sprzedaży, paragony, faktury Pro Forma, rezerwacje, wydania zewnętrzne, zapisy kasa/bank oraz zdarzenia kasa/bank typu wpłata, noty odsetkowe, dokument w Rejestrze sprzedaży VAT oraz Ewidencji przychodów. Kategoria zakupu - po wyborze pola Kategoria zakupu wyboru domyślnie dokonujemy z listy kategorii typu Koszty. Kategoria zakupu jest przenoszona przy dodawaniu dokumentów rozchodowych, np. faktury zakupu, przyjęcia zewnętrzne, zapisy kasa/bank oraz zdarzenia kasa/bank typu wypłata, dokument w Rejestrze zakupów VAT oraz Ewidencji kosztów. W trakcie przekształcania dokumentów, np. faktury zakupu do faktury wewnętrznej sprzedaży, na dokumenty powstałe z przekształcenia przenoszona jest kategoria z dokumentu źródłowego. Nr zezwolenia miejsce na wpisane numeru zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. ILN/GLN –  globalny numer identyfikacyjny nadawany firmie w Polsce przez EAN Polska (http://www.ean.pl/). Identyfikator (numer) wykorzystywany jest w elektronicznej wymianie informacji w formacie EDI (Electronic Data Interchange) pomiędzy Comarch ERP Optima, a innymi systemami informatycznymi (np. firmy Ahold). EAN (karta) – Pole pozwala na wprowadzenie 13 znakowego kodu EAN, identyfikującego kontrahenta. Jeżeli kontrahent ma przydzielony numer GLN to nie ma potrzeby wprowadzania lokalnego kodu EAN. Kod EAN przypisany do kontrahenta musi stanowić unikatową wartość co oznacza, że w ewidencji nie może znaleźć się dwóch kontrahentów o identycznym kodzie. Kod EAN kontrahenta może być wykorzystywany podczas generowania karty stałego klienta czy też do oznaczania paczek numerem kontrahenta.

Formularz kontrahenta - zakładka Handlowe

Zakładka [Handlowe] zawiera takie informacje o kontrahencie, jak status czy warunki płatności. Statusy – istnieje możliwość określenia statusu kontrahenta: Podmiot gospodarczy/ Osoba fizyczna – określenie kontrahenta jako odbiorca finalny spowoduje, że w trakcie wystawiania dla niego faktury automatycznie zaproponowany będzie algorytm liczenia od brutto (jednocześnie przypisana cena sprzedaży również musi być brutto). Umożliwi to również uwzględnianie obrotów z tym kontrahentem w zestawieniach sprzedaży dla odbiorców finalnych. Jako rodzaj transakcji można określić: Wybór konkretnego rodzaju transakcji na karcie kontrahenta - zakładka [Handlowe] ma głównie wpływ na stawki podatku VAT, jaki jest naliczany na dokumentach, oraz w efekcie również na zakwalifikowanie odpowiednich kwot w konkretnych pozycjach na Deklaracji VAT-7 KRAJOWY – stosujemy dla kontrahentów krajowych. Stawki VAT dla takiego kontrahenta pobierane są na dokumenty zgodnie z ustawieniami na karcie towaru/usługi. Dla tego rodzaju transakcji na zakładce [Ogólne] powinien zostać wybrany prefiks PL bądź pusty. PODATNIKIEM JEST NABYWCA – stosujemy gdy mamy do czynienia z przypadkiem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5,7,8 ustawy o podatku VAT.module Faktury program automatycznie podpowiada stawki VAT n/p dla towarów i usług. Na wydruku Faktury Sprzedaży w stawce VAT drukowana jest adnotacja: „Odwrotne obciążenie”. Dla tego rodzaju transakcji na zakładce [Ogólne] powinien zostać wybrany prefiks PL bądź pusty. W rejestrze VAT, Faktura Sprzedaży dla takiego kontrahenta na zakładce Kontrahent w polu "rodzaj transakcji" automatycznie przyjmuje wartość: Krajowa- podatnikiem jest nabywca. WEWNĄTRZUNIJNY – stosujemy dla kontrahentów unijnych. W module Faktury program automatycznie podpowiada stawki VAT 0% dla towarów, n/p dla usług. Wybierając taki rodzaj transakcji , jeśli dodatkowo w Konfiguracji Firmy/Dane firmy/Intrastat zaznaczono parametr Intrastat, wówczas na karcie kontrahenta na zakładce [Handlowe], można ustawić domyślny kod transakcji dla deklaracji Intrastat. Na dokumentach wystawionych dla kontrahentów wewnątrzunijnych, na zakładce [Dokumenty] widoczna jest sekcja Intrastat.  W deklaracji Intrastat uwzględniane są transakcje, które spełniają następujące warunki: są wystawione dla kontrahenta wewnątrzunijnego, mają uzupełnione informacje o kodzie transakcji, kodzie kraju, mają status towar i na karcie cennikowej mają uzupełnione informacje o kodzie CN (pozycje o statusie usługa są pomijane podczas wyliczania deklaracji). W rejestrze VAT, Faktura sprzedaży na zakładce [Kontrahent] w polu "rodzaj transakcji" przyjmuje wartość: Dostawa wewnątrzunijna oraz ma zaznaczony parametr Rozliczać w VAT-UE. Dla tego rodzaju transakcji wymagany jest prefiks kraju należącego do UE wskazany na zakładce [Ogólne]. WEWNĄTRZUNIJNY TRÓJSTRONNY: stosujemy jeśli w transakcji wewnątrzunijnej trójstronnej kontrahent występuje w roli pośrednika. W module Faktury program automatycznie podpowiada stawki VAT 0% dla towarów, n/p dla usług. Na wydruku Faktury Sprzedaży w lewym dolnym rogu drukowana jest adnotacja: „VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE”. W rejestrze VAT, Faktura Sprzedaży na zakładce [Kontrahent] w polu "rodzaj transakcji" przyjmuje wartość: Dostawa wewnątrzunijna trójstronna oraz ma zaznaczony parametr Rozliczać w VAT-UE. Dla tego rodzaju transakcji wymagany jest prefiks kraju należącego do UE wskazany na zakładce [Ogólne].

PROCEDURA OSS - ten rodzaj powinien zostać wybrany dla tych kontrahentów będących osobami fizycznymi z innego kraju UE, dla których realizowana jest sprzedaż towarów na odległość. Pozwoli to na skorzystanie z uproszczonej procedury OSS w przypadku przekroczenia limitu 10 tys. EUR.

Dla tego rodzaju transakcji wymagany jest prefiks kraju należącego do UE wskazany na zakładce [Ogólne].

POZAUNIJNY - rodzaj transakcji dotyczy kontrahentów spoza UE, z którymi prowadzony jest obrót. W module Faktury program automatycznie podpowiada stawki VAT 0% dla towarów, n/p dla usług. W rejestrze VAT, Faktura sprzedaży na zakładce [Kontrahent] w polu "rodzaj transakcji" przyjmuje wartość: Eksport. Dla tego rodzaju transakcji na zakładce [Ogólne] powinien zostać wybrany prefiks kraju spoza UE. W module Faktury dokument importowy od dostawcy wprowadzany jest w systemie z poziomu listy Faktur Zakupu. Wszystkie koszty dodatkowe np. transport, można wprowadzić wykorzystując FZKG - Korektę graniczną. Jeśli kontrahent jest pozaunijny na FZKG możliwa jest edycja tabeli VAT, aby możliwe było uwzględnienie zobowiązań wobec urzędu wynikających z dokumentu SAD. POZAUNIJNY (ZWROTY  VAT) - rodzaj transakcji taki ustawia się automatycznie w przypadku wystawiania dokumentu TaxFree. W rejestrze VAT sprzedaży transakcja na zakładce [Kontrahent] w polu "rodzaj transakcji" przyjmuje wartość:  Eksport - zwrot VAT. Dla tego rodzaju transakcji na zakładce [Ogólne] powinien zostać wybrany prefiks kraju spoza UE. POZA TERYTORIUM KRAJU/ POZA TERYTORIUM KRAJU (STAWKA NP) - taki rodzaj transakcji należy stosować w przypadku, gdy prowadzony jest z kontrahentem obrót, który zgodnie z przepisami powinien pojawiać się na deklaracji VAT w pozycji: Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju). W polu tym, wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w rat. 86 ust.8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy. ). W module Faktury program automatycznie podpowiada stawki VAT 0% dla towarów, n/p dla usług. W rejestrze VAT, Faktura sprzedaży na zakładce Kontrahent w polu "rodzaj transakcji" przyjmuje wartość: Dostawa poza terytorium kraju/ Poza terytorium kraju (stawka NP). Dla tego rodzaju transakcji na zakładce [Ogólne] powinien zostać wybrany prefiks kraju spoza UE. WEWNĄTRZUNIJNY - PODATNIKIEM JEST NABYWCA – rodzaj transakcji związany z odwrotnym obciążeniem dla kontrahentów wewnątrzunijnych, zgodnie z art. 17 ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług. Dla tego rodzaju transakcji wymagany jest prefiks kraju należącego do UE wskazany na zakładce [Ogólne]. POZAUNIJNY - PODATNIKIEM JEST NABYWCA – rodzaj transakcji związany z odwrotnym obciążeniem dla kontrahentów pozaunijnych, zgodnie z art. 17 ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku dokumentów FZ i PZ dla kontrahentów o rodzaju transakcji Wewnątrzunijny – Podatnikiem jest nabywca lub Pozaunijny – Podatnikiem jest nabywca odwrotne obciążenie jest stosowane bez względu na to czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym oraz bez względu na to czy parametr Odwrotne obciążenie wg karty towaru jest ustawiony w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry. Stawka VAT na wszystkich pozycjach dokumentu jest ustawiana na NP. Dla tego rodzaju transakcji na zakładce [Ogólne] powinien zostać wybrany prefiks kraju spoza UE. Dla dokumentów sprzedaży odwrotne obciążenie jest stosowane tylko dla pozycji ze stawką VAT NP (bez względu na to czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym oraz bez względu na ustawienie parametru Odwrotne obciążenie wg karty towaru). Stawki VAT na pozycjach dokumentów są ustawiane w identyczny sposób jak dla transakcji wewnątrzunijnych i pozauniijnych, z tym że na wydrukach dla pozycji ze stawką VAT NP widnieje adnotacja dotycząca odwrotnego obciążenia. Metoda kasowa: Sprzedaż/Zakup – parametr określający czy kontrahent jest małym podatnikiem rozliczającym się wg metody kasowej. Parametr ma wpływ na kwalifikowanie zapisów z rejestrów sprzedaży/zakupów VAT do deklaracji VAT-7 na podstawie płatności. Parametr Zakup możliwy do zaznaczenia wyłącznie dla kontrahentów o statusie Krajowy bądź Podatnikiem jest nabywca i zaznaczonym parametrem Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES. Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES – pole służące do zaznaczania, czy podatnik jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Parametr możliwy do zaznaczenia tylko pod warunkiem, że na karcie kontrahenta zaznaczony został status Podmiot gospodarczy. VAT wg daty wystawienia – zaznaczenie parametru powoduje, że dla dokumentów wystawionych do 31.12.2013 data deklaracji VAT-7  ustawiana jest wg terminu płatności na dokumencie. Dla dokumentów wystawionych od 01.01.2014, data powstania obowiązku podatkowego ustawiana jest jako data wystawienia dokumentu. Rolnik – parametr służy do zaznaczenia, czy dany kontrahent jest rolnikiem. Po jego zaznaczeniu program automatycznie ustawia domyślną formę płatności dla kontrahenta jako przelew. Kontrahent powiązany -parametr archiwalny, wykorzystywany wcześniej przy zawiadomieniu VAT-ZD. Obecnie może być używany podczas księgowania dokumentów w księgowości kontowej (przy wykorzystaniu odwołania do pola w bazie danych). Nie publikuj danych kontrahenta – opcja służy do oznaczania kontrahentów, którzy nie wyrazili zgody na publikowanie swoich danych. Blokada wystawiania dokumentów rozchodowych – Parametr wykorzystywany w modułach handlowych. Przy zaznaczonym parametrze nie ma możliwości wystawienia dokumentu rozchodowego (FA, PA, RO, FPF, WZ, RW…) dla danego kontrahenta.
Uwaga
Aby wystawiać dokumenty magazynowe wymagana jest licencja na moduł Handel lub Handel Plus.
Zwolnienie z akcyzy na wyroby węglowe, Umowa na dostawy węgla – parametry dostępne po zaznaczeniu opcji Akcyza na wyroby węgloweKonfiguracji Firmy/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe. Opis działania parametrów jest dostępny w artykule Akcyza na wyroby węglowe. Nie naliczaj opłaty cukrowej – parametr jest widoczny dla kontrahentów o rodzaju transakcji krajowy lub podatnikiem jest nabywca po zaznaczeniu parametru Opłata cukrowa znajdującego się w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Opłata cukrowa. Parametr należy zaznaczyć, jeśli opłata podatku cukrowego spoczywa na kontrahencie. W programie skutkuje to tym, że na dokumentach wystawianych dla takich kontrahentów nie zostanie naliczona opłata cukrowa. Parametr można ustawić seryjnie dla kontrahentów zaznaczonych na liście. W tym celu należy wybrać Operacje seryjne – Zmień warunki handlowe, następnie należy zaznaczyć parametr Zmień kontrahenta opłacającego podatek cukrowy. Zaznaczenie parametru Kontrahent opłaca podatek cukrowy skutkuje zaznaczeniem tego parametru na karcie kontrahenta, pozostawienie parametru Kontrahent opłaca podatek cukrowy niezaznaczonego skutkuje odznaczeniem tego parametru na karcie kontrahenta. Naliczanie opłaty cukrowej jest dostępne w module Handel Plus. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Opłata cukrowa. Nieaktywny pole to można wykorzystać do zaznaczania kontrahentów, z którymi aktualnie nie prowadzimy transakcji handlowych. Pole to może być następnie wykorzystywane w filtrze na liście kontrahentów lub przy dostępie do danych za pomocą innych narzędzi. Kontrahent, który został zaznaczony jako Nieaktywny, jest uwidoczniony na liście w kolorze szarym. Nie wysyłaj dokumentu do KSeF – parametr dedykowany zwłaszcza jednostkom budżetowym, ponieważ są one zobowiązane do wysyłania Faktur do Platformy Elektronicznego Fakturowania (KSEF nie przyjmuje Faktur wysyłanych do PEF). Jeśli zostanie zaznaczony, Faktury wystawiane na danego kontrahenta nie będą wysyłane do Krajowego Systemu e-Faktur. Pozostawienie nie zaznaczonego parametru skutkuje wysyłaniem dokumentów wystawionych na tego kontrahenta do KSeF zgodnie z ustawieniami z karty operatora.
Uwaga
Zaznaczenie/ odznaczenie parametru Nie wysyłaj dokumentu do KSeF można aktualizować na wystawionej Fakturze stosując funkcję Aktualizacji danych kontrahenta lub po zaznaczeniu parametru Zmiana opisu i osoby odbierającej na dok., na karcie Operatora, na zakładce [Parametry].
Opis – jest to pole służące do wpisywania dodatkowych uwag o kontrahencie. W sekcji Warunki handlowe znajdują się parametry: Limit kredytu – do określenia limitu kredytu służą dwa pola:   - zaznaczamy, czy tego kontrahenta w ogóle dotyczy limitowanie kredytu. Jeżeli pole Limit kredytu jest zaznaczone możemy wprowadzić kwotową wartość maksymalnego kredytu udzielanego kontrahentowi. Jeżeli pierwsze pole nie jest zaznaczone, wówczas pole drugie (kwota kredytu) jest nieaktywne. Limit wykorzystany – jeśli kontrahent korzysta z limitu kredytowego, wówczas pole zawiera informację o aktualnym zadłużeniu kontrahenta. - zaznaczenie parametru oraz określenie limitu dla przeterminowanych płatności umożliwia użytkownikowi kontrolę nad zadłużeniem kontrahenta. Zgodnie z ustawieniami na karcie operatora istnieje możliwość wyświetlenia ostrzeżenia lub blokowania sprzedaży podczas zatwierdzania dokumentu na trwałe lub do bufora w sytuacji, gdy klient ma przeterminowane płatności. Cena domyślna – określa domyślną cenę sprzedaży dla kontrahenta (wykorzystywane w module sprzedaży). Dokument liczony od - możliwość wyboru pomiędzy nettobrutto. Wybrany algorytm będzie domyślnie ustawiany na dokumentach handlowych i magazynowych. Rabat standardowy – pole pozwala na określenie domyślnego, procentowego upustu udzielanego kontrahentowi standardowo, przy każdej sprzedaży. Udostępniaj w e-Sklep  - parametr określający czy dane kontrahenta zostaną wyeksportowane do Comarch e‑Sklep.
Karta kontrahenta – zakładka Handlowe
Kaucje – grupa zawiera parametry dotyczące obrotu opakowaniami kaucjonowanymi. Dla poszczególnych kontrahentów można określić nie tylko domyślny termin zwrotu opakowań, ale również informację o tym, czy kontrahent płaci za wydane opakowania. Zlecenia serwisowe – w obszarze tym użytkownik ma możliwość wskazania domyślnych ustawień dotyczących fakturowania czynności i części na Zleceniach serwisowych dla danego kontrahenta. Panel Zlecenia serwisowe pojawia się na formularzu kontrahenta pod warunkiem, że praca z programem odbywa się przy pobranej licencji na moduł Comarch ERP Optima Serwis i jednocześnie w Konfiguracji Firmy/ Serwis/ Parametry, w obszarze Pobieraj ustawienia domyślne o fakturowaniu zaznaczono opcję Kontrahenta.

Formularz kontrahenta - zakładka Płatności

Zakładka [Płatności] zawiera takie informacje o kontrahencie, jak dane rachunków bankowych kontrahenta, forma płatności.
Forma płatności – domyślna forma płatności, jaką udzielamy odbiorcy. Lista zdefiniowanych w programie form płatności jest dostępna po wciśnięciu strzałki widocznej po prawej stronie okna. Z formą płatności zdefiniowany jest również termin płatności. Termin płatności – indywidualny termin płatności kontrahenta. Po zaznaczeniu tego parametru mamy możliwość wpisania indywidualnego terminu płatności.
Przykład
W konfiguracji zdefiniowany jest przelew z terminem 7 dni. U  kontrahenta formą płatności jest przelew, termin płatności wynosi 10 dni. Wystawiamy fakturę sprzedaży w dniu 15.11.2001 . Program pobierze potrzebne dane z karty kontrahenta i na FA zostanie ustalony termin płatności na 25.11.2001. Jeśli nie zaznaczymy tego parametru termin płatności na FA zostanie ustalony  na 22.11.2001.
Domyślna waluta – wybrana w tym miejscu waluta będzie podpowiadała się na wystawianych dla tego kontrahenta:
 • dokumentach w module Handel (w przypadku zaznaczenia parametru Zezwalaj na zmianę waluty dokumentuKonfiguracji Firmy/ Handel/  Parametry),
 • dokumentach w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej,
 • zapisach kasowych/bankowych i zdarzeniach w Preliminarzu płatności (pod warunkiem, że walutą rejestru kasowego/bankowego jest PLN; w przypadku kiedy walutą rejestru jest waluta obca, zapis kasowy/bankowy bądź zdarzenie powstaje w walucie wskazanej na rejestrze),
 • dokumentach kompensaty, notach odsetkowych, ponagleniach zapłaty, potwierdzeniach salda oraz na liście Rozliczenia podmiotu.
  Podczas zapisywania karty kontrahenta program sprawdza, czy dla wskazanej na zakładce [Płatności] domyślnej waluty kontrahenta istnieje domyślny rachunek w tej walucie. W przypadku braku takiego rachunku wyświetlany jest komunikat: Dla domyślnej waluty kontrahenta nie wybrano rachunku bankowego. Czy chcesz przypisać domyślny rachunek bankowy dla tej waluty? Po kliknięciu opcji Tak Użytkownik kierowany jest na zakładkę [Płatności], gdzie może dodać nowy rachunek w określonej walucie lub na którymś z istniejących rachunków w określonej walucie zaznaczyć parametr Domyślny. Jeżeli istnieje tylko jeden rachunek w określonej walucie i nie jest oznaczony jako domyślny, po kliknięciu opcji Tak program automatyczne oznacza go jako domyślny i zapisuje formularz kontrahenta. Wybór opcji Nie na komunikacie powoduje zamknięcie karty kontrahenta bez zapisania zmian dot. domyślnego rachunku bankowego . Maksymalna zwłoka – maksymalna zwłoka, jaką dopuszczamy w regulowaniu należności przez tego klienta lub zwłoka jaką nasz dostawca dopuszcza przy realizowaniu naszych zobowiązań. Zwłoka jest doliczana do terminu realizacji w preliminarzu. Nie rozliczaj płatności – parametr stosowany w przypadku, gdy z kontrahentem nie są prowadzone rozliczenia. Jeśli jest on zaznaczony – wszystkie płatności i zapisy kasowe związane z tym kontrahentem od razu otrzymują status Nie podlega i nie ma możliwości ich rozliczenia. MPP – podzielona płatność– zaznaczenie tego parametru powoduje, że płatności złotówkowe trafiające do rejestru bankowego mają automatycznie ustawioną metodę podzielonej płatności. Numery rachunków bankowych – lista jest obsługiwana przez standardowe klawisze obsługi listy, opisane szczegółowo tutaj. Lista rachunków bankowych kontrahenta zawiera kolumny:
 • Opis – opis rachunku bankowego kontrahenta,
 • Bank – nazwa oddziału banku,
 • Numer rachunku – pełny numer rachunku bankowego,
 • Waluta – informacja o walucie rachunku ,
 • Domyślny – informacja czy dany rachunek bankowy jest domyślnym rachunkiem kontrahenta; tylko jeden rachunek kontrahenta może być domyślny,
 • Data ostatniego sprawdzenia – data wykonania ostatniego sprawdzenia rachunku bankowego w wykazie podatników VAT,
 • W wykazie – kolumna określająca status weryfikacji i przyjmująca wartość Tak lub Nie – w zależności od tego czy określony rachunek widnieje w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów).
  Na liście rachunków bankowych kontrahenta znajdą się wszystkie rachunki, zarówno te zweryfikowane pozytywnie jak i negatywnie w Wykazie podatników VAT. Automatyczna weryfikacja dotyczy kontrahentów krajowych, mających jako kod kraju przed numerem NIP wybrane PL bądź pusty przedrostek. Nie są weryfikowane numery rachunków bankowych kontrahentów bez uzupełnionego numeru NIP Automatyczna weryfikacja rachunku bankowego dotyczy też numeru wpisywanego ręcznie przez użytkownika. W tabelce Historia weryfikacji rachunku bankowego pojawia się wpis na datę bieżącą z wynikiem weryfikacji.. Po wprowadzeniu na formularzu rachunku bankowego kontrahenta nowego numeru rachunku, następuje automatyczna jego weryfikacja i w tabelce Historia weryfikacji rachunku bankowego pojawia się wpis na datę bieżącą z wynikiem weryfikacji. Do listy rachunków bankowych kontrahenta automatycznie dopisywane są również nowe rachunki, które zostały wprowadzone bezpośrednio na płatności dotyczącej tego kontrahenta. Wyjątkiem jest karta kontrahenta o kodzie !NIEOKREŚLONY! – nie są na nią automatycznie dodawane numery rachunków bankowych. Po wybraniu ikony  wyświetli się formularz rachunku bankowego kontrahenta, należy na nim uzupełnić: Kod banku – można wybrać z wprowadzonej w programie listy banków lub w pole Bank wpisać z klawiatury akronim banku lub jego nr rozliczeniowy. Jeśli wpisany zostanie poprawny akronim/numer rozliczeniowy – program automatycznie pobierze dane o banku z listy banków. Numer konta – numer rachunku bankowego kontrahenta. Pierwszy segment czyli Numer Rozliczeniowy Banku (dla numeru standardowego) lub Cyfra Kontrolna – NRB (dla numeru IBAN) zostaje pobrany z karty ewidencyjnej banku, natomiast numer rachunku należy uzupełnić. Dokładnie zasady obsługi pól związanych z bankiem zostały opisane w rozdziale Zasady obsługi pól związanych z bankiem w instrukcji do modułu Kasa/Bank. IBAN – czy numer konta zapisany jest w standardzie IBAN (dotyczy tylko rachunków polskich). Nazwa banku – zostaje pobrana automatycznie po zatwierdzeniu akronimu banku. Waluta – pole z rozwijalną listą walut. Dodając nowy rachunek bankowy, w tym polu podpowiadana jest waluta ustawiona w Konfiguracji Programu jako domyślna (najczęściej PLN). Operator może zmienić tę walutę na inną . Zaznaczenie parametru Domyślny spowoduje wyświetlanie numeru konta kontrahenta np. na wyciągu bankowym. Jeżeli dla kontrahenta dodawany rachunek będzie pierwszym rachunkiem w określonej walucie, jest on oznaczany jako domyślny. Program pilnuje, żeby dla określonej waluty był tylko jeden domyślny rachunek bankowy. Jeżeli więc zostanie przez operatora na formularzu rachunku bankowego kontrahenta zaznaczony parametr Domyślny, na innym rachunku bankowym w tej samej walucie, który poprzednio był rachunkiem domyślnym, ten parametr zostanie odznaczony. Sekcja Historia weryfikacji rachunku bankowego jest listą zawierającą kolumny:
 • Stan na dzień – uzupełniana datą sprawdzenia,
 • NIP – numer NIP, dla którego sprawdzony został rachunek,
 • W wykazie – informacja czy numer rachunku znajduje się w wykazie podatników VAT, kolumna przyjmuje wartości Tak / Nie,
 • Identyfikator wyszukiwania – unikalny identyfikator otrzymany po sprawdzeniu.
Możliwe jest również zaimportowanie rachunków bankowych kontrahenta na żądanie użytkownika. Na karcie kontrahenta na zakładce [Płatności] dostępny jest przycisk Import rachunków kontrahenta. Po jego kliknięciu wykonywany jest import rachunków z Wykazu podatników VAT na podstawie numeru NIP kontrahenta. Podobnie jak w przypadku importu wykonywanego automatycznie, jeżeli liczba rachunków kontrahenta jest większa od 5, wówczas przed pobraniem listy rachunków pojawia się pytanie czy pobrać wszystkie. Jeżeli na jego karcie kontrahenta były już wprowadzone numery rachunków bankowych, podczas importu nie są one usuwane ani nadpisywane. Dla importowanych rachunków bankowych ustawiana jest waluta PLN . Informacje o dodaniu i weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów (zarówno tych zaczytywanych automatycznie jak i dodawanych ręcznie przez użytkownika) zapisywane są również w logu Historia zmian. Windykacja należności: Schemat windykacji należy wybrać schemat windykacji jaki ma być stosowany dla danego kontrahenta spośród zdefiniowanych uprzednio w module CRM Plus w menu CRM/ Schematy windykacji. Osoba kontaktowa przedstawiciel kontrahenta zdefiniowany uprzednio na formularzu kontrahenta na zakładce [Dodatkowe] w tabeli Przedstawiciele. E-mailnależy podać adres e-mail, na który mają być wysyłane wiadomości e-mail generowane automatycznie w trakcie realizacji schematu windykacji. Jeśli e-mail nie zostanie uzupełniony wiadomości wysyłane są na adres e‑mail z zakładki [Ogólne], z kartoteki kontrahenta. Jeśli na zakładce [Ogólne] również nie został uzupełniony e-mail, wiadomość wysłana przez automat windykacji trafia do folderu Elementy wysłane, natomiast na Skrzynkę odbiorczą przychodzi e-mail informujący o tym, że nie można dostarczyć wiadomości: Nie zdefiniowano adresata wiadomości e-mail. Nie można wysłać wiadomości o temacie [Nieuregulowane płatności[OPT!MA:EMAIL/761/2013]] Telefon SMS – pole służy do wpisania numeru telefonu, wykorzystywanego przy wysyłaniu przez automat windykacji wiadomości sms. Funkcja jest dostępna dla użytkowników modułu CRM.  

Formularz kontrahenta

Formularz karty kontrahenta służy do wprowadzania, zmiany oraz przeglądania szczegółowych danych o kontrahencie. Okno formularza podzielone jest na dziewięć-jedenaście zakładek (w zależności od posiadanych modułów):
 • [Ogólne] – zawiera ogólne dane dotyczące nazwy oraz siedziby kontrahenta.
 • [Płatności] zawiera informacje o formie płatności, numerach kont bankowych.
 • [Handlowe] – zawiera informacje dotyczące warunków handlowych, dodatkowe uwagi o kontrahencie.
 • [Księgowe] – zawiera informację o domyślnych kontach księgowych danego kontrahenta oraz listę kont księgowych skojarzonych z kontrahentem.
 • [Dodatkowe] – zawiera informacje personalne dotyczące przedstawiciela firmy oraz listę odbiorców.
 • Dotyczy wersji: 2018.5.1
   [Zgody] – zawiera listę zgód wyrażonych przez kontrahenta. 
 • [Atrybuty] – zawiera listę atrybutów (cech) skojarzonych z danym kontrahentem. Mechanizm definiowania i kojarzenia atrybutów jest dokładnie opisany w Podręczniku użytkownika systemu Comarch ERP Optima moduł Handel (Faktury).
 • [JPK] – zawiera listę kodów JPK_V7 przenoszonych na dokumenty handlowe i w Rejestrze VAT.
 • [e-Sklep] – służąca do określenia domyślnych cen dla kontrahenta stosowanych w Comarch e-Sklep.
 • [Komornik] – zawiera dane uzupełniane w przypadku, gdy podmiot jest komornikiem. Zaznaczenie parametru Komornik umożliwia wybranie danego podmiotu na liście zajęć wynagrodzenia pracownika w module Płace i Kadry Plus.
 • [Historia weryfikacji VAT/VIES] – zawiera dane o wyniku weryfikacji kontrahenta w VAT.
Formularz karty kontrahenta obsługują standardowe przyciski obsługi, opisane szczegółowo w rozdziale Ogólne uwagi na temat pracy z programem. Na formularzu kontrahenta, pod przyciskami ZapiszAnuluj znajduje się przycisk Sprawdź w rejestrze REGON”. Funkcję można również wywołać za pomocą skrótu <CTRL>+<SHIFT>+<G>. Funkcja pozwala na szybsze wprowadzanie danych identyfikacyjnych i adresowych kontrahentów oraz wyeliminowanie pomyłek związanych z ręcznym wypełnianiem formularzy.
Przycisk jest aktywny, gdy w polu z prefiksem kraju (przed NIP-em) jest wybrany przedrostek PL lub przedrostek jest niewypełniony (kontrahent jest krajowy) i uzupełniony jest NIP.
Uwaga
Usługa importu danych z bazy GUS jest dostępna wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.
Przycisk uruchamia nowe okno (formularz) z następującymi polami:
 • NIP – numer pobrany z formularza kontrahenta, bez przedrostka unijnego, pole edytowalne.
 • Stan danych na dzień.
 • Data rozpoczęcia działalności. Data nie jest podawana gdy firma jest zlikwidowana.
 • Data zakończenia działalności. Data nie jest wyświetlana gdy firma nadal działa.
 • Jeżeli firma jest zlikwidowana – pojawia się czerwony napis „Podmiot został wykreślony z rejestru REGON.
 • Jeżeli w nazwie firmy występuje „w likwidacji” – czerwony napis „Podmiot w stanie likwidacji”.
 • Jeżeli w nazwie firmy występuje „w upadłości” – czerwony napis „Podmiot w stanie upadłości”.
 • Jeżeli numer nie występuje w rejestrze - czarny napis „Numer identyfikacyjny [numer] nie występuje w rejestrze REGON”.
w tabelce pojawią się następujące informacje:
 • Nazwa
 • REGON
 • Forma prawna
 • Województwo
 • Powiat, Miejscowość, Ulica, nr domu i lokalu
 • Kod pocztowy, Poczta
 • Telefon, Fax, E-mail, adres www
 • Data powstania, PKD (nie przenoszone do programu)
Dane w tabelce są edytowalne i mogą zostać zmienione przez Użytkownika przed przeniesieniem na formularz. Po pobraniu danych pod tabelką dostępny jest przycisk „Przenieś na formularz”. Jego użycie powoduje przeniesienie (w tym nadpisanie) danych z tabelki na formularz kontrahenta i zamknięcie okna. Jeżeli nie uda się połączyć z usługą, wyświetli się komunikat: Wystąpił błąd: Nie udało się połączyć z usługą.
Uwaga
Dane są pobierane bezpośrednio ze strony www.stat.gov.pl/regon. Od dostępności i poprawnego działania wyszukiwarki na stronie zależy poprawne działanie opcji w programie. Dodatkowo na działanie funkcji importu z GUS na platformach serwerowych mają wpływ ustawienia opcji internetowych. Należy m.in. włączyć opcję „Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów ActiveX niezaznaczonych jako bezpieczne do wykonania”.
Na formularzu kontrahenta znajduje się również przycisk Weryfikacja statusu VAT kontrahenta. Umożliwia on weryfikację statusu VAT kontrahenta – czy jest podatnikiem VAT czynnym. Sprawdzanie kontrahenta odbywa się na podstawie numeru NIP (weryfikowane są wyłącznie polskie numery NIP). Po wykonaniu weryfikacji, jeżeli kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, pojawia się komunikat: Jest podatnikiem VAT czynnym. Jeżeli parametr Podatnik VAT czynny na zakładce [Handlowe] dla kontrahenta nie był zaznaczony, następuje jego zaznaczenie. Jeżeli kontrahent w programie widniał jako osoba fizyczna, dodatkowo ustawiany jest rodzaj transakcji: Podmiot gospodarczy. W przypadku kiedy kontrahent nie jest podatnikiem VAT, pojawia się komunikat: Nie jest podatnikiem VAT czynnym. Jeżeli parametr Podatnik VAT czynny na zakładce [Handlowe] dla kontrahenta był zaznaczony, następuje jego odznaczenie. Jeżeli kontrahent na swojej karcie w sekcji Centralizacja jednostek budżetowych ma wskazany podmiot nadrzędny któremu podlega (np. gminę), wówczas podczas sprawdzania statusu VAT weryfikowany będzie numer NIP jednostki nadrzędnej. Informacje dotyczące statusu VAT kontrahenta pobierane są z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów dostępnego pod adresem: https://ppuslugi.mf.gov.pl. Funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji. Poniżej znajduje się również przycisk  Sprawdź w bazie VIES. Umożliwia weryfikację numeru indentyfikacyjnego VAT w przypadku podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Unii Europejskiej dla potrzeb transakcji transgranicznych dotyczących towarów i usług w bazie VIES (VAT Information Exchange System). Weryfikacja następuje na podstawie wprowadzonego numeru NIP wraz z przedrostkiem kraju UE. Po kliknięciu na ikonę otwierane jest okno z następującymi danymi:
 • NIP – numer pobrany z formularza kontrahenta, wraz z przedrostkiem unijnym, pole nieedytowalne,
 • Stan na dzień (pole nieedytowalne),
 • Wynik weryfikacji (pole nieedytowalne),
 • Nazwa,
 • Ulica, Numer domu, Numer mieszkania
 • Kod pocztowy,
 • Miasto,
 • Kraj.
Dane kontrahenta są edytowalne i mogą zostać zmienione przez Użytkownika przed przeniesieniem na formularz. Wybranie opcji Wyszukaj ponownie umożliwia ponowne wpisanie numeru NIP wraz z przedrostkiem na podstawie którego zostanie przeszukana baza VIES.
Uwaga
Funkcja weryfikacji i pobierania danych kontrahenta z bazy VIES dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji.
Po kliknięciu na karcie istniejącego kontrahenta przycisku  Sprawdź w bazie VIES a następnie przeniesieniu danych na formularz, jeżeli okaże się że kontrahent z przedrostkiem kraju UE innym niż PL ma aktywny numer VAT a w programie nie jest oznaczony jako wewnątrzunijny, wówczas Użytkownik jest przenoszony na zakładkę [Handlowe] i tam ustawiany jest status Wewnątrzunijny a w dymku pojawia się odpowiednia informacja. Z poziomu formularz kontrahenta możliwy jest eksport danych osobowych kontrahenta do pliku XML za pomocą ikony  Eksport danych osobowych do XML. Jej kliknięcie powoduje otwarcie okna na którym należy wskazać lokalizację dla tworzonego pliku: Plik XML z danymi osobowymi kontrahenta może zostać zapisany zarówno na lokalnym dysku komputera, jak i na IBARD. Plik tworzony jest o nazwie zgodnej z akronimem kontrahenta. Dodatkowo w pasku narzędzi dostępne są przyciski:  - wyświetlane jest okno z listą  zapisów kasowych/ bankowych kontrahenta, - wyświetlenie preliminarza płatności kontrahenta, - wyświetlenie rozliczeń kontrahenta, - rabaty związane z danym kontrahentem. Sposób ustalania rabatów, ich rodzaje i działanie został opisany w rozdziale Udzielanie rabatów. - Historia obrotów z kontrahentem – dotyczy głównie dokumentów handlowych i magazynowych. - Kontakty z kontrahentem - pojawia się, gdy użytkownik posiada moduł CRM.  - Historia zmian – po naciśnięciu przycisku otwierane jest nowe okno, na którym widoczna jest lista zmian dotycząca kontrahenta.   - Biblioteka dokumentów – pojawia się tylko w przypadku, gdy operator jest zalogowany do modułu Obieg Dokumentów. Przycisk wywołuje listę dokumentów w Bibliotece, zawężoną do dokumentów skojarzonych z danym podmiotem. Lista wyświetlana jest na zakładce [Biblioteka dokumentów]: Podmiotu. Sprawdź raport – wysłanie zapytania do Krajowego Rejestru Długów o szczegółowy raport dotyczący konkretnego kontrahenta. Weryfikacja kontrahenta odbywa się po numerze NIP określonym na jego karcie. Usługa wymaga posiadania konta w KRD i uzupełnienia loginu i hasła do usługi w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Krajowy Rejestr Długów. W przypadku kiedy w ciągu ostatnich 90 dni wysłano zapytanie o szczegółowy raport dotyczący kontrahenta, przy ponownym zapytaniu istnieje możliwość pobrania ostatniego raportu bądź wysłania nowego zapytania. Pobranie ostatniego raportu nie powoduje zmniejszenia limitu zapytań.
Po otwarciu karty kontrahenta mającego przeterminowane należności bądź zobowiązania pojawia się informacja: Kontrahent posiada przeterminowane płatności.

Formularz kontrahenta - zakładka Księgowe

Zakładka jest widoczna jeżeli: w konfiguracji ustawiono rodzaj księgowości – księgowość kontowa i/lub gdy baza danych została wybrana jako baza firmowa Biura rachunkowego. Baza danych kontrahenta (moduł Biuro Rachunkowe) – pole aktywne gdy w menu Konfiguracja Programu/  Biuro rachunkowe/ Parametry wybrano daną bazę jako bazę firmową Biura Rachunkowego. Za pomocą tego pola można powiązać kontrahenta z odpowiadającą mu bazą danych prowadzoną przez Biuro rachunkowe. Informacja ta jest wykorzystywana w module Comarch Biuro Rachunkowe do pobierania do atrybutów danych bezpośrednio z karty kontrahenta obsługiwanego przez Biuro rachunkowe (np. telefony, adres e-mail, strona www). Udostępniaj dane w BI Point - zaznaczenie tego parametru umożliwi pobranie danych z bazy programu Comarch ERP Optima do Chmury Comarch celem ich prezentacji w BI Point. Jest to nowoczesna platforma analityczna posiadająca funkcjonalność prezentacji danych analitycznych pobieranych z baz Comarch ERP Optima, umożliwiając m.in. Klientom Biur Rachunkowych podgląd danych w swoich bazach. Biuro Rachunkowe chcąc udostępniać swoim Klientom dane w BI Point powinno po zalogowaniu się do bazy Biura Rachunkowego otworzyć w niej formularz kontrahenta odpowiadającego Klientowi Biura i zaznaczyć wspomniany parametr.  Parametr jest aktywny tylko w przypadku wskazania na tej zakładce formularza kontrahenta bazy danych klienta Biura Rachunkowego. Login Comarch Cloud - na ten login będą udostępniane wydruki wysyłane na Comarch IBARD. W przypadku zaznaczenia parametru Udostępniaj dane w BI Point pole to musi zostać uzupełnione. Wskazane konto Comarch Cloud musi być unikalne w obrębie Klientów Biura Rachunkowego, czyli może być przypisane tylko do jednego aktywnego kontrahenta w bazie Biura Rachunkowego. Lista opiekunów – pole aktywne gdy w menu Konfiguracja Programu/  Biuro rachunkowe/ Parametry wybrano daną bazę jako bazę firmową Biura Rachunkowego i użytkownik ma uprawnienia do modułu CRM oraz Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe. Parametry te wykorzystywane są do obsługi Skrzynki operatora w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe. Po naciśnięciu na przyciski „Księgowość” oraz „Płace i Kadry” należy wybrać z listy operatorów – właściwych pracowników zajmujących się księgowością danej firmy oraz płacami i kadrami. Jeden z opiekunów konta musi być opiekunem domyślnym. Po wybraniu opiekuna księgowego jako opiekun kadrowy przypisywany jest ten sam operator. Konta domyślne Przychód – wpisane tutaj konto będzie się podpowiadało na dokumentach wpłaty w zapisach kasowych/bankowych po wybraniu kontrahenta; może być również wykorzystywane w schematach księgowych. Należy tu wskazać konto rozrachunków z odbiorcami. Rozchód – wpisane tutaj konto będzie się podpowiadało na dokumentach wypłaty w zapisach kasowych/bankowych po wybraniu kontrahenta; może być również wykorzystywane w schematach księgowych. Należy tu wskazać konto rozrachunków z dostawcami. Konta księgowe – lista zawierająca wszystkie konta słownikowe skojarzone z danym kontrahentem. Tworzona jest na podstawie planu kont istniejącego w module Księga Handlowa.

Formularz kontrahenta - zakładka Dodatkowe

Przedstawiciele: Na tej liście możemy wprowadzać dane o przedstawicielach kontrahenta, z którymi się kontaktujemy. Lista przedstawicieli dostępna w górnej części okna i zawiera podstawowe dane: nazwisko, tytuł oraz numery telefonów (komórkowego i stacjonarnego) oraz adres e-Mail. Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski Dodaj, Usuń, Zmień. Dodatkowo na liście znajduje się przycisk  Wyślij pocztę do wybranego przedstawiciela. Wciśnięcie przycisku powoduje otwarcie formularza nowej wiadomości z uzupełnionym adresem e-mail (jeśli jest uzupełniony na formularzu przedstawiciela). Parametr Pokazuj nieaktywnych znajdujący się pod listą przedstawicieli umożliwia wyświetlenie/ukrycie nieaktywnych przedstawicieli. Lista przedstawicieli jest dostępna/ wykorzystywana m.in.:
 • w module Comarch ERP Optima Faktury na formularzu faktury, jako osoba odbierająca fakturę proponowany jest kontrahent określony jako domyślny.
 • w module Comarch ERP Optima CRM na formularzu kontaktu/ zadania widoczna jest lista przedstawicieli.
Na formularzu przedstawiciela na zakładce [Ogólne] znajduje się takie informacje jak: Imię i nazwisko – imię i nazwisko przedstawiciela kontrahenta. Tytuł – tytuł przedstawiciela używany w formalnych kontaktach. Miasto, kod pocztowy, adres, województwo – dane dotyczące adresu przedstawiciela. W zależności od potrzeb można tam wpisywać adres prywatny lub firmowy, np. ten, na który będziemy kierować korespondencję. Podczas wpisywania adresu można korzystać ze słownika miejscowości (Ogólne/ Inne/ Miejscowości). Dodatkowe – pole umożliwiające charakterystykę przedstawiciela. Telefon – bezpośredni telefon do przedstawiciela firmy. W zależności od potrzeb można pole to wykorzystać do wpisywania telefonu prywatnego lub bezpośredniego telefonu służbowego. GSM – numer telefonu komórkowego przedstawiciela Telefon SMS – pole służy do wpisania numeru telefonu przedstawiciela, wykorzystywanego przy wysyłaniu wiadomości sms. Funkcja jest dostępna dla użytkowników modułu CRM. Szczegółowy opis tej funkcjonalności jest dostępny w podręczniku do modułu CRM. E-mail – osobisty adres elektroniczny przedstawiciela. Obok adresu e-mail znajduje się przycisk  – wyślij pocztę. Przycisk ten jest aktywny tylko wtedy, gdy wypełniony jest adres elektroniczny kontrahenta, a jego wciśnięcie powoduje otwarcie okna wysyłającego wiadomość w programie pocztowym lub w module CRM (jeżeli w Konfiguracji programu/ CRM/ Konta e-mail zostało zdefiniowane konto pocztowe oraz Operator należy do użytkowników takiego konta) z automatycznie wpisanym adresem. Płeć – pole służące do określenia, czy przedstawiciel jest kobietą, czy mężczyzną. Informacja ta może być wykorzystywana np. do wybrania odpowiedniej formy (Szanowna Pani/ Szanowny Pan) przy drukowaniu adresu, korespondencji itp.  W przypadku, kiedy jako przedstawiciel wskazywany jest dział kontrahenta, można wskazać opcję Inne. Informacje – pole służy do zaznaczenia, czy przedstawiciel ma być uwzględniany przy drukowaniu np. korespondencji seryjnej. Domyślny – zaznaczenie parametru powoduje, że właśnie ten przedstawiciel jest proponowany m.in. na fakturach jako osoba uprawniona do odbioru. Należy pamiętać, że tylko jeden z przedstawicieli może być zaznaczony jako domyślny. W menu kontekstowym dla tabeli Przedstawicieli znajduje się opcja Ustaw jako domyślny. Wybranie opcji spowoduje odznaczenie parametru Domyślny, na karcie Przedstawiciela który dotychczas był Przedstawicielem domyślnym (program wymusza ustawienie jednego z Przedstawicieli jako domyślnego). Mailing seryjny – zaznaczenie parametru powoduje, że podczas wywołania z listy kontrahentów seryjnej wysyłki wiadomości („Seryjny E-mail bez wydruku” i odpowiednia opcja: „Przedstawiciele”, „Wszyscy”) do listy mailingowej (na formularzu wiadomości) zostaje ujęty adres email danego przedstawiciela. Nieaktywny – przedstawiciel z zaznaczonym tym parametrem nie będzie dostępny do wyboru na dokumentach i listach dokumentów.
Dotyczy wersji: 2018.5.1
Na zakładce [Zgody] formularza przedstawiciela widoczna jest na niej lista zgód wyrażonych przez przedstawiciela. Operatorzy z zaznaczonym na swojej karcie parametrem Dodawanie / modyfikacja zgód podmiotu mają możliwość modyfikacji danych na tej zakładce (dodawania, edycji oraz usuwania zgód). Na tej zakładce możliwe jest przypisywanie nowych zgód dla przedstawiciela, ich przeglądanie oraz edycję (np. wycofanie udzielonej zgody) za pomocą ikony lupy  oraz usuwanie za pomocą ikony kosza . Kliknięcie ikony plusa  bądź naciśnięcie klawisza <Insert> powoduje otwarcie formularza nowej zgody przedstawiciela. Możliwy jest eksport danych osobowych przedstawiciela do pliku XML za pomocą dostępnej na zakładce [Dodatkowe] formularza kontrahenta ikony  Eksport danych osobowych do XML. Jej kliknięcie powoduje otwarcie okna na którym należy wskazać lokalizację dla tworzonego pliku. Plik XML z danymi osobowymi przedstawiciela może zostać zapisany zarówno na lokalnym dysku komputera, jak i na IBARD. Plik tworzony jest o nazwie zgodnej z imieniem i nazwiskiem przedstawiciela.
Pod listą przedstawicieli znajdują się pola:
Dotyczy wersji: 2018.6.1
Domena e-mail kontrahenta – po uzupełnieniu pola, dla wszystkich wiadomości otrzymanych z adresu z taką domeną zostanie przypisany jako podmiot kontrahent, na którego karcie wskazano tę domenę. Jeżeli ta sama domena jest wpisana dla kilku kontrahentów, wówczas przy odbieraniu wiadomości zostanie podstawiony pierwszy podmiot z takim adresem (pod warunkiem że na żadnym podmiocie nie jest wskazany dokładnie ten adres e-mail, z którego przyszła wiadomość).
Operator (lub Pracownik) – pole wykorzystywane w module CRM oraz Comarch e-Sklep. Pozwala określić opiekuna, który jest odpowiedzialny za kontakty dotyczące tego klienta. Dla Comarch e-Sklep wybrany operator będzie prezentowany w e-Sklepie jako Opiekun towaru. Z poziomu konfiguracji: Firma/Program/Użytkowe/Operatorzy należy wprowadzić dane operatora – imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz zdjęcie. Login Comarch Cloud – pole służące do określenia loginu na który będą udostępniane wydruki wysyłane na Comarch IBARD. Podany login powinien być unikalny dla każdego kontrahenta. Odbiorcy – Tutaj możemy dodać informacje o odbiorcach kontrahenta. Na dokumentach dane nabywcy i odbiorcy mogą być takie same. Istnieją jednak przypadki, gdy kto inny jest nabywcą (na niego wystawiamy dokument), a kto inny odbiera towar. Lista odbiorców zawiera następujące kolumny:
Odbiorcy – kolumny
Ostatnią kolumnę tabelki – Domyślny ustawiamy na Tak/Nie za pomocą menu dostępnego pod prawym klawiszem myszki – Ustaw jako domyślny/Odznacz domyślnego.
Odbiorcy – ustawienie domyślnego
Tylko jeden odbiorca może mieć status Domyślny. Dane odbiorcy domyślnego będą proponowały się przy wystawianiu dokumentów handlowych i do momentu ostatecznego zapisania dokumentu można je modyfikować.

Formularz kontrahenta - zakładka Historia weryfikacji statusu VAT/VIES

Na tej zakładce wyświetlane są informacje dotyczące historii weryfikacji zarówno statusu podatnika VAT czynnego, jak również zarejestrowania w bazie VIES dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych określonego kontrahenta. Widoczne są tu takie informacje, jak numer NIP, data sprawdzenia oraz status na określony dzień (czynny / zwolniony / zarejestrowany dla statusu w VAT oraz aktywny / nieaktywny w przypadku VIES). W ramach jednego dnia dla określonego numeru NIP zapisywany jest tylko jeden wpis do historii. Dostępna na tej zakładce ikona kosza umożliwia usunięcie podświetlonej bądź zaznaczonych pozycji. Każda weryfikacja podatnika VAT / rejestracji w VIES wykonana z poziomu dokumentu lub z poziomu operacji seryjnych powoduje najpierw sprawdzenie czy istnieje już zapis historii weryfikacji na wybraną datę w bazie danych, a dopiero w razie braku takiego wpisu na określony dzień pobierany jest raport z serwisu Ministerstwa Finansów / bazy VIES. Jedynie weryfikacja  wykonana z poziomu formularza kontrahenta zawsze pobiera dane z serwisu Ministerstwa Finansów / bazy VIES. Na formularzu kontrahenta, pod przyciskami ZapiszAnuluj znajduje się przycisk  „Sprawdź w rejestrze REGON”. Funkcję można również wywołać za pomocą skrótu <CTRL>+<SHIFT>+<G>. Funkcja pozwala na szybsze wprowadzanie danych identyfikacyjnych i adresowych kontrahentów oraz wyeliminowanie pomyłek związanych z ręcznym wypełnianiem formularzy. Przycisk jest aktywny, gdy w polu z prefiksem kraju (przed NIP-em) jest wybrany przedrostek PL lub przedrostek jest niewypełniony (kontrahent jest krajowy) i uzupełniony jest NIP.
Uwaga
Usługa importu danych z bazy GUS jest dostępna wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.
Przycisk uruchamia nowe okno (formularz) z następującymi polami:
 • NIP – numer pobrany z formularza kontrahenta, bez przedrostka unijnego, pole nieedytowalne,
 • Stan danych na dzień.
 • Data rozpoczęcia działalności. Data nie jest podawana gdy firma jest zlikwidowana.
 • Data zakończenia działalności. Data nie jest wyświetlana gdy firma nadal działa.
 • Jeżeli firma jest zlikwidowana – pojawia się czerwony napis „Podmiot został wykreślony z rejestru REGON.
 • Jeżeli w nazwie firmy występuje „w likwidacji” – czerwony napis „Podmiot w stanie likwidacji”.
 • Jeżeli w nazwie firmy występuje „w upadłości” – czerwony napis „Podmiot w stanie upadłości”.
 • Jeżeli numer nie występuje w rejestrze – czarny napis „Numer identyfikacyjny [numer] nie występuje w rejestrze REGON”.
W tabelce pojawią się następujące informacje:
 • Nazwa
 • REGON
 • Forma prawna
 • Województwo
 • Powiat, Miejscowość, Ulica, nr domu i lokalu
 • Kod pocztowy, Poczta
 • Telefon, Fax, E-mail, adres www
 • Data powstania, PKD (nie przenoszone do programu)
Dane w tabelce są edytowalne i mogą zostać zmienione przez Użytkownika przed przeniesieniem na formularz. Po pobraniu danych pod tabelką dostępny jest przycisk „Przenieś na formularz”. Jego użycie powoduje przeniesienie (w tym nadpisanie) danych z tabelki na formularz kontrahenta i zamknięcie okna. Jeżeli nie uda się połączyć z usługą, wyświetli się komunikat: Wystąpił błąd: Nie udało się połączyć z usługą.
Uwaga
Dane są pobierane bezpośrednio ze strony www.stat.gov.pl/regon. Od dostępności i poprawnego działania wyszukiwarki na stronie zależy poprawne działanie opcji w programie. Dodatkowo na działanie funkcji importu z GUS na platformach serwerowych mają wpływ ustawienia opcji internetowych. Należy m.in. włączyć opcję „Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów ActiveX niezaznaczonych jako bezpieczne do wykonania”.
Na formularzu kontrahenta znajduje się przycisk Sprawdź status VAT. Umożliwia on weryfikację statusu VAT kontrahenta – czy jest podatnikiem VAT czynnym. Sprawdzanie kontrahenta odbywa się na podstawie numeru NIP (weryfikowane są wyłącznie polskie numery NIP). Po wykonaniu weryfikacji, jeżeli kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, pojawia się chmurka z komunikatem: Jest podatnikiem VAT czynnym. Jeżeli parametr Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES na zakładce [Handlowe] dla kontrahenta nie był zaznaczony, następuje jego zaznaczenie. Jeżeli kontrahent w programie widniał jako osoba fizyczna, dodatkowo ustawiany jest rodzaj transakcji: Podmiot gospodarczy. W przypadku kiedy kontrahent nie jest podatnikiem VAT, pojawia się chmurka z komunikatem: Nie jest podatnikiem VAT czynnym. Jeżeli parametr Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES na zakładce [Handlowe] dla kontrahenta był zaznaczony, następuje jego odznaczenie. Jeżeli kontrahent na swojej karcie w sekcji Centralizacja jednostek budżetowych ma wskazany podmiot nadrzędny któremu podlega (np. gminę), wówczas podczas sprawdzania statusu VAT weryfikowany będzie numer NIP jednostki nadrzędnej. Informacje dotyczące statusu VAT kontrahenta pobierane są z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów dostępnego pod adresem: https://ppuslugi.mf.gov.pl, natomiast Informacje dotyczące statusu kontrahenta w bazie  VIES pobierane są z Portalu komisji Europejskiej dostępnej pod adresem: . Funkcja weryfikacji statusu VAT i  VIES kontrahenta dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji. Poniżej znajduje się również przycisk  Sprawdź w bazie VIES. Umożliwia weryfikację numeru indentyfikacyjnego VAT w przypadku podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Unii Europejskiej dla potrzeb transakcji transgranicznych dotyczących towarów i usług w bazie VIES (VAT Information Exchange System). Weryfikacja następuje na podstawie wprowadzonego numeru NIP wraz z przedrostkiem kraju UE. Po kliknięciu na ikonę otwierane jest okno z następującymi danymi:
 • NIP – numer pobrany z formularza kontrahenta, wraz z przedrostkiem unijnym, pole nieedytowalne,
 • Stan na dzień (pole nieedytowalne),
 • Wynik weryfikacji (pole nieedytowalne),
 • Nazwa,
 • Ulica, Numer domu, Numer mieszkania
 • Kod pocztowy,
 • Miasto,
Dane kontrahenta są edytowalne i mogą zostać zmienione przez Użytkownika przed przeniesieniem na formularz. Wybranie opcji Wyszukaj ponownie umożliwia ponowne wpisanie numeru NIP wraz z przedrostkiem na podstawie którego zostanie przeszukana baza VIES.
Uwaga
Funkcja weryfikacji i pobierania danych kontrahenta z bazy VIES dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji.
Po kliknięciu na karcie istniejącego kontrahenta przycisku  Sprawdź w bazie VIES a następnie przeniesieniu danych na formularz, jeżeli okaże się że kontrahent z przedrostkiem kraju UE innym niż PL ma aktywny numer VAT a w programie nie jest oznaczony jako wewnątrzunijny, wówczas Użytkownik jest przenoszony na zakładkę [Handlowe] i tam ustawiany jest status Wewnątrzunijny a w dymku pojawia się odpowiednia informacja. Z poziomu formularz kontrahenta możliwy jest eksport danych osobowych kontrahenta do pliku XML za pomocą ikony  Eksport danych osobowych do XML. Jej kliknięcie powoduje otwarcie okna na którym należy wskazać lokalizację dla tworzonego pliku: Plik XML z danymi osobowymi kontrahenta może zostać zapisany zarówno na lokalnym dysku komputera, jak i na IBARD. Plik tworzony jest o nazwie zgodnej z akronimem kontrahenta.

Formularz karty kontrahenta - zakładka [JPK]

Na zakładce [JPK] możliwe jest przypisanie domyślnych procedur i kodów towarowych, które będą się automatycznie przenosiły na transakcje. Na zakładce znajduje się lista zawierająca trzy kolumny:
 • Kod – oznaczenie procedury lub kodu,
 • Opis – słowny opis procedury lub kodu
 • Rodzaj – wyświetlająca wartość Procedura lub Kod towarowy.
  Obok listy dostępne są ikony Dodanie pozycji oraz Usuń pozycję. Po kliknięciu Dodanie pozycji otwierane jest okno Kody JPK_V7 – Wybierz zawierające listę dostępnych kodów towarowych i procedur pogrupowanych według rodzaju: Widoczność wyświetlanych na liście kodów zależy od ustawionej w programie daty bieżącej. Użytkownik ma możliwość wyboru jednej bądź wielu pozycji, zaznaczając je na liście. Kliknięcie ikony Wybierz powoduje przeniesienie na kartę kontrahenta zaznaczonych pozycji. Jeżeli żadna pozycja nie została zaznaczona, kliknięcie ikony powoduje przeniesienie podświetlonej na liście pozycji. Wybór opcji Zamknij okno powoduje zamknięcie listy kodów bez przeniesienia żadnego z nich na kartę kontrahenta. Kliknięcie ikony Usuń pozycję na zakładce [JPK] powoduje usunięcie z karty kontrahenta zaznaczonych procedur bądź kodów towarowych. Jeżeli żadna pozycja nie została zaznaczona, kliknięcie ikony powoduje usunięcie podświetlonej na liście pozycji. W przypadku wybranych na karcie kontrahenta procedur dla sprzedaży – przenoszone są one na Faktury Sprzedaży oraz dokumenty w Rejestrze Sprzedaży VAT, natomiast procedury dla zakupu przenoszone są na Faktury Zakupu oraz dokumenty w Rejestrze Zakupu VAT dodane dla tego kontrahenta. Podczas kopiowania karty kontrahenta, na nowo tworzoną kartę przenoszone zostają domyślne procedury i kody towarowe z kopiowanej karty. Podczas łączenia kart kontrahentów następuje dopisywanie procedur z kontrahenta podrzędnego na kartę kontrahenta głównego.

Formularz kontrahenta - zakładka Zgody

Dotyczy wersji: 2018.5.1
Widoczna jest na niej lista zgód wyrażonych przez kontrahenta. Zgoda na automatyczną wysyłkę faktur drogą elektroniczną - podczas automatycznej wysyłki faktur, program sprawdza czy kontrahent wybrany na dokumencie jako Nabywca ma na swojej karcie zaznaczoną zgodę na wysyłkę. Operatorzy z zaznaczonym na swojej karcie parametrem Dodawanie / modyfikacja zgód podmiotu mają możliwość modyfikacji danych na tej zakładce (dodawania, edycji oraz usuwania zgód). Na tej zakładce możliwe jest przypisywanie nowych zgód dla podmiotu, ich przeglądanie oraz edycję (np. wycofanie udzielonej zgody) za pomocą ikony lupy  oraz usuwanie za pomocą ikony kosza . Kliknięcie ikony plusa  bądź naciśnięcie klawisza <Insert> powoduje otwarcie formularza nowej zgody podmiotu: Należy na nim wybrać tytuł zgody, datę wyrażenia zgody oraz źródło jej pozyskania. Pole Ip wyrażenia uzupełniane jest automatycznie o adres IP komputera na którym uzupełniono formularz. Przy ponownej edycji zgody aktywne stają się pola dotyczące wycofania zgody – Data wycofania, Źródło wycofania oraz Powód wycofania. Pole Ip wycofania uzupełniane jest automatycznie o adres IP komputera na którym uzupełniono formularz.
Dotyczy wersji: 2018.6.1
Na zakładce [Dokumenty] formularza zgody możliwe jest dodanie załącznika w formie pliku – bądź zapisując wskazany plik do bazy, bądź zapisując link do tego pliku. Na zakładce możliwe jest również wskazanie dokumentu z Biblioteki dokumentów w przypadku posiadania licencji na moduł Obieg Dokumentów (OBD), jak również zadania i kontaktu z modułu CRM.
 

Formularz kontrahenta - zakładka Komornik

Na tej zakładce należy uzupełnić informacje o okręgu sądowym, mieście i rewirze komornika. Zaznaczenie parametru Komornik umożliwia wybranie danego podmiotu na liście zajęć wynagrodzenia pracownika w module Płace i Kadry Plus

Formularz kontrahenta - zakładka Atrybuty

Lista atrybutów skojarzonych z kontrahentem jest obsługiwana przez standardowe przyciski. Dodając atrybut dla kontrahenta należy wskazać: Atrybut – kod atrybutu wybrany spośród wcześniej utworzonych definicji. Lista jest dostępna po wciśnięciu przycisku. Wartość – wartość atrybutu dla danego kontrahenta. Dokleić do opisu dokumentu – atrybut może być automatycznie kopiowany w pole Opis na dokumentach wystawianych dla danego kontrahenta (parametr zaznaczony). Jeśli parametr jest odznaczony – atrybut będzie widoczny na formularzu kontrahenta, ale nie będzie pojawiał się na wystawianych dla niego dokumentach. Wartość parametru jest kopiowana z definicji atrybutu, ale na potrzeby danego kontrahenta można ją zmienić. Kod atrybutu przed wartością – jeśli atrybut ma być kopiowany na dokumenty oprócz jego wartości w polu Opis może pojawić się również kod atrybutu. Po ustaleniu listy atrybutów skojarzonych z danym kontrahentem należy zatwierdzić (przycisk z dyskietką) jego kartę ewidencyjną. Podczas wystawiania dokumentu dla danego kontrahenta – atrybuty skojarzone z kontrahentem, które mają zaznaczony parametr Dokleić do opisu dokumentu są automatycznie kopiowane w pole Opis. W dolnej części zakładki znajdują się pola: Pokazuj nieaktywne- po zaznaczeniu parametru pokazywane są nieaktywne atrybuty przypisane do kontrahenta Wprow. identyfikator operatora, który założył kartotekę kontrahenta, oraz data założenia kartoteki. Zmod. – identyfikator operatora, który jako ostatni dokonywał zmian na karcie kontrahenta oraz data dokonania tej zmiany.  Lista duplikatów karty – przycisk znajdujący się na karcie kontrahenta głównego umożliwiający przeglądanie powiązanych kart kontrahentów.

Formularz kontrahenta - zakładka e-Sklep

Zakładka [e-Sklep] jest dostępna, jeżeli w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ e-Sklep/e-Handel skonfigurowano kartę w odniesieniu do Comarch e-Sklep. [e-Sklepy] Lista wykorzystywana do określenia dla każdego sklepu z osobna, jaka cena domyślna ma być obowiązująca dla kontrahenta we wskazanym sklepie. Jeśli na karcie kontrahenta nie zostanie wskazana cena domyślna dla poszczególnych sklepów, wówczas dla danego kontrahenta będzie proponowana cena wybrana na karcie konfiguracji sklepu (Konfiguracja firmy/ Ogólne/ e-Sklep/e-HandelCena domyślna).  

Operacje seryjne

JPK - Dodaj kody JPK_V7

JPK - Dodaj kody JPK_V7 – po wybraniu tej operacji otwierane jest okno z listą kodów towarowych oraz procedur dla plików JPK_V7:

Seryjne dodawanie kodów JPK_V7

Po zaznaczeniu wybranych kodów i kliknięciu na przycisk Dodaj kody JPK_V7 zostaną one przypisane do kartotek zaznaczonych na liście kontrahentów i będą przenoszone na dokumenty dla tych kontrahentów.

Zaktualizuj dane z GUS/VIES

Dla zaznaczonych kontrahentów następuje weryfikacja czy numer NIP znajduje się w bazie REGON lub VIES. Jeżeli na karcie kontrahenta wybrany jest prefiks odpowiadający krajowi członkowskiemu UE, wówczas uruchamiane jest sprawdzanie w bazie VIES i pojawia się informacja o statusie VAT kontrahenta. W przypadku kiedy kontrahent ma wybrany  prefiks PL lub wprowadzony numer NIP bez prefiksu, wówczas uruchamiane jest sprawdzenie w rejestrze REGON i jeśli numer VAT jest aktywny następuje aktualizacja danych na karcie kontrahenta (nadpisanie danych).

Dodaj/zmień/usuń atrybut

Dodaj/ zmień/ usuń atrybut – opcja „Dodaj atrybut” umożliwia dopisanie atrybutu wraz z uzupełnioną wartością na zakładkę [Atrybuty] na kartach wszystkich zaznaczonych kontrahentów, opcja Zmień atrybut, pozwala na aktualizację wartości atrybutu przypisanego na formularzach wskazanych kontrahentów, natomiast opcja „Usuń atrybut” usunie z kart kontrahentów wszystkie atrybuty o wskazanym kodzie.
Parametry seryjnego dodawania/usuwania atrybutu kontrahentów

Zmień kategorię sprzedaży/zakupu

Zmień kategorię sprzedaży/zakupu – po zaznaczeniu wybranych parametrów użytkownik może usunąć, przypisać nową lub zmienić dotychczasową kategorię dla wybranych kontrahentów.
Parametry seryjnej zmiany kategorii kontrahentów

Zmień warunki płatności

Zmień warunki płatności – funkcja umożliwia ustawienie parametrów na formularzu kontrahenta na zakładce [Płatności] odpowiednio w polach: Forma płatności, Domyślna waluta, Termin płatności (zaznaczenie/odznaczenie parametru oraz ustalenie ilości dni dla terminu płatności), Maksymalna zwłoka, zaznaczenie/odznaczenie parametru Nie rozliczaj płatności jak również zaznaczenie/odznaczenie parametru Mechanizm podzielonej płatności. 
Parametry seryjnej zmiany warunków płatności kontrahentów

Zmień schemat windykacji

Zmień schemat windykacji - dla zaznaczonych na liście kontrahentów można ustawić schemat windykacji należności spośród zdefiniowanych uprzednio w module CRM Plus w menu CRM/ Schematy windykacji. Zaakceptowanie pustego pola w oknie seryjnego schematu windykacji będzie skutkowało usunięciem schematów windykacji dla zaznaczonych kontrahentów. Szczegóły odnośnie realizacji schematu windykacji są dostępne tutaj.

Parametry seryjnej zmiany schematu windykacji

Funkcja jest dostępna również pod prawym przyciskiem myszy na liście kontrahentów w operacjach seryjnych. Na liście kontrahentów w kolumnach opcjonalnie wyświetlanych na liście są do wyboru: Windykacja – schemat, Windykacja e-mail (zawiera adres e-mail kontrahenta uzupełniony w sekcji Windykacja), Windykacja telefon SMS.

Zmień opiekuna

Zmień opiekuna - dla zaznaczonych na liście kontrahentów można ustawić bądź usunąć przypisanego opiekuna.
Parametry seryjnej zmiany opiekuna

Zweryfikuj status VAT i rachunki bankowe

Zweryfikuj status VAT i rachunki bankowe - dla zaznaczonych na liście kontrahentów można przeprowadzić weryfikację statusu VAT kontrahenta – czy jest podatnikiem VAT czynnym. Po wyborze tej opcji następuje seryjne sprawdzanie statusu VAT dla zaznaczonych kontrahentów. W razie rozbieżności z bazą Ministerstwa Finansów statusy kontrahentów w programie są zmieniane,  dotyczące statusu VAT kontrahenta pobierane są z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów dostępnego pod adresem: https://ppuslugi.mf.gov.pl. Jeżeli kontrahent posiada polski numer NIP, wówczas wykonywane jest również sprawdzenie każdego rachunku bankowego znajdującego się na jego karcie – czy znajduje się w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. W logu z przebiegu tej operacji pojawiają się informacje dotyczące weryfikacji statusu podatnika VAT i numeru rachunków bankowych, jak również ewentualne komunikaty dotyczące problemów z połączeniem się z serwerem Ministerstwa Finansów czy brakiem połączenia sieciowego. Funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta i rachunków bankowych dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji.

Zmień status

Zmień status – możliwość zmiany rodzaju transakcji kontrahenta oraz prefiksu numeru NIP zawierającego kod kraju UE. Podanie prefiksu jest konieczne w przypadku wybrania rodzaju transakcji: Wewnątrzunijny, Wewnątrzunijny trójstronny bądź Wewnątrzunijny - Podatnikiem jest nabywca. Funkcja umożliwia również ustawienie parametrów na formularzu kontrahenta na zakładce [Handlowe] odpowiednio w polach Metoda kasowa: Sprzedaż i Zakup oraz parametru Podatnik VAT czynny. Zaznaczenie parametrów na oknie seryjnego ustawiania statusu spowoduje zaznaczenie tych parametrów dla wybranych kontrahentów, przy czym parametr Zakup zostanie zaznaczony wyłącznie dla kontrahentów o rodzaju transakcji Krajowy i zaznaczonym na zakładce [Handlowe] parametrem Podatnik VAT czynny. Za pomocą funkcji Ustaw parametr podatnik VAT czynny możliwe jest zaznaczenie bądź odznaczenie parametru Podatnik VAT czynny dla zaznaczonych kontrahentów. Za pomocą tej operacji można również zaznaczyć bądź odznaczyć parametr VAT wg daty wystawienia.

Parametry seryjnej zmiany statusów kontrahentów

JPK - Usuń kody JPK_V7

JPK - Usuń kody JPK_V7 – po wybraniu tej operacji otwierane jest okno z listą kodów towarowych oraz procedur dla plików JPK_V7:

Seryjne usuwanie kodów JPK_V7

Widoczność wyświetlanych na liście kodów zależy od ustawionej w programie daty bieżącej. Po zaznaczeniu wybranych kodów i kliknięciu na przycisk Usuń kody JPK_V7 zostaną one usunięte z kartotek zaznaczonych na liście kontrahentów i nie będą z nich przenoszone na dokumenty tych kontrahentów.

Zmień konto przychodu/rozchodu

Zmień konto przychodu/rozchodu – zaznaczenie wybranych parametrów pozwala na usunięcie, przypisanie nowego lub zmianę dotychczasowego konta przychodu/rozchodu dla wybranych kontrahentów.
Parametry seryjnej zmiany kont księgowych dla kontrahentów

Zaznacz/odznacz mailing seryjny dla przedstawicieli

Zaznacz/odznacz mailing seryjny dla przedstawicieli - dla zaznaczonych na liście kontrahentów można zaznaczyć bądź odznaczyć parametr Mailing seryjny.
Parametry seryjnego ustawiania mailingu seryjnego dla przedstawicieli

Zmień warunki handlowe

Zmień warunki handlowe – funkcja umożliwia ustawienie parametrów na formularzu kontrahenta na zakładce [Handlowe] odpowiednio w polach: Limit kredytu, Limit przeterminowanych płatności, Cena domyślna, Dokument liczony od, Rabat standardowy. Zaznaczenie opcji Zmień limit kredytu oraz Zmień limit przeterminowanych płatności oraz zaznaczenie/odznaczenie związanych z nimi parametrów spowoduje odpowiednio włączenie/wyłączenie tych limitów dla wybranych kontrahentów.
Parametry seryjnej zmiany warunków handlowych kontrahentów

Zmień grupę

Zmień grupę – wartość wybrana w polu „Grupa” zostanie ustawiona na formularzach poszczególnych kontrahentów na zakładce [Ogólne] w polu „Grupa”. Pozostawienie pola „Grupa” pustego i wywołanie funkcji spowoduje usunięcie grupy na wskazanych kartach kontrahentów.

Parametry seryjnej zmiany grupy kontrahentów

Importuj rachunki bankowe

Importuj rachunki bankowe - po wybraniu funkcji następuje dodanie, dla zaznaczonych na liście kontrahentów, rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT. Jeżeli żaden kontrahent nie jest zaznaczony, import następuje dla kontrahenta podświetlonego na liście. Rachunki bankowe importowane są wyłącznie dla kontrahentów z polskim numerem NIP. Podczas importu nie są usuwane istniejące rachunku kontrahenta a jedynie dopisywane kolejne (inne niż znajdujące się na karcie kontrahenta). Podczas weryfikacji istniejących rachunków w celu uniknięcia zduplikowanych pozycji, rachunki z przedrostkiem PL i bez przedrostka są traktowane jako ten sam rachunek. Podczas porównywania pomijane są również występujące w numerach rachunków spacje i kreski. Dla każdego zaimportowanego rachunku bankowego uzupełniana jest historia weryfikacji w Wykazie podatników VAT. Na zaimportowanych rachunkach bankowych ustawiana jest waluta PLN.

Przekaż do Comarch Apfino

zaznaczeni na liście kontrahenci są przekazywani do platformy Comarch Apfino. Warunkiem przekazania kontrahentów do Comarch Apfino jest uzupełnienie numeru NIP na karcie kontrahenta.    

Zmień zgodę na automatyczną wysyłkę faktur

Zmień zgodę na automatyczną wysyłkę faktur – operacja seryjna umożliwia zaznaczenie lub oznaczenie parametru Zgoda na automatyczną wysyłkę faktur drogą elektroniczną znajdującego się na zakładce [Zgody] kartoteki kontrahenta.  

KSeF – Krajowy System e-Faktur

KSeF – Krajowy System e-Faktur – operacja seryjna umożliwia zaznaczenie lub odznaczenie parametru Nie wysyłaj dokumentu do KSeF znajdującego się na zakładce [Handlowe] kartoteki kontrahenta.

Cennik

Cennik

Cennik zawiera listę wszystkich towarów/ usług oferowanych przez firmę. Jest dostępny z menu Ogólne. Zapisane tu informacje są wykorzystywane podczas wystawiania dokumentów w module sprzedaży.
Cennik
Na liście dostępne jest drzewo grup. Użytkownik ma możliwość zawężenia listy do pozycji cennikowych należących do  dowolnej grupy/grup oraz podgrupy/podgrup, które mają być wyświetlane na liście. Panel drzewa grup rozwijany jest za pomocą pionowego przycisku „Wybrana grupa: …”, a ustawienie widoczności panelu filtrowania wg drzewa grup na stałe włącza się przez wciśnięcie przycisku pinezki:        Po zaznaczeniu bądź podświetleniu konkretnej grupy w menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby – na dodawanej pozycji cennika jako grupa domyślna automatycznie podpowiada się grupa wskazana na liście grup. Lista może być dodatkowo zawężona do konkretnego typu czy kombinacji typów pozycji cennikowych. W programie zdefiniowano cztery typy pozycji i są to:
 • Usługa prosta (UP)
 • Towar prosty (TP)
 • Usługa złożona (UZ)
 • Towar złożona (TZ)
W programie określenie złożony oznacza towar lub usługę (produkt) z którą związana jest jakaś receptura.
Uwaga
Towary proste, towary złożone oraz usługi złożone dostępne są jedynie w modułach Handel, Handel Plus. W module Faktury dostępne są wyłącznie usługi proste.
Listę pozycji w cenniku można dodatkowo ograniczyć do towarów/usług aktywnych. Służy do tego parametr Pokazuj Nieaktywne.  Po jego zaznaczeniu na liście pojawia się wszystkie pozycje, bez względu na to czy są aktywne czy nie (pozycje nieaktywne są wyświetlane w kolorze szarym). Stan danego towaru (aktywny/ nieaktywny) zaznaczamy na formularzu zasobu na zakładce [Dodatkowe].  Zmienna ta pozwala na „ukrycie” pozycji, których nie ma już w naszej ofercie w wyniku np. zmiany sprzedawanego asortymentu. Jeżeli pozycje cennika mają przypisane kody kreskowe, możliwe jest wyszukanie towaru po wpisaniu tego kodu w pole EAN. Po otwarciu listy zawsze wyświetlana jest cena domyślna – deklarowana na karcie towaru indywidualnie dla każdej pozycji. Zmiana wyświetlanej ceny jest możliwa po rozwinięciu listy dostępnej w polu Cena. Po dokonaniu zmiany (np. Z domyślnej na hurtową 1) wybrana cena obowiązuje dla wszystkich towarów. W oknie możliwe jest dokonywanie wszelkich operacji dotyczących kart towarów jak przeglądanie, usuwanie czy dodawanie nowych pozycji. Na liście w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszy) dostępne są opcje: Utwórz fakturę, Utwórz paragon. Dokument tworzony jest:
 • dla pozycji cennikowych zaznaczonych na liście bądź dla pozycji podświetlonej na liście, jeśli nie zaznaczono żadnych pozycji,
 • na dokumencie domyślnie podpowiada się kontrahent !NIEOKREŚLONY!,
 • cena na dokument jest pobierana zgodnie z ustawioną na liście towarów,
 • magazyn na dokumencie tworzonym z listy zasobów podpowiada się odpowiednio w kolejności jako:
  • magazyn domyślny operatora,
  • magazyn domyślny stanowiska,
  • magazyn główny.

Na liście dostępne są przyciski:

 – dodanie pozycji <INSERT> – umożliwia dodanie nowej karty towaru,  – edycja pozycji <CTRL>+<ENTER> – umożliwia podgląd karty towaru,  – usunięcie <DEL> – usunięcie karty towaru jest możliwe tylko, jeśli dany towar nie jest pozycją na żadnym dokumencie,  – zamknięcie okna,  – eksport cennika. Funkcja umożliwia eksport listy cennikowej do pliku w formacie XML lub MS Excel na dysk lokalny lub do Comarch IBARD. Funkcja może być wykorzystywana podczas wymiany cennika pomiędzy różnymi bazami w systemie Comarch ERP Optima.  – import cennika z pliku wygenerowanego przez program Comarch ERP Optima, programy Comarch ERP Klasyka (FPP lub FA) lub z pliku MS Excel z dysku lokalnego lub z Comarch IBARD. Wszystkie pozycje zaimportowane z FA będą usługami, z FPP lub programu Comarch ERP Optima importowane pozycje będą przyjmowały status: towar lub usługi (analogicznie jak w programie FPP), przepisane zostaną również ustawienia dotyczące cen sprzedaży. Możliwe jest wskazanie pliku do importu poprzez przeciągnięcie go z eksploratora Windows. Szczegółowe informacje na temat importu i eksportu cennika zostały opisane w artykule Eksport/ Import cennika.  Historia towaru – analiza transakcji towaru. Z poziomu listy cennikowej dostępnej w menu Ogólne/Cennik istnieje możliwość podglądu wszystkich atrybutów binarnych oraz załączników przypisanych do poszczególnych pozycji cennikowych. W pasku narzędzi aktywne są przyciski:  – funkcje dodatkowe <F11>: Dla kart cennikowych umożliwiają:
 • Zmianę aktualizacji cen (należy wskazać cenę, dla której parametr aktualizacji ma zostać ustawiony i wybrać sposób aktualizacji Tak/Nie).
 • Zmianę waluty i wartości dla wybranej waluty (dla pozycji zaznaczonych na liście można zmienić walutę dla wybranej ceny i wykonać przeliczenie wg podanego kursu),
 • Zmianę stawki VAT/ nazwy,
 • Przecenę grup towarowych,
 • Konwersję PKWiU 2008 do PKWiU 2015,
 • Dotyczy wersji: 2020.3.1
  Przypisanie kodów CN na podstawie PKWiU 2015
 • Zmianę kodu PKWiU (mechanizm umożliwiający seryjne usunięcie kodów PKWiU lub zdefiniowanie konkretnego numeru PKWiU dla pozycji cennikowych uprzednio zaznaczonych na liście),
 • Zmianę ustawienia parametru Odwrotne obciążenie (Nie/ Tak/ Powyżej limitu), dostępnego na karcie towaru na zakładce [Ogólne] po zaznaczeniu parametru Odwrotne obciążenie wg karty towaruKonfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry.
 • Zmianę ustawienia parametrów: Kopiuj opis na fakturę, Pozwól na edycję nazwy na dokumencie, dostępnych na karcie towaru na zakładce [Dodatkowe],
 • Zmianę ceny domyślnej towarów i usług.
  Konwersja PKWiU 2008 do PKWiU 2015: Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (DZ. U. z 2015 r. poz. 1676) do stosowania od dnia 1 stycznia 2016 r. Do 31.12.2016 roku obowiązuje obecna klasyfikacja PKWiU (do celów statystycznych). Do 31.12.2017 roku obowiązuje obecna klasyfikacja PKWiU (do celów podatkowych). Aby usprawnić pracę klientom, dodano konwerter (na podstawie dostępnych tabeli transkrypcji), który zamienia kody PKWiU 2008 na kody PKWiU 2015 zgodnie z kluczem powiązań. Informacje oraz tabele transkrypcji dostępne są na stronie: http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/ Funkcja jest dostępna w menu Ogólne/ Cennik pod przyciskiem Funkcje dodatkowe znajdującym się na górnej wstążce programu – Karty cennikowe/ Konwersja PKWiU 2008 do PKWiU 2015.
Konwersja PKWiU 2004 do PKWiU 2015
Konwersja kodów wykonywana jest dla wszystkich pozycji cennika. Po wykonaniu konwersji zostaje wyświetlony raport zmian, który może składać się z trzech sekcji (w zależności od konwertowanych kodów PKWiU):
 • Pozycje cennika, dla których kod PKWiU nie został rozpoznany (sekcja zawiera kody towarów oraz PKWiU przed konwersją) – kod PKWiU jest niepoprawny lub nie został uwzględniony w kluczu powiązań, na podstawie którego wykonywana jest konwersja http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/
 • Pozycje cennika, dla których kod PKWiU musi być zweryfikowany (sekcja zawiera kody towarów, PKWiU przed i po konwersji) – kody, które w klasyfikacji PKWiU 2015 oznaczone są gwiazdką oznaczającą, że w klasyfikacji 2008 istniał jeden kod, który w klasyfikacji 2015 podzielono na kilka. Dlatego po konwersji użytkownik powinien zweryfikować przydzielony dla pozycji cennika kod.
 • Pozycje cennika, dla których nie napotkano problemów podczas zmiany kodu PKWiU (sekcja zawiera kody towarów, PKWiU przed i po konwersji).

Przypisanie kodów CN na podstawie PKWiU 2015:

Funkcja umożliwia przypisanie do towarów kodów CN na podstawie numerów PKWiU 2015.

Uwaga
Uwaga: Funkcja Przypisanie kodów CN na podstawie PKWiU 2015 jest aktywna po zalogowaniu na moduł Comarch ERP Optima Handel/ Handel Plus.

Funkcja – Przypisanie kodów CN na podstawie PKWiU 2015

 • Funkcja jest wykonywana dla wszystkich pozycji cennikowych o typie towar.
 • Po jej wywołaniu do towarów, na podstawie przypisanych do nich numerów PKWiU 2015, zostaną nadane kody CN (zgodnie z kluczem powiązań Głównego Urzędu Statystycznego: PKWiU2015 – CN https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html):
  • kody CN, których nie ma w programie, zostaną automatycznie dopisane do listy kodów CN wraz z przypisanym do nich Opisem (menu Ogólne/ Inne/ Kody CN).
   Uwaga
   Uwaga: Jeśli numer PKWiU 2015 posiada wiele kodów CN, do towaru zostanie automatycznie przypisany pierwszy kod CN. Użytkownik musi zweryfikować poprawność przypisania takiego kodu CN do towaru.
  • Operacja przypisania kodów CN jest nieodwracalna. Aby mieć wgląd do danych sprzed konwersji, przez rozpoczęciem należy wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych.
  • Kody CN nie zostaną uzupełnione dla towarów, które posiadają numery PKWiU niezgodne z nomenklaturą 2015.
 • Po zakończeniu procesu, w Raporcie konwersji przedstawione zostaną wyniki operacji z podziałem na pozycje cennika, dla których:
  • kod PKWiU nie został rozpoznany.
  • należy zweryfikować kod CN (kod CN został uzupełniony na karcie towaru, ale jest niezgodny z nową matrycą kodów CN lub dla PKWiU 2015 jest przypisanych wiele kodów CN),
  • nie napotkano problemów podczas ustawiania kodu CN.
Uwaga
Uwaga: Funkcja Przypisanie kodów CN na podstawie PKWiU 2015 jest niedostępna dla operatora mającego zakaz dodawania kodów CN (karta operatora, zakładka [Blokady dostępu] – procedura Formularz kodów CN).
Użytkownik ma możliwość tworzenia własnych funkcji dodatkowych.    

Historia towaru

Funkcja wywoływana jest przy pomocy przycisku widocznego w górnym pasku zadań z poziomu otwartego formularza pozycji cennikowej, listy towarów czy formularza dokumentu (na formularzu dokumentu oraz na liście towarów dostępna jest również w menu kontekstowym). Na karcie operatora na zakładce [Parametry] znajduje się sekcja Historia towaru, a w niej parametry Ustawiaj kontrahenta i magazyn oraz Ustawiaj typ dokumentu
 • Jeżeli parametry są zaznaczone – podczas uruchamiania historii towaru z poziomu dokumentu, w filtrze ustawiany jest kontrahent, magazyn i typ tego dokumentu.
 • Jeżeli parametry są wyłączone – podczas uruchamiania historii towaru z poziomu dokumentu, w filtrze nie są ustawiane domyślne wartości z tego dokumentu.
W zależności od zakładki wyświetlana jest:
 • chronologicznie – lista wszystkich transakcji (zgodna z założonymi filtrami), ułożona chronologicznie, w których brał udział dany towar/ usługa. Pozwala zorientować się kto kupił/sprzedał (kod kontrahenta i grupa), na jakim dokumencie (numer, typ, numer obcy), kiedy (data dokumentu i data operacji), w jakiej ilości i wartości dany towar
 • wg grup kontrahentów– łączna ilość i wartość transakcji posortowana wg grup, do których należą kontrahenci z wyfiltrowanych dokumentów
 • wg kodów kontrahentów– łączna ilość i wartość transakcji danym towarem wyliczona dla poszczególnych kontrahentów
Dokumenty uwzględniane w historii można ograniczyć przez zastosowanie filtra:
 • rodzaj dokumentów (FS, PA, RO…) – lista będzie uwzględniała tylko zaznaczone typy dokumentów,
 • datę dokumentu od/ do – po zaznaczeniu parametru można wpisać zakres dat, w którym powinna się zawierać data wystawienia dokumentu. Data dokumentu to w przypadku FS i PA data wystawienia dokumentu,
 • data operacji od/ do – po zaznaczeniu parametru można wpisać zakres dat, w którym powinna się zawierać data operacji (w przypadku FS, PA data sprzedaży, w przypadku PZ – data zakupu).
 • magazyn – listę można ograniczyć do dokumentów związanych z wybranym magazynem. W przypadku modułu Faktury jest to zawsze jeden magazyn domyślny.
 • bufor/ zatwierdzone/ wszystkie – w zależności od wybranej opcji wyświetlane są wyłącznie dokumenty w buforze/ zapisane na stałe lub wszystkie.
 • Kontrahent – istnieje możliwość wyfiltrowania dokumentów, w których uczestniczył towar, wystawionych dla konkretnego kontrahenta (lub innego rodzaju podmiotu).
 • Operator – istnieje możliwość wyfiltrowania dokumentów ze względu na operatora, który jako ostatni go modyfikował. Istnieje możliwość filtrowania dokumentów bez względu na operatora modyfikującego (opcja wszyscy) lub jednego wskazanego.
Dodatkowo na zakładce [Chronologicznie][Wg kodów kontrahentów] można wyświetlić listę dotycząca transakcji tylko z jednym kontrahentem. Raport zostaje przeliczony wciśnięciu przycisku . Jeśli po wyliczeniu raportu użytkownik zmieni parametry wyliczania – przycisk zmieni wygląd z  na , co informuje użytkownika o konieczności ponownego przeliczenia raportu. Dla kolumn IlośćWartość PLN domyślnie widoczne są podsumowania wartości.
Uwaga
Jeśli transakcja była przeprowadzana w walucie obcej – w historii, w kolumnie Cena PLN cena zostanie przeliczona na PLN wg kursu ustalonego na dokumencie,   kolumnach dodatkowych Cena, Wartość, Waluta wartości są pobierane z dokumentu.

Import cennika

Import cennika jest możliwy z poziomu listy towarów (Ogólne/ Cennik) oraz listy zasobów (Handel/ Zasoby). Import jest możliwy po wciśnięciu przycisku . W wyświetlonym oknie podajemy parametry importu: Format pliku – należy zaznaczyć, z którego z wymienionych programów pochodzi plik z cennikiem. Istnieje możliwość importu plików pochodzących z programów Comarch ERP Optima/ Comarch ERP KLASYKA: Firma++ (FPP) oraz Faktury (FA) oraz plików w formacie MS Excel. Plik źródłowy – należy podać dokładną ścieżkę dostępu do pliku z cennikiem (można posłużyć się oknem dostępnym pod przyciskiem lub wskazać plik do importu poprzez przeciągnięcie go z eksploratora Windows).
Uwaga
Przed wykonaniem importu plik MS Excel z cennikiem powinien zostać zamknięty.
Aktualizacja danych – identyfikacja towarów odbywa się na podstawie kodów towarów. Aktualizacja może dotyczyć:  
 • tylko dopisywania nowych pozycji– program założy nowe karty dla towarów, których nie odnajdzie w aktualnej bazie danych. Jeśli w bazie będzie istniał towar o kodzie identycznym jak kod towaru w pliku – zostanie pominięty w trakcie importu.
 • dopisywania nowych pozycji i aktualizacji istniejących – w trakcie importu dla towarów nieistniejących w bazie zakładane są nowe karty, natomiast na już istniejących kartach wprowadzane są informacje zgodne z zapisanymi w pliku. Wiąże się to z nadpisaniemin. nazwy towaru, cen sprzedaży itp.
 • tylko aktualizacja istniejących – w trakcie importu pomijane są towary z pliku, których nie ma w bazie danych, wykonywana jest tylko aktualizacja na już istniejących kartach zgodnie z informacjami zapisanymi w pliku.
Importuj producentów i marki – jeżeli parametr zostanie zaznaczony, wówczas do programu zostanie zaimportowana lista producentów i marek, a informacja o producencie, kodzie i marce zostanie zapisana na karcie towaru (parametr dostępny w modułach Handel, Handel Plus). Importuj parametry dla sklepu – parametr dostępny tylko przy imporcie danych z pliku w formacie MS Excel. Import parametrów dedykowanych współpracy z Comach e-Sklep i Comarch e-Sale możliwy jest tylko jeśli skonfigurowano wymianę z platformami e-Commerce (parametr dostępny w modułach Handel, Handel Plus). Po zaznaczeniu parametru należy wybrać , do którego sklepu chcemy importować dane z pliku. W przypadku jednego sklepu podpowiada się on domyślnie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w biuletynie OPT009 – Import danych z arkusza MS Excel do systemu Comarch ERP Optima Importuj zamienniki – wraz z kartą towaru zaimportowana zostanie również lista przypisanych do niego zamienników (parametr dostępny w modułach Handel, Handel Plus). Importuj schematy opakowań – zaimportowane zostaną schematy opakowań kaucjonowanych i równocześnie przypisane do towarów, zgodnie z ustawieniami w bazie źródłowej.
Uwaga
W przypadku importu receptur i schematów należy pamiętać, że jeśli w bazie docelowej istnieje już receptura/ schemat o identycznym kodzie to składniki receptury/ schematu zostaną nadpisane na już istniejące, niezależnie od ustawienia parametru Tylko dopisywanie nowych/Aktualizacja istniejących….
Importuj receptury – podczas importu cennika istnieje możliwość zdefiniowania, czy wraz z definicjami produktów mają być importowane ich receptury (parametr dostępny w modułach Handel, Handel Plus) .
 • jeśli NIE (parametr Receptury odznaczony) – do programu zostaną zaimportowane tylko karty produktów. Definicje składu Użytkownik będzie musiał określić jeszcze raz.
 • jeśli TAK (parametr Receptury zaznaczony) – wraz z pozycjami o statusie złożony (produkt) importowane są również receptury.
Należy pamiętać, że podczas definiowania receptury określany jest m.in. magazyn, z którego składnik ma być pobierany. W trakcie importu receptur istnieje możliwość ustalenia, jaki magazyn powinien być przepisywany na recepturę. Po zaznaczeniu Importuj receptury pojawiają się dwie opcje:
 • magazyn domyślny – na receptury dla wszystkich składników zostaje przypisany określony magazyn.
 • zakładanie magazynów dla receptur – program sprawdza czy magazyn określony na recepturze jest zdefiniowany w bieżącej bazie danych. Jeśli dany magazyn nie istnieje – program automatycznie dopisze go do listy magazynów.
Jeśli w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Autonumeracja i kody EAN jest zaznaczony parametr Walidacja poprawności kodu EAN, podczas importu cennika z pliku XML/ MS Excel sprawdzana jest poprawność kodu EAN. W przypadku, kiedy kod EAN jest niepoprawny – kartoteka cennikowa nie zostanie zaimportowana. Dane są importowane po wciśnięciu przycisku . Jako operator zakładający i modyfikujący kartę wpisywany jest operator zarejestrowany w programie w chwili importu. W przypadku dopisywania nowych pozycji i aktualizacji istniejących z pliku pochodzącego z programów Comarch ERP Klasyka (FPP, FA) program na istniejących kartach aktualizuje wszystkie możliwe informacje. Natomiast w przypadku aktualizacji danych na podstawie pliku pochodzącego z Comarch ERP Optima lub pliku MS Excel istnieje możliwość wyboru informacji, które mają zostać zaktualizowane (m.in. nazwa, opis, stawka VAT, numer PKWiU, kod EAN, receptury, numer katalogowy, wybrane ceny sprzedaży, normatywy, kody dostawców, kody u dostawców, jednostki miary). Użytkownik powinien zaznaczyć, które informacje powinny zostać zaktualizowane. Wszystkie pozostałe nie zostaną zmienione. W trakcie importu automatycznie dopisywane są wszystkie brakujące informacje: jednostki miary, grupy towarowe jak również uzupełniana jest m.in. lista kategorii. Informacja o dokonanych zmianach jest widoczna w wyświetlanym w trakcie importu oknie. Szczegółowy opis danych importowanych z arkusza MS Excel wraz z przykładowym plikiem znajduje się tutaj.
Uwaga
Kod dostawcy oraz kod towaru u dostawcy są aktualizowane tylko w przypadku, gdy kontrahent o identycznym kodzie jest zarejestrowany w bazie, do której wykonywany jest import, jako dostawca (rodzaj: dostawca).
Uwaga
Po wykonaniu importu należy zamknąć wszystkie okna i wykonać odświeżenie konfiguracji (przycisk F9 lub funkcja w menu System/ Odśwież konfigurację). Dzięki temu na listach widoczne będą m.in. dopisane w trakcie importu informacje (np. jednostki miary).

Cennik - operacje seryjne

W menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby po rozwinięciu przycisku strzałki przycisku , widoczne są opcje:

Menu operacji seryjnych dostępnych w Cenniku

Wszystkie funkcje działają dla towarów zaznaczonych na liście. Jeśli nie zaznaczono żadnych pozycji, operacje seryjne wykonywane są dla aktualnie podświetlonej pozycji: 
 

Dodaj/ zmień/ usuń grupę

Dotyczy grup na kartach towarów. Należy zaznaczyć operację, którą chcemy wykonać, a następnie wskazać grupę towarową. Po zatwierdzeniu wyboru przyciskiem pioruna, w przypadku:
 • dodawania towarów do grupy – dla wybranych towarów, na zakładce [Grupy] zostanie dopisana wybrana grupa,
 • zmiany grupy domyślnej – grupa domyślna zostanie podmieniona na wskazaną,
 • usuwania towarów z grupy – wskazana grupa zostanie usunięta z kart towarów (pod warunkiem, że nie jest to grupa domyślna).

Dodaj/ zmień/ usuń atrybut

Operacja Dodaj/zmień/usuń atrybut pozwala na seryjne dodawanie, zmianę lub usuwanie atrybutów dla kart cennikowych. W ramach funkcji obsługiwane są cztery opcje:
 • Dodaj atrybut
Seryjne dodawanie atrybutu na pozycjach cennikowych
W oknie operacji należy wybrać atrybut, który chcemy dodać, można opcjonalnie wskazać jego wartość. W przypadku atrybutów zależnych od kontrahenta wskazanie wartości atrybutu możliwe jest tylko z poziomu karty towaru. Przy współpracy z Comarch e-Sklep/ Comarch e-Sale widoczna jest dodatkowo opcja Zmień parametry Comarch e‑Sklep/e-Sale, która  umożliwia zmianę parametrów związanych z Comarch e-Sklep, Comarch e-Sale.
 • Zmień atrybut
Seryjna zmiana atrybutu na pozycjach cennikowych
W oknie operacji należy wybrać atrybut, który chcemy zmienić. Opcja Zmień wartość atrybutu pozwala na zmianę wartości występującej na zaznaczonych towarach ( pole Z: ), na wartość wybraną przez Użytkownika (pole Na: ). Możliwe jest również ustawienie pustego pola Z: lub Na:, co pozwoli ustawić konkretną wartość tam, gdzie do tej pory jej nie było, albo wyczyścić wskazaną wartość. Dla atrybutów zależnych od kontrahenta zmiana wartości możliwa jest tylko z poziomu karty towaru. Przy współpracy z Comarch e-Sklep/ Comarch e-Sale/ wszystko.pl widoczna jest dodatkowo opcja Zmień parametry Comarch e‑Sklep/e-Sale, która  umożliwia zmianę parametrów związanych z Comarch e-Sklep, Comarch e-Sale.
 • Usuń atrybut
W oknie operacji należy wybrać atrybut, który chcemy usunąć. Istnieje możliwość usunięcia atrybutu o konkretnej wartości. W tym celu należy zaznaczyć opcję Usuń tylko atrybut o wartości, a następnie wskazać wartość z zaznaczonych kart towarowych.
Seryjne usuwanie atrybutu na pozycjach cennikowych
W przypadku atrybutów zależnych od kontrahenta usuwanie wartości przypisanych do kontrahentów możliwe jest tylko z poziomu karty towaru.
 • Usuń atrybuty nieaktywne
Po zaznaczeniu opcji Usuń atrybuty nieaktywne zostaną usunięte wszystkie atrybuty oznaczone jako nieaktywne, dodane na konkretną pozycję cennikową/ formularz kontrahenta/ formularz dokumentu. Atrybut oznaczony jako nieaktywny nie będzie wysyłany do Comarch e-Sklep, Comarch e-Sale, Comarch Mobile. W sytuacji, gdy na towarze wysyłanym do np. Comarch e-Sklepu dany atrybut w menu Ogólne/Atrybuty zostanie oznaczony jako nieaktywny, pojawi się następujący komunikat: Nie można oznaczyć atrybutu jako nieaktywny. Atrybut został wysłany do Comarch e-Sklep. W takim przypadku należy usunąć atrybut z towaru udostępnionego w Comarch e-Sklep, następnie będzie możliwość oznaczenia go jako nieaktywnego. W przypadku pracy rozproszonej jeśli atrybuty zostaną oznaczone jako nieaktywne, to w takiej formie zostaną przekazane do programu.
Uwaga
Jeśli operator ma założoną blokadę na procedurę Zmiana atrybutu dla towaru, wówczas program nie pozwoli na wykonanie funkcji seryjnego dodawania/usuwania atrybutów i poinformuje o tym komunikatem: Operacja niemożliwa. Nie masz uprawnień do modyfikacji atrybutów dla towaru!

Dodaj/ usuń załącznik

Umożliwia seryjne dopisanie lub usunięcie załącznika dla zaznaczonych towarów. Dla opcji Dodaj na oknie tym można dodać załącznik alogicznie jak ma to miejsce w przypadku dodawania bezpośrednio na towarze:

Seryjne dodawanie/ usuwanie załączników

Dotyczy wersji: 2019.0.1

Dodaj/ usuń zamiennik towaru

Operacja umożliwia dodanie/ usunięcie zamiennika dla towarów zaznaczonych na liście:

Seryjne dodawanie/ usuwanie załącznika.
Po wybraniu pliku w oknie edycyjnym wyświetli się jego nazwa. Dla opcji Usuń dostępne są dwa warianty:
 • Wskaż plik na dysku i usuń link - należy wskazać taki sam link do pliku, jaki był zapisany na towarach.
 • Wybierz z listy danych binarnych - należy wybrać jedną z danych binarnych - każdy wcześniej dodawany plik jest na liście danych binarnych.
Usunięcie załączników w postaci plików spowoduje usunięcie powiązania z daną binarną, ale nie będzie usuwać jej z bazy danych binarnych, natomiast usuniecie linka usunie powiązanie towaru z linkiem.

Dodaj/ usuń kod CN

Operacja umożliwia dodanie/ usunięcie kodu CN dla towarów zaznaczonych na liście:

Ustawienie KGO

Funkcja Ustawianie KGO dla wybranych towarów jest dostępna wyłącznie w modułach Handel oraz Handel Plus. Umożliwia ona seryjne dodanie wartości KGO dla zaznaczonych na liście towarów. W oknie Wartość KGO należy wpisać żądaną wartość, a następnie kliknąć ikonę pioruna. Wartość KGO zostanie dodana do wybranych kart towarowych na zakładce [Dodatkowe] w polu Wartość KGO. Funkcja dostępna jest tylko wtedy gdy w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ KGO zaznaczony jest parametr Obsługa KGO.

Kopiowanie/ usuwanie PLU i nazwy

Po wywołaniu funkcji generowane jest okno, w którym znajdują się trzy parametry:
 • Usuń kod/nazwę – pozwala na seryjne wykasowanie wartości pól PLU/nazwa z zaznaczonych kartotek z zakładki [Dodatkowe].
 • Kopiuj kod – po zaznaczeniu parametru w pole PLU skopiowany zostanie kod towaru z kartoteki towarowej z zakładki [Ogólne]. Jeżeli kod ogólny towaru nie jest numeryczny, program nie pozwoli na jego skopiowanie i poinformuje o tym odpowiednią informacją w logu.
 • Kopiuj nazwę – po zaznaczeniu parametru skopiowana zostanie nazwa towaru z jego karty z zakładki [Ogólne] w pole nazwa przeznaczone dla urządzeń fiskalnych znajdujące się na zakładce [Dodatkowe].
Uwaga
Podczas kopiowania nie jest sprawdzana unikalność nazw. Jeśli użytkownik chce mieć unikalne nazwy fiskalne (zaznaczony parametr w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry Kontrola unikalności nazwy fiskalnej), wówczas po wykonaniu kopiowania powinien sprawdzić unikalność za pomocą opisanej poniżej funkcji seryjnej Sprawdzanie unikalności nazw fiskalnych i wprowadzić zmiany w nazwach, jeśli będą konieczne.
 • Skróć nazwę do – parametr aktywny po zaznaczeniu opcji Kopiuj nazwę. Pozwala określić długość kopiowanej nazwy. Bez względu na zaznaczenie parametru nazwa fiskalna nie może przekroczyć 40 znaków.
Przykład
Nazwa ogólna towaru: „Zeszyt 24 kart. W linię”  (23 znaki). Zaznaczone parametry: Kopiuj nazwę, Skróć nazwę do 10 znaków. Po wykonaniu funkcji nazwa fiskalna zostanie ustalona jako: „Zeszyt 24”.
Uwaga
Funkcja działa tylko dla pozycji, dla których nie wypełniono pól PLU lub nazwa w sekcji „Urządzenia fiskalne” na zakładce Dodatkowe. W przypadku, gdy pole na karcie towaru jest wypełnione, w logu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Sprawdzanie unikalności nazw fiskalnych

Po wywołaniu funkcji generowane jest okno, w którym znajdują się trzy parametry:
 • Sprawdź unikalność nazwy fiskalnej – po zaznaczeniu opcji wygenerowana zostanie lista towarów (w oparciu o zaznaczone pozycje), dla których nazwa fiskalna nie jest unikalna.
 • Dodaj do nazwy kolejną cyfrę – opcja aktywna po zaznaczeniu parametru Sprawdź unikalność nazwy fiskalnej. Pozwala zmodyfikować nazwy fiskalne dla towarów, które posiadają identyczne nazwy fiskalne.
 • Maksymalna długość nazwy – opcja aktywna po zaznaczeniu parametru Sprawdź unikalność nazwy fiskalnej. Pozwala zdefiniować maksymalną długość znaków, w zakresie której sprawdzana będzie unikalność nazwy fiskalnej. Jeżeli użytkownik zaznaczy wszystkie parametry (Sprawdź unikalność nazwy fiskalnej, Dodaj do nazwy kolejną cyfrę, Maksymalna długość nazwy) wówczas sprawdzona zostanie unikalność nazw fiskalnych dla wskazanej długości znaków, następnie wykonana zostanie modyfikacja tych nazw z uwzględnieniem wskazanej maksymalnej długości znaków dla nazwy fiskalnej. Jeżeli pole dotyczące ilości znaków nie zostanie uzupełnione wówczas zarówno kontrola unikalności nazw fiskalnych, jak i modyfikacja tych nazw będzie odbywać się w zakresie pełnych 40 znaków.
Przykład
Towary o kodach ogólnych odpowiednio T1, T2, T3 posiadają zdefiniowaną identyczną nazwę dla urządzeń fiskalnych: „Nazwa fiskalna”. W oknie Sprawdzanie unikalności nazw fiskalnych zaznaczono:
 • Sprawdź unikalność nazwy fiskalnej,
 • Dodaj do nazwy kolejną cyfrę.
Po wykonaniu operacji na kartotekach towarowych zostaną ustawione nazwy fiskalne, kolejno:
 • dla towaru T1 – „Nazwa fiskalna”,
 • dla towaru T2 – „Nazwa fiskalna1”,
 • dla towaru T3 – „Nazwa fiskalna2”
Przykład
Towary o kodach ogólnych odpowiednio T1, T2, T3 posiadają zdefiniowaną identyczną nazwę dla urządzeń fiskalnych: „Nazwa fiskalna towaru”. W oknie Sprawdzanie unikalności nazw fiskalnych zaznaczono:
 • Sprawdź unikalność nazwy fiskalnej,
 • Dodaj do nazwy kolejną cyfrę,
 • Maksymalna długość nazwy: 12 znaków.
Po wykonaniu operacji na kartotekach towarowych zostaną ustawione nazwy fiskalne, kolejno:
 • dla towaru T1 – „Nazwa fiskalna towaru”,
 • dla towaru T2 – „Nazwa fiska1”,
 • dla towaru T3 – „Nazwa fiska2”.

Stawki VAT

Zmiana stawki VAT

Funkcja wykonuje seryjną zmianę stawek VAT dla pozycji zaznaczonych na liście. Przed przystąpieniem do wykonania funkcji, przydatne może okazać się wyfiltrowanie towarów względem stawki VAT. Użytkownik ma możliwość filtrowania listy cennikowej w oparciu o stawkę VAT sprzedaży\ zakupu. Jeśli na liście towarów kolumna VAT nie jest widoczna, należy ustawić się na nazwie dowolnej kolumny i pod prawym klawiszem myszy wskazać opcję Wybór kolumn. Następnie z okna Dostosowywanie chwycić VAT (dla sprzedaży) lub VAT od zakupu, przeciągnąć na górę do nagłówka kolumn i puścić – kolumna zostanie wyświetlona. Aby na liście towarów i usług widoczne były tylko karty cennikowe ze stawką VAT sprzedaży 23% należy w filtrze tuż pod nazwą kolumny wybrać z listy stawkę 23%. Parametry funkcji „Zmiana stawki VAT”:
 • Zmieniaj stawki VAT (Zakupu\ Sprzedaży\ Obydwie) – należy określić, która stawka VAT zdefiniowana na karcie towaru ma zostać zmieniona.
 • Nowa stawka VAT – wskazanie nowej stawki VAT. Do wyboru dostępne są stawki zdefiniowane w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Stawki VAT.
 • Dotyczy wersji: 2020.3.1
  Aktualizuj stawki VAT na podstawie kodów CN - stawki VAT towarów zostaną zaktualizowane zgodnie ze stawką VAT przypisaną do kodów CN. Jeśli kod CN nie posiada stawki VAT, na towarze nie zostanie wykonana aktualizacja stawki VAT.
Ceny Dla wszystkich aktywnych cen zdefiniowanych w programie należy określić jak zostaną przeliczone ceny po wykonaniu aktualizacji stawek VAT:
 • Zachowaj cenę: netto – VAT zostanie doliczony do ceny netto, zostanie zwiększona cena brutto.
 • Zachowaj cenę: brutto – cena brutto nie zmieni się, przeliczona zostanie cena netto.
Zmieniaj nazwy: Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Ministerstwo Finansów wszystkie drukarki fiskalne zapamiętują historię zmian podatku dla każdego towaru sprzedanego za pomocą drukarki. W szczególności wymaga się od drukarek, aby próba sprzedaży towaru, dla którego obniżono stawkę VAT, a następnie ją podwyższono, powodowała zablokowanie sprzedaży tego towaru. Z powyższego wynika, że zmiana nazwy/ nazwy fiskalnej towaru nie będzie konieczna, natomiast mogą pojawić się sytuacje, w których będzie potrzebna. Wystarczy, że towar został w przeszłości zafiskalizowany z błędnie zdefiniowaną stawką, którą później zmieniono. Najprostszym rozwiązaniem jest w takim przypadku zmiana nazwy towaru np. poprzez dodanie znaku. Wówczas towar będzie traktowany przez drukarkę jako nowy. Dlatego też udostępniono mechanizm seryjnej zmiany nazwy/ nazwy fiskalnej towaru/usługi:
 • Zmień nazwę cennikową – zmiana nazwy towaru zdefiniowanej na kartotece towaru, na zakładce [Ogólne],
 • Zmień nazwę fiskalną – zmiana nazwy fiskalnej towaru zdefiniowanej na kartotece towaru, na zakładce [Dodatkowe],
 • Dodawaj do nazwy znak, Na pozycji– należy wpisać znak i określić na której pozycji nazwy towaru ma zostać dodany.
Zmiana stawki VAT na kartach towarowych
Jeżeli użytkownik chce wykonać zmianę cen według własnego uznania, należy skorzystać z funkcji Zmiana ceny (dostępnej w operacjach seryjnych w z poziomu listy cennikowej).

Dodaj/ Usuń stawki VAT dla procedury OSS

Na potrzeby ewidencjonowania dokumentów sprzedażowych w systemie procedury OSS, dla towarów i usług należy ustawić stawki VAT obowiązujące w poszczególnych Państwach Unii Europejskiej. Poprzez operacje seryjne można to zrobić dla pozycji cennikowych zaznaczonych na liście.

Operacja seryjna – Dodaj/ Usuń stawki VAT dla procedury OSS

W pierwszym kroku należy określić, czy chcemy dodać czy usunąć stawki VAT dla zaznaczonych na liście pozycji cennikowych. Podstawowe dla wszystkich państw UE – zaznaczenie tego parametru spowoduje, że dla każdego zaznaczonego towaru zostanie przypisana/ usunięta podstawowa stawka VAT każdego kraju unijnego (zdefiniowana w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Stawki VAT). Dla wybranego państwa UE – po zaznaczeniu parametru należy wskazać kod kraju i jedną ze stawek VAT obowiązujących w tym kraju, którą chcemy przypisać bądź usunąć z zaznaczonych towarów. W przypadku, gdy jakiś towar ma już dodaną stawkę VAT dla wskazanego kraju i za pomocą operacji seryjnej chcemy dodać dla tego kraju inną stawkę VAT, to w skutek wykonania operacji seryjnej zostanie podmieniona stawka VAT dla tego kraju na karcie towaru zgodnie ze stawką VAT wskazaną w operacji seryjnej. Operacja seryjna jest wykonywana za pomocą przycisku . Aby zablokować operatorowi możliwość seryjnego ustawiania stawek VAT dla procedury OSS, na karcie operatora (menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy), na zakładce [Blokady dostępu] należy zaznaczyć blokadę zmiany procedury Seryjne ustawienie stawki VAT dla procedury OSS.

Nadanie/ usuwanie kodów EAN

Funkcja umożliwia automatyczne nadawanie lub usuwanie kodów kreskowych dla zaznaczonych na liście towarów. Użytkownik może skorzystać z następujących opcji:
 • Nadawanie kodu domyślnego.
 • Usuwanie kodu domyślnego.
 • Nadawanie kodu dodatkowego – po wybraniu tej opcji w dolnej części okna pojawia się pole z możliwością wybrania jednostki pomocniczej oraz uzupełnieniem dla niej licznika i mianownika. Jednostka ta zostanie dodana na zakładkę Jednostki i kody w sekcji Pomocnicze jednostki miary i przypisana do wygenerowanego seryjnie kodu EAN. Jeśli jednostka pomocnicza występuje już na zaznaczonych towarach z innym przelicznikiem niż zdefiniowany na oknie operacji seryjnej, przelicznik ten nie zostanie zmieniony.
 • Usuwanie kodów dodatkowych – operacja spowoduje skasowanie wszystkich kodów dodatkowych ustawionych dla zaznaczonych towarów.
 • EAN z zakresu – do wyboru EAN-8/ EAN-13/ EAN-14. Po wskazaniu jednej z opcji generowane będą odpowiednio kody 8/ 13/ 14-cyforwe. Domyślnie podpowiadany jest EAN – 13.
 • Od/ Do – należy wpisać zakres kodów, w obrębie których będą automatycznie nadawane kody EAN:
  • dla EAN – 8 można max. wpisać zakres od/ do 7 cyfrowy,
  • dla EAN – 13 można max. wpisać zakres od/ do 12 cyfrowy,
  • dla EAN – 14 można max. wpisać zakres od/ do 13 cyfrowy.
Zakres początkowy nie może być większy od końcowego. Jeśli nie zostanie ustawiony zakres końcowy (pozostawiona wartość zerowa w polu Do), wówczas kody zostaną nadane bez uwzględnienia zakresu.
Uwaga
Funkcja nadania kodu domyślnego ma zastosowanie tylko dla pozycji, które nie mają jeszcze zdefiniowanych kodów EAN.
Przykład
Towary zaznaczone na liście: T1, T2, T3. Wskazane parametry:
 • EAN z zakresu: EAN – 13,
 • Od: 20, Do: 30.
Kody EAN nadane po wykonaniu funkcji:
 • T1: 2000000000008,
 • T2: 2000000000015,
 • T3: 2000000000022
Uzasadnienie: (program ustali pierwszy wolny (nieprzypisany jeszcze do żadnego towaru) kod EAN zgodny z algorytmem kodu EAN 13, który zaczyna się od cyfr 20, czyli 2000000000008 i przypisze go do jednego z zaznaczonych na liście towarów, następny kod EAN możliwy do nadania, czyli 2000000000015 przypisywany jest do kolejnego towaru zaznaczonego na liście, itd..). Jeżeli, zgodnie ze wskazanym zakresem – możliwa do przypisania ilość kodów EAN jest niewystarczająca  dla ilości zaznaczonych pozycji – dla tych towarów, do których nie wygenerowano EAN w logu operacji pojawi się informacja: Koniec zakresu.

Zmiana ceny

Funkcja pozwala w prosty sposób modyfikować ceny w oparciu o wskazane wartości kwotowe dla zaznaczonych na liście pozycji: Cena bazowa – w oparciu o wybraną cenę bazową zmieniona zostanie wartość ceny wskazanej w polu Cena wyliczana. Cena wyliczana – cena, która zostanie zmieniona o wskazany % lub kwotę.Jeżeli w polach Cena bazowa, Cena wyliczana zostanie wskazana ta sama cena – w oparciu o aktualną wartość tej ceny zostanie ona zmieniona o wskazany % lub kwotę. Użytkownik może wybrać jedną z dwóch poniższych opcji: Zmiana ceny o % – wskazany % (na plus lub na minus). Zmiana ceny o kwotę – wskazaną kwotę dodatnią lub ujemną, we wskazanej walucie. Jeżeli na podstawie ustawień wyliczona cena będzie ujemna – program ustawi cenę zerową.

Zmiana marki/producenta

Zmiana marki/ producenta dla pozycji zaznaczonych na liście.

Zmiana granicy ceny

Funkcja umożliwia seryjne ustawienie minimalnej marży i maksymalnego rabatu dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla towaru podświetlonego na liście, jeśli nie zaznaczono żadnych pozycji: Aby wykonać operację należy nacisnąć  Wykonaj zmianę granicy ceny. Funkcja nie jest dostępna dla operatora, który w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe – na karcie, na zakładce [Parametry] ma zaznaczony parametr Blokada edycji pozycji cennika. Eksport/ Import w formacie MS Excel Podczas eksportu cennika do pliku MS Excel (opcja dostępna w menu Ogólne/ Cennik pod przyciskiem  Eksportuj cennik) przenoszone są informacje o granicy ceny. Wartości w kolumnie Granica ceny przyjmują odpowiednio wartości:
 • 0 – brak granicy ceny,
 • 1 – minimalna marża,
 • 2 – maksymalny rabat.
W kolumnie Minimalna cena/ marża znajduję się wartość ustalonej granicy ceny. Podczas importu cennika (opcja dostępna w menu Ogólne/ Cennik pod przyciskiem  Importuj cennik) na nowo zakładanych kartotekach towarowych uzupełniana jest informacja o granicy ceny. Podczas aktualizacji istniejących pozycji cennikowych, w oknie importu należy zaznaczyć parametr aktualizacja granicy ceny.

Zmiana parametrów karty

Funkcja działa dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla podświetlonego towaru, jeśli nie zaznaczono żadnych pozycji: Ustaw parametr kopiuj opis na fakturę umożliwia oznaczenie towarów, których opis ma być kopiowany na fakturę. Szczegóły tej funkcji zostały opisane tutaj. Ustaw parametr udostępniaj w cenniku zewnętrznym umożliwia zaznaczenie towarów, które mają być udostępniane w cenniku zewnętrznym. Szczegóły tej funkcji zostały opisane tutaj. Aby oznaczyć pozycję cennika jako nieaktywną należy zaznaczyć odpowiedni parametr, wybrać opcję Tak. Wybór opcji Nie umożliwia aktywację pozycji, dla których uprzednio zaznaczano parametr Karta nieaktywna. Pozycje nieaktywne są wyświetlane na liście po zaznaczeniu parametru Pokazuj nieaktywne. Ustaw parametr pozwól na edycję nazwy na dokumencie umożliwia zaznaczenie parametru pozwalającego na edycję nazwy na dokumencie. Szczegóły tej funkcji zostały opisane tutaj. Ustaw parametr pozwól na edycję opisu na dokumencie umożliwia zaznaczenie parametru pozwalającego na edycje opisu na dokumencie. Szczegóły tej funkcji zostały opisane tutaj. Ustaw masę w kg umożliwia wpisanie wartości masy towaru w kilogramach. Szczegóły tej funkcji zostały opisane tutaj. Ustaw parametr MPP – podzielona płatność umożliwa oznaczenie towarów, dla których ma być stosowany mechanizm podzielonej płatności. Szczegóły tej funkcji zostały opisane w artykule Mechanizm podzielonej płatności. Ustaw domyślny kod JPK_V7 – funkcja umożliwia seryjne ustawienie wybranego kodu towarowego bądź procedury dla zaznaczonych pozycji cennika, na potrzeby deklaracji JPK_V7. Szczegóły na ten temat opisane zostały w biuletynie Jednolity plik kontrolny. Po ustawieniu Parametrów zamówienia należy nacisnąć przycisk Wykonaj.

Zmiana kategorii sprzedaży/ zakupu

Funkcja działa dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla towaru podświetlonego na liście, jeśli nie zaznaczono żadnych pozycji: Aby zmienić kategorię sprzedaży/ zakupu należy zaznaczyć odpowiedni parametr, wybrać kategorię i nacisnać przycisk  Zatwierdź. Niewybranie kategorii skutkuje usunięciem kategorii z zaznaczonych towarów. Funkcja jest niedostępna dla operatora, który w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe – na karcie, na zakładce [Parametry] ma zaznaczony parametr Blokada edycji pozycji cennika.

Zmiana parametrów zamówienia

Funkcja działa dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla podświetlonego towaru, jeśli nie zaznaczono żadnych pozycji: Aby ustawić parametry, należy wybrać odpowiedni checkbox a następnie uzupełnić dane według poniższych zasad: Ustaw ilość minimalną – umożliwia ustawienie najmniejszej ilości towaru jaka powinna znajdować się w magazynie. Ustaw ilość maksymalną – umożliwia ustawienie największej ilości towaru, która powinna znajdować się na magazynie. Ustaw zamawiać po – umożliwia ustawienie ilości zamawianego towaru. Ilość ta będzie wielokrotnością podanej liczby. Ustaw dostawcę – umożliwia wybranie z listy rozwijalnej dosyawcy, u którego kupowany jest dany towar. Po ustawieniu Parametrów zamówienia należy nacisnąć przycisk  Wykonaj  .

Zmiana precyzji ceny

Szczegółowy opis w artykule Cztery miejsca po przecinku w cenie

Zmiana parametrów Comarch e-Sklep/e-Sale

Operacja widoczna w przypadku współpracy Comarch ERP Optima z e-Sklep, e-Sale.

Zmiana przyznanych punktów w Comarch e-Sklep

Operacja widoczna w przypadku współpracy Comarch ERP Optimae-Sklep, e-Sale.

Zmiana parametrów wszystko.pl

Operacja widoczna w przypadku współpracy Comarch ERP Optima z platformą wszystko.pl. Funkcja umożliwia seryjną zmianę parametrów oferty udostępnianej na platformę wszystko.pl Zakładka [Ogólne]:
 • Czy udostępnić na platformie wszystko.pl – umożliwia udostępnienie oferty jako aktywnej lub w postaci szkicu lub zakończenie prezentowanej oferty
 • Czy ustawić kategorię oraz parametry – pozwala na seryjne wskazanie kategorii oraz jej parametrów dla zaznaczonych pozycji cennikowych
 

Parametry seryjnej zmiany oferty na wszystko.pl zakładka [Ogólne]

Zakładka [Dodatkowe]:
 • Czy ustawić tytuł/opis oferty – umożliwia wskazanie tytułu/opisu oferty przesyłanej do wszystko.pl
 • Czy zmienić cenę oferty - umożliwia zmianę ceny dla oferty prezentowanej na wszystko.pl
 • Czy udostępnić wszystkie pliki graficzne – umożliwia udostępnienie plików graficznych, które zostały dodane na kartę cennikową na zakładkę Atrybuty w sekcji załączniki
 • Czy zmienić warunki zwrotu – umożliwia seryjną zmianę warunków zwrotu. Rodzaje warunków zwrotu możliwe są do wprowadzenia na platformie wszystko.pl
 • Czy zmienić warunki reklamacji – pozwala na zmianę warunków reklamacji. Rodzaje warunków reklamacji możliwe są do wprowadzenia na platformie wszystko.pl
 • Czy zmienić czas realizacji - pozwala na zmianę czasu realizacji zamówienia
 • Czy zmienić cennik dostaw - umożliwia zmianę cennika dostaw. Rodzaje cenników dostaw są możliwe do wprowadzenia z poziomu platformy wszystko.pl

Parametry seryjnej zmiany oferty na wszystko.pl zakładka [Dodatkowe]

Autonumeracja kodów towarów

W programie dostępne jest udogodnienie polegające na automatycznym uzupełnianiu kodu na karcie towaru. Szczegóły funkcjonalności zostały opisane w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Autonumeracja i kody EAN.

Kod EAN jako kod towaru

Jeżeli w konfiguracji dla autonumeracji wybrano kod EAN i zaznaczono parametr Generuj kod EAN automatycznie przy dodawaniu nowej karty, po podniesieniu nowej karty w polu EAN pojawi się automatycznie kod EAN, a w polu z kodem towaru będzie napis <AUTO>. Kod towaru w postaci kodu EAN zostanie nadany dopiero w momencie zapisu karty. Jeśli parametr Generuj kod EAN automatycznie przy dodawaniu nowej karty jest wyłączony, to użytkownik nie będzie mógł zapisać karty towaru bez wygenerowania/wpisania kodu EAN lub ręcznego uzupełnienia kodu towaru w sytuacji, jeśli w polu z kodem będzie <AUTO>. Jeżeli kod towaru jest taki sam jak kod EAN, przy zmianie domyślnego kodu EAN podczas zapisu karty pojawi się komunikat: Kod EAN został zmieniony. Czy chcesz zaktualizować kod towaru?

Numer z zerami/ bez zer jako kod towaru

Jeśli w konfiguracji wybrano numer z zerami/ bez zer jako kod towaru, na nowo dodawanej karcie w polu z kodem wyświetlany jest napis <AUTO>. W momencie zapisania karty, zostanie nadany numer kolejny z zerami lub bez, w zależności od ustawień w konfiguracji.

Seria i numer jako kod towaru

Jeżeli w konfiguracji dla autonumeracji wybrano serię, na karcie towaru wyświetlane są dwa pola dla kodu: pole z serią i pole z numerem: Dla nowych kart towarowych wyświetlana jest seria domyślna (jeśli wskazano w konfiguracji) bądź należy wybrać ją z listy. Nową serię można również dodać z poziomu karty towaru wybierając z rozwijanej listy <NOWA>. Kartę towaru można zapisać bez podania serii.

Grupa i numer jako kod towaru

Jeżeli w konfiguracji wybrano grupę domyślną, na karcie towaru wyświetlane są dwa pola dla kodu: pole związane z grupą ( czy dodawać do kodu – do wyboru Tak/ Nie) i pole z numerem: Jeśli w polu wyboru grupy wskazano Tak, po zapisie karty, w kodzie towaru będzie domyślna grupa towaru. W konfiguracji można ustawić separator, który odzieli grupę od numeru.

Operacje na kartach

Jeśli w konfiguracji jest ustawiona autonumeracja lub automatyczne nadawanie EAN, na skopiowanej karcie towaru w polu Kod wyświetli się napis <AUTO>. Podczas zapisu numer zostanie nadany zgodnie z konfiguracją. Kod EAN na skopiowanej karcie zostanie ustawiony jako kolejny wolny zgodnie z konfiguracją. Jeśli w konfiguracji jest ustawiona autonumeracja z serią to: 
 • gdy kopiowana karta towarowa ma serię, jest ona przenoszona na skopiowaną kartę,
 • gdy kopiowana karta nie ma serii, przenoszona jest domyślna seria z konfiguracji lub pole puste, jeśli domyślna seria nie jest ustawiona.
Ustawienia autonumeracji nie mają wpływu na import towarów. Karty importowane są z kodami zgodnymi z danymi w bazie źródłowej, w pliku MS Excel czy pliku XML.[/su_list]

Eksport cennika

W programie istnieje możliwość eksportu cennika do pliku oraz następnie jego importu w innej bazie Comarch ERP Optima. Funkcja daje możliwość m.in. aktualizacji cennika (aktualizacji cen sprzedaży czy dopisywania nowych kart towarowych) w innych bazach. Mechanizm taki może mieć zastosowanie na przykład w firmach wielooddziałowych, gdzie w centrali ustalane są ceny sprzedaży, a następnie przygotowane cenniki przesyłane są do oddziałów. Wymiana informacji odbywa się przy wykorzystaniu pliku XML lub poprzez MS Excel. Eksport cennika do pliku jest możliwy z poziomu listy towarów (Ogólne/ Cennik), po wciśnięciu przycisku  . W oknie znajdują się dwie zakładki: [Ogólne][Comarch EDI]. Poniżej opisany jest eksport standardowy cennika, z poziomu zakładki [Ogólne]. Eksport do systemu Comarch EDI jest opisany w artykule Comarch EDI. W wyświetlonym oknie podajemy parametry eksportu: Plik w formacie XML: Grupa - eksport może dotyczyć wszystkich towarów (w przypadku gdy pole pozostanie puste lub wskażemy Grupę Główną) albo tylko jednej wybranej grupy asortymentowej. Eksportowane ceny – spośród wszystkich cen wykorzystywanych w programie należy zaznaczyć ceny, które zostaną wyeksportowane. Tylko pozycje z opcją: udostępniaj w cenniku zewnętrznym – wyeksportowane zostaną pozycje, które na karcie, na zakładce [Dodatkowe] mają zaznaczony parametr Udostępniaj w cenniku zewnętrznym. Eksportuj receptury towarów złożonych – od zaznaczenia parametru zależy, czy wraz z kartami produktów zostaną wyeksportowane ich receptury (parametr dostępny w modułach Handel, Handel Plus):  
 • jeśli parametr jest aktywny – informacja o składzie jest zapisywana w pliku. Podczas importu cennika możliwy będzie również import definicji składu towaru.
 • jeśli parametr nie jest aktywny – informacja o składzie jest pomijana podczas zapisywania cennika w pliku. Tym samym w chwili importu cennika do innej bazy nie będzie możliwości zaimportowania definicji składu produktu.
Eksportuj schematy opakowań – od zaznaczenia parametru zależy, czy w pliku zostaną zapisane schematy opakowań kaucjonowanych (parametr dostępny w modułach Handel, Handel Plus). Eksportuj także nieaktywne – w cenniku istnieje możliwość zadeklarowania, które karty nie są już wykorzystywane w firmie (parametr Karta nieaktywna na formularzu towaru: zakładka [Dodatkowe]). Podczas eksportu Użytkownik może zadeklarować, czy w pliku z cennikiem zapisane będą tylko karty aktywne (parametr niezaznaczony) czy wszystkie (parametr zaznaczony). W trakcie importu cennika na kartę towaru przepisywany jest również znacznik, czy karta jest aktywna. Eksportuj zamienniki – wraz z towarami eksportowana jest również lista przypisanych do nich zmienników (parametr dostępny w modułach Handel, Handel Plus). Eksportuj producentów i marki – zaznaczenie parametru umożliwia eksport oraz import listy Producentów i Marek oraz pól Producent, Kod producenta oraz Marka przypisanych do karty cennikowej z arkusza MS Excel oraz pliku XML (parametr dostępny w modułach Handel, Handel Plus). Dla pliku w formacie MS Excel dostępne są parametry: Otwórz plik po jego utworzeniu, Grupa, Eksportowane ceny, Tylko pozycje z opcją: udostępniaj w cenniku zewnętrznym, Eksportuj receptury towarów złożonych, Eksportuj także nieaktywne oraz eksportuj parametry dla sklepu. Eksport danych o towarach dedykowanych pod współpracę z e-Commerce dostępny jest tylko jeśli w konfiguracji jest aktywowana współpraca ze sklepem Internetowym. Szczegóły eksportu/ importu cennika w formacie MS Excel zostały opisane w biuletynie OPT009 – Import danych z arkusza MS Excel do systemu Comarch ERP Optima. Nazwa pliku – w polu należy podać ścieżkę dostępu do pliku, w którym będzie zapisywany cennik (podczas wskazania katalogu można również posłużyć się oknem dostępnym pod przyciskiem). Po wciśnięciu przycisku  – dane zostają zapisane we wskazanym pliku. W trakcie eksportu wyświetlane jest okno z informacją o przebiegu operacji.  

Formularz towaru/usługi

Formularz pozycji cennika - zakładka [Ogólne]

Zakładka [Ogólne] zawiera następujące informacje: Kod – to dowolny 50-znakowy ciąg alfanumeryczny, jednoznacznie określający towar. Dobrze przemyślany system kodowania towarów może znacznie ułatwić wyszukiwanie towarów/ usług oraz wystawianie dokumentów.
Uwaga
W przypadku, gdy informacje o towarach będą przesyłane w dokumentach MM poprzez pliki XML - kody towarów nie powinny zawierać znaków: & < > ‘ „ \ (dotyczy modułów Handel/ Handel Plus).
EAN – kod kreskowy może zostać wczytany przy pomocy czytnika kodów kreskowych. Jeśli pozycja nie posiada własnego kodu (pole EAN jest puste) – wciśnięcie przycisku  nadaje kod EAN zgodnie zakresem z ustawionym w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry.
Uwaga
Jeśli w Konfiguracji firmy/ Handel/ Autonumeracja i kody EANGenerowanie kodów EAN jako zakres początkowy ustawiono 0, generowanie kodu EAN na karcie towaru może ulec wydłużeniu ponieważ uzupełnienie kodu odbywa się na zasadzie szukania przez program ewentualnych luk i ich uzupełnienia. Jeśli zostanie ustawiony konkretny początek zakresu (np. 1) ustawiany jest pierwszy wolny kod EAN bez uzupełniania luk (opcja szybsza).
Domyślnie nadawany jest 13-znakowy kod EAN rozpoczynający się od 201. Program Comarch ERP Optima obsługuje również 8-znakowe i 14‑znakowe kody EAN. Pole EAN może maksymalnie zawierać 40 znaków. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Autonumeracja i kody EAN zaznaczono Walidację poprawności kodu EAN, program będzie sprawdzał strukturę dla kodów 13, 14 i 16-znakowych. Wpisany kod kreskowy jednoznacznie identyfikuje towar, tzn. w jednej bazie nie mogą istnieć dwa towary o takim samym kodzie paskowym. Kod kreskowy może być wykorzystany podczas wpisywania pozycji na fakturę. Należy przy tym pamiętać, że system współpracuje z czytnikami podpinanymi równolegle do klawiatury (emulującymi klawiaturę). Numer katalogowy – numer katalogowy towaru/usługi. Pozycje nie posiadające tego numeru nie będą wyświetlane na liście wg numeru katalogowego. PKWiU - numer PKWiU towaru. Obowiązek wykazywania numeru PKWiU występuje dla towarów ze stawką VAT ZW. Dlatego przy próbie zapisu towaru o takiej stawce bez wypełnionego pola PKWiU program wyświetli komunikat ostrzegawczy. Grupa – w celu usprawnienia pracy z modułem możliwe jest podzielenie cennika na grupy. Zastosowanie grup ułatwia przeszukiwanie listy oraz umożliwia liczenie raportów dla wskazanej grupy. Grupy asortymentowe ustalane są na liście w menu Ogólne/ Grupy towarowe. Na zakładce [Ogólne] ustawia się tzw. grupę domyślną dla towaru. Po zaznaczeniu bądź podświetleniu konkretnej grupy w menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby – na dodawanej pozycji cennika jako grupa domyślna automatycznie podpowiada się grupa wskazana na liście grup. Jeśli użytkownik nie przypisze towaru dosadnej grupy – automatycznie zostanie on przydzielony do grupy głównej (tworzonej przez program). Przypisanie towaru do innych grup asortymentowych jest możliwe z poziomu zakładki [Grupy] oraz z poziomu Cennika (lub listy Zasobów dla modułu Handel, Handel Plus) – za pomocą ikony  Operacje seryjne. Typ – pole, w którym określamy czy dana pozycja jest towarem (usługą) prostym/złożonym (w module Faktury dostępne są wyłącznie usługi proste). Należy pamiętać, że dla usług nie można ewidencjonować stanów magazynowych. Typ złożony wybieramy jeśli usługi/ towary mają być produkowane/ kompletowane z innych towarów/ usług. Po wybraniu dla towaru/ usługi  typu złożony, na formularzu pozycji cennika pojawi się zakładka [Receptury], gdzie możliwe jest definiowanie receptur, te zaś wykorzystywane są w trakcie produkcji (kompletacji). Szczegóły przeprowadzania kompletacji zostały omówione w artykule Kompletacja. Do momentu wystawienia pierwszego dokumentu z danym zasobem możliwa jest zmiana typu. Wystawienie dokumentu z zasobem blokuje możliwość zmiany. Opakowanie/kaucja – parametr służy do zaznaczania pozycji, które są opakowaniami kaucjonowanymi (funkcja  dostępna w modułach Handel, Handel Plus). Zasady obsługi opakowań zostały opisane w artykule Opakowania kaucjonowane. Pobieranie składników na FS/PA – parametr dostępny wyłącznie dla usług złożonych. Po jego zaznaczeniu w programie możliwe jest automatyczne generowanie Rozchodu Wewnętrznego dla składników usługi złożonej, w momencie przekształcania Faktury Sprzedaży/ Paragonu z taką usługą do dokumentów magazynowych. Szczegóły zostały opisane w artykule Usługi złożone. Kod CN – należy podać ośmiocyfrowy kod zgodny z Nomenklaturą Scaloną. Stawka VAT zakupu/ sprzedaży – stawka VAT towaru/ usługi. Na nowej karcie cennikowej domyślna stawka VAT to 23%, można ją zmienić, wpisując lub wybierając z listy. Lista stawek VAT dostępna jest w  menu Start/Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Stawki VAT. Stawka VAT sprzedaży wykorzystywana jest na wszystkich dokumentach rozchodowych. Natomiast stawka VAT zakupu proponowana jest automatycznie przez program na dokumentach przychodowych (również produkcyjnym PWP oraz Dokumencie Wewnętrznym SprzedażyDokumencie Wewnętrznym Zakupu, związanymi z zakupami wewnątrzunijnymi). MPP – podzielona płatność – parametr należy zaznaczyć dla towarów podlegających mechanizmowi podzielonej płatności. Szczegóły zostały opisane w artykule Mechanizm podzielonej płatności. Odwrotne obciążenie – opcja dostępna po zaznaczeniu parametru Odwrotne obciążenie wg karty towaru w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry. Szczegóły funkcji zostały opisane w artykule Mechanizm odwrotnego obciążenia VAT. Cena domyślna – cena, która będzie proponowana domyślnie na dokumentach związanych ze sprzedażą. Nazwa – nazwa towaru. Pole to pozwala na zapisanie 254 – znakowej nazwy. W przypadku bardzo długich nazw możliwe jest wykorzystanie pola opis, znajdującego się na drugiej zakładce [Dodatkowe]. Kategoria sprzedaży – kategoria, do której przypisany jest towar. Po otwarciu listy kategorii proponowana jest zawsze lista kategorii typu Przychody. Kategoria zakupów – po otwarciu listy kategorii proponowana jest zawsze lista kategorii typu Rozchód. Jednostka podstawowa – jednostka miary proponowana w trakcie operacji z danym towarem. Standardowo dla nowych pozycji cennikowych ustawiana jest automatycznie jednostka szt. (sztuka). Lista wykorzystywanych jednostek może być uzupełniona wcześniej z poziomu konfiguracji (menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Jednostki miary) lub po rozwinięciu listy z jednostkami miary na karcie cennikowej i wybraniu <NOWA>. Pojawia się wówczas okno Jednostka miary – zostanie dodana. Po uzupełnieniu nazwy i zatwierdzeniu jednostka miary zostanie dodana. Format całkowity – zaznaczenie powoduje, że nie jest możliwa sprzedaż towaru w ilościach ułamkowych (np. 1,5 szt.). Schemat opakowania – pole służy do przypisania schematu opakowań kaucjonowanych do poszczególnych towarów (funkcja dostępna w modułach Handel, Handel Plus). Zasady obsługi opakowań kaucjonowanych zostały opisane w artykule Opakowania kaucjonowane.
Przykład
Jeżeli towar najczęściej sprzedawany jest w sztukach, natomiast opakowanie zbiorcze zawiera 10 szt. – podczas wpisywania jako jednostkę podstawową  deklarujemy SZT, a jednostkę pomocniczą OPAK = 10/1 SZT. W sytuacji odwrotnej, jeśli jednostką podstawową jest opakowanie - jako jednostkę pomocniczą deklarujemy SZT = 1/10 OPAK.
Ceny – wyświetlane ceny zależą od wybranego typu. Dla usług nie jest dostępna cena zakupu. Kombinacja klawiszy <SHIFT> + <INSERT> wywołana w oknie Pozycja cennika przenosi kursor do tabeli z cenami. W kolumnach wyświetlane są odpowiednio: 
 • Numer ceny – zgodnie z listą cen zdefiniowaną w menu System/Konfiguracja firmy/Handel/Ceny towarów i usług.
 • Typ ceny – zgodny ze zdefiniowanym w konfiguracji. W programie można wybrać między ceną netto lub brutto.
 • Aktualizacja – parametr dotyczy wyliczania nowych cen sprzedaży w przypadku zakupu towaru w nowej cenie. Do wyboru mamy opcje TAK/NIE:
 • TAK – powoduje automatyczne przeliczenie ceny sprzedaży w momencie zatwierdzenia Faktury Zakupu. Warunkiem koniecznym jest nowa cena zakupu. Przy wyliczaniu nowej ceny sprzedaży uwzględniana jest marża, zaokrąglenie i offset.
 • NIE – obowiązek zmiany cen sprzedaży spoczywa na uprawnionym operatorze systemu.
 • Marża – w programie wyliczana jest metodą „w stu” lub „od stu”, w zależności od ustawienia parametru w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry. Jest uwzględniana przy automatycznym naliczaniu ceny sprzedaży. Zmiana marży sprzedaży powoduje automatyczne przeliczenie ceny sprzedaży. I odwrotnie, po zmianie ceny sprzedaży program wylicza ponownie marżę.
 • Zaokrąglenie – określa precyzję z jaką ma być wyliczona cena sprzedaży. Wartość, do jakiej program powinien zaokrąglić cenę po jej wyliczeniu użytkownik może wybrać z rozwijanej listy.
 • Offset – powoduje ostateczne ustalenie ceny sprzedaży. Pole to przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne. Po wpisaniu wartości ujemnej od wyliczonej ceny sprzedaży będzie odejmowana wartość offsetu, wartość dodatnia natomiast powiększy cenę. Poprzez odpowiednie ustawienie zaokrągleń i wartości offsetu możemy, niezależnie od cen zakupu, uzyskać zawsze takie same końcówki np. 99gr (zaokrąglenie do 1zł i offset równy –0,01).
 • Cena netto i cena brutto – wartość poszczególnych cen sprzedaży i ostatnia cena zakupu. Edycji podlega tylko wartość w kolumnie, w której znajduje się cena o zadeklarowanym typie (netto/brutto), a druga wyliczana jest automatycznie bez możliwości poprawienia.
 • Waluta – waluta w jakiej podana jest dana cena. Domyślną walutą dla systemu jest złoty polski. Istnieje możliwość określenia cen w walucie obcej. Podczas wystawiania dokumentów w PLN cena zostanie przeliczona na walutę systemową wg kursu domyślnego podanego na dzień odpowiadający dacie wystawienia dokumentu.
Przykład
Na liście zasobów widnieje towar który ostatnio był kupiony po 51 zł. Na karcie towaru zaznaczona jest aktualizacja cen sprzedaży w następujący sposób: cena hurtowa 1: marża 10% – zaokrąglenie 0,00zł – offset –0,00. cena hurtowa 2: marża 10% – zaokrąglenie 1,00zł – offset –0,00. cena hurtowa 3: marża 10% – zaokrąglenie 1,00zł – offset (-0,02). Kupiliśmy towar w nowej cenie zakupu i wynosi ona 51,60. Po zatwierdzeniu FZ nastąpi przeliczenie cen sprzedaży i będą one miały następującą wartość: cena hurtowa 1  56,76 = 51,60 + 5,16 cena hurtowa 2  57,00  51,60 + 5,16=56,76 po zaokrągleniu do 1zł 57,00 cena hurtowa 3 56,98  51,60 + 5,16=56,76 po zaokrągleniu do1zł 57,00 – 0,02 (offset)
Uwaga
Wartość towaru w magazynie (wartość zasobów) zawsze określana jest w walucie PLN. Jeśli na dokumencie wprowadzającym towar do magazynu (FZ, PZ) ceny zakupu zdefiniowane są w walucie obcej, to program przelicza je na PLN wg kursu ustalonego na dokumencie i w tej wartości zasób wprowadzany jest na magazyn.
Formularz towaru
Uwaga
Cena sprzedaży na karcie towaru/ usługi może być zerowa. Wtedy podczas wpisywania pozycji na dokument sprzedaży pierwszą cenę, jaką wpisze Użytkownik, program potraktuje jako cenę początkową i od niej będzie liczył wszystkie późniejsze rabaty. Rozwiązanie może być stosowane w firmach, gdzie ma ustalonych stałych cen sprzedaży lub gdzie jedna karta (np. usługi) jest wykorzystywana do wprowadzania różnych pozycji na dokumenty.
Należy jednak pamiętać, że cena początkowa jest zawsze zapamiętywana dla jednostki podstawowej.
Przykład
Wszystkie ceny na karcie towaru są zerowe, podana jest tylko cena zakupu. Ustawiona jednostka pomocnicza to 1 tona = 1000 kg. Wystawiamy WZ, dodajemy towar, zmieniamy jednostkę na pomocniczą, wpisujemy cenę np. 90,40 PLN. Po zatwierdzeniu pola program ustawia cenę = 90. Przy powtórnym wpisaniu program prawidłowo zapamięta podaną cenę. Wynika to z zerowej ceny początkowej. Zasada jest taka, że przy cenie zerowej w cenniku jako cena początkowa jest wpisywana cena podana po raz pierwszy przez użytkownika z ręki, przy czym cena początkowa jest zawsze zapamiętywana w jednostce podstawowej. Tak więc po pierwszym wpisaniu ceny 90,40 (i po zaokrągleniu wyniku 90.40/1000 = 0.094) do ceny początkowej została wpisana cena 0.09.
Granica ceny: maksymalny rabat, minimalna marża – zasady kontroli wyznaczonej granicy ceny zostały szczegółowo opisane w artykule Granica ceny sprzedaży. Ceny nieaktywne – parametr związany jest z możliwością wyświetlenia/ukrycia cen, które w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług zostały oznaczone jako nieaktywne. Ceny nieaktywne wyświetlane są w kolorze szarym na liście. Dla nowo dodawanych kart towarowych ceny nieaktywne nie są wypełniane, nie są też przenoszone przy kopiowaniu kart istniejących. Podczas importów, do kart towarowych dodawane są tylko ceny aktywne. 

Formularz pozycji cennika – zakładka [Dodatkowe]

Kopiuj opis na fakturę – po wpisaniu towaru na fakturę do okna Element Faktury Sprzedaży automatycznie przepisywana jest zawartość pola Opis. Pozwól na edycję nazwy na dokumencie – zaznaczenie parametru pozwoli na modyfikację (poprawę, uzupełnienie) nazwy pozycji na dokumentach. Jeśli nie zaznaczymy tego parametru, nie mamy możliwości zmiany nazwy towaru z poziomu wystawianego dokumentu. Pozwól na edycję opisu na dokumencie – zaznaczenie parametru pozwoli na modyfikację opisu pozycji dokumentu. Aby edytować nazwę, opis po zaznaczeniu powyższych parametrów, należy na formularzu dokumentu podświetlić towar poprzez przycisk . Udostępniaj w cenniku zewnętrznym – informacja, czy dana pozycja ma być umieszczana w ofercie handlowej lub na stronie internetowej. Karta nieaktywna – po oznaczeniu karty towaru jako nieaktywnej, nie będzie ona wyświetlana na Liście Zasobów i Cenniku lub wyświetli się w kolorze szarym (w zależności od ustawienia parametru Pokazuj nieaktywne na liście). Masa w kg – pole przenoszone jest do Comarch e-Sklep/e-Sale (dostępne jest także w przyjaznym schemacie Generatora Raportów, dzięki czemu może zostać wykorzystane w raportach tworzonych przez użytkownika). Producent, Marka – dla towaru można przypisać producenta i markę, informacje te przenoszone są do Comarch e-Sklep (funkcja dostępna w modułach Handel, Handel Plus). Typ kosztu usługi – pole dostępne tylko dla usług. Zadeklarowany koszt usługi zapisywany jest na dokumentach rozchodu i może być: 
 • Procentowy – koszt wyliczany jest jako podany procent wartości sprzedanego towaru. Jeśli usługa wchodzi w skład produktu złożonego, ten rodzaj kosztu nie wpływa na koszt własny produktu.
 • Kwotowy – koszt wyliczany jest jako iloczyn podanej kwoty oraz sprzedanej ilości. Informacja potrzebna w przypadku gdy dana usługa jest składnikiem produktu złożonego. Tylko ten rodzaj kosztu ma wpływ na koszt produktu. W przypadku wyprodukowania usługi złożonej (PWP) pole to jest automatycznie aktualizowane.
W przypadku wartości kwotowej – można ją ustalić również w walucie obcej – należy wpisać kwotę oraz walutę. W polu poniżej pojawi się wartość przeliczona na PLN wg kursu aktualnego w danym dniu.
Uwaga
Wartość w PLN jest wyliczana zgodnie z kursem na dany dzień i w chwili zmiany kursu nie jest aktualizowana. Aby zaktualizować wartość zakupu wyliczoną w PLN na karcie usługi należy wykonać jej przyjęcie na podstawie dokumentu (np. Faktury Zakupu), gdzie podany jest aktualny kurs.
Uwaga
Podczas wprowadzania usługi na dokumenty rozchodowe istnieje możliwość modyfikacji wyliczonego przez program kosztu zakupu. Pole z wyliczonym kosztem jest dostępne podczas dopisywania pozycji na zakładce [Szczegóły].
Wartość KGO – w polu tym można wprowadzić jednostkowy Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO) netto dla towaru (funkcja dostępna w modułach Handel, Handel Plus). Wartość KGO zapisywana jest zawsze w walucie systemowej (pole uaktywnia się po zaznaczeniu w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn parametru KGO.). Pole wartość KGO nie jest dostępne dla usług oraz dla opakowań (kaucji). Koszt Gospodarowanie Odpadami dokładnie zostały opisany w artykule Koszt gospodarowania Odpadami – KGO. Zamówienia Sekcja dotycząca zamówień pojawia się tylko na formularzu towaru (nie można zamawiać usług). Zawiera ona informacje o: Ilości minimalnej – najmniejsza ilość towaru jaka powinna znajdować się w magazynie. Ilości maksymalnej – największa ilość towaru, która powinna znajdować się na magazynie. Zamawiać po – ilość zamawianego towaru będzie wielokrotnością podanej liczby. Dostawca – kod dostawcy, u którego kupujemy dany towar. Jest on wykorzystywany przy generacji zamówień. Kod u dostawcy – wpisujemy tutaj kod towaru u naszego dostawcy. Pole to jest uzupełniane automatycznie kodem wyszczególnionym na dokumencie od dostawcy, jeżeli podczas przenoszenia dokumentów z KSeF do handlu użytkownik zdecyduje o założeniu nowych kart towarów/usług. Kod ten pojawi się wyłącznie na dokumencie ZD (Zamówienie u Dostawcy). Informacje zawarte w sekcji Zamówienia są wykorzystywane podczas tworzenia automatycznych zamówień (opisane w artykule ) oraz podczas wykonywania Raportu braków z poziomu menu Handel/ Raport braków. Urządzenia fiskalne – obszar pozwala na zdefiniowanie dla towarów odrębnych kodów i nazw, wykorzystywanych wyłącznie podczas współpracy z urządzeniami fiskalnymi:
 • PLU – jest to numeryczny kod towaru wykorzystywany przy współpracy z kasą fiskalną (nie dotyczy modułu Faktury), o długości max. do 18 znaków. Przycisk Kopiuj kod towaru – pozwala na skopiowanie kodu towaru z zakładki [Ogólne]. W pole PLU skopiowany może zostać wyłącznie kod numeryczny. Jeżeli ogólny kod towaru jest numeryczny i dłuższy niż 18 znaków, w pole PLU skopiowanych zostanie pierwszych osiemnaście znaków kodu.
 • Nazwa – nazwa towaru wykorzystywana podczas współpracy z drukarką/ kasą fiskalną, o długości max. do 40 znaków. Przycisk Kopiuj nazwę towaru – pozwala na skopiowanie nazwy towaru z zakładki [Ogólne] (jeżeli ogólna nazwa towaru jest dłuższa niż 40 znaków, w pole Nazwa skopiowanych zostanie pierwszych 40 znaków). W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry znajduje się opcja Kontrola unikalności nazwy fiskalnej – jeżeli zostanie włączona, podczas próby zapisu karty towaru z wprowadzoną nazwą fiskalną, która już istnieje, program wygeneruje komunikat: W bazie istnieje już towar o nazwie fiskalnej: nazwa fiskalna.
Domyślny kod JPK_V7 – w tym miejscu można przypisać do pozycji cennika domyślny kod bądź procedurę, która ma za zadanie dodatkowo opisać dokument przesyłany do pliku JPK_V7. Wskazana procedura/ kod jest przenoszona na dokument handlowy. Możliwość przypisania konkretnych kodów zależy od ustawionej w programie daty bieżącej. Szczegóły na temat generowania deklaracji JKP_V7 są dostępne w biuletynie Jednolity plik kontrolny.
Uwaga
Na dokumentach handlowych wystawionych od lipca 2021 roku nie jest przenoszona procedura MPP.
URL – można tu wpisać adres do strony internetowej np. dostawcy. Opis – dodatkowy opis towaru. Na opis przeznaczono 20000 znaków. Może on stanowić kontynuację nazwy i pojawiać się na wydruku Faktury Sprzedaży (parametr Kopiuj opis na fakturę).

Na samym dole tej zakładki wyświetlane są informacje o tym kto i kiedy założył i ostatni modyfikował kartę.

Dodatkowo na zakładce [Dodatkowe] mogą wyświetlać się pionowe zakładki: [Intrastat] – pojawia się tylko na karcie towarów (nie dotyczy usług), jeśli w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Intrastat zaznaczono parametr Intrastat. Jest to grupa parametrów związana z wyliczaniem deklaracji Intrastat. Deklaracja Intrastat i zasady jej wyliczania zostały dokładnie opisane w artykule Deklaracje Intrastat. [SENT] – zakładka ta pojawia się na kartach towarów (nie dotyczy usług) po zaznaczeniu parametru w Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ SENT. Szczegóły zostały opisane w artykule System rejestracji i monitorowania przewozu towarów – SENT. [Akcyza] – zakładka ta pojawia się na kartach towarów (nie dotyczy usług) po zaznaczeniu parametru w Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/Akcyza – wyroby węglowe. Szczegóły dotyczące naliczania akcyzy na wyroby węglowe zostały opisane w artykule Podatek akcyzowy na wyroby węglowe. [CUKIER] – zakładka ta pojawia się na kartach towarów (nie dotyczy usług) po zaznaczeniu parametru w Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Opłata cukrowa. Szczegóły dotyczące naliczania tej opłaty zostały opisane w artykule Opłata cukrowa.
Pozycja cennika – dodatkowe zakładki

Formularz pozycji cennika - zakładka [Jednostki, EAN, VAT]

Na karcie zasobu możliwe jest wprowadzanie wielu jednostek pomocniczych dla jednego towaru. Po kliknięciu na przycisk plusa użytkownik może wybrać z listy nową jednostkę pomocniczą. Na liście wyświetlą się wszystkie jednostki, które są wprowadzone w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Jednostki miary. Następnie w kolumnach Licznik i Mianownik należy podać stosunek w jakim pozostaje ona do jednostki podstawowej. Informacje te zostaną wyświetlone w kolumnie Przelicznik. Jednostki muszą być unikalne, tzn. że dana jednostka może wystąpić na towarze tylko raz. Na zakładce [Jednostki, EAN, VAT]  możliwe jest wskazanie jednostki, według której wyliczana będzie cena jednostkowa towaru (cena za określoną jednostkę miary) wyświetlana w e-Sklepie. Aby ją ustawić, należy wybrać Tak w kolumnie JM dla ceny jednostkowej na karcie towaru, na zakładce [Jednostki, EAN, VAT] w sekcji Pomocnicze jednostki miary.
Przykład
Jeżeli towar najczęściej sprzedawany jest w sztukach, natomiast opakowanie zbiorcze zawiera 10 szt. – podczas wpisywania jako jednostkę podstawową deklarujemy SZT, a jednostkę pomocniczą OPAK = 10/1 SZT. W sytuacji odwrotnej, jeśli jednostką podstawową jest opakowanie - jako jednostkę pomocniczą deklarujemy SZT = 1/10 OPAK.
Po dodaniu jednostki możliwa jest edycja pól w kolumnach Jednostka pomocnicza, Licznik, Mianownik. Użytkownik może również skasować dowolną jednostkę pomocniczą, pod warunkiem, że nie jest powiązana z kodem EAN. Należy mieć jednak na uwadze, że jeżeli towar został wcześniej dodany na dowolny dokument, działanie takie nie jest wskazane. Poinformuje o tym odpowiedni komunikat: Towar posiada powiązane dokumenty. Zmiany jednostki miary mogą powodować zaburzenia w zasobach oraz analizach! Czy na pewno chcesz zmienić? Dla poszczególnych jednostek miar przypisanych do towaru można zdefiniować wysokość, szerokość oraz długość w centymetrach. Informacje te są przenoszone do Comarch e-Sklep. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Współpraca z Comarch e-Sklep. Podczas kopiowania karty towaru przenoszone są wszystkie jednostki pomocnicze. Przy wystawianiu dokumentów możliwy jest wybór dowolnej jednostki pomocniczej. Cena zostanie wyświetlona dla jednostki pomocniczej zgodnie z przelicznikiem zdefiniowanym na karcie towaru. Na tej zakładce można również przypisać dodatkowe kody EAN. Kod wprowadzony na zakładce [Ogólne] zostanie automatycznie przeniesiony również na zakładkę [Jednostki, EAN, VAT] i ustawiony jako domyślny. Jego edycja lub usunięcie w jednym z tych miejsc, będzie skutkowała zmianami w drugim. Pozostałe kody można wprowadzać na zakładce [Jednostki, EAN, VAT] za pomocą ikony  lub opcji dostępnych w menu pod przyciskiem
 • Dodaj nowy – użytkownik może wprowadzić dowolny ciąg znaków. W polu tym można wprowadzić maksymalnie 40 znaków. Po wyłączeniu w menu System/ Konfiguracja Firmy/ Handel/ Autonumeracja i kody EAN parametru Walidacja poprawności kodu EAN, poprawność struktury kodu nie jest sprawdzana i może on przyjąć dowolną wartość.
 • Generuj pierwszy wolny EAN – automatycznie nadany zostanie pierwszy wolny kod ean zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Autonumeracja i kody EAN.
Kody wprowadzone w programie muszą być unikalne. Dla jednego towaru można zdefiniować równocześnie wiele kodow różnego rodzaju. Po wybraniu kodu należy przypisać mu dowolną jednostkę miary, która wczesniej została przypisana do towaru. Jedna jednostka może być powiązana jednocześnie z kilkoma kodami EAN. Użytkownik może wprowadzić dla każdego kodu opis – maksymylanie do 100 znaków. Pole to nie jest obowiązkowe. W kolumnie Domyślny możliwa jest zmiana domyślnego kodu EAN. Wyszukiwanie pozycji. Na Liście Zasobów oraz Cenniku w filtrze aktywnym wprowadzono pole Kod EAN, dzięki któremu możliwe jest wyszukiwanie kart towarowych według dodatkowych kodów. Dodawanie pozycji na dokumenty. Podczas dodawania towarów na dokumenty za pomocą edycji na liście oraz podniesienia formularza możliwe jest wyszukiwanie pozycji według dodatkowych kodów EAN. Podczas dodawania pozucji w polu kod można wpisac dowolny z wielu kodów przypisanych do towaru. Jeśli z kodem EAN powiazana jest jednostka inna niż podsawowa, pozycja zostanie dodana z tą jednostka, a cena zostanie przeliczona dla tej jednostki. Na zakładce [Jednostki, EAN, VAT] możliwe jest wskazanie jednostki, według której wyliczana będzie cena jednostkowa towaru (cena za określoną jednostkę miary) wyświetlana w e-Sklepie. Aby ją ustawić, należy wybrać Tak w kolumnie JM dla ceny jednostkowej na karcie towaru na zakładce [Jednostki i kody] w sekcji Pomocnicze jednostki miary.
Procedura OSS W przypadku ewidencjonowania dokumentów sprzedażowych w systemie procedury OSS, w tabeli Stawki VAT (procedura OSS) należy przypisać stawki VAT obowiązujące w poszczególnych Państwach Unii Europejskiej. Jeżeli na dokument związany ze sprzedażą zostanie wybrany kontrahent z rodzajem transakcji Procedura OSS, to dla każdej pozycji dokumentu będzie proponowana stawka VAT z karty cennikowej, z zakładki [Jednostki, EAN, VAT], zgodnie z kodem kraju odbiorcy wybranego na dokumencie.  

Formularz pozycji cennika – zakładka [Atrybuty]

W systemie Comarch ERP Optima istnieje możliwość zdefiniowania atrybutów dla towaru, umożliwiających pamiętanie większej ilości parametrów związanych z towarem. Parametry takie to np. kolor towaru, numer seryjny, położenie w magazynie, waga, termin ważności, kod (numer katalogowy) u dostawcy itp. Wykorzystanie atrybutów na poszczególnych kartach zależy od potrzeb danego towaru. Dodatkowe atrybuty karty rozszerzają także możliwości analityczne programu. Możliwa jest zmiana kolejności atrybutów za pomocą strzałek, znajdujących się po prawej stronie formularza. Ustalona kolejność atrybutów jest przenoszona na dokumenty i wydruki. Istnieje możliwość wydruku atrybutu na fakturze. Można więc na zdefiniowanym wydruku faktury drukować np. datę ważności towaru, wagę lub położenie w magazynie. Dodatkowo atrybut może mieć opcję związany z kontrahentem. Oznacza to, że dla atrybutu jego wartość będzie inna dla każdego kontrahenta. Taka funkcjonalność może być wykorzystana np. W przypadku deklarowania list kodów towarów u różnych dostawców lub odbiorców. Lista atrybutów skojarzonych z danym towarem jest obsługiwana przez standardowe przyciski: Dodaj, Usuń, Zmień. Dodając nowy atrybut należy określić: Atrybut – utworzona wcześniej definicja atrybutu. Lista atrybutów dla towaru jest dostępna w menu Ogólne/ Atrybuty (zakładka [Towaru]). Definicję można wybrać z listy zdefiniowanych wcześniej atrybutów dostępnej po wciśnięciu przycisku. Po wybraniu atrybutu część parametrów zostaje ustawiona zgodnie z definicją atrybutu. Wartość – wartość atrybutu. Pole jest dostępne tylko w przypadku, gdy atrybut nie jest zależny od kontrahenta. W takim przypadku wartość parametru dla tego towaru jest zawsze taka sama. Zależny od kontrahenta – parametr decyduje o tym czy wartość atrybutu dla towaru jest zawsze taka sama (parametr odznaczony), czy dla każdego kontrahenta jest inna (parametr zaznaczony). W przypadku, gdy parametr zależy od kontrahenta w tabeli poniżej istnieje możliwość ustalenia jego wartości dla poszczególnych kontrahentów. Przycisk Dodaj umożliwia dodawanie kolejnych kontrahentów oraz określonych dla nich wartości atrybutu (np. kod kontrahenta - dostawcy oraz kod towaru u tego dostawcy). Listę kontrahentów w kolumnie Podmiot można wywołać wciskając prawy przycisk myszy lub klawisz <TAB> w pustym polu. Oprócz kontrahentów istnieje możliwość zdefiniowania atrybutu dla innych podmiotów (pracownik, wspólnik, urząd, bank…). Zmiana typu podmiotu jest możliwa po wybraniu potrzebnej opcji z menu wyświetlanego pod przyciskiem strzałki (obok Dodaj). Język – opcja wyboru języka dostępna w module Handel Plus związana z funkcjonalnością wielojęzyczności opisaną w artykule Formularz pozycji cennika – zakładka [Języki]. Dokleić do opisu elementu – parametr odpowiada za kopiowanie atrybutu na wystawiane dokumenty:
 • jeśli parametr jest zaznaczony – podczas wpisywania towaru na dokument w pole Opis na formularzu pozycji automatycznie kopiowana jest ustalona dla tego towaru wartość atrybutu.
 • Jeśli parametr jest odznaczony – atrybut jest widoczny jedynie na karcie towaru, natomiast nie jest kopiowany w pole Opis podczas wpisywania towaru na dokument.
Kod atrybutu przed wartością – parametr jest dostępny tylko w przypadku, gdy zaznaczono wcześniej parametr Dokleić do opisu elementu:
 • jeśli parametr jest zaznaczony – podczas kopiowania wartości atrybutu na dokument równocześnie kopiowany jest jego kod (np. KOD DOSTAWCY RO333/2003, gdzie KOD DOSTAWCY to kod atrybutu, a RO333/2003 to wartość atrybutu ),
 • jeśli parametr jest odznaczony – na dokument kopiowana jest jedynie wartość atrybutu bez jego kodu (w powyższym przykładzie jedynie RO333/2003).
Przenosić na transakcję – jeśli parametr jest zaznaczony to atrybut wraz z wartością są przenoszone na odrębną zakładkę [Atrybuty] pozycji dokumentu. Drukować na dokumencie – parametr związany z poprzednim. Jeśli jest zaznaczony to atrybut (po przeniesieniu na zakładkę [Atrybuty] pozycji transakcji) wraz z wartością są drukowane na dokumentach. W przypadku atrybutu towaru można  określić dodatkowy format atrybutu: binaria. Atrybut binarny pozwala na skojarzenie towaru z dowolnym plikiem (na przykład grafiką, obrazkiem itp.). Atrybuty binarne nie mogą być kopiowane na transakcje (dlatego pozostałe parametry są ukrywane). Przy włączonym module Handel Plus na karcie atrybutu pojawia się sekcja Pozycje, zasoby z parametrami Przenosić na dostawyObowiązkowy. Funkcjonalność została dokładniej opisana w artykule Cechy dostaw. Dodawanie załączników odbywa się na karcie towaru na zakładce [Atrybuty], w sekcji Zdjęcia i załączniki.

Zakładka Atrybuty na karcie towaru

W sekcji Zdjęcia i załączniki dostępne są kolumny:
 • Nazwa pliku/ścieżka/URL – nazwa pliku lub ścieżka, jeśli wybrano opcję link
 • Nazwa – zgodna z nazwą pliku, w przypadku dodawania pliku z dysku uzupełniana automatycznie, w przypadku dodawania z listy danych binarnych zgodna z nazwą danej binarnej
 • Typ – plik lub link
 • Typ pliku – program automatycznie rozpoznaje znane formaty i odpowiednio ustawia typ. Jeśli format nie zostanie rozpoznany wówczas ustawiony zostanie typ Inne.
Domyślnie lista typów zawiera następujące pozycje:
 • Grafika – domyślnie ustawiany dla plików o rozszerzeniach: bmp, gif, png, jpg
 • Word – domyślnie ustawiany dla plików o rozszerzeniach: doc, docx, docm, txt, rtf, odt
 • PDF – pliki pdf
 • Excel – domyślnie ustawiany dla plików o rozszerzeniach: xls, xlsx, xlsm,xlsb
 • Video  – avi, mp4, mkv
 • Audio – mp3, wav
 • Flash – swf
 • Archiwa – zip, rar
 • Inne –  w przypadku nierozpoznanego typu pliku
W przypadku, gdy skonfigurowany został e-Sklep/e-Sale, wszystko.pl widoczne są dodatkowe kolumny:
 • e-Sklep/e-Sale –  opcja udostępnienia w e-Sklep, wybór TAK/NIE (opcja TAK niedostępna dla linków)
Uwaga
Konfiguracja Comarch e-Sklep jest dostępna w modułach Handel, Handel Plus.
Jeśli dodawane są załączniki, a towar ma ustawioną opcję wysyłania do e-Sklep, to przed dodaniem pozycji pojawia się pytanie: Towar jest wysyłany do Comarch e-Sklep/e-Sale. Czy ustawić dla załączników parametr e-Sklep/e-Sale? Link – pole tekstowe do wprowadzania linku do zdjęcia (dozwolone znaki zgodnie ze specyfikacją URL). Atrybut Alt – pole tekstowe do wprowadzania krótkiego opisu zdjęcia Atrybut Rel – wartości na liście wyboru: brak (puste), nofollow. Określa, czy odnośnik do pliku ma znaczenie dla robotów sieciowych i czy mają za nim podążać Atrybut Title – Pole tekstowe do wprowadzania rozszerzonego opisu o elemencie. Dla opcji Wybór kolumn (dostępnej na liście pod prawym przyciskiem myszy) znajdują się kolumny: Podgląd – kolumna, w której wyświetlana jest miniaturka zdjęcia (grafiki). W przypadku plików/linków doc, xls, pdf itp. jest wyświetlana standardowa ikona obrazująca rodzaj pliku. Na dole listy znajduje się suwak, który umożliwia zmianę wielkości miniaturki. Język – opcja wyboru języka dostępna w module Handel Plus związana z funkcjonalnością wielojęzyczności opisaną w artykule Formularz pozycji cennika – zakładka [Języki]. W tabeli Zdjęcia i załączniki dostępne są przyciski:  – Dodaj załącznik  – Podgląd pliku – podgląd załącznika z pomocą domyślnego programu ustawionego dla danego typu pliku  – Usuń Funkcja dodawania załącznika posiada trzy opcje: Wskaż plik na dysku i zapisz do bazy Wybierając opcję Wskaż plik na dysku i zapisz do bazy program wyświetla okno, w którym użytkownik może wyszukać lokalizację pliku i wskazać plik. Po zatwierdzeniu wyboru wskazany plik zostanie zapisany w bazie danych. Jeśli użytkownik zaznaczy więcej niż jeden plik, wówczas dodane zostaną wszystkie zaznaczone pliki. W oknie wyszukiwania plików domyślnie podpowiadają się pliki typu: pliki graficzne; zapamiętywana jest ostatnio wybierana ścieżka. Wybór opcji spowoduje, że załącznik trafia od razu na listę danych binarnych i zostaje zapisany w bazie. Stosując takie rozwiązanie należy pamiętać, że:
 • w kopii bezpieczeństwa wykonywanej z poziomu programu będą zapamiętane również pliki z załącznikami
 • zapisywanie plików w bazie danych powoduje jej szybki przyrost.
Wskaż plik na dysku i zapisz link Wybierając opcję Wskaż plik na dysku i zapisz link rejestrowane jest powiązanie załącznika z plikiem, który jest zapisany na dysku komputera. W efekcie w bazie danych ten plik nie jest zapisany, a jedynie zapamiętana jest ścieżka dostępu do pliku. Stosując takie rozwiązanie należy pamiętać o tym, że:
 • pliki NIE BĘDĄ archiwizowane wraz z kopią bezpieczeństwa bazy danych (w kopii będą zapamiętane tylko ścieżki dostępu),
 • powiązanie dokumentów jedynie w postaci linków nie powoduje szybkiego przyrostu baz danych.
Wybierz z listy danych binarnych
Wybierając opcję Wybierz z listy danych binarnych otwierane jest okno danych binarnych, na którym możliwe jest wskazanie zapisanych już w bazie danych binarnych. Okno z listą danych binarnych posiada kolumny: Zaznaczeń, dzięki czemu możliwe jest równoczesne dodawanie wielu danych binarnych przez zaznaczenie wybranych pozycji. Podgląd - w której wyświetlana jest miniaturka zdjęcia (grafiki). W przypadku plików doc, xls, pdf jest wyświetlana standardowa ikona obrazująca rodzaj pliku. Na dole listy znajduje się suwak, który umożliwia zmianę wielkości miniaturki. Nazwa – nazwa danej binarnej Nazwa pliku - nazwa pliku Na oknie istnieje też możliwość podglądu widoku pliku, na którym aktualnie jest umieszczony kursor. Opcja podglądu ma możliwość ukrycia lub zwinięcia. Domyślnie podgląd jest ukryty po prawej stronie listy, gdzie widnieje pasek Podgląd – kliknij, aby wyświetlić okienko podglądu pliku. Po kliknięciu w pasek rozwijany jest panel, w którym widoczny jest podgląd pliku. W panelu widoczne jest zdjęcie (grafika), w przypadku innych plików wyświetla się standardowa ikona obrazująca rodzaj piku. Położenie panelu może być przez użytkownika zmieniane. Aby zadokować panel z innej strony okna należy go „złapać” i przeciągnąć w inną lokalizację. Dodatkowo panel wyposażony jest w przycisk pinezki: jeśli pinezka jest „wyciśnięta” po ustawieniu kursora z powrotem na liście danych binarnych panel jest zwijany. Jeśli pinezka jest „wciśnięta” – panel jest na stałe dokowany. Na liście załączników istnieje również możliwość dodania załącznika za pomocą menu kontekstowego, dostępnego pod prawym przyciskiem myszy. Z tego poziomu dostępne są opcje: Dodaj (odpowiadająca opcji: Wskaż plik na dysku i zapisz do bazy), Wskaż plik na dysku i zapisz link, Wybierz z listy danych binarnych. Atrybuty binarne a załączniki Dodanie atrybutu binarnego do towaru i przypisanie mu jakiejś wartości binarnej powoduje automatyczne pojawienie się tej danej binarnej na liście załączników. Usunięcie atrybutu binarnego nie usuwa załącznika. Załącznik można usuwać z listy załączników. Nie można też usuwać załącznika powiązanego z atrybutem binarnym, wcześniej konieczne będzie usunięcie atrybutu. W związku z przeniesieniem danych binarnych z atrybutów binarnych do załączników w trakcie konwersji bazy wszystkie wartości atrybutów binarnych powiązanych z danym towarem trafią do załączników na tych towarach. Jeśli atrybut binarny miał zaznaczony parametr Udostępniaj w e-Sklep wówczas dana binarna, która była podpięta do takiego atrybutu zostanie oznaczona w załącznikach, jako wysyłana do e-Sklepu.

Formularz pozycji cennika – zakładka [e-Sklep]

Na zakładce e-Sklep znajdują się parametry dotyczące współpracy z Comarch e-Sklep, Comarch e-Sale.
Uwaga
Konfiguracja Comarch e-Sklep/ e-Sale jest możliwa tylko na licencji Handel lub Handel Plus.
W przypadku współpracy programu z Comarch e-Sklep/e-Sale na zakładce [e-Sklep] mamy cztery pionowe zakładki: [Główne], [Dodatkowe]oraz [Wspólne]. Na zakładce [Główne] znajdują się parametry związane z współpracą programu z Comarch e-Sklep/Comarch e-Sale, Grupa domyślna. Oprócz grupy domyślnej definiujemy tu języki dla wybranego sklepu oraz status dostępności i atrybuty czasowe (dotyczy tylko Comarcgh e-Sklep). Jeżeli chcemy aby towar udostępniany był w większej ilości sklepów to możemy dla ułatwienia skorzystać z kopiowania danych z już ustawionego sklepu korzystając z przycisku . Grupa domyślna - mamy możliwość wyboru domyślnej grupy. W polu tym nie może być wybrana Grupa główna oraz grupa, która jest węzłem głównym dla danego sklepu (wybrana w konfiguracji sklepu). Grupa musi zawierać się w drzewie, które jest wysyłane do sklepu. W przypadku zdefiniowania rabatu towaru typu grupa towarowa (z poziomu zakładki [Ogólne/Rabaty]), w Comarch e-Sklep rabat zostanie uwzględniony dla towarów znajdujących się w grupie rabatowanej, jeśli jest ona wybrana jako ich grupa domyślna. Jeżeli towar jest przypisany do kilku grup, ale na jego karcie zostanie określona grupa domyślna, po wybraniu tego towaru z wyszukiwarki (prostej lub zaawansowanej) w e-Sklep, otworzy się karta towaru ze ścieżką do grupy domyślnej. Operator – wybrany operator będzie prezentowany w e-Sklepie jako Opiekun towaru. Z poziomu konfiguracji: Firma/Program/Użytkowe/Operatorzy należy wprowadzić dane operatora – imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz zdjęcie. W zakładce [Dodatkowe] możemy wybrać jednostki pomocnicze (wcześniej zdefiniowane na zakładce [Jednostki i kody]), które mają być wysyłane do wybranego z listy sklepu internetowego. Możemy zaznaczyć jedną z jednostek jako jednostkę domyślną. Jeżeli jedna z jednostek pomocniczych ustawiona będzie jako domyślna to w Comarch e-Sklep będą dostępne tylko jednostki pomocnicze a dodatkowo będzie widoczna cena za jednostkę podstawową. Do e-Sale wysyłana jest jednostka z zakładki Ogólne. Na zakładce [Wspólne] jest parametr Towar nadrzędny z możliwością wskazania innego towaru, który będzie służył w e-Sklepie do łączenia ze sobą tych samych towarów ale o różnych atrybutach np. butów o różnych rozmiarach. Dodatkowo na liście zasobów i cenniku będzie można dodać kolumnę towar nadrzędny i użyć jej jako podstawy grupowania. Przy dodawaniu atrybutu do towaru oprócz zaznaczenia parametru udostępniaj w Comarch e-Sklep/e-Sale, mamy możliwość zaznaczenia parametru  atrybut grupujący w Comarch e-Sklep. Taki parametr powinien być zaznaczony na pogrupowanych towarach (towarze nadrzędnych i towarach podrzędnych). Towary zgrupowane będą widoczne jako jeden towar po stronie Comarch e-Sklep, na którym będzie widoczna lista z wartościami atrybutu grupującego. Po wyborze wartości, wyświetlą się dane dla konkretnej kartoteki, do której ta wartość atrybutu jest przypisana. Dla każdego atrybutu grupującego wyświetlana jest oddzielna lista. Szczegółowy opis współpracy Comarch ERP Optima z Comarch e-Sklep został opisany w artykule Współpraca z Comarch e-Sklep, natomiast szczegóły współpracy z Comarch e-Sale zostały opisane w artykule Współpraca z Comarch e-Sale.  

Formularz pozycji cennika – zakładka [Receptury]

Zakładka ta pojawia się tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z towarem złożonym lub usługą złożoną. Na zakładce tej wyświetlana jest lista receptur i ich skład. W tym celu okno zostało podzielone na dwie części. W oknie górnym wyświetlana jest lista receptur i tylko jedna z nich może mieć domyślna. Receptury towaru złożonego można kopiować poprzez kombinację klawiszy <CTRL> + <INSERT> lub <CTRL> oraz przycisk . W momencie produkcji możliwa jest zmiana domyślnej receptury lub nawet modyfikacja wybranego składu w oknie poniżej wyświetlana jest lista składników związanych z daną recepturą. Na zakładce tej znajdują się następujące przyciski i klawisze: - dodanie receptury <INSERT> lub polecenie Dodaj z menu kontekstowego - umożliwia dodanie nowej receptury. Po wciśnięciu przycisku pojawia się formularz receptury, w którym należy wypełnić kod, nazwę, jednostkę miary i ilość dla której definiujemy skład. W przypadku receptur o zbliżonym składzie można wykorzystać kombinację klawiszy <CTRL> , która powoduje kopiowanie receptury.  - edycja pozycji <CTRL>+<ENTER> - umożliwia podgląd i zmianę danej receptury.

Formularz towaru/usługi

W programie mamy do czynienia z towarami i usługami. W module Faktury dostępne są tylko usługi proste, w modułach Handel, Handel Plus dostępne są również towary proste, towary złożone i usługi złożone. Wygląd i zawartość formularza zależy od statusu danej pozycji: 
 
 • formularz towaru prostego zbudowany jest z zakładek: [Ogólne], [Dodatkowe], [Jednostki, EAN, VAT], [Atrybuty], [Zasoby], [Rezerwacje], [Zamówienia], [Grupy], [Zamienniki], [e-Sklep] (w przypadku współpracy programu z e-Sklep/ e-Sale, [wszystko.pl] w przypadku współpracy programu z platformą wszystko.pl  [Języki](dla modułu Handel Plus) oraz [Zestawy].
 • formularz usługi prostej zbudowany jest z zakładek: [Ogólne], [Dodatkowe], [Jednostki, EAN, VAT], [Atrybuty], [Grupy], [e-Sklep] (w przypadku współpracy programu z e-Sklep/ e-Sale), [wszystko.pl] w przypadku współpracy programu z platformą wszystko.pl  [Języki] (zakładka dostępna w module Handel Plus) oraz [Zestawy] (zakładka niedostępna w modułach Handel, Handel Plus).
 • formularz zasobu złożonego (zarówno towaru jak i usługi) dodatkowo posiada zakładkę [Receptury], pozwalającą na wpisanie receptur dla danego produktu.
Formularz obsługują standardowe przyciski obsługi. Ponadto na formularzu pozycji cennika działają następujące przyciski:  – zapis wprowadzonych zmian,  – zamknięcie okna bez zapisu wprowadzonych zmian. W pasku zadań znajdują się przyciski:   Rabaty – umożliwia ustalanie rabatów obowiązujących dla danego towaru. Więcej na ten temat można znaleźć w artykule Udzielanie rabatów.  Historia towaru przedstawia w formie listy wszystkie dokumenty, na których występował dany towar/usługa. Dokumenty wyświetlane na tej liście można ograniczyć, poprzez zastosowanie filtra. Szczegółowe informacje na temat raportu są dostępne w artykule Historia towaru.
Uwaga
Istnieje możliwość zablokowania dla operatora możliwości wprowadzania zmian na istniejących kartach towarów i usług (menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy ‑ formularz operatora, zakładka [Parametry]).

Formularz pozycji cennika – zakładka [Zasoby]

Zakładka [Zasoby] jest aktywna tylko w przypadku, gdy daną pozycję cennika zdefiniujemy jako towar. W zależności od wybranej metody rozliczania magazynu zakładka Zasoby może przyjmować różną formę. Dla metody FIFO i LIFO na liście tej pojawią się zapisy przedstawiające kolejne, dostępne na magazynie dostawy towaru. W przypadku metody AVCO (średnich ważonych) będzie to tylko jeden zapis przedstawiający aktualny stan towaru na magazynie (ilość i wartość). Dla metody FIFOLIFO zakładka ta przedstawia listę wszystkich dostępnych dostaw. Zakładka [Zasoby] dostarcza następujących informacji: Magazyn – na który towar został przyjęty Typ - dokumentu na podstawie którego towar wpłynął na magazyn Dostawca– kod dostawcy towaru Data dostarczenia – data przyjęcia towaru do magazynu. W przypadku przesuwania towaru z jednej dostawy dokumentem MM wielokrotnie, data ta zmienia się tylko po pierwszym przesunięciu międzymagazynowym. Numer dokumentu źródłowego– numer dokumentu u dostawcy Numer dokumentu – jest to numer nadany przez system Comarch ERP Optima Ilość - aktualna ilość towaru na magazynie Wartość – wartość towaru na magazynie Cena – cena zakupu (podana informacyjnie) W module Handel Plus wyświetlane są dodatkowo poszczególne partie dla każdej z dostawy wraz z kolumnami zawierającymi wartości cech je opisujących. Funkcjonalność opisana została dokładniej w artykule Handel Plus.

Matryca stawek VAT

Na mocy ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 01.07.2020 r. należy stosować nową matrycę stawek VAT opartą na tzw. nomenklaturze scalonej (CN) albo Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz aktualną Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług. W związku z powyższym, w programie dostępne są następuje ułatwienia:
 • automatyczne przypisanie do towarów kodów CN na podstawie numerów PKWiU 2015 (kody CN, których nie ma w programie, zostaną dopisane do listy kodów CN).
 • przypisanie do kodów CN stawki VAT.
 • zaktualizowanie stawek VAT towarów w oparciu o stawki VAT przypisane do kodów CN.
 

Przypisanie do towarów kodów CN na podstawie numerów PKWiU 2015

W menu Ogólne/ Cennik, na górnej wstążce programu pod ikoną Funkcje dodatkowe/ Karty cennikowe znajduje się funkcja przypisania do towarów kodów CN (zgodnych z nową nomenklaturą) na podstawie numerów PKWiU 2015:
Uwaga
Uwaga: Funkcja Przypisanie kodów CN na podstawie PKWiU 2015 jest aktywna po zalogowaniu na moduł Comarch ERP Optima Handel/ Handel Plus.

Funkcja – Przypisanie kodów CN na podstawie PKWiU 2015

 • Funkcja jest wykonywana dla wszystkich pozycji cennikowych o typie towar.
 • Po jej wywołaniu do towarów, na podstawie przypisanych do nich numerów PKWiU 2015, zostaną nadane kody CN (zgodnie z kluczem powiązań Głównego Urzędu Statystycznego: PKWiU2015 – CN https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html):
  • kody CN, których nie ma w programie, zostaną automatycznie dopisane do listy kodów CN wraz z przypisanym do nich Opisem (menu Ogólne/ Inne/ Kody CN).
   Uwaga
   Uwaga: Jeśli numer PKWiU 2015 posiada wiele kodów CN, do towaru zostanie automatycznie przypisany pierwszy kod CN. Użytkownik musi zweryfikować poprawność przypisania takiego kodu CN do towaru.
  • Operacja przypisania kodów CN jest nieodwracalna. Aby mieć wgląd do danych sprzed konwersji, przez rozpoczęciem należy wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych.
  • Kody CN nie zostaną uzupełnione dla towarów, które posiadają numery PKWiU niezgodne z nomenklaturą 2015.
 • Po zakończeniu procesu, w Raporcie konwersji przedstawione zostaną wyniki operacji z podziałem na pozycje cennika, dla których:
  • kod PKWiU nie został rozpoznany.
  • należy zweryfikować kod CN (kod CN został uzupełniony na karcie towaru, ale jest niezgodny z nową matrycą kodów CN lub dla PKWiU 2015 jest przypisanych wiele kodów CN),
  • nie napotkano problemów podczas ustawiania kodu CN.
   Uwaga
   Uwaga: Funkcja Przypisanie kodów CN na podstawie PKWiU 2015 jest niedostępna dla operatora mającego zakaz dodawania kodów CN (karta operatora, zakładka [Blokady dostępu] – procedura Formularz kodów CN).

Stawki VAT dla kodów CN

Dla kodu CN można przypisać stawkę VAT z poziomu formularza:

Bądź z listy kodów CN, dla zaznaczonych pozycji – poprzez operacje seryjne,: W oknie Ustaw stawkę VAT dla kodów CN należy wybrać Stawkę VAT, funkcja zostanie wykonana po naciśnięciu przycisku Wykonaj.

Stawka VAT poszczególnych kodów jest wyświetlana na liście kodów CN.

Stawki VAT towarów na podstawie stawek VAT kodów CN

Podczas dodawania nowej pozycji cennika, po uzupełnieniu kodu CN, do towaru zostanie przypisana stawka VAT sprzedaży i zakupu zgodna ze stawką VAT kodu CN. Na liście towarów w menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby, w operacji seryjnej Zmiana stawki VAT istnieje możliwość aktualizacji stawek VAT towarów na podstawie stawek VAT przypisanych do kodów CN: Operacja seryjna działa dla pozycji zaznaczonych na liście. Po jej wykonaniu za pomocą przycisku , stawki VAT towarów zostaną zaktualizowane zgodnie ze stawką VAT przypisaną do kodów CN.
 • Jeśli kod CN nie posiada stawki VAT, na towarze nie zostanie wykonana aktualizacja stawki VAT.
Na liście towarów w menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby dostępne są kolumny VAT (od sprzedaży), VAT od zakupu oraz Kod CN.

Kody CN na wydrukach Faktur

Na  wydrukach Faktur Pro Forma, Faktur Zaliczkowych, Faktur Sprzedaży i na korektach w kolumnie Kod CN/ PKWiU drukowany jest kod CN znajdujący się na karcie towaru. Jeżeli jednak na pozycji dokumentu, jest zapisany kod PKWiU, to w tej kolumnie zostanie wydrukowany kod PKWiU.

Formularz pozycji cennika - zakładka [Zestawy]

W programie możliwe jest tworzenie Zestawów Promocyjnych, dzięki którym w ramach sprzedaży określonego towaru głównego (lub usługi) objętego promocją, można zaoferować klientowi pakiet dodatkowych towarów i usług w obniżonej cenie. Na zakładce znajduje się lista wszystkich zestawów promocyjnych dla tego towaru. Po kliknięciu na wybrany Zestaw w dolnej części okna wyświetlą się jego pozostałe elementy. Zasady tworzenia zestawów zostały opisane w artykule Zestawy promocyjne.

Formularz pozycji cennika – zakładka [Języki]

Zakładka jest dostępna tylko dla użytkowników modułu Handel Plus. Na zakładce znajduje się tabelka z trzema kolumnami: Język, NazwaOpis. Kolejne pozycje można dodawać ikoną , po jej naciśnięciu pojawi się okno, na którym będzie możliwość wyboru języka, wpisania nazwy i opisu towaru w wybranym języku. Pole Nazwa jest wymagane i bez jego wypełnienia program nie pozwoli na zapis języka, opis może pozostać pusty. Przycisk Kopiuj nazwę i opis z towaru  pozwala na przeniesienie nazwy towaru z zakładki [Ogólne] i opisu z zakładki [Dodatkowe] z formularza towaru odpowiednio do pól NazwaOpis na formularzu Języki obce.
Uwaga
Na wydruku EKO Faktury w języku angielskim nazwa i opis towaru są pobierane z zakładki [Języki].

Formularz pozycji cennika – zakładka [Zamienniki]

Opcja zamienników umożliwia zapisanie powiązania pomiędzy towarem a innymi towarami, które mogą być stosowana zamiennie. Daje to możliwość wybrania towaru zamiennego w sytuacji, kiedy towaru szukanego nie ma na magazynie lub przykładowo klient pyta o zamiennik (za wysoka cena, inny producent).
Uwaga
Zamienniki można przypisywać tylko dla pozycji cennikowych mających status towaru. Nie można przypisywać zamienników dla usług.
Lista zamienników tworzona jest z poziomu zakładki [Zamienniki]. Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski:   Dodaj –umożliwi dodanie zamienników. Jeśli na liście cennikowej nie zaznaczono pozycji, do towaru dodawany jest zamiennik, na którym ustawiony jest kursor.Po zaznaczeniu towarów, które mają zostać dopisane do listy zamienników i naciśnięciu opcji Wybierz, wyświetlane jest pytanie: Czy dodawany zamiennik jest obustronny?
Uwaga
Jako zamiennik może być podany tylko towar. Pozycje o statusie usługi nie mogą być wymieniane jako zamienniki.
 Usuń – powoduje usunięcie zamiennika. Zarówno w przypadku kopiowania karty towaru, jak i importu cennika z innej bazy danych (menu Narzędzia) – kopiowana jest również lista zamienników. W programie istnieje możliwość ustalania priorytetów dla kolejnych zamienników, poprzez odpowiednie ustawianie ich na liście zamienników. Przesuwanie pozycji w górę/ w dół następuje przy użyciu przycisków  i  bądź poprzez przeciągnięcie pozycji myszką w wybrane miejsce. Podczas wystawiania dokumentów zamienniki na liście pojawią się w kolejności ustalonej na tej zakładce.

Eksport/ import stawki VAT dla kodów CN

Podczas eksportu cennika w formacie MS Excel, na zakładkę KodyCN do kolumny VAT eksportowane są stawki VAT przypisane do kodów CN. Kolumna VATFlaga przyjmuje wartości opisujące stawkę VAT:
 • 1 – zwolniona
 • 2 – opodatkowana
 • 3 – zaniżona
 • 4 – nie podlega
 • Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowana jest wartość 2.
Podczas importu cennika w formacie MS Excel, na dodawanych do bazy kodach CN uzupełniona zostanie stawka VAT zgodnie z wartością w pliku MS Excel. Aktualizacja istniejących pozycji skutkuje podmianą stawki VAT dla kodów CN na stawkę przypisaną do tego kodu CN w pliku.

Formularz pozycji cennika – zakładka [Rezerwacje]

Zakładka [Rezerwacje] jest aktywna tylko w przypadku, gdy daną pozycję cennika zdefiniujemy jako towar. W programie istnieje możliwość rezerwowania towaru dla danego odbiorcy. Zakładka ta przedstawia listę wszystkich rezerwacji wystawionych na ten towar. Poprzez wybór odpowiedniego magazynu, lista rezerwacji może dotyczyć tylko tego wybranego magazynu. Istnieje również możliwość wyświetlenia rezerwacji dokonanych przez wybranego kontrahenta. W tym celu należy zaznaczyć pole Wybrany kontrahent, uaktywni się klawisz , którego przyciśnięcie spowoduje wyświetlenie listy wszystkich kontrahentów. Po wybraniu właściwego odbiorcy lista zostanie zawężona do złożonych przez niego rezerwacji.

Na liście zamówień mogą też znaleźć się dokumenty FS (Faktura Sprzedaży), dla których nie został wygenerowany dokument WZ (wydanie zewnętrzne).

Lista zawiera takie informacje jak: Magazyn – symbol magazynu którego dotyczy rezerwacja. Typ – dokumentu rezerwującego towar. Kolumna ta może przyjąć następujące wartości:
 • PA – rezerwacja bezterminowa powstała na podstawie paragonu,
 • FS – rezerwacja bezterminowa powstała na podstawie faktury sprzedaży,
 • RO – rezerwacja terminowa na podstawie dokumentu rezerwacji odbiorcy.
Numer dokumentu – numer dokumentu rezerwującego towar. Data – wystawienia dokumentu rezerwującego towar. Kontrahent – kod kontrahenta, który dokonał rezerwacji. Rezerwacja – ilość zarezerwowanego towaru. Ilości w kolumnie Rezerwacja pobierane są z:
 • Faktury Sprzedaży rezerwującej towar, która nie jest powiązana z Wydaniem Zewnętrznym,
 • Rezerwacji Odbiorcy, z kolumny Pozostaje. Tym samym wyświetlana jest ilość pozostająca do realizacji.
Wyświetlane są również przeterminowane dokumenty RO, które nie zostały jeszcze zrealizowane lub zamknięte. Termin – termin rezerwacji. Po tym terminie towar zostaje odblokowany. Jeśli termin nie jest podany (rezerwacja bezterminowa) oznacza to, ze rezerwacja wynika z dokumentu sprzedaży FS/ PA zapisanego do bufora.

Formularz pozycji cennika – zakładka [Grupy]

Użytkownik ma możliwość tworzenia grup wielopoziomowych, czyli hierarchicznego indeksu towaru. Lista grup, w postaci drzewa, jest dostępna w menu Ogólne/ Grupy towarowe. Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski: Dodaj – dodaje nową grupę. Nowa grupa jest zawsze dodawana jako „podgrupa” dla tej, na której ustawiony jest aktualnie kursor. Dodając nową grupę należy podać obowiązkowo jej Kod i opcjonalnie Nazwę. Zmień – umożliwia podgląd i modyfikację szczegółów dotyczących grupy (akronim i nazwa). Usuń – umożliwia usunięcie grupy z listy. Usunięcie jest możliwe tylko w przypadku, gdy:  
 • do grupy nie jest przypisana żadna pozycja cennikowa,
 • do grupy nie są przypisane żadne podgrupy.
Program automatycznie tworzy Grupę główną, której nie można modyfikować ani usunąć. Towar można przypisać do wielu grup asortymentowych. Przypisanie do grupy może odbywać się z poziomu karty cennikowej – zakładka [Grupy]. Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski DodajUsuń. Możliwe jest także seryjne przypisanie towarów do grupy (z poziomu Cennika lub Listy zasobów – funkcjonalność opisana szerzej w artykule Cennik). Po przypisaniu towaru do grupy w oknie widoczna jest cała „ścieżka” – grupa, do której towar został przypisany wraz ze wszystkimi grupami nadrzędnymi. Każdy towar powinien mieć przypisaną grupę domyślną. Przypisanie grupy domyślnej jest możliwe na zakładce [Ogólne] lub seryjnie (z poziomu Cennika albo Listy zasobów). Przypisanie grupy domyślnej towaru powoduje, że jest ona automatycznie widoczna na zakładce [Grupy]. Brak podpięcia towaru do jakiejkolwiek grupy oznacza podpięcie go do Grupy Głównej i ustawienie tejże grupy jako domyślnej. Nie ma natomiast możliwości usunięcia z zakładki [Grupy] grupy towarowej, która jest jednocześnie grupą domyślną pozycji cennika.
Uwaga
Analizy oraz rabaty zdefiniowane w programie działają w oparciu o grupy domyślne. Wyliczając raport dla wybranej grupy towarowej – uwzględnione zostaną tylko te towary, które grupę tą mają przypisaną jako grupę domyślną.

Formularz pozycji cennika – zakładka [Zamówienia]

Zakładka [Zamówienia] aktywna tylko w przypadku, gdy daną pozycję cennika zdefiniujemy jako towar. W programie istnieje możliwość zamówienia towaru u danego dostawcy. Zakładka ta przedstawia listę wszystkich zamówień wystawionych na ten towar. Poprzez wybór odpowiedniego magazynu, lista zamówień może dotyczyć tylko tego wybranego magazynu. Istnieje również możliwość wyświetlenia zamówień dokonanych przez wybranego kontrahenta. W tym celu należy zaznaczyć pole Wybrany kontrahent, uaktywni się klawisz, którego przyciśnięcie spowoduje wyświetlenie listy wszystkich kontrahentów. Po wybraniu właściwego dostawcy lista zostanie zawężona do złożonych u niego zamówień. Na liście zamówień mogą też znaleźć się dokumenty FZ (faktura zakupu), dla których nie został wygenerowany dokument PZ (przyjęcie zewnętrzne). Lista zawiera takie informacje jak: Magazyn – symbol magazynu którego dotyczy rezerwacja Typ – dokumentu powodującego zamówienie towaru Numer dokumentu – numer dokumentu rezerwującego towar Data – wystawienia dokumentu rezerwującego towar Kontrahent – kod kontrahenta, u którego dokonaliśmy zamówienia Zamówienie – ilość zamówionego towaru Termin – termin zamówienia. Po tym terminie towar zostaje odblokowany.

Formularz pozycji cennika – zakładka [wszystko.pl]

Na zakładce wszystko.pl znajdują się parametry dotyczące współpracy z wszystko.pl.
Uwaga
Konfiguracja z platformą wszystko.pl jest możliwa tylko na licencji Handel lub Handel Plus.
W przypadku współpracy programu z platformą wszystko.pl na zakładce [wszystko.pl] mamy trzy zakładki: [Oferta], [Opis oferty] oraz [Historia]. Na zakładce [Oferta] znajdują się parametry związane z współpracą programu z wszystko.pl. Na zakładce [Opis oferty] dostępny jest opis oferty. Na zakładce [Historia] dostępne są informacje dotyczące aktualnego stanu oferty. Szczegółowy opis współpracy Comarch ERP Optima z platformą wszystko.pl został opisany w artykule Współpraca z wszystko.pl.

Pracownicy

Lista pracowników

Filtrowanie listy pracowników

Lista pracowników – funkcje na wstążce

Lista zapisów historycznych (aktualizacja zapisu)

Listę pracowników (a właściwie osób, których podstawowe dane personalne zostały wprowadzone do programu) można wyświetlić poprzez wciśnięcie przycisku Pracownicy w Menu nawigacji Comarch ERP Optima Płace i Kadry lub poprzez wywołanie z menu programu Płace i Kadry przycisku Kadry. Funkcje dostępne na Liście pracowników: Dodaj pracownika – przycisk służy do wprowadzenia nowej osoby na listę. Procedura ta może być uruchomiona klawiszem <INSERT> lub z menu kontekstowego wywoływanego prawym klawiszem myszy. W module Płace i Kadry Plus przy ikonie plusa pojawia się menu dostępnych opcji , z poziomu którego można wybrać opcję Dodaj pracownika jako etat dodatkowy. Pozwala na utworzenie etatu powiązanego dla pracownika zatrudnionego na wielu etatach (wieloetatowość). Menu dostępnych opcji nie pojawia się w sytuacji, gdy ustawiamy się w polu filtr lub gdy lista pracowników jest pusta. Edytuj dane pracownika – przycisk otwiera formularz danych pracownika, który przedstawia szczegółowe informacje o pracowniku oraz umożliwia ich zmianę. Formularz może być otwarty za pomocą klawiszy <CTRL>+<ENTER>, z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) lub poprzez 2-krotne kliknięcie lewym klawiszem myszy na wybranym pracowniku.
Rys 39. Lista pracowników
– Usuń pracownika – klawisz pozwala na usunięcie pracownika z listy. Usunięcie pracownika możliwe jest również za pomocą klawisza <DELETE> lub z menu kontekstowego. Usunięcie pracownika powoduje jego całkowite wykasowanie z bazy danych. W przypadku istnienia więcej niż jednego zapisu historycznego należy wykasować wszystkie zapisy. Nie można wykasować pracownika, dla którego zostały naliczone wypłaty. W takim przypadku najpierw należy usunąć wypłaty, a następnie zapisy historyczne pracownika.  – Zamknij okno – przycisk powoduje zamkniecie listy pracowników. Okno można zamknąć, korzystając z klawiszy <ESC>, <CTRL>+<F4> lub przyciskając  w prawym, górnym rogu.
Uwaga
 Działanie opisanych powyżej klawiszy jest identyczne na wszystkich listach i formularzach w całym programie.
 – Lista umów pracownika – funkcja umożliwiająca zawarcie (dodanie) umowy cywilnoprawnej.
Uwaga
 Z właścicielem lub osobą współpracującą nie można zawierać umowy cywilnoprawnej. Przy próbie dodania umowy takiej osobie pojawia się komunikat: Nie można dodać umowy cywilnoprawnej właścicielowi lub osobie współpracującej. 
 – Dodatkowe elementy wynagrodzenia – pozwala na dodawanie/podgląd/aktualizację dodatkowych elementów wynagrodzenia (dodatki, potrącenia). Pracownikowi można dodać pojedynczy dodatek lub grupę dodatków (moduł Płace i Kadry Plus).
 • Dodatki – lista dodatków pracownika,
 • Akordy – lista akordów związanych z danym pracownikiem,
 • Zajęcia wynagrodzenia – funkcjonalność dostępna w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus,
 • Dodatkioperacje seryjne – funkcjonalność dostępna w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus,
 • Akordyoperacje seryjne – funkcjonalność dostępna w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus,
 • Kwota akordu grupowego – operacje seryjne – możliwość dodania zaznaczonym pracownikom akordu grupowego.
Kalendarz – zawiera kilka opcji (menu):
 • (Nie)obecności – pozwala na dodawanie, podgląd, zmianę, skorygowanie nieobecności,
 • Plan pracy – możliwy jest podgląd, modyfikacja harmonogramu czasu pracy (grafika) pracownika,
 • Limity nieobecności – można dodać, zmodyfikować, usunąć limit nieobecności: urlopu opiekuńczego, wypoczynkowego czy inny limit wcześniej dodany w Konfiguracji firmy/ Płace/ Limity nieobecności,
 • Seryjne dodawanie limitów nieobecności (Płace i Kadry Plus) – dla zaznaczonych pracowników, omówione w odrębnym rozdziale.
 • Dotyczy wersji: 2021.4.1
    Seryjne usuwanie limitów nieobecności – (Płace i Kadry Plus) dla zaznaczonych pracowników, omówione w odrębnym rozdziale.
 • Seryjne dodawanie nieobecności (Płace i Kadry Plus) – dla zaznaczonych pracowników, omówione w odrębnym rozdziale.
 • Seryjne wstawianie dni – Czas pracy (Płace i Kadry Plus) – możliwość seryjnego wstawienia czasu pracy we wskazanym okresie dla zaznaczonych pracowników, omówione w odrębnym rozdziale.
 • Seryjne wstawianie dni – Plan pracy (Płace i Kadry Plus) – możliwość seryjnego wstawianie wyjątków w planie pracy we wskazanym okresie dla zaznaczonych pracowników, omówione w odrębnym rozdziale.
W Konfiguracji/ Firma/ Płace/ Parametry/Dane kadrowe i deklaracje programu Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus znajduje się parametr Używanie RCP do ewidencji czasu pracy. Po jego zaznaczeniu, na liście pracowników w Kadrach, w menu dostępnych opcji przycisku  pojawią się dodatkowo:
 • Lista kart RCP – zawiera informację na temat numeru karty RPC pracownika oraz okres jej ważności.
 • Import czasu pracy z czytników RCP – z opcji tej możemy dokonać importu danych RCP zaznaczonych na liście pracowników.
Eksport danych kadrowych – przycisk dostępny z listy pracowników w kadrach pozwala na wyeksportowanie informacji o pracowniku do programu MS EXCEL. Aktualizacja zapisu – pozwala na tworzenie historii zmian danych kadrowych pracownika. Seryjna zmiana wydziału (w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus) – funkcja pozwala na przypisanie wydziału dla wybranej grupy pracowników. Z menu tej ikony dostępna są również funkcje:
 • Seryjna zmiana wartości pola – funkcja ta umożliwia za pomocą wzorca zmiany (Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Wzorce zmiany pola) seryjnie zmienić wartość pól z konkretną datą m.in.: tytuł ubezpieczenia, stawkę zaszeregowania, kalendarz, rodzaj umowy o pracę, współczynnik kosztów uzyskania, współczynnik ulgi podatkowej.
 • Seryjna zmiana centrum podległościowego – funkcja pozwala na przypisanie centrum podległościowego dla wybranej grupy pracowników.
 • Ustaw konto księgowe – pozwala na ustawienie kont księgowych dla zaznaczonych pracowników. Na oknie seryjnego ustawiania kont księgowych należy podać nazwy kont. Zmianę kont księgowych można wykonać poprzez aktualizację danych kadrowych pracownika po zaznaczeniu opcji Zmiana kont z aktualizacją danych kadrowych. Aktualizacja danych kadrowych w związku ze zmianą konta księgowego jest dostępna tylko w modułach Płace i Kadry oraz Płace i Kadry Plus.
Funkcjonalność jest dostępna tylko w bazach z ustawioną w konfiguracji księgowością kontową i tylko wtedy, gdy nie jest włączona współpraca z Comarch ERP XL, ani z Comarch ERP Altum. Lista atrybutów pracownika – funkcja dostępna tylko w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus. Znajdują się dwie opcje: Lista atrybutów pracownika – pozwala na dodawanie, usuwanie, edycje oraz tworzenie historii atrybutu, Seryjne dodawanie atrybutów – funkcja dostępna jest tylko z listy pracowników, dla zaznaczonych pracowników. Diety kierowcy międzynarodowego- opcja dostępna tylko w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus. Funkcja umożliwiająca wprowadzenie informacji o kwocie diet kierowcy międzynarodowego.  

Formularz danych pracownika

Uwaga
W zależności od posiadanych modułów na Formularzu pracownika może być dostępna mniejsza liczba zakładek lub parametrów. 
Poniżej prezentujemy opis Formularza pracownika, gdy pobrana jest licencja na moduł Płace i Kadry/Płace i Kadry Plus: Formularz danych pracownika Formularz danych pracownika - zakładka Ogólne Formularz danych pracownika - zakładka Nr ident./podatki Formularz danych pracownika - zakładka Etat Formularz danych pracownika - zakładka Ubezpieczenie (etat) Formularz danych pracownika - zakładka Ubezpieczenie cd. Formularz danych pracownika - zakładka Inne informacje Formularz danych pracownika - zakładka PPK/Dodatkowe    

Kategorie

Lista kategorii

Lista kategorii może zostać wyświetlona przez wywołanie z menu funkcji Ogólne/ Kategorie. Kategorie są prezentowane w formie standardowego drzewa.
 • Kategorie ogólne – na liście wyświetlane są w postaci wyrównanej do lewej krawędzi listy. Kategorie ogólne mogą grupować w sobie podlisty kategorii szczegółowych.
 • Kategorie szczegółowe – zawsze należą do pewnej kategorii ogólnej.
Kategorie na liście uporządkowane są wg następującej zasady: Kategorie ogólne uporządkowane są alfabetycznie wg kodu. Kategorie szczegółowe uporządkowane są alfabetycznie wg kodu w ramach kategorii ogólnej. Ponadto kategorie dzielą się na dwa podstawowe typy:
 • Kategorie kosztów – dotyczące zapisów związanych z kosztami, jak np. rejestr zakupów VAT, lista wynagrodzeń itp.
 • Kategorie przychodów – dotyczące zapisów związanych z przychodami, jak np. faktury sprzedaży, przychody z lokat bankowych ….
Należy podkreślić, że kategorie przychodów i kosztów są zupełnie równoprawne, a podział na dwa typy wynika z faktu, że dla każdego z tych typów kategorii definiowane są różne parametry domyślne. W efekcie lista przyjmuje wygląd dwupoziomowego drzewa, na którym uwidocznione są Kod kategorii oraz jej Opis. Lista posiada następujące przyciski i pola pozwalające na przeszukiwanie listy oraz dodawanie, zmianę i usuwanie kategorii z listy: Lokator – w celu znalezienia na liście kategorii ogólnej wraz ze wszystkimi podrzędnymi kategoriami szczegółowymi, należy kod poszukiwanej kategorii ogólnej wpisać z klawiatury. Wpisywany ciąg znaków (poszukiwany kod) będzie pojawiał się w nagłówku listy, pod nazwą kolumny Kod. Tylko ogólne – włączenie tego parametru zawęża wyświetlaną listę wyłącznie do kategorii ogólnych (bez rozwiniętego poziomu kategorii szczegółowych). Pokazuj nieaktywne – włączenie tego parametru pozwala na wyświetlenie na liście dodatkowo kategorii nieaktywnych. Takie kategorie na liście wyświetlane są w kolorze szarym. Typ – pozwala na wyświetlenie listy kategorii przychodów lub kosztów. Wyboru typu kategorii dokonuje się poprzez wybór ze spuszczanej listy pomocniczej (ang. drop-down). Zwiń wszystko, Rozwiń wszystko – przycisk umożliwia rozwinięcie listy kategorii (widoczne będą zarówno kategorie ogólne jaki i szczegółowe) lub zwinięcie listy kategorii do kategorii ogólnej. dodaj kategorie ogólną – przycisk służy do dodawania kategorii na poziomie kategorii ogólnej. Dodania kategorii ogólnej można dokonać również klawiszami <SHIFT>+<INSERT>. Dodanie kategorii ogólnej może być realizowane również w trybie kopiowania, przez wciśnięcie przycisku Dodaj kategorie ogólną wraz z klawiszem <CTRL> lub przez kombinację klawiszy <CTRL>+<INSERT>.  – dodaj kategorie szczegółową <INSERT> – przycisk służy do dodawania kategorii na poziomie kategorii szczegółowej. Kategoria szczegółowa zostanie dodana do aktualnie wybranej kategorii ogólnej. Dodanie kategorii szczegółowej może być realizowane również w trybie kopiowania, przez wciśnięcie przycisku Dodaj kategorie szczegółową wraz z klawiszem <CTRL> lub przez kombinację klawiszy <CTRL>+<INSERT>.  Zmień – przycisk otwiera formularz kategorii – <CTRL>+<ENTER>. Na formularzu możemy zobaczyć szczegółowe dane kategorii, jak również dokonać ich zmiany.  Usuń <DEL> – przycisk usuwa kategorię z listy, przy czym, jeżeli kategoria jest wprowadzona na dowolnym dokumencie, wówczas usunięcie takiej kategorii nie jest możliwe. Jeżeli kasujemy kategorię ogólną, wówczas zostaną skasowane również wszystkie kategorie szczegółowe, podrzędne wobec tej kategorii ogólnej.  Wybierz <ENTER> – przycisk ten jest widoczny tylko, jeżeli lista kategorii została otwarta w trybie wyboru, tzn. została wywołana jako lista pomocnicza, np. przy określaniu kategorii dla pozycji w cenniku. Powoduje on wybranie podświetlonej kategorii i wprowadzenie jej do procedury wywołującej listę pomocniczą.
Lista kategorii
Funkcje Dodaj kategorię ogólną, Dodaj kategorię szczegółową, Zmień, Usuń, Wybierz są również dostępne w menu kontekstowym (uruchamianym poprzez jednokrotne kliknięcie prawym klawiszem myszy na wybranej kategorii). Podczas dodawania nowej bazy danych, jeżeli w Kreatorze konfiguracji parametrów firmy nie zaznaczono opcji skopiowania kategorii z innej bazy danych, dodawane są wzorcowe kategorie, oparte na kategoriach z bazy DEMO.

Formularz kategorii

Wygląd formularza kategorii zależny jest od następujących czynników:
 • Typu kategorii (przychodów, kosztów),
 • Rodzaju kategorii (ogólna, szczegółowa),
 • Rodzaju księgowości (księga handlowa, książka podatkowa, ewidencja ryczałtowa),
Poniżej zostaną omówione poszczególne informacje zawarte na formularzu kategorii w przypadku opcji Księga handlowa. Formularz kategorii posiada następujące pola: Kod ogólny kategorii – jest to pole na wpisanie kodu kategorii ogólnej. W przypadku kategorii szczegółowych pole to jest nieaktywne i wpisany jest w nie kod kategorii ogólnej, do której należy dana kategoria szczegółowa. Kod szczegółowy kategorii – jest to pole na wpisanie kodu kategorii szczegółowej. W przypadku kategorii ogólnej pole to jest niewidoczne. Opis – opis zdarzenia związanego z kategorią. Stawka VATdomyślna krajowa stawka VAT związana z kategorią. Stawka VAT jest wprowadzana ze spuszczanej listy pomocniczej (ang. drop-down) przyciskiem , a lista stawek VAT jest uzupełniana w Konfiguracji programu. Budżet pole to pozwala na wpisanie planowanego budżetu dla wydatków związanych z daną kategorią. Nieaktywna – parametr ten służy do oznaczania kategorii jako nieaktywnej. Kategorii nieaktywnej nie można wybrać na dokumencie. Kody JPK_V7 – Na kategoriach o typie Koszty istnieje możliwość wskazania typu dokumentu i procedur dotyczących zakupu, dowolnych kodów towarowych oraz znacznika technicznego ZakupVAT_Marza. Na kategoriach o typie Przychody istnieje możliwość wskazania typu dokumentu i procedur dotyczących sprzedaży oraz dowolnych kodów towarowych. Możliwe jest dodanie więcej niż jednego kodu towarowego i więcej niż jednej procedury oraz tylko jednego typu dokumentu. Możliwość dodania określonych kodów zależy od ustawionej w programie daty bieżącej. Kody JPK_V7 uzupełnione na formularzu kategorii ogólnej nie są przenoszone na formularz dodanej do niej kategorii szczegółowej. Jeżeli użytkownik chce, aby kody JPK_V7 uzupełnione na formularzu kategorii ogólnej zostały przeniesione na wszystkie dodane do niej kategorie szczegółowe, może skorzystać w menu kontekstowym z operacji seryjnej Kopiuj kody JPK_V7 na podkategorie z poziomu listy kategorii. Opcja ta dostępna jest tylko dla kategorii ogólnych.

Stawki VAT (procedura OSS) – sekcja zawierająca tabelę z listą domyślnych stawek VAT dla poszczególnych krajów UE. Tabela zawiera takie informacje, jak: kod kraju, nazwa kraju i stawka VAT. Dla każdego kraju możliwe jest wskazanie tylko jednej stawki VAT przenoszonej na dokument z danej kategorii.

Dodatkowe pola związane z kategorią kosztów: Odliczenia sposób odliczania podatku VAT na deklaracji VAT-7/JPK_V7. Odnosi się do zakupów opodatkowanych związanych ze sprzedażą opodatkowaną (Odliczenia: Tak), zakupów opodatkowanych związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną (Odliczenia: Warunkowo) lub zakupów, od których nie należy się odliczenie VAT (Odliczenia: Nie). Wyboru sposobu odliczeń dokonuje się z rozwijalnej listy pomocniczej, przyciskiem .
Dotyczy wersji: 2019.1.1
Księguj w koszty – parametr widoczny w przypadku ustawionego rodzaju księgowości księga podatkowa. Posiada domyślnie ustawioną wartość 75%. Po zaznaczeniu parametru i wyborze na pozycji dokumentu w rejestrze VAT zakupu bądź ewidencji dodatkowej kosztów kategorii z zaznaczonym tym parametrem, w koszty zostanie zaksięgowana określona część kwoty. Parametr jest domyślnie niezaznaczony.
Podziel odliczenia – możliwość wpisania wartości procentowej odliczeń. Po wyborze tej kategorii na pozycji dokumentu w rejestrze VAT zakupów i zapisaniu wiersza, program podzieli tę pozycję na dwie. W pierwszej pozycji znajdzie się procent kwoty VAT (lub netto i VAT, w zależności od ustawień w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry) zgodnie z procentem odliczeń określonym na kategorii. Pozycja ta będzie miała odliczenia na TAK (w przypadku wybrania na formularzu kategorii wartości Odliczenia: TAK lub NIE) lub WARUNKOWO (w przypadku wybrania na formularzu kategorii wartości Odliczenia: WARUNKOWO). Reszta kwoty zostanie przeniesiona do drugiego wiersza z odliczeniami na NIE. Rodzaj określa rodzaj zakupu (towary, inne, środki trwałe, usługi, środki transportu, nieruchomości, paliwo). Wyboru rodzaju zakupu dokonuje się ze rozwijalnej listy pomocniczej, przyciskiem . Opcja jest wykorzystywana podczas rozliczania deklaracji VAT-7/JPK_V7. Dodatkowe pola związane z kategorią przychodów: Rodzaj określa rodzaj sprzedaży (towary, usługi, środki transportu). Wyboru rodzaju sprzedaży dokonuje się z rozwijalnej listy pomocniczej, przyciskiem . Opcja jest wykorzystywana podczas rozliczania deklaracji VAT-7. Fiskalny parametr ten służy do oznaczania sprzedaży zarejestrowanej w kasie fiskalnej. Detal parametr ten służy do oznaczania nieudokumentowanej sprzedaży detalicznej, podlegającej rozliczeniu strukturą zakupów. Na formularzu kategorii znajdują się pola Opis do banku, w które można wpisać definicje dla opisu do banku. Podczas definiowania opisu można posłużyć się makrami w oparciu, o które podstawiane są informacje z dokumentu. Makra, które mogą być wykorzystywane podczas tworzenia opisu do banku na poleceniu przelewu to: 
 • @DOC – w pole Opis do banku wstawiany będzie numer obcy dokumentu. Jeśli dokument nie posiada numeru obcego w pole wstawiany będzie numer własny (nadany w programie)
 • @DATA – data dokumentu
 • @MC – miesiąc pobierany z daty dokumentu
 • @ROK – rok z daty dokumentu
 • @PD –poprzedni dzień (przed datą dokumentu)
 • @BD –data dokumentu (równoważny z @DATA)
 • @ND – następny dzień (po dacie dokumentu)
 • @PM – poprzedni miesiąc (w stosunku do daty wystawienia dokumentu)
 • @BM – bieżący miesiąc
 • @NM – następny miesiąc
 • @PK – poprzedni kwartał (w stosunku do daty wystawienia dokumentu)
 • @BK – bieżący kwartał
 • @NK – następny kwartał
 • @PR – poprzedni rok (w stosunku do daty wystawienia dokumentu)
 • @BR – bieżący rok
 • @NR – następny rok (równoważny z @ROK)
 • @OPISLP – pobiera opis z nagłówka listy z pola OPIS
 • @PodmiotId – przenosi Id podmiotu
 • @PodmiotTyp – przenosi typ podmiotu np: kontrahent, bank…
 • @ZdarzenieId – przenosi id zdarzenia, tylko w przypadku zmiany kategorii na zapisanym wcześniej zdarzeniu.
 • @PodmiotKod – przenosi kod podmiotu z pola domyślny płatnik
 • @KategoriaOpis – pobiera opis z kategorii, która na płatność przenosi się z nagłówka dokumentu
 • @PodmiotNazwa1 – pobiera pierwszą linię nazwy podmiotu, a w przypadku pracownika nazwisko
 • @PodmiotNazwa2 – pobiera drugą linię nazwy podmiotu, a w przypadku pracownika imię
 • @PodmiotNazwa3 – pobiera trzecią linię nazwy podmiotu
 • @DokumentyRozliczające – pobiera numery dokumentów z którymi dana płatność została rozliczona (Poszczególne numery oddzielane są spacjami. Jeżeli makro będzie wpisane na kategorii w kilku liniach opisu do banku, wówczas na płatności w kolejnych liniach opisu do banku będą widoczne kolejne numery dokumentów rozliczających.)
Opis pojawi się automatycznie w polu Opis do banku, jeśli na zdarzeniu wybrana zostanie kategoria, dla której zdefiniowano zawartość pola Opis do banku. W Konfiguracji firmy /Kasa/Bank /Parametry dostępny jest także parametr Domyślny początek opisu do banku dla przelewów zwykłych. Zaznaczenie parametru spowoduje, że wpisany w konfiguracji opis będzie przenoszony dla nowotworzonych płatności na zdarzenie w preliminarzu do pierwszej linii „Opis do Banku” dla przelewów zwykłych. Jeżeli parametr nie będzie zaznaczony opis  zostanie pobrany z makr na kategorii bądź też w przypadku braku kategorii podpowiadać się będzie domyślnie: „Zapłata za” lub „Wynagrodzenie za”. Eksportując przelewy zbiorczo dla poszczególnych podmiotów, powtarzająca się fraza np. „Zapłata za” do pliku przenosić się będzie tylko na początku, a po niej będą pojawiać się numery kolejnych dokumentów.

Segmenty księgowe

W celu usprawnienia i przyśpieszenia pracy przy księgowaniu dokumentów, na których określamy kategorię, w programie Comarch ERP Optima na Ogólne/ Kategorie sekcja Segmenty księgowe została dodana możliwość określenia segmentów księgowych: Konto Wn, Konto Ma. Z tego poziomu możemy dla poszczególnych segmentów przypisać całe konto (np. 700-01) lub jakiś jego fragment (np. 01), który jest związany konkretnie z daną kategorią (np. towar 1 zawsze księgowany jest na konto 700-01). Pozwoli to na ograniczenie liczby pozycji na schemacie. Jeżeli w planie kont nie będzie określonego konta program automatycznie założy go. W tym celu konieczne jest zaznaczenie parametru w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Parametry Automatyczne zakładanie kont analitycznych niesłownikowych, który domyślnie jest niezaznaczony.
Uwaga
Ten parametr pozwala tylko na automatyczne zakładanie kont analitycznych niesłownikowych. Nie zakłada kont syntetycznych (należy takie konto dodać z poziomu planu kont), a za automatyczne zakładanie kont słownikowych odpowiada inny parametr w konfiguracji.
Założone w ten sposób konto w swojej nazwie będzie miało numer konta. Poniżej kilka przykładów, w jaki sposób można funkcję wykorzystać. Mamy kilka towarów i przypisanych do nich kategorii,  na których określono następujące segmenty:
Przykład
TowarKategoriaSegment Ma
Towar 1T1700-01
Towar 2T2700-02
Towar 3T3700-03
Przykład
TowarKategoriaSegment Ma
Towar 1T101
Towar 2T202
Towar 3T303
W segmencie w przykładzie 2 użyliśmy jedynie fragmentu konta, jego ostatniego elementu, który w planie kont występuje na wielu kontach (np. 700-1-01, 701-1-01 itp.).

Schematy księgowe wykorzystujące segmenty księgowe.

Kreatory schematów zostały wyposażone w następujące makra pozwalające na skorzystanie z segmentów księgowych: @KatNagKontoWn – konto po stronie Wn, które zostało przypisane na kategorii, która została użyta w nagłówku księgowanego dokumentu, @KatNagKontoMa - konto po stronie Ma, które zostało przypisane na kategorii, która została użyta w nagłówku księgowanego dokumentu, @KatElemKontoWn - konto po stronie Wn, które zostało przypisane na kategorii, która została użyta na pozycji księgowanego dokumentu, @KatElemKontoMa - konto po stronie Ma, które zostało przypisane na kategorii, która została użyta na pozycji księgowanego dokumentu. Korzystając z makr możemy stworzyć schematy, który dzięki temu znacznie się uproszczą: Dla przykładu 1.
Konto WnKonto MaSłownikKwotaWarunek
201 Podmioty@brutto 
 221 @vat 
 @KatElemKontoMa @netto 
Dla przykładu 2.
Konto WnKonto MaSłownikKwotaWarunek
201 Podmioty@brutto 
 221 @vat 
 ‘700-1-‘+@KatElemKontoMa @netto 

Schematy pozwolą na zaksięgowanie wartości brutto na konto kontrahenta, kwoty VAT na konto rozrachunków z tytułu VAT, a kwota netto zostanie zaksięgowana w zależności od użytej na dokumencie kategorii.

Jeśli mamy następująco fakturę w rejestrze VAT:

KategoriaStawkaNettoVATBrutto
T122%1 000,002201 220,00
T222%2 000,004402 440,00
T322%3 000,006603 660,00
to zostanie ona rozksięgowana następująco: Księgowanie schematem 1.
Konto WnKonto MaKwota
201 7 320,00
 2211 320,00
 700-011 000,00
 700-022 000,00
 700-033 000,00
Księgowanie schematem 2.
Konto WnKonto MaKwota
201 7 320,00
 2211 320,00
 700-1-011 000,00
 700-1-022 000,00
 700-1-033 000,00
[/su_list]  

Kategorie

Kategorie są w systemie Comarch ERP Optima bardzo istotnym elementem związanym z opisywaniem dokumentów, ich klasyfikacją oraz analizą. Lista kategorii jest wspólna dla wszystkich obiektów w programie – a więc z tych samych kategorii korzystamy przy uzupełnianiu cennika, wystawianiu faktur, zapisach w raportach kasowych i bankowych, preliminarzu, wprowadzaniu dokumentów do rejestrów VAT, a także w księdze czy w ewidencji środków trwałych. Kategorie spełniają w programie następujące funkcje:
 • służą do klasyfikowania dokumentów. Dzięki dwupoziomowej strukturze listy kategorii, analizy przychodów i kosztów bądź płatności prowadzone pod kątem kategorii, pozwalają na wyciągnięcie z programu informacji o przeprowadzonych transakcjach w rozbiciu na różne stopnie szczegółowości.
 • służą jako słownik pomocniczy opisów zdarzeń gospodarczych. Można więc wykorzystywać je jako listę pomocniczą opisów wprowadzanych na dokumentach rejestrach VAT, zapisach księgowych lub kasowych i bankowych.
 • służą jako wzorce przy wprowadzaniu dokumentów. Wprowadzając dokumenty do rejestru VAT, kategorie automatycznie ustawiają domyślne wartości stawek VAT, sposobu księgowania dokumentu, sposobu odliczania podatku na deklaracji VAT-7.
 • służą do klasyfikowania dokumentów. Mogą potem być wykorzystywane przy tworzeniu schematów księgowych i odpowiedniego księgowania dokumentów.

Grupy towarowe

Grupy towarowe

https://www.youtube.com/watch?v=rKnD6Xnxur0 W programie istnieje możliwość tworzenia wielopoziomowych grup asortymentowych. Grupy mają strukturę drzewa. Użytkownik ma możliwość przypisywania do nich towarów, przy czym jeden towar może być przypisany do wielu grup. Przypisanie towaru do grupy jest możliwe z poziomu jego karty cennikowej. Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski: Dodaj – dodaje nową grupę. Nowa grupa jest zawsze dodawana jako „podgrupa” dla tej, na której ustawiony jest aktualnie kursor. Dodając nową grupę należy podać obowiązkowo jej Kod i opcjonalnie Nazwę. Jeżeli w konfiguracji zaznaczono opcję współpracy z Comarch e-Sklep/e-Sale, na karcie grupy widoczne jest pole Kolejność w menu Comarch e-Sklep, poprzez wpisanie liczby w tym polu Użytkownik może ustalić kolejność wyświetlania grup w Comarch e-Sklep.  Dodaj grupę na tym poziomie - dodawana jest grupa na tym samym poziomie co grupa, na której ustawiony został kursor przed wywołaniem funkcji.  Zmień – umożliwia podgląd i modyfikację szczegółów dotyczących grupy (akronim i nazwa).  Usuń – umożliwia usunięcie grupy z listy. Usunięcie jest możliwe tylko w przypadku, gdy:
 • do grupy nie jest przypisana żadna pozycja cennikowa,
 • do grupy nie są przypisane żadne podgrupy.
Program automatycznie tworzy Grupę główną, której nie można modyfikować ani usunąć. Istnieje również możliwość seryjnego przypisania towarów do grupy, usuwania z grupy, zmiany grupy domyślnej (z poziomu Cennika lub Listy zasobów). Dokładniej opisane w rozdziale Cennik. Na liście grup towarowych dostępny jest lokator umożliwiający wyszukiwanie po określonym ciągu znaków. W module Handel Plus na formularzu grupy widoczna jest dodatkowa zakładka: [Języki], na której można zdefiniować nazwę grupy w języku obcym. Funkcjonalność została szerzej opisana w instrukcji Comarch ERP Optima – Handel (rozdz. dotyczący modułu Handel Plus).
Dotyczy wersji: 2023.1
Poprzez Operacje seryjne, dla zaznaczonych grup można dodawać/ usuwać oraz zmieniać już przypisane atrybuty, a także usuwać atrybuty nieaktywne.
 

Rabaty

Udzielanie rabatów

Rabaty występujące w programie zostały podzielone na dwie grupy: rabaty związane z kontrahentem i z towarem. O tym, który rabat będziemy wykorzystywać decydują: 
 • priorytety – program zawsze stosuje rabat o najwyższym priorytecie
 • ustawienie metody obliczania w Konfiguracji firmy/ Handel/ Rabaty.
Uwaga
Funkcja rabatowania jest aktywna tylko, jeśli Użytkownik posiada moduł Handel lub Handel Plus.
Uwaga
Rabaty procentowe można ustalać wyłącznie dla domyślnej grupy towarów. Jest to grupa, którą wskazuje się w oknie pozycji cennika na zakładce [Ogólne].
Metoda obliczania upustu: W programie mamy możliwość określenia metody obliczania upustu (parametry dostępne są w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Rabaty)::
 • rabat addytywny – jest sumą rabatu udzielonego dla kontrahenta i danego towaru. Rabat ten polecany jest przy niskich stopach upustów, w szczególnych przypadkach może przekroczyć 100%
 • rabat multiplikatywny – zapewnia, że rabat wypadkowy kontrahenta i towaru nie przekroczy 100%.
 • rabat kontrahenta – w przypadku zdefiniowania rabatu dla kontrahenta i dla towaru, ważniejszy jest rabat kontrahenta i on zostanie uwzględniony na dokumencie.
 • rabat towaru – w sytuacji zadeklarowania rabatu dla kontrahenta i dla towaru, program uwzględni rabat związany z towarem.
Przykład
W celu łatwiejszego zrozumienia istoty rabatów przeanalizujmy następującą sytuację:
 • kontrahent CIS ma 20% rabat
 • towar AB ma ustalony 30% rabat
Jaki rabat zostanie wyliczony jeśli kontrahent CIS kupi towar AB?
Rabat addytywny20%+30% = 50%
Rabat multiplikatywny(1-(1-20%)*(1-30%) = 44%
Ważniejszy rabat towaru0.3
Ważniejszy rabat kontrahenta0.2
Rabaty terminowe. Dla każdego rodzaju rabatu możemy w kolumnach Data rozpoczęcia promocji oraz Data zakończenia promocji określić ich okres obowiązywania. Jeżeli w wyżej wyszczególnionych kolumnach nie zostaną zdefiniowane żadne daty, będzie to oznaczało, że promocja obowiązuje bezterminowo. W momencie gdy zostanie zdefiniowana tylko Data rozpoczęcia promocji, jednocześnie bez wskazania Daty zakończenia promocji, oznaczać to będzie promocję obowiązującą bezterminowo rozpoczynającą się we wskazanej dacie. W odwrotnej sytuacji, gdy tylko Data zakończenia promocji będzie wskazana, promocja trwa tylko do wskazanej daty. Podczas definiowania nowego rabatu program sprawdza, czy we wskazanym okresie obowiązywania nie obowiązuje inna promocja. W przypadku nałożenia się na siebie okresów obowiązywania, zostanie wyświetlona ikona błędu z informacją: Data promocji pokrywa się z istniejącą promocją. Zmień daty obowiązywania promocji. Rabat typu stała cena Rabat typu stała cena ma najwyższy priorytet (szczegółowy opis w artykule Priorytety rabatów) w stosunku do innych rabatów ustalonych w programie. Oznacza to, że w przypadku określenia stałej ceny dla towaru pomijane są pozostałe rabaty zdefiniowane dla tego towaru lub dla kontrahenta. Stałą cenę dla towaru można określić z poziomu okna Rabaty, zakładka Stała cena.
Rabat typu stała cena
Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski. Podczas definiowania ceny należy określić: Kod towaru – którego dotyczy definiowana stała cena Typ ceny – czy definiowana cena jest ceną netto czy brutto. Podczas wpisywania towaru na dokument program automatycznie wylicza cenę zgodną z algorytmem liczenia tego dokumentu. Cena – cena stała Waluta – waluta, w jakiej określona jest cena. W przypadku cen określonych w walutach obcych program automatycznie przelicza je wg obowiązującego kursu na walutę zgodną z walutą wystawianego dokumentu. Opis – opis rabatu. Data rozpoczęcia promocji – określa początek obowiązywania rabatu. Data zakończenia promocji – określa koniec obowiązywania rabatu. Stała cena na towar może dotyczyć:
 • wszystkich kontrahentów – wtedy niezależnie od kontrahenta wpisanego na dokument dla towaru zawsze proponowana jest stała cena.
 • grupy kontrahentów – w przypadku kontrahentów należących do wskazanej grupy proponowana jest stała cena. Dla wszystkich pozostałych proponowane są ceny zgodne z określoną na ich karcie grupą cenową oraz przyznanymi rabatami. W przypadku ceny definiowanej dla grupy kontrahentów należy wcześniej wskazać grupę (wybór jest możliwy z rozwijanej listy).
 • jednego kontrahenta – podane ceny stałe dotyczą tylko danego kontrahenta. Wyboru kontrahenta można dokonać z listy wyświetlanej po wciśnięciu przycisku lub wpisując bezpośrednio w pole.
Operacje seryjne dla listy rabatów Na liście rabatów możliwe jest seryjne dodawanie nowych lub modyfikację już istniejących rabatów. Po rozwinięciu strzałki przycisku operacji seryjnych dostępne są dwie opcje:
 • Dodaj rabaty – wybór umożliwia zdefiniowanie nowych rabatów
 • Zmień rabaty – wybór umożliwia modyfikację istniejących rabatów.
Operacje seryjne mają zastosowanie dla zaznaczonych pozycji na liście rabatów. W przypadku, gdy żaden nie jest zaznaczony, funkcja wywoływana jest dla pozycji, która została wskazana kursorem. Szczegóły zostały opisane w artykule Rabat typu stała cena. Zestawienie rabatów kontrahenta

Obsługa rabatów na dokumencie

Podczas wystawiania faktury korzystając z wcześniej określonych rabatów – program sam, w zależności od zadanego sposobu upustów ustali właściwe ceny sprzedaży. Dla każdej pozycji zostanie uzupełnione pole rabat (pole jest edytowalne – rabat można zmienić). Jeśli nie zdefiniowano rabatów dla kontrahenta/ towaru (funkcja jest dostępna również w module Faktury):
 • podczas wystawiania faktury dla każdej pozycji możemy oddzielnie ustalać upusty (lub wpisać bezpośrednio cenę sprzedaży).
 • jeśli na danym dokumencie wszystkie pozycje mają mieć taki sam rabat (bez względu na proponowane) – wtedy po wpisaniu wszystkich pozycji na dokument należy zadeklarować rabat w nagłówku. Program ponownie przeliczy ceny sprzedaży. Należy pamiętać, że punktem wyjścia będzie cena z karty towaru.
Niezależnie od sposobu ustalania rabatów wynikowy upust dla całego dokumentu jest widoczny w nagłówku dokumentu w polu RABAT. Wartość pola jest automatycznie przeliczana po dopisaniu kolejnej pozycji lub wprowadzeniu zmian na już istniejącej. Niezależnie od sposobu udzielania rabatu – zawsze pomniejszane są ceny jednostkowe towarów. Jako cena wyjściowa proponowana jest cena z karty towaru z grupy przypisanej kontrahentowi. Przy zmianie wartości rabatu, nowa cena wyliczana jest zawsze od ceny odczytanej z karty towaru. Rabaty terminowe Podczas wystawiania dokumentów, przyznanie rabatu będzie uzależnione od tego, czy dla udzielonego rabatu określona jest data początkowa i/ lub końcowa oraz czy data na dokumencie zawiera się w tym przedziale czasowym. Po ustaleniu okresu obowiązywania rabatu, jego przyznanie na dokumentach będzie uzależnione od: Daty sprzedaży dla dokumentów:
 • Faktura Sprzedaży
 • Faktura VAT marża
 • Faktura Pro Forma
 • Paragon
  Terminu rezerwacji dla dokumentów:
 • Rezerwacja odbiorcy
  Daty wydania dla dokumentów:
 • Wydanie Zewnętrzne
 • Wydanie Kaucji
  W przypadku zmiany powyższych dat na dokumencie nieprzekształconym z innego dokumentu, zapisanym wcześniej do bufora wystąpi komunikat: Czy wykonać aktualizację warunków handlowych dla pozycji? Jeśli użytkownik wybierze: Tak – program naliczy promocje zgodnie z wybraną datą sprzedaży, Nie – program nie zmieni cen na dokumencie. Dokumenty przekształcone będą posiadały ceny oraz wartości rabatów przeniesione z dokumentów pierwotnych.
Uwaga
Dla poszczególnych operatorów można zablokować możliwość zmiany ceny bądź udzielania dodatkowych rabatów na dokumentach. Parametry są opisane w artykule Konfiguracja uprawnień operatora.

Rabaty na dokumentach skojarzonych

W przypadku konwersji dokumentów mechanizm wyliczania rabatu w nagłówku działa w ten sposób, że:
 • jeśli dokumenty konwertowane są 1→1: na tworzony dokument przepisywany jest rabat z nagłówka z dokumentu pierwotnego
 • jeśli dokumenty konwertowane są w stosunku wiele →1: na tworzonym dokumencie wyliczany jest rabat wynikowy wg wzoru: (wartość przed rabatem – wartość po rabacie)/ wartość przed rabatem * 100%

Rabaty procentowe

Deklaracja rabatów

Listę rabatów stosowanych w firmie ustalamy z poziomu listy dostępnej w menu Ogólne/ Rabaty. W otwartym oknie pojawiają się wszystkie możliwe do ustalenia rodzaje rabatów. Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski Dodaj, Edytuj oraz Usuń. Ponadto po ustaleniu wszystkich wykorzystywanych w firmie rabatów należy wcisnąć przycisk z dyskietką. Zamknięcie okna przy pomocy przycisku Anuluj spowoduje usunięcie wszystkich zmian, które nie zostały zatwierdzone. Rodzaj rabatu, który jest aktualnie widoczny (deklarowany) ustalamy przez zaznaczenie pola wyboru widocznego obok danego rodzaju rabatu.
Uwaga
Rabaty procentowe można ustalać wyłącznie dla domyślnej grupy towarów. Jest to grupa, którą wskazuje się w oknie pozycji cennika na zakładce [Ogólne].
Rabaty dla kontrahentów Grupa kontrahenta/ wszystkie towary Zadeklarowanie rabatu polega na wpisaniu grupy kontrahentów, dla której ustalany jest rabat oraz wysokości procentowej rabatu. W efekcie w chwili wystawienia faktury dla kontrahenta należącego do wskazanej grupy na wszystkie towary udzielany jest zadeklarowany rabat. Jeden kontrahent / wszystkie towary Zadeklarowanie rabatu polega na wpisaniu na listę kontrahenta, którego dotyczy rabat oraz procentowej wysokości rabatu. W efekcie w chwili wystawienia faktury dla danego kontrahenta ceny wszystkich wpisywanych towarów są pomniejszane o wskazany upust. Grupa kontrahenta / grupa towarowa Deklarowany jest rabat dla wskazanej grupy kontrahentów na wybraną grupę towarową. Rabat można ustalać na dwa sposoby, w zależności od ustawienia pola wyboru widocznych obok pozycji:
 • Zaznaczone pole wyboru po stronie grupy kontrahenta – w polu Grupa towarowa wskazujemy grupę asortymentową, dla której ustalane będą rabaty. Następnie na widocznej poniżej liście wskazujemy grupy kontrahentów, które otrzymują rabat na wybraną grupę towarów wraz z jego wartością procentową.
 • Zaznaczone pole wyboru po stronie grupy towarowej – w polu Grupa kontrahentów wskazujemy grupę, dla której ustalane będą grupy towarów objęte rabatem. Następnie na widocznej poniżej liście wskazujemy grupy towarów, na które udzielane są upusty dla wybranej grupy kontrahentów.
Uwaga
Przycisk  uaktywnia się dopiero po wskazaniu grupy kontrahentów/ towarów, dla których ustalane będą rabaty.
Uwaga
Lista upustów typu grupa kontrahenta/ grupa towarowa jest wspólna niezależnie od sposobu jej pisywania (pole wyboru ustawione po stronie grupy kontrahenta czy po stronie grupy towarowej). Ustawienie decyduje jedynie o sposobie sortowania tego rodzaju rabatów.
Grupa kontrahenta / jeden towar Ustalenie rabatu polega na wpisaniu grup kontrahentów, dla których udzielany jest upust na wybrany jeden towar. Towar, dla którego ustalamy rabaty wpisujemy w pole widoczne obok przycisku Towar (po jego wciśnięciu wyświetlany jest Cennik, z którego możemy wybrać potrzebną pozycję). Następnie należy zadeklarować, dla których grup kontrahentów rabat na dany towar jest udzielany i w jakiej wysokości (procentowo). W efekcie w chwili sprzedaży wskazanego towaru dla kontrahenta należącego do jednej ze wskazanych grup automatycznie proponowany jest rabat we wskazanej wysokości. Jeden kontrahent / grupa towarowa Ustalenie rabatu polega na grupy towarowej, której dotyczy rabat (w polu Grupa towarów), a następnie uzupełnienie listy kontrahentów, którym upust dla wskazanej grupy asortymentowej został przyznany wraz z jego wysokością. W efekcie jeśli na fakturze wystawianej dla któregoś ze wskazanych kontrahentów znajdzie się towar z zadanej grupy asortymentowej – program automatycznie zaproponuje rabat w zadeklarowanej wysokości. Jeden kontrahent / jeden towar Deklarowany jest rabat dotyczy jednego kontrahenta i jednego towaru. Rabat można ustalać na dwa sposoby w zależności od ustawienia pól wyboru widocznych obok pozycji:
 • Zaznaczone pole wyboru po stronie kontrahenta – ustalenie rabatu polega na wskazaniu towaru, dla którego ustalane są rabaty, a następnie wskazaniu konkretnych kontrahentów, którym został on przydzielony wraz z procentową wysokością.
 • Zaznaczone pole wyboru po stronie towaru – ustalenie rabatu polega na wskazaniu kontrahenta, dla którego ustalane są rabaty, a następnie uzupełnieniu listy towarów, na które ma udzielony rabat wraz z procentową wartością.
Uwaga
Przycisk  uaktywnia się dopiero po wskazaniu grupy kontrahentów/ towarów, dla których ustalane będą rabaty.
Uwaga
Lista upustów typu jeden kontrahent/ jeden towar jest wspólna niezależnie od sposobu jej wpisywania (pole wyboru ustawiony po stronie kontrahenta czy po stronie towaru). Ustawienie decyduje jedynie o sposobie sortowania tego rodzaju rabatów.
W efekcie jeśli na fakturze wystawianej dla jednego ze wskazanych kontrahentów znajdzie się zadeklarowany rabat – program automatycznie zaproponuje udzielenie rabatu we wskazanej wysokości. Rabaty dla towarów Grupa towarowa / wszyscy kontrahenci Ustalenie rabatu polega na uzupełnieniu na liście informacji o grupie towarowej, dla której deklarowany jest rabat wraz z jego wysokością. W efekcie na każdej fakturze, niezależnie od kontrahenta, dla każdego towaru ze wskazanej grupy asortymentowej proponowany będzie odpowiedni rabat wysokości. Jeden towar / wszyscy kontrahenci Ustalenie rabatu polega na uzupełnieniu listy towarów, dla których deklarowane są rabaty. W efekcie na każdej fakturze niezależnie od kontrahenta na wskazany towar proponowany będzie upust w zadanej wysokości. Grupa towarowa /Grupa kontrahenta Ustalenie rabatu polega na uzupełnieniu na liście informacji o grupie kontrahentów, dla której deklarowany jest rabat dla wskazanej grupy towarowej. Jeden towar /Jeden kontrahent Ustalenie rabatu polega na wskazaniu kontrahenta, któremu zostanie udzielony rabat oraz wskazanie towarów i określenie rabatu. Priorytety rabatów

Priorytety rabatów

Rabat typu stała cena ma najwyższy priorytet w stosunku do innych rabatów ustalonych w programie. Oznacza to, że w przypadku określenia stałej ceny dla towaru pomijane są pozostałe rabaty zdefiniowane dla tego towaru lub dla kontrahenta. Pozostałe rabaty zdefiniowane w grupie kontrahenta na liście ustawione są wg priorytetu narastająco, co oznacza, że w przypadku wystąpienia dwóch rabatów z grupy dla kontrahentów – rabat o niższym priorytecie zostanie pominięty.
Przykład
Dla kontrahenta ALOZA zdefiniowany jest rabat typu jeden kontrahent/ wszystkie towary w wysokości 2%. Równocześnie zdefiniowany jest rabat typu grupa kontrahenta/ grupa towarowa dla grupy ODB_FIRMY, do której należy kontrahent ALOZA i grupy asortymentowej ROŚLINY w wysokości 4%. W chwili wystawiania faktury dla kontrahenta ALOZA na towary z grupy ROŚLINY udzielony zostanie rabat 4% (wyższy priorytet rabatu typu grupa kontrahenta/ grupa towarowa), natomiast na wszystkie pozostałe towary upust w wysokości 2% (wynikający z rabatu typu jeden kontrahent/ wszystkie towary).
Podobnie została rozwiązana sytuacja, gdy nakładają się rabaty z grupy dla towarów: rabat typu grupa towarowa/ wszyscy kontrahenci zostanie pominięty na rzecz rabatu typu jeden towar/ wszyscy kontrahenci. Dodatkowo na karcie kontrahenta jest pole Rabat standardowy (zakładka [Handlowe]), które oznacza rabat typu jeden kontrahent/wszystkie towary (1K/WT). W przypadku modułu Faktury, gdzie ma możliwości nadawania rabatów w menu Ogólne/ Rabaty,  jeśli kontrahent na swojej karcie ewidencyjnej ma wpisany Upust standardowy – gdy wystawiamy dla niego fakturę, upust ten przepisywany jest w pole Rabat i odpowiednio pomniejszane są ceny na wprowadzanych pozycjach. Może się zdarzyć, że równocześnie zadeklarowane są rabaty z grupy dla kontrahentów i z grupy dla towarów. Należy wtedy ustalić priorytet ich uwzględniania na fakturach. Takie ustalenie jest możliwe z poziomu Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry.

Rabat typu stała cena

Stałą cenę dla towaru można określić z poziomu słownika Rabaty, zakładka [Stała cena]. Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski. Podczas definiowania ceny należy określić: Kod towaru – którego dotyczy definiowana stała cena. Typ ceny – czy definiowana cena jest ceną netto czy brutto. Podczas wpisywania towaru na dokument program automatycznie wylicza cenę zgodną z algorytmem liczenia tego dokumentu. Cena – cena stała Waluta – waluta, w jakiej określona jest cena. W przypadku cen określonych w walutach obcych program automatycznie przelicza je wg obowiązującego kursu na walutę zgodną z walutą wystawianego dokumentu. Stała cena na towar może dotyczyć:
 1. wszystkich kontrahentów– wtedy niezależnie od kontrahenta wpisanego na dokument dla towaru zawsze proponowana jest stała cena.
 2. grupy kontrahentów– w przypadku kontrahentów należących do wskazanej grupy proponowana jest stała cena. Dla wszystkich pozostałych proponowane są ceny zgodne z określoną na ich karcie grupą cenową oraz przyznanymi rabatami. W przypadku ceny definiowanej dla grupy kontrahentów należy wcześniej wskazać grupę (wybór jest możliwy z rozwijanej listy).
 3. jednego kontrahenta – podane ceny stałe dotyczą tylko danego kontrahenta. Wyboru kontrahenta można dokonać z listy wyświetlanej po wciśnięciu przycisku lub wpisując bezpośrednio w pole.
Priorytety rabatów

Atrybuty

Atrybuty towaru, zdjęcia i załączniki

W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość zdefiniowania atrybutów dla towaru, umożliwiających pamiętanie większej ilości parametrów związanych z towarem. Parametry takie to np. kolor towaru, numer seryjny, położenie w magazynie, waga, termin ważności, kod (numer katalogowy) u dostawcy itp. Wykorzystanie atrybutów na poszczególnych kartach zależy od potrzeb danego towaru. Dodatkowe atrybuty karty rozszerzają także możliwości analityczne programu. Istnieje możliwość wydruku atrybutu na fakturze. Można więc na zdefiniowanym wydruku faktury drukować np. datę ważności towaru, wagę lub położenie w magazynie. Dodatkowo atrybut może mieć opcję związany z kontrahentem. Oznacza to, że dla atrybutu jego wartość będzie inna dla każdego kontrahenta. Taka funkcjonalność może być wykorzystana np. W przypadku deklarowania list kodów towarów u różnych dostawców lub odbiorców. Atrybuty mogą być przenoszone na transakcje na dwa sposoby:
 • do pola tekstowego Opis
 • na odrębną zakładkę [Atrybuty] na formularzu pozycji, co znacznie ułatwia analizę oraz filtrowanie dokumentów wg wykorzystanych atrybutów.
Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski Dodaj, Usuń, Zmień. Należy przy tym pamiętać, że usunięcie definicji atrybutu jest możliwe tylko do czasu jego wykorzystania na karcie towaru.

Formularz Atrybutu towaru

Definiując atrybuty, niezależnie od typu, należy określić: Kod i nazwę atrybutu – należy przy tym pamiętać, że kod atrybutu będzie drukowany na dokumentach, powinien więc być czytelny. Format – dla każdego atrybutu (podczas tworzenia jego definicji) można określić format pola zawierającego wartość:
 • tekst – pole tekstowe,
 • liczba – pole sformatowane jako liczba z dokładnością do czterech miejsc po przecinku,
 • lista – możliwość wcześniejszego zdefiniowania dostępnych wartości na odrębnej liście, podczas kojarzenia atrybutu z towarem wartość można wybrać z dostępnej listy rozwijanej,
 • data – pole w formacie daty.
W przypadku atrybutu typu lista podczas definiowania atrybutu (Ogólne/ Atrybuty) na formularzu pojawia się druga zakładka [Pozycje listy]. Na zakładce można wpisać wszystkie wartości, jakie dany atrybut może przyjąć. Jeżeli lista wartości atrybutu została zmodyfikowana (zmieniono lub usunięto wartości, które występują na towarach), w momencie zapisu formularza zostanie wyświetlony komunikat: Wprowadzone zmiany zostaną zastosowane również na kartach towarowych, na których znajduje się ten atrybut.  Czy chcesz kontynuować? Tak/ Nie. Wybór opcji Nie powoduje powrót do edycji listy. Wybór opcji Tak powoduje wykonanie operacji i zamknięcie okna definicji atrybutu. Na wszystkich kartach cennikowych, na których występuje atrybut, w przypadku:
 • modyfikacji wartości atrybutu, zaktualizowana zostanie jego wartość zgodnie z definicją
 • usunięcia wartości z definicji, przypisany atrybut zostanie usunięty wraz z wartością
Pozostałe parametry są zależne od typu atrybutu i zostały opisane w poniższych rozdziałach.
Uwaga
Lista atrybutów może być importowana pomiędzy bazami (Narzędzia/ Importy/   innej bazy danych). W przypadku importu atrybutów towaru typu lista – przenoszona jest również lista dostępnych wartości. . Podczas importu program pomija atrybuty oznaczone jako nieaktywne
W oknie każdego z atrybutów znajduje się parametr przenoś do Analiz BI,  jeśli nie jest zaznaczony atrybuty nie są przenoszone do Analiz Business Intelligence (aplikacji umożliwiającej raportowanie danych z Comarch ERP Optima). W menu Ogólne/ Atrybuty, na formularzu atrybutu towaru/ kontrahenta/ dokumentu/ środka trwałego/ JPK znajduje się parametr Nieaktywny. Po jego zaznaczeniu dany atrybut nie będzie wyświetlany do wyboru na kartotekach towarowych, formularzach kontrahentów, dokumentach i w filtrze Zestawienia wg atrybutów. Atrybut nieaktywny nie będzie również przenoszony na nowe transakcje. Natomiast z poziomu listy atrybutów istnieje możliwość ukrycia bądź wyświetlania atrybutów oznaczonych jako nieaktywne. Po zaznaczeniu parametru Pokazuj nieaktywne w sekcji Filtra, na liście atrybutów w kolorze szarym będą również widoczne atrybuty nieaktywne. Analogicznie, na zakładce [Atrybuty] dostępnej z poziomu formularza kontrahenta/ pozycji cennika Użytkownik ma także możliwość wyświetlania wszystkich atrybutów lub tylko tych aktywnych. Atrybut oznaczony jako nieaktywny nie będzie wysyłany do Comarch e-Sklep, Comarch e-Sale, Comarch Mobile. W sytuacji, gdy na towarze wysyłanym do np. Comarch e-Sklepu dany atrybut w menu Ogólne/Atrybuty zostanie oznaczony jako nieaktywny, pojawi się następujący komunikat: Nie można oznaczyć atrybutu jako nieaktywny. Atrybut został wysłany do Comarch e-Sklep. W takim przypadku należy usunąć atrybut z towaru udostępnionego w Comarch e-Sklep, następnie będzie możliwość oznaczenia go jako nieaktywnego. W przypadku pracy rozproszonej jeśli atrybuty zostaną oznaczone jako nieaktywne, to w takiej formie zostaną przekazane do programu.

Atrybuty towaru i załączniki

Dodając nową definicję atrybutu towaru należy określić kilka parametrów ogólnych, definiujących atrybut: Zależny od kontrahenta – parametr określa, czy wartość atrybutu jest niezmienna dla towaru, czy też różni się dla poszczególnych kontrahentów. Parametr powinien być zaznaczony np. W przypadku kodów towaru u dostawców – wtedy dla każdego towaru będzie można zdefiniować wiele kodów w zależności od kontrahenta dostarczającego towar. Udostępniaj w Comarch e-Sklep – parametr związany ze współpracą programu ze sklepem internetowym (Comarch e-Sklep). Atrybuty z zaznaczonym parametrem będą wraz z towarem eksportowane do e-Sklep, umożliwiając tym samym jego bardziej szczegółowe opisanie. Funkcja jest dostępna dla modułów Handel, Handel Plus. Zasady współpracy zostały opisane w artykule Współpraca z Comarch e-Sklep. Pozwalaj na edycję – parametr aktywuje się po zaznaczeniu parametru Udostępniaj w Comarch e-Sklep/e-Sale dla atrybutów o typie: tekst, liczba lub data. W przypadku, gdy parametr ten jest zaznaczony do Comarch e-Sklep nie jest wysyłana wartość atrybutu ustawiona na karcie towaru. W Comarch e-Sklep Klient może sam wprowadzić wartość atrybutu dla towaru, która w przypadku wygenerowania zamówienia zostanie umieszczona w polu Opis. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w artykule dedykowanym współpracy z Comarch e-Sklepprzejdź do artykułu. Język – opcja wyboru języka (dostępna w module Handel Plus) związana jest z funkcjonalnością wielojęzyczności opisaną w artykule Formularz pozycji cennika – zakładka Języki.  Pozostałe atrybuty definiowane na formularzu są związane ze sposobem ich późniejszego przenoszenia na transakcję: Dokleić do opisu elementu – parametr odpowiada za umieszczanie atrybutu na wystawianych dokumentach. Jeśli jest aktywny w chwili wpisywania towaru na dokument wartość takiego atrybutu jest automatycznie kopiowana jako opis towaru na dokumencie (w pole tekstowe). Zawartość tego pola jest drukowana na standardowych wydrukach dokumentów w programie. Przenosić na transakcję – jeśli parametr jest zaznaczony to atrybut wraz z wartością jest przenoszony na odrębną zakładkę [Atrybuty] na element dokumentu. Drukować na dokumencie – parametr związany z poprzednim. Jeśli jest zaznaczony to atrybut (po przeniesieniu na zakładkę Atrybuty na transakcji) wraz z wartością są drukowane na dokumentach. W przypadku atrybutu towaru można  określić dodatkowy format atrybutu: binaria. Atrybut binarny pozwala na skojarzenie towaru z dowolnym plikiem (na przykład grafiką, obrazkiem itp.). Atrybuty binarne nie są kopiowane na transakcje. Przy włączonym module Handel Plus na karcie atrybutu pojawia się sekcja Pozycje, zasoby z parametrami Przenosić na dostawyObowiązkowy. Funkcjonalność została dokładniej opisana w artykule Cechy dostaw. Istnieje możliwość oznaczenia danego atrybutu parametrem Nieaktywny. Po jego zaznaczeniu atrybut nie będzie wyświetlany do wyboru na kartotekach towarowych, dokumentach i w filtrze Zestawienia wg atrybutów. Atrybut nieaktywny nie będzie również przenoszony na nowe transakcje.

Przypisanie atrybutu do towaru

Jeśli lista atrybutów jest zdefiniowana można przystąpić do ich uzupełniania na kartach poszczególnych towarów. Jest to możliwe z poziomu formularza towaru: zakładka [Atrybuty]. Lista atrybutów skojarzonych z danym towarem jest obsługiwana przez standardowe przyciski: Dodaj, Usuń, Zmień. Dodając nowy atrybut należy określić: Atrybut – utworzona wcześniej definicja atrybutu (należy wybrać z listy zdefiniowanych wcześniej atrybutów. Po wybraniu atrybutu część parametrów zostaje ustawiona zgodnie z definicją atrybutu. Wartość – wartość atrybutu. Pole jest dostępne tylko w przypadku, gdy atrybut nie jest zależny od kontrahenta. W takim przypadku wartość parametru dla tego towaru jest dla wszystkich kontrahentów taka sama. W przypadku atrybutów typu lista, użytkownik może wybrać potrzebną wartość z rozwijanej listy. Uzupełnienie listy o nowe wartości jest możliwe tylko z poziomu definicji (formularza) atrybutu. Zależny od kontrahenta – parametr decyduje o tym czy wartość atrybutu dla towaru jest zawsze taka sama (parametr odznaczony ), czy dla każdego kontrahenta jest inna (parametr zaznaczony ). W przypadku, gdy parametr zależy od kontrahenta w tabeli poniżej istnieje możliwość ustalenia jego wartości dla poszczególnych kontrahentów. Przycisk Dodaj umożliwia dodawanie kolejnych kontrahentów oraz określonych dla nich wartości atrybutu (np. kod kontrahenta – dostawcy oraz kod towaru u tego dostawcy). Listę kontrahentów w kolumnie Podmiot można wywołać wciskając prawy przycisk myszy lub klawisz <TAB> w pustym polu. Oprócz kontrahentów istnieje możliwość zdefiniowania atrybutu dla innych podmiotów (pracownik, wspólnik, urząd, bank…). Zmiana typu podmiotu jest możliwa po wybraniu potrzebnej opcji z menu wyświetlanego pod przyciskiem strzałki (obok Dodaj). W przypadku atrybutu typu binaria użytkownik nie ma możliwości określenia parametrów związanych z przenoszeniem atrybutu na transakcje, natomiast pojawia się opcja związana z powiązaniem z daną binarną. Daną binarną może być na przykład plik zawierający zdjęcie produktu, dodatkową grafikę itp. Po wskazaniu danej poniżej widoczny jest podgląd pliku. Po dodaniu atrybutu binarnego, wskazany plik jest dodawany do karty towaru jako załącznik. Lista danych binarnych jest wspólna dla całego cennika. Po wciśnięciu przycisku  wyświetlana jest lista wszystkich danych binarnych, jakie zostały wprowadzone do programu. Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski Dodaj, Usuń, Podgląd. Na podglądzie widoczny jest plik, który został zapamiętany z programie jako dana binarna. Podczas dodawania nowej danej użytkownik musi podać nazwę, pod jaką dana binarna będzie widoczna w programie oraz wskazać plik zewnętrzny, który zostanie zaczytany do programu jako dana. Po wciśnięciu przycisku  użytkownik może wskazać plik zapisany wcześniej na dysku komputera (dla ułatwienia podczas przeglądania katalogów lista wyświetlanych plików może być zawężona do określonego typu: JPG, bmp, gif itp.). Po zaznaczeniu parametru Pokazuj nieaktywne na liście w kolorze szarym będą również widoczne atrybuty nieaktywne. Parametry dotyczące sposobu przenoszenia na dokumenty oraz udostępniania w e-Sklep są dziedziczone z definicji atrybutu, jednak użytkownik może je zmieniać indywidualnie dla każdego towaru.
Uwaga
Konfiguracja Comarch e-Sklep jest dostępna w modułach Handel, Handel Plus.

Kopiowanie atrybutów towaru w pole Opis

Za kopiowania atrybutu w pole Opis odpowiadają parametry: Dokleić do opisu elementu:
 • jeśli parametr jest zaznaczony – podczas wpisywania towaru na dokument w pole Opis na formularzu pozycji automatycznie kopiowana jest ustalona dla tego towaru wartość parametru.
 • jeśli parametr jest odznaczony – atrybut jest widoczny jedynie na karcie towaru, natomiast nie jest kopiowany w pole Opis podczas wpisywania towaru na dokument.
Kod atrybutu przed wartością – parametr jest dostępny tylko w przypadku, gdy zaznaczono wcześniej parametr Dokleić do opisu elementu. Odpowiada za oznaczenie parametru podczas kopiowania go w pole Opis:
 • jeśli parametr jest zaznaczony – podczas kopiowania atrybutu na dokument równocześnie kopiowany jest jego kod (np. KOD DOSTAWCY RO333/2008)
 • jeśli parametr jest odznaczony – na dokument kopiowana jest jedynie wartość parametru bez jego dokładniejszego oznaczenia (w powyższym przykładzie jedynie RO333/2008)
Oprócz atrybutów towar może posiadać jeszcze opis wpisany bezpośrednio na formularzu towaru (zakładka [Dodatkowe]). Jeśli równocześnie zaznaczony jest parametr Kopiuj opis na fakturę – na pozycję dokumentu przepisywany jest w pierwszej kolejności opis (w całości), a dopiero potem poszczególne atrybuty (tylko te z zaznaczonym parametrem Dokleić opis na element). Podczas kopiowania atrybuty są sortowane wg kodów atrybutów – oznacza to, że w przypadku, gdy do jednego towaru był kilka razy przypisany ten sam atrybut z różnymi wartościami, to podczas przepisywania atrybutów towaru na dokumencie będą one ustawione obok siebie. Ponadto na dokumencie istnieje możliwość dodatkowego wyboru atrybutów spośród tych kopiowanych na dokument. Jeśli na karcie towaru zaznaczono parametr Pozwól na edycję opisu na dokumencie obok pola zawierającego opis pojawia się przycisk  . Po jego wciśnięciu użytkownik na liście atrybutów przypisanych do danego towaru może wybrać  te, które zostaną przepisane na dokument.

Kopiowanie atrybutów towaru na element

Atrybuty, które będą miały zaznaczony parametr Przenosić na transakcję zostaną przepisane na dodatkową zakładkę [Atrybuty], która jest widoczna po podejrzeniu formularza pozycji na dokumencie. Lista atrybutów może być modyfikowana przez użytkownika – może on nie tylko zmieniać wartość atrybutu, ale również dodawać nowe atrybuty. Lista wszystkich zdefiniowanych atrybutów jest dostępna po wciśnięciu przycisku określającego atrybut. W trakcie kopiowania dokumentów, przekształcania (wszelkiego rodzaju konwersje) oraz ich korygowania – wraz z towarem na nowe dokumenty przenoszone są wszystkie przypisane dla poszczególnych pozycji atrybuty wraz z wartościami. Z kopiowaniem atrybutów na pozycję związany jest również parametr Drukować na dokumencie. Jeśli parametr jest zaznaczony to dany atrybut wraz z wartością są drukowane na dokumentach.  Na potrzeby wydruku Faktury Sprzedaży z atrybutami zdefiniowany jest odrębny wydruk Faktura VAT/ Atrybuty. Warto również pamiętać, że decydujące jest ustawienie tego parametru na karcie danego towaru, nie zaś na definicji atrybutu.

Przypisanie załącznika do towaru

Atrybuty binarne a załączniki

Import z innej bazy danych
Import cennika z innej bazy danych (menu Narzędzia/ Importy) umożliwia przeniesienie załączników przypisanych do towarów. Przy imporcie samego cennika przesyłane są tylko te dane, które są powiązane z towarami. Na oknie importu danych z innej bazy znajduje się opcja Dane binarne (cennik, grupy towarów). Import danych binarnych umożliwia przeniesienia listy danych binarnych niepowiązanych bezpośrednio z kartą towaru czy grupą towarową. Przy imporcie sprawdzana jest duplikacja, czy danych nie ma już w bazie. Atrybuty oznaczone jako nieaktywne są pomijane w trakcie importu.    

Wyświetlanie załączników i atrybutów binarnych

Z poziomu listy cennikowej dostępnej w menu Ogólne/Cennik oraz Handel/Zasoby (dla modułów Handel, Handel Plus) istnieje możliwość podglądu wszystkich atrybutów binarnych oraz załączników przypisanych do poszczególnych pozycji cennikowych. Kolumna Załączniki Klikając prawym przyciskiem myszy w nagłówek jakiejkolwiek kolumny na liście pozycji cennikowych, po wskazaniu opcji Wybór kolumn, można wybrać dodatkową kolumnę o nazwie Załączniki. W kolumnie wyświetlona zostanie nazwa załącznika (lub atrybutu binarnego). Po ustawieniu kursora na nazwie wyświetli się okno podglądu obrazów i plików z wszystkimi załącznikami przypisanymi do tego towaru. Okno podglądu obrazów i plików W oknie podglądu, pliki graficzne widoczne są jako miniatury, natomiast pozostałe pliki zobrazowane są przez symbol prezentujący typ pliku.
Okno podglądu obrazów i plików
Pod poszczególnymi pozycjami widoczne są nazwy plików. Po kliknięciu na konkretny plik zostanie on otworzony w domyślnym programie. Okno podglądu obrazów i plików można dowolnie powiększać/ zmniejszać poprzez chwycenie rogu okna lewym klawiszem myszy. Można również sterować wielkością miniatur poprzez suwak umieszczony pod listą plików. Podgląd załączników, które są linkami do plików Wyświetlanie plików podpiętych, jako linki działa analogicznie jak dla plików umieszczonych w bazie danych, przy czym wyświetlany plik musi znajdować się na dysku. Jeśli program nie odnajdzie pliku we wskazanej lokalizacji, wówczas wyświetli informację Nie znaleziono pliku.

Atrybuty dokumentu

Atrybuty dokumentu różnią się od atrybutów kontrahenta m.in. ty, że nie są skojarzone z konkretnym podmiotem. Nie ma możliwości przenoszenia atrybutów dokumentu w pole  Opis . Nie ma również możliwości, by automatycznie przypisywały się do dokumentu. W trakcie wystawiania transakcji użytkownik sam musi zdecydować, które atrybuty mają być z dokumentem skojarzone. Lista jest wspólna dla wszystkich modułów, które umożliwiają opisywanie dokumentu za pomocą atrybutów i jest dostępna w menu Ogólne/ Atrybuty w zakładce [Dokumentu]. Atrybuty dokumentu mogą być przenoszone na odrębna zakładkę podczas wystawiania dokumentów handlowych i magazynowych oraz zapisów w Rejestrach VAT. Dla listy dokumentów handlowych i magazynowych, a także w modułach SerwisObieg dokumentów, możliwe jest utworzenie kolumny wyświetlającej wartości wybranych na tych dokumentach atrybutów.

Formularz Atrybutu dokumentu

Definiując atrybuty, niezależnie od typu, należy określić: Kod i nazwę atrybutu – należy przy tym pamiętać, że kod atrybutu będzie drukowany na dokumentach, powinien więc być czytelny. Format - dla każdego atrybutu (podczas tworzenia jego definicji) można określić format pola zawierającego wartość:
 • tekst – pole tekstowe,
 • liczba – pole sformatowane jako liczba z dokładnością do czterech miejsc po przecinku,
 • lista – możliwość wcześniejszego zdefiniowania dostępnych wartości na odrębnej liście, podczas kojarzenia atrybutu z towarem wartość można wybrać z dostępnej listy rozwijanej,
 • data – pole w formacie daty.
W przypadku atrybutu typu lista podczas definiowania atrybutu (Ogólne/ Atrybuty) na formularzu pojawia się druga zakładka [Pozycje listy]. Na zakładce można wpisać wszystkie wartości, jakie dany atrybut może przyjąć. Pozycje listy mogą zostać posortowane alfabetycznie poprzez dostępną w menu kontekstowym opcję Sortuj alfabetycznie.
Uwaga
Lista atrybutów może być importowana pomiędzy bazami (Narzędzia/ Importy/   innej bazy danych). W przypadku importu atrybutów towaru typu lista – przenoszona jest również lista dostępnych wartości.
W oknie każdego z atrybutów znajduje się parametr przenoś do Analiz BI,  jeśli nie jest zaznaczony atrybuty nie są przenoszone do Analiz Business Intelligence (aplikacji umożliwiającej raportowanie danych z Comarch ERP Optima). Dodatkowo na formularzu atrybutu dokumentu dostępny jest parametr Kopiować przy przenoszeniu do rejestru VAT. Parametr, podobnie jak w przypadku atrybutów kontrahenta, dotyczy przenoszenie dokumentów z modułu handlowego do rejestrów VAT.

Nieaktywny - po zaznaczeniu parametru dany atrybut nie będzie wyświetlany do wyboru na dokumentach. Atrybut nieaktywny może być wyświetlany na liście atrybutów po zaznaczeniu na niej parametru Pokazuj nieaktywne.

Z poziomu listy atrybutów dostępna jest operacja seryjna Ustaw atrybut jako nieaktywny. Umozliwia ona seryjne zaznaczenie/odznaczenie parametru Nieaktywny dla zaznaczonych atrybutów lub dla atrybutu podśwetlonego na liście.

 

Atrybuty JPK

Atybuty JPK zostały wprowadzone na potrzeby oznaczania szczególnych rodzajów transakcji na potrzeby eksportu do Jednolitego Pliku Kontrolnego. Więcej informacji na temat właściwości atrybutów można znaleźć tutaj. Na formularzu atrybutu JPK, oprócz parametrów dostępnych dla atrybutów dokumentu, znajdują się parametry:  
 • JPK_FA: FA – Czy atrybut jest związany z plikiem JPK_FA i może być wskazany na fakturze zakupu/sprzedaży,
 • JPK_FA: VAT – Czy atrybut jest związany z plikiem JPK_FA i może być wskazany na dokumencie w rejestrze VAT,
 • JPK_VAT – Czy atrybut jest związany z plikiem JPK_VAT i może być wskazany na dokumencie w rejestrze VAT,
 • przenosić na transakcje – Czy atrybut ma być automatycznie dodawany na fakturach lub dokumentach w rejestrze VAT.

Nieaktywny – po zaznaczeniu parametru dany atrybut nie będzie wyświetlany do wyboru na dokumentach. Atrybut nieaktywny może być wyświetlany na liście atrybutów po zaznaczeniu na niej parametru Pokazuj nieaktywne.

Z poziomu listy atrybutów dostępna jest operacja seryjna Ustaw atrybut jako nieaktywny. Umozliwia ona seryjne zaznaczenie/odznaczenie parametru Nieaktywny dla zaznaczonych atrybutów lub dla atrybutu podśwetlonego na liście.

Uwaga
Zmiana formatu atrybutu nie jest możliwa jeżeli atrybut został już użyty (odpowiednio na towarze, kontrahencie, środku trwałym bądź dokumencie).

Atrybuty kontrahenta

Lista atrybutów dla kontrahentów, wykorzystywanych w firmie, jest dostępna z poziomu Ogólne/ Atrybuty, zakładka [Kontrahenta]. Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski Dodaj, UsuńZmień. Należy przy tym pamiętać, że usunięcie atrybutu jest możliwe do czasu skojarzenia go z kontrahentem (wykorzystania na formularzu kontrahenta).

Formularz Atrybutu kontrahenta

Dodając nową definicję atrybutu należy podać: Kod – 20-znakowy, unikalny kod atrybutu (nie może być dwóch atrybutów dla kontrahenta o takim samym kodzie). Kod może być następnie kopiowany na dokument (wraz z wartością określoną dla danego kontrahenta), dlatego powinien być czytelny. Opis – dłuższy opis atrybutu Format: tekst, liczba, data, lista. W zależności od formatu atrybutu pole zawierające jego wartość pozwala na wpisanie tekstu, daty lub liczby. W przypadku listy użytkownik może utworzyć listę dopuszczalnych wartości. Z tej listy wybiera potem wartość podczas przypisania atrybutu dla kontrahenta czy dokumentu. Pozycje listy mogą zostać posortowane alfabetycznie poprzez dostępną w menu kontekstowym opcję Sortuj alfabetycznie. Atrybuty kontrahenta mogą być wykorzystywane w programie na dwa sposoby: mogą być przenoszone w pole Opis podczas wystawiania dokumentu dla kontrahenta lub być przenoszone na odrębną zakładkę [Atrybuty] na dokumencie. W związku z tym istnieje kilka parametrów, które determinują sposób przenoszenia danego atrybutu na dokument: Dokleić do opisu dokumentu – parametr odpowiada za kopiowanie atrybutu na dokumenty w pole Opis:  
 • jeśli jest zaznaczony – atrybut jest automatycznie kopiowany w pole Opis na dokumencie
 • jeśli jest odznaczony – atrybut jest widoczny na formularzu kontrahenta, ale nie jest kopiowany na dokument.
Przenosić na transakcje – parametr związany jest z automatycznym przenoszeniem atrybutu na dokumenty handlowo-magazynowe wystawiane dla poszczególnych kontrahentów. Na formularzu atrybutu użytkownik może podać domyślne ustawienie dla atrybutu podczas przypisywania go na karcie kontrahenta. Jednak podczas przypisywania atrybutów poszczególnym kontrahentom użytkownik może ustawienie parametru zmienić. W efekcie może zdecydować indywidualnie dla każdego kontrahenta, czy atrybut powinien przenosić się automatycznie na dokumenty w module Handel / Faktury. Kopiować przy przenoszeniu do rejestrów VAT – parametr dotyczy przenoszenia dokumentów z moduł handlowego do rejestrów VAT i określa, czy atrybut przypisany do dokumentu w module handlowo-magazynowym powinien zostać przeniesiony wraz z dokumentem po zaksięgowaniu do Rejestrów VAT. Ustawienie parametru na formularzu atrybutu jest następnie dziedziczone podczas przypisania atrybutu na kartę kontrahenta i Użytkownik nie może zmienić tego ustawienia dla poszczególnych kontrahentów. W efekcie atrybut z zaznaczonym parametrem jest zawsze przenoszony do rejestrów VAT wraz z dokumentem, niezależnie od kontrahenta, dla którego dokument jest wystawiony. Kojarzenie atrybutu z konkretnym kontrahentem jest możliwe z poziomu jego karty ewidencyjnej, zakładka [Atrybuty]. Po wyborze atrybutu na karcie kontrahenta możliwy jest wybór nowej kolumny na liście kontrahentów wyświetlającej wartość tego atrybutu. Istnieje możliwość oznaczenia danego atrybutu parametrem Nieaktywny. Po jego zaznaczeniu atrybut nie będzie wyświetlany do wyboru na formularzach kontrahentów, dokumentach i w filtrze Zestawienia wg atrybutów. Atrybut nieaktywny nie będzie również przenoszony na nowe transakcje.

Przypisanie atrybutu dla kontrahenta

Jeśli atrybuty wykorzystywane dla kontrahentów są zdefiniowane można je uzupełniać wraz z wartościami dla poszczególnych kontrahentów. Na formularzu kontrahenta (menu Ogólne/ Kontrahenci) znajduje się zakładka [Atrybuty], z poziomu której można definiować atrybuty związane z danym kontrahentem. Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski. Dodając atrybut dla kontrahenta należy wskazać: Atrybut – kod atrybutu wybrany spośród wcześniej utworzonych definicji. Lista jest dostępna po wciśnięciu przycisku. Wartość – wartość atrybutu dla danego kontrahenta. Dokleić do opisu dokumentu – atrybut może być automatycznie kopiowany w pole Opis na dokumentach wystawianych dla danego kontrahenta (parametr zaznaczony). Jeśli parametr jest odznaczony – atrybut będzie widoczny na formularzu kontrahenta, ale nie będzie pojawiał się na wystawianych dla niego dokumentach. Wartość parametru jest kopiowana z definicji atrybutu, ale na potrzeby danego kontrahenta można ją zmienić. Kod atrybutu przed wartością – jeśli atrybut ma być kopiowany na dokumenty oprócz jego wartości w polu Opis może pojawić się również kod atrybutu. Przenosić na transakcje – parametr związany z przenoszeniem na zakładkę [Atrybuty], podczas wystawiania dokumentu handlowo-magazynowego dla kontrahenta. Jeśli parametr będzie zaznaczony – atrybut automatycznie zostanie przeniesiony na dokument. Jeśli parametr będzie odznaczony – atrybut nie zostanie przepisany na dokument automatycznie, ale użytkownik będzie mógł wybrać go z listy atrybutów w trakcie wystawiania dokumentu. Kopiować przy przenoszeniu do Rejestrów VAT – parametr jest dziedziczony z formularza atrybutu (menu Ogólne/ Atrybuty) i użytkownik nie ma możliwości jego ustawienia indywidualnie dla poszczególnych kontrahentów. Udostępniaj w Mobile – parametr związany ze współpracą programu z aplikacją Comarch Mobile Sprzedaż. Zaznaczenie parametru spowoduje, że atrybut zostanie wysłany na urządzenie mobilne i będzie widoczny na karcie kontrahenta (pod warunkiem, że jest przypisany do danego kontrahenta po stronie Comarch ERP Optima) Zasady współpracy zostały opisane w artykule Współpraca z Comarch Mobile Sprzedaż. Pozwalaj na edycję – parametr dostępny do zaznaczenia po zaznaczeniu parametru Udostępniaj w Mobile. Zaznaczenie parametru spowoduje jego wysłanie bezwarunkowo (może nie mieć przypisanej wartości). Dzięki temu można będzie użyć tego atrybutu podczas wystawiania dokumentów na dowolnego kontrahenta oraz podczas dodawania nowego kontrahenta po stronie urządzenia mobilnego. Po ustaleniu listy atrybutów skojarzonych z danym kontrahentem należy zatwierdzić (przycisk z dyskietką) jego kartę ewidencyjną. Po zaznaczeniu parametru Pokazuj nieaktywne na liście w kolorze szarym będą również widoczne atrybuty nieaktywne.

Kopiowanie atrybutów kontrahenta w pole Opis

Podczas wystawiania dokumentu dla danego kontrahenta – atrybuty skojarzone z kontrahentem, które mają zaznaczony parametr Dokleić do opisu dokumentu są automatycznie kopiowane w pole Opis. W przypadku Faktur Sprzedaży dodatkowo istnieje możliwość ustalenia tekstu, który jest drukowany na dokumencie (Konfiguracja firmy/ Handel/ Parametry wydruku faktury: Tekst opisu kopiowany na dokument FS). Jeśli taki tekst jest podany to zawsze jest on kopiowany na fakturę w pierwszej kolejności, a dopiero potem „doklejane” są atrybuty skojarzone z kontrahentem. Podczas kopiowania atrybuty są sortowane wg kodów atrybutów – oznacza to, że w przypadku, gdy do jednego kontrahenta był kilka razy przypisany ten sam atrybut z różnymi wartościami, to podczas przepisywania atrybutów towaru na dokumencie będą one ustawione obok siebie. Ponadto bezpośrednio na dokumencie istnieje możliwość ponownego wyboru atrybutów spośród tych kopiowanych na dokument. Obok pola zawierającego opis pojawia się przycisk . Po jego wciśnięciu użytkownik na liście atrybutów przypisanych do danego kontrahenta może wybrać  te, które zostaną przepisane na dokument. Na liście wyświetlane są zarówno atrybuty, które mają zaznaczoną opcję kopiowania, jak i te, które pierwotnie na dokument nie są kopiowane.

Atrybuty środka trwałego

W menu Ogólne/ Atrybuty zakładka [Środka trwałego] pozwala na zdefiniowanie atrybutów, które następnie mogą być przypisane do karty środka trwałego. Formatka atrybutu zawiera kolumny Kod i Nazwa. Dodając nowy atrybut należy określić jego Kod, Opis i Format. W przypadku wybrania formatu Lista, pojawia się dodatkowa zakładka [Pozycje listy] z możliwością dodania predefiniowanej listy dla dodawanego atrybutu. Pozycje listy mogą zostać posortowane alfabetycznie poprzez dostępną w menu kontekstowym opcję Sortuj alfabetycznie. Przy tworzeniu nowej bazy lub konwertowaniu bazy dodawany jest domyślnie atrybut: „Miejsce użytkowania”, Opis: Miejsce użytkowania, Typ: Lista. Nieaktywny - po zaznaczeniu parametru dany atrybut nie będzie wyświetlany do wyboru na kartotekach środków trwałych. Atrybut nieaktywny może być wyświetlany na liście atrybutów po zaznaczeniu na niej parametru Pokazuj nieaktywne.

Z poziomu listy atrybutów dostępna jest operacja seryjna Ustaw atrybut jako nieaktywny. Umozliwia ona seryjne zaznaczenie/odznaczenie parametru Nieaktywny dla zaznaczonych atrybutów lub dla atrybutu podśwetlonego na liście.

.    

Inne

Formaty przelewów

Definiowanie formatów przelewów jest dostępne w menu Ogólne /Inne /Formaty przelewów. Po wybraniu tej opcji pojawia się okno: Formaty wymiany elektronicznej pomiędzy bankami, w którym użytkownik może dodawać nowe bądź skopiować standardowe. Ponadto, z tego poziomu można wyeksportować zdefiniowany format do pliku .xml bądź też, wcześniej wyeksportowany z innej bazy danych - zaimportować. Zaimportować można również aktualne standardowe formaty przelewów z serwera firmy Comarch. Import powoduje nadpisanie formatu standardowego zaktualizowanym formatem z serwera.
Uwaga
Import formatów przelewów z serwera COMARCH jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.
Istnieje również możliwość zaimportowania standardowych formatów tekstowych z serwera firmy Comarch. Import powoduje nadpisanie formatu standardowego zaktualizowanym formatem z serwera. Na wersjach starszych niż 2017.5.1 Comarch ERP Optima nie uda się ich zaimportować standardowych formatów Elixir-0 BPH, Elixir-0 iBRE, US - Bank Śląski oraz ZUS - Bank Śląski.
Uwaga
Import formatów przelewów z serwera COMARCH jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.
Pod listą dostępne są dwa parametry Standardowe oraz Użytkownika. Domyślnie zaznaczone są obydwa parametry, dlatego po wejściu na listę za pierwszym razem pojawią się wszystkie formaty. Listę można zawęzić poprzez wybór jednej z opcji. Parametr Standardowe, filtruje nieedytowalne formaty przelewów. Zaznaczając parametr Użytkownika - otrzymamy listę formatów zdefiniowanych przez użytkowników.
Lista formatów wymiany danych
Dodanie nowego formatu otwiera okno Format elektronicznej wymiany danych z bankami, składające się z czterech zakładek: [Ogólne], [Nagłówek], [Pozycje], [Stopka]. Zakładka [Ogólne] Zakładka ta zawiera parametry wspólne dla wszystkich pozycji definiowanego formatu.
Dodawanie nowego formatu
Zakładka Ogólne zawiera następujące pola:
Nazwa polaCharakterystyka pola
Nazwa formatuNazwa formatu, która będzie widoczna na liście dostępnych formatów na formatce banku oraz na formatce eksportu / importu. Maksymalnie 50 znaków alfanumerycznych. Pole to jest wymagalne.
Format doInformacja o tym czy dany format będzie wykorzystywany przy eksporcie przelewów, imporcie wyciągów bankowych lub będzie służył do eksportu i importu. Jedno z pól musi być zaznaczone.
Rozszerzenie plikuMaksymalnie 3 znaki alfanumeryczne.
KodowanieLista rozwijana z następującymi formatami: Flat (bez polskich znaków), Latin 2, Mazovia, Windows (1250), ISO 8859-2 oraz UTF-8
Oddzielaj pola znakiemJeżeli parametr jest odznaczony oznacza to, że format nie posiada separatorów pól.
Separator pólPole aktywne po zaznaczeniu parametru: Oddzielaj pola znakiem, lista separatorów do wyboru: (przecinek, SPACJA, TAB i ENTER) oraz możliwość wpisania dowolnego separatora np. „|”.
Format datyLista formatów do wyboru: DD-MM-RR, DD-MM-RRRR, RR-MM-DD, RRRR-MM-DD, RRRRMMDD, DD / MM / RR, Clarion z możliwością wpisania własnego formatu np. MM / RR / DD.
Separator dziesiętnyLista z wyborem: puste (brak), kropka, przecinek. Bez innych możliwości.
Separator dziesiętny dla kwoty VATLista z wyborem: puste (brak), kropka, przecinek. Bez innych możliwości. Domyślnie proponuje się przecinek.
Separator grup dziesiętnychLista z wyborem: puste (brak), kropka, przecinek. Bez innych możliwości.
Sekwencja podziału pola na częściMaksymalnie 3 znaki alfanumeryczne.
Znak końca wierszaLista znaków do wyboru: ENTER, SPACJA i pusty (brak) oraz możliwość wpisania dowolnego znaku.
Ograniczniki tekstuMaksymalnie 3 znaki alfanumeryczne. Pola tekstowe w pliku będą otaczane tym znakiem, najczęściej jest nim cudzysłów.
Zmiana ograniczników w tekście naMaksymalnie 3 znaki alfanumeryczne, pole aktywne po wypełnieniu pola Ograniczenie tekstu. Jeżeli pola tekstowe są otaczane znakiem ogranicznika tekstu np. cudzysłowem, to cudzysłów wpisany w środku pola zostanie zamieniony na znak wpisany w tym polu.
Zmienna szerokość polaParametr, jeżeli zaznaczony – zmienna szerokość pól.
Zamiana małych liter na wielkieParametr, jeżeli zaznaczony – zamiana małych liter na wielkie.
Separator w opisie przelewów zbiorczychLista z wyborem: SPACJA, średnik, przecinek oraz możliwość wpisania dowolnego znaku. Domyślnie inicjuje się średnik.
   Zakładki [Nagłówek], [Pozycje], [Stopka] Kolejne zakładki służą do definiowania poszczególnych pozycji formatu. W tym celu użytkownik wykorzystuje predefiniowane parametry, których zestawienie i opis zawiera poniższa tabela. W oknie znajdują się ponadto następujące pola:  
 
 • Typ pola – pole to może przyjmować następujące wartości: Tekst, Liczba <#, Liczba <#.##, Liczba <#.####. Konsekwencją wybrania typu pola jako tekst będzie otaczanie go ogranicznikiem tekstu.
 • Wartość – możliwa wartość danego pola w zależności od wyboru Typu pola.
 • Szerokość – ilość znaków przewidziana na dane pole.
 • Opcje pola – określają, czy dane pole będzie nowym polem, czy ma zostać połączone z poprzednim na jeden z trzech sposobów.
 • Usuwaj znaki rozdzielające w numerze rachunku – zaznaczenie tego parametru powoduje, iż numer rachunku zapisywany jest jako ciąg cyfr bez znaków rozdzielających.
 • Wymagane – zaznaczenie tego pola powoduje, iż brak danej pozycji na przelewie będzie powodował błąd i w konsekwencji dany przelew nie zostanie wyeksportowany.
Okno dodawania kolejnych pozycji formatu
Nazwa polaDziałanie, zwracane dane
Adres banku podmiotu – kod i miastoPobierane z listy banków - bank przypisany do kontrahenta, urzędu, pracownika, banku.
Adres banku podmiotu - ulicaPobierane z listy banków - bank przypisany do kontrahenta, urzędu, pracownika, banku.
Adres banku własnego – kod i miastoPobierane z karty banku przypisanego do rejestru, z którego wysyłane są przelewy.
Adres banku własnego - ulicaPobierane z karty banku przypisanego do rejestru, z którego wysyłane są przelewy.
Adres podmiotu – kod i miastoPobierane:
z karty kontrahenta
z karty pracownika
z karty urzędu
z karty banku.
Adres podmiotu – ulicaPobierane:
z karty kontrahenta
z karty pracownika
z karty urzędu
z karty banku.
Adres własny – kod i miastoPobierane z Pieczątki firmy (Konfiguracja firmy / Dane firmy / Pieczątka firmy).
Adres własny – ulicaPobierane z Pieczątki firmy.
Akronim podmiotuPobierane:
z karty kontrahenta
z karty pracownika
z karty urzędu
z karty banku.
Data operacjiData wybrana w oknie Eksport przelewów, otwieranym przyciskiem na liście płatności, domyślnie data realizacji.
Data dokumentuPrzy eksporcie: Data dokumentu ze zdarzenia.
Identyfikator operacjiW momencie eksportu przelewów, dla każdej płatności może zostać nadany unikalny Identyfikator operacji. Jeżeli taki sam Identyfikator pojawi się w pliku z wyciągiem bankowym, to w momencie importu wyciągu odpowiednie płatności zostaną automatycznie rozliczone. Identyfikator tworzony jest jako ciąg 13 znaków, wg kryterium YYMDDhmmssmmm. Unikalność identyfikatora zapewniona jest także w przypadku, gdy w formacie zadeklarowano 10 znakowy identyfikator operacji.
Ilość pozycjiIlość rekordów/przelewów w eksportowanym pliku.
Inne informacjeInformacje pobierane są za pomocą predefiniowanych skrótów
Kierunek przepływuPole wykorzystywane do importu – określa, czy dokument jest wpłatą czy wypłatą. Dla wartości: 1, 3, 5, 7, 9, 110, 111, 120, C, CR, M, Ma – KP, dla: -1, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 210, 222, D, DB, W, Wn – KW. Przy eksporcie dla zdarzenia rozchodowego przyjmuje wartość -1.
Kod kraju podmiotuKodu kraju pobrany z formularzu banku, który występuje na danej płatności.
Kod SWIFT banku podmiotuKod SWIFT pobrany z karty banku podmiotu.
Kod SWIFT banku własnegoKod SWIFT pobrany z karty banku przypisanego do rejestru, z którego wysyłane są przelewy.
Kwota płatnościWyliczana, jako kwota płatności pozostająca do rozliczenia lub kwota wynikająca z ich grupowania po kontrahencie – przelew zbiorczy, w walucie dokumentu.
Kwota płatności w walucie systemowejW przypadku wybrania tego pola w formacie eksportu dla przelewów walutowych wyeksportowana zostanie wartość w walucie systemowej
Kwota przychoduPrzy eksporcie to tego pola nie trafia żadna wartość, ponieważ nie można eksportować zdarzeń przychodowych. Przy imporcie kwota ta traktowana jest jak KP.
Kwota rozchoduPrzy eksporcie kwota ta wyliczana jest na takich samych zasadach jak Kwota płatności, natomiast przy imporcie kwota ta traktowana jest jak KW.
Nazwa banku podmiotuPobierana z listy banków, bank przypisany do kontrahenta, pracownika, urzędu.
Nazwa banku własnegoPobierana z listy banków, bank przypisany do rejestru.
Nazwa podmiotu 1Pobierane:
z karty kontrahenta
z karty pracownika
z karty urzędu.
Nazwa podmiotu 2Pobierane:
z karty kontrahenta
z karty pracownika
z karty urzędu.
Przy długiej nazwie podmiotu, jeżeli nie cała pierwsza linia nazwy podmiotu została wyeksportowana do pliku (bo w pierwszej linii nazwy podmiotu jest więcej znaków niż wynosi szerokość pozycji Nazwa podmiotu 1), wówczas eksportowane jest tyle znaków ile zmieści się w danym polu, pozostała część z pierwszej linii nazwy jest zapisywana w kolejnym polu z Nazwą 2 podmiotu. Dopiero po niej do pliku zapisywana jest treść z drugiej linii nazwy podmiotu.
Nazwa podmiotu 3Pobierane:
z karty kontrahenta
z karty pracownika
z karty urzędu - puste.
Nazwa plikuRazem z rozszerzeniem np. 06010301.pli.
Nazwa własna 1Pierwsza linijka nazwy pobrana z Pieczątki firmy.
Nazwa własna 2Druga linijka nazwy pobrana z Pieczątki firmy.
Numer dokumentuNumer dokumentu pobrany ze zdarzenia.
Numer linii w zestawieKolejny numer przelewu w pliku.
Numer rachunku podmiotuDla 26 znakowego numeru w standardzie IBAN – ostatnie 16 znaków.
Numer rachunku własnegoDla 26 znakowego numeru w standardzie IBAN – ostatnie 16 znaków.
Numer rozliczeniowy banku podmiotuPobierany z numeru rachunku bankowego ze zdarzenia w Preliminarzu.
Numer rozliczeniowy banku własnegoPobierany z karty banku przypisanego do rejestru bankowego, z którego wysyłane są przelewy.
Opis do banku (pierwsza linijka)Pobierany z pierwszej linijki Opisu do banku na wysyłanym zdarzeniu.
Opis do banku (druga linijka)Pobierany z drugiej linijki Opisu do banku na wysyłanym zdarzeniu.
Opis do banku (trzecia linijka)Pobierany z trzeciej linijki Opisu do banku na wysyłanym zdarzeniu.
Opis do banku (czwarta linijka)Pobierany z czwartej linijki Opisu do banku na wysyłanym zdarzeniu.
Opis księgowyPobierany ze zdarzenia w Preliminarzu z pola Opis księgowy. Jeżeli w polu tym znajduje się znak , to przy eksporcie jest on zamieniany na znak .
Opis US - IdentyfikatorPobierany z pierwszej linijki opisu do banku na wysyłanym zdarzeniu np. dla NIP-u N9441112345.
Opis US - okresPobierany z pierwszej linijki opisu do banku na wysyłanym zdarzeniu np. rok 2005 miesiąc 01 05K01.
Opis US – symbol formularzaPobierany z drugiej linijki opisu do banku na wysyłanym zdarzeniu np. VAT7.
Pełny numer rachunku podmiotuPobierany ze zdarzenia w Preliminarzu z pola Numer rachunku.
Pełny numer rachunku własnegoPobierany z rejestru bankowego, z którego wysyłane są przelewy.
MPP - NIPPobierany ze zdarzenia w Preliminarzu z sekcji MPP z pola NIP.
MPP – Numer dokumentuPobierany ze zdarzenia w Preliminarzu z sekcji MPP, pole Numer dokumentu.
MPP - VATWartość pobierana ze zdarzenia w Preliminarzu, z sekcji MPP, pole Kwota podatku.
Stała wartośćDowolny ciąg znaków.
Suma kontrolna -rachunek podmiotuPobierana ze zdarzenia w Preliminarzu – pierwsze dwie cyfry pobrane z pełnego numeru rachunku podmiotu w standardzie IBAN.
Suma kontrolna -rachunek własnyPobierana z rejestru bankowego – pierwsze dwie cyfry pobrane z pełnego numeru rachunku własnego w standardzie IBAN.
Suma wartościSuma kwot z wszystkich linii, niezależnie od waluty.
Waluta płatnościSymbol waluty pobrany ze zdarzenia.
Zapytanie SQLW polu tym można używać bezpośrednich odwołań do pól zapisanych w bazie danych poprzez wykorzystanie składni SQL. Aby np. pobrać tylko miasto z adresu podmiotu i aby to miasto było pobierane dla podmiotu, który znajduje się na aktualnie wysyłanym zdarzeniu, w części WHERE zapytania należy umieścić odwołanie do wysyłanego zdarzenia: Bzd_BzdId={ZdarzenieID}. Można również odwołać się do identyfikatora formatu poprzez {FormatID}. (Przykłady zapytań pod tabelą).
Uwaga
W przypadku predefiniowanych pól Pełny numer własny, Pełny numer podmiotu, Numer rachunku podmiotu i Numer rachunku własnego do pliku zapisywane jest N ostatnich znaków, przy czym N = szerokość pola.
Uwaga
Aby program prawidłowo wysyłał część dotyczącą numeru rachunku czyli 3333333333333333 dla rachunku w standardzie IBAN, numer rachunku musi być zapisany na jeden z trzech poniższych sposobów: 22-88888888-3333333333333333 22888888883333333333333333 22 8888 8888 3333 3333 3333 3333 Dla numeru klasycznego, jeżeli w numerze nie ma separatorów, program traktuje cały numer jako numer rachunku (numer rozliczeniowy zwróci pustą wartość). Jeżeli w numerze są separatory, to do pierwszego separatora jest numer rozliczeniowy, a następnie numer rachunku.
W polu Inne informacje można wpisywać predefiniowane wyrażenie pobierające różne informacje z bazy danych. Może być kilka takich pól w jednym formacie i mogą one przyjmować różne wartości. Informacje do tego pola pobierane są za pomocą predefiniowanych skrótów. Wpisanie w polu Wartość dla tego pola następujących symboli będzie oznaczało pobranie odpowiednich informacji (wszystkie dotyczą opisu przelewu do US):
 • US.TYP_ID – typ identyfikatora np. N dla NIP, P dla PESEL z pierwszej linijki opisu do banku na zdarzeniu (z członu /TI/N665556666 będzie to N),
 • US.IDENTYFIKATOR – identyfikator (np. NIP, REGON, PESEL pobrane z pierwszej linijki opisu do banku na zdarzeniu np. 6675556666),
 • US.DEKL_ROK – rok deklaracji (pobrany z członu /OKR/06M04 czyli 06),
 • US.DEKL_OKRES – okres deklaracji (pobrany z członu /OKR/06M04 czyli 04),
 • US.DEKL_TYP_OKRESU – typ okresu np. miesiąc, kwartał (pobrany z członu /OKR/06M04 czyli M),
 • US.SYMBOL_FORM – symbol formularza (pobrany z drugiej linii opisu do banku, z członu /SFP/VAT7 czyli VAT7),
 • US.NAZWA_PEŁNA – nazwa pełna z Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ PIT4R, CIT-8 – z pola Nazwa pełna na deklaracjach PIT-4R, PIT-8A, CIT-8.
Uwaga
Wartości pól: Opis US – Identyfikator, Opis US – Okres, Opis US – Symbol formularza są odczytywane z pierwszej i drugiej linijki opisu na przelewie do US. Aby zostały odczytane prawidłowo, opis na przelewie nie może być zmodyfikowany przez użytkownika. Ponadto program przy eksporcie sprawdza, czy w formacie jest jedno z tych pól i jeżeli tak, to nie pozwoli wysłać zdarzenia, które nie pochodzi z deklaracji.
Przykłady wykorzystania pola Zapytanie SQL:
 • Pobranie miasta z adresu kontrahenta:
Select Pod_Miasto FROM CDN.PodmiotyView JOIN CDN.BnkZdarzenia ON  BZd_PodmiotID = Pod_PodId WHERE BZd_PodmiotTyp = Pod_PodmiotTyp AND Bzd_BzdId={ZdarzenieID}
 • Pobranie kodu pocztowego z adresu kontrahenta, jeżeli kod nie jest wypełniony, pole powinno zostać puste:
SELECT CASE WHEN Pod_KodPocztowy=’00-000′ THEN ”  ELSE Pod_KodPocztowy END FROM CDN.PodmiotyView JOIN CDN.BnkZdarzenia ON  BZd_PodmiotID = Pod_PodId where BZd_PodmiotTyp = Pod_PodmiotTyp AND Bzd_BzdId={ZdarzenieID}
 • 20 i 21 znak numeru rachunku np. symbole 51, 53, 53 pobrane z numeru rachunków bankowych ZUS:
SELECT SUBSTRING(BZd_RachunekNr,20,2) FROM CDN.BnkZdarzenia WHERE Bzd_BzdId={ZdarzenieID}
 • 20 i 21 znak numeru rachunku np. symbole 51, 53, 53 pobrane z numeru rachunków bankowych ZUS z tym, że przed wycięciem, z numeru rachunku są usuwane spacje i myślniki:
SELECT SUBSTRING(REPLACE(REPLACE(BZd_RachunekNr, ’ ’, ”), ’-’, ”),20,2) FROM CDN.BnkZdarzenia WHERE Bzd_BzdId={ZdarzenieID}.

Receptury

W programie oprócz towarów i usług mamy również produkty. Produktami są towary i usługi złożone. Dla każdego produktu można stworzyć jego recepturę (skład). Określa ona składniki z jakich złożony jest nasz produkt. Z każdym produktem można skojarzyć kilka receptur, ale tylko jedna z nich jest domyślną, czyli tą, która jest automatycznie proponowana w momencie wystawiania dokumentu PWP (przyjęcie wewnętrzne produktu). W trakcie produkcji (kompletacji), gdy towar/usługa złożona jest przyjmowana do magazynu następuje rozchodowanie składników. Na ekranie wyświetlane są wszystkie zdefiniowane w programie receptury. Lista receptur (Ogólne/ /Inne/ Receptury) składa się z następujących kolumn: Towar – kod towaru, z którym związana jest dana receptura. Kod – unikalny kod danej receptury. Nazwa – nazwa receptury. Informacja dodatkowa – pole, w którym wyświetlany jest dodatkowy opis receptury umieszczony na formularzu składu.
Zaznaczenie parametru Wybrany produkt pozwala na wpisanie kodu wybranego produktu. Kod możemy wpisać z klawiatury lub wciskając przycisk  wybrać interesującą nas pozycję z cennika. Cennik został automatycznie ograniczony do towarów i usług złożonych (produktów). Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo w niniejszym podręczniku. Na uwagę zasługuje funkcja kopiowania receptur. W celu powielenia receptury należy:
 • ustawić się kursorem na wzorcowej recepturze,
 • przycisnąć kombinację klawiszy <CTRL>+ „Plus”,
 • zapisać recepturę przyciskiem „Zapisz”.
Przycisk Operacje seryjne umożliwia dodawanie/ usuwanie/ zmianę składnika. Domyślnie zaznaczona jest opcja Dodaj składnik. Po wybraniu towaru, w przypadku dodawania lub zmiany składnika należy podać jego ilość, jednostkę miary a także wskazać magazyn.

Formularz receptury

Na formularzu receptury definiujemy skład danego produktu. Formularz podzielony został na dwie części. W pierwszej umieszczonej w górnej części okna znajdują się informacje o produkcie, którego dotyczy receptura. Towarpole, w którym wyświetlany jest kod produktu, którego dotyczy definiowana receptura. Pole z kodem produktu dostępne jest tylko w przypadku definiowania receptury z poziomu menu Ogólne/ Inne/ Receptury. Dla każdej nowej receptury musimy podać kodnazwę. Dla ilości – istnieje możliwość zdefiniowania składu dla ilości produktu różnej od 1. Może to być wykorzystane np. w sytuacjach, gdy ilości składnika wykorzystywane do produkcji 1 szt. produktu są bardzo małe. Wtedy zdefiniowanie składu dla większej ilości produktu pozwoli zminimalizować rozbieżności podczas produkcji. Jeśli podczas produkcji powstaje ilość różna (lub niebędąca wielokrotnością) ilości z definicji – program przeliczy odpowiednio wykorzystaną ilość surowców. J.m. – istnieje możliwość zdefiniowania receptury dla jednostki pomocniczej towaru (np. dla opakowania). Jeżeli użytkownik będzie próbował usunąć z karty produktu złożonego jednostkę miary (podstawową lub pomocniczą), którą uprzednio wskazał na jakiejkolwiek recepturze przypisanej do tego towaru, program nie pozwoli na taką operację, o czym poinformuje odpowiednim komunikatem. Domyślna - każdy produkt może mieć tylko jedną domyślna recepturę. Domyślna oznacza, że jest ona proponowana w momencie wystawiania dokumentów PWP. Sugerowaną recepturę można korygować lub zmienić na zupełnie inną (z poziomu dokumentu PWP). Druga część formularza receptury to lista składników. Lista składników obsługiwana jest przy pomocy standardowych przycisków Dodaj, Usuń oraz Zmień. Dopisując składnik uzupełniamy informacje o ilości jaka jest potrzebna do skompletowania danego produktu w ilości wskazanej w górnej części okna. Należy przy tym pamiętać, że podajemy ilość w jednostkach podstawowych i nie ma możliwości zmiany jednostek. Dodatkowo na liście wyświetlana jest ostatnia cena zakupu i wartość (ilość *cena zakupu) oraz magazyn.
Dotyczy wersji: 2020.3.1
Kolejność składników receptury można zmieniać metodą „przeciągnij i upuść”– w tym celu należy wcisnąć lewy przycisk myszy na wybranej pozycji i trzymając wciśnięty przycisk przesunąć myszą kursor do wybranego miejsca. Pozycje zgodnią z kolejnością ustaloną w oknie receptury są drukowane na wydruku Lista receptur/ Wzór standard 3.
Uwaga
Cechą charakterystyczną receptur jest to, że składniki mogą pochodzić z różnych magazynów.
Poniżej listy składników dostępne jest pole Opis, w którym możemy zapisać dodatkowe informacje związane z daną recepturą.

Z poziomu Formularza receptury istnieje również możliwość eksportu/importu składników receptury poprzez ikonę Składniki receptury.

Uwaga
Jeżeli towar posiada wcześniej ustaloną recepturę, to za pomocą importu, składniki dodawane są do już istniejącej receptury.
 

Miejscowości

W programie istnieje możliwość definiowania własnej listy miejscowości. Lista miast jest dostępna m.in. na kartotece kontrahenta oraz pracownika. Opcja ta umożliwia szybkie wybranie na daną kartotekę wcześniej zdefiniowanych miejscowości. W zależności od parametru Globalny słownik miejscowości znajdującego się w  Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry, wyświetlane są na liście albo miejscowości z globalnego słownika importowanego z bazy Teryt i znajdującego się w bazie konfiguracyjnej (wspólnej dla wszystkich baz firmowych) albo miejscowości dodane przez Użytkownika dla tej bazy firmowej. Słownik miast funkcjonuje w postaci listy, na której dostępne są opcje podglądu, dodawania i usuwania danych. Miejscowości zaimportowane z bazy Teryt nie mogą być usuwane ani zmieniane.  

Klasyfikacja Środków Trwałych

https://youtu.be/ZKbMtDfvB0o Lista numerów KŚT jest widoczna w słownikach tylko wtedy gdy Operator zalogował się na moduł Środki Trwałe lub na moduł Analizy z zaznaczoną opcją Pełne menu dla modułu Analizy. Na formularzu numeru KŚT dostępny jest parametr Nieaktywny.  Po jego zaznaczeniu numer KŚT widnieje na liście w kolorze szarym pod warunkiem wskazania w filtrze opcji Pokazuj nieaktywne. Na formularzu numeru KŚT dostępny jest również parametr Standardowy. W przypadku baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji programu wcześniejszej niż 2018.0.1, po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 parametr ten zaznaczony zostanie na wszystkich pozycjach KŚT (za wyjątkiem pozycji wprowadzonych przez użytkownika z symbolem innym niż w KŚT2010). W przypadku baz konfiguracyjnych dodanych w wersji programu 2018.0.1 lub późniejszej wszystkie numery KŚT  importowane z serwera Comarch oznaczane są jako standardowe. Na numerach KŚT dodawanych przez użytkownika nie ma możliwości zaznaczenia parametru Standardowy. Użytkownik ma możliwość seryjnego usunięcia z listy KŚT zaznaczonych pozycji. Nie ma możliwości usunięcia standardowego numeru KŚT. Na liście KŚT dostępny jest przycisk  służący do wykonania konwersji KŚT2010 do KŚT2016. Ikona nie jest widoczna jeżeli w bazie konfiguracyjnej lista KŚT jest pusta, a w bazie firmowej nie wprowadzono żadnej karty środka trwałego. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno: Po wykonaniu konwersji ikona zostanie ukryta w danej bazie firmowej. Na liście KŚT dostępne będą tylko pozycje z listy KŚT2016 oraz pozycje dodane przez użytkownika z symbolem innym niż w KŚT2010.
Uwaga
Jeżeli na liście KŚT użytkownik dodał pozycję o takim symbolu jak KŚT2010 ale o innej nazwie to po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 taka pozycja zniknie z listy KŚT. Jeżeli uzytkownik chce z niej nadal korzystać to powinien ją ponownie wprowadzić na listę KŚT.
W przypadku konwersji bazy danych z wersji wcześniejszych niż 2014 jeżeli są wprowadzone duplikaty KŚT to konwersja się nie wykona z odpowiednim komunikatem: Wystąpiła duplikacja na liście KŚT. Nie może być pozycji z takim samymi symbolami i nazwami. Przed wykonaniem konwersji proszę poprawić zduplikowane KŚT i należy w bazie przed konwersją uporządkować listę KST w taki sposób, aby nie było zduplikowanych pozycji. W bazie konfiguracyjnej zapisywana jest data ostatniego importu.
Uwaga
Usługa importu klasyfikacji środków trwałych z serwera Comarch jest dostępna wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.

Zakłady

Słownik widoczny tylko gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową oraz zaznaczono parametr Firma wielozakładowa.

Formularz zakładu

Podczas dodawania nowego zakładu automatycznie uzupełnianie są: Nazwa firmy, NIP oraz REGON. Pola możliwe do edycji. Pozostałe dane Użytkownik powinien uzupełnić samodzielnie.
Formularz zakładu
Parametr Domyślny zaznaczany jest automatycznie, jeżeli zakład wskazany zostanie jako domyślny w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry. Na formularzu zakładu domyślnego edycji podlega jedynie pole Symbol. Pozostałe dane pobierane są z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy.

W jaki sposób seryjnie nadać kod JPK_V7 na kartoteki cennikowe?

Kody JPK_V7 można nadać dla kartotek cennikowych seryjnie. Aby to zrobić trzeba przejść na okno Ogólne/Cennik lub Handel/Zasoby. Następnie należy zaznaczyć kartoteki cennikowe, którym chcemy nadać seryjnie kod JPK_V7. Kolejnym krokiem jest rozwinięcie operacji seryjnych przyciskiem i wybranie „Zmiana parametrów karty”. Na tym oknie trzeba zaznaczyć parametr „Ustaw domyślny kod JPK_V7”, z rozwijanej listy wybrać kod, który chcemy nadać zaznaczonym kartotekom cennikowym, a następnie zatwierdzić operację przyciskiem Wykonaj. Po tej operacji, kod JPK_V7 zostanie wpisany do pola „Domyślny kod JPK_V7” na zakładce [Dodatkowe] kartoteki cennikowej. Aby przypisać kod JPK_V7 dla towarów z danej grupy towarowej, należy wyfiltrować listę towarów w taki sposób, aby zaznaczona była tylko konkretna grupa towarowa. Można to zrobić po lewej stronie okna Cennik/Zasoby w obszarze grup towarowych. Następnie trzeba wywołać menu kontekstowe za pomocą prawego przycisku myszy i wybrać opcję „Zaznacz Wszystkie”. Gdy wszystkie towary zostaną zaznaczone, można skorzystać z operacji seryjnej, aby nadać kod JPK_V7 dla towarów z danej grupy.

Banki

Lista banków

Lista banków jest pomocniczym słownikiem, w którym gromadzone są informacje o wszystkich bankach, które pośredniczą w przepływie pieniędzy pomiędzy naszą firmą i firmami naszych kontrahentów. Na tej liście znaleźć się więc powinny zarówno dane banków, w których nasza firma ma założone konta bankowe, jak również informacje o bankach właściwych naszym kontrahentom. Lista banków dostępna jest z poziomu menu Ogólne/ Inne/ Banki.

Listę banków można uzupełniać „ręcznie” wprowadzając na bieżąco jej kolejne pozycje. Można również skorzystać z importu bezpośrednio z bazy Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Uwaga
Import banków z bazy KIR jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.
Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo tutaj. Usunięcie pozycji jest możliwe tylko w przypadku, gdy nie ma w systemie wystawionego żadnego dokumentu powiązanego ze wskazanym bankiem. Ponadto działa przycisk:  - importuj banki W menu dostępne są przyciski:  - wyświetlone zostaje okno z listą zapisów kasowych/ bankowych banku zaznaczonego na liście kursorem  - wyświetlone zostaje okno z płatnościami związanymi z bankiem w preliminarzu płatności - wywołane zostaje okno z listą rozliczeń kasowych/ bankowych Kontakty CRM – lista zadań i kontaktów z bankiem oraz wiadomości e-mail, zarejestrowanych w module Comarch ERP Optima CRM.
Dotyczy wersji: 2018.5.1
 Historia zmian – po naciśnięciu przycisku otwierane jest nowe okno, na którym widoczna jest lista zmian dotycząca banku.
 

Formularz banku - zakładka Ogólne

Informacje, które powinny być uzupełnione podzielone zostały na dwie grupy, znajdujące się na trzech  zakładkach: [Ogólne], [Import / Eksport][Dodatkowe]. Zakładka [Ogólne] zawiera podstawowe dane na temat banku – jego nazwę, Bankowy Numer Rozliczeniowy, adres, itd. Zakładka [Import / Eksport]to dane wymagane podczas elektronicznej wymiany danych z bankiem. Na zakładce [Dodatkowe] mamy dane uzupełniające o banku (czas realizacji przelewu, informację czy jest to bank zagraniczny, czy prowadzi rachunki w formacie IBAN, parametr o nierozliczaniu płatności i informację, że bank jest nieaktywny). Akronim – skrócony opis banku (maksymalnie 20 znaków). Akronim jest używany na wydrukach, warto więc nadać go tak, aby bank był łatwo identyfikowalny przez użytkownika. Nr rozliczeniowy (NRB) – Numer Rozliczeniowy Banku (NRB) jednoznacznie identyfikuje bank. Oznacza to, że nie ma w Polsce dwóch banków o takim samym numerze kierunkowym. Numer kierunkowy nie jest dowolnym ciągiem cyfr. Jego zawartość jest poddawana weryfikacji zgodnie z algorytmem obowiązującym w bankowości (tzw. algorytm weryfikacji modulo). Dlatego nie da się zapisać formularza z danymi banku, jeśli numer kierunkowy nie jest wypełniony poprawnie (program informuje stosownym komunikatem). Kod SWIFT – kod wykorzystywany podczas elektronicznej wymiany danych (dotyczy zwłaszcza przelewów zagranicznych). Skrót SWIFT oznacza Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – organizację zajmującą się standaryzacją elektronicznej wymiany danych. Numer centrali – trzycyfrowe oznaczenie centrali banku. Dla banków spółdzielczych może pozostać puste, dla pozostałych – musi być równe trzem pierwszym znakom numeru rozliczeniowego (lub mniej niż trzem jeśli numer rozliczeniowy jest krótszy niż trzy znaki). Nazwa – pełna nazwa banku. Przeznaczone są na nią dwie linie po 50 znaków Dane adresowe banku: Kraj, Województwo, Ulica, Nr domu, Miasto, Kod pocztowy, Dodatkowe - dodatkowe miejsce dla pozostałych danych adresowych, Telefon, Telefon SMS, Adres e-mail oraz Fax. Po wypełnieniu pola adres e-mail istnieje możliwość wysłania wiadomości po wciśnięciu przycisku  wyślij pocztę. Kategoria – pole służy do określenia domyślnej kategorii dla podmiotu. Po wyborze podmiotu na dokumencie Kategoria będzie przepisywana z formatki podmiotu.   W menu oprócz  przycisków dostępnych również z listy banków pojawia się dodatkowo:  Biblioteka dokumentów – pojawia się tylko w przypadku, gdy operator jest zalogowany do modułu Comarch Obieg Dokumentów. Przycisk wywołuje listę dokumentów w Bibliotece, zawężoną do dokumentów skojarzonych z danym podmiotem. Lista wyświetlana jest na zakładce Biblioteka dokumentów: Podmiotu.

Rachunki bankowe - informacje dodatkowe

Obsługa pól związanych z bankiem

Podczas uzupełniania danych o banku na formularzu (np. zapisu bankowego, zdarzenia w preliminarzu) program działa niejako dwuetapowo:
 • po wprowadzeniu banku, w zależności od jego ustawień, proponuje schemat numeru rachunku bankowego prawdopodobny dla tego banku. Uwzględniane są tutaj wszystkie zasady obowiązujące dla danego schematu numeracji (standardowa lub IBAN).
 • po wprowadzeniu pełnego numeru konta – sprawdza jego poprawność w zależności od ustawień flagi IBAN na formularzu (dziedziczonej z formularza banku).

Numeracja rachunków bankowych

W systemie Comarch ERP Optima obsługiwane jest zarówno stosowany wcześniej standard numeracji rachunków bankowych, jak i nowy system numeracji IBAN, który obecnie obowiązuje.
Uwaga
Format rachunku bankowego rozpoznawany jest przez system w oparciu o wartość parametru IBAN na formularzu. Wartość ta jest dziedziczona z formularza banku (parametr Bank prowadzi numerację w standardzie IBAN) – można ją jednak zmienić dla danego formularza. Jeśli parametr jest aktywny – numer rachunku jest traktowany jako IBAN i jego poprawność jest kontrolowana wg algorytmu stosowanego dla tej numeracji. Jeśli parametr nie jest aktywny – numer traktowany jest jako numer standardowy i sprawdzana jest poprawność segmentu NRB (wg algorytmu modulo).
Ogólnie Numer IBAN składa się z:
 • 2 znaków alfanumerycznych (kod kraju),
 • 2-cyfrowej sumy kontrolnej,
 • członu BBAN (Basic Bank Account Number). Człon BBAN zawiera kod kraju, kod zawierający cyfry i/lub znaki alfanumeryczne, który jest specyficzny dla banku, oraz numer konta. Teoretyczna maksymalna długość członu BBAN wynosi 30 znaków.
W przypadku polskich banków numer IBAN składa się z czterech segmentów:
 • sygnatury kraju (PL),
 • dwucyfrowej liczby kontrolnej,
 • ośmiocyfrowego numeru rozliczeniowego banku,
 • numeru konta klienta, który może mieć długość do 16 znaków.
Całkowita długość numeru konta w systemie IBAN wynosi 26 znaków (nie licząc separatorów) plus opcjonalnie dwa znaki na sygnaturę kraju (podawanie sygnatury kraju nie jest obowiązkowe w transakcjach krajowych). Nowe numery mogą wystąpić w następujących postaciach: 02 10201055 1234567890123456 lub 02102010551234567890123456 lub PL02-1020-1055-1234-5678-9012-3456 gdzie: 02 – oznacza przykładową liczbę kontrolną, 10201055 – przykładowy numer oddziału PKO BP SA, 1234567890123456 – przykładowy identyfikator rachunku klienta PKO BP S.A. Dwa ostatnie człony razem są określane mianem numeru BBAN. Ostatnia postać numeru (separator co 4 cyfry) może być stosowana w celu ułatwienia ustnego przekazania numeru rachunku. Banki zagraniczne Na formularzu banku (zakładka [Dodatkowe]) znajduje się parametr Bank zagraniczny. Jeśli parametr jest aktywny – numery rachunków w takim banku nie są walidowane (pod warunkiem, że nie jest równocześnie zaznaczony parametr IBAN).
Uwaga
Jeśli na karcie banku zaznaczony jest zarówno parametr Bank zagraniczny, jak i Bank prowadzi rachunkistandardzie IBAN – program sprawdza poprawność numeracji rachunków dla takiego banku wg algorytmu stosowanego dla numeracji IBAN dla polskich numerów rachunków (bez domyślnego uwzględniania sygnatury PL).

Kontrola poprawności numerów kont bankowych

Po wpisaniu numeru rachunku bankowego program sprawdza jego poprawność. Czy dany numer jest numerem IBAN (parametr na danym formularzu): Jeśli TAK (numer IBAN):
 • dla banku zagranicznego – sprawdza zgodność wpisanego numeru ze standardem IBAN
 • dla banku krajowego sprawdza zgodność ze standardem IBAN. Podczas sprawdzania (wyliczania) sumy kontrolnej zakładane jest, że numer zaczyna się od sygnatury kraju PL. Następnie z numeru wyodrębniany jest Numer Rozliczeniowy Banku i sprawdzana jest jego zgodność z algorytmem modulo.
Jeśli NIE (numer standardowy):
 • dla banku zagranicznego – nie jest sprawdzana poprawność numeru rachunku bankowego,
 • dla banku krajowego numer konta jest sprawdzany wg algorytmu modulo.
W każdym z powyższych przypadków jeśli Numer Rozliczeniowy Banku jest zgodny z algorytmem modulo program sprawdza następnie czy pole Bank zostało wcześniej wypełnione:
 • jeśli TAK – sprawdzana jest zgodność NRB z numeru rachunku z NRB z formularza banku,
 • jeśli NIE – na podstawie NRB z numeru rachunku wybierany jest bank o takim samym NRB.

Formularz banku - zakładka Dodatkowe

Zakładka [Dodatkowe] to pozostałe dane o banku: Czas realizacji polecenia przelewu – ilość dni, która jest potrzebna aby bank zrealizował transakcję. Parametr ten jest wykorzystywany przy ustalaniu dat realizacji należności i zobowiązań. Np. jeśli Faktura Sprzedaży dla kontrahenta ma odroczoną płatność na termin 15 września, realnie wpłaty pieniędzy możemy spodziewać się o kilka dni później. Jeśli czas realizacji przelewu to 2 dni – wpłata nastąpi 17 września. Bank zagraniczny – parametr powinien być zaznaczony tylko w przypadku banków zagranicznych. W sytuacji, gdy parametr jest aktywny  i równocześnie nie prowadzi numeracji IBAN– numery kont dla tego banku nie są walidowane (nie jest prowadzona kontrola poprawności zapisu numerów kont). Jeśli na karcie banku zaznaczony jest zarówno parametr Bank zagraniczny, jak i Bank prowadzi rachunki w standardzie IBAN – program sprawdza poprawność numeracji rachunków dla takiego banku wg algorytmu stosowanego dla numeracji IBAN dla polskich numerów rachunków (bez domyślnego uwzględniania sygnatury PL). Bank prowadzi numerację w standardzie IBAN – zaznaczenie parametru spowoduje, że na zapisach bankowych i na zdarzeniach w preliminarzu płatności związanych z bankiem wpisywany numer rachunku jest walidowany wg algorytmu obowiązującego w Polsce dla tego systemu. Walidacja działa tylko dla polskich numerów rachunków. Wprowadzona tutaj wartość jest następnie dziedziczona na formularzu rejestru, zapisach kasowych czy zdarzeniach w preliminarzu. Domyślnie przy imporcie listy banków, wprowadzaniu nowego banku itp. parametr jest automatycznie zaznaczany (obecnie wszystkie numery rachunków w bankach polskich są zgodne z numeracją IBAN). Nie rozliczaj płatności – zaznaczenie tego parametru powoduje, iż wszystkie płatności i zapisy kasowe związane z tym podmiotem od razu otrzymują status Nie podlega i nie ma możliwości ich rozliczenia. Nieaktywny– zaznaczenie tego parametru spowoduje, że bank nie będzie wyświetlany na liście banków. Dodatkowe informacje widoczne w oknie to kod operatora, który wprowadził kartę banku i data jej wprowadzenia oraz kod operatora, który dokonał ostatniej modyfikacji i data jej wykonania.
Uwaga
Jeśli równocześnie zaznaczone są parametry Bank prowadzi numerację w standardzie IBAN oraz Bank zagraniczny – nadrzędne znaczenia ma parametr o rachunkach IBAN. Oznacza to, że podczas wpisywania banku na rejestr kasowy, zapis bankowy czy zdarzenie w preliminarzu – numer rachunku będzie walidowany według algorytmu stosowanego dla numeracji IBAN (dla polskich numerów rachunków).
Jeżeli na zakładce [Import/Eksport] w polu Format eksportu dla przelewów zwykłych bądź Format importu wyciągów bankowych zostanie wybrany format z zaznaczonym parametrem Bezpośrednia wymiana danych za pomocą usługi sieciowej wtedy pokazuje się zakładka [Ustawienia usługi sieciowej], na której można uzupełnić następujące dane. Informacje dla przelewów walutowych: Opłatę ponosi – lista wybieralna, na której wybieramy stronę, która ponosi opłatę. Można wybierać z następujących wartości: Zleceniodawca, Zleceniobiorca, Po równo. Osoba kontaktowa, Kontakt – pola na wpisanie danych kontaktowych. Certyfikaty komunikacyjne dla operatorów – w tabeli jest możliwość dodania certyfikatu komunikacyjnego, który posłuży do identyfikacji Użytkownika przy wysyłaniu żądań do usługi sieciowej. Sposób logowania operatorów – należy podać login operatora w banku i określić sposób logowania (certyfikat lub token mobilny). Sposób logowania dostępny jest w przypadku, gdy na formularzu banku wybrano format przeznaczony dla mBanku. W przypadku wybrania formatu dla banku CITI Handlowy zamiast listy Certyfikaty komunikacyjne dla operatorów i Sposób logowania operatorów pojawi się lista Certyfiaktów dla banku CITI Handlowy oraz Client ID i Client secret.    

Import danych o bankach

Listę banków można uzupełnić wprowadzając kolejne pozycje (jak opisano powyżej) lub zaimportować aktualne dane o bankach. Import banków można wykonać z bazy Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Uwaga
Import banków z bazy KIR jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.
W przypadku kiedy Klient nie posiada aktualnej gwarancji bądź pracuje na wersji Demo w momencie wywołania importu banków z serwera pojawia się komunikat: Wystąpił błąd: Usługa dostępna tylko dla programów na gwarancji.
Import banków
Użytkownik może zdecydować o schemacie postępowania, w przypadku kiedy źródło importu nie jest nowsze niż ostatnio wykonywany import:
 1. Można zdecydować o nie wykonywaniu importu zaznaczając parametr: Nie wykonuj importu bądź,
 2. Wykonaniu importu zaznaczając parametr Mimo to importuj (nawet jeśli miałoby to spowodować nadpisanie starszymi danymi).
W przypadku zaznaczenia parametru Nie wykonuj importu, gdy źródło nie jest nowsze niż ostatnio wykonany import program sprawdza datę ostatnio importowanego pliku:
 • jeżeli jest to pierwszy import – zostanie on uruchomiony,
 • jeżeli data importowanego pliku jest późniejsza niż data pliku ostatnio importowanego – import zostanie uruchomiony,
 • jeżeli data importowanego pliku jest taka sama bądź wcześniejsza od daty pliku ostatnio importowanego – import nie zostanie wykonany, a w logu pojawia się komunikat: Źródło importu nie jest nowsze niż ostatnio wykonany import.
Jeżeli zaznaczony zostanie parametr Mimo to importuj import zawsze zostanie wykonany. Użytkownik może również zdecydować o aktualizacji danych. Można wybrać spośród dwóch opcji:
 1. „Dopisywanie nowych banków i aktualizacja istniejących” - program nie tylko dopisuje nowe banki ale również aktualizuje dane na bankach już występujących w bazie danych,
 2. „Tylko dopisywanie nowych banków” - do listy banków dopisywane są nowe, dane banków już występujących w programie pozostają bez zmian.
Po pierwszym imporcie listy banków w tytule okna pojawia się data aktualności listy banków. Lista banków może zostać również zaimportowana z poziomu kreatora konfiguracji parametrów firmy, dostępnego podczas pierwszego logowania do określonej bazy danych.

Formularz banku - zakładka Import/Eksport

Zakładka [Import / Eksport] zawiera  formaty wykorzystywane podczas elektronicznej wymiany danych z bankiem.
Format eksportu dla przelewów zwykłych – system Comarch ERP Optima obsługuje standardowe formaty predefiniowane w programie:
 • Alior Bank WebService,
 • BANKZKH,
 • BNP Paribas WebService,
 • BPH BusinessNet (import)/PekaoBIZNES24 (import),
 • Citi Handlowy – API
 • Citi Handlowy – Przelewy krajowe (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy krajowe (Elixir),
 • Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml),
 • Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (xml),
 • Citi Handlowy – Przelewy MPP (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy MPP (Elixir),
 • Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (Elixir),
 • Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (xml),
 • Citi Handlowy – Przelewy SEPA (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy SEPA (xml),
 • CitiBank,
 • CitiDirect,
 • Elixir-O – BPH,
 • Elixir-O – BPH (mechanizm podzielonej płatności)
 • Elixir-O iBRE,
 • ING WebService,
 • KASABUF.TXT i BANKBUF.TXT (import),
 • KASAZKH,
 • KB24 – Kredyt Bank (eksport),,
 • mBank WebService,
 • Millennium WebService,
 • Pekao WebService,
 • PKO BP WebService,
 • Przelewy krajowe (xml),
 • Przelewy SEPA (xml),
 • Przelewy SEPA BZWBK (xml),
 • Przelewy walutowe (xml),
 • Santander WebService
 • US – Bank Śląski,
 • Videotel
 • ZUS – Bank Śląski
oraz formaty utworzone przez użytkownika. Jeśli firma nie korzysta z elektronicznej wymiany danych – wybieramy opcję – brak -. Format ten będzie wykorzystywany przez program do eksportu przelewów zwykłych.  Format eksportu dla MPP– format, który będzie wykorzystywany przy eksporcie przelewów, dla których na płatności wybrano  mechanizm podzielonej płatności ( MPP – podzielona płatność). Format eksportu dla przelewów US – format, który będzie wykorzystywany przez program do eksportu przelewów do urzędów skarbowych. Pole niewidoczne, gdy dla eksportu przelewów zwykłych wybrano jeden z formatów WebService. Format eksportu dla przelewów ZUS – format, który będzie wykorzystywany przez program do eksportu przelewów do ZUS. Pole niewidoczne, gdy dla eksportu przelewów zwykłych wybrano jeden z formatów WebService.
Uwaga
Przelewy do ZUS z datą 01.01.2018 lub późniejszą powinny być eksportowane jako przelewy zwykłe. W przypadku korzystania z formatów definiowalnych w polu Format eksportu dla przelewów do ZUS należy wskazać format taki, jak dla przelewów zwykłych.
Format importu wyciągów bankowych – format, który będzie wykorzystywany przez program do importu wyciągów bankowych. Oprócz formatów wyżej wymienionych (z wyjątkiem formatów xml) do importu użytkownik może wybrać jeden z predefiniowanych w programie formatów niemodyfikowalnych: Citi Handlowy – MT940 i MT942 (standardowy), Citi Handlowy – XML (import) (standardowy), MT940 (standard), MT940 (BGŻ), MT940 (BRE), MT940 (IDEA BANK) oraz MT940 (PBS).

Kreator certyfikatów do komunikacji z Santander Bank Polska iBiznes24

Na formularzu banku, na zakładce [3 Ustawienia usługi sieciowej] dostępny jest przycisk Generuj certyfikaty .

Formularz banku, zakładka Ustawienie usługi sieciowej

Po naciśnięciu przycisku uruchomiony zostanie kreator certyfikatów do komunikacji z Santander Bank Polska iBiznes24 Connect, który w kilku krokach przeprowadzi przez proces tworzenia, instalowania i podpinania certyfikatu transportowego i aplikacyjnego.

Kreator certyfikatów – okno 1

Po naciśnięciu Dalej pojawia się kolejne okno kreatora. Na tym oknie podajemy NIK firmy.

Kreator certyfikatów – okno 2

Po naciśnięciu Dalej pojawia się kolejne okno kreatora.

Kreator certyfikatów – okno 3

W tym momencie system Comarch ERP Optima przygotowuje elektroniczny wniosek o wydanie certyfikatu transportowego. Należy wskazać ścieżkę na dysku gdzie plik zostanie zapisany. Program podpowiada domyślną ścieżkę, ale można ją zmienić i zapisać plik w dowolnym miejscu na komputerze. Po naciśnięciu Dalej pojawia się kolejne okno kreatora.

Kreator certyfikatów – okno 4

Teraz należy zalogować się na stronę banku i wykonać kolejne kroki zgodnie z informacją na oknie kreatora. Tzn. logujemy się do systemu iBiznes24, wchodzimy w menu Pulpit -> Ustawienia -> iBiznes24 Connect i na przycisku Transportowe wybieramy opcję Dodaj certyfikat.

Zarządzanie certyfikatami Connect - Transportowe

Pojawia się wówczas okno Wydanie nowego certyfikatu: krok 1 z 2, na którym naciskamy przycisk Dodaj plik i wskazujemy plik który został zapisany w poprzednim kroku kreatora Comarch ERP Optima.

Wydanie nowego certyfikatu transportowego - krok 1

Następnie pojawia się kolejne okno Wydanie nowego certyfikatu: krok 2 z 2, na którym naciskamy przycisk Zapisz i Pobierz.

Wydanie nowego certyfikatu transportowego – krok 2

Pojawia się okno akceptacji certyfikatu, przepisujemy otrzymany kod SMS i wybieramy przycisk Zaakceptuj.

Certyfikat transportowy – autoryzacja

W tym momencie nowy certyfikat transportowy pojawia się na liście certyfikatów transportowych. Wtedy nastąpi automatyczne pobranie z banku pliku certificate.pem, plik zostanie zapisany na komputerze użytkownika. Ten plik jest potrzebny do dalszych kroków kreatora w Comarch ERP Optima. Jeżeli jest potrzebne ponowne pobranie pliku .pem, to można podświetlić na liście przed chwilą dodany certyfikat i kliknąć w przycisk Pobierz.

Zarządzanie certyfikatami Connect – Transportowe, Pobierz

Teraz wracamy do kreatora Comarch ERP Optima. W kolejnym kroku kreatora należy wskazać plik .pem, który przed chwilą został pobrany ze strony banku.

Kreator certyfikatów – okno 5

Po naciśnięciu Dalej może pojawić się okno informujące o potrzebie zainstalowania certyfikatu z urzędu certyfikacji. Na pytanie Czy chcesz zainstalować ten certyfikat wybieramy Tak.

Kreator certyfikatów – okno 5, instalacja certyfikatu

Pojawia się kolejne okno kreatora.

Kreator certyfikatów – okno 6

Na tym oknie mamy informację, że poprawnie utworzono i zainstalowano certyfikat transportowy. W kolejnych krokach zostanie wygenerowany jeszcze certyfikat aplikacyjny. Po naciśnięciu Dalej pojawia się kolejne okno kreatora.

Kreator certyfikatów – okno 7

W tym momencie system Comarch ERP Optima wygenerował już certyfikat aplikacyjny. Należy wskazać ścieżkę na dysku gdzie plik zostanie zapisany. Program podpowiada domyślną ścieżkę, ale można ją zmienić i zapisać plik w dowolnym miejscu na komputerze.

Kreator certyfikatów – okno 8

To już jest ostatnie okno kreatora certyfikatów. Certyfikaty zostały pomyślnie wygenerowane. Teraz należy jeszcze tylko aktywować certyfikat aplikacyjny w banku. Należy zalogować się na stronę banku i wykonać kolejne kroki zgodnie z informacją na oknie kreatora. Tzn. logujemy się do systemu iBiznes24, wchodzimy w menu Pulpit -> Ustawienia -> iBiznes24 Connect i na przycisku Aplikacyjne wybieramy opcję Dodaj certyfikat.

Zarządzanie certyfikatami Connect - Aplikacyjne

Pojawia się wówczas okno Wydanie nowego certyfikatu: krok 1 z 2, na którym naciskamy przycisk Dodaj plik i wskazujemy plik który został zapisany w poprzednim kroku kreatora Comarch ERP Optima.

Rejestracja nowego certyfikatu aplikacyjnego - krok 1

Następnie pojawia się kolejne okno Wydanie nowego certyfikatu: krok 2 z 2, na którym naciskamy przycisk Zapisz.

Rejestracja nowego certyfikatu aplikacyjnego - krok 2

Pojawia się okno akceptacji certyfikatu, przepisujemy otrzymany kod SMS i naciskamy przycisk Zaakceptuj.

Certyfikat aplikacyjny – autoryzacja

W tym momencie nowy certyfikat aplikacyjny pojawia się na liście certyfikatów. Poprzednie certyfikaty aplikacyjne zostają automatycznie unieważnione.

Lista certyfikatów aplikacyjnych

Uwaga
W przypadku pracy wielostanowiskowej, certyfikaty należy zainstalować na każdym stanowisku, na którym ma być uruchamiana współpraca z iBiznes24. Zarejestrowanie certyfikatu aplikacyjnego na stronie banku powoduje unieważnienie poprzedniego certyfikatu, dlatego nie należy przechodzić wszystkich kroków kreatora na każdym stanowisku. Kreator certyfikatów wystarczy przejść tylko raz na jednym stanowisku i tak utworzone certyfikaty przekazać do zainstalowania na pozostałych stanowiskach. W celu przeniesienia certyfikatu transportowego i aplikacyjnego na inne stanowisko należy wyeksportować certyfikaty z listy certyfikatów. W tym celu należy uruchomić Panel sterowania/Opcje internetowe/Zawartość/Certyfikaty. Na liście certyfikatów w zakładce Osobisty odszukać certyfikat transportowy i aplikacyjny (przyjazna nazwa tych certyfikatów to NIK firmy – certyfikat aplikacyjny i NIK firmy – certyfikat transportowy). Po wybraniu Eksportuj w drugim kroku kreatora eksportu certyfikatów proszę zaznaczyć parametr Tak, eksportuj klucz prywatny, w trzecim kroku dodatkowo zaznaczyć parametr Eksportuj wszystkie właściwości rozszerzone, w czwartym kroku ustalić hasło. Na nowym stanowisku komputerowym należy wykonać instalację certyfikatów (Panel sterowania/Opcje internetowe/Zawartość/Certyfikaty/Osobisty – Importuj).

Urzędy

Import urzędów

Listę urzędów można uzupełnić wprowadzając kolejne pozycje (jak opisano powyżej) lub zaimportować aktualne dane o urzędach. Import urzędów można wykonać bezpośrednio z serwera Comarch bądź z pliku XML. Plik przygotowywany jest na podstawie Obwieszczeń Ministra Finansów w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Uwaga
Import urzędów z serwera Comarch jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.
W przypadku kiedy Klient nie posiada aktualnej gwarancji bądź pracuje na wersji Demo w momencie wywołania importu urzędów z serwera pojawi się komunikat: Wystąpił błąd: Usługa dostępna tylko dla programów na gwarancji. Na formularzu importu urzędów jest możliwość określenia, w jaki sposób ma przebiegać import: z serwera, czy z pliku zapisanego lokalnie:
Import urzędów
 1. Wybór opcji „Import z serwera Comarch” sprawia, że import wykonywany jest automatycznie.
 2. Wybór opcji „Import z pliku XML” powoduje pokazanie się pola Plik źródłowy, w którym należy wskazać ścieżkę do pliku XML.
Domyślnie zaznaczona jest pierwsza opcja – import z serwera – natomiast, jeżeli użytkownik zmieni ustawienia są one zapamiętywane. Użytkownik może zdecydować o schemacie postępowania, w przypadku kiedy źródło importu nie jest nowsze niż ostatnio wykonywany import.
 1. Można zdecydować o nie wykonywaniu importu zaznaczając parametr: Nie wykonuj importu bądź,
 2. Wykonaniu importu zaznaczając parametr Mimo to importuj (nawet jeśli miałoby to spowodować nadpisanie starszymi danymi).
W przypadku zaznaczenia parametru Nie wykonuj importu, gdy źródło nie jest nowsze niż ostatnio wykonany import program sprawdza datę ostatnio importowanego pliku: 
 • jeżeli jest to pierwszy import – zostanie on uruchomiony,
 • jeżeli data importowanego pliku jest późniejsza niż data pliku ostatnio importowanego – import zostanie uruchomiony,
 • jeżeli data importowanego pliku jest taka sama bądź wcześniejsza od daty pliku ostatnio importowanego – import nie zostanie wykonany, a w logu pojawia się komunikat: Źródło importu nie jest nowsze niż ostatnio wykonany import,
 • jeżeli z pliku nie uda się odczytać daty przy imporcie pojawia się komunikat: Błąd odczytu daty źródła i import nie jest wykonywany.
Jeżeli zaznaczony zostanie parametr Mimo to importuj import zawsze zostaje wykonany. Użytkownik może również zdecydować o aktualizacji danych. Można wybrać spośród dwóch opcji:
 1. „Dopisywanie nowych urzędów i aktualizacja istniejących” – program nie tylko dopisuje nowe urzędy ale również aktualizuje dane na urzędach już występujących w bazie danych,
 2. „Tylko dopisywanie nowych urzędów” – do listy urzędów dopisywane są nowe, dane urzędów już występujących w programie pozostają bez zmian.
Po pierwszym imporcie listy urzędów w tytule okna pojawia się data aktualności listy urzędów. Urzędy i Izby celne są uwzględnianie w trakcie eksportu/importu urzędów mechanizmem pracy rozproszonej oraz importu urzędów z menu Narzędzia/ Importy/ z innej bazy danych. Lista urzędów może zostać również zaimportowana z poziomu kreatora konfiguracji parametrów firmy, dostępnego podczas pierwszego logowania do określonej bazy danych.

Lista urzędów

Lista urzędów dostępna jest w Ogólne/ Inne/ Urzędy. Lista urzędów składa się z czterech zakładek: [Urzędy skarbowe], [Urzędy ZUS], [Urzędy celno-skarbowe i delegatury] i [Inne urzędy]. Przełączenie zakładek powoduje wyświetlenie różnych urzędów: 
 • Urzędy Skarbowe – wyświetlane są jedynie US, do których firma, jej właściciele i pracownicy mają obowiązek odprowadzać należne podatki i inne zobowiązania.
 • Urzędy ZUS – wyświetlane są jedynie ZUSy.
 • Urzędy celno-skarbowe i delegatury oraz Izby celne – wyświetlane są jedynie Urzędy celno‑skarbowe i delegatury oraz Izby celne, do których firma składa deklarację akcyzową AKC-WW/AKC-WWn.
 • Inne urzędy – wyświetlane są jedynie urzędy określone jako inne, np. urząd miasta bądź urząd gminy.
Status urzędu skarbowego, ZUS, urzędu celno-skarbowgo i delegatury lub Izby celnej bądź innego urzędu zależy od zakładki, z której tworzona była karta urzędu (ZUSy muszą być wpisywane z poziomu zakładki Urzędy ZUS, skarbowe – z poziomu zakładki [Urzędy Skarbowe] itp.).
Uwaga
Wygląd i obsługa listy są identyczne bez względu na rodzaj urzędu.
Informacja, czy dany urząd jest US czy ZUS jest wykorzystywana podczas generowania przelewów (ze względu na specyficzny charakter przelewów do ZUS). Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo tutaj. Ponadto na liście dostępny jest przycisk:  – Importuj urzędy Dodatkowo w  menu dostępne są przyciski:  – wyświetlone zostaje okno z listą zapisów kasowych/ bankowych urzędu zaznaczonego kursorem, – preliminarz płatności urzędu,  – lista rozliczeń z urzędem, – Kontakty CRM – lista zadań i kontaktów z urzędem oraz wiadomości e-mail, zarejestrowanych w module Comarch ERP Optima CRM.
Dotyczy wersji: 2018.5.1
 Historia zmian – po naciśnięciu przycisku otwierane jest nowe okno, na którym widoczna jest lista zmian dotycząca urzędu.
Pokazuj nieaktywne – parametr po zaznaczeniu powoduje, że na liście pojawiają się również urzędy oznaczone jako nieaktywne. Urzędy nieaktywne są wyświetlane w kolorze szarym.

Uzupełnianie danych o urzędzie

Na pasku zadań oprócz  przycisków dostępnych również z listy pojawia się dodatkowo:  Biblioteka dokumentów – pojawia się tylko w przypadku, gdy operator jest zalogowany do modułu Obieg Dokumentów. Przycisk wywołuje listę dokumentów w Bibliotece, zawężoną do dokumentów skojarzonych z danym urzędem. Formularz urzędu podzielony jest na dwie zakładki: [Ogólne][Rachunki]. Zakładka [Ogólne] zawiera podstawowe dane adresowe urzędu skarbowego lub ZUS. Wygląd tej zakładki jest identyczny bez względu na rodzaj urzędu. Zakładka [Rachunki] to informacje o banku i rachunkach bankowych urzędu skarbowego lub ZUS, na które odprowadzane mają być kwoty poszczególnych podatków (ubezpieczeń). W menu znajdują się przyciski:  - wyświetlone zostaje okno z listą zapisów kasowych/ bankowych związanych z urzędem, - preliminarz płatności związanych z urzędem, - lista rozliczeń urzędu.  

Formularz urzędu – zakładka Rachunki

Formularz urzędu skarbowego – zakładka Rachunki

Zawiera dane o rachunkach bankowych urzędu skarbowego, na które podatnik zobowiązany był przelewać płatności związane z podatkami dla osób fizycznych (PIT-36), osób prawnych (CIT-8), podatkiem od towarów i usług (VAT-7) oraz zaliczkami na podatek od wypłat dla pracowników (PIT-4R) czy dla podatku akcyzowego do 2019.12.31. Od 2020.01.01 wpłaty należności podatkowych wynikających z zaliczek i deklaracji PIT, CIT i VAT należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy, wskazany bądź na formularzu właściciela (w przypadku deklaracji PIT-28 i PIT-36/PIT-36L) bądź w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje (w przypadku pozostałych deklaracji podatkowych). Wprowadzając dane o każdym z rachunków mamy dostęp do listy banków – przy użyciu przycisku Bank. Można również w pole Akronim wpisać z klawiatury akronim banku lub jego nr rozliczeniowy. Nie rozliczaj płatności – zaznaczenie tego parametru powoduje, iż wszystkie płatności i zapisy kasowe związane z tym podmiotem od razu otrzymują status Nie podlega i nie ma możliwości ich rozliczenia.

Formularz urzędu ZUS – zakładka Rachunki

Zawiera dane o rachunkach bankowych urzędu ZUS, na które podatnik jest zobowiązany przelewać płatności związane z ubezpieczeniem społecznym, ubezpieczeniem zdrowotnym, FP i FGŚP oraz FEP. Od 1.01.2018 r. płatnika obowiązuje przekazywanie wszystkich składek na indywidualny rachunek składkowy przydzielony przez ZUS. Na formularzu ZUS w sekcji Indywidualne rachunki bankowe należy wprowadzić numer indywidualnego rachunku składkowego, na który mają być przekazywane składki za pracowników oraz dodatkowe indywidualne rachunki składkowe dla poszczególnych właścicieli, jeśli opłacają składki tylko za siebie, które zostały przydzielone danemu płatnikowi przez ZUS. Numer indywidualnego rachunku składkowego dla ZUS DRA dla pracowników można wprowadzić także w kreatorze uruchamianym przy tworzeniu firmowej bazy danych. Domyślnie na formularzu ZUS jest dostępna pozycja dotycząca indywidualnego rachunku dla ZUS DRA dla pracowników. Jeśli właściciel ma tworzoną indywidualną DRA należy za pomocą  przycisku  dodać indywidualny rachunek składkowy dla ZUS DRA dla właściciela. Wprowadzając dane o każdym z rachunków mamy dostęp do listy banków – przy użyciu przycisku Bank. Można również w pole Akronim wpisać z klawiatury akronim banku lub jego nr rozliczeniowy.
Formularz ZUS – zakładka Rachunki

Formularz urzędu celno-skarbowego, delegatury urzędu celno‑skarbowego i Izby celnej – zakładka Rachunki

Zawiera dane o rachunku bankowym urzędu celno-skarbowego / delegatury / Izby celnej, na który podatnik jest zobowiązany przelewać płatności związane z podatkiem akcyzowym. Wprowadzając dane o rachunku mamy dostęp do listy banków – przy użyciu przycisku Bank. Można również w pole Akronim wpisać z klawiatury akronim banku lub jego nr rozliczeniowy.

Formularz urzędu innego – zakładka Rachunki

Na zakładce możliwe jest wskazanie do 5 rachunków bankowych urzędu, w polach odpowiednio: Rachunek 1, Rachunek 2, Rachunek 3, Rachunek 4 i Rachunek 5.

Formularz urzędu – zakładka Ogólne

Zakładka ta jest identyczna dla Urzędu Skarbowego, urzędu ZUS oraz Urzędu celno‑skarbowego i delegatury, Izby celnej bądź innego urzędu. Składają się na nią: Akronim – skrócona nazwa urzędu o długości maksymalnie 20 znaków. Akronim jest wykorzystywany na większości wydruków, dlatego warto go wprowadzić tak, aby jego interpretacja była łatwa i jednoznacznie określała urząd. Program nie dopuszcza do wprowadzenia dwóch urzędów o takich samych akronimach. Nazwa – dwie linie po 50 znaków zawierające pełną nazwę urzędu Dane adresowe – Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Ulica, Nr domu, Miasto, Kod pocztowy, Poczta, Telefon, Telefon SMS, Adres e-mail i Fax. Po wypełnieniu pola adres e-mail istnieje możliwość wysłania wiadomości po wciśnięciu przycisku  - wyślij pocztę. URL – adres strony WWW urzędu Kod urzędu – pole tekstowe o długości 4 znaków. W przypadku urzędu o typie inny istnieje możliwość wpisania 6 znaków. Kategoria – pole służy do określenia domyślnej kategorii dla podmiotu. Po wyborze podmiotu na dokumencie Kategoria będzie przepisywana z formatki podmiotu. Dodatkowe informacje widoczne w oknie to kod operatora, który założył kartę urzędu i data jej wprowadzenia oraz kod operatora, który dokonał ostatniej modyfikacji i data jej wykonania. Parametr Nieaktywny umożliwia oznaczenie urzędu jako nieaktywnego. Urząd tak oznaczony nie pojawia się na rozwijalnych listach podmiotów na dokumentach.

Właściciele

Kwoty deklaracji

Po wprowadzeniu kartoteki właściciela i uzupełnieniu wszystkich informacji można wprowadzić odliczenia od przychodu i podatku oraz kwoty przychodów z innych źródeł dochodu. W tym celu należy ustawić kursor na danym podatniku i wcisnąć przycisk  Udziały i kwoty deklaracji. Otwarta zostanie karta indywidualnych odliczeń podatnika. Udziały i odliczenia w każdym miesiącu są dostępne po naciśnięciu przycisku Dodaj (klawisz <INSERT> lub Dodaj seryjnie (<SHIFT>+<INSERT>). Po rozwinięciu strzałki obok przycisku plusa  widoczne są opcje: 
 • Dodaj – pozwala na dodanie Kwot indywidualnych za konkretny miesiąc,
 • Dodaj seryjnie – pozwala na dodanie Kwot indywidualnych za cały rok. Po wyborze opcji pojawia się okno:
Seryjne generowanie kwot deklaracji
Domyślnie zaznaczane są miesiące następujące po ostatnim miesiącu, w którym wprowadzono Kwoty indywidualne. Jeżeli w danym roku nie wprowadzono żadnych kwot to zaznaczane są wszystkie miesiące. Nie ma możliwości zaznaczenia miesiąca, w którym już wcześniej dodano kwoty. Po kliknięciu w przycisk  pojawia się formularz Kwot indywidualnych za pierwszy miesiąc wskazany w oknie generowania, wraz z danymi uzupełnionymi w poprzednim miesiącu (udział w spółce, kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne). Jeżeli będzie to pierwszy miesiąc w danym roku to należy te dane uzupełnić. Po zatwierdzeniu formularza dane są kopiowane na kolejne zaznaczone wcześniej miesiące.
Uwaga
Dla poprawnego wyliczenia przychodów i kosztów należy uzupełnić udziały podatnika w poszczególnych miesiącach dla wszystkich źródeł przychodu. W przypadku jednoosobowej działalności należy wprowadzić udziały w wysokości 100% (czyli 1.00/1). Jeżeli dla danego podatnika udziały są równe przez cały rok, to wystarczy je wpisać w jednym miesiącu i jest to dziedziczone na pozostałe miesiące. W przypadku zmiennych udziałów należy w każdym miesiącu je odpowiednio skorygować.
Aby wprowadzić odliczenia, udziały oraz przychody i koszty z dodatkowych źródeł dochodu podatnika za dany miesiąc należy na karcie indywidualnych kwot zaznaczyć parametr w miesiącu  oraz określić rokmiesiąc, za który wprowadzamy wartości. Użytkownik ma również możliwość przeglądania wszystkich odliczeń narastająco za cały rok, w tym celu należy zaznaczyć odpowiedni parametr Narastająco  – wszystkie kwoty zostaną obliczone narastająco od stycznia do miesiąca wprowadzonego w polu miesiąc. Formularz dla wprowadzania indywidualnych kwot dla podatnika składa się z zakładek:  
 • Dwie pierwsze zakładki [PIT-36] obejmują odliczenia od dochodu oraz kwoty zwiększające podstawę opodatkowania oraz kwoty odliczeń od podatku,
 • Zakładka [PIT-36L] pozwala na zaznaczenie wyboru metody liniowej przy wyliczaniu podatku oraz wprowadzenie ewentualnych zwiększeń/zmniejszeń podstawy opodatkowania, w tym odliczenia darowizn lub odliczeń od podatku.
 • Zakładka [Dz. Gospodarcza] zawiera udziały w spółkach oraz kwoty przychodów i kosztów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Zakładka [Strefa] zawiera udziały w spółkach oraz kwoty przychodów i kosztów w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
 • Zakładka [Najem prywatny] zawiera udziały oraz kwoty przychodów i kosztów w ramach dochodów uzyskiwanych z tytułu najmu prywatnego, podnajmu lub dzierżawy. Od 1 stycznia 2023 r. najem prywatny opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Na zakładce użytkownik ma możliwość określenia udziału oraz uzupełnienia przychodów z najmu prywatnego w stawce 8,5% oraz 12,5%.
 • Na zakładkach [Dz. gospodarcza], [Strefa] oraz [Najem prywatny] użytkownik ma możliwość wprowadzania listy działalności.
Na zakładce [PIT-36L] i drugiej zakładce [PIT-36] od stycznia 2022 r. dostępne jest pole Zwiększenie / zmniejszenie dochodu pod składkę zdrowotną. Pole jest widoczne jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wskazano opcję Księga podatkowa lub Księgowość kontowa. Pole jest możliwe do uzupełnienia przez Użytkownika (nie jest wyliczane automatycznie). Pole przyjmuje zarówno wartości dodatnie, jak  i ujemne. Pole to można wykorzystać np. w przypadku sprzedaży środka trwałego kupionego w latach poprzednich.
Kwoty indywidualne, zakładka 1. Odliczenia
Kwoty indywidualne, zakładka 4. Dz. gospodarcza
Kwoty indywidualne, zakładka 5. Strefa
Kwoty indywidualne, zakładka 6. Najem prywatny
Na zakładkach [Dz. gospodarcza], [Strefa] oraz [Najem prywatny] widoczna jest kolumna Pobieraj dane z bazy danych, która wskazuje wartość Tak lub Nie i oznacza odpowiednio – Tak – podpięta inna baza danych, a Nie – działalność wprowadzona ręcznie. Na zakładce [Najem prywatny] nie ma możliwości pobierania danych z innej bazy danych.
Uwaga
W przypadku przeniesienia programu na nowy komputer należy ponownie podpiąć bazy na kwotach deklaracji właściciela.
Jeżeli dla działalności w danym miesiącu dodano więcej niż jeden udział to na liście działalności w kolumnie Udziały widnieje symbol: * Dostępna jest również kolumna Nazwa bazy, która w przypadku podpięcia innej bazy danych wyświetla jej nazwę. Kolumna domyślnie jest ukryta. Działalności dodane wersjach programu wcześniejszych niż 2018.0.1 widnieją jako kolejne pozycje na liście na odpowiedniej zakładce. Dla kwot z pól Dodatkowa działalność/ Dodatkowy najem po konwersji dodawane są nowe działalności o nazwie DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA/NAJEM. Na formularzu zaliczki na PIT-36(16) oraz PIT-36L(4) kwoty te widnieją po konwersji w poz. Inna. Usunięcie po konwersji dodatkowych przychodów i kosztów usuwa je bezpowrotnie. Użytkownik nie będzie już mógł uwzględnić kwot dodatkowych na starych formularzach zaliczek.
Zaliczka na PIT-36, zakładka Dz. Gospodarcza
Uwaga
Jeżeli użytkownik doda nową działalność w okresie, za który naliczono zaliczkę na PIT-36/PIT-36L w starszej wersji formularza to zostanie ona uwzględniona na korekcie zaliczki jeżeli będzie to maksymalnie 4 działalność gospodarcza, 2 strefa lub 2 najem.
Lista działalności jest zapamiętywana historycznie (w zależności od miesiąca i roku). Jeżeli w Kwotach indywidualnych użytkownik będzie miał wprowadzoną działalność np. gospodarczą tylko przez część roku to i tak będzie ona wykazana na zaliczkach na PIT-36/PIT-36L wyliczanych do końca roku. Działalność podstawowa jest dodawana automatycznie do odpowiedniego typu na podstawie ustawień z poziomu Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność z domyślnym udziałem 100,000/100 i na liście widoczna jest jako pogrubiona. Zmiana rodzaju działalności w Konfiguracji powoduje, że dotychczasowa działalność główna usuwana jest z listy działalności poprzedniego typu i widnieje na liście działalności nowego typu.
Uwaga
Po zmianie typu działalności w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność należy przejść na wprowadzoną wcześniej w Kwotach indywidulanych działalność i zapisać jej formularz ikoną dyskietki.
Nową działalność można dodać po naciśnięciu przycisku  lub za pomocą klawisza <Insert>.
Działalność gospodarcza
Działalność w strefie
Najem prywatny
Podczas dodawania kolejnej działalności domyślnie jako zakres dat ustawiany jest cały miesiąc wraz z udziałem 100,000/100. Istnieje możliwość podania licznika w polu Udział z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Nie ma możliwości zapisania formularza, jeżeli w polu Udział uzupełniono licznik, a nie podano mianownika. Po zaznaczeniu parametru Pobieraj dane z bazy użytkownik musi wskazać bazę, z której dane mają być pobierane. Na zakładce [Najem prywatny] nie ma możliwości pobierania danych z innej bazy danych.
Uwaga
W przypadku gdy na kwotach deklaracji właściciel ma podpiętą bazę danych i uzupełniony np. tylko jeden miesiąc udziałów to licząc zaliczkę lub deklaracje roczną tworzą się zapisy kwot za brakujące miesiące. Udziały te dodawane są za miesiące, w których są kwoty przychodów lub kosztów w podpiętej bazie. Kwoty te są kopią kwot deklaracji wspólnika z poprzednich miesięcy, czyli kopiowane są nie tylko udziały w działalnościach ale również składki, odliczenia, itp.
Na formularzu działalności dla działalności głównej w kolumnach Przychody oraz Koszty widnieje zawsze kwota 0,00. Dla ręcznie dodanej działalności, na formularzu której nie zaznaczono parametru Pobieraj dane z bazy w kolumnach Przychody oraz Koszty są widoczne kwoty uzupełnione przez użytkownika. Dla działalności, na formularzu której zaznaczono parametr Pobieraj dane z bazy kwoty w kolumnach Przychody oraz Koszty są widoczne po przeliczeniu zaliczki za dany miesiąc. Pole Dodatkowe indywidualne Przychody i Koszty należy uzupełnić, jeżeli podatnik w danym miesiącu/kwartale osiąga dodatkowe przychody/ ponosi dodatkowe koszty z danej działalności nie dotyczące całej firmy, a tylko konkretnego wspólnika. Użytkownik ma możliwość seryjnego usunięcia z listy zaznaczonych działalności. Usunięcie działalności w danym miesiącu usuwa ją z kolejnych miesięcy. Nie ma możliwości usunięcia działalności głównej. Użytkownik ma możliwość zmiany udziałów w ciągu miesiąca. Nowy udział można dodać po naciśnięciu przycisku  lub za pomocą klawisza <Insert>.
Udział właściciela
Podczas dodawania nowej działalności domyślnie jako zakres dat ustawiany jest cały miesiąc wraz z udziałem 100,000/100. Podczas dodawania kolejnego udziału w danym miesiącu w polu Okres od domyślnie ustawiany jest kolejny dzień po dniu widocznym w polu do na formularzu poprzedniego udziału. Jeżeli na formularzu poprzedniego udziału w polu do widnieje ostatni dzień danego miesiąca to w polu Okres od domyślnie ustawiany jest ostatni dzień miesiąca. W pierwszej kolejności należy zmienić datę w polu do na formularzu poprzedniego udziału. Zakres dat na formularzu udziału nie może być dłuższy niż miesiąc, za który dodawany jest udział oraz nie może nakładać się czasowo na inny udział. Podczas próby dodania udziału za okres za który określono już udział pojawia się komunikat: Nie można zapisać udziału. Zakres dat dla wprowadzanego udziału zazębia się z zakresem dat wcześniej wprowadzonych udziałów. Istnieje możliwość pozostawienia dni bez określonego udziału.
Uwaga
W miesiącu, w którym następuje zmiana udziałów w stosunku do poprzednich miesięcy, użytkownik musi uzupełnić udział za cały miesiąc (udział z wartością przed zmianą i udział z wartością po zmianie). Podczas próby zapisania formularza działalności z pominięciem pierwszego dnia miesiąca pojawia się komunikat: Należy uzupełnić udziały od początku miesiąca do dnia zmiany udziału.
Jeżeli na ostatni dzień miesiąca udział w danej działalności został określony to podczas dodawania udziału w kolejnym miesiącu domyślnie podpowie się ta sama wartość. Jeżeli na ostatni dzień miesiąca udział w działalności nie został określony lub w danym miesiącu nie wprowadzono udziału to podczas dodawania udziału w kolejnym miesiącu domyślnie ustawiany jest udział 0.000/100. Użytkownik ma możliwość uzupełnienia na formularzu udziału kwoty w polu Przychody oraz Koszty dla ręcznie dodanej działalności pod warunkiem, że formularzu działalności nie zaznaczono parametru Pobieraj dane z bazy. Dla działalności na formularzu której zaznaczono parametr Pobieraj dane z bazy kwoty w polu Przychody oraz Koszty są widoczne po przeliczeniu zaliczki za dany miesiąc. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wskazano Księga podatkowa lub Księgowość kontowa oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność wybrano Najem, Dzierżawa to podczas dodawania kwoty indywidualnej od stycznia 2023 r. pojawia się komunikat: W Konfiguracji Firmy -> Księgowość -> Działalność typ działalności ustawiony jest jako najem, natomiast rodzaj księgowości w Konfiguracji Firmy -> Księgowość -> Parametry jako księgowość podatkowa. Od 01.01.2023 najem prywatny powinien być rozliczany na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli jest to najem prywatny proszę zmienić rodzaj księgowości na ewidencję ryczałtową. Jeżeli jest to najem w ramach działalności gospodarczej proszę zmienić w konfiguracji typ działalności na 'działalność gospodarcza’. Lista udziałów jest zapamiętywana historycznie (w zależności od miesiąca i roku). Udziały dodane we wcześniejszych wersjach programu po konwersji bazy do wersji 2019.5.1 uwzględniają pełen zakres miesiąca.
Uwaga
Stare wersje zaliczek na PIT-36, PIT-36L  i ich korekty oraz stare wersje deklaracji rocznych PIT-36, PIT-36L i ich korekty nie uwzględniają zmiennych udziałów wspólnika. Jeżeli użytkownik zdefiniuje na formularzu kwot indywidualnych zmienne udziały to zaliczki i korekty zostaną przeliczone przez pierwszy udział wprowadzony w danym miesiącu. Zmienne udziały wspólnika są uwzględniane na zaliczce na PIT-36 od wersji 17, zaliczce na PIT-36L od wersji 5, deklaracji rocznej PIT-36 od wersji 27 oraz deklaracji rocznej PIT-36L od wersji 16.
Przykład
Jeżeli zaliczka na PIT-36 w wersji starszej niż 17, zaliczka na PIT-36L w wersji starszej niż 5 została przeliczona według udziału 70,000/100 to po dopisaniu w tym miesiącu kolejnego udziału 60,000/100 od np. 15 danego m-ca kwoty na formularzu zaliczki/korekty zostaną przemnożone przez udział z początku miesiąca.
W celu wyliczenia kwartalnej zaliczki na PIT-36/PIT-36L  zalecane jest uzupełnienie kwot indywidualnych wspólnika za wszystkie trzy miesiące danego kwartału, niezależnie od tego, czy ma on tylko działalność główną, zmienne udziały, czy pobiera dane z innej bazy. Udziały za wszystkie trzy miesiące danego kwartału należy uzupełnić również w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie kwartału. Przykładowo, podatnik rozpoczynający działalność w lutym i rozliczający się kwartalnie powinien dodać również kwoty indywidualne za miesiąc styczeń wraz z udziałem: 0/100.

Właściciele

Wygląd listy właścicieli ulega zmianie w zależności od tego czy dany użytkownik korzysta z modułu płacowego. Jeżeli nie korzysta to na liście właścicieli/współwłaścicieli widoczne są następujące informacje: Akronim,, Nazwisko i Imię. Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy. Funkcje Dodaj, Zmień, Usuń są również dostępne w menu kontekstowym (uruchamianym poprzez jednokrotne kliknięcie prawym klawiszem muszy na wybranym zapisie). Szczegółowe informacje na temat Listy pracowników z wybraną listą Właściciele znajdują się w obszarze Płace i Kadry.

Wygląd karty także ulega zmianie w zależności od tego, czy dany użytkownik korzysta z modułu płacowego.

Formularz właściciela bez modułu Płace i Kadry

Jeżeli w Konfiguracji moduł Kadry/Płace  nie jest zaznaczony, to formularz właściciela ma zakładki: 
 • [Ogólne] – zawiera dane personalne i adresowe wspólnika,
 • [Szczegółowe] – dane wykorzystywane do wyliczenia wynagrodzenia,
 • [Dodatkowe] – może zawierać dodatkowe uwagi.
 • Dotyczy wersji: 2018.5.1
   [Zgody] – zawiera wyrażone zgody. 

Dane wspólnika – zakładka Ogólne

Na zakładce [Ogólne] umieszczone są następujące informacje:
 • Akronim – unikalny kod właściciela/współwłaściciela,
 • Dane personalne: Nazwisko, Imiona, Data urodzenia, PESEL, NIP, itd.
 • Adres zameldowania: Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Ulica, Nr domu, Miasto, Kod pocztowy, Poczta, Telefon, Telefon SMS.
 • E-mail: adres e-mail.

Dane wspólnika – zakładka Szczegółowe

 • Współczynnik ulgi podatkowej – parametr istotny dla poprawnego wyliczenia zaliczki na deklarację PIT-36. Jeżeli dla danego wspólnika ma być standardowo odliczana ulga podatkowa, wartość współczynnika powinna być równa 1/12. W przypadku właściciela, dla którego ulga podatkowa nie jest odliczana, wartość współczynnika powinna być równa 0/12.
 • Kod pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – istotny z punktu widzenia naliczania i odprowadzania od pracownika składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).
 • Zwolnienie z PIT z tytułu – pole z rozwijalną listą możliwych do wybrania przyczyn zwolnienia z podatku. Z poziomu listy dostępne są następujące opcje:
  • Brak – w zaliczkach nie będzie stosowane zwolnienie z podatku.
  • Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury – zwolnienie przysługuje podatnikowi, który pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie wystąpił o emeryturę tylko dalej wykonuje działalność i podlega z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu. Zwolnienie będzie stosowane w zaliczkach wyliczanych od stycznia 2022 r., jeżeli podatnik ma odpowiedni wiek (ukończone 60/65 lat w miesiącu wyliczenia zaliczki) i nie przekroczy limitu zwolnienia. Po wybraniu tej opcji należy na formularzu właściciela uzupełnić datę urodzenia.
  • Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci – zwolnienie przysługuje podatnikowi wychowującemu co najmniej czworo dzieci. Zwolnienie będzie stosowane w zaliczkach wyliczonych od stycznia 2022 r. do miesiąca przekroczenia limitu zwolnienia.
  • Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski – zwolnienie przysługuje podatnikowi, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zwolnienie przysługuje w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Po wybraniu tej opcji należy w polu obowiązuje do końca roku wskazać rok, do końca którego obowiązuje zwolnienie. Zwolnienie będzie stosowane na zaliczkach wyliczonych od stycznia 2022 r., nie później niż do końca roku wskazanego na formularzu właściciela w polu obowiązuje do końca roku lub miesiąca przekroczenia limitu zwolnienia.
 • Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla przedsiębiorców – parametr należy zaznaczyć jeżeli podatnik nie chce korzystać z tzw. ulgi dla klasy średniej. Parametr uwzględniany jest podczas wyliczenia zaliczki na PIT-36 za okres styczeń – maj 2022 r..
 • Rozliczenie roczne z małżonkiem –w polu istnieje możliwość wskazania małżonka z listy wspólników. Jeżeli dany wspólnik zostanie wskazany w polu Rozliczenie roczne z małżonkiem to na jego karcie pole to jest niewidoczne. Właściciel z wybranym współwłaścicielem nie może zostać wskazany na karcie innego wspólnika jako współwłaściciel. Uzupełnienie pola powoduje, że na deklaracji PIT-36 od wersji 28 po wyborze właściciela automatycznie uzupełniane jest pole Współwłaściciel..
 • Urząd Skarbowywłaściwy ze względu na adres zamieszkania podatnika. Urząd Skarbowy może zostać pobrany z listy Urzędów skarbowych (Ogólne / Inne / Urzędy). Urząd skarbowy może zostać wybrany z listy urzędów, która otwierana jest przez naciśnięcie przycisku lub przez wpisanie akronimu danego urzędu.
 • Numer rachunku – pole do wskazania indywidualnego rachunku podatkowego właściciela, wykorzystywanego podczas generowania płatności z deklaracji PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L. Uzupełniając je można skorzystać z dostępnego linku do Generatora mikrorachunku.
 • Bank – w sytuacji, gdy wynagrodzenie wspólnika ma być przekazywane na rachunek bankowy należy wypełnić dane dotyczące konta bankowego.
 • Rozliczenie roczne z małżonkiem – pole jest dostępne jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowość wskazano Księgę podatkową lub Księgowość kontową. W polu istnieje możliwość wskazania małżonka z listy wspólników. Jeżeli dany wspólnik zostanie wskazany w polu Rozliczenie roczne z małżonkiem to na jego karcie pole to jest niewidoczne. Właściciel z wybranym współwłaścicielem nie może zostać wskazany na karcie innego wspólnika jako współwłaściciel.
 

Dane wspólnika – zakładka Dodatkowe

Znajduje się tutaj miejsce na wprowadzenie dodatkowej cechy opisującej danego wspólnika tzw. Kategorii – przy obliczaniu wypłaty kategoria zostanie automatycznie przypisana poszczególnym elementom wypłaty. W przypadku księgowości kontowej dostępne jest również pole Konto, które zawiera domyślne konto właściciela. Wskazane konto podpowiada się po wybraniu właściciela na zapisach kasowych/bankowych i zdarzeniach w Preliminarzu płatności bez względu na kierunek zapisu. Jeżeli jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową oraz zaznaczono parametr Firma wielozakładowa to dostępne jest również pole Zakład. Można także odnotować informacje dodatkowe dotyczące wspólnika oraz kod Operatora programu, który zapis wprowadził i zmodyfikował oraz daty tych operacji.
Dotyczy wersji: 2018.5.1

Dane wspólnika – zakładka Zgody

Widoczna jest na niej lista zgód wyrażonych przez wspólnika. Na tej zakładce możliwe jest przypisywanie nowych zgód dla wspólnika, ich przeglądanie oraz edycję (np. wycofanie udzielonej zgody) za pomocą ikony lupy  oraz usuwanie za pomocą ikony kosza . Kliknięcie ikony plusa  bądź naciśnięcie klawisza <Insert> powoduje otwarcie formularza nowej zgody. Należy na nim wybrać tytuł zgody, datę wyrażenia zgody oraz źródło jej pozyskania. Pole Ip wyrażenia uzupełniane jest automatycznie o adres IP komputera na którym uzupełniono formularz. Przy ponownej edycji zgody aktywne stają się pola dotyczące wycofania zgody – Data wycofania, Źródło wycofania oraz Powód wycofania. Pole Ip wycofania uzupełniane jest automatycznie o adres IP komputera na którym uzupełniono formularz.
Dotyczy wersji: 2018.6.1
Na zakładce [Dokumenty] formularza zgody możliwe jest wskazanie dokumentu z Biblioteki dokumentów w przypadku posiadania licencji na moduł Obieg Dokumentów (OBD).
 

Magazyny

Magazyny

System Comarch ERP Optima obsługuje wiele magazynów. Jeden dokument może być związany tylko z jednym magazynem. Lista zdefiniowanych magazynów dostępna jest z poziomu Ogólne/ Inne/ Magazyny lub dzięki wykorzystaniu kombinacji klawiszy <CTRL>+<M>. W programie zdefiniowano jeden magazyn, którego nie można usunąć ani nadać mu statusu nieaktywny. Użytkownik ma możliwość zmianę nazwy i opisu. Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo w niniejszym podręczniku. Usunięcie powoduje zdjęcie danego magazynu z listy. Dopuszczalne jest tylko usuwanie magazynów, z którymi nie związane są żadne dokumenty. W przypadku próby usuwania magazynu dla którego istnieje chociaż jeden dokument, program wyświetli odpowiedni komunikat i nie wykona danego polecenia.
Lista magazynów
Lista magazynów może być wyświetlana w zależności od o statusu. Zaznaczony parametr Pokazuj nieaktywne powoduje wyświetlenie również magazynów nieaktywnych. Lista magazynów może być wyświetlana w zależności od typu magazynu:
 • magazyn lokalny – oznacza, że magazyn funkcjonuje w tej samej bazie danych co magazyn główny,
 • magazyn odległy – oznacza, że magazyn funkcjonuje w innej bazie danych niż bieżąca,
 • magazyn serwisowy – magazyn tworzony na potrzeby działania modułu Comarch ERP Optima Serwis. Możliwość wystawiania dokumentów na magazyn serwisowy jest mocno ograniczona, praktycznie jedyne dokumenty, które można wystawiać na magazynie serwisowym z poziomu listy dokumentów to dokumenty MM (pozostałe powstają automatycznie tylko w wyniku realizacji zleceń serwisowych).
 • magazyn mobilnymagazyn tworzony na potrzeby współpracy z Comarch ERP Mobile Sprzedaż,
 • wszystkie – wyświetlane są wszystkie zdefiniowane magazyny, niezależnie od tego funkcjonuje w bieżącej bazie.

Formularz magazynu

Definiując nowy magazyn musimy wypełnić następujące pola: Symbol – jest to 20 znakowe pole jednoznacznie określające dany magazyn. Symbol magazynu jest wielokrotnie wykorzystywane w programie. Każdy dokument dotyczy wybranego magazynu, dlatego zalecane jest przemyślane nadawanie symboli dla magazynów. Nazwa – pełna nazwa magazynu Symbol w numeracji – 5 znakowy symbol, który może zostać użyty do oznaczania dokumentów handlowych i magazynowych, wystawianych w tym magazynie. Do tego celu (oprócz ustalenia w tym miejscu symbolu numeracji) należy zastosować w schematach numeracji dokumentów magazynowych i handlowych człon MAGAZYN. Opis – dodatkowe pole opisujące dany magazyn Typ – typ magazynu określa, czy dotyczy ona bieżącej bazy danych. Magazyn odległy może być założony np. w przypadku firm wielooddziałowych. 
 • magazyn lokalny – oznacza, że magazyn funkcjonuje w tej samej bazie danych co magazyn główny,
 • magazyn odległy – oznacza, że magazyn funkcjonuje w innej bazie danych niż bieżąca,
 • magazyn serwisowy – oznacza, że magazyn będzie obsługiwał zlecenia wpisywane w module Comarch ERP Optima Serwis. Możliwość wystawiania dokumentów na magazyn serwisowy jest mocno ograniczona, praktycznie jedyne dokumenty, które można wystawiać na magazynie serwisowym z poziomu listy dokumentów to dokumenty MM (pozostałe powstają automatycznie tylko w wyniku realizacji zleceń serwisowych).
 • magazyn mobilny – oznacza, że magazyn będzie wykorzystywany do współpracy z Comarch ERP Mobile Sprzedaż (należy założyć tyle magazynów mobilnych, ile będzie stanowisk Mobilnej Sprzedaży).
Możliwość zmiany typu magazynu jest blokowana, jeśli w danym magazynie zostanie wprowadzony dokument. Natomiast nazwę magazynu można modyfikować tylko w sytuacji, gdy nie jest on jednocześnie magazynem domyślnym dla danego operatora.
Uwaga
Magazyny typu odległy będą wykorzystywane jedynie podczas tworzenia dokumentów MM, ich eksportu i importu. Natomiast nie będą widoczne na żadnych listach dostępnych podczas wystawiania dokumentów oraz na liście zasobów w bieżącej bazie danych. Również wprowadzanie dokumentów na magazyn serwisowy jest mocno ograniczone. Tworzone tam dokumenty powstają automatycznie, podczas obsługi zleceń serwisowych, natomiast wprowadzanie dokumentów bezpośrednio z listy jest zablokowane. W przypadku magazynów typu mobilny można wystawiać dokumenty MM gdzie magazyn mobilny może być zarówno magazynem źródłowym jak i docelowym. Magazyny te nie będą widoczne na żadnych listach dostępnych podczas wystawiania dokumentów.
magazyn UE – parametr widoczny dla magazynu o typie odległy. W przypadku, gdy następuje przesunięcie towaru pomiędzy dwoma magazynami znajdującymi się w różnych krajach UE, aby dokument Przesunięcia Międzymagazynowego wystawionego w programie został uwzględniony w deklaracji INTRASTAT, na MM jako magazyn docelowy należy wskazać taki magazyn odległy, który ma zaznaczony parametr magazyn UE. Zaznaczenie tego parametru powoduje, że dla magazynu można przypisać kilka informacji wykorzystywanych później przy liczeniu deklaracji INTRASTAT: Kod kraju – kod kraju, w którym znajduje się magazyn. Lista kodów państw członkowskich UE jest zdefiniowana w programie i dostępna po wciśnięciu przycisku   widocznego obok pola.  Kod transakcji – dla magazynu można przypisać domyślny kod transakcji. Program proponuje kod 34 (Inne transakcje dotyczące dostaw bezpłatnych). Kod kraju i kod transakcji przypisane do magazynu są przenoszone na dokument MM, na zakładkę [Dokumenty]. Nieaktywny – parametr, który decyduje o sposobie filtrowania listy magazynów, domyślnie pole to nie jest zaznaczone. Puste pole oznacza magazyn aktywny, czyli magazyn który bierze udział w obrocie towarowym. Po zaznaczeniu tego pola magazyn staje się nieaktywny, co oznacza, że nie możemy wystawiać dokumentów z nim związanych. Wszystkie dokumenty związane z magazynem nieaktywnym zostają w programie. Cena domyślna – każdy magazyn lokalny i serwisowy może mieć ustaloną własną cenę sprzedaży, która będzie podpowiadała się na dokumentach wystawianych na ten magazyn. Można ją wybrać spośród aktywnych cen zdefiniowanych w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług. Cena ta jest nadrzędna w stosunku do cen domyślnych dla towaru i kontrahenta. Wyjątek stanowi rabat typu Stała Cena, który ma najwyższy priorytet. Pozostałe rabaty definiowane na Karcie Kontrahenta, w Ogólne/Rabaty oraz bezpośrednio na formularzu dokumentu będą wyliczane od ceny domyślnej dla magazynu.
Uwaga
Ceny, która została ustawiona jako domyślna dla magazynu, nie można ustawić jako nieaktywnej w Start/Konfiguracja Firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług.
Jeżeli w Start/Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Parametry zaznaczony jest rodzaj: Księgowość kontowa, na formularzu magazynu dostępne jest pole: Konto księgowe – pole umożliwiające wskazanie konta księgowego dla określonego magazynu.
Przykład
Mamy dwa magazyny: Sklep i Hurtownię. Na obu magazynach mamy towary. Likwidujemy magazyn Sklep. Jeśli zaznaczymy, że Sklep jest nieaktywny, wszystkie towary jakie znajdowały się na tym magazynie zostaną zablokowane, nie będziemy mogli wystawić żadnego dokumentu w celu przesunięcia ich do drugiego magazynu. Jak powinniśmy w takim przypadku postąpić ? Najpierw musimy dokonać przesunięcia towaru na inny magazyn i dopiero wtedy zaznaczyć, że magazyn jest nieaktywny i nie bierze udziału w obrocie towarowym. Zawsze możliwa jest zmiana statusu danego magazynu.
Wprowadził/ zmodyfikował – pola te informują o dacie i osobie, która założyła dany magazyn i jako ostatnia modyfikowała formularz magazynu.
Istnieje możliwość ustawiania zakazów dostępu do magazynów dla poszczególnych operatorów (podobnie jak w przypadku kas w module Kasa/Bank). Umożliwia to obsługę sytuacji, gdy operator może pracować na kilku magazynach, na pozostałych natomiast ma zakaz wystawiania dokumentów. Założenie zakazu dla operatora jest możliwe z poziomu formularza magazynu z zakładki [Zakazy]. Prawo do zakładania zakazów ma tylko operator z ustawionymi uprawnieniami administratora na karcie (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy). Zakładanie zakazów polega na wskazaniu operatorów, którzy nie mają prawa do pracy w tym magazynie. Na liście operatorów nie pojawią się operatorzy, którzy dany magazyn mają wskazany jako swój magazyn domyślny. Operator, dla którego założono zakaz nie ma możliwości wskazania danego magazynu w polu Magazyn na liście dokumentów oraz na formularzu dokumentu. Pewnym wyjątkiem są dokumenty Przesunięcia Międzymagazynowego (MM), gdzie operator może wskazać magazyn docelowy pomimo tego, że ma założony do niego zakaz.

Marki

Formularz marki

Na formularzu marki dostępne są pola: Nazwa – nazwa marki. Producent – wskazanie producenta danej marki. Logo: – można wskazać plik graficzny, np. logo marki.
Formularz marki
Markę można przypisać na kartotece towarowej, na zakładce [Dodatkowe] (informacje te przenoszone są podczas synchronizacji do Comarch e-Sklep).

Marki

W menu Ogólne/ Inne dostępny jest słownik marek towarów. Użytkownik może przypisać markę do wybranego towaru.
Lista marek
Formularz marki

Producenci

Formularz producenta

Na formularzu producenta, na zakładce [Ogólne] dostępne są pola: Kod – kod producenta Nazwa – nazwa producenta URL: - adres strony internetowej producenta, Logo: – można wskazać plik graficzny, np. logo producenta.
Formularz producenta
Z poziomu zakładki [Marki] widoczne są marki danego producenta. Producenta można przypisać na kartotece towarowej, na zakładce [Dodatkowe] (funkcjonalność jest wykorzystywana w Comarch e-Sklep).

Producenci

W menu Ogólne/ Inne dostępny jest słownik producentów. Użytkownik może przypisać producenta do wybranego towaru.
Lista producentów

Zestawy promocyjne

Zestawy promocyjne

https://youtu.be/4z5vaCMd2Rc Zestawy Promocyjne to funkcjonalność, dzięki której w ramach sprzedaży określonego towaru głównego (lub usługi) objętego promocją, można zaoferować klientowi pakiet dodatkowych towarów i usług w obniżonej cenie. Tworzenie zestawu- Po kliknięciu na ikonę plusa użytkownik może wprowadzić nowy Zestaw. Formularz zestawu promocyjnego został opisany w osobnym artykule. Dodawanie zestawu na dokumenty Zestawy Promocyjne można wprowadzać za pomocą przycisku Zestawy promocyjne na Rezerwację Odbiorcy, Fakturę Pro Forma, Fakturę Sprzedaży, Paragon i Wydanie Zewnętrzne. Przycisk znajduje się w prawym dolnym rogu na formularzach dokumentów. Po wciśnięciu przycisku pojawi się lista Zestawów Promocyjnych. Procedura wczytywania elementów zestawu na dokumnet jest następująca:  
 • Jeżeli dokument jest pusty lub kursor nie jest ustawiony na żadnej pozycji towarowej, po wybraniu przycisku Zestawów Promocyjnych podniesie się lista, która domyślnie będzie wyświetlała wszystkie promocje aktywne w bieżącym momencie. Po zmianie ustawień filtra użytkownik będzie mógł wybrać na dokument Zestaw obowiązujący w dowolnym innym okresie. Zatwierdzenie wyboru spowoduje dodanie na dokument wszystkich elementów Zestawu w ustalonych wcześniej ilościach, jednostkach i cenach.
 • Jeżeli kursor jest ustawiony na towarze dodanym na dokument, po wciśnięciu przycisku Zestawów Promocyjnych wyświetli się lista aktualnych promocji zawężona do towaru wskazanego na dokumencie. Po wybraniu Zestawu na dokument pozycja, na której ustawiono kursor zostanie usunięta, a cały zestaw zostanie dodany na końcu listy.
Uwaga
W sytuacji, gdy kursor będzie wskazywał element wcześniej dodanego zestawu po podniesieniu listy Zestawów Promocyjnych nie będzie ona ograniczona do tego towaru.
Aby rozpoznać, które towary na formularzu dokumentu zostały dodane jako Zestaw, należy z menu kontekstowego dodać kolumnę Kod zestawu. Dla wszystkich elementów zostanie wyświetlony kod Zestawu Promocyjnego, do którego przynależą, a towar główny zostanie dodatkowo oznaczony symbolem [v]. Edycja zestawu na dokumencie Po dodaniu Zestawu na dokument jego edycja jest ograniczona. Dla elementów Zestawu możliwa jest edycja kategorii, PKWiU i stawki VAT, a dla towaru głównego dodatkowo można zmienić ilość i magazyn. Po wprowadzeniu nowej ilości towaru głównego, ilość pozostałych elementów zestawu zostanie przeliczona automatycznie. Zmiana magazynu towaru głównego spowoduje zmianę również dla pozostałych pozycji pakietu promocyjnego – wszystkie elementy Zestawu muszą być pobrane z jednego magazynu. Nazwę oraz opis każdej pozycji można edytować zgodnie z ustawieniem zaznaczonym na karcie towaru (zakładka [Dodatkowe]). Rabat wprowadzony w nagłówku dokumentu nie wpływa na cenę zestawu. Zestawy promocyjne nie uwzględniają innych rabatów wprowadzonych w menu Ogólne/Rabaty. Zestawy nie są agregowane. W przypadku, kiedy na dokument zostanie dodany kilkakrotnie ten sam zestaw, po przekształceniu do innego dokumentu każdy zestaw będzie wprowadzany oddzielnie. Usuwanie zestawu z dokumentu Aby skasować cały zestaw z dokumentu wystarczy ustawić się na towarze głównym i wcisnąć ikonę kosza. Operacja ta jest niedostępna na pozostałych elementach zestawu. Usuwanie tylko pojedynczych elementów nie jest możliwe. Kontrola ilości Jeżeli któryś z elementów zestawu będzie niedostępny na magazynie, wówczas:
 • Aby zatwierdzić dokument WZ lub FS/PA z pobraniem, należy usunąć cały zestaw.
 • Przy zaznaczonym parametrze Kontrola ilości na dokumentach rozchodowych – W edycji przed zapisem (Konfiguracja Firmy/ Magazyn/ Parametry/ Ogólne) po zatwierdzeniu wyboru zestawu nie zostanie on dodany. Użytkownik otrzyma komunikat o braku jednego z elementów.
 • Przy zaznaczonym parametrze Kontrola ilości na dokumentach rozchodowych – Przy akceptacji pozycji (przez bufor) (Konfiguracja Firmy/ Magazyn/ Parametry/ Ogólne) po zatwierdzeniu wyboru zestawu pojawi się on na dokumencie wraz z komunikatem o braku jednego z elementów. Jeżeli stany towarowe nie zostaną uzupełnione, zapis dokumentu nie będzie możliwy.
 • Przy zaznaczonym parametrze Konwersja RO/PF do WZ, RW, MM, FS i PA (pobranie) – pobieraj ilość dostępną (Konfiguracja Firmy/ Magazyn/ Parametry/ Zamówienia i rezerwacje) cały zestaw nie będzie przeniesiony na dokument docelowy.
Korekta elementów zestawu Na dokumentach korygujących informacja o towarach pochodzących z zestawu znajduje się w kolumnie Kod zestawu. Elementy Zestawu można korygować na takich samych zasadach jak pozostałe towary.

Formularz zestawu promocyjnego

Formularz zestawu promocyjnego
Towar – główny towar lub usługa, do którego utworzony zostanie pakiet z rabatami. Ten sam towar główny może być dodany jednocześnie na kilku zestawach promocyjnych. Kod zestawu - dowolny 20-znakowy ciąg alfanumeryczny, jednoznacznie określający zestaw (musi być unikalny).   polu po prawej stronie kodu można wprowadzić pełną nazwę zestawu do 50 znaków. Rodzaj rabatu rabat procentowy lub stała cena. Rabat procentowy jest wyliczany od ceny domyślnej zdefiniowanej na karcie towaru (warunki handlowe kontrahenta nie są uwzględniane dla zestawów). W przypadku stałej ceny użytkownik może wprowadzić wartość liczbową i wybrać walutę (domyślnie na formularzu podpowiada się waluta systemowa). Ustawienie rabatu lub stałej ceny dla towaru głównego nie jest obowiązkowe - jeśli zostanie zapisany z rabatem 0,00% po wybraniu Zestawu Promocyjnego na dokument dla towaru głównego zostanie pobrana cena domyślna z jego karty towarowej. Obowiązuje po zaznaczeniu parametru można wprowadzić wybrany dzień lub zakres dni, w których promocja będzie aktywna. Godzina po zaznaczeniu parametru możliwe jest określenie godzin, w których obowiązywać będzie promocja dla Zestawu. Jeśli zaznaczony zostanie tylko ten parametr, promocja będzie aktywna codziennie we wskazanych godzinach. Przy jednoczesnym zaznaczeniu godziny i daty zestaw promocyjny będzie dostępny zgodnie z ustawieniem, czyli tylko w wybranych godzinach codziennie w zadeklarowanym okresie. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ e-Handel zaznaczono opcję sklepu, na formularzu Zestawu pojawi się dodatkowy parametr: Udostępniaj w e-Sklep. Aby zapis z zaznaczonym parametrem był możliwy, każdy towar wskazany na zestawie również musi być udostępniony. Za pomocą ikony plusa należy wprowadzić pozostałe elementy Zestawu Promocyjnego. Dla każdej pozycji możliwe jest zdefiniowanie ilości, jednostki miary, rodzaju rabatu, procentu/ceny oraz waluty (dla rabatów kwotowych). Wartość wyliczana jest automatycznie na podstawie wprowadzonej ilości i ceny. Użytkownik może wybrać:
 • rabat – wartość pozycji jest obliczana jako procent ceny domyślnej wpisanej na karcie towaru głównego,
 • procent od ceny towaru głównego – wartość pozycji jest obliczana jako procent ceny domyślnej wpisanej na karcie towaru głównego lub stałej ceny, jeżeli taka została wprowadzona dla towaru głównego na formularzu Zestawu,
 • stała cena – użytkownik może podać cenę w dowolnej walucie spośród wprowadzonych w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Waluty. Jeżeli po dodaniu Zestawu na dokument jego waluta będzie inna niż wskazana w zestawie, cena pozycji zostanie przeliczona na walutę dokumentu po kursie bieżącym,
 • gratis – służy do zdefiniowania gratisowej pozycji zestawu.
Uwaga
Aby dokument, na który dodano Zestaw Promocyjny został zafiskalizowany, niezbędne jest wprowadzenie wartości minimalnej dla gratisu, np. 0,01.
Uwaga
Ceny wprowadzone na formularzu zestawu są cenami netto.
Uwaga
Sprzedaż Zestawu Promocyjnego nie jest blokowana ustawieniem Granicy ceny na kracie towaru.
Każdą pozycję wchodzącą w skład Zestawu (poza towarem głównym) można wprowadzić w jednostce podstawowej lub pomocniczej. Cena promocyjna zawsze odnosi się do jednostki wybranej na formularzu Zestawu. Zmiana jednostki jest możliwa tylko podczas edycji zestawu, po dodaniu go na dokument kolumna JM jest zablokowana dla każdego elementu pakietu promocyjnego. Informacje dodatkowe – dodatkowy opis dotyczący Zestawu Promocyjnego. Kopiowanie zestawu Każdy zestaw można skopiować przy użyciu klawiszy <CTRL+INS> lub klikając na przycisk  przy wciśniętym klawiszu CTRL. Na karcie towaru na zakładce [Zestawy]. Znajduje się tam lista wszystkich zestawów promocyjnych dla tego towaru. Usuwanie zestawu Skasowanie Zestawu jest możliwe pod warunkiem, że nie został on udostępniony w e-Sklepie, jeżeli taka sytuacja miała miejsce, należy najpierw odznaczyć parametr na karcie Zestawu, a następnie go usunąć. Podczas próby usunięcia z poziomu Cennika/Listy Zasobów towaru lub usługi, które są powiązane z Zestawem Promocyjnym pojawi się komunikat blokujący tą operację. Aby wykasować taką kartę z programu, należy najpierw usunąć ją z Zestawów lub usunąć wszystkie Zestawy, na których występuje. Za pomocą przycisku  dostępnego po lewej stronie Zestawu możliwy jest podgląd jego elementów bez podnoszenia formularza Zestawu:
Lista zestawów promocyjnych
Lista zawiera kolumny: Towarkod towaru głównego wskazanego dla zestawu. Kodunikalny kod zestawu. Nazwapełna nazwa zestawu. Rabat/Stała cenapromocyjna cena lub rabat zdefiniowany dla towaru głównego. Walutawaluta stałej ceny wskazanej dla towaru głównego. Data oddata rozpoczęcia promocji. Data dodata zakończenia promocji. Informacje dodatkoweopis zestawu promocyjnego. Dodatkowo dla listy można wybrać kolumny Nazwa Towaru, Godzina od, Godzina do oraz w zależności od ustawień w Konfiguracji e-Sklep Dla elementów zestawu na liście widoczne są tylko kolumny Kod towaru, Nazwa towaru, Ilość, JM, Procent/Cena, Waluta. Za pomocą filtra dostępnego w dolnej części okna można wyświetlać zestawy obowiązujące w wybranym dniu i/lub o wybranej godzinie lub według towaru głównego. Ponieważ promocja, dla której nie określono ram czasowych obowiązuje codziennie, z tego też względu będzie wyświetlana zawsze, bez względu na wskazany okres. Przycisk Operacji Seryjnych , który pozwala na seryjne udostępnienie zaznaczonych zestawów w e-Sklep jest dostępny wyłącznie po zaznaczeniu opcji sklepu w Konfiguracji Firmy/ e-Handel  

Schematy opakowań

Schematy opakowań

Funkcja jest wykorzystywana podczas obrotu opakowaniami kaucjonowanymi. Każdy towar może być związany z kilkoma opakowaniami kaucjonowanymi. Po to, by powiązać towar z różnymi opakowaniami tworzone są schematy. To tam użytkownik decyduje dla jakiej ilości towaru wydawane są kolejne opakowania. Lista schematów opakowań jest dostępna w menu Ogólne/ Inne/ Schematy opakowań. Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski: Dodaj, Usuń, Zmień.

Dodawanie nowego schematu

Formularz schematu opakowań

Dodając nowy schemat opakowania należy uzupełnić następujące informacje: Kod – kod schematu (unikalny). Nazwa – nazwa schematu. Następnie należy uzupełnić listę opakowań związanych ze schematem. Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski Dodaj, Zmień, usuń. Definiowanie schematu opiera się na podaniu kodu opakowania i zadeklarowaniu, dla jakiej ilości towaru takie opakowanie powinno być wydane.
Przykład
Przy sprzedaży napoju opakowaniem podstawowym jest butelka, ale równocześnie przy większej ilości (np. 20 napojów) można wydać skrzynkę. Dlatego tworząc schemat należy określić, że butelka jest wydawana zawsze, przy sprzedaży każdego jednego napoju, natomiast przy sprzedaży 20 napojów powinna być również wydana skrzynka. Przykładowy schemat wyglądałby tak:

Schemat opakowań kaucjonowanych

Należy przy tym pamiętać, że jeden schemat może być wykorzystany dla wielu towarów.
Przykład
Jeżeli kilka rodzajów napojów jest sprzedawane w takich samych butelkach i w takich samych skrzynkach, wtedy utworzony SCHEMAT 1 można skojarzyć z kilkoma towarami w cenniku, bez konieczności powielania schematów na liście.

Kody CN

Kody CN

Scalona Nomenklatura CN, która jest aktualizowana co roku, wprowadzana jest rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Użytkownik powinien samodzielnie uzupełnić słownik kodów CN o kody, które będą przez niego wykorzystywane. Lista kodów CN jest dostępna w menu Ogólne/ Inne/ Kody CN. Lista kodów CN jest obsługiwana przy pomocy standardowych przycisków: Dodaj, Zmień, Usuń. Należy pamiętać, że kod można usunąć z listy pod warunkiem, że nie został jeszcze przypisany do żadnego towaru w cenniku. Na listę kodów CN program automatycznie wpisuje kod 9950 0000, do którego na deklaracji Intrastat program przypisuje obrotu towarami nie przekraczający wartości 200 EURO. Tego kodu nie można usunąć z listy. Poprzez operacje seryjne , dla kodów zaznaczonych na liście można ustawić stawkę VAT. Wybranie  pustej wartości w polu Stawka VAT będzie skutkowało usunięciem stawki VAT z kodów CN. Dodając nowy kod CN należy uzupełnić informacje o: Kod CN – ośmioznakowy kod CN. Kod CN musi składać się z 8 cyfr. Stawka VAT – stawka VAT przypisana do kodu CN, Opis – opis kodu CN Jednostka uzupełniająca – niektóre kody CN są związane z jednostką uzupełniającą. Na formularzu kodu CN użytkownik podaje jedynie symbol jednostki uzupełniającej (musi być wcześniej wpisana na listę w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Jednostki miary), dopiero na formularzu poszczególnych towarów uzupełniana jest informacja o przelicznikach. Masa – niektóre kody CN wymagają podania masy towaru. Zaznaczenia parametru spowoduje, że na formularzach towarów, dla których wykorzystany będzie dany kod CN, możliwe będzie wprowadzenie przelicznika. Jeżeli w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ SENT zaznaczono parametr SENT, na formularzu kodu CN widoczna jest zakładka [SENT]. Jeżeli kod CN podlega monitorowaniu transportu, na formularzu kodu CN na zakładce [SENT] należy zaznaczyć parametr SENT. W pole z kodem CN dla SENT przenoszone są pierwsze cztery cyfry z ośmioznakowego kodu CN widniejącego na zakładce [Ogólne]. Jeżeli kod CN dla SENT jest inny niż główny kod CN towaru, Użytkownik powinien zmienić go ręcznie. System SENT wymaga dla towarów jednej z poniższych jednostek miary (wielkość liter oraz kropki w nazwie nie mają znaczenia):
 • Litr (litr, l)
 • Kilogram (kilogram, kg)
 • Metr sześcienny (m3, metr3, metr sześcienny)
Użytkownik może na formularzu kodu CN, na zakładce [SENT] przypisać dla kodu CN jednostkę miary wymaganą przez system SENT. Jeśli obrót towarem jest prowadzony w jednostkach miary wymaganych dla SENT, przypisanie jednostki miary dla kodu CN nie jest konieczne. Na Zgłoszeniu przewozu wymagany jest opis towaru, który należy uzupełnić na formularzu kodu CN na zakładce [Ogólne].

Formularz kodu CN

 

Formularz kodu CN

Poprzez operacje seryjne , dla kodów zaznaczonych na liście można ustawić stawkę VAT.
Formularz kodu CN
Dodając nowy kod CN należy uzupełnić informacje o: Kod CN – ośmioznakowy kod CN. Kod CN musi składać się z 8 cyfr. Stawka VAT – stawka VAT przypisana do kodu CN Opis – opis kodu CN Jednostka uzupełniająca – niektóre kody CN są związane z jednostką uzupełniającą. Na formularzu kodu CN użytkownik podaje jedynie symbol jednostki uzupełniającej (musi być wcześniej wpisana na listę w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Jednostki miary), dopiero na formularzu poszczególnych towarów uzupełniana jest informacja o przelicznikach. Masa – niektóre kody CN wymagają podania masy towaru. Zaznaczenia parametru spowoduje, że na formularzach towarów, dla których wykorzystany będzie dany kod CN, możliwe będzie wprowadzenie przelicznika. Jeżeli w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ SENT zaznaczono parametr SENT, na formularzu kodu CN widoczna jest zakładka [SENT]. Jeżeli kod CN podlega monitorowaniu transportu, na formularzu kodu CN na zakładce [SENT] należy zaznaczyć parametr SENT. W pole z kodem CN dla SENT przenoszone są pierwsze cztery cyfry z ośmioznakowego kodu CN widniejącego na zakładce [Ogólne]. Jeżeli kod CN dla SENT jest inny niż główny kod CN towaru, Użytkownik powinien zmienić go ręcznie. System SENT wymaga dla towarów jednej z poniższych jednostek miary (wielkość liter oraz kropki w nazwie nie mają znaczenia): 
 • Litr (litr, l)
 • Kilogram (kilogram, kg)   
Użytkownik może na formularzu kodu CN, na zakładce [SENT] przypisać dla kodu CN jednostkę miary wymaganą przez system SENT. Jeśli obrót towarem jest prowadzony w jednostkach miary wymaganych dla SENT, przypisanie jednostki miary dla kodu CN nie jest konieczne. Na Zgłoszeniu przewozu wymagany jest opis towaru, który należy uzupełnić na formularzu kodu CN na zakładce [Ogólne].

Przesyłki

Formularz nadania paczki - InPost Paczkomaty

Formularz nadania paczki InPost – zakładka [Ogólne]
Na formularzu dostępny jest przycisk umożliwiający zatwierdzenie przesyłki i przekazanie jej do nadania . Przycisk jest aktywny po uzupełnieniu na formularzu zlecenia wszystkich wymaganych danych. Na formularzu ZNP znajduje się również przycisk pozwalający na pobranie numeru paczki.
Uwaga
Usługa InPost nie pozwala na anulowanie zlecenia przekazanego do nadania.

Dokument – numer dokumentu ZNP (domyślnie podpowiada się schemat numeracji wybrany w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Paczkomaty – zakładka [Szablon spedycji]),

Data wystawienia – data utworzenia zlecenia w Comarch ERP Optima,

Nadawca – jako adres nadawczy na zlecenie ustawiany jest adres oddziału, powiązany z danym magazynem, który został do niego przypisany w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy oddziałów. Jeśli do danego adresu nadawczego nie zostanie przypisany żaden magazyn, to na formularz Zlecenia Nadania Przesyłki w sekcji Adres Nadawczy przenoszony jest domyślny adres oddziału. Użytkownik może po rozwinięciu listy wybrać inny adres spośród wprowadzonych w konfiguracji lub wpisać go ręcznie, bezpośrednio na dokumencie. Adres ten jest drukowany na liście przewozowym jako dane Nadawcy, w sytuacji kiedy na zleceniu jako sposób nadania wybrano Utworzę zlecenie odbioru w Managerze Paczek – przesyłkę odbierze kurier InPost. Dla zleceń nadawanych w POP bądź w Paczkomacie na liście przewozowym jako Nadawca drukowane są dane właściciela konta z Menagera Paczek.

Osobą obsługującą to zlecenie domyślnie jest operator aktualnie zalogowany. Możliwe jest wskazanie innego operatora lub pracownika. Telefon oraz adres e-mail pobierany jest z karty operatora/ pracownika. W przypadku pracownika numer telefonu pobierany jest z pola Telefon SMS lub, jeżeli pole to nie jest uzupełnione, numer wczytywany jest z pola Telefon. Dane te można również uzupełnić bezpośrednio na zleceniu.

Odbiorca – odbiorcę przesyłki można wybrać z listy podmiotów. Dane teleadresowe są pobierane z karty wybranego odbiorcy. Dodatkowo można wskazać osobę kontaktową będącą odbiorcą paczki. Można ją wpisać ręcznie lub wybrać z listy przedstawicieli danego kontrahenta (formularz kontrahenta/ zakładka [Dodatkowe]/ Przedstawiciele). Jeżeli przedstawiciel zostanie wybrany z listy, adres e-mail i telefon zostanie zaktualizowany zgodnie z danymi przypisanymi do tego przedstawiciela. Dane odbiorcy można wpisać ręcznie bezpośrednio na dokumencie Zlecenia nadania przesyłki.

Dotyczy wersji: 2020.1.1
Dla zleceń tworzonych z dokumentów, domyślnie podpowiada się osoba kontaktowa odbiorcy (osoba odbierająca dokument), telefon oraz e-mail widniejące na dokumencie.
Dotyczy wersji: 2020.1.1
Wypełnione pola Imię i nazwisko, Telefon, E-mail dla danego magazynu są przenoszone automatycznie na Zlecenie Nadania Przesyłki utworzone z dokumentu Przesunięcia Międzymagazynowego w odpowiadające im pola Telefon, E-mail, Osoba kontaktowa po stronie odbiorcy. Informacje te, są także przenoszone, jeśli na formularzu Zlecenia Nadania Przesyłki zostanie zaznaczony parametr Przesyłka do oddziału.

Na etykiecie paczki w sekcji Odbiorca drukowany jest adres e-mail i telefon wskazany na zleceniu w sekcji Odbiorca.

Użyj adresu korespondencyjnego – po zaznaczeniu parametru na zlecenie pobierany jest adres korespondencyjny z formularza Odbiorcy zlecenia.

Przesyłka do oddziału – należy zaznaczyć, jeśli przesyłka ma być transportowana między oddziałami firmy. Jako adres odbioru należy wskazać jeden spośród zdefiniowanych w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy oddziałów
 • Po zaznaczeniu parametru Przesyłka do oddziału na dokumencie Zlecenia Nadania Przesyłki w sekcji Odbiorca pojawi się pole Adres odbiorczy. Domyślnie adres odbiorczy jest nieuzupełniony. Z listy rozwijanej jest możliwość wskazania jednego spośród zdefiniowanych adresów w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy oddziałów.

Zakładka [Paczki i usługi]:

Formularz Zlecenia nadania paczki InPost Paczkomaty – zakładka [Paczki i usługi]
Na danym zleceniu można nadać tylko jedną paczkę, domyślnie ustawiany jest rozmiar określony na zakładce [Szablon spedycji] w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Paczkomaty. Użytkownik może zmienić rozmiar paczki z poziomu zlecenia. Do wyboru dostępne są rozmiary:
 • A (8 x 38 x 64 cm),
 • B (19 x 38 x 64 cm),
 • C (41 x 38 x 64 cm).
Na zleceniu można podać:
 • Referencje drukowane na liście przewozowym w polu Kod referencyjny. W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Paczkomaty można ustawić, aby jako referencje program domyślnie podpowiadał numer dokumentu źródłowego, z którego utworzono ZNP bądź Nr powiązanego z tym dokumentem zamówienia (RO).
 • Kwotę pobrania – w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Paczkomaty można wpisać kwotę, która będzie się domyślnie podpowiadała bądź będzie wyliczona automatycznie na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta uzupełniana jest na ZNP na podstawie wartości netto dokumentu. Wartość maksymalna pobrania to 5 000,00 PLN.
 • Wartość ubezpieczenia przesyłki – w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Paczkomaty można wpisać kwotę, która będzie się domyślnie podpowiadała bądź będzie wyliczona automatycznie na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta uzupełniana jest na ZNP na podstawie wartości netto dokumentu. Wartość maksymalna ubezpieczenia to 20 000 PLN.
Dotyczy wersji: 2020.5.1
Paczka w weekend – dla ZNP istnieje możliwość realizacji usługi Paczka w weekend. W tym celu na formularzu ZNP należy zaznaczyć parametr Paczka w weekend. Aby przesyłki zostały dostarczone w weekend, nadanie (przekazanie do Paczkomatu/ POP lub złożenie zlecenia na odbiór przez kuriera) musi nastąpić w piątek lub sobotę do godziny 13:00.
Następnie należy podać Paczkomat, do którego ma trafić przesyłka. Można to zrobić poprzez wpisane kodu Paczkomatu bądź poprzez wybór z listy dostępny po naciśnięciu przycisku Paczkomat InPost.
Dotyczy wersji: 2020.1.1
Aby wyświetlić Paczkomaty w oknie wyboru Paczkomatu należy podać kod pocztowy. Zostaną wyszukane Paczkomaty w odległości do 2 km od podanego kodu. Aby wyświetlić listę wszystkich Paczkomatów InPost należy wcisnąć przycisk bez podawania kodu pocztowego.
Jako sposób nadania paczki dostępne są trzy opcje:
 • Nadam przesyłkę w Paczkomacie – po wybraniu tej opcji należy wskazać Paczkomat nadawczy, z którego zostanie nadana paczka.

Dotyczy wersji: 2020.1.1
Można to zrobić poprzez wpisane kodu Paczkomatu bądź poprzez wybór z listy dostępny po naciśnięciu przycisku Paczkomat InPost. Aby wyświetlić Paczkomaty w oknie wyboru Paczkomatu należy podać kod pocztowy. Zostaną wyszukane Paczkomaty w odległości do 2 km od podanego kodu. Aby wyświetlić listę wszystkich Paczkomatów InPost należy wcisnąć przycisk bez podawania kodu pocztowego.

W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Paczkomaty można wskazać preferowany Paczkomat nadawczy, który będzie się podpowiadał domyślnie na zleceniu. Preferowany Paczkomat nadawczy można przypisać do danego adresu nadawczego (który Użytkownik może wybrać na zleceniu) – menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy oddziałów. W pierwszej kolejności na Zleceniu nadania przesyłki podpowiada się Paczkomat z adresu nadawczego.

 • Utworzę zlecenie odbioru w Managerze Paczek – przesyłkę odbierze kurier InPost – z poziomu listy zleceń na górnej wstążce programu dostępna jest funkcja umożliwiająca zamówienie kuriera po odbiór paczek . Po jej wywołaniu następuje przekierowanie na stronę https://manager.paczkomaty.pl, skąd należy zamówić kuriera po odbiór przesyłek.
 • Nadam przesyłkę w POP - przesyłki należy samodzielnie dostarczyć do Punktu Obsługi Paczek.
Zakładka [InPost Paczkomaty]:
Formularz Zlecenia nadania przesyłki – zakładka [InPost Paczkomaty]
Na tej zakładce wyświetlane są dane pobierane z InPost. Jeśli numer paczki nie zostanie wygenerowany w momencie wysłania zlecenia, to zostanie on pobrany podczas wydruku Listu Przewozowego/ Protokołu Odbioru. Data zgłoszenia – data wysłania zlecenia do InPost. podgląd/ wydruk Protokołu Odbioru – opcja dostępna wyłącznie dla zleceń, na których jako sposób nadania wybrano Utworzę zlecenie odbioru w Managerze Paczek – przesyłkę odbierze kurier InPost. Jako Nadawca drukowane są dane właściciela konta z Menagera Paczek.  – podgląd/wydruk Listu Przewozowego – LP można wygenerować wyłącznie dla opłaconej przesyłki. W przypadku przesyłek, które nie są opłacane automatycznie, należy dokonać opłaty w Managerze Paczek. Status – status poprawności przesłania zlecenia do InPost. Zwrócone błędy – informacja o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia. Zakładka [Dokumenty]: W sekcji Dokumenty powiązane wyświetlany jest dokument, z którego zostało utworzone zlecenie. Jeśli włączony jest moduł Obieg dokumentów, wówczas pod tabelą dokumentów skojarzonych pojawią się informacje na temat powiązanych dokumentów z Biblioteki Dokumentów. Pliki do tabeli Biblioteka dokumentów można dodawać również metodą „przeciągnij i upuść”. Szczegóły na ten temat zostały opisane w artykule Dodawanie plików na dokumentach metodą „przeciągnij i upuść”. W przypadku modułu CRM dodatkowo pojawia się lista powiązanych kontaktów i zadań. [/su_list]

Formularz nadania przesyłki DPD

Formularz Zlecenia nadania przesyłki DPD – zakładka [Ogólne]
Na formularzu dostępny jest przycisk umożliwiający zamówienie kuriera dla pojedynczego zlecenia . Domyślnie ma to miejsce z terminem widocznym na formularzu, na zakładce [DPD]. Użytkownik może zmienić termin ręcznie przed wybraniem opcji zamówienia kuriera.
W programie nie ma możliwości anulowania zlecenia, dla którego zamówiono kuriera. W razie takiej konieczności należy skontaktować się z kurierem osobiście. Zakładka [Ogólne]:
 • Dokument – numer dokumentu ZNP zgodnie z domyślnym schematem numeracji wybranym w konfiguracji,
 • Data wystawienia – data utworzenia zlecenia w Comarch ERP Optima,
 • Nadawca – jako adres nadawczy na zlecenie automatycznie ustawiany jest adres oddziału, powiązany z danym magazynem, który został do niego przypisany w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy oddziałów. Jeśli do danego adresu nadawczego nie zostanie przypisany żaden magazyn, to na formularz Zlecenia Nadania Przesyłki w sekcji Adres Nadawczy przenoszony jest domyślny adres oddziału. Użytkownik może po rozwinięciu listy wybrać inny adres spośród wprowadzonych w konfiguracji lub wpisać go ręcznie, bezpośrednio na dokument.
Osobą obsługującą to zlecenie domyślnie jest operator aktualnie zalogowany. Możliwe jest wskazanie innego operatora lub pracownika. Imię i nazwisko osoby kontaktowej, telefon oraz adres e-mail pobierany jest z karty operatora/ pracownika. W przypadku pracownika numer telefonu pobierany jest z pola Telefon SMS lub, jeżeli pole to nie jest uzupełnione, numer wczytywany jest z pola Telefon. Dane te można również uzupełnić bezpośrednio na zleceniu.
 • Odbiorca – odbiorcę przesyłki można wybrać z listy podmiotów. Dane teleadresowe są pobierane z karty wybranego odbiorcy. Dodatkowo należy wskazać osobę kontaktową. Można ją wpisać ręcznie lub wybrać z listy przedstawicieli danego kontrahenta. Jeżeli przedstawiciel zostanie wybrany z listy, adres i telefon zostanie zaktualizowany zgodnie z danymi przypisanymi do tego przedstawiciela. Dane odbiorcy można wpisać ręcznie bezpośrednio na dokument Zlecenia nadania przesyłki.
Dotyczy wersji: 2020.1.1
Dla zleceń tworzonych z dokumentów, domyślnie podpowiada się osoba kontaktowa odbiorcy (osoba odbierająca dokument), telefon oraz e-mail widniejące na dokumencie.
Dotyczy wersji: 2020.5.1
Wypełnione pola Imię i nazwisko, Telefon, E-mail dla danego magazynu są przenoszone automatycznie na Zlecenie Nadania Przesyłki utworzone z dokumentu Przesunięcia Międzymagazynowego w odpowiadające im pola Telefon, E-mail, Osoba kontaktowa po stronie odbiorcy. Informacje te, są także przenoszone, jeśli na formularzu Zlecenia Nadania Przesyłki zostanie zaznaczony parametr Przesyłka do oddziału.
 • Użyj adresu korespondencyjnego – po zaznaczeniu parametru na zlecenie pobierany jest adres korespondencyjny z karty podmiotu – na ten adres zostanie nadana przesyłka,
 • Przesyłka do oddziału – należy zaznaczyć, jeśli przesyłka ma być transportowana między oddziałami firmy. Jako adres odbioru należy wskazać jeden spośród zdefiniowanych w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy oddziałów,
 • Uwagi – pole umożliwiające wpisanie uwag do zlecenia.
Dotyczy wersji: 2020.1.1
Przysyłane do spedytora podczas zamawiania kuriera. Ilość znaków z pola Uwagi drukowanych na Liście Przewozowym jest zależna od rozmiarów etykiety i wielkości czcionki.
Zakładka [Paczki i usługi]:
Formularz Zlecenia nadania przesyłki DPD – zakładka [Paczki i usługi]
Tabela Paczki:
 • jeśli w konfiguracji zaznaczono Domyślna paczka, automatycznie podpowiada się rodzaj paczki wraz z jej parametrami (waga, wysokość, szerokość, długość). Domyślne parametry wybranej przesyłki są ustawiane zgodnie z konfiguracją.
Użytkownik może z poziomu zlecenia wybrać inny rodzaj paczki – standardowa/ przesyłka kopertowa/ przesyłka paletowa. Wszystkie paczki dodawane na zlecenie muszą mieć ten sam rodzaj . Domyślne parametry wybranej przesyłki są ustawiane zgodnie z konfiguracją. Do zamówienia kuriera DPD nie jest wymagane podanie wymiarów paczek.
Uwaga
Podczas zmiany typu paczki na formularzu DPD dane domyślne paczek są pobierane od nowa z konfiguracji.
 • Waga – kolumna do wpisania wagi przesyłki. Waga podana w konfiguracji jest brana domyślnie dla pojedynczej paczki na zleceniu jeżeli:
 • ZNP jest tworzone ręcznie,
 • parametr w konfiguracji DPD: W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest niezaznaczony,
 • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest zaznaczony, ale suma wagi pozycji z dokumentu wynosi zero. Jeśli suma wag pozycji jest większa od zera, zostanie ona ustawiona na zleceniu dla przesyłki.
 • Zawartość – można podać informacje o zawartości przesyłki. Domyślnie podpowiada się wartość zgodnie z ustawieniem w konfiguracji.
Na zleceniu można ponadto podać:
 • dane referencyjne przesyłki – w konfiguracji DPD można ustawić, aby domyślnie był to Nr dokumentu źródłowego – z którego powstało ZNP bądź Nr powiązanego zamówienia (RO),
 • kwotę pobrania – w konfiguracji firmy kurierskiej można określić automatyczne ustawianie pobrania. Wartość maksymalna to 15 000,00 PLN.
 • wartość ubezpieczenia przesyłki – w konfiguracji można wpisać kwotę, która będzie się domyślnie podpowiadała bądź będzie wyliczona automatycznie na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta uzupełniana jest na ZNP na podstawie wartości netto dokumentu. Wartość maksymalna ubezpieczenia to 500 000 PLN.
Dokumenty zwrotne – usługa, która powoduje, że kurier dostarczając przesyłkę odbierze od odbiorcy podpisany dokument (np. fakturę, umowę..). W konfiguracji DPD można wybrać opcję Nr dokumentu – wówczas będzie to dokument, na podstawie którego powstało zlecenie bądź można wpisać identyfikator dokumentu ręcznie na zleceniu. Przesyłka zwrotna – usługa polegająca na przyjęciu od odbiorcy, przy wydawaniu mu paczki, innej przesyłki adresowanej do nadawcy przesyłki pierwotnej. Dane z serwisu firmy kurierskiej:
Formularz Zlecenia nadania przesyłki – zakładka [DPD]
Na tej zakładce wyświetlane są dane pobierane serwisu firmy kurierskiej. Data zgłoszenia – data wysłania zlecenia do serwisu firmy kurierskiej. Planowany przyjazd kuriera: Data nadania – należy podać datę i przedział czasowy, w którym ma przyjechać kurier. Domyślnie dla zleceń tworzonych przed godziną osiemnastą, podpowiada się data bieżąca i przedział czasowy od najbliższej pełnej godziny do dwóch godz. w przód. Podczas edycji zlecenia, które ma datę nadania starszą od bieżącej, zostanie ona przestawiona na bieżącą. Nr protokołu – numer dokumentu Protokołu Odbioru, który musi zostać wydrukowany przed przyjazdem kuriera. Nr zlecenia odbioru – numer zlecenia nadany przez firmę kurierską. W tabeli znajduje się lista paczek wraz z przypisanym do nich numerem listu przewozowego oraz adresem URL. Po kliknięciu w link użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową, na której może śledzić przesyłkę.  – podgląd/ wydruk Protokołu Odbioru.  – podgląd/wydruk Listu Przewozowego. Drukowane są listy przewozowe dla wszystkich paczek na zleceniu (dotyczy DPD, Sendit) Status – status przesyłki. Zwrócone błędy – informacja, o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia. Zakładka [Dokumenty]: W sekcji Dokumenty powiązane wyświetlany jest dokument, z którego zostało utworzone zlecenie. Jeśli włączony jest moduł Obieg dokumentów, wówczas pod tabelą dokumentów skojarzonych pojawią się informacje na temat powiązanych dokumentów z Biblioteki Dokumentów. W przypadku modułu CRM dodatkowo pojawia się lista powiązanych kontaktów i zadań.

Integracja z Pocztą Polską: e-Nadawca.

Klienci biznesowi posiadający konto na portalu e-Nadawca Poczty Polskiej mogą za pośrednictwem programu generować przesyłki w ramach usług świadczonych przez Pocztę Polską. W programie obsługiwane są następujące usługi krajowe:
 • Pocztex (Ekspres24, Krajowy)
 • Pocztex Kurier 48 (Przesyłka biznesowa)
 • Usługa paczkowa (Paczka24, Paczka Ekstra 24, Paczka48)
 • Paczka Pocztowa (Ekonomiczna, Priorytet)
 • Przesyłka polecona (Ekonomiczna, Priorytet)
 • Przesyłka Firmowa polecona (Ekonomiczna, Priorytet)
 • Pocztex 2.0 (Kurier).
Uwaga
W programie nie są obsługiwane przesyłki paletowe.
Uwaga
W programie można skonfigurować konta wyłącznie dla klientów biznesowych.
Uwaga
W programie nie można anulować zleceń, które zostały przekazane do nadania.

Konfiguracja

Adresy nadawcze

Konfiguracja konta

W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Poczta Polska należy podać dane dostępowe do e-Nadawcy. Dodatkowo można zdefiniować domyślne parametry przesyłek oraz określić usługi dodatkowe.
Konfiguracja Poczty Polskiej – zakładka [Ogólne]
Na zakładce [Ogólne] należy podać login oraz hasło do usługi e-Nadawca.
Uwaga
Trzykrotne wprowadzenie błędnego hasła skutkuje jego dezaktywacją.
Wybierając opcję zmiany hasła należy pamiętać, że musi ono zawierać co najmniej 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
Dotyczy wersji: 2019.6.1
Poczta Polska dla przesyłek poleconych stosuje oznaczenie – format S, M, L. Jeżeli jednak klient ma zagwarantowaną niezmienność warunków w umowie, to ma możliwość nadawania przesyłek w formie gabarytów A/B, w związku z tym jeśli parametr Posiadam umowę na nadawanie przesyłek poleconych według gabarytów A/B:
 • jest niezaznaczony, wówczas w konfiguracji na zakładce [Szablon spedycji] – parametry przesyłki oraz na Zleceniu Nadania Przesyłki dla usługi Przesyłka polecona w kolumnie Gabaryt dostępne są do wyboru formaty S, M, L zamiast gabarytów A i B.
 • jest zaznaczony, wówczas na zakładce [Szablon spedycji] – parametry przesyłki oraz na Zleceniu Nadania Przesyłki dla usługi Przesyłka polecona w kolumnie Gabaryt dostępne są do wyboru gabaryty A i B.
 • jeśli Użytkownik wyłączy parametr w trakcie pracy, w konfiguracji na zakładce [Szablon spedycji] – parametry przesyłki, dla usługi Przesyłka polecona w kolumnie Gabaryt wartość A zostanie domyślnie zastąpiona formatem S, wartość B zostanie zastąpiona formatem M. Analogiczna zmiana zostanie wykonana na niewysłanych Zleceniach.
 • w nowo wykreowanych bazach ustawione domyślnie jest nadawanie wg formatów.
 • na skopiowanych Zleceniach gabaryt przesyłki jest ustawiany zgodnie z aktualnym ustawieniem parametru w konfiguracji.
Uwaga
Parametr Posiadam umowę na nadawanie przesyłek poleconych według gabarytów A/B należy zaznaczyć tylko w przypadku posiadania takiej umowy. Jeśli parametr o umowie na gabaryty A/B będzie zaznaczony, a na koncie w systemie e-Nadawca nie ma takiej umowy, to przy próbie nadania paczki z gabarytem A/B pojawi się komunikat: Produkt (’Przesyłka polecona (845)’) nie znajduje się na umowie zawartej z Poczta Polską S.A.
Poprzez przycisk Urząd nadania należy wskazać Urząd pocztowy, w którym będą nadawane przesyłki. Urząd nadania można wskazać również dla konkretnego adresu nadawczego (który można wybrać na zleceniu) – menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy oddziałów. W pierwszej kolejności na Zleceniu Nadania Przesyłki podpowiada się Urząd pocztowy z adresu nadawczego. Dane wprowadzone w polu Konto bankowe będą wykorzystywane przy zlecaniu przesyłek za pobraniem (gdy oznaczone zostanie, że kwota pobrania ma być kierowana przelewem na rachunek bankowy nadawcy). Pole jest obowiązkowe, jeśli w konfiguracji na zakładce [Usługi dodatkowe] zaznaczono Ustawiaj domyślnie pobranie.
Konfiguracja Poczty Polskiej – zakładka [Szablon spedycji]
Domyślna numeracja – należy wskazać domyślny schemat numeracji dla Zleceń Nadania Przesyłki spośród zdefiniowanych w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Zlecenie nadania paczek. Domyślna seria – dla Zleceń Nadania Przesyłki można wskazać domyślną serię numeracji spośród zdefiniowanych w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Serie dokumentów – Zlecenie nadania przesyłki. Na zakładce [Parametry przesyłki] można określić podstawowe parametry paczki dodawanej domyślnie na nowo tworzone Zlecenie nadania przesyłki. Wybór domyślnej usługi pocztowej:
 • Pocztex (Ekspres24, Krajowy)
 • Pocztex Kurier 48 (Przesyłka biznesowa)
 • Usługa paczkowa (Paczka24, Paczka Ekstra 24, Paczka48)
 • Paczka Pocztowa (Ekonomiczna, Priorytet)
 • Przesyłka polecona (Ekonomiczna, Priorytet)
 • Przesyłka Firmowa polecona (Ekonomiczna, Priorytet)
 • Pocztex 2.0 (Kurier).
Domyślna definicja paczki – dla poszczególnych usług można określić wagę, gabaryt, zaznaczyć adnotację o tym, że przesyłka jest niestandardowa, oraz że należy obchodzić się z nią ostrożnie. W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych – po zaznaczeniu parametru, przy generowaniu Zlecenia Nadania Przesyłki wyliczana jest sumaryczna waga pozycji z dokumentu, na podstawie którego powstało ZNP (waga, która jest brana do wyliczenia znajduje się na formularzu towaru, na zakładce [Dodatkowe]). Jeśli łączna waga pozycji przekracza wagę maksymalną, na zleceniu zostanie ona zaokrąglona do wartości granicznej – 999,99 kg. Jeśli nie podano wagi dla pozycji dokumentu, zostanie ona pobrana z konfiguracji. Na etykiecie przesyłki można drukować dodatkowe informacje, w związku z tym w sekcji Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia można ustawić domyślne parametry:
 • Informacja o zawartości (wymagane dla opcji Pocztex, Pocztex 2.0 i Usługa paczkowa):
 • Ustalona treść – jeśli zostanie wpisana w konfiguracji, będzie domyślnie przenoszona na Zlecenie Nadania Przesyłki. Wartość można uzupełnić/ zmodyfikować z poziomu Zlecenia Nadania Przesyłki.
 • Nazwa pierwszej pozycji – brana z dokumentu, do którego tworzone jest Zlecenie Nadania Przesyłki,
 • Nr dokumentu źródłowego – z którego powstało Zlecenie Nadania Przesyłki,
 • Nr powiązanego zamówienia (RO) – zostanie przeniesiony zarówno kiedy Zlecenie Nadania Przesyłki jest tworzone bezpośrednio z RO, jak i kiedy jest tworzone z dokumentów powstałych na podstawie RO.
 • Opis/ uwagi dla odbiorcy (wartość można uzupełnić/ zmodyfikować z poziomu Zlecenia Nadania Przesyłki):
  • Ustalona treść – jeśli zostanie wpisana w konfiguracji, będzie domyślnie przenoszona na Zlecenie Nadania Przesyłki.
  • Nr dokumentu źródłowego – z którego powstało Zlecenie Nadania Przesyłki,
  • Nr powiązanego zamówienia (RO)– zostanie przeniesiony zarówno kiedy Zlecenie Nadania Przesyłki jest tworzone bezpośrednio z RO, jak i kiedy jest tworzone z dokumentów powstałych na podstawie RO.
Dotyczy wersji: 2019.6.1
Dodaj imię i nazwisko operatora do adresu nadawcy – opcja jest domyślnie zaznaczona. Po jej wyłączeniu imię i nazwisko operatora nadającego przesyłkę nie będzie dodawane do adresu nadawcy i tym samym nie będzie wydrukowane na liście przewozowym.
Seryjne generowanie przesyłek – jedno Zlecenie Nadania Przesyłki dla zaznaczonych dokumentów - domyślnie dany parametr jest niezaznaczony. Jeśli parametr jest zaznaczony to w momencie generowania przesyłek dla dokumentów, które wystawiono dla tego samego odbiorcy oraz na ten sam magazyn (o ile jest powiązany z adresem nadawczym) zostanie utworzone jedno zbiorcze Zlecenie Nadania Przesyłki. W przypadku tworzenia Zlecenia Nadania Przesyłki z dokumentów MM, agregowane są te dokumenty, dla których występują te same magazyny źródłowe i docelowe. Jeśli zostaną zaznaczone dokumenty dla różnych magazynów, to agregowane do jednego dokumentu Zlecenia Nadania Przesyłki są tylko te dokumenty MM, które mają spójne magazyny. Dla pozostałych dokumentów MM zostaną wygenerowane osobne dokumenty ZNP.
Na zakładce [Usługi dodatkowe] można określić domyślne usługi dodatkowe dla tworzonych Zleceń Nadania Przesyłki:
Konfiguracja Poczty Polskiej – zakładka [Szablon spedycji]/ [Usługi dodatkowe].
Ustawiaj domyślnie pobranie – po zaznaczeniu parametru na Zleceniu Nadania Przesyłki (zakładka [Paczki i usługi]) będzie zaznaczona opcja Pobranie – parametr dotyczy kwoty, jaka ma zostać pobrana od odbiorcy przesyłki:
 • jeśli forma płatności na dokumencie to – po zaznaczeniu parametru należy wybrać formy płatności, których ma dotyczyć pobranie. Jeśli forma płatności na dokumencie, z którego generowany jest dokument Zlecenia Nadania Przesyłki będzie taka sama, jak formy tu zaznaczone, to na Zleceniu Nadania Przesyłki będzie ustawione pobranie.
Na Zleceniu Nadania Przesyłki powstałym z Wydania Zewnętrznego:
 • zostanie ustawione pobranie w sytuacji, kiedy WZ generuje płatność i w konfiguracji wskazano taką samą formę płatności jak na WZ,
 • dla WZ niegenerującego płatności zostanie ustawione pobranie na Zleceniu Nadania Przesyłki w oparciu o formę płatności z powiązanego dokumentu FS, PA, FPF. Jeśli WZ jest powiązane tylko z RO, pobranie zostanie ustawione na Zleceniu Nadania Przesyłki w oparciu o formę płatności z RO.
 • dla WZ niegenerującego płatności i niepowiązanego z dokumentem handlowym, pobranie na Zleceniu Nadania Przesyłki nie zostanie zaznaczone.
 • ustawiaj domyślnie pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW – po zaznaczeniu tego parametru, na Zleceniu Nadania Przesyłki (zakładka [Paczki i usługi]) generowanych z dokumentu MM/RW, będzie zaznaczona opcja Pobranie.
 • Kwota pobrania:
 • z dokumentu – wartość na Zleceniu Nadania Przesyłki zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta uzupełniana jest na Zleceniu Nadania Przesyłki na podstawie wartości netto dokumentu. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu Nadania Przesyłki.
 • Sposób pobrania:
 • Rachunek bankowy – w przypadku wybrania rachunku można dodatkowo ustalić domyślny tytuł przelewu jako Numer (FS/ PA/ WZ/ RO)/ Numer powiązanego zamówienia (RO)/ Numer zlecenia przesyłki.
 • Przekaz pocztowy.
Uwaga
Parametr Ustawiaj domyślne pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW jest widoczny tylko po zalogowaniu do modułu HANDEL lub HANDEL PLUS.
Wartość ubezpieczenia (dotyczy pojedynczej przesyłki na zleceniu):
 • z dokumentu – wartość na Zleceniu Nadania Przesyłki zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta uzupełniana jest na Zleceniu Nadania Przesyłki na podstawie wartości netto dokumentu. W przypadku zaznaczonej tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu Nadania Przesyłki (wartość maks. 250 000,00 PLN).
Deklarowana wartość (dotyczy pojedynczej przesyłki na zleceniu):
 • z dokumentu – wartość na Zleceniu Nadania Przesyłki zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta, uzupełniana jest na Zleceniu Nadania Przesyłki na podstawie wartości netto dokumentu. W przypadku zaznaczonej tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu Nadania Przesyłki (wartość maks. 70 000,00 PLN).
Potwierdzenie odbioru – po zaznaczeniu tej opcji należy wybrać formę, w jakiej chcemy otrzymać potwierdzenie klienta o odbiorze przesyłki (maksymalnie w ilości 9 szt.) Niżej wymienione opcje są dostępne w zależności od wybranej domyślnej usługi pocztowej:
 • List zwykły priorytetowy,
 • List zwykły ekonomiczny,
 • Kurier Ekspres 24,
 • Pocztex Kurier.
 • Paczka Ekstra 24.
 • Paczka 48,
 • Paczka 24.
Ustawienie można edytować z poziomu zlecenia Potwierdzenie doręczenia (sms/ e-mail) – w wybranej formie dotrze do nadawcy informacja o doręczeniu przesyłki. Dokumenty zwrotne – usługa, która powoduje, że kurier dostarczając przesyłkę odbierze od odbiorcy podpisany dokument (np. fakturę, umowę..) Parametr dostępny jedynie dla domyślnych usług pocztowych: Pocztex, Pocztex 2.0 oraz Usługa pocztowa. Po zaznaczeniu opcji Dokumenty zwrotne, należy wybrać daną formę zwrotu w zależności od wybranej domyślnej usługi pocztowej:.
 • List zwykły priorytetowy,
 • List zwykły ekonomiczny,
 • List polecony priorytetowy,
 • List polecony ekonomiczny,
 • Kurier Ekspres 24,
 • Paczka 24.
 • Paczka 48.
 • Paczka Ekstra 24,
 • Pocztex Kurier.

Wydruki seryjne

Generowanie przesyłek

W menu głównym programu na zakładce [Ogólne], pod przyciskiem  - Przesyłki kurierskie dostępna jest lista przesyłek. Lista zawiera kolumny:
 • Nr zlecenia – numer dokumentu Zlecenia Nadania Przesyłki, nadany zgodnie ze stosowanymi schematami numeracji.
 • Planowana data nadania – data, na którą zaplanowano dostarczenie przesyłek do wskazanego Urzędu Pocztowego. Pobierana z formularza zlecenia z zakładki [Poczta Polska] bądź z listy przesyłek przy seryjnym przekazywaniu zleceń do nadania.
 • Status – status dokumentu Zlecenia Nadania Przesyłki. Dokumenty ze statusem Nie wysłane wyświetlane są w kolorze zielonym, można je dowolnie edytować. Dokumenty Wysłane są zablokowane do edycji, na liście wyświetlają się w kolorze czarnym.
 • Usługa pocztowa – nazwa Usługi pocztowej i Serwis wybrane na Zleceniu Nadania Przesyłki,
 • Kod odbiorcy – kod odbiorcy przesyłki.
 • Nazwa odbiorcy – nazwa odbiorcy przesyłki.
 • Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa odbiorcy.
 • E-Mail – adres e-mail osoby kontaktowej odbiorcy.
 • Telefon – numer telefonu osoby kontaktowej odbiorcy (przenoszony do systemu e-Nadawca do pola Telefon komórkowy).
 • Status przesyłki – status poprawności przesłania zlecenia nadania przesyłki do Poczty Polskiej.
 • Nr nadania – wyświetlane są numery nadania poszczególnych paczek ze zlecenia oddzielone przecinkiem,
 • Błąd walidacji – informacja o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia,
 • Kod nadawcy, Nazwa nadawcy – podany na zleceniu.
Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski Dodaj, Usuń, Zmień. W dolnej części listy oprócz standardowych filtrów, możliwe jest filtrowanie według Statusu z dokumentu Zlecenia Nadania Przesyłki oraz statusu przesyłki nadawanego przez serwis e-Nadawcy. Dodatkowo na liście przesyłek kurierskich, dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla podświetlonego zlecenia, dostępne są przyciski:  - Pobieranie szczegółów zaznaczonych zleceń. Funkcja umożliwia weryfikację w serwisie Poczty Polskiej aktualnego statusu danej przesyłki.  - Zatwierdź przesyłki i przekaż do nadania (dotyczy zleceń niezatwierdzonych – w kolorze zielonym na liście). Po wybraniu tej opcji generowane jest okno, w którym należy określić datę z jaką chcemy nadać przesyłki: Po prawidłowym wykonaniu operacji, zlecenia zostają zatwierdzone i otrzymują numer nadania.  - Drukuj książkę nadawczą – opcja działa dla zleceń zaznaczonych na liście wydruk zawiera szczegółowe informacje informacje o przesyłkach nadanych w danym dniu.
Uwaga
W jednej książce nadawczej drukowane są wyłącznie przesyłki, które zostały nadane równocześnie z poziomu listy przesyłek. Przesyłki nadane oddzielnie z poziomu listy bądź z poziomu formularza zlecenia wydrukowane zostaną w odrębnych książkach adresowych.
Przykład
Przykład (wszystkie zlecenia nadane w tym samym dniu):  ZNP/1/2020 nadane z poziomu formularza Zlecenia. ZNP/2/2020, ZNP/3/2020, ZNP/4/2020 – równocześnie zaznaczone trzy zlecenia i nadane z listy przesyłek. ZNP/5/2020, ZNP/6/2020 równocześnie zaznaczone dwa zlecenia i nadane z listy przesyłek. Po zaznaczeniu wszystkich zleceń, wydrukowane zostaną trzy książki nadawcze:
 • pierwsza dla ZNP/1/2020,
 • druga dla ZNP/2/2020, ZNP/3/2020, ZNP/4/2020,
 • trzecia dla ZNP/5/2020, ZNP/6/2020
.
 - Drukuj list przewozowy - seryjny wydruk listów przewozowych dla zleceń zaznaczonych na liście. W zależności od ustawień (menu Start/Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki) może być wysyłany bezpośrednio na drukarkę domyślną lub do plików, zapisywanych we wskazanej w konfiguracji lokalizacji. Zamawianie kuriera Pocztex Funkcja jest dostępna na górnej wstążce programu z poziomu listy zleceń, umożliwia zamówienie kuriera po odbiór przesyłek Pocztex . Po jej wywołaniu generowane jest okno z ustaleniami dotyczącymi przyjazdu kuriera:
 • Miejsce odbioru – należy wskazać firmowy adres nadawczy, pod którym kurier ma odebrać paczki (automatycznie proponowany jest adres ustawiony w Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ Adresy oddziałów jako domyślny).
 • Data, godzina od/ do – należy określić datę oraz przedział czasowy, w którym ma przyjechać kurier.
 • Szacowana łączna masa przesyłek, Szacowana ilość przesyłek – automatycznie podpowiada się masa w kg i ilość zsumowana ze Zleceń nadania przesyłek Pocztex znajdujących się na liście, wystawionych z datą i adresem nadawczym takimi, jak wskazano w oknie Planowany przyjazd kuriera.
 • Email dla potwierdzenia zamówienia – na adres mailowy z tego pola, który jest pobierany z karty operatora wysyłane jest potwierdzenie zamówienia kuriera.
 • – Zamów – przesłanie zamówienia do Poczty Polskiej.
W oknie wyświetlana jest informacja czy kurier był już zamawiany w danym dniu:
Uwaga
Zamówienie kuriera Pocztex nie dotyczy Zleceń nadania przesyłek znajdujących się na liście. Jest to funkcja niezależna.

Tworzenie Zlecenia Nadania Przesyłki z poziomu dokumentów handlowych i magazynowych

Nadanie przesyłki jest możliwe również z listy oraz formularza dokumentu Faktury Sprzedaży, Paragonu, Faktury Pro Forma, Faktury Zaliczkowej oraz w przypadku modułów Handel, Handel Plus z listy oraz formularza dokumentu Rezerwacji Odbiorcy, Wydania Zewnętrznego, a także Rozchodu Wewnętrznego i Przesunięcia Międzymagazynowego. Opcja generowania Zlecenia Nadania Przesyłki jest dostępna na górnej wstążce . Utworzone w ten sposób Zlecenie Nadania Przesyłki jest  powiązane ze wskazanym wcześniej dokumentem. Dane odbiorcy z dokumentu handlowego lub magazynowego zostaną przeniesione do pól związanych z odbiorcą na zleceniu. Dane nadawcy (uzupełnione na adresach oddziałów w konfiguracji) przenoszą się zgodnie z poniższymi zasadami:
 • Dla Zleceń Nadania Przesyłki tworzonych ręcznie pobierane są dane z domyślnego adresu oddziału.
 • Dla Zleceń Nadania Przesyłki tworzonych z dokumentów handlowych i magazynowych (bez Przesunięć międzymagazynowych) jako adres nadawczy podpowie się domyślny adres oddziału lub jeśli magazyn wskazany na dokumencie, z którego tworzone jest Zlecenia Nadania Przesyłki , jest powiązane z adresem oddziału, to taki adres zostanie przeniesiony na Zlecenie Nadania Przesyłki
 • Dla Zleceń Nadania Przesyłki tworzonych z Przesunięć międzymagazynowych jako adres nadawczy i odbiorczy zostanie ustawiony adres powiązany z magazynem z MM lub domyślny adres oddziału, jeśli takiego powiązania nie ustawiono.
Do jednej Faktury Sprzedaży/ Paragonu/ Wydania Zewnętrznego/ Rezerwacji Odbiorcy/ Faktury Pro Forma/ Rozchodu Wewnętrznego/ Przesunięcia Międzymagazynowego użytkownik może utworzyć wiele zleceń.
Dotyczy wersji: 2020.5.1
W menu Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki/Poczta Polska, na zakładce [Szablon spedycji – Usługi dodatkowe] jest dostępny parametr Ustawiaj domyślne pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW. Parametr ten można zaznaczyć po zaznaczeniu parametru Ustawiaj domyślne pobranie. Po zaznaczeniu tego parametru, na Zleceniu Nadania Przesyłki (zakładka [Paczki i usługi]) generowanych z dokumentu MM/RW, będzie zaznaczona opcja Pobranie. Jeżeli parametr jest niezaznaczony, nieaktywny do zaznaczenia jest parametr: Ustawiaj domyślnie pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW. Jeśli w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki/Poczta Polska) zaznaczono, aby kwota pobrania/ deklarowana wartość/ ubezpieczenie pobierane były z dokumentu (dla parametru Pobranie lub Deklarowana Wartość/Ubezpieczenie), to dla dokumentów MM i RW wartość pobrania lub ubezpieczenia uzupełniana jest na dokumencie ZNP na podstawie wartości netto dokumentu. Dla pozostałych dokumentów wartość pobrania lub ubezpieczenia uzupełniana jest na podstawie wartości brutto z dokumentu.
Powiązanie między dokumentami będzie widoczne na zakładce [Dokumenty]. Z tego poziomu będzie możliwy pogląd dokumentów skojarzonych. Na dokument, z którego utworzono Zlecenie Nadania Przesyłki, przenoszony jest Nr listu przewozowego ze zlecenia (jest on widoczny na formularzu dokumentu, na zakładce [Kontrahent]). Należy pamiętać, że nr listu przewozowego nie jest przenoszony na dokumenty powiązane z dokumentem, z którego utworzono Zlecenie Nadania Przesyłki. [/su_list]

Seryjne tworzenie Zleceń Nadania Przesyłki dla zaznaczonych dokumentów

Dla wszystkich dostępnych kurierów jest możliwość seryjnego tworzenia Zleceń Nadania Przesyłki dla zaznaczonych dokumentów: Faktur Sprzedaży, Paragonów, Rezerwacji Odbiorcy, Wydań Zewnętrznych, Faktur Pro Forma, Rozchodów Wewnętrznych, Przesunięć Międzymagazynowych. Dla zaznaczonych dokumentów tworzony jest jeden dokument Zlecenia Nadania Przesyłki do jednego dokumentu, na takich samych zasadach jak podczas tworzenia przesyłki z poziomu formularza dokumentu. Dla dokumentów mających tego samego odbiorcę i adres nadawczy jest możliwość zagregowania zaznaczonych dokumentów do jednego Zlecenia Nadania Przesyłki. W związku z tym, w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki) dla poszczególnych kurierów na zakładce [Szablon spedycji] należy zaznaczyć parametr Seryjne generowanie przesyłek - jedno ZNP dla zaznaczonych. W przypadku tworzenia Zlecenia Nadania Przesyłki z poziomu dokumentów:
 • handlowych i magazynowych (innych niż Przesunięcia międzymagazynowe) agregowane będą dokumenty wystawione na tego samego odbiorcę. Dodatkowo jeżeli w Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Adresy oddziałów do adresu oddziału został przypisany magazyn wybrany na dokumencie handlowym/magazynowym, to przy tworzeniu Zlecenia nadania przesyłki z zaznaczonych dokumentów sprawdzany jest dodatkowo magazyn. Jeśli magazyny nie są przypisane do adresów oddziałów, to na dokumencie Zlecenia Nadania Przesyłki jako adres nadawczy zostanie ustawiony adres domyślny.
 • W momencie generowania przesyłki dla zaznaczonych dokumentów z poziomu dokumentów MM agregowane są dokumenty wystawione na te same magazyny (tj. posiadają ten sam magazyn źródłowy oraz magazyn docelowy). Dla pozostałych dokumentów MM zostaną wygenerowane osobne dokumenty Zlecenia Nadania Przesyłki.
Jeżeli w konfiguracji na zakładce [Parametry przesyłki] zaznaczono parametr: W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych, to przy seryjnym generowaniu Zlecenia Nadania Przesyłki waga ta zostanie zsumowana z dokumentów agregowanych do jednego Zlecenia Nadania Przesyłki. Jeżeli, żaden z powyższych parametrów nie jest zaznaczony, to przy seryjnym generowaniu Zlecenia Nadania Przesyłki zostanie przeniesiona waga ustalona przez użytkownika dla konkretnej kategorii paczki (dla DPD, DHL, SENDIT) lub usługi (dla Poczty Polskiej). W sytuacji gdy, w konfiguracji w sekcji Usługi dodatkowe zaznaczona zostanie opcja Ustawiaj domyślnie pobranie oraz jeśli forma płatności na dokumencie to: np. przelew, to w momencie seryjnego generowania dokumentów ZNP z listy dokumentów opcja Pobranie zostanie zaznaczona na formularzu Zlecenia Nadania Przesyłki tylko dla tych dokumentów, które spełniają warunek dotyczący formy płatności. W pole Pobranie zostaną przeniesione kwoty z dokumentu lub ustalona w zależności od ustawień w konfiguracji. Pozostałe ustawienia są przenoszone na Zlecenie Nadania Przesyłki analogicznie jak na dokument Zlecenia Nadania Przesyłki tworzony z poziomu formularza dokumentu. Zasady seryjnego tworzenia jednego Zlecenia Nadania Przesyłki, gdzie agregowane będą pozycje z kilku dokumentów dla tego samego odbiorcy (w konfiguracji zaznaczony parametr Seryjne generowanie przesyłek – jedno ZNP dla zaznaczonych dokumentów):
 • Jeżeli wśród agregowanych dokumentów będą znajdowały się dokumenty wystawione na różne magazyny, to do jednego Zlecenia Nadania Przesyłki zostaną zagregowane tylko te, które mają oprócz tego samego odbiorcy (danych teleadresowych, osoby kontaktowej) :
  • ten sam magazyn, jeżeli jest on powiązany z adresem nadawczym
  • różne magazyny, jeżeli nie są one powiązane z adresem nadawczym (jako adres odbiorcy brany jest domyślny adres z konfiguracji)
  • różne magazyny – jeden z nich jest powiązany jest z domyślnym adresem oddziału a na drugim dokumencie magazyn nie jest powiązany z żadnym adresem oddziału
Przykład
Magazyn ’MAG Kraków’ jest przypisany w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Adresy oddziałów) do adresu oddziału. Jednocześnie dany adres oddziału jest adresem domyślnym. Magazyn ‘MAG Lublin’ nie jest w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Adresy oddziałów) przypisany do żadnego adresu oddziału. Dokument X1 jest wystawiony na magazyn ‘MAG Kraków’, natomiast dokument X2 – na ‘MAG Lublin’. W powyższym przypadku dokumenty te, zostaną zagregowane do jednego dokumentu ZN, gdyż dokument X1 ma magazyn powiązany z adresem oddziału, natomiast na dokumencie X2 magazyn nie posiada powiązania z adresem oddziału, więc pobierany jest domyślny adres oddziału – w tym przypadku ‘MAG Kraków’
 • Jeśli na karcie operatora/karcie odbiorcy lub w konfiguracji przesyłek nie będą uzupełnione wymagane dane dla Zlecenia Nadania Przesyłki konkretnego kuriera, to w momencie podniesienia formularza Zlecenia Nadania Przesyłki do edycji wyświetlone zostaną ostrzeżenia przy wymaganych polach.
 • Jeżeli w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki) jest zaznaczony parametr: W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych, to jeżeli na dokumentach występują te same pozycje, wagę wyliczamy na podstawie: ilość pozycji x waga i sumowana jest z wagą pozostałych towarów.
 • Jeżeli w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki) zaznaczymy parametr: Referencje i wybrana zostanie opcja: Nr dokumentu źródłowego w pole Referencje zostaną przeniesione wszystkie numery dokumentów, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki. Jeżeli wybrana zostanie opcja: Nr powiązanego zamówienia (RO) w pole Referencje zostaną przeniesione wszystkie numery dokumentów Rezerwacji Odbiorcy, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki.
 • Jeżeli w konfiguracji (dotyczy kurierów: DHL, DPD, Poczty Polskiej) w polu Informacja o zawartości wybrana zostanie opcja:
  • Ustalona treść – wartość ta, zostanie przeniesiona z konfiguracji na dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Paczki i usługi] w pole Zawartość.
  • Nazwa pierwszej pozycji – przenoszona jest nazwa pierwszej pozycji z pierwszego wystawionego dokumentu na dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Paczki i usługi] w pole Zawartość.
  • Nr dokumentu źródłowego – przeniesione zostaną wszystkie numery dokumentów, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Paczki i usługi] w pole Zawartość.
  • Nr powiązanego zamówienia (RO) – zostaną przeniesione wszystkie numery dokumentów Rezerwacji Odbiorcy, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Paczki i usługi] w pole Zawartość.
 • Jeżeli w konfiguracji (dotyczy Poczty Polskiej) w polu Opis/uwagi dla odbiorcy wybrana zostanie opcja:
  • Ustalona treść – wskazana wartość zostanie przeniesiona z konfiguracji na dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Ogólne] w sekcji Dodatkowe pole Uwagi dla odbiorcy.
  • Nr dokumentu źródłowego – przeniesione zostaną wszystkie numery dokumentów, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Ogólne] w sekcji Dodatkowe pole Uwagi dla odbiorcy.
  • Nr powiązanego zamówienia (RO) – zostaną przeniesione wszystkie numery dokumentów Rezerwacji Odbiorcy, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Ogólne] w sekcji Dodatkowe pole Uwagi dla odbiorcy.
 • Jeżeli w konfiguracji (dotyczy DHL, DPD) zaznaczony jest parametr Dokumenty zwrotne i wybrana opcja Nr dokumentu na formularz Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Paczki i usługi] w pole Dokumenty zwrotne przeniesione zostaną wszystkie numery powiązanych dokumentów.
 • Jeżeli w konfiguracji na zakładce [Usługi dodatkowe] zaznaczony jest parametr Ustawiaj domyślnie pobranie oraz jeśli forma płatności na dokumencie to: przelew i zostaną zaznaczone dokumenty, na których są różne formy płatności, utworzone zostanie jedno Zlecenie Nadania Przesyłki z zaznaczoną opcją Pobranie. Na dokumencie Zlecenia Nadania Przesyłki zostanie zsumowana wartość brutto wszystkich zaznaczonych dokumentów, dlatego należy zweryfikować ostateczną kwotę pobrania. Jeżeli dla wszystkich zaznaczonych dokumentów forma płatności jest tożsama z ustawioną w konfiguracji, na Zleceniu Nadania Przesyłki zostanie zaznaczona opcja Pobranie.
 • Jeżeli w konfiguracji dla parametru Kwota pobrania zaznaczona została opcja:
  •  z dokumentu – w pole z kwotą pobrania zostanie przeniesiona suma wartości zaznaczonych dokumentów. W sytuacji gdy zostanie przekroczony maksymalny próg wartości pobrania, to zostanie ustawiona kwota maksymalna (maksymalna wartość pobrania jest indywidualna dla każdego kuriera).
  • ustalona – w pole z kwotą pobrania zostanie przeniesiona kwota, która została określona w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki). Kwota pobrania nie może przekroczyć maksymalnej wartości pobrania – maksymalna wartość pobrania jest indywidualna dla każdego kuriera.
 • Jeżeli w konfiguracji dla parametru Deklarowana wartość/Ubezpieczenie (dla Poczty Polskiej parametr Wartość ubezpieczenia lub Deklarowana wartość) została zaznaczona opcja:
  • z dokumentu – w pole z kwotą deklarowanej wartości/ubezpieczenia przenoszona jest suma kwot z zaznaczonych dokumentów. W sytuacji gdy zostanie przekroczony maksymalny próg wartości ubezpieczenia to zostanie ustawiona kwota maksymalna (maksymalna wartość ubezpieczenia jest indywidualna dla każdego kuriera).
  • ustalona – w pole z kwotą deklarowanej wartości/ubezpieczenia zostanie przeniesiona kwota, która została określona w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki). Kwota deklarowanej wartości/ubezpieczenia nie może przekroczyć maksymalnej wartości, która jest indywidualna dla każdego kuriera.
 • Na zakładce [Dokumenty] formularza Zlecenia Nadania Przesyłki widoczne jest powiązanie z wszystkimi dokumentami, które były zaznaczone przy jego generowaniu. Na dokumentach, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładce [Dokumenty] widoczne są numery dokumentów Zlecenia Nadania Przesyłki powiązane z danym dokumentem.
 • Na dokumentach, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki po zamówieniu kuriera na zakładce [Kontrahent] widoczne jest powiązanie z listem przewozowym.
Przy generowaniu przesyłek dla zaznaczonych dokumentów w przypadku, gdy zostaną zaznaczone także Faktury Zaliczkowe, to w logu otrzymamy stosowne ostrzeżenie w celu weryfikacji, czy dla danej faktury zaliczkowej ma zostać wygenerowana przesyłka.

Współpraca z DPD

Z poziomu programu możliwe jest nadawanie przesyłek kurierskich za pośrednictwem kuriera DPD. Użytkownik może m.in. zdefiniować domyślne parametry dla nadawanych paczek, seryjnie dla kilku zleceń zamawiać kuriera czy drukować potwierdzenia odbioru.
Uwaga
Integracja Comarch ERP Optima z DPD jest dostępna wyłącznie dla użytkowników posiadających aktualną gwarancję na program, bez względu na posiadane moduły.
Uwaga
W programie Comarch ERP Optima możliwa jest obsługa wyłącznie przesyłek krajowych.

Konfiguracja

Adresy nadawcze

Konfiguracja konta

Uwaga
Do poprawnej konfiguracji konta DPD w programie Comarch ERP Optima konieczne jest: – wcześniejsze podpisanie umowy z DPD, – uzyskanie dostępu do DPD Services u opiekuna klienta DPD. Nadawanie przesyłek DPD z poziomu Comarch ERP Optima jest funkcją niezależną od aplikacji Webklient DPD Online (dane dostępowe do DPD Online nie zadziałają w programie Comarch ERP Optima). Przesyłki nadane za pomocą Comarch ERP Optima nie będą widoczne w panelu klienta DPD Online.
Aby skonfigurować współpracę z DPD, w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ DPD na zakładce [Ogólne] należy zaznaczyć parametr DPD, następnie należy podać login do usługi DPD Services, hasło oraz numer klienta (FID). Jeśli zostanie zaznaczony parametr Spedytor domyślny, Zlecenia Nadania Przesyłki domyślnie będą tworzone dla tego spedytora (wymagane w przypadku korzystania z więcej niż jednego spedytora).
Konfiguracja firmy/ Przesyłki/ DPD – parametry ogólne
Posiadam umowę na stały odbiór paczek – należy zaznaczyć jeśli z DPD jest podpisana tego typu umowa. Wówczas zlecenia z programu są rejestrowane w systemie kuriera wyłącznie celem nadania numeru listu przewozowego i przygotowania etykiet. Nie jest weryfikowana dostępność kuriera w dniu określonym jako data nadania przesyłki. Zakładka [Szablon spedycji]:
Szablon spedycji DPD
Ogólne:
 • Domyślna numeracja – należy wskazać domyślny schemat numeracji dla Zleceń Nadania Przesyłki spośród zdefiniowanych w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Zlecenie nadania paczek.
 • Domyślna seria – dla Zleceń Nadania Przesyłki można wskazać domyślną serię numeracji spośród zdefiniowanych w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Serie dokumentów – Zlecenie nadania przesyłki.
Aby przesyłka została automatycznie dodana na tworzone Zlecenie Nadania Przesyłki, na zakładce [Parametry przesyłki] należy zaznaczyć parametr Domyślna przesyłka i wybrać typ przesyłki:
 • Standardowa – typowa przesyłka krajowa,
 • Przesyłka kopertowa – DOX, np. do przesyłania dokumentów,
 • Przesyłka paletowa – przesyłany towar jest spakowany na paletach.
Na Zleceniu Nadania Przesyłki domyślnie będzie tworzona paczka o zadanym powyżej typie. Dla poszczególnych typów można określić:
 • wagę w kg (maks. 999,99 kg),
 • wysokość, szerokość, długość paczki w cm (dopuszczalne tylko liczy całkowite).
Dla przesyłki paletowej domyślnie ustawiona jest szerokość 80 cm i długość 120 cm. Jeśli skonfigurowano wagę/ wymiary przesyłki, a nie zaznaczono parametru Domyślna przesyłka, przesyłka o zadanych parametrach nie jest automatycznie dodawana na Zlecenie, natomiast po ręcznym wybraniu na Zleceniu danego typu przesyłki, jej wymiary podpowiedzą się automatycznie zgodnie z ustawionymi w konfiguracji. W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych – po zaznaczeniu parametru przy generowaniu Zlecenia Nadania Przesyłki wyliczana jest sumaryczna waga pozycji z dokumentu, na podstawie którego powstało Zlecenie Nadania Przesyłki (waga, która jest brana do wyliczenia znajduje się na formularzu towaru, na zakładce [Dodatkowe]). Jeśli łączna waga pozycji przekracza wagę maksymalną, na zleceniu zostanie ona zaokrąglona do wartości granicznej – 999,99 kg. Waga ustalona przez użytkownika w konfiguracji jest brana domyślnie dla pojedynczej paczki wskazanej na zleceniu jeżeli:
 • Zlecenie Nadania Przesyłki jest tworzone ręcznie,
 • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest niezaznaczony,
 • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest zaznaczony, ale suma wagi pozycji z dokumentu wynosi zero.
Na etykiecie przesyłki można drukować dodatkowe informacje, w związku z tym w sekcji Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia można ustawić domyślne parametry:
 • Informacja o zawartości:
 • Ustalona treść – jeśli zostanie wpisana w konfiguracji, będzie domyślnie przenoszona na Zlecenie Nadania Przesyłki. Wartość można uzupełnić/ zmodyfikować z poziomu Zlecenia Nadania Przesyłki.
 • Nazwa pierwszej pozycji – brana z dokumentu, do którego tworzone jest Zlecenie Nadania Przesyłki,
 • Nr dokumentu źródłowego – z którego powstało Zlecenie Nadania Przesyłki,
 • Nr powiązanego zamówienia (RO) – zostanie przeniesiony zarówno kiedy Zlecenie Nadania Przesyłki jest tworzone bezpośrednio z RO, jaki i kiedy jest tworzone z dokumentów powstałych na podstawie RO.
 • Referencje:
 • Nr dokumentu źródłowego – z którego powstało Zlecenie Nadania Przesyłki,
 • Nr powiązanego zamówienia (RO) – zostanie przeniesiony zarówno kiedy Zlecenie Nadania Przesyłki jest tworzone bezpośrednio z RO, jaki i kiedy jest tworzone z dokumentów powstałych na podstawie RO.
  Uwagi – wartość tego pola jest przenoszona na Zlecenie Nadania Przesyłki do pola Uwagi. Można w nim wybrać następujące wartości:
 • ustalona treść – należy podać tekst, który ma być przenoszony na Zlecenie Nadania Przesyłki,
 • nazwa pierwszej pozycji – na Zlecenie Nadania Przesyłki do pola Uwagi zostanie pobrana nazwa pierwszej pozycji z dokumentu, do którego tworzone jest Zlecenie,
 • nr dokumentu źródłowego – na Zlecenie Nadania Przesyłki do pola Uwagi zostanie przeniesiony numer dokumentu, z którego tworzone jest Zlecenie,
 • nr powiązanego zamówienia (RO) – na Zlecenie Nadania Przesyłki do pola Uwagi zostanie przeniesiony numer Rezerwacji Odbiorcy, zarówno kiedy ZNP jest tworzone bezpośrednio z RO, jaki i kiedy jest tworzone z dokumentów powstałych na podstawie RO.
Dotyczy wersji: 2020.5.1
Seryjne generowanie przesyłek – jedno ZNP dla zaznaczonych dokumentów - domyślnie dany parametr jest niezaznaczony. Jeśli parametr jest zaznaczony to w momencie generowania przesyłek dla dokumentów, które wystawiono dla tego samego odbiorcy oraz na ten sam magazyn (o ile jest powiązany z adresem nadawczym) zostanie utworzone jedno zbiorcze Zlecenie Nadania Przesyłki. W przypadku tworzenia Zlecenia Nadania Przesyłki z dokumentów MM, agregowane są te dokumenty, dla których występują te same magazyny źródłowe i docelowe. Jeśli zostaną zaznaczone dokumenty dla różnych magazynów, to agregowane do jednego dokumentu Zlecenia Nadania Przesyłki są tylko te dokumenty MM, które mają spójne magazyny. Dla pozostałych dokumentów MM zostaną wygenerowane osobne dokumenty Zlecenia Nadania Przesyłki.
Na zakładce [Usługi dodatkowe] można określić domyślne usługi dodatkowe dla tworzonych Zleceń Nadania Przesyłki: Ustawiaj domyślnie pobranie – po zaznaczeniu parametru na ZNP (zakładka [Paczki i usługi]) będzie zaznaczona opcja Pobranie – parametr dotyczy kwoty, jaka ma zostać pobrana od odbiorcy przesyłki:
 • jeśli forma płatności na dokumencie to –po zaznaczeniu parametru należy wybrać formy płatności, których ma dotyczyć pobranie. Jeśli forma płatności na dokumencie, z którego jest generowany dokument Zlecenia Nadania Przesyłki będzie taka sama, jak formy tu zaznaczone, to na Zlecenie Nadania Przesyłki będzie ustawione pobranie,
Na Zleceniu nadania przesyłki powstałym z Wydania Zewnętrznego:
 • zostanie ustawione pobranie w sytuacji kiedy WZ generuje płatność i w konfiguracji wskazano taką samą formę płatności jak na WZ,
 • dla WZ niegenerującego płatności zostanie ustawione pobranie na Zleceniu Nadania Przesyłki w oparciu o formę płatności z powiązanego dokumentu FS, PA, FPF. Jeśli WZ jest powiązane tylko z RO, pobranie zostanie ustawione na Zleceniu Nadania Przesyłki w oparciu o formę płatności z RO.
 • dla WZ niegenerującego płatności i niepowiązanego z dokumentem handlowym, pobranie na Zleceniu Nadania Przesyłki nie zostanie zaznaczone.
 • ustawiaj domyślnie pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW – po zaznaczeniu tego parametru, na Zleceniu Nadania Przesyłki (zakładka [Paczki i usługi]) generowanych z dokumentu MM/RW, będzie zaznaczona opcja Pobranie.
 • Kwota pobrania:
 • z dokumentu – wartość na Zleceniu Nadania Przesyłki zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta uzupełniana jest na Zleceniu Nadania Przesyłki na podstawie wartości netto dokumentu. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu Nadania Przesyłki (maks. 15 000,00 PLN).
Uwaga
Parametr Ustawiaj domyślne pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW jest widoczny tylko po zalogowaniu do modułu HANDEL lub HANDEL PLUS.
Deklarowana wartość/ Ubezpieczenie:
 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta uzupełniana jest na ZNP na podstawie wartości netto dokumentu. W przypadku zaznaczonej tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki (maks. 500 000,00 PLN).
Dokumenty zwrotne – usługa, która powoduje, że kurier dostarczając przesyłkę odbierze od odbiorcy podpisany dokument (np. fakturę, umowę..). Po zaznaczeniu tej opcji można wybrać opcję Nr dokumentu – wówczas będzie to dokument, na podstawie którego powstało zlecenie. Przesyłka zwrotna – usługa polegająca na przyjęciu od odbiorcy, przy wydawaniu mu przesyłki, innej paczki adresowanej do nadawcy przesyłki pierwotnej. Usługi dodatkowe można modyfikować z poziomu formularza Zlecenia Nadania Przesyłki (zakładka [Paczki i usługi]). Zakładka [Parametry wydruku]: DPD udostępnia dwa formaty wydruku listu przewozowego: A4 oraz A6 (Etykieta). W zależności od wybranego formatu dostępne są dwa rozszerzenia plików:
 • PDF dla formatu A4,
 • PDF lub ZPL dla formatu A6 (etykieta).

Wydruki seryjne

Generowanie przesyłek kurierskich

W menu głównym programu na zakładce [Ogólne], pod przyciskiem  – Przesyłki kurierskie dostępna jest lista przesyłek kurierskich.
Lista Przesyłek Kurierskich
Lista zawiera kolumny:
 • Nr zlecenia – numer dokumentu Zlecenia Nadania Przesyłki nadany zgodnie ze stosowanymi schematami numeracji.
 • Data zgłoszenia – data wysłania zlecenia do serwisu firmy kurierskiej.
 • Status – status dokumentu Zlecenia Nadania Przesyłki. Dokumenty ze statusem Nie wysłane wyświetlane są w kolorze zielonym, można je dowolnie edytować. Dokumenty Wysłane są zablokowane do edycji, na liście wyświetlają się w kolorze czarnym.
 • Kod odbiorcy – kod odbiorcy przesyłki.
 • Nazwa odbiorcy – pierwsza linia nazwy odbiorcy przesyłki.
 • Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa odbiorcy.
 • E-Mail – adres e-mail osoby kontaktowej odbiorcy.
 • Telefon – numer telefonu osoby kontaktowej odbiorcy.
 • Status przesyłki – status poprawności przesłania zlecenia nadania przesyłki do DPD.
 • Nr Listu Przewozowego – wyświetlane są nr poszczególnych paczek ze zlecenia oddzielone przecinkiem,
 • Błąd walidacji – informacja, o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia,
 • Kod nadawcy, Nazwa nadawcy – podany na zleceniu.
Dodatkowo dla listy można wybrać kolumny: Numer protokołu odbioru nadawany podczas wydruku protokołu odbioru z poziomu listy zleceń bądź z formularza. Numer zlecenia odbioru – numer zlecenia nadany przez firmę kurierską. Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski Dodaj, Usuń, Zmień. W dolnej części listy oprócz standardowych filtrów, możliwe jest filtrowanie według Statusu z dokumentu Zlecenia Nadania Przesyłki oraz statusu przesyłki nadawanego przez firmę kurierską. Dodatkowo na liście przesyłek kurierskich dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla podświetlonego zlecenia dostępne są:  – Zamów kuriera. Przycisk pozwala na seryjne zamówienie kuriera dla zaznaczonych zleceń. Po wybraniu tej opcji generowane jest okno, w którym należy określić datę i przedział czasowy, w którym ma przyjechać kurier: Jeżeli w konfiguracji firmy kurierskiej zaznaczono Posiadam umowę na stały odbiór przesyłek, wówczas ta opcja nie zamawia kuriera, ale służy tylko do zarejestrowania wybranych zleceń w systemach kuriera celem nadania nr przewozowego i wydrukowania potrzebnych dokumentów przewozowych. Dla DPD okno Planowany przyjazd kuriera nie pojawia się. Jeżeli zlecenie nie może zostać zarejestrowane w logu z operacji pojawi się odpowiedni komunikat i zostanie ono pominięte. Pozostałe zlecenia zostaną przesłane do spedytora i zostaną im nadane numery listów przewozowych.
Uwaga
Jeśli zaznaczone zlecenia zostaną prawidłowo zarejestrowane w systemie spedytora, ale któreś nie spełni warunku zamówienia kuriera, wówczas seryjna próba zamówienia kuriera dla wszystkich zaznaczonych zleceń zakończy się niepowodzeniem. Zarejestrowany błąd zostanie ustawiony na wszystkich przesyłkach danego spedytora, do których zlecany był odbiór.
Błędy zwrócone przez serwis kuriera DPD będą wyświetlane w kolumnie Błąd walidacji oraz w dedykowanym polu na formularzu Zlecenia Nadania Przesyłki. Drukuj protokół odbioru. Opcja powoduje nadanie nr protokołu odbioru na poszczególnych zleceniach. W przypadku drukowania Protokołu odbioru z listy dokumentów ZNP, gdzie zostało użyte kilka adresów nadawczych, drukowane jest tyle PO, ile adresów nadawczych na zleceniach, w dwóch kopiach. W zależności od ustawień (menu Start/Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki) wydruk może być wysyłany bezpośrednio na drukarkę domyślną lub do plików, zapisywanych we wskazanej w konfiguracji lokalizacji i wówczas PO zapisywanie jest jako pojedynczy plik. Na dokumencie PO widoczna jest lista wszystkich Zleceń Nadania Przesyłki dla danego adresu nadawczego. Natomiast w przypadku, kiedy PO drukowane jest z poziomu otwartego formularza dokumentu Zlecenia Nadania Przesyłki, Protokół odbioru jest drukowany tylko i wyłącznie dla otwartego dokumentu, w dwóch egzemplarzach, niezależnie od ustawie w konfiguracji.
Uwaga
Każdorazowe wygenerowanie protokołu odbioru skutkuje nadaniem dla zlecenia nowego numeru protokołu odbioru. Kurierowi należy przekazać najnowszy protokół.
Wskazówka
Aby zweryfikować zgodność wydruku protokołu odbioru o danym numerze z listą zleceń, które mają przypisany taki numer, można pogrupować listę zleceń po kolumnie Numer protokołu odbioru.
– Drukuj list przewozowy – seryjny wydruk listów przewozowych dla zleceń zaznaczonych na liście. W zależności od ustawień (menu Start/Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki) wydruk może być wysyłany bezpośrednio na drukarkę domyślną lub do plików, zapisywanych we wskazanej w konfiguracji lokalizacji.

Tworzenie Zlecenia Nadania Przesyłki z poziomu dokumentów handlowych i magazynowych

Nadanie przesyłki jest możliwe również z listy oraz formularza dokumentu Faktury Sprzedaży, Paragonu, Faktury Pro Forma, Faktury Zaliczkowej  oraz w przypadku modułów Handel, Handel Plus z listy oraz formularza dokumentu Rezerwacji Odbiorcy i Wydania Zewnętrznego, a także Rozchodu Wewnętrznego i Przesunięcia Międzymagazynowego. Opcja generowania ZNP jest dostępna na górnej wstążce . Utworzone w ten sposób ZNP jest  powiązane ze wskazanym wcześniej dokumentem. Dane odbiorcy z dokumentu handlowego lub magazynowego zostaną przeniesione do pól związanych z odbiorcą na zleceniu. Dane nadawcy (uzupełnione na adresach oddziałów w konfiguracji) przenoszą się zgodnie z poniższymi zasadami:
 • Dla Zleceń Nadania Przesyłki tworzonych ręcznie pobierane są dane z domyślnego adresu oddziału.
 • Dla Zleceń Nadania Przesyłki tworzonych z dokumentów handlowych i magazynowych (bez Przesunięć międzymagazynowych) jako adres nadawczy podpowie się domyślny adres oddziału lub jeśli magazyn wskazany na dokumencie, z którego tworzone jest Zlecenie Nadania Przesyłki, jest powiązane z adresem oddziału, to taki adres zostanie przeniesiony na Zlecenie Nadania Przesyłki
 • Dla Zleceń Nadania Przesyłki tworzonych z Przesunięć międzymagazynowych jako adres nadawczy i odbiorczy zostanie ustawiony adres powiązany z magazynem z MM lub domyślny adres oddziału, jeśli takiego powiązania nie ustawiono.
Do jednej Faktury Sprzedaży/ Paragonu/ Wydania Zewnętrznego/ Rezerwacji Odbiorcy/ Faktury Pro Forma/ Rozchodu Wewnętrznego/ Przesunięcia Międzymagazynowego użytkownik może utworzyć wiele zleceń.
Dotyczy wersji: 2020.5.1
W menu Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki/DPD, na zakładce [Szablon spedycji – Usługi dodatkowe] jest dostępny parametr Ustawiaj domyślne pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW. Parametr ten można zaznaczyć po zaznaczeniu parametru Ustawiaj domyślne pobranie. Po zaznaczeniu tego parametru, na Zleceniu Nadania P (zakładka [Paczki i usługi]) generowanych z dokumentu MM/RW, będzie zaznaczona opcja Pobranie. Jeżeli parametr jest niezaznaczony, nieaktywny do zaznaczenia jest parametr: Ustawiaj domyślnie pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW. Jeśli w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki/DPD) zaznaczono, aby kwota pobrania/ deklarowana wartość/ ubezpieczenie pobierane były z dokumentu (dla parametru Pobranie lub Deklarowana Wartość/Ubezpieczenie), to dla dokumentów MM i RW wartość pobrania lub ubezpieczenia uzupełniana jest na dokumencie Zlecenia Nadania Przesyłki na podstawie wartości netto dokumentu. Dla pozostałych dokumentów wartość pobrania lub ubezpieczenia uzupełniana jest na podstawie wartości brutto z dokumentu.
Powiązanie między dokumentami będzie widoczne na zakładce [Dokumenty]. Z tego poziomu będzie możliwy pogląd dokumentów skojarzonych. Na dokument, z którego utworzono Zlecenie Nadania Przesyłki przenoszony jest Nr listu przewozowego ze zlecenia (jest on widoczny na formularzu dokumentu, na zakładce [Kontrahent]). Należy pamiętać, że nr listu przewozowego nie jest przenoszony, na dokumenty powiązane z dokumentem, z którego utworzono Zlecenia Nadania Przesyłki.[/su_list]

Seryjne tworzenie Zleceń Nadania Przesyłki dla zaznaczonych dokumentów

Dla wszystkich dostępnych kurierów jest możliwość seryjnego tworzenia Zleceń Nadania Przesyłki dla zaznaczonych dokumentów: Faktur Sprzedaży, Paragonów, Rezerwacji Odbiorcy, Wydań Zewnętrznych, Faktur Pro Forma, Rozchodów Wewnętrznych, Przesunięć Międzymagazynowych. Dla zaznaczonych dokumentów tworzony jest jeden dokument Zlecenia Nadania Przesyłki do jednego dokumentu, na takich samych zasadach jak podczas tworzenia przesyłki z poziomu formularza dokumentu. Dla dokumentów mających tego samego odbiorcę i adres nadawczy jest możliwość zagregowania zaznaczonych dokumentów do jednego Zlecenia Nadania Przesyłki. W związku z tym, w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki) dla poszczególnych kurierów na zakładce [Szablon spedycji] należy zaznaczyć parametr Seryjne generowanie przesyłek - jedno ZNP dla zaznaczonych. W przypadku tworzenia Zlecenia Nadania Przesyłki z poziomu dokumentów:
 • handlowych i magazynowych (innych niż Przesunięcia międzymagazynowe) agregowane będą dokumenty wystawione na tego samego odbiorcę. Dodatkowo jeżeli w Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Adresy oddziałów do adresu oddziału został przypisany magazyn wybrany na dokumencie handlowym/magazynowym, to przy tworzeniu Zlecenia Nadania Przesyłki z zaznaczonych dokumentów sprawdzany jest dodatkowo magazyn. Jeśli magazyny nie są przypisane do adresów oddziałów, to na dokumencie Zlecenia Nadania Przesyłki jako adres nadawczy zostanie ustawiony adres domyślny.
 • W momencie generowania przesyłki dla zaznaczonych dokumentów z poziomu dokumentów MM agregowane są dokumenty wystawione na te same magazyny (tj. posiadają ten sam magazyn źródłowy oraz magazyn docelowy). Dla pozostałych dokumentów MM zostaną wygenerowane osobne dokumenty Zlecenia Nadania Przesyłki.
Jeżeli w konfiguracji na zakładce [Parametry przesyłki] zaznaczono parametr: W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych, to przy seryjnym generowaniu Zlecenia Nadania Przesyłki waga ta zostanie zsumowana z dokumentów agregowanych do jednego Zlecenia Nadania Przesyłki. Jeżeli, żaden z powyższych parametrów nie jest zaznaczony, to przy seryjnym generowaniu Zlecenia Nadania Przesyłki zostanie przeniesiona waga ustalona przez użytkownika dla konkretnej kategorii paczki (dla DPD, DHL, SENDIT) lub usługi (dla Poczty Polskiej). W sytuacji gdy, w konfiguracji w sekcji Usługi dodatkowe zaznaczona zostanie opcja Ustawiaj domyślnie pobranie oraz jeśli forma płatności na dokumencie to: np. przelew, to w momencie seryjnego generowania dokumentów Zleceń Nadania Przesyłki  z listy dokumentów opcja Pobranie zostanie zaznaczona na formularzu Zlecenia Nadania Przesyłki tylko dla tych dokumentów, które spełniają warunek dotyczący formy płatności. W pole Pobranie zostaną przeniesione kwoty z dokumentu lub ustalona w zależności od ustawień w konfiguracji. Pozostałe ustawienia są przenoszone na Zlecenie Nadania Przesyłki analogicznie jak na dokument Zlecenia Nadania Przesyłki tworzony z poziomu formularza dokumentu. Zasady seryjnego tworzenia jednego Zlecenia Nadania Przesyłki, gdzie agregowane będą pozycje z kilku dokumentów dla tego samego odbiorcy (w konfiguracji zaznaczony parametr Seryjne generowanie przesyłek – jedno ZNP dla zaznaczonych dokumentów):
 • Jeżeli wśród agregowanych dokumentów będą znajdowały się dokumenty wystawione na różne magazyny, to do jednego Zlecenia Nadania Przesyłki zostaną zagregowane tylko te, które mają oprócz tego samego odbiorcy (danych teleadresowych, osoby kontaktowej) :
  • ten sam magazyn, jeżeli jest on powiązany z adresem nadawczym
  • różne magazyny, jeżeli nie są one powiązane z adresem nadawczym (jako adres odbiorcy brany jest domyślny adres z konfiguracji)
  • różne magazyny – jeden z nich jest powiązany jest z domyślnym adresem oddziału a na drugim dokumencie magazyn nie jest powiązany z żadnym adresem oddziału
Przykład
Magazyn ’MAG Kraków’ jest przypisany w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Adresy oddziałów) do adresu oddziału. Jednocześnie dany adres oddziału jest adresem domyślnym. Magazyn ‘MAG Lublin’ nie jest w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Adresy oddziałów) przypisany do żadnego adresu oddziału. Dokument X1 jest wystawiony na magazyn ‘MAG Kraków’, natomiast dokument X2 – na ‘MAG Lublin’. W powyższym przypadku dokumenty te, zostaną zagregowane do jednego dokumentu ZN, gdyż dokument X1 ma magazyn powiązany z adresem oddziału, natomiast na dokumencie X2 magazyn nie posiada powiązania z adresem oddziału, więc pobierany jest domyślny adres oddziału – w tym przypadku ‘MAG Kraków’
 • Jeśli na karcie operatora/karcie odbiorcy lub w konfiguracji przesyłek nie będą uzupełnione wymagane dane dla Zlecenia Nadania Przesyłki konkretnego kuriera, to w momencie podniesienia formularza Zlecenia Nadania Przesyłki do edycji wyświetlone zostaną ostrzeżenia przy wymaganych polach.
 • Jeżeli w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki) jest zaznaczony parametr: W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych, to jeżeli na dokumentach występują te same pozycje, wagę wyliczamy na podstawie: ilość pozycji x waga i sumowana jest z wagą pozostałych towarów.
 • Jeżeli w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki) zaznaczymy parametr: Referencje i wybrana zostanie opcja: Nr dokumentu źródłowego w pole Referencje zostaną przeniesione wszystkie numery dokumentów, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki. Jeżeli wybrana zostanie opcja: Nr powiązanego zamówienia (RO) w pole Referencje zostaną przeniesione wszystkie numery dokumentów Rezerwacji Odbiorcy, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki.
 • Jeżeli w konfiguracji (dotyczy kurierów: DHL, DPD, Poczty Polskiej) w polu Informacja o zawartości wybrana zostanie opcja:
  • Ustalona treść – wartość ta, zostanie przeniesiona z konfiguracji na dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Paczki i usługi] w pole Zawartość.
  • Nazwa pierwszej pozycji – przenoszona jest nazwa pierwszej pozycji z pierwszego wystawionego dokumentu na dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Paczki i usługi] w pole Zawartość.
  • Nr dokumentu źródłowego – przeniesione zostaną wszystkie numery dokumentów, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Paczki i usługi] w pole Zawartość.
  • Nr powiązanego zamówienia (RO) – zostaną przeniesione wszystkie numery dokumentów Rezerwacji Odbiorcy, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Paczki i usługi] w pole Zawartość.
 • Jeżeli w konfiguracji (dotyczy Poczty Polskiej) w polu Opis/uwagi dla odbiorcy wybrana zostanie opcja:
  • Ustalona treść – wskazana wartość zostanie przeniesiona z konfiguracji na dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Ogólne] w sekcji Dodatkowe pole Uwagi dla odbiorcy.
  • Nr dokumentu źródłowego – przeniesione zostaną wszystkie numery dokumentów, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Ogólne] w sekcji Dodatkowe pole Uwagi dla odbiorcy.
  • Nr powiązanego zamówienia (RO) – zostaną przeniesione wszystkie numery dokumentów Rezerwacji Odbiorcy, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Ogólne] w sekcji Dodatkowe pole Uwagi dla odbiorcy.
 • Jeżeli w konfiguracji (dotyczy DHL, DPD) zaznaczony jest parametr Dokumenty zwrotne i wybrana opcja Nr dokumentu na formularz Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Paczki i usługi] w pole Dokumenty zwrotne przeniesione zostaną wszystkie numery powiązanych dokumentów.
 • Jeżeli w konfiguracji na zakładce [Usługi dodatkowe] zaznaczony jest parametr Ustawiaj domyślnie pobranie oraz jeśli forma płatności na dokumencie to: przelew i zostaną zaznaczone dokumenty, na których są różne formy płatności, utworzone zostanie jedno Zlecenia Nadania Przesyłki z zaznaczoną opcją Pobranie. Na dokumencie Zlecenia Nadania Przesyłki zostanie zsumowana wartość brutto wszystkich zaznaczonych dokumentów, dlatego należy zweryfikować ostateczną kwotę pobrania. Jeżeli dla wszystkich zaznaczonych dokumentów forma płatności jest tożsama z ustawioną w konfiguracji, na Zleceniu Nadania Przesyłki zostanie zaznaczona opcja Pobranie.
 • Jeżeli w konfiguracji dla parametru Kwota pobrania zaznaczona została opcja:
  •  z dokumentu – w pole z kwotą pobrania zostanie przeniesiona suma wartości zaznaczonych dokumentów. W sytuacji gdy zostanie przekroczony maksymalny próg wartości pobrania, to zostanie ustawiona kwota maksymalna (maksymalna wartość pobrania jest indywidualna dla każdego kuriera).
  • ustalona – w pole z kwotą pobrania zostanie przeniesiona kwota, która została określona w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki). Kwota pobrania nie może przekroczyć maksymalnej wartości pobrania – maksymalna wartość pobrania jest indywidualna dla każdego kuriera.
 • Jeżeli w konfiguracji dla parametru Deklarowana wartość/Ubezpieczenie (dla Poczty Polskiej parametr Wartość ubezpieczenia lub Deklarowana wartość) została zaznaczona opcja:
  • z dokumentu – w pole z kwotą deklarowanej wartości/ubezpieczenia przenoszona jest suma kwot z zaznaczonych dokumentów. W sytuacji gdy zostanie przekroczony maksymalny próg wartości ubezpieczenia to zostanie ustawiona kwota maksymalna (maksymalna wartość ubezpieczenia jest indywidualna dla każdego kuriera).
  • ustalona – w pole z kwotą deklarowanej wartości/ubezpieczenia zostanie przeniesiona kwota, która została określona w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki). Kwota deklarowanej wartości/ubezpieczenia nie może przekroczyć maksymalnej wartości, która jest indywidualna dla każdego kuriera.
 • Na zakładce [Dokumenty] formularza Zlecenia Nadania Przesyłki widoczne jest powiązanie z wszystkimi dokumentami, które były zaznaczone przy jego generowaniu. Na dokumentach, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładce [Dokumenty] widoczne są numery dokumentów Zlecenia Nadania Przesyłki powiązane z danym dokumentem.
 • Na dokumentach, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki po zamówieniu kuriera na zakładce [Kontrahent] widoczne jest powiązanie z listem przewozowym.
Przy generowaniu przesyłek dla zaznaczonych dokumentów w przypadku, gdy zostaną zaznaczone także Faktury Zaliczkowe, to w logu otrzymamy stosowne ostrzeżenie w celu weryfikacji, czy dla danej faktury zaliczkowej ma zostać wygenerowana przesyłka.

Współpraca z DHL

Z poziomu programu możliwe jest nadawanie przesyłek kurierskich za pośrednictwem kuriera DHL. Użytkownik może m.in. zdefiniować domyślne parametry dla nadawanych paczek, seryjnie dla kilku zleceń zamawiać kuriera czy drukować potwierdzenia odbioru.
Uwaga
Integracja Comarch ERP Optima z DHL jest dostępna wyłącznie dla użytkowników posiadających aktualną gwarancję na program, bez względu na posiadane moduły.
Uwaga
W programie Comarch ERP Optima możliwa jest obsługa wyłącznie przesyłek krajowych.

Konfiguracja

Adresy nadawcze

Konfiguracja konta

Uwaga
Poprzez serwis DHL24 istnieje między innymi możliwość rejestracji przesyłek, usuwania zleceń (również tych, które utworzone były w Comarch ERP Optima), czy anulowania zamówionego kuriera. Operacje wykonywane poprzez serwis DHL24 nie będą miały jednak odzwierciedlenia w systemie Comarch ERP Optima oraz na zaewidencjonowanych w nim zleceniach nadania przesyłki.
Aby skonfigurować współpracę z DHL, w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ DHL na zakładce [Ogólne] należy zaznaczyć parametr DHL, następnie należy podać dane dostępowe otrzymane od DHL:
 • login DHL24 WebApi,
 • hasło DHL24 WebApi,
 • numer SAP Klienta.
Konfiguracja firmy/ Przesyłki/ DHL – parametry ogólne
Posiadam umowę na stały odbiór paczek – należy zaznaczyć jeśli z DHL jest podpisana tego typu umowa. Wówczas zlecenia z programu są rejestrowane w systemie kuriera wyłącznie celem nadania numeru listu przewozowego i przygotowania etykiet. Nie jest weryfikowana dostępność kuriera w dniu określonym jako data nadania przesyłki, ale użytkownik może informacyjnie tą datę ustalić na formularzu Zlecenia nadania przesyłki na zakładce [DHL]. W innym wypadku domyślnie będzie wstawiana data bieżąca. Zakładka [Szablon spedycji]:
Szablon spedycji DHL
Ogólne:
 • Domyślna numeracja – należy wskazać domyślny schemat numeracji dla Zleceń Nadania Przesyłki spośród zdefiniowanych w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Zlecenie Nadania Paczek.
 • Domyślna seria – dla Zleceń Nadania Przesyłki można wskazać domyślną serię numeracji spośród zdefiniowanych w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Serie dokumentów – Zlecenie Nadania Przesyłki.
Aby przesyłka została automatycznie dodana na tworzone Zlecenie Nadania Przesyłki, na zakładce [Parametry przesyłki] należy zaznaczyć parametr Domyślna przesyłka i wybrać typ przesyłki:
 • Standardowa – typowa przesyłka krajowa,
 • Przesyłka kopertowa – DOX, np. do przesyłania dokumentów,
 • Przesyłka paletowa – przesyłany towar jest spakowany na paletach.
Na Zleceniu Nadania Przesyłki domyślnie będzie tworzona paczka o zadanym powyżej typie. Dla poszczególnych typów można określić:
 • Wagę w kg (maks. 999,99 kg).
 • Wysokość, szerokość, długość paczki w cm (dopuszczalne tylko liczy całkowite).
 • Dla przesyłki paletowej domyślnie ustawiona jest szerokość 80 cm i długość 120 cm.
 • Jeśli paczka przekracza wymiary przesyłki standardowej, czyli:
 • 1,2 x 0,8 x 2,1 (m) dla przesyłki umieszczonej na palecie (łącznie z paletą),
 • 1,4 x 0,6 x 0,6 (m). dla przesyłki nieumieszczonej na palecie (łącznie z opakowaniem)
dla kategorii paczki Standardowa i Paletowa można zaznaczyć parametr Niestandardowa (za element niestandardowy naliczana jest dodatkowa opłata). Jeśli skonfigurowano wagę/ wymiary przesyłki, a nie zaznaczono parametru Domyślna przesyłka, przesyłka o zadanych parametrach nie jest automatycznie dodawana na Zlecenie, natomiast po ręcznym wybraniu na Zleceniu danego typu przesyłki, jej wymiary podpowiedzą się automatycznie zgodnie z ustawionymi w konfiguracji. W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych – po zaznaczeniu parametru przy generowaniu Zlecenia Nadania Przesyłki wyliczana jest sumaryczna waga pozycji z dokumentu, na podstawie którego powstało Zlecenie Nadania Przesyłki (waga, która jest brana do wyliczenia znajduje się na formularzu towaru, na zakładce [Dodatkowe]). Jeśli łączna waga pozycji przekracza wagę maksymalną, na zleceniu zostanie ona zaokrąglona do wartości granicznej – 999,99 kg. Waga ustalona przez użytkownika w konfiguracji jest brana domyślnie dla pojedynczej paczki wskazanej na zleceniu jeżeli:
 • Zlecenie Nadania Przesyłki jest tworzone ręcznie
 • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest niezaznaczony,
 • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest zaznaczony, ale suma wagi pozycji z dokumentu wynosi zero.
Na etykiecie przesyłki można drukować dodatkowe informacje, w związku z tym w sekcji Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia można ustawić domyślne parametry:
 • Informacja o zawartości:
 • Ustalona treść – jeśli zostanie wpisana w konfiguracji, będzie domyślnie przenoszona na Zlecenie Nadania Przesyłki. Wartość można uzupełnić/ zmodyfikować z poziomu Zlecenia Nadania Przesyłki .
 • Nazwa pierwszej pozycji – brana z dokumentu, do którego tworzone jest Zlecenie Nadania Przesyłki,
 • Nr dokumentu źródłowego  – z którego powstało Zlecenie Nadania Przesyłki
 • Nr powiązanego zamówienia (RO) – zostanie przeniesiony zarówno kiedy Zlecenie Nadania Przesyłki jest tworzone bezpośrednio z RO, jaki i kiedy jest tworzone z dokumentów powstałych na podstawie RO.
 • Referencje:
 • Nr dokumentu źródłowego  – z którego powstało Zlecenie Nadania Przesyłki ,
 • Nr powiązanego zamówienia (RO) – zostanie przeniesiony zarówno kiedy Zlecenie Nadania Przesyłki jest tworzone bezpośrednio z RO, jaki i kiedy jest tworzone z dokumentów powstałych na podstawie RO.
  Uwagi – wartość tego pola jest przenoszona na Zlecenie Nadania Przesyłki do pola Uwagi. Można w nim wybrać następujące wartości:
 • ustalona treść – należy podać tekst, który ma być przenoszony na Zlecenie Nadania Przesyłki,
 • nazwa pierwszej pozycji – na Zleceniu Nadania Przesyłki do pola Uwagi zostanie pobrana nazwa pierwszej pozycji z dokumentu, do którego tworzone jest Zlecenie,
 • nr dokumentu źródłowego – na Zlecenie Nadania Przesyłki do pola Uwagi zostanie przeniesiony numer dokumentu, z którego tworzone jest Zlecenie,
 • nr powiązanego zamówienia (RO) – na Zlecenie Nadania Przesyłki do pola Uwagi zostanie przeniesiony numer Rezerwacji Odbiorcy, zarówno kiedy Zlecenie Nadania Przesyłki jest tworzone bezpośrednio z RO, jaki i kiedy jest tworzone z dokumentów powstałych na podstawie RO.
Seryjne generowanie przesyłek – jedno Zlecenie nadania przesyłki dla zaznaczonych dokumentów - domyślnie dany parametr jest niezaznaczony. Jeśli parametr jest zaznaczony to w momencie generowania przesyłek dla dokumentów, które wystawiono dla tego samego odbiorcy oraz na ten sam magazyn (o ile jest powiązany z adresem nadawczym) zostanie utworzone jedno zbiorcze Zlecenie Nadania Przesyłki. W przypadku tworzenia Zlecenia Nadania Przesyłki z dokumentów MM, agregowane są te dokumenty, dla których występują te same magazyny źródłowe i docelowe. Jeśli zostaną zaznaczone dokumenty dla różnych magazynów, to agregowane do jednego dokumentu Zlecenia Nadania Przesyłki są tylko te dokumenty MM, które mają spójne magazyny. Dla pozostałych dokumentów MM zostaną wygenerowane osobne dokumenty Zlecenia nadania przesyłki. Na zakładce [Usługi dodatkowe] można określić domyślne usługi dodatkowe dla tworzonych Zleceń Nadania Przesyłki : Ustawiaj domyślnie pobranie – po zaznaczeniu parametru na Zlecenie Nadania Przesyłki (zakładka [Paczki i usługi]) będzie zaznaczona opcja Pobranie – parametr dotyczy kwoty, jaka ma zostać pobrana od odbiorcy przesyłki:
 • jeśli forma płatności na dokumencie to –po zaznaczeniu parametru należy wybrać formy płatności, których ma dotyczyć pobranie. Jeśli forma płatności na dokumencie z którego generowany jest dokument Zlecenia nadania przesyłki , będzie taka sama, jak formy tu zaznaczone, to na Zleceniu Nadania Przesyłki będzie ustawione pobranie.
Na Zleceniu Nadania Przesyłki powstałym z Wydania Zewnętrznego:
 • w przypadku zaznaczonej płatności na WZ program sprawdza formę płatności z WZ z formą płatności ustawioną w Konfiguracji przesyłek, na zakładce Usługi dodatkowe. Jeśli forma płatności jest zgodna, to kwota z WZ zostanie przeniesiona na Zlecenie Nadania Przesyłki jako kwota pobrania.
 • w sytuacji, gdy na WZ nie jest zaznaczona płatność, a WZ posiada dokumenty powiązane (FA/PA) to forma płatności z dokumentów powiązanych jest porównywana z formą ustawioną w Konfiguracji przesyłek. Jeśli formy płatności są jednakowe, to kwota z WZ zostanie przeniesiona na Zlecenie Nadania Przesyłki jako kwota pobrania.
 • gdy na WZ nie została zaznaczona płatność i nie ma również dokumentów powiązanych, to program weryfikuje jeszcze czy WZ powstało z RO. Jeśli tak, to forma płatności z RO jest porównywana z formą ustawioną w Konfiguracji przesyłek, a gdy jest zgodna, to kwota z WZ zostanie przeniesiona na Zlecenie Nadania Przesyłki jako kwota pobrania.
 • w przypadku, gdy generowane jest zbiorcze Zlecenie Nadania Przesyłki do kliku WZ i na WZ nie ma zaznaczonej płatności to program sprawdza formę płatności znajdującą się na dokumentach powiązanych (PA/FS/WZ). Jeśli na którymś z powiązanych dokumentów forma płatności jest zgodna z formą płatności ustawioną w Konfiguracji przesyłek, to kwoty z wszystkich WZ zostają przeniesione na Zlecenie Nadania Przesyłki jako kwota pobrania.
 • ustawiaj domyślnie pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW – po zaznaczeniu tego parametru, na Zleceniach Nadania Przesyłki (zakładka [Paczki i usługi]) generowanych z dokumentu MM/RW, będzie zaznaczona opcja Pobranie.
 • Kwota pobrania:
 • z dokumentu – wartość na Zleceniu nadania przesyłki zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta uzupełniana jest na Zleceniu Nadania Przesyłki na podstawie wartości netto dokumentu. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu Nadania Przesyłki (maksymalnie można podać 6 500,00 PLN).
Uwaga
Parametr Ustawiaj domyślne pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW jest widoczny tylko po zalogowaniu do modułu HANDEL lub HANDEL PLUS.
Deklarowana wartość/ Ubezpieczenie:
 • z dokumentu – wartość na Zleceniu Nadania Przesyłki zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Dla dokumentów MM i RW wartość ta uzupełniana jest na Zleceniu Nadania Przesyłki na podstawie wartości netto dokumentu. W przypadku zaznaczonej tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu Nadania Przesyłki (maksymalnie 100 000,00 PLN).
Dla DHL jest to zawsze wartość w pełnych złotych, w przypadku pobierania wartości brutto z dokumentu zostanie ona zaokrąglona do pełnych złotych wzwyż. Dokumenty zwrotne – usługa, która powoduje, że kurier dostarczając przesyłkę odbierze od odbiorcy podpisany dokument (np. fakturę, umowę..). Po zaznaczeniu tej opcji można wybrać opcję Nr dokumentu – wówczas będzie to dokument, na podstawie którego powstało zlecenie. Powiadomienie E-Mail/ SMS – preawizacja – dzięki tej opcji odbiorca zlecenia otrzyma informację w wiadomości e-mail oraz sms o nadaniu przesyłki oraz o jej planowanym terminie doręczenia. Parametr jest również dostępny na formularzu Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładce [Paczki i usługi]. Ustawienie parametru w konfiguracji jest przenoszone na nowe zlecenia. Usługi dodatkowe można modyfikować z poziomu formularza Zlecenia Nadania Przesyłki (zakładka [Paczki i usługi]). Zakładka [Parametry wydruku]: DHL udostępnia dwa formaty wydruku listu przewozowego: A4 oraz A6 (Etykieta). W zależności od wybranego formatu dostępne są dwa rozszerzenia plików:
 • PDF dla formatu A4,
 • PDF lub ZPL dla formatu A6 (etykieta).
Uwaga
W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym do drukowania listów przewozowych w formacie A6 wymagana jest drukarka ze sterownikiem wspierającym EasyPrint.
Konfiguracja DHL – Parametry wydruku

Wydruki seryjne

Generowanie przesyłek kurierskich

W menu głównym programu na zakładce [Ogólne], pod przyciskiem  - Przesyłki kurierskie dostępna jest lista przesyłek kurierskich. Lista zawiera kolumny:
 • Nr zlecenia – numer dokumentu Zlecenia Nadania Przesyłki nadany zgodnie ze stosowanymi schematami numeracji.
 • Data zgłoszenia – data wysłania zlecenia do serwisu firmy kurierskiej.
 • Status – status dokumentu Zlecenia Nadania Przesyłki. Dokumenty ze statusem Nie wysłane wyświetlane są w kolorze zielonym, można je dowolnie edytować. Dokumenty Wysłane są zablokowane do edycji, na liście wyświetlają się w kolorze czarnym.
 • Kod odbiorcy – kod odbiorcy przesyłki.
 • Nazwa odbiorcy – pierwsza linia nazwy odbiorcy przesyłki.
 • Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa odbiorcy.
 • E-Mail – adres e-mail osoby kontaktowej odbiorcy.
 • Telefon – numer telefonu osoby kontaktowej odbiorcy.
 • Status przesyłki – status poprawności przesłania Zlecenia Nadania Przesyłki do DHL.
 • Nr Listu Przewozowego – wyświetlane są nr poszczególnych paczek ze zlecenia oddzielone przecinkiem,
 • Błąd walidacji – informacja, o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia,
 • Kod nadawcy, Nazwa nadawcy – podany na zleceniu.
Dodatkowo dla listy można wybrać kolumnę: Numer zlecenia odbioru – numer zlecenia nadany przez firmę kurierską. Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski Dodaj, Usuń, Zmień. W dolnej części listy oprócz standardowych filtrów, możliwe jest filtrowanie według Statusu z dokumentu Zlecenia Nadania Przesyłki oraz statusu przesyłki nadawanego przez firmę kurierską. Dodatkowo na liście przesyłek kurierskich dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla podświetlonego zlecenia dostępne są:  - Zamów kuriera. Przycisk pozwala na seryjne zamówienie kuriera dla zaznaczonych zleceń. Po wybraniu tej opcji generowane jest okno, w którym należy określić dzień, w którym ma przyjechać kurier: Jeżeli w konfiguracji firmy kurierskiej zaznaczono Posiadam umowę na stały odbiór przesyłek, wówczas ta opcja nie zamawia kuriera, ale służy tylko do zarejestrowania wybranych zleceń w systemie kuriera celem nadania nr przewozowego i wydrukowania potrzebnych dokumentów przewozowych. Dla DHL można ustalić preferowaną datę przekazania przesyłki kurierowi. Jeżeli zlecenie nie może zostać zarejestrowane w logu z operacji pojawi się odpowiedni komunikat i zostanie ono pominięte. Pozostałe zlecenia zostaną przesłane do spedytora i zostaną im nadane numery listów przewozowych.
Uwaga
Jeśli zaznaczone zlecenia zostaną prawidłowo zarejestrowane w systemie spedytora, ale któreś nie spełni warunku zamówienia kuriera, wówczas seryjna próba zamówienia kuriera dla wszystkich zaznaczonych zleceń zakończy się niepowodzeniem. Zarejestrowany błąd zostanie ustawiony na wszystkich przesyłkach, do których zlecany był odbiór.
Błędy zwrócone przez serwis kuriera DHL będą wyświetlane w kolumnie Błąd walidacji oraz w dedykowanym polu na formularzu Zlecenia Nadania Przesyłki .   - Drukuj potwierdzenie nadania przesyłek – drukowane jest Potwierdzenie nadania przesyłki dla wszystkich zleceń z danego dnia łącznie z tymi, które zostały utworzone bezpośrednio przez serwis DHL, stąd wydruk może się różnić z danymi widniejącymi w programie. W raporcie uwzględnione są te zlecenia z programu, dla których wcześniej wydrukowano list przewozowy. W zależności od ustawień (menu Start/Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki) wydruk może być wysyłany bezpośrednio na drukarkę domyślną lub do pliku zapisywanego we wskazanej w konfiguracji lokalizacji.  - Drukuj etykiety - seryjny wydruk listów przewozowych dla zleceń zaznaczonych na liście. W zależności od ustawień (menu Start/Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki) może być wysyłany bezpośrednio na drukarkę domyślną lub do plików, zapisywanych we wskazanej w konfiguracji lokalizacji. [/su_list]

Tworzenie Zlecenia Nadania Przesyłki z poziomu dokumentów handlowych i magazynowych

Nadanie przesyłki jest możliwe również z listy oraz formularza dokumentu Faktury Sprzedaży, Paragonu, Faktury Pro Forma, Faktury Zaliczkowej  oraz w przypadku modułów Handel, Handel Plus z listy oraz formularza dokumentu Rezerwacji Odbiorcy i Wydania Zewnętrznego a także Rozchodu Wewnętrznego i Przesunięcia Międzymagazynowego. . Opcja generowania Zlecenia nadania przesyłki jest dostępna na górnej wstążce .Standardowo dostępne są opcje Zarejestruj Przesyłkę oraz Utwórz przesyłkę – Comarch Shipping. To opcje, które z poziomu formularza rejestrują przesyłkę lub tworzą przesyłkę na domyślnego kuriera z konfiguracji lub jeżeli dokument jest powiązany z RO to pobierają informacje o kurierze z RO, z zakładki e-Sklep/Wszystko.pl. Dodatkowo po skonfigurowaniu odpowiednich firm spedycyjnych, używając przycisku będzie można utworzyć przesyłkę na wybranego kuriera z listy, podnosząc dedykowany formularz.   Utworzone w ten sposób Zlecenie nadania przesyłki jest  powiązane ze wskazanym wcześniej dokumentem. Dane odbiorcy z dokumentu handlowego lub magazynowego zostaną przeniesione do pól związanych z odbiorcą na zleceniu. Dane nadawcy (uzupełnione na adresach oddziałów w konfiguracji) przenoszą się zgodnie z poniższymi zasadami:
 • Dla Zleceń Nadania Przesyłki tworzonych ręcznie pobierane są dane z domyślnego adresu oddziału.
 • Dla Zleceń Nadania Przesyłki tworzonych z dokumentów handlowych i magazynowych (bez Przesunięć międzymagazynowych) jako adres nadawczy podpowie się domyślny adres oddziału lub jeśli magazyn wskazany na dokumencie, z którego tworzone jest Zlecenie Nadania Przesyłki, jest powiązane z adresem oddziału, to taki adres zostanie przeniesiony na Zlecenie Nadania Przesyłki
 • Dla Zleceń Nadania Przesyłki tworzonych z Przesunięć międzymagazynowych jako adres nadawczy i odbiorczy zostanie ustawiony adres powiązany z magazynem z MM lub domyślny adres oddziału, jeśli takiego powiązania nie ustawiono.
Do jednej Faktury Sprzedaży/ Paragonu/ Wydania Zewnętrznego/ Rezerwacji Odbiorcy/ Faktury Pro Forma/ Rozchodu Wewnętrznego/ Przesunięcia Międzymagazynowego użytkownik może utworzyć wiele zleceń.
Dotyczy wersji: 2020.5.1
W menu Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki/DHL, na zakładce [Szablon spedycji – Usługi dodatkowe] jest dostępny parametr Ustawiaj domyślne pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW. Parametr ten można zaznaczyć po zaznaczeniu parametru Ustawiaj domyślne pobranie. Po zaznaczeniu tego parametru, na Zleceniu nadania przesyłki (zakładka [Paczki i usługi]) generowanych z dokumentu MM/RW, będzie zaznaczona opcja Pobranie. Jeżeli parametr jest niezaznaczony, nieaktywny do zaznaczenia jest parametr: Ustawiaj domyślnie pobranie dla przesyłek powstałych z MM/RW. Jeśli w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki/DHL) zaznaczono, aby kwota pobrania/ deklarowana wartość/ ubezpieczenie pobierane były z dokumentu (dla parametru Pobranie lub Deklarowana Wartość/Ubezpieczenie), to dla dokumentów MM i RW wartość pobrania lub ubezpieczenia uzupełniana jest na dokumencie Zlecenia nadania przesyłki na podstawie wartości netto dokumentu. Dla pozostałych dokumentów wartość pobrania lub ubezpieczenia uzupełniana jest na podstawie wartości brutto z dokumentu.
Powiązanie między dokumentami będzie widoczne na zakładce [Dokumenty]. Z tego poziomu będzie możliwy pogląd dokumentów skojarzonych. Na dokument, z którego utworzono Zlecenie nadania przesyłki przenoszony jest Nr listu przewozowego ze zlecenia (jest on widoczny na formularzu dokumentu, na zakładce [Kontrahent]). Należy pamiętać, że nr listu przewozowego nie jest przenoszony, na dokumenty powiązane z dokumentem, z którego utworzono Zlecenie Nadania Przesyłki.

Seryjne tworzenie Zleceń Nadania Przesyłki dla zaznaczonych dokumentów

Dla wszystkich dostępnych kurierów jest możliwość seryjnego tworzenia Zleceń Nadania Przesyłki dla zaznaczonych dokumentów: Faktur Sprzedaży, Paragonów, Rezerwacji Odbiorcy, Wydań Zewnętrznych, Faktur Pro Forma, Rozchodów Wewnętrznych, Przesunięć Międzymagazynowych. Dla zaznaczonych dokumentów tworzony jest jeden dokument Zlecenia Nadania Przesyłki do jednego dokumentu, na takich samych zasadach jak podczas tworzenia przesyłki z poziomu formularza dokumentu. Dla dokumentów mających tego samego odbiorcę i adres nadawczy jest możliwość zagregowania zaznaczonych dokumentów do jednego Zlecenia Nadania Przesyłki. W związku z tym, w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki) dla poszczególnych kurierów na zakładce [Szablon spedycji] należy zaznaczyć parametr Seryjne generowanie przesyłek - jedno Zlecenie nadania przesyłki dla zaznaczonych. W przypadku tworzenia Zlecenia Nadania Przesyłki z poziomu dokumentów:
 • handlowych i magazynowych (innych niż Przesunięcia międzymagazynowe) agregowane będą dokumenty wystawione na tego samego odbiorcę. Dodatkowo jeżeli w Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Adresy oddziałów do adresu oddziału został przypisany magazyn wybrany na dokumencie handlowym/magazynowym, to przy tworzeniu Zlecenia Nadania Przesyłki z zaznaczonych dokumentów sprawdzany jest dodatkowo magazyn. Jeśli magazyny nie są przypisane do adresów oddziałów, to na dokumencie Zlecenia nadania przesyłki jako adres nadawczy zostanie ustawiony adres domyślny.
 • W momencie generowania przesyłki dla zaznaczonych dokumentów z poziomu dokumentów MM agregowane są dokumenty wystawione na te same magazyny (tj. posiadają ten sam magazyn źródłowy oraz magazyn docelowy). Dla pozostałych dokumentów MM zostaną wygenerowane osobne dokumenty Zlecenia nadania przesyłki.
Jeżeli w konfiguracji na zakładce [Parametry przesyłki] zaznaczono parametr: W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych, to przy seryjnym generowaniu Zlecenia nadania przesyłki waga ta zostanie zsumowana z dokumentów agregowanych do jednego Zlecenia nadania przesyłki. Jeżeli, żaden z powyższych parametrów nie jest zaznaczony, to przy seryjnym generowaniu Zlecenia Nadania Przesyłki zostanie przeniesiona waga ustalona przez użytkownika dla konkretnej kategorii paczki (dla DPD, DHL, SENDIT) lub usługi (dla Poczty Polskiej). W sytuacji gdy, w konfiguracji w sekcji Usługi dodatkowe zaznaczona zostanie opcja Ustawiaj domyślnie pobranie oraz jeśli forma płatności na dokumencie to: np. przelew, to w momencie seryjnego generowania dokumentów Zlecenia nadania przesyłki z listy dokumentów opcja Pobranie zostanie zaznaczona na formularzu Zlecenia nadania przesyłki tylko dla tych dokumentów, które spełniają warunek dotyczący formy płatności. W pole Pobranie zostaną przeniesione kwoty z dokumentu lub ustalona w zależności od ustawień w konfiguracji. Pozostałe ustawienia są przenoszone na Zlecenie nadania przesyłki analogicznie jak na dokument Zlecenia Nadania Przesyłki tworzony z poziomu formularza dokumentu. Zasady seryjnego tworzenia jednego Zlecenia nadania przesyłki, gdzie agregowane będą pozycje z kilku dokumentów dla tego samego odbiorcy (w konfiguracji zaznaczony parametr Seryjne generowanie przesyłek – jedno Zlecenie nadania przesyłki dla zaznaczonych dokumentów):
 • Jeżeli wśród agregowanych dokumentów będą znajdowały się dokumenty wystawione na różne magazyny, to do jednego Zlecenia Nadania Przesyłki zostaną zagregowane tylko te, które mają oprócz tego samego odbiorcy (danych teleadresowych, osoby kontaktowej) :
  • ten sam magazyn, jeżeli jest on powiązany z adresem nadawczym
  • różne magazyny, jeżeli nie są one powiązane z adresem nadawczym (jako adres odbiorcy brany jest domyślny adres z konfiguracji)
  • różne magazyny – jeden z nich jest powiązany jest z domyślnym adresem oddziału a na drugim dokumencie magazyn nie jest powiązany z żadnym adresem oddziału
Przykład
Magazyn ’MAG Kraków’ jest przypisany w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Adresy oddziałów) do adresu oddziału. Jednocześnie dany adres oddziału jest adresem domyślnym. Magazyn ‘MAG Lublin’ nie jest w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Adresy oddziałów) przypisany do żadnego adresu oddziału. Dokument X1 jest wystawiony na magazyn ‘MAG Kraków’, natomiast dokument X2 – na ‘MAG Lublin’. W powyższym przypadku dokumenty te, zostaną zagregowane do jednego dokumentu ZN, gdyż dokument X1 ma magazyn powiązany z adresem oddziału, natomiast na dokumencie X2 magazyn nie posiada powiązania z adresem oddziału, więc pobierany jest domyślny adres oddziału – w tym przypadku ‘MAG Kraków’
 • Jeśli na karcie operatora/karcie odbiorcy lub w konfiguracji przesyłek nie będą uzupełnione wymagane dane dla Zlecenia Nadania Przesyłki konkretnego kuriera, to w momencie podniesienia formularza Zlecenia Nadania Przesyłki do edycji wyświetlone zostaną ostrzeżenia przy wymaganych polach.
 • Jeżeli w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki) jest zaznaczony parametr: W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych, to jeżeli na dokumentach występują te same pozycje, wagę wyliczamy na podstawie: ilość pozycji x waga i sumowana jest z wagą pozostałych towarów.
 • Jeżeli w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki) zaznaczymy parametr: Referencje i wybrana zostanie opcja: Nr dokumentu źródłowego w pole Referencje zostaną przeniesione wszystkie numery dokumentów, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki. Jeżeli wybrana zostanie opcja: Nr powiązanego zamówienia (RO) w pole Referencje zostaną przeniesione wszystkie numery dokumentów Rezerwacji Odbiorcy, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki.
 • Jeżeli w konfiguracji (dotyczy kurierów: DHL, DPD, Poczty Polskiej) w polu Informacja o zawartości wybrana zostanie opcja:
  • Ustalona treść – wartość ta, zostanie przeniesiona z konfiguracji na dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Paczki i usługi] w pole Zawartość.
  • Nazwa pierwszej pozycji – przenoszona jest nazwa pierwszej pozycji z pierwszego wystawionego dokumentu na dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Paczki i usługi] w pole Zawartość.
  • Nr dokumentu źródłowego – przeniesione zostaną wszystkie numery dokumentów, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Paczki i usługi] w pole Zawartość.
  • Nr powiązanego zamówienia (RO) – zostaną przeniesione wszystkie numery dokumentów Rezerwacji Odbiorcy, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Paczki i usługi] w pole Zawartość.
 • Jeżeli w konfiguracji (dotyczy Poczty Polskiej) w polu Opis/uwagi dla odbiorcy wybrana zostanie opcja:
  • Ustalona treść – wskazana wartość zostanie przeniesiona z konfiguracji na dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Ogólne] w sekcji Dodatkowe pole Uwagi dla odbiorcy.
  • Nr dokumentu źródłowego – przeniesione zostaną wszystkie numery dokumentów, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Ogólne] w sekcji Dodatkowe pole Uwagi dla odbiorcy.
  • Nr powiązanego zamówienia (RO) – zostaną przeniesione wszystkie numery dokumentów Rezerwacji Odbiorcy, z których powstał dokument Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Ogólne] w sekcji Dodatkowe pole Uwagi dla odbiorcy.
 • Jeżeli w konfiguracji (dotyczy DHL, DPD) zaznaczony jest parametr Dokumenty zwrotne i wybrana opcja Nr dokumentu na formularz Zlecenia Nadania Przesyłki na zakładkę [Paczki i usługi] w pole Dokumenty zwrotne przeniesione zostaną wszystkie numery powiązanych dokumentów.
 • Jeżeli w konfiguracji na zakładce [Usługi dodatkowe] zaznaczony jest parametr Ustawiaj domyślnie pobranie oraz jeśli forma płatności na dokumencie to: przelew i zostaną zaznaczone dokumenty, na których są różne formy płatności, utworzone zostanie jedno Zlecenie Nadania Przesyłki z zaznaczoną opcją Pobranie. Na dokumencie Zlecenia Nadania Przesyłki jako kwota pobrania zostanie zsumowana wartość brutto zaznaczonych dokumentów, których forma płatności jest tożsama z ustawioną w konfiguracji.
 • Jeżeli w konfiguracji dla parametru Kwota pobrania zaznaczona została opcja:
  •  z dokumentu – w pole z kwotą pobrania zostanie przeniesiona suma wartości zaznaczonych dokumentów. W sytuacji gdy zostanie przekroczony maksymalny próg wartości pobrania, to zostanie ustawiona kwota maksymalna (maksymalna wartość pobrania jest indywidualna dla każdego kuriera).
  • ustalona – w pole z kwotą pobrania zostanie przeniesiona kwota, która została określona w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki). Kwota pobrania nie może przekroczyć maksymalnej wartości pobrania – maksymalna wartość pobrania jest indywidualna dla każdego kuriera.
 • Jeżeli w konfiguracji dla parametru Deklarowana wartość/Ubezpieczenie (dla Poczty Polskiej parametr Wartość ubezpieczenia lub Deklarowana wartość) została zaznaczona opcja:
  • z dokumentu – w pole z kwotą deklarowanej wartości/ubezpieczenia przenoszona jest suma kwot z zaznaczonych dokumentów. W sytuacji gdy zostanie przekroczony maksymalny próg wartości ubezpieczenia to zostanie ustawiona kwota maksymalna (maksymalna wartość ubezpieczenia jest indywidualna dla każdego kuriera).
  • ustalona – w pole z kwotą deklarowanej wartości/ubezpieczenia zostanie przeniesiona kwota, która została określona w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki). Kwota deklarowanej wartości/ubezpieczenia nie może przekroczyć maksymalnej wartości, która jest indywidualna dla każdego kuriera.
 • Na zakładce [Dokumenty] formularza Zlecenia Nadania Przesyłki widoczne jest powiązanie z wszystkimi dokumentami, które były zaznaczone przy jego generowaniu. N na dokumentach, z których powstał dokument Zlecenie Nadania Przesyłki na zakładce [Dokumenty] widoczne są numery dokumentów Zlecenia Nadania Przesyłki powiązane z danym dokumentem.
 • Na dokumentach, z których powstał dokument Zlecenie Nadania Przesyłki po zamówieniu kuriera na zakładce [Kontrahent] widoczne jest powiązanie z listem przewozowym.
Przy generowaniu przesyłek dla zaznaczonych dokumentów w przypadku, gdy zostaną zaznaczone także Faktury Zaliczkowe, to w logu otrzymamy stosowne ostrzeżenie w celu weryfikacji, czy dla danej faktury zaliczkowej ma zostać wygenerowana przesyłka.

Przesyłki kurierskie

Z poziomu Ogólne/Przesyłki kurierskie w zależności od ustawień w konfiguracji dostępn