Uruchamianie programu

Logowanie - zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne

Operator - program zawsze proponuje kod operatora, który na danym stanowisku jako ostatni pracował z programem (informacja ta jest przechowywana w rejestrze systemowym). Można wybrać innego operatora poprzez wpisanie jego kodu lub wybór operatora z listy pomocniczej po wciśnięciu przycisku Operator. Hasło -  należy wpisać hasło ustawione dla operatora. Bez podania poprawnego hasła program nie pozwoli zarejestrować się w programie. Jeżeli użytkownik nie ma ustalonego hasła, pole nie będzie wyświetlane. Firma - program zawsze proponuje firmę ustaloną jako domyślną dla wybranego operatora. Można wybrać pracę z danymi innej firmy poprzez wpisanie nazwy firmy lub wybór z listy pomocniczej po wciśnięciu przycisku Firma. Jeżeli wybrany na oknie logowania operator ma dostępną tylko jedną firmę do wyboru, wówczas automatycznie ta firma wskazywana jest w polu Firma.
Dotyczy wersji: 2023.1
W dolnej części okna widoczna jest lista modułów. Domyślnie zaznaczone są moduły przypisane na karcie wskazanego powyżej operatora. Jeżeli określony zaznaczony moduł nie jest dostępny na kluczu, pojawia się przy nim znak ostrzeżenia  wraz z informacją Brak dostępnych modułów w kluczu. Operator ma możliwość odznaczenia modułów, z których aktualnie nie będzie korzystał. Dostępne są tylko te moduły, które wcześniej zostały zaznaczone na jego karcie (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy). Jeśli odznaczy moduł – program nie pobierze licencji. Tym samym wykorzystanie licencji będzie możliwe na innym stanowisku (przez innego operatora). Jeśli operator ma uprawnienia administratora dostępne są wszystkie pozycje, bez względu na zaznaczenie na jego karcie w konfiguracji. Zaznaczaniem modułów rządzą pewne reguły:
  • Jeżeli zostanie odznaczony Moduł dostępowy (Kasa/Bank) (KB) oraz Moduł dostępowy (Kasa/Bank Plus) (KBP) – program pozwoli zaznaczyć tylko moduły, które nie wymagają do poprawnej pracy Modułu dostępowego Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus, czyli: Serwis (SRW), Obieg Dokumentów (OBD), CRM, Środki Trwałe (ŚT) i/lub Analizy (ANL)
  • Jeżeli zaznaczono którykolwiek z modułów: Księga Podatkowa (KP), Księga Handlowa (KH), Księga Handlowa Plus (KHP), Faktury (FA), Handel (HA), Handel Plus (HAP), Płace i Kadry (PK),  Płace i Kadry Plus (PKP) lub Detal (DET) – wymagane jest zaznaczenie również  Modułu dostępowego (Kasa/Bank) lub Modułu dostępowego (Kasa/Bank Plus).
Okno obsługiwane jest przez przyciski:  Zatwierdź – powoduje zatwierdzenie wprowadzonych danych (również klawisz <ENTER>). Program rozpocznie pracę otwierając okno główne programu.  Anulujprogram zostanie otwarty bez zalogowania operatora. Podczas logowania do programu operatora będącego administratorem następuje weryfikacja czy stosowane są domyślne hasła dla loginów bazodanowych: sa oraz CDNOperator. Jeżeli okaże się, że takie standardowe hasła są stosowane, pojawia się ostrzeżenie o treści: Alert bezpieczeństwa! Obecnie korzystasz z domyślnych danych logowania do programu. Aby podnieść bezpieczeństwo systemu zapoznaj się z artykułem. z linkiem prowadzącym do artykułu pomocy opisującym jak podnieść bezpieczeństwo systemu.

Lista dostępnych firm

Po wciśnięciu przycisku Firma program wyświetli okno z listą dostępnych firm.  

Logowanie - zakładka Pozostałe opcje

Zakładka Pozostałe opcje

Dotyczy wersji: 2023.1
Na zakładce Pozostałe opcje dostępne są pola: Serwer – nazwa serwera bazy danych, do którego program Comarch ERP Optima jest aktualnie podłączony. Baza konfiguracyjna – nazwa bazy konfiguracyjnej, z której program będzie korzystał. Serwer klucza – nazwa serwera, do którego wpięty jest zabezpieczający klucz sprzętowy. Docelowo powinien być to ten sam komputer, który jest określony w linii Serwer, ale po wykonaniu dodatkowych ustawień konfiguracyjnych można zdefiniować połączenie z innym serwerem. Aby zmienić nazwę serwera klucza, należy wcisnąć klawisz Zmień. Wówczas aktywne stają się pola Serwer klucza oraz Numer klucza. Pole Serwer klucza jest polem tekstowym umożliwiającym wpisanie nazwy serwera SQL, na którym zainstalowany został Menadżer Kluczy. Pole Numer klucza jest rozwijalnym polem z numerami kluczy dodanymi na wskazanym serwerze klucza.
Uwaga
Zgodnie z warunkami korzystania z Oprogramowania program może sprawdzać, czy wykupione moduły nie są wykorzystywane do obsługi więcej niż jednej prowadzonej działalności gospodarczej. Podczas logowania do bazy weryfikowana jest poprawność numeru NIP wprowadzonego w konfiguracji (punkt 5.1.2.3 Pieczątka firmy w tym podręczniku) z numerem NIP określonym w kluczu. Jeżeli numery te okażą się niezgodne, przy próbie logowania pojawi się komunikat: Numer NIP w konfiguracji nie jest zgodny z numerem NIP zapisanym w kluczu. Użyj logowania serwisowego, aby poprawić numer NIP w konfiguracji lub wskaż prawidłowy klucz zabezpieczający., po czym program uruchomi się w wersji demonstracyjnej/testowej.
Po kliknięciu znajdującego się obok pola Numer klucza przycisku Dodaj otwierane jest okno umożliwiające dodanie nowego klucza wirtualnego: Na oknie należy uzupełnić pola Identyfikator Klienta Comarch, Numer PIN i Numer klucza. Po zatwierdzeniu zmian za pomocą przycisku  klucz wirtualny jest dodawany w Menadżerze Kluczy. Jeżeli klucza nie uda się aktywować (np. podano nieprawidłowe dane lub nie udało się połączyć z serwerem Comarch) pojawia się komunikat: Nie udało się aktywować modułów na kluczu [NUMER]. Otwórz Comarch ERP Menadżer kluczy na serwerze [NAZWA_SERWERA] i na zakładce Konfiguracja sprawdź stan dodanego klucza. W przypadku wystąpienia takiego komunikatu należy usunąć klucz lub poprawić podane dane z poziomu Menadżera Kluczy. Kliknięcie przycisku  powoduje zamknięcie okna bez zapisywania zmian (dodania nowego klucza). Na dole zakładki [Pozostałe opcje] znajdują się parametry: Logowanie serwisowe bez pobierania licencji – po zaznaczeniu parametru, operator ADMIN ma możliwość logowania się do programu w trybie serwisowym bez pobierania licencji. W ten sposób uzyskuje on pełny dostęp do konfiguracji oraz do wszystkich funkcji serwisowych dostępnych w programie z poziomu Narzędzia. Ignoruj inne ustawienia systemu dotyczące serwera klucza – jeżeli parametr zostanie zaznaczony, podczas logowania do programu nie będzie brany pod uwagę serwer klucza wskazany na zakładce [Bazy] na formularzu operatora (Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy) ani serwer klucza wpisany w polu Dedykowany serwer klucza dla bazy firmowej (Konfiguracja firmy/ Ogólne/ Parametry). Logowanie nastąpi w oparciu o klucz wprowadzony w oknie Logowanie.

Automatyczne aktualizacje programu

Możliwe jest wgrywanie drobnych poprawek do programu z poziomu samej aplikacji. Mechanizm ten umożliwia automatyczne pobranie poprawek przez Użytkownika, a następnie ich zainstalowane. Funkcjonalność dostępna jest w wersji stacjonarnej programu Comarch ERP Optima. W przypadku dostępnych aktualizacji, po zalogowaniu do programu Operatora nie będącego administratorem Comarch ERP Optima zostanie pokazany komunikat: Dostępne są nowe aktualizacje programu.Zaloguj się do programu z uprawnieniami Administratora, aby zainstalować. Dla operatora nie będącego administratorem informacja o dostępnych aktualizacjach pojawia się tylko raz w trakcie pracy z programem. Kolejny komunikat dla takiego operatora pojawia się dopiero po ponownym uruchomieniu programu. Aktualizacje nie będą w takim przypadku instalowane. Jeżeli natomiast do programu zalogowany zostanie Operator z uprawnieniami administratora, wówczas podczas każdego logowania zostanie pokazane okno Ważne aktualizacje, na którym  wyświetlona zostanie lista aktualizacji. Okno może zostać również otworzone z poziomu menu Pomoc/ Ważne aktualizacje. Ta pozycja w menu programu widoczna jest wyłącznie dla operatorów z uprawnieniami administratora. Na liście pokazywane są  zarówno aktualizacje już zainstalowane, jak i te oczekujące na instalację. Pod listą dostępny jest przycisk Zainstaluj aktualizacje, który umożliwia zainstalowanie aktualizacji jeżeli takie są dostępne. Jeżeli aktualizacje zostały pobrane, otwierana jest ich lista z informacjami o: nazwie aktualizacji, czy aktualizacja została zainstalowana (Tak / Nie), rodzajem aktualizacji (Stanowiskowa / Serwerowa) oraz liczbą zaktualizowanych stanowisk (dla aktualizacji stanowiskowej). Aktualizacje stanowiskowe powodują podmianę plików w katalogu Comarch ERP Optima na danym komputerze, natomiast aktualizacje serwerowe dotyczą zmian wykonywanych w bazie danych. W przypadku aktualizacji stanowiskowej, po kliknięciu na nią prawym przyciskiem myszy dostępna jest opcja Zaktualizowane stanowiska. Po jej wybraniu otwierane jest okno z listą stanowisk, na których daną aktualizację już zainstalowano: Lista zawiera takie informacje, jak nazwa zaktualizowanego komputera, osobę instalującą (akronim operatora Comarch ERP Optima wraz z nazwą użytkownika Windows) oraz datę wykonania aktualizacji. Podczas otwierania okna Pomoc/ Ważne aktualizacje uruchamiany jest proces sprawdzania dostępnych aktualizacji. W tym czasie na znajdującym się pod listę aktualizacji przycisku pojawia się opis: Trwa sprawdzanie aktualizacji… Jeżeli żadne aktualizacje do programu nie będą dostępne, wówczas na oknie wyświetlana jest informacja: Brak aktualizacji do zainstalowania. Jeżeli dostępne są aktualizacje i kliknięty zostanie przycisk Zainstaluj aktualizacje, wówczas zostaje otwarte okno, na którym należy podać dane potrzebne do zalogowania się do serwera SQL z uprawnieniami administratora – poprzez login SQL bądź przez domenę NT. Możliwe jest pominięcie instalowania aktualizacji automatycznych dla baz na serwerze SQL innym niż ten, na którym znajduje się aktualnie używana baza firmowa. Odłożenie aktualizacji automatycznych na tego typu serwerach jest możliwe za pomocą przycisku Pomiń ten serwer i może być szczególnie przydatne w przypadku, gdy określony serwer jest niedostępny.
Dotyczy wersji: 2019.2.1
Jeżeli podczas instalacji automatycznych aktualizacji programu pominięto określony serwer SQL, podczas późniejszego logowania do bazy danych znajdującej się na tym serwerze, aktualizacja zostanie wgrana do tej bazy i pozostałych baz firmowych na tym serwerze.

Po poprawnym zalogowaniu otwierane jest okno z listą zalogowanych do programu Operatorów.

Na oknie dostępne są przyciski:
  • Odśwież – powoduje ponowne pobranie z serwera informacji o aktualnie pracujących Operatorach,
  • Zamknij i zainstaluj – powoduje zamknięcie połączeń do baz danych programu Comarch ERP Optima i rozpoczęcie procesu aktualizacji.
Po wybraniu opcji Zamknij i zainstaluj otwierane jest okno prezentujące postęp procesu aktualizacji. Po jego zakończeniu program Comarch ERP Optima na tym stanowisku zostaje uruchomiony ponownie i pokazywane jest okno Logowanie. W przypadku instalacji wielostanowiskowej, jeżeli na jednym ze stanowisk wykonana zostanie aktualizacja, wówczas podczas uruchamiania programu na innym stanowisku pojawi się podczas logowania komunikat: Na innym stanowisku została zaktualizowana wersja programu, należy wykonać aktualizację na tym komputerze. Wymagane są uprawnienia administratora do tego komputera. Czy wykonać aktualizację? Wybranie odpowiedzi Tak spowoduje rozpoczęcie procesu aktualizacji na tym stanowisku. Po wybraniu opcji Nie następuje powrót do okna logowania. Praca w Comarch ERP Optima na tym stanowisku nie będzie możliwa bez przeprowadzenia aktualizacji programu.

Uruchomienie programu

W celu uruchomienia programu należy kliknąć skrót do programu umieszczony na pulpicie lub w menu Start, albo wybrać polecenie Uruchom z menu Start i wpisać katalog i nazwę pliku programu (standardowo jest to: C:/Program Files/  Comarch ERP Optima/ Comarch ERP Optima.exe). Po uruchomieniu programu pojawi się okienko służące do zarejestrowania operatora i wyboru bazy danych. Podczas uruchamiania programu okno to może zostać pominięte, jeżeli na karcie operatora w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy uzupełnione zostało pole Konto domenowe.
Dotyczy wersji: 2018.1.1
Jeżeli Comarch ERP Optima korzysta z lokalnego serwera SQL i podczas uruchamiania programu okaże się że usługa serwera baz danych jest zatrzymana, program Comarch ERP Optima podejmie próbę uruchomienia usługi silnika SQL, co umożliwi zalogowanie operatora do programu. Jeżeli okaże się, że program nie został uruchomiony z uprawnieniami administratora, pojawi się wówczas komunikat: Nie udało się połączyć z bazą danych. Serwer SQL jest zatrzymany. Aby uruchomić serwer SQL program musi uruchomić się z uprawnieniami administratora. Czy uruchomić program z uprawnieniami administratora? Wybór przez Użytkownika opcji TAK spowoduje ponowne uruchomienie programu Comarch ERP Optima z uprawnieniami administratora systemu Windows, co umożliwi uruchomienie lokalnej usługi serwera SQL i dalszą pracę w programie. W przypadku wybrania opcji NIE wyświetlany jest komunikat: Nie udało się połączyć z bazą danych. Skontaktuj się z administratorem systemu. Wówczas należy samodzielnie uruchomić usługę i skonfigurować połączenie z serwerem baz danych bądź ponownie uruchomić program Comarch ERP Optima.
  Rejestracja w programie - zakładka [Ogólne] Rejestracja w programie - zakładka [Moduły]  

Uruchomienie programu bez zalogowania

Jeśli w trakcie rejestracji w programie nie powiedzie się logowanie (na przykład w oknie Logowanie Comarch ERP Optima wciśniemy przycisk Anuluj - program uruchamia się bez podłączonej bazy, w której ma pracować (aktualnie podpięta baza - [nieaktywna]). W takiej sytuacji w pasku zadań dostępne są jedynie dwa przyciski: Logowanie – ponownie wywołuje okno Logowanie Comarch ERP Optima i umożliwia wskazanie operatora oraz bazy danych, na której ma pracować. Konfiguruj połączenie z serwerem baz danych – umożliwia podłączenie do już istniejącej bazy konfiguracyjnej lub utworzenie nowej. Uruchomiony zostaje kreator, gdzie należy wskazać serwer, na którym znajduje się baza konfiguracyjna oraz podać jej nazwę. Z okna podłączania bazy konfiguracyjnej istnieje możliwość odtworzenia kopii bazy konfiguracyjnej.
Okno podłączania bazy konfiguracyjnej
Uwaga
Po zalogowaniu do programu zmiana bieżącej bazy konfiguracyjnej z przyczyn technicznych nie jest możliwa bez ponownego uruchomienia programu. 

Lista firm

Lista dostępnych firm

Po wciśnięciu przycisku Firma program wyświetli okno z listą dostępnych firm. Z poziomu listy mamy następujące możliwości:  - dodanie nowej firmy. Po wciśnięciu przycisku uruchamiany jest kreator baz danych. Opis jego działania znajduje się w rozdziale dotyczącym Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Bazy danych.  - umożliwia podgląd informacji o bazie danych.  - wybór firmy aktualnie zaznaczonej kursorem.  - zamknięcie okna bez wyboru firmy. - umożliwia podpięcie już istniejącej bazy danych (funkcja została opisana dokładnie w rozdziale odnośnie Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Bazy danych). - umożliwia odtworzenie bazy danych z kopii bezpieczeństwa (funkcja została opisana w rozdziale poświęconym Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Bazy danych).

Jak zmienić logowanie SQL na logowanie domenowe w Comarch ERP Optima?

Jeśli użytkownicy w firmie logują się domenowo, można rozważyć rezygnację z loginów SQL i skonfigurować program do pracy w oparciu o domenę (logowanie NT).

W pierwszym kroku zaleca się stworzenie dwóch grup domenowych i przypisanie pracowników w firmie zgodnie z odpowiedzialnościami:

    • SQL-ADMINS
    • SQL-USERS

Kolejne kroki należy wykonać w Microsoft SQL Server Management Studio.

Grupie SQL-ADMINS powinniśmy nadać prawa sysadmin, celem umożliwienia zarządzania serwerem SQL.

Grupie SQL-USERS powinniśmy przyznać rolę db_owner do baz danych programu Comarch ERP Optima, ustawiając odpowiednie mapowania w Microsoft SQL Server Management w zakładce User Mapping.

W przypadku tworzenia kolejnej bazy należy pamiętać o każdorazowym ustawieniu mapowania na serwerze.

Po zalogowaniu do Comarch ERP Optimy w Konfiguracji/Program/Użytkowe/Bazy danych na każdej bazie należy zaznaczyć Login zintegrowany NT.

Na serwerze należy uruchomić Windows PowerShell opcją Uruchom jako administrator i wykonać poniższą instrukcję:

$key = Get-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\CDN\"CDN Opt!ma"\"CDN 
Opt!ma"\Login
$key.KonfigConnectStr = $key.KonfigConnectStr -replace ",NT=0", ",NT=1"
Set-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\CDN\"CDN Opt!ma"\"CDN Opt!ma"\
Login -Name 'KonfigConnectStr' -Value $key.KonfigConnectStr

Ostatnim krokiem jest wyłączenie loginów SQL, czyli:

CDNOperator CDNHasp CDNMenadżer SA

 

Najczęściej zadawane pytania:

1. Jeżeli użytkownikowi z grupy SQL-ADMINS nie pojawia się okno logowania do programu lub komunikat ”Nie udało się połączyć z bazą danych. Skontaktuj się z administratorem systemu” lub komunikat „Object reference not set to an instance of an object”.

Wybieramy opcję Konfiguruj połączenie by wybrać logowanie domenowe.

Na oknie z wyborem połączenia należy wybrać Autoryzację przez domenę NT, a następnie skonfigurować na niej dostęp do istniejącej bazy konfiguracyjnej.

2. Jeżeli użytkownikowi z grupy SQL-USERS nie pojawia się okno logowania do programu, a zamiast tego uruchamia się Przygotowanie do uruchomienia systemu.

Należy zamknąć Comarch ERP Optima, uruchomić Windows PowerShell i wykonać poniższą instrukcję:

$key = Get-ItemProperty HKCU:\SOFTWARE\CDN\"CDN Opt!ma"\"CDN Opt!ma"\Login
$key.KonfigConnectStr = $key.KonfigConnectStr -replace ",NT=0", ",NT=1"
Set-ItemProperty HKCU:\SOFTWARE\CDN\"CDN Opt!ma"\"CDN Opt!ma"\Login -Name 
'KonfigConnectStr' -Value $key.KonfigConnectStr

3. Jeżeli przy logowaniu do bazy firmowej widzisz komunikat: „Nie można sprawdzić dostępności modułów: Login failed for user ‘CDNOperator’. Reason : The account is disabled.” Lub „Nie można zalogować się do wybranej bazy. Baza danych nie istnieje lub brak praw dostępu.”

Należy włączyć login CDNOperator, a następnie zalogować się do Comarch ERP Optima. W Konfiguracji/ Program/ Użytkowe/ Bazy danych na każdej bazie należy zaznaczyć Login zintegrowany NT. Po zamknięciu Optimy można wyłączyć login CDNOperator.