Atrybuty - grupy

Atrybuty - grupy

Jest to lista wyświetlająca zdefiniowane grupy atrybutów. Grupa służy do łączenia zdefiniowanych atrybutów typu klasa (odpowiada liście grup klas atrybutów w Comarch ERP XL). Grupa może być wykorzystywana do szybkiego przyznawania należących do niej atrybutów pracownikowi/pracownikom. Wybierając grupę u pracownika, wszystkie należące do niej atrybuty pojawią się na jego liście atrybutów. Funkcja dostępna jest tylko w module Płace i Kadry Plus. Lista grup atrybutów w Konfiguracji pozwala na dodawanie nowych grup, a także przypisywanie oraz usuwanie do/z danej grupy dowolnych istniejących atrybutów. Na liście są widoczne jedynie nazwy grup. Przeglądanie i edycja zawartości - lista atrybutów przypiętych do danej grupy – są dostępne z poziomu formularza grupy.

Formularz grupy atrybutów

Definiowanie grupy atrybutów

Nazwa - jest to pole jednoznacznie określające daną grupę atrybutów - podczas dodawania nowej pozycji wymagana jest unikalność nazwy.

Definiowanie grupy atrybutów - modyfikacja

Klasy atrybutów - w oknie uruchamianym za pomocą przycisku Klasy atrybutów widoczne są listy: po lewej stronie pełna lista istniejących w konfiguracji atrybutów (typów), po prawej lista tych, które wybrano do edytowanej grupy. Strzałki pozwalają na przesuwanie atrybutów pomiędzy oknami. Strzałka w prawo – wybranie atrybutu z listy po lewej stronie okna i przypisanie go do grupy – nazwa wskazanego atrybutu pojawi się w prawym oknie. Strzałka w lewo - usunięcie atrybutu z grupy – nazwa wskazanego w lewym oknie atrybutu zostanie usunięta (zniknie) z prawego okna. „Kosz” pozwala na równoczesne usunięcie wszystkich atrybutów z grupy – wyczyszczenie okna po prawej stronie.  

Atrybuty - klasy

Atrybuty - klasy

Jest to lista zdefiniowanych w bazie atrybutów dla pracowników (albo zaimportowanych z Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum klas atrybutów powiązanych z obiektem pracownika). Opcja dostępna jest tylko w module Płace i Kadry Plus. Atrybuty (definicje) i grupy atrybutów mogą być zsynchronizowane z Comarch ERP XL. Zalecamy, aby z poziomu programu Comarch ERP XL została ustawiona współpraca z modułem płacowym i korzystanie z bieżącej dwukierunkowej synchronizacji danych. Przy takiej konfiguracji dane między bazami synchronizują się automatycznie.

Definiowanie klasy atrybutu - parametr Synchronizowany z Comarch ERP XL

W programie jest także możliwość pełnej synchronizacji atrybutów pracowników pomiędzy bazami Comarch ERP OptimaComarch ERP Altum. Dodanie, modyfikacja lub usunięcie atrybutu w bazie powoduje wykonanie analogicznej operacji w bazie zsynchronizowanej. Aby była możliwa synchronizacja atrybutów między bazami Comarch ERP OptimaComarch ERP Altum, klasy atrybutów powinny mieć ustawiony odpowiedni typ i format. Istnieje możliwość synchronizacji klas atrybutów o następujących typach i formatach:   
 • Typ Flaga (format nieedytowalny),
 • Typ Tekst – format Tekst,
 • Typ Liczba – format: ustawiony na: 1234, 1234.56 lub 1234.5678,
 • Typ Lista – format Tekst, 1234, 1234.56 lub 1234.5678.

Definiowanie klasy atrybutu - parametr Synchronizowany z Comarch ERP Altum

Formularz klasy atrybutów

Definicja atrybutu jest wzorowana na atrybutach wykorzystywanych w Comarch ERP XL. Podczas dodawania nowej pozycji wymagana jest unikalność nazwy. Nazwa – jest to pole jednoznacznie określające dany atrybut, czyli w programie nie można wpisać dwóch atrybutów o takiej samej nazwie. Opis – opis danego atrybutu. Typ – pole obowiązkowe pozwalające na wybór typu atrybutu. Dostępne są następujące typy:
 • Flaga (wartość logiczna TAK/NIE),
 • Tekst (wartość tekstowa),
 • Liczba (wartość liczbowa),
 • Lista (lista wyboru wartości),
 • SQL (zapytanie w SQL),
 • Adres URL.
Typy Flaga, Lista, SQL posiadają dodatkowe zakładki pozwalające na tworzenie warunków wyboru – Pozycje listy. Każdy typ po włączeniu opcji SQL posiada zakładkę [SQL]. Dla typu SQL – w zakładce [SQL] istnieje podzakładka [Lista wartości], dla wartości domyślnej SQL – dodatkowo jeszcze podzakładka [Domyślna]. Lista zamknięta – pole określające rodzaj listy. Zaznaczone pozwoli użytkownikowi tylko na wybór wartości atrybutu już zdefiniowanych bez możliwości dodania nowych pozycji do listy wyboru. Jeśli parametr nie jest zaznaczony lista wartości może być uzupełniania z poziomu Konfiguracji lub z poziomu formularza atrybutu pracownika. Wartość domyślna – wartość podpowiadana przy dodawaniu atrybutu pracownikowi (normalnym jak i seryjnym). Dla operacji wsadowych – pole wykorzystywane w programie Comarch ERP XL. Zestaw znaków – pole wykorzystywane w programie Comarch ERP XL. Format – pole określające format wprowadzanych wartości atrybutu. Istnieje 5 formatów predefiniowanych (tekst @s100, data @d17, liczba – 3 formaty: 1234 @n4.0, 1234.56 @n7.2, 1234.5678 @9.4) oraz format zaawansowany definiowany przez użytkownika (możliwość formatowania specjalnego np. maska NIP @P###-###-##-##P – do 20 znaków).
Uwaga
Jeśli używa się do liczenia wypłat atrybutów liczbowych, których wartość jest zapisywana z cyframi po przecinku, to wymagane jest ustawienie kropki jako separatora w ustawieniach regionalnych.
W przypadku atrybutu typu tekstliczba – istnieje możliwość formatowania zaawansowanego – możliwe formaty od @d1 do @d12 oraz @d17. Przy wyborze formatu data zalecanym typem jest liczba. Dodatkowe parametry:
 • Wymagany – możliwość zadeklarowania wymagalności atrybutu dla pracownika,
 • Automat – zaznaczona oznacza dodawanie danego atrybutu z domyślną wartością (jeśli ją ustawiono) każdemu nowo dopisywanemu do bazy pracownikowi,
 • Controlling – parametr jest zawsze wyłączony (automatycznie) – edycja jest dostępna wyłącznie po stronie systemu Comarch ERP XL,
 • Historia – jest zawsze wyłączony (automatycznie) – edycja dostępna wyłącznie po stronie systemu Comarch ERP XL,
 • Okresowy – zawsze włączony (automatycznie) – edycja dostępna wyłącznie po stronie systemu Comarch ERP XL,
 • Synchronizowany z Comarch ERP XL – parametr jest widoczny i edytowalny tylko w przypadku, gdy baza Comarch ERP Optima współpracuje z Comarch ERP XL,
 • Synchronizowany z Comarch ERP Altum – parametr jest widoczny i edytowalny na formularzu klasy atrybutu tylko w bazie zsynchronizowanej z Comarch ERP Altum,
 • Nieaktywna – pozwala na ukrycie „starych” zbędnych atrybutów na listach dostępnych w kadrach oraz w konfiguracji grup atrybutów.
Podczas usuwania pozycji z listy klas atrybutów istnieje blokada usuwania atrybutów powiązanych z pracownikami oraz blokada usuwania atrybutów przypisanych do jakiejkolwiek grupy. Przed skasowaniem atrybutu, trzeba go usunąć z pracownika oraz z wszystkich grup.
Przykład
Dodatek „SQL_stawka” oparty na atrybucie SQL odwołującym się do stawki zaszeregowania pracownika: select pre_etastawka from CDN.PracEtaty where pre_PreId=@HistId. Dodatek jest liczony wzorem: Atrybut(„SQL_stawka”). Pracownik ze stawką 1000, od 1.11 zmieniamy stawkę zaszeregowania na 1500. Atrybut przyznany od 1.10. Jeśli atrybut ma:
 • wywołaną wartość, np. 1000zł –   dodatek zawsze równy wywołanej wartości atrybutu , w naszym przykładzie dodatek równy 1000zł
 • bez wywołanej wartości (pole z wartością puste) – program odwoła się do danych pracownika, czyli za 10 policzy 1000zł, za 11 wyliczy 1500zł. 
Uwaga
@PracId podstawia ID pracownika, natomiast pole pre_preid jest to ID zapisu historycznego. Należy zapisywać: pre_preid = @HistId lub pre_praid = @PracId. W odwoływaniu się do wartości atrybutu ma znaczenie wielkość liter.

Comarch HRM

Comarch HRM

Współpraca z aplikacją Comarch HRM Operator – dla informacji o czasie i planie pracy oraz nieobecnościach wprowadzonych z poziomu aplikacji Comarch HRM wybrany operator w programie Comarch ERP Optima będzie się wyświetlał jako wprowadzający dane. W bazie Comarch ERP Optima zapisywana jest informacja o operatorze, który dodał lub zmodyfikował zapisy dotyczące delegacji, nieobecności, czasu pracy, planu pracy oraz kwalifikacji z poziomu Comarch HRM. Parametr Uwzględniaj osoby z umowami cywilnoprawnymi w Comarch HRM decyduje o uwzględnianiu zleceniobiorców w aplikacji. Jeśli parametr jest zaznaczony przy licencjonowaniu zliczane są, oprócz pracowników zatrudnionych na etat i osób niezatrudnionych, które mają ustawiony dostęp do aplikacji Comarch HRM w określonym okresie, także osoby z trwającymi umowami cywilno-prawnymi na dany dzień. Jeśli parametr nie jest zaznaczony zleceniobiorcy nie są uwzględniani. Parametr   Zezwalaj na wysyłkę wiadomości SMS z Comarch HRM (domyślnie zaznaczony) decyduje o możliwości wysyłki powiadomień SMS do pracowników.  
Rys 17. Ustawienie harmonogramu synchronizacji dla aplikacji Comarch HRM
Przycisk  wywołuje listę logów z operacji wykonywanych przez Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych z włączonym filtrowaniem do synchronizacji z Comarch HRM dla tej firmy. Na dole okna znajduje się sekcja z informacją o stanie uruchomienia usługi Serwis Operacji Automatycznych wraz z przyciskiem odsyłającym do okna konfiguracji usługi SOA (Konfiguracja Stanowiska/ Serwis Operacji Automatycznych/ Parametry) w razie gdyby usługa SOA nie była uruchomiona. W przypadku Comarch HRM w modelu usługowym sekcja ta nie jest dostępna.

Grupy ograniczeń potrąceń

Formularz Grupy ograniczeń potrąceń

Składa się z dwóch zakładek:
 • [Ogólne] – pozwala na określenie do jakiej wysokości kwot wypłat nie będących zasiłkami może się liczyć potrącenie, a także deklarację wysokości kwoty wolnej od potrąceń (to co pracownik musi dostać po potrąceniach, niezależnie od wysokości jego wynagrodzenia),
 • [Dodatkowe] – pozwala na określenie do jakiej wysokości kwot zasiłków może liczyć się potrącenie oraz listę potrąceń (typów wypłat) podlegających ograniczeniu.
Na zakładce [Ogólne] formularza można odnotować ustawienia dotyczące Ograniczenia dotyczące wynagrodzeń nie będących zasiłkami:
 • Podlegające egzekucji do [ ] % kwoty netto (domyślnie podpowiadane jest 0%).
 • Składniki – z listy typów wypłat, które nie są zasiłkami ZUS można wybrać te, których ma dotyczyć to ustawienie (domyślnie pusta).
 • Podlegające egzekucji do [ ] % kwoty netto (domyślnie podpowiadane jest 0%) – daje możliwość ustawienia odrębnego progu dla II grupy wyjątków.
 • Składniki – dla tej II grupy wyjątków, z listy typów wypłat, które nie są zasiłkami ZUS można wybrać te, które nie wystąpiły powyżej (np. premie, nagrody roczne).
 • Pozostałe wynagrodzenia podlegają egzekucji do [ ] % kwoty netto (domyślnie podpowiadane jest 0%) – to III próg procentowy, dotyczy wszystkich typów wypłat nie będących zasiłkami ZUS i nie wskazanych na listach powyżej.
 • Kwota wolna od potrąceń [ ] % minimalnej płacy – domyślnie podpowiadane 0% i dodatkowo przy tym parametrze, dostępny jest parametr Proporcjonalnie do wymiaru etatu z opcją TAK/NIE (TAK – domyślnie zaznaczone).
Zakładkę [Dodatkowe] formularza podzielono na dwie sekcje. Sekcja 1 – Ograniczenia dotyczące zasiłków ZUS:
 • Podlegają egzekucji do [ ] % kwoty (domyślnie 0%) – dotyczy wszystkich elementów wypłat będących zasiłkami ZUS.
 • Kwota wolna od potrąceń:
  • [ ] % najniższej emerytury – (domyślnie 0 %)
  • Kwota (domyślnie 0 zł)

oraz dostępne parametry Proporcjonalnie do wymiaru etatu z opcją TAK/NIE (TAK – domyślnie zaznaczone) oraz Proporcjonalnie do liczby dni zasiłku z opcją TAK/NIE (NIE – domyślnie zaznaczone).

Sekcja 2 – Potrącenia podlegające ograniczeniu: Użytkownik może wybrać pod przyciskiem , które potrącenia podlegają ograniczeniu. Lista domyślnie zostanie zawężona do typów wypłat, które mają zaznaczoną flagę Potrącenie [v], są nieopodatkowane i wpływają na kwotę do wypłaty [v]. Dane potrącenie może być przypisane tylko do jednej grupy potrąceń, aby możliwa była jednoznaczna interpretacja ograniczeń przy liczeniu wypłaty.
Uwaga
Przesunięcie Potrącenia (typu wypłaty) z jednej do drugiej grupy dopuszczalne tylko na zasadzie usunięcia danego typu wypłaty z listy potrąceń powiązanych z jedną grupą, a następnie umieszczenie go na liście potrąceń powiązanych z drugą grupą.
Kolejność na liście ‘Potrąceń podlegających ograniczeniu’ – określa ich priorytety przy liczeniu. Pierwsze na liście ściągane w pierwszej kolejności, potem następne. Stąd na liście dostępne są: Podnieś – podwyższa priorytet naliczani, Obniż – obniża priorytet naliczania.
Formularz grupy ograniczeń potrąceń – zakładka Dodatkowe
Predefiniowane grupy ograniczeń Grupa potrąceń alimentacyjnych – domyślnie ustawiana jako pierwsza w kolejności. Predefiniowane ustawienia dla tej grupy: SekcjaOgraniczenia dotyczące wynagrodzeń nie będących zasiłkami:
 • Podlegające egzekucji do [0.00] % kwoty netto. Składniki – tj. lista typów wypłat, których ma dotyczyć to ograniczenie (domyślnie pusta) do uzupełnienia przez użytkownika.
 • Podlegające egzekucji do [100.00]% kwoty netto. Składniki – lista typów wypłat, których ma dotyczyć to ograniczenie (domyślnie pusta) do uzupełnienia przez użytkownika.
 • Pozostałe wynagrodzenia podlegają egzekucji do [60.00] % kwoty netto.
 • Kwota wolna od potrąceń: [0.00] % minimalnej płacy.
SekcjaOgraniczenia dotyczące zasiłków ZUS:
 • Podlegają egzekucji do [60.00]% kwoty,
 • Kwota wolna od potrąceń: pobrana z konfiguracji dla potrącenia alimentacyjnego  – proporcjonalnie do wymiaru etatu „Tak”, proporcjonalnie do liczby dni zasiłku ”Tak”.
Na zakładce [Dodatkowe] formularza Lista potrąceń – domyślnie  podpowiada się  ‘Potrącenie alimentacyjne’ Grupa potrąceń z innych tytułów Grupa domyślnie ustawiana w nowej bazie jako druga w kolejności. Predefiniowane ustawienia dla tej grupy: Sekcja – Ograniczenia dotyczące wynagrodzeń nie będących zasiłkami:
 • Podlegające egzekucji do [0.00]% kwoty netto. Składniki – tj. lista typów wypłat, których ma dotyczyć to ograniczenie (domyślnie pusta) do uzupełnienia przez użytkownika.
 • Podlegające egzekucji do [100.00]% kwoty netto. Składniki – tj. lista typów wypłat, których ma dotyczyć to ograniczenie (domyślnie pusta) do uzupełnienia przez użytkownika.
 • Pozostałe wynagrodzenia podlegają egzekucji do [50.00]% kwoty netto.
 • Kwota wolna od potrąceń: [100.00]% minimalnej płacy – proporcjonalnie do wymiaru etatu „Tak”.
SekcjaOgraniczenia dotyczące zasiłków ZUS:
 • Podlegają egzekucji do [25.00]% kwoty.
 • Kwota wolna od potrąceń: pobrana z konfiguracji dla potrącenia z innych tytułów  – proporcjonalnie do wymiaru etatu „Tak”, proporcjonalnie do liczby dni zasiłku ”Tak”.
Na zakładce [Dodatkowe] formularza Lista potrąceń – domyślnie  podpowiada się  ‘Potrącenie komornicze’

Grupy ograniczeń potrąceń

Mechanizm, który pozwala na stosunkowo łatwe zarządzanie kontrolą wysokości wszelkich potrąceń, zarówno komorniczych, jak i innych. Funkcjonalność automatycznej kontroli potrąceń dostępna jest w Comarch ERP Optima w module Płace i Kadry Plus. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę Z wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych można potrącić (wg podanej kolejności) między innymi:
 • na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
 • innych niż świadczenia alimentacyjne – do wysokości połowy wynagrodzenia.
Potrącenia z zasiłków Ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa potrąceniu podlegają między innymi:
 • należności alimentacyjne – do wysokości 60% kwoty zasiłku,
 • należności inne niż świadczenia alimentacyjne – do wysokości 25% kwoty zasiłku.
Wolna od potrąceń jest kwota zasiłku w części odpowiadającej:
 • 764,62 zł – przy potrącaniu należności alimentacyjnych,
 • 1261,64 zł – przy potrącaniu innych należności.
Wysokość potrąceń, a obowiązujące przepisy:
 • Dla potrąceń ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obowiązuje art.138-144 Ustawy z dnia 17.12.1998r. O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.u. Z 2004r. nr 39, poz. 353 ze zm.).
 • Zasady potrąceń z wynagrodzenia za pracę reguluje art. 87 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. Z 1998r. nr 21, poz. 94 ze zm.).
 • W sprawach nie unormowanych w wymienionych aktach prawnych stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i przepisy o Postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Od niektórych składników wynagrodzenia można potrącić należności alimentacyjne w wysokości 100%.
Uwaga
Departament Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie odliczania składki zdrowotnej wyjaśnił, że obowiązkowe odliczenia, o których mowa w art. 87 K.p., obejmują nie tylko składkę na ubezpieczenie społeczne i zaliczkę na podatek dochodowy, ale także składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Dokonując wyliczenia potrąceń niealimentacyjnych z wynagrodzenia pracownika, uwzględniamy stanowisko zajęte przez departament.
Ustawodawca przewidział również kwotę wolną od potrąceń, między innymi, w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.
Uwaga
W sytuacji, gdy z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2: – pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub – członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty zwolnione z egzekucji określone w art. 871 § 1 Kodeksu pracy ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu. Takie rozwiązanie wprowadzono na mocy art. 52 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875).
W odniesieniu do zasiłków kwota wolna od potrąceń jest określona kwotowo i wynosi 764,62  w przypadku zajęć alimentacyjnych oraz 1261,64  zł przy potrącaniu innych należności. W przypadku, gdy pracownik otrzymuje zasiłek jedynie przez część miesiąca dodatkowo za pomocą parametru Proporcjonalnie do liczby dni zasiłku można ustawić wyliczenie proporcjonalnej kwoty wolnej dla zasiłków. Proporcjonalne wyliczenie kwoty wolnej jest ustalane przez podzielenie pełnej kwoty wolnej przez 30 i pomnożenie przez liczbę dni, za które wypłacono zasiłek ZUS z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego. Przy wyliczaniu liczby dni, za które pracownik miał wypłacane świadczenie ZUS uwzględniane są wszystkie zasiłki niezależnie od rodzaju, które zostały naliczone w bieżącej wypłacie (zarówno za bieżący miesiąc, jak i poprzednie rozliczone z opcją ‘mies. wstecz’). Nie są sumowane dni, za które pracownik ma naliczone wyrównania zasiłków, zasiłek wyrównawczy oraz podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Przy domyślnym ustawieniu parametru Proporcjonalnie do liczby dni zasiłku kwotę wolną od potrąceń z zasiłków stanowi określona w grupie ograniczeń kwota. Liczba dni, za które jest wypłacany zasiłek nie wpływa na jej wysokość.
Uwaga
W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwoty wolne od potrąceń należy zmniejszyć do wymiaru czasu pracy.
Zasady dotyczące procentu wynagrodzenia podlegającego egzekucji, a także kwot wolnych od potrąceń, ustawione w grupach ograniczeń w konfiguracji, dotyczą naliczania potrąceń tylko w wypłatach etatowych. Dla egzekucji z wypłat umów cywilnoprawnych, kwota wolna jest ustawiana indywidualnie dla zajęcia wynagrodzenia pracownika. Definiowanie ograniczeń w konfiguracji firmy W Konfiguracji Firmy/ Płace – gałąź Grupy ograniczeń potrąceń (w module Płace i Kadry Plus) wyświetlana jest w postaci listy. Lista ograniczeń pozwala na ustalenie priorytetów poszczególnych typów ograniczeń:
 • I grupa ograniczeń (domyślnie – Grupa ograniczeń alimentacyjnych) na liście – oznacza liczenie podpiętych do niej potrąceń w pierwszej kolejności do zadanego w definicji tej grupy pułapu.
 • II grupa ograniczeń (domyślnie – Grupa potrąceń z innych tytułów) – powiązane z tą grupą potrącenia liczone będą po wyliczeniu tych przypisanych do i grupy. Nastąpi wyliczenie do pułapu zadeklarowanego w tej grupie, a następnie sprawdzenie, czy suma potrąceń policzonych dla i i II grupy potrąceń, łącznie nie przekracza progu zadanego dla i grupy i gdyby takie przekroczenie miało miejsce, to nastąpi ograniczenie.
 • Kolejne grupy kolejno według tej samej hierarchii – czyli wyliczenie do zadanego w tej grupie pułapu, ale sumarycznie nie więcej niż wynika z definicji ograniczenia w najwyższej grupie, z jakiej występują potrącenia w wypłacie danego pracownika.
Użytkownik ma możliwość sterowania kolejnością pozycji na Liście grupy potrąceń: Podnieś – podwyższa priorytet naliczania danej grupy. Obniż – obniża priorytet naliczania. Predefiniowane dwie grupy:
 • Grupa potrąceń alimentacyjnych – definicja i grupy odpowiada warunkom ograniczeń dla potrąceń alimentacyjnych. Użytkownik jedynie przypisuje do danej grupy typy potrąceń, które chce ograniczać do danego pułapu i ewentualnie wskazać typy wypłat, z których dopuszcza 100% ściągalność potrąceń oraz takie, które mają być całkowicie wolne od potrąceń.
 • Grupa potrąceń z innych tytułów – II grupa, dla pozostałych tytułów wykonawczych.
W przypadku, gdy te dwie grupy okażą się niewystarczające, użytkownik może dodać kolejne grupy potrąceń. Służy do tego ikona  lub <INSERT>.
Rys 19. Konfiguracja Firmy / Lista Grup ograniczeń potrąceń

Kalendarze

Formularz kalendarza

Formularz Kalendarza - zakładka [Ogólne]

Formularz kalendarza - zakładka Ogólne

Nazwa, Akronim, Wymiar etatu Etap pierwszy konfiguracji kalendarza rozpoczyna się od podania jego nazwy (maksymalnie 40 znaków), akronimu (skrótu, maksymalnie 12 znaków) oraz ewentualnego opisu (maksymalnie 80 znaków). Ten sam kalendarz wykorzystywany może być przez wielu pracowników. Pracownicy rozliczani według tego samego kalendarza, mogą między sobą różnić się między innymi wymiarem etatu. I tak: Uwzględniaj wymiar etatu - zaznaczenie pola spowoduje, że dla poszczególnych osób teoretyczny czas pracy zostanie ustalony jako iloczyn normy czasu pracy według kalendarza i wymiar etatu Uwzględniaj wymiar etatu – odznaczony, gdy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy Użytkownik zaplanuje indywidualny kalendarz.
Przykład
Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu pracuje codziennie 4 godziny - wybieramy typowy kalendarz i zaznaczamy uwzględnienie wymiaru etatu.
Przykład
Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu pracuje co drugi dzień 8 godzin - definiujemy indywidualny kalendarz (co drugi dzień 8 godzin) i nie zaznaczamy Uwzględniaj wymiaru etatu. Gdyby w takiej sytuacji zaznaczyć parametr pracownik przebywałby w zakładzie pracy połowę przewidzianej dla niego normy – co drugi dzień (wynika z indywidualnej definicji kalendarza) przychodziłby na 4 godziny (wynika z uwzględnienia wymiaru etatu).
Modyfikowanie planu pracy przez nieobecność - zaznaczenie parametru powoduje przywrócenie standardowych stref czasu pracy (czas pracy podstawowy) w dniach nieobecności. Parametr należy ustawić przed wprowadzeniem nieobecności. Strefa zostanie podmieniona na 'Czas pracy podstawowy' - w dniach w których pracownik miał zaplanowaną strefę wliczaną do czasu pracy, np. pracę w akordzie lub czas pracy zdalnej. Strefa nie wliczana do czasu pracy, np. przerwa - nie zostanie podmieniona. Jeżeli pracownik w tym samym dniu ma  zaplanowaną strefę wliczaną i nie zliczaną do czasu pracy strefa  nie zostanie przywrócona.   Na formularzu znajduje się parametr Nieaktywny. Zaznaczenie tego pola oznacza, że Kalendarz nie jest już używany i można w ten sposób go ukryć na liście Kalendarze, dostępnej na formularzu danych kadrowych pracownika (zakładka [Etat]). Nadgodziny / godziny nocne Liczba nadgodzin w programie ustalana może zostać na dwa sposoby:
 • Liczbę nadgodzin ustali program poprzez porównanie kalendarza nominalnego (planu pracy) z  zapisami o  obecnościach i nieobecnościach, które wprowadzi się w kalendarzu (czas pracy). Rozliczenie wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach i odpowiednich dopłat odbywa się automatycznie. W tym przypadku dla poprawnego ustalenia liczby nadgodzin konieczna jest odpowiadająca rzeczywistości definicja kalendarza i szczegółowa, wprowadzona do programu informacja o czasie pracy (dzień po dniu).
 • Liczba nadgodzin wprowadzana zostanie bezpośrednio przez użytkownika systemu. Ten sposób związany jest z ewidencją czasu pracy według zestawienia. Pozwala on znacznie zyskać na czasie, gdyż na zestawieniu sumarycznie odnotowuje się czas przepracowany w podanym okresie oraz czas przepracowanych nadgodzin. Niestety rozwiązanie to ma jedną istotną wadę – utracimy możliwość drukowania z poziomu programu szczegółowej ewidencji czasu pracy. Decyzja należy do użytkownika.
Użytkownik powinien również podjąć decyzję, czy decyduje się sam rozliczać nadgodziny, czy chce, aby program to robił. Służą temu opisane poniżej parametry. Rozliczaj nadgodziny - zaznaczenie parametru jest równoznaczne z rozliczaniem nadgodzin przez program, natomiast gdy użytkownik decyduje się sam rozliczać nadgodziny parametr należy odznaczyć. Program ograniczy automatycznie dostęp do pozostałych pól związanych z rozliczaniem nadgodzin. Licz standardowe dopłaty do nadgodzin – parametr zaznaczony - program naliczy należne dopłaty do nadgodzin (50%, 100%) stosownie do obowiązujących przepisów. W nowych bazach pole to jest automatycznie zaznaczone i pozostaje aktywne tylko przy jednocześnie zaznaczonym parametrze Rozliczaj nadgodziny. W przypadku pozostawienia odznaczonego parametru istnieje możliwość zdefiniowania dopłat do nadgodzin za pomocą algorytmu 12 i funkcji: Nadgodz(), Nadgodz50(), Nadgodz100() - opcja dostępna w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus. Licz standardowe wynagrodzenie powyżej/poniżej normy - parametr decydujący o naliczaniu wynagrodzenia powyżej/poniżej normy. Zaznaczenie parametru w kalendarzu spowoduje, że w wypłacie dla pracownika rozliczanego według tego kalendarza będą liczone kwoty wynagrodzenia powyżej/poniżej normy. Odznaczenie natomiast oznacza, że nie będą w wypłacie liczone kwoty wynagrodzenia powyżej/poniżej normy. Pozwoli to na uniknięcie dublowania rozliczeń w przypadku stosowania w bazie własnych, zdefiniowanych wzorami typów wypłat za czas powyżej/poniżej normy. Dodatkowo parametrem Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone jako oddzielny element (Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry) użytkownik zadecyduje, czy wynagrodzenie powyżej/poniżej normy ma być odrębnym składnikiem na wypłacie, czy elementem zsumowanym w pozycji wynagrodzenie zasadnicze. Liczenie wynagrodzenia powyżej/poniżej normy jako odrębnego elementu ma istotne znaczenie przy wyliczeniu podstawy urlopowej dla pracownika zatrudnionego na stawkę miesięczną. Gdy „powyżej normy” jest częścią wynagrodzenia zasadniczego miesięcznego – to nie jest wliczany do podstawy urlopowej. Gdy ”powyżej normy” oraz „poniżej normy” są naliczane jako oddzielne elementy wypłaty są uwzględniane w podstawie urlopowej jako średnia z 3 miesięcy po zaznaczeniu parametrów Oddzielnie wypłacone ‘powyżej normy’ wliczane do podstawy urlopu/ekwiwalentu oraz Oddzielnie wypłacone ‘poniżej normy’ wliczane do podstawy urlopu/ekwiwalentu (Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry). Zależnie od ustawienia parametrów Licz standardowe wynagrodzenie powyżej/poniżej normy oraz Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone jako oddzielny element będzie to oznaczać:
[√] Licz standardowe wynagrodzenie powyżej/poniżej normy
(Konfiguracja/Firma/Płace/Kalendarze )
Program będzie naliczał składniki:
- „wynagr. zasad. powyżej normy”,
- „wynagr. zasad. poniżej normy”
i zależne od ustawienia parametru Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy
liczone jako oddzielny element zsumuje z wynagrodzeniem zasadniczym w jednej pozycji, lub nie.

[ √ ] Licz standardowe wynagrodzenie powyżej/poniżej normy
(Konfiguracja/Firma/Płace/Kalendarze )
[ √ ] Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone jako oddzielny element
(Konfiguracji/Firma/Płace/Parametry)
W wypłacie pracownika będą generowane składniki:
- „wynagr. zasad. powyżej normy”,
- „wynagr. zasad. poniżej normy”
jako oddzielne elementy wypłaty
[ ] Licz standardowe wynagrodzenie powyżej/poniżej normy
(Konfiguracja/Firma/Płace/Kalendarze)
[ ] Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone jako oddzielny element
(Konfiguracji/Firma/Płace/Parametry)
W wypłacie nie będą w ogóle pojawiać się składniki:
- „wynagr. zasad. powyżej normy”,
- „wynagr. zasad. poniżej normy”
Licz standardowe dopłaty do godzin nocnych - zaznaczenie powoduje, że za każdą godzinę pracy w nocy poza normalnym wynagrodzeniem naliczane zostaną dopłaty w wysokości określonej przez użytkownika w Konfiguracji Firmy/ Płace / Konfiguracja kalendarzy (pola: % wynagrodzenie za pracę w nocy, minimalna płaca/stawka zaszeregowania) lub na formularzu kalendarza. Odznaczony parametr spowoduje, że za każdą godzinę pracy w nocy będzie przysługiwać tylko normalne wynagrodzenie. Norma (czasu pracy) Zgodnie z Kodeksem pracy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie przekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem przepisów art. 1294 i art. 132 § 2 i 4 oraz art.142. i takimi też wartościami inicjują się w programie:
 • Norma dobowa (wymiar) – podpowiada się 8:00. Zmienna ta oznacza, ilość godzin pracy powyżej których naliczane będą nadgodziny w dni robocze, jeśli rozliczanie kalendarza będzie ustalone według normy dobowej i średniotygodniowej. Norma dobowa jest brana także do ustalenia nadgodzin w dni wolne od pracy oraz świąteczne.
 • Norma średniotygodniowa – użytkownik ma możliwość modyfikowania wymienionej normy. W szczególności modyfikacja przyjętych norm czasu pracy może odbywać się poprzez zapisanie ich bezpośrednio w kalendarzu.
 • Norma zgodna z planem pracy – po zaznaczeniu parametru za normę czasu pracy przyjmowany będzie czas odczytany z nominalnego kalendarza (planu pracy).
Uwaga
Osoby niepełnosprawne (stopień znaczny i umiarkowany) obowiązuje inna norma czasu pracy. Czas pracy nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Tak ustalony wymiar czasu pracy obowiązuje pracownika od dnia następującego po przedłożeniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności. Dla takich osób należy zdefiniować w konfiguracji indywidualny kalendarz normatywny. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 1997 r. Nr 123, poz. 776).
Z uwzględnieniem przedłużonych dobowych wymiarów z planu pracy (równoważny czas pracy) – parametr domyślnie nie jest zaznaczony. Odznaczenie pola Norma zgodna z planem pracy powoduje uaktywnienie normy dobowej (8h) i tygodniowej (40h) oraz tego parametru, ale bez automatycznego zaznaczenia. Użytkownik sam decyduje o jego zaznaczeniu. W niektórych systemach czasu pracy dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru ponad 8h (np. W równoważnym systemie czasu pracy, w systemie skróconego tygodnia pracy, czy w systemie pracy weekendowej). Wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy (ponad 8h) powinno być rekompensowane skróceniem dobowego wymiaru czasu pracy (poniżej 8h) w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. W takich sytuacjach, parametr ten powinien być zaznaczony, co spowoduje inny  sposób naliczania nadgodzin dobowychuwzględnieniem przedłużonych dobowych wymiarów czasu pracy określonych w planie pracy pracownika (w stosunku do normy dobowej określonej w definicji kalendarza), co pośrednio wpłynie na wyliczenie nadgodzin wynikających z przekroczenia normy średniotygodniowej (nadgodziny dobowe  nie są uwzględniane w sprawdzaniu, czy doszło do przekroczenia normy). Po zaznaczeniu tego parametru, praca w godzinach nadliczbowych dobowych będzie liczona następująco:
 • W dniach pracy – program będzie sprawdzał oprócz normy dobowej określonej w definicji kalendarza (np. 8h) również dobowy wymiar czasu pracy ustalony w planie pracy (grafiku) pracownika . W dniach przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy (np. 12h) – nadgodziny dobowe wystąpią po przekroczeniu tego wymiaru (czyli po 12h).  Natomiast w dniach skróconego dobowego wymiaru czasu pracy (np. 6h)  – nadgodziny dobowe wystąpią po przekroczeniu dobowej normy czasu pracy określonej w definicji kalendarza, czyli po przekroczeniu 8h.
 • W dniach wolnych od pracy (nieświątecznych, które nie są ustalone jako wolne w zamian za pracę w niedzielę lub święto) – program będzie sprawdzał tylko normę dobową określoną w definicji kalendarza (np. 8h), czyli czas pracy po przekroczeniu tej normy będzie zaliczany do nadgodzin dobowych. Natomiast czas przepracowany w obrębie (do) normy dobowej będzie uwzględniany w algorytmie sprawdzania przekroczenia normy średniotygodniowej.
 • dniu świątecznym – program będzie sprawdzał normę dobową określoną w definicji kalendarza (np. 8h), czyli czas pracy po przekroczeniu tej normy będzie zaliczany do nadgodzin dobowych. Natomiast czas przepracowany w obrębie (do) normy dobowej będzie uwzględniany w algorytmie sprawdzania przekroczenia normy średniotygodniowej.
Przykład
Pracownika obowiązuje norma dobowa – 8h, średniotygodniowa – 40h. Pracownik ten pracuje w systemie równoważnego czasu pracy, świadczy pracę wg rozkładu przewidującego pracę:
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela (święto)
12hwolne12h10h6hwolnewolne
Godzinami nadliczbowymi z tytułu przekroczenia dobowej normy (wymiaru) czasu pracy będzie: w poniedziałek i środę (wymiar dobowy 12h) – praca ponad 12h (wymiar dobowy) w czwartek (wymiar dobowy 10h) – praca ponad 10h (wymiar dobowy) piątek (wymiar dobowy 6h) – praca ponad 8h (norma dobowa) we wtorek i sobotę (dni wolne) – praca ponad 8h (norma dobowa) w niedzielę (święto) – czas przepracowany powyżej normy dobowej zaliczany jest do nadgodzin dobowych. Natomiast praca wykonywana w piątek od 6 do 8 godziny (2h ponad zaplanowany wymiar 6h do normy dobowej  8h) oraz w sobotę i niedzielę do 8 godzin (do normy dobowej) będzie uwzględniana przy sprawdzaniu, czy doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej.
Z uwzględnieniem standardowych świąt – parametr wpływa na wyliczenie normy do nadgodzin. Działanie parametru:
 • Zaznaczony – norma do nadgodzin jest pomniejszana o standardowe święta zaszyte w programie przypadające w okresie rozliczeniowym, niezależnie od tego czy zostały naniesione w kalendarzu,
 • Niezaznaczony – norma jest pomniejszana tylko o święta naniesione w planie pracy w dniach innych niż niedziela w okresie rozliczeniowym określonym w definicji kalendarza.
Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe – parametr umożliwia podział dopłat do nadgodzin na dobowe i średniotygodniowe. Działanie parametru:
 • Zaznaczony – w przypadku okresu rozliczeniowego dłuższego niż miesiąc dopłaty do nadgodzin dobowych są naliczane w miesiącu wystąpienia nadgodzin, natomiast dopłaty do nadgodzin średniotygodniowych na koniec okresu rozliczeniowego. Jako rozliczenie nadgodzin w wypłacie generują się standardowe typy wypłat: Dopłata do nadgodzin dobowych 50%, Dopłata do nadgodzin dobowych 100%, Dopłata do nadgodzin średniotygodn. 100%.
 • Niezaznaczony (domyślne ustawienie) – dopłaty do nadgodzin są naliczane w wypłacie za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego. Jako rozliczenie generują się standardowe elementy Dopłaty do nadgodzin 50%, Dopłaty do nadgodzin 100%.
Dotyczy wersji: 2018.2.1
Dla kalendarza, w którym jest zaznaczony parametr ‘Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe’, są dostępne opcje, dedykowane dla takiego kalendarza: Tylko średniotygodniowe,Średniotygodniowe, dobowe 100%,50%, Średniotygodniowe, dobowe 50%, 100%. Opcje bilansowania, dostępne przy ustawieniu podziału nadgodzin na dobowe i średniotygodniowe, przy rozliczaniu nadgodzin w wypłatach, działają następująco:
 • Tylko średniotygodniowe – nadgodziny dobowe nigdy nie są bilansowane, a na koniec okresu rozliczeniowego niedogodziny z całego okresu rozliczeniowego są bilansowane nadgodzinami średniotygodniowymi, jeśli liczba nadgodzin średniotygodniowych jest wystarczająca do zbilansowania wszystkich niedogodzin,
 • Średniotygodniowe, dobowe 100%, 50% – domyślnie bilansowanie następuje na koniec okresu rozliczeniowego z nadgodzin średniotygodniowych, ale jeśli odnotowano niedogodziny w miesiącu, w którym są odnotowane również nadgodziny dobowe i równocześnie ilość odnotowanych od początku okresu rozliczeniowego nadgodzin średniotygodniowych jest niewystarczająca do zbilansowania wszystkich odnotowanych niedogodzin, to nastąpi zbilansowanie tych ‘brakujących’ niedogodzin nadgodzinami dobowymi 100% wypłacanymi w danym miesiącu, a jeśli tych nadgodzin dobowych 100% również nie wystarczy, to reszta ‘braków’ zostanie zbilansowana nadgodzinami dobowymi 50%, przy czym bilansowanie nadgodzinami dobowymi dotyczy tylko odnotowanych ‘niedogodzin’, nie są w ten sposób bilansowane nieobecności nieusprawiedliwione (NN),
 • Średniotygodniowe, dobowe 50%, 100% – domyślnie bilansowanie nastąpi a koniec okresu rozliczeniowego z nadgodzin średniotygodniowych, ale jeśli odnotowano niedogodziny w miesiącu, w którym są odnotowane również nadgodziny dobowe i równocześnie ilość odnotowanych od początku okresu rozliczeniowego nadgodzin średniotygodniowych jest niewystarczająca do zbilansowania wszystkich odnotowanych niedogodzin, to nastąpi bilansowanie tych ‘brakujących’ niedogodzin nadgodzinami dobowymi 50% wypłacanymi w danym miesiącu, a jeśli tych nadgodzin dobowych0% również nie wystarczy, to reszta ‘braków’ zostanie zbilansowana nadgodzinami dobowymi 100%, tu również nie wystąpi bilansowanie nadgodzinami dobowymi nieobecności typu NN.
Dla kalendarza, w którym jest niezaznaczony parametr ‘Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe’, są dostępne opcje, dedykowane dla takiego kalendarza:
 • Nie bilansuj – godziny poniżej i powyżej normy nie zostaną w ogóle zbilansowane,
 • 100%, 50% – dla uzupełnienia normy pomniejszonej o nieobecności program w pierwszej kolejności wykorzysta teoretyczne „100” przysługujące za pracę w dni wolne, niedziele i święta, a jeżeli ich nie starczy sięgnie po „50”,
 • 50%, 100% – dla uzupełnienia normy program w pierwszej kolejności wykorzysta teoretyczne „50” przysługujące wyłącznie za pracę poza dniami wolnymi, a jeżeli ich nie starczy sięgnie po „100” (odwrotnie niż algorytm: 100%, 50%).
Przykład
Założenie – norma tygodniowa wynosi 40 godzin. W kolejnych dniach tygodnia pracownik przepracował:
Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob. Niedz.
Norma wg kalendarza 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 0:00 0:00
Rzeczywisty czas pracy 4:00 12:00 8:00 8:00 8:00 1:00 2:00
Teoretycznie, rozpatrując nadgodziny w systemie dobowym, pracownik przepracował:
Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob. Niedz.
Poniżej normy – 4:00
„50” 4:00
„100” 1:00 2:00
Praca w dni wolne i niedziele potraktowana została jako „100”. W rozpatrywanym okresie pracownik nie przepracował 4 godzin w normalnym czasie pracy (są godziny poniżej normy). Należy więc w pierwszej kolejności uzupełnić 40-godzinną normę tygodniową o te poniżej normy. To uzupełnienie może odbyć się na jeden z wymienionych powyżej sposobów. W podanym przykładzie algorytm bilansowania nadgodzin w rozliczanym okresie został ustawiony z opcją 50%, 100%. W normalnym wynagrodzeniu zostanie uwzględniona norma 40 godzin – 4 godziny poniżej normy + 7 godzin powyżej normy (40h – 4h  + 7h=43h). Pracownik otrzyma za czas przepracowany powyżej normy: za jedną godzinę „100”  – za pracę w sobotę dwie godziny „100” – za pracę w niedzielę.
Rozliczenie (Konfiguracja okresu rozliczeniowego) – funkcjonalność dostępna dla użytkowników posiadających moduł Płace i Kadry Plus. W module tym program domyślnie przyjmuje rozliczenie nadgodzin co 1 miesiąc, czyli wypłata nadgodzin następuje w miesiącu, w którym one wystąpiły. Długość okresu rozliczeniowego podaje się w miesiącach. Kodeks pracy dopuszcza stosowanie 6-miesięcznego okresu rozliczeniowego nadgodzin oraz, w uzasadnionych sytuacjach, pozwala wydłużyć go do 12 miesięcy. Za określenie okresu rozliczeniowego odpowiada parametr Rozliczenie Co, który przyjmuje wartości z zakresu 0 – 12. Rozliczenie z przesunięciem dotyczy okresów co najmniej 2 miesięcznych. Jest to przesunięcie okresu rozliczania nadgodzin względem początku roku:
 • 0 miesięcy – pierwszy okres rozliczeniowy w roku rozpoczyna się w styczniu,
 • 1 miesiąc – pierwszy okres rozliczeniowy w roku rozpoczyna się w lutym (jest przesunięty o 1 miesiąc względem stycznia)
 • 2 miesiące – pierwszy okres rozliczeniowy w roku rozpoczyna się w marcu (jest przesunięty o 2 miesiące względem stycznia, dotyczy okresów rozliczeniowych co najmniej 3 miesięcznych).
Rozliczenie z opóźnieniem – oznacza przesunięcie wypłat nadgodzin względem ostatniego dnia okresu rozliczeniowego. Oznacza, co ile miesięcy będą rozliczane nadgodziny.
 • 0 miesięcy – rozliczenie nadgodzin następuje w ostatnim miesiącu okresu rozliczeniowego
 • 1 miesiąc – rozliczenie następuje w pierwszym miesiącu po zakończeniu okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy styczeń – marzec zostanie rozliczony w kwietniu).
Dopłaty do nadgodzin rozliczane są zgodnie z ustawieniami zadeklarowanymi w kalendarzu. Przy wyliczaniu dopłat program bierze pod uwagę stawkę zaszeregowania pracownika z miesiąca, w którym następuje rozliczenie. Brane są pod uwagę również inne składniki, jeśli w ustawieniu tych typów wypłat zaznaczony jest parametr Uwzględniaj przy dopłatach za nadgodziny (Konfiguracja/ Płace/ Typy wypłat/ Szczegółowe).
Przykład
Pracownik rozliczany wg kalendarza i zmiana. W kalendarzu zadeklarowano okres rozliczeniowy równy 3 miesiące, z jednomiesięcznym przesunięciem oraz jednomiesięcznym opóźnieniem. Dopłata do nadgodzin będzie realizowana w następujący sposób:
 • za okres luty – kwiecień wypłata w maju
 • za okres maj – lipiec wypłata w sierpniu
 • za okres sierpień – październik wypłata w listopadzie
 • za okres listopad – styczeń wypłata w lutym.
Stawka zaszeregowania pracownika wynosiła 2500,00 zł, w miesiącu sierpniu miała miejsce podwyżka na 3000,00 zł. Norma w sierpniu to 168 godzin. W wypłacie realizowanej za sierpień następuje rozliczenia nadgodzin (05-07), dopłaty do nadgodzin liczone są według stawki obowiązującej w sierpniu czyli 3000,00 zł./168 godzin.
 
Dopłaty do godzin nocnych Poniższe ustawienia dotyczące naliczania dopłat do godzin nocnych, odnoszą się tylko do pracowników, którzy są rozliczani według danego kalendarza. Ręczna edycja parametrów związanych z dopłatami do godzin nocnych – zaznaczenie parametru powoduje, że dopłaty do godzin nocnych naliczane są zgodnie z ustawieniami zawartymi na formularzu kalendarza. Jeśli parametr nie jest zaznaczony dopłata do godzin nocnych naliczana jest według ustawień dostępnych na zakładce [Konfiguracja kalendarzy]. Po zaznaczeniu tego parametru aktywne stają się pozostałe parametry dotyczące naliczania dopłat do godzin nocnych. Domyślnie podpowiadają się takie wartości jak te w Konfiguracji kalendarzy, ale użytkownik może je edytować. Od godziny – Do godziny – w tych polach należy ustawić porę nocną obowiązującą pracowników rozliczanych wg tego kalendarza. Limit godzin nocnych - maksymalna liczba godzin przypadających w porze nocnej, za którą pracownikowi przysługuje dopłata za pracę w nocy. Dopłata do godzin nocnych liczona od i Procent wynagrodzenia za pracę w nocy - dla dopłat do godzin nocnych należy określić procent i wskazać czy ma być liczona od minimalnej płacy, czy od stawki zaszeregowania pracownika. Dopłata do godzin nocnych liczona zgodnie z norma k.p. art. 130 – zaznaczenie parametru powoduje, że dopłata do godzin nocnych naliczana jest w oparciu o normę czasu pracy wynikającą z art. 130 k.p. Jeśli parametr nie jest zaznaczony to przy wyliczeniu stosowana jest norma czasu pracy wynikająca z planu pracy pracownika. Dodatkowo w gałęzi Zaokrąglenia (Konfiguracja/Firma/Płace/Zaokrąglenia) można ustawić sposób zaokrąglania dopłat za pracę w nocy. Można ustawić zaokrąglenie wartości końcowej dopłaty lub stawki za 1 godzinę i precyzję, która domyślnie jest ustawiona na 0.10zł (czyli liczenie z dokładnością do 1 grosza).

Konfiguracja firmy/Płace/Kalendarze (fragment)

Wynagrodzenie za nadgodziny Poniższe ustawienia dotyczące naliczania dopłat do nadgodzin, odnoszą się tylko do pracowników, którzy są rozliczani według danego kalendarza. Ręczna edycja parametrów związanych z dopłatami do nadgodzin – zaznaczenie parametru powoduje, że dopłaty do nadgodzin naliczane są zgodnie z ustawieniami zawartymi na formularzu kalendarza. Domyślnie po zaznaczeniu parametru podpowiadają się ustawienia dotyczące procentu dopłat do nadgodzin z Konfiguracji kalendarzy, ale podlegają one edycji przez użytkownika. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, dopłaty do nadgodzin są liczone zgodnie z ustawieniami dotyczącymi nadgodzin znajdującymi się w Konfiguracji kalendarzy z uwzględnieniem normy z planu pracy pracownika. Jeśli na kalendarzu zaznaczony jest parametr Ręczna edycja parametrów związanych z dopłatami do nadgodzin ustawienia dotyczące naliczania dopłat do nadgodzin są przenoszone między bazami podczas importu kalendarzy wykonanego z poziomu Narzędzia/ Importy/ Import z innej bazy danych. Po zaznaczeniu tego parametru aktywne stają się pozostałe parametry dotyczące naliczania dopłat do nadgodzin: Procent dopłat ‘50’ – określenie procentu dopłat za nadgodziny standardowo naliczanych jako 50%, Procent dopłat ‘100’ – określenie procentu dopłat za nadgodziny standardowo naliczanych jako 100%, Dopłaty do nadgodzin liczone zgodnie z normą k.p. art. 130 – zaznaczenie parametru powoduje, że stawka dopłaty za jedną nadgodzinę liczona z wynagrodzenia zasadniczego w stawce miesięcznej, liczona jest w oparciu o normę czasu pracy wynikającą z art. 130 k.p. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, to przy wyliczeniu stosowana jest norma czasu pracy wynikająca z planu pracy pracownika. W przypadku okresu rozliczeniowego dłuższego niż miesiąc, stawka dopłaty za jedną nadgodzinę będzie wyliczona w zależności od ustawienia parametru, według normy czasu pracy wynikającej z planu pracy pracownika lub normy kodeksowej za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego. Wynagrodzenie zasad. powyżej/poniżej normy liczone zgodnie z normą k.p. art. 130-zaznaczenie parametru powoduje, że stawka wynagrodzenia zasad. powyżej/poniżej normy za jedną nadgodzinę/ niedogodzinę liczona jest w oparciu o normę czasu pracy wynikającą z art. 130 k.p. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, to przy wyliczeniu stosowana jest norma czasu pracy wynikająca z planu pracy pracownika. Dodatkowo w gałęzi Zaokrąglenia (Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Zaokrąglenia) w części Zaokrąglenia dopłat do godzin nocnych i nadgodzin można ustawić sposób zaokrąglania dopłat do nadgodzin. Można ustawić zaokrąglenie wartości końcowej dopłat lub stawki za 1 godzinę i precyzję, która domyślnie jest ustawiona na 0.01 zł (czyli liczenie z dokładnością do 1 grosza).

Konfiguracja firmy/Płace/Kalendarze (fragment)

Mając zdefiniowane normy czasu pracy i podstawowe parametry okresu rozliczeniowego można przystąpić do bezpośredniego tworzenia kalendarza. W  tym celu należy wybrać zakładkę [Kalendarz]. Formularz Kalendarza - zakładka [Kalendarz] Dni, które powinny zostać zdefiniowane, oznaczone są w kalendarzu symbolem czerwonego krzyżyka- .
Rys 29. Fragment kalendarza przed zdefiniowaniem
W celu wypełnienia kalendarza serią dni należy użyć przycisku  Wstaw serię. Na ekranie pojawi się arkusz Wstawianie serii podzielony na dwie zakładki: Zakładka [Ustawienia] – należy podać okres, w którym ma być zdefiniowany kalendarz. Datę „od” wpisuje się w polu Od dnia. Datę „do” definiowanego okresu można podać na dwa sposoby:
 • zaznaczając pole Do dnia, program umożliwi bezpośrednie wpisanie daty „do”,
 • zaznaczając pole Powtórzenia, program automatycznie poda datę „do” na podstawie wprowadzonej liczby powtórzeń, gdyż seria nanoszona jest zawsze w całości.
Ponadto należy ustalić, czy w czasie nanoszenia serii podlegają modyfikacji zdefiniowane już dni, niedziele i święta oraz dni wolne. Jest to istotne w przypadku zdefiniowania serii, która ustawia w niedziele, święta, dni wolne – dni pracy. Konieczne jest wtedy wyłączenie standardowo zaznaczonych opcji pozostawienia bez zmian niedziel i świąt oraz dni wolnych. Zakładka [Seria] – należy rozwinąć listę serii dostępną w polu Wykorzystaj serię, wybrać serię i zaakceptować. Proces nanoszenia serii na kalendarz rozpoczyna się klawiszem  Wykonaj.
Rys 30. Okno wstawiania serii – zakładka seria
Procedura zalecana – najpierw nanosi się serię, później uzupełnia listę świąt i dni dodatkowo wolnych od pracy, poprzez naciśnięcie ikony  Wstawianie świąt. Niedziele, święta i dni wolne mogą na kalendarz być nanoszone na okres jednego, wybranego miesiąca (Okres, Wybrany miesiąc) lub roku (Okres, Wybrany rok). Można również przenieść na kalendarz definicje: niedziel, świąt lub wolnych sobót (zaznaczając odpowiednio). Standardowe ustawienia programu:
 • Okres – proponowany jest wybrany rok,
 • Wstaw – zaznaczone są święta,
 • Zamieniaj zdefiniowane dni – program nanosi serię nie sprawdzając czy dni były już wcześniej zdefiniowane (wszystkie dni zostaną zdefiniowane zgodnie z wykorzystywaną serią – pole standardowo zaznaczone). Jeśli pole nie będzie zaznaczone, wówczas przy nanoszeniu serii modyfikacji podlegają tylko te dni, które nie były wcześniej definiowane.
Rys 31. Okno wstawiania świąt
Ostatni etap definicji kalendarza obejmuje naniesienie lokalnych modyfikacji. Te modyfikacje mogą dotyczyć zarówno podmiany definicji dni (na przykład pracująca sobota zamiast dnia wolnego), jak i korekt w obrębie dnia (skrócenie bądź wydłużenie zaproponowanego czasu pracy). Mogą być wykonane poprzez edycję konkretnych dni lub za pomocą funkcji kopiowania zdefiniowanych dni. Edycja lub modyfikacja konkretnego dnia obejmuje:
 • Wskazanie kursorem wybranego dnia i naciśnięcie „Lupy” lub poprzez dwukrotne kliknięcie myszką,
 • Wybór z listy typu dnia (lista dostępna jest po kliknięciu na polu lewym klawiszem myszki lub <STRZAŁKI W DÓŁ>)
 • Ewentualne modyfikacje godziny rozpoczęcia pracy (Od godziny) i czasu jej zakończenia (Do godziny) oraz rodzaju czasu pracy (Strefa).
Rys 32. Edycja dnia pracy w kalendarzu
Kopiowanie zdefiniowanych dni Kopiowanie polega na zaznaczeniu jednego lub kilku zdefiniowanych dni i wybraniu z menu kontekstowego opcji Kopiuj lub naciśnięciu skrótu klawiszowego <CTRL>+<C>. Aby zaznaczyć kilka dni należy trzymając wciśnięty klawisz <CTRL> kliknąć kursorem na dowolne dni. W przypadku zaznaczenia dnia niezdefiniowanego lub dni zdefiniowanych i niezdefiniowanych opcja Kopiuj jest niedostępna.

Kopiowanie zdefiniowanego dnia

Po skopiowaniu dnia/dni można jego/ich definicję wstawić na inne, dowolne dni. Wstawianie polega na zaznaczeniu dnia/dni i wybraniu z menu kontekstowego opcji Wklej lub naciśnięciu skrótu klawiszowego <CTRL>+<V>. Wklejanie wykonywane jest dla zaznaczonych dni niezależnie od tego, czy były wcześniej zdefiniowane, czy niezdefiniowane.

Wklejanie ustawień dnia

W przypadku kopiowania jednego dnia można go wkleić na inny dzień lub dowolne dni (nie muszą być kolejne). Jeśli kopiowane było kilka dni, wklejanie jest dostępne po zaznaczeniu tylko jednego dnia. Oznacza to, że z jednego dnia można skopiować ustawienia na dowolną liczbę innych zaznaczonych dni, z kolei kopiowanie ustawień z grupy dni może być wykonane na grupę (serię dni) zaczynających się od dnia zaznaczonego przed wybraniem opcji Wklej. Po wykonaniu wklejania każdy ze wskazanych dni będzie miał takie same ustawienia, dotyczące typu dnia oraz listy wejść z przypisanymi godzinami i strefami, jak dzień, z którego zrobiono kopię. Kopiowanie i wklejanie zdefiniowanych dni jest dostępne w obrębie jednego kalendarza, ale z możliwością kopiowania ustawień z dnia/dni z jednego miesiąca na dzień/dni w innych miesiącach. Podsumowanie Definicja pierwszego kalendarza obejmuje zazwyczaj:
 • Weryfikację parametrów globalnych (Konfiguracja Firmy/ Płace/ Konfiguracja kalendarzy).
 • Pogrupowanie dni w serie (Konfiguracja Firmy/ Płace/ Serie kalendarzy).
 • Określenie parametrów lokalnych kalendarza (nazwa, interpretacja) – Konfiguracja Firmy/ Płace/ Kalendarze.
 • Uzupełnienie kalendarza przy pomocy przygotowanych uprzednio serii (dostępne od wersji 3.0).
 • Naniesienie na kalendarz lokalnych modyfikacji, odstępstw od serii (Konfiguracja Firmy/ Kalendarze/ zakładka [Kalendarz]).
Definiując kolejne kalendarze:
 • Korzysta się zazwyczaj z istniejącej już listy serii.
 • Powiela się kalendarze wykorzystując do tego celu wcześniej zdefiniowany kalendarz np. standard (STD).
 

Kalendarze

Dla poprawnego ustalenia wysokości należnego wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenia zasadniczego (niezależnie, czy to dla stawki godzinowej, czy dla miesięcznej), niezbędne jest określenie czasu pracy (nominalnego i rzeczywistego). W programie czas pracy nanosi się poprzez uzupełnienie kalendarza (Konfiguracja Firmy/Płace/Kalendarze). Na jego pełną definicję składają się zazwyczaj cztery kroki:
 • Ustalenie podstawowych lokalnych parametrów konfiguracyjnych kalendarza (Nazwa, Akronim, …).
 • Wypełnienie kalendarza zdefiniowaną uprzednio serią.
 • Naniesienie na wstępnie przygotowany kalendarz niedziel i świąt (nie dotyczy pracy w ruchu ciągłym).
 • Naniesienie na kalendarz lokalnych modyfikacji (np. wybrane soboty dniami normalnej pracy).
SERYJNE WSTAWIANIE ŚWIĄT Z poziomu listy kalendarzy dostępnej w konfiguracji firmy jest możliwość seryjnego wstawienia świąt dla zaznaczonych kalendarzy za pomocą przycisku Wstawianie świąt . Po prawidłowym zaznaczeniu kalendarzy i wciśnięciu przycisku Wstawianie świąt  pojawi się dodatkowe okno, w którym należy podać rok, na który mają się wstawić święta. Dodatkowo za pomocą parametru Zamieniaj zdefiniowane dni Operator może zdecydować czy zdefiniowane wcześniej dni mają być ustawione jako święta. Po wykonaniu operacji wstawiania świąt w logu wyświetlana jest informacja o jej wyniku.

Wstawianie świąt

Serie kalendarzy

Serie kalendarzy

W każdej firmie praca odbywa się według wcześniej ustalonego harmonogramu (kalendarza normatywnego). Elementem, przy pomocy którego definiowany będzie kalendarz, jest dzień. Zanim przystąpi się do definiowania kalendarza warto pogrupować dni według powtarzających się schematów – tak zwanych SERII, które tworzy się w Konfiguracji Firmy/ Płace/ Serie kalendarzy. Serią predefiniowaną w programie jest seria o nazwie Tydzień: pięć dni pracy, wolna sobota (wolny) i niedziela (święto). Przyjęte jest (jako propozycja), że dzień pracy rozpoczyna się o godzinie 7:00 i trwa 8:00 godzin. Użytkownik programu może zdefiniować własną nową serię (dodając pozycję do listy serii) lub modyfikując już istniejącą.
Rys 22. Zdefiniowana seria kalendarza
Najprostszym przykładem serii jest 7-dniowa seria, czyli wspomniany powyżej Tydzień. Definicja tygodni może odbiegać od zaproponowanego szablonu (np.: dodatkowo pracująca sobota, inne dni robocze, święta). Prościej będzie natomiast najpierw nanieść na kalendarz wcześniej zdefiniowaną serię i wprowadzić pojedyncze modyfikacje niż definiować go dzień po dniu. Seria kalendarza składa się z dwóch zakładek.

Edycja dnia z serii kalendarza

Edycja dnia z serii kalendarza zawiera pola:
 • Numer – kolejny danego dnia.
 • Typ dnia – określa się, czy jest to dzień pracy, wolny, czy święto, poprzez wybór ze zdefiniowanej listy.
 • Rodzaj dnia wolnego– w którym można ustawić oznaczenie dnia wolnego ( pole jest aktywne w przypadku ustawienia w polu ‘Typ dnia’ opcji ‘Święto’ lub ‘Wolny’ )
 • Lp – numer kolejnego wejścia.
 • Od godziny (godzina rozpoczęcia pracy) Do godziny (godzina zakończenia pracy). Ma to znaczenie w przypadku wyliczania dopłat do godzin nocnych.
 • Strefa – podajemy strefę związaną z czasem pracy. W przypadku dnia wolnego i święta strefa powinna pozostać pusta (niezdefiniowana).
Pracę w obrębie dnia można zdefiniować w nieograniczonej liczbie wejść – funkcjonalność dostępna w module Płace i Kadry Plus.
Edycja dnia serii kalendarza
Po zdefiniowaniu pierwszego dnia w serii można go powielić na kolejne dni. Służy temu polecenie Kopiuj wywoływane z poziomu menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) lub kombinacja klawiszy <CTRL>+ . Lista ta obsługiwana jest przez standardowe przyciski i klawisze, które pozwalają na dodanie, zmianę (podgląd) czy usunięcie zapisu.
Przykład
Seria dla pracy 3-zmianowej. Przy założeniu, że 8 - godzinne zmiany rozpoczynają się odpowiednio: I zamiana          6:00 II zmiana        14:00 III zmiana       22:00 W przypadku tego typu zatrudnienia czas trwania serii został ustalony na 16 dni (co 16 dni ustalony poniżej harmonogram ulega powtórzeniu). pracy,  6:00,    (8:00) pracy,  6:00,    (8:00) pracy,  6:00,    (8:00) pracy,  6:00,    (8:00) wolny pracy,  14:00,  (8:00) pracy,  14:00,  (8:00) pracy,  14:00,  (8:00) pracy,  14:00,  (8:00) wolny pracy,  22:00,  (8:00) pracy,  22:00,  (8:00) pracy,  22:00,  (8:00) pracy,  22:00,  (8:00) wolny wolny … Po zdefiniowaniu serii kalendarza należy przejść do konfigurowania kalendarza (Konfiguracja Firmy/ Płace/ Kalendarze).

Formularz serie kalendarzy

Zakładka [Ogólne] zawiera podstawowe dane, czyli: Nazwę – musi być unikatowa, nie mogą istnieć dwie serie o takiej samej nazwie. Symbol – kod serii. Opis - pole przeznaczone na dodatkowy opis. Zakładka [Pozycje] pozwala na ustalenie liczby i rodzaju dni. Przyciski: lub <INSERT> dodaje kolejny dzień serii (w przypadku modyfikacji standardowego tygodnia użycie funkcji spowoduje dodanie ósmego dnia tworzącego serię). Każdorazowe użycie klawisza jest jednoznaczne z wydłużeniem serii o jeden dzień.  modyfikuje zapis o poszczególnych dniach tworzących serię. Modyfikacji podlegają: typ dnia, rodzaj dnia wolnego, godzina rozpoczęcia pracy i czas jej trwania. W programie przewidziano do wyboru trzy typy dni: pracy, wolny, święto. Rozróżnienie dni wolnych i świątecznych (w obu przypadkach zerowy czas pracy) wynika wyłącznie z faktu, że Kodeks pracy zachował pojęcie dni roboczych – wszystkich dni poza niedzielami i świętami. lub <DELETE> pozwala usunąć wybrany dzień z serii. Każdorazowe użycie klawisza jest jednoznaczne ze skróceniem serii o jeden dzień. renumeruje pozycje na liście. Funkcja wykorzystywana w przypadku, gdy w istniejącej (wprowadzanej) serii został usunięty dzień z konkretnym numerem i występuje potrzeba ponownego ponumerowania wprowadzonych dni.  zapisuje serię, umożliwiając wykorzystanie jej w procesie tworzenia kolejnych kalendarzy.  

Konfiguracja kalendarzy

Konfiguracja kalendarzy

Ustawienia dotyczące nadgodzin 100% i bilansowania nadgodzin są wspólne dla wszystkich pracowników, niezależnie od kalendarza, według którego są rozliczani. Ustawienia dotyczące godzin nocnych dotyczą tylko tych pracowników, którzy nie mają zaznaczonego parametru Ręczna edycja parametrów związanych z dopłatami do godzin nocnych na formularzu kalendarza, do którego są przypięci. Godziny nocne Zgodnie z art. 137 § 1 Kodeksu pracy pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 21.00 i 7.00. Godziny te zapisywane są w programie w polach Godziny nocne: Od - Do. Proponowany w programie zapis jest zgodny z przepisem Kodeksu pracy, ale Kodeks dopuszcza również rozwiązania korzystniejsze dla pracownika, dlatego pola te podlegają edycji. Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy wspomnianymi godzinami, co oznacza, że jeżeli pracownik pomiędzy 21:00 a 7:00 przepracował więcej niż 8 godzin, to dodatek nocny będzie przysługiwał tylko za 8 godzin (maksymalnie 8 godzin). Maksymalna liczba godzin nocnych podlega edycji służy do tego pole Limit godzin nocnych. Dla godzin nocnych określa się procent i podstawę. Standardowe ustawienia to za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej 20% stawki godzinowej wynikającej z obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. Można ją zmienić na stawkę zaszeregowania pracownika. Pola dotyczące tych ustawień to Procent wynagrodzenia za pracę w nocy i Dopłata do godzin nocnych liczona od. Należy pamiętać, że są to parametry w konfiguracji firmy i dotyczą one wszystkich pracowników.

Konfiguracja firmy/Płace/Konfiguracja Kalendarza (fragment)

Nadgodziny 100% Istnieje możliwość ustawienia dopłat 100% do nadgodzin przy rozliczaniu nadgodzin wg kalendarza oraz wg normy dobowej/średniotyg. W przypadku naliczania nadgodzin wg kalendarza można ustawić dopłaty płatne 100% za nadgodziny, które wystąpiły w:
 • Godzinach nocnych (domyślnie zaznaczony).
 • Niedziele i święta (domyślnie zaznaczony).
 • Dni wolne (poniżej normy dobowej) (domyślnie zaznaczony) – zaznaczenie spowoduje naliczenie 100% dopłat do nadgodzin nie przekraczających normy dobowej, jakie wystąpią w dni wolne pracownika.
 • Dni wolne (powyżej normy dobowej) (domyślnie odznaczony) – zaznaczenie spowoduje naliczenie 100% dopłat do nadgodzin przekraczających normę dobową, jakie wystąpią w dni wolne pracownika. Norma dobowa będzie odczytywana z formularza pracownika zakładka [Etat] – pole Norma dobowa do urlopu dla pełnego wymiaru etatu.
 • Dni pracy po przekroczeniu dobowego limitu nadgodzin 50% (domyślnie odznaczony) – parametr ten związany jest z innym parametrem z Dobowym limitem nadgodzin 50%. Dobowy limit ma standardowe ustawienie 2:00h (dwie godziny). Jeśli użytkownik pozostawi tą wartość i zaznaczy parametr dni pracy po przekroczeniu dobowego limitu nadgodzin 50%, to w przypadku, gdy pracownik przepracuje więcej niż 2 godziny, każda kolejna godzina będzie płatna 100%. Parametry te mają w zasadzie charakter historyczny, gdyż dawniej pierwsze dwie nadgodziny były płatne 50%, kolejne 100%.
  Przy rozliczaniu nadgodzin wg normy dobowej/średniotyg. za nadgodziny przypadające w porze nocnej, niedziele i święta oraz dni wolne (poniżej normy dobowej) automatycznie są naliczane dopłaty 100%. Użytkownik ma możliwość ustawienia dwóch dodatkowych parametrów dotyczących naliczania dopłat 100% przy opcji wg normy dobowej/średniotyg.:
 • Dni wolne (powyżej normy dobowej) (domyślnie odznaczony)
 • Dni pracy po przekroczeniu dobowego limitu nadgodzin 50% (domyślnie odznaczony)
Przykład
Pracownik A – wg kalendarza, pracownik B – wg normy dobowej i średniotygodniowej. Dla przejrzystości wyłączone Bilansowanie nadgodzin. Każdy w wolną sobotę przepracował 10 godzin. Dni wolne (poniżej normy dobowej) – zaznaczone (100%), Dni wolne (powyżej normy dobowej) – niezaznaczone (50%). Pracownik A – 8h – 100% i 2h – 50%, pracownik B – 8h – 100% i 2h – 50%. Dni wolne (poniżej normy dobowej) – niezaznaczone (50%) Dni wolne (powyżej normy dobowej) – zaznaczone (100%) Pracownik A 8h – 50% i 2h – 100%, pracownik B 10h – 100%. Dni wolne (poniżej normy dobowej) i  dni wolne (powyżej normy dobowej) niezaznaczone (50). Pracownik A – 10h – 50%, pracownik B – 8h – 100% i 2h – 50%. Dni wolne (poniżej normy dobowej) i dni wolne (powyżej normy dobowej) zaznaczone (100). Pracownik A – 10h – 100%, pracownik B – 10h – 100%.

Konfiguracja firmy/Płace/Konfiguracja Kalendarza (fragment)

Dopłaty do nadgodzin Konfiguracja firmy/Płace/Konfiguracja/Kalendarza (fragment)Limit roczny - standardowo program podpowiada 150 godzin. Wartość ta obowiązuje wszystkich pracowników w firmie. Przy liczeniu wypłat program odwołuje się do tej liczby, pod warunkiem, że nie zaznaczono indywidualnych limitów nadgodzin na formularzu danych kadrowych pracownika, na zakładce [Etat]. Jeśli pracownik będzie miał odnotowany indywidualny limit nadgodzin, wówczas ten limit nie będzie pracownika obowiązywał. Dostępny jest również parametr, który decyduje o tym czy ma być kontrolowane przekroczenie limitu rocznego nadgodzin. Parametr Przekroczenie limitu decyduje o zachowaniu programu, gdy pracownicy przekraczają roczny limit nadgodzin i dotyczy to wszystkich pracowników, bez względu na sposób ustalenia limitu (indywidualny czy standardowy). Do wyboru są opcje:
 • Przerwanie naliczania – w wypłacie NIE zostanie wypłacona dopłata do godzin nadliczbowych przekraczających limit,
 • Brak – program nie kontroluje limitu nadgodzin.
Uwaga
Niezależnie od dopłat za pracę ponad normę pracownik zachowuje również prawo do dopłaty za pracę w nocy.
Procenty dopłat – oznaczają wysokość dopłat za poszczególne nadgodziny. Domyślnie parametry nie są zaznaczone, tym samym nieaktywne są wartości w polach. Dostępne są dwie opcje:
 • Procent dopłat „50”,
 • Procent dopłat „100”.
Zaznaczenie parametrów aktywuje pola z wartością i można je zmienić. Wówczas według tej nowej wartości wyliczane będą dopłaty do nadgodzin. Maksymalnie można wstawić liczbę 3-cyfrową z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Liczba nie jest zaokrąglana do liczby całkowitej.
Uwaga
Domyślnie pola nie są zaznaczone i przyjmują odpowiednio wartości: 50%, 100%. W przypadku, gdy parametr(y) zostaną zaznaczone a  wartości pól zmienione, kiedy użytkownik będzie chciał przywrócić ustawienia standardowe to należy najpierw wpisać wartości 50%, 100%, później usunąć zaznaczenie pól.

Limity nieobecności

Limity nieobecności

Konfiguracja Firmy/ Płace/ Limit nieobecności - w programie zdefiniowane są standardowe limity: urlop wypoczynkowy, urlop wypoczynkowy (młodociany), urlop wypoczynkowy (tymczasowy), urlop dodatkowy(niepełnosp.), urlop opiekuńczy kp.188 i urlop opiekuńczy kp.188/godz. Można je zobaczyć na liście limitów po wyświetleniu standardowych limitów Pokaż standardowe typy limitów. Limit urlopu wypoczynkowego domyślnie przyjmuje wartość 26 dni, ale pracownikowi naliczony zostanie limit adekwatnie do jego stażu pracy i wymiaru etatu tj. program również uwzględnia wymiar urlopu 20-dniowy. Jeżeli w konfiguracji został zaznaczony odpowiedni parametr to w polu Nazwa limitu nieobecności działa lokator ograniczający. Lista limitów może być rozszerzana w ramach potrzeb użytkownika (ikona Dodaj). Dopisując nowy limit należy w formularzu podać:
 • Nazwę limitu – jest to pole jednoznacznie określające dany limit, czyli w programie nie można wpisać dwóch limitów o takiej samej nazwie,
 • Skrót – kod danego limitu,
 • Na formularzu znajduje się parametr Nieaktywny. Zaznaczenie tego pola oznacza, że dany Limit nieobecności nie jest już używany i można w ten sposób go ukryć na liście typów limitów nieobecności, dostępnej na formularzu limitu nieobecności.
 • Liczbę dni limitu – liczba dni limitu, jaka będzie automatycznie proponowała się po przyznaniu pracownikowi danego limitu.
 • Należne na rok – parametr oznacza, że dana wysokość limitu przysługuje na cały rok np. w przypadku limitu urlopu wypoczynkowego.
 • Należne na miesiąc – parametr wskazuje, że liczba dni limitu jest należna na miesiąc np. limit urlopu wypoczynkowego (tymczasowy).
Podlega przenoszeniu na kolejny rok/kolejne miesiące – parametr odpowiada za przenoszenie niewykorzystanego limitu nieobecności na kolejny rok kalendarzowy lub miesiąc. Standardowy limit zdefiniowany w programie dla urlopu wypoczynkowego ma zaznaczone przenoszenie, limity dla urlopu opiekuńczego kp.188 nie mają zaznaczonego przenoszenia. Limit podlegający przeliczeniu na godziny limit przeliczany na godziny zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy od 1 stycznia 2004r. Pole domyślnie zaznaczane przy dodawaniu nowego limitu nieobecności. Standardowe limity zdefiniowane w programie dla urlopu wypoczynkowego i urlopu opiekuńczego kp.188 rozliczanego w godzinach mają zaznaczone przeliczanie, limit dla urlopu opiekuńczego kp.188 w dniach nie ma zaznaczonego przeliczania.

Formularz limitu Urlop wypoczynkowy

Należny limit liczony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia – limit zostaje pomniejszony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, jeśli okres zatrudnienia nie obejmuje pełnego roku. Standardowe limity zdefiniowane w programie - dla urlopu wypoczynkowego zaznaczone liczenie proporcjonalne, dla urlopu opiekuńczego kp.188 nie zaznaczone liczenie proporcjonalne. Należny limit liczony proporcjonalnie do wymiaru etatu - limit jest naliczany proporcjonalnie do wymiaru etatu pracownika. Standardowe limity zdefiniowane w programie dla urlopu wypoczynkowego i urlopu opiekuńczego kp.188 rozliczanego w godzinach mają zaznaczone liczenie proporcjonalne. Limit urlop opiekuńczy kp.188 w dniach nie uwzględnia wymiaru etatu. Zależny od stażu pracy – wysokość limitu przysługującego pracownikowi zależy od jego stażu pracy.
Uwaga
Pole do wpisania potencjalnej wysokości dodatkowego limitu urlopowego Liczba dni dodatkowego limitu urlopowego jest dostępne na Formularzu danych kadrowych pracownika (zakładka [Etat/Inne informacje]). Wpisanie tam liczby dni powoduje dodanie tego limitu dodatkowego do limitu podstawowego na formularzu Limity nieobecności pracownika.

Typy wypłat / Typy wypłat - grupy

Formularz typu wypłaty - zakładka Podatki/Nieobecności

Wliczaj do limitu zwolnienia z opodatkowania ZFŚS- Świadczenie z ZFŚS są naliczane jako zwolnione z opodatkowania do obowiązującego limitu. Zaznaczenie parametru określa, że dany element będzie uwzględniany przy sprawdzaniu obowiązującego limitu zwolnienia z podatku. Wykazuj jako świadczenie socjalne na wydrukach - parametr służy do raportowania na wydrukach informacji o wypłaconych świadczeniach socjalnych. Pozycja na deklaracji PIT - definiując opodatkowany element wynagrodzenia użytkownik ma prawo rozliczyć go na PIT-4R (jeżeli element wynagrodzenia nie jest opodatkowany wybieramy pozycję PIT: Nie dotyczy).
Uwaga
Zachowano nazewnictwo pozycji PIT-4, natomiast tak zdefiniowany typ wypłaty gwarantuje pojawienie się wypłaconej kwoty na Zaliczce do PIT-4R (miesięczna), jak i na deklaracji PIT-4R.
Aktualnie dostępne są:
 • PIT-4 1. Wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej (program zaproponuje odliczenie standardowych – związanych z pracownikiem – kosztów uzyskania).
 • PIT-4 2. Dniówki obrachunkowe i udziały w dochodzie podzielnym rolniczej spółdzielni produkcyjnej (program zaproponuje brak możliwości odliczania kosztów uzyskania – nie naliczać).
 • PIT-4 3. Emerytury – renty krajowe (program zaproponuje brak możliwości odliczania kosztów uzyskania – nie naliczać).
 • PIT-4 4. Emerytury – renty zagraniczne (program zaproponuje brak możliwości odliczania kosztów uzyskania – nie naliczać).
 • PIT-4 5. Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez organ rentowy (program zaproponuje brak możliwości odliczania kosztów uzyskania – nie naliczać).
 • PIT-4 6. Należności wypłacane za pracę tymczasowo aresztowanym lub skazanym (program zaproponuje brak możliwości odliczania kosztów uzyskania – nie naliczać).
 • PIT-4 7. Świadczenia wypłacane przez organ zatrudnienia z FP oraz FGŚP (program zaproponuje brak możliwości odliczania kosztów uzyskania – nie naliczać).
 • PIT-4 8. Inne przychody (program zaproponuje brak możliwości odliczania kosztów uzyskania – nie naliczać).
 • PIT-4R C.9 Należności wynikające z umowy aktywizacyjnej, o której mowa w art.35a ust.1 Ustawy podatkowej.
 • PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy zlecenia
 • PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy o dzieło.
 • PIT-8B 7. Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich.
 • PIT-8B 8. Udział w organach stanowiących osób prawnych.
 • PIT-8B 9. Kontrakt menedżerski, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • PIT-8B 10. Prawa autorskie i inne prawa.
 • PIT-8B 12. Inne źródła.
Wybranie każdej z powyższych pozycji gwarantuje automatyczne umieszczenie definiowanego składnika wypłaty również na deklaracji PIT-11 (obok PIT-4R). Niekiedy występuje konieczność zdefiniowania elementu, który ma się pojawić na deklaracji PIT-11, nie pojawiając się na PIT-4R. Aby umożliwić zdefiniowanie tego typu wynagrodzenia lista pozycji PIT uzupełniona została o pozycje PIT-11:
 • PIT-11 1a. Wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej.
 • PIT-11 1b. Przychody, do których zastosowano odliczenie kosztów uzyskania na podstawie art.22 ust.9 pkt3 Ustawy.
 • PIT-11 2. Dniówki obrachunkowe i udziały w dochodzie podzielnym rolniczej spółdzielni produkcyjnej.
 • PIT-11 3. Emerytury – renty zagraniczne.
 • PIT-11 4. Należności wypłacane za pracę tymczasowo aresztowanym lub skazanym.
 • PIT-11 5. Świadczenia wypłacane przez organ zatrudnienia z FP oraz FGŚP.
 • PIT-11 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności.
 • PIT-11 7. Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych.
 • PIT-11. Przychody otrzymywane z zagranicy, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 74 ustawy, m.in. renty inwalidzkie.
 • PIT-11. Przychody pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.
 • PIT-11 8. Udział w organach stanowiących osób prawnych (historyczny).
 • PIT-11 9. Kontrakt menedżerski, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (historyczny).
 • PIT-11 10. Inne źródła.
 • PIT-11. Wynagrodzenie z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach,
 • PIT-11. Przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy,
 • PIT-11. Przychody z tytułu stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy.
 • PIT-11. Należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich.
Aby umożliwić rozliczenie nadpłaty/niedopłaty zaliczki podatku, wynikających z deklaracji PIT-40, udostępniono listę pozycji deklaracji PIT-4. Zachowano nazewnictwo pozycji PIT-4, natomiast tak zdefiniowany typ wypłaty gwarantuje pojawienie się wypłaconej kwoty na obowiązującej deklaracji PIT-4R. Przy tych elementach wypłaty program nie proponuje naliczania kosztów uzyskania:
 • PIT-4.44 Kwota zaliczek, których pobór został ograniczony na podstawie art. 32 ust. 2 Ustawy.
 • PIT-4.45 Kwota przypadająca do pobrania w związku z ograniczeniem poboru zaliczek w poprzednich miesiącach, dokonanym na podstawie art.32 ust.2 Ustawy.
 • PIT-4.46 Kwota dodatkowo pobranego podatku, wynikającego z rozliczenia za rok ubiegły.
 • PIT-4.47 Zaliczenie nadpłaty, wynikającej z rozliczenia za rok ubiegły.
 • PIT-4.48 Zwrot nadpłaty w gotówce, wynikającej z rozliczenia za rok ubiegły.
Uwaga
Powyższa lista aktualizowana jest każdorazowo przez producenta w przypadku wprowadzenia przez Ministerstwo Finansów nowych wzorów deklaracji PIT. Pozycje: PIT-4.46, PIT-4.47 i PIT-4.48 mają zastosowanie tylko dla wypłat naliczonych przed 1.01.2018r (dotyczyły rozliczeń na PIT-40, który po raz ostatni można było składać za rok 2016).
W definicji typu wypłaty w polu Pozycja na deklaracji PIT – udostępniono pełny słownik. Aby dać możliwość konfiguracji dodatkowych składników wynagrodzenia i własnych umów cywilnoprawnych udostępniono również pozycje z  deklaracji: IFT-1, PIT-8A. PIT-8B, PIT-8C.
 • IFT-1.D.1 Dochody z żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej i transportu lotniczego,
 • IFT-1.D.2 Dywidendy,
 • IFT-1.D.3 Odsetki,
 • IFT-1.D.4 Należności licencyjne,
 • IFT-1.D.5 Dochód z wykonywania wolnych zawodów,
 • IFT-1.D.6 Wynagrodzenie dyrektorów,
 • IFT-1.D.7 Dochód z działalności artystycznej lub sportowej,
 • IFT-1.D.8 Dochód z emerytury lub renty i innych podobnych świadczeń,
 • IFT-1.D.9 Inne dochody,
 • IFT-1.D.10 Przychód określony zgodnie z art.29 i art.30 ustawy,
 • PIT-8A 1. Należności wypłacane osobom zagranicznym, wymienione w art.29 ustawy,
 • PIT-8A 2. Wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz nagrody związane ze sprzedażą premiową,
 • PIT-8A 3. Świadczenia pieniężne oraz zapomogi wypłacane emerytom lub rencistom będącym byłymi pracownikami płatnika,
 • PIT-8A 4. Świadczenia pieniężne otrzymane przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy,
 • PIT-8A 5.Świadczenia otrzymane od banków, SKOK-ów lub instytucji finansowych, w związku z promocjami,
 • PIT-8A 7.Gromadzenie oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym,
 • PIT-8A 8. Jednorazowe odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia wypłacane żołnierzom,
 • PIT-8A 9.Kwoty wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (art. 30 ust.1 pkt 14 ustawy),
 • PIT-8A 10.Odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
 • PIT-8A 11.Odprawy lub odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania,
 • PIT-8A 12. Odsetki od pożyczek,
 • PIT-8A 13.Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych,
 • PIT-8A 14. Odsetki lub inne przychody od środków pienięż. zgromadz. na rachunku podatnika,
 • PIT-8A 15. Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art.30 ust.1 pkt 1a ustawy),
 • PIT-8A 16. Dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (art.30 ust.1 pkt 1c ustawy),
 • PIT-8A 17.Dochód z tytułu umów ubezpieczenia, o którym mowa w art. 24 ust.15a,
 • PIT-8A 18. Kwoty wypłacane po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego,
 • PIT-8A 19. Dochody członka pracowniczego funduszu emerytalnego, z tytułu przeniesienia akcji,
 • PIT-8A 20. Przychody z tytułu zbycia prawa poboru akcji,
 • PIT-8A 21.Kwoty jednorazowo wypłacane przez otwarty fundusz emerytalny, w związku ze, śmiercią współmałżonk,a
 • PIT-8A 22.Kwoty jednorazowo wypłacane przez ZUS, w związku ze śmiercią współmałżonka,
 • PIT-8A 23.Dochód oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu lub częściowego zwrotu zgromadzonych środków,
 • PIT-8A 24.Dochód uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu zgromadzonych środków,
 • PIT-8A 25 Kwoty wypłaty gwarantowanej,
 • PIT-8A 26. Inne należności,
 • PIT-8AR 6. Należności nie przekraczające – dotyczy umów zlecenia opodatkowanych zryczałtowanym 18% podatkiem dochodowym, przy których nie występują koszty uzyskania przychodu.,
 • PIT-8C Przychody, o których mowa w art.20 ust. 1 ustawy (historyczny) – to deklaracja roczna wystawiana dla osób, które uzyskały przychody podlegające opodatkowaniu, ale od których nie potrącono podatku (zaliczek miesięcznych). Taka deklaracja jest wystawiana m.in. dla osób bezrobotnych skierowanych na staż, otrzymujących świadczenia integracyjne.
Dotyczy wersji: 2019.1.1
Uwaga
Przychody za 2018 r., o których mowa w art.20 ust. 1 ustawy oraz przychody z tytułu stypendiów od 01.01.2019 r. należy wykazywać w deklaracji PIT-11w części F Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art.20 ust.1 ustawy.
Uwaga
Pozycje na deklaracjach: PIT-8A, PIT-8B oznaczają odpowiednio przeniesienie kwot przychodów odpowiednio na PIT-8AR, PIT-11 i PIT-4R.
Uwaga
Umowy oskładkowane z osobami zagranicznymi będą poprawnie liczone z podatkiem zryczałtowanym (bez pomniejszenia o składki na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną) w przypadku, gdy na zakładce [Podatki/Nieobecności] sposób liczenia zaliczki podatku będzie ustawiony jako ‘procent’ lub ‘procent jak dla umów’. W przypadku wybrania opcji naliczać wg progów umowy będą liczone jak standardowe umowy zlecenia.
W programie można naliczyć deklarację PIT-R jako załącznik do deklaracji PIT-11. Na tej deklaracji wykazywane są składniki wynagrodzenia, które mają ustawioną następujące pozycje na deklaracji PIT:
 • PIT-8B 7. Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich,
 • PIT-11 7. Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych,
 • PIT-R c. Kwoty wolne od podatku na podstawie art.21 ust.1 pkt.16 lit.b ustawy o pdof,
 • PIT-R d. Kwoty wolne od podatku na podstawie art.21 ust.1 pkt.17 ustawy o pdof.
Sposób naliczania zaliczki podatku – opcja określa sposób naliczania zaliczki na podatek dochodowy. Podobnie, jak w przypadku procedury kosztów uzyskania, procedura dotyczy wyłącznie opodatkowanych elementów wynagrodzenia (pozycja na deklaracji PIT różna od Nie dotyczy)
 • Nie naliczać,
 • Naliczać wg progów,
 • Procent,
 • Procent jak dla umów – Dla tak zdefiniowanego typu wypłaty podatek jest liczony w wysokości zgodnej z aktualną na dany rok wartością wskaźnika „Procent zaliczki podatku” z  Konfiguracja/ Program/ Płace/ Stałe podatkowe – sekcja „Umowy zlecenia (o dzieło)”.
 • Wliczać do podstawy opodatkowania – opcja w module Płace i Kadry Plus, dostępna do wyboru tylko dla typów wypłat definiowanych jako wypłacane w walucie z etatu pracownika.
Zawsze naliczaj ulgę podatkową – standardowo dla dodatków opodatkowanych parametr ten jest zaznaczony. Jeśli parametr zostanie odznaczony, ulga podatkowa nie będzie odliczana. Ma to znaczenie w przypadku realizowania dodatkowych list płac dla wypłat opodatkowanych:
 • Jeśli na danej liście płac znajdą się dwa elementy i jeden z nich będzie miał zaznaczone Zawsze naliczaj ulgę podatkową, a drugi nie, to w momencie wyliczania takich wypłat ulga i tak zostanie potrącona (takie zachowanie programu dotyczy zarówno ulgi jak i kosztów uzyskania).
 • Gdy najpierw zostanie naliczona wypłata etatowa, gdzie brakuje kwoty na potrącenie ulgi podatkowej, a następnie składnik, w definicji którego nie jest zaznaczony ten parametr, zostanie wypłacony na innej, dodatkowej liście płac, to mimo to program wykaże brakującą kwotę ulgi podatkowej.
Rys 16. Konfiguracja typu wypłaty – zakładka Podatki/Nieobecności

Konfiguracja typu wypłaty – zakładka Podatki/Nieobecności

Sposób naliczania kosztów uzyskania – opcja dotyczy wyłącznie opodatkowanych elementów wynagrodzenia. Pozycja na deklaracji PIT musi zostać wybrana inna niż nie dotyczy. Z poziomu listy dostępne są następujące pozycje:
 • Nie naliczać – definiowany element nie uprawnia do odliczania kosztów uzyskania (np. zasiłek macierzyński, chorobowy).
 • Standardowe – wybranie standardowych kosztów uzyskania oznacza, że program, licząc dochód pracownika, ma prawo ująć ten element w sumie (przychodzie), od której odliczane będą koszty uzyskania. Maksymalne możliwe do odliczenia koszty uzyskania odczytywane są z danych kadrowych pracownika (Formularz danych kadrowych pracownika zakładka Szczegółowe/ Dane podatkowe). Program automatycznie dba o to, by odliczone koszty uzyskania (odliczone od wszystkich zaznaczonych w ten sposób elementów) nie przekroczyły wartości przypisanej pracownikowi).
 • Standardowe+50% (połączenie metody StandardowejProcentową, przy założeniu stałego procentu kosztów uzyskania 50% i ograniczeniu maksymalnej wartości standardowych kosztów uzyskania). Maksymalne możliwe do odliczenia koszty uzyskania wynoszą:           wartość definiowanego elementu wynagrodzenia * zadany procent * 50% + koszty standardowe gdzie: zadany procent – wartość odczytana z pola %.
 • Procentowe – należy wprowadzić procent kosztów uzyskania
 • Ryczałt – dostępny, gdy składnik jest umową cywilnoprawną.
Uwaga
Suma wartości, odliczanych w wypłacie standardowych kosztów uzyskania, nie może w sumie przekroczyć wartości odczytanej z formularza danych kadrowych pracownika (zakładka [Szczegółowe/ Dane podatkowe]).
Pozycja na deklaracji ZUS – wybór pozycji zdecyduje o tym, w jaki sposób składnik będzie interpretowany na deklaracjach rozliczeniowych ZUS. Można powiedzieć, że opcja służy do ustalenia, czy dany element jest zasiłkiem czy nie, a jeżeli tak, to jaki to zasiłek. Dostępne elementy listy (drzewa) podzielone zostały na kilka grup (gałęzi):
 • Nie dotyczy – element wynagrodzenia nie będący zasiłkiem.
 • Zasiłki rodzinne (i nie związane z nieobecnościami): zasiłek rodzinny, dodatek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny (wypłacane przez pracodawców do 31.08.2006).
 • Kwota obniżenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego.
 • Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek
 • Przerwy w opłacaniu składek – opcja wykorzystywana wyłącznie w trakcie definicji konfiguracji nieobecności:
  • Urlop bezpłatny (111)
  • Urlop bezpłatny udzielony w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy (historyczny) (112)
  • Urlop wychowawczy udzielony na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych (121)
  • Urlop wychowawczy udzielony na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych (122)
  • Okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę (historyczny) (130)
  • Urlop opiekuńczy w rozumieniu art. 173(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (131)
  • Okres, za który nie są opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek (historyczny) (140)
  • Okres nieobecności usprawiedliwionej, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku (151)
  • Okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy (152)
  • Okres niezdolności do pracy bez prawa do wynagrodzenia z przyczyn określonych w art. 92 § 1 Kodeksu pracy (historyczny) (155).
 • Zasiłki niezwiązane z nieobecnościami (w nawiasach podano kod tytułu świadczenia, przerwy w pracy):
  • Zasiłek porodowy (historyczny) (211)
  • Zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego (212)
  • Zasiłek pogrzebowy (historyczny) (213)
  • Zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego (214)
  • Wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia chorobowego (215)
  • Wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego (216)
  • Składniki wynagrodzenia przysługujące w okresie niezdolności do pracy, jeżeli nie zostały uwzględnione w podstawie wymiaru wynagrodzenia lub zasiłku wypłaconego za czas tej niezdolności (historyczny) (220)
 • Zasiłki związane z rozliczeniem nieobecności (oraz sytuacje wymagające szczególnej interpretacji na deklaracjach rozliczeniowych):
  • Zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (311)
  • Zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego (312)
  • Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego (313)
  • Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego (314)
  • Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (315)
  • Wyrównanie zasiłku opiekuńczego z ubezpieczenia chorobowego (316)
  • Wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego (317)
  • Wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego (318)
  • Zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego (319)
  • Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego (320)
  • Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego (321)
  • Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego (322)
  • Wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego (323)
  • Wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego (324)
  • Zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (325)
  • Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (326)
  • Zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego (327)
  • Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego (328)
  • Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego (329)
  • Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy (331)
  • Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (332)
  • Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową za okres do dnia 31 grudnia 2002, finansowane ze środków pracodawcy (historyczny) (333)
  • Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową za okres do dnia 31 grudnia 2002, finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (historyczny) (334)
  • Wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy (335)
  • Wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (336)
  • Zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (337)
  • Zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, przysługującego w wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 182(1a) § 4 albo art. 183 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (338)
  • Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (339)
  • Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 182(1a) § 4 albo art. 183 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (340)
  • Wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową za okres do dnia 31 grudnia 2002, finansowane ze środków pracodawcy (historyczny) (337)
  • Wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową za okres do dnia 31 grudnia 2002, finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych(historyczny) (338)
  • Inne świadczenia/przerwy (350).
Pozycja na deklaracji ZUS
Sposób naliczania składek na ubezpieczenia społeczne Zgodnie z art. 18 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Przychodem dla celów wyliczania składek na ubezpieczenia społeczne są zarówno przychody opodatkowane, jak i przychody zwolnione od podatku dochodowego (na podstawie art. 21 Ustawy o P.D.O.F. oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. W sprawie wykonania niektórych przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opublikowanego w Dz. U. Nr 35, poz. 173 z późniejszymi zmianami). Zatem, zwolnienia podatkowe nie mają bezpośredniego wpływu dla ustalania podstawy obliczania składek na ubezpieczenia. Podstawy wymiaru składek nie stanowią jednak (będące przychodem):
 • Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłki z ubezpieczeń społecznych.
 • Wyłączenia wymienione enumeratywnie w § 2 ust. 1 pkt 1-32 rozporządzenia „składkowego”.
W związku z powyższym, opcja Sposób naliczania składek na ubezpieczenia społeczne dostępna jest wyłącznie dla elementów wynagrodzenia:
 • O zadeklarowanej Pozycji na deklaracji PIT różnej od Nie dotyczy (nieopodatkowane).
 • Nie będących zasiłkami (wynagrodzeniem za czas choroby), Pozycja na deklaracji ZUS: Nie dotyczy.
 • Zasiłków macierzyńskich i wychowawczych.
Program pozostawia do wyboru użytkownikowi cztery możliwości:
 • Nie naliczać,
 • Naliczać,
 • Naliczać jak wychowawczy – wykorzystywane wyłącznie do naliczania refundowanych przez budżet państwa składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od zasiłków wychowawczych (dla wypłat z pozycją na RSA 121 lub 122),
 • Naliczać jak macierzyński – wykorzystywane wyłącznie do naliczania refundowanych przez budżet państwa składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od zasiłków macierzyńskich (dla wypłat z pozycją na RSA 311),
 • Wliczać do podstawy składek ZUS – opcja w module Płace i Kadry Plus, dostępna do wyboru tylko dla typów wypłat definiowanych jako wypłacane w walucie z etatu pracownika.
Po wybraniu w polu Pozycja na deklaracji ZUS kodu 311 automatycznie podstawi się w polu Sposób naliczania składek ZUS wartość naliczać jak macierzyński. Jeśli dla kodu 311 ustawimy Składki ZUS inaczej, to flagę Koszt pracodawcy na zakładce [Szczegółowe] należy ustawić ręcznie.
Uwaga
Wybranie opcji Naliczać oznacza, wyłącznie, że dany element może stanowić podstawę naliczania składek ZUS. W przypadku przekroczenia 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy pomimo opcji Naliczać program automatycznie ograniczy pobór składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Sposób naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne W świetle art. 81 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Z 2004r. nr 210, poz. 2135 ze zmianami), podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, z zastrzeżeniem, że pomniejsza się ją o kwoty składek finansowanych przez ubezpieczonych oraz wlicza wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, a nie stosuje się do niej ograniczenia do trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W związku z powyższym, składniki przychodu wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. W sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106; ostatnia zmiana w Dz. U. Z 1999 r. Nr 75, poz. 847) nie stanowią podstawy wymiaru składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i na ubezpieczenie zdrowotne. Program pozostawia użytkownikowi do wyboru trzy możliwości:
 • Nie naliczać,
 • Naliczać,
 • Naliczać jak wychowawczy – wykorzystywane wyłącznie do naliczania refundowanych przez budżet państwa składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków wychowawczych (dla wypłat z pozycją na RSA 121 lub 122) dla osób przebywających na urlopach wychowawczych, nie zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
 • Wliczać do podstawy składki zdrowotnej – opcja w module Płace i Kadry Plus, dostępna do wyboru tylko dla typów wypłat definiowanych jako wypłacane w walucie z etatu pracownika.
Okres wypłaty Przypisując pracownikowi dodatek (potrącenie), można uczynić to w dwóch miejscach: w etacie pracownika (kadry) lub bezpośrednio w wybranej wypłacie. Składnik wynagrodzenia przypisany pracownikowi w wypłacie będzie zawsze dodatkiem jednorazowym – w kolejnych miesiącach program nie zaproponuje jego wypłaty (bez względu na zawartość pola Okres wypłaty). Wykasowanie wypłaty spowoduje utratę informacji o dodatku. Przy ponownym naliczeniu wypłaty omawiany element już nie będzie generowany. Składnik wynagrodzenia „związany” z pracownikiem to znaczy wpisany na listę dodatków pracownika zachowa się zgodnie ze wskazaniami odnotowanymi w polu Okres wypłaty (ustawienia aktywne tylko dla modułu Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus):
 • Jednorazowa – zgodnie z nazwą program zaproponuje wypłatę tylko raz. Po jej zaakceptowaniu odpowiedni zapis zostanie przeniesiony do historii składnika.
 • Każda (każdy okres) – w trakcie miesiąca program pozwala zrealizować praktycznie dowolną liczbę wypłat wybranego elementu. Wypłaty mogą zostać zrealizowane na przykład za okresy np.:1 – 10 danego miesiąca, 11-17 danego miesiąca, 18 – koniec miesiąca. W trakcie dodawania składnika do etatu pracownika nie będzie wymagane podanie dat oddo.
 • Co 1, 2, 3, 4, 6, 12 miesięcy – element wynagrodzenia wypłacany jest zawsze na początku zadeklarowanego okresu. Program wymaga podania daty od. Premia kwartalna (okres wypłaty 3 miesiące) przypisana pracownikowi od 1 stycznia PIERWSZY raz wypłacona zostanie na koniec stycznia). Nagroda roczna (okres wypłaty 12 miesięcy) przypisana pracownikowi od 1 stycznia PIERWSZY raz wypłacona zostanie na koniec stycznia).
Uwaga
W module Płace i Kadry, bez względu na zdefiniowanie okresu wypłaty, dany element dodany w kadrach będzie zawsze proponowany do wypłaty co miesiąc. Jednocześnie ma to wpływ na sposób wliczania do podstawy zasiłków.
Dodatki okresowe, wypłacane za okresy dłuższe niż 12 miesięcy, należy definiować jako dodatki jednorazowe, nie uwzględniane przy wyliczaniu podstawy zasiłków.
Uwaga
Dla dodatków o okresie 2 -12 miesięcy miesięczna podstawa naliczania zasiłku zostanie zwiększana o 1/12 sumy dodatków wypłaconych w trakcie ostatnich 12 miesięcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami premie i inne składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy miesięczne, wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Składnik wynagrodzenia, którego zasady wypłaty nie określają okresu, za który przysługuje, traktuje się, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku, jako przysługujący za miesiąc, w którym został wypłacony. Składnik ten wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku w kwocie wypłaconej w tym miesiącu, z którego wynagrodzenie przyjmowane jest do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku.
Składniki wynagrodzenia wypłacone za okres dłuższy niż jeden miesiąc są wliczane do podstawy zasiłku w 1/12 wysokości tylko dla pracowników zatrudnionych (ubezpieczonych) przez okres co najmniej 12 miesięcy. Jeśli okres zatrudnienia jest krótszy niż rok, to dodatki okresowe będą wliczane do podstawy zasiłku w ułamku odpowiadającym okresowi zatrudnienia – np. dla pracownika zatrudnionego przez 6 miesięcy w 1/6 wysokości. Taki sposób liczenia dotyczy składników wynagrodzenia zdefiniowanych jako wypłacane co 1, 2, 4, 6, 12 miesięcy i wliczanych do podstawy zasiłków chorobowych. Podstawa prawna – Komentarz do znowelizowanej Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa opublikowany przez Departament Świadczeń Krótkoterminowych ZUS na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Uwaga
Do podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wliczane są składniki okresowe, czyli składniki wypłacane co kilka miesięcy (co 2, 3, 4, 6, 12 m-cy) oraz nadgodziny (Dopłata do nadgodzin 50% oraz Dopłata do nadgodzin 100%) w przypadku, gdy na kalendarzu przypisanym do pracownika ustawiony jest okres rozliczeniowy większy od 1 miesiąca. Dodatki okresowe są wliczane do podstawy ekwiwalentu w wysokości, w jakiej został wypłacony dodatek na liście płac i dodatkowo w konfiguracji typu wypłaty ustawiono sposób wliczania do podstawy naliczania ‘ekwiwalentu za czas urlopu’ różny od ‘Nie wliczać’.
Korygowana – parametr służy skorygowaniu wartości wypłacanego dodatku za czas nieobecności. Wracając do przykładu opisanego powyżej (przy opisie parametru Składnik związany), gdzie występowały dwa dodatki D1 i D2. Dla dodatku wypłacanego za czas nieobecności – D2 możliwe są 2 rozwiązania:
 • dodatek ma nie być korygowany – nie zaznaczamy parametru Korygowana. W wypłacie pojawi się tylko jeden element – korekta dodatku za czas obecności D1,
 • dodatek ma być korygowany – musi mieć zaznaczony parametr Korygowana. W momencie liczenia wypłaty program wygeneruje dwa dodatkowe elementy: korektę dodatku D1 o wartości ujemnej (pomniejszenie) i korektę dodatku D2 o zerowej wartości. To Użytkownik systemu musi wpisać poprawną wartość korekty (przepisać kwotę z korekty D1).
Uwaga
W definicjach dodatków powiązanych pole Korygowana powinno być tak samo ustawione. To znaczy, jeżeli w dodatku za czas przepracowany (oskładkowanym) to pole jest zaznaczone, to również powinno być zaznaczone w dodatku za czas nieobecności (nieoskładkowanym).
Wliczać do podstawy naliczania zasiłków chorobowych Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. O świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636) podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego w okresie ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek. W zależności od swojego charakteru składniki wynagrodzenia w podstawie naliczania zasiłków mogą być uwzględniane na kilka sposobów. Zostały one zapisane w postaci listy. Wliczać do podstawy naliczania zasiłków chorobowych:
ParametrSposób rozliczenia w podstawie zasiłków chorobowychZastosowanie
Nie wliczaćNie uwzględniany w podstawie naliczania zasiłków chorobowychDla elementów wynagrodzenia do których pracownik zachowuje prawo w trakcie trwania nieobecności tzn. dodatków, potrąceń netto nie pomniejszanych za nieobecności
WliczaćDo podstawy zasiłku wliczana kwota faktycznie wypłacona (po odjęciu składek ZUS)Dla elementów nie podlegających dopełnieniu np. dopłaty za nadgodziny
Dopełniać wg dniDopełnienie polega na podzieleniu osiągniętego wynagrodzenia przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni normy w danym miesiącuDla elementów pomniejszanych proporcjonalnie do czasu trwania usprawiedliwionych nieobecności
Dopełniać wg godzinBardziej dokładny sposób niż poprzedni, dzielimy i mnożymy odpowiednio przez liczbę godzin pracy i godzin do przepracowania w miesiącuDla dodatków wypłacanych pracownikom o  zróżnicowanych normach czasu pracy w poszczególnych dniach, może dać większą dokładność niż dopełnienie wg dni
Wliczać w pełnej wysokościNie uwzględnia się pomniejszeń z tytułu usprawiedliwionej nieobecności w pracy, lecz dodatek jest wliczany w stałej miesięcznej wysokościDla dodatków na stałe przypisanych w kadrach
Wliczać jak zasadniczeDo podstawy wliczana jest wartość składnika podstawowego skorygowana o pomniejszenia za nieobecności typu "urlop" i "nieusprawiedliwiona" oraz odchyłki od normy.Analogicznie jak wliczanie wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników (wg stawki miesięcznej lub godzinowej)
Uwaga
Procedura dopełniania dotyczy wyłącznie usprawiedliwionych nieobecności w pracy. Jeśli pracownik miał nieobecność nieusprawiedliwioną, wówczas do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się wynagrodzenie osiągnięte w tym miesiącu bez uzupełniania. Przy ustalaniu wynagrodzenia za pełny miesiąc, w liczbie dni, którą pracownik był obowiązany przepracować, nie należy uwzględniać dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku uwzględnia się wyłącznie te składniki wynagrodzenia, dla których postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu przewidują ich zmniejszenie za okres pobierania zasiłku. Z przepisów o wynagradzaniu obowiązujących w zakładzie pracy może wynikać, że ten sam element wynagrodzenia (np. dodatek stażowy) przysługuje pracownikom za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek na przykład choroby i nie przysługuje na przykład za okres przebywania na urlopie macierzyńskim. W konsekwencji nie należy go uwzględniać w podstawie liczenia zasiłków za okres choroby i należy go uwzględniać w podstawie liczenia zasiłków macierzyńskich. Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują jedynie dopełnienie wynagrodzenia według dni. Operacja dopełniania ma na celu ustalenie wynagrodzenia, jakie pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował cały miesiąc. W przypadku, gdy w poszczególne dni miesiąca pracujemy taką samą liczbę godzin, dopełnienie według dni gwarantuje wystarczające przybliżenie. Nowelizacja Kodeksu pracy ustalająca 5-dniowy i 40-godzinny tydzień pracy może spowodować, że tego typu dopełnienie będzie niewystarczające. Jeżeli praca w różnych dniach miesiąca trwa różną liczbę godzin dopełnienie wg dni może się okazać procedurą stosunkowo niedokładną, wówczas można zastosować dopełnienie wg godzin. Procedura ta ma swoje odbicie w procedurze pomniejszania wynagrodzenia.
Przykład
Pracownik zatrudniony jest w stawce godzinowej - 20.00 zł/godz. i dodatkowo otrzymuje dodatek funkcyjny. Pracuje od poniedziałku do piątku po 8 godzin. W  miesiącu pracownik powinien przepracować 23 dni, 184 godziny. Jednak 3 dni (24 godziny) przebywał na urlopie bezpłatnym. Pracownik uzyskał dodatek funkcyjny w kwocie: 1.440,00 zł. W miesiącu tym podstawą naliczania zasiłków będzie wynagrodzenie zasadnicze oraz dopełniony dodatek funkcyjny. W omawianym przypadku zarówno dopełnienie wg godzin jak i dopełnienie wg dni pozwoli uzyskać identyczny wynik. Dopełnienie wg dni:   [1.440.00 zł / (23 dni - 3 dni)]   x   23 dni   =   1.656,00zł Dopełnienie wg godzin: [1.440.00 zł / (184:00 h - 24:00 h)]   x   184:00 h   = 1.656.00 zł
Przykład
Pracownik zatrudniony jest w stawce godzinowej - 25.00 zł/godz. i dodatkowo otrzymuje dodatek funkcyjny. Pracuje od poniedziałku do czwartku po 8:30 godzin, w piątki 8:00 godzin. Wszystkie soboty są wolne. W rozważanym miesiącu pracownik powinien przepracować 23 dni, 185 godzin. Jednak 3 dni: środa, czwartek, piątek (25 godzin) przebywał na urlopie bezpłatnym. Pracownik uzyskał dodatek funkcyjny w kwocie 800.00 zł. W miesiącu tym podstawą naliczania zasiłków będzie wynagrodzenie zasadnicze oraz dopełniony dodatek funkcyjny. Tym razem dopełnienie wg godzin oraz dopełnienie wg dni pozwoli uzyskać różne wyniki. Dopełnienie wg dni:   [800.00 zł / (23 dni - 3 dni)] x 23 dni = 920.00 zł Dopełnienie wg godzin: [800.00 zł / (185:00 h - 25:00 h)] x 185:00 h = 925.00 zł.
Przykład
Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie stałe miesięczne, podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie stałe miesięczne w wysokości określonej w umowie o pracę lub w innym akcie nawiązującym stosunek pracy. Według jednej z interpretacji obowiązujących przepisów jeżeli pracownik w umowie o pracę ma zagwarantowaną premię procentową, to podstawą naliczania zasiłków będzie procent stawki zaszeregowania, a nie dopełnionego wynagrodzenia zasadniczego. W wielu przypadkach tak rozumianej podstawy naliczania zasiłku chorobowego nie da się uzyskać metodą prostego dopełniania. Konieczny jest odpowiedni wzór (cecha). Pracownik zatrudniony jest w stawce miesięcznej - 2500.00 zł./miesiąc. W umowie o pracę ma zagwarantowaną 50% premię. Pracuje od poniedziałku do piątku po 8:00 godzin. Wszystkie soboty są wolne. W rozważanym miesiącu pracownik powinien przepracować 22 dni, tj. 176 godzin. Jednak 3 dni (24 godziny) przebywał na urlopie bezpłatnym oraz 5 dni (40 godzin) przebywał na zasiłku wychowawczym. Pracownik uzyskał wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 2600.00 zł - [(24:00 h / 176:00 h) x 2600.00 zł] - [(5 dni / 30 dni) x 2600.00 zł] = 1654,54 zł Pracownik uzyskał premię w kwocie: 1654,54 zł x 50% = 827,27 zł Dopełnienie premii wg dni pozwoli do podstawy naliczania zasiłków wliczyć kwotę: [827,27 zł / (22 - 3 - 5)] x 22 = 1299,99 zł Dopełnienie premii wg godzin pozwoli uzyskać wynik identyczny, ale różny od kwoty, którą pracownik otrzymałby pracując pełny miesiąc: 2600.00 zł x 50% = 1300,00 zł W takim przypadku pożądany wynik uzyskamy wyłącznie licząc podstawę zasiłków jako 50% nominalnego wynagrodzenia zasadniczego (a zatem stosując zupełnie nowy wzór). Dla pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami w omawianym wzorze należałoby jeszcze uwzględnić wpływ nieobecności nieusprawiedliwionych na wysokość wynagrodzenia nominalnego.
Dodatek okresowy – wliczać w podwójnej wysokości, gdy nie wypłacono go za ostatni okres – parametr umożliwia uwzględnienie w podstawie zasiłku ostatniego wypłaconego dodatku okresowego (okres wypłaty co 2, 3, 4, 6 miesięcy) danego typu w podwójnej wysokości, gdy do dnia liczenia podstawy zasiłku, nie został jeszcze wypłacony dodatek okresowy należny za okres poprzedzający miesiąc, w którym zaczyna się zwolnienie chorobowe. Parametr jest dostępny jeśli w polu wliczać do podstawy naliczania zasiłków chorobowych jest wybrana inna opcja niż nie wliczać. Domyślnie jest niezaznaczony. Na wydruku Zaświadczenie płatnika składek Z-3 dodatek okresowy, który powinien być wliczany do podstawy zasiłku w podwójnej wysokości jest wykazywany dwukrotnie w zależności od okresu, za jaki jest wypłacany w tabeli 12 Składniki wynagrodzenia za okresy kwartalne lub 14 Składniki wynagrodzenia za inne okresy.
Przykład
Pracownik zatrudniony od 1.09.2016. W styczniu 2018 roku ma zwolnienie chorobowe. Pracownik otrzymał premie kwartalne za okres:
 • 10.2016 - 31.12.2016 (IV kwartał 2016) - 800 zł
 • 01.2017 - 31.03.2017 (I kwartał 2017) - 1000 zł
 • 04.2017 - 30.06.2017 (II kwartał 2017) - 1200 zł
 • 07.2017 - 30.09.2017 (III kwartał 2017) – 1400 zł
 • 10.2017 - 31.12.2017 (IV kwartał 2017) – premia jest należna, ale nie została wypłacona.
Parametr Dodatek okresowy - wliczać w podwójnej wysokości, gdy nie wypłacono go za ostatni okres zaznaczony. W podstawie zasiłku zostanie uwzględniona w podwójnej wysokości premia za okres 1.07.2017 – 30.09.2017 (III kwartał 2017) oraz premie za okres 1.01.2017 – 31.03.2017 (I kwartał) oraz 1.04.2017 – 30.06.2017 (II kwartał).
Kolejnym parametrem do ustawienia w konfiguracji typu wypłaty jest określenie sposobu wliczania definiowanego składnika do Wynagrodzenia za czas urlopu.
ParametrSposób rozliczenia w podstawie wynagrodzenia za urlopZastosowanie
Nie wliczaćSkładnik nie będzie uwzględniany w naliczaniu wynagrodzenia za czas urlopuDla elementów uwzględnionych w rozporządzeniu MPiPS z dnia 8 stycznia 1997r. W sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego […] (Dz. U. Z 2003r. nr 230, poz. 2290)
WliczaćWliczana kwota faktycznie wypłaconaSkładniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc, poza określonymi w stawce miesięcznej w stałej wysokości
Wliczać po przeliczeniuPrzeliczanie składnika według stałej okresowej np. stawka zaszeregowania, płaca minimalna. Po wybraniu tej opcji należy zadeklarować stałą okresową, według której będzie przeliczana wartość dodatku. Stałą okresową może być wskaźnik zdefiniowany przez Użytkownika (wskaźnik-firma), wskaźnik-program, wzory. w razie zmiany kwoty składnika podstawę ustala się z uwzględnieniem tych zmian.
Uwaga: Przy ustawieniu opcji wliczać po przeliczeniu do podstawy urlopowej nie można używać Stałej okresowej - Wzory - wynagrodzenie rzeczywiste
Składniki zmienne przysługujące za okres nie dłuższy niż miesiąc, zależne od stałej, której wartość może ulec zmianie
Wliczać aktualną wartośćWliczona kwota wypłacona w bieżącym miesiącu, która po podzieleniu przez czas przepracowany da stawkę za godzinę urlopuElementy określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości
Wliczać jak zasadniczeTraktowane jak Wliczać aktualną wartość dla pracownika ze stawką miesięczną lub jak Wliczać dla pracownika ze stawką godzinową(dla elementów innych niż wynagrodzenie zasadnicze/godz. (praca.podst.).
Uwaga: W przypadku elementu wynagrodzenie zasadnicze/godz. (praca.podst.) gdy stawka pracownika uległa zmianie do podstawy wliczane jest wynagrodzenie przeliczone według nowej stawki.
Analogicznie jak wliczanie wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników (wg stawki miesięcznej lub godzinowej)
Wliczać jako składnik stałyDodatki są uwzględniane w podstawie urlopu jedynie z miesiąca wystąpienia urlopu, w pełnej należnej kwocie bez pomniejszeń za nieobecności oraz bez uwzględniania odchyłek. Dodatek jest dzielony przez normę czasu pracy pobieraną z planu pracy pracownika.Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości.
W przypadku liczenia wynagrodzenia za urlop dla pracowników tymczasowych, począwszy od 1.06.2017 r. do podstawy urlopu są wliczane składniki wypłacone w poprzednich miesiącach w kwocie faktycznie wypłaconej, niezależnie od tego jaki sposób wliczania do urlopu ustawiono w typie wypłaty, za wyjątkiem zdefiniowanych jako nie wliczane do urlopu.
Uwaga
W przypadku zatrudnienia/zwolnienia w trakcie miesiąc dodatek, który ma ustawioną opcję wliczać jako składnik stały do wynagrodzenia za czas urlopu jest dzielony przez normę zawężoną do okresu zatrudnienia. Jeśli w trakcie miesiąca pracownik miał zmianę wymiaru etatu, norma uwzględniana do wyliczenia podstawy urlopu jest sumą norm z odpowiednich okresów.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997r. W sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego […] z podstawy naliczania wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego wyłączone są:
 • jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • gratyfikacje (nagrody) jubileuszowe,
 • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ekwiwalenty pieniężne za urlop wypoczynkowy,
 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • nagrody z zakładowego funduszu nagród,
 • należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 • odprawy emerytalne lub rentowe albo inne odprawy pieniężne,
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługujące w razie rozwiązania stosunku pracy.
Składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc wypłaca się w przyjętych terminach wypłaty tych składników, przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy. W programie elementom tym odpowiadać będzie opcja Nie wliczać. W praktyce opcja Wliczać po przeliczeniu może zostać wykorzystana na przykład dla premii procentowej liczonej jako procent wynagrodzenia zasadniczego:
 • Dla pracowników wynagradzanych w stawce miesięcznej interpretacja przepisów jest jednoznaczna – taki element wynagrodzenia, podobnie jak wynagrodzenie zasadnicze powinien zostać przeliczony według aktualnej stawki zaszeregowania. W tym przypadku wybierzemy Wliczać aktualną wartość – przy obliczaniu wartości jednego dnia dodatku urlopowego wartość wskazanego elementu wynagrodzenia podzielona zostanie przez liczbę dni faktycznie przepracowanych
 • W przypadku pracowników wynagradzanych w stawce godzinowej interpretacje mogą być dwie:
  • Taki składnik wynagrodzenia zostanie potraktowany jak wynagrodzenie zasadnicze (przyjmujemy, że prawo do premii i procent premii zostały „na stałe” wpisane do umowy o pracę) – ustawienie Wliczać jak zasadnicze.
  • Taki składnik zostanie potraktowany jak zmienny element wynagrodzenia (procent premii nie został zagwarantowany w umowie o pracę, zmienia się z miesiąca na miesiąc) – ustawienie Wliczać.
Przykład
Wykorzystanie opcji Wliczać po przeliczeniu, stała okresowa to najniższe wynagrodzenie. Pracownik wynagradzany jest w stawce godzinowej. Poza wynagrodzeniem zasadniczym otrzymuje premię liczoną jako procent minimalnej płacy (z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju pomniejszeń z tytułu nieobecności), procent jest zmienny z miesiąca na miesiąc. Dla potrzeb procedury liczenia dodatków urlopowych:
 • wynagrodzenie zasadnicze posiada standardowo zdefiniowany atrybut Wliczać po przeliczeniu
 • premia poza Wliczać po przeliczeniu uzyska drugi atrybut – współczynnik proporcjonalności: Najniższe wynagrodzenie. (Standardowy wskaźnik „miesięczny”).
Wynagrodzenie zasadnicze
M-cCzas pracy
Godzin (dni)
Stawka zaszereg.Współczynnik proporcjonalnościWynagrodzenie zasadnicze po przeliczeniu
I176h (22)1415,50 / 14,00 = 1.107176h x 1.107x 14.00 = 2727,65
II120h (15)1515,50 / 15,00 = 1.033120h x 1.033x 15.00 = 1859,4
III184h (23)15.515,50 / 15,50 = 1.000184h x 1.000 x 15.50 = 2852,00
480h  7439.05
Premia
M-cPremiaNajniższe wynagrodzenieWspółczynnik proporcjonalnościPremia po przeliczeniu
I40017501850/1750=1.06400x1.06=424
II35018501850/1850=1.0350,00 x 1.0 = 350,00
III50018501850/1850=1.0500,00 x 1.0 = 500,00
Razem   1274
Wartość dodatku urlopowego przypadającego na 1h urlopu wyniesie: (7439,05 zł + 1274zł) / 480h = 8713,05 / 480h = 18,15 zł
Kolejnym parametrem do ustawienia jest sposób wliczania danego składnika do podstawy naliczania Ekwiwalentu za czas urlopu. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego. W danym typie wypłaty można ustawić następujące sposoby wliczania do ekwiwalentu za czas urlopu.
ParametrSposób rozliczenia w podstawie wynagrodzenia za urlopZastosowanie
Nie wliczaćSkładnik nie będzie uwzględniany w naliczaniu wynagrodzenia za czas urlopuDla elementów uwzględnionych w rozporządzeniu MPiPS z dnia 8 stycznia 1997r. W sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego […] (Dz. U. Z 2003r. nr 230, poz. 2290)
WliczaćWliczana kwota faktycznie wypłaconaSkładniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc, poza określonymi w stawce miesięcznej w stałej wysokości
Wliczać po dopełnieniuSkładnik zostanie dopełniony do wysokości jaką pracownik otrzymałby, gdyby pracował pełen okresJeśli pracownik nie przepracował pełnego okresu wyliczania podstawy, to otrzymane wynagrodzenie dopełnione zostanie do wysokości, jaką otrzymałby, gdyby pracował pełen okres
Wliczać jak zasadniczeTraktowane jak Wliczać aktualną wartość dla pracownika ze stawką miesięczną lub jak Wliczać dla pracownika ze stawką godzinową (dla elementów innych niż wynagrodzenie zasadnicze/godz. (praca.podst.).
Uwaga: W przypadku elementu wynagrodzenie zasadnicze/godz. (praca.podst.) gdy stawka pracownika uległa zmianie do podstawy wliczane jest wynagrodzenie przeliczone według nowej stawki.
Analogicznie jak wliczanie wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników (wg stawki miesięcznej lub godzinowej)
Wliczać po przeliczeniu bez dopełnieniaPrzeliczanie składnika według stałej okresowej, ale nie dopełniany z przeliczenia czasu pracy do wymiaru miesiąca.Składniki zmienne przysługujące za okres nie dłuższy niż miesiąc, zależne od stałej, której wartość może ulec zmianie
Wliczać aktualną wartośćDodatki są uwzględniane w podstawie ekwiwalentu jedynie z miesiąca, za który jest wypłacany ekwiwalent, w pełnej należnej kwocie bez pomniejszeń za nieobecności oraz bez uwzględniania odchyłek.W przypadku zatrudnienia/ zwolnienie pracownika w trakcie miesiąca dodatek jest dopełniany do kwoty należnej za pełny miesiąc. Elementy określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości
Wliczać po przeliczeniu i dopełnieniuPrzeliczanie składnika według stałej okresowej. W razie zmiany kwoty składnika podstawę ustala się z uwzględnieniem tych zmian. Dodatkowo składnik jest dopełniany do wysokości jaką pracownik otrzymałby, gdyby pracował pełen okres.Uwzględniając powyższe zastosowania jednocześnie.
Wliczać jako składnik stałyDodatki są uwzględniane w podstawie ekwiwalentu jedynie z miesiąca, za który jest wypłacany ekwiwalent, w pełnej należnej kwocie bez pomniejszeń za nieobecności oraz bez uwzględniania odchyłek. W przypadku zatrudnienia / zwolnienie pracownika w trakcie miesiąca dodatek jest dopełniany do kwoty należnej za pełny miesiąc. W przypadku pracowników tymczasowych opcja wliczać jako składnik stały działa analogicznie jak opcja wliczać .Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości.
Wliczać bez pomniejszeńDodatki są uwzględniane z poprzednich miesięcy, tak jak elementy zmienne, w pełnej należnej kwocie bez pomniejszeń za nieobecności oraz bez uwzględniania odchyłek. W przypadku zatrudnienia / zwolnienie pracownika w trakcie miesiąca dodatek jest dopełniany do kwoty należnej za pełny miesiąc.Składniki określone w stawce miesięcznej pomniejszane z tytułu innych nieobecności niż urlop.
W przypadku liczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracowników tymczasowych, począwszy od 1.06.2017 r. do podstawy ekwiwalentu są wliczane składniki wypłacone w poprzednich miesiącach w kwocie faktycznie wypłaconej, niezależnie od tego jaki sposób wliczania do urlopu ustawiono w typie wypłaty, za wyjątkiem zdefiniowanych jako nie wliczane do ekwiwalentu.      

Typy wypłat – dostępne algorytmy

ALGORYTM 1 - Kwota Algorytm umożliwia definicję elementów typu: Premia uznaniowa, Nagroda, Dodatek funkcyjny. Program pozwala wybrać wartość definiowanego elementu z listy Stałe okresowe lub wprowadzić ją bezpośrednio z klawiatury (pole: Kwota). W drugim z przypadków wprowadzona w trakcie konfiguracji kwota traktowana będzie jako propozycja w czasie przypisywania dodatku (potrącenia) wybranemu pracownikowi. Gdy kwota wpisana została przez użytkownika lub gdy z definicji wybranej „stałej" NIE WYNIKA WPROST jej zależność od czasu pracy, program dodatkowo umożliwia automatycznie pomniejszenie definiowanego elementu w przypadku odnotowania pracownikowi nieobecności.
Przykład
Pracownikom przyznana została Premia uznaniowa. Jej wysokość ustalana była indywidualnie dla każdego z pracowników i nie zależy ona wprost od czasu pracy. Jednak w większości przypadków wynosi ona 100.00 zł. Definiujemy element typu Kwota i  nadajemy mu wartość 100.00 zł (jako najczęściej występującą), wpisując ją w pole Kwota (NIE odwołujemy się do stałych okresowych). Ponieważ z regulaminu wynagrodzeń nie wynika wprost zależność pomiędzy czasem pracy a wartością premii wyłączamy (odznaczamy) opcję Automatycznie pomniejszać wynagrodzenie z tytułu. Przypisując pracownikom premię w etacie lub bezpośrednio w wypłacie, mamy możliwość dowolnego modyfikowania jej wartości (włącznie z wpisywaniem zera).
Przykład
Pracownicy, którzy powstrzymują się od palenia w trakcie pracy otrzymują w 2001 roku dodatek motywacyjny w wysokości 50.00 zł. Dodatek w tej kwocie jest wypłacany wszystkim pracownikom, bez względu na zajmowane stanowisko. Dodatek wypłacany jest wyłącznie za czas pracy. Ponieważ dodatek wypłacany jest wszystkim pracownikom w jednakowej wysokości (z dokładnością do nieobecności) warto jego wartość zapisać w stałej okresowej np. Za niepalenie. Ponieważ wysokość wypłacanego dodatku zależy od czasu pracy pozostawiamy zaznaczoną opcję: Automatycznie pomniejszać wynagrodzenie w przypadku odnotowania oraz wszystkie wymienione nieobecności.
Dodatkową zaletą zapisania wartości dodatku za pomocą stałej okresowej jest możliwość modyfikacji jej wartości. Jeżeli w następnym roku wartość dodatku zwiększy się np. do 60.00 zł, to wystarczy zaktualizować wyłącznie stałą okresową BEZ KONIECZNOŚCI modyfikacji (aktualizacji) zapisów u poszczególnych niepalących pracowników. ALGORYTM 2 - Procent wynagrodzenia zasadniczego Algorytm umożliwia definicję elementów typu: Premia procentowa. Wartość definiowanego elementu wyliczana będzie jako procent wybranej z listy podstawy. Podstawą naliczania definiowanego elementu wynagrodzenia może być:
 • Wynagrodzenie zasadnicze bez nadgodzin – ustalone z pominięciem wynagrodzenia za pracę ponad/poniżej przyjęte normy (również wynikające za zmiany strefy czasu pracy, np. Z Czas pracy podstawy na Czas pracy w akordzie). W przypadku nadgodzin nie zostanie uwzględnione wynagrodzenie powyżej normy (podstawowe) ani dopłaty do nadgodzin, a w przypadku tak zwanych niedogodzin – pomniejszenia poniżej normy.
 • Wynagrodzenie zasadnicze bez dopłat do nadgodzin – ustalone jako iloczyn czasu pracy (z uwzględnieniem pracy w nadgodzinach) i godzinowej stawki zaszeregowania.
 • Wynagrodzenie zasadnicze z dopłatami do nadgodzin – ustalone jako suma wynagrodzenia uzyskanego w normalnym czasie pracy oraz w nadgodzinach (wraz z odpowiednimi dopłatami).
 • Wynagrodzenie nominalne. Dla pracowników wynagradzanych w stawce miesięcznej jest to stawka zaszeregowania. Dla pracowników wynagradzanych w stawce godzinowej jest to iloczyn stawki zaszeregowania i nominalnego czasu pracy (wynikającego z kalendarza pracownika).
Uwaga
Wpisany w definicji procent będzie traktowany wyłącznie jako propozycja w trakcie „wiązania” definiowanego elementu wynagrodzenia z pracownikiem (procent dla każdego pracownika może przybierać indywidualną wartość).
Tylko wtedy, gdy podstawą naliczanego elementu będzie wynagrodzenie nominalne, program umożliwi automatyczne pomniejszanie wartości w przypadku odnotowania nieobecności (identycznie jak dla algorytmu Kwota).
Przykład
Pracownikom przyznana została Premia procentowa. Jej wysokość (procent wynagrodzenia zasadniczego) ustalana była indywidualnie dla każdego z pracowników. W większości przypadków jest to 20% wynagrodzenia zasadniczego, bez dopłat do nadgodzin. Definiując premię wpisuje w pole Procent: 20 ( jako najczęściej występujący) i z dostępnej listy wybieramy: Zasadniczego bez dopłat do nadgodzin. Ponieważ wartość wybranej podstawy wprost zależy od czasu pracy, program wyłączył automatycznie sekcję: Automatycznie pomniejszać wynagrodzenie z tytułu. Przypisując pracownikom premie w etacie, ewentualnie bezpośrednio w wypłacie, mamy możliwość dowolnego modyfikowania procentu premii (włącznie z wpisywaniem zera).
Przykład
Pracownik zatrudniony na stawce godzinowej (10zł/godz.) pracuje przez cały miesiąc w akordzie przykładowo w czasie 168 godzin wykonał 120 szt. po 15 zł. Wprowadzenie akordu na dany miesiąc powoduje, że w kalendarzu rzeczywistym (nieobecności) zostaje podmieniona strefa czasu pracy z Czas pracy podstawy (PP) na Czas pracy w akordzie (AK). Wynagrodzenie za pracę w akordzie wyniesie 1800,00zł (120 szt. * 15 zł). Natomiast wynagrodzenie zasadnicze (praca podstawowa) wyniesie 0,00zł, ponieważ akord powoduje pomniejszenie wynagrodzenia zasadniczego. Premia procentowa, liczona jako 10% od wynagrodzenia zasadniczego bez nadgodzin, w tym przypadku zostanie wyliczona w kwocie 168 zł, czyli 10% od kwoty wynagrodzenia podstawowego 1680,00zł (10 zł *168 godzin), bez uwzględnienia wynagrodzenia poniżej normy ze względu na pracę w akordzie. Aby premia procentowa była wyliczona w kwocie zerowej należy w kalendarzu normatywnym (planie pracy) odnotować pracę w akordzie zamiast pracy podstawowej. W takiej sytuacji w wypłacie nie zostanie wyliczone wynagrodzenie poniżej normy, a wynagrodzenie zasadnicze (praca podstawowa) będzie równe zero.
ALGORYTM 3 – Element zależny od stażu i stałej okresowej Algorytm umożliwia definicję elementów typu: Dodatek stażowy (Wysługa lat). Podstawę naliczania dodatku wybieramy z listy stałych okresowych. Standardowo dostępnymi z poziomu listy wielkościami są między innymi:
 • Zasadnicze nominalne – dla pracowników wynagradzanych w stawce miesięcznej jest to stawka zaszeregowania. Dla pracowników wynagradzanych w stawce godzinowej jest to iloczyn stawki zaszeregowania i nominalnego czasu pracy (wynikającego z kalendarza pracownika).
 • Najniższe wynagrodzenie.
Zależność pomiędzy stażem pracy a wysokością (procentem) dodatku stażowego definiujemy przy pomocy opcji  podając kolejno staż pracy (liczony w latach) i odpowiadający mu procent dodatku stażowego. Dla zachowania pełnej poprawności zapisu pierwszą pozycją listy powinien być zapis: 0 lat 0.00 procent dodatku. W procedurze liczenia dodatków stażowych uwzględniany może być:
 • Staż pracy poza firmą (wynikający z zapisów w danych kadrowych: Kadry/ Historia zatrudnienia).
 • Staż pracy w firmie (wynikający z poszczególnych zapisów historycznych w danych etatowych pracownika).
 • Okres nauki (wynikający z zapisów w danych kadrowych: Kadry/ Historia wykształcenia).

Definicja progów stażu pracy

Staż pracy pracownika może być wyliczany na dwa sposoby, uzależnione jest to od ustawienia parametru Staż pracy liczony na. Jeśli wybrano, że staż pracy liczony jest na :
 • Pierwszy dzień miesiąca rozliczeniowego – oznacza to, że sprawdzamy staż na początek okresu rozliczeniowego. Jeśli w trakcie tego okresu nastąpi przekroczenie progów stażu to i tak dodatek wyliczany jest według niższego procentu.
 • Ostatni dzień staż pracy wyliczany jest na ostatni dzień okresu rozliczeniowego i jeśli w tym okresie nastąpi przekroczenie wartości progowych dodatek wyliczany jest wg wyższego procentu.
Standardowo zaznaczony jest parametr pierwszy dzień. Zazwyczaj kwota dodatku stażowego nie jest pomniejszana, gdy pracownik z przyczyn usprawiedliwionych jest nieobecny pracy. Jedynie nieobecność nieusprawiedliwiona (NN) skutkuje odpowiednim pomniejszeniem. Za okres zwolnienia lekarskiego wypłacany jest dodatek stażowy nieoskładkowany. W takim przypadku należy:
 • pozostawić zaznaczone pole: Automatycznie pomniejszać wynagrodzenie,
 • odznaczyć wszystkie nieobecności poza: Nieobecność nieusprawiedliwiona , Zwolnienie lekarskie.
ALGORYTM 4 – Element typu iloczyn: ilość, stała okresowa, współczynnik Algorytm umożliwia definicję elementów typu: Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych, Dodatek za pracę w nadgodzinach. Wartość definiowanego elementu może być liczona jako iloczyn trzech czynników:
 • Stałej okresowej (wybór z listy, identycznie jak w przypadku wcześniejszych algorytmów),
 • Współczynnika (liczby wpisanej w trakcie definiowania typu wynagrodzenia,
 • Ilości wpisywanej (modyfikowanej) w trakcie przypisywania pracownikowi definiowanego dodatku w etacie lub bezpośrednio przed realizacją wypłaty.
Jeżeli stała okresowa definiuje wynagrodzenie za jedną godzinę pracy można zrezygnować z definiowania współczynnika, pozostawiając wartość 1.00 (jeden).
Przykład
Pracownikowi za pracę w warunkach szkodliwych przysługuje dodatek w wysokości 1.20 zł za każdą godzinę pracy w tych warunkach. Czas pracy w warunkach szkodliwych ustalany jest na podstawie Karty pracy i wprowadzany do programu bezpośrednio przed wypłatą. W takim przypadku warto stworzyć stałą okresową np. Szkodliwe 1 godz. (wynagrodzenie za jedną godzinę pracy w warunkach szkodliwych) i odwołać się do niej bezpośrednio (w trakcie definiowania dodatku), pomijając współczynnik (ustalając jego wartość na 1.00).
Przykład
Pracownikowi za pracę w warunkach szkodliwych i przysługuje dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki zaszeregowania za każdą godzinę pracy w tych warunkach. Pracownikowi za pracę w warunkach szkodliwych II przysługuje dodatek w wysokości 15% godzinowej stawki zaszeregowania za każdą godzinę pracy w tych warunkach. Podobnie jak w poprzednim przykładzie czas pracy w warunkach szkodliwych i i II ustalany jest na podstawie Karty pracy i wprowadzany do programu bezpośrednio przed wypłatą. W takim przypadku stałą okresową wykorzystywaną do wyliczenia dodatku będzie wynagrodzenie nominalne (1 godz.). Wysokość dodatku modyfikowana będzie przy pomocy współczynnika, który przyjmie odpowiednio wartość 0.10 oraz 0.15.
ALGORYTM 5 – Element typu procent wynagrodzenia brutto Algorytm umożliwia definicję elementów typu: Składka PKZP, Składka na związki zawodowe. Większość znanych potrąceń definiowana jest kwotowo np. Składka PZU (algorytm Kwota) lub jako procent wynagrodzenia brutto, przy czym pojawia się w takim przypadku co najmniej kilka interpretacji pojęcia brutto. Definiując takie potrącenie można wybrać jedną z sześciu wartości:
 • Wynagrodzenie brutto wraz z zasiłkami – suma wszystkich opodatkowanych elementów wypłaty.
 • Wynagrodzenie brutto bez zasiłków – suma opodatkowanych elementów wypłaty z pominięciem zasiłków wypłacanych ze środków ZUS (ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe).
 • Wynagrodzenie brutto bez zasiłków i wynagrodzenia za czas choroby – suma opodatkowanych elementów wypłaty z pominięciem zasiłków wypłacanych ze środków ZUS oraz wynagrodzenia w obniżonej wysokości za czas choroby (na podstawie art. 92 kodeksu pracy).
 • Wynagrodzenie brutto wraz z zasiłkami (pomniejszone o składki ZUS) – suma jak wraz z zasiłkami, pomniejszona o składki ZUS przypadające na pracownika.
 • Wynagrodzenie brutto bez zasiłków (pomniejszone o składki ZUS) – suma jak bez zasiłków, pomniejszona o składki ZUS przypadające na pracownika.
 • Wynagrodzenie brutto bez zasiłków i wynagrodzenia za czas choroby (pomniejszone o składki ZUS) – suma bez zasiłków i wynagrodzenia za czas choroby, pomniejszona o składki ZUS przypadające na pracownika. Procent potrącenia definiowany jest identycznie jak dla drugiego algorytmu.
Uwaga
Wpisany w definicji procent będzie traktowany wyłącznie jako propozycja w trakcie „wiązania” definiowanego elementu wynagrodzenia z pracownikiem (procent dla każdego pracownika może przybierać indywidualną wartość).
Aby element traktowany był jako potrącenie, wymagane jest zaznaczenie pola Potrącenie na zakładce [Ogólne]. W inny sposób omawiany algorytm NIE umożliwia wprowadzania ujemnych wartości (potrąceń). ALGORYTM 6 – Element typu iloczyn: stała okresowa, współczynnik Algorytm umożliwia definicję elementów typu Prowizja. Wartość definiowanego elementu może być liczona jako iloczyn dwóch czynników: Stałej okresowej (wybór z listy, identycznie w przypadku wcześniejszych algorytmów) Współczynnika (liczby wpisanej w trakcie definiowania typu wynagrodzenia. ALGORYTM 7 – Element liczony jak urlop wypoczynkowy Algorytm ten daje nam możliwość zdefiniowania elementu wypłaty, który będzie wyliczany analogicznie jak urlop wypoczynkowy. Definiując element wynagrodzenia wyliczany według tego algorytmu musimy podać ilość miesięcy przyjętych do obliczeń. Standardowo do urlopu wypoczynkowego przyjmuje się wypłaty z 3 miesięcy poprzedzających daną nieobecność. Takie działanie programu uzyskamy po zaznaczeniu pola standardowa ilość miesięcy. Zaznaczenie parametru Liczony z okresu zatrudnienia powoduje uwzględnienie w obliczeniach całego okresu zatrudnienia pracownika. Ten parametr wykorzystywany jest przy obliczaniu np. wynagrodzenia za urlop przypadający przed 1 czerwcem 2017 r. dla pracowników tymczasowych. W przypadku jednoczesnego zaznaczenia parametrów Standardowa oraz Liczony z okresu zatrudnienia w podstawie wynagrodzenia za urlop uwzględniane jest wypłacone wynagrodzenie za okres 3 miesięcy lub 90 dni zatrudnienia przypadających w okresie 6 miesięcy przed miesiącem, w którym pracownik przebywa na urlopie uzyskane u danego pracodawcy‑użytkownika. Parametr Kwota przeliczana na dni lub godziny wskazuje, czy dany typ wypłaty ma być przeliczony na dni czy na godziny. ALGORYTM 8 – Element liczony jak urlop okolicznościowy Algorytm ten pozwala na definiowanie elementów liczonych jak urlop okolicznościowy, czyli ze składników wypłacanych w miesiącu nieobecności. W ten sposób można zdefiniować np. wynagrodzenie przysługujące pracownikowi, który honorowo oddaje krew („krwiodawstwo”).
Uwaga
Algorytmy 7 i 8 służą do definiowania rozliczeń nieobecności. Tak zdefiniowanych elementów nie można wpisać na listę stałych dodatków pracownika.
ALGORYTM 9 – Element liczony jak ekwiwalent za urlop Zgodnie z nazwą, algorytm umożliwia definicję elementów liczonych jak ekwiwalent za niewykorzystanego urlopu. Definiując taki dodatek należy podać liczbę miesięcy przyjmowaną do wyliczenia podstawy ekwiwalentu i współczynnik. W trakcie definicji dodatku można także wstępnie zadeklarować liczbę dni, za którą definiowany w ten sposób dodatek będzie przysługiwał. W praktyce liczba ta będzie podawana prawie zawsze dopiero w momencie przypisywania pracownikowi dodatku w etacie lub bezpośrednio przed realizacją wypłaty.
 • Ilość miesięcy uwzględniana przy wyliczaniu podstawy może być podana „ręcznie”. Po zaznaczeniu parametru Standardowo program przyjmie domyślną liczbę miesięcy. Zaznaczenie parametru Liczony z okresu zatrudnienia spowoduje uwzględnienie przy liczeniu podstawy liczby miesięcy zgodnych z okresem zatrudnienia danego pracownika. Jednoczesne zaznaczenie parametrów Standardowa oraz Liczony z okresu zatrudnienia spowoduje uwzględnienie w podstawie wynagrodzenia za okres 3 miesięcy lub 90 dni zatrudnienia, przypadających w okresie 6 miesięcy przed miesiącem, w którym pracownik nabył prawo do ekiwalentu uzyskane u danego pracodawcy‑użytkownika.
 • W celu poprawnego naliczania ekwiwalentu należy wpisać Współczynnik. Jest to liczba dni kalendarzowych w danym roku pomniejszona o wszystkie dni wolne (wolne soboty, niedziele, święta i dni dodatkowo wolne od pracy), a następnie podzielona przez 12. W programie można pobrać wartość współczynnika z konfiguracji po zaznaczeniu parametru Pobrany z konfiguracji, wpisać ręcznie lub zaznaczyć opcję Wg planu pracy, co spowoduje wyliczenie go na podstawie zdefiniowanego kalendarza.
 • Wartość dzielona przez – możliwy jest wybór dwóch opcji: ilość godzin z możliwością określenia ilości godzin oraz norma dobowa do urlopu z etatu. Domyślnie po zaznaczeniu proponuje się zaznaczenie w polu ilość godzin i wartość 8 godzin. Zmienna ta powoduje wyliczenie ekwiwalentu na godzinę. Parametr norma dobowa do urlopu z etatu wykorzystywany jest przy wyliczeniu podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop z uwzględnieniem normy dobowej pracownika (określoną na formularzu danych kadrowych pracownika) np. W przypadku wyliczenia ekwiwalentu dla osób niepełnosprawnych, dla których norma dobowa wynosi 7h.
O sposobie uwzględniania poszczególnych elementów w procedurze liczenia ekwiwalentu decyduje zawartość pola: Wliczać do podstawy naliczania ekwiwalentu (Zakładka: [Nieobecności]). Dla elementów wynagrodzenia liczonych według tego algorytmu sekcja Automatycznie pomniejszać wynagrodzenie w przypadku odnotowania jest niedostępna. Algorytmem tym można również policzyć Odprawy pieniężne przy ustawieniu wartości współczynnika na 1. Wówczas program wylicza średnią miesięczną ze wskazanej liczby miesięcy. ALGORYTM 10 – Element liczony jak zasiłek chorobowy Za podstawę tego algorytmu przyjęto sposób wyliczania wynagrodzenia za czas zwolnienia lekarskiego. Kryterium uwzględniania w obliczeniach danego elementu uzależnione jest od zmiennej Wliczać do podstawy naliczania zasiłków chorobowych (Zakładka [Nieobecności]). Definiując dodatek wyliczany według tego algorytmu należy podać:
 • Standardowy okres wyliczania podstawy – przy definiowaniu nowego typu wypłaty parametr ten jest domyślnie zaznaczony, po odznaczeniu parametru istnieje możliwość wpisania okresu różnego od standardu (12) w polu Okres wyliczania podstawy (liczba miesięcy).
 • Okres wyliczania podstawy – liczbę miesięcy jaką przyjmujemy do wyliczenia podstawy.
 • Procent podstawy, przyjmowany do obliczeń tego elementu wypłaty.
Dla Użytkowników korzystających z modułu Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus udostępniono dwa dodatkowe algorytmy. Od wersji 8.5 dodatki liczone według algorytmu 11 i 12 można przyznawać w wypłacie. ALGORYTM 11 – Element liczony jako procent wybranych składników Algorytm ten wyliczany jest jako wartość procentowa z sumy wybranych elementów. Użytkownik powinien zadeklarować:
 • Procent – wartość procentową
 • Wzorzec – Dla algorytmu 11 można wskazać okres, z jakiego mają być sumowane wybrane składniki płacowe. W tym celu pod przyciskiem „Wzorzec” z wyświetlonej listy wzorców należy wybrać odpowiedni wzorzec płacowy typu okres. Z tego poziomu można również dodawać (definiować) nowe wzorce. Raz zdefiniowany wzorzec może być wielokrotnie stosowany w definicjach różnych typów wypłat. Wzorce opisane są w odrębnym rozdziale.
 • Składniki – na zakładce [Ogólne] definiowanego typu wypłaty według algorytmu 11 znajduje się przycisk „Składniki”. Z listy składników wypłaty można wybrać elementy, które będą stanowiły podstawę naliczania tego dodatku. Lista dostępnych składników zawiera wszystkie zdefiniowane w programie elementy płacowe. W celu szybszego odszukiwania na liście potrzebnych składników można ją ograniczyć poprzez wybór filtra. W programie zdefiniowano następujące filtry:
  • Użytkownika – lista zostanie ograniczona do elementów zdefiniowanych przez użytkownika,
  • Standardowe – lista standardowych elementów, bez tych dopisanych przez użytkownika,
  • Podstawowe – wynagrodzenia zasadnicze, dopłaty do nadgodzin, świąt, godzin nocnych i dochód deklarowany właściciela,
  • PIT-8A PIT-8B, IFT-1 – wszystkie składniki wypłaty wchodzące na PIT-8A, PIT-8B i deklaracje IFT,
  • Korekty – składniki związane z korektą podatku za rok poprzedni,
  • Zasiłki ZUS – wszystkie zasiłki wypłacane w imieniu ZUS, w szczególności świadczenia rehabilitacyjne, chorobowe, wychowawcze, macierzyńskie i ich wyrównania,
  • Rozliczenia nieobecności – składniki stanowiące koszt pracodawcy w przypadku rozliczania nieobecności (zwolnienie lekarskie, urlop),
  • Inne dodatki i potrącenia – zdefiniowane w programie standardowe premie, ekwiwalent za urlop, zaliczki i spłata zaliczki.
  W celu wyświetlenia listy wszystkich dodatków zdefiniowanych w programie należy wybrać filtr Wszystkie.
 • Suma podzielona przez – 0 (domyślnie ustawienie). W tym jednak przypadku 0 podczas obliczania wypłaty jest traktowane jak 1.
ALGORYTM 12 – Element liczony jako iloraz stałych okresowych i współczynników Algorytm ten pozwala na zdefiniowanie elementu, który będzie liczony jako iloraz z iloczynu stałych okresowych i współczynników. Do wykorzystania mamy wpisane w programie stałe okresowe:
 • Wskaźniki firmy – to zdefiniowane przez użytkownika wskaźniki np. wysokość składki PZU,
 • Wskaźniki programu – wszystkie, wspólne dla całego programy wartości zapisywane w Konfiguracji programu/ Płace/ Wynagrodzenia i Zasiłki,
 • Wzory – wyliczane w programie zasadnicze rzeczywiste, zasadnicze nominalne, stawka zaszeregowania, stawka zaszeregowania/h, najniższe wynagrodzenia/h.
Zaawansowana konstrukcja algorytmu – dla typu wypłaty liczonego algorytmem 12: Wybór opcji zaawansowana (konstrukcja algorytmu) – pozwala na konstruowanie rozbudowanych wzorów do liczenia wypłat. Taki wzór algorytmu może zawierać:
 • Stałe okresowe – wskaźniki z konfiguracji,
 • Wzorce płacowe typu kwota,
 • Można w nim zastosować również operatory matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, jak również nawiasyliczby.
Ponadto, dostępne są funkcje opisane poniżej.
Uwaga
Przy stosowaniu we wzorze liczb zapisywanych z miejscami po przecinku, jako separator dziesiętny należy wstawiać kropkę (np. 1.25 a nie 1,25), ponieważ przecinek jest interpretowany jako separator oddzielający parametry wewnątrz funkcji.
Obsługa formularza - dostępne przyciski Ikona - sprawdzanie poprawności składni we wzorze. Sprawdzaniu podlegają błędy typu: podwójny operator matematyczny (np. ++ czy */), dwa kolejne nawiasy w układzie )(, niepoprawna ilość nawiasów, liczba na zewnątrz nawiasu nie oddzielona od niego operatorem matematycznym. W dodatkowej linii pod wzorem - na wysokości ikony  - jest wyświetlana informacja o poprawności składni bądź opis błędu, jeśli taki występuje. Wraz ze wskazaniem, w którym kolejnym znaku wzoru wystąpił błąd, w tej samej linii w odrębnym polu jest wyświetlana informacja, na którym kolejnym znaku wzoru znajduje się aktualnie kursor – co ułatwia wyszukanie i poprawienie ewentualnych błędów. - usuwanie ze zdefiniowanego wcześniej wzoru (edycja zapisanego już typu wypłaty) wskazanych stałych okresowych i wzorców płacowych. Do czasu zapisania dodatku kasowanie jest możliwe tylko przez „czyszczenie” całości wzoru ikoną gumki . - czyszczenie formularza - usuwanie całości wzoru. pozwala na wybór z listy stałych okresowych: wskaźników firmy, wskaźników programu i prostych wzorów (typu stawka za 1 godzinę, czy wynagrodzenie nominalne). wyświetla listę zdefiniowanych wzorców płacowych – umożliwia wybór do wzoru wzorców typu kwota (zostały opisane w algorytmie 11), można też dodawać (definiować) z tego poziomu nowe wzorce. – wstawianie do wzoru wskazanych operatorów matematycznych, nawiasów i funkcji warunkowych (możliwe również dopisywanie ich „ręcznie”). Zestawienie dostępnych funkcji i parametrów wraz z przykładami zawierają poniższe tabele. Funkcje zwracające okres (wykorzystywane w innych funkcjach)
Nazwa funkcji + parametry lub nazwa stałejZwracany rezultatOpis
OkresMies(int Ile, <int wstecz >)okresdziała identycznie jak funkcja WypOkres liczona odpowiednio dla miesięcy/kwartałów/lat
te funkcje mogą być używane zamiennie z funkcją WypOkres (np. W SumaSkladnikow lub WypSuma)
drugi parametr tych funkcji jest opcjonalny
OkresKwart(int Ile, <int Wstecz>)okres
OkresRok(int Ile, <int Wstecz>)okres
OkresBiezacyokreszwraca bieżący okres wypłaty funkcja nie wymaga użycia nawiasów (ich użycie spowoduje błąd)WypOkres(const Typ, int Ile, int Wstecz)okres
param.1: typ okresu, do wyboru: miesiące (wartość domyślna = 0), kwartały (= 1), lata (= 2))
param.2: ilość miesięcy pobierana do okresu
param.3: od ilu miesięcy wstecz ma być wliczane do okresu
tą funkcją można zdefiniować wszystkie funkcje zwracające okres (OkresBiezacy etc), które są szczególnymi przypadkami funkcji WypOkres
Zwracanym rezultatem tych funkcji jest okres. Należy ich używać we wzorach w kontekście innych funkcji wyliczających. Nie można ich używać samodzielnie - podczas naliczenia płac zostanie wówczas zwrócony komunikat o błędzie. Konstrukcja wzoru WypOkres tworzona jest podczas użycia konstruktora wzorca płacowego (typ okres). Jeśli na zapisie okna jest ustawiony wzorzec typu Okres, to są zablokowane ustawienia dotyczące wzorca typu kwota: wybrane rodzaje/typy wypłat i wybrane rodzaje wartości. WypOkres() 1 parametr: Okres: 0 - miesiące, 1- kwartały, 2 – lata 2 parametr: Ile miesięcy 3 parametr: Od którego miesiąca wstecz
Przykład
WypOkres(0, 2, 1) – jeśli miesiącem rozliczeniowym jest lipiec, to dany składnik liczony z uwzględnieniem tego wzoru będzie miał okres rozliczeniowy przestawiony na 2 miesiące licząc od 1 wstecz, tzn. od maja do czerwca. WypOkres(0, 2, 2) – okres rozliczeniowy będzie obejmował kwiecień oraz maj (2 miesiące, licząc od 2 wstecz w stosunku do lipca). WypOkres(0, 1, 0) – aktualny okres rozliczeniowy (w tym przypadku lipiec). WypOkres(1, 1, 1) – wypłaty z 1 kwartału, liczonego 1 kwartał wstecz w stosunku do kwartału, w którym „znajduje się” lipiec (czyli okres od kwietnia do czerwca włącznie).
Zastosowanie wzorów WypOkres (0, 1, 0), OkresBiezacy i OkresMies(1, 0) we wszystkich funkcjach zwracających kwoty daje ten sam wynik. Różne są natomiast wartości funkcji czasowych zdefiniowanych za pomocą wzorów OkresBiezacy i OkresMies(1, 0) – szczegółowe różnice zamieszczone zostały poniżej w opisach poszczególnych funkcji.
Przykład
Poniższe 3 wzory (pomimo różnego sposobu definicji) zwracają wartość za ten sam okres bieżący: WypSuma(3, 0x00000001, WypOkres(0, 1, 0)) WypSuma(3, 0x00000001, OkresMies(1, 0)) WypSuma(3, 0x00000001, OkresBiezacy)
Funkcja zwracająca liczbę dni kalendarzowych
Nazwa funkcji + parametry lub nazwa stałejZwracany rezultatOpis
Liczba CzasKalend (okres, <param>)liczba dni kalendarzowych w podanym okresiePierwszy parametr musi być funkcją zwracającą okres.
Drugi parametr jest opcjonalny, można wskazać, czy okres ma być dodatkowo zawężany do zatrudnienia pracownika.
Jeśli w funkcji liczba CzasKalend ustawiono tylko parametr dotyczący okresu zostaną zwrócone następujące wartości:
 • Dla wzoru OkresBiezacy program będzie zawężał liczbę dni kalendarzowych do okresu bieżącego miesiąca i do dat odczytywanych z elementu wypłaty, który tą funkcją jest zdefiniowany.
 • Użycie wzoru OkresMies, OkresRok będzie zwracało zawsze pełną liczbę dni kalendarzowych dla podanego okresu, bez dodatkowego zawężania do jakichkolwiek okresów.
Jeśli podano po przecinku drugi parametr Const.Zatr, zwracana wartość będzie zawężana do okresu zatrudnienia.
Przykład
Dla pracownika zatrudnionego od 1-go do 24-go lipca, w wypłacie za lipiec, funkcja zależnie od parametrów zwróci wynik: CzasKalend (OkresMies(1,0)) = 31 - liczba dni kalendarzowych w lipcu, bez zawężenia do okresu zatrudnienia CzasKalend (OkresMies(1,0), Const.Zatr) = 24 - liczba dni kalendarzowych w lipcu, z dodatkowym zawężeniem do okresu zatrudnienia na etacie.
Funkcje zwracające czas normatywny w dniach lub godzinach
Nazwa funkcji + parametry lub nazwa stałejZwracany rezultatOpis
CzasNormaDniokres,<string AkronimStrefy>)liczba dni normy w podanym okresie1 parametr - musi być funkcja zwracająca okres
2 parametr - w przypadku funkcji CzasNormaGodz można zastosować dodatkowo drugi parametr, który jest opcjonalny i przyjmuje wartość AKRONIMU strefy, wtedy rezultatem funkcji jest liczba
dni lub czas dla konkretnej strefy
CzasNormaGodz(okres,<string AkronimStrefy>)czas normatywny w godzinach w podanym okresie
CzasNormaKPGodz(okres)liczba godzin normy ustalonej zgodnie z art. 130 k.p.przy wyliczaniu normy uwzględniany jest wymiar etatu oraz norma dobowa obowiązująca pracownika
Funkcje te umożliwiają odwołanie się do czasu normatywnego za podany okres. Wynik otrzymujemy w dniach lub godzinach. Dla funkcji CzasNormaGodz jako drugi parametr można wpisać akronim strefy w cudzysłowie (nie w apostrofach) - zawęża on wynik do czasu w danej strefie. Wciśnięcie <ALT> + <STRZAŁKA w DÓŁ>, po ustawieniu kursora wewnątrz cudzysłowu, wyświetla listę dostępnych akronimów stref. Brak drugiego parametru lub parametr zapisany błędnie powodują, że liczony jest łączny czas niezależnie od tego, do jakiej należy strefy. Nie należy używać parametru strefy dla funkcji CzasNormaDni, ponieważ w planie pracy w obrębie dnia mogą być zdefiniowane wejścia z różnymi strefami. Godziny do obliczeń są uwzględniane z minutami przeliczonymi na części dziesiętne godzin – przykładowo, przy przemnożeniu czasu pracy 160:15 (160 godzin i 15 minut) przez 1 zł, otrzymamy kwotę 160,25 zł (bo 15 minut to ¼ = 25/100 z pełnej godziny). Zastosowanie różnych wzorów na okres, w jakim będzie zliczana funkcja, może dać różne wyniki. Dla wzoru OkresBiezacy program będzie zawężał zwracaną wartość do okresu zatrudnienia pracownika w bieżącym miesiącu i do dat odczytywanych z elementu wypłaty, który tą funkcją jest zdefiniowany. Użycie wzoru OkresMies będzie zwracało zawsze wartość czasu normatywnego dla pełnego miesiąca kalendarzowego, bez dodatkowego zawężania do jakichkolwiek okresów.
Przykład
Zastosowanie funkcji CzasNormaGodz(OkresBiezacy,"czas przestoju") – liczba godzin normy w aktualnie rozliczanym miesiącu w strefie "czas przestoju", z okresu zawężonego do okresu zatrudnienia i zakresu obowiązywania dodatku. CzasNormaDni(OkresMies(2,0)) – norma w dniach pracy z pełnych dwóch miesięcy, bieżącego i poprzedniego. CzasNormaGodz(OkresKwart(3)) – liczba godzin normy w pełnych trzech poprzednich kwartałach.
Przykład
Zastosowanie funkcji w różnych okresach. Obliczenia wykonywane dla miesiąca maja 2016 (kalendarz standard). Pracownik zatrudniony od 5 maja 2016 do 25 maja 2016 ma dodatkowy element wypłaty z okresem 15 maja – 20 maja 2016. Wartości liczbowe poszczególnych funkcji: CzasNormaGodz(OkresBiezacy) = 40 – wartość za okres 15 maja – 20 maja 2016 CzasNormaDni(OkresBiezacy) = 5 – wartość za okres 15 maja – 20 maja 2016 CzasNormaGodz(OkresMies(1,0)) = 160 – wartość za okres 1 maja – 31 maja 2016 CzasNormaDni(OkresMies(1,0)) = 20 – wartość za okres 1 maja – 31 maja 2016
Funkcje zwracające czas przepracowany w dniach lub godzinach
Nazwa funkcji + parametry lub nazwa stałejZwracany rezultatOpis
CzasPracaDni(okres,<string AkronimStrefy>)Liczba dni pracy, w podanym okresie, (dni, w których nie ma żadnej nieobecności).Pierwszy parametr musi być funkcją zwracająca okres
W przypadku funkcji
CzasPracaGodz można zastosować dodatkowo drugi
parametr, który przyjmuje
wartość AKRONIMU strefy, wtedy rezultatem funkcji jest
czas pracy w godzinach dla konkretnej strefy;
CzasPracaDniWszystkie(okres,<string AkronimStrefy>)Liczba dni pracy, w podanym okresie. Uwzględnia również dni pracy, w których wystąpiły nieobecności na część dnia.
CzasPracaGodz(okres,<string AkronimStrefy>)czas przepracowany w godzinach w podanym okresieCzasPracaGodzUmowy(OkresMies(1), )czas przepracowany i wpisany w godzinach w podanym okresie
Funkcja pozwala zsumować czas przepracowany (zestawienie czasu pracy wg Kalendarza) i odnotowany w kalendarzu obecności dla zleceniobiorców nie zatrudnionych na etat. W wypłacie umowy zostanie zsumowany czas pracy wpisany w kalendarzu, zarówno łączny, jak i z zawężeniem do wskazanej strefy. Funkcja bierze pod uwagę cały miesiąc, to znaczy, jeśli umowa została zawarta w trakcie miesiąca, to chcąc mieć prawidłowy czas pracy należy odpowiednio zmodyfikować czas pracy na kalendarzu obecności.
CzasPracaWybranyDzienGodz(okres, dzień tygodnia, )

Czas pracy w godzinach we wskazanym dniu tygodnia, czyli poniedziałek, wtorek itdJako dzień tygodnia należy podać wartość 1 dla poniedziałku, 2 dla wtorku, aż do 7, która oznacza niedzielę.
CzasPracaWybranyDzienDni(okres, dzień tygodnia)Liczba dni, np. sobót czy niedziel, w których pracownik pracował.
CzasPracaSwietoGodz(okres, )Czas pracy w godzinach, w dni świąteczne.Jako święta traktowane są niedziele oraz święta, niezależnie od tego czy te dni są ustawione w planie pracy pracownika jako dni świąteczne czy pracy.
CzasPracaSwietoDni(okres)Liczba niedziel oraz dni świątecznych, w których pracownik pracował.
CzasPracaTypDniaGodz(okres, typ dnia, )Czas pracy w godzinach w dni, które mają ustawiony typ jako pracy, wolny lub świąteczny.Funkcja zwracająca czas pracy w godzinach w dni, które mają ustawiony typ jako pracy, wolny lub świąteczny. Jako typ dnia należy podać wartość 1 dla typu dnia ‘pracy’, 2 dla typu dnia ‘wolny’, 3 dla typu dnia świąteczny.
CzasPracaTypDniaDni(okres, typ dnia)Liczb dni, które mają ustawiony typ jako pracy, wolny lub świąteczny, w których pracownik wykonywał pracęFunkcja zwracająca liczbę dni, które mają ustawiony typ jako pracy, wolny lub świąteczny, w których pracownik wykonywał pracę.
Funkcje te umożliwiają odwołanie się do rzeczywistego czasu pracy za podany okres. Wynik otrzymujemy w dniach lub godzinach. Godziny do obliczeń są uwzględniane z minutami przeliczonymi na części dziesiętne godzin – jak dla poprzedniej funkcji CzasNorma. Dla funkcji CzasPracaGodz, CzasPracaWybranyDzienGodz, CzasPracaSwietoGodz, CzasPracaTypDniaGodz jako drugi parametr można wpisać akronim strefy w cudzysłowie (nie w apostrofach) – zawęża on wynik do czasu pracy w danej strefie. Wciśnięcie <ALT>+<STRZAŁKA w DÓŁ>, po ustawieniu kursora wewnątrz cudzysłowu, wyświetla listę dostępnych akronimów stref. Brak drugiego parametru lub parametr zapisany błędnie powodują, że liczony jest łączny czas niezależnie od tego, do jakiej należy strefy. Nie należy używać parametru strefy dla funkcji CzasPracaDni oraz CzasPracaDniWszystkie,  ponieważ w obrębie dnia mogą być odnotowane wejścia z różnymi strefami. Zastosowanie różnych wzorów na okres, w jakim będzie zliczana funkcja oraz różne sposoby rozliczeń czasu pracy pracownika mogą dać różne wyniki. Dla pracowników rozliczanych wg zestawienia wzór OkresBiezacyOkresMies zwraca zawsze pełny miesiąc kalendarzowy. Dla pozostałych rozliczeń (wg kalendarza i wg obecności) wzór OkresBiezacy będzie zawężał zwracaną wartość do okresu zatrudnienia pracownika w bieżącym miesiącu i do dat odczytywanych z elementu wypłaty, który tą funkcją jest zdefiniowany. Natomiast użycie wzoru OkresMies będzie dawało wartość czasu pracy zawężoną tylko do okresu zatrudnienia.
Uwaga
Dla uzyskania poprawnych obliczeń samej umowy, przy wykorzystaniu funkcji CzasPracaUmowy(OkresMies(1), <AKRONIMSTREFY>), należy pamiętać, że typ wypłaty z użyciem tej funkcji musi mieć rodzaj Umowa. W przypadku, gdy funkcja ma służyć do wyliczenia jakiegoś dodatku do umowy, to może być zdefiniowana o rodzaju Dodatek i wypłacona przez listę płac Inne.
Przykład
Zastosowanie funkcji: CzasPracaGodz(OkresBiezacy,"czas przestoju") – liczba godzin pracy w bieżącym miesiącu w strefie "czas przestoju" CzasPracaGodz(OkresMies(1,2),„praca.pdst”) – czas pracy z 1 miesiąca licząc od 2-wstecz od aktualnie rozliczanego dla strefy „praca.pdst”
Przykład
Zastosowanie funkcji w różnych okresach, dla różnych rozliczeń czasu pracy. Obliczenia wykonywane dla miesiąca maja 2016 (kalendarz standardowy). Pracownik zatrudniony od 2016.05.05, do 2016.05.25 ma dodatkowy element wypłaty z okresem 2016.05.15-2016.05.20. Wartości liczbowe poszczególnych funkcji dla pracownika rozliczanego wg kalendarza: CzasPracaGodz(OkresBiezacy) = 40; wartość za okres 2016.05.15 - 2016.05.20 CzasPracaDni(OkresBiezacy) = 5; wartość za okres 2016.05.15 - 2016.05.20 CzasPracaGodz(OkresMies(1, 0)) = 120; wartość za okres 2016.05.05 - 2016.05.25 CzasPracaDni(OkresMies(1, 0)) = 15; wartość za okres 2016.05.05 - 2016.05.25 Wartości liczbowe poszczególnych funkcji dla pracownika rozliczanego wg zestawienia: CzasPracaGodz(OkresBiezacy) = 160; wartość za okres 2016.05.01 - 2016.05.31 CzasPracaDni(OkresBiezacy) = 20; wartość za okres 2016.05.01 - 2016.05.31 CzasPracaGodz(OkresMies(1, 0)) = 160; wartość za okres 2016.05.01 - 2016.05.31 CzasPracaDni(OkresMies(1, 0)) = 20; wartość za okres 2016.05.01 - 2016.05.31
Funkcje zwracające ilości nadgodzin i godzin nocnych
Nazwa funkcji + parametry lub nazwa stałejZwracany rezultatOpis
Nadgodz(<period Okres>)ilość nadgodzin w godzinachfunkcja sumuje wszystkie nadgodziny, domyślnie za bieżący okres wypłaty (wyrażone w częściach dziesiętnych)
Nadgodz50(<period Okres>)ilość nadgodzin 50% w godzinach„pięćdziesiątki”, domyślnie za bieżący okres wypłaty (wyrażone w częściach dziesiętnych) - nadgodziny dobowe 50% oraz nadgodziny 50% liczone bez podziału na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
Nadgodz100(<period Okres>)ilość nadgodzin 100% w godzinach„setki”, domyślnie za bieżący okres wypłaty (wyrażone w częściach dziesiętnych) - nadgodziny dobowe 100% oraz nadgodziny 100% liczone bez podziału na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe (nie są uwzględniane nadgodziny średniotygodniowych)
PracaNoc(<period Okres>)ilość godzin nocnych„nocne”, domyślnie za bieżący okres wypłaty (wyrażone w częściach dziesiętnych)
CzasOdchylka(okres,<string AkronimStrefy>)Czas odchyłek w wybranej strefie lub odchyłek łącznieLiczba godzin przepracowanych powyżej lub poniżej normy (wyrażone w częściach dziesiętnych)
Zwracanym rezultatem tych funkcji jest odpowiedni czas w godzinach i minutach (ewentualne minuty zostają wyrażone w częściach dziesiętnych przez podzielenie przez 60). Zastosowanie różnych wzorów na okres, w jakim będzie zliczana funkcja oraz różne sposoby rozliczeń czasu pracy pracownika mogą dać różne wyniki. Dla pracowników rozliczanych wg zestawienia wzór OkresBiezacyOkresMies zwraca zawsze pełny miesiąc kalendarzowy. Dla pozostałych rozliczeń (wg kalendarza i wg obecności) wzór OkresBiezacy będzie zawężał zwracaną wartość do okresu zatrudnienia pracownika w bieżącym miesiącu i do dat odczytywanych z elementu wypłaty, który tą funkcją jest zdefiniowany. Natomiast użycie wzoru OkresMies będzie dawało wartość czasu zawężoną tylko do okresu zatrudnienia.
Przykład
Zastosowanie funkcji: Nadgodz(OkresBiezacy) – ilość nadgodzin w aktualnie rozliczanym okresie Nadgodz100(OkresBiezacy) – ilość nadgodzin „setek” w aktualnie rozliczanym okresie PracaNoc(OkresBiezacy) – ilość godzin „nocnych” w aktualnie rozliczanym okresie Nadgodz(WypOkres(0, 3, 1)) – ilość nadgodzin w okresie, który obejmuje 3 miesiące, licząc od 1 miesiąca wstecz w stosunku do miesiąca bieżącego
Przykład
Pracownik w jednym dniu pracy przepracował 9 godzin 30 minut (norma w tym dniu wynosiła 8 godzin), oraz w jednym dniu pracy pracował w porze nocnej 8 godzin. Wymienione funkcje zwrócą następujące wartości: Nadgodz(OkresBiezacy) – 7.25 (nadgodziny 7:15 h) Nadgodz50(OkresBiezacy) – 1.50 (nadgodziny „50” 1:30 h) PracaNoc(OkresBiezacy) – 8.00 (godziny „nocne” 8:00 h)
Funkcje sumujące wybrane składniki (wzorce płacowe typu kwota)
Nazwa funkcji + parametry lub nazwa stałejZwracany rezultatOpis
WypSuma(enum RodzajeSkladnikow, enum RodzajeWartosci, period Okres) (sumowanie wypłat pogrupowanych wg pewnych kryteriów, np. wszystkie opodatkowane)kwota, suma wybranych składników wypłaty według filtrów i okresufunkcja definiowalna wyłącznie za pomocą kreatora Rodzaje składników wypłaty;
param.1: lista rodzajów składników pobieranych do sumowania;
param.2: lista rodzajów wartości, przefiltrowujących kwoty składników;
param.3: okres za jaki mają być sumowane składniki
SumaSkladnikow(period Okres, enum RodzajeWartosci, string NazwaWzorca) (sumowanie wypłat wybranych wg nazw z listy typów wypłat w konfiguracji danej bazy)kwota, suma wybranych typów wypłaty według filtrów i okresufunkcja definiowalna wyłącznie za pomocą kreatora Typy składników wypłaty;
param.1: okres za jaki mają być sumowane składniki;
param.2: lista rodzajów wartości, przefiltrowujących kwoty składników;
param.3: nazwa wzorca definiującego funkcję
Zwracanym rezultatem tych funkcji jest zsumowana wartość składników wypłat wg podanego filtra i okresu. Jednym z parametrów funkcji jest Okres - jest to osobna funkcja, która została przedstawiona wcześniej. Konstrukcja wzoru WypSuma tworzona jest podczas użycia konstruktora wzorca płacowego (typ kwota – Rodzaje składników wypłaty). Konstrukcja wzoru SumaSkladnikow tworzona jest podczas użycia konstruktora wzorca płacowego (typ kwota – Typy składników wypłaty). Wzorce płacowe są jedynie elementem pomocniczym przy konstruowaniu wzorów liczących składniki wynagrodzenia (dodatki). Zastosowanie wzorca typu kwota w konstrukcji zaawansowanego algorytmu oznacza zapisanie w definicji typu wypłaty wzoru matematycznego zgodnego z aktualna definicją wzorca płacowego. Zmiana ustawień wzorca płacowego nie powoduje automatycznej zmiany wzorów liczących zdefiniowane wcześniej typy wypłat (dodatki), w których zastosowano taki wzorzec płacowy. Aby przy liczeniu wypłat została zastosowana zmodyfikowana formuła wzorca, konieczne jest zaktualizowanie wzorów w typach wypłat – poprzez usunięcie „starego” wzorca i ponowne „podpięcie” zmodyfikowanego wzorca płacowego w odpowiednim miejscu wzoru.
Przykład
Zastosowanie funkcji WypSuma(8, 0x00400020, WypOkres(0, 1, 0)) wartość składnika = zaliczka podatku + składka zdrowotna odliczona (drugi parametr) składników rodzaju opodatkowane (pierwszy parametr), z okresem ustawionym na aktualny okres rozliczeniowy (parametr trzeci). SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 ,’aaa’) wartość składnika = wartość brutto (drugi parametr) wybranych typów składników z aktualnego okresu rozliczeniowego (pierwszy parametr), nazwa wzorca definiującego funkcję ’aaa’.
Funkcja warunkowa
Nazwa funkcji + parametry lub nazwa stałejZwracany rezultatOpis
Warunek(bool Warunek, currency/int Rezultat1, currency/int Rezultat2)Rezultat1 lub Rezultat21 parametr: wyrażenie logiczne zwracające prawdę lub fałsz (1 lub 0); jeśli prawda, to funkcja zwróci 2 parametr; jeśli fałsz, to funkcja zwróci parametr trzeci
We wzorze algorytmu może być również zastosowana funkcja warunkowa, która zwraca wartość pod pewnym (zdefiniowanym) warunkiem. Warunek(wyrażenie, wartość1, wartość2) Gdzie: wyrażenie – wyrażenie podlegające sprawdzeniu wartość1 – wartość, jaką zwraca funkcja jeśli wyrażenie jest prawdziwe wartość2 – wartość, jaką zwraca funkcja jeśli wyrażenie jest fałszywe Jeżeli jest spełniony warunek (1 parametr) wykonywane jest to co znajduje się w 2 parametrze - w przeciwnym wypadku wykonywane jest to co znajduje się w 3 parametrze. Funkcje warunkowe mogą być wielopoziomowe: Warunek(AtrybutLiczba("ile")==10,100,Warunek(AtrybutLiczba("ile")==20,60,10)) Badany jest pierwszy warunek, w przypadku niespełnienia warunku warunek drugi, itd. Warunek(Atrybut(‘’Jezyk_ang”)==”B2”,200,  Warunek(Atrybut(‘’Jezyk_ang”)==”C1”,300,  0)) W tym przypadku jeżeli pierwszy warunek nie jest spełniony to badany jest drugi, który, jeśli nie zostanie spełniony zwrócona będzie wartość 0.
Uwaga
Znak równości w pierwszym parametrze funkcji warunkowej musi być zapisany jako podwójny: „==”, a nie pojedynczy „=”.Znak „!=” oznacza nierówność (A!=B, a jest różne od B).
Znaki: równości, większości i mniejszości (=, <, >) są dopuszczalne tylko w wyrażeniu zastosowanym w funkcji warunkowej. Wstawianie do wzoru stałych okresowych, wzorców płacowych i operatorów matematycznych jest dostępne jako wybór z listy pod przyciskami z odpowiednimi opisami – wybierany w taki sposób element jest zawsze dopisywany na końcu wzoru. Liczby oraz znaki „=”, „<”, „>” można wpisywać za pomocą klawiatury.
Przykład
Zastosowanie funkcji Warunek(3<2, 6, 8) – funkcja zwróci wartość 8, ponieważ warunek 3<2 jest fałszywy Warunek(SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001) > 0, SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001), Konfig("/Program/Płace/Wskaźniki/Najniższe wynagrodzenie", Okres.Do)) Jeśli wartość zwracana przez funkcję SumaSkladnikow jest większa od zera, to całkowita wartość wyrażenia będzie równa wartości tej funkcji, w przeciwnym wypadku wartość wyrażenia będzie równa stałej okresowej „Najniższe wynagrodzenie”
Przykład
 Dofinansowanie z funduszu socjalnego, zależne od wysokości średniego wynagrodzenia brutto pracownika z poprzedniego kwartału:  
 • nie jest wypłacane przy zarobkach powyżej 3000 zł
 • wypłacane w kwocie 200 zł dla osób o zarobkach od 1000 zł do 3000 zł
 • w kwocie 400 zł dla osób o zarobkach do 1000 zł,
Wzór wyliczający warunkowo - w taki sposób - dopłatę można zapisać funkcją: Warunek((SumaKwartał/3)<=1000,400,warunek((SumaKwartał/3)<=3000,200,0)) Gdzie: SumaKwartał – to przykładowa nazwa wzorca płacowego typu kwota sumującego wynagrodzenie brutto pracownika z poprzedniego kwartału
Funkcja zaokrąglająca wyliczane z wzorów wartości
Nazwa funkcji + parametry lub nazwa stałejZwracany rezultatOpisZaokr(currency/int Wartosc,<int Precyzja>,<int Rodzaj>)zaokrąglony parametr pierwszy (kwota lub liczba całkowita)
1 parametr: wartość zaokrąglana;
2 parametr: precyzja (ile miejsc po przecinku lub, ze znakiem minus, ile miejsc przed przecinkiem);
3 parametr: rodzaj przyjmuje wartości:
0 – zaokrąglanie matematyczne (0-4 w dół, 5-9 zaokrągla w górę),
1 – zawsze w górę,
2 – zawsze w dół,
Dwa ostatnie parametry opcjonalne (domyślna precyzja=1, rodzaj=0)
Funkcja stosowana w przypadku części składowych definiowanego elementu wyliczanego wg algorytmu 12. Zwracanym rezultatem przez funkcję Zaokr() jest wartość odpowiednio zaokrąglona (wg podanych parametrów). Funkcja Zaokr(wartość, precyzja, rodzaj), gdzie rodzaj równy 0 jest matematycznym zaokrągleniem wartości i jest przyjmowany domyślnie (gdy brak jest 3 parametru). Precyzja oznacza z jaką dokładnością po przecinku zostanie zapisana wartość (domyślna precyzja wynosi 0). Funkcja dopuszcza precyzję po lewej stronie separatora liczby dziesiętnej (precyzja ze znakiem minus). Precyzja zapisana jako liczba cyfr po przecinku, np. 2 oznacza dokładność do 2 miejsca po przecinku, 0 to zaokrąglenie do liczby całkowitej, a -1 (minus jeden) to dokładność do jednego miejsca przed przecinkiem.
Przykład
Zastosowanie funkcji Zaokr(14.26, 1, 1) – wartość 14.30 Zaokr(14.26, 0) – wartość 14 Zaokr(14.26, 1, 2) – wartość 14.20 Zaokr(14.26) – wartość 14 Zaokr(14.26, 1) – wartość 14.30 Zaokr(14.26, -1) – wartość 10
Przykład
Typ wypłaty zdefiniowany algorytmem 12 z zaokrągleniem na zakładce Szczegółowe ustawionym wg metody standardowej (matematycznej) z precyzją 0.01 zł. Dodatek zdefiniowany jako iloczyn stawki za godzinę liczonej od minimalnej płacy i liczby godzin przepracowanych w wybranej strefie (o akronimie "szkodliwe"). Norma pracownika za dany miesiąc = 168 godzin, stawka minimalna 1850 zł, Czas przepracowany w strefie "szkodliwe" = 80 godzin. Wzór: (Konfig("/Program/Płace/Wskaźniki/Najniższe wynagrodzenie", Okres.Do))/ CzasNormaGodz(OkresBiezacy, "")*CzasPracaGodz(OkresBiezacy, "szkodliwe") Wyliczenie dla zaokrąglenia do 1 grosza (ustawienie na zakładce Szczegółowe): 1850 / 168 * 80 = 880,9523808, czyli wynik 880,95 zł Wyliczenie dla stawki policzonej od minimalnej zaokrąglanej do 1 grosza. Dopiero potem pomnożenie przez czas przepracowany w strefie. Wzór: Zaokr((Konfig("/Program/Płace/Wskaźniki/Najniższe wynagrodzenie", Okres.Do))/ CzasNormaGodz(OkresBiezacy, ""),2,0) *CzasPracaGodz(OkresBiezacy, "szkodliwe") Wyliczenie wartości brutto (kwoty) w wypłacie: 1850   / 168 = 11,01190476, czyli po zaokrągleniu 11,01 zł. 11,01* 80 = 880,80 po zaokrąglenie kwoty końcowej do 1 grosza (z zakładki Szczegółowe) również 880,80 zł.
Funkcja zaokrąglająca staż
Nazwa funkcji + parametry lub nazwa stałejZwracany rezultatOpis
Staz(const date Data, <int Firma>,<int Praca>,<int Nauka>)
liczba lat stażu
parametr 1: stałe reprezentujące daty Okres.Od lub Okres.Do – uwaga na kropki
(odpowiednio pierwszy lub ostatni dzień okresu rozliczeniowego);
parametry 2, 3, 4 przyjmują wartości:
- 0 - nie wliczać do stażu pracy,
- 1 - wliczać do stażu
Są to parametry opcjonalne (domyślne wartości oznaczających wliczanie do stażu pracy zatrudnienia:
- Firma=1,
- Poza firmą=1,
- Nauka=0
parametry 5, 6, 7 określają różne rodzaj stażu. Rodzaje stażu pobierane są z formularza historii
zatrudnienia pracownika (lista słownikowa):
- jeśli chcemy zsumować dwa rodzaje stażu
liczonych łącznie należy podać je jako parametr 5 i parametr 6,
- dla trzech rodzajów stażu liczonych łącznie należy podać je jako parametr 5, parametr 6 i parametr 7.
Rodzaje staży należy wpisywać w cudzysłowiu.C8
Zwracanym rezultatem funkcji Staz() jest wartość stażu pracy pracownika (obliczona wg podanych parametrów). Do stażu wyliczany może być okres nauki i okres zatrudnienia w różnych miejscach pracy/branżach.
Przykład
Zastosowanie funkcji Staz(Okres.Od) - staż pracy liczony na dzień będący pierwszym dniem okresu rozliczeniowego wypłaty – staż uwzględnia zatrudnienie w firmie i poza firmą, nie uwzględnia okresu nauki, Staz(Okres.Do, 0, 0, 1) - staż pracy liczony na ostatni dzień okresu rozliczeniowego wypłaty - nie jest wliczany do stażu okres pracy w firmie i poza firmą, jest wliczany okres nauki (gdyż tylko ostatni parametr ma wartość = 1). Staz(Okres.Do, 0, 1, 0, „zakład_A”, „zakład_B”) - staż pracy liczony na ostatni dzień okresu rozliczeniowego wypłaty - wliczamy okres pracy poza firmą w zakładach A i B. Staz(Okres.Od, 1, 1, 1) – staż pracy liczony na dzień będący pierwszym dniem okresu rozliczeniowego wypłaty, staż uwzględnia zatrudnienie w firmie, poza firmą i okres nauki Przykładowo wpisano w historii zatrudnienia pracownika rodzaje stażu:  
 • praktyka,
 • prace na wysokościach,
 • praca w warunkach szkodliwych
Staz(Okres.Od, 1, 1, 1, „praktyka”, „prace na wysokościach”) - staż pracy liczony na dzień będący pierwszym dniem okresu rozliczeniowego wypłaty, staż uwzględnia zatrudnienie w firmie i okres nauki oraz wlicza dwa rodzaje stażu poza firmą – praktykę i okres pracy na wysokościach Staz(Okres.Od, 1, 1, 1, „praktyka”) - staż pracy liczony na dzień będący pierwszym dniem okresu rozliczeniowego wypłaty, staż uwzględnia zatrudnienie w firmie i okres nauki oraz wlicza z poza firmą jeden rodzaj stażu – praktyka Staz(Okres.Od, 1, 1, 1, „praktyka”, „prace na wysokościach”, „praca w warunkach szkodliwych”) - staż pracy liczony na dzień będący pierwszym dniem okresu rozliczeniowego wypłaty, staż uwzględnia zatrudnienie w firmie i okres nauki oraz wlicza trzy możliwe rodzaje staży poza firmą: praktyka, okres pracy na wysokościach i pracy w warunkach szkodliwych.
Funkcja zwracająca wymiar etatu pracownika
Nazwa funkcji + parametry lub nazwa stałejZwracany rezultatOpis
WymiarEtatuWymiar etatuFunkcja zwraca wymiar etatu (wyrażony w częściach dziesiętnych)
Zwracanym rezultatem funkcji WymiarEtatu() jest wartość wymiaru etatu wyrażona w częściach dziesiętnych.
Przykład
Zastosowanie funkcji Dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu funkcja zwróci wartość 0.25.
Funkcja zwracająca wartość diety pracownika oddelegownego do pracy za granicę
Nazwa funkcji + parametry lub nazwa stałejZwracany rezultatOpis
kwota DietaNaDzien(<param>)
Dzienna kwoty diety
Funkcja zwraca dzienną kwotę diety pracownika oddelegowanego do pracy
za granicę w walucie lub PLN w zależności od ustawienia dodatkowego parametru.
Funkcja DietaNaDzien("WalutaEtat") - funkcja zwraca wartość diety w walucie,
Funkcja DietaNaDzien("WalutaSystemowa") - funkcja zwraca wartość diety
w przeliczeniu na walutę systemową (PLN) według kursu ustawionego na formularzu listy płac,
Wartość diety jest pobierana z zapisu historycznego pracownika aktualnego na dzień zgodny z datą Okres Do wyliczanego w wypłacie elementu z pola Dieta/dzień, jeśli nie ustawiono kraju oddelegowania. W przypadku wskazania u pracownika kraju oddelegowania funkcja zwraca wartość diety dla danego kraju z konfiguracji. Funkcja DietaNaDzien(<param>) zwraca wartość tylko w wypłatach liczonych na listach płac dla pracowników oddelegowanych. W wypłatach naliczanych za czas pracy w kraju zawsze zwracana jest wartość zero.  
Przykład
Zastosowanie funkcji Pracownik oddelegowany do pracy za granicę cały miesiąc – kwota diety/dzień = 40 EUR. Kurs waluty na liście płac: 1 EUR = 4.0000 PLN. Funkcja DietaNadzien() w wypłacie walutowej tego pracownika zwróci odpowiednio:
 • DietaNaDzien(„WalutaEtat”) = 40,00
 • DietaNaDzien(„WalutaSystemowa”) = 160,00
Przykład
Pracownik oddelegowany do pracy za granicę cały miesiąc. Do 11.04 jest oddelegowany do Niemiec – kwota diety/dzień 40 EUR, od 12.04 do Francji – kwota diety/dzień 42 EUR. Dodatek zwracający wartość dietę w walucie zdefiniowany z okresem wypłaty każda, w wypłacie za kwiecień naliczy się w dwóch częściach:
 • Za okres 1-10.04 = 40.00
 • Za okres 11-30.04 = 42.00
Dodatek zwracający wartość dietę w walucie zdefiniowany z okresem wypłaty co 1 miesiąc, w wypłacie za kwiecień zwróci wartość 42 za cały miesiąc. 
 
Funkcja niezatr
Nazwa funkcji + parametryRezultatOpis
NieZatr(period Okres, const Wynik, const Dni, const Param)
norma w okresie nie- zatrudnienia (plan pracy) za zadany okres. Funkcja w obrębie podanego okresu wybiera taki okres, w którym pracownik nie był zatrudniony
Funkcja zwraca czas niezatrudnienia za dany okres: parametr 2 (Wynik): Const.Dni, lub Const.Godz – rodzaj zwracanego rezultatu (odpowiednio w dniach roboczych, lub w godzinach); parametr 3 (Dni): rodzaj dni branych pod uwagę podczas sumowania (stałe);parametr 4 (Param): Na razie nie jest używany
ParametrWartość
WynikConst.Godz (wynik w godzinach)
Const.Dni (wynik w dniach pracy)
DniConst.Razem – wszystkie dni
Const.Kalend – dni kalendarzowe
Const.Praca – dni pracy
Funkcja zwraca czas niezatrudnienia za dany okres, np.: Niezatr(OkresBiezacy, Const.Godz) – liczba godzin pracy w okresie niezatrudnienia. NieZatr(OkresBiezacy, Const.Dni, Const.Praca) – liczba dni pracy w okresie niezatrudnienia. NieZatr(OkresBiezacy, Const.Dni, Const.Kalend) – liczba dni kalendarzowych w okresie niezatrudnienia. W funkcji Niezatr() dla drugiego parametru Const.Dni, trzeci ustawiony na Const.Kalend zwraca liczbę dni kalendarzowych niezatrudnienia, a Const.Praca liczbę dni pracy w okresie niezatrudnienia. Zastosowanie różnych wzorów na okres, w jakim będzie zliczana funkcja może dać różne wyniki. Dla wzoru OkresBiezacy program będzie zawężał zwracaną wartość do okresu zatrudnienia pracownika w bieżącym miesiącu i do dat odczytywanych z elementu wypłaty, który tą funkcją jest zdefiniowany. Czyli wartość funkcji Nieobec() będzie zawsze wynosiła zero. Użycie wzoru OkresMies będzie zwracało zawsze wartość czasu normatywnego dla pełnego miesiąca kalendarzowego, baz dodatkowego zawężania do jakichkolwiek okresów.
Przykład
Zastosowanie funkcji w różnych okresach. Obliczenia wykonywane dla miesiąca maja 2006 (kalendarz standardowy). Pracownik zatrudniony od 2006.05.05 do 2006.05.25 ma dodatkowy element wypłaty z okresem 2006.05.15-2006.05.20. Wartości liczbowe poszczególnych funkcji:  
 • Niezatr(OkresBiezacy) = 0; wartość za okres 2006.05.15 – 2006.05.20
 • Niezatr(OkresBiezacy) = 0; wartość za okres 2006.05.15 – 2006.05.20
 • Niezatr(OkresMies(1, 0)) = 48; wartość za okres 2006.05.01 – 2006.05.31
Niezatr(OkresMies(1, 0)) = 6; wartość za okres 2006.05.01 - 2006.05.31.
Funkcja nieobec
Nazwa funkcji
+ parametry
RezultatOpis
Nieobec(period Okres, const Nieobec, const Param, const Dni)
czas nieobecności całodziennych i wpisanych na część dnia
Funkcja zwraca czas nieobecności za dany okres;
parametr 2 (Nieobec): rodzaj nieobecności
parametr 3 (Param): dla Nieobec
parametr 4 (Dni): rodzaj zwracanego wyniku.
Parametr 2Wartość


Nieobec
Const.Nazwa
Const.PozaNazwa
Const.Razem
Const.Pomn
Const.Rodzaj
Const.PozaRodzaj
Const.ZUS
Const.PozaZUS
Const.Typ
Const.PozaTyp
Const.UrlNaZadanie
Const.Przyczyna
Parametr 4Wartość
DniConst.Godz (wynik w godzinach)
Const.Dni (wynik w dniach pracy)
Const.Kalend (wynik w dniach kalendarzowych)
Występują następujące pary parametrów:
Parametr 2Parametr 3
Const.Nazwa<nazwa> gdzie nazwa jest podana w ciapkach np. „Urlop”. Istotna jest tu wielkość liter.
Const.PozaNazwa<nazwa> gdzie nazwa jest podana w cudzysłowiu np. „Urlop”. Istotna jest tu wielkość liter.
Const.RazemW tym przypadku trzeci parametr nie jest sprawdzany, zaliczane są wszystkie nieobecności w podanym okresie. Należy parametry 2 i 4 rozdzielić dodatkowym przecinkiem i podwójnym cudzysłowem.
Const.PomnConst.N130 – pomniejszenie 1/30 Const.Proporc – pomniejszenie proporcjonalne Const.Niepomn – brak pomniejszenia
Const.RodzajConst.Rozl (wg rozliczenia) Const.Chor (rozl. jak chorobowe) Const.Opieka (rozl. jak opieka) Const.Brak (brak rozliczenia)


Nieobec(period Okres, const Nieobec, const Param, const Dni)


czas nieobecności całodziennych i wpisanych na część dnia
Const. PozaRodzajConst.Rozl (wg rozliczenia)
Const.Chor (rozl. jak chorobowe)
Const.Opieka (jak opieka)
Const.Brak (brak rozl.)
Const.ZUS<KodZUS na deklaracji> w cudzysłowiu np. ”112”. Dotyczy tylko tych typów nieobecności, które mają wpisany kod. Kod ”331” zawraca wszystkie zwolnienia lekarskie, a ”0” nieobecności bez pozycji ZUS (w bazie 999).
Const.PozaZUS<Kod ZUS na deklaracji> w cudzysłowiu np. ”112”. Dotyczy tylko tych typów nieobecności, które mają wpisany kod.
Const.TypConst.Uspraw (Nb. usprawiedliwiona)
Const.NieUspraw (nieusprawiedliwiona)
Const.Urlop (Nb urlop)
Const.ZwZUS (Nb zwolnienie ZUS)
Const.PozaTypConst.Uspraw (Nb. usprawiedliwiona)
Const.NieUspraw (nieusprawiedliwiona)
Const.Urlop (Nb urlop)
Const.ZwZUS (Nb zwolnienie ZUS)
Const.UrlNaZadanieW tym przypadku trzeci parametr nie jest sprawdzany, zaliczane są wszystkie nieobecności typu urlop na żądanie. Parametry 2 i 4 należy rozdzielić dodatkowym przecinkiem i podwójnym cudzysłowem
Const.Przyczyna

W cudzysłowiu należy podać przyczynę nieobecności zgodnie ze słownikiem dostępnym z poziomu formularza nieobecności np. ,"Zwolnienia lekarskie" Ustawienie parametru spowoduje zwrócenie liczby dni, w których pracownik ma wprowadzoną nieobecność ze wskazaną przyczyną.
Funkcja nieobeccalodzienne
Nazwa funkcji + parametry lub nazwa stałejZwracany rezultatOpis
NieobecCalodzienne(period Okres, const Nieobec, const Param, const Dni)Czas nieobecności całodziennychFunkcja uwzględnia tylko nieobecności całodzienne.
Parametry opisane w tabeli powyżej.
Funkcja zwraca czas nieobecności za dany okres. Posiada cztery parametry, przy czym parametr trzeci jest ściśle powiązany z parametrem drugim. W funkcji Nieobec(OkresBiezacy,Const.Razem,"",Const.Dni) po parametrze Const.Razem należy użyć podwójny cudzysłów. W tym przypadku trzeci parametr nie jest sprawdzany, zliczane są wszystkie nieobecności w podanym okresie. <ALT>+<STRZAŁKA W DÓŁ> po ustawieniu kursora na końcu wzoru bezpośrednio po ciągu znaków: Const. (po kropce) - wyświetla listę dostępnych "rozwinięć" dla parametrów typu Const. Możliwe jest pominięcie przedrostka Const. - w takim przypadku należy jednak parametr ująć w cudzysłów. W funkcji Nieobec, NieZatr stałe muszą być poprzedzone przedrostkiem Const. (z dużej litery i kropki na końcu). Po wpisaniu Const. I naciśnięciu <ALT>+<STRZAŁKA W DÓŁ> dostaniemy listę dostępnych stałych. Innym sposobem jest bezpośrednie wpisanie stałej w cudzysłowiu. Należy tu ściśle przestrzegać dużych i małych liter. Zastosowanie różnych wzorów na okres, w jakim będzie zliczana funkcja może dać różne wyniki. Dla wzoru OkresBiezacy program będzie zawężał zwracaną wartość do okresu zatrudnienia pracownika w bieżącym miesiącu i do dat odczytywanych z elementu wypłaty, który tą funkcją jest zdefiniowany. Użycie wzoru OkresMies będzie zwracało zawsze wartość czasu normatywnego dla pełnego miesiąca kalendarzowego, baz dodatkowego zawężania do jakichkolwiek okresów.
Przykład
Zastosowanie funkcji Nieobec(OkresBiezacy,Const.Typ,Const.ZwZUS,Const.Dni) – nieobecności typu zwolnienie ZUS. Nieobec(OkresBiezacy,Const.ZUS,”312”,Const.Dni) – nieobecności z kodem 312 (urlop opiekuńczy). Nieobec(OkresBiezacy,”ZUS”,”331”,”Dni”) – nieobecności z kodem 331 (zwolnienia lekarskie). Nieobec(OkresBiezacy, Const.Typ, Const.Uspraw, Const.Dni) - liczba dni pracy przypadających podczas nieobecności usprawiedliwionych. Nieobec(OkresBiezacy,Const.UrlNaZadanie, “”,Const.Dni) – liczba dni urlopu na żądanie.
Przykład
Zastosowanie funkcji w różnych okresach. Obliczenia wykonywane dla miesiąca maja 2016 (kalendarz standardowy). Pracownik zatrudniony od 2016.05.05 do 2016.05.25 i był nieobecny cały ten okres. Ma dodatkowy element wypłaty z okresem 2016.05.15-2016.05.20. Wartości liczbowe poszczególnych funkcji:  
 • Nieobec(OkresBiezacy, Const.Razem, „”, Const.Godz) = 40; wartość za okres 2016.05.15 – 2016.05.20
 • Nieobec(OkresBiezacy, Const.Razem, „”, Const.Dni) = 5; wartość za okres 2016.05.15 – 2016.05.20
 • Nieobec(OkresMies(1, 0), Const.Razem, „”, Const.Godz) = 160; wartość za okres 2016.05.01 – 2016.05.31
Nieobec(OkresMies(1, 0), Const.Razem, „”, Const.Dni) = 20; wartość za okres 2016.05.01 - 2016.05.31
Przykład
Przykładowo pracownik ma zwolnienie chorobowe na 3 dni (wg planu pracy 8-godzinne) i 1 dzień urlopu na część dnia w ilości 3:00 godz. Funkcje sumujące nieobecności zwrócą następujące informacje: Wyliczenie czasu trwania nieobecności w dniach: Nieobec(OkresBiezacy, Const.Razem, Const.Razem, Const.Dni) = 4 (to łącznie są 4 dni z nieobecnościami: 3 całodzienne + 1 na część dnia), NieobecCalodzienne(OkresBiezacy, Const.Razem, Const.Razem, Const.Dni) = 3 (tylko 3 dni są z nieobecnościami całodziennymi), Wyliczenie czasu trwanie nieobecności w godzinach: Nieobec(OkresBiezacy, Const.Razem, Const.Razem, Const.Godz) = 27 (24 godz. Z nieobecności całodziennych + 3 godz. na część dnia) NieobecCalodzienne(OkresBiezacy, Const.Razem, Const.Razem, Const.Godz) = 24 (bo nieobecności całodzienne trwały 24 godziny)
Funkcja zwracająca wartość atrybutu pracownika
Nazwa funkcji + parametry lub nazwa stałejZwracany rezultatOpis
Atrybut(string NazwaAtrybutu)Wartość atrybutu (tekst)
Nazwa atrybutu w cydzysłowiu
AtrybutLiczba(int NazwaAtrybutu)Wartość atrybutu (liczba)
Zwracanym rezultatem funkcji Atrybut() oraz AtrybutLiczba() jest wartość atrybutu pracownika (odpowiednio tekstowa lub liczbowa). Jeśli wartością atrybutu jest liczba, to zawsze stosujemy funkcję AtrybutLiczba(). Dla funkcji tego typu podczas definiowania rozwijany jest słownik klas atrybutów. Dostępne są: flaga, liczba, SQL,tekst. Listę dostępnych atrybutów rozwija kombinacja klawiszy <ALT>+<STRZAŁKA W DÓŁ>. Atrybuty typu flaga i tekst mogą być użyte tylko w funkcji warunkowej. Jeżeli użyta jest funkcja warunkowa z atrybutem typu flaga (Tak/Nie) - np. Warunek(Atrybut("flaga")=="Tak", 120, Warunek(Atrybut("flaga")=="Nie",10,0)) - i nie jest spełniony żaden warunek (ani Tak ani Nie) to wyliczoną wartością jest zero (występuje w przypadku nie dodania pracownikowi atrybutu lub atrybut poza zakresem obowiązywania).
Uwaga
Istotna jest tu wielkość liter (poprawna jest tylko wartość Tak/Nie). Jeżeli słowo ‘Tak’ w definicji zostanie wpisane dużymi lub małymi literami to składnik zwraca zawsze zero.
Przykład
Zastosowanie funkcji Atrybut(„Wiek”) - zwraca wartość tekstową atrybutu o nazwie „Wiek” Jeśli chcemy np. dodać lub odjąć od takiej funkcji wartość innego atrybutu typu liczba np. „Wiek emerytalny” to należy zapisać wzór jako: AtrybutLiczba(„Wiek emerytalny”) – AtrybutLiczba(„Wiek”) a nie w postaci: Atrybut(„Wiek emerytalny”) – Atrybut(„Wiek”).
Uwaga
W zaawansowanej konstrukcji algorytmu 12 istnieją podpowiedzi wprowadzanych części wzoru. Podpowiedzi osiągane są poprzez kombinację klawiszy <ALT>+<STRZAŁKA W DÓŁ>. Dotyczą one parametrów poszczególnych funkcji używanych we wzorach i są wywoływane kontekstowo (przy pustym polu z wzorem nie rozwija się żadne menu pomocnicze).
Pomocnicze funkcje
Nazwa funkcji + parametryRezultatOpis
Okres.Oddatapoczątkowa data okresu rozliczeniowego wypłaty (data Clarion)
Okres.Dodatakońcowa data okresu rozliczeniowego wypłaty (data Clarion)
Wylicz1h(currency Kwota)kwota, stawka na godz.funkcja wylicza wartość według wzoru:
parametr1/czas normatywny w danym okresie rozliczeniowym
Data Clarion - ilość czasu jaka upłynęła od daty '1899-12-30 00:00:00' do dnia obecnego - wartość taką zwracają funkcje Okres.Od i Okres.Do.
Przykład
Zastosowanie funkcji Wylicz1h(1000) - przy normie = 168, wartość stawki na godzinę = 1000/168 = 5.95 Wylicz1h(Historia.Etat.Stawka) - wylicza stawkę na godzinę dla stawki miesięcznej z etatu (użycie stałej okresowej).
Uwaga
Stałe muszą być poprzedzone przedrostkiem Const. (z dużej litery i kropki na końcu). Po wpisaniu Const. I naciśnięciu <ALT>+<STRZAŁKA W DÓŁ> dostaniemy listę dostępnych stałych. Innym sposobem jest bezpośrednie wpisanie stałej w cudzysłowiu. Należy ściśle przestrzegać dużych i małych liter.
Parametry użyte we wzorach poszczególnych funkcji oznaczają możliwe do użycia typy danych: int – liczba całkowita date - data currency – liczba zmiennoprzecinkowa (kwota) period – okres const – stała bool – typ logiczny (prawda/fałsz) string – tekst, łańcuch znaków enum – typ wyliczeniowy, lista <> - parametr opcjonalny Zapisany w definicji zaawansowanej wzór może mieć maksymalnie 2048 znaków. W przypadku dłuższego wzoru program zapisuje tylko dozwoloną ilość znaków. Przy stosowaniu we wzorze liczb zapisywanych z miejscami po przecinku jako separator dziesiętny należy wstawiać kropkę (np. 1.25 a nie 1,25), ponieważ przecinek jest interpretowany jako separator oddzielający parametry wewnątrz funkcji. Wstawianie do wzoru stałych okresowych, wzorców płacowych i operatorów matematycznych jest dostępne jako wybór z listy pod przyciskami z odpowiednimi opisami – wybierany w taki sposób element jest zawsze dopisywany na końcu wzoru. Liczby oraz znaki „==”, „!=”, „<”, „>” można wpisywać za pomocą klawiatury. W funkcjach zwracających czas normy, pracy, nieobecności i wartości atrybutów istnieją podpowiedzi wprowadzanych części wzoru. Podpowiedzi osiągane są poprzez kombinację klawiszy <ALT> + <STRZAŁKA W DÓŁ> Dotyczą one parametrów poszczególnych funkcji używanych we wzorach i są wywoływane kontekstowo (przy pustym polu z wzorem nie rozwija się żadne menu pomocnicze). Podpowiedzi opisane zostały w opisie poszczególnych funkcji.
Przykład
Definiowanie wzoru za pomocą funkcji Chcąc zdefiniować wzór sumujący wszystkie nieobecności typu Zwolnienia ZUS z bieżącego miesiąca w przeliczeniu na dni pracy, możemy - korzystając z podpowiedzi - zrobić to następująco: z listy rozwijanej przy przycisku "Operatory i funkcje" wybieramy pozycję: liczba Nieobec (okres,rodzaj, <param>,<dni>), w polu z wzorem podstawia się ciąg znaków: Nieobec(OkresBiezacy) Usuwamy nawias domykający i dopisujemy przecinek, a za nim ciąg znaków Const. wskazujący, że funkcja będzie doprecyzowana drugim parametrem, wzór po tej zmianie: Nieobec(OkresBiezacy,Const. Ustawiamy kursor na końcu po kropce, naciskamy <ALT> + <STRZAŁKA w DÓŁ> i z wyświetlonej listy wybieramy Typ - wzór ma postać: Nieobec(OkresBiezacy,Const.Typ Dopisujemy ręcznie przecinek i następny Const.: Nieobec(OkresBiezacy,Const.Typ,Const. Ustawiamy kursor na końcu, naciskamy <ALT> + <STRZAŁKA w DÓŁ> i wybieramy ZwZUS: Nieobec(OkresBiezacy,Const.Typ,Const.ZwZUS Dopisujemy po raz ostatni przecinek i Const.: Nieobec(OkresBiezacy,Const.Typ,Const.ZwZUS,Const. Pod <ALT>+<STRZAŁKA w DÓŁ> wybieramy Dni: Nieobec(OkresBiezacy,Const.Typ,Const.ZwZUS,Const.Dni Dodajemy nawias domykający i otrzymujemy wzór w ostatecznej postaci: Nieobec(OkresBiezacy,Const.Typ,Const.ZwZUS,Const.Dni)
Priorytety – jeżeli we wzorze w typie wypłaty wg algorytmu 12 odwołujemy się do wartości z bieżącego miesiąca innego typu wypłaty zdefiniowanego algorytmem 12, to wliczany typ wypłaty musi mieć niższy priorytet niż ten typ wypłaty do którego wliczamy.
Przykład
Dodatek a jest równy połowie dodatku B, oba zdefiniowane algorytmem 12, a wyliczy się poprawnie tylko jeśli będzie mieć wyższy priorytet niż B.
Istnieje możliwość ręcznego dodania w wypłacie typów wypłat zdefiniowanych algorytmem 12 - pozwala to na wypłacanie przez inne wypłaty dodatków liczonych w oparciu o ten algorytm. Algorytm 13 - Akord Wybór algorytmu 13 oznacza, że będzie on wykorzystywany do liczenia wypłat typu akordowego. Na formularzu typu wypłaty na pierwszej zakładce dla algorytmu 13 nie udostępniono żadnych parametrów, zablokowano również opcje dotyczące automatycznego pomniejszania za czas nieobecności. Edycji – w  pełnym zakresie - podlegają natomiast pozostałe zakładki. W programie zdefiniowano jeden standardowy typ wypłaty o nazwie „Akord” wyliczany algorytmem 13. Jest on wliczany do chorobowego, urlopu i ekwiwalentu. Algorytm 14 – Umowa- zlecenie godzinowa Algorytm 14 służy do definiowania umów cywilnoprawnych rozliczanych godzinowo. Jest on dostępny na formularzu typu wypłaty, gdy w polu Rodzaj ustawiona jest opcja Umowa. W definicji umowy zdefiniowanej algorytmem 14 można ustawić stawkę za godzinę lub odwołać się do stałej okresowej. Definiowanie własnej umowy cywilnoprawnej Użytkownik może zdefiniować typ wypłaty będący umową cywilnoprawną. Wówczas, na formularzu umowy należy w polu Rodzaj wybrać Umowa. Lista dostępnych algorytmów zostanie zawężona do 4 wzorów (algorytmów):
 • Algorytm 1 – kwota umowy jest znana
 • Algorytm 4 – stosowany, gdy z góry nie jest znana ilość (np. sztuk), za którą będzie realizowana wypłata. Wartość liczona może być jako iloczyn 3 składników: stałej okresowej (wybór z listy), współczynnika (może być wpisany w konfiguracji składnika albo bezpośrednio na wypłacie), ilości (wpisywanej bezpośrednio przed wypłatą)
 • Algorytm 6 wartość umowy może być liczone według dwóch elementów: stałej okresowej (wybór z listy) i współczynnika (można go wpisać w konfiguracji składnika albo bezpośrednio na wypłacie.
 • Algorytm 12 (definicja zaawansowana) – dostępny tylko w module Płace i Kadry Plus. Pozwala na obliczanie wartości umów według rozbudowanych wzorów. Do definiowania umowy cywilnoprawnej według tego algorytmu można wykorzystać wyłącznie definicję zaawansowaną. W definicji tego algorytmu można między innymi odwołać się do atrybutów pracownika, co pozwoli np. na zdefiniowanie umowy zlecenie rozliczanej godzinowo.
 • Algorytm 14 – wartość umowy wyliczana jest jako iloczyn stawki za godzinę i ilości przepracowanych godzin przez zleceniobiorcę. Stawka za godzinę może być wpisana w definicji umowy w konfiguracji, na formularzu umowy zleceniobiorcy lub podana jako stała okresowa. Czas pracy zleceniobiorcy pobierany jest z uproszczonego zestawienia lub kalendarza (Nie)obecności, w zależności od ustawień na formularzu umowy zleceniobiorcy.
Po zdefiniowaniu umowy w Konfiguracji będzie ją można odnaleźć na liście słownikowej Rodzaj umowy na formularzu umowy cywilnoprawnej.
Uwaga
Zdefiniowane przez użytkownika umowy (za wyjątkiem umowy definiowanej algorytmem 1 Kwota) mają zablokowane (nieaktywne) pola z kwotami na formularzu umowy. Ponadto, na liście umów cywilnoprawnych – umowy użytkownika – wyświetlane są jako niespłacone (zielone).
Na liście umów cywilnoprawnych – umowy Użytkownika - wyświetlane są jako niespłacone (zielone). Flaga ta nie jest zaznaczana automatycznie przy naliczaniu wypłat. Status umowy na Spłacona może być zmieniony tylko ręcznie przez Operatora. W tym celu należy otworzyć formularz umowy i zaznaczyć flagę . Umowa pojawi się w kolorze czarnym.
Uwaga
Usunięcie wypłaty do definiowanej przez Użytkownika umowy oznaczonej jako spłacona, nie powoduje wyłączenia flagi spłacona na tej umowie. Jeśli zaistnieje potrzeba ponownego naliczenia wypłaty do takiej umowy, to należy ręcznie wyłączyć na formularzu umowy flagę na czas ponownego naliczenia wypłaty.
W przypadku definiowania w konfiguracji własnych typów wypłat o rodzaju „umowa” dla umów ryczałtowych, w polu „Pozycja na deklaracji PIT” należy wybrać PIT-8AR Należności nie przekraczające, a w polu Sposób naliczania zaliczki podatku ustawić Procent jak dla umów.

Formularz typu wypłaty - zakładka Szczegółowe

Zaokrąglenie - wartość poszczególnych elementów wynagrodzenia liczona może być z narzuconą przez użytkownika dokładnością. Standardowo proponowane jest zaokrąglenie do 0.01 zł (1 grosz), co w przypadku elementów typu kwota oznacza praktycznie BRAK zaokrąglenia (zapis 0.00 – w programie niedopuszczalny).
Rys 18. Konfiguracja typu wypłaty – zakładka Szczegółowe
Sposób zaokrąglania - w programie są trzy możliwości:
 • Standardowo – domyślne ustawienie, oznaczające zaokrąglanie w dół, gdy na kolejnym miejscu po przecinku jest cyfra mniejsza od 5 i w górę, jeśli kolejna cyfra jest równa lub większa od 5 (czyli 0.114 zostanie zaokrąglone do 0.11, a 0.115 do 0.12),
 • Zawsze w górę – zarówno 0.111, jak i 0.119 zostanie zaokrąglone do 0.12,
 • Zawsze w dół – zarówno 0.111, jak i 0.119 zostanie zaokrąglone do 0.11.
Przyrównuj do najniższego wynagrodzenia – zgodnie z Ustawą z dnia 10 października 2002r. O minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Z 2005r. nr 157, poz.1314) przy ustalaniu najniższego wynagrodzenia za pracę należy wyłączyć:
 • nagrody jubileuszowe,
 • odprawy pieniężne przysługujące pracownikom w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Jeżeli definiowanym przez użytkownika elementem wynagrodzenia jest jeden z wyżej wymienionych – to parametr Przyrównuj do najniższego wynagrodzenia należy odznaczyć.
Uwaga
Parametru Przyrównuj do najniższego wynagrodzenia nie należy zaznaczać dla potrąceń pomniejszających bezpośrednio kwotę „do wypłaty” (np. składki PZU, składki PKZP).
Uwzględnij przy dopłatach za nadgodziny – za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatek w wysokości 50% lub 100% wyliczony tylko od stawki osobistego zaszeregowania (wartości stawki zaszeregowania w przeliczeniu na 1 godzinę). Natomiast, jeżeli dopłaty do nadgodzin mają być liczone również od innych elementów (np. dodatku funkcyjnego, premii) to należy w definicji tych elementów zaznaczyć pole Uwzględnij przy dopłatach za nadgodziny. w takiej sytuacji wyliczenie wartości dopłaty do nadgodzin (za 1 godz.) będzie następujące:
 • podstawowe składniki wynagrodzenia zasadniczego i dodatków (nie pomniejszone) / dzielone przez normę danego miesiąca * odpowiedni procent (50% lub 100%).
Wpływa na kwotę do wypłaty – niezaznaczone pole oznacza, że wyliczona WARTOŚĆ NETTO danego elementu nie wpłynie na kwotę do wypłaty (np. dobrowolna wpłata na III filar nie powiększy kwoty do wypłaty, zostanie jednak uwzględniona przy naliczaniu należnej zaliczki podatku.
Przykład
Pracownik uzyskuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1230.16 zł. Jednocześnie pracodawca w jego imieniu odprowadza co miesiąc do towarzystwa ubezpieczeniowego kwotę 100.00 zł (III filar). Gotówką pracownik uzyska 1230.16 – 230.16 (składki ZUS) – 143.00 (zaliczka podatku od wynagrodzenia zasadniczego) = 857.00 – 36.00 (zaliczka podatku od opłaconego ubezpieczenia) = 821.00 zł. Ubezpieczenie takie:
 • Zwiększy przychód (dochód pracownika),
 • Spowoduje konieczność odprowadzenia odpowiednio większej kwoty zaliczki podatku,
Nie wpłynie jednak bezpośrednio na kwotę „do wypłaty”.
Uwzględnij przy wynagrodzeniu zasad. powyżej normy – parametr ten określa czy  dany składnik będzie uwzględniany wraz ze stawką zaszeregowania podczas naliczania elementu ‘wynagrodzenie zasad. powyżej normy’.   Gdy parametr jest zaznaczony do wyliczeń wynagrodzenia zasad. powyżej normy przyjmowana jest pełna kwota dodatku bez pomniejszania o ewentualne nieobecności. Uwzględniany jest dodatek wypłacony za miesiąc zgodny z miesiącem, za który wyliczane jest wynagrodzenie zasadniecze powyżej normy. W związku z tym, że wynagrodzenie powyżej normy jest generowane nie tylko w przypadku wystąpienia nadgodzin, ale także np. w przypadku zmiany strefy czasu pracy, w której pracował pracownik w kalendarzu (Nie)obecności i wtedy za taką samą liczbę godzin jest generowane w wypłacie wynagrodzenie powyżej normy oraz wynagrodzenie poniżej normy, które się bilansują umożliwiono naliczanie wynagrodzenie poniżej normy (naliczanego jako oddzielny element wynagrodzenia w wypłacie) także z uwzględnieniem dodatkowych elementów wynagrodzenia. W tym celu na formularzu typu wypłaty znajduje się parametr Uwzględnij przy wynagrodzeniu zasad. poniżej normy. Po zaznaczeniu parametru wynagrodzenie poniżej normy jest wyliczane według takich samych zasad jak opisane powyżej wynagrodzenie powyżej normy. Stanowi koszt pracodawcy – pole domyślnie zaznaczone dla wszystkich typów wypłat nie będących zasiłkami. Parametr ten wykorzystywany jest przy raportowaniu. Pole automatycznie zaznaczane po określeniu, że dany typ jest potrąceniem. Przy dodawaniu nowego typu wypłaty flaga jest domyślnie zaznaczana, jeśli w polu pozycja ZUS ustawiono Nie dotyczy lub jeden z kodów oznaczających wynagrodzenie chorobowe płacone przez firmę (331, 333, 335, 337, 999). Standardowe typy wypłat – flaga nie jest zaznaczona w następujących typach wypłat:
 • wyn.za czas niezd. do pracy FGŚP
 • wyn.za czas niezd. do pracy/wyp.FGŚP
 • Zaliczka netto
 • Spłata zaliczki
 • Pożyczka
 • Spłata pożyczki.
Standardowe typy wypłat podlegające edycji mają zaznaczony parametr. Są to:
 • Karnet sportowy (bez ZUS)
 • Karnet sportowy (z ZUS)
 • Dodatek funkcyjny
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 • Ekwiwalent z tytułu pracy zdalnej
 • Premia procentowa
 • Premia uznaniowa
 • Odprawa emerytalna
 • Odprawa pośmiertna
 • Opieka medyczna (bez ZUS)
 • Opieka medyczna (z ZUS)
 • Ryczałt z tytułu pracy zdalnej
 • Wyrównanie do minimalnej stawki (umowa)
 • Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia.
 • Zwrot kosztów kierowcy (sanitariaty)
Nie zapisuj w wypłacie zerowych elementów – jeżeli na typie wypłaty zaznaczony jest parametr i podczas naliczania wypłaty wartość elementu wypłaty etatowej wynosi zero to składnik nie pojawi się jako pozycja na formularzu wypłaty w zakładce [Elementy wypłaty]. Wykaż na ZUS RPA/RIA jako element wypłacany obok zasiłków – w przypadku elementów, od których nie są naliczane składki na ubezpieczenie społeczne, zaznaczenie parametru spowoduje wykazanie wartości tego składnika na deklaracji ZUS RPA/RIA w pozycji dotyczącej przychodu wypłaconego obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków. Parametr domyślnie jest niezaznaczony. Wliczaj do wynagrodzenia na deklaracji PFRON – parametr ten określa, czy dany element będzie uwzględniany przy generowaniu deklaracji INF-D-P. Jego wartość zależy od zmiennej Sposób naliczania składek ZUS. Jeśli w typie wypłaty wybrano wyliczanie składek ZUS (element będzie stanowił podstawę do składek społecznych), program automatycznie zaznaczy uwzględnianie na deklaracji SOD. Domyślnie zmienna ta została zaznaczona we wszystkich oskładkowanych typach wypłat oraz w typach wypłat, które w polu pozycja ZUS mają ustawione 331 lub 335 (wynagrodzenie chorobowe i wyrównanie do wynagrodzenia chorobowego). Zgodnie z komunikatem nr 4 PFRON (Rzeczpospolita z dn.8.03.2004) mogą występować oskładkowane elementy wypłat, których nie należy wykazywać na deklaracji PFRON – np. ekwiwalent za urlop. Składka członkowska na rzecz związków zawodowych- składniki, w których ustawiono parametr na deklaracji PIT-11 są wykazane w polu  Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych pobrane przez płatnika, podlegające odliczeniu od dochodu, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy. Składki są wykazywane w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 840 zł. Doliczany po ograniczeniu potrąceń – zaznaczenie parametru powoduje, że dany składnik będzie liczony dopiero po wyliczeniu potrąceń według grup ograniczeń. Parametr można wykorzystywać w konfiguracji typów wypłat, które są zdefiniowane jako nieopodatkowane i nieoskładkowane i mają nie wpływać w żaden sposób na wyliczenie kwot potrąceń komorniczych. Parametr dostępny w module Płace i Kadry Plus. Opis analityczny zgodny z opisem czasu pracy – jeśli parametr jest zaznaczony, to opis analityczny jest pobierany z kalendarza lub zastawienia czasu pracy pracownika – niezależnie od stref. Jeśli parametr jest niezaznaczony, opis pozostaje zgodny z opisem w kadrach. Parametr wymaga przypięcia dodatku w kadrach. Parametr domyślnie jest nie zaznaczony (opcja dostępna tylko w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus).
Przykład
Pracownik  ma przypisany  na stałe składnik  ‘Dodatek funkcyjny’ z zaznaczonym parametrem  Opis analityczny zgodny z opisem czasu pracy. W marcu przepracował 104h w wydziale A i 80 h w wydziale B. W wypłacie pracownika naliczył się ‘Dodatek funkcyjny’ w kwocie 100 zł. Opis analityczny dodatku generuje się zgodnie z proporcją wynikającą z globalnego czasu pracy w miesiącu, czyli: Wydział A- 56,5217 % = 56,52 zł Wydział B- 43,4783 %= 43,48 zł
Zwrot kosztów dla pracownika – kierowcy – parametr należy zaznaczyć w składnikach wypłacanych kierowcom wykonującym międzynarodowe przewozy drogowe, jako zwrot równowartości poniesionych przez nich kosztów noclegu, sanitariatów i innych.   Zaznaczenie parametru powoduje automatyczne wyszarzenie i ustawienie na zakładce [2 Podatki/ Nieobecności] takich pozycji jak:
 • Pozycja PIT – ‘Nie dotyczy’
 • Sposób naliczenia zaliczki – ‘nie naliczać’
 • Zawsze naliczać ulgę – niezaznaczone
 • Sposób naliczenia kosztów – ‘nie naliczać’
 • Sposób naliczania składek ZUS –‘naliczać’
 • Sposób naliczania skł. na ubezp. zdrow.- ‘naliczać’
  Typ wypłaty z zaznaczonym parametrem Zwrot kosztów dla pracownika – kierowcy w przypadku, gdy przychód pracownika będzie wyższy niż przeciętne prognozowane wynagrodzenie  będzie traktowany jako element nieoskładkowany, a gdy przychód będzie niższy, automatycznie będzie stanowił podstawę składek na ubezpieczenie społeczne. Priorytet naliczania – pole pozwala na określenie kolejności wyliczania dodatków. Priorytet umożliwia między innymi wliczanie do podstawy dodatku (zdefiniowanego algorytmem 12) innych dodatków liczonych algorytmem 12. Wliczany typ wypłaty musi mieć niższy priorytet niż ten typ wypłaty, do którego wliczamy. Możliwy zakres wartości priorytetu uzależniony jest od algorytmów. Dla algorytmów:
 • 1 do 10 – priorytet może przyjąć wartość z zakresu 1-99
 • 11 – priorytet może przyjąć wartość z zakresu 100-199
 • 12 – priorytet może przyjąć wartość od 200-299.
Wliczany do GUS – w zależności od ustawienia flagi można zdecydować, czy dany typ wypłaty będzie uwzględniany na wydruku pomocniczym do sprawozdania GUS (Z-06) dostępnego z listy pracowników w Kadrach i w której pozycji, a także czy i w której pozycji zostanie uwzględniony w pliku eksportowanym do Sprawozdania GUS Z-12. Dostępne opcje:
 • Nie wliczać,
 • Wynagrodzenia osobowe,
 • Wynagrodzenia osobowe (nadgodziny),
 • Wynagrodzenia bezosobowe (umowy),
 • Honoraria,
 • Wynagrodzenia prowizyjno – agencyjne,
 • Zysk/nadwyżka bilansowa,
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Dodatki za pracę zmianową,
 • Premie regulaminowe,
 • Nagrody i premie uznaniowe.
Standardowe typy wypłat zostały ustawione zgodnie z „Załącznikiem do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń” . Typy wypłat edytowane przez użytkownika mają ustawioną opcję – nie wliczać. PKZP – parametr dostępny tylko w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus. Istotny dla firm, w których funkcjonują Pracownicze Kasy Zapomogowo – Pożyczkowe, gdzie w związku z przynależnością pracowników do PKZP istnieje konieczność rozróżnienia wkładów i potrąceń. Zdefiniowano 5 opcji:
 • nie dotyczy,
 • wpisowe – zwykle pracownik przyjmowany do PKZP jest zobowiązany do wpłacenia określonej kwoty, tzw. wpisowego, które jest jednorazową wpłatą i nie jest sumowane do zgromadzonych wkładów,
 • składka – regularne, comiesięczna wpłata określonej kwoty, jako składki członkowskiej,
 • zapomoga – w ramach PKZP mogą być wypłacane bezzwrotne (nieopodatkowane) zapomogi w przypadkach losowych,
 • pożyczka – zależnie od firmy mogą być to długoterminowe pożyczki mieszkaniowe, tak zwane „chwilówki”.
W zależności od definiowanego typu wypłaty, związanego z PKZP, należy wybrać jedną z wyżej wymienionych opcji. Następnie z poziomu menu Płace i Kadry / Kasy Zapomogowo – Pożyczkowe będzie można przypisać pracownikowi do listy dodatków te, którym odpowiednio wypełniono w konfiguracji pole PKZP.
Uwaga
Typy wypłat zdefiniowane przez Użytkownika jako dodatki dostępne w PKZP – wpisowe, składka, zapomoga – są widoczne wyłącznie z poziomu odpowiedniej listy w PKZP. Nie są dostępne z listy dodatków pracownika wywołanej na listach: pracowników w Kadrach ani na liście wypłat pracowników.
Parametr 1, Parametr 2 – nazwy zmiennych na formularzu elementu wypłaty pracownika. Opisane powyżej algorytmy obliczeniowe uwzględniają możliwość uzupełniania części danych indywidualnie dla pracownika (np. Procent dodatku funkcyjnego) lub nawet pojedynczej wypłaty (Liczba nadgodzin „50”). Z drugiej strony, ten sam algorytm może być wykorzystywany dla liczenia dodatku za nadgodziny i dodatku za pracę w warunkach szkodliwych. Dla uniknięcia niejednoznaczności w trakcie wprowadzania danych (u pracownika, w wypłacie) program pozwala odpowiednio opisać wprowadzaną wielkość (np. Liczba godzin pracy w warunkach szkodliwych). Raporty – sekcja ta zawiera parametry wykorzystywane tylko do wydruków, nie mające wpływu na samo wyliczanie wypłaty. Dostępne parametry:
 • Typ wypłaty będący wskaźnikiem – jeśli tak, należy zaznaczyć,
 • Pozycja ERP-7 – pole z rozwijaną listą pozycji:
   • Nie wchodzi,
   • Stały składnik wynagrodzenia,
   • Zmienny składnik wynagrodzenia,
   • Inna wypłata,
   • Świadczenia w naturze,
   • Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego.
   • Składnik niepodlegający ubezpieczeniu społecznemu
  Dotyczy wersji: 2020.7
   • Świadczenie rehabilitacyjne i dodatki wyrównawcze,
   • Przychód podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu.
Uwaga
Przy dodawaniu nowego typu wypłaty nie jest ustawiana wartość w polu Pozycja ERP-7. Domyślnie ustawia się pozycja ERP-7 - nie wchodzi. Tak samo jest w przypadku konwersji do 9.0 typów wypłat zdefiniowanych przez Użytkownika.

Formularz typu wypłaty - zakładka Ogólne

Nazwa – nazwa typu wypłaty może mieć maksymalnie 40 znaków np. dodatek funkcyjny, premia miesięczna itp.
Uwaga
W programie nie mogą występować dwa typy wypłat o identycznych nazwach.
Skrót - skrócona nazwa typu wypłaty (maksymalnie 40 znaków) np. dod. funk. Chociaż nie jest to zalecane, wiele typów może posiadać ten sam skrót (nie ma formalnego ograniczenia). Skrót wykorzystywany jest głównie przy tworzeniu wielokolumnowych zestawień (raportów), kiedy ze względu na ograniczoną szerokość poszczególnych kolumn nie jest możliwe drukowanie pełnej nazwy. Unikalność skrótów dla standardowych typów wypłat jest potrzebna ze względu na działanie schematów księgowych. Istnieje możliwość księgowania typów wypłat wykorzystując unikalną nazwę lub takie same skróty (księgowanie zbiorcze). Potrącenie Definiując dany typ wypłaty można od razu określić, że jest on potrąceniem. W tym celu należy zaznaczyć pole Potrącenie. Standardowo to pole jest puste (niezaznaczone). W przypadku  potrąceń określonych konkretną kwotą, należy je wpisywać w wartości  bezwzględnej (nie wpisujemy znaku „minus”). Zajęcie wynagrodzenia Zaznaczenie parametru umożliwia wskazanie danego typu wypłaty na Liście zajęć wynagrodzenia pracownika. Parametr jest aktywy jedynie w przypadku, gdy dany typ wypłaty ma zaznaczony parametr Potrącenie. Jest dostępny tylko w module Płace i Kadry Plus. Przychód z tytułu naliczania PPK Parametr należy zaznaczyć w elementach, które będą służyły do rozliczania przychodu z tytułu składek PPK finansowanych przez pracodawcę dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Parametr jest aktywny, gdy w polu ‘Rodzaj’ została wybrana opcja ‘dodatek’. Tak oznaczony typ wypłaty należy powiązać z umową cywilnoprawną. Należy tego dokonać z poziomu formularza typu wypłaty będącego umową poprzez wskazanie definiowanego składnika w polu "Przychód PPK". Rodzaj - dostępne są 3 rodzaje: dodatek, umowa, pożyczka.
 • Dodatek – oznacza, że zdefiniowany typ wypłaty będzie dodatkiem.
 • Umowa – oznacza, że definiowany typ wypłaty będzie umową cywilnoprawną.
 • Pożyczka – ostatnim rodzajem typu wypłaty możliwym do zdefiniowania jest pożyczka. W ten sposób udostępniono możliwość definiowania własnych pożyczek. Wybierając ten rodzaj, program automatycznie proponuje następujące ustawienia:
  • Zakładka [Podatki] – wszystkie pola dotyczące podatków i składek: Nie naliczać, w polu Okres wypłaty – jednorazowa,
  • Zakładka [Nieobecności] – wszystkie pola: nie wliczać,
  • Zakładka [Szczegółowe] – zaznaczone: wpływa na kwotę do wypłaty.
Waluta w wypłacie W module Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus dostępna jest opcja Waluta w wypłacie z możliwością wyboru: waluta systemowa (domyślnie zaznaczony przy dodawaniu typu wypłaty) i waluta z etatu pracownika, waluta z umowy cywilnoprawnej. Parametr wykorzystywany przy definiowaniu typu wypłaty rozliczanym w innej walucie niż PLN (dedykowany dla typów wypłat dla pracowników oddelegowanych). Dla dodatków, dla których zmienia się waluta wypłaty należy zdefiniować odrębny typ wypłaty. Jeden dodatek nie może być do pewnego momentu wypłacany w PLN a następnie w obcej. Typ wypłaty zdefiniowany jako wypłacany w walucie z etatu (a nie w PLN), przypięty na liście dodatków pracownika w kadrach, będzie się automatycznie wyliczał tylko w wypłatach przypadających w okresie oddelegowania, nie będzie natomiast naliczał się w wypłatach za okresy, w których pracownik nie jest oddelegowany do pracy za granicą. Nie należy też dodawać ręcznie w wypłacie nie dotyczącej okresu oddelegowania dodatków zdefiniowanych jako wypłacane w walucie z etatu, gdyż dla nich naliczanie podatku i składek jest realizowane wyłącznie wg zasad dotyczących pracowników oddelegowanych i tylko w wypłacie naliczonej na liście płac oznaczonej jako lista płac dla pracowników oddelegowanych.
Uwaga
Ustawienie, że element ma być wypłacany w walucie z etatu jest dostępne tylko dla typów wypłat o rodzaju dodatek. Jeśli w polu Rodzaj Operator ustawi opcję umowa, bądź pożyczka wówczas parametr dotyczący waluty będzie się automatycznie przestawiał na walutę systemową i nie pozwalając na zmianę Walutę z etatu można natomiast zaznaczyć w przypadku dodatku, który w polu PKZP na zakładce [Szczegółowe] ma wybraną opcję np. składka/zapomoga/wpisowe.
Typ wypłaty zdefiniowany jako wypłacany w walucie z etatu będzie naliczany tylko w wypłacie na liście płac dla oddelegowanych. Nie będzie generowany na liście, która nie jest walutowa. Dla typów wypłat zdefiniowanych jako wypłacane w walucie z etatu są dostępne tylko dwie opcje dotyczące naliczania podatku i składek, pozwalające na wskazanie czy wartość takiego elementu wypłaconego wliczać, czy nie wliczać do podstawy podatku/składek ZUS/składek zdrowotnych. Ustawienie wliczać do podstawy opodatkowania/składek ZUS/składki zdrowotnej oznacza, że wartość typu wypłaty zdefiniowanego w taki sposób jest uwzględniana w wyliczeniu wartości elementu wypłaty stanowiącego podstawę podatku/ składek ZUS.
Uwaga
Opcje dotyczące naliczania podatku i składek, dedykowane dla wypłat walutowych nie są dostępne do wyboru w typach wypłat definiowanych jako wypłacane w walucie systemowej.
Jeżeli w konfiguracji własnego typu wypłaty zostanie zaznaczony na zakładce [Ogólne] parametr waluta z etatu pracownika wówczas na zakładce [Podatki/Nieobecności] w polu:
 • Pozycja na deklaracji PIT domyślnie zostanie ustawione Nie dotyczy, ponieważ na deklarację PIT wchodzi wartość ze standardowych elementów Podstawa podatku PL lub odpowiednio (w kolumnie z nieopodat) Podstawa podatku zagr.,
 • Wliczać do podstawy naliczania zasiłków chorobowych – Nie wliczać – podstawa zasiłku dla pracownika oddelegowanego liczona ze średniej z wypłat za okres oddelegowania, jest wyliczana w oparciu zapisane w wypłatach podstawy składki chorobowej (pomniejszonej o składki ZUS finansowane przez ubezpieczonego), a nie poprzez uwzględnianie wartości z poszczególnych elementów.
Typ wypłaty zdefiniowany jako Waluta z umowy cywilnoprawnej, który jest powiązany z daną umową lub jest wypłacany z umową, jest naliczany w takiej samej walucie jak umowa. Przypisanie do grupy Dany typ wypłaty można przypiąć za pomocą przycisku Przypisanie do grupy do grupy typów wypłat. Ta opcja jest dostępna tylko dla składników o rodzaju Dodatek, które można przypiąć na liście stałych dodatków pracownika. Nie można przypiąć typu wypłaty, który ma zaznaczony parametr Tylko za okres zwolnienia, a także typów wypłat zdefiniowanych algorytmami 7, 8, 9 i 13 (akordy). Typu wypłaty dodanego do grupy typów składników nie można usunąć. Aby usunąć typ wypłaty najpierw należy odpiąć z grupy. Po naciśnięciu przycisku Przypisanie do grupy pojawia się lista zawierająca wszystkie zdefiniowane w programie grupy typów składników. Grupy nieaktywne mają w nazwie dodane oznaczenie (nieaktywna). Funkcjonalność dotycząca grup typów składników jest dostępna w module Płace i Kadry Plus. Algorytm naliczania wartości Definiując element wynagrodzenia, w części dotyczącej sposobu ustalania jego wartości, można posłużyć się jednym z dostępnych algorytmów. Algorytmy te zaprojektowane zostały tak, by umożliwić definicję większości spotykanych elementów wynagrodzenia. Algorytmy poprzez swoją konstrukcję ograniczają do minimum możliwość popełniania przypadkowych błędów. Wybór algorytmu decyduje o pojawieniu się na formularzu dodatkowych pól istotnych wyłącznie dla definiowanego wzoru. Na końcową wartość definiowanego elementu mogą mieć wpływ wybrane nieobecności. Po zaznaczeniu pola Automatycznie korygować wynagrodzenie z tytułu dostępne stają się pola nieobecności takich jak:
 • Urlopu, nieobecności płatnej (traktowane w rozliczeniach z ZUS jak czas pracy),
 • Nieobecności usprawiedliwionej (bez prawa do wynagrodzenia za czas ich trwania),
 • Nieobecności nieusprawiedliwionej,
 • Zwolnienia lekarskiego,
 • Odchyleń od normy.
Poszczególne nieobecności – po zaznaczeniu – będą pomniejszać definiowany element wynagrodzenia według tych samych zasad, według których pomniejszane będzie wynagrodzenie zasadnicze danego pracownika. Elementy wynagrodzenia (dodatki) o okresie wypłaty dłuższym niż miesiąc – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego […], nie powinny być pomniejszane ze względu na nieobecność typu urlop (§12 pkt 1 – „Składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc wypłaca się w przyjętych terminach wypłaty tych składników, przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z czasem wykonywania pracy”).
Uwaga
Jeśli zaznaczono parametr Pomniejszenie za zwolnienie lekarskie – 1/30 i równocześnie zaznaczono, że dany typ wypłaty ma być automatycznie pomniejszany przy zwolnieniach lekarskich, to za czas nieobecności typu Zwolnienie ZUS program liczy Pomniejszenie 1/30 – czyli 1/30 stawki podstawowej za każdy dzień kalendarzowy, zamiast Pomniejszenie proporcjonalnie.

Konfiguracja typu wypłaty – zakładka Ogólne

Pola Składnik związany Tylko za okres zwolnienia przydatne są do definiowania składników wynagrodzenia przysługujących pracownikom również za czas nieobecności, jeśli od części takiego składnika wypłacanej za czas nieobecności chorobowych nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Składnik związany – podajemy kod składnika, z którym związany jest nasz dodatek. Pole to powinno być wypełnione w dodatku głównym i dodatku z nim związanym. Wyboru dokonujemy z listy wszystkich typów wypłat zdefiniowanych w firmie. Lista ta obejmuje standardowe typy wypłat (np. dochód deklarowany, wynagrodzenie zasadnicze/ miesiąc, wynagrodzenie za czas urlopu) i typy wypłat samodzielnie zdefiniowane przez użytkownika. Tylko za okres zwolnienia – zaznaczony w przypadku definiowania dodatku, który jest wypłacany tylko i wyłącznie za okres zwolnienia. Parametr ten powoduje automatyczne powiązanie dodatku z wprowadzonym w kadrach zwolnieniem.
Przykład
Pracownik ma w kadrach przyznany dodatek D1. Jest on pomniejszany z tytułu nieobecności, ale za czas trwania nieobecności pracownik powinien dostać dodatek D2. Mamy więc dwa dodatki ze sobą powiązane. Definiując dodatek D1 zaznaczamy :
 • automatyczne korygowanie wynagrodzenia z tytułu nieobecności i wybieramy nieobecności powodujące to pomniejszenie
 • zaznaczamy, że składnik jest powiązany z dodatkiem D2. Wyboru dokonujemy przez wpisanie kodu dodatku lub wybór z listy, którą uzyskamy po wciśnięciu przycisku „Składnik związany”.
Dodatek D2 powinien być zdefiniowany następująco:
 • nie zaznaczone: Automatyczne pomniejszanie z tytułu nieobecności
 • zaznaczony parametr Tylko za okres zwolnienia
jako składnik związany podajemy dodatek główny, w naszym przypadku D1.
W przypadku, gdy w danym miesiącu rozliczamy nieobecność z miesiąca poprzedniego (lista płac ma ustawiony parametr miesięcy wstecz = 1), nastąpi automatyczna korekta dodatku D1 (za czas obecności). Definiując ten dodatek nie trzeba zaznaczać parametru Korygowany. Jeśli chodzi o dodatek wypłacany za czas nieobecności D2 możliwe są 2 rozwiązania:
 • dodatek ma nie być korygowany – nie zaznaczamy parametru Korygowany, w wypłacie pojawi się tylko jeden element – korekta dodatku za czas obecności D1,
 • dodatek ma być korygowany – musi mieć zaznaczony parametr Korygowany. W momencie liczenia wypłaty program wygeneruje 2 dodatkowe elementy: korektę dodatku D1 o wartości ujemnej (pomniejszenie) i korektę dodatku D2 o dodatniej wartości. To użytkownik systemu musi wpisać poprawną wartość korekty (przepisać kwotę z korekty D1).
Uwaga
Jeśli parametr Korygowany zaznaczony jest tylko w dodatku D2 (nie jest zaznaczony w dodatku D1), to D2 wygeneruje się w wartości zerowej.
Parametry te pozwalają na zdefiniowanie - na przykład - dodatku oskładkowanego - przysługującego pracownikowi za czas pracy i dodatku nieoskładkowanego - wypłacanego za czas nieobecności.
Uwaga
Typ wypłat z zaznaczoną opcją automatycznej korekty Korygowany [v]. Aby taki dodatek został pomniejszony powinien być wprowadzony w dodatkach pracownika. Jeżeli wprowadzamy go "z ręki" - zarówno w naliczonej wypłacie etatowej jak i innej liście - będzie się generował w pełnej wysokości.
Przychód PPK Pole jest edytowalne jedynie dla typów wypłat będących umową. W polu należy wskazać typ wypłaty, który został oznaczony jako Przychód PPK dla umów cywilnoprawnych.  Wskazanie odpowiedniego elementu wypłaty we wspomnianym polu określi sposób naliczenia przychodu z tytułu PPK dla danego rodzaju umowy. W momencie dodania umowy domyślnie w polu Przychód PPK domyślnie podpowiada się opcja Przychód z tytułu PPK/U

Typy wypłat

Konfiguracja Firmy/ Płace/ Typy wypłat w standardowej wersji programu są zdefiniowane podstawowe elementy wypłaty. Widoczne są one po naciśnięciu  Pokaż standardowe i nie podlegają modyfikacjom przez użytkownika. Możliwy jest natomiast podgląd ustawień w tych elementach. Istnieje możliwość edycji standardowych elementów wypłaty, które stanowią Przychód PPK / mają zaznaczony w konfiguracji parametr Przychód PPK dla umów cywilnoprawnych. Dostępne są także typy wypłat wstępnie zdefiniowane w programie, których definicje można modyfikować, do tych składników należą:
 • Dodatek funkcyjny,
 • Ekwiwalent z tytułu pracy zdalnej
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
 • Ekwiwalent za niewykorzyst.url.(tymcz.),
 • Karnet sportowy (bez ZUS)
 • Karnet sportowy (potrącenie)
 • Karnet sportowy (z ZUS)
 • Odprawa emerytalna,
 • Odprawa pośmiertna,
 • Opieka medyczna (bez ZUS)
 • Opieka medyczna (potrącenie)
 • Opieka medyczna (z ZUS)
 • Potrącenie alimentacyjne
 • Potrącenie komornicze
 • Premia procentowa,
 • Premia uznaniowa,
 • Ryczałt z tytułu pracy zdalnej,
 • Ubezpieczenie grupowe,
 • Wyrów. wynagr. zasad. wg stawki (oddel.),
 • Wyrów. wynagr. zasad. wg stawki zaszer.,
 • Wyrównanie do minimalnej stawki (umowa),
 • Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia.
 • Zwrot kosztów kierowcy (sanitariaty)
W celu dodania własnego dodatku należy:
 • Wejść do Konfiguracja Firmy/ Płace/ Typy wypłat.
 • Nacisnąć „Plus”, pojawi się formularz typu wypłaty.
 • Należy samodzielnie uzupełnić wszystkie zakładki, poniżej znajduje się szczegółowy opis wszystkich pól.
Formularz typu wypłaty – zakładki:
 • [Ogólne]– nazwa elementu i sposób ustalania jego wartości (wybór algorytmu, sposób pomniejszania ze względu na odnotowane nieobecności).
 • [Podatki/Nieobecności] – sposób uwzględniania definiowanego elementu na deklaracjach PIT i ZUS oraz sposób uwzględniania definiowanego elementu w podstawie wymiaru ustalania: zasiłków ZUS, wynagrodzenia za czas urlopu urlopowego oraz ekwiwalentu za czas urlopu.
 • [Szczegółowe] – między innymi: zaokrąglenie, sposób uwzględniania definiowanego elementu w procedurze rozliczania nadgodzin.

Formularz grupy typów składników

Definiowanie grupy typów składników

Na formularzu grupy typów składników należy uzupełnić pola:
 • Nazwa - jest to pole jednoznacznie określające daną grupę typów składników - podczas dodawania nowej pozycji wymagana jest unikalność nazwy.
 • Składniki - w oknie uruchamianym za pomocą przycisku Składniki widoczne są listy: po lewej stronie pełna lista istniejących w konfiguracji aktywnych typów wypłat, które są możliwe do przypięcia na liście stałych dodatków pracownika, po prawej lista tych, które wybrano do edytowanej grupy. Po zaznaczeniu parametru Pokazuj nieaktywne na liście pojawiają się także składniki mające ustawioną opcję nieaktywny. Strzałki pozwalają na przesuwanie typów wypłat pomiędzy oknami. Strzałka w prawo – wybranie typu wypłaty z listy po lewej stronie okna i przypisanie go do grupy – nazwa wskazanego składnika pojawi się w prawym oknie. Strzałka w lewo - usunięcie typu wypłaty z grupy – nazwa wskazanego w lewym oknie składnika zostanie usunięta (zniknie) z prawego okna. Przycisk „Usuń wszystkie elementy” pozwala na równoczesne usunięcie wszystkich typów wypłat z grupy – wyczyszczenie okna po prawej stronie.

Definiowanie grupy typów składników - edycja

Typy wypłat - grupy

Jest to lista wyświetlająca zdefiniowane grupy typów składników. Grupa służy do łączenia zdefiniowanych typów wypłat o rodzaju dodatek. Nie można przypiąć do grupy typów wypłaty o rodzaju pożyczka, umowa i dodatków, które mają zaznaczony parametr Tylko za okres zwolnienia, a także typów wypłat zdefiniowanych algorytmami 7, 8, 9 i 13 (akordy). Składnik można przypiąć do grupy z poziomu formularza grupy typów składników oraz formularza typu wypłaty za pomocą przycisku Przypisanie do grupy. Typu wypłaty dodanego do grupy typów składników nie można usunąć Grupa może być wykorzystywana do szybkiego przyznawania należących do niej typów wypłat pracownikowi lub pracownikom. Wybierając grupę u pracownika, wszystkie należące do niej typy wypłat pojawią się na liście dodatków. Funkcja dostępna jest tylko w module Płace i Kadry Plus. Zdefiniowane grupy typów składników można dodać indywidualnie pracownikowi za pomocą opcji Dodaj grupę dodatków dostępnej przy przycisku „plusa” na liście dodatków pracownika lub dla zaznaczonych pracowników za pomocą operacji seryjnej. Po dodaniu pracownikowi grupy dodatków wszystkie należące do niej typy wypłat pojawią się na liście dodatków. Przy dodawaniu dla pracownik grupy dodatków, następuje dodanie tylko tych typów wypłat, których pracownik wcześniej nie miał przypiętych na liście dodatków. Na liście są widoczne jedynie nazwy grup. Przeglądanie i edycja zawartości - lista dodatków przypiętych do danej grupy – są dostępne z poziomu formularza grupy. Na formularzu grupy typów składników możliwe jest przypisywanie oraz usuwanie do/z danej grupy istniejących typów wypłat.

Opisy nieobecności do kart pracy

Opisy nieobecności do kart pracy

Słownik z predefiniowanymi 13 pozycjami z możliwością dodania przez użytkownika 8 własnych opisów nieobecności. Opis dostępny jest:
 • na liście nieobecności pracownika,
 • na formularzu nieobecności zakładka [Pozostałe].
Docelowo, opisy nieobecności wskazują, w której grupie podsumowania wydruku Karty Pracy (zestawienia czasu pracy) ma być wykazana dana nieobecność.

Parametry

Parametry

Zakładka [Dane kadrowe i deklaracje] Koszty uzyskania na deklaracji PIT-11 liczone z danych kadrowych - decyduje o tym, jakie koszty zostaną umieszczone na wydruku PIT. Standardowo parametr nie jest zaznaczony. Gdy jest zaznaczony – koszty uzyskania pobierane są z danych kadrowych, jest to więc wielokrotność kwoty kosztów pracownika. Gdy nie jest zaznaczony – łączne koszty uzyskania odczytywane są z wypłat.
Przykład
Przykład: Parametr Koszty uzyskania na deklaracji PIT-11 liczone z danych kadrowych zaznaczony. Pracownik został zatrudniony 1.12..2022r. Za 12/2022 została naliczona wypłata, która została wypłacona 31.12..2022 W wypłacie naliczyły się koszty w wysokości 250. Na deklaracji PIT-11 za 2022 rok, zgodnie z ustawieniem parametru, zostaną wykazane koszty uzyskania w wysokości 3000 zł (12x250)Na deklaracji zostaną uwzględnione należne koszty uzyskania za cały rok, nie jest sprawdzana wartość faktycznie odliczonych kosztów w wypłatach..
Przykład
Parametr Koszty uzyskania na deklaracji PIT-11 liczone z danych kadrowych niezaznaczony. Wykorzystujemy dane z poprzedniego przykładu. Przy niezaznaczonym parametrze na deklaracji PIT-11 za 2022 rok zostaną wykazane koszty uzyskania w wysokości 250. Informacja o kosztach zostanie pobrana z wypłat pracownika
Wykazuj na deklaracji ZUS wypłatę pracownika po wyrejestrowaniu z kodem 3000 w sytuacji, gdy parametr jest zaznaczony (domyślne ustawienie) – wszystkie wypłaty, które zostały wypłacone (data wypłaty na formularzu listy płac) po dacie wyrejestrowania z ubezpieczeń będą wykazywane na deklaracjach rozliczeniowych z kodem 3000XX. Gdy nie jest zaznaczony – na deklaracjach rozliczeniowych kod ubezpieczenia pracownika będzie zgodny z informacją wpisaną na formularzu pracownika i zapisaną w trakcie generowania wypłaty. Generuj zerowe RCA dla nowo zatrudnionych pracowników - raporty ZUS RCX z zerowymi pozycjami podstaw wymiaru i składek wymagane są przez ZUS w sytuacji, gdy w miesiącu deklaracji firma zatrudnia pracowników, których pierwsza wypłata zostanie naliczona w miesiącu następnym (firma wypłaca wynagrodzenie z przesunięciem do 10-go następnego miesiąca). Działanie parametru:
 • Nie jest zaznaczony [ ] –  Program na podstawie wypłat generuje raporty ZUS RCX. Nie powstaną zerowe raporty ZUS RCX dla pracowników, których zatrudniliśmy w miesiącu deklaracji i nie mają wypłat.
 • Zaznaczony [v] (domyślne ustawienie) – dla ubezpieczonego, który został zatrudniony w danym miesiącu deklaracji i nie ma naliczonej wypłaty dla tego miesiąca deklaracji, program wygeneruje zerowy raport ZUS RCX.
Uwaga
Program sprawdza datę zatrudnienia ubezpieczonego z zapisu historycznego aktualnego na ostatni dzień miesiąca deklaracji. W przypadku ubezpieczonych, którzy mają już wcześniejsze wypłaty, ale w danym miesiącu deklaracji nie otrzymali wynagrodzenia, wymiar etatu odczytywany jest z zapisu historycznego aktualnego w momencie naliczania deklaracji.
Generuj zerowe RCA dla umów cywilnoprawnych bez wypłat – parametr pozwalający na generowanie zerowych deklaracji ZUS RCA  dla umów cywilnoprawnych, w miesiącach, w których nie ma dla nich wypłat. Zaznaczenie parametru (domyślne ustawienie) skutkuje uwzględnieniem przy wyliczeniu deklaracji ZUS rozliczeniowych zerowych deklaracji RCA na podstawie danych zapisanych w formularzu umowy. W przypadku, gdy umowa cywilnoprawna nie ma w danym miesiącu, na który generowana jest deklaracja rozliczeniowa, naliczonej wypłaty, sprawdzane są daty zawarcia, rozwiązania umowy oraz to, czy umowa jest całkowicie spłacona. W zależności od tych danych dla umów terminowych (czyli z określoną datą rozwiązania) tworzone są zerowe deklaracje dla każdego miesiąca w okresie trwania umowy oraz dla umów bezterminowych (czyli bez określonej daty rozwiązania) tworzone są zerowe deklaracje tylko dla umów, które nie zostały całkowicie spłacone (wyświetlane na liście umów cywilnoprawnych pracownika w kolorze zielonym) dla każdego miesiąca począwszy od miesiąca z daty zawarcia umowy. Zerowy raport RCA dla zleceniobiorcy tworzony jest także w pierwszym miesiącu trwania umowy w przypadku, gdy umowa ma wartość 0 (ma kolor czarny). Nie generuj zerowych RCA dla nieobecnych cały miesiąc – gdy parametr jest zaznaczony – dla pracownika nieobecnego cały miesiąc nie zostanie wygenerowany zerowy raport ZUS RCA, jeśli podstawa wymiaru składek z danego tytułu ubezpieczeniowego będzie zerowa (tj. brak oskładkowanych wypłat w miesiącu) i równocześnie zachodzi warunek, że pracownik ma do tej samej deklaracji (ZUS DRA) naliczony raport RSA, z nieobecnością trwającą cały miesiąc (np. jest na urlopie wychowawczym). Jeśli parametr pozostaje nie zaznaczony powstaną dodatkowo zerowe raporty ZUS RCA. Pełna lista kodów ubezpieczeń dla umów-zleceń – gdy parametr jest zaznaczony wyświetlana jest pełna lista kodów ubezpieczeń (analogicznie jak w etacie). Domyślnie parametr ten nie jest zaznaczony, co powoduje wyświetlanie zawężonej listy kodów do umów zleceń. Limit urlopu pierwsza praca – upływ miesiąca w dniu, który datą poprzedza dzień zatrud.-  parametr dotyczy sposobu ustalania miesiąca pracy dla pracownika podejmującego pierwszą pracę, zatrudnionego w trakcie miesiąca, podczas wyliczania limitu urlopu wypoczynkowego.
 • Parametr zaznaczony – upływ miesiąca pracy następuje w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu np. pracownik, który podjął pracę 6 lipca otrzyma 1/12 z 20 dni limitu z dniem 5 sierpnia, 5 września, 5 października, 5 listopada i 5 grudnia.
 • Parametr niezaznaczony (domyślne ustawienie) – przy wyliczaniu limitów miesięcznych dla pracowników podejmujących pierwszą pracę zatrudnionych w trakcie miesiąca za pełny miesiąc pracy przyjmuje się 30 dni kalendarzowych.
Limit urlopu dla pracow. tymczasowego / pierwsza praca – miesiąc równy 30 dni – parametr służy do określenia interpretacji okresu, za który przysługują 2 dni limitu urlopu wypoczynkowego dla pracowników tymczasowych i podejmujących pierwszą pracę:
 • parametr nie zaznaczony (domyślne ustawienie) – przy wyliczaniu limitów miesięcznych pełny miesiąc, dla okresu zaczynającego się pierwszego dnia miesiąca obejmuje cały dany miesiąc kalendarzowy, w pozostałych przypadkach miesiąc liczy się jako 30 dni np. limit ma datę Od inną niż pierwszy dzień miesiąca.
 • Parametr zaznaczony – przy wyliczaniu limitów miesięcznych dla pracowników tymczasowych i pracowników podejmujących pierwszą pracę za pełny miesiąc zawsze przyjmuje się 30 dni kalendarzowych.
Ustawiaj parametr ‘Limit urlopu – pierwsza praca’ zgodnie z historią zatrudnienia – parametr służy do automatycznego ustawiania statusu parametru Limit urlopu – pierwsza praca na formularzu pracownika zgodnie z odnotowaną historią zatrudnienia. Działanie parametru:
 • zaznaczony – podczas zapisu formularza danych kadrowych nowo zatrudnionego pracownika, który nie ma odnotowanej historii zatrudnienia, bądź odnotowane zapisy w historii wskazują, że nie pracował w latach wcześniejszych, niż rok zgodny z datą zatrudnienia, automatycznie zostanie zaznaczony na jego formularzu parametr Limit urlopu – pierwsza praca. Jeśli pracownik ma odnotowane zatrudnienie we wcześniejszych latach w historii zatrudnienia powyższy parametr nie zostanie zaznaczony. Automatyczne ustawianie odpowiedniego statusu parametru Limit urlopu –pierwsza praca jest wykonywane podczas zapisu formularza nowo dodanego pracownika oraz pracownika wprowadzonego już wcześniej, jeśli była edytowana historia zatrudnienia.
 • nie zaznaczony (domyślne ustawienie) – parametr Limit urlopu – pierwsza praca nie będzie miał automatycznie zmienianego statusu.
  Automatyczne korygowanie stażu pracy o nakładające się okresy nauki i pracy – parametr  umożliwiający  wyliczanie stażu pracy z wyłączeniem pokrywających się okresów nauki i zatrudnienia.  Gdy parametr jest zaznaczony (domyślne ustawienie) podczas naliczania wysokości przysługującego pracownikowi limitu urlopu wypoczynkowego oraz dodatków stażowych za pomocą algorytmu 3 i 12 staż pracy jest wyliczany z pominięciem pokrywających się okresów wynikających z historii zatrudnienia w naszej firmie, z historii zatrudnienia u poprzednich pracodawców (na podstawie dat 'od’ 'do” w formularzu historii zatrudnienia) oraz z historii wykształcenia. Staż wynikający z historii wykształcenia zostanie uwzględniony tylko w przypadku, gdy jest w niej zaznaczony parametr Wliczać do stażu pracy. Przy wyliczaniu stażu pracy, biorąc pod uwagę historię wykształcenia, staż pracy wynikający z historii wykształcenia uwzględniamy zawsze w całości dlatego, jeżeli okres nauki pokrywa się w całości z okresem zatrudnienia to wliczany jest tylko staż wynikający z nauki. Natomiast jeżeli okres pracy pokrywa się w części z okresem nauki – przyjmowany jest staż pracy z historii wykształcenia w całości oraz część okresu pracy, która przypada przed lub po okresie nauki. Jeżeli w historii wykształcenia Użytkownik uzupełnił jedynie liczbę lat stażu bez podawania okresu nauki, nie jest sprawdzane czy okres nauki pokrywa się z okresem pracy i wliczany jest staż pracy wynikający z ukończonej szkoły oraz pełny okres zatrudnienia. Jeśli pracownik w kilku szkołach ma oznaczone, że powinny być wliczane do stażu pracy zostanie uwzględniona jedynie ta, której staż pracy w niej wprowadzony jest największy.
Wskazówka
Jeśli parametr Automatyczne korygowanie stażu pracy o nakładające się okresy nauki i pracy jest zaznaczony to staż pracy wynikający z danej pozycji historii zatrudnienia obliczany jest na podstawie dat ‘od’ ‘do’ wpisanych w okresie pracy danej pozycji historii zatrudnienia. Jeśli parametr nie jest zaznaczony to staż pracy wyliczany jest na podstawie liczby lat, miesięcy i dni wpisanych w sekcji ‘Staż pracy’ danej pozycji historii zatrudnienia.
W przypadku, gdy zatrudnienie w naszej firmie pokrywa się z historią zatrudnienia u poprzednich pracodawców lub pracownik ma odnotowanych kilka pokrywających się ze sobą okresów zatrudnienia w innych firmach staż pracy wyliczany jest na podstawie wprowadzonych okresów od-do w poszczególnych pozycjach w historii zatrudnienia z wyłączeniem okresów pokrywających się. Jeśli pracownik ma wprowadzony w historii zatrudnienia zbiorczy 10-letni staż z poprzednich zakładów pracy jest on wliczany do stażu bez sprawdzania okresów pokrywających się. Staż pracy korygowany jest także o nieobecności, które pomniejszają staż pracy np. urlop bezpłatny wprowadzony w okresie zatrudnienia w naszej firmie oraz o okresy niewliczane do stażu pracy wprowadzone w historii zatrudnienia. Automatyczne generowanie haseł plików PDF nowo zatrudnionym pracownikom. Działanie parametru:
 • Zaznaczony –   podczas zapisu formularza danych kadrowych nowo zatrudnionego pracownika automatycznie jest generowane hasło do odczytu plików PDF. W sytuacji, w której zalogowany operator, nie posiada uprawnienia do tworzenia haseł dla plików PDF, a jednocześnie zaznaczony jest parametr w tle zostanie utworzone hasło dla pracownika i zapisane w bazie. Sekcja Hasło plików PDF będzie wyświetlane w trybie do odczytu, jedynie operator z nadanym uprawnieniem, po zalogowaniu może wydrukować oraz wysłać hasło SMS-em.
 • nie zaznaczony (domyślne ustawienie) – hasło nie jest generowane automatycznie po wprowadzeniu pracownika
Roczny limit pracy zdalnej okazjonalnej. Gdy parametr jest zaznaczony, to podczas wprowadzania na planie pracy i kalendarzu (Nie)obecności pracy w strefie ‘Czas pracy wykonywanej zdalnie okazjonalnie’, program sprawdza czy pracownik nie przekroczył przysługującego w roku limitu. W przypadku przekroczenia pojawia się odpowiedni komunikat. Domyślnie ustawiony limit to 24 dni. Użytkownik może go zmienić. Używanie RCP do ewidencji czasu pracy – parametr ten umożliwia rozliczenie czasu pracy pracowników w oparciu o RCP (Rejestrator Czasu Pracy). Zaznaczenie tego parametru uaktywni funkcje z nim powiązane. W Konfiguracji pojawią się: RCP format importu, RCP reguły wygładzania, a w Kadrach: Lista kart RCP, Import danych RCP oraz pole na etacie pracownika RCP reguły wygładzania. Autonumeracja akronimów pracowników przy dodawaniu – zaznaczenie parametru i zdefiniowanie poszczególnych pól pozwala na automatyczne nadawanie akronimów nowo dodawanym pracownikom zgodnie ze zdefiniowanym schematem numeracji. Akronim zostanie nadany podczas zapisywania formularza pracownika pod warunkiem, że nie zostanie wcześniej uzupełniony przez użytkownika. W przypadku, gdy pozostaje on odznaczony, wtedy na formularzu danych kadrowych dodawanego pracownika należy wypełnić pole Akronim. Zaznaczenie parametru Autonumeracji wymaga od użytkownika wypełnienia poszczególnych pól:
 • Schemat numeracji – dostępne są 3 człony: firma, wydział, numer. Każdy człon schematu numeracji może być użyty tylko raz. W schemacie numeracji musi występować numer. Pomiędzy członami schematu numeracji nie może występować <BRAK>. Jeśli w schemacie numeracji użyto członu wydział – to w miejsce tego członu podstawiony zostanie w akronimie pracownika ciąg znaków zapisany w polu Symbol listy płac na formularzu danych wydziału .
 • Separator pól – najczęściej stosowany jest „/” (ang. Slash).
 • Ilość cyfr w autonumerze – maksymalnie 6 cyfr.
 • Symbol firmy – jeśli w schemacie numeracji użyto członu Firma i uzupełniono symbol firmy, to w akronimie pracownika w miejsce tego członu podstawiony zostanie ciąg znaków zapisany w tym polu. Symbol firmy może zawierać maksymalnie 5 znaków.
Zakładka [Naliczanie wypłat] Składka zdrowotna odliczana wyłącznie od podatku z  elementów stanowiących podstawę składek ZUS: – parametr ma wpływ na naliczanie składki zdrowotnej:
 • zaznaczony (domyślne ustawienie) - składka zdrowotna jest ograniczana do wysokości zaliczki podatku naliczonej jedynie od elementów, od których były naliczane składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn.. akt III UZP 18/15).
 • Nie zaznaczony – przy naliczaniu składki zdrowotnej uwzględniany jest podatek od wszystkich elementów wypłaty, niezależnie czy stanowią podstawę naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Rozlicz dodatki/potrącenia w wypłacie umów cywilnoprawnych parametr decyduje o sposobie naliczania wypłaty umowy cywilnoprawnej i dodatków/potrąceń:
 • zaznaczony (domyślne ustawienie) – umowa i dodatek/potrącenie naliczają się jako jedna wypłata. W dodatku/potrąceniu przypiętym na liście dodatków u pracownika musi być wskazana umowa, z którą powiązany jest dany dodatek.
 • Nie zaznaczony – umowa i dodatek/potrącenie naliczają się jako osobne wypłaty.
Rozlicz zasiłki ZUS i spłaty pożyczek/zaliczek w wypłacie umów cywilnoprawnych – parametr decyduje o tym, czy zasiłki oraz spłaty pożyczek/zaliczek naliczają się jako jedna wypłata czy jako kilka wypłat. Działanie:
 • zaznaczony (domyślne ustawienie) – umowa i zasiłek ZUS oraz spłata pożyczek/zaliczek naliczają się jako jedna wypłata,
 • nie zaznaczony – umowa i zasiłek ZUS oraz spłata pożyczek/zaliczek naliczają się jako kilka odrębnych wypłat.
Podatek dla zleceniobiorców zaokrąglany łącznie dla wypłat z tą samą pozycją PIT – wpływa na sposób naliczania podatku od umów i dodatkowych elementów wypłacanych zleceniobiorcom na tej samej liście płac. Działanie parametru:
 • zaznaczony (domyślne ustawienie) – podatek od umowy i dodatkowych elementów, które wykazywane są w tej samej pozycji PIT co umowa i mają ten sam procent podatku liczony jest łącznie,
 • nie zaznaczony – podatek od umowy i dodatkowych elementów wypłaty liczony jest i zaokrąglany oddzielnie.
Uwaga
Nie można naliczyć wypłaty w przypadku, gdy na jednej liście płac wypłacane są elementy, które mają tą samą pozycję na deklaracji PIT, ale różny procent podatku i dodatkowo jest zaznaczony parametr Podatek dla zleceniobiorców zaokrąglany łącznie dla wypłat z tą samą pozycją PIT. W takiej sytuacji należy odznaczyć parametr lub naliczyć wypłatę na różnych listach płac.
Uwzględniaj wnioski pracownika dot. naliczania podatku jedynie w okresie zatrudnienia  -  zaznaczenie parametru (domyślne ustawienie) powoduje, że w przypadku naliczania wypłaty pracownikowi po zakończeniu stosunku prawnego łączącego go z pracodawcą nie są stosowane złożone w trakcie trwania stosunku pracy wnioski dotyczące naliczania podatku. Jeśli parametr jest zaznaczony, podczas naliczania wypłaty etatowej, innej, zaliczki brutto, której data wypłaty jest późniejsza niż data zwolnienia pracownika mimo ustawienia w danych kadrowych:
 • nie jest odliczana ulga podatkowa,
 • jeśli pracownik ma ustawione podwyższone koszty uzyskania przychodu jako 300 zł (pole Koszty uzyskania przychodu z tytułu: opcja 3 lub 4) w wypłacie będą odliczane w kwocie podstawowej, czyli 250 zł,
 • jeśli pracownik ma ustawione zwolnienie z PIT jako: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury, Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci, Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski nie będzie ono stosowane.
Licz wyrównanie wynagr. zasad. za pracę wg stawki zaszeregowania – parametr odpowiada za naliczanie wyrównania wynagrodzenia zasadniczego według stawki pracownika w przypadku, gdy wynagrodzenie zasadnicze zostało pomniejszone do zera w związku z nieobecnościami, a pracownik ma przepracowane godziny w ramach obowiązującej go normy w danym miesiącu. Zaznaczenie parametru, gdy zostaną spełnione powyższe warunki spowoduje naliczenie w wypłacie składnika Wyrów. wynagr. zasad. wg stawki zaszer.(Wyrów. wynagr. zasad. wg stawki (oddel.) w przypadku pracowników oddelegowanych do pracy za granicę). Nie licz wyrównania do najniższego wynagr. przy pomniejszeniu za zwoln.chorob. – parametr odpowiada za naliczanie Wyrównania do najniższego wynagrodzenia, w przypadku, gdy pracownik nie otrzymał minimalnego wynagrodzenia za czas przepracowany w związku wystąpieniem nieobecności typu ZUS np. zwolnienia chorobowego. Działanie parametru:
 • zaznaczony – w przypadku, gdy pracownik w danym miesiącu ma nieobecność typu ZUS i w związku z tym nie osiąga minimalnego wynagrodzenia odpowiedniego do czasu przepracowanego, ale przed pomniejszeniem za tą nieobecność miał zagwarantowane wynagrodzenie w kwocie odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za godziny przepracowane łącznie z czasem pracy przypadającym w okresie nieobecności ZUS, wyrównanie do najniższego wynagrodzenia nie zostanie naliczone w wypłacie. Podczas weryfikowania czy pracownik miał zagwarantowane minimalne wynagrodzenie uwzględniane są naliczone w wypłacie elementy zaliczane do najniższego wynagrodzenia (zaznaczony parametr ‘Przyrównuj do najniższego wynagrodzenia’ w typie wypłaty) przed pomniejszeniem za nieobecności typy ZUS np. zwolnienie chorobowe. Jeśli pracownik nie miał zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia wyrównanie do najniższego wynagrodzenia zostanie naliczone tak jak dotychczas. Jeśli w konfiguracji zostaną zaznaczone parametry Nie licz wyrównania do najniższego wynagr. przy pomniejszeniu za zwoln.chorob. oraz Licz wyrównanie wynagr. zasad. za pracę wg stawki zaszeregowania w wypłacie naliczy się Wyrów. wynagr. zasad. wg stawki zaszer., jeśli wynagrodzenie zasadnicze zostało pomniejszone do zera w związku z nieobecnościami, a pracownik ma przepracowane godziny w ramach obowiązującej go normy w danym miesiącu.
 • Niezaznaczony (domyślne ustawienie) – jeśli pracownik za czas przepracowany osiągnął wynagrodzenie w kwocie niższej niż to wynika z minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, automatycznie w wypłacie zostanie naliczony element Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia. Wyliczenie wyrównania do najniższego wynagrodzenia odbywa się według dotychczasowych zasad
Licz pomniejszenie proporcjonalne (domyślnie ustawinie). Parametr odpowiada za sposób pomniejszania wynagrodzenia w okresie wyczekiwania na prawo do wypłaty świadczenia chorobowego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 21 października 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za część miesiąca, w którym pracownik był niezdolny do pracy, ale za ten okres nie nabył prawa do wynagrodzenia należy pomniejszyć wynagrodzenie miesięczne proporcjonalnie, czyli miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy. Przy zaznaczonym parametrze w przypadku wystąpienia u pracownika okresu wyczekiwania na prawo do wypłaty świadczenia chorobowego wynagrodzenie zasadnicze miesięczne jest pomniejszane proporcjonalnie. Gdy parametr jest odznaczony wynagrodzenie zasadnicze miesięczne jest pomniejszone  o 1/30 za każdy dzień nieobecności. Licz wynagr.zasadnicze/mies. wg normy art.130 k.p. w miesiącu zatrudnienia/zwolnienia. Zaznaczenie parametru powoduje, że w przypadku zatrudnienia/ zwolnienia w trakcie miesiąca pracownika mającego stawkę miesięczną, pomniejszenie za okres niezatrudnienia będzie naliczone z zastosowaniem normy czasu pracy wynikającej z art. 130 k.p. Miesięczna stawka zaszeregowania zostanie pomniejszona o wynagrodzenie za okres niezatrudnienia. Wynagrodzenie za okres niezatrudnienia zostanie ustalone przez podzielenie stawki miesięcznej pracownika przez ilość godzin wynikającą z miesięcznej normy wg art. 130 k.p., i pomnożenie przez liczbę godzin przypadająca na okres niezatrudnienia pracownika z jego planu pracy. Jeśli parametr nie jest zaznaczony (domyślne ustawienie), to przy wyliczeniu wynagrodzenia zasadniczego stosowana jest norma czasu pracy wynikająca z planu pracy pracownika. W miesiącu wymagającym uzupełnienia podstawy zasiłku chorobowego:
 • gdy jest dodatek dopełniany, wynagrodzenie za urlop wliczane bez dopełnienia – dotyczy sposobu wliczania wynagrodzenia zasadniczego i wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy i okolicznościowy do podstawy chorobowego, gdy pracownik w danym miesiącu miał dodatkowo naliczony dodatek wliczany do zasiłków metodą dopełniać wg dni lub dopełniać wg godzin. Działanie:
  • zaznaczony wynagrodzenie zasadnicze jest wliczane do podstawy chorobowego w kwocie nominalnej, a wynagrodzenie za urlop w kwocie będącej różnicą pomiędzy wynagrodzeniem za urlop, a pomniejszeniem za ten urlop w wynagrodzeniu zasadniczym,
  • niezaznaczony (domyślne ustawienie)w miesiącu, w którym wystąpił zarówno urlop, jaki i nieobecność powodująca dopełnienie (np. zwolnienie lek, urlop bezpłatny) i dodatkowo wypłacony jest element wynagrodzenia wliczany do wynagrodzenia jako ‘Dopełniać wg dni’ lub ‘Dopełniać wg godzin’ wynagrodzenie zasadnicze i wynagrodzenie urlopowe będą dopełniane wg dni
Tym samym powoduje to na wydruku Z-3 warunkowe wykazywanie wynagrodzenia zasadniczego i dodatków urlopowych w różnych kolumnach tabelki ze składnikami miesięcznymi - zależnie od ustawienia parametru gdy jest dodatek dopełniany, wynagrodzenie za urlop wliczane bez dopełnienia.
 • gdy brak dodatku dopełnianego, wynagrodzenie za urlop nie wliczane - dotyczy sposobu wliczania wynagrodzenia zasadniczego i wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy i okolicznościowy do podstawy chorobowego, gdy pracownik w miesiącu wystąpienia urlopu i nieobecności usprawiedliwionej nie miał naliczonego dodatku wliczanego do zasiłków metodą dopełniać wg dni lub dopełniać wg godzin. Działanie parametru:
  • zaznaczony (domyślne ustawienie)- w miesiącu, w którym wystąpił zarówno urlop, jaki i nieobecność powodująca dopełnienie (np. zwolnienie lek, urlop bezpłatny) do podstawy zasiłku zostanie wliczone wynagrodzenie zasadnicze w pełnej nominalnej wysokości wynikające z umowy pracownika. Wynagrodzenie za czas urlopu nie zostanie uwzględnione.
  • niezaznaczony – do podstawy zasiłku wliczane jest wynagrodzenie zasadnicze nominalne w kwocie skorygowanej o pomniejszenie za czas urlopu oraz wynagrodzenie za czas urlopu w kwocie faktycznie wypłaconej,
Zaznaczenie parametru gdy brak dodatku dopełnianego, wynagrodzenie za urlop nie wliczane wpływa na wykazywanie wynagrodzenia za czas urlopu na wydruku Z-3. Gdy parametr jest zaznaczony wynagrodzenie za czas urlopu nie jest uwzględniane. Gdy nie jest zaznaczony w kolumnie 8 wykazywana jest „nadwyżka urlopowa” (różnica między wynagrodzeniem za czas urlopu, a pomniejszeniem za ten urlop generowanym w wynagrodzeniu zasadniczym). Bilansowanie wynagrodzenia powyżej/poniżej normy – parametr umożliwia bilansowanie wynagrodzenia powyżej normy z wynagrodzeniem poniżej normy w obrębie danej strefy. Działanie parametru:
 • zaznaczony (domyślne ustawienie) – wynagrodzenie powyżej normy jest bilansowane z wynagrodzeniem poniżej normy w obrębie danej strefy czasu pracy. Bilansowanie dotyczy elementów wynagrodzenia powyżej/poniżej normy generowanych jako część wynagrodzenia zasadnicze i innych składników, które w konfiguracji mają zaznaczone automatyczne korygowanie z tytułu odchyłek od normy oraz naliczanych jako oddzielne elementy wypłaty.
 • niezaznaczony – wynagrodzenie powyżej/poniżej normy nie jest bilansowane.
Pomniejszenie podst. składek społ. właściciela liczone od kwoty najniższej podstawy, gdy zadeklar. dochód wyższy - parametr odpowiadana za sposób wyliczania dochodu deklarowanego stanowiącego podstawę składek społecznych dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które zadeklarowały opłacanie składek od podstawy wyższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, w przypadku wystąpienia nieobecności oraz rozpoczęcia/zakończenia działalności w trakcie miesiąca
 • zaznaczony- pomniejszana jest tylko ta część zadeklarowanej kwoty, która odpowiada wysokości najniższej obowiązującej podstawy składek społecznych, czyli 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,  zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2019 r., sygn. akt III UZP 1/19.
 • nie zaznaczony (domyślne ustawienie)- pomniejszana jest cała zadeklarowana kwota dochodu deklarowanego stanowiącego podstawę składek społecznych.
Możliwość liczenia wypłat po zaimportowaniu list płac pracą rozproszoną – parametr związany z funkcjonalnością przenoszenia list płac między bazami w celu zaksięgowania. Decyduje o możliwości naliczania wypłat w bazie z zaimportowanymi listami płac pracą rozproszoną. Działanie parametru:
 • zaznaczony – możliwość tworzenia list płac oraz naliczania wypłat w bazie, gdzie są zaimportowane listy płac,
 • nie zaznaczony (domyślne ustawienie) – zablokowane dodawanie list płac i naliczanie wypłat.
Ostrzeganie w płacach o niezgodności wydziału z wybraną listą płac - jeśli parametr jest zaznaczony i określono dla wydziału symbol listy płac, to w przypadku wybrania nieodpowiedniej listy płac pojawi się ostrzegawczy komunikat. Automatyczne generowanie opisu analitycznego w wypłatach  - jeśli parametr jest zaznaczony, to podczas liczenia wypłat opis analityczny zostaje naniesiony na elementy wypłaty. Opis analityczny przepisywany jest z danych kadrowych pracownika. Standardowo parametr jest zaznaczony. Opis analityczny dopłat do nadgodzin zgodny z opisem czasu pracy – jeśli parametr jest zaznaczony, to opis analityczny dla dopłat do nadgodzin i dopłat do godzin nocnych jest pobierany z kalendarza lub zestawienia czasu pracy pracownika – niezależnie od stref. Jeśli parametr jest niezaznaczony, opis pozostaje zgodny z opisem w kadrach. Parametr jest domyślnie niezaznaczony.
Przykład
Pracownik zatrudniony na cały etat w podstawowym systemie czasu pracy, czyli po 8h dziennie,  jest przypisany do Wydziału  A. W marcu powinien przepracować 184h a przepracował 186h ponieważ na czasie pracy w dniu 10.03 odnotowano 2 nadgodziny w projekcie B. Pozostały czas pracy jest odnotowany w projekcie A. W wypłacie pracownika naliczyła się ‘Dopłata do nadgodzin 50%’ w kwocie 27,17 zł W przypadku gdy parametr Opis analityczny dopłat do nadgodzin zgodny z opisem czasu pracy będzie zaznaczony opis składnika ‘Dopłata do nadgodzin 50%’ wygeneruje się zgodnie z proporcją wynikającą z globalnego czasu pracy w miesiącu, czyli: Wydział A- 98,9247 % = 26,88 zł Wydział B- 1,0753 %= 0,29 zł
  Koszty uzyskania dla wieloetatowca liczone oddzielnie dla każdego etatu – (. Działanie:
 • nie zaznaczony - (domyślne ustawienie) – koszty uzyskania przychodu liczone łącznie w pierwszej z wypłat w danym miesiącu deklaracji, a ich wysokość pobierana z Etatu podstawowego,
 • zaznaczony – koszty uzyskania przychodu liczone oddzielnie dla każdego etatu pracownika, a wysokość pobierana z tego etatu, dla którego liczona jest dana wypłata.
Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty- parametr decyduje o momencie powstania przychodu i pobrania podatku od składek PPK finansowanych przez pracodawcę. Ustawienie parametru jest zapamiętywane historycznie. Użytkownik może wskazać, od którego miesiąca deklaracji ma obowiązywać zmiana. Działanie parametru: Zaznaczony – podatek jest naliczany na podstawie składek PPK naliczonych w bieżącej wypłacie. Elementy Przychód z tytułu PPK/E, Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/IFT-1, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A, Przychód z tytułu PPK/kontrakt menadż., Przychód z tytułu PPK/rada nadzorcza, Przychód z tytułu PPK/umowa o dzieło oraz własne elementy oznaczone jako Przychód z tytułu PPK dla umów są naliczane automatycznie w wypłatach etatowych, umowach, zaliczkach brutto oraz innych, w których zostały naliczone składki PPK. Element nalicza się w kwocie będącej sumą składek PPK podstawowych i dodatkowych pracodawcy pobranej z bieżącej wypłaty i od tej kwoty jest pobierany podatek. Niezaznaczony (domyślne ustawienie) – podatek od składek PPK finansowanych przez pracodawcę jest naliczany na podstawie kwot składek naliczonych w poprzednim miesiącu deklaracji w stosunku do miesiąca deklaracji, który jest ustawiony na liście płac, na której jest naliczana bieżąca wypłata. Elementy Przychód z tytułu PPK/E, Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/IFT-1, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A,Przychód z tytułu PPK/kontrakt menadż., Przychód z tytułu PPK/rada nadzorcza, Przychód z tytułu PPK/umowa o dzieło oraz własne elementy oznaczone jako Przychód z tytułu PPK dla umów są naliczane automatycznie w wypłatach etatowych oraz umowach. W wypłacie etatowej naliczany jest element Przychód z tytułu PPK/E w kwocie będącej sumą składek PPK pracodawcy z poprzedniego miesiąca naliczonych w wypłatach etatowych, innych oraz zaliczkach brutto. W wypłacie umowy elementy Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/IFT-1, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A są naliczane w kwocie składek naliczonych w wypłatach umów. W przypadku, gdy pracownik ma w danym miesiącu kilka wypłat etatowych lub umów przychód z tytułu PPK i podatek jest naliczany tylko w pierwszej wypłacie. W drugiej zostanie doliczony jedynie w przypadku, gdy zostanie usunięty z pierwszej wypłaty. W przypadku  zmiany formy zatrudnienia w celu naliczenia podatku od składek PPK z poprzedniego miesiąca należy w miesiącu, w którym powstał przychód naliczyć wypłatę i dodać odpowiedni element Przychód z tytułu PPK/E, Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/IFT-1, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A, Przychód z tytułu PPK/kontrakt menadż., Przychód z tytułu PPK/rada nadzorcza, Przychód z tytułu PPK/umowa o dzieło oraz własne elementy oznaczone jako Przychód z tytułu PPK dla umów, w zależności od tego z jakiego źródła jest to przychód. Zmiana sposobu naliczania podatku od PPK w trakcie funkcjonowania programu PPK w firmie 1. W przypadku, gdy do tej pory podatek od PPK był pobierany od razu w wypłacie, w której zostały naliczane składki PPK, aby zmienić sposób naliczania podatku należy w konfiguracji ustawić okres, od którego ma obowiązywać zmiana i odznaczyć parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’. Okres powinien być ustawiony zgodnie z ustawieniami miesiąca i roku deklaracji z listy płac, na której będzie naliczana pierwsza wypłata po zmianie. W wypłacie, której okres deklaracji będzie zgodny z datą zmiany ustawienia parametru nie zostanie naliczony podatek od PPK. W kolejnej wypłacie podatek zostanie naliczony od składek PPK naliczonych w poprzednim miesiącu
Przykład
Firma naliczała podatek od PPK od razu w wypłacie, w której były naliczane składki i wpłacała je do instytucji finansowej w miesiącu wypłaty wynagrodzenia. Podatek był naliczany w ten sposób do wypłat, które mają ustawiony okres deklaracji jako 12/2019. Firma chce przekazywać wpłaty do PPK do 15. dnia miesiąca kolejnego w stosunku do miesiąca, w którym składki PPK zostały naliczone i w tym miesiącu pobierać podatek od składek finansowanych przez pracodawcę. W konfiguracji firmy Użytkownik powinien odznaczyć parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’ od stycznia 2020. W wypłacie, która będzie wypłacona w styczniu 2020 (decyduje wskazany okres deklaracji na liście płac) podatek od PPK nie zostanie naliczony w ogóle, w związku z tym, że podatek od składek PPK został pobrany w poprzednim miesiącu. W wypłatach wypłaconych w lutym 2020 r. zostanie naliczony podatek od składek PPK ze stycznia 2020 r.
2. W przypadku, gdy firma przekazywała wpłaty do instytucji finansowej w kolejnym miesiącu, w stosunku do miesiąca, w którym zostały obliczone i podatek od PPK był naliczany dopiero w tym miesiącu (Użytkownik zmieniał domyślnie wyliczoną kwotę przychodu PPK w wypłatach, usuwał standardowy składnik Przychód z tytułu PPK lub stosował niestandardowe elementy), aby zmienić sposób naliczania podatku należy w konfiguracji ustawić okres, od którego ma obowiązywać zmiana i odznaczyć parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’. Okres powinien być ustawiony zgodnie z ustawieniami miesiąca i roku deklaracji z listy płac, od której podatek był pobierany w kolejnym miesiącu. W wypłacie, której okres deklaracji będzie zgodny z datą zmiany ustawienia parametru nie zostanie naliczony podatek od PPK. W kolejnej wypłacie podatek zostanie naliczony od składek PPK naliczonych w poprzednim miesiącu.
Przykład
Firma przekazywała wpłaty do instytucji finansowej do 15. dnia miesiąca kolejnego w stosunku do miesiąca, w którym składki PPK zostały naliczone i w miesiącu wpłaty pobierała podatek od składek finansowanych przez pracodawcę. W wypłatach były wprowadzane ręczne modyfikacje, aby podatek był naliczany na podstawie składek PPK pracodawcy obliczonych w poprzednim miesiącu. Podatek był naliczany w ten sposób od wypłat, które mają ustawiony okres deklaracji jako 10/2019 do 12/2019. Firma chce nadal przekazywać wpłaty do PPK w kolejnym miesiącu. W konfiguracji firmy Użytkownik powinien odznaczyć parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’ od października 2019. W wypłacie, która będzie wypłacona w styczniu 2020 (decyduje wskazany okres deklaracji na liście płac) podatek od PPK zostanie naliczony od składek PPK pracodawcy obliczonych w poprzednim miesiącu.
Przykład
Firma chce przekazywać wpłaty do PPK do 15. dnia miesiąca kolejnego w stosunku do miesiąca, w którym składki PPK zostały naliczone i w tym miesiącu pobierać podatek od składek finansowanych przez pracodawcę. Firma zaczęła naliczać składki PPK dla pracowników od wypłat, które zostały naliczone w listopadzie 2019 (okres deklaracji na liście płac 11/2019). W tych wypłatach Użytkownik nie pobrał podatku od naliczonych składek PPK pracodawcy (element Przychód z tytułu PPK został usunięty). Aby w wypłatach wypłaconych w grudniu i w miesiącach kolejnych podatek był naliczany od składek z poprzedniego miesiąca w konfiguracji firmy Użytkownik powinien ustawić okres jako listopad 2019 i odznaczyć parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’. W wypłacie, która będzie wypłacona w grudniu 2019 (decyduje wskazany okres deklaracji na liście płac) podatek od PPK zostanie naliczony od składek PPK pracodawcy obliczonych w listopadzie 2019.
Dotyczy wersji: 2020.3.1
Uwaga: Od wersji Comarch ERP XL HR 2020.3.1 parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty' w nowych bazach nie jest zaznaczony domyślnie. W wersjach 2020.1.2 i 2020.2.1 był zaznaczony automatycznie. Podczas konwersji bazy danych z wersji 2020.1.2 lub 2020.2 ustawienie parametru nie będzie zmienione. Podczas konwersji z wersji wcześniejszej niż 2020.1.2 parametr domyślnie nie będzie zaznaczony. treść treść treść  
Przychód z tytułu PPK liczony automatycznie po zwolnieniu pracownika. Parametr decyduje o  automatycznym naliczaniu przychodu z tytułu PPK w przypadku zwolnienia pracownika lub zakończenia umowy zleceniobiorcy w firmie, w której składki PPK są przekazywane do instytucji w kolejnym miesiącu w stosunku do ich pobrania z wypłaty ( nie jest zaznaczony parametr Nalicz podatek od składek PPK na podstawie składek z bieżącej wypłaty). Przy zaznaczonym parametrze, gdy:
 • pracownik etatowy w zapisie historycznym przypadającym na okres wynagrodzenia ma odnotowana datę zwolnienia i nie ma wpisanej informacji o przedłużeniu zatrudnienia,
 • zleceniobiorca ma umowę, która kończy się w miesiącu, za który jest naliczana wypłata i nie ma wprowadzonej informacji o kolejnej umowie, której okres od - do zawiera chociaż jeden dzień z kolejnego miesiąca w stosunku do naliczanej wypłaty podczas naliczania wypłaty za ostatni okres zatrudnienia pracownika etatowego lub zakończenia umowy cywilnoprawnej zostanie automatycznie (w tle) utworzona lista płac o rodzaju: Przych. PPK po zwolnieniu, na której pracownikowi zostanie naliczona wypłata.
W wypłacie naliczonej do listy płac o rodzaju: Przych. PPK po zwolnieniu zostanie naliczony element Przychód z tytułu PPK odpowiedni dla przychodu naliczonego w ostatniej wypłacie (Przychód z tytułu PPK/E dla wypłat etatowych, przychód PPK powiązany z daną umową w przypadku umów cywilnoprawnych) w wysokości wynikającej ze składek PPK finansowanych przez pracodawcę z ostatniej wypłaty. Kwota przychodu PPK naliczonego po zwolnieniu pracownika jest automatycznie uaktualniana w przypadku zmiany kwot lub elementów wypłaty za ostatni miesiąc zatrudnienia mających wpływ na kwotę składek PPK. Od tego przychodu nie zostanie naliczona zaliczka podatku, ponieważ od przychodu PPK powstałego po okresie zatrudnienia pracownika / zleceniobiorcy nie będzie już możliwości pobrania zaliczki na podatek. Kod tytułu ubezpieczenia będzie zgodny z danymi ustawionymi na formularzu danych kadrowych. Kwota przychodu z tytułu PPK zostanie wykazana:
 • w deklaracji PIT-11 - za rok, zgodny z rokiem deklaracji ustawionym na liście, na której naliczono przychód PPK po zwolnieniu,
 • w deklaracji ZUS RCA - w miesiącu zgodny z miesiącem deklaracji ustawionym na liście, na której naliczono przychód PPK po zwolnieniu.
Zakładka [Wynagrodzenie/ekwiwalent za urlop] Średnia do urlopu wypoczynkowego wg daty wypłaty - wpływa na sposób wyliczania dodatku urlopowego przez program. Zaznaczenie parametru oznacza obliczanie przeciętnego wynagrodzenia do urlopu wg daty wypłaty. Przykładowo - wynagrodzenie za urlop udzielony w maju 2008 liczyć się będzie ze średniej z wypłat: za styczeń (wypłaconej w 02/2008), za luty (wypłaconej w 03/2008) i za marzec (wypłaconej w 04/2008).
 • uwzględnij liczbę przepracowanych godzin z okresu, z którego została ustalona podstawa- Przy zaznaczonym parametrze czas pracy wliczany do podstawy jest uwzględniany z miesięcy, które są wliczone do podstawy, a nie czas zgodny z okresem, za który dodatek był wypłacony. Jeśli pracownik ma wypłaty z przesunięciem i ma wypłacane elementy zmienne to zostanie przyjęty czas z miesiąca wypłaty składnika, a nie z miesiąca, za który przysługiwał
Wynagrodzenie zasadnicze/miesiąc nie wliczane do podstawy urlopu. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony. Po zaznaczeniu program działa następująco:
 • dla standardowego wynagrodzenia zasadniczego/miesiąc nie jest generowany składnik pomniejszenia za czas standardowych urlopów: urlop wypoczynkowy, urlop okolicznościowy, urlop opiekuńczy kp 188 (2 dni), urlop szkoleniowy,
 • w podstawie liczonej dla urlopu wypoczynkowego i okolicznościowego nie jest uwzględniane wynagrodzenie zasadnicze miesięczne.
Uwaga
Jeśli parametr Wynagrodzenie zasadnicze/miesiąc nie wliczane do podstawy urlopu jest zaznaczony i pracownik ma w danym miesiącu odliczane 50% koszty uzyskania przychodu oraz urlop, koszty uzyskania liczą się od pełnej kwoty wynagrodzenia zasadniczego. Podstawa obliczania 50% kosztów nie jest pomniejszana o urlop. Parametr nie ma wpływu na liczenie podstawy Ekwiwalentu za urlop, tu wynagrodzenie zasadnicze jest uwzględniane niezależnie od ustawienia parametru.
Ekwiwalent za urlop liczony automatycznie po zwolnieniu pracownika – zaznaczenie parametru (domyślne ustawienie) skutkuje automatycznym naliczeniem składnika ‘Ekwiwalent za niewykorzystany urlop’ dla zwolnionego pracownika, który nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. W przypadku niezaznaczenia parametru, Użytkownik chcąc wypłacić ‘Ekwiwalent za niewykorzystany urlop’ zwolnionemu pracownikowi, będzie musiał dodać go ręcznie w wypłacie pracownika. Wynagrodzenie powyżej/ poniżej normy liczone jako oddzielny element wypłaty (domyślnie zaznaczony) parametr określa, czy wymienione składniki będą wykazywane jako oddzielne elementy wypłaty, czy jako składniki wynagrodzenia zasadniczego. Po zaznaczeniu tego parametru uaktywniają się dwa dodatkowe parametry:
 • Oddzielnie wypłacone ‘powyżej normy’ wliczane do podstawy urlopu/ekwiwalentu – zaznaczenie parametru powoduje uwzględnienie w podstawie wynagrodzenia za urlop / ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wynagrodzenia powyżej normy,
 • Oddzielnie wypłacone ‘poniżej normy’ wliczane do podstawy urlopu/ekwiwalentu – zaznaczenie parametru powoduje uwzględnienie w podstawie wynagrodzenia za urlop / ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wynagrodzenia poniżej normy.
Uwaga
Gdy powyżej normy” i „poniżej normy” są częścią wynagrodzenia zasadniczego miesięcznego – to nie są wliczane do podstawy urlopowej.
Elementy zmienne dopełniane z uwzględn. łącznej ilości dni pracy i normy z całego okresu przyjętego do wylicz. ekwiwal. - W przypadku zaznaczenia parametru jeśli pracownik w okresie, z którego są przyjmowane elementy zmienne do podstawy nie przepracował całego okresu elementy, które powinny być dopełnione - mają ustawioną opcję wliczania do ekwiwalentu jako 'wliczać po dopełnieniu', 'wliczać po przeliczeniu i dopełnieniu' oraz 'wliczać jak zasadnicze' (dla pracowników zatrudnionych na stawce godzinowej) - z każdego miesiąca (w tym z miesięcy gdzie nie było nieobecności) są dzielone przez czas przepracowany zsumowany z miesięcy, z których uwzględniamy elementy i pomnożone przez normę ustaloną także ze wszystkich miesięcy, które wliczamy do podstawy. W przypadku gdy parametr jest odznaczony podczas wyliczania podstawy ekwiwalentu za urlop  dopełniany jest tylko miesiąc, w którym wystąpiła nieobecność. Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy wliczane do ekwiwalentu bez dopełnienia (domyślnie niezaznaczony) – w przypadku zaznaczenia parametru standardowe wynagrodzenie powyżej/poniżej normy jest wliczane do podstawy ekwiwalentu jakby były zdefiniowane jako wliczane metodą ‘po przeliczeniu bez dopełnienia’. Dopłata za nadgodziny i godziny nocne wliczane do ekwiwalentu za urlop bez dopełnienia - parametr domyślnie niezaznaczony. W przypadku zaznaczenia parametru standardowe dopłaty do nadgodzin i za godziny nocne wliczane jakby były zdefiniowane jako wliczane metodą ‘po przeliczeniu bez dopełnienia’. Przy domyślnym ustawieniu (parametr nie zaznaczony) – wliczane są metodą ‘po przeliczeniu i dopełnianiu. Dopłata za pracę w nocy wliczana do najniższego wynagrodzenia – parametr decydujący, o tym, czy przy wyliczaniu wyrównania do minimalnej płacy uwzględniać dopłatę za pracę w nocy. Zakładka [Spłaty pożyczek] Nie generuj spłaty pożyczki na liście wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych – gdy udzielono pracownikowi pożyczki, spłata automatycznie pojawia się na liście płac ETAT i UMOWA. W przypadku, gdy omawiany parametr zostanie zaznaczony, spłata pożyczki będzie generować się automatycznie tylko na listach płac ETAT. Ogranicz spłatę pożyczki w wypłacie etatowej do kwoty netto do wypłaty – parametr umożliwia ograniczenie kwoty spłaty pożyczki do kwoty netto wypłaty. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony. Spłaty pożyczek doliczane po ograniczeniu potrąceń – parametr wpływa na wyliczenie kwoty spłaty pożyczki w przypadku, gdy pracownik ma zajęcie wynagrodzenia. Zaznaczenie parametru powoduje, że spłaty pożyczek zarówno rata kapitałowa jak i odsetki będą liczone dopiero po wyliczeniu potrąceń według grup ograniczeń. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony. Podstawa urlopu/ekwiwalentu liczona z okresu dłuższego niż 90 dni dla prac. tymcz. – parametr wpływa na wyliczenie podstawy wynagrodzenia za czas urlopu i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracowników tymczasowych w przypadku, gdy okres 90 dni zatrudnienia zaczął się w trakcie poprzedniego zatrudnienia u danego pracodawcy. Użytkownik może zdecydować czy podstawa ma być naliczona z okresu dłuższego niż 90 dni (będzie uwzględniony cały okres zatrudnienia w obrębie miesiąca u danego pracodawcy-użytkownika obejmujący dzień przekroczenia 90 dni) czy krótszego (okres zatrudnienia w trakcie którego następuje przekroczenie 90 dni, jest pomijany).
Przykład
Pracownik ma następujące okresy zatrudnienia: - 20.02.2017 – 10.04.2017 – pracodawca A, - 11.04.2017 – 17.04.2017 – pracodawca B, - 18.04.2017 – 30.06.2017 – pracodawca A. Pracownik 16 czerwca przebywa na urlopie wypoczynkowym. Pracownik pracował u różnych pracodawców, dlatego podstawę wynagrodzenia za czas urlopu należy naliczyć z wynagrodzenia osiągniętego u pracodawcy A za okres 90 dni zatrudnienia. 90 dzień wstecz zatrudnienia u pracodawcy A wypada 24.02.2017. W związku z tym, że 90 dzień wypada w trakcie zatrudnienia w lutym, w zależności od ustawienia parametru Podstawa urlopu/ekwiwalentu naliczana z okresu dłuższego niż 90 dni dla prac. tymcz. podstawa zostanie ustalona następująco: -zaznaczony - w podstawie zostanie uwzględnione wynagrodzenie za okres zatrudnienia wynoszący 94 dni. Wynagrodzenie za luty zostanie wliczone do podstawy urlopu, -niezaznaczony – podstawa zostanie wyliczona z okresu zatrudnienia wynoszący 85 dni; wynagrodzenie za luty nie zostanie uwzględnione w podstawie.

Parametry współpracy z Altum / z XL

Parametry współpracy z XL

Współpraca z systemem Comarch ERP XLXL W związku ze zmianami po stronie Comarch ERP XL od wersji 2024.1.1 parametr jest nieaktywny. W przypadku współpracy Comarch ERP Optima z systemem Comarch ERP XL w  wersji 2017.0 lub wyższej, wszystkie parametry dotyczące synchronizacji bazy Comarch ERP XL z bazą kadrowo‑płacową są ustawiane wyłącznie z poziomu modułu Administrator Comarch ERP XL. W konfiguracji bazy kadrowo – płacowej informacje o synchronizowanej bazie są wyświetlane tylko do podglądu (bez możliwości edycji). Współpraca z systemem Comarch ERP XL polega na synchronizacji danych kadrowych i możliwości księgowania wypłat do Comarch ERP XL.
Uwaga
W przypadku współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2017.0 bądź wyższej, wszystkie ustawienia konfiguracyjne dotyczące synchronizacji wprowadzane są wyłącznie z poziomu modułu Administrator systemu Comarch ERP XL. Wówczas z poziomu konfiguracji modułu kadrowo-płacowego opisane wyżej parametry są dostępne tylko do podglądu, bez możliwości edycji. W sytuacji, gdy moduł płacowy Comarch ERP Optima współpracuje z systemem Comarch ERP XL, zmienia się wygląd konfiguracji programu. Zmienne konfiguracyjne dotyczą tylko modułu płacowego.
Operator - w polu należy wskazać Operatora, którego akronim będzie widoczny w zapisach powstałych w Comarch ERP Optima, w wyniku operacji wykonanych z poziomu programu Comarch ERP XL. Jeśli z poziomu programu Comarch ERP XL jest prawidłowo ustawiona współpraca z modułem płacowym, czyli jest stosowana dwukierunkowa synchronizacja danych, dane między bazami są synchronizowane automatycznie podczas wykonywania dodawania/zmiany/usuwania danych podlegających synchronizacji.  [/su_list]

Parametry współpracy z Altum

W gałęzi Parametry współpracy z Comarch ERP Altum wyświetlane są ustawienia dotyczące współpracy z Comarch ERP Altum. Parametr wskazujący, że jest włączona współpraca z Comarch ERP Altum, a także nazwa serwera i bazy Altum, nie są edytowalne z poziomu Comarch ERP Optima – są ustawiane wyłącznie z poziomu programu Comarch ERP Altum. Po zmodyfikowaniu parametrów współpracy z Comarch ERP Optima w konfiguracji Comarch ERP Altum, konieczne jest wykonanie w Comarch ERP Optima odświeżenia konfiguracji przez wszystkich zalogowanych Operatorów. W tym oknie należy jedynie wskazać Operatora, którego akronim będzie widoczny w zapisach powstałych w Comarch ERP Optima, w wyniku operacji wykonanych z poziomu programu Comarch ERP Altum. W bazie danych Comarch ERP Optima zsynchronizowanej z Comarch ERP Altum dostępna jest funkcjonalność związana z modułem Płace i Kadry Plus. Nie jest możliwe skonfigurowanie współpracy modułu kadrowo-płacowego równocześnie z Comarch ERP AltumComarch ERP XL. Dla poprawnego działania synchronizowane bazy Comarch ERP OptimaComarch ERP Altum powinny być umieszczone na dwóch oddzielnych serwerach SQL (dwóch instancjach). Wynika to ze zróżnicowania wspieranych wersji językowych. Współpraca z systemem Comarch ERP Altum polega na synchronizacji danych kadrowych: dodanie, modyfikacja lub usunięcie pracownika w jednej z zsynchronizowanych baz - Comarch ERP Optima, bądź Comarch ERP Altum - powoduje wykonanie analogicznej operacji w drugiej z powiązanych ze sobą baz. W danych kadrowych pracownika zapisywana jest informacja o operatorze dokonującym zapisów z poziomu Comarch ERP Altum, wskazanym jako operator dla zapisów z programu Comarch ERP Altum w Comarch ERP Optima. Synchronizacji na tych samych zasadach podlegają atrybuty pracowników, zdefiniowane jako synchronizowane z Comarch ERP Altum.

RCP (formaty i reguły)

RCP formaty importu

Współpraca z RCP dostępna jest w module Płace i Kadry Plus po zaznaczeniu parametru Używanie RCP do ewidencji czasu pracyKonfiguracji Firmy/ Płace / Parametry. Funkcja przydatna zwłaszcza w dużych firmach wykorzystujących czytniki RCP do rejestracji czasu pracy pracowników i chcących powiązać odczyty z RCP z systemem wynagrodzeń, głównie w zakresie rozliczania nadgodzin. Po zaznaczeniu parametru, zapisaniu zmian w konfiguracji i po ponownej edycji pojawią się dwie gałęzie:
 • RCP formaty importu – lista zdefiniowanych formatów importu,
 • RCP reguły wygładzania – lista zestawów parametrów dotyczących nanoszenia automatycznych korekt podczas importu z pliku RCP.
Konfiguracja formatów importu RCP jest w formie listy ułożonej alfabetycznie według nazw, wyszukiwanie wspierane jest za pomocą lokatora. Przyciskiem  Dodaj można zdefiniować formaty importu plików RCP z ogólnymi założeniami dotyczącymi importu danych z tych plików. Istnieje możliwość kopiowania między bazami ustawień dotyczących RCP z Narzędzi /Import z innych baz/RCP formaty importu. Formularz definicji formatu importu RCP zawiera następujące pola:
 • Nazwa – pole tekstowe 40 znaków – wymagana unikalność.
 • Rodzaj importu – są możliwe dwie opcje: Import z pliku tekstowego oraz Import z bazy Comarch ERP XL.
 • RCP jako „lista obecności” bez szczegółowego zapisu godzin – flaga domyślnie bez zaznaczenia. Przy imporcie oznacza to, że jakikolwiek zapis w pliku na dany dzień dla pracownika jest równoznaczny z dopisaniem w jego kalendarzu obecności zgodnej z ustawieniami w planie pracy.
 • Format pliku – jest to pole tekstowe 50-znakowe, pozwalające na zapisanie za pomocą odpowiednich masek formatu wiersza z pliku tekstowego generowanego przez czytnik RCP.
Dostępneformacie pliku maski i ich znaczenie:
 • R – rok
 • M – miesiąc
 • D – dzień
 • g – godzina
 • m – minuta
 • N – numer karty RCP
 • O – wykonywana operacja – akcja (wejście/wyjście)
 • X – znak ignorowany – czyli nieistotny przy imporcie.
Uwaga
Pole format pliku jest nieaktywne przy ustawieniu opcji importu z Comarch ERP XL.
 • Oznaczenie wejścia – pole 8-znakowe – pozwalające zapisać, jaki ciąg cyfr w pliku RCP oznacza wejście. Istnieje z możliwość zapisania wielu kolejnych ciągów znaków oddzielonych średnikami, jeśli różne zapisy w pliku mają być interpretowane identycznie przy imporcie (np. zarówno 10, 11 jaki i 12 mają oznaczać wejście – zapisujemy to jako: 10;11;12).
 • Analogicznie obsługiwane są pola:
  • Oznaczenie wyjścia
  • Oznaczenie wejścia służbowego
  • Oznaczenie wyjścia służbowego
 • Strefa dla zapisu wejść zwykłych – pole nieaktywne dla opcji RCP jako lista obecności:
  • Zgodna z pierwszą strefą z planu pracy w danym dniu – flaga domyślnie zaznaczona,
  • Inna – pole na wpisanie strefy (dostępna lista stref) – aktywne tylko, gdy nie zaznaczono flagi wskazującej na strefę z planu pracy.
 • Strefa dla zapisu wejść służbowych – pole nieaktywne dla opcji RCP jako lista obecności:
  • Zgodna z pierwszą strefą z planu pracy w danym dniu – domyślnie zaznaczony,
  • Inna – pole na wpisanie strefy – aktywne tylko, gdy nie zaznaczono flagi wskazującej na strefę z planu pracy.
 • Ścieżka dostępu do pliku RCP – nieaktywna dla opcji importu z Comarch ERP XL.
Po wypełnieniu formatu użytkownik może go dodatkowo ręcznie korygować lub uzupełniać.
Uwaga
W pliku tekstowym wejścia i wyjścia pracownika muszą być wprowadzone jako osobne wpisy (wiersze). Oznaczenia „wejścia” i „wyjścia” nie mogą być takie same.
Przykład
Jeśli czytnik zapisuje rok w formacie dwucyfrowym, to podpowiedziane RRRR (4 znaki) należy skrócić do RR (2 znaków). Podobnie w przypadku numeru karty RCP - jeśli jest zapisywana na mniejszej (lub większej) liczbie znaków niż proponowana, to podstawione NNNN należy odpowiednio skrócić, albo dopisać brakującą ilość liter N.

Edycja formatu importu RCP

Na formularzu znajduje się parametr Nieaktywny. Zaznaczenie tego pola oznacza, że nie jest już w bazie używany i można w ten sposób go ukryć na liście dostępnych formatów.
Uwaga
Przed importem pliku RCP do programu należy sprawdzić, czy po ostatniej linii pliku tekstowego jest pojedynczy <ENTER>, w przeciwnym wypadku plik się nie zaimportuje .

RCP reguły wygładzania

Zawiera Standardową regułę wygładzania (skrót Standard). Standardowa reguła wygładzania przy kreowaniu nowej bazy jest domyślnie dodawana. Reguła ta podlega edycji tj. może być modyfikowana przez Operatora.
Uwaga
Reguła Standard i przy kreowaniu nowej bazy nie jest domyślnie przypisywana do najwyższej gałęzi w strukturze organizacyjnej – wydziału FIRMA.
Układ formularza reguły, na którym definiowane są zasady nanoszenia automatycznych korekt na etapie importu czasu pracy z plików tekstowych generowanych przez czytniki RCP:
 • Nazwa – pole tekstowe 40-znakowe – wymagana unikalność w obrębie bazy.
 • Akronim – pole tekstowe 8-znakowe – również unikalne (używane jest do wyświetlania na formularzach wydziału i pracownika).
Edycja wybranego wiersza (obsługi określonego typu błędu) na formularzu reguły polega na podniesieniu formularza Reguła wygładzania potencjalnego błędu dla wskazanego wiersza – ikoną . Sposób edycji poszczególnych pól opisano poniżej. Wartości ustawione dla poszczególnych błędów po zapisaniu będą wyświetlane na liście reguł w odpowiednich kolumnach. Dla wskazanego wyjątku (błędu) można wybrać jeden z trzech możliwych scenariuszy:
 • Bez korekty – import bez korekt,
 • Pomijać – pomijany przy imporcie,
 • Modyfikować – modyfikowany przy imporcie.
Jeśli dla danego wyjątku nie ma żadnej predefiniowanej metody zmiany (np. wyjątek 3 – wielokrotne zapisy o tej samej godzinie), bo zakładamy, że jest możliwe tylko pominięcie wiersza przy imporcie albo jego wczytanie bez korekty, to wybór akcji ograniczony jest do dwóch pierwszych pozycji. Jeśli dla danego wyjątku wybrano modyfikację jako akcję, to dodatkowo jest aktywne pole Metoda modyfikacji – wybór spośród predefiniowanych wariantów korekty. Wybór sposobu modyfikacji ma listę rozwijaną. Okno Edycji reguły wygładzania RCP zawiera:
 • Opis wyjątku – opis potencjalnego błędu w pliku – tekst nie podlegający edycji przez operatora.
 • Liczba minut – pole typu liczba całkowita – pozwalające na doprecyzowanie warunku opisanego w kolumnie 1.
 • Akcja – możliwość wyboru jednej z trzech opcji dla każdego z wierszy: Bez korekty/ Pomijać/ Modyfikować.
 • Metoda modyfikacji – lista z wyborem rodzaju korekty – pozycje na liście zależne od wiersza (rodzaju błędu) – pole aktywne (a przy imporcie używane) tylko wówczas, gdy jako rodzaj akcję ustawiono modyfikację.
 • Liczba minut – pole typu liczba całkowita – pozwalające na doprecyzowanie sposobu modyfikacji.
Wyjątki obsługiwane przez reguły wygładzania Poniżej opisano wyjątki (parametry) dostępne przy definiowaniu reguł wygładzania. Podane ilości minut – dotyczy to zarówno minut dotyczących opisu wyjątku jak i minut dotyczących danej metody modyfikacji - są tylko wartościami proponowanymi – podlegającymi modyfikacji przez użytkownika.

Lista wyjątków zdefiniowanych dla reguł wygładzania:

Lp.Opis wyjątkuLiczba minutBez korektyPomińModyfi-kacjaMetoda modyfikacjiLiczba minut
 1234567
1Godzina wejścia zgodna z godziną wyjścia z planu pracy z dokładnością do:10  XZapisz jako wyjście 
2Godzina wyjścia zgodna z godziną wejścia z planu pracy z dokładnością do:10  XZapisz jako wejście 
3Kolejne wejścia/wyjścia o tej samej godzinie z dokładnością do:1 X   
4Wejście w dniu bez zapisanej godziny wyjścia   XDopisz wyjście zgodne z planem pracy lub następnym wejściem 
5Wyjście w dniu bez zapisanej godziny wejścia   XDopisz wejście zgodne z planem pracy lub poprzednim wyjściem 
6Wejście wcześniejsze niż wynika z planu pracy przy różnicy nie większej niż:10X  Zapisz godzinę wejścia zgodną z planem pracy 
7Wejście wcześniejsze niż wynika z planu pracy przy różnicy większej niż:10X  Zapisz godzinę wejścia zgodną z planem pracy
----------------------
Skoryguj (przesuń) godzinę wejścia o:
 
8Wyjście późniejsze niż wynika z planu pracy przy różnicy nie większej niż:10X  Zapisz godzinę wyjścia zgodną z planem pracy 
9Wyjście późniejsze niż wynika z planu pracy przy różnicy większej niż:10X  Zapisz godzinę wyjścia zgodną z planem pracy
----------------------
Skoryguj (przesuń) godzinę wyjścia o:
 
10Wejście/wyjście w obrębie zaimportowanych wcześniej godzin pracy  X Zapisz dodatkowe wejście jako przerwę w pracy
----------------------
Zapisz dodatkowe wejście jako wyjście służbowe
----------------------
Zapisz dodatkowe wejście jako wejście zwykłe
 
11Wejście służbowe jako pierwszy zapis w ciągu dnia   XZapisz jako zwykłe wejście - początek pracy
----------------------
Dopisz wcześniejsze zwykłe wejście zgodnie z planem pracy
 
12Wyjście służbowe jako ostatni zapis w ciągu dnia   XZapisz jako zwykłe wyjście - koniec pracy
----------------------
Dopisz późniejsze zwykłe wyjście zgodnie z planem pracy
 

Zasady dziedziczenia Możliwe jest przypisanie konkretnej (wybranej z listy) reguły wygładzania do pracownika, a także do wydziału. Zasady dziedziczenia są następujące:
 • jeśli pracownik ma przypisaną na formularzu etatu regułę wygładzania, to dla niego przy imporcie ma być stosowana ta konkretna reguła, niezależnie od ustawień w wydziałach,
 • pracownik nie ma przypisanej reguły (z listy wybrana pusta reguła), to stosujemy dla niego regułę przypisaną do wydziału, do którego pracownik jest przypisany,
 • jeśli wydział pracownika nie ma przypisanej reguły, to oznacza, że obowiązuje dla niego reguła przypisana do wydziału nadrzędnego. Jeśli ten wydział też nie ma przypisanej reguły, to należy dalej szukać w górę kolejnych wydziałów, aż natrafimy na wydział z przypiętą regułą. Jeżeli dojdziemy do głównego wydziału – Firma i nie będzie miał on ustawionej reguły wygładzania, to import z czytnika nie będzie skorygowany o żadną regułę.

Podatki

Podatki

W związku z niejednoznacznością przepisów podatkowych w latach 1999 – 2000 wprowadzona została opcja Koszty uzyskania liczone od wartości brutto umowy pomniejszonej o składki ZUS. Standardowo inicjuje się ona wartością:
 • do końca 2000 roku – domyślnie niezaznaczona,
 • od 2001 roku – domyślnie zaznaczona. Ustawienie nie powinno być modyfikowane, gdyż w ustawie z dnia 26 lipca 1991r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703 i Nr 70, poz. 816) wprowadzone zastały między innymi następujące zmiany:
 • 22, ust. 9, pkt 3 otrzymuje brzmienie:
 • „[..] z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – 50%, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód”
 • w pkt 4 (dotyczy umów zleceń) na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód”.
Podstawa prawna: Dz.U. Z 2000 r. Nr 104, poz. 1104. Wynagrodzenia płatnika podatku Poniższe parametry odpowiadają za pomniejszanie kwoty podatku przekazywanego do urzędu skarbowego. Jest to wynagrodzenie dla płatnika podatku z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego. Procent wynagrodzenia należnego płatnikowi od naliczonego podatku z zastosowaniem skali podatkowej (PIT-4R) - parametr odpowiada za pomniejszanie kwoty podatku przekazywanego na podstawie PIT-4R do urzędu skarbowego. Jest to wynagrodzenie dla płatnika podatku z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego. Domyślnie pole to przyjmuje wartość 0,60% od 1.07.2022.  W przypadku rezygnacji z tego wynagrodzenia należy wpisać w polu 0,00. Procent wynagrodzenia należnego płatnikowi od naliczonych pozostałych podatków (PIT-8AR) - parametr odpowiada za pomniejszanie kwoty podatku przekazywanego na podstawie PIT-8AR do urzędu skarbowego. Jest to wynagrodzenie dla płatnika podatku z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego. Domyślnie pole to przyjmuje wartość 0,30%.  W przypadku rezygnacji z tego wynagrodzenia należy wpisać w polu 0,00    

Progi urlopowe

Progi urlopowe

Wymiar limitu urlopu wypoczynkowego (20/ 26 dni) jest zależny od odnotowanego w programie stażu pracy. Predefiniowany wymiar limitu jest zgodny z Kodeksem Pracy. Użytkownik ma możliwość dodania swojego limitu, modyfikacji lub usunięcia istniejącego. Limity określane są na dany rok kalendarzowy. W chwili aktualizacji dopisywana jest data aktualizacji na dzień 1 stycznia danego roku. Na formularzu progów urlopowych istnieje parametr Uwzględniaj naukę do stażu pracy (domyślnie zaznaczony). Parametr ten jest pamiętany historycznie razem z progami i uwzględniany przy naliczaniu należnych limitów urlopowych.

Składki ZUS

Składki ZUS

Ubezpieczenia społeczne Począwszy od 1 stycznia 2003r. stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek, w granicach określonych ustawą z dnia 30 października 2002r. O ubezpieczeniu społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jej wysokość w odniesieniu do danego płatnika uzależniona jest od poziomu ryzyka zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń występujących u tego płatnika. Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla każdego płatnika składek będzie ustalał, na okres nie dłuższy niż 3 lata, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w formie decyzji. Szczegółowe zasady ustalania składki na to ubezpieczenie określa Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W związku z tym, że wysokość składki wypadkowej jest ustalana indywidualnie dla każdego płatnika, na użytkowniku systemu spoczywa obowiązek wpisania odpowiedniej wysokości % składki wypadkowej w Konfiguracji Firmy/ Płace/ Składki ZUS przed rozpoczęciem naliczania wypłat. Pozostałe składki: emerytalna, rentowa, chorobowa, Fundusz Pracy i FGŚP ustalane są na poziomie konfiguracji programu. Możliwość wpisania składki wypadkowej obowiązującej w danej firmie jest także dostępna podczas konfigurowania parametrów firmy w nowo kreowanej bazie.
Rys 11. Konfiguracja Firmy/ Płace/ Składki ZUS
Zmiana proponowanej wartości Po każdorazowej zmianie zawartości pola Wypadkowe (% składki) program umożliwia zapisanie, od kiedy nowy zapis jest aktualny. Decyduje o tym pole Data. Nowy zapis historyczny akceptujemy ostatecznie przyciskiem . Na podobnej zasadzie w programie mogą być modyfikowane:
 • Parametr Wynagrodzenie dla płatnika od wypłaconych świadczeń  z ubezpieczenia chorobowego
 • Procent wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (standardowo program proponuje 0.10%).
 • Procent wynagrodzenia należnego płatnikowi od naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (standardowo program proponuje 0.00%). Do końca marca 2003 r. wartość ta wynosiła 0,10%. Zmiana ta została wprowadzona na podstawie Ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. O powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, która nie przewiduje wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązuje od 1.04.2003 r.
Całość modyfikacji akceptujemy przyciskiem . Wynagrodzenie dla płatnika od wypłaconych świadczeń  z ubezpieczenia chorobowego Za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego płatnicy składek mają prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenia płatników składek określa się jako procent kwoty tych świadczeń. Wysokość stopy procentowej oraz tryb rozliczenia tego wynagrodzenia określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Obecnie wysokość tego wynagrodzenia reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. W sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 153, poz. 1005) i jest to 0,1% wypłaconych świadczeń. Płatnik składek ma prawo do rezygnacji z przysługującego mu wynagrodzenia, w tym celu należy odznaczyć [  ] pole Wynagrodzenie dla płatnika od wypłaconych świadczeń  z ubezpieczenia chorobowego

Strefy

Strefy

Strefy wykorzystywane są w planowaniu dziennego czasu pracy w kalendarzu oraz w (nie)obecnościach. W programie zdefiniowano siedem  podstawowe strefy związane z czasem pracy:
  • Czas pracy podstawowy,
  • Czas przerwy,
  • Czas pracy w akordzie,
  • Czas przestoju płatny 60%,
  • Czas pracy wykonywanej zdalnie okazjonalnie,
  • Czas pracy wykonywanej zdalnie,
  • Czas przestoju płatny 100%,
  • Czas przestoju płatny 50%.
Strefy te nie podlegają modyfikacji przez użytkownika, nie można ich też usuwać. Użytkownik może zdefiniować własne strefy (funkcjonalność dostępna w Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus). Podczas definiowania strefy istnieje możliwość:
 • Uwzględniania jej przy rozliczaniu czasu pracy – zaznaczony parametr Uwzględniaj przy liczeniu czasu pracy,
 • Podania procentu wynagrodzenia zasadniczego przysługującego za czas pracy w tej strefie (np. czas przestoju – 60% wynagrodzenia zasadniczego).

Formularz strefy

Typy akordów

Typy akordów

Standardowo lista jest pusta. Definiowanie danego akordu polega na określeniu:
 • Nazwa – jest to pole jednoznacznie określające dany akord, czyli w programie nie można wpisać dwóch akordów o takiej samej nazwie.
 • Skrót – inaczej kod danego akordu.
 • Nieaktywny – flaga pozwalająca na ukrycie „starych” zbędnych akordów na listach dostępnych w kadrach.
 • Rodzaj akordu – prosty, progresywny, grupowy.
 • Rozliczenie – domyślnie podpowiadany jest typ wypłaty Akord. Jeśli w typach wypłat zdefiniowany zostanie własny typ wypłaty algorytmem 13, to będzie tu możliwość wyboru.
 • Pomniejsza wynagrodzenie według stawki zasadniczej – przy dodawaniu nowego typu akordu pole jest domyślnie zaznaczane.
 • Rozliczenie godzinowe – zaznaczenie pola powoduje uzależnienie wyliczania akordu od czasu, nie od ilości.
 • Jednostka – predefiniowaną jednostką w systemie jest sztuka. Użytkownik ma możliwość zdefiniować innych jednostek z poziomu Konfiguracja firmy/ Płace/ Jednostki miary.
 • Stawka podstawowa – stawka wg której może być rozliczany akord prosty
 • Wg stawki dla najwyższego osiągniętego progu – pole jest aktywne tylko dla akordu progresywnego. Jeśli jest zaznaczone – w wypłacie zastosowana będzie jedna stawka zgodna z osiągniętym progiem ilościowym. Jeśli niezaznaczone – to wyliczenie nastąpi wg kilku stawek dla poszczególnych cząstkowych ilości.
 • Progi – definiujemy tu stawki według progów progresji dla akordu progresywnego.
Uwaga
Import akordów pomiędzy bazami – powinien być wykonany wraz z importem jednostek.
Sposób liczenia podatków, składek itp. jest pobierany z wskazanego typu wypłaty (zdefiniowanego algorytmem 13) - bez potrzeby definiowania oddzielnego typu wypłaty dla każdego z tworzonych akordów – można wykorzystać w wielu akordach definicje tego samego typu wypłaty.

Formularz typu akordu

Standardowo lista jest pusta. Definiowanie danego akordu polega na określeniu:
 • Nazwa – jest to pole jednoznacznie określające dany akord, czyli w programie nie można wpisać dwóch akordów o takiej samej nazwie.
 • Skrót – inaczej kod danego akordu.
 • Nieaktywny – flaga pozwalająca na ukrycie „starych” zbędnych akordów na listach dostępnych w kadrach.
 • Rodzaj akordu – prosty, progresywny, grupowy.
 • Rozliczenie – domyślnie podpowiadany jest typ wypłaty Akord. Jeśli w typach wypłat zdefiniowany zostanie własny typ wypłaty algorytmem 13, to będzie tu możliwość wyboru.
 • Pomniejsza wynagrodzenie według stawki zasadniczej – przy dodawaniu nowego typu akordu pole jest domyślnie zaznaczane.
 • Rozliczenie godzinowe – zaznaczenie pola powoduje uzależnienie wyliczania akordu od czasu, nie od ilości.
 • Jednostka – predefiniowaną jednostką w systemie jest sztuka. Użytkownik ma możliwość zdefiniować innych jednostek z poziomu Konfiguracja firmy/ Płace/ Jednostki miary.
 • Stawka podstawowa – stawka wg której może być rozliczany akord prosty
 • Wg stawki dla najwyższego osiągniętego progu – pole jest aktywne tylko dla akordu progresywnego. Jeśli jest zaznaczone – w wypłacie zastosowana będzie jedna stawka zgodna z osiągniętym progiem ilościowym. Jeśli niezaznaczone – to wyliczenie nastąpi wg kilku stawek dla poszczególnych cząstkowych ilości.
 • Progi – definiujemy tu stawki według progów progresji dla akordu progresywnego.
Uwaga
Import akordów pomiędzy bazami – powinien być wykonany wraz z importem jednostek.

Formularz definicji akordu

Typy nieobecności

Formularz typu nieobecności

Formularz definicji nieobecności tworzą następujące pola:
 • Nazwa – (typu) nieobecności (maksymalnie 40 znaków).
Uwaga
W programie nie mogą występować dwa typy (nieobecności) o identycznych nazwach.
 • Skrót typu nieobecności jest polem wymaganym i może mieć maksymalnie 20 znaków. Chociaż nie jest to zalecane, wiele typów może posiadać ten sam skrót (nie ma formalnego ograniczenia). Skrót jest wykorzystywany przy wyświetlaniu kalendarza (nie)obecności pracownika. Ma także zastosowanie przy tworzeniu wielokolumnowych zestawień (raportów), kiedy ze względu na ograniczoną szerokość poszczególnych kolumn nie jest możliwe drukowanie pełne nazwy nieobecności.
 • Nieaktywny – zaznaczając ten parametr można ukryć nieobecności, które obecnie nie są w firmie wykorzystywane. Oznacza to, że dodając pracownikowi nieobecność, na liście aktywnych nieobecności taka nieobecność nie będzie możliwa do wyboru. Nieobecności obecnie nieaktywne, które były wcześniej dodawane pracownikom są nadal widoczne w nieobecnościach pracownika (i wypłatach) i można je edytować do podglądu.
 • Typ nieobecności – definiowane przez użytkownika nieobecności muszą ograniczyć się do jednego z dostępnych na liście rodzajów:
  • Usprawiedliwiona – w założeniu usprawiedliwiona nieobecność w pracy bez prawa do wynagrodzenia,
  • Nieusprawiedliwiona – nieobecność bez prawa do wynagrodzenia,
  • Urlop – urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe i inne nieobecności płatne traktowane w rozliczeniach z ZUS jak czas pracy,
  • Zwolnienie ZUS – definiowana nieobecność jest nieobecnością związaną z rozliczeniem zwolnienia lekarskiego.
  Ustawienie  typu nieobecności będzie decydowało m.in. o tym w jaki sposób będzie pomniejszone wynagrodzenie  pracownika spowodowane nieobecnością oraz czy i w jaki sposób będzie dopełniana podstawa chorobowego w miesiącu wystąpienia nieobecności.
 • Pozycja na deklaracji – ze względu na nałożone ograniczenia (lista rodzajów) definiowane nieobecności z punktu widzenia ZUS mogą być interpretowane jako:
  • Nie dotyczy (proponowane dla nieobecności typu urlop).
  • Przerwy w opłacaniu składek – do tego typu nieobecności należą między innymi urlopy wychowawcze, bezpłatne, usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności.
  • Zasiłki związane z rozliczeniem nieobecności – są to np. wynagrodzenie chorobowe, zasiłki macierzyńskie, opiekuńcze, chorobowe czy świadczenia rehabilitacyjne.
Konfiguracja typu nieobecności
 • Wybór pozycji na deklaracji ZUS następuje z listy, która wyświetla się po wciśnięciu przycisku „Pozycja na deklaracji ZUS”.
 • Dodatkowy kod RCA – pole to wykorzystywane jest przy definiowaniu nieobecności wykazywanych na deklaracjach ZUS, typu urlop wychowawczy i urlop macierzyński.
Przykład
Mamy zdefiniowaną nieobecność, pozycja na deklaracji ZUS –121, dodatkowy kod RCA 1211XX, nieobecność rozlicza wybrany składnik, a składnikiem tym jest zasiłek wychowawczy (121).
 • Rozliczać w dniach – dla definiowanych przez użytkownika nieobecności sugerowane jest rozliczanie ich w dniach pracy. W dniach kalendarzowych rozliczane są praktycznie wyłącznie zwolnienia ZUS.
Ze sposobem rozliczania nieobecności nierozłącznie związany jest sposób pomniejszania wynagrodzenia. Dla nieobecności rozliczanych w dniach kalendarzowych wynagrodzenie zasadnicze (ewentualnie dodatki) za czas nieobecności jest pomniejszane proporcjonalnie do czasu trwania tych nieobecności.
 • Nieobecność rozliczać jak – określa sposób rozliczania nieobecności:
  • Wybrany składnik – wybranie tej opcji oznacza, że rozliczenie nieobecności będzie wiązało się z wyliczeniem dodatku.
  • Nie rozliczać (z tytułu rozliczenia nieobecności nie jest generowany żaden dodatek).
 • Rozliczenie nieobecności – jeżeli z wcześniejszych ustawień konfiguracyjnych nieobecności wynika jej rozliczenie, program wymaga wskazania (wybrania z listy) elementu wynagrodzenia, który rozliczy na wypłacie powiązany typ nieobecności. Wyboru dokonujemy z listy standardowych typów wypłat, która dostępna jest po wciśnięciu przycisku „Rozliczenie nieobecności”.
 • Opis na wydruku Karty Pracy – do tego pola został podpięty słownik z predefiniowanymi pozycjami oraz z możliwością dodawania własnych pozycji. Opis wskazuje, w jakiej grupie ma być wykazana dana nieobecność na podsumowaniu wydruku Karty Pracy. Opis użytkownika, który ma się pojawić na wydruku, musi zostać wcześniej zdefiniowany. Po wybraniu pozycji z pustą nazwą wyświetla się komunikat: Wybrano niezdefiniowany opis na karcie pracy. Definiowania dokonujemy w gałęzi Opisy nieobecności do kart pracy.
Dotyczy wersji: 2019.3.1
 • Okres nieobecności zaliczany do pracy nauczycielskiej – zaznaczenie parametru skutkuje zaliczaniem nieobecności do okresu pracy nauczycielskiej oraz wykazywaniem jej w deklaracji ZUS RPA w sekcji III.F.
Uwaga
Do okresu pracy nauczycielskiej zalicza się urlop wypoczynkowy, dlatego w standardowych nieobecnościach Urlop wypoczynkowy i Urlop wypoczynkowy(plan) parametr domyślnie jest zaznaczony. Pozostałe nieobecności pomniejszają okres pracy nauczycielskiej. W przypadku niestandardowych nieobecności o zaznaczeniu parametru decyduje Użytkownik.
Nieobecność pomniejsza:
 • Wynagrodzenie za czas pracy – po zaznaczeniu tego parametru wszystkie dodatki będą pomniejszane proporcjonalnie. Jedyny wyjątek stanowi wynagrodzenie w stawce miesięcznej i wyliczane na jego podstawie dodatki, które w mogą być pomniejszane o 1/30 za każdy dzień nieobecności. Pomniejszenie o 1/30 związane jest z nieobecnościami typu zwolnienie. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika zostanie pomniejszone z tytułu nieobecności.
 • Czas pracy – zaznaczenie tego parametru powoduje pomniejszenie czasu pracy pracownika w wyniku wprowadzenia danej nieobecności. Obniżenie czasu pracy będzie miało wpływ na wysokość składników wynagrodzenia zależnych od czasu pracy – zostaną one odpowiednio pomniejszone. Istnieje również drugi (poza generowaniem dodatku) sposób rozliczania nieobecności. Zamiast pomniejszać wybrane elementy wynagrodzenia i sumę pomniejszeń umieszczać w dodatku (jako rozliczenie nieobecności) można zdefiniować, że program nie pomniejsza czasu pracy (opcja dostępna wyłącznie dla ustawień: Nieobecność rozliczać jak: Nie rozliczać). W związku z tym program naliczy pracownikowi wynagrodzenia tak, jakby był w okresie nieobecności obecny w pracy (wynagrodzenie zasadnicze i dodatki zależne od czasu pracy nie zostaną odpowiednio pomniejszone kompensując w ten sposób brak wypłaty dodatku za okres nieobecności).
Uwaga
Pomniejszenie czasu pracy łączy się z automatycznym pomniejszeniem wszystkich składników wynagrodzenia zależnych od czasu pracy. W szczególności dotyczy to wynagrodzenia zasadniczego i składników wynagrodzenia od niego zależnych (np. premii procentowych).
 • Staż pracy – zgodnie z Art. 174. § 2 Kodeksu pracy okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (w szczególności dodatki stażowe).
 • Zaznaczenie opcji pozwoli uwzględnić odpowiednio nieobecność w procedurze liczenia stażu pracy.
 • Czas pracy dopełniany do chorobowego ustawienie tego zaznaczenia ma wpływ na liczenie podstawy chorobowego.
 • Pomniejsza limit urlopu wypoczynkowego zaznaczenie ustawiane automatycznie przy następujących standardowych nieobecnościach:
  • nieobecność nieusprawiedliwiona (152),
  • służba wojskowa (350),
  • urlop bezpłatny (111) – wniosek pracownika,
  • urlop bezpłatny (112) – wniosek pracodawcy,
  • urlop wychowawczy (121).
 • Według limitu – pole to odpowiada za skojarzenie definiowanej nieobecności z dotyczącym ją limitem. Po wciśnięciu przycisku Według limitu program wyświetli listę zdefiniowanych limitów. Lista limitów może zostać uzupełniona z poziomu Konfiguracji firmy/ Płace/ Limity nieobecności. Jeśli nieobecność nie jest ograniczona żadnym limitem, pole to pozostawiamy puste.

Typy nieobecności

Konfiguracja Firmy/ Płace/ Typy nieobecnościpo naciśnięciu  Pokaż standardowe pojawi się lista nieobecnościami predefiniowanych w programie, które nie podlegają modyfikacji przez użytkownika, ale można sprawdzić ich definicję naciskając . W praktyce pojawiają się różne nieobecności rzadziej stosowane (np. krwiodawstwo, wyjście do sądu). które mogą zostać dodane przez użytkownika. W tym celu należy:
 • Wejść w Konfiguracja Firmy/ Płace/ Typy nieobecności.
 • Nacisnąć „Plus”, pojawi się formularz nieobecności, uzupełnić formularz.
 • Następnie wcisnąć „Zapisz”.
 • Na liście nieobecności standardowych tj. pod „Pokaż standardowe” nie są widoczne nieobecności zdefiniowane przez użytkownika.

Wskaźniki

Wskaźniki

W trakcie definicji systemu płac wartość wybranych elementów wynagrodzenia może być ustalana poprzez odwołanie się do pozycji listy stałych okresowych zwanych w programie Wskaźnikami. Typowym wskaźnikiem (na stałe „zaszytym” w programie) jest najniższe wynagrodzenie pracownika. Program przechowuje w swej bazie danych pełną historię zmian tego wskaźnika. Dzięki temu realizując np. wypłatę dodatku za pracę w nocy mamy gwarancję, że zostanie on poprawnie obliczony nawet jeżeli będziemy realizować „starą” wypłatę, a od tego czasu najniższe wynagrodzenie zmieniło się co najmniej kilka razy. Jeżeli większość pracowników opłaca na przykład składkę PZU w stałej dla wszystkich wysokości to zamiast każdemu przypisywać kwotę składki indywidualnie lepiej odwołać się do wskaźnika przechowującego wartość tej składki. Niewątpliwą zaletą tego typu konfiguracji systemu płac jest łatwość i szybkość dokonywania zmian. Jeżeli zmieni się wysokość płaconej składki PZU, to należy tylko w jednym miejscu (Konfiguracja/ Wskaźniki) zaktualizować wartość składki PZU i dla wszystkich pracowników zostaje ona automatycznie zaktualizowana. Lista wskaźników wyświetlana jest za konkretny miesiąc/rok. Nowy element dodajemy do listy klawiszem  (<INSERT> lub poleceniem Dodaj z menu kontekstowego wywołanego prawym klawiszem myszki) podając kolejno jego NazwęWartość. O okresie w jakim dana wartość będzie obowiązywała decyduje zaproponowaną przez program datą Od dnia (ostatnia kolumna). Domyślnie proponuje się pierwszy dzień miesiąca za jaki dane wskaźniki wyświetlamy. Nowo dodany wskaźnik zapisujemy klawiszem . W przypadku, gdy z tą samą datą aktualizowana będzie większa liczba wskaźników warto zadbać o wcześniejszą, odpowiednią modyfikację pola z datą (miesiąc/rok). Dzięki temu w trakcie aktualizacji wartości poszczególnych wskaźników program prawidłowo zaproponuje nam datę kolejnego zapisu historycznego.
Uwaga
Kolumna Od dnia nie podlega edycji. Zawsze jest to pierwszy dzień miesiąca, w którym dokonano korekty.
Przeglądu obowiązujących w danym okresie wskaźników możemy dokonać:
 • zmieniając miesiąc / rok w polu Zapis aktualny w dniu (dla wszystkich wskaźników jednocześnie),
 • wybierając klawisz Historia program automatycznie przywoła na ekran listę aktualizacji (data Od dnia, Wartość) wskazanego kursorem wskaźnika.

Wzorce płacowe (Płace i Kadry Plus)

Konstruktor wzorca płacowego

Wzorzec typu okres umożliwia doprecyzowanie okresu, z jakiego jest wyliczana podstawa dodatku. Formularz wzorca typu okres pozwala na wybranie okresu przez odpowiednie ustawienie pól:
 • okres – można wybrać miesiące, kwartały, lata bądź bieżącą wypłatę,
 • ile – ilość uwzględnianych miesięcy (kwartałów, lat),
 • od którego wstecz – od którego miesiąca (kwartału, roku) wstecz liczony okres, 0 (zero) oznacza od bieżącego, 1 – od poprzedniego, 2 – od 2 wstecz….
Przykład
Bieżący rok okres – lata ile – 1 od którego wstecz – 0
Przykład
poprzednie 3 miesiące: okres – miesiące ile – 3 od którego wstecz – 1
Wzorzec typu kwota pozwala na definiowanie sum odpowiednio określonych składników płacowych dla wybranego okresu (okres definiowany jak dla wzorca typu okres) lub sumowanie wszystkich wskazanych elementów z bieżącej wypłaty bez względu na okres od – do w elemencie wypłaty za pomocą wzorca Bieżąca wypłata. Sumowaniu mogą podlegać wybrane rodzaje bądź typy składników placowych – dokonując wyboru określamy, która lista ma być udostępniona. Wyboru z listy dokonuje się za pomocą ikony  – okno po prawej wyświetla listę wybranych rodzajów (bądź typów) składników. Rezygnacja z wybranej pojedynczej pozycji za pomocą ikony ,  „gumka” usuwa z okna wybranych rodzajów (typów) wszystkie wskazane wcześniej pozycje – „czyści” listę. Po dokonaniu wyboru z listy rodzajów (typów) składników, dodatkowo określa się rodzaj wartości, jaki ma być brany pod uwagę przy sumowaniu. Wzorce płacowe typu kwota/ rodzaje składników/ zasadnicze rzeczywiste – wzorzec zwraca rzeczywistą wartość elementów wypłaty będących wynagrodzeniem zasadniczym:
 • jeśli wynagrodzenie powyżej/poniżej normy jest liczone w zasadniczym (standardowo) – to jest to kwota skorygowana o odchyłki,
 • jeśli wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone jest jako oddzielny element wypłaty – to wzorzec zwraca zasadnicze bez uwzględnienia kwot odchyłek.
Definiując wzorzec można wybrać z listy rodzaje składników wypłaty – Lista zawierająca odpowiednio dobrane grupy wypłat spełniające określone kryteria:
 • Wszystkie – wszystkie wypłacone elementy niezależnie od definicji (opodatkowane i nie opodatkowane, dodatnie i ujemne, finansowane przez firmę i zasiłki ZUS…).
 • Elementy wliczane do minimalnejelementy, które mają zaznaczane w zakładce [Szczegółowe] Opcję Przyrównuj do najniższego wynagrodzenia.
 • Wpływa na kwotę do wypłaty – elementy, które mają zaznaczane w zakładce [Szczegółowe] Opcję Wpływa na kwotę do wypłaty.
 • Zasadnicze rzeczywiste – tak zdefiniowana podstawa sumuje zasadnicze naliczone w wypłacie z uwzględnieniem odchyłek i pomniejszeń za nieobecności.
 • Zasadnicze/nadgodziny – tak zdefiniowana podstawa sumuje zasadnicze j.w. I dopłaty do nadgodzin.
 • Zasiłki.
 • Opodatkowane – elementy opodatkowane.
 • Ozusowane wypłaty stanowiące podstawę naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne: czyli wypłaty, które w definicji typu wypłaty – na zakładce [Podatki] w polu Sposób naliczania składek ZUS mają ustawienie naliczać (bez naliczać jak …) oraz: jeśli Sposób naliczania składek ZUS jest różne od naliczać ale Sposób naliczania skł. na ub.zdrow. ustawione na naliczać (bez naliczać jak wychowawczy).
 • Wynagrodzenie chorobowe.
 • Zasiłki/wynagr.chor.
Uwaga
We wzorcu płacowym można sumować jedynie rodzaje składników wypłaty, które nie mają wspólnego kryterium np. Zasadnicze/nadgodziny i Zasiłki. Aby zsumować rodzaje składników, które się w pewien sposób częściowo pokrywają, np. Opodatkowane i Ozusowane, należy zdefiniować oddzielne wzorce płacowe.

Konstruktor wzorca płacowego w algorytmie 11

W konstruktorze wzorca płacowego można również wybrać rodzaje wartości wyliczanej do podstawy z wypłat zaliczonych do wybranych typów/składników. Sumowaniu mogą podlegać następujące rodzaje wartości:
 • Wartość – wartość brutto wypłaconych elementów,
 • Koszty uzyskania – koszty uzyskania przychodu odliczone w wypłacie (standardowe związane z etatem i procentowe),
 • Zaliczka podatku – zaliczka podatku odprowadzana do Urzędu Skarbowego (po odliczeniu składki zdrowotnej i zaokrągleniu),
 • Podatek – należny podatek przed odliczeniem składki zdrowotnej i zaokrągleniem (pomniejszony o ulgę podatkową),
 • Podstawa składki emerytalnej,
 • Podstawa składki rentowej,
 • Podstawa składki chorobowej,
 • Podstawa składki wypadkowej,
 • Podstawa FP – podstawa składki na FP,
 • Podstawa FGŚP – podstawa składki na FGŚP,
 • Podstawa składki zdrowotnej,
 • Składka emerytalna (pracownik) – składka emerytalna w części finansowanej przez ubezpieczonego,
 • Składka emerytalna (firma) – składka emerytalna w części finansowanej przez płatnika (firmę):
  • Składka rentowa (pracownik) – składka rentowa w części finansowanej przez ubezpieczonego,
  • Składka rentowa (firma) – składka rentowa w części finansowanej przez płatnika (firmę),
  • Składka chorobowa (pracownik) – składka chorobowa finansowana przez ubezpieczonego,
  • Składka wypadkowa (firma) – składka wypadkowa finansowana przez płatnika (firmę),
  • Składka zdrowotna odliczona – składka zdrowotna w części odliczonej od podatku (w 2006r. 7.75%),
  • Składka zdrow. pobrana – składka zdrowotna jaka została wyliczona (pobrana) z wypłaty pracownika (w 2006r 8,75%),
  • Koszty ZUS pracownika – składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego (emerytalna pracownika, rentowa pracownika i chorobowa).
  • Podstawa składki PPK,
  • Składka PPK (pracownik) – suma składki podstawowej i dodatkowej opłacanej przez pracownika,
  • Składka PPK (firma) – suma składki podstawowej i dodatkowej opłacanej przez pracodawcę (firmę),
Lista wszystkich typów wypłat istniejących w danej bazie zarówno standardowych jak i zdefiniowanych przez użytkownika – składniki wyświetlane wg nazw alfabetycznie.
Uwaga
Wzorce płacowe są jedynie elementem pomocniczym przy konstruowaniu wzorów liczących składniki wynagrodzenia (dodatki). Zastosowanie wzorca typu kwota w konstrukcji zaawansowanego algorytmu oznacza zapisanie w definicji typu wypłaty wzoru matematycznego zgodnego z aktualną definicją wzorca płacowego. Zmiana ustawień wzorca płacowego nie powoduje automatycznej zmiany wzorów liczących zdefiniowane wcześniej typy wypłat (dodatki), w których zastosowano taki wzorzec płacowy. Aby przy liczeniu wypłat została zastosowana zmodyfikowana formuła wzorca, konieczne jest zaktualizowanie wzorów w typach wypłat – poprzez usunięcie „starego” wzorca i ponowne „podpięcie” zmodyfikowanego wzorca płacowego w odpowiednim miejscu wzoru.
Istnieje możliwość ręcznego dodania w wypłacie typów wypłat zdefiniowanych algorytmem 11 - pozwala to na wypłacanie przez inne wypłaty dodatków liczonych w oparciu o ten algorytm.

Wzorce płacowe

Uwaga
Funkcja dostępna w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus
Jest to lista zdefiniowanych przez użytkownika wzorców. Lista ta dostępna jest również w trakcie konfigurowania typu wypłaty według algorytmu 11 lub 12. Z poziomu Wzorców płacowych można samodzielnie definiować czy edytować istniejące wzorce. Dostępna tu jest także funkcja kasowania zdefiniowanych wcześniej wzorców płacowych. Podczas kasowania wzorca następuje sprawdzenie czy nie jest on użyty w typach wypłat. Jeśli tak - następuje blokada kasowania wzorca związanego z wypłatami. Konstruktor wzorca płacowego  

Wzorce zmiany pola

Seryjna zmiana wartości pola

Z poziomu Wzorców zmiany pola można samodzielnie definiować czy edytować istniejące wzorce. Dostępna tu jest także funkcja kasowania zdefiniowanych wcześniej wzorców płacowych (za wyjątkiem standardowych). Nazwa – jest to pole jednoznacznie określające dany wzorzec zmiany pola, czyli w programie nie można wpisać dwóch wzorców zmiany pola o takiej samej nazwie. Rodzaj zmiany – pole służące do zaznaczenia rodzaju zmiany (prosta/ zaawansowana):
 • Zmiana prosta – parametr Zaawansowana odznaczony. Pozwala na wskazanie maksymalnie trzech pól, które mają podlegać modyfikacji i zadanie dla nich wartości. Przycisk Wybór z listy umożliwia wybranie żądanego pola z listy pól. Lista ta może być rozszerzona o dodatkowe pola po zaznaczeniu opcji Wyświetl dodatkową listę pól. Zakładka [Szczegóły] pozwala na sprawdzenie wzorów, pod jakimi zostały zapisane definicje zmiany tych trzech dostępnych pól. Zawartość pól na zakładce [Szczegóły] musi być zgodna z notacją języka JavaScript. Kontekstem wywołań obiektów COM jest obiekt CDN.Historia.
 • Zmiana zaawansowana – po wybraniu opcji zaawansowanej formularz zmienia wygląd – zmienia się wygląd sekcji ze szczegółami dotyczącymi zmiany. Domyślnie jest wyświetlana (jako pierwsza) zakładka z listą zdefiniowanych dla danego wzorca parametrów dynamicznych. Na tej zakładce Operator ustala parametry dynamiczne, które umożliwią przekazanie przez użytkownika w prosty sposób wartości do wzoru. Zakładka [Definicja zmiany] pozwala na tworzenie i modyfikację wzoru zapisanego za pomocą instrukcji JavaScript. Kontekstem wywołań obiektów COM pozostaje obiekt CDN.Historia.

Wzorzec zmiany - Zgłoszenie ZUS

Z aktualizacją – pole dostępne do edycji po wybraniu funkcji z listy pracowników. Data aktualizacji – pole dostępne do edycji po wybraniu funkcji z listy pracowników.

Wzorce zmiany pola

Jest to lista zdefiniowanych przez użytkownika wzorców zmiany pola. Wzorce te wykorzystywane są podczas seryjnej zmiany wartości pola – funkcji dostępnej z listy pracowników. Zawiera ona dwa predefiniowane standardowe wzorce zmiany pola:  
 • Wyrejestrowanie pracownika,
 • Zgłoszenie pracownika.  
Wzorce te służą odpowiednio do seryjnego wprowadzenia do programu informacji o zgłoszeniu lub wyrejestrowaniu pracowników z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Wzorce pisane są w oparciu o składnię języka JavaScript. Seryjna zmiana wartości pola

Zaokrąglenia

Zaokrąglenia

Funkcja ta pozwala na odpowiednie ustawienie poszczególnych zaokrągleń (precyzji).W programie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami zostały zdefiniowane poszczególne zaokrąglenia. Zaokrąglenie w obszarze ‘Zaokrąglenia zasiłków i podstaw składek ZUS’ może dotyczyć kwoty za 1 dzień lub wartości końcowej. W obszarze Zaokrąglenia podatku od wynagrodzeń odnotowane są zaokrąglenia dotyczące:
 • podatku dochodowego, domyślnie zaokrąglany jest do 1zł,
 • podstawy opodatkowania, domyślnie zaokrąglana do 1zł.
oraz dla przychodów z tytułu odsetek:
 • podstawa opodatkowania, z określeniem sposobu zaokrąglenia i precyzji, domyślne ustawienie zaokrąglenia 0,01 zł,
 • zaliczka podatku, z określeniem sposobu zaokrąglenia i precyzji, domyślne ustawienie zaokrąglenia 0,01 zł.
Najmniejsza dopuszczalna precyzja to 0,01zł (1 grosz). W obszarze Zaokrąglenia dopłat do godzin nocnych i nadgodzin można ustawić zaokrąglenia dopłat za pracę w nocy i dopłat do nadgodzin. Dostępne są dwie możliwości:
 • zaokrąglenie kwoty za 1 h,
 • zaokrąglenie wartości końcowej.

Konfiguracja Firmy/Płace/Zaokrąglenia

Zasiłki

Zasiłki

Funkcja ta pozwala na poprawne zdefiniowanie wartości stopy procentowej dla poszczególnych zasiłków. Predefiniowane są wartości zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Jeśli w regulaminie wynagrodzeń zostały zapisane inne wartości należy je tutaj wprowadzić i zapisać. Ustawiony tutaj procent podstawy zasiłków chorobowych dotyczy wszystkich pracowników.
Uwaga
Dane na formularzu zasiłków wyświetlane są zawsze na pierwszy dzień miesiąca. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa weszła w życie 8 lutego 2005 - nowe procenty zasiłków widoczne są dopiero po wyświetleniu miesiąca marca 2005, ale obowiązują od 8 lutego 2005.
Sekcja Okresy zasiłkowe:
 • Liczba dni okresu zasiłkowego – domyślnie 182,
 • Wydłużony okres zasiłkowy (ciąża, gruźlica) – domyślnie 270,
 • Okres wyliczania podstawy (liczba miesięcy) – 12.
 

Zobowiązania wobec ZUS/PFRON

Zobowiązania wobec ZUS/ PFRON

Informacje zawarte w tej sekcji precyzują dane dotyczące pracodawcy:
 • potwierdzają prawo Płatnika do naliczania zasiłków w imieniu ZUS,
 • pozwalają na poprawne przygotowanie deklaracji rozliczeniowej: ZUS DRA (wraz z załącznikami) oraz deklaracji do PFRON (Wn-D z załącznikami).
Miesiąc i rok Pozwala określić od kiedy dane ustawienia (zmiana) będzie obowiązywać, co oznacza, że parametry będą historycznie zapamiętywane. Zobowiązania wobec ZUS
 • Firma wypłaca zasiłki ZUS – prawo do zasiłków określonych w Ustawie z 25 czerwca 1999 r. O świadczeniach pieniężnych, z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego – według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia. Jeżeli użytkownik programu spełnia to kryterium (ma prawo naliczać i wypłać w imieniu ZUS zasiłki) należy zaznaczyć: [] Firma wypłaca zasiłki ZUS, w pozostałych przypadkach pozostawiamy pole niezaznaczone (program umożliwi jedynie wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych – finansowanych z budżetu państwa).
 • Podstawa zasiłku ucznia przyrównywana do minimalnej stawki ucznia– parametr ten jest domyślnie niezaznaczony. W przypadku choroby ucznia program kontroluje, czy miesięczna podstawa chorobowego nie jest niższa niż aktualna stawka wynagrodzenia dla ucznia pomniejszona o składki ZUS
 • Firma opłaca składkę na FGŚP – obowiązek wpłat na FGŚP dotyczy pracodawców będących osobami fizycznymi lub jednostkami organizacyjnymi, zatrudniającymi pracowników w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (z wyjątkiem zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych). Obowiązek opłacania składek FGŚP nie dotyczy między innymi pracodawców, którzy z mocy obowiązujących przepisów nie podlegają postępowaniu upadłościowemu lub likwidacyjnemu, pracodawców niewypłacalnych […]. Jeżeli Firma ma prawo nie naliczania składek na FGŚP należy odznaczyć pole [ ] Firma opłaca składkę na FGŚP, w pozostałych przypadkach pozostawiamy pole zaznaczone (program dla osób obowiązkowo podlegających ubezpieczeniom społecznym naliczy odpowiednią składkę).
 • Parametr Składki na FP i FGŚP od sumy wypłat decyduje o sposobie wyliczania składek i jeśli jest:
  • zaznaczony [√] – składki wyliczane są jako procent sumy podstaw (podlegających składkom ZUS) na listach płac w obrębie tego samego miesiąca deklaracji,
  • nie jest zaznaczony [ ] – wartość składek liczona jest indywidualnie od kwoty brutto każdego pracownika.
 • REGON firmy na DRA właściciela – parametr ten warunkuje pojawienie się numeru statystycznego REGON firmy na indywidualnej deklaracji DRA właściciela:
  • zaznaczony (domyślne ustawienie) – REGON pojawi się na deklaracji DRA,
  • nie jest zaznaczony – REGON nie pojawi się na deklaracji DRA właściciela,

Na DRA dla pracowników umieszczany jest zawsze.

 • Nazwa skrócona firmy na DRA właściciela – ustawienie tego parametru ma znaczenie wyłącznie na indywidualnych deklaracjach ZUS DRA dla właścicieli (deklaracje pracowników generowane bez zmian):
  • zaznaczony – na deklaracjach (indywidualnych) ZUS DRA właściciela w sekcji Dane płatnika oprócz danych personalnych właściciela pojawi się dodatkowo nazwa skrócona dla ZUS z danych firmy,
  • nie jest zaznaczony – na deklaracjach ZUS DRA dla właściciela w sekcji Dane płatnika nie pojawi się nazwy skrócona firmy.
Inne Kod terminu składania deklaracji ZUS – płatnik składek zobowiązany jest przesłać deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacić składki za dany miesiąc, nie później niż:
 • 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych, jednostek gospodarki pozabudżetowej w rozumieniu art. 14 – 17 Ustawy z dnia 5 stycznia 1991r.- Prawo budżetowe (kod terminu przesłania deklaracji – 1),
 • do 10 dnia następnego miesiąca – termin historyczny dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie (2),
 • do 15 dnia następnego miesiąca –dla płatników składek posiadających osobowość prawną (3),
 • do 15 dnia następnego miesiąca – termin historyczny dla wspólników spółek cywilnych zatrudniających pracowników i inne osoby oraz przez osoby opłacające składki wyłącznie za siebie objęte tylko ubezpieczeniem zdrowotnym, zgłoszone z kodem 2410 (4),
 • dla deklaracji składanych za sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za których jest obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (5).
 • Do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek (6)
Kod Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – symbol oddziału NFZ (np. 06R – Małopolski oddział NFZ). Kod terytorialny jednostki ZUS – symbol kodu terytorialnego jednostki ZUS. Rodzaj działalności wg PKD – symbol określający działalność wg PKD. Refundacja składek ZUS/dofinansowanie z PFRON Status.  W zależności od posiadanego statusu, należy wybrać z rozwijalnej listy:
 • brak statusu: Pracodawca, któremu nie przysługuje dofinansowanie,
 • Status Zakładu Pracy Chronionej,
 • Refundacja na podst. art.25a ust.2 (poniżej 25 pracowników),
 • Refundacja na podst. art.25a ust.4 (co najmniej 25 pracowników).
Od: Data od której obowiązuje dany status. Po zapisaniu okna konfiguracji, pozostanie w programie informacja od kiedy firma posiada dany status. Informacja ta zadecyduje o tym, czy za dany miesiąc wygeneruje się deklaracja WN-D z załącznikami - musi być inny niż „Pracodawca, któremu nie przysługuje dofinansowanie". Wpłynie też na zawartość utworzonej deklaracji – zależnie od aktualnego na dany miesiąc statusu - wyliczenie wymiarów etatu na INF-D-P będzie takie jak dla ZPChr, albo takie jak dla otwartego rynku. Zapisanie poprawnie daty „Od" dla statusu uprawniającego do dofinansowania jest również istotne dla wyliczenia średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy na WN-D (szczegóły w dalszej części ulotki przy opisie WN-D). W związku z ujednoliceniem zasad dofinansowania dla firm z otwartego rynku (nie posiadających statusu ZPChr), przy liczeniu deklaracji PFRON w 2009r. ustawienie statusu „Refundacja na podst. art. 25a ust.2 (poniżej 25 pracowników)" jest traktowane na równi z ustawieniem „Refundacja na podst. art. 25a ust.4 (co najmniej 25 pracowników)". Numer pracodawcy w rejestrze PFRON – numer pracodawcy wymagany przez program SOD OnLine. Identyfikator adresu PFRON - wymagany w danych nagłówkowych deklaracji WN-D – należy w nim wpisać numer zgodny wpisanym w SODiR  OnLine w polu „Identyfikator adresu beneficjenta". Forma prawna - forma prawna pracodawcy. Wymagana w przypadku importu plików do aplikacji SODiR On-Line. Szczegółowa forma prawna – szczegółowa forma prawna pracodawcy. Wymagana w przypadku importu plików do aplikacji SODiR On-Line Forma własności – forma własności pracodawcy. Wymagana w przypadku importu plików do aplikacji SODiR On-Line Wielkość pracodawcy- wielkość pracodawcy. Wymagana w przypadku importu plików do aplikacji SODiR On-Line Numer rachunku bankowego – numer rachunku bankowego pracodawcy, na który będzie przekazywane dofinansowanie. Wymagany w przypadku importu plików do aplikacji SODiR On-Line Pełnomocnik - można w tym polu wprowadzić nazwę Pełnomocnika do PFRON. W celu poprawnego zaimportowania deklaracji w programie SODiR On-Line wpisana nazwa musi być zgodna z odnotowaną w polu Nazwa pełnomocnika w Ekranie konfiguracji w SODiR On-Line. Osoba odpowiedzialna za kontakt z PFRON – dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z PFRON - wymagane przez program SOD On-Line.    

Dokumenty

Dokumenty

W tej gałęzi można ustalić domyślne schematy numeracji (wybierając spośród typów dokumentów zdefiniowanych dla danej klasy) i domyślne serie dla:
 • List płac,
 • Dokumentów w e-Teczce,
 • Umów cywilnoprawnych.
Ustalone tutaj parametry będą proponowane w chwili rozpoczęcia wystawiania tych dokumentów. Operator w trakcie edycji może je zmienić.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

W sekcji Pracownicze Plany Kapitałowe, Użytkownik ma możliwość wprowadzenia następujących informacji:
 • dane wybranej instytucji finansowej, do której będą przekazywane wpłaty,(dostępna jest lista słownikowa instytucji finansowych, które prowadzą i zarządzają PPK zgodną z listą znajdującą się na portalu mojeppk.pl)
 • numer rachunku do wpłat składek- należy podać numer rachunku podany przez instytucję, na który będą wpłacane pobrane z wynagrodzeń składki PPK.
 • dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z instytucją finansową: imię, nazwisko, e-mail, telefon,
 • dane dotyczące wysokości składki dodatkowej finansowanej przez pracodawcę – Użytkownik w tym miejscu, może wprowadzić jedną wartość procentową składki, która będzie obowiązywać dla wszystkich pracowników lub podać opis, w przypadku, gdy składka dodatkowa określona jest indywidualnie dla grup pracowników np. ze względu na staż pracy czy stanowisko.
Dane w tej gałęzi zapisywane są w sposób historyczny, co pozwoli Użytkownikowi na ustalenie daty obowiązywania wprowadzonych informacji.
Rys 8. Konfiguracja firmy – Pracownicze Plany Kapitałowe
W konfiguracji firmy (Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry) Użytkownik może zdecydować o momencie powstania przychodu i pobrania podatku od składek PPK finansowanych przez pracodawcę. Decyduje o tym  parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’. Działanie parametru:
 • Zaznaczony  – podatek jest naliczany na podstawie składek PPK naliczonych w bieżącej wypłacie. Elementy Przychód z tytułu PPK/E, Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/IFT-1, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A,Przychód z tytułu PPK/kontrakt menadż., Przychód z tytułu PPK/rada nadzorcza, Przychód z tytułu PPK/umowa o dzieło  oraz własne elementy oznaczone jako Przychód z tytułu PPK dla umów są naliczane automatycznie w wypłatach etatowych, umowach, zaliczkach brutto oraz innych, w których zostały naliczone składki PPK. Element nalicza się w kwocie będącej sumą składek PPK podstawowych i dodatkowych pracodawcy pobranej z bieżącej wypłaty i od tej kwoty jest pobierany podatek.
 • Niezaznaczony (domyślne ustawienie)– podatek od składek PPK finansowanych przez pracodawcę jest naliczany na podstawie kwot składek naliczonych w poprzednim miesiącu deklaracji w stosunku do miesiąca deklaracji, który jest ustawiony na liście płac, na której jest naliczana bieżąca wypłata. Elementy Przychód z tytułu PPK/E, Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/IFT-1, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A,Przychód z tytułu PPK/kontrakt menadż., Przychód z tytułu PPK/rada nadzorcza, Przychód z tytułu PPK/umowa o dzieło  oraz własne elementy oznaczone jako Przychód z tytułu PPK dla umów są naliczane automatycznie w wypłatach etatowych oraz umowach. W wypłacie etatowej naliczany jest element Przychód z tytułu PPK/E w kwocie będącej sumą składek PPK pracodawcy z poprzedniego miesiąca naliczonych w wypłatach etatowych, innych oraz zaliczkach brutto. W wypłacie umowy elementy Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/IFT-1, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A, Przychód z tytułu PPK/kontrakt menadż., Przychód z tytułu PPK/rada nadzorcza, Przychód z tytułu PPK/umowa o dzieło  oraz własne elementy oznaczone jako Przychód z tytułu PPK dla umów są naliczane w kwocie składek naliczonych w wypłatach umów. W przypadku, gdy pracownik ma w danym miesiącu kilka wypłat etatowych lub umów przychód z tytułu PPK i podatek jest naliczany tylko w pierwszej wypłacie. W drugiej zostanie doliczony jedynie w przypadku, gdy zostanie usunięty z pierwszej wypłaty. W przypadku zwolnienia pracownika lub zmiany formy zatrudnienia w celu naliczenia podatku od składek PPK z poprzedniego miesiąca należy w miesiącu, w którym powstał przychód naliczyć wypłatę i dodać odpowiedni element Przychód z tytułu PPK/E, Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/IFT-1 lub Przychód z tytułu PPK/PIT-8A,Przychód z tytułu PPK/kontrakt menadż., Przychód z tytułu PPK/rada nadzorcza, Przychód z tytułu PPK/umowa o dzieło  oraz własne elementy oznaczone jako Przychód z tytułu PPK dla umów w zależności od tego z jakiego źródła jest to przychód.
Dotyczy wersji: 2020.3.1
Od wersji Comarch ERP Optima 2020.3.1 parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty' w nowych bazach nie jest zaznaczony domyślnie. W wersjach 2020.1.2 i 2020.2.1 był zaznaczony automatycznie. Podczas konwersji bazy danych z wersji 2020.1.2 lub 2020.2 ustawienie parametru nie będzie zmienione. Podczas konwersji z wersji wcześniejszej niż 2020.1.2 parametr domyślnie nie będzie zaznaczony.
https://www.youtube.com/watch?v=2-Ctz4RIhuw&amp

Opisy rodzajów dni wolnych do karty pracy

Opisy rodzajów dni wolnych do karty pracy

Słownik z predefiniowanymi 7 pozycjami z możliwością dodania przez użytkownika własnych opisów rodzajów dni wolnych. Oznaczenia dla dni wolnych i świątecznych mogą zostać użyte w trakcie tworzenia serii kalendarza, definiowania kalendarza oraz planu pracy. Docelowo, opis służy do wykazania rodzajów dni wolnych na wydruku Karty pracy (wydruk ze szczegółami).