Formularz pozycji cennika – zakładka [Grupy]

Użytkownik ma możliwość tworzenia grup wielopoziomowych, czyli hierarchicznego indeksu towaru. Lista grup, w postaci drzewa, jest dostępna w menu Ogólne/ Grupy towarowe. Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski:

Dodaj – dodaje nową grupę. Nowa grupa jest zawsze dodawana jako „podgrupa” dla tej, na której ustawiony jest aktualnie kursor. Dodając nową grupę należy podać obowiązkowo jej Kod i opcjonalnie Nazwę.

Zmień – umożliwia podgląd i modyfikację szczegółów dotyczących grupy (akronim i nazwa).

Usuń – umożliwia usunięcie grupy z listy. Usunięcie jest możliwe tylko w przypadku, gdy:  

  • do grupy nie jest przypisana żadna pozycja cennikowa,
  • do grupy nie są przypisane żadne podgrupy.

Program automatycznie tworzy Grupę główną, której nie można modyfikować ani usunąć.

Towar można przypisać do wielu grup asortymentowych. Przypisanie do grupy może odbywać się z poziomu karty cennikowej – zakładka [Grupy]. Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski DodajUsuń. Możliwe jest także seryjne przypisanie towarów do grupy (z poziomu Cennika lub Listy zasobów – funkcjonalność opisana szerzej w artykule Cennik).

Po przypisaniu towaru do grupy w oknie widoczna jest cała „ścieżka” – grupa, do której towar został przypisany wraz ze wszystkimi grupami nadrzędnymi.

Każdy towar powinien mieć przypisaną grupę domyślną. Przypisanie grupy domyślnej jest możliwe na zakładce [Ogólne] lub seryjnie (z poziomu Cennika albo Listy zasobów). Przypisanie grupy domyślnej towaru powoduje, że jest ona automatycznie widoczna na zakładce [Grupy]. Brak podpięcia towaru do jakiejkolwiek grupy oznacza podpięcie go do Grupy Głównej i ustawienie tejże grupy jako domyślnej. Nie ma natomiast możliwości usunięcia z zakładki [Grupy] grupy towarowej, która jest jednocześnie grupą domyślną pozycji cennika.

Uwaga
Analizy oraz rabaty zdefiniowane w programie działają w oparciu o grupy domyślne. Wyliczając raport dla wybranej grupy towarowej – uwzględnione zostaną tylko te towary, które grupę tą mają przypisaną jako grupę domyślną.