Lista pracowników

Jedna z Ewidencji dodatkowych w programie to Ewidencja wynagrodzeń. W programie Comarch ERP Optima oprócz możliwości wyliczania i drukowania kart przychodów pracowników można w prosty sposób wprowadzać poszczególne składniki wynagrodzenia, które składają się na łączną kwotę wynagrodzenia brutto. Na podstawie wartości wynagrodzenia brutto program wylicza wartość netto oraz wartość poszczególnych ubezpieczeń społecznych płaconych zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Program wylicza również wartość podatku dochodowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego i na podstawie tych informacji automatycznie generuje deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych PIT-4R.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia Książki przychodów i rozchodów osoby prowadzące księgi obowiązane są do prowadzenia indywidualnych kart przychodów pracowników. W programie Comarch ERP Optima w module Księga Podatkowa wartość wynagrodzenia brutto poszczególnych pracowników może być automatycznie przenoszona do kolumny 12 (Wynagrodzenia w gotówce i w naturze) Księgi przychodów i rozchodów. Dodatkowo w momencie księgowania wynagrodzeń do kolumny 13 (Pozostałe wydatki) przenoszona jest wartość ubezpieczeń społecznych płaconych bezpośrednio przez pracodawcę wraz ze składką na FGŚP oraz Fundusz Pracy.

Lista pracowników

Poszczególnych pracowników dodajemy w programie na liście pracowników, która jest otwierana z menu: Ogólne/ Pracownicy lub przez naciśnięcie przycisku Pracownicy w menu Nawigacji Comarch ERP Optima/ Ogólne.

Na liście pracowników możliwe jest dokonywanie wszelkich operacji dotyczących pracowników, takich jak przeszukiwanie, dodawanie czy kasowanie kart pracowników.

Lista pracowników

Na liście znajdują się następujące informacje: Kod pracownika, Nazwisko i Imię.

W tym miejscu zostaną opisane przyciski i pola charakterystyczne dla tej listy.

 Eksport danych kadrowych – przycisk dostępny z listy pracowników pozwala na wyeksportowanie informacji o pracowniku do MS Excel.

 Operacje seryjne – w przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową funkcja umożliwia ustawienie domyślnych kont księgowych na formularzach zaznaczonych pracowników.

W przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową oraz w Konfiguracji zaznaczono parametr Firma wielozakładowa, funkcja umożliwia ustawienie zakładu na formularzach zaznaczonych pracowników