Płace i Kadry

Nowości

1. Wskaźniki:

Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia

Wskaźniki obowiązujące od 01.01.2023 r.

 • przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna): 6 965,94 zł.
 • dochód deklarowany (składki społeczne): 4 161,00 zł
 • maksymalna podstawa skł. chor. dobrow.: 17 337,50 zł
 • minimalna podstawa skł. ZUS dla oddeleg.: 6 935,00 zł
 • współczynnik ekwiwalentu: 20,83

 

Konfiguracja/ Program/Płace/ Podstawa składek ZUS

Wskaźniki obowiązujące od: 01.01.2023 r.

 • roczna podstawa składek ZUS: 208 050,00 zł.

 

Konfiguracja/Program/ Płace/ Zasiłki

Wskaźniki obowiązujące od: 01.01.2023r.

maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych: 4 161,00 zł

 

Podstawa prawna:

 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 1014).
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2022 r. (Mon. Pol. Z 2023r. poz 130)
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 1014).

 

2. Deklaracje podatkowe:

 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-4R(12) i PIT-8AR(12) do systemu e-Deklaracje.
 • Umożliwiono przekazanie nowego wzoru deklaracji PIT-8C(11) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
 • Udostępniono wydruk umożliwiający utworzenie jednego pliku PDF dla zaznaczonych deklaracji PIT-11.
 • Na wydruku deklaracji PIT-11 dodano na każdej stronie w dolnej części dane pracownika.
 • Dodano wydruk seryjny PIT-2 (wiele plików e-mail).

 

3. Algorytm 12. Umożliwiono odwołanie się do czasu pracy w dniach lub godzinach, w poszczególne dni tygodnia, według typu dnia: ‘praca’, ‘święto’ lub ‘wolny’ oraz w dni świąteczne. Na liście Operator lub funkcję dostępnej w algorytmie 12, dodano funkcje:

 • czas CzasPracaWybranyDzienGodz(okres, dzień tygodnia, <tekst AkronimStrefy>) – funkcja zwracająca czas pracy w godzinach we wskazanym dniu tygodnia, czyli poniedziałek, wtorek itd. Jako dzień tygodnia należy podać wartość 1 dla poniedziałku, 2 dla wtorku, aż do 7, która oznacza niedzielę.
 • liczba CzasPracaWybranyDzienDni(okres, dzień tygodnia) – funkcja zwracająca liczbę dni, np. sobót czy niedziel, w których pracownik pracował. Jako dzień tygodnia należy podać wartość 1 dla poniedziałku, 2 dla wtorku, aż do 7, która oznacza niedzielę.
 • czas CzasPracaSwietoGodz(okres, <tekst AkronimStrefy>) – funkcja zwracająca czas pracy w godzinach, w dni świąteczne. Jako święta traktowane są niedziele oraz święta, niezależnie od tego czy te dnia są ustawione w planie pracy pracownika jako dni świąteczne czy pracy.
 • liczba CzasPracaSwietoDni (okres) – funkcja zwraca liczbę niedziel oraz dni świątecznych, w których pracownik pracował. Jako święta należy traktować niedziele oraz święta, niezależnie od tego czy te dnia są ustawione w planie pracy pracownika jako dni świąteczne czy prac.
 • czas CzasPracaTypDniaGodz(okres, typ dnia, <tekst AkronimStrefy>) – funkcja zwracająca czas pracy w godzinach w dni, które mają ustawiony typ jako pracy, wolny lub świąteczny.
 • liczba CzasPracaTypDniaDni(okres, typ dnia) – funkcja zwracająca liczbę dni, które mają ustawiony typ jako pracy, wolny lub świąteczny, w których pracownik wykonywał pracę.

 

4. Urlop okolicznościowy (plan). Dodano standardową nieobecność ‘Urlop okolicznościowy (plan)’. Nieobecność nie pomniejsza czasu pracy i wynagrodzenia. ‘Urlop okolicznościowy (plan)’ jest dodawany, gdy pracownik zaplanuje urlop okolicznościowy w aplikacji HRM. Zatwierdzenie urlopu przez przełożonego powoduje zmianę statusu nieobecności na standardowy ‘Urlop okolicznościowy’.

5. Filtr PPK – osoby, które zrezygnowały z PPK. Na ‘Liście pracowników’ w polu ‘Filtr’ został dodany filtr informujący o osobach, które zrezygnowały z PPK i podlegają autozapisowi w marcu 2023 r. Filtr wyświetla pracowników, którzy w zapisie aktualnym na wskazany dzień (domyślnie podpowiada się data 2023-03-01), mają zawartą umowę cywilnoprawną lub są zatrudnione na etat i w najnowszym zapisie historycznym na zakładce [PPK/Dodatkowe] mają odnotowaną datę rezygnacji z PPK, która przypada przed datą podaną w filtrze.

6. Comarch Migrator. Umożliwiono przenoszenie danych dotyczących:

 • przychodu ze stosunku pracy oraz umów zleceń, zasiłków macierzyńskich, od których był pobierany podatek dla osób powyżej 60/65 lat, którzy nie pobierają emerytury;
 • przychodu ze stosunku pracy, umów zleceń, zasiłków macierzyńskich, do których stosowano zwolnienie z PIT dla osób, które wychowują co najmniej czwórkę dzieci, przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Polski, ukończyły 60/65 lat i nie pobierają emerytury oraz osobom do 26 lat,
 • przychodu z tytułu zasiłku macierzyńskiego, od którego pobierano zaliczkę podatku dla osób do 26 lat oraz osób, które nie mają prawa do żadnego zwolnienia z PIT,
 • składek ZUS pobranych z wynagrodzenia, od którego naliczano podatek dla osób powyżej 60/65 lat oraz składek ZUS od przychodów, do których stosowano zwolnienie z PIT.

Zastosowanie nowych pozycji PIT w arkuszach Bilans ZUS oraz Bilans PIT-11 pozwoli na naliczenie wypłat będących bilansem otwarcia ZUS i PIT-11, z odpowiednimi elementami oraz wykazanie tych kwot na deklaracji PIT-11. Szczegóły dotyczące nowych pozycji znajdują się w dokumentacji do Comarch ERP Migrator.

Zmiany

1. Umowy. Wprowadzono zmiany w stosowaniu wniosków pracownika dotyczących naliczania podatku w wypłatach z tytułu umowy cywilnoprawnej. Do tej pory w programie w przypadku naliczania wypłaty umowy cywilnoprawnej, gdy w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Uwzględniaj wnioski pracownika dot. naliczania podatku jedynie w okresie zatrudnienia lub trwania umowy cywil., a data wypłaty była późniejsza niż data zakończenia umowy, pomimo ustawionej ulgi podatkowej w umowie, nie była ona odliczana. Natomiast jeśli pracownik miał ustawione w danych kadrowych zwolnienie z PIT, jako: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emeryturyOsoba wychowująca co najmniej czworo dzieciOsoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski, zwolnienia te nie były stosowane. Po zmianie wnioski pracownika dotyczące naliczania podatku będą uwzględniane w wypłatach naliczanych po dacie zakończenia umowy. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów wypłata jest zobowiązaniem zleceniodawcy i dopiero jego spełnienie kończy umowę, a nie wskazana data zakończenia.

2. Niepobieranie zaliczki podatku do kwoty 30000 zł. Wprowadzono zmianę w ustalaniu limitu dochodu, do którego stosowany jest wniosek pracownika o niepobieranie podatku. Po zmianie limit będzie ustalany jako różnica między przychodem, a kosztami uzyskania przychodu.

3. Wniosek o niepobieranie zaliczki podatku do kwoty 30000 zł dla umów cywilnoprawnych. Wprowadzono zmianę w odnotowywaniu informacji o złożonym przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną wniosku o niepobieranie zaliczki podatku, gdy jej dochody nie przekroczą 30 000 zł. W związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, z których wynika, że pracownik składa kilka wniosków o niepobieranie zaliczki podatku w zależności od ilości osiąganych źródeł przychodów np. jeden dla przychodów ze stosunku pracy i drugi dla umowy zlecenie informację o złożonym przez pracownika wniosku o niepobieranie zaliczki od umów cywilnoprawnych należy odnotowywać na formularzu umowy poprzez zaznaczenie parametru Nie pobierać zaliczki podatku na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł) na zakładce [Ogólne]. Parametr Nie pobierać zaliczki podatku na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł) znajdujący się na formularzu pracownika będzie dotyczył jedynie przychodów ze stosunku pracy. Podczas aktualizacji bazy danych do wersji 2023.2 jeśli pracownik miał zaznaczony parametr Nie pobierać zaliczki podatku na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł) na formularzu pracownika i miał wprowadzone umowy, których data zakończenia przypada w okresie obowiązywania zapisu historycznego pracownika, w którym jest ustawione nie pobieranie podatku zostanie w tych umowach zaznaczony parametr Nie pobierać zaliczki podatku na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł).

4. PPK. Wprowadzono zmiany w naliczaniu składki pracownika. Składka PPK nalicza się od dnia, w którym pracownik został zgłoszony do PPK, czyli jeśli data wypłaty ustawiona na liście płac jest taka sama jak data przystąpienia do PPK, w wypłacie naliczy się składka PPK.

5. Opis analityczny. Wprowadzono automatyczne uaktualnienie kwoty składki wypadkowej w opisie analitycznych wypłaty podczas wykonywania funkcji narzędziowej Korekta składki wypadkowej wykonywanej na otwartej/zamkniętej liście płac.

6. Formularz pracownika:

 • wprowadzono automatyczną aktualizację daty urodzeni po zmianie numeru PESEL pracownika na zakładce [Ogólne].
 • zablokowano możliwość ustawienia wartości 0 w polu Norma dobowa do urlopu dla pełnego wymiaru etatu, na zakładce [Etat].

7. Struktura podległościowa. Na liście pracowników dostępnej z poziomu formularza danych centrum podległościowego, dodano parametr ‘Pokazuj archiwalnych’. Zaznaczenie parametru powoduje wyświetlenie nazwisk byłych pracowników, przeniesionych do tak zwanego „archiwum’’.

8. Deklaracje PIT. W oknie wysyłki deklaracji PIT dodano informację o pracowniku, dla którego jest wysyłana deklaracja.

9. Przenoszenie danych. Podczas importu danych sprawdzana będzie wersja programu, z którego dane zostały wyeksportowane i wersja programu, do którego są importowane. Dane zostaną zaczytane jedyne gdy wersje będą zgodne.

10. Wydruk Skierowania na badania lekarskie. Uaktualniono wydruk ‘Skierowanie na badania lekarskie’.

11. Wydruk Naliczanie podstawy ekwiwalentu. Wprowadzono zmiany w wykazywaniu czasu pracy w miesiącach uwzględnianych w podstawie ekwiwalentu. Czas pracy będzie wykazany w dniach, a nie godzinach jak do tej pory.

12. Wydruk Lista pracowników z kosztami i ulgą (współ.). Wprowadzono zmiany w wykazywaniu informacji o współczynniku ulgi podatkowej pracownika.

13. Wydruki płacowe. Dostosowano wydruki płacowe do zmian podatkowych obowiązujących od 2023 r. poprzez usunięcie informacji o uldze dla pracowników (uldze dla klasy średniej) oraz zaliczce podatku rozliczonej z poprzedniego miesiąca/do rozliczenia w kolejnych miesiącach.

Poprawiono

1. Deklaracje podatkowe:

 • Poprawiono wykazywanie na deklaracji PIT-11(29), kosztów uzyskania dla przychodów ze stosunku pracy w przypadku, gdy pracownik w trakcie roku dokonał zmiany kosztów z podwyższonych na podstawowe, a faktycznie odliczone koszty w wypłatach przekraczały kwotę 3 000 zł.
 • W deklaracji PIT-11 nie była uwzględniona pełna kwota składki zdrowotnej naliczona od przychodów z tytułu umów cywilnoprawnych, w miesiącu przekroczenia limitu zwolnienia. Działanie poprawiono.
 • W deklaracji PIT-11 nie była wykazywana składka zdrowotna od przychodu, który miał ustawioną pozycję na deklaracji: PIT-11. Przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy. Działanie poprawiono.
 • Usunięto komunikat o braku ustawienia informacji o kosztach uzyskania, który pojawiał się po zapisaniu formularza deklaracji PIT.
 • Na deklaracji PIT-11 naliczonej dla pracownika oddelegowanego uprawionego do zwolnienia z PIT z tytułu wychowywania co najmniej 4 dzieci, w polu 114 i 115 była wykazana zawyżona kwota przychodu. Działanie poprawiono.
 • Podczas seryjnego naliczania deklaracji PIT-11 nie przenosiła się podana treść uzasadnienia korekty na formularz deklaracji. Działanie poprawiono.
 • W przypadku gdy na deklaracji PIT-11 nie były wykazane przychody to w załączniku PIT-R nie uzupełniało się imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie. Działanie poprawiono.
 • W przypadku pracy w trybie ‘tylko do odczytu’ nie można było wejść na listę deklaracji pracowników.
 • Nie można było wysłać deklaracji PIT-8C do urzędu, gdy był na niej wykazany zerowy dochód. Działanie poprawiono.
 • Zmieniono kodowanie danych w tabeli cdn.DeklElem.

 

2. Wypłaty pracownika:

 • W przypadku ustawienia na formularzu danych kadrowych, podwójnej ulgi podatkowej, w wypłatach naliczonych od stycznia 2023 r. naliczała się ulga w kwocie 300 zł zamiast 600 zł.
 • Poprawiono odliczanie kosztów uzyskania przychodu w seryjnie naliczonej wypłacie, po dacie zwolnienia pracownika. W przypadku, gdy pracownik miał stosowane w okresie zatrudnienia podwyższone koszty uzyskania w wypłacie po zwolnieniu zamiast 250 zł, koszty były odliczone w kwocie 300 zł.
 • W miesiącu, w którym pracownik przekroczył limit zwolnienia z PIT np. dla osób do 26 lat nie były odliczane koszty uzyskania przychodu. Działanie poprawiono.
 • W przypadku gdy zleceniobiorca złożył wniosek o niepobieranie zaliczki do 30 000 zł dochodu, program przy sprawdzaniu przekroczenia limitu dochodu 30000 zł uwzględniał dochód pracownika zwolniony z PIT. Działanie poprawiono.
 • W niektórych przypadkach, gdy pracownik był rozliczany zgodnie z pakietem mobilności i miał naliczone trzy wypłaty w miesiącu deklaracji, to w trzeciej z nich naliczały się ujemne diety i zawyżona podstawa składek ZUS. Działanie poprawiono.

 

3. Wypłaty pracowników oddelegowanych:

 • Poprawiono przeliczanie podstawy składek ZUS w wypłatach, w których modyfikowano liczbę dni oddelegowania
 • W sytuacji, gdy pracownik miał odnotowany kraj oddelegowania i wprowadzoną nieobecność, która nie pomniejszała wynagrodzenia zasadniczego i nie była rozliczana w wypłacie, niepoprawnie naliczała się wartość diet. Działanie poprawiono

 

4. Naliczanie zajęcia komorniczego:

 • Poprawiono wyliczanie kwoty wolnej od potrąceń, dla wynagrodzeń wypłacanych w 2023 roku.
 • W przypadku gdy wypłata była wypłacone po dacie zwolnienia pracownika i w konfiguracji był zaznaczony parametr o stosowaniu wniosków pracownika jedynie w okresie zatrudnienia przy wyliczeniu kwoty wolnej dla zajęć komorniczych była uwzględniana ulga podatkowa Działanie poprawiono.

 

5. Przychód z tytułu PPK. W przypadku gdy w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty, pracownik miał naliczoną pustą wypłatę na innej liście płac (wypłata bez elementów), a następnie dodano dodatek, to nie pojawiał się automatycznie składnik ‘Przychód PPK/E’. Działanie poprawiono.

6. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop:

 • W przypadku gdy w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Średnia do urlopu wypoczynkowego wg daty wypłaty, pracownik otrzymywał wynagrodzenie z przesunięciem i w związku z nieobecnością pracownika w miesiącach przypadających przed zwolnieniem w podstawie ekwiwalentu było uwzględnione wynagrodzenie sprzed nieobecności podstawa była dzielona przez liczbę miesięcy. Działanie poprawiono.
 • Gdy pracownik przekroczył limit urlopu wypoczynkowego, w jego ostatniej wypłacie naliczał się automatycznie ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Działanie poprawiono.

 

7. Opis analityczny. Poprawiono działanie funkcji Przypisz aktualny wydział do wszystkich pozycji z opisu.

8. Limit urlopu wypoczynkowego:

 • Jeżeli pracownik miał odnotowany urlop wypoczynkowy na żądanie, a następnie była wykonana aktualizacja zapisu wprowadzająca zmianę wymiaru etatu oraz zmianę daty zwolnienia, to na formularzu limitu nieobecności nadmiarowo wykazywał się urlop na żądanie, w polu W tym poza firmą. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono przeliczanie limitu urlopu wypoczynkowego, gdy urlop był wprowadzany na kolejny rok z zakładki Nieobecności.

 

9. Kalendarz Nie(obecności).

 • Po zaimportowaniu za pomocą aplikacji Comarch Migrator nieobecności, w której podano niepoprawną przyczynę, przy próbie wejścia w zakładkę [Nieobecności], na kalendarzu pojawiał się komunikat: Error occurs. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono przeliczanie dni pracy/kalendarzowych wyświetlanych podczas wprowadzania nieobecności, z poziomu zakładki [Nieobecności].
 • Wprowadzono zmiany w sprawdzanie poprawności wprowadzonych dat nieobecności.

 

10. Kalkulator wynagrodzeń. Jeśli na oknie kalkulatora wynagrodzeń ustawiono zerową ulgę podatkową przy wyliczeniu wynagrodzenia etatowego dla niektórych kwot program niepoprawnie ograniczał składkę zdrowotną, gdy ustawiono datę wypłaty 01.01.2023 r. lub późniejszą. Działanie poprawiono.

11. Przenoszenie danych – import. Poprawiono import składnika wypłaty ‘Dopłata do nadgodzin średniotygodniowych’.

12. Typy wypłat. Poprawiono działanie filtra w kolumnie Rodzaj na liście typów wypłat w konfiguracji firmy.

13. Wydruk Oświadczenie o przychodach emeryta/rencisty. Poprawiono wykazywanie kwoty przychodu dla osób objętych pakietem mobilności. Jako przychód będzie uwzględniana podstawa składek ZUS.

14. Wydruk Karta Przychodów. Jeśli pracownik w danym miesiącu miał bardzo niski dochód, poniżej 0,50 zł, to w momencie generowania wydruku karty przychodów pojawiał się komunikat: Błąd dzielenia przez zero. Działanie poprawiono.

15. Wydruk deklaracji PIT-4R(12). Poprawiono opis w sekcji Objaśnienia.