Zestawienie dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej

Z poziomu listy zaliczek  na  PIT-36/ PIT-36L dostępna jest zakładka Zestawienie dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej. Zestawienie może zostać utworzone automatycznie lub dodane bezpośrednio na liście przez Użytkownika.

Na liście Zestawienie dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej dostępne są kolumny:

  • Miesiąc – miesiąc, za który obliczono zestawienie.
  • Rok – rok, za który obliczono zestawienie.
  • Data obliczenia – data obliczenia zestawienia. Po zaktualizowaniu zestawienia o nowo przeliczoną zaliczkę lub jej korektę, w kolumnie widnieje data przeliczenia ostatniej zaliczki/korekty za dany miesiąc.
  • Kwota – wartość dochodu (suma przychodów zwolnionych i dochodów opodatkowanych narastająco od początku roku) pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne.

Istnieje możliwość wyświetlania listy zestawień tylko za konkretny rok przez zaznaczenie parametru Rok i wybranie konkretnego roku.

Istnieje możliwość dodania tylko jednego zestawienia za dany miesiąc.

Zestawienie dochodów jest zawsze widoczne na liście w kolorze czarnym. Przycisk  umożliwia usunięcie zestawienia.

Formularz zestawienia dochodów

Podczas wyliczenia zestawienia dochodów następuje weryfikacja, czy za dany miesiąc uzupełniono udziały na formularzu kwot indywidualnych właściciela. Jeżeli w danym miesiącu nie wprowadzono kwot indywidualnych to podczas próby przeliczenia zestawienia za ten miesiąc pojawia się komunikat: Nie wprowadzono żadnych kwot ani udziałów dla podatnika w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz je teraz uzupełnić? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na Listę kwot deklaracji właściciela. Po dodaniu kwot należy przeliczyć zestawienie.

Uwaga
W przypadku zaliczek kwartalnych na formularzu kwot indywidualnych właściciela należy uzupełnić udziały oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla każdego miesiąca danego kwartału.

Zestawienie dochodów jest zawsze aktywne do edycji.

Na formularzu zestawienia dla podatnika rozliczającego według skali lub liniowo wyliczana jest kwota przychodów zwolnionych i dochodów opodatkowanych z działalności gospodarczej narastająco od początku roku. W przypadku PIT-36 działalność gospodarcza obejmuje również strefę.

Do pozycji Zwiększenie / zmniejszenie dochodu przenoszona jest kwota uzupełniona na formularzu kwot indywidualnych właściciela w polu Zwiększenie / zmniejszenie dochodu pod składkę zdrowotną narastająco od początku roku. Kwota podlega edycji i nie jest ona ograniczana do wysokości innych kwot. Pole przyjmuje zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne.

Po dokonaniu edycji w poz. Zwiększenie / zmniejszenie dochodu, w kolejnych miesiącach kwota w tej poz. jest wyliczana jako suma wartości uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela w polu Zwiększenie / zmniejszenie dochodu pod składkę zdrowotną narastająco od początku roku.

Do pozycji Składki społeczne pomniejszające dochód na formularzu pierwszego zestawienia przenoszona jest suma kwot uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela narastająco od początku roku. Kwota podlega edycji i nie jest ona ograniczana do wysokości innych kwot. W kolejnych miesiącach kwota w poz. Składki społeczne pomniejszające dochód wyliczana jako suma składek z poprzedniego zestawienia oraz kwoty składki uzupełnionej na formularzu kwot indywidualnych właściciela w bieżącym miesiącu.

Kwota w poz. Dochód dla składki zdrowotnej wyliczana jest jako suma kwot w poz. 18 Przychody z działalności gospodarczej, i poz. 21 Dochód i poz. Zwiększenie / zmniejszenie dochodu (w przypadku kwoty dodatniej), pomniejszona o kwotę z poz. Zwiększenie / zmniejszenie dochodu (w przypadku kwoty ujemnej) i poz. Składki społeczne pomniejszające dochód. Jeżeli różnica jest wartością ujemną to wpisywana jest wartość ‘0’.

Zestawienie dochodu pod składki zdrowotne dla zaliczki na PIT-36

Zestawienie dochodu pod składki zdrowotne dla zaliczki na PIT-36L

Na formularzu zestawienia dostępna jest zakładka [Dz. Gospodarcza] na której prezentowane są wszystkie działalności gospodarcze właściciela wraz z wartościami przychodów i kosztów oraz udziałami (analogicznie jak na zaliczkach na PIT). Dla zestawienia dotyczącego zaliczki na PIT-36 dostępna jest również zakładka [Strefa].

Automatyczne generowanie zestawienia

Zestawienie dochodów jest tworzone automatycznie:

  • po wyliczeniu zaliczki na PIT,
  • po wyliczeniu listy płac właściciela, w firmie wskazanej na formularzu właściciela na zakładce [Ubezpieczenie (zdrow.)] w polu Pobieraj dane o dochodzie właściciela z deklaracji podatkowych, jeżeli na formularzu właściciela na zakładce [Ogólne] uzupełniono identyfikator (NIP/ PESEL).

 

Po wyliczeniu zaliczki na PIT, wartości dochodów z zaliczki na PIT przenoszone są na zestawienie dochodów. Po ponownym przeliczeniu zaliczki na PIT lub jej korekty i zmianie wartości dochodów kwoty te są aktualizowane na zestawieniu. Aktualizowana jest również data obliczenia zestawienia.

Uwaga
Po dokonaniu zmian na formularzu zaliczki na PIT-36/ PIT-36L, wartości z tej zaliczki zostaną przepisane na zestawienie dochodów, np. kwota przychodów zwolnionych (zestawienia dochodów nie są ponownie przeliczane, ale kwoty z zaliczki przepisywane na zestawienie).

W przypadku gdy podatnik rozlicza się kwartalnie to zestawienie za pierwszy i drugi miesiąc kwartału należy dodać ręcznie lub może zostać utworzone automatycznie po wyliczeniu listy płac za ten miesiąc. Po wyliczeniu kwartalnej zaliczki na PIT-36/ PIT-36L dodawane lub aktualizowane jest zestawienie za ostatni miesiąc danego kwartału.

Zestawienie dochodów nie jest usuwane po usunięciu zaliczki na PIT.

Zestawienie dochodów nie jest tworzone automatycznie po dodaniu zaliczki uproszczonej na PIT. W takim przypadku zestawienie może zostać utworzone w momencie wyliczenia listy płac lub dodane przez Użytkownika ręcznie na liście zestawień.

Jeżeli za dany miesiąc nie utworzono zestawienia dochodów to jest ono tworzone automatycznie po wyliczeniu listy płac dla właściciela.

Zestawienie dochodów nie jest usuwane po usunięciu listy płac.

Po aktualizacji programu do wersji 2022.4.1, jeżeli w bazie były naliczone miesięczne zaliczki na PIT‑36/ PIT-36L za rok 2022 to na liście zestawień zostaną utworzone zestawienia za te miesiące, uzupełnione danymi z zaliczek.

Po aktualizacji programu do wersji 2022.4.1, jeżeli w bazie były naliczone kwartalne zaliczki na PIT-36/ PIT-36L za rok 2022 to na liście zestawień zostaną utworzone zestawienia za ostatni miesiąc danego kwartału.